cele mar frumoase - libris.ro mai frumoase... · 2019-02-27 · in spatele clsei lor, se afla o...

of 8 /8
cele mar frumoase @

Upload: others

Post on 23-Jan-2020

11 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: cele mar frumoase - Libris.ro mai frumoase... · 2019-02-27 · in spatele clsei lor, se afla o gridini minunatl, plini cu forile cele mai frumoase din lume;i ierburile cile mai rare.Gridina

cele mar frumoase

@

Page 2: cele mar frumoase - Libris.ro mai frumoase... · 2019-02-27 · in spatele clsei lor, se afla o gridini minunatl, plini cu forile cele mai frumoase din lume;i ierburile cile mai rare.Gridina
Page 3: cele mar frumoase - Libris.ro mai frumoase... · 2019-02-27 · in spatele clsei lor, se afla o gridini minunatl, plini cu forile cele mai frumoase din lume;i ierburile cile mai rare.Gridina

in spatele clsei lor, se afla o gridini minunatl, plini cu forile cele maifrumoase din lume;i ierburile cile mai rare. Gridina imprejmuiti de un zidinalt era stipiniti de o vrijitoare de care rogi se temeau.

Intr-o zi, femeia s-a uitat pe qeam gi a zirit in errdini un strar de rapunzel.Rapunzel'l era verde gi proasp"et gi degeaba s-a"clznir femeia si ajungi si sirupi. un hr, cI nu a reugit. A incercat zile Ia rAnd, dar fbri succes silucmlacesta o imbolnivise. Sogul ei, care o iubea, a intrebar-o:

- Ce se inrimoli. drasl sotie ?

- Ah, dacl "g

inar,." iap"nrel din gridini, mi-ar reveni puterile.Birbaml s-a gindir si ri$te decit si-*i moari sogia qi aqtepti si. se faci. seari

ca si-i duci un"minunchi'din acele ierburi. Cend a vezi.'f"-.i" t"o"nr.t"tatAt de proaspir a fost tare fericiri! L-a gitit ca pe o salati si l-a mAncat.

ln ziua urmltoare, sogul ei a trebuit siie mai duci o dati fn gridini. DupIce a coborAt zidul, vriiito areai-aaplrur drept in far5.

- Cum indriznegti'sa vii aici Ei'sa-mi fur'i raponrelull Vei fi pedepsit!- Te rog, n-am avut incotro! Iarri-mlt Oacl iu luam r"p;;.IJ;;5fi" -."

ar h murit!

)t*P (7//f/,/v./7e !.p,'V bri'lj$*, ^ rgfukiffi}..lana"a triiau un birbat qi o femeie care i9i doreau nespus de mult,/,t\.r>..-.rd1j{il. 'r\efi?s+=*".st un cop[.

Vrijitoarea l-a crezut si i-a spus: r

- Bine! Pogi si iei de acum incolo din gridina mea cit rapunzel vrei. Dar...ni vei da mie copilul pe care sogia ta ifu" "4t.i $i tn r,riiia toi "*" -"r.sriii de el!

" ii-t..1. din urmi, omul n-a avur incorro qi a fost de acord. $i dupl ce femeiaa niscut, vrljitoarea i-a pus copilului n,rmele de Rapunzei si l-'a luat cu ea.a nascuE, vralltoarea I-a pus copuulur numele oe Kapunzel sl l-a luat cu ea.Timpul a rretut gi Rapunzel a deve nit cea mai frumo'asi fati din lume. Cinda imirlinit doisprezecle ani, rurnul din pidure a devenit ciminul frumoaseifete.Turnul ac6la nu avea nici sciri, nici ugi, doar o fereasrrl mici in vArf.

^- |apynz;f, Rapunzel, lasi-ml sI cobor'pe pirul tiu, ii spunea vrljitoareacand vora sa lntre rn turn.

Rapunzel avea pirul ca aurul 9i foarte lung. Cind vrljitoarea ii cerea, eaKapunzel avea pirul ca aurul si toarte lung. Cnnd vrljitoarea ii cerea, eagi-l desple.tea gi se ageza in dreptul ferestrei ftsAnd pirul in afari. ca

1 vrijitoarea si se cacere pe el.

Page 4: cele mar frumoase - Libris.ro mai frumoase... · 2019-02-27 · in spatele clsei lor, se afla o gridini minunatl, plini cu forile cele mai frumoase din lume;i ierburile cile mai rare.Gridina

,?,1ru;;,1p1iliffg:':,i;ii,iillqfl\ # ffi qGauzit o melodie ferrnecitoare, care l-a emoqibnar adanc. in fiecare zlmergea in pidure si asculte cAnte cul. cine cAnta acel cAnrec ? Ari shicitlEra Rapunzel. Asa. s-a i.rAmplar ca prinqul se o audi pe vrijitoaieiun, ostriga pe Rapunzel gi a vizut cum aceasta a urcar in iurn, Daci asta esrescara care duce spre rurn, am si incerc si eu, a gandit pringul. A doua searis-a ous la turn s1 a stngat:

-.Rapunzel, Rapunzel, lasi,mi si cobor pe pirul tiu!$i asa prinqul a reusit si urce in turn. ^cum

nu vizuse niciodati. unbirbat. Rapunzel s-a speriat foarre rare. P'inrul i-a vorbit cu mult drao.* ' - . r , 6'- .M_-1m indra.gostit hebuneste de rine ! Nu mai poc rrai fire rine,

vrel sa devrr solra mea ?

Fata i-a promis ci. ii va fi sogie.

- As vrea sa mergcu tine, dar nu sriu cum sa ies dc aici. Adu-mi rrnsul de mitase si voi imple ri o scari ca si uot plcca.Au horArar si se vadi in fiecare searA, leoirecc batrana vriiitoare r

Rapunzel, a luat pirul auriu de pe.jos gi l-a aruncat pe fereastl. CAnd fiulregelut a urcat ln turn, vralltoarea l-a spus:- Nu o vei mai vedea niciodati oe Riuunzell i

De supS.rare si deznldejde, pririqul a'sirir din turn. A avut noroc ci" a

/}u rruL.ndL 5<l sc vaLLa rrr rrccare scafa' oeoarece Datrana vralrtoare veneadoa'in timpul zilei. Dar Rapunzel, inrr-o zi, s-a dat dc gol in {iara vrijitoarei.- De ce imi este mult mai greu si t€ rrag aici pe tine JecAt pe hul regelui ?

- Copila neascuiracoare, nI-ai inselar! iqipar vrallroarea.Si in furia ei i-a apucar pletele frumoase si i le-a riiat cu o Foarfeci. Apoi.

a luat-o pe Rapunzel si a dus-o intr-un desert unde fara a triit in marelupirare 9i mizerie. In.ace eagi zi, vrijitoarea s,a inrors in turnul unde a srat

rimas in viara. Nisre spini insa i-au srripuns ochii. Sir.manul prinr...Aproape orb;i nebun de durcrea pierderii suFerire, a ritacir ani in sir,cauti.ndu-si Frumoasa iubita. Dar ium Dumnezeu le aseaza oe roare'laIocul lor, nu stiu cum, prinrul a gisit-o p. R;tu;;.l. r;-J.rsr'r: inlo.,,lacela pusriu si mizer, tliia Rapunzel impreunicu cei doi copilasi pe careii niscuse. Plangea,gi.cinta de dorul pringului. taril copiilor. Asa i rerr;irs-o gaseasci prrnrul si s-o recunoasci.

. Dupi ce,s-au regisit si s-au imbrarisar, lacrimile din ochii lui Rapunzel au

ajuns,pe pleoapelc prinruJui si vcderea i-a revenir.ce bucurie mare!^Au plecat cu togii in tara printului, unde au riir fericiti

pana la aoanct batrane(I.

Page 5: cele mar frumoase - Libris.ro mai frumoase... · 2019-02-27 · in spatele clsei lor, se afla o gridini minunatl, plini cu forile cele mai frumoase din lume;i ierburile cile mai rare.Gridina

;---=_=-=-<.1

Page 6: cele mar frumoase - Libris.ro mai frumoase... · 2019-02-27 · in spatele clsei lor, se afla o gridini minunatl, plini cu forile cele mai frumoase din lume;i ierburile cile mai rare.Gridina

/

I

Page 7: cele mar frumoase - Libris.ro mai frumoase... · 2019-02-27 · in spatele clsei lor, se afla o gridini minunatl, plini cu forile cele mai frumoase din lume;i ierburile cile mai rare.Gridina

ga/ /.-z . ( ,!t-/z,z,zzm

ii#A\il fost odatl un pescar bitrAn, care locuia impreuni. cu nevasta luiWFd.; pe girmul unei miri. Bordeiul lor era girbo.t it, iar bitrinul, sllbitde povara anilor, de abiali mai ginea zilele.Ni mai pescuiain larg de te ami.," it-a5 qutp" face fagl.vallrilor pr',terni... S.

"r." i[ U"t." t"i *3hq, Lg",l

de o riilicini uscatS. de pe girm^, de unde iEi arunca-n apl undita. insi] cupeptigorii mici pe care-i prindea, nu reugea si-si astAmpere foamea.I Nevasta lui eia o femeie infumur_ati, iertireiEi gi me'reu nemulgu miti..Zid:,ri.t: plAngea de viaga pe care o duceau gi nu contenea si-gi invinovigeas-ci bdrbitul.fentru neilinsurile lor. intr-o zi, pescarul igi aiunci undita-napi, nidiidirind si prindl cA.t mai mult pe5ie. Tiecu o bunl bucarj devreme de cind stitef chircit cu undira-n m?ni. Deodata insi, se perrecu ominune: prinse un pestisor mic, din'cale afarl de frumos si de strilucitor.Birrinul iru mai vi.iuse ceva aseminitor: era poleir cu aur.'

Pegtigorul, cu glas de om, ii ceru pescaruluiiil lase in viati si si-l arunce\ in api.'Pescarul"era un om miloitiv;i hotlri si-l lase si sL intoarcl-n

impirlgia apelor. Pestigorul, drept rlsplati, ii promise pescarului cl-i vaindeplini trei dorinte, insl birrAnelul nu mai crEdea in m^inuni.

CAnd pescarul se intoarse acasl cu traista goal5., nevasta il dojeni aspru.Penuu a o imbuna, ii povesti intimplarea ciudari de care avu parte, .hiarpomeni ;i de promisiunile pe;d;oiului de aur. Dar, nevasralirranului,gireati cum era, se hotiri si puni Ia incercare promisiunea fbcuti depegtisor. Porunci bftrinului si se intoarci indati pe qirm si sa-i cearipe;d;orului sI-i indeplineasci o dorinqi, si-i ceari o-covarl, in locul celeivechi. Bitrinul asa qiTlcu. Pestisorului nu i se piru qreu si-i indeplineascldoringa;i-i pro*ir.'p.r."t.tlu'i c'l soqia lui u"fii""lqfi-ira. n"ril

"cesrea,p.r."ir.tlpoini spre iasi. CAnd ajuns'e acasi, spre uimirea lui, vlzu o covatemare gi frumoasi, cum nu mai vizu vreodatl. Nevasta lui insi. stiteaneribditoare langi covate, clitinandu-gi capul in semn de uimire. Acumcrezu istgria pegtigorului, dar nu uecu mult timp, ci ii veni in cap o doringlcl€zu lsLUfla pcfu$orurul, (rar nu trecu mult ttmp, ca 1l venl ln cap o donntademni de lico6i; ei. GAndindu-se ci aceastl c&iigici nu-i esre de ajuns, i'sitrimise din nou mogneaqul la malul mirii, penrru a cere oestisorului'deaur sl-i indeplineastt c8a de-a doua dorin-r'e- O.-"irl a*i A-.i"Li" .casl frumoasi gi impodobita, in locul cele i ddriplnate. Urla cit o flnea gura,fugirindu-l pe bieful pescar. Vorbele ei tiioaie se auziri. pAni deparre 5ipeicarul nu ivu de ales. Era om cinstir, cumpirat si modest gi se ruEina di

Page 8: cele mar frumoase - Libris.ro mai frumoase... · 2019-02-27 · in spatele clsei lor, se afla o gridini minunatl, plini cu forile cele mai frumoase din lume;i ierburile cile mai rare.Gridina

licomia sotiei sale, dar veni la tirrn. isi lui inima-n dinti si-l chemi dinngu p: pegtiqor. $i-i spuse cca de -a doua dorinta

^ f.-.iliri.. f,.lrir"rrf if

asigura ci dorinra ei va fi indepliniti - la inroarcere va gasi o cisi noui,incipitoare, din care nu va lipsi nimic.

, . Pes,carul nergea spre casi cu capul plecar. Dar iati ci in locul bordeiu-luigirbovir vazu o casa mare, nou-nouqi. Nevasra lui insi srarea in prag,scra;nind din dinri de nemukumire. $i indati ce-l vizu, birrA"na ii poiuncirnosului sr faci.din nou cale intoarsi spre tirnr. Urnra si ise indepiineascicea de-a treia dorinqa: voia un palar. Pesiisorul ii indeplini dorinc., d.sipirea deja plic.risir de lec-onria l";. atil b;;ra".'f ,. r{,"];;;ffi, ;;:iveni si-qi cieada ochilor. in Ioculcasei cra un palar care se inalt, irini. i"qinutul acela pirisir ce pina nu demult fusese parca uirar de Dunrnezcu.Nevasri-sa era acum imparireasa qi_se aqezase deja pe locul de cinste dinsala marea palarului. cind iqi vazu barbatul Ia poar'ra, ii zise numai vorbede ocara..Il izgoni de la palar, strigandu-i ci esce un papa-lapte si ci ar faceDrne sa-sl caute norocut rn alti parte 5i nu cumva si indrizneasca si maipuni piciorul in palarul ei.

, Bi"tri.nt'l pescar pirisi palatul si porni incorro vazu cu ochii, iar pentrudrum nu ise dadtr nici nricar o bucara de piine. Cazu pe eandur.i si seporni la pegrigor si-i ceara un sfat. coboira din nou f. .Xt. sil maicheami o data. Desi cele trei dorinre furi indeplinire, pesrisorul se arira;iacum. Pescarul ii povesti de necazul care daduie p.rr. fl, i.'rrufi, n.u.rr.isale, El avea o ulrimi rugiminre, porniri din sufler. ii ceru Pestisoruluisiniruie palatul gi sl facS sl dispiri bogigiile primire, iar acasi voia s-ogaseasci pe nevasra Iui a;tepcand in ugi subredi a bordeiului, in care sadomneasci pacea qi impacarea.

Licomia nevesrei pescarului il supari din cale-afari rre pestisor. asrfelhorari si faca d'eprate qi si-i inde[lineascr aceasti uicrriri'dorinra. ilimbuna pe biecul pescar gi-l trimisi acasd. Ci"nd veni, nu nrai era niciurmi de pal^ar, de curre impariteasci si de nrultimea de servitori care for-foteau sa-i faci pe plac stipinei. cum vazu vechea lor cisuqa, cu pereriicorojirri, se simri cu suferul impicat. lnauntru iqi gasi neuasra, cea vesnicnemulrumird, cum era gi mai inainte. Totul era cala inceput: viata lor eralipsita de bucurii ;i de bogatii, ara cum fuseseri obisnuiti. pesclrul maiiese.a din cind in cand la p?scuit, dAndu-;i toari silin'ta si prindi ci"t maimulti pestisori in cArlisul unditei^ D,,..ri, o virri or", ,-,1i.'; Ae otiiimul,ti pegri;ori.in cArligulunditei. Duce au o viari. gt.", plilrn de griii,- dar pescarul gtia ci era tocmai viata pe care si-o Zorisi, "

-/degi nevasta conrinua siJ dojerieasci pe.. nedrept in fiecare zi.