chimie organica - proiect la chimie

Download Chimie Organica - Proiect La Chimie

Post on 07-Jul-2018

256 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  1/22

  INTRODUCERE ÎN CHIMIA ORGANICĂ

  Chimia organică s-a conturat ca un domniu a! chimii a"ia #n a doua  $umătat a sco!u!ui a! %&III-!a' Chimi(tii )rmii au o"sr)at că su"stan*! d

   +ro)nin*ă )gta!ă sau anima!ă, ormat din iin*! )ii (i dnumit d isubstanţe organice, s dos"sc sn*ia! d su"stan*! d +ro)nin*ă minra!ă, dnumit substanţe anorganice'

  .ntru +rima dată, trmnu! d chimie organică  a ost +ro+us d chimistu! sud/ 01ns 0aco" 2r/!ius #n tratatu! său, a+ărut #n 3456' E! considra că dos"ira sn*ia!ă dintr su"stan*! anorganic (i c! organic constă #n a+tu! că +rim! s +ot o"*in #n !a"orator, #n tim+ c u!tim! sunt numai +rodus a! iin*!or )ii' D aca, su" in!un*a misticismu!ui din aca )rm, 2r/!ius a a$uns !a conc!u/ia că su"stan*! organic s orma/ă #n

  organism! )ii datorită uni or* mistrioas, 7or*a )ita!ă8'Acastă tori a ost u!trior d/min*ită d cătr chimistu! grman 9ridrich :1h!r, #n 34;4, car a ra!i/at #n !a"orator +rima sint/ă a uni su"stan* organic, ura, dintr-o su"stan*ă anorganică, cianatu! d +!um"'

  ." ;H;O > ;NH?  O C  NH;

   NH;

  ; > ."

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  2/22

  STRUCTURA COMPUŞ!OR OR"A#C

  $ CO#C%P&A C!ASC'

  ($  Teorii din )erioada anterioară de*inirii conce)tului de valenţă$

  Antoin aurnt a)oisir

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  3/22

  structurii nu s rră (i !a natura !gături!or dintr atomi' @-a a$uns !a conc!u/ia că mo!cu!! ormat din acia(i atomi, #n ac!a(i număr (i !ga*i #n ac!a(i mod au ac!a(i +ro+rită*i, adică sunt idntic' .ntru icar com"ina*i indi)idua!ă +oat ista o singură ormu!ă d structură' . "a/a acsti torii a

  ost +!icat (i nomnu! i/omrii, adică istn*a mai mu!tor su"stan* cuaca(i ormu!ă mo!cu!ară, dar cu +ro+rită*i i/ic (i chimic dirit, datorită structuri!or chimic dirit'

   No*iuna d structură chimică a ost com+!tată u!trior cu ca d strochimi 

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  4/22

    !ungima d undă cors+un/ătoar uni +articu! d masă m  (i cu )it/ă vK

  h  constanta !ui .!anc

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  5/22

  • .ntru n? istă ?;6 or"ita!i, nota*i cu ?s

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  6/22

  • .ntru n  ? cors+und 3 or"ita! ?s, ? or"ita!i ?+, F or"ita!i ?d' Or"ita!ii d  +osdă  !o"i orinta*i ast!B

  -

  .

  / d.-

  - număru! cuantic magntic, m, dtrmină +o/i*ia s+a*ia!ă !, inc!usi) /ro'

  -  ExB !  5K m  5

  !  3K m  - 3, 5, > 3 !  ;K m  - ;, - 3, 5, > 3, > ;

  9icări )a!ori a !ui m #i cors+und o anumită +o/i*i #n s+a*iu a noru!ui !ctronic a*ă d un cm+ magntic'

  - număru! cuantic d s+in, s, st dtrminat d mi(cara !ctronu!ui #n $uru!  +ro+rii sa! a, mi(car numită s+in' E! indică dirc*ia s+inu!ui !ctronu!ui (i

   +oat !ua )a!ori!  V, du+ă cum snsu! rota*ii !ctronu!ui st +ara!! sau anti+ara!! cu ac!a a! rotirii or"iti !ctronic'

  În conc!u/i, !ctronii car ocu+ă un or"ita! sunt caractri/a*i +rin  numr cuanticB n, !, m, s'

  Ocu+ara or"ita!i!or atomici cu !ctroni s ac #n mod +rogrsi) (i du+ă anumit rgu!iB

  • a atomii cu mai mu!*i !ctroni #nti s ocu+ă or"ita!ii cu nrgia mai mică, mai sta"i!i'

  • Conorm +rinci+iu!ui c!u/iunii a! !ui .au!i, ; !ctroni ai ac!uia(i atom

  nu +ot a)a toat numr! cuantic idntic, ast! #nct icar or"ita! st ocu+at d c! mu!t ; !ctroni d s+in o+us

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  7/22

   B. Orbitali moleculari. Legături covalente.

  Considrăm ormara uni !gături #ntr un atom % (i un atom W' 9icar ar un or"ita! ocu+at d un singur !ctron' Odată cu a+ro+ira c!or doi atomi,

  d !a o anumită distan*ă nuc!u! c!or doi atomi intrac*iona/ă, iar or"ita!ii !or atomici s #ntr+ătrund' @ a$ung !a o distan*ă minimă r #ntr nuc!, du+ă car a+ar or*a d rs+ingr' Distan*a r  intrnuc!ară cors+und !găturii co)a!nt'

  Conorm uni rgu!i gnra!, +rin #ntr+ătrundra a doi or"ita!i atomici

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  8/22

   "= legătura 0s3)' Or"ita!ii atomici + au ormă "i!o"ară' a #ntr+ătrundra cu un or"ita! s +artici+ă numai unu! din !o"i' Acsta s măr(t d-a !ungu! ai d !gătură, iar c!ă!a!t s mic(ora/ă'

  >

  X s+

  s+

  c= legătura 0)3)'  .rin #ntr+ătrundra a doi or"ita!i + d-a !ungu! ai, s orma/ă !gătura +-+' Într+ătrundra ar !oc #ntr !o"i cu ac!a(i smnK #ntr !o"ii cu smn o+us r/u!tă o anti!gătură'

  X  ++

   ++

   Legătura π.

  Or"ita!ii + orinta*i +ara!! s +ot #ntr+ătrund !atra! ormnd or"ita!i d !gătură Z (i or"ita!i d anti!gătură ZX'

  OM

  OM

  X anti!gatura

  !gatura

   Hibridizarea atomului de carbon

  E+rimnta! s-a constatat că atomu! d car"on s com"ină cu  atomi d hidrogn (i că c!  co)a!n* sunt chi)a!nt' Acastă ttraco)a!n*ă a atomu!ui d car"on st +rodusă d o rdistri"uir a !ctroni!or săi' În urma uni acti)ari cau/ată d ac*iuni trn, 3 !ctron ;s, st +romo)at #ntr-un or"ita! ;+'

  Conigura*ia !ctronică a atomu!ui d car"on d)inB

  [  K 3s;;s;;+; d)in 3s;;s3;+3;+3;+/3

  4

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  9/22

  ;s;

  ;+G 3

  ;+/ 5;+T

  3 hi"ridi/ar

  ;s 3 ;+G

  3 ;+T

  3 ;+/

  3

  În urma acsti tran/i*ii !ctronic

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  10/22

  !gături Y #n com+u(i nsatura*i' Un or"ita! ;+/ rămn nmodiicat

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  11/22

  345 5

   +T  +/

   +Gs s +G

  Hi"ridi/ara s+ s găs(t !a com"ina*ii! car"onu!ui cu o tri+!ă !gătură'

   Hibridizarea atomului de oxigen

  Oignu! +oat a)a hi"ridi/arB s+? \ mo!cu!! d HLOHK R L OHK s+; \ mo!cu!! d RLCHOK R ;COK RLCOOH'

   Hibridizarea atomului de azot 

  A/otu!, ca (i car"onu! s +oat găsi #n toat c! ? stări d hi"ridi/ar' s+?  \ amin

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  12/22

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  13/22

  M%TO,% ,% C%RC%TAR% 8# C4MA OR"A#C'

  .ntru a sta"i!i ormu!a mo!cu!ară structura mo!cu!ară (i +ro+rită*i!i/ic (i chimic a! unui com+us organic sunt ncsar i/o!ara (i s+arara !ui din dirit amstcuri d sint/ă sau +rodus natura!'

  $ M%TO,% 9:C%

  Mtod! d s+arar s a!g #n unc*i d stara d agrgar a com+u(i!or din amstc'

  - .ntru com+u(i so!i/iB • Dcantara • 9i!trara • Cntriugara • Crista!i/ara • @u"!imara • Etrac*ia • Cromatograia

  - .ntru com+u(ii !ichi/iB • Disti!ara • Etrac*ia • Cromatograia

  - .ntru com+u(ii ga/o(iB • Disti!ara su" +rsiun •

  Adsor"*ia s!cti)ă • Cromatograia d ga/

  $ M%TO,% C4MC%

  Cnd com+u(ii dintr-un amstc au gru+ unc*iona! caractristic acid sau "a/ic, s+arara ar !oc mu!t mai u(or'

  D m+!u, transormara unui acid sau a uni "a/ #ntr-o sar schim"ă mu!t )o!ati!itata sau so!u"i!itata'

  3?

 • 8/19/2019 Chimie Organica - Proiect La Chimie

  14/22

  Cnd sara st su" ormă d +rci+itat inso!u"i!, acsta s s+a!ă d im+urită*i (i a+oi s trata/ă cu un acid sau o "a/ă tar +ntru a !i"ra acidu! sau "a/a +ură'

  Cnd sara nu st )o!ati!ă, im+urită*i! )o!ati! +ot i #nd+ărtat +rin

  disti!ar, iar din r/iduu s s+ară acidu! sau "a/a +ură +rin tratar cu un acidsau o "a/ă tar' Cnd sara st so!u"i!ă #n a+ă s +oat o!osi so!u"i!itata #n so!)