codul de conduită al grupului syngenta angajamentul nostru

of 36 /36
Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru de a acționa în mod etic și responsabil în afaceri și la locul de muncă

Upload: others

Post on 19-Oct-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Codul de conduită al Grupului SyngentaAngajamentul nostru de a acționa în mod etic și responsabil în afaceri și la locul de muncă

Page 2: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru
Page 3: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Cuprins 2 Un mesaj de la Directorul

General Executiv 4 Introducere 6 Legislația 12 Integritatea în afaceri 18 Societatea 22 Știință,produse,

drepturideproprietate 28 Oameni 32 Respectarea

Coduluideconduită

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Angajamentul nostru de a acționa în mod etic și responsabil în afaceri și la locul de muncă

1

Page 4: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Un mesaj de la Directorul General ExecutivÎncadrulGrupuluidecompaniiSyngentadorimsăoferimunlocdemuncăextraordinar,încareputemcutoțiisăavemperformanțe,sănedezvoltămșisăcreștem.Creămparteneriatecucliențiinoștripentruaofericelemaibuneserviciișiinovațiideînaltnivelpentruaputeasăabordămuneledintrecelemaidificileproblemedinagricultură.Neangajămsănedesfășurămactivitatealacelemaiînaltestandarde,cudeschidereșitransparență,întimpcedepunemeforturipentruadevenilidericuprivirelasustenabilitateamediului,conformitateaeticășisiguranță.

Înfiecarezi,titluriledinpresășirețelelesocialeneamintesccăsuntnecesarimulțianipentruaconstruioreputație,daraceastapoatefidistrusăîncâtevasecunde.

Înafacerișilaloculdemuncă,existăunsingurtipdecomportamentcareesteetic.Dorimcafurnizoriișicliențiinoștri,autoritățileguvernamentale,organismeledereglementareșiparteneriinoștriîndomeniulsustenabilitățiimediuluisăsimtăcăpotaveaîncredereînnoi.Și,încalitatedecolegi,trebuieîntotdeaunasăsimțimcăputemsăavemîncredereuniiînalții.

Codulnostrudeconduităreprezintăpromisiuneașiangajamentulnostrucăvomdepuneeforturipentruaconstruișiîntrețineaceastăîncredere.

AșvreasăparcurgețiacestCoddeconduităcuatențieșisă-lpunețiînaplicareînactivitățiledvs.defiecarezi,înspecialdacătrebuiesăluațideciziidificilesaudacăvăconfruntațicusituațiiprofesionaledificiledinpunctdevedereetic.DacăobservațiuncomportamentîngrijorătorsausuntețiîngrijorațicăasurvenitoîncălcareaCoduluideconduită,estedatoriadvs.săosemnalațișisăoraportați.Putețifaceacestlucruîndeplinăsiguranță.

EchipadeconducereaGrupuluișicuminetratămextremdeseriosîncălcărileCoduluideconduită.Nuvomezitasăconcediemsausăluămaltemăsuridisciplinareîmpotrivaoricăreipersoanecarenurespectăcelemaiînaltestandardeetice.

2

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 5: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Erik FyrwaldDirector General Executiv

3

Page 6: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Codul de conduită al Grupului SyngentaNeluămangajamentulsăacționămînmodeticșiresponsabilcuprivirelaafaceri,mediu,societateșiloculdemuncă.Coduldeconduităstabileștestandardeînbazacăroranedesfășurămactivitateașicareneghideazăcomportamenteleșistandardelepecareleașteptămdelafurnizorișiparteneri.CoduldeconduităseaplicăpentruGrupuldecompaniiSyngentașipentrucompaniiledeținutesaucontrolateintegraldeGrupulSyngenta.AltecompaniidinGrupulSyngentasuntîncurajatesărespecteCoduldeconduitășipoliticile.

Responsabilităților managerilorToțimanageriidinGrupulSyngentașimanageriicompaniilorsale(„ManageriiSyngenta”)trebuiesăconducăprinexemplușisărelaționezecupărțileinteresateexterneșisă-șicoordonezeechipeleconformCoduluideconduită.

ManageriiSyngentatrebuiesăseasigurecăAngajațiiSyngenta,personalultemporarșiangajațiicontractanțiloraucitit,auînțelesșiaplicăCoduldeconduităîncadrulactivitățilorzilnice.Aceștiasepotasiguradeacestlucruorganizândinformăriperiodiceprivindetica,asigurândinstruireșidisponibilitatepentruaacordaasistență.Manageriitrebuie,deasemenea,săseasigurecăcontractanțiisaulucrătoriitemporari,înspecialceicarelucreazăînunitățilenoastresaucareinteracționeazăcuangajațiinoștri,respectănormeledeeticășisiguranțăaleSyngenta.

Introducere

4

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 7: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

ManageriiSyngentatrebuiesăcreezeunmediusigurîncareangajațiiSyngentasă-șiexprimepărerea.DacăobservăsauaflădeoposibilăîncălcareaCoduluideconduită,aceștiatrebuiesăoraportezeimediatunuiOfițerdeconformitate.

Responsabilitățile angajațilorToțiangajațiiGrupuluiSyngentașiangajațiicompaniilorsale(„AngajațiiSyngenta”)trebuiesăcitească,săînțeleagășisăapliceCoduldeconduită,oriundeși-ardesfășuraactivitatea.

NeașteptămcaangajațiiSyngentasăsemnalezeatuncicândauîntrebăriprivindmoduldeaplicareaCoduluideConduităîncadrulactivitățiilorsaudacăobservăsaususpecteazăoîncălcareaacestuia.AngajațiiSyngentapotdiscutacumanageriipropriisaucumembriiechipelorJuridică,deConformitatesaudeResurseUmane.Nuvorexistarepresaliiîmpotrivacelorcareîșiexprimăpărerea.

5

Page 8: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Ca lider în domeniu, ne luăm responsabilitățile foarte în serios. Suntem transparenți și responsabili și respectăm toată legislația aplicabilă și ne asigurăm că angajații sunt la curent cu legislația relevantă pentru rolurile lor.

Susținem complet legislația națională și internațională care are scopul de a crea un context comercial internațional liber și echitabil.

Legislația

6

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 9: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

1 Respectarealegislației2 Legislațiaprivind

concurența3 Mitașicorupția4 Tranzacționarea

titlurilor de valori (utilizareaabuzivăainformațiilorconfidențiale)

5 Sănătate,SiguranțășiMediu

7

Page 10: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Legislația

Grupul Syngenta respectă toate legislația aplicabilă, codurile și convențiile naționale și internaționale.

Respectămtoatălegislațianaționalășiinternaționalășicoduriledepracticădindomeniucaresuntaplicabilepentruactivitateanoastră.

Suntemconștiențicăoanumitălegislațienuseaplicădoarpentrucomportamentulcomercialdintr-oanumitățarăsauteritoriu,cișiînaltelocuri,ceeaceareunimpactsemnificativasupraconcurențeiînțarasauteritoriulrespectiv.

Grupul Syngenta se așteaptă ca angajații săi să respecte legislația privind concurența.

Neasigurămcătoatepracticiledeafacerirespectăintegrallegislațiaprivindconcurențadinregiuneaundesedesfășoarăactivitateacomercială.

Legislațiaprivindconcurențaseaplicăpentrucomportamentulînafaceriîngeneralșipentrutoateînțelegerilecomerciale,indiferentdacăsuntscrise,oralesausuboricarealtăformă.

LegislațiaprivindconcurențanuseaplicăînmodnormalpentrutranzacțiiledeafaceridoarîntrecompaniiledinGrupulSyngenta.

1 Respectarea legislației

2 Legislațiaprivindconcurența

8

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 11: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Toate tranzacțiile din cadrul Grupului Syngenta cu oficiali publici sau cu alte părți terțe trebuie să se desfășoare cu integritate și trebuie să respecte legislația națională aplicabilă și convențiile internaționale.

Nudămsauoferimdirectsauprinintermediulterților,nicioplatăilicită,stimulentsauobiectdevaloare,niciunuioficialpublic,furnizorsauniciuneialtepersoanecuscopuldeainfluențaînmodincorectoacțiuneoficialăsaudeaobțineodeciziefavorabilă.

Grupul Syngenta interzice tranzacționarea titlurilor de valori pe baza unor informații vitale fără caracter public.

AngajațiiSyngentanutrebuiesăfoloseascăinformațiivitalefărăcaracterpublicpentrucâștigulpersonalpropriusaualalteipersoane.

Nuvomdezvăluiinformațiivitalefărăcaracterpublic,nicimăcarprietenilor,familiei,cliențilorsaufurnizorilor.Încazulîncareunangajatobțineinformațiivitalefărăcaracterpublic,aceluiAngajatSyngentaiseinterzicesătranzacționezesausăcâștigeprofitînaltmodpebazaacestorinformații.

3 Mitașicorupția

4 Tranzacționareatitlurilor de valori (utilizareaabuzivăainformațiilorconfidențiale)

9

Page 12: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Legislația

Grupul Syngenta are în vigoare standarde înalte privind Sănătatea, Siguranța și Mediul (SSM).

Avemobiectivuldeaprotejamediulșideaasigurasănătateașisiguranțaangajațilornoștrișialealtorpersoanecarepotfiafectatedeactivitățilenoastre.ToateoperațiileșifacilitățiletrebuiesăpunăînaplicareprocedurișipracticiSSMadecvate.

Oferim un mediu de lucru sigur șisănătospentrutoțiAngajațiiSyngentașicolaborămcuAngajațiiSyngentapentruadezvoltaoculturăcareîncurajeazăfiecareangajatsă-șiasumeresponsabilitateapersonalăpentruSSM.FiecareAngajatSyngentaaredatoriasărespectetoateregulileSSMaplicabilelaloculdemuncă.

Neasigurămcăaspectelegatede SSM sunt integrate în toate activitățileșicăAngajațiiSyngentabeneficiazădeinstruireadecvatășideoricealttipdesusținereînacestscop.

ComunicămînmoddeschisdespreperformanțanoastrăîndomeniulSSMșipurtămdialoguricutoatepărțileinteresate.

5 Sănătate,SiguranțășiMediu

10

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 13: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

11

Page 14: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Întotdeauna menținem cele mai înalte standarde de echitate, onestitate și integritate. Astfel câștigăm încrederea părților interesate și ne protejăm reputația.

Doar așa putem să fim mândri de modul în care ne desfășurăm afacerile și în care ne aducem contribuția la societate și toți Angajații Syngenta trebuie să aplice aceste standarde.

Integritatea în afaceri

12

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 15: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

6 Practicidepublicitate,vânzărișimarketing

7 Oferireașiacceptareadecadouri,serviciișidivertisment

8 Contribuțiipolitice9 Lobby-uri

10 Activitatea în regiuni în care au loc conflicte

11 Testepeanimale12 Obligațiicontractuale

șistandardeprivindevidența

13 Conflicte de interese

13

Page 16: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Integritatea în afaceri

Grupul Syngenta își desfășoară activitățile de publicitate, vânzări și marketing în mod etic și în conformitate cu toată legislația aplicabilă și cu normele privind practicile de publicitate, în special Codul internațional de conduită privind distribuția și utilizarea pesticidelor, al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

GrupulSyngentașicompaniilesale,precumșicalitateașiperformanțaproduselorșiserviciilornoastresuntprezentatecuonestitate.Comparațiilecuprodusealeconcurenței,acoloundelegislațiaopermite,sevorbazaintegralpeinformațiireale.

Grupul Syngenta aprobă cadourile, serviciile și divertismentul doar ca gesturi de politețe adecvate și legale.

Oferimcadouri,divertismentșiserviciifărăplatăcândsuntconformecupracticileuzualeșiînconformitateculegislațiaaplicabilă.

AngajațiiSyngentaacceptăcadouri,divertismentsaufavoruripersonaledoardacăsuntoferiteînconformitatecupracticileuzualeșidacănupotinfluențaînmodincorectdeciziilenoastredeafaceri.

Nuapelămlaaltepersoanepentrua trimite niciuna dintre valorile de maisus.

6 Practicidepublicitate,vânzărișimarketing

7 Oferireașiacceptareadecadouri,serviciișidivertisment

14

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 17: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Orice contribuție politică oferită de Grupul Syngenta și de companiile sale trebuie aprobată în avans și în conformitate cu regulile interne relevante.

UtilizămdoarfondurileGrupuluiSyngentapentrudonațiipoliticeînconformitateculegislațianaționalăaplicabilășicuaprobareaprealabilăadepartamentuluidesustenabilitateînafacericompetentdincadrulGrupuluiSyngenta,aManageruluinaționalsauacomisieicampanieipolitice.

Grupul Syngenta se poate implica în dezbateri politice pe subiecte care promovează obiectivele Grupului și care ajută comunitățile în care muncim și trăim.

Menținemuncontrolinternstrictalactivitățilordelobbyșilevomdesfășurarespectândcompletlegislațialocală,bazându-nepeonestitate,integritate,respect,informațiicorecteșitransparență.

ToateactivitățiledelobbydesfășuratepentruGrupulSyngentadeagențiileexternedesemnatesauprinasociațiiledindomeniulnostrutrebuiesăfieghidatedeaceleașiprincipii.

8 Contribuțiipolitice

9 Lobby-uri

15

Page 18: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Grupul Syngenta își desfășoară activitatea în regiunile în care au loc conflicte doar în beneficiul majorității populației.

VomevaluafiecarecazînpartedacăesteîninteresulmaiamplualepopulațieicaGrupulSyngentasăcontinuesăofereproduseșiserviciipentruasusțineproducțiaagricolășipentruaasigurasursedealimenteadecvate.

NuîncălcămsancțiunileșiembargourileimpusedeONU.

Grupul Syngenta utilizează studii pe animale doar atunci când este adecvat și cu scopul de a dezvolta tehnici alternative care înlocuiesc și reduc folosirea animalelor.

Adoptămoabordareumanășiplinădecompasiunefațădeîngrijireașifolosireaanimalelorșiintenționămsăacționămlacelemaiînaltestandardeprofesionale.

AngajațiiSyngentaiauîntotdeaunaîn considerare metode alternative privindprocedurilecarenecesităfolosireaanimalelor,indiferentundeșicândesteadecvat.

10 Activitatea în regiuni în care au loc conflicte

11 Testepeanimale

Integritatea în afaceri

16

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 19: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Grupul Syngenta își onorează obligațiile contractuale și se asigură că tranzacțiile sunt înregistrate la timp și în mod corect în conformitate cu cerințele legale și cu standardele contabile aplicabile.

AngajațiiSyngentanuvorangajaGrupulSyngentaînobligațiicontractualecaredepășescariadeautoritateinternăaangajațilorrespectivi.

Neasigurămcătoaterapoartele,evidențeleșiconturilecompanieisuntpregătiteșidepozitateînmodcorectînconformitateculegislațiaaplicabilășicustandardelerelevante,adoptatedecompanie.

Tranzacțiile de afaceri trebuie să fie efectuate ținând cont de cele mai bune interese ale Grupului Syngenta.

AngajațiiSyngentanuexploateazăniciooportunitatedeafacericareintrăînconflictcuintereseleGrupuluiSyngenta.Nuseangajeazăîntr-ocompaniesauactivitatedeafaceriexternăsauîntr-oinvestițiecarelepoateafectacapacitateadea-șionoraresponsabilitățilefațădeGrupulSyngenta.

NupermitemniciuneipersoanesauorganizațiisăprofiteînmodincorectdeGrupulSyngentaprinintermediulrelațieisalecuunAngajatSyngenta.Similar,niciunAngajatSyngentanupoateprofitapersonalîntr-unmodincorectdeorelațiecualtăpersoanăsauorganizație.

12 Obligațiicontractualeșistandardeprivindevidența

13 Conflicte de interese

17

Page 20: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Ne străduim să aducem o contribuție pozitivă în societate și să ascultăm și să răspundem la îngrijorările oamenilor.

Ca lider în domeniu, ne putem mândri cu modul în care ne tratăm compania, colegii și societatea.

Societatea

18

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 21: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

14 Impactulasupramediului

15 Diversitatebiologică16 Comunități17 Comunicăriîntre

persoaneleinteresate

19

Page 22: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Societatea

Grupul Syngenta evaluează și răspunde la problemele legate de mediu.

Luămtoatemăsurilerezonabilepentruamenținecalitateașicantitatearesurselornaturale,inclusivaleapei,soluluișiaerului,prinpracticiștiințifice,ecologice,agricole,economice,socialeșicomercialeresponsabile.

Intenționămsăminimizămimpactuloperațiunilornoastreasupramediuluiprinrespectareaîntregiilegislațiiaplicabile,anormelorinternaționaleșiastandardelordindomeniu.

Susținemînmodactiveforturilecliențilornoștrișipecelealealtorpartenericuprivirelamanipulareasigurășiecologicăaproduselorpecareleprimescdelanoi.

Grupul Syngenta realizează că activitatea sa are la bază varietatea bogată a plantelor și animalelor, cunoscută sub numele de biodiversitate.

Intenționămsădezvoltămprodusenoi,precumșimetodenoideautilizaproduseleexistente,careneprotejeazășiîmbunătățescbiodiversitatea.

Susținemprincipiileconservăriișiutilizăriisustenabileadiversitățiibiologiceșialedistribuțieicorecteșiechitabileabeneficiilorobținutedinresursegenetice,caresuntspecificateînConvențiaprivinddiversitateabiologică(„Convențiaprivindbiodiversitatea”),adoptatăîn Rio de Janeiro la Summitul Pământuluidin1992,șiProtocoluldelaCartagena.

AngajațiiSyngentanusevorimplicaînnicioacțiunedebio-pirateriesaudeexploatareilegalăaresurselorbiologice.

14 Impactulasupramediului

15 Diversitatebiologică

20

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 23: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Grupul Syngenta se angajează să aducă o contribuție pozitivă în comunitățile în care activează.

Indiferentundenedesfășurămactivitatea,nestrăduimsăavemocontribuțiepozitivă,creândbeneficiieconomice,sanitareșisocialepentrucomunitate,respectânduzanțeleșitradițiilelocaleșisuntempregătițisăascultămșisărăspundemlaîngrijorărileoamenilor.

Grupul Syngenta se străduiește să construiască încredere și înțelegere cu persoanele interesate cheie, inclusiv cu investitorii, presa, organismele de reglementare, guverne și organizațiile non-guvernamentale.

Neangajămsăpurtămundialogdeschisșisătransmiteminformațiipersoanelorinteresatecheie,înconformitatecuvalorilecompanieișisărespectămindependențaguvernelorșiapresei.

AngajațiiSyngentasevorangajaîndialoguricuinvestitoriișipresadoarcuacordulprealabilalpersoaneiinternecompetente.

16 Comunități

17 Comunicăriîntrepersoaneleinteresate

21

Page 24: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Oferim produse inovatoare, fiabile și de înaltă calitate și avem măsuri de protecție pentru securizarea persoanelor interesate și a mediului.

Creativitatea angajaților noștri generează produse care ajută cultivatorii să facă față dificultăților cu care se confruntă agricultura la nivel global.

Știință, produse și drepturi de proprietate

22

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 25: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

18 Cercetareșidezvoltare

19 Siguranța,calitatea șigestionareacorectăaproduselor

20 Protecțiabunurilor21 Drepturilede

proprietateintelectuală

23

Page 26: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Știință, produse și drepturi de proprietate

Grupul Syngenta realizează studii de cercetare care au scopul de a dezvolta produse inovatoare, sigure și fiabile care îmbunătățesc producția agricolă și calitatea vieții.

Dezvăluimpubliculuirezultatelerelevante ale studiilor de cercetare șidezvoltareîntr-unmodobiectivșiexact.

Investigămtoateinformărilecredibileprivindefectelepetermenscurtșilungcunoscuteanterior,asociatecuutilizareacorectăaproduselornoastreșiluămmăsurileadecvate.

Pentrucercetareșidezvoltareștiințificăcolaborămdoarcuorganizațiicareaplicăstandardeeticesimilare.

Nestrăduimsăasigurămsustenabilitateapentrutoateoperațiiledecercetareșidezvoltareșiintenționămsăprotejămșisăconservămresurselenaturale.

AngajațiiSyngentaaplicăcelemaiînaltestandardeeticeșiștiințificeșiadoptăproceseșiverificărirobuste.Aceștiavorfiatențilapreocupărilesocietalemaiamplecuprivirelatehnologieșilaimpactulsău,precumșilaaplicareauneievaluăririguroaseariscurilorștiințifice.

18 Cercetareși dezvoltare

24

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 27: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Grupul Syngenta asigură calitatea și siguranța produsele și serviciilor sale prin aplicarea unor standarde științifice și tehnologice de ultimă oră pe toată durata ciclului de viață a unui produs și prin asigurarea instruirii adecvate angajaților și clienților noștri.

Colaborămstrânscucliențiișicontractanțiinoștrișicutoatecelelaltepărțiinteresatepentruaasigurautilizareacorectășiresponsabilăaproduselornoastreșiînțelegereamăsurilordeprecauțiecareseaplicăpetoatăduratacicluluideviațăaacestora.

Identificămcuatențiepericolele,evaluămriscurileasociatecuutilizareașialertămutilizatoriideconsecințeleutilizăriiincorecteaunuiprodusfolosindambalajul,broșurașietichetaacestuia.Produselesuntînsoțitedeinstrucțiunipentruutilizatorulfinalcuprivireladepozitarea,utilizareașieliminareasigură.

AngajațiiSyngentastabilesctesteșiproceserobustepentruaseasiguracătoatestandardeleinterneșicerințelelegislativeșireglementaresuntrespectatesauchiardepășiteșivorraportacătreconducereacompanieioricenerespectareastandardelornoastreșioriceutilizareincorectăaproduselornoastre.

19 Siguranța,calitateașigestionareacorectăaproduselor

25

Page 28: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Știință, produse și drepturi de proprietate

Grupul Syngenta respectă drepturile de proprietate ale altor entități și apără cu hotărâre propriile drepturi de proprietate.

Protejămcufermitatetoatebunurile,proprietateașiresurseleCompanieișilevomaplicașiutilizaînscopuldesfășurăriiafacerilorșiactivitățilorCompanieișinuîninterespersonal.

VompăstraconfidențialitateașivomprotejasecretelecomercialecareaparținGrupuluiSyngentasaualtorcompaniișinulevomfolosipentruafaceri.

InformațiilegenerateîncadrulGrupuluiSyngenta,inclusivcele referitoare la cercetare șidezvoltare,dateledespreproducție,costurile,prețurile,vânzările,profiturile,piețele,cliențiișimetodeledeafacerisuntproprietateaGrupuluiSyngentașinuvorfidezvăluite,decâtdacăoimpunelegea,înafaraGrupuluiSyngenta,fărăoautorizareadecvată.

Grupul Syngenta consideră că protejarea eficientă a proprietății intelectuale (PI) este esențială pentru încurajarea inovației. Pentru a fi eficient, orice sistem PI trebuie să mențină echilibrul corect între nevoile societății și interesele inventatorului.

ProtejămșineafirmămdrepturiledePIcurigurozitateșivomrespectadrepturilePIalealtorentitățiînconformitateculegislațialocală.

20 Protecțiabunurilor

21 Drepturiledeproprietate intelectuală

26

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 29: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

27

Page 30: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Angajații noștri joacă un rol fundamental în performanța noastră ca afacere.

Ne asigurăm că politicile noastre privind diversitatea oferă un tratament corect pentru toți angajații și intenționăm să atingem cele mai înalte niveluri recunoscute privind corectitudinea, onestitatea și integritatea.

Oamenii

28

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 31: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

22 Drepturileangajaților23 Discriminareși

hărțuire24 Diversitate

29

Page 32: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Oamenii

Grupul Syngenta respectă toată legislația, normele și convențiile naționale și internaționale privind munca și se angajează să respecte principiile stabilite în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în convențiile principale ale Organizației Internaționale a Muncii.

RecunoaștemdrepturileAngajațilorSyngentadeaseînscrieînsindicatelerelevanteși/sauînalteorganizațiialemuncitorilorșisănegociezeîncomun.Reprezentanțiilucrătorilornusuntdiscriminațișipotsă-șiîndeplineascăroluldereprezentarelaloculdemuncă.

Nufolosimmuncaforțată,obligatoriesauîncontuldatoriilorșinuvomrecurgelanicioformădeexploatareamunciicopiilor.

Grupul Syngenta se angajează să întrețină un mediu de lucru fără discriminare și hărțuire. Succesul și avansările în cadrul Grupului Syngenta trebuie să depindă de abilitățile personale și de performanța profesională.

Nutolerămdiscriminareaînfuncțiederasă,sex,religie,credință,originenațională,invaliditate,vârstă,orientaresexuală,invaliditățifizicesaumentale,situațiefamilială,opiniipoliticesauoricarealtecaracteristiciprotejatedelege.

Interzicemhărțuireasuboriceformă,inclusivceaverbală,sexuală,fizică,mentalășivizuală,abuzul,umilireasauintimidarea.

Fiecareangajattrebuiesărespectedrepturilecolegilordealucrafărăafisupușiniciuneiformedediscriminaresauhărțuirelaloculdemuncă.

22 Drepturileangajaților

23 Discriminare șihărțuire

30

Codul de conduită al Grupului Syngenta

Page 33: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Luămdeciziidesprepersoaneînscopuriderecrutare,dezvoltaresaupromovaredoarpebazaperformanței,abilitățilorșipotențialuluiacestoraînraportcucerințelepostului.

ÎncurajămoriceangajatcareconsiderăcăestesupusdiscriminăriisauhărțuiriisăraportezeacestfaptmanagerilorsăisauprinLiniadeasistențăpentruConformitateaGrupuluiSyngenta.Vominvestigafiecareraportarecuimparțialitateșivompedepsiîncălcăriledovediteprinmăsurileadecvate.

Grupul Syngenta prețuiește diversitatea și încurajează o cultură care permite fiecărei persoane să-și ofere contribuția la potențial maxim.

Recrutămînmodactivangajațicarereflectăogamălargădeculturi,credințeșitrecuturialecomunitățilorîncarenedesfășurămactivitateașialecliențilorpecareîideservim.

Tratămfiecareangajatcuonestitate,demnitate,corectitudineșirespect.

24 Diversitate

31

Page 34: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Respectarea Codului de conduită

32

CoduldeconduităalGrupuluiSyngenta

Page 35: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Respectarea Codului de conduită

Semnalați atunci când observați încălcări ale Codului de conduită

Politicile și Centrul de resurse privind conformitatea

FiecareAngajatSyngentaareobligațiadeacitișiînțelegeacestCoddeconduitășivafirugatsăconfirmeacestlucru anual în scrisoarea de angajamentprivindCoduldeconduită.GrupulSyngentasolicităcatoatepersoanelepentrucareseaplicăacest

Coddeconduităsăînțeleagășisărespectetoateacesteprevederi.FiecareAngajatSyngentatrebuiesărespecteCoduldeconduităalGrupuluiSyngentașitoatepoliticile,regulamenteleșiregulileadoptatedeGrupulSyngenta.

EstedatoriafiecăruiAngajatSyngentasăsemnalezeimediatdacăaflăsauconsiderăcăcinevanurespectăCoduldeconduită.Nuvorexistarepresaliiîmpotrivacelorcareîșiexprimăpărerea.

AngajațiipotdiscutaoricândcumanageriilorsaucumembriiechipeideConformitate.Deasemenea,angajațiipotsăfoloseascăLiniadeasistențăpentruConformitateaGrupuluiSyngentasauliniiledeasistențădisponibileîncompaniilepropriipentruraportareconfidențială.Liniiletelefonicesuntoperate

deorganizațiiterțecareauconsilierispecializațișisuntdisponibile24deorepezi,șaptezilepesăptămână,suntdisponibilișitraducătoridacăestenecesar.Detaliilevorfidisponibilepeintranetînsecțiunea„LiniadeasistențăpentruConformitateaGrupuluiSyngenta”.

GrupulSyngentatrateazăcuseriozitateîncălcărileconformitățiișivominvestigatoateîngrijorărilevalabileprivindconformitatea.Cândarelocoîncălcare,vafiluatămăsuradisciplinarăadecvată.

PentrumaimultedetaliidesprediferitesubiectedinCoduldeconduită,consultațipoliticileșiCoduriledepracticăaleGrupuluiSyngenta.

VăvorfipuseladispozițieresurselenecesarepentruaaflamaimulteinformațiidespreConformitateșidesprepromovareaconformitățiiînzonadvs.

33

Page 36: Codul de conduită al Grupului Syngenta Angajamentul nostru

Doar un angajament neclintit față de cele mai înalte standarde de etică și integritate ne va permite să ne păstrăm reputația.

SyngentaGroupCo.,Ltd.Shanghai,China.Toatedrepturilerezervate.Datapublicăriiinițiale:2020