catedra de teologie-litere-asistenŢĂ socialĂ ......candidatul(a): dumitrana maria magdalena, data...

of 16 /16
1 CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ-ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Concurs pentru ocuparea postului de conf. univ., poz. 5 Domeniul ştiinţific: Ştiinţele Educaţiei Disciplinele postului: Teoria şi metodologia Instruirii, Teoria şi Practica Evaluării, Managementul clasei/grupei FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru postul de Conferenţiar universitar publicat în Monitorul Oficial al României nr. 455 din data de 21/12/2012, partea a III-a Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia actuală: 12/03/2007, Instituţia: Universitatea din Piteşti, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei 1. Studiile universitare Nr. crt. Instituţia de învăţământ superior şi facultatea absolvită D o m e n i u l Perioada Titlul acordat 1 2. 3. 4. Univ din Bucureşti, Facultatea de Filozofie Oxford Brookes University, Oxford, U.K. Institutul de Teologie Romano - Catolic “Sfânta Tereza” din Bucureşti Univ. Buc., Facultatea de limbi şi literaturi străine - Limba Engleză Pedagogie –română Teaching Hearing impaired children Teologie didactică Lingvistică aplicată- Engleză- Didactica limbilor moderne 1967-1972 1991-1992 2001-2005 2006-2007 Licenţă specialitatea Pedagogie-Română Certificate of Education Licenţă specialitatea Teologie Didactică Master în Lingvistică Aplicată Engleză – Didactica limbilor moderne 2. Studiile de doctorat Nr. crt. Instituţia organizatoare de doctorat D o m e n i u l Perioada Titlul ştiinţific acordat 1. 2. Institutul de Ştiinţe Psihologice şi Pedagogice, Chişinău, Rep. Moldova Univ. din Bucureşti Psihologia copilului cu deficienţe (corecţională) Pedagogie 1992-1997 1995-1999 Doctor în psihologie Doctor în Ştiinţele Educaţiei

Upload: others

Post on 09-Mar-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

1

CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ-ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Concurs pentru ocuparea postului de conf. univ., poz. 5

Domeniul ştiinţific: Ştiinţele Educaţiei

Disciplinele postului: Teoria şi metodologia Instruirii, Teoria şi Practica Evaluării, Managementul clasei/grupei

FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs pentru postul de

Conferenţiar universitar

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 455 din data de 21/12/2012, partea a III-a

Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949

Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia actuală: 12/03/2007, Instituţia: Universitatea din Piteşti,

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

1. Studiile universitare

Nr.

crt.

Instituţia de învăţământ

superior şi facultatea absolvită D o m e n i u l Perioada Titlul acordat

1

2.

3.

4.

Univ din Bucureşti, Facultatea

de Filozofie

Oxford Brookes University,

Oxford, U.K.

Institutul de Teologie Romano

- Catolic “Sfânta Tereza” din

Bucureşti

Univ. Buc., Facultatea de

limbi şi literaturi străine -

Limba Engleză

Pedagogie –română

Teaching Hearing impaired

children

Teologie didactică

Lingvistică aplicată- Engleză-

Didactica limbilor moderne

1967-1972

1991-1992

2001-2005

2006-2007

Licenţă specialitatea

Pedagogie-Română

Certificate of Education

Licenţă specialitatea

Teologie Didactică

Master în

Lingvistică Aplicată

Engleză – Didactica

limbilor moderne

2. Studiile de doctorat

Nr.

crt.

Instituţia organizatoare de

doctorat D o m e n i u l Perioada

Titlul ştiinţific acordat

1.

2.

Institutul de Ştiinţe

Psihologice şi Pedagogice,

Chişinău, Rep. Moldova

Univ. din Bucureşti

Psihologia copilului cu

deficienţe (corecţională)

Pedagogie

1992-1997

1995-1999

Doctor în psihologie

Doctor în Ştiinţele

Educaţiei

Page 2: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

2

3. Grade didactice/profesionale

Nr.

crt. I n s t i t u ţ i a D o m e n i u l Perioada

Titlul/postul didactic sau

gradul/postul profesional

1

2

Universitatea Hyperion,

Bucureşti

Universitatea din Piteşti

Pedagogie generală,

Psihologie şcolară, Metodica

predării limbii române

Discipline pedagogice şi

psihopedagogice

2000-2007

2007-prezent

conferenţiar universitar

conferenţiar universitar

4. Date privind îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei

didactice de conferenţiar universitar (conform OMECTS nr. 6560 din 20.12.2012, Anexa nr. 28 – Comisia de

Psihologie şi ştiinţe comportamentale, publicat în M.Of., Partea I nr. 890 bis din 27.12.2012).

A. CRITERII Şl INDICATORI DE PERFORMANŢĂ ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

Denumirea indicatorului / Realizări candidat

Pu

nct

aj

real

izat

de

can

did

at

Cal

cul

pu

nct

aj

Ob

serv

aţii

Criteriul C1*

I1. Articole in-extenso publicate in reviste cotate ISI cu factor de impact (Fi >0)

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

[2+(1

0xFi)]

x2/n

Pe articol

I2. Articol in-extenso publicate in reviste ISI, fara factor de impact; articole in-

extenso publicate in volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferintelor

intemationaie indexate ISI Thomson

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

5/n Pe articol

I3. Articole publicate in reviste indexate BDI sau in volumele “proceedings” ale

conferintelor Internationale indexate BDI, minim 3 baze de date intemationaie

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

4/n Pe articol

I4. Articole publicate in lucrari de referinţa - enciclopedii, dicţionare, lexicoane in

strainatate, la edituri de prestigiu sau recunoscute (A1 si A2)

1. Achiziţie versus învăţare, în Ştiinţele Educaţiei. Dicţionar Enciclopedic, Coord E.

Noveanu, Bucureşti:Editura Sigma, vol 1, 2007, p.11 , ISBN 978-973-649-393-52

2. Preferinţă, în Ştiinţele Educaţiei. Dicţionar Enciclopedic, Coord E. Noveanu,

Bucureşti: Editura Sigma, vol 2, 2007, p.907, ISBN 978-973-649-395-9

5/1=5p

5/1=5p

5/n Pe articol

I5. Citari ale publicafiilor candidatului in reviste si proceedings cotate ISI

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

2/n Pe citare

Criteriul C2*

I6. Articole publicate in reviste straine sau romanesti cu Peer-Review si comitet

editorial international

1. Sugestologia-Fundament neuropsihologic al Învăţării Accelerate, în Psihologie,

Pedagogie Specială, Asistenţă Socială,Revista Fac de Psih şi Psihopedag specială,

Univ. Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, nr 1/2008, Chişinău , pp.1-10, ISSN 1857-

0224

2. Evoluţia actului graphic exprimată prin desenul infantil, în Psihologie, Pedagogie

Specială, Asistenţă Socială, Revista Fac de Psih şi Psihopedag specială, Univ.

2,5/1=2,5p

2,5/1=2,5p

2,5/n Pe articol

Page 3: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

3

Pedagogică de Stat “Ion Creangă”, nr. 2/2008, Chişinău , pp.1-12, ISSN 1857-0224

3. Polifuncţionalitatea unui test original-Testul Stele-Valuri, în Psihologie,

Pedagogie Specială, Asistenţă Socială,Revista Fac de Psih şi Psihopedag specială,

Univ. Ped de Stat “Ion Creangă”, nr 1/2009, Chişinău , pp.1-11, ISSN 1857-0224

4. Educaţia morală în instituţia şcolară, Studia Universitatis Seria „Stiinte ale

Educatiei”, Chişinău, ISSN 1857-2103; nr 1/2012, pp.73-76

5. Dislexia-punct de pornire pentru o reformare a pregătirii scris cititului,

în revista Univers Pedagogic, nr.2, 2011, ISE, Chişinău,RM, ISSN 1811-5470, p. 74-

78

6. The Christian Poetry and the Formation of an Intercultural Attitude:”The Little

Black Boy” By William Blake, în Euromentor Journal, No 2‟June 2012, Bucureşti,

ISSN 2067-7839, ISSN Online: 2247 - 9376 , ISSN - L: 2068 - 780X , pp. 105-114

2,5/1=2,5p

2,5/1=2,5p

2,5/1=2,5p

2,5/1=2,5p

I7. Articole publicate in lucrari de referinţa - enciclopedii, dictionare, lexicoane la

edituri de categoria B

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

3/n Pe articol

I8. Articole publicate in reviste indexate BDI sau in proceedings ale conferintelor

intemationale indexate BDI

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

2/n Pe articol

I9. Articole publicate in reviste romanesti recunoscute de comunitatea academica

(Comisia de specialitate CNADTCU recomanda lista revistelor)

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

1,5/n Pe articol

I10. Citari ale publicatjilor candidatului in revistele mentionate la indicatorii I6,I9 si

in lucrarile aparute la edituri de categoria B

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

0,5/n Pe citare

I11. Citari ale publicaţiilor candidatului in reviste si proceedings BDI sau in volume

aparute la edituri de categoria A1, A2

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

1/n Pe citare

Criteriul C3

I12. Carti - tratate, monografii lucrari de specialitate cu autor unic

1. Copilul instituţionalizat (1998), Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 112

pagini.ISBN 973-30-5011-3

2. Educarea limbajului în învăţământul preşcolar. Comunicarea orală (1999),

Editura Compania, Bucureşti, 110 pagini.ISBN 973-99224-5-6

3. Copilul, familia şi grădiniţa,(2000) Editura Compania, Bucureşti, 124 pagini

ISBN 973-8119-09-X

4. Principii pedagogice ale predării limbilor străine moderne (2000), Editura V&I.

Integral, Bucureşti, 176 pagini. ISBN 973-9341-33-0

5. Dezvoltarea psihică umană. Stadializare. Caracterizare (2000), Editura V&I.

Integral, Bucureşti, 202 pagini. ISBN 973-9341-37-3

10x1=10p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10 x m Pe carte

Page 4: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

4

6.Educarea limbajului în învaţământul preşcolar. Comunicarea scrisă,(2001),Editura

Compania, Bucureşti,165 pagini ISBN 973-8119-34-0

7.Activităţile matematice în grădiniţă,(2002),Editura Compania, Bucureşti,213 pagini

ISBN 973-8119-53-7

8.Introducere în pedagogie (2004), Editura Reprograph, Craiova, 110 pagini ISBN

973-671-004-1

9.Jocuri şi jucării pentru preşcolari. Ghid metodic de activităţi (2005), Editura

Compania, Bucureşti, 96 pagini, ISBN 973-47841-01-8

10.Activităţile dramatice în învăţarea limbilor străine moderne (2005), Editura

Reprograph, Craiova, 99 pagini, ISBN 973-671-044-0

11. Studii de psihopedagogie (2006), Editura Reprograph, Craiova, 88 pagini, ISBN

973-671-85-8

12. Psihologia vârstelor. Concepţii. Stadializări (2006), Editura Reprograph, Craiova,

98 pagini, ISBN 973-671-115-2

13. Didactică creştină, (2007 ) Bucureşti:V&I Integral, 239 pagini, ISBN 978-973-

9341-95-0

14. Învăţarea bazată pe cooperare, (2008) Bucureşti:V&I Integral, 136 pagini, ISBN

978-973-1883-03-8

15.Suggestopaedia as a Stimulating Teaching Strategy, (2007) Craiova: Reprograph,

263 pagini,ISBN 978-973-671-156-5

16. Essais on Culture and Education, (2008) Craiova: Reprograph, 259 pagini, ISBN

978-973-671-160-2

17. Evaluarea limbajului. Probe de screening educaţional (2009), Bucureşti: Ed.

V&I Integral, 112 pagini, ISBN 978-973-1883-05-2

18.Cum creşte un pui de om. Etape şi repere psihologice în dezvoltarea copilului

(2011) Bucureşti:Compania, 179 pagini, ISBN978-973-1960-86-9

19. Profesor şi Elev. Partea I: Profesorul văzut pe dinăuntru (2011), Craiova: Sitech,

178 pagini, ISBN 978-606-11-1929-5

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x0,5=5p

10x1=10p

I13. Carti publicate in calitate de coautor

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

7 x m/n Pe lucrare

I14. Capitole in volume colective

1. The Orthodox Church and the Ethno-Religious Tolerance in Romania în J. Hroch,

D. Hollan, G.F. McLean (eds.) National, Cultural and Ethnic Identities: Harmony

beyond Conflict, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington,

1998, pp. 281-296, ISBN 1-56518-113-1

2.Ethnic Identity: a Romanian Perspective în A.Karas (ed) în vol „Gromadianske

suspilstvo iak zdiisnennia svobodi „)Societatea Civilă ca realizare a libertăţii),

Universitatea Naţională Ivan Franco,Lviv,1999, pp. 161-177 ISBN 966-613-018-1 (în

limba ucraineană).

3. Idealul şi scopul concepţiei creştine, în I. Mândăcanu (coord.), Conceptul creştin

de educaţie-Idealul românilor de pretutindeni, vol. I, Universitatea Pedagogică de Stat

„Ion Creangă”, Chişinău, 2000, pp. 17-25.

3x1/1=3p

3x1/1=3p

3x0,5/1=

1,5p

3 x m/n Pe capital

Page 5: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

5

4. Education and Moral Reconstruction ,in.Values and Education in Romania Today.

Romanian Philosophical Studies (2001), Washington: The Council for Reseach in

Values and Philosophy (M. Călin, M. Dumitrana, ed.), 235 pagini , ISBN 1-56518-

134-4

5. The reconstruction of the Human: Social and Individual Destiny in Romanian

Philosophy, în vol. Romania.Cultural Identity and Education for Civil Society (2004),

Washington : The Council for Research in Values and Philosophy (M.Dumitrana, ed.

), pp.21-42, ISBN 1-56518-209-X

6. Intelligibility of the Spiritual Message in the Present Context, în vol.

Romania.Cultural Identity and Education for Civil Society (2004), Washington : The

Council for Research in Values and Philosophy (M.Dumitrana, ed. ),pp.43-56 , ISBN

1-56518-209-X

7. In Quest of the Lost Ecumenism în vol. Romania.Cultural Identity and Education

for Civil Society (2004), Washington : The Council for Research in Values and

Philosophy (M.Dumitrana, ed. ),pp.221-254, ISBN 1-56518-209-X

8. Mission of Romanian Orthodox Church Today în vol. Romania.Cultural Identity

and Education for Civil Society (2004), Washington : The Council for Research in

Values and Philosophy (M.Dumitrana, ed. ),pp. 255-266 , ISBN 1-56518-209-X

9.A Philosopher’s Journey.Towards the Spiritual Goal of Man în vol. Diversity and

Dialogue.Culture and Values in the Age of Globalization ( A.Blasko, P.Makariev,

eds) (2004), Minerva: Sofia, pp.115-132, ISBN 954-91180-6-1

10.The Present Times and the Hope Which We Have Left, in Religion and Culture

after Modernity (2004), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti (coord. În

colab cu Monsenior Vl.Petercă), 304 pagini, ISBN 973-9386-80-6, pp.290-204

11.Globalization: Between the Tower of Babel and Jacob’s Ladder, în vol. Eastern

Europe and the Challenges of Globalization ( 2005) (T. Buksinski, D. Dobrzanski,

eds.), Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, ISBN 1-

56518-218-9 (www.crvp.org)

12. The Balkanic Athanor – A Specific Philosophical Crucible, (2009) în B. Todorova

(ed) în vol.The Balkans as Reality tom 2- Living Faithfully, Living Together, Sofia:

Avangard Prima, pp.77-96, ISBN 978-954-323-602-2, pp.77-96

3x1/2=3p

3x1/1=3p

3x1/1=3p

3x1/1=3p

3x1/1=3p

3x0,5/1=

1,5p

3x0,5/1=

1,5p

3x1/1=3p

3x0,5/1=

1,5p

I15. Volume coordonate

1. Values and Education in Romania Today.Romanian Philosophical

Studies,(2001),The Council for Research in Values and Philosophy, Washington,216

pagini,(in colab.cu M.Calin) ISBN 1-56518-134-4

2. Romania.Cultural Identity and Education for Civil Society (2004), The Council

for Research in Values and Philosophy, Washington, 266 pagini, ISBN 1-56518-209-

X

3. Globalizare şi comunicare (2004), Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice

Bucureşti (coord.în colab cu Monsenior Vl. Petercă),179 pagini, ISBN 973-9386-79-

2

4.Religion and Culture after Modernity (2004), Editura Arhiepiscopiei Romano-

Catolice Bucureşti (coord. În colab cu Monsenior Vl.Petercă), 304 pagini, ISBN 973-

9386-80-6

5x1/2=

2,5p

5x1/2=

2,5p

5x0,5/2=

1,25p

5x0,5/2=

1,25p

5 x m/n Pe volum

I16. Coordonare colectie de carte

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

5 x m/n Pe colectie

Page 6: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

6

Criteriul C4

I17. Lucrari in-extenso publicate in volumele unor conferinte internationale

(neindexate ISI sau BDI)

1. Interculturalitate şi individualitate, „Educaţia interculturalǎ în contextul integrǎrii

României în Uniunea Europeanǎ Seminar ştiinţific internaţional”( A.S.E. Bucureşti,

D.P.P.D., Fundaţia Pestalozzi Romania, Pestalozzi Children‟s Foundation, Elveţia,

Bucureşti, 10-11 mai, 2006), pp.267- 269, Editura ASE, Bucureşti, 2006, ISBN-10

973-594-800-1

2. Evaluarea indirectă a studentului pregătit pentru o carieră didactică, în

vol.”Strategii de asigurare şi evaluare a calităţii în învăţământ. Sesiune internaţională

de comunicări ştiinţifice”, pp. 663-664, (ASE – DPPD, Bucureşti 18-19 mai 2007)

ISBN-13 978-973-594-944-0

3. ICT in the early Learning: the preschool and primary, în vol. Ecomedia

international Conference. Papers‟ full texts, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti

2007, pp.72-74, ISBN 978-973-690-701-2 (23-24 nov. 2007)

4. Using ICT in the inclusive classroom în vol. Ecomedia international Conference.

Papers‟ full texts, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti 2007 pp.75-77, ISBN 978-

973-690-701-2 (23-24 nov. 2007)

5. Suggestopaedia – a theory of integrality, Al patrulea simpozion internaţional

„Limbi, culturi şi civilizaţii europene în contact. Perspective istorice şi contemporane,

MEC, Universitatea ‚Valahia‟, Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Departamentul de

Litere, Târgovişte, 2-3 noiembrie, 2007, Valahia University Press, Târgovişte 2008,

pp. 361-369, ISSN 2065-0434

6. History of Religion versus Ecumenism, International Conference “Education

Facing Contemporary World Issues” University of Bucharest , University of Piteşti,

Balkan Society for Pedagogy&Education, Piteşti, , June, 5-8, 2008, Editura

Universităţii din Piteşti, 2008, pp. 148-149

7. Didactic of Religion- A Religious or a Laic School Subject?, International

Conference “Education Facing Contemporary World Issues” university of Bucharest ,

University of Piteşti, Balkan Society for Pedagogy&Education, Piteşti, , June, 5-8,

2008, Editura Universităţii din Piteşti, 2008, pp.154-156

8. Early Literacy- A field still to be explored, în Buletinul Universităţii Petrol-Gaze

din Ploieşti, Seria Ştiinţele Educaţiei, Vol XL, No. 1A/2008, pp.71-74, ISSN 1841-

6586 (International Conference „Science and Technology in the Context of

Sustainable Development, Petroleum-Gas University of Ploieşti, Ploieşti, November

6-7, 2008)

9. The Place of the Star-Wave Test and its function as a psychological instrument, în

Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, Seria Ştiinţele Educaţiei, Vol XL,

No. 1B/2008, pp.73-78, ISSN 1841-6586 (International Conference „Science and

Technology in the Context of Sustainable Development, Petroleum-Gas University of

Ploieşti, Ploieşti, November 6-7, 2008)

10. Suggestopaedia – A Revolution in the Didactic of Teaching Foreign Languages în

vol. „Proceedings of the International Symposium Research and Education in

Innovation Era. Section I. Cultural Identities and Modern Discourses”, Editura

Universităţii „Aurel Vlaicu”, Arad, 2008, pp.345-350, ISSN 2065-2569

11.The Human Condition in Plato’s Allegory of Cave, în vol. „Proceedings of the

International Symposium Research and Education in Innovation Era. Section I.

Cultural Identities and Modern Discourses”, Editura Universităţii „Aurel Vlaicu”,

Arad, 2008, pp.257-262, ISSN 2065-2569

12. Valenţele educaţionale ale testului Stele-Valuri, Conferinţa Ştiinţifică

Internaţională”Schimbarea Paradigmei în Teoria şi Practica Educaţională”,

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău,

2008, pp.182-187,ISBN 978-9975-70-818-0

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/n Pe lucrare

Page 7: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

7

13.Star-Wave Test- A Multifunctional Psycho-Pedagogical instrument, în Rev.

„Наүҹни Трүдoве”, vol 47,seria 5.2 Pedagogie şi psihologie (University of Rousse

Annual Conference,Ruse, Bulgaria, 31 oct-1 nov. 2008), pp.78-82, Univ ‚Anghel

Kăncev‟ Ruse, 2008, ISSN 1311-3321

14. Incluziunea copiilor nevăzători - între realitate şi realizare , în vol. „Vedere

slabă- teorie şi practică”,(coord. I.Racu, V. Olărescu) Editura Universit. Pedag de Stat

„Ion Creangă”, Chişinău, 2009, CD cu ISBN 978-9975-46-042-2.

15. Influenţa experienţei şcolare personale în construirea personalităţii viitorului

profesor, în vol (CD cu ISSN) „Direcţii şi strategii moderne de formare şi

perfecţionare în domeniul resurselor umane”, Universitatea Politehnică, DPPD,

Bucureşti, 21 noiembrie 2009 ISSN 2067-1024

16. The Influence of the Personal School Experience in the Building of theFuture’s

Teacher’s personalityInfluenţa experienţei şcolare personale în construirea

personalităţii viitorului profesor, în vol „Directions and Modern Strategies for

Training and Improvement in Human Resources Field”, Politehnica Press Publishing

House, Bucharest, 2009, ISSN2067-0869, vol 1, pp. 263-267

17. Practica pedagogică-Cenuşăreasă a studiilor academice în vol. Resursele umane

în educaţie, ASE-DPPD, Bucureşti, 2009, ISBN 978-606-505-216-1

18. Progresul societăţii şi progresul educaţional-două concepte idealiste?în

vol.Proceedings, vol III, The 33rd Annual Congress of the American Romanian

Academy of Arts and Sciences, Polytechnic International Press, Montréal, Québec,

2009, pp.300-302 ISBN 978-2-553-01433-8

19. Are the Humanist Manifestos a Threat Against Religion? în vol.Proceedings, vol

III, The 33rd Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and

Sciences, Polytechnic International Press, Montréal, Québec, 2009, pp.276-278, 300-

302, ISBN 978-2-553-01433-8

20. Asistentul social pentru protecţia copilului-ca persoană cu neîndoielnică sănătate

mintală, în vol. „Asistenţa socială în context european. Swec 2009, coord Maria

Constantinescu, Edit Univ din Piteşti, 2009, ISBN 978-973-690-976-4

21. Dream as a possible sign for the emotional discomfort in mental handicapped

children, în vol „Modern Psychological research, trends and prospects. Rethinking

Applied Psychology”, coord. Marius Milcu, Bucureşti, Editura Universitară, 2009,

ISBN 978-973-749-751-2

22. Star-Wave test utilization in the identification of the emotional troubles in

children, în vol „Modern Psychological research, trends and prospects. Rethinking

Applied Psychology”, coord. Marius Milcu, Bucureşti, Editura Universitară, 2009,

ISBN 978-973-749-751-2

23. Omul cu multe etichete, în vol „Mihai Eminescu-poet naţional şi universal”

Editura D&T, Iaşi, 2010, ISBN 974-8000-97-3, pp.130-132

24. The Fay’s Test-a Reappraisal, Papers of the Sibiu „Alma Mater‟ University

International Conference, CD cu ISSN 2067-1423

25. The Influence of the Student experience upon the teacher’s didactic role, Papers

of the Sibiu „Alma Mater‟ University International Conference, CD cu ISSN 2067-

1423

26. Predarea limbilor străine între schimbare şi învăţare, în vol. „Strategii XXI.

Securitate şi apărare europeană în contextul crizei economico-financiare”, Editura

Universităţii Naţionale de Apărare ‚Carol I‟, Bucureşti, ISBN 978-973-663-811-4

27. Descentralizarea ca dizolvare, în vol. „Descentralizarea-o provocare pentru

şcoala românească”, Editura ASE, Bucureşti, 2010, CD cu ISBN 978-606-505-342-

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

Page 8: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

8

7

28.Inclusion as a new form of segregation, the 4th International Conference Edu-

World „Education Facing Contemporary World Issues”, Oct 8-9, 2010, Piteşti, CD

cu ISSN 1844-6272

29. The „new”preschool curriculum-a pillow in the educational „deform”, the 4th

International Conference Edu-World „Education Facing Contemporary World

Issues”, Oct 8-9, 2010, Piteşti, CD cu ISSN 1844-6272

30.Teacher and Student-some negative experiences, Simpozionul Internaţional

Multidisciplinar „Universitaria Simpro” 14-15 oct. 2010, Editura Universitas

Petroşani, ISSN 1842-4449

31. Personalitatea gemenilor-între similaritate şi independenţă, în vol. Personalitatea

integrală- un deziderat al educaţiei moderne, materialele conf ştiinţifice internaţ 29-30

0ct 2010, Acad de Ştiinţe a Moldovei, Inst de Şt. Ale Educ, Chişinău 2010, ISBN

978-9975-4152-4-8, pp.43-45

32. Aspecte ştiinţifice despre Sindromul disabilităţilor de învăţare nonverbală, în

vol. Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului, Conf

ştiinţifică intern Univ. Pedag. De Stat „Ion Creanga” la 70 ani, vol I, Editura

Universităţii de Stat, 2010, pp. 191-200, coaut V. Olarescu

33. Spiritul inovator în educaţie – efect al meditaţiei asupra istoriei naţionale, in vol

Pledoarie pentru educaţie – Cheia creativităţii şi inovării, Chişinău: Print Carol SRL,

2011, ISBN 978-9975-56-010-8, pp. 81-84

34. Modernitatea istoriei: Comenius şi principiile predării limbilor străine

pp.65-71 în Crossing Boundaries in Culture and Communication, Journal of the

Department of Foreign Languages, Romanian-American University, no 1/2010,

volume 1, Bucureşti, Editura Universitară, ISSN 2248-2202/ISSN-L=2248-2202

35. Poezia pură. Eminescu receptat de copii, în vol” Mihai Eminescu, poet naţional şi

universal.161 ani de la naştere.” , Iaşi: Editura Dim, 2011, ISBN 978-606-13-0230-7,

pp.80-84

36. The Development of the Oral Language in Preschoolers în vol Naşe Stvaranie.

Zbornik radova sa şestog simpoziiuma „Vaspitaci u 21. Veku”, Aleksinaţ, Serbia,

2011, ISBN 978-86-88561-00-6, pp. 467-471 (cu V. Olărescu)

37. Between Family, School and Themselves. A Case of Twins, în vol Naşe Stvaranie.

Zbornik radova sa şestog simpoziiuma „Vaspitaci u 21. Veku”, Aleksinaţ, Serbia,

2011, ISBN 978-86-88561-00-6, pp. 472479

38. Possible Directions for Applying the Suggestopaedic Principles to a Non-

Suggestopaedic Educational Setting, în Suggestopaedia. Proceedings Volume, The

Professor Doctor Georgi Lozanov& Professor Doctor Evelina Gateva” Foundation,

Sliven, 2011, pp.150-158

39. Profesorul ca model interior pentru o eventuală carieră didactică, abstract în

Europeea.European Citizen Magazine, Ediţie specială dedicată Colocviului

Internaţional „ Perspective şi Provocări ale Lumii Contemporane şi Spaţiului

European”, Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi pentru Românii de Pretutindeni”,

Bucureşti, 3-4 nov. 2011, ISSN 1583-8234, pp.56-57

40. Drama –ca metodă de predare-învăţare a limbii străine în vol. Limbă, Cultură ,

civilizaţie. Orizonturi deschise., A V-a Conferinţă cu participare internaţională,

Editura Politehnica Press, 2011, ISSN 2067-1628, pp.120-124

41.Flexibilitatea şi spontaneitatea verbală-factori de primă importanţă pentru

profesorul de limbă străină, în vol. Limbă, Cultură , civilizaţie. Orizonturi deschise.,

A V-a Conferinţă cu participare internaţională, Editura Politehnica Press, 2011, ISSN

2067-1628, pp.125- 128

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

Page 9: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

9

42. Copacul fără rădăcini al educaţiei, azi, în vol.Simpozionul Internaţional

„Universul ştiinţelor” Europa-Romania-Iaşi,, Editura Pim,Iaşi, 2011, pp.15-19, ISBN

978-606-13=0655-8 [Simpozionul Internaţional „Universul ştiinţelor” Ediţia a II-a,

Univ. „Al. I. Cuza” Iaşi, Fundaţia „Vasile Pogor”, sept 11, 2011, Iaşi]

43. Drama –ca metodă de predare-învăţare a limbii străine în vol. Limbă, Cultură ,

civilizaţie. Orizonturi deschise., A V-a Conferinţă cu participare internaţională,

Editura Politehnica Press, 2011, ISSN 2067-1628, pp.120-124

44. Flexibilitatea şi spontaneitatea verbală-factori de primă importanţă pentru

profesorul de limbă străină, în vol. Limbă, Cultură , civilizaţie. Orizonturi deschise.,

A V-a Conferinţă cu participare internaţională, Editura Politehnica Press, 2011, ISSN

2067-1628, pp.125- 128

45. Cezara-Jurnal de sentimente, în vol. Mihai Eminescu-Poet naţional şi universal,

Iaşi: Editura Pim, pp. 184-191, ISSN 2284-8096 [Simpozionul Internaţional “Mihai

Eminescu-Poet naţional şi universal” Ediţia a III-a, Iaşi, 15 ianuarie 2012]

46. The Imaginary Worlds of the Future, în rev. “Language and Literature European

Landmarks of Identity”, nr 10/2012, partea I, University of Piteşti Press

ISSN 1843 – 1577, pp. 91-95, [la Conferinţa Internaţională “Language and Literature

European Landmarks of Identity”, University of Pitesti, Faculty of Letters, Piteşti, 8-

10 June 2012]

http://www.upit.ro/upload/fisiere/18/congres%202012/cuprins%20nr%2010%202012

.pdf

http://www.upit.ro/upload/fisiere/18/congres%202012/nr%2010%202012%20partea

%20I.pdf

47.Învăţătorul ca model experienţial al elevului în vol. Educaţia din perspectiva

valorilor. Idei, concepte, modele, Cluj-Napoca, Eikon, 2012, ISBN 978-973-757-730-

6, pp. 182-188

48.Poezia în şcoala primară-neglijată sau invizibilă, în vol.Educaţia din perspectiva

valorilor. Studii, Analize, Sinteze, Chişinău, Editura Pontos, 2012, ISBN 978-9975-

51-406-4, pp.121-127

49.Tendinţe de schimbare în abordările educaţionale contemporane” în vol.

“Optimizarea învăţământului în contextul societăţii bazate pe cunoaştere”,

materialele - conf internaţionale din 2-3 noiembrie 2012, coord. Lilia Pogolşa,

Nicolae Bucun, Academia Rep. Moldova, IŞE, Chişinău, 2012, ISBN 978-9975-56-

072-6, pp.337-339, ediţie online,

http://www.ise.md/news.html http://www.ise.md/download/Optimizarea_inv.pdf

50. Incluziunea educaţională- o posibilă sursă de discriminare prin Legea Educaţiei,

în vol. Exercitarea Dreptului la Nediscriminare şi Egalitate de Şanse în Societatea

Contemporană, M. Tomescu, M. Roşu, coord., Bucureşti, Editura ProUniversitaria,

2012, ISBN 978-606-647-532-7, pp.163-168, [Conferinţa Internaţională a

Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse-NEDES 2012, Univ. Creştină “Dimitrie

Cantemir, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 22 noiembrie 2012]

51. The Educational Inclusion- a Possible source of Discrimination through the Law

of Education, în vol.The Exercise of the Right to Nondiscrimination and Equal

Opportunities in the Contemporary Society, M. Tomescu, M. Roşu (eds.)Bucureşti,

Editura ProUniversitaria, 2012, ISBN 978-606-647-535-8, pp.76- . [Conferinţa

Internaţională a Nediscriminării şi Egalităţii de Şanse-NEDES 2012, Univ. Creştină

“Dimitrie Cantemir, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, 22

noiembrie 2012]

52. Identitate si universalitate psihologica -Hermes vazut de Homer, pp.

172-179 în vol. Sub Semnul lui Hermes/Mercurius, volum editat de Dana Dinu, Ilona

Duţă, Mihaela Popescu, Mădălina Strechie, Craiova, Editura Universitaria, 2012,

ISBN: 978-606-14-0550-3, Volumul care cuprinde lucrările colocviului

internaţional Receptarea Antichităţii greco-latine în culturile europene, cu tema Sub

Semnul lui Hermes/Mercurius, Ediţia a V-a, 11-12 Mai 2012, Craiova, România,

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

2/1=2p

Page 10: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

10

I18. Lucrari in-extenso publicate in volumele unor conferinte nationale

1. Influenţa experienţei şcolare personale în construirea personalităţii viitorului

profesor, în vol (CD cu ISSN) „Direcţii şi strategii moderne de formare şi

perfecţionare în domeniul resurselor umane”, Universitatea Politehnică, DPPD,

Bucureşti, 21 noiembrie 2009 ISSN 2067-1024

2. The Influence of the Personal School Experience in the Building of theFuture’s

Teacher’s personalityInfluenţa experienţei şcolare personale în construirea

personalităţii viitorului profesor, în vol „Directions and Modern Strategies for

Training and Improvement in Human Resources Field”, Politehnica Press Publishing

House, Bucharest, 2009, ISSN2067-0869, vol 1, pp. 263-267

3.Drama –ca metodă de predare-învăţare a limbii străine în vol. Limbă, Cultură ,

civilizaţie. Orizonturi deschise., A V-a Conferinţă cu participare internaţională,

Editura Politehnica Press, 2011, ISSN 2067-1628, pp.120-124

4.Flexibilitatea şi spontaneitatea verbală-factori de primă importanţă pentru

profesorul de limbă străină, în vol. Limbă, Cultură , civilizaţie. Orizonturi deschise.,

A V-a Conferinţă cu participare internaţională, Editura Politehnica Press, 2011, ISSN

2067-1628, pp.125- 128

1,5/1=1,5p

1,5/1=1,5p

1,5/1=1,5p

1,5/1=1,5p

1,5/n Pe lucrare

I19. Membru in comitetul stiintific al unor conferinte internationale, organizate in

strainatate

1……………………………………………………………………………..

0p

6 Pe

conferinta

I20. Membru in comitetul stiintific al unor conferinte internationale organizate in

Romania

1. Univ. din PiteştiThe International Conference "Education Facing Contemporary

World Issues",Pitesti, Romania, 2010,, October,, 8tth – 9tth, 2010

2. Centre of Research, Resources and European Studies (International Institutional

Partnership), Emanuel” University of Oradea, Centre of Research, Religion and

Science, American European Alliance for Education, 5th International Colloquium:

PPFIR2012 PAST, PRESENT and FUTURE‟ Interdisciplinary Research- a key to the

Future European Cultural Space‟ , Bucharest, 8th-10th of October, 2012

5p

5p

5 Pe

conferinta

I21. Membru in comitetul stiintific al unor conferinte nationale

1. Univ. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Depart. de Ştiinţe Sociale şi ale Educaţiei,

Conf. naţională „Schimbări de Paradigmă în Ştiinţele Educaţiei”, Alba Iulia 28-29 oct

2011

4p

4p

8 Pe

conferinta

I22. Keynote speaker la conferinte internationale organizate in strainatate

1……………………………………………………………………………..

0p

6 Pe

conferinta

I23. Keynote speaker la conferinte internationale organizate in Romania

1. TThhee EEuuddooxxiiuu HHuurrmmuuzzaacchhii IInnssttiittuuttee ““22nndd

IInntteerrnnaattiioonnaall CCoollllooqquuiiuumm,, Prospects and

Challenges of the contemporary world and the European Space, Bucharest, 33 -- 55

NNoovveemmbbeerr 22001111

2. Centre of Research, Resources and European Studies (International Institutional

Partnership), Emanuel” University of Oradea, Centre of Research, Religion and

Science, American European Alliance for Education, 5th International Colloquium:

PPFIR2012 PAST, PRESENT and FUTURE‟ Interdisciplinary Research- a key to the

Future European Cultural Space‟ , Bucharest, 8th-10th of October, 2012

5p

5p

5 Pe

conferinta

I24. Keynote speaker la conferinte nationale

1……………………………………………………………………………..…

0p

4 Pe

conferinta

I25. Moderator, coordonator workshop la conferinte internationale organizate in 5 Pe

conferinta /

Page 11: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

11

strainatate

1. Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Pledoarie pentru educatie-cheia creativitatii si

inovarii”, Institut. de Ştiinţe ale Educaţiei, Academia de Ştiinţe a Moldovei, 1 – 2

noiembrie 2011,Chişinău, moderator secţia „Dezvoltarea Serviciilor Psihologice în

Educaţie‟

5p

workshop

I26. Moderator, coordonator workshop la conferinte internationale organizate in

Romania

1. Universitatea “Valahia”, Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe Umaniste,

Departamentul de Litere Simpozion Internaţional “Limbi, culturi şi civilizaţii

europene în contact.Perspective istorice şi contemporane”Târgovişte, 31 oct-1 nov.

2008 moderator- secţia ‚Didactică‟

2.Universitatea “Aurel Vlaicu”, Arad, International Symposium Research and

Education in Innovation Era 2nd Edition, University “Aurel Vlaicu” of Arad,

November 20th - 21st , 2008,moderator- secţia Foreign Languages: Literature

3. Univ. din Piteşti, Fac. de Litere, Conferinţa Internaţională a Facultăţii de Litere

“Limbă şi Literatură în Context European, 5-7 Iunie 2009,Piteşti,moderator, secţia

„Literatură română‟

4. Centre of Research, Resources and European Studies (International Institutional

Partnership), Emanuel” University of Oradea, Centre of Research, Religion and

Science, American European Alliance for Education, 5th International Colloquium:

PPFIR2012 PAST, PRESENT and FUTURE‟ Interdisciplinary Research- a key to the

Future European Cultural Space‟ , Bucharest, 8th-10th of October, 2012

3p

3p

3p

3p

3 Pe

conferinta /

workshop

I27. Moderator, coordonator workshop la conferinte nationale

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

2 Pe

conferinta /

workshop

I28. Referent stiintific, evaluarea si selectia lucrarilor pentru conferinte internationale

si reviste indexate ISI sauBDI

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

1 Pe articol

I29. Referent stiintific, evaluarea si selectia lucrarilor pentru conferinte nationale si

reviste de specialitate cu Peer-Review

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

0,5 Pe articol

I30. Studii si rapoarte de fundamentare si evaluare a unor politici publice

(international/national)

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

5/3

Criteriul C5

I31. Director / coordonator de proiecte de cercetare/cercetare-dezvoltare obtinut prin

competitie intemationala

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

10/8 Pe proiect

I32. Director / coordonator de proiecte de cercetare / cercetare-dezvoltare sau

programe fundamentale, prioritare ale Academiei Romane, obtinut prin competitie

nationala

1……………………………………………………………………………..

0p

8/6 Pe proiect

Page 12: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

12

2……………………………………………………………………………..

I33. Membru in echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare obtinut prin

competitie international

1. (1992-1993) membru în echipa de psihologi a organizaţiei Medecins du

Mondeîntr-un proiect vizând evaluarea psihologică a copiilor din diferite tipuri de

instituţii

2. ( 1993) membru în echipa de evaluatori - evaluarea personalului de conducere din

învăţământ - proiect de parteneriat între Ministerul Învăţământului şi The Training

Trust U.K.

3. (2008) Expert In cadrul proiectului Visual Learning, Proiect Socrates Grundvig

1-225773-cp-1-2005-1-DE-Grundtvig-G1. Proiect coordonat de către Institutul

German pentru Educaţia Adulţilor DIE. Colaborare finalizată cu alcătuirea unui Ghid

de Învăţare Vizuală în România

7p

7p

7p

7 Pe proiect

I34. Membru in echipa proiectului de cercetare / cercetare-dezvoltare obtinut prin

competitie nationala

1. Proiect POSDRU 2007-2013, Titlul proiectului: „TOTTA VITA SCHOLA EST”,

Titlul programului de formare continuă: „Şcoala inclusivă-o şcoală pentru toţi”,

Beneficiar Univ din Piteşti

5p

5 Pe proiect

I35. Coordonarea unui centru sau laborator de cercetare, recunoscut de Senatul

Universitatii sau Consiliul Stiintific al Institutului de Cercetare

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

6 Pe

centru

(laborato

r)

I36. Membru in organismele de conducere ale revistelor de specialitate indexate ISI

sau BDI 136.1 - Director /136.2 - Membru Comitetul Stiintific

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

7/5 Pe revista

I37. Membru in organismele de conducere ale revistelor de specialitate cu Peer-

Review si comitet editorial international: 137.1 - Director /137.2 - Membru Comitetul

Stiintific

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

5/3 Pe revista

I38. Membru in organismele de conducere ale revistelor de specialitate recunoscute

de comunitatea academica: 138.1 - Director /138.2 - Membru Comitetul Stiintific

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

3/2 Pe revista

I39. Membru al unor asociatii, societati profesional - stiintifice internationale: 139.1 -

organismele de conducere /139.2 – membru

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

7/4 Pe

societate /

asociatie

I40. Membru al unor asociatii, societati profesional - stiintifice nationale: 140.1 -

organismele de conducere /I40.2 – membru

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

4/2 Pe

societate /

asociatie

I41. Premiul Academiei Romane

0p

7 Pe

publicatie

Page 13: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

13

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

I42. Premii acordate de institute centrale CNCS, MCTS etc.

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

4 Pe lucrare

B. CRITERII SI INDICATORI DE PERFORMANTA PRIVIND FORMAREA PROFESIONALA SI

STIINTIFICA A STUDENTILOR/CERCETATORILOR

Criteriul C6

Pu

nct

aj

real

izat

de

can

did

at

Cal

cul

pu

nct

aj

Ob

serv

aţii

I43. Publicatii de cursuri, manuale universitare noi sau actualizate la editura

universitatii sau edituri recunoscute CNCS (minimum 25% elemente noi): 143.1 -

pentru programele de licenta /143.2 - pentru programele de master / 143.3 - pentru

programele doctorale

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

5/7/10 Pe curs

I44. Elaborarea de materiale curriculare in sprijinul invatarii studentilor (caiete de

lucrari practice, crestomatii de texte comentate, tehnici de invatare, seturi de teste,

softuri educationale etc.)

1. Principii pedagogice ale predării limbilor străine moderne (2000), Editura V&I.

Integral, Bucureşti, 176 pagini. ISBN 973-9341-33-0

2. Dezvoltarea psihică umană. Stadializare. Caracterizare (2000), Editura V&I.

Integral, Bucureşti, 202 pagini. ISBN 973-9341-37-3

3.Educarea limbajului în învaţământul preşcolar. Comunicarea scrisă,(2001),Editura

Compania, Bucureşti,165 pagini ISBN 973-8119-34-0

4. Activităţile matematice în grădiniţă,(2002),Editura Compania, Bucureşti,213

pagini ,ISBN 973-8119-53-7

5.Introducere în pedagogie (2004), Editura Reprograph, Craiova, 110 pagini ISBN

973-671-004-1

6. Jocuri şi jucării pentru preşcolari. Ghid metodic de activităţi (2005), Editura

Compania, Bucureşti, 96 pagini, ISBN 973-47841-01-8

7. Activităţile dramatice în învăţarea limbilor străine moderne (2005), Editura

Reprograph, Craiova, 99 pagini, ISBN 973-671-044-0

8. Didactică creştină, (2007 ) Bucureşti:V&I Integral, 239 pagini, ISBN 978-973-

9341-95-0

9. Învăţarea bazată pe cooperare, (2008) Bucureşti:V&I Integral, 136 pagini, ISBN

978-973-1883-03-8

10. Evaluarea limbajului. Probe de screening educaţional (2009), Bucureşti: Ed.

V&I Integral, 112 pagini, ISBN 978-973-1883-05-2

11.Cum creşte un pui de om. Etape şi repere psihologice în dezvoltarea copilului

(2011) Bucureşti:Compania, 179 pagini, ISBN978-973-1960-86-9

12. Profesor şi Elev. Partea I: Profesorul văzut pe dinăuntru (2011), Craiova: Sitech,

178 pagini, ISBN 978-606-11-1929-5

3p

3p

3p

3p

3p

3p

3p

3p

3p

3p

3p

3p

3-5 Pe

lucrare

Page 14: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

14

I45. Initierea sau coordonarea unor programe universitare: 145.1 - initierea sau

promovarea unei noi discipline de invatamant (in cazul unei discipline optionale, daca

aceasta a functionat cel putin doi ani universitari consecutivi) /145.2 - initierea sau

coordonarea unui program de masterat /145.3 - initierea sau coordonarea unui

program de doctorat care are la baza o sursa de finantare asigurata pe cel putin trei ani

/ I45.4 - initierea sau coordonarea unui program de pregatire profesionala post-

universitara

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

3/5/7/4 Pe

discipli

na /Pe

progra

m /Pe

progra

m /Pe

progra

m

Criteriul C7

I46. Utilizarea creativa si inovarea metodologiilor de formare si evaluare a

competentelor profesionale ale studenjilor de catre candidat; calitatea prestatiilor

didactice. Documente si evidente, evaluari colegiale, evaluari ale directorului de

departament si a conducerii facultatii, evaluari realizate de studenti, autoevaluare pe

baza unei fise standard, observatii curente, sustinerea unei activitati didactice in fata

comisiei de concurs etc.

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

5-10 Pe

activitatil

e

realizate

pe o

perioada

de trei ani

I47. Coordonarea in calitate de conducator de doctorat a activitatilor doctoranzilor

147.1 - activitatea de coordonare stiintifica /147.2 - finalizarea tezei de doctorat

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

4/2 Pe fiecare

an /

lucrare

finalizata

I48. Membru in comisia de indrumare a doctorandului

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

1 Pe

sludent

doctorand

, in

ultimii 3

ani

I49. Membru in comisia de evaluare a tezelor de doctorat

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

3 Pe teza

evaluate

in ultimii

3 ani

I50. Visiting professor / profesor asociat la universitati straine de prestigiu

1 Visiting Research Scholar, la The Catholic University of America, School of

Philosophy (1995 sept-nov)

8p

8 Cel putin

o luna

I51. Sustinerea de conferinte sau cursuri invitate la universitati din strainatate sau din

tara ca urmare a unei invitatii oficiale din partea institutiei gazda/organizatoare

1. 2012 (3XI) Cursul „Testele proiective în diagnosticul psihologic al deţinuţilor”, La

Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Rep. Moldova, Chişinău

2. (1997, sem. I) cursuri de psihologie şi pedagogie la Facultatea de

defectologie, respectiv Facultatea de Psihologie, Univ. Pedagogică de Stat „Ion

Creangă‟, Chişinău

3. (1991, sem II) 3 cursuri de psihologie şi pedagogie la Facultatea de

defectologie, respectiv Facultatea de Psihologie, Univ. Pedagogică de Stat „Ion

Creangă‟, Chişinău

4. (1995) Conferinţa Morals and Values in Education. A cross-Cultural perspective,

susţinută la Catholic University of America, washington, District of Columbia, USA

2p

2p

2p

+2p+2p=

6p

4p

4/2 Pe

conferint

a / curs

invitat

Page 15: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

15

C. CRITERII SI INDICATORI DE PERFORMANTA PRIVIND SERVICIILE INSTITUTIONALE

Criteriul C8

Pu

nct

aj

real

izat

de

can

did

at

Cal

cul

pu

nct

aj

Ob

serv

aţii

I52. Contributii la elaborarea si implementarea politicilor si proiectelor de dezvoltare

ale facultatii, universitatii, institutelor de cercetare - in afara atributiilor aferente

functiilor de conducere (activitati in comisii specializate, rapoarte institutionale,

activitati administrativ-academice, proiecte de dezvoltare etc.)

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

1-5 Pe an

universita

r; in

ultimii 3

ani

I53. Contributii la promovarea imaginii si a expertizei profesionale a institutei in

mass-media si in alte institutii si organizatii. (Organizarea de manifestari stiintifice,

targuri educationale, expozitii, participarea la dezbateri mass-media etc.)

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

1-5 Pe an

univ.;

ultimii 3

ani

I54. Initierea si dezvoltarea relatiilor de parteneriat institutional cu diferite asociatii

profesionale de profil, cu institutii publice, ONG-uri etc.

1. Membru în echipa de evaluatori naţionali A.C.B.S. (Agenţia de Credite şi burse

de studii a MEN), din 2007 până în prezent

5x3ani=

15p

1-5 Pe an

univ.;

ultimii 3

ani

I55. Fumizarea de servicii pentru beneficiarii externi institutiei: 155.1 - programe de

formare/reconversie profesionala in domeniu, consultanta stiintifica cu rapoarte scrise

/ I55.2 - coordonarea programelor comunitare ERASMUS, COMENIUS,

GRUNDWIG

1. Membru Comisia Naţională de Specialitate pentru Învăţământul Preşcolar (până în

2010)

5p

5/5 Pe curs

de

formare,

activitati

de

consultan

t/ Pe

program

I56. Membru in organismele de conducere a institutiilor de invatamant superior sau

de cercetare: 156.1 - director de departament, scoala doctorala /156.2 - membru in

consiliul facultatii sau al consiliului stiintific al institutului de cercetare /156.3 -

decan, prodecan, director, director adjunct institut de cercetari /156.4 - rector,

presedinte Senat, prorector/156.5 - membru in Senat

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

2/1/4/7/3 -

I57. Membru al unor consilii/comisii de nivel national (CNADTCU, ARACIS,

CNCS, ARACIP, ANCS, UEFISCDI, ANC) 157.1 - membru in organismele de

conducere /157.2 – membru

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

5/4 -

I58. Expert evaluator ARACIS, CNCS, ARACIP, ANC

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

3 -

I59. Membru al unor consilii/comisii profesional stiintifice internationale: 159.1 -

membru in organismele de conducere /159.2 – membru

1……………………………………………………………………………..

2……………………………………………………………………………..

0p

8/7 -

I60. Membru in grupul de experti ai unor organisme internationale (Consiliul 6 -

Page 16: CATEDRA DE TEOLOGIE-LITERE-ASISTENŢĂ SOCIALĂ ......Candidatul(a): DUMITRANA MARIA MAGDALENA, Data naşterii: 31/10/1949 Funcţia actuală: Conf. universitar, Data numirii în funcţia

16

Europei, OECD, UNESCO, UNICEF etc.)

1……………………………………………………………………………..

0p

NOTĂ:

1. Pentru explicaţii suplimentare legate de coeficienţii de calul al punctajelor, editurile la care s-au publicat lucrările şi

alte proceduri, vă rugăm să consultaţi Anexa nr. 28 la OMECTS nr. 6560 din 20.12.2012, pag. 55.

2. Candidatul va specifica realizările pe indicatori, prin enumerare numerotată

D. STANDARDE MINIMALE

Cri ter iu Suma indicator i lor

Standard

conferenţiar

universitar

Punctaj

real iza t de

candida t

Domeniul A

C1 I1+...+ I5 ≥10 p 10

C2 I6+...+I11 ≥10 p 15

C3 I12+...+I16 ≥20 p 142,5

C4 I17+...+I30 ≥10 p 148

C5 I31+...+I42 ≥17 p 26

TOTAL A I1+...+I42 ≥67 p 341,5

Domeniul B

C6 I43+...+I45 ≥4 p 36

C7 I46+...+I51 ≥20 p 22

TOTAL B I43+...+I51 ≥24 p 58

Domeniul C C8 I52+...+I60 ≥18 p 20

TOTAL C I52+...+I60 ≥18 p 20

TOTAL GENERAL I1+...+I60 ≥109 p 419,5

*NOTA: Pentru domeniul Ştiinţele educaţiei criteriile C1 si C2 se cumuleaza.

Confirm prin prezenta că datele menţionate mai sus sunt reale şi se referă la propria mea activitate profesională şi

ştiinţifică.

Candidat, _____________________________ Data_________________

[semnătura]

VERIFICAT,

Având în vedere gradul de îndeplinire a standaredelor Institutului Teologic Adventist de prezentare la

concursul de conferenţiar universitar, candidatul(a)_____________________________________________

îndeplineşte / nu îndeplineşte condiţiile de participare la concursul de ocupare a postului vacant, poziţia

nr._________ din statul de funcţii al departamentului.

Comisia de concurs,

Preşedinte comisie _________________________________

Membru__________________________________________

Membru__________________________________________

Membru__________________________________________

Membru__________________________________________

Aviz consilier juridic

____________________________________