catalin vasilescu, conferentiar, medic primar chirurg ... · pdf filetitluri stiintifice:...

Click here to load reader

Post on 20-Jul-2018

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Catalin Vasilescu, Conferentiar, medic primar chirurg, doctor in stiinte medicale DDaattaa ssii llooccuull nnaasstteerriiii: 1166 mmaaii 11995599,, IIaassii

  EE--mmaaiill:: [email protected]@ggmmaaiill..ccoomm

  PPOOZZIITTIIEE AACCTTUUAALLAA:: MMEEDDIICC PPRRIIMMAARR CCHHIIRRUURRGG IINN CCAADDRRUULL CCEENNTTRRUULLUUII DDEE

  CCHHIIRRUURRGGIIEE GGEENNEERRAALLAA SSII TTRRAANNSSPPLLAANNTT HHEEPPAATTIICC DDIINN CCAADDRRUULL IINNSSTTIITTUUTTUULLUUII CCLLIINNIICC DDEE BBOOLLII DDIIGGEESSTTIIVVEE SSII TTRRAANNSSPPLLAANNTT HHEEPPAATTIICC FFUUNNDDEENNII ((SSEEFF CCLLIINNIICCAA:: PPRROOFF.. DDRR.. IIRRIINNEELL PPOOPPEESSCCUU)),, CCOONNFFEERREENNTTIIAARR DDOOCCTTOORR LLAA UUNNIIVVEERRSSIITTAATTEEAA DDEE MMEEDDIICCIINNAA SSII FFAARRMMAACCIIEE CCAARROOLL DDAAVVIILLAA,, BBUUCCUURREESSTTII

  PPOOZZIITTIIII AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE:: MMeemmbbrruu aall CCoonnssiilliiuulluuii SSttiiiinnttiiffiicc aall IInnssttiittuuttuulluuii CClliinniicc ddee BBoollii DDiiggeessttiivvee ssii TTrraannssppllaanntt

  HHeeppaattiicc FFuunnddeennii ((22000099 -- ))

  EEDDUUCCAATTIIEE MMEEDDIICCAALLAA,, TTRRAAIINNIINNGG SSII EEXXPPEERRIIEENNTTAA PPRROOFFEESSIIOONNAALLAA:: 11998855,, aabbssoollvveenntt aall UUnniivveerrssiittaattiiii ddee MMeeddiicciinnaa ssii FFaarrmmaacciiee CCaarrooll DDaavviillaa,, BBuuccuurreessttii,,

  FFaaccuullttaatteeaa ddee MMeeddiicciinnaa GGeenneerraallaa 11998855 --11998877,, mmeeddiicc ssttaaggiiaarr cchhiirruurrggiiee ggeenneerraallaa,, SSppiittaalluull PPoolliizzuu,, IInnssttiittuuttuull CClliinniicc FFuunnddeennii 11998899 11999911,, mmeeddiicc rreezziiddeenntt cchhiirruurrggiiee ggeenneerraallaa,, ,, IInnssttiittuuttuull CClliinniicc FFuunnddeennii 11999911 11999966,, mmeeddiicc ssppeecciiaalliisstt cchhiirruurrggiiee ggeenneerraallaa,, ,, IInnssttiittuuttuull CClliinniicc FFuunnddeennii 11999966 -- ,, mmeeddiicc pprriimmaarr cchhiirruurrggiiee ggeenneerraallaa ddiinn aannuull,, IInnssttiittuuttuull CClliinniicc FFuunnddeennii DDooccttoorr iinn mmeeddiicciinnaa aall UUnniivveerrssiittaattiiii UUllmm,, GGeerrmmaanniiaa,, 11999933 ((pprrooff.. HH..GG.. BBeeggeerr)) BBuurrssiieerr aall FFuunnddaattiieeii AAlleexxaannddeerr vvoonn HHuummddoollddtt,, UUnniivv.. UUllmm,, CClliinniiccaa CChhiirruurrggiiee GGeenneerraallaa,,

  PPrrooff.. HH..GG.. BBeeggeerr ((11999922--11999933)) SSttaaggiiuu ddee cchhiirruurrggiiee oonnccoollooggiiccaa llaa TThhee UUnniivveerrssiittyy ooff TTeexxaass MM.. DD.. AAnnddeerrssoonn CCaanncceerr

  CCeenntteerr,, HHoouussttoonn,, UUSSAA OOccttoommbbrriiee 22000077 CCuurrss ddee oonnccoollooggiiee ggaassttrrooiinntteessttiinnaallaa,, AAtteennaa,, GGrreecciiaa DDeecceemmbbrriiee 22000077 SSttaaggiiuu ddee ssppeecciiaalliizzaarree iinn cchhiirruurrggiiaa rroobboottiiccaa,, 1111--1122 FFeebbrruuaarriiee 22000088,, SSccooaallaa EEuurrooppeeaannaa ddee

  CChhiirruurrggiiee,, PPaarriiss SSttaaggiiuu ddee pprreeggaattiirree iinn cchhiirruurrggiiee oonnccoollooggiiccaa ssii llaappaarroossccooppiiccaa,, DDeeppaarrttmmeenntt ooff

  GGaassttrrooiinntteessttiinnaall SSuurrggeerryy,, CCaanncceerr IInnssttiittuuttee AArriiaakkee HHoossppiittaall,, TTookkyyoo,, JJaappaann,, 33 -- 1166 MMaarrttiiee 22000088

 • SSttaaggiiuu ddee pprreeggaattiirree iinn cchhiirruurrggiiaa llaappaarroossccooppiiccaa ssii cchhiirruurrggiiaa rroobboottiiccaa,, YYoonnsseeii UUnniivveerrssiittyy HHeeaalltthh SSyysstteemm,, SSeevveerraannccee HHoossppiittaall,, SSeeoouull,, SSoouutthh KKoorreeaa.. 1166 -- 2233 MMaarrttiiee 22000088

  CCuurrss ddee ssuuttuurrii mmeeccaanniiccee -- EEtthhiiccoonn,, BBuuccuurreettii 1166..0055..11999955 CCuurrss ddee cchhiirruurrggiiee llaappaarroossccooppiicc CClluujj 1177--2211..1100.. 11999944 PPoossttggrraadduuaattee CCoouurrssee ooff LLaappaarroossccooppiicc SSuurrggeerryy,, GGttttiinnggeenn,, 1166--2200..0011..11999955 66tthh IInntteerrnnaattiioonnaall PPoossttggrraadduuaattee CCoouurrssee iinn NNeeww ffrroonnttiieerrss iinn GGII OOnnccoollooggyy,, AAtteennaa,, 1111--

  1122..1122..11999988 SSttaaggiiuu ddee ssppeecciiaalliizzaarree nn cchhiirruurrggiiaa ccoolloo--rreeccttaall,, CCeennttrruull ddee CChhiirruurrggiiee DDiiggeessttiivv,, SSppiittaalluull

  SSaaiinntt AAnnttooiinnee,, PPaarriiss ((PPrrooff.. RRoollllaanndd PPaarrcc)) 11..0055.. -- 3300..0099..11999911 SSttaaggiiuu ddee ssppeecciiaalliizzaarree nn cchhiirruurrggiiaa ppaannccrreeaassuulluuii ii cchhiirruurrggiiaa llaappaarroossccooppiicc -- CClliinniiccaa ddee

  CChhiirruurrggiiee GGeenneerraallaa,, UUnniivv.. UUllmm PPrrooff.. HHaannss GG.. BBeeggeerr mmaarrttiiee 11999922--aauugguusstt 11999933 ((bbuurrssaa HHuummbboollddtt))

  SSttaaggiiuu ddee ssppeecciiaalliizzaarree nn cchhiirruurrggiiaa rraaddiiccaall aa ccaanncceerreelloorr ddiiggeessttiivvee ii cchhiirruurrggiiaa llaappaarroossccooppiicc nn JJaappoonniiaa llaa UUnniivveerrssiittaatteeaa KKiittaassaattoo,, UUnniivveerrssiittaatteeaa KKeeiioo ii NNaattiioonnaall CCaanncceerr CCeenntteerr ((PPrrooff.. YY.. HHiikkii,, PPrrooff.. MM.. KKiittaajjiimmaa,, PPrrooff.. KK.. MMaarruuyyaammaa)) 22..1100 -- 1111..1111..11999977

  SSttaaggiiii ddee cchhiirruurrggiiaa ppaannccrreeaassuulluuii ii ttrraannssppllaanntt ppaannccrreeaattiicc UUnniivveerrssiittaatteeaa UUllmm nn 11999999 ((22 lluunnii)),, 22000000 ((11 lluunn)),, 22000011 ((22 lluunnii)),, 22000022 ((11 lluunn)) ccuu sspprriijjiinnuull FFuunnddaaiieeii HHuummbboollddtt

  MMEEMMBBRRUU SSOOCCIIEETTAATTII SSTTIIIINNTTIIFFIICCEE:: NN aa tt ii oo nn aa ll ee

  SSoocciieettiiii RRoommnnee ddee CChhiirruurrggiiee SSoocciieettiiii RRoommnnee ddee GGaassttrrooeenntteerroollooggiiee SSoocciieettiiii RRoommnnee ddee LLaappaarroossccooppiiee ((mmeemmbbrruu ddee oonnooaarree)) AAssoocciiaaiiaa RRoommnn ddee CChhiirruurrggiiee EEnnddoossccooppiicc EExxppeerrtt eevvaalluuaattoorr aall CCNNCCSSIISS SSeeccrreettaarr ddee rreeddaacciiee aall rreevviisstteeii CCHHIIRRUURRGGIIAA rreevviissttaa ssoocciieettiiii rroommnnee ddee cchhiirruurrggiiee

  II nn tt ee rr nn aa tt ii oo nn aa ll ee

  CClluubbuulluuii HHuummbboollddtt RRoommaanniiaa ((SSeeccrreettaarr aall CClluubbuulluuii HHuummbboollddtt RRoommaanniiaa)) SSoocciieettiiii GGeerrmmaannee ddee CChhiirruurrggiiee EEuurrooppeeaann SSoocciieettyy ooff SSuurrggiiccaall RReesseeaarrcchh IInntteerrnnaattiioonnaall EEnnddoottooxxiinn SSoocciieettyy EEuurrooppeeaann AAssssoocciiaattiioonn ffoorr tthhee SSttuuddyy ooff AAccuuttee AAbbddoommiinnaall PPaaiinn EEuurrooppeeaann AAssssoocciiaattiioonn ffoorr EEnnddoossccooppiicc SSuurrggeerryy MMeemmbbrruu nn bboorrdduull eeddiittoorriiaall aall LLaannggeennbbeecckkss AArrcchhiivveess ooff SSuurrggeerryy ddiinn 22000033

  PPRREEMMIIII::

  BBuurrssaa AAlleexxaannddeerr vvoonn HHuummbboollddtt -- nn aannuull 11999922,, nn uurrmmaa uunnuuii ccoonnccuurrss iinntteerrnnaaiioonnaall ((33000000 ddee ccaannddiiddaaii ddiinn ttooaatt lluummeeaa ppeennttrruu 440000 ddee llooccuurrii ddiinn ttooaattee ddoommeenniiiillee ssttiiiinniiffiiccee)).. MMeenniioonneezz cc aa ffoosstt aa ddoouuaa bbuurrss HHuummbboollddtt aaccoorrddaatt uunnuuii cchhiirruurrgg rroommnn dduupp cceell ddee--aall ddooiilleeaa rrzzbbooii mmoonnddiiaall..

 • TTIITTLLUURRII SSTTIIIINNTTIIFFIICCEE::

  DDooccttoorr nn mmeeddiicciinn aall UUMMFF CCaarrooll DDaavviillaa 11999977 -- DDooccttoorraatt nn mmeeddiicciinn,, ssppeecciiaalliittaatteeaa cchhiirruurrggiiee ggeenneerraall,, ccuu tteezzaa:: PPaannccrreeaattiittaa

  aaccuutt eexxppeerriimmeennttaall -- lleezziiuunnii llooccaallee ii ccoommpplliiccaaiiii ssiisstteemmiiccee,, ssuubb ccoonndduucceerreeaa pprrooff.. ddrr.. DDaann SSeettllaacceecc DDooccttoorr nn mmeeddiicciinn aall UUnniivveerrssiittiiii UUllmm,, GGeerrmmaanniiaa

  11999933 -- TTeezzaa:: EElliibbeerraarreeaa ddee TTNNFF,, iinntteerrlleeuukkiinnaa11 ssii iinntteerrlleeuukkiinnaa 66 ssuubb ssttiimmuullaarree eennddoottooxxiinniicc ssttuuddiiii cclliinniiccee ii eexxppeerriimmeennttaallee,, ssuubb ccoonndduucceerreeaa PPrrooff.. HH..GG.. BBeeggeerr,, eeffuull cclliinniicciiii ddee CChhiirruurrggiiee GGeenneerraall UUllmm

  DDiipplloommaa ddee ddooccttoorr nn mmeeddiicciinn aaccoorrddaatt ddee UUnniivveerrssiittaatteeaa UUllmm aa ffoosstt eecchhiivvaallaatt ccuu ddiipplloommaa ddee ddooccttoorr nn mmeeddiicciinn ccee ssee aaccoorrdd nn RRoommnniiaa pprriinn aatteessttaattuull NNrr.. 7777449911//1155..0022..11999944 eelliibbeerraatt ddee DDiirreecciiaa GGeenneerraall aa nnvvmmnnttuulluuii SSuuppeerriioorr // MMiinniisstteerruull IInnvvmmnnttuulluuii

  AA CC TT II VV II TT AA TT EE SS TT II II NN TT II FF II CC AA (( AA RR TT II CC OO LL EE PP UU BB LL II CC AA TT EE )) ::

  1. TUDOR S, TIRON A, BOBOCEA A, POPA M, SGARBUR O, VASILESCU C Nonparasitic splenic cysts therapeutic solutions Chirurgia (Bucur). 2009 Jul-Aug;104(4):425-9.

  2. VASILESCU C, SGARBUR O, TUDOR S, POPA M, TURCANU A, FLORESCU A,

  HERLEA V, ANGHEL R Robotic radical hysterectomy with pelvic lymphadenectomy: our early experience. Chirurgia (Bucur). 2009 Jul-Aug;104(4):393-7.

  3. VASILESCU C, ROSSI S, SHIMIZU M, TUDOR S, VERONESE A, FERRACIN M,

  NICOLOSO MS, BARBAROTTO E, P