cauta;i vei afla - si vei afla... care este conlinutul iubirii falil de ardjmagi? .....47 care sunt...

Click here to load reader

Post on 16-Feb-2020

8 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Avva Eusratie (Colovanski )

  Carte tiPdritd cu binecuvdntarea Prea Sfinfitului Pirinte GALACTION' Episcopui Al"*rrdriei 9i Teleormanului

  Cauta;i vei afla Rispunsuri la inrebirile

  cregcinilor

  Traducere: Preot Victor Manolache

  EbIIIIUKA OqUMOHIIIA

  Editura Cartea Ortodoxd 2009

 • ln

  4. 5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Cuprins

  1. Prefafd la editia tn limba greacd.........,. .,,,,.,,..,........5 2. Ce trebuie sd facem c6nd suntem necdjifi de cuaintele nelalocul

  lor sau de faptele lipsite de cuaiinld ale altora?........................,....9 3. Cum putem sd rdmdnem netulburali intotdeauna, in toate

  trnprejurdile oielii noastre?.................... .................9 Cht tirnp trebuie sd ardt rdbdare?....... ......................9 Cum ne aom izbdvi de abaterea atenliei la ceasul rugdciunii? ...7'0 Cum ne oom izbdai de pdcatele obignuite?.....;...............'..' .........1'0

  De ce este atdt de prelios tirnpul aielii noastre pilmkntegti?.....,'LL Ce tnseamnd libertate cregtineascd? ..........'...........11' Ce sens se ascunde tn spatele necazurilor care ain atfrt de des peste noi?..... .................1'2 Care sunt urmdrile trinddoiei gi cum ne aom izbdai de aceasta?.., ....'............1'3

  11. Postirea trupeascd este folositoare fird postirea duhorniceascd? ..'..,.............. .....'.'...'.'14 Careesteceamaiprimeidioasdpatimd7........ .........L5 Thnguiren unui om pentru soafia lui rea inseamnd blasfemie?.... ..................L5

  14. Ce este egoismul, cum se aratd omului gi cum ponte

  fi tndepdrtat?.................... ................'.16 15. Este adeodrat cd trupul nostru dupd inaietea morlilor oa fi

  difefi de trupul pe care-l attem acum?...,...'.. ........'17 16. Putem sdne mfrntuim rdrndnindinlume sau trebuie

  sdne retragemlarndndstire? ..........'..17 17 . Ce sd fac il6nd aud pe cinwa cd osindegte pe aproapele?.......:.'..18 t8. Este adeadrat cfrtn epoca noastrd oamenii s-au schimbat, de

  ,-. aceea pulini sunt cei care uieluiesc dupd voia lui Dumnezeu? ..1'8 19. Care sunt trdsdturile adeoilratei smermii?...........'.....'..........,,..1'9 20. Nu este de ajuns sd atit rdul?............. .......'......'....1.9 21,. Cum putem sd aflim dacd ne oom mfrntui?......'.'.....................20

  10.

  12. t3.

 • 778

  22. De ce, degi repetfrecoent rugdciuneaaamegului - ,,Dumnezeule, milostitt fii mie, pdcdtosului!" - nu ztdd nici o schimbare tn aiala mea?............. .............'...........20

  23. Este oare fericit cel care iubegte pe toli oamenii?.....'..................2L 24. Care este lucil cel mai greu pentru un cregtin?......,,...............21 25. Care neooinle sunt binepldcute lui Dumne2eu?.......,............'...22 26. lJnde facem semnul sfmtei Cruci? Doar asupra noastrd

  sau Ei asupra altuia? $i tn ce situafii tl facem? .......'..................23

  27 . CAnd ne rugdrn cu credinldpentru neooile noastte, D umnezeu ne as cult d tntot de auna ? ...........................................23

  28. Pentru ce lucru oom da rdspuns mai mult tn ziua ludecdfii?.,................ .................24

  29. OmulpoatesdajungdladesfutdrgireffrrdispiteT.........'............24 30. Ne este ingdduit sd alergdm la medium, ca sd afldm aiitorul? ...25 31. Care sunt trdsdturile pocdinlei adeadrate?.,, .........26 32. Cum se a a micaora dur erea p entru moartea copiilor nogtri?',.....26 33. Cel care crede corect in Hristos este tn chip real

  cregtin ortodox? .'.........27 34. Poate fi comparatd judecata oamenilor cu ludecata

  lui Dumnezeu?................. .'.'.............29 35. Estemareputereaslaoeidegarte?............'.'..... .......29 36. De ce ipocrizia este pdcat mare ?......'... ...'.........."..30 37 . Trebuie sd credem in aise Ei, mai ales, tn cele care par cd ne

  descoperd cele aiitoare? ..'.....'.............30 38. Sunt sdracd gi am o mamd adduod. Unii oamuti bogafi,

  punindu-mi tnainte darurt scumpe, md trag spre pdcat. Trebuie- sd-mi pdzesc cu orice iertfd curdfia mea trupeascd?........,.,......."3L

  39. De ce ain atitea nenorocii asuPra oameni\or?......,.,.......,........"33 40. Dececerembinecuadntareapreofilor?. .....'.......'.'..34 41. Cum putem sd ne mfrntuim?..............'. ..................34 42. Care este lucrul care alungd iubirea lui

  Dumnezeu din suflet?.... ...................35 43. Ce sd fac cdnd md chinuiesc ghndurtle *upegti?.........................35 44. Ce rdu aine din iubirea de arginli ?..........'.............................'....35

  45.CareestebogdliaceaadwdratilT...'..............'. .........36 46. Trebuie sd ne pdzim limba gi urechile noastre?....,..'...-..........'....37 47 . Ce alungd amintirea lui D umnezeu din minte ? .........................3 8 48. Putem sd ne mindrim at csua bun pe care-l aaem ?..........'........38

  179

  49. Cind cregtinul este bolnaa trupegte, poate sd recurgil la medici? Nu se poate adresa gi ardjitorilor?. .....................,...39

  50. De ce trebuie sd md rog neincetat?..... ....................40 51. Este cu putinld ca fiii sd sufere din pricina nedreptdlilor

  pdrinlilor lor? .............. .....................40 52. Cum putun sd ne mfrnghiem pentru moartea membrilor

  familiei noastre?....... ..........................41 53. De ce tl osindim atht de lesne pe aproapele?...............................42 54. Cum putem sd ne izbdaim de rdul obicei al osfrndiii

  aproapelui ?.................... ....................42 Dacd arem ca Dumnezeu sd ne ierte pdcatele noastre, trebuie neapdrat ca gi noi sil iertdm pe semenii nogtii?..........................43 Cum putem sd ne mingiiem in necazuile noastre?.................,.44 Dacd cinana md roagd sil md rog pentru el, am dreptul sd-l refuz, simfindu-mi nearednicia? .....................45 Vedem deseori icoanele sfinlilor imprimate pe ziare, pe reuiste, pe timbre, g.a. C-e sd facan cu acestea?......................46 Care este bucuria cea admdratd?.................... ......,.46 De ce oiala aiitoare rdmdne ascunsd noud?............. ........46 Care este conlinutul iubirii falil de ardjmagi? ........47 Care sunt tndatoirile cregtinilor fafd de cei adormi[i ?..............48 Care este responsabilitatea noastud pentru pdcatele strdine ?.....50 Care sunt pdcatele prin care se pierde nminoodlia ? gi ce rdu pdtimegte omul prin pierderea acesteia ?.....................51. De ce ne numim cregtini ortodocAi?..... ..................53 Care trebuie sd fie relalia noastrd cu Preasfdnta Nilscdtoare de Dumnezeu?.................... ....,..........53 Cregtinul trebuie sd se tngrijeascd pentru pdzirea aielii gi silndtdfii lui?............... .................,.....55 Cine nu-6i iubegte lara ?............ ........56 De ce fiecare dintre noi are datoria sd-i iubeascd pe uilalfi?.......56 Oare ortodoxia este tn pimejdie sd se piardd tn mullimea mdrturisirilor de credinldneortodoxe?.. .................57

  7L. Cregtinultrebuiesd-iiubeascdpepdcdtogi?. ..........58 72. Cine a rinduit posturile?........... .....,..59 73. Care este folosul nostru din postire?.. ....................61 7 4. Care trebuie sd fie legdtura noastrd cu bunurile pdrndntegti,

  inckt sufletul nostru sd nu fre adtdrnat de acestea ?....................61"

  55.

  56. 57.

  58.

  59. 60.

  61. 62. 63. 64.

  65. 66.

  67.

  68. 69. 70.

 • '75.

  76. 77. 78. 79. 80.

  81.

  82. 83.

  84.

  lnaidia este un rdu mare?..... .............64 Cum se aindecd omul de patima inaidiei?..................................65 Care trebuie sd fie relalia noastrd cu tngeii?.............................67

  Ce este ofranda7..,., ..........................67 Cum trebuie sd se facd o JdgdduinldT .....................68 Cum ne rdzboiesc duhurile aiclene ?...........................................69 De ce Dumnezeu interzice ardjitoria?.,.. ...............'71 Ce ne sfttuiesc Sfinlii Pdrinli referitor la citirea Psaltirii?.........71 De ce este neapdratd nmoie sd ne rugdm?.... ..........72 Cum aa fi rugdciunea noastrd roditoare gi binepldcutd lui Dumnezeu?......,.......,.. .....,...........74

  85. La ce ne folosegte Tains Sfintei Spooedanii?. ,.,..'..75 86. Trebuie sd ne rugdm gi pentru ceilal!i?........ ..........76 87 . Este adeodrat cd Dumnezeu proniazd gi consensd lumea?..........77 88. Care sunt trdsdturile iubirii celei qdeadrate fald de

  Dumnezeu?. ................79 89. Ce este b1asfemia7.,............... ...'......'..80 90. Cumseaaintdmplainztiereamorfilor?,..... .........,..81 91. Ce ne ddruiegte Sfdntul Botez? ...,....,82 92 . Cregtinul trebuie sd interaind tn tmp dcarea semenilor sdi

  care au dugmdnie tntre ei? ....'.....83 93. Trebuie sd ludm aminte la cuaintele noastre?............................84 94. Cdnd pdcdtuim prin cuuinte? ............85 g5.Caresuntpdcateledemoarte?......................... ..'.,..,85 96. Care este scopul aielii noastre pdmdntegti?. ......'....86 97 . Cum trebuie sd tnfrunte cregtinul bolile?.................................,..87 98. Care trebuie sd fie relafia noastrd cu sfin\ii?............'..............'...89 99. Cumpoate cineaa sdia ohotdrdre statornicdpentru tn-

  dreptarea aielii lui ?......,.,.,..,..,... ........................89 1OO. Care este lucrarea tngerului pdzitor?........ ............90 LOl. Pe cine, cdnd gi tn ce chip trebuie sd miluim?............................90 I02. in ce fel tncdlcdm datoria cinstirii aproapelui ?........'.'...............91 103. Care sunt trdsdturile adndratei prietenii?..... .......92 104. Ce sd facem cind ne gdsegte mdhnirea7.... .......'....,93 lO5. Care sunt urmdrile rugilciunii? ........93 lO6. Ce este airtutea cregtind?.,.,..

View more