cercetare accidente munca

Download Cercetare Accidente Munca

Post on 04-Jun-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  1/12

  CERCETAREA ACCI DENTEL OR DE M UNCAMETODOLOGIE ASPECTE PRACTI CE

  D E F I N I T I E

  Potrivit legislatiei in vigoare, prin accident de munca se intelegevatamarea violenta a organismului uman, precum si intoxicatiaacuta profesionala , care au loc in timpul procesului de munca

  sau in indeplinirea activitatilor de serviciu , indiferent de natura juridica a raportului de munca in baza caruia se desfasoaraactivitatea si care provoaca incapacitate temporara de munca decel putin 3 zile, invaliditate sau deces.

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  2/12

  C L A S I F I C A R E A accidentelor de munca

  In raport cu urmarile produse, accidentele de munca seclasifica astfel:

  1) Accident care produce incapacitate temporara de munca(I.T.M.);

  2) Accident care produce invaliditatea (I.N.V.);

  3) Accident de munca mortal ;4) Accident de munca colectiv .

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  3/12

  SCOPUL CERCETARI I :Stabilirea imprejurarilor si cauzelor care au favorizatproducerea accidentelor de munca, a reglementarilor legaleincalcate, a raspunderilor si masurilor ce se impun a fi luatepentru prevenirea producerii altor cazuri similare si pentrudeterminarea caracterului accidentului .

  MENTIUNE :Cercetarea oricarui accident este obligatorie , inclusiv incazul persoanelor date disparute, indiferent ca intr unestesau nu conditi i le unui accident de munca .

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  4/12

  Cercetar ea accidentelor de munca se face de o comisienumita prin O.Z.U., compusa din cel puti n 3 (tr ei) persoane din care va face parte si inspectorul sau r esponsabilul cuprotectia muncii si alte persoane desemnate de sfeul unitatiirespective.

  PRECIZARE Persoanele care efectueaza cercetareaaccidentelor de munca trebuie sa aiba pregatirea tehnicacorespunzatoare si sa nu aibe raspunderi in producereaaccidentului.

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  5/12

  C O M P E T E N T E L E privind efectuarea cercetarii accidentelor de munca in

  Ministerul Apararii Nationale

  1) Unitatile sau formatiunile militare efectueaza cercetareaaccidentelor de munca cu incapacitate temporara si aaccidentelor usoare;

  2) Statul Major General, departamentele, structurilesubordonate ministruluii apararii nationale,comandamentele, directiile, statele majore alecategoriilor de forte ale armatei etc. efectueaza cercetar eaaccidentelor de munca cu invali ditate si mortale .Inspectoratul M.Ap.N ., participa la cercetareaaccidentelor de munca colective.

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  6/12

  T E R M E N E L E pentru finalizarea cercetarii accidentelor de munca

  1) 5 zile pentru accidentele de munca cu incapacitatetemporara de munca ;

  2) 7 zile pentru accidentele de munca care producinvali ditate (vatamare grava) ;

  3) 10 zile pentru accidentele de munca mortale , apersoanelor date disparute , a celor colective .

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  7/12

  CUPRINSULDOSARULUI DE CERCETARE A ACCIDENTELOR DE MUNCA

  1) Opisul actelor aflate la dosar;2) Procesul verbal de cercetare ;

  3) Schite sau fotografii referitoare la accident;

  4) Declaratia accidentatului (accidentatilor), in cazul accid. cuincap. temp si invaliditate;

  5) Declaratiile martorilor si ale oricaror persoane care potcontribui la elucidarea imprejurarilor si cauzelor reale

  ale producerii accidentului;6) Declaratiile persoanelor raspunzatoare de nerespectarea

  reglementarilor legale in domeniul protectiei muncii;

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  8/12

  7) Copii ale actelor si documentelor necesare pentruelucidarea imprejurarilor si cauzelor reale aleaccidentului;

  8) Orice alte documente si declaratii necesare pentrudeterminarea carcaterului accidentului;

  9) Formularul pentru inregistrarea accidentului de muncaF.I.A.M..

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  9/12

  CUPRINSULPROCESULUI VERBAL DE CERCETARE A

  ACCIDENTELOR DE MUNCA

  1) Data incheierii procesului verbal;2) Gradul, numele, prenumele si functia celor care efectueaza

  cercetarea , ordinul de zi pe unitate prin care s-a numitcomisia, unitatea militara din care fac parte;

  3) Perioada de timp si locul in care s-a efectuat cercetarea,obiectul cercetarii, data, ziua, anul si ora produceriievenimentului;

  4) Obiectul cercetarii;

  5) Data, ziua, luna, anul si ora producerii evenimentului;6) Locul producerii evenimentului;7) Datele de identificare a accidentatului/accidentatilor (grad,

  nume, prenume, profesie etc);

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  10/12

  8) Descrierea detaliata a locului, echipamentului tehnic, aimprejurarilor si modului in care s-a produs evenimentul;

  9) Urmarile evenimentului sau urmarile suferite deaccidentat;

  10) Cauzele reale ale evenimentului, cu trimitere lareglementari le legale in vigoare incalcate , precizand actelenormative nerespectate si redarea integrala a textuluiacestora; cauzele accidentului se vor clasifica si codifica infunctie de elementele sistemului de munca (executant,sarcina de munca, mijlocul de productie, mediul demunca);

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  11/12

  11) Alte constatari rezultate din cercetarea evenimentului;12) Persoanele raspunzatoare de incalcarea reglementarilor

  legale , cu trimitere la actele normative si articolele incalcate precizate la pct. 10 ;

  13) Sanctiunile contraventionale aplicate, cu precizareapreveder i lor l egale incalcate ;

  14) Unitatea militara care se inregistreaza cu accidentul demunca;

  15) Masurile stabilite pentru prevenirea altor evenimentesimilare si termenul de raportare privind solutionareadeficientelor constatate;

 • 8/13/2019 Cercetare Accidente Munca

  12/12

  16) Numarul de exemplare in care s-a incheiat procesul-

  verbal de cercetare si repartizarea acestora;

  17) Semnatura persoanelor care au efectuat cercetarea.PRECIZARE :

  In situatiile in care cu ocazia cercetarii, rezulta ca,

  evenimentul nu intr uneste conditii le pentru a fi incadrat caaccident de munca , se va face mentiunea in procesul verbalde cercetare si se dispun masurile de prevenire a altorcazur i simi lare .

View more