cerere prime

Post on 06-Jul-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Cerere PRIME

  1/4

  CERERE

  Pe data

  de

  18

  aprilie

  2016in emisiunea

  Prime

  TV

  -

  $i

  pe

  site-ul www.prime.md

  au

  fost

  frcute

  afirmafii

  calomnioase, denigratoare,

  false

  qi

  absolut

  necorespunzdtoarc realitdlii

  precum

  cd eu, Certan Sergiu,

  ex-ministru

  al

  Economiei

  qi

  actualul director

  al

  Companiei

  de

  Leasing

  ,,Locuinja

  Accesibild"

  qi

  al

  Companiei

  de

  Asigurdri

  de

  ViaJd,,Sigur-Asigur"

  aq

  fi

  fost

  implicat

  in

  schema

  infraclionald

  de

  deposedare

  de

  apartamente

  a citorva

  locuitori

  ai

  mun.Chigindu, schema

  ce

  ar

  fi

  fost

  coordonal|

  de interlopul

  Vladimir

  Moscaliuc

  alias

  ,,Makena".

  Aceastd afirmalie

  calomnioasd

  qi

  eronatd

  ar

  fi

  fost

  furnizatd

  mass-media chipurile de Procurorul

  Viorel

  Morari

  (conferinla

  de

  presd

  organizatd,

  pe

  18.04.2016

  de

  Procurorul

  Viorel Morari

  gi

  qeful

  Direcliei

  Operaliuni

  Speciale

  din

  cadrul

  INI

  al IGP

  Valeri

  Cojocaru).

  In

  realitate insd

  nici

  Procurorul

  Viorel

  Morari,

  nici Dl

  Valeri

  Cojocaru

  la conferinJa

  de

  presd

  din

  18.04.2016,

  inregistrarea

  cdreia am

  urmdrit-o

  personal

  nu

  au

  ficut

  asemenea

  afirmalii

  false.

  De asemenea,

  Procuratura

  Generald

  nu

  are

  nici un fel

  de

  pretenJii gi

  nu

  posedd

  careva

  informalii

  privind

  implicarea

  mea ori a

  companiilor

  ,,Locuinla

  Accesibild"

  qi

  ,,Sigur-Asigur"

  in

  aceast[

  schemd

  criminald,

  fapt

  confirmat

  prin

  rdspunsul oficial ff.

  16-382115-1757

  din

  28.04.2016

  (se

  anexeazd).

  Unicul fapt

  real

  -

  Compania

  de Leasing ,,Locuinla Accesibild"

  a

  finanfat

  absolut

  legal in

  cadrul

  unui contract de lease-back

  (leasing

  returnabil)

  un client

  al

  Companiei

  care a

  fost

  al

  patrulea

  cumpdrdtor

  de

  bund credinfd

  cu toate

  actele in

  regula

  (gi

  apoi a devenit

  Locatarul, imprumutatul

  nostru) al unui

  apartament

  modest de

  doud camere,

  ce

  din

  cite am aflat ulterior

  de

  la

  organele de anchetd ar

  fi

  fost

  dobindit

  in

  mod

  suspect de

  primul

  cumpdrdtor

  pe

  care nici

  clientul

  nostru,

  nici noi

  bineinleles

  cd nu

  il cunogteam

  gi

  nici

  nu

  puteam

  sd-l

  cunoagtem.

  Informafia

  calomnioasS,

  denigratoare

  gi

  absolut

  fals[

  difuzatd de Prime

  TV

  gi

  site-ul

  www.prime.md

  -

  lezeazd

  gi

  prejudiciazd

  in

  modul

  cel

  mai

  grav

  onoarea, demnitatea

  qi

  reputalia

  mea

  profesionalS

  gi

  de

  cetdlean,

  md discrediteazd

  in

  mod

  barbar

  gi

  absolut

  neintemeiat

  in

  fata

  clienfilor

  nogtri

  -

  asiguralilor

  gi

  locatarilor

  (aproape

  1,5 mii de familii), in

  fala

  sutelor

  qi

  miilor

  de

  cunosculi

  gi

  prieteni

  pe

  care

  ii

  am,

  in

  fala

  intregii populalii

  a

  Republicii

  Moldova,

  de

  asemenea-

  in

  fala multor

  gi

  multor

  persoane

  din

  alte

  ldri

  care

  md

  cunosc

  Ai

  in

  special

  din

  Romania

  al

  cdrei

  cetdlean

  sunt.

  Or,

  legislafia

  RM ca

  gi

  a tuturor altor

  tfui

  interuice

  categoric

  instituliilor gi

  colaboratorilor

  mass-media

  difuzarea

  informaliilor

  calomnioase, denigratoare, false, neverificate

  gi

  nebazate

  pe

  sursele oficiale de incredere la

  adresa

  persoanelor

  sau

  a

  instituliilor.

  Dat fiind

  fapt cele expuse, cer:

  .

  sd-mi comunicali

  sursa

  primard

  a

  tnformaliei

  calomnioase

  gi

  false

  difuzate

  la

  adresa

  mea

  (Procurorul

  Viorel Morari

  nu

  are nimic

  comun

  cu aceastd dezinformare);

  .

  sd

  difuzafi

  gi

  sd

  publicali

  conform

  cerinlelor legislaliei in

  vigoare dezmin{irea

  oficiall

  din numele

  Prime TV

  gi

  site-ului

  www.prime.md

  a

  informaliei

  calomnioase

  gi

  false

  la

  adresa

  mea,

  precum

  qi

  scuzele de rigoare.

  Incaz

  contrar

  imi

  rezervez

  dreptul sd md

  adresez

  la

  judecatd

  pentru

  apdrarca onoarei

  gi

  demnitdlii

  mele

  gi

  reparar

  ea

  prej

  udiciului

  moral.

  Certan

  Sergiu,

  S..Cn.A

  MD2009,

  mun.Chigindu,

  str.M.Kogdlniceanu,7312,tel.022-21-05-15,

  0794-25-505

 • 8/17/2019 Cerere PRIME

  2/4

  PROCURATURA

  GENERALA

  A

  REPUBLICII

  MOLDOVA

  2006,

  mun. ChiSindu,

  str.

  Mitrop

  olit

  B dnul

  es cu

  -

  B

  odoni,

  2

  6

  tel.:

  022-22-50-75

  e-m ail ;

  pr

  o

  c-

  genCg)pr

  o

  cur atur

  q.

  md

  f

  EHEP AJIbHA.fl

  fP OK)TPATYPA

  PECIIYBJII,IKI,I

  MOJINOBA

  2006, nyu.

  Kuwuuey,

  yn.

  Mump onotuma

  Ee uyn

  ecrcy- E od ou u,

  2

  6

  men.; 022-22-50-7 5

  e-nt ai

  l

  :

  pr

  o

  c- gen@,pr

  ocur

  qtur

  a. m

  d

  2&

  0q

  /E

  ryJ:/

  Dlui

  Sergiu CERTAN

  .

  Administratorul

  SRL"Locuin(I Accesibil["

  mnn. Chigindu,

  str.

  M.

  Kogdlniceanu,T3l2

  Surlia

  conducere a

  urmfririi

  penale in

  organele centrale

  ale

  MAI

  qi

  SV a

  Procuraturii

  Generale

  a examinat domersul dvs. nr.

  350104

  dtn

  21.04.2016,

  privind

  informarea

  vizavt

  de statutul

  procesual

  a dvs., Sergiu

  Certan,

  cit

  gi

  a

  companiilor

  l,Locuintd

  Accesibild"

  gi

  ,,Sigur

  -Asigur",

  pe

  cavza

  penala

  cauza

  penald

  nr.

  2015190149,

  pornitd

  inbazaart.

  art.42,46,

  190

  al.

  (5),361

  alin.

  (2)

  lit.

  b)

  9i

  c)

  din

  Cod

  penal,

  pe

  faptul

  escrocheriei in

  propor{ii

  deosebit de

  mari, s6virgite

  de

  un

  grup

  criminal

  otgafiizat,

  precum

  gi

  con:feclionare, de{inere

  preculn

  qi

  folosire

  a

  documentelor

  gi

  gtanrpilelor

  oficiale

  faise.

  V[ inform[m,

  cI

  in

  cadrul

  cavzei

  penale

  nr. 2015790149,

  careva

  statut

  procesual (

  inclusiv

  de bdnuit sau invinuit)

  dvs.,

  Sergiu Certan,

  cit

  qi

  companiilor

  ,,Locuint6

  Accesibild"

  gi

  .,Sigur

  -Asigur",

  nu

  este

  atribuit.

  De

  asemenea,

  de cdtre

  procurorul

  gef

  al

  Secliei conducere

  a urmdririi

  penale

  in

  organele

  centrale

  ale

  MAI

  gi

  SV

  a

  Procuraturii

  Generale,

  Viorel Morari,

  pentru

  lnass-

  media

  nu

  au

  fost

  fbcute careva

  afirmalii sau

  declaralii, privind

  faptul

  complicit[1ii

  dvs., Sergiu Certan,

  sau

  a

  cornpaniilor ,,Locuinla AccesibilS" gi

  ,,Sigur

  -Asigur",

  la

  sdvirgirea

  cf,rorva

  infiacliuni,

  inc