brosura syngenta rapita 2014

of 54 /54
Soluţii pentru cultura de rapiţã

Upload: andreea-c

Post on 18-Feb-2016

38 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rapitadred

TRANSCRIPT

Page 1: Brosura Syngenta Rapita 2014

3

Soluţii pentru

cultura de rapiţă

Page 2: Brosura Syngenta Rapita 2014

4

Page 3: Brosura Syngenta Rapita 2014

2 Importanţa culturii de rapiţă 3 Originea plantei de rapiţă 4 Care este densitatea optimă a plantelor? 6 Sistemul radicular 7 Frunzeleşicoletul 8 Florileşitulpina 9 Influenţafactorilorclimatici 10 Pregătirea terenului11 Rotaţiaculturilorşisemănatul 12 Stadiul plantelor la intrarea în iarnă 13 Fertilizarea 17 Principalii dăunători ai rapiţei 29 Principalele boli din cultura de rapiţă35 PortofoliuldeproduseSyngenta 49 Program tehnologic pentru cultura de rapiţă

Cuprins

1

Page 4: Brosura Syngenta Rapita 2014

2

•Devinenecesară înlocuireamateriilorprovenitedinţiţeişigaze pe cale de epuizare, cu materii din surse regenerabile, inepuizabileîntimp

•Din100kgseminţede rapiţă (conţinutuleide40%)seobţin 60-70 kg şroturi cu 12-14% conţinut rezidual de ulei şi 30-40kgulei

•Are în structura chimică 11%oxigen, adică o combustiemai curată.Drepturmare,sereducecantitateadeoxiddecarbon dingazeledeeşapamentcu50%

•Capacitatedelubrifieresuperioarămotorinei

• Conţineunamestecbundeacizigraşimonoşipolinesaturaţi

• Conţine acidul alpha-linoleic, un acid gras omega-3 şi acidul linoleic, un acid gras omega-6. Aceşti doi acizi graşi sunt esenţialiîndietădatorităfaptuluicăorganismulumannu-ipoate produce.Proporţiade2:1omega-6/omega-3esteidealădin punct de vedere nutriţional

• Uleiulderapiţăarecelmaiscăzutniveldegrăsimisaturatedintre toateuleiurilevegetalefiindlipsitdecolesterol

• Uleiul de rapiţă este ideal pentru prăjire

Importanţa culturii de rapiţă Biodiesel

Consum uman

Page 5: Brosura Syngenta Rapita 2014

3

Rapiţă Floarea-soarelui

Rapiţa este una dintre cele mai importante plante oleaginoasedin lume

Mediasuprafeţelorcultivatedinultimii3ani

Sursa: estimare internă

Suprafaţacultivatălanivelmondial

Suprafaţacultivatălaniveleuropean

26.450.000hectare

5.200.000hectare

21.450.000hectare

12.400.000hectare

• Familia Brassicaceae(Cruciferae)

• Se cultivă două specii de rapiţă: - Brassica napus ssp. oleifera -rapiţacolza - Brassica napus ssp. sylvestris (Brassica campestris) rapiţa naveta

•Prin ameliorare s-au obţinut soiuri de canola şi din Brassica juncea (muştarvânăt)

Originea plantei de rapiţă

Page 6: Brosura Syngenta Rapita 2014

4

•Numărul de plante recoltabile influenţează în mod direct elementeleproductivităţii,cumarfi: -numărulderamificaţiipeplantă - numărul total de silicve - numărul de seminţe în silicvă -masaaomiedeboabe(MMB) Experienţele din câmpurile de cercetare-dezvoltare ne indică faptul că o densitate mai mică poate favoriza o producţie mai ridicată deoarece:

•Plantelecrescuteladensităţimaimici,deex.35-40deplante/m2 auindicelesuprafeţeifoliaremaimaredecâtladensităţimaimari. Producţia este mai ridicată în situaţiile în care suprafaţa foliară estemaimare(corelaţiecufertilizareacuazot)

•Plantele aumasa şi diametrul la coletmaimare înmomentul iniţieriiflorale

Care este densitatea optimă a plantelor?

Densitatea optimă a plantelor constituie un

element cheie în obţinerea unei producţii ridicate

Densitate optimă în cultura de rapiţă

Page 7: Brosura Syngenta Rapita 2014

5

27 de planterecoltabile

pe m2

55deplanterecoltabile

pe m2

40-45 de plante recoltabile

pe m2

68 de planterecoltabile

pe m2

Dinpractică,densitateaoptimăestede40-45deplanterecoltabilepem2 Trebuiesăţinemcontşide

recomandărilespecificehibridului

Densităţi prea mari determină o ra-mificareslabăşiimplicitoproducţiemaimică;poatecauzachiarcăde-rea plantelor

Page 8: Brosura Syngenta Rapita 2014

6

7 zile 15zile

NK-Technic

Formă„pitică”

Soi

22 zile 29 zile 37 zile 47 zile

1 mSistemul radicular Rădăcina este pivotantă, iar adâncimea de creştere este de 80-200 cm corelată cu înălţimea aproximativă a tulpinii. Cea maimare parte a sistemului radicular se găseşte în primii 60 cmde sol

Urmărimcapregătirea terenului săstimuleze înrădăcinarea puternicăîncădintoamnăprinlucrărilaadân-cimeamaimarede15cm

Dezvoltareasistemuluiradicular

Diferenţadintrehibrid,forme,,pitice‘‘şisoiO plantă înaltă şi viguroasăprezintă potenţial de producţie mai ridicat faţă de formele„pitice”deoarece:• rădăcina este mai bine dezvoltată

• rădăcina exploatează mai bine soluldeelementenutritive

• avemunnumărmaimarede silicvepeplantă

Page 9: Brosura Syngenta Rapita 2014

7

Unsolcuratdeburuienifavorizeazăintrareaculturiiîniarnăîntr-unstadiuoptimdedezvoltare.

Aplicareaerbicidelorpreemergentedevineunfactorcriticpentruoproducţieridicată

Frunzeleşicoletul

Frunzele

Coletul

•Activitateafotosinteticăacovoruluivegetalestedeterminatăde indicele suprafeţei foliare

•Frunzeleauunrolfoarteimportantînfotosinteză,darînperioada deumplereaboabelorşicoacere,fotosintezaestepreluatăde tulpinişidesilicve

•Florilederapiţăcreeazăunstratcompactdecelpuţin40cm grosime.Frunzelenumaiprimescsuficientălumină,iarsuprafaţa foliară se reduce

• Coletul este cel mai important element al plantei asemănător cunodulde înfrăţirede lacereale.Atât timpcâtnu îngheaţă, plantapoateformanoifrunzepentrualeînlocuipeceleafectate în perioada de iarnă

•Laintrareaîniarnăplantaderapiţăareunmugureapicalcareva determinacreştereaînlungimeatulpiniişiformareafrunzelorde primăvară

Plantă moartă prezintă un colet de culoare maronie

Page 10: Brosura Syngenta Rapita 2014

8

Florileşitulpina

•Florilesedeschidîncepândcuparteadejos,petulpinaprincipală

•Floriledeperamificaţiisedeschiddupă4-5ziledupăînceputul înflorituluipetulpinaprincipală

•Silicveledevinvizibilela1-2ziledupăcădereapetalelor

•Numai40-60%dinflorileformatesetransformăînsilicve

•Număruldeseminţedinsilicvăvariazăîntre8şi25

•MMBîntre3şi8g

•Tulpinaesteierboasăavândîntre5şi20deramificaţii

•Ramificaţiileprovindinmuguriilaterali,aflaţilabazafrunzelorde pe tulpina principală

•Aceştimugurivorformacâte1-6frunzeşiinflorescenţe

•În plin înflorit (BBCH65) tulpinile au rolul celmai important în fotosinteză

•Tulpinaajungelaînălţimeamaximălamijloculînfloritului

Florile

Tulpina

Page 11: Brosura Syngenta Rapita 2014

9

Influenţafactorilorclimatici• Temperatura este un factor foarte important, suma gradelor trebuiesafiede2.100–2.500°C

•Temperaturilefoarteridicatescurteazătimpulpentruparcurgerea uneianumitefenofaze,cumarfiînflorireaşiumplereaboabelor

•Producţii mari se obţin în zonele cu climate mai reci unde perioadadevegetaţieestemailungă

•Temperaturiridicateînperioadadeînflorit,peste30°Cdetermină scădereaMMB-uluişinumăruldeseminţeînsilicvă

• Rapiţa este o cultură sensibilă la oscilaţiile de temperatură!

•Latemperaturisub5-6°Cplanteleînceteazăcreşterea

•Stratul de zăpadă prea gros, solul umed şi neîngheţat, pot determina moartea plantelor

Deficitulhidricreduce:

•Dezvoltareaaparatuluifoliar

•Capacitateaderamificare

•Umplereaboabelor

Efectulasupraproducţieieste mai mic când lipsa apeisemanifestăînperioadavegetativă,comparativcuperioadade umplere a boabelor

Page 12: Brosura Syngenta Rapita 2014

10

Pregătirea terenului• Rapiţa este o plantă pretenţioasă faţă de sol

•Rezultatefoartebuneseobţinpesolurileprofunde,permeabile, bogateînhumus,cucapacitatemaredereţinereaapeişipH neutru

•Pregătireaterenuluipentrucultivarearapiţeitrebuieînceputăcât mairepedeînvară.Timpuldisponibilîntrerecoltareşisemănarea următoarei culturi este foarte scurt

•Treipunctesuntcrucialepentruasemănaînbunecondiţiipentru o răsărire uniformă: -recoltareatimpurieaplanteipremergătoare - arătura de vară -pregătireaunuipatgerminativbun

•SevorevitasolelecuexcesdeumiditateşizăpadăviscolităTulcea,2008„Descălţarea” plantelor

Page 13: Brosura Syngenta Rapita 2014

11

Rotaţiaculturilorşisemănatul

•Celemaiutililizatepremergătoaresuntcerealelepăioase

•O rupere a lanţului culturii cerealelor introducând cultura de rapiţă va însemna: -întrerupereacicluluideviaţăabolilorşidăunătorilor -uncontrolmaieficientalburuienilor -eliberareaterenuluidevremepermiţândpregătirea lui înbune condiţii

•Rotaţiacurapiţavaîmbunătăţiiproducţiacerealelor

•Sevafolosiorotaţieminimăde3ani(4aniesteoptim)

•Se va evita cultivarea rapiţei după floarea-soarelui sau leguminoasepentruboabedincauzabolilorcomune

•Se pot utliza semănători pneumatice sau convenţionale cu distanţaîntrerânduridela12,5la37,5cm.

•Semănatul se va face la o adâncime de 2-3 cm într-un pat germinativbinepregătit.

Rotaţia culturilor

Semănatul

Încazulhibrizilornepropunem să obţinem 40-45planterecoltabile

pe m2lasfârşituliernii

Page 14: Brosura Syngenta Rapita 2014

12

Stadiul plantelor la intrarea în iarnă•Pentru a intra bine în iarnă, plantele trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: -dezvoltareînstadiulde8-12frunze -8-10mmdiametrulbazeitulpinii

• Perioada optimă de semănatsesitueazăîntre: -20August-5Septembrieînnord -25August-15Septembrieînsud

•Semănatulsepoateefectuaşifărăumiditatepreamareînsol, 15-20mmdeploaiesauoapădeirigaţieestesuficientăpentru aobţineorăsărirebună

70% din producţie e determinată de stadiul

plantelor înainte devenireaiernii

Prin erbicidarea în preemergenţă ajutăm plantasăfieînstadiul

optim la intrarea în iarnă

Page 15: Brosura Syngenta Rapita 2014

13

•stimuleazăcreştereasistemuluiradicular•influenţeazănumărulşimărimeafrunzelor•îmbunătăţeşteutilizareaapeidecătreplantă,mărindabsorbţia de către rădăcini•măreşterezistenţalasecetăşiger•stimuleazăînflorireaşigrăbeştematurarea

•stimuleazăcreştereasistemuluiradicular•măreşterezistentalagerşiîngheţuritârziidinprimăvara•influenţează deschiderea şi închiderea stomatelor (micşorarea transpiraţieişimărireaeficienţeideutilizareaapei)

Fertilizarea culturii de rapiţă

•determină creşterea indicelui suprafeţei foliare•creşte durata de funcţionare a frunzelor•creşte masa plantei şi ritmul de creştere•influenţează pozitiv numărul de ramificaţiicuinflorescenţe•creşte MMB şi producţia de seminţe

Fosforul:Azotul:

Potasiul:

Page 16: Brosura Syngenta Rapita 2014

14

Fosforul•Carenţadefosforsemanifestăpefrunză,laînceputpevârfşipe marginealimbului,dupăcareseextindesprenervuraprincipală

•Carenţa de fosfor determină o slabă creştere a sistemului radicular,plantelesesmulguşorcumânadinsol

•Datorită aplicării neuniforme a îngrăşămintelor, poate apărea carenţa în benzi. Cultura prezintă benzi cu plante cu carenţă carealterneazăcubenzicuplantenormale

•La un pH cuprins între 5.5-7.0, mobilitatea fosforului estemaximă

•Oumiditateridicatăasoluluifavorizeazăvalorificarearezerveide fosformobil

•Stimulează creşterea rădăcinilor, influenţează mărimea şi numărulfrunzelor,îmbunătăţeşteutilizareaapeidecătreplantă, mărindabsorbţiaacesteiadecătrerădăcini,măreşterezistenţa lasecetăşiger,stimuleazăînflorireaşifructificareaşigrăbeşte maturarea

•Fosforuldinrezerveleseminţeiseepuizeazăînprimele7zile

•Absorbţiadeficitarăafosforuluidecătreplantesemanifestăcel mai adesea la plantele tinere, după perioade prelungite de vreme rece

•Simptomele apar întâi pe primele frunze formate şi se extind spre cele tinere

•Culoareafrunzelordevineviolaceesauroşieviolacee

Rapiţa are cel mai mare consum defosfordintretoateplanteledecultură!

Page 17: Brosura Syngenta Rapita 2014

15

SimptomealedeficienţeidesulfŢesutulfrunzeidintrenervuridevinegălbui! •Conţinutulînsulfestedeseoripreamic,dincauza:

-Reduceriidepozituluidesulfdinaer -Reduceriidepozituluidesulfdinsol(humus)şicelrezultatdin mineralizare(temperatură/umiditate)esteinsuficient

•Seaplicăaproximativ30-50kgdesulflahectar

• Consumulspecificestede1kgdesulfpentru100kgde seminţe!

• Sulful este considerat al patrulea element după NPK

•ÎngrăşămintelecuNnuauefectasupraproducţieipânăcând nu se elimină carenţa de sulf

•Carenţadesulfesteasemănătoarecucarenţadeazot

•Simptomeleaparpefrunzeletinereşiseextindsprecelemaiîn vârstă

•Apareclorozauniformăalimbuluifrunzei

Page 18: Brosura Syngenta Rapita 2014

16

•Borulesteimportantînprocesuldecreştereaplantei;estecritic pentrunumăruldesilicvepeplantăşinumăruldeseminţepe silicvă

•Înlipsaborului:

-plantadevinesensibilalaboli

-arelocdezvoltareaanormalăasistemuluiradicular,îngroşarea anormalăapivotuluirădăciniişiacoletului

-frunzeletinereseoprescdincreştereşisedeformează

-moarevârfuldecreştereşiapareaspectuldetufişalplantelor

BorulSimptomealedeficienţeideborlafrunze

Plantele sunt slab dezvoltate, inspecial primăvara, este posibil camarginilefrunzelorsăsecolorezeinmaro

Simptomealedeficienţeiboruluilarădăcină

Page 19: Brosura Syngenta Rapita 2014

18 Principalii dăunători ai rapiţei20 Păduchelecenuşiu, Muscarădăcinilordevarză21 Buhaverzei,Viespearapiţei, Fluturelealbalverzei 22 Purecii de pământ 24 Gândacul lucios 26 Gărgăriţa seminţelor 27 Gărgăriţa tulpinilor28 Tânţăruşulsilicvelor

Principalii dăunători ai rapiţei

17

Page 20: Brosura Syngenta Rapita 2014

18

Principalii dăunători ai rapiţei

Utilizaţipentrucontrolulprincipalilordăunătoridinculturaderapiţă.

Aplicaţilaapariţiaprimelorinsecteîncâmp!

Pureceledepământ(Psylliodes chrysocephala)

Gândaculpolenului(Melighetes spp.)

Tânţăruşulsilicvelor(Dasineura brassicae)

Ataculpureceluidepământpe cotiledoane în toamnă

Muscarădăcinilordevarză-larvă(Dalia radicum)

Muscarădăcinilordevarză-adult(Dalia radicum)

Page 21: Brosura Syngenta Rapita 2014

19

Păduchelecenuşiualverzei(Brevicoryne brassicae)

Viespea rapiţei(Athalia rosae)

Viespea rapiţei(Athalia rosae)

Fluturelealbarverzei-omidă(Pieris brassicae)

Gărgăriţaseminţelor(Ceutorhyncus assimillis)

Fluturelealbarverzei(Pieris brassicae)

Page 22: Brosura Syngenta Rapita 2014

20

• Păduchelecenuşiu (Brevicoryne brassicae) -atacă cruciferele spontane şi cultivate -adulţii şi larvele înţeapă frunzele şilăstarii,precumşisilicvele -pe frunze apar pete gălbui sau roz, iar tulpinile florifere se coloreazăînalbastru-verzui -plantele stagnează în creştere, frunzele se usucă, florile avortează iar seminţele devin şiştave -producţia poate fi diminuată cu 30-40%

Păduchelecenuşiu(Brevicoryne brassicae) Muscarădăcinilordevarză(Delia radicum)

• Muscarădăcinilordevarză(Delia radicum)

-are 2-3 generaţii pe an, începând cu luna aprilie până la începutulluioctombrie - control: 3-4 ani rotaţie

Muscăadult Simptome pe rădăcini

Ouă pe rădăcină Larva hrănindu-se pe rădăcină

Tuneleşiţesuturinecrozatedupăhrănire

Page 23: Brosura Syngenta Rapita 2014

21

Buhaverzei (Mamestra brassicae), Viespea rapiţei (Athalia rosae)Fluturelealbalverzei(Pieris brassicae)

• Viespea rapiţei (Athalia rosae)

-ierneazăînsol(cocon)la5-10cm -douăgeneraţii/an -primăvaradevremesetransformăînpupă, iar lasfârşitul lunii aprilie-maiaparadulţii,caresuntactiviînzilelecălduroase -ofemelăpoatedepune200-300ouă,câte1-2bucăţi/incizie -perioadadeincubaţie7-13zile -larvelesehrănesclaînceputpefrunzelepecareaueclozat -consumăfrunzelepânălascheletare - plantele se usucă - tratamente chimice la apariţia larvelor

• Fluturelealbalverzei(Pieris brasicae)

• Buhaverzei (Mamestra brassicae)

-douăgeneraţiipean -ierneazăînstadiudepupăînsol -fluturiiaparlasfârşitullunimaişi sunt nocturni -femela depune 1500 ouă, grupate câte 10-100 pe parte inferioarăafrunzei -larvele rod frunzele marginal, produc perforări mari, până la scheletare

Page 24: Brosura Syngenta Rapita 2014

22

•Osingurăgeneraţiepean •Ierneazăcaadultînzonasuperficialăasolului,subresturilede plante

•Când temperaturiledepăşesc8°C începperioadadehrănire: -rod epiderma superioară şi mezofilul frunzelor, iar epiderma inferioara rămane intactă

-frunzeleauaspect,,ciuruit’’

Purecii de pământ (Psylliodes chrysocephala)

Atac pe cotiledoane în toamnă

Adult pe rapiţă

Page 25: Brosura Syngenta Rapita 2014

23

• Pureciidepământ-pureciinegri

- adulţiiaparîniunie-iulie,atacândpânăînlunanoiembrie

- daunemariseînregistreazăîncondiţiidesecetă

- larveletrăiescînsolşinuproducpagube

- ofemelădepuneeşalonatcca300ouăpânăînlunaiulie

- incubaţiaestede10-25zile

- larvele pătrund sub epiderma radicelelor şi creează spaţii superficialeînrădăcini

- înseptembrieaparadulţiinoiigeneraţii

Page 26: Brosura Syngenta Rapita 2014

24

• Ogeneraţiepean

• Iernează în stadiul de adult în stratul superficial al solului la 2-3cmadâncimesausubresturilevegetale

• Atacărapiţachiarînaintedeînflorire

• Câmpurile unde apar primele flori sunt celemai susceptibile, gândaculfiindatrasdeluminozitateagalbenuluiflorilor

• Ouălesuntdepuse înbutoniiflorali (400ouă;câte1-2ouă în fiecareperforaţie)

• Adulţii atacă butonii florali, hrănindu-se cu polen şi nectar; prinroadereapistiluluiarelocfenomenuldesterilitateşicădere prematurăaflorilor

• Larvele se hrănesc cu polen, petale şi antere si nu produc pagubelafeldemaricaadulţii

Gândacul lucios (Meligethes aeneus)

Page 27: Brosura Syngenta Rapita 2014

25

Cum combatem gândacul lucios?

Adulţipebutonulfloral

Ou

Larvepebutonulfloral

Utilizaţi capcane galbene din plastic pentruadetectaactivitateainsectelor.

Determinaţiastfel perioada optimă pentru tratament!

Utilizaţi pentru combatere!

Page 28: Brosura Syngenta Rapita 2014

26

• Gărgăriţa seminţelor poate ataca pâna la 40-60%din silicve, rezultândopierdereînjurde30%

Gărgăriţa seminţelor (Ceutorhynchus assimilis)

• Gărgăriţa seminţelor (Ceutorhyn- chus assimilis) şi ţânţăruşul silicvelor (Dasineura brassicae) suntdăunătoripecaredeobiceiîi găsim împreună în timpul înfloritului

• Aceştidăunătorisuntprincipalele obiectivedecontrolatînprimăvară pentru rapiţă

• Combaterea chimică

- este foarte important ca aplicarea tratamentelor să se facă înainte dedepunereapontei!

Ou Atac la seminţe Larvaieşinddinsilicvăpentru a se împupa în sol

Page 29: Brosura Syngenta Rapita 2014

27

• Zborulare loc la temperaturimaimaride9-12°C.Adulţii rod frunzeleşivârful tulpinii (perforaţii), iar femeleledepunouăle în măduva tulpinii

• Larvelesapăgaleriiîntulpină

• TulpinaserăsuceşteînformădeS

• Plantelestagneazăîncreştere,nuformeazăsilicvesauacestea sunt seci

• Pagubelecauzatevariazăîntre40%şi60%

Utilizaţi

pentru combatere!

Gărgăriţa tulpinilor (Ceutorhynchus napi)

Page 30: Brosura Syngenta Rapita 2014

28

• Segăseşteînspeciallamarginealanurilor

• Datorită hrănirii larvelor care cauzeazăumflarea şi deformarea silicvelor, se produce îngălbenirea prematură, deschiderea prematurăasilicvelorşicădereaseminţelor

• Control: - aplicarea insecticidelor

Femeladepunândouă

Larve în silicvă Larve în silicvă Larve în silicvă

Adult

Ţânţăruşulsilicvelor(Dasineura brassicae)

Page 31: Brosura Syngenta Rapita 2014

30 Putregaiul uscat 32 Putregaiul alb34 Pătareaneagrăafrunzelor

Principalele boli din cultura de rapiţă

29

Page 32: Brosura Syngenta Rapita 2014

30

Poza1 Poza2 Poza3

• Phoma – startul în toamnă ! - esteceamaipăgubitoareboalăpentruculturaderapiţă - prima infecţie are loc în toamnă - infecţia la tulpină este foarte importantă - cucâtinfecţiaarelocmaidevremeîntoamnăcuatâtmaimare şimaiputernicăestecontaminareamaitârziu,înlunamai

- primele simptome apar devreme în toamnă sub forma unor petepe frunze (poza1),mai târziusunt vizibileniştepuncte închiselaculoare(picnidiile)(poza2)şi(poza3)

- leziunile produse de Phoma în toamnă duc la îmbolnăvirea tulpiniiînprimăvarăcupierderideproducţiedepânăla25%

Putregaiul uscat Phoma lingam

• Atacul semanifestă pe frunze şi pe tulpini

• Pe cotiledoane şi frunzele ade- vărate apar pete circulare, galben-brune, cu centrul cenuşiu-albicios

• Apar puncte negre (picnidii - fructificaţiile ciupercii) care conţin milioane de spori şi pot fi trans- portaţi la distanţe de peste 8 km

• Necrozele de pe colet limitează alimentareapărţiiaeriene,slăbirea ţesuturilor, frângereatulpinii,des- chidereaprematurăasilicveişiîn finalpierderideproducţie

• Petele pe frunze nu sunt foarte dăunătoare, atacul la colet pro- voacăpagube

Utilizaţi

pentru combaterea putregaiuluiuscat.

Leziunicupicnidii pe frunze

Page 33: Brosura Syngenta Rapita 2014

31

Leziunicupicnidii pe frunze

Contaminarea continuă cu ajutorul vântuluişiploii

Petecupicnidiipefrunze,colet,tulpinăşisilicve

Rupereatulpinii,cădere

Infecţiaresturilorvegetale

primăvara vara

toamna

Ascosporiiseîmprăştiedelaresturilevegetalelaplanteleînvecinateprinvântşiploi

Semănatul seminţelor infectate

Infestaretimpurie

în toamnă

Cicluldedezvoltareabolii:

Page 34: Brosura Syngenta Rapita 2014

32

• Sclerotinia îşi începe atacul în aprilie-iunie prin germinarea sporilor din sol când aceştia au condiţii favorabile, respectiv temperaturaînsolcreştepeste6-10°C.Seformeazăfructificaţii careelibereazăascosporii(formăderezistenţăapatogenului)

- sporii luaţi de vânt se împrăştie pe petale şi frunze unde îşi încep atacul asupra plantei de rapiţă -primeleleziuniaparînmaiiarataculseverpefrunze,tulpinăşi ramificaţiiducelaîngălbenireaşicădereaprematurăaplantelor -prinplanteleatacate,Sclerotiniaîşicontinuăcicluldeînmulţire -plantelebolnaveprezintăfenomenuldeîngălbenireşiofilire -pe tulpină se observă zone de culoare deschisă, albe sau galbendeschise -zoneleafectateseacoperăcuopâslăalbă(miceliulciupercii)în care se formează mai târziu scleroţii; ţesuturile tulpinii sunt distruse, iar planta nu mai este aprovizionată cu elemente nutritive deasupra locului unde este afectată -scleroţiisuntdeculoareneagră,deformediferiteşimărimivariate

Putregaiul alb Sclerotinia sclerotiorum

Utilizaţi

pentru combaterea putregaiuluialb.

Page 35: Brosura Syngenta Rapita 2014

33

- pe frunză apar alterări şi necrozări ale ţesuturilor; la 8-10 zile dela înflorirecândpetaleleîncepsăcadăseproduceinfecţia frunzelor;apoipeţiolulşiînfinaltulpina(manşonalb)- silicvelesedecoloreazăşisedeschidprematur- setransmiteprinscleroţi,carerezistăînsol6-8ani- apariţiaboliiesteinfluenţatădeumidiateaatmosfericăridicatăşi otemperaturămoderatăde14-25°C

Cicluldedezvoltareabolii:

Apariţiepefrunză

Scleroţi pe tulpină

Părţi decolorate ale plantei

Infecţiaserăspândeşteprin căderea petalelor pe tulpinăşifrunză

Scleroţi din tulpină

Scleroţi în sol

Scleroţi germinaţi

Apotecii

Ascosporitransportaţi devânt

Page 36: Brosura Syngenta Rapita 2014

34

•Ataculesteexplozivînperioadeleumedeşicalde

•Pefrunzeseformeazăpetecircularebrun-cenuşii,negricioase, încadrate de un halou galben de decolorare; aceleaşi pete alungite, negricioase apar pe tulpini şi pe linia de sudură a silicvei;zoneleatacateseînnegresc,silicvelecrapă;înregistăm pierderideproducţiedeaproximativ25%.

• Se aplică două tratamente; cel mai important este aplicat la cădereapetalelor(controlşiasupraSclerotinia)

PătareaneagrăafrunzelorAlternaria brassicae

Utilizaţi

pentru combaterea Alternaria brassicae.

Page 37: Brosura Syngenta Rapita 2014

36 NK-Technic,Formula37 Nelson,Toccata38 Interveniţiîncădintoamnă împotrivaburuienilor 39 Erbicidaţi în preemergenţă!40 Brasan 41 Teridox 42 Fusilade Forte 44 Toprex46 KarateZeon47 AmistarXtra 48 Reglone Forte 49 Program tehnologic pentru cultura de rapiţă

PortofoliuldeproduseSyngenta

35

Page 38: Brosura Syngenta Rapita 2014

36

NK TechnicOiarnăfărăgriji!

FormulaFormulacareaduceprofit

HIBRIDTIMPURIU rezistenţălaiernare dezvoltare foartebunăa rădăcinii în

toamnă vigoarefoartebună

Particularităţi toleranţă la Phomaşi foartebună la

SclerotiniaşiVerticilium conţinut ridicat în ulei coacereuniformă,pierdere rapidăa

umidităţii

densitate recomandată la semănat: 50-60boabegerminabile/mp, gradulderamificareestemult influenţatdedensitateaculturii

SEMI-TARDIV aspect viguros, cu putere de ramificare foarte potrivit pentru tehnologii intensive

toleranţăbunălaiernare

Particularităţi toleranţă la secetă talie medie capacitatederamificarefoartebună foartebunătoleranţălafrângere înfloriretimpurie

toleranţă foarte bună la Sclerotinia, Botrytis, Peronospora şi Alternaria conţinut ridicat de ulei coacere uniformă densitate recomandată la semănat: 55-60boabegerminabile/mp

Producţie2013:3.500 kg/ha

SCMicropronicSRL,jud.Vaslui

Page 39: Brosura Syngenta Rapita 2014

37

NelsonUnînvingător

ToccataVigoareşiputerederamificare

HIBRIDSEMI-TIMPURIUpotenţialdeproducţieexcepţional constant în timprobust,aspectfizicimpresionantcelmaibinevânduthibriddinportofoliulSyngenta

bunătoleranţălasecetăcapacitatederamificaredeosebitătoleranţăbunălascuturare

Particularităţi vigoarebunălaieşireadiniarnă toleranţă la Phoma conţinut ridicat de ulei talie medie-înaltă capacitatederamificaredeosebită

coacere uniformă - pretabil pentru recoltare directă bunăadaptabilitateîntoatezonelede culturăarapiţeiînRomânia densitate recomandată la semănat: 50-60boabegerminabile/mp

HIBRIDSEMI-TARDIV puterederamificarefoartebună plantărobustăşiviguroasă

pretabilpentrusemănatulîntârziat

Particularităţi toleranţă la Phomaşi foartebună la

Sclerotinia conţinut ridicat de ulei toleranţă foarte bună la temperaturi scăzute capacitatederamificarefoartebună

talie medie-înaltă înfloriretimpurie adaptatpentrutoatezoneledecultură arapiţeidinRomânia densitate recomandată la semănat: 50-60boabegerminabile/mp

Producţie2013:4.600 kg/ha

SCGutSRL,jud.Călăraşi

Producţie2013:4.600 kg/ha

SCAdvidocaSRL,jud.Călăraşi

Page 40: Brosura Syngenta Rapita 2014

38

BuruienileconcureazăculturaînunuldincelemaicriticemomenteÎncondiţiideîmburuienare,plantelederapiţăsuntslabdezvoltateşinepregătitepentruintrareaîniarnă.Estecazulcelmaidesîntâlnitîncondiţiifavorabilepentrucultură–pregătirebunăaterenuluişiumiditatelamomentulsemănatului. Buruienicaştirul,lobodasălbatică,zârnareuşescsăgerminezeodatăcuculturaderapiţăşi,printr-odezvol-taremairapidă,concureazădirectculturaderapiţă.Înacestfelobiectivuldeatingereastadiuluioptim(8-10frunze–coletde1cm)laintrareaîniarnăestefoartedificildeatins

Densităţile ridicate de buruieni în toamnăduclapierderideproducţie,prinreducereadensităţiiculturiiSituaţiapierderilormasivededensitateestecelmaides întâlnită încazulprezenţeisamulastreidecereale,undetinereleplăntuţederapiţăsuntsufocateîncursulrăsăririidecătreplanteledegrâusauorz

BuruienileîngreuneazăprocesulderecoltareDecelemaimulteori,buruienilesunt încăverzi lamomentulmaturăriirapiţei(muşeţelul),scăzândvitezaderecoltareşicrescândumiditatea.Altele,precumturiţa,aducînplusşiimpurificarearapiţeirecoltatecuseminţedeburuienidificildeseparat

Înconcluzie,rapiţaarenevoiedeprotecţieîmpotrivaburuienilor,înaintecaacesteasădeclanşezeconcurenţacuplanteledecultură,ceeaceînseamnăprotecţieînperioadatoamnă-începutdeiarnă

De ce să erbicidaţi preemergent în condiţiileîncaregerulvadistrugeburuienilepetimpuliernii?Esteadevăratcăanumiteburuieni(ştirul,lobodasălbatică,zârna)nusupravieţuiesclatemperaturiscăzute,darpagubelesuntdejaevidenteînaintedevenireaiernii,prindiminuareadensităţii

Pentrualteburuieni(muşeţelul,turiţa…),perioadelecugernuafecteazădezvoltareapesteiarnă,eleregăsin-du-seprimăvaradevremelaunstadiuavansatdedezvoltare

Interveniţiîncădintoamnăîmpotrivaburuienilor

Page 41: Brosura Syngenta Rapita 2014

39

• Prezenţaburuienilordetermină:

-oscădereadensităţiiculturiide rapiţă,uneorichiarsufocarea plantelor de rapiţă

-îngreunarearecoltării

-impurificareaseminţeirecoltatecuseminţedeburuienigreude separat(turiţă)

• În 90% din loturile Syngenta, erbicidarea în preemergenţă aduce un spor de producţie de 16%comparativcuerbicidareaîn postemergenţă

• Oplantăcaresedezvoltăputernicîncădelaînceputprezintăo capacitate sporită de suprimare a buruienilor care apar mai târziu

• Combaterea în stadiul de 3-5 frunze prezintă avantajul că buruienilesunt răsăriteşimaiuşordecontrolat, însanuputem vorbidesporurideproducţie

• Eficacitea erbicidelor este redusă atunci cand se aplică pe buruienilesupusestresuluigeneratdefrigsaulipsaprecipitaţiilor

Erbicidaţi în preemergenţă!

Erbicidarea în preemergenţă are

cel mai ridicat spectrude combatere a buruienilor

LotSyngenta2014

Page 42: Brosura Syngenta Rapita 2014

40

Brasanestenouasoluţiepentruprotecţiaculturiiderapiţăîmpotrivacon-curenţeiburuienilor înperioadade instalareaculturii.Celedouăcom-ponente combat un spectru larg de buruieni anuale, inclusiv buruienidificildecombătut,cumarfituriţa.Brasanpermitedezvoltareaculturiiîntoamnă,nestingheritădeburuieni,şiintrareaîniarnăîncondiţiioptime,premisaatingeriiunuipotenţialridicatdeproducţie

Scoate turiţa din joc

Scoate turiţa din joc!

Cultura Spectru de combatere Doza Epoca de aplicare

Timp de pauză*

Rapiţă de toamnă

Buruienianualemonocotiledonateşidicotiledonate: Turiţă (Gallium aparine)Traistaciobanului (Capsella spp.)Muşeţelsălbatic (Matricaria spp.)Lobodăsălbatică (Chenopodium album)Trei fraţi pătaţi (Viola spp.)Iarbăbărboasă/Mohorlat (Echinochloa crus-galli) Mohor (Setaria spp.), Ştir (Amaranthus spp.)Zămoşiţa (Solanum spp.)Sonchus spp. (seminţe)

2l/hapreemergent,imediat după semănat,înaintede răsărirea culturii

-

*Intervalminimdetimpdelaaplicareaultimuluitratamentpânălarecoltare

Pentru controlul turiţei utilizaţiBrasan

Substanţă activă dimetaclor 500 g/lclomazone 40 g/l

Page 43: Brosura Syngenta Rapita 2014

41

Producţiicătreunnounivel

Teridoxesteunerbicidpreemergentpentruculturaderapiţădetoamnă,oferindprotecţie împotrivamajorităţiiburuieniloranualecareconcurea-zăcultura înprimaparteavegetaţiei.Utilizareapreemergentă (imediatdupăsemănat)aluiTeridoxseintegreazăperfectînnoiletehnologiidecultivarearapiţei,undeutilizareadensităţilorredusedeseminţelahibriziexpuneculturalaconcurenţaburuienilor

Cultura Spectru de combatere Doza Epoca de aplicare Timp de pauză*

Rapiţă de toamnăBuruienianualedetoamnă: buruienicufrunzalată buruienigraminee

2-3l/ha(înfuncţiedetipuldesol)

preemergent(imediatdupăsemănat)

n/a

*Intervalminimdetimpdelaaplicareaultimuluitratamentpânălarecoltare

BURUIENI CU FRUNZA LATĂAmaranthus spp.–ştir;Datura stramonium**–ciumăfaie;Lamium purpureum–urzicamoartă;Matricaria spp.–muşeţelsălbatic;Solanum spp.–zămoşiţa;Stellaria media–rocoina;Veronica spp.–doritoare;Abutilon theophrasti**–teişor;Chenopodium album**– loboda sălbaticăGalinsoga parviflora**– busuioc sălbaticPapaver rhoeas**– macAmbrosia sp. – ambrozia Atriplex patula – loboda sălbaticăViola arvensis – treifraţipătaţi

BURUIENI GRAMINEEApera spica-venti**– iarbavântuluiDigitaria sanguinalis – meişorEchinochloa spp. – mohor lat (iarbă bărboasă)Setaria glauca/italica/viridis – mohorPanicum spp.– meiPoa annua – hiruşor

** - buruieni combătute la doza de 2,5-3 l/ha

Substanţă activă dimetaclor 500 g/l

Sensibilitatearidicatăarapiţeilaprezenţaburuienilor,imediatdupărăsărire,şilipsauneisoluţiipostemergentesatisfăcătoareîmpotrivamajorităţiiburuieniloranualefacnecesarăaplicareapreemergentăaerbiciduluiTeridox

Page 44: Brosura Syngenta Rapita 2014

FusiladeForteesteerbicidsistemicpostemergent,foarteactivîncom-batereaburuienilorgramineeanualeşiperenedinculturilecufrunzalată

FusiladeForteutilizeazăotehnologieavansatăcarepermiteoabsorbţiesuperioară,valorificândlamaximputereasubstanţeiactive

FusiladeFortedispunedeoselectivitatefoartebunăşipoatefifolositîndeplinăsiguranţăpânăînstadiiavansatedecreştereaculturii

Putereşiflexibilitateîncombatereagramineelor

Cultura Spectru de combatere Doza Epoca de aplicare

Timp de pauză*

Rapiţă

Buruienimonocotiledonateanuale 2-4frunze - Setaria, Echinochloa, Sorghum din sămânţă

0,8l/ha

postemergent -

Costreiul (Sorghum halepense) din rizomi,lafazaoptimă15-20cm 1l/ha

*Intervalminimdetimpdelaaplicareaultimuluitratamentpânălarecoltare

8puncte

20 l Fusilade Forte

42

Substanţă activă fluazifop-P-butil 150 g/l

Page 45: Brosura Syngenta Rapita 2014

43

Proiecteazăculturaideală

uniformizare

îngrosarea si reglarea cresterii

îngrosare si alungire

Page 46: Brosura Syngenta Rapita 2014

44

Toprex este un produs mixt, compus dintr-un regulator de creştere, paclobutrazol,şiunfungicid,difenoconazol.Substanţeleactivesuntab-sorbiterapiddeplantăşisunttransportateacropetalînxilemulţesutuluiplantelor

Seîncetineştecreştereaexageratăînînălţimeatulpinii,înscopulîmbu-nătăţiriicapacităţiidesupravieţuireîntimpuliernii,precumşiastabilităţiiculturii.Înacestfelestediminuatşirisculdeiernareşiprotejareapoten-ţialuluideproducţiealculturii.Sepoateaplicaatâtîntoamnă,câtşi înprimăvară

Proiectează cultura ideală

Cultura Spectru de combatere Doza Epoca de aplicare

Timp de pauză*

Rapiţă de toamnă

Putregaiuluscataltulpinilor(Phoma lingam)

Regulatordecreştere

0,5l/ha

Tratamentîntoamnă:4frunze(BBCH14)pânălastoparea

creşterilorlaintrareaîniarnă

-

0,5l/ha

Tratamentînprimăvară:Începereaalungiriitulpiniipânăla

stadiuldebutonfloralverdealungit

(BBCH35-55)

-

*Intervalminimdetimpdelaaplicareaultimuluitratamentpânălarecoltare

Substanţă activă paclobutrazol 125 g/ldifenoconazol 250 g/l

Page 47: Brosura Syngenta Rapita 2014

45

1. Sistem radicular mai bine dezvoltat în

toamnă

0,5l/haMartor

0,5l/haMartor

2. Toleranţă crescutăla iernare

3. Control împotrivaputregaiului uscat al tulpinii

0,5l/haMartor

4. Previne alungirea şi căderea plantelor

5. Ramificare foarte bună 6. Maturare uniformă a silicvelor

6 motivepentruaalegeToprex

Page 48: Brosura Syngenta Rapita 2014

46

Un aliat puternic pentru o recoltă de calitate

KarateZeonesteuninsecticiddecontactcare,pelângăefectulrapidşideşocîmpotrivadăunătorilor,oferăceamailungăperioadădeprotecţie,datoritătehnologieiZeon

Formularea în capsule Zeon permite ca o cantitate optimă de insecticid săajungăpeplantă,fărăpierderiînatmosferălaaplicare.Eliberareatrep-tatăa insecticiduluidincapsuledeterminăformareaunuidepozitstabilpesuprafaţaplantelor,rezistentlaacţiunearazelorUVşiaprecipitaţiilor

Cultura Spectru de combatere Doza Epoca de aplicare Timp de pauză*

Rapiţă

Gândacullucios(Meligethes aeneus)Gărgăriţatulpinilor(Ceuthorrhynchus napi)

0,15l/ha la apariţia primelor insecteîncâmp 28dezile

*Intervalminimdetimpdelaaplicareaultimuluitratamentpânălarecoltare

9puncte

1 l Karate Zeon

Substanţă activă lambda - cihalotrin 50 g/l

Page 49: Brosura Syngenta Rapita 2014

47

SoluţiaSyngentapentrucombatereaboliloresteAmistarXtra,unfungi-cidmodern,cuspectrulargdeacţiune,careprelungeşteperioadadetimpîncareculturaderapiţărămâneverde(“greeneffect“)

Măreşteperioadadeumplereabobuluişiastfel,contribuielaobţinereauneiXtrarecolte,deoXtracalitate.Acţioneazăsistemic,translaminarşidecontact,cuefectpreventivşicurativ

XtraRecoltă,XtraCalitate–XtraProfit

Cultura Spectru de combatere Doza Epoca de aplicare Timp de pauză*

Rapiţă

Putregaiuluscat (Phoma lingam)Putregaiulalb (Sclerotinia sclerotiorum)Putregaiulcenuşiu (Botrytis cinerea)Pătareaneagrăafrunzelor (Alternaria brassicae)Făinare (Erysiphae communis)

0,75l/ha

Tratamentele se vor efectuaînprimăvară,preventiv,laînceputul/mijloculînfloritului,încondiţiifavorabiledezvoltăriibolilorsauconform

-

*Intervalminimdetimpdelaaplicareaultimuluitratamentpânălarecoltare

•Eficacitateasigurată,chiarşiîncondiţiidepresiunedeinfecţieridicată

•Efectfiziologicunic-„greeneffect“•Impactpozitivasupraproducţieişicalităţii

4puncte

1 l Amistar Xtra

Substanţă activă azoxistrobin 200 g/l ciproconazol 80 g/l

Page 50: Brosura Syngenta Rapita 2014

48

Un aliat puternic pentru o recoltă de calitate

UtilizareadesicantuluiRegloneFortepermitecontrolulmomentuluirecol-tăriişireducereasemnificativăapierderilordatoratecoaceriineuniforme

RegloneForteacţionează rapidasuprapărţilorverzialeplantelorşinumigreazăînplantăprecumproduselesistemice,protejândastfelcapa-citateadegerminaţieaseminţelorsauintegritateapărţilorsubteranealeculturii

Cultura Spectru de combatere Doza Epoca de aplicare Timp de pauză*

Rapiţă Desicant 3l/haînaintederecoltare,umiditatea seminţelor 28-30%

7zile

*Intervalminimdetimpdelaaplicareaultimuluitratamentpânălarecoltare

Substanţă activă diquat 150 g/l

Page 51: Brosura Syngenta Rapita 2014

49

Buruieni anuale gramineeºi dicotiledonate (exclusiv turiþa)

Samulastra de cerealepãioase ºi alte graminee

Gãrgãriþa tulpinilor

Gândacul lucios

Putregaiul alb, alternarioza,putregaiul cenuºiu

Buruieni anuale gramineeºi dicotiledonate

(inclusiv turiþa)

Desicare

– fungicid – insecticid– erbicid

Tratamentsãmânþã/Semãnat Rãsãrire 2 - 8 frunze

Buton floralgalben Înflorit Maturare

Stadiul dedezvoltare

Problemã

Începutulalungirii tijei

Apariþiasilicvelor

Program tehnologic pentru cultura de rapiţă

Page 52: Brosura Syngenta Rapita 2014

50

Regulamentulcampaniei,precumşialteinformaţiidespreOptiBonussuntdisponibilepewww.syngenta.ro saulareprezentanţiidevânzăriSyngentadinregiuneadumneavoastră.

Văaşteptămşiîn2014…cunoisurprize!

Lansatcusuccesînanul2010,OptiBonusesteprogramulspecialcreatdeSyngentapentruavăsprijiniînadapta-reaactivităţiidinfermălanoilestandardedinagricultură.

Viziunea noastră reprezintă performanţă, inovaţie şi parteneriat durabil. Împreună cu dumneavoastră ne îndreptămandeancătreexcelenţăîndomeniulagricol.

4 ani

56001700

Page 53: Brosura Syngenta Rapita 2014

51

LaurianDelicotiReprezentantVânzări(CT)Tel: 0749 083 488E-mail:[email protected]

AdrianIordacheReprezentantVânzări(IL)Tel: 0744 372 288E-mail:[email protected]

NarcisTiloiuReprezentantVânzări(IF,GR)Tel: 0746 249 742E-mail:[email protected]

Daniel GheorgheReprezentantVânzări(OT,VL)Tel:0751183859E-mail:[email protected]

Florin DanReprezentantVânzări(AG,DB,PH)Tel:0756043631E-mail:[email protected]

OvidiuSebeReprezentantVânzări(CL)Tel:0754240439E-mail:[email protected]

AndreeaEneReprezentantVânzări(TR)Tel:0754240447E-mail:[email protected]

LuminiţaJenaruReprezentantVânzări(TL)Tel: 0741 142 042E-mail:[email protected]

AdelinTănaseReprezentantVânzări(TR)Tel:0752290316E-mail:[email protected]

Vânzări SUDVirgilBobReprezentantVânzări(SB,AB,MS,CJ,BN)Tel:0744432501E-mail:[email protected]

SorinLucaReprezentantVânzări(AR)Tel:0751013713E-mail:[email protected]

MariaCuciulaReprezentantVânzări(TM)Tel: 0743 276 209E-mail:[email protected]

AndreiBoszormenyiReprezentantVânzări(TM,CS)Tel: 0743 239 228E-mail: [email protected]

MihaiMirceaReprezentantVânzări(AR,HD)Tel:0756043632E-mail:[email protected]

Vânzări VESTSilviuCosteaReprezentantVânzări(BT,IS,VS)Tel:0751229662E-mail:[email protected]

Claudia GimigaReprezentantVânzări(BR)Tel:0758027618E-mail:[email protected]

LiviuOaneaReprezentantVânzări(BZ,VN)Tel:0754240446E-mail:[email protected]

AndreiIrinaReprezentantVânzări(SV,NT,BC)Tel:0751099981E-mail:[email protected]

AurelianPaladeReprezentantVânzări(GL)Tel:0754240445E-mail:[email protected]

Hunor CsutakReprezentantVânzări(BV,CV,HR)Tel:0756043637E-mail:[email protected]

Vânzări EST

Sorin GligaReprezentantVânzări(CL)Tel: 0740 071 209E-mail:[email protected]

EchipacomercialăSyngenta

Page 54: Brosura Syngenta Rapita 2014

2

Syngenta Agro SRLVictoria ParkŞos.Bucureşti-Ploieşti,Nr.73-81Etaj4,Clădirea3,Sector1Codpoştal013685,BucureştiTel.:+40215281200Fax:+40215281299Numărdeurgenţă: +40215292577Consultanţătehnică:+40215281277Capitalsocial:25002360RONCodfiscal:RO7025525Nr.Reg.Com.:J40/1380/1995

www.syngenta.ro

,TM=mărciînregistratealeuneicompaniidingrupulSyngenta.ToatedrepturileasupraacesteibroşurirevinS.C.SyngentaAgroS.R.L.

Utilizaţi cu precauţie produsele fitosanitare. Citiţi întotdeauna eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare. Respectaţi indicaţiile privind riscurile specifice şi urmăriţi măsurile specifice de siguranţă înscrise pe eticheta produsului.

Niciopartedinaceastăbroşurănupoatefireprodusă, integralsauparţial,subnicioformăşiprinniciunfeldemijloc,fărăaprobareaînscrisaS.C.SyngentaAgroS.R.L.Recomandările din această broşură referitoare la produsele Syngenta sunt de ordin general şi nu constituie instrucţiunideutilizareaproduselor. Înaintedeaplicare,citiţicuatenţie instrucţiuniledepeetichetaproduselor. Eficacitateaprodusuluiestecondiţionatăderespectareacustricteţeainstrucţiunilordeutilizarecuprinseînetiche-taproduselorşialtedocumenteaplicabile,utilizareatehnologiilorcorespunzătoare,adaptarealacondiţiileclima-terice,conformareacuinstrucţiunileşiavertizărileinstituţiilordespecialitate,individualizareautilizăriiînfuncţiedespecificităţilesituaţieirespective.Informaţiiledinaceastăbroşurăaufostactualizateladatatipăririi.S.C.SyngentaAgroS.R.L.nupoatefifăcutărăspunzătoaresubnicioformăşiînniciomăsură,pentruniciodaună,deoricenaturăarfiaceasta,provocatădefolosireainformaţiilorfurnizateprinintermediulacesteibroşurisaudemodificărileapăruteulteriorcuprivirelainformaţiilepublicateînaceasta.Încazdeaccidentesauînsituaţiideurgenţăsunaţila:+400215292577.