cap3 proiectarelogicabd ie

Upload: zavateciprian

Post on 06-Jul-2018

240 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  1/34

  An army of sheep led by a lion would defeat

  an army of lions led by a sheep.

  Arab Proverb

  Information necessitating a change of design will be conveyed to the

  designer after and only after the design is complete.(Often called the 'Now They Tell s' !aw"

  #yfe's #irst !aw of $evision

  %The difference between theory and practice is that in theory& there is no

  difference between theory and practice& but in practice& there is.

  an van de )neptscheut 

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  2/34

  Proiectarea logic* a ba+elor

  de date

  ,apitolul III

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  3/34

  -. !ocul model*rii logice a datelor n ,/)

  Aplicarea principiului abstracti+arii in modelarea datelor

   Nivelul conceptual al datelor 

  (modelul entitate-relatie)

   Nivelul logic al datelor 

  (modelul relational pur)

   Nivelul fizic al datelor 

  (modelul fizic al datelor)

  Cerintele functionale ale sistemului

  Regulile modelului

  relational Cerintele de calitate(flexibilitate, stabilitate)

  Cerintele nefunctionale

  si de performanta Facilitatile SG!-ului

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  4/34

  -. !ocul model*rii logice a datelor n ,/),riterii de calitate ale modelului logic al datelor

  Completitudine - s" con#in" toate datele necesare prelucr"rilor 

   Neredundanţă - s" fie format dintr-un set de tabele normalizate

  Stabilitate $ sc%imbarea cerin#elor func#ionale s" nu determine modificarea

  structurii logice a datelor 

   Flexibilitate - u&urin#a extinderii structurii logice a datelor pentru 'nglobarea

  unor noi cerin#e

  Simplitate şi eleganţă - s" ofere o clasificare natural" &i elegant" a datelor (de

  exemplu, s" nu existe dou" tabele FRN*+R &i CN.)

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  5/34

  0. 1odelul rela2ional,oncepte utili+ate

  3a+* de date rela2ional* - un ansamblu de rela#ii (tabele) aflate 'n leg"tur"

  $ela2ie (tabel*" - este identificat printr-un nume propriu

  - este format din linii (tupluri) &i coloane (atribute)

  - la intersec#ia c"rora se introduc valori atomice (date elementare)

  4omeniu - mul#imea tuturor valorilor pe care le poate lua o dat" elementar"

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  6/34

  0. 1odelul rela2ional,oncepte utili+ate (cont."

  ,heie - ansamblul minimal de atribute prin care se poate identifica 'n mod unic orice

  tuplu dintr-o rela#ie

  ,heie candidat - un atribut sau o combina#ie de atribute care s" /oace rolul de c%eie

  ,heie primar* $ o c%eie candidat aleas" special

  ,heie secundar* $ o c%eie candidat care nu a fost aleas" c%eie primar"

  ,heie str*in* (e5tern*" - un atribut care apare 'ntr-o tabel" &i care este c%eie primar"

  'n alt" tabel"0 a este utilizat" pentru stabilirea leg"turilor 'ntre tabele0

  $estric2ie de integritate referen2ial* - pentru c%eia str"in" se admite orice valoare

  nenul" care se reg"se&te 'ntre valorile c%eii primare din tabela-p"rinte

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  7/34

  )trategii de proiectare a schemei ba+ei de date

  -. strategia bottom6up, reprezint" abordarea tradi#ional" &i presupune

   constituirea rela#iei generale

   analiza rela#iilor de dependen#" dintre atribute &i parcurgerea pa&ilor

  normaliz"rii

  0. strategia top6down, presupune urm"toarele activit"#i1

   analiza cerin#elor func#ionale &i 'ntocmirea modelului conceptual (!R)

   transformarea modelului R prin aplicarea unui set de reguli

   analiza tabelelor ob#inute din perspectiva normaliz"rii

  7. 4emersul de proiectare a ba+ei de date

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  8/34

  )trategii de proiectare a schemei ba+ei de date (cont."

  7. 4emersul de proiectare a ba+ei de date

  Avanta8ele strategiei top 9 down:

   DER reprezintă un instrument util de comunicare 'ntre anali&ti &i utilizatori

   DER este uşor de înţeles şi conceput 

   Utilizează conceptul de abstractizare - se reduce considerabil num"rul

  obiectelor analizate0 Num"rul entita#ilor de date este mult mai mic dec2t num"rul

  datelor elementare din sistem0

   Existenţa unui set complet de reguli de transormare a DER în sc!ema logică a

  bazei de date - suport pentru generarea automat" a bazei de date

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  9/34

  30 Construirea unor modele logice ale datelor corespunzatoare

   perspectivelor diferitelor categorii de utilizatori

  40 Contopirea tuturor perspectivelor normalizate ale utilizatorilor 

  50 .ransformarea !R (class diagram) intr-un set de tabele normalizate

  60 +b#inerea modelului logic final prin compararea modelului logic

  consolidat (pasul4) cu modelul ob#inut prin transformarea !R (pasul 5)

  Pa;ii demersului

  7. 4emersul de proiectare a ba+ei de date

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  10/34

  7ctivit"#ile specifice transform"rii !R 

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  11/34

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  12/34

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  13/34

  4.2.1 Transformarea legăturii binare de tipul 1:1

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  14/34

  Factura

  #act>id

  Fact9nr 

  Fact9data

  Receptie

  $ec>id

  Rec9nr 

  Rec9data

  Coresp-

  unde

  (3,3)

  (:,3)

  Factura

  #act>id

  Fact9nr 

  Fact9data

  Receptie$ec>id

  Rec9nr 

  Rec9data

   Fact"id #F$% N&' NU((

  Fiecărei facturi îi vacorespunde cel mult o

  recepţie sau nici una,iar o recepţie are labază exact o factură.

  4.2.1 Transformarea legăturii binare de tipul 1:1 (cont.)

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  15/34

  Furnizor 

  #urn>id

  Furn9nume

  Factura

  #act>nr

  Fact9data

   Furn"id #F$% N&' NU((

  #iecare factura este emis*

  de un singur furni+or& n

  timp de un furni+or poate

  emite mai multe facturi

  sau nici una.

  Furnizor 

  #urn>id

  Furn9nume

  mitere

  (:,;)

  (3,3)

  Factura

  #act>nr

  Fact9data

  4.2.2 Transformarea legăturilor 1:N

  (participarea entităţii de partea “unu” este obligatorie) 

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  16/34

  7gentComercial

  agentId

  agentNume

  Comanda

  cmdId

  cmdNumar 

  agent)d  >F?@ N

  #iecare agent comercial

  poate incheia una sau

  mai multe comen+i& ns*

  nu este obligatoriu ca o

  comanda s* fie incheiatade un agent 9 clientul

  poate veni direct in firma

  sau lansea+a comanda

  prin intermediul site6ului

  firmei.

  4.2.2 Transformarea legăturilor 1:N

  (participarea entităţii de partea “unu” este facultatiă) 

  (:,3)

  7gentComercial

  agentId

  agentNume

  ComandacmdId

  cmdNumar 

  nc%eie

  (3,;)

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  17/34

  4.2.! Transformarea legăturilor binare de tip ":N

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  18/34

  #iecare factura poate contine mai multe produse& iar

  un produs se poate regasi pe mai multe facturi

  Arodus

  Prod>id

  Arod9den

  Factura

  #act>nr

  Fact9data

  7rticol9factura

   Prod_id [FK] 

  Fact_nr [FK] 

  Cantitate

  Aret

  4.2.! Transformarea legăturilor binare de tip ":N

  Arodus

  Prod>idArod9den

  Contine

  (3,;)

  (:,;)

  Factura

  #act>nr

  Fact9data

  Cantitate

  Aret

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  19/34

  4.2.4 Transformarea legăturilor recursie de tip 1:"

  anga8at Nume

  7lte9date

  Conduce

  (:,;)

  (3,3)

  7NG7B7.

  1arca>anga8at Nume

  7lte9date

  Conduce

  (:,;)

  (3,3)

  7NG7B7.

  1arca>anga8at Nume

  7lte9date

  ConduceConduce

  (:,;)

  (3,3)

  7NG7B7.1arca>anga8at

   Nume7lte9date

   

   +arca"manager #F$% 

  n anga8at poate conducemai mul2i anga8a2i sau nici

  unul& iar fiecare anga8at are

  un manager ;i numai unul

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  20/34

   

  7R.C+

  ,od>articol!enumire

  Cost

  Contine

  (:,;)

  (:,;)

  Cantitate

  7R.C+

  ,od>articol!enumire

  Cost

  Contine

  (:,;)

  (:,;)

  7R.C+

  ,od>articol!enumire

  Cost

  Contine

  (:,;)

  (:,;)

  7R.C+

  ,od>articol!enumire

  Cost

  ContineContine

  (:,;)

  (:,;)

  CantitateCantitate

  7R.C+,od>articol

  !enumireCost

  7R.C+9C+;A+NN.,od>articolCod_componenta [FK]

  Cantitate

  n articol poate con2ine maimulte articole& iar un articolpoate intra n fabrica2ia maimultor alte articole.

  4.2.4 Transformarea legăturilor recursie de tip ":N

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  21/34

  $eguli de transformare:

   se creeaz" c2te o tabel" aferent" celor trei entit"#i se creeaz" a patra tabel", aferent" leg"turii ternare, numit" entitate asociati*ă

  ,tabelă copil-

   tabela copil con#ine c%eile primare ale celor trei entit"#i, ce vor fi c%ei str"ine,

  &i eventualele atribute ale leg"turii ternare

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  22/34

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  23/34

  .e%nician

  Ang>id

  7ng9nume

  Aroiect

  Pr>id

  Ar9den

  !ocumentatie

  4oc>nr

  !oc9termen

  ntocmeste

  3

  3 3

  .e%nician

  Ang>id

  7ng9nume

  Aroiect

  Pr>id

  Ar9den

  !ocumentatie

  4oc>nr

  !oc9termen

  !oc9proiect

   Pr_id [FK] 

   Doc_nr [FK] 

   .ng"id #F$%

  n tehnician poate lucra la mai multe proiecte insa el intocmeste o singuradocumentatie pentru fiecare proiect in parte@ fiecare documentatie este intocmita de

  un singur tehnician pentru un singur proiect@ un proiect poate avea mai multe

  documentatii& dar fiecare documentatie va fi intocmita de un singur tehnician.

  In tabela 4oc>proiect e5ista trei variante pentru stabilirea cheii: Pr>id si 4oc>nr@Pr id si An id 4oc nr si An id.

  6040D .ransformarea leg"turii ternare (tipul unu-la-unu-la-unu=)

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  24/34

  Arofesor 

  Prof>id

  Arof9nume

  !isciplina

  4isc>id

  !isc9den

  Student

  )tud>id

  Stud9nume

  xamen

   Stud_id [FK] 

   Disc_id [FK] 

  =5am>data

   /ro"id #F$%xam9nota

  #iecare student sustine une5amen cu un singur profesor&

  insa el poate fi e5aminat de

  acelasi profesor la mai multe

  discipline. 4e asemenea& un

  profesor e5aminea+a la o

  disciplina mai multi studenti.

  6040D .ransformarea leg"turii ternare (tipul unu-la-multe-la-multe=)

  Arofesor 

  Prof>idArof9nume

  !isciplina

  4isc>id

  !isc9den

  Student

  )tud>id

  Stud9nume

  xamin

  eaza

  3

  ; N

  xam9notaxam9data

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  25/34

  7nga/at

  Ang>id

  7ng9nume

  Formatie

  #orm>id

  Form9nrang

  oc9munca

  !ocm>id

  ocm9den

  Aonta/

   Ang_id [FK] 

  Form_id[FK] 

   Locm_id [FK] 

   Nr9ore

  1 6 un anga8at poate lucra

  la un loc de munca in

  cadrul mai multor formatii.

  N 6 un anga8at poate lucra

  intr6o formatie dar la mai

  multe locuri de munca.P 9 o formatie care

  lucrea+a intr6un loc de

  munca poate fi alcatuita

  din mai multi anga8ati.

  6040D .ransformarea leg"turii ternare (tipul multe-la-multe-la-multe=)

  7nga/at

  Ang>id

  7ng9nume

  Formatie

  #orm>id

  Form9nrang

  oc9munca

  !ocm>id

  ocm9den

  ucreaza

  A

  ; N

   Nr9ore

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  26/34

  605 .ransformarea rela#iilor de mo&tenire

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  27/34

  605 .ransformarea rela#iilor de mo&tenire

  A?@

  tip!ocument

  nr!oc

  data!oc

  data+perare

  mi/l.ransport

  $eceptie

  idReceptie >A?@tip!ocument

  nr!oc

  data!oc

  data+perare

  facturaArimita

  4oc,onsum

  id!ocConsum >A?@

  tip!ocument

  nr!oc

  data!oc

  data+perare

  numarComanda 1 N

  locConsum

  < T f di l i l i

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  28/34

  605 .ransformarea rela#iilor de mo&tenire

  A?@

  id!ocument >F?@mi/l.ransport

  $eceptie

  idReceptie >A?@

  id!ocument >F?@

  facturaArimita

  4oc,onsum

  id!ocConsum >A?@

  id!ocument >F?@

  numarComanda

  locConsum

  4ocument

  id!ocument >A?@

  nr!oc

  data!oc

  data+perare

  (B&-"

  (B&-"

  (B&-"

  (-&-"

  (-&-" (-&-"

  < T f di l i l i

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  29/34

  605 .ransformarea rela#iilor de mo&tenire

  A?@

  denumire;aterial

  um

  contvidenta

  duratatilizare 1 N

   perioada7cordare 1 N

   procentC%eltuieli 1 N

  tipun;aterial

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  30/34

  Carte

  I)3N.itlu

  Copie,ota

  Stare

   )S0N #F$%

  Atributele

  multivaloare Cota si

   Stare sunt separate

   ntr6o tabel* distinct*.

  =a se mai nume;te ;i

  entitate atributiv*.

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  31/34

  30 tilizarea conventiilor in atribuirea de nume $ camel,ase 9 opus Pascal,ase

  40 Stabilirea unui prefix unic pt fiecare tabela, care sa fie utilizat ca parte a

  numelor atributelor 

  50 Aastrarea numelor pt atributele c%eie straina $ ramane cu prefixul de la tabela

   parinte

  60 vitarea c%eilor primare compuse sau c%iar a celor cu semnificatie pentru

  utilizator (utilizatorul ar putea sa modifice valoarea)0 Numele atributului c%eie

   primara Arefix.abela!, cu valori atribuite automat ca secventa0

  ?. $ecomand*ri privind proiectarea 34

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  32/34

  C. 1ecanismul tran+ac2ional al 34

  Tran+ac2ie

  ansamblu de opera2iuni e5ecutate mpreun* asupra ba+ei de date

   o unitate logic* de prelucrare care garantea+* consisten2a ba+ei de date

  1ecanismul tran+ac2ional trebuie s" rezolve urm"toarele dou" probleme1 

   ,ontrolul concuren2ei - mecanismele de blocare

   $e+isten2a la defecte, toleran#a sistemului la defecte &i capacitatea de

  recuperare a acestuia

  + baz" de date este 'ntr-o stare consistent" dac" datele respect" toate restric#iile de

  integritate definite asupra lor

  C.- 4efinirea mecanismului tran+ac2ional

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  33/34

  C. 1ecanismul tran+ac2ional al 34

  C.0 =5emplu tran+ac2ie 9 Ad*ugare factur*

  4enumire

  opera2iune

  Nume tabel* accesat* Tip acces =5plica2ii

  7d"ugarefactur"

  F7C.R7 Insert  DataFactura ia valoarea datei dinsistem, iar celelalte valori sunt preluatedin ecranul de culegere a datelor0

  7d"ugare

  articole factur"

  7R.C+F7C.R7 Insert .oate datele se preiau din ecranul

   pentru culegerea datelor0

  7ctualizaresold client

  CN. pdate Se incrementeaz" valoarea atributuluiSold , cu valoarea facturii, preluat" dinecranul de culegere a datelor0dentificarea 'nregistr"rii se face 'nfunc#ie de codul clientului pentru care

  s-a introdus factura0

  7ctualizarestocuri

  AR+!S pdate Se decrementeaz" valoarea atributuluiStoc cu cantitatea v2ndut", pentrufiecare produs 'n parte0 dentificarea'nregistr"rilor actualizate se face pe baza codului produsului0

 • 8/17/2019 Cap3 ProiectareLogicaBD IE

  34/34

  C. 1ecanismul tran+ac2ional al 34

  C.7 Propriet*2ile tran+ac2iilor

  E Atomicitate -o tranzactie este considerata o unitate elementara de

   prelucrare, adica executia unei tranzactii se face pe principiul totul sau nimic 

  E ,onsisten2a - se refera la corectitudinea tranzactiei din punctul de vedereal consistentei datelor

  E I+olarea - presupune ca orice tranzactie sa aiba acces doar la starile

  consistente ale bazei de date

  E 4urabilitatea - odata ce tranzactia este validata, efectele sale devin

   permanente si vor fi 'nscrise 'n baza de date