cap 3 ipoteze

Click here to load reader

Post on 25-Jun-2015

2.665 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Cap 3. Rolul ipotezelor n cercetarea social social

1. Defini ia i structura ipotezei de cercetare 2. Tipuri de ipoteze 3. Modalit i de elaborare a ipotezelor 4. Structura logic a ipotezelor 5. Validitatea ipotezelor de cercetare

3.1. Definirea ipotezei de cercetare 3.1 Definirea

O ipotez de cercetare este: este: - r spunsul prezumat la ntrebarea ce orienteaz o cercetare. Un obiectiv de cercetare. cercetare este contribu ia pe care cercet torul sper s o aduc unui cmp de cercetare validnd sau invalidnd o ipotez .

o supozi ie f cut ca r spuns la o ntrebare a cercet rii. O cercetare nu rii. comport normal dect o ipotez principal , pe care ea caut cu precizie s o confirme sau s i infirme. Evident, forma pe care o ia ipoteza variaz potrivit tipului de cercetare ce se ntreprinde.

Ce este ipotezaform specific a gndirii tiin ifice care d posibilitatea trecerii de la cunoa terea faptelor la cunoa terea legilor de producere a acestor fapte; fapte; - enun ul unei rela ii cauzale ntr-o form ntrcare permite verificarea empiric . -un enun conjunctural despre rela ia dintre dou sau mai multe variabile.

Form a ipotezelor- o propozi ie despre felul n care un set de unit i S este distribuit ntr-un spa iu de variabile ntrX1, X2, X3...Xn.

n structura ipotezei se reg sesc:-o unitate (grup, societate,institu ie, persoan , etc.) -o variabil (coeziune, democra ie,ierarhie, inteligen etc.) -un set de valori ale variabilelor (puternic , autentic , nalt , excep ional )

Ipoteza constituie o explica ie plauzibil ce urmeaz a fi verificat prin faptele de observa ie. Plauzibilitatea ipotezelor rezult din ie. acordul cu cuno tin ele verificate anterior. pentru a fi plauzibile, n cadrul tiin ei normale ipotezele trebuie s aib coeren extern . ipotezele trebuie s fie i coerente intern, intern, adic s nu con in elemente contradictorii.

n tiin ele sociale i comportamentale ipoteza reprezint o reflectare ntr-o form ntrspecific a realit ii obiective, este un enun cu caracter de probabilitate despre esen a, intercondi ionarea i cauzalitatea faptelor, fenomenelor i proceselor socio-umane. socioEa are un con inut reflectoriu. Desigur, este vorba de o form specific de reflectare, pentru c , pn la confirmare, adev rul din ipotez r mne la stadiul de probabilitate.

Distinc ie ntre ipotez axiom , postulat. postulat.

i principiu,

Principiul (lat. principium, ceea ce este principium, primul) reprezint enun ul care se afl la baza unei deduc ii; ii; -ofer explica ii pentru un num r mare de cazuri, fiind verificat temeinic; - i trage valabilitatea din verific rile empirice anterioare, spre deosebire de ipotez , care i trage valabilitatea nu pe ceea ce o precede, ci pe ceea ce o urmeaz .

-

-

Axioma are un n eles foarte apropiat de cel al principiului, uneori cei doi termeni fiind utiliza i unul in locul celuilalt. are o conota ie matematic , trimi nd la ceea ce este adev rat prin defini ie i are un nalt grad de abstrac ie. nu este direct testabil .

Termenul de postulat este utilizat adesea pentru a desemna propozi iile al c ror adev r a fost demonstrat anterior prin cercet ri empirice. Spre deosebire, adev rul din ipotez abia urmeaz a fi demonstrat. demonstrat.

Ipotezele nu trebuie s fie confundate cu presupunerile sau b nuielile. nuielile. Presupunerea reprezint un enun care nu se confrunt cu realitatea. n mod obi nuit noi spunem : dac x este adev rat i presupune c este atunci y. Presupunerea are o func ie instrumental .

B nuiala constituie echivalentul ipotezei n planul cunoa terii la nivelul sim ului comun. Pornind de la un num r redus de observa ii ntmpl toare se formuleaz enun uri despre leg tura dintre fenomene. Sunt simple b nuieli: ipotezele se bazeaz pe un num r mare de observa ii sistematice. Sigur, exist i b nuieli de geniu, care mult mai trziu se ntlnesc n cercetarea tiin ific n calitate de ipoteze.

Ob inerea unor noi cuno tin e constituie principala func ie a ipotezelor n cunoa terea tiin ific , n general, i n cunoa terea sociologic , n special.

3.2. Tipuri de ipoteze 3.2.n tiin ele socioumane ntlnim : ele ipoteze teoretice ipoteze de lucru. lucru. Primele propun interpret ri noi ale faptelor i fenomenelor, sunt indirect testabile i delimiteaz ceea ce s-a numit revolu iile stiin ifice. ifice.

Ipoteze empirice. Oamenii de tiin , de empirice. exemplu, ncearc s explice de ce migrarea for ei de munc n unele zone este mai ridicat dect n altele, de ce schimbarea atitudinilor i opiniilor politice este mai puternic la unele categorii sociale dect la altele etc. Astfel de ipoteze sunt direct testabile n cercet rile empirice, de teren.

Dup nivelul de abstractizarea) Ipoteze care avanseaz supozi ia uniformit ii cazurilor. De exemplu, ntr-o cercetare ntrempiric se ncearc verificarea ipotezei c fluctua ia personalului este mai mare la categoriile profesionale cu preg tire ridicat . n fond, se urm re te o cuantificare a distribu iei comportamentelor ntr-o popula ie ntrdeterminat ;

b) Ipoteze care vizeaz corela ii empirice. empirice. Sunt cel mai frecvent ntlnite n cercet rile de teren. Cu privire la migra ie se pot formula numeroase ipoteze de acest tip: stare material - migra ie, omaj- migra ie, ie, omajie, nivel de educa ie- migra ie etc. ieSe ncearc identificarea caracteristicilor comune ale unor grupuri pentru explicarea asem n rii comportamentelor lor.

c) Ipoteze ce se refer la rela iile dintre variabilele analitice. Ipotezele de acest tip analitice. presupun un travaliu de elaborare mai amplu n vederea stabilirii unor rela ii probabile ntre variabile complexe: de exemplu, nivel economiceconomic-divor ialitate, religie-divor ialitate. religie-

Influen a tipului de cercetare asupra manierei de formulare a unei ipoteze - ntr-o cercetare aplicat , ipoteza ia forma ntrunei solu ii la o problem particular . Este dificil de verificat acest gen de ipotez (timp, mijloace i instrumente pentru o atesta). De exemplu, numeroase terapii n psihologie nu sunt dect o prezumare mai eficace dect efectul placebo. Ele sunt extrem de dificil de evaluat, c ci baza i mijloacele de comparare lipsesc.

n cercetarea conceptual , ipoteza va lua, n general, forma unei defini ii, a unui element al defini iei sau descrierea anumitor rela ii ale conceptului studiat cu alte concepte: este vorba de a preciza sensul/folosirea unui concept dat. -acest gen de ipotez duce la o cercetare livresc n urma c reia cercet torul va face afirma ii particulare.

ntrntr-o cercetare teoretic , ipoteza va fi mult mai ambi ioas dect ntr-o cercetare ntrconceptual , de i au acela i gen. Ipoteza va fi atunci fie demonstra ia superiorit ii unei anumite teorii asupra altora, fie elaborarea unei noi teorii sau a noi aplica ii ntr-o teorie existent , sau ntrreformularea unei teorii.

ntrntr-o cercetare empiric calitativ , ipoteza prive te un raport, ntre dou sau mai multe fenomene, pe care credem c putem s le constat m n realitate. O ipotez calitativ prive te ntotdeauna fapte ce nu se pot cuantifica sau a c ror apropiere nu poate fi calitativ pe motivul naturii ns i a ceea ce este studiat (unele realit i psihosociologice sau unele fapte istorice, de exemplu).

ntrntr-o cercetare empiric cantitativ , no iunea de ipotez este mult mai precis dect n celelalte cazuri. Ea prive te realitatea faptelor sub o form verificabil prin observa ii sau experimente date. De fapt, se consider adesea c este vorba aici de tipul de cercetare cel mai interesant i cel mai important n multe tiin e umane, ca psihologia, psihosociologia, economia, tiin ele educa iei.

Rolul ipotezelor n cercetarea social social

Ipoteza este un fir al Ariadnei. Rolul ipotezei este: - determin tema, cmpul de analiz i con ine deja n filigran planul de cercetare; cercetare; - determina demersul, planul de studiu. studiu.

O ipotez nu este o afirma ie gratuit , ea se inspir din observa ii sau din cuno tin e anterioare: observa ii personale, impresii, intui ie, observa ii empirice, construc ie teoretic , rezultat al lecturilor, cercet ri anterioare. Astfel, ea este finalul unei pre-anchete Astfel, prece constituie faza exploratorie.

Ipoteza trebuie s fie operatorie: operatorie: pentru a permite o cercetare, o exploatare, ea trebuie s se bazeze pe concepte sigure, s aib consecin e verificabile. Cel mai adesea ea prezint un mecanism sau o rela ie ntre fenomene.

EXEMPLUTema : mituri i realit i ale ntreprinderii responsabile social Autorii avanseaz dou ipoteze n materie de responsabilitate social a ntreprinderii. Prima: responsabilitatea social a ntreprinderii ar fi un efect al modei, al marketingului, un r spuns al mediilor de afaceri fa de contesta ie, o strategie destinat s evite noi reglement ri publice, o promisiune de autoreglare din partea ntreprinderilor. A doua: ar fi o viziune a responsabilit ii ntreprinderii ca o lam de fond, un angajament sincer, o oportunitate istoric major de sesizat ce ar putea afecta cursul globaliz rii: se asist la o schimbare a naturii firmei i a sistemului capitalist. Acesta ar fi ntr-adev r, interesul bine n eles al ntreprinderilor, al ntrconduc torilor i al ac ionarilor lor de a respecta mediul, clien ii, salaria ii.

3.3. Modalit i de elaborare a 3.3. ipotezelor1) deducerea ipotezelor din teorie 2) experien a direct 3) analogia

1) Deducerea ipotezelor din teorie. teorie.

Considernd teoria sociologic i, mai general, din tiin ele socioumane ca un sistem de ipoteze care au un nivel de maxim generalitate, se pot deduce ipoteze de nivel intermediar, cu raz medie de generalitate i din acestea numeroase ipoteze de lucru testabile prin cercet rile empirice.

Schematic, raporturile dintre cele trei tipuri de ipoteze ar putea fi reprezentate astfel: S consider m enun ul:Toate societ ile au o structur social ca pe o ipotez cu nivel maxim d