bogdan petriceicu-hajdeu - istoria critică a românilor din ambele dacii

Click here to load reader

Post on 03-Jun-2018

222 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  1/348

  I S T O R I A

  C R I T I C A A . R OD EB . P . H A S D E U

  r r 0 mI . , - b . I ,v o l . I .

  P A T R U F A S C I O R E , P I E - C A R E D E C I T E D E C E C O L L E C E L L O

  I N P A T R U L U N E , Y O R E F O R M A V O L U M U L e I I , P R I N C A

  I S T O R I A T E R R I T O R I A L A A T E R R E I - R O M A

  P r e t u l l i V o l . I : 2 0 l e T n .P e n t r ud i s t r i c t e 2 4 1 .n u o l

  D U P A V O L U M U L eI I V A A R P A R ET O T OI N F A S C I O R E

  I S T O R I A E T N O G R A F I C A ;I S T O R I A D O M N I L O R t ;I S T O R I A B O E R I L O R t ;I S T O R I A M I L TT A R A ; I S T O R I A R E L I G I O S A ; I S T O R I A G I U R I D I C A ; I

  R A R I A S I : \ R T I S T I C A .

  D U P A T E R R A - R O M A N E S C A v o l t e U R M A D U P A A C E L L A

  R O M A N I A T R A N S - C A R P A T I N A , R O M : A N I A T R A

  1 3 1 B L I O T E C 4

  * A C A D E M I E I *R O M A N S

  B U C C U R E S C IT I P O G R A F I A C U R T I I , ( L C , I I R A T O R I A S S O C I A T

  M . D . C C C . L X I I I .

  I I

  :

  -

  I I

  -

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  2/348

  B . P . H A S D E U

  I S T O R I A C R I T I C A A R

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  3/348

  B . P . I I A S D E U

  I S T O R I A

  C R I T I C A A R OD I N

  A M B E L E D A C II N

  S E C O L U L U X I V

  T O M U I .

  V o l u m u I .

  B U C C U R E S C IT I P O G R A F I A C U R T I I ( L U C R A T O R I I A S S O C I

  M . D . C C C . L X X I I I .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  4/348

  B O G D A N U P E T R I C E I C U - H A S D E U

  P A M E N T U L U

  T E R R E R O MS E C O L U L C X I V :

  I N T I N D E R E A T E R R I T O R I A L A .N O M E N C L A T U R A .A C T I U N E A N A T UR E A C T I U N E A O M I T L U I .U R B I L E D A N U B I A N E .

  U R B I L E C A R P A T I N E .U R B I L E C A M P E N E .S I N T E S E A .

  P R I M U L U C A P UD I N

  I S T O R I A A N A L I T I C A A F O R M A T I U N I 1 S T A

  A n t i q u a m e x q u i r i t e m a t r e mC e r c e t a c i p e a n t i c a m a n i a

  V I R G I L 1 u , : A l e n . , I I I , 9 6 .

  B U C C U R E S C IT I P O G R A F I A C U R T I I ( L U C R A T O R I I A S S O C I A T

  M . D. C C C. L X X I I I.

  I N

  ^

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  5/348

  F i e - c a r e e s s e m p l a r a v a p u r l a g r i f f a

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  6/348

  C o p i l l u l u s e m i s a I d a a s t e m p e r u d i n i n s t i n c t i v a p o r n i rs t i a .

  G i u n e l e s e ' n c r e d e o r b e s c e i n t o t u c e ' i e s s e i n a i n t e a c i ad e s a m g i r i i .

  S o s s e s c e a p o i o v r e s t d , c a n d u o m u l u , m a t u r u l a c o r p u ,l a n i r n d 5 i l a m i n t e , s e c o nd e v e n i n d u e l l u i n s u - 5 i o m i c a l u m e , b a s a t d i n r e l a t i u n i l e s et i u n i i 5 i d e s v o l t h r i i i n d i v i d u a l e .

  A 5 a s u n t 5 i p o p O r e l e .P r u n c i a l o r u s e m a n i f e s t d p r i n t r ' o s g o m o t O s d d i n a m i a ;

  p r i n n a t i o n a l i s m u .. S e c o l u l u X I V a f o s t u p e n t r u R o m a n i d e r n d n e t a a c e s t e i

  i n a i n t e .P e a m b i i t e r m i a i D u n d r i i , d i f f e r i t e m o l l e c u l e a l l e g i n t i i l

  C a t e u n a , p r e c i p i t a t e l e a s k o r i e c u f e l i u d e f e l i u d e v i t e s t r dI n l o c u d e a m a l g a r n e r o m n o - b u l g a r e , r o m a n o - c u m a n e ,

  g h i a r e , s e u c e l l u p u t i n u a l l d t u r i c u d e n s e l e , a p p a r u l i a r i n dR e n e l a m d r e t a c o n c e p t i u n e a u n i t A t i i g e n e t i c e m a i e s t e

  m a n u l u v o e s c e a f i R o m a n u .

  A c e s t d v i r i l d e p o a d a c e p e n e a c u m u i n c e l l u m a i a d a n c uC u f a c i a c r i t i c e i i n m a n d , v o m u c u t e d a n o i s ' o s t a b a t t ep a s s u i n t e o s t r i n s d l e g a t u r a c u p e r i O d e l e a n t e r i O r e , a c i b i ou i t e c e i a - c e f ug i u n e l e 5 i c o p i l l u l u .

  P e n e l a u n u p u n t u , v a f i o i s t o r i d g e n e r a l d a R o m a n i t a t iN i - a m u i n t e l l e s u m i s s i u n e a p e o s c a r d c o l o s s a l d .T o t u c e n e ' n g r o z e s c e , e s t e c a n u c u r n u - v a m u n c a 5 i v o i n tN e s i c u r i d e c l i v a d e m a n i , n e - a m u c r e d u t u d a t o r i a d a f

  t r e g u a t a t a o b i e c t i v d r O t u n d e l l a , i n c a t u s d p i t a f i c o n s i d e r aF a k e s e m a i l u c r e z d I n a 5 ic i n e s c i e , d e a M e 5 t e r u l u - M a n o 1 e n u v a a d e

  ,

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  7/348

  i j

  O f f e r i m u d e a s t a d a t a I s t o r i a t e r r i t o r i a l d a T e r r e i - R o m

  P a m e n t u l u M u n t e n u c u t o t e a l l e l u iC a p a r t e , e s t e d ' a b i a u n u c a p i t o l u ; 5 i t o t u 5 i , p r i n f o n d u 5u n u c o r p u s e p a r a t u 5 i n e d e p e n d i n t e , a n a l i s i l n d u u n u l u n g u d e t i p a r u .

  N u n u m a i v o l u m i i , d e r u p e n ei p a r a g r a f i i a c e s t e i o p e r e l e s n e s ' a r u p u t e, p r i -v i n d u - s e f i e - c a r e c a o m o n o g r a f i d a s s u p r a u n u i p u n t u i s o l a t

  C e - v a m a i m u l t u .T e m e r e a d e a n u u i t a v r ' o p o r t i t a d e s c h i s a n e - a s i l i t u a d e

  c a r e p O t e f i l u a t ui e l l u d r e p t u o d i s s e r t a t i u n e a - p a r t e .M a i p e s c u r t u , c e i a - c e f a c e r n u n o i , d e c d n i v a f i i n g O d u i

  c e n t r a l i s a t u :f i e - c a r e p u n t u t r d e s c e p r i n p r o p r i a ' i v i u e t a , d e r u t o t el e c t i v a a r m o n i a .

  I n m i g a i O s a p r o c e d u r a d e d e s c o m p u n e r e d i n m a i m i c u i na p t a a c l d d i e d i f i c i u l u i s t o r i c u p e o t e m e l l i d s o l i d , l a r g ai p r o f u n d a .

  0 d a t a f i i n d u d e f i n i t e t o r e e l e r n e n t e l e c o n s t i t u t i v e a l l e s c h, d e v i n e a p o i u 5 o r u a ' l up r i n s i n t e s a .

  U 5 o r u 5 i n e c e s s a r u , c a c i n u m a i s i n t e s a v e r i f i c d i n i s t o r i a o r o l o g i u l u i , d u p d c e s ' a u f d u r i t u r e t e l l ei r o t i c e l l e , a b i a a t u n c i s e c u n n O s c e , p ua c t i v u u n e l e c u a l t e l e , d e c d e l l e p o t u f u n c t i o n a i m p r e u n d : d

  N e - a m u f e r i t u a n e g l e g e p a r t e a s i n t e t i c a a s a r c i n e i .F i e - c a r e e p i z o d u , f i e - c a r e p a r a g r a f u , f i e - c a r e c a p i t o l u , s u, d i n c e i n c e m

  a b u n d i n t e .P l a n u l u n o s t r u i r n b r a t i 5 e z a t o t e r a m i f i c a t i u n i l e a m b e l o r u I n c e p e m u i n s e p r i n M u n t e n i a , f i i n d u - c a l a P u n t e a - l u i - T r a

  s e m e n t a a L a t i n i t a t i i d i n O r i i n t e .O r i - c e f r a c t i u n e a n e m u l u i r o m a n e s c u v a f i a p p r o f u n d a t a : t e r r i t o r i a l u ,

  n o g r a f i c u , d i n a s t i c u , n o b i l i t a r u , o s t a 5 e s c u , r e l i g i o s u , g i u r i d iR a r e - o r i n e v o m u p l A n g e d e l i p s a m a t e r i a l u l u ig r a m a d i t u 5 1 r u m e g a t u p r i n t r ' o

  d o u e - c l e c i d e a n n i ; d r u p O t e s a n e d e s g u s t e i n d i f f e r i n t a d eD c a s e v o r u g a s s i i n s e l e c t o r i d e s t u l l u d e a t t e n t i v i 5 i c r i t ia r e s f o i 5 i a c

  t a r i a c e s t e g r e l l e p a g i n e , I i r u g t i m u d i n c a p u l u l o c u l u i a n u pc d r o r a n o i - u n i i n e - a m u i n c e r c a t u a n u n e a b a t t e :

  i - o . N u e s t e p e r m i s u i s t o r i c u l u i a - s i i n t e m e i a a s s e r t i u n i l ec r o n i c e e v e n i m e n t e l o r u ;

  2 - 0 . C h i a r u o s o r g i n t e i n i n t e l l e s u l u d e m a i s u s u n u e s u f f, & c e s t e z o z a , f r d s a - ia g i u t o r u o s e r i d d e m a i m u l t e a l t e c o n s i d e r a t i u n i ;

  3 - o . 0 m a r t u r i a m a i n o u d n u m a i a t u n c i c a p e t a c a r a c t e r u l us e p O t e d e m o n s t r a

  ,

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  8/348

  i i j

  c a a u t o r u l u f u s e s e f o r t e a p r o p i a t u d e l o c u s i d e t i m p u , s e u cv e r a t e s o r g i n t i , i n n u m e l e c a r o r a s e r o s t e s c e ;

  4 - 0 . S A ' n u s e i n v c e n i c i o d a t a c e i a - c e n u s ' a c i t i t u , e r ut a t i u n e , s a n u s e u i t e m o d e s t u l u a p u d , p e n t r u a s e s c i: p e r e s p o n s a b i l i t a t e a c u i s e v o r

  5 - o . A f f a r a d e f n t n e , s c u t u r a t e d e o r i - c e d u b i u , n u e s sp u t i n u n i c i o n e f a l l i b i l i t a t e ;

  6 - o . 0 s o r g i n t e t r e b u e s t u d i a t a i n t e s t u 5 i i n c o n t e s t u , c u no r i g i n a l u l u i ;

  7 - 0 . N u e s t e i e r t a t u a s a c r i f i c a e t e r n a v e r i t a t e t r e c e t o r u l uc a i l e P r o v e d i n t e i , c a c i f a l s i f i c a n d u - s e o s i n g u r d v e r i g d , n u v

  8 - o . G i o s u p r o v i n c i a l i s m u 5 i g i o s u e s s a g e r a t i u n e a :e c i u d a t u a v e d e p e u n i i , p r i n

  t r a d i c t i u n e , p e d e o p a r t e f a c e n d u - s e m a i R o m a n i d e c a t u , g i g a n 0 5 i p i tt o t u - d ' o - d a t a , n e s c i e n d u a f i n i c i m d c a r u R o m a n i , c i n u m a i

  9 - 0 . C e i a - c ec o m m u n u n a t u r e i u m a n e i n t r e g i , f o r r n A n d u o n en u f i a p p l i c a b i l u c a t r a t o t e c a s u r i l e c o n c r e t e , s u p p l e n i n d u l i

  1 c - o . N u e s t e n i c i o r a m u r d a c u n n o s c i n t e l o r u , c a r e s a nv i v a r a c l a d e l u m i n a a s s u p r a u n e i c e s t i u n i i s t o r i c e .

  A m u f i f e r i c i t i , d e e d a c e s t e c a t e - v a c r i t e r i e a r u p e t r u n d e , c a r i s e a s v e r lp r e m u l t a f r i v o l i t a t e i n s c i i u t a v i z t e l e i : m a g i s t r a v i t a e h u m

  I n c a u n u c u v e n t u , 5 i a m u t e r m i n a t u .

  D i f f e r i t e b i b l i o t e c e d i n s t r a i n t a t e , P a r i s u , P e t e r s b u r g u,

  V i e n a , e t c . , n i - a u p r o c u r a t um a s s a m a t e r i a l u l u i , u t i l i s a t u i n s c r i e r e a d e f a t a .S u n t e m u m a i c u s e r n a s i m t i t o r i p e n t r u a f f a b i l u l u c o n c u r sp e c a r e n i l ' a u a c c o r d a t n i

  s i u n i : d . b i b l i o t e c a r u F o r i n g e r d i n M u n i c u , d . D r . I a n c u S a fs z y c k i 5 i d . a r c h i v i s t u R a s p d i n L e m b e r g u , d d . D r . G u s t a vm i e i R e g e s c i d i n P e s t a , e t c .

  N u p u t i n u i n s e n i - a u s e r v i t u c h i a r u i n B u c c u r e s c i B i b l i o, B i b l i o t e c a A r c h i v e i,B i b l i o t e c a S e m i n a r i u l u i , 5 i a v u t e l e b i b l i o t e c e p a r t i c u l a r e a l l

  B u c c u r e s c i , 2 0 m a r t i i l 1 8 7 2 . H A S D E U .

  ,

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  9/348

  C A R T E A I .

  P A M E N T U L U S I P O

  O r , t o u t a i n s i q u e n o u s v o y o n s e n t o u t es o r t e d ' a n i m a u x t i n e v a r i e t e ; b i e n g r a n d e ,e t e n c h a c u n e e s p e c e q u e l q u e s d i f f e r e n c e sn o t a b l e s , p o u r l a d i v e r s i ' e d e s r e g i o n s ;a u s s i p o u v o n s n o u s d i r e q u ' i l y a p r e s q u e

  a u t a n t d e v a r i e t a u n a t u r e l d e s h o m m e s ,q u ' i l y a d e p a y s ; v o i r e e n m e m e s c l i m a t s , i is e t r o u v e q u e l e p e u p l e o r i e n t a l e s t f o r td i f f e r e n t h l ' o c e i d e n t a l

  B o l l i l l , L i l i t ( p u b l i q u e , V , I .

  C A P U L U I .T E R R I T O R R I U L U .

  I n t i n d e r e a t e r r i t o r i a l a .

  0 n a t i u n e s e m i s c a i n t r ' u n u s p a t i u .I s t o r i a u n e i n a t i u n i e s t e o d a r e d e s e m Aa n a l i t i c di s i n t e t i c a d e s p r e n a t u r a , p r o c e s -s u l n, r e f e r i n t e l e, r e s u l t a t e l ei t i n t a a c e s t e i

  I n t r u c a t i i s p a t i u b i , a d e c a t e a t r u l t i d e a c -f u n e , ( l a c e n e c u n n o s c u t i l ,m i c a -r e a r e l a t i v A r e m a n e o e n i g m a , s i i s t o r i a s ev e d e I m p i n s A a r e t i l c i I n t e n e b r e .

  U n a d i n t r e c e l l e m a i r a d i c a l ec a u s e a l l e

  e r r o r i l o r u f a c t i c e1 ; ; i r a t i o n a l e, c o m m i s e n ec o n t e n i t u I n t r e c u t u a s s u p r ar e i - R o m a n e s c i, e s t e a n a c r o n i s m u lc r e g u t u p e n e a c u m u , c a t os p a t i u s e m i c a n M u n t e n

  s i ' n e p o c a f a n a r i o t i l o r uV o m u I n c e p e p r i n a l i m p e

  f u n d a m e n t a l u , f a r a c a r e n uC U s i c u r a n t , a U ns i n g u r u p a s s u I n a i

  I n s e c o l u l u X I V i c l n a r u g i u m e t a t e a s e c o l u l m X V p av e i e r a f o r t e m i c u ; i f O r t e sr a r e c u m a r i m e ai a v u t , i a M m i t e n i e i

  T o t u l u n g u l u D u n a r n , d e l ap e n e l a t a l a z u r i l e P o n t u l u i ,s a r a b i l o r u .

  A c e s t u f a p t u s e p r o b e z a pf o n t a n e, m a i p e s u s ud e o n - c e I n d o u I n c a r e p r i m u l u l o c u o c c u pc o m m e r c i a l e i n t r e M o l d o v as e r v a t e a m b e l e i n A r c h i v ud i n L e m b e r g .

  I n a c t u l t i d i n 8 o c t o b r e 1 4

  m i r a n .

  i n s a i t T

  m i t i u - l o c d

  1 .

  e i

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  10/348

  2 P A M E N T U L Ut P O P O R U L U

  d r u c e l l u B u n u ; l i c e :L e m b e r g e n h , m e r -g e n d u l a B r a i l a d u p a p e s c e, v o r u p l a t iv a m a l a f r u n t a r k iB a c , i i i s a l i n B e r -l a d f i ( 1 ) .

  A s t u - f e h u B e r l a d u h i s p r e s u c h t . ; ; i B a e a u l us p r e o c c i d i n t e e r a u u l t i m e l e o r a ; i e a l l e M o l -d o v e i I n d i r e c t i n n e a T e r r e i - R o m a n e s c i.

  d o e u m e n t u , d i n 3 i n l i u1 4 6 0,v o r b e s c e ; ; ; i m a i r e s p i e a t u .

  S t e f a n u c e l l u M a r e d i c eL e m b e r g e n i f ,m e r g i l l i d u l a B r a i l a s e n l a C h i l i a d u p a p e s c e ,s a p l a t e : , c a v a m a l a g r a n i t d i n B a c e i f i s d f i i nB e r l a d f i " ( 2 ) .

  P r i n u r m a r e , B a c h u l n ; ; ; i B e r l a d u l u n u i n -e e t a s e r a a f o r m a h o t a r t d u M o l d o v a d e s p r eM u n t e n i a p n e p e l a1 4 6 0 .

  T e t a D u n a r c a d e g i o s u , d e l a B r a i l ap C n e l a C h i l i a , f a c e a p a r t e d i n t e r r i t o r i u l dm u n t e n u .

  S e I n t e l l e g e d e s i n e , e ai G a l a t u l n .

  I n a d e v e r u , n i c i u n u l u d i n a c e s t e d o n e p o r -t u n , G a l a t u l ui C h i l i a , f i u i i d n d e p a r t a t e a m -b e l e d e l i m i t e l e d e a t u n c i a l l e M o l d o v a,n u s e m e n t i o n e z a I n t r a c t a t u l u c o m m e r c i a l dc e l l n v e e h m d i n1 4 0 7 ,d e i g a s i n n i a c o l l ob p , d r a t e l o c a l i t a t i e n m u l t u m a i s e c u n d a r e ,p r e c u m n : T i g h i n e a , B a i a , T r o t f f l , a t l u , N e m -t u l n , M o l d o v i t a , e t c .

  ( 1 ) A m e a A r c h i v d I s t o r i c d a R o u i n i e l , t . I . 1 3 u c u r e s c i ,1 8 6 5 , i n - 4 , p . 1 3 1 . T e s t u l 6 i s l a v i c u i n A k t y Z a p a d n o i R o s s i i ,t . I , P e t e r s b . , 1 8 4 6 , i n 4 , p . 3 1 : A L v o v c z a n e s z t o i r n u t p o i t id o B r a i l o v a n a r y b y , n a k r a i n e e m y t o i i i u B a k o v i e i i i u, , B e r l a d i e , t a m i m u t d a t i . . . " C f . Z u b r z y c k i , K r o n i k a m i a s t aL w o w a , L w 6 w , 1 8 4 4 , i n - 8 , p . 7 5 - 7 6 , u n d e a c t u l u e s t e r e s u -m a t t , d a r i n t e u n i t m o d u f 6 r t e n e e s s a c t u .

  ( 2 ) O r d i n a t i o S t e p h a n i P a l a t i a l M o l d a y i a e d e t h e l o n e i sp e r i t e r V a l a c h i c u m a M e r c a t o r i b u s L e o p o l i e n s i b u s e x t o r -q u e n d i s , A n n o M u n d i 6 9 6 8 , X t i 1 4 6 0 , i n A r c h i v u l i iM u n i c i -p a l u d i n L e m b e r g , f a s c i c . 5 1 7 , n r . 1 6 .A r c h i v a I s t o r i c d ,t . 2 , p . 1 7 4 : A L i v o v c z a n e s e z o i m u t c h o d i t i d o B r a i l ai l l d o K e l e i p o f i b u , n a k r a i n y c h m i t a u B a k o v i e i i i u B e r l a di m a i u t d a t i . . . " C f . Z u b r z y c k i , p . 1 1 3 , u n d o a c t u l l i e s t e n u -m a i m e n p o n a t u .

  I n s p e c i a d e s p r e v a m a d ec a d o n e o r w d e m a r g i

  v e m u I n c a , p e l n g g , c e l l e m e r c i a l e , m a i m u h e a l t e c rd i n 2 0 a u g u s t a 1 4 2 2 , 6 f e, 8s e p t e m b r e 1 4 5 6 , 2 0 a p r i l e1 4 6 0 ,e t c . ( 3 )

  B i z a n t i n u l d C a l c o c o n d i l a, a l l e c a r t d a v i n t e v M e s c t i t o t n - d ' a - u n a c e a m a a m e n u n t a c u n n o s ep e t r e c e a I n R o m a n i a I n s,n i o f f e r d , a c e i l t - i s t a r e d e

  V o r b i n d t i d e s p r e M i r c e a a n n i i 1 3 9 6 - 1 3 9 8 , e l l u s e t e d u :

  T e r r aM z i n t e n i l o r f i s e i n t i n ds i l v a n i a p e n e l a M a r e a - Na y e n d a D u n d r e a p e n j l a td a - s t a n g a ' i a v e n d f i M o l d

  M a i p e t e f i c e - v a m a i l i mn u m e l e , p e c a r e c r o n

  l i h i c h i M u n t e n i a , e s t e : t e rp e c n d u M o l d o v e i I T d id a n t i " ( 5 ) .

  C a l c o c o n d i l a , m a t m u l t d f o s t t i c u n n o s e u t d t u t u r o rn o -s t r i .

  I n t e l l e s u - l ' a v r e - u n u l u dC a n t e m i r d I l l d t r a d u c ei a n a -

  p o d a :A D a c i l o r d s k i a V l a c

  v i t e z d v e s t i t t i e s t e . T e r r ed e l a m u n t e l e O r b a l u i P, c a r i l d i nP a n n o n i a I n c e p u . 9 , id e l a A r d e l dp e n 6 l a

  ( 3 ) A r c h i v a I s t o r i c d , t . I , p a r t . I , pp . 6 e t c .

  ( 4 ) L a o n i c i C h a l c o c o n d y l a e H i s t oB e k k e r ; B o n n a e , 1 8 4 3 , i n - 8 , p . 7 7 , 1 i b . I, 4 T C 0 ' A p i 3 E A : o u tl i c a 6 v i o v A t z z : s q a p Y . . o p . i v 7 3 , i 'a t eE I . E i v o v 7 r 6 v r oa u 6 1 ? r e t z a H x o u a a i n l O A c m c m v r i w i ' r e C i p t a r e pi B o y C a v : a v Z e b o a v o i i r c o z a X o u p i v

  ( 5 ) I b . p . 7 8 .C f . m a i g i o s i l n o t a 1 6 .

  i n

  :

  0

  I n s u - o

  X o S p a ,

  h e t

  & t a t

  C e l l u T a l t o

  o l d ,

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  11/348

  I N T I N D E R E A T E R R I T O R I A L A . 3

  M a r e a - n e g r a s e I n t i n d e, d i n d r p t a p r e

  l O n g a D u n a r e s t a D a c i a P a n n o n i l o r t i , t r r am u n t e n 4 s c a T n t e l l e g e, r d i n s t n g a e s t et r r a , p r e c a r e o c h l a m a B o g d a n i a . ( 6 )

  0 m a i p e r f e c t a g a l l i m a t i i n i c I c d s e p e l t eM a l A n t e i n I n C a l c o c o n d i l a n u s e a f f l a

  m u n t e l e O r b a l t i s i P e u c i n n " , c i n u m a i2 , 7 6 ' A p a t h O U tI l a t o v t o vr z i a c , c a t r a c a r e a p o i c o m . -m e n t a t o r u l t i l a t i n n m o d e r n n a a d a u s t i l am a r g i n e , d i n p r o p r i u l t i s e t i c a p n , o a b s u r d i -t a t e f a r a M e i o l e g a t u r a c ut e s t u l n :A m o n t e O r b a l o a c P e u c i n i s i n i t i u m s u -m e n s . " ( 7 )

  A n t i d o u i l e a , d i n m o d u l t i d e a s e e s p r i m eC a n t e m i r i l e p e s t d p u t i n t a a d e c i d e,

  d c a t e r r e l e D a c i l o r t i " , s n d O c a P a n n o -n i a " , s n d O c a m u n t e l e O r b a l n i P e u c i n t i " ,s k i I n f i n e d c a A r d l u l n " , c a r e a n u m ed i n a c e s t e a p e n e " l a M a r e a - n g r a s e I n -t i n d e " ?

  A l l i lt r e i l e a , p e D a c i a P a n n o n i l o r t i " , a -d e c a " T r a n s s i l v a n i a s t i A r d e n , A p a g A t o v , d u p ae u m i l o n u m e s c e i n s u - s i C a l c o c o n d i l a ( 8 ) ,C a n t e m i r n o c o n f u n d ai o i d e n t i f i c a c ut r r a m u n t e n s e " .

  t o t u s i e l h l l e s n ef i p u t u t t i d . u m e r ia s s u p r a I n t e l l e s u l u i , d e n u d u p a t e s t u l n g r e -c e s e t i , b l e a t * c u a g i u t o r u k i t r a d u c e r i l l a t i n el i t t e r a l e , c a r e e s t e a c i d e s t u l l t i d e l a m u r i t a _ :

  E x t e n d i t u r e o r u m ( D a c o r u m M y r x a e d u -c i s ) r e g i o, a b P a n n o n u m A r d e l i o ( h o c e s t )a P a n n o n u m D a c i a ( q u a e e t T r a n s s y l v a n i a )

  ( 6 ) C h r o n i c u l i i R o m a n o - M o l d o - V l a c h i l o r i i , I a s i , 1 8 3 5 , i n - 8 ,t . 1 , p . 1 2 6 .

  ( 7 ) S t r i t t e r , M e m o r i a e p o p u l o r u m a d D a n u b i a n ; i n c o l e n -t i u m , P e t r o p o l i , 1 7 7 1 - 8 0 , i n - 4 , t . 2 , p a r t . 2 , V a l a e h i e a , p . 9 0 3 ,n o t a m . E s t em a i e i u d a t i l , e p ni a e e s t i l n o n - s e n s i i ed e s n a t u r a t i l i n t r a d u c e r e a l u i C a n t e m i r i i , c i l e T P e u c i n i e s t em i i i n u m e d e p o p o r i l , ( A r i l n u d e m u n t e

  ( 8 ) L i b . V , p . 2 5 3 : b e t I l m o v a m d a v T h y ' A p a i X t o v X t 5 p a vx a l o u -

  2 7i n i t i u m s u m e n s , u s q u e a d P

  t r a , q u a v e r g i t a d m a r e , I st u r , a s i n i s t r a r e g i o n e m B o gv i a m ) a p p e l l a t a m h a b e t (

  C a n t e m i r n a f o s t n m a i f e rp a s s a g i u g e o g r a f i c t i d i n

  r v B o y a a v : a v z a l a i t v i z a p ' a s p o v X e Ld u c e f o r t e b i n e : B o g d a n i a d e l n g d D u n d r e, a d e c d t e r r a m u

  n e s c d . ( 1 0 )D a r c e f o l o s t i , c a n d t i p e

  i n a i n t e , f a r a a s e r e t i n e m ai m p o r t a n c e i e s p r e s s i u n i i

  E n g e l e s t e s i m a T p u O n t i pe s p l i c a V e s n ' e l a M a r e

  C a l c o c o n d i l a p r i n r e s b O i e l eM i r c e a c e l l t i M a r e, c a r e l e c u c e r i

  l i t t o r a l u k i b u l g a r e s c n a l i t P o n t A ( 1 1 ) .

  D a r e i n e O r e n u v e d e , c a s c

  t i n n v o r b e s c e e s c l u s i v a m e n tn o r d i c t i a l l t I s t r u l u i, r o s t i n d u - s e c u or i t a t e e s t r e m a : M u n t e n i a sl a M a r e a - n g r a, d a - d r e p t d i a v e n d i tn r e a p ' e d e l a t e r m u l i i m a r i n a v e i n d i l M o l d o v a " ?

  D c a e r a I n c e s t i u n e B u l gd i l a a r i l f i d i s t :d ' a - d r p t a ' i a v n d

  B a l c a n i i d ' a - s t n g a ' i a v nU l t a t u - s ' a E n g e l p e o c a r t a

  ( 9 ) R e c . B e k k e r , 1 . e .S t r i t t e r , l . c .( 1 0 ) C h r o n i c u l l i , I , 1 2 7 .( 1 1 ) G e s c h i c h t e d e r M o l d a u u n d W a l a c

  t . I , p . 1 5 7 : S e h e i n t e s , d a s s M y r x a i nm i t S i s m a n ( F i i r s t d e r B u l g a r e y ) K r id e r A u s g a n g d e s K r i e g s g l i i e k l i c h f f i r ie r w a r o d e r n a n n t e B i c h w e n i g s t e n s i m

  t e n v o n D o b r u t s e h e u n d H e r r n v o n S iC h a l c o c o n d y l a s m i t g u t e m G r a n d b eW a l a c h e y z u M y r x a ' s Z e i t b i s a n s s

  d e h n t h a b e .

  n i -c a i r i

  a l h l m l

  e l a n d

  c e l l u -l ' a l t n

  a l l e I n t

  t i l

  I n s u - s t

  ' 9 W 6 s h .

  E l i t I

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  12/348

  4 P A M E N T U L UI P O P O R U L U

  S i n g u r u l ui n c a I u p r e c e p u s e c u i n g s ec u v i n e r e l a t i u n e a a n n a l i s t u l u i g r e c g .

  R e p r o d u c n t h l p r e t i s a d e f i n i t i u n e a t e r -r i t o r i u l u i m u n t n g, e l l - 6 o r e s u m a , a p o i i n -t r ' u n g m o d g a f o r i s t i c g :

  B a s s a r a b i a m a i ' n a i n t e s ' a t i n u t g d e V a -l a c h i a . " ( 1 2 )

  S c r i e n d g p e l a f i n e a s e c o l u l u i t r e c u t g ,S i n -c a i i i i n t e l l e g e a p r i n B a s s a r a b i a I n t r g a p a r t ed e g i o s t i a p r o v i n c i e l a c t u a l e d e a c e s t i l n u m e ,a d e c a r e g i u n e a d e l ' O n g a C h i l i a , I s m a i l t i , C e -

  t a t e a - A 1 bi T i g h i n e a p n ' e " l a C a u a n i ( 1 3 ) ,c a r e s e d i c e a B a s s a r a b i a V e n b " l a 1 8 1 2 . ( 1 4 )E i b i n e, o b s e r v a t i u n e a 1 1 1 1 5 i n c a l u , d . e 0

  f o r t e a p r o p i a t a , d e a d e v O r u , t o t u 0 n u e s t eI n c a p e d e p l i n g r i g u r O s a .

  M u n t e n i a s e i n t i n d e a n u m a i p e s n 6 l a g u -r e l e D u n a r i i , n u p e n e " l a N i s t r u .

  C a l c o c o n d i l a i n d o u e l o c u r i n u m e s c e C h i -h a o r a 0 1 m u n t e n e s u g ( 1 5 ) , p e c n d g t o t t i d e n -s u l g n u m e s c e o r a - 0 . m o l d o v e n e s c g C e t a t e a -a l b a s g A k k e r m a n u l g d e a s t a - c l i ( 1 6 ) .

  C e l l e d o u e t r a c t a t e c o m m e r c i a l e d i n 1 4 0 70 d i n 1 4 6 0 , p e l n g a C e t a t e a - a l b a m a i l a s s aM o l d o v e i T i g h i n e a s g B e n d e r u l g a c t u a l go r a e l l u l g L a p u n a, a r c ' e t a n d t l a s t - g - f e l i u c ud e s t u l l p r e c i s i u n e, c . u m g - c a t e r r i t o r i u l gm u n t n g c o p p r i n d e a p e s t e P r u t g n u m a i g u -r e l e D u n a r i l i l i t t o r a l u h i m a r i n g a i l t i C h i l i e i .

  ( 1 2 ) C r o n i c a , t . I , p . 3 7 0 , a n . 1 3 9 8 .( 1 3 ) G e s c h i c h t e d e s t r a n s a l p i n i s c h e n B a c i e n s , W i e n , 1 7 8 18 2 . i n - 8 , t . I , p . 3 7 6 , 4 5 6 - 6 4 .

  ( 1 4 ) Z a s c z u k , E t n o g r a f i a B e s s a r a b s k o i O b l a s t i , i n Z a p i s k iO d e s k a g o O b s c z e s t v a I s t o r i i , t . 5 , O d e s s a , 1 8 6 3 , p . 4 9 2 - 3 .

  ( 1 5 ) L i b . I X , p . 5 0 6 : T ' on a t . % ) o t t t o z a X o u l l i n v T o t B X -l o u " . C f . i b . p . 5 1 4 . I n a m b e l e p a s s a g e t r a d u c e r e a 1 a t i n gs u n k : , , C e h u m r b e m B l a d i " , a d e c k u r b e a m l V i a d i l - v o d kT e p e , p r i n c i p e l e m u n t n d i n t r e 1 4 5 6 - 6 2 .

  ( 1 6 ) L i b . I I I , p . 1 3 4 :v . a c e v a l l o y a a v i a , f. s f i A a u x o n o X I X . v pa c c A o u p . 6 T i v T i c * A n a i l o u c r a , & T e o 6 L a x t . T . w T c l : w n a p &T ' O vl a r p o vA c t o u S a w v x & t l ' a p p l c r a c a n f m " .I n a c e s t i l i m p o r t a n t i l p a s -s a g Y u D a c i f d e l e m g D u n k r e a u n t M u n t e n i i .

  I n s p e c i a d e s p r e C e t a t e a -c a o r a e c u r a t t i m o l d o v e nm a i p o t t i c o n s u l t a , i n t r e mt h n e , c a l l t o r i a R u s s u l u i Z o0 a F r a n c e s u l u i L a n n o y d

  M a r e a - n g r g , a p p a r t i n e a t e n i e i t o t g - d ' o - d a t a .

  M o l d o v a o a v e a c e - v a m at e a - a l b a .

  M u n t e n i a o a v e a l a C h i l iB a v a r e s u l g J o h a n n S h i l, c a r e l e

  c a l l t o r i s e p r i n O r i i n t e p eX I V , ( l i c e c P o n t u l g s e n uR o m a n s c a " ( 1 9 ) .

  M o l d o v e n g s i M u n t e n i i p o t r i v a c u a c s t a d o m i n a t

  R o m a n t - v o d a , I n c r i s o v up a s t r a t t i I n A r c h i v u l g S t ar e s c i , I T d a t i t l u i h i : s t a p

  d o v e n e s c i d e l a m u n t e i p gM a r e l e M i r c e a , i n t r ' u n g a

  f l t o r t i d e a s s e m e n e a i n ov u l t S t a t u l u i d i n B u c c u r e s:

  d o m n u l g t O t e i t e r r e u n g r, a l l gp r t i l o r g d e p e s t e C a r p a ti a l l g t e r r e lt a t h r e s c i , d u c e l e A m l a p,s t a p h n u l g b a n a t u k g d e So -r a p l u i S i l i s t r i ai p e a m b e l e t e r m

  ( 1 7 ) S a c h a r o v , S k a z a n i i a B u s k a g oi n - 8 . t . 2 , c a r t e a 8 , p . 6 0 . A r c h i v a I( 1 8 ) V o y a g e s e t a m b a s s a d e s d e M e

  n o y e n 1 3 9 9 - 1 4 5 0 , M o n s , 1 8 4 0 , i n -p a r t . I , p . 1 3 0 .

  ( 1 9 ) E i n w u n d e r b a r l i c h e H i s t o r y , d e n T i t r c k e n g e f a n g e n i s t , F r a n k f u rn a t i u n e : E s l i g t a u c h e i n g r o s s e s t a t dM e e r , i n n d e m G r i e c h e r l a n d t , d i e hc e r e a g e r m a n k m o d e r n k : P e n z e l , S c hc h e n , 1 8 1 4 , i n - 8 , p . 8 3 , 3 1 : a m UM e e r e s " .

  ( 2 0 ) A m e a A r c h i v d I s t o r i c d , t . I , p, , z e m l e i u m o l d a v ' s k o i u e r t p l a n i n y d o

  ? r d

  K A M ,

  t

  ,

  I ,

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  13/348

  I N T 1 N D E R E A T E R R I T O R I A L A . 5

  D u n d r i t p r e t u t i n d e n i p e n e . 1 l a M a r e a c e a

  m a r e . ( 2 1 ) .p e s c u r t u ,d a t u h te s t e ,c a e s t r e m a l i m i t a a M u n t e n i a d e s p r eo r i i n t e s e o p n a l a C h i l i a , d e d i n c o l l o d e c a r em e r g e a p a n e l a N i s t r u p a m a n t u l i l m o l d o v e -n e s c u , i n t e r v a l l u l u M a r i i - n e g r e d e l a D u n a r ep a n e l a C e t a t e a - a l b a f i i n d u s u p p u s u p a r t eM o l d o v a i p a r t e M u n t e n i l o r u .

  S i r e v e n i m u a c u m u a s s u p r a t i t l u l m p r i n -c i a r u, d u p a e n n u i l ' a m u g a s s i t t i c u a t e - v ar U n d u n m a i s u s u I n d i p l o m a d i n 1 3 8 7 .

  M a r e l e M i r c e a d i c e :p e a m b e l et e r m n r iD u n d r i t p r e t u t i n d e n t p e n e l aM a r e " 2 2.

  O b s e r v a t i b i n e : a m b e l e " .P r i n u r m a r ea m a n d o u e m a l l u r i l e f l u -

  v i u l m , c e l l u b u l g a r e s c u c ai c e l l u m o l d o v e -n e s c u , S i l i s t r i a e ai G a l a t u l u , D o b r o g e a c a n g l n u l u b a s s a r a b i a n u d i n t r e P r u t ue r a u a t u n c i i n a c e n t - s t m e s s u r a s u b s c e p t r u h lv o e v o d u l m m u n t 6 n u .

  P e s t e o g m m e t a t e d e s e c o l u , l a 8 s e p t e m -b r e 1 4 3 9, u n u l u d i n t r e f l i t l i i i M i r c e a , c e l e -b r u l u V l a d u - v o d a s u p r a n u m i t u D r a c u l u , a c -c r d a n e g u t i t o r i l o r u d i n P o l o n i a s i d i n M o l -d o v a i m u p r i v i l e g i u d o g a n i a r u, I n c a r e s eI n t i t u l e z a :s t a p i l n ui d o m n u a l l u t t e it e r r e u n g r o - r o m n e I l e n e l a M a r e a c e a

  ? f l a r e " ( 2 3 ) .( 2 1 ) A r c h i v u l d S t a t u l u i, D o c u m e n t e l e C o z i e i , l e g i i t u r a

  4 0 : o b l a d a y i i g o s p o d s t v u y i v ' s e i z e m i u g g r o v l a c h i i s k o i ,z a p l a n i n s k y m e s c z e z s e i k t a t a r s k y m s t r a n a m ,i A m l a s z u

  i P a g r a s z u c h e r t z e g , i s i e v e r i n s k o m u b a n s t v u g o s p o d i n , io b u p o p o e ' s e m i t p o . D u n a v i u d a z s e i d o v e l i k a a g o i n d r i ai D r 's t r u g r a d u v l a d a l e t z " .

  ( 2 2 ) T o t u a s a i u t r ' o a l t i t d i p l o m a d i n 1 3 9 9 , a p . V e n e l i n , Y 1 a -c h o - b o l g a r s k i t a i i i d a k o - s l a v i a n s k i i a g r a m a t y , P e t e r s b . , 1 8 4 0 ,i n - 8 , p - 1 8 .

  ( 2 3 ) O r i g i n a l u l i i s e a f f l u i I n A r c h i v u l d l i f u n i c i p a l d d i n L e m -b e r g , f a s e i c . 5 1 9 , d e u n d o P a m i l r e p r o d u s t i n o i i n A r c h i v a I s .t o r i c d , t . I , p a r t . 1 , p . 8 4 :, , v ' s e i z e m l i u g r o v l a c h i i s k o i d a z s e

  E l h t n u m a i ( l i c e c a t a t ab e l e t , e r m u r i " , c A c i l i t t o n da l l u B u l g a r i a c a c l u s e d e - mO t t o m a n i l o r u ( 2 4 ) .

  T o c m a i a c e s t a f u s e p r o b zc a t e g o r i c u , c u m u - c i i p e l a 1 4s e p u t e a l u n g i p a n e l a M a r es i n u m n i p e s o c o t l l a t e r m u l ua n t i D u n a r i i , a d e c a d e l a Bp a n e l a C h i l i a .

  P e l a n g a t r a c t a t e l e c o m m ev e n ep e l a n g a G r e c u l u C a l c o c c e d r I n c a d o n e n e r e c ud i n g u m l u l I n s u - s t M i r c ef a m o s u l u i s e n f i i n D r a c u - vd a t a p e n t r u t o t u - d ' a - u n a c a

  , c a dp r o b e l e s u n t p r - m u l t ei p r - p o n -d e r s e p e n t r u c a s a m a i 'u m b r a d e d u b i i i .

  D e l a 1 3 8 7 S i p a n e l a 1 4 6c e l l u B u n u, Y h a d i l D r a c u l u, C a l c o c o n d i l a,S t e f a n u i M i r c e a c e i M a n ,a u t o r i t a t i l e at o r i t a t i l o n l i n a c s t a m a t e r iv o c e ,c u o e s s a c t i t a t e c ai g e o m e t r i c a , t a r e l e o r i e n t a l e a l l e t e r r a B a

  M a t r e m t m u I n s e d e r e s o lt i u n i c r o u o l o g i c e :

  1 0 F o s t ' a p a r t e a m o l d o v e ni n p o s s e s s i u n e a M u n t e n i l o r u

  a d e c a i n a i n t e d e c r i s o v u lc e a ?2 0 C a n d i l a n u m e I n c e t a

  d e l u c r u r i I n u r m a a n n u l u i 1t a t u l u i c o m m e r c i a l u d i n p ac e l l n M a r e ?

  i d o v e l i k a g o m o r a "C f Z u b r z y c k i , p . 1 0 1 : J a nn u j a c y j a k s i e t y t a l o w a l , a z p o s a m o

  ( 2 4 ) E n g c l , G e s c h i c h t e d e r B u l g a r e y4 6 3 - 6 6 , 8 5 .

  M a i i s t o r i a a d e c i s i v i t

  a l l e

  ,

  i P o n t a ,

  i ,

  n i l

  t d p i i t m t i

  s i

  d i

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  14/348

  6 P A M E N U T L U 5 1 P O P O R U L U

  I n t r e 1 3 7 51 3 9 0 d o m n i s e I n M o l d o v a

  5 s s e - s p r e - t l e c i a n n i P e t r u M u s a t a . ( 2 5 )D e n i c a i r i n u s e s c i e, c a e l l a s a , f i f o s t av r e - o d a t a I n l u p t r t c u M u n t e n i i , i n c a t a a -c e s t i i a f i p u t u t t i r O p i c e a m a i f r u m 6 s i lp a r t e a 1 , - e r r e t .

  C u M i r c e a c e l l a M a r e , m a i e n d e o s e b i r e , P e -t r u M u 5 a t i i t r a i a i n c e a m a i b u n a , v e c i n e t a t e .

  L a 1 3 8 9 , n u m a i c u d u o t a n n i i n u r m a d i -p l o m e i m u n t e n e c u f o r m u l a : p e a m b e l e t e r -m u r i a l l e D u n d r i f p r e t u t i n d e n i p ' e n e l a M a -r e " , I T v e d e m i l p e a m e n d u o i t r m i t t e n d a os i n g u r a a m b a s s a d a , f i t P o l o n i a p e n t r u a i n -c h i a i a a c o l l o u n u t r a c t a t t i s o l i d a r a c u r e g e l eV l a d i s l a v a I a g e l l o .

  I n a c e a s o l ib o i e r u l t i m o l d o v e n e s c u D u -g o i a ,M a g n i f i c i P r i n c i p i s D o m i n i P e t r i V o -i e v o d a e M u l d a n e n s i s m a r s c h a l c u s " , n e g o t i -4 z O 0 c o n c l u d e, n uI n n u m e l e p r o p r i u l u is e a d o m m t P e t r u M u 5 a t i i , c a r e l e f u s e s e l e -

  g a t u m a i d e ' n a i n t e c i i C u r t e a d i n C r a c o -v i a ( 2 ( 3 ), M e a t h n u m a i a v e a n e v o i r t d e on o n i t a l l i a n a , c i t o e m a i l n n u m e l e l i i i M i r c e ac e l l u M a r e : n o m i n e e t p r o p a r t e D o m i n i

  " . ( 2 7 )C u a l t e c u v i n t e , d i n p r i e t e n i a , p e n t r u M t m -

  t e m M o l d o v a l u a a s s u p r i t ' 0 d e a - i I n c u m e t r i

  ( 2 5 ) N e a p r o p i a m u a c i d e c o m p u t u l i i c r o n o 1 o g i e r t a l l i i I n T, F i n c a i u , I , 3 5 7 , d i f f e r i t i i d e a l l i i N I E n g e l , G e s c h . d . M o l d . , I I ,

  1 1 0 , f , U m a i c u s d i M i d e a l l u l u i W o l f , B e s c h r e i b u n g d e s F u r -s t e n t h u m s . 1 1 1 - o l d a u , H e r m a n n s t a d t , 1 8 0 3 , i n - 8 , t . ' 2 , p . 2 1 4 .I n o p e r a n 6 s t r i i . L a t c u - v o d d v o m i t s u p p u n e u n e i n o u e a n a -l i s e c r i t i c e a c e s t i l p u n t i i d i n c r o n o l o g i a M o l d o v e T .

  ( 2 6 ) D o g i e l , C o d e x D i p l o m a t i c u s R e g n i P o l o n i t e , t . 1 , V i l -n a e , 1 7 5 8 , i n - f . , p . 5 9 7 , a n . 1 3 8 7 . A r c h i v a I s t o r i c d , 1 , 1 , 1 7 7 ,A k t y Z a p a d n o i R o s s i i , I , 2 2 .

  ( 2 7 ) D o g i e l , I , 5 9 7 a n . 1 3 8 0 . I n v e n t a n u m o l n n i u m p r i v i l e -g i o r u m , q u a e c u n g u e i n A r c h i v o R e g n i c o n t i n e n t u r , e d . R y k a -c z e w s k i , P a r i s , 1 8 6 2 , i n - 8 , r e s u m i l a c t u R i i n u r m i l i o r u 1 i 1, , M a i r m s e t R o m a n u s H e r i e k i c o m i t e s M i r i c i i w o i e w o d a e T r a n -s a l p i n i , e t D u g o g u s P e t r i w o i e w o d a e M o l d a v i e n s i s m a r -s c h a l c u s , o r a t o r e s , f o e d u s n o m i n e M i r i c i i c u m V l a d i s l a o r e g e

  , , P o l o n i a e e t s o c i e t a t e m b e l l i c o n t r a r e g e m H u n g a r i a e s a n c i u n t . '

  c u r e g a t u l a p o l o n a , r u M

  l o r a , d i n p r i e t e n i a p e n t r u Me u o e s t r e m O i n c r e d e r e a c el o c i r e . ( 2 8 )

  P e s t e u n i t a n n u m a r e l e Ma l l i a n t a, t r a m i t t e n d u d c a s t a ds a d a , c u r a t t i m u n t e n s c a , cd r e p t a i n P o l o n i a, c i s e o p r e s c e a nc a p i t a l a M o l d o v e l , u n d e ct a r i i r e g e l u i V l a d i s l a v u I ac a l i t a t e d ' o p o t r i v a s i m p a t ii d ' o p o t r i vs i c u r i t p e n t r u a m b e l e p a r t i

  F a t i i , c u a c e s t e a n u s e p 6d u 5 m a n i O p r O s p e t O, s u m a c a r u o s ud e o s t i l i t a t e I n t r e M o l d o v a p u t i n a p e c a t u t i m p u d o m nI n c e a d e ' n t e m d i n e l l e .

  S c o p u l a t r i p l e t c o n v e n t i ud i n 1 3 8 9 e r a d e a c o m b a t tm u n e U n g a r i a ( 3 0 ) .

  D a c d T r r a - R o m a n s c a m a i ' n a i n t e o b u c e a t a d e p u l a M o l d o v a P e t r u M u 5 ae n M u n t e n i i a s s u p r a M a g bc i a n t f ic h u t a t a e n t o t u l u d i n c o ne u M a g b i a r i i a s s u p r a M u np e a c e 5 t i i a i n t r e d o n e f o r moa r m a t a m o l d o v n a l a S i r eg a l % I a O l t a, os u l i t a l a r e s a r i t ui o s u -

  a p p u s a, c e i a - c e 1 - a r nf i i n l e s n i t u d . o b a n d i r e a i n s t r a i n a t u l m

  A s t a - f e l i u d r a s e d e m o0 e n l o g i c a I n m i s t r a , c m1 3 9 0 , i n t e r v a l l u l a d o m n i r i in u s ' a p u t u t a s c h i m b a r a p pc o n s t a t a t i i m a i s u s i t t n m e m

  ( 2 8 , E n g e l , I T , 1 1 0 , i n t e l l e g e t o t i i( 2 9 ) D o g i e l , I , 5 9 8 , a n . 1 3 9 0I n v e n t a r i u m , .C f . o b s e r -

  v a l i u n e a l i i i , 5 ' i n c a l u , I , 3 5 9 .

  ( 3 0 ) V e d i m a i s u s i i n o t a 3

  s i t - 1

  m o d i t :

  l a .

  U n -

  E t a

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  15/348

  I N T I N D E R E A T E R R I T O R I A L A .

  d i n 1 3 8 7 , i n c e l l e d o u e t r a c t a t e d i n 1 4 0 7 s i1 4 6 0 , i n a c t u l u l u i V l a d u D r a c u l u d i n 1 4 3 9s i ' n c r o n i c a b i z a n t i n a a l m C a l c o c o n d i l as u b a n n h 1 3 9 6 - 1 3 9 8 ,a d e c a :s p a t h i l ut r e g u d e l a B r a i l a p e n e l a C h i l i a, i n t r e R i -c h t " s i B e r l a d u d ' o p a r t e s i i n t r e D u n a r e a d ec e a - r a l t a, a p p a r t i n e a B a s s a r a b i l o r u .

  A s a a f o s t u d e l a 1 3 7 5 i n c c e .S a s g a n d a r i n m o r e d a t u l u c u c e r i r h m u n -

  t e n e i n t r ' o e p o c a a n t e r i O r a ?P e r d u t ' a _ M o l d o v a t e r m u l u d u n a r O n u s u b

  p r e d e c e s s o r h l u i P e t r u M u s a t u ?T i m p u l n f u n d a r i i p r i n c i p a t u l m m o l d o v e -n e s c u I n u r m a r e t r a g e r h u r d i e l o r t i t a t a r e,c a r t a n f o s t u u s u r p a t u c O s t a o r i e n t a l a a D a -c i e i m a " b i n e d e u n u s e c o h i , e s t e c u n n o s c u t i ic u o d e p l i n a c e r t i t u d i n e .

  T r a m a r t u r i e c o n t i m p u r a n e , c r o n i c a I J ng u r u l m I o n u d e K i l k u u l o ( 3 1 )i d o u e d i p -l o m e d e l a r e g e l e m a g b i a r t i L u d o v i c u c e l h iM a r e,

  u n a d i n 1 3 6 0 ( 3 2 ) s d c e a - Y a l t a d i n1 3 6 5 ( 3 3 ) , a f f i r m a i n t r ' u n u g l a s u , c u t o t u p o n -d u l u u n e i a u t o r i t a t i i r r e s i s t i b i l e , c u m i i - c d p el a 1 3 5 5 , c e - v a m a i m u l t u s k i c e - v a m a i p u -t i n u, p u t e r n i c u l u v o e v o d u a l l u R o m a n i l o r t id i n M a r a m u r a s u , n u m i t u B o g d a n t i , s e s c 0 1 1 ac o n t r a c o r O n a S f i n t u l m S t e f a n ' ' , a d u n a o n u -m e r O s a c O t a , t r e c e p e s t e m u n t e i n t O r r a m o l -d o v e n O s c a s i i n f i i n t e z a a c o l l o o n o u a

  3 1 T h w r o c z , C h r o n i c a H u n g a r o r u m , i n s e r t a s i m u l c h r o -n i c a J o a n n i s A r c h i d i a c o n i d e K i k u l l e w , I n S c h w a n d t n e r ,,S c r i p t o r e s B e r z o n H u n g a r i c a r u i n , t .1 , V i n d o b o n a e , 1 7 6 6 ,i n 4 , p . 2 4 5 . C h r o n i c o n B u d e n s e , e d . P o d h r a d c z k y , B u d a e ,1 8 3 8 , i n - 8 , p . 3 3 7 .

  ( 3 2 ) F i j e r , C o d e x D i p l o m a t i c u s B e g n i H u n g a r i a e , B u d a e1 8 2 5 - 3 1 , i n - 8 , t . 9 , v o l . 2 , p . 1 5 9 . R e p r o d u s d i n t r e g i i i n L a u -

  I s t o r i a B o n i d n i l o r a, e d . 2 , B u c u r . , 1 8 6 2 , p . 2 6 3 , n o t a .( 3 3 ) A p . S i m o n c h i c h , N o c t i u n i M a r m a t i c a r u m V i g i l i a e ,

  1 8 0 3 , m a n u s c r i p t u n r . 2 7 4 q u a r t . l a t . i n B i b l i o t e c a M u z e u l u id i n P e s t a , p . 1 6 5 : , , p r o f u g i i n M o l d a v i a B o g d a n i V o i v o d a eM a r m a r u s i e n s i s , u n a c u m i n f i d e l i b u s f i l i i s s u i s . " C f . W a g -

  n e r , D i s s e r t a t i o d e C w m a n i a n r . 4 , M S . a p . , i n c a l u , I , 3 2 6 .

  7

  a s e c l a r e a v u s e s e b o a ' , df i r e a l u c r u r i l o r t i , a n u m e i n ad o v a , c a r e e s t e c e a m a i a p rm u r s t i , f i i n d t i d e s p i i r t i t a d ec r e s c e t u l u C a r p a t , i l o r u , a d e ca s t a - c h , u n d e n e i n t i m p i n a ,, c e am a T v e c b i a c a p i t a l a a t e r r a :

  D e l a 1 3 5 5 p e n e l a 1 3 7 5, d e l a B o g d a np e n e l a P e t r u M u l a t u , a v e mc l e c i d e a n n i .

  I i i a c O s t a ' g l u m a " d e t i m p u , a -t i i t i f d e c u r e n d i i d e s c a l l e c a t i ,u r m a t O r e l e t r e i b a t t a i d e c a

  1 - o . A p r i n d e r d e c i n i i , i n tr e s t r i n s u , a s e o r g a n i s a b i n ep e t u t u l o c i d e t e l i n a p r i n t r 'a d m i n i s t r a t i u n e ;

  2 - o . A c r e s c e l a n u m e r u s it n d u c u i n c e t u l t i t o t t i m a ig e n d t i m e r e ( ' r e s t u r i l e t a t a

  s t r u ;3 - o . A r e s i s t e i n t e u n a , a p r Oa n n u , p r e t e n s i u n i l o r u U n g ai n c e t a i n v e c i c u r e v e n d i c au n e T i m a g i n a r e s u v e r a M t a t lv e t . ( 3 4 )

  C a n d t i . O r e m a i p u t u t ' a un a t i u n e a d e p a r t e l a D u n a r e ,i n d a t a p r i l l c i o c n i r e e n M u

  E s t e o i m p o s s i b i l i t a t e c r o nA s a d a r a d e l a 1 3 5 5 p e n e l

  l u l u d a n u b i a m i d i n t r e B r a i l at i n e a T e r r a - R o m a n e s c i .

  ( 3 4 ) l o a n n e s d e K i k u l l e w , p . 2 4 1 : , (s i n g u l i s a n n i s , v e l i n q u o l i b e t a n n o , :a e m u l o s e t r e b e l l e s , e t s a e p i u s c o n t r av o s .C h r o n i c o n B u d e n s e , p . 3 3 1 :, , I n q u o l i b e t t c r ta n n o , s a e p i n s c o n t r a . R a c e n s e s e t M

  L u d o v i c i l c e l l a M a r e d o m n i s e p a t r u - dp e n d l a 1 3 8 2 : f a c e l l d i r d s o c o t 4 1 1 a M o l d o v a

  i n -

  d o m n i a .

  P r i m a l i n s a - t p

  i I m p i n -

  S i a n g ,

  e l a l l

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  16/348

  8 P A M E N T U L Ut P O P O R U L U

  I n a i n t e d e1 2 7 0a c s t a p o r t i u n e a D u -n a r i y a v u s e s e d u o i s t a p t m i : p e n 6 l a P r u t ds e I n t i n d e a b e l l i e 6 s a r e p u b l i c i t i a B e r l a d u -l u l , d e d i n c o l l o d e P r u t d d o m i n i u l dC u m a n i l o r d, a v e n d i t C h i l i a d r e p t u c a p i -t a l a ( 3 5 ) .

  P r i n u r m a r e, e p o c ac u c e r i r i i m u n t e n e p em a l l u l u m o l d o v e n e s e d a n d D a n u b i u l u i p e n 6l a M a r e a - n g r i t i t r e b u i c a n t a t a ' i n t r e1 2 7 01 3 5 5 .

  N e v o m i t I n c e r c a a o f a c e m a i l a v a l l e .A e i d ' o - e a m d - d a t a , n i a g i u n g e a I n r e g i s t r aa t a t a , C a T e r r a - R o m a n e s c A , d i n s e c o l u h i X I V

  c o p p r i n d e a I n s i n e , c a o p a r t e i n t e g r a n t a at e r r i t o r i u l u i s e n n o r m a l , t o t t i t e r m u l d n o r -d i e d a l l d f l u v i u l u i r e g e .

  D e l a 1 4 0 0 I n c k e a c s t a r e g i u n e , r u m a ic u s m a C h i l i a , d e v i n e v i s u l d d e a u r a a n t iM o l d o v e i, c a r eI n c e p e a i n t e l l e g e s u p r e m ai m p o r t a n t a s t r a t e g i c ai c o m m e r c i a l a a g u r e -l o r d D u n a r i i .

  P e l a1 4 1 0A l e s s a n d r u c e n t ' B u n d p u n em i i n a p e C h i l i a ( 3 6 ) .

  V l a d d D r a c u l n o Y e a i n a p o i( 3 7 ) .S u b P e t r u - v o d a , f i y u l d l u l A l e s s a n d r u c e l l u

  B u r n t , o v e d e m a d i n n o i i l n p o s s e s s i u n e a M o l -d o v e n i l o r d , e a r l ' o c e d z a p e u n d m o m e n t aU n g a r i e i ( 3 8 ) , d e u n d e I n s e e a s e I n t 6 r c e l a

  ( 3 5 )V e d is t u d i u l t i m c u : D i p l o m a 1 3 e r l a l e n d d i n 1 1 3 1 , i n i a r n l u T r a i a n d , 1 8 6 9 , n r 5 2 . D e s p r o s t a t u l i b e r l a d i t n i i

  C u m a n i a i n t r o 1 1 7 01 2 7 0 n o i v o r n i v o r b i m a i i n s p e -c i i i n o p e r a : L a t e u - v o d a .

  ( 3 6 ) C e l l i p u t i n i l i n a c t u l i s e c r e t i i d e a l l i a n t i i i n t r e P o l o -n m i U n g a r i a d i n 1 4 1 2 C h i l i a f i g u r i c z , i i i n t r o o r a r l e M o l d e -y e i . V e H i s t o r i u P d o n i c a c l i b r i X I I , F r a n -c o f . , 1 7 1 1 , i n - f , t . I , p . 3 2 4 , l i b . X I . C f . P r a y , A n n a l e s R e -g u m H u n g a r i a t , V i e n n a e , 1 7 6 4 , i n - f . , t . 2 , p . 2 3 3 - 2 3 4 . ID i s s e r t a t i o n e s h i s t o r i c o - c r i t t c a p , V i n d o b . , 1 7 7 5 , i n - f . , p . 1 4 6 .K a t o n a , H i s t o r i a c r i t i c a H a n g a r i a e , t 1 2 , p . 9 1 9 3 e t c

  ( 3 7 M a i s u s u n o t a 2 3 .( 3 8 ) U r e c h l a i n L e t o p i s e t d e f e r r e i M o h l o v e i , e d . C o g M -

  n i a n t i , t . 1 , I a T , 1 8 5 2 , i n - 4 , p 1 1 1 : A c e s t i P e t r u - v o d i t , d a c i ia p r i b e g i t i l i n I t S r r a u n g u r s c i I a l d t u l i 1 4 4 9 , n ' a f i c u t uz i -

  M u n t e n i s u b f a m o s u l t i T e, f i i u l u hV l a c h D r a c u l a ( 3 9 ) .

  C u O M a c s t a p e r p e t u a sI n p r i m a g i u m e l a t e a s e c o lt e z e b i n e ,e a p r i n c i p i i m o l d o v ec h i a r dd u t c h o a p u e a t i , p r o f i t nt i m p d d e v r ' o r e s m e r i i ; a II n c a o c o n s i d e r a t i m a i m u

  h c a t i l n u m a i c r o n i c e l e si n t e r n a t i o n a l e n i v o r b e s cp o s s e s s i u n i i m o l d o v e n e , p e

  s e s c e d i n a c e a e p o c a n i c i ua d m i n i s t r a t i v d , d o n a t i n n e ,t o r d l a p a m e n t u r i l e d e l e n gp r e c u m i l a v e r n u a t a t e a d ig h i n e a , C e t a t e a - a l b a , B e r l a

  A s a a f o s t u p e n e l a S t e f aI n 1 4 6 2a c e s t u p r i n c i p e r e ' n o

  d i c a t e n t a t i v a a p r e d e c e s s o rp r i n d e C h i l i a , d a r n u r e u s e

  C u t r e i a n n i I n u r m a a r ms u n t m a i n o r o c 6 s e .

  C r o n i c a r u l u d i c e :I n a n n u l t i 1 4 6 5 , i n l u n a

  a d u n a n d t i S t e f a n u - v o d a m up o g o r i s t ' a e u t 6 t a p u t e r e a

  b a v i l m u l t i , c i a d a t a c e t a t e a C h i l i em o l d o - s l a v i c a d i n 1 5 0 4 , a p . K a r a m :R o s s i i s k a g o , e d E i n e r l i n g , P e t e r s b . , 1 8C r o n i c a m o l d o v e n s c d c e a v e c h i d ,L s t o -r i ' l i , I I I , 6 , l i c e i n t r a d u c e r eD i i K i l i a k r d lW e g i e r s k i e m u a b y b r o n i l j a o d T u r k

  ( 3 9 ) M a i s u s i n o t a 1 5 .0 0 ) M a i s u s i i n o t e l e 3 , 1 7 , 1 8 .( 4 1 ) U r e c h i d , L e t o p . I , 1 1 8 . C r o n i c a

  c i i S t e f a n i i c e l l a M a r e a s s e d i a s e pr o i l n u m e l e s l a v i c i i D I M M u n t e n i l o r iT a r ta a C r o n i c a m o l d o - s l a v i c a d i n K a r ac o c o n d y l a s . r e c . B e c k e r , l i b . I X , p . 5c e l l i i m a i p o s i t i v i ,m a r e l e S t e f a n i i i n c o n g il i a , o r a r l i i m u n t e n e s c i i a n t i h i T V l ac a r e l e s ' ag r i b i t i l p e d a t i i a a l l e r g a i n a g i u t o r u

  ( 1 5 1 3 x a o ; ) ? T p & r o L I 7 6 ) f a a . v r i ; I l ox o t n a ,7 1 r i a s t o C 4 : 1 1 7 q )r e K z X V . o v e t c .

  e r a

  3 ,

  D i u j o 4 s i

  c a r i a ,

  T i -

  c u m i i - e iT e m a , 7 i

  c a g y : c t i e r ' o, p . l v

  j r ;

  p a L n n i :

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  17/348

  1 N T I N D E R E A T E R R I T O R I A L A .

  C h i l i e i, i s o s s i n d d m i e r c u r i s p r e O b i l am e c l i - n 6 p t e, a I n c u n g i u r a t d c e t a t e a , i n s eg i o i n u s ' a a p u c a t i i d e h a r t t i , r v i n e r i d e, d e m a n t a a I n c e p u t t i a b a t t e c e t a t e a ,i a a ,t 6 t a c l i v a s ' a t i h a r a t i t t i p e n e " ' n s e r a, e r d s a m -

  , b e t a s e I n c h i n a r d c e i d i n c e t a t e , 0 a I n t r a t dS t e f a n d - v o d a i n c e t a t e a C h i l i e i " ( 4 2 ) .C a d e r e a C h i l i e i s u b d o m i n a t i u n e a l u i S t e -

  f a n g c e l l a M a r e t r a s e n e c e s s a r m e n t e d u p as i n e s u p p u n e r e a I n t r e g e i r e g i u n i l i m i t r o f e p ea m b e k m a l u r i a l l e P r u t u l u i , p e u n d e M u n t e -

  n i a n u p o s s e d a n i c i o l o c a l i t a t e f o r t i f i c a t aD e a c i I n a i n t e g u r e l e D t m a r i i I n c e t z ap e n t r u t o t t i - d ' a - u n a d ' a m a i f i a l l e T e r r d -R o m a n e s c i .

  D e l a M o l d o v e n i e l l e t r e e d l a T u r d , d e l aT u r d l a T a t a r i , d e l a T a t a r i l a M u s c a l l i .

  C u t 6 t e a s t e a o v i v a a d d u c e r e a - m i n t e ap r i m i t i v e i s i t u a t i u n i a s p a r t t i c i n c i s e c o hs i s ' a c o n s e r v a t t i p e n a s t a - g i I n n u m e l ep r o v i n c i a l d a l l t i B a s s a r a b i e i , a d e c a l & r a B a s -s a r a b i l o r i i p e c a r e p a r t e a d e g i o s u a M o l -d o v e d e p e s t e P r u t u n u c o n t e n i s e d e a l up u r t a p e n 6 l a 1 8 1 2i c a r e s e p a r e a t u t u r o r da f i o n e s t r a b a t t u t a e n i g m a , I n c i i t ut i m p t i n e -m i n i n u s c i e a i n u p u t e a s a g h i c e s c a a n t i -c u l di d u r a b i l u l u i m p e r i u a l l i l M u n t e n i l o r u ,

  A l e s s a n d r u B a s s a r a b d, V l a d i s l a v dB a s s a r a b u, R a d u B a s s a r a b i l, D a n u B a s s a -r a b u, M i r c e a B a s s a r a b t i , D r a c u - B a s s a r a b i i ,

  T e p e u - B a s s a r a b u , s p u m a n m u l u i b a s s a r a -b e s c i l, p e t o t t i l u n g u l d D a n u b i u l m p e n e l aM a r e a - n e g r a .

  ( 4 2 ) U r e c h i a , I . 1 1 9 C r o n i c a c e a v e c h i d , I I I , 7 , F , ; i C r o n i c am o l d o - s l a v i c d , L c . , u n d e 4 1 - 6 0 M u n t e n i I , a d e c i i U n g r o - r o -m d n i , i , s u n t n u m i t l U n g u r i , c an o t a d e m a I s u s f i .

  c o m m i t t e c u a c s t i l o c c a s m n e o e n o r m i l e m i r e , c a r e n ue s s i s t i i i n c e l l e - P a l t e d o n e c r o n i c e ,i a n u m e a l l u i t u r I c u C h i -l i a e l l i i v o r b e s c e d e s p r e l u a r e ac e i a - c e c o n s t i -t u i l u n u n o n - s e n s i i , c a c i t e r m u l f i o c c i d e n t a l a a n d N i s t r u l u in u i n c e t a s e . n i c i o d a t a p n e " a t u n c i d e a f i a l h i i M o l d o v e i .

  9

  I n p a r a g r a f u l u u r m a t o r u nv o m u r e v e np e l a r g u a s s u p r a n u m e l u i tB a s s a r a b i e i , s u b c a r e s e I n tT r r a - R o m a n e s c a I n g e n e r e' n P o n t t i .

  P e s t e u n d d e c e n n i u d u p a c uc a r e I m p l i c a i n s i n e I m p i nm o l d o v e n e s c d d e l a B e r l a dM i r e , S t e f a n d e e l l d M a r e i -d a t a p r i v i r i l e I n d i r e c t i u n e a, t i n -g e n d i i a s t r a m u t a i n a c e a

  t e r r e i d e l a S i r e t u l a M i l c o v uS u b a n n u h i 1 4 7 5 c r o n i c a rS i a l u a t i l S t e f a n d - v o d a c e

  c u t i n u t u e u t o t u , c e s e c h i a mn e t , s i l ' a l z p i t t d e M o l d o v a

  L e e ' d a r a t r e i d a t e r i g u r 6 s ec r i t i c a m a i p e s u s d d e o r i - c e

  1 - o . I n a i n t e d e 1 4 6 5 M u nt o t t i l i t t o r a l u l d m o l d o v e n e sp e n e " l a B e r l a d d s i C h i l i a ;

  2 - o . I n a i n t e d e 1 4 7 5 M u nt 6 t a l a t u r e a o c c i d e n t a l a a MB a c A u .

  3 - o . I n t r e 1 3 5 0 - 1 4 0 0 h on e s c u p e n l a B e r l a d u , C h i l i a n i c i m a c a r u p u s u I n d u b i u d ea l l e c a r i i a s u c c e s s i v e I n c e r cp r i n d e s e r e f e r a t 6 t e l a e p o ct r e 1 4 1 0 - 1 4 6 0 .

  I n a l t a r e a M o l d o v e i s i s c a d ee s t e o M t a r c l i a t a o p e r a a l uM a r e .

  S c u t u r a t i d e i n e c l i - c ; l ii d e r e s a r i t t i , v os p e c i f i c a f r u n t a r i a T e r r e i - R oc r i v e t u I n c u r s u l u s e c o l u l m

  A v e n d d S a b i i u l u l a a p p u si B r a r v u l ul a r e s a r i t u , r a g e m a t a s p r e s u

  ( 4 3 ) U r e c h i a , I , 1 2 8 .

  2

  a n d I t o

  U r e -a l i t , '

  C e t i i t a - a l b e ,

  i n i n

  C h i l i e l ,

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  18/348

  I 0 P A M E N T U L Ut P O P O R U L U .

  C a r p a t i l o r ui s p r e n o r d u d e m a l l u r i l e O l t u -l i n , s e I n t i n d e a s a n u m i t a t e r r a a F a g a r a s u -l i b ' , I n p r i v i n t a c A r i f a c u g r e u s e p e t e d i c e ,d e c a n a t u r a o l 4 g C t m a i m u l t u c u M u n t e n i as e u r n a i m u l t u c u A r d e l l u l u , c a d m a i e s t o -s u l u s e t t f l u v i t i o d e s p a r t e d e r e s t u l u T r a n -s i l v a n i e i , u n i n d ' o c u R o m a n i a , p e c h n d u g i -g a n t i c e l e s e l l e p i s c u n o d e s p a r t u d e r e s t u l uR o m a n i e i , u n i n d ' o c u . T r a n s i l v a n i a .

  0 u r b ei p e s t e s e s s e - 4 e c i d e s a t e f o r m z aa c e s t a l u n g u r e t a r e g i u n e , u n a d i n c e l l e m a i

  f r u n i s e p r i n v a r i e t a t e a s i t u r i l o r u , p r i n m u l -t h n e a p e r a e l o r u , p r i n v e r d e l e s e s ui e a r u n -t u l u p l a n t , p r i n s a n e t a t ei v i g r e , p r i n s u f -f l a r e r o m a n s c a .

  I n t r ' o d i p l o m a d i n 2 5 n o e m b r e 1 3 6 9 d o m -n u l u m u n t e n e s e n V l a d i s l a v u B a s s a r a b u s ei n t i t u l e z a :v o e v o d u l u T e r r e i - R o m a n e s c i,b a n u d eS e v e r i n ui d u c e l eF d g d r a s u -l u i " ( 4 4 )

  P e s t e f r e t a n m, a n i n n el a 1 4 i u l i u 1 3 7 2e l l u d a r u e s c e u n e i r a m u r e a n 6 m u l u i b a s s a -r a b e s c u c i n c i s a t e R i n g a O l t u I n t e r r a F A -g i l r a u l u f " ( 4 5 ) .

  M i r c e a c e l l u M a r e , a t a t u I n a c t u l u d i n 1 3 8 7( 4 6 ) , p r e c u m u a p r p e I n t o t e u r i c e l e s e l l e ( 4 7 ) ,a p p a r e c a d u c e a l l u t e r r e i d e p e s t e m u n t ia F a g a r a s u l m " ,i c e i a - c e Ii m a i r e m a r -c a b i l u, o f a c e p a n e s i ' n t r a n s a c t i u n i l e d i -p l o m a t i c e d i n t r e M u n t e n i a s i U n g a r i a ( 4 8 ) .

  ( 4 4 ) B a t t y a n y i , L e g e s e c c l e s i a s t i c a e H u n g a r i a e , C l a u d i o -p o l i , 1 8 2 7 , i n - f . , t . 3 , p . 2 1 7 : , , W a j w o d a T r a n s a l p i u u s e t B a n n sd e Z e w e r i n o , n e e n o n D u x d e F o g a r a s " . F U e r , I X , n r . 1 1 8 .

  L a u r i a n i i , 2 7 0 .( 4 5 ) F r i d v a l d s z k j d e F r i v a l d , . R e g e s U n g a r i a e M a r i a n i ,

  V i e n n a e , 1 7 7 5 , i n - 4 , p . 8 0 - 8 4 : i n t e r r a F u g a r a s p r o v e A l t " .F e j e r , I X , 4 , n r . 2 7 0 . K a t o n a , a n . 1 3 7 2 . B e n k b . M i l c o v i as i v e e p i s c o p a t u s M i l c o v i e n s i s e x p l a n a t i o , V i e n n a e , 1 7 8 1 , i n - 8 ,t . 2 , P . 2 8 4 . i 5 ' i n c a i u e t c .

  ( 4 6 ) M a i s u s n o t a 2 1 .( 4 7 ) D o g i e l , I , 5 9 8 , 5 9 9 . V e n e l i n , 2 2 .( 4 8 ) P r a y , D i s s e r t . , 1 4 4 .

  D r a c u l u, p r i n t r ' o d i p l o mg e n a r i t i 1 4 3 2, h a r a z e s c e b o i a r i l of a n ui R o m a n u t r e i s a t e , u ni o a p i ti n t e r r a F a g a r a s u l m ( 4 9 ) .

  N e p o p r i m u a c i , f a r a a n eI n a n n a l e l e s e c o l u l u i X V , I n s c r i e r e a d e f a t a , n u m a i a r r u n c a v r e - o l u m i n a r e t re p o c e i a n t e r i O r e .

  I n t r e 1 3 6 9 - 1 4 3 2 I n t r Cr a r l m e r a a B a s s a r a b i l o r

  C u m t i i d e c a n d u ?E c c em m d i n c e s t i u n i l e c e l ld e l i m p e d i t u .

  C e a m a Y v e c h i A m e n t i u nn e I n t i m p i n a I n t r ' u n t i d o c( 5 0 ) .

  ( 4 9 ) B o i k o ) , I I , 2 5 3 : H a b e o a d m at e r a n a n D o n a t i o n a l i u m I o a n n i s V ld i e 2 0 J a n u a r i i T e r g o v e s t i , i n p e r gg i l l o s u p e r z o n a s e r i e e a r u b r a p e nq u i b u s n o n m o d o t o t i u s V a l a c i d a e Te t i a m O m l a s i i e t d e F a g a r a s D u ep h a n o a t q u e R o m a n o B o e r f r a t r i

  p a g o s V a j d a f a l v a a c S e s s o r i L o t i, f a l v a v e r o p o r t i o n e s p o s s e s s o r i ai t e m M o s u l d i c t a s e t a q u a m F a g

  ( 3 0 ) K e m e n y i n K u r z , M a g a z i n f ig P u s , K r o n s t a d t , 1 8 4 6 , i n - 8 , t . 2 , pT e u t s c hh a b e r , U r k u n d e n b u c h z u r G e s c h i c h1 8 5 7 , i n - 8 , t . I , p . 5 0 : C a p i t u l u m e cn i u m p r e s e n t e s i n s p e c t u r o r u m n o t i tp e r v e n i r e . Q u o d a c c e d e n s n o s t r i i nW y d h d e B o n d , c o n f e s s u s e s t c o r mq u o d l i c e t t e r r a m B o j e , t e r r e Z u m bp r e s e n t i i n i p s a t e r r a B l a e o r u m e xs u i s j u s t i s q u e i m p e n s i s a b h o m i n e Bj u r i q u e s u o s u b j e c t a m r e d d i d e r i t , c or e v o l v e n s s u o q u a l i t e r e a d e m t e r r am o r i a m t r a n s e u n t e p e r m a j o r e s , a vf i l i i C h o r u p o s s e s s a , e t a t e m p o r i bB l a c o r u m t e r r a B u l g a r o r u m e x t i t ir o s t e n t a f u e r i t , q u a l i t e r i d d i c t u s Tr i m o r u m h o m i n u m e l o g i i s a f f i r m a rg i a t e m p o n i m i n p r o c e s s u e n a s c e rc h a r i t a t i s , q u a m c h r i s t i a n a e i d e m s vd i c t a m t e r r a m B o j e , t e r r e Z u m b u t h e l

  1

  V i a d i l

  u . I f i r n -

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  19/348

  I N T I N D E R E A T E R R I T O R I A L A . I I

  P r i m u l n p u n t u , c a r e n e i s b e s e e I n t e e n s u l u ,e s t e c a l a t u r e a f i i g a r a e n a s e n u m i a t o t t i - d ' a -u n a , , c h i a r u c u m u l t u I n a i n t e d e s e c o l u h tX I I I , t e r r a r o m a n e s c a " : t e r r a B l a c h o r u m( 5 1 ) .

  A c e s t a d a t u , a t a t u d e p r e t i o s ui e s p r e s s uI n m o d u l u c e l l u m a i c l a r t i , s e c i o c n e s c e c uo a l t g , i n d i c a t i u n e d e t o t t i o b s c u r a ,c a r e n up e r t e f i d e s c u r c a t A f a r a a g i u t o r u l u u n e i l a b o -r i o s e c r i t i c e .

  A c t u l t i p o v e s t e s c e , I n c e c h i p u s a t u l u

  a s t a - d i B o i t a s e u T u r n u - r o u , d e i p r i m i -t i v a m e n t e n u f a e e a p a r t e d i n g i u r i s d i c t i u -t o t u i m a i i n u r m a i s ' a

  s u p p u s u p r i n f o r t , a : a t e m p o r i b u s j a m , q u i -n b u s i p s a t e r r a B l a c o r u m t e r r a B u l g a r o r u me x t i t i s s e f e r t u r " .

  A d e e a :N u m a i d e c d n d r i s e d i c e c ' a i v e n i T t B u l -

  g a r i i i n a c e s t d t e r r d a R o m a n i l o r a . "B u l g a r i i n a v a l l i t i I n F a g a m ; a ti a n n e s -

  s t i n d u c a t r c l i i i u n u s a t u l e t u d e l a m a r g i n e ,c a r e l e t i n u s e m a i ' n a i n t e d e u n u a l t u s c a u n u ,C e c e o a d e v e r a a c i m i l i t u r a

  s a s e b a g e b i n e d e s e m a o I m p r e -o q u r a r e .

  I n t r e a n n u l u d i p l o m e i i I n t r e a n n u l i i p r e -t i n s e l c u c e r i r i b u l g a r e c a t a s a f i t r e c u t i i c a m

  v r ' o c i n c i - d e c i d e a n m , d e O r a - c en a n -r a t o r u l u n u e s t e i n s t a r e d e a p r e c i s a t i m -

  p u l u e v e n i m e n t u l m , d e c a t u n u m a i p r i n t e u n i id u b i o s u s e d i c e, c a n e s e el u e r u n d e p a r t a t e,n e c u n n o s c u t e, a f f l a t e d e l a b e t r n i, e m u n uv e d u t e ia u d i t e .

  f i l i o C h o r u , a c c e p t a e j u s r e c o m p e n s a i n p e c u n i a r u m s o l u t i o n ee t r e f u s i o n e , r e m i s i t c o r a m n o b i s p r e s e n t i u m t e s t i m o n i o l i t e -r a r u m . A n n o m i l l e s i m o d u c e n t e s i m o t r i c e s h n o e t p r i m o " .

  ( 3 1 ) A e 6 s t a o i n t r e v e d u s e d e g i a E d e r , O b s e r o a t i o n e s c r i -t i c a e a d h i s t o r i a m T r a n s s i l v a n i a e , C i b i n i i , 1 8 0 3 , i n - 8 , p . 5 2 ,i n s e e u o b i e i n u i t a s e a o s t i l i t a t ei r e a - v o i n O , p e n t r u t o t i i c ee s t e r o m a n e s e t i .

  A r a u r m a d e r o , c u m u - c i i Bc o p p r i n s u F a g a r a u l u p e l a

  I n s e t o e m a i a t u n c i c i z a c e as c l a v i a G r e c i l o r u , d e u n c l es m u l s u R o n i tn u l l A s s e n u a b i a I n t r e 1 1 9

  E s t e I n v e d e r a t u , c a B u l g am n s e m n e z a a l t u c e - v a .

  S a a r r u n c a m u o c a t a t u r a af i e i d i n e v u l u - m e d i u ,i t o t u l u s e I m p a c

  B i z a n t i n u l u L e o n t i G r a m md e s p r e t r a n s p o r t a r e a i m o r u c

  p e r n a l l u l u n o r d i c u a l l u D uR o m i l n e s c a, q i c e : I n B u l g a r i a d es t r u " ( . 5 2.

  C a r t a c a t a l a n a d i n 1 3 7 5, p e c a r e n o i v o m i t m a i a t t i n g e I n t r ' u n u d a M u n t e n i e i n u m e l e c o r r u pp e c h n d u B u l g a r i e i p r o p r i uf o r m a c e a c o r r e c t a : B u l g a r

  A c e s t a c o n f u s i u n e n o m i n ad e r e m a i a l l e s u b a n a t u l u S e, a n t i -c u l t c m b u a l l u B a s s a r a b i l o, d e s p r e c a r el a 1 2 3 7, a d e c a n u m a i c , : e s s e a nt u l u d o c u m e n t u l u i d e m a i s, r e g e l e m a -g h i a r u B e l a I V s c r i e a c a t r aI X : t e r r a m Z e m r a m c i r c ar i a e " ( 5 4 ) .

  M a i p e s c u r t u , i n a c t u l u d it e l e : a t e m p o r i b u s j a m, q u i b u s i p s a t eB u l g a r o r u m e x t i t i s s e f e r t u r, f l u p o t u a y e

  n i c i u n u s i m t u, d e c a n u l e t r a d u c e md e

  ( 5 2 ) A p . S t r i t t e r , I I , 5 5 $ :: ? ; B o u ) , T a p : a v" I c 7 p o uC f . i b . 5 3 3 .

  ( 5 3 ) U n a t l a s e n l a n g u e c a t a l a n e i nd e s m a n u s c r i t s , t . 4 , P a r i s , 1 8 4 3 , i n - 4 , p a4 . L e l e i v e l , W o o r a p h i e d u n z o y e n - d g e ,t . 3 , p . 1 4 2 , n o t a 5 5 . I d e r n , A t l a s , B r u x

  ( 5 4 ) P r a y , A n n a l . , I , 2 1 8 . C f . o a l t i l dT h e i n e r , M o n u m e n t a h i s t o r i c a H u n g a r ii n - f . , p . 1 7 1 :C i r c a p a r t e s B u l y a r i a e i n t e r rn o m i n a t u r " .

  B o l a ,

  n e a f l g a r a ; l u l u i ,

  S ' a p a

  p u t i n d

  i

  1 - a

  I -

  : = 7 : v s o 5o r . o T i c p . o . ; " .

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  20/348

  1 2 P A M E N T U L U 5 1 P O P O R U L U .

  c n d i E d g d r a s u l i t i n c d p u s e i n m a n e l e R o m d -n i l o r i i d e l a D u n d r e .

  P e n e " ' n t i m p i i m a i n u o l A r d e l e n i l n e b o -t e z a t i p e n o t ' c u t e o d a t a c u e p i t e t u l t i d eB u l g a r i , I n c a t t i s u b u r b i u h l m u n t e n e s c u d e -l a B r a s o v I I, r e m a r c a b i l i i p r i n b i s e r i c a l u iN g o i a - B a s s a r a b t ii u n c l e n u v e t i a u I i os i n g u r d v o r b a b u l g a r s c a, s e p o r o c l e s c ei n l i m b a m a g h i a r a B o l g h r s z k " s a l s c a u -

  B u l g a r i l o M ( 5 5 ), r a r o m n e s c e s ed i c eS c h e i " ( 5 6 ) , p r e c u m i t c r o n i c e l e n s t r ec e l l e v e c h l m i m i a t i p e ` B u l g a r i ( 5 7 ) .

  S a s s u l u R e i c h e r s d o r f e r , s c r i e n d t i I n p r i m ag i u m e t a t e a s e c o l u l u i X V I , s e r o s t e s c e d e -s p r e s u b u r b i e l e B r a s o v u l u i : u n u m i n c o l u n tB u l g a r i , a l t e r u m H u n g a r i , S a x o n e s a g r i c o -l a e t e r t i u m ( 5 8 ) .

  C i n e o r e n u r e c u n n O s c e a c i s i n t e s a c e l l o r t it r e i n a t i o n a l i t a t i a l l e A r d e l u l u i ?

  C u c a t e - v a r O n d u r i m a i g i o s t i I n s u - 0 a u t o -r u l u p u n e I n l o c t i d e B u l g a r i p e R o m n i :

  V a l a c h i " ( 5 9 ) .( 5 5 ) E n g e l , G e s c h . d . B l d g . , 3 8 5 , n o t a f . : M e i s s e n d i e W a -

  l a c h e n b e y d e n n e u e r n S i e b e n b i e r g e r n a n c h B u l g a r e n . w e i ld i e i n n e u e r n Z e i t e n d e m T h r k i s c h e n J o c h e e n t f l i e h e n d e nW a l a c h e n a u s d e r B u l g a r e y n a e h S i e b e n b i i r g e n k a m e n . "

  ( 5 6 ) G i p a , C r o n o l o g i a b i s e r i c e i d i n . 5 ' c h e 1 , c e s e i i c e B o l -g a r s e g d , i n C o o d i n i c e n u , D a c i a l i t t e r a r d , e d . 2 , l a p ' , 1 8 5 9 ,i n - 8 , p . 4 5 - 6 .F d i a p e n t r u n z i n t e , 1 8 4 0 , n r . 4 .D e s p r ei m a g i n a r a o r i g i n e b u l g a r i i a R o m a n i l o r r t d i n c h e i n u e s s i s t r tn i c o p r o b R . T d t r t i s t o r i a l o r i i c i v i l r te c c l e s i a s t i & I e s t e c u -r a t r t r o m i i n e s e i l . P a t r o n ' t a t l o r t i a i l f o s t i l t o t i i - d ' a - u n a D o m -n i t d i n M u n t e n i a .

  ( 5 7 ) C r o n i c a u n i v e r s a l i t i n l i m b a r o m i l n r t d e p e l a i n c e p u -t u l i i s e c o l u l u t X V I I , d e s c o p e r i t i t d e c r a r r t p r o f e s s o r u l i i r u s s i iG r i g o r o v i c z i n c A l l e t o r i a s e a p r i n T u r c i a , a p . . R a k o v s k i . N i e -k o l k o r i e c z i o A s i e n i u p ' r v o m u , B i e l g r a d , 1 8 6 0 , i n - 4 , p . 1 9 :C a l i o a n i l , d o m n u l d $ c h e i l o r d , t r u p u l t i l u T s v e t i I o a n l l R y l -, , s k i i d u s t ' l a c e t a t e i n T 6 r n o v i l " .

  ( 5 8 ) T r a n s s y l v a n i a e a c M o l d a v i a e d e s c r i p t i o , C o l o n i a e ,1 5 9 5 , i n - f . , p . 3 7 .

  ( 5 9 ) P . 3 8 : S u b u r b i a a u t e m c o m p l e n t q u i c q u i d e s t e x -t r a m u r o s v a l l i u m ,u b i i p s i S a x o n e s C i c u l i q u e m i x t i m h a -b i t a n t ; r e l i q u a m l o c i i s t i u s p a r t e m i n t r a i p s a s u s q u e m o n t i u ma n g u s t i a s V a l a c h i f e r e o c c u p a n t , h i c t e m p l u m h a l i e n t e t e in p r a e s i d e n t e m s a c r i f i c u l u m . R e e d b i s e r i c ai p o p a d i n c h e i

  N e m i c t i m a i n e t e d i iD a r d e c e O r e s a m a i v o r b

  c a n d t i o m r t u r i a t o t i i aa l l e r g a I n a i n t e - n e a n n m e Ic r e t aF a g a r a s u l u i ?

  U n t i p o e t t i s a s s e s e t i , c o n tc h e r s d o r f e r , d e s c r i e I n ut r r ai c e t a t e a d e a c e s t i l n u m

  A r x i a c e t a d r i p a s p i s c o s m d i v e s AC u i F o g a r a s p r i s c i n o m e n t r i b u e rU n d i q u e c u m f o s s i s v a l i d o c i r e u m. .H a i l e h a b i t a n t c i r c u m f o d i e n t e s n I n n u m e r i , q u i b u s a r x l e g e s e t m u

  A d e c a :P e m a l l u r i l e p e s c a r u l m

  t i t a c e t a t e , c a r i m v e c h i i ls e r a n u m e l e d e F a g a r a 0

  p r e t u t i n d e n i c u s a n t u r i z i d t i , u n c l e l d c u e s c I I n i pg d r i d, n e n u m e r a t i l T r i b a l l y ,, s u p p u s i l el o r u i d r e p t u l u i , d i c t a t e d

  C e l e b r u h i S a s s i i E d e r , eS c h e s a e u s , o b s e r v a :

  S u b e p i t e t u l i i d e T r i b a l l i ,B i t i -g a r i T , s u n tR o m a n i t d e l e m

  r a . s e i , p r e c u m i t t o t i i B u l g am a d d e l a B r a s o v i i ( 6 0

  B r a s o v u h i, c as i F a g a r a l f , u h l , da s e q a t e l a m a r g i n e a M u n ta c i I n c u r s u l u e y u l u i m e d

  g i n t e d e e l e m e n t t i r o m r t nU n g u r i i s i c h i a r t i f r a t i i np a t i n u s c i e a t i c u m i ld i s t i n g a, d e c a t i in u m a i a t t r i b u i n d u - i p o r e cf i -

  ( 6 0 ) S c h e s a e u s , R u i n e e P a n n o nR e r u m T r a n s s i l v a n i c a r u m , t . 1 , C, , T r i b a l l i h o d i e r n m B u l g a r i c e p o p ub u l o s e e p e n o s t r i s t r i p t o r e s ,t t i d e m h o c l o c o S

  V a l a c h o s a d p e l l a n t N e e f o r t a s s e b i u m , V a l a c h i s h a b i t a t u m , h o d i e q

  n u l i t- 4

  P a i l

  s a i d

  s i

  a

  i n l e l l e s t

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  21/348

  I N T I N D E R E A T E R R I T O R I A L A .

  i n d u c a v e n i a t i d i n d i r e c t i u n e a B u l g a r i e i , I n -t o c m a i p r e e m n d n o ic a m u t o t t i c u

  r a t i u n e , b o t e z i l n W U n g u r e n i p e R o -m n i i d i n A r d e l d .E s s e g e s e a u n u i s i n g u r t i c u v e n t i i , a s s u p r a

  e a r u i a n o i n i - a m u d a t u o s t e n e l l a d e a g r a -m d d i p r o b e p e s t e p r o b e , i m p r i t i a t o tn e -g u r a .

  T e r m e n u l u B u l g a r i " d i n d i p l o m a d e l a1 2 3 1 c a p a a a s t t i - f e l i u o d e p l i n a c h i a r i t a t e .

  E r a i l R o m A n i i d e l a S e v e r i n u .

  E p o c a a p p r o s s i m a t i v a a s t a b i l i r i i d o m i n a -i u n i i I n t e r r a F a g a r a p l u i c a d ed e r o I n t r e a n n i i 1 1 7 0 - 1 1 8 0 .

  D e a t u n c i I n s ei p n e p e l a 1 3 6 0, p r e -c u m u C h i l i a i n t r e 1 4 0 01 4 6 0 t r e c e a d i nm n d I n m i l n a , C a n d u l a M u n t e n i , C a n d t i l aM o l d o v e n i , t o t u a a r a g a r a u l u s e p a r e a f is o v a i t u I n t r e M u n t e n i i M a g h i a r i .

  I n 1 2 3 1 e l l u e r a a l l t i U n g a r i e i, d a r n ud e - m u l t u , e a c i : a c t u l i i d i n a c e s t i l a u n u a r a t ag r a b a d e a i n d r e p t a I n f a v 6 r e a u n u i M a -g h i a r d o s t r a m b e t a t e , c o m m i s a I n i n t e r v a l l u k ts t a p a n i r i i m u n t e n e .

  I n 1 2 9 1e l l t i e s t e d i n n o u u n g u r e s c i lI n s e e r o i d e p u t i n u t i m p t i, p r e c u m u s ev e d e d i n f a m 6 s a d i p l o m a, m e r e i le i t a t an i c i o d a t a e s p l i c a t a, p r i n c a r e r e g e l e m a -g h i a r i i I I I a c c e r d a o r a u h i F a g a r a u i u n u s a t u d i n a c e i a - i t e r r a U n g u r u l u in u -

  m i t t i U g r i n u , f i i n d u - c a : if o s t u r a p i t f ip e n e d r e p t u " ( 6 1 ) .C e i a - c e e a r a c t e r i s e z a d ' o p o t r i v a a m b e l e

  ( 6 1 ) F e j e r , V I , 1 , 1 1 8 . T e u t s c h u . F i r n h a b e r . 1 6 7 . L a u -r i a n a , 2 5 0 : n a s e i n d e b i t e a l i e n a t a s " . E n g e l , G e s c h . d . W a l,1 4 7 ,i E d e r , 3 3 , e r i l d u p i i d e n s d i t o y c e I - F a l t l , d i e d c i i U -g r i n d a f o s t i l R o m n i i , , , e i n g e b o l i r n e r W a l a c h " , d a r a b s o -l u t a m e n t e f d r i i p r o b l i . U n i i d o c u m e n t r i d i n 1 2 8 1 , T e u t s e h u .F i r n h a b e r , 1 2 2 , c o n s t a t d d i n c o n t r a , i n m o d u l i l c e l l a m a i p o -s i t i v a , u n g u r i s m u l d l u i U g r i n u i .C f . B O s l e r , D i e A n f a n g ed e s w a l a c h i s c h e n F u r s t e n t h u m s , W i e n , 1 8 6 7 , i n - 8 , p . 1 8 .

  1 3

  a c e s t e d o c u m e u t e , d i n 1 2 3 1 t e n d i n t a l o r d c o m m u n a d e ar e m u l u p r o p r i e t a t i i , c o n s e e il o r t i o c c u p a t i u n i m u n t e n e .

  D e c a t e o r i B a s s a r a b h a p u cb o i a r i i l o r t i l u a u a c o l l o p r i n a r e , p r e c m n i i v e c l u r a m t i mm e l e d i n 1 3 7 2 . 1 i d i n 1 4 3 2 ,m u n t i i a p e , c o n f i s c a t e c ud r e p t t ip e s m a f i s c u l u i d e l au n g u r i , e a r l I n s e p r o f i t a i li e i d e c e a d e

  t e i u o c c a s i u u e p e n t r u a r e vl o r t i , d i n d a t a c e a u t o r i t a t e aa I r i l o c u i p e c e a r o m f i n d .

  P e l a 1 3 0 0 F a g a r a p l u d eU n g a r i a, c a c i v o e v o d u l u t r a n sd i s l a u M a f o r t i f i e d a t u n e i, n e g r e i t u ic o n t r a v r e - u n e i a d i n c e l l ed i n p a r t e a M u n t e n i a ' .

  D e l a 1 3 0 0 p e n e l a 1 3 6 9m a g h i a r t i , I n t r u c a t t i n i a d df l u m e n t i o n e z a t e r r a F a g a rs t a s u t e d e p e r g a m e n e p el o c a l i t i l t i l e T r a n s i l v a n i e i , cc a n o u a c e t a t e n ' a p u t u t ur a b i l o r u, I n e t t i c h i a r u d e p e l as e e o l u h i i X I V r e g i u n e a i n tm u n t e n a .

  P u t i n e t a t e a c e a e s t r a o r dm e n t e l o r u n g a r e d e s p r e F

  d e g i a o b s e r v a t a c u m i r a r eN e m i n i i n s e n ' a v o i t t i s a gr a t a s o r g i n t e f i r e s c a a c i u d a

  M a g h i a r i i n u p u t e a u r e g u

  ( 6 2 ) S z e g ( d i , S i n o p s i s v i t a e B e l a e v i t a e r e g u m U n g a r i a e , C l a u d i o p . , 1 7 6I I . , 3 0 0 I V i n d i s c h . G e o g r a p h i c d e s b u r g e n . P r e s s b u r g , 1 7 9 0 , i n - 8 , p . 2 2

  ( 6 3 ) R o a m : , 9 , i n r e g i s t r z i i a c O s t a , t u r a f a p t u l t i l .

  I n t g - n e,

  a c e T a l i

  B a s s a r a b H o r d

  A n d r e w

  s ' a t i d e - m u l t d

  s i

  www.dacoromanica.ro

 • 8/12/2019 Bogdan Petriceicu-Hajdeu - Istoria critic a romnilor din ambele Dacii

  22/348

  1 4 P A M E N T U L U 1 P O P O R U L U .

  c e r i l e u n e i p r o v i n c i e , c a r e l e a p p a r t i n e a d i nc a n d u I n c a n d u n u m a i I n t r c a u .

  T o t h n o l c o n s t a t a r a m i l m a i s u s g ,d i n t r ' o c a u s a a n a l o g a , l i p s a a c t e l o r t i m o l d o -v e n e d e s p r e C h i l i a .

  N e r e s u m a m i l .I n t u t u c u r s u l i i s e c o l u l u i X I V , a f f a r a ( l o r a

  d e v r ' o c a t e - v a I n t r e r u m p e r i m o m e n t a n e ,B a s s a r a b i i a t i s t a p a n i t t i c u t i t l i i l l ld u c a l t ir e g i u n e a F a g a r a s u l u i, d i c t a n d t i d e p e c u l -m e a C a r p a t i l o r u p l i n e . l a t a l a z u r i l e M a r i i -n e g r e .

  D a r u n c l e O r e s e v a f i a f f l a n d ud u c a t u t r a n s - a l p i n u a f l l l M u n t e n i e i, m i s t e -r i o s u l u A m l a s u, c a r e l e f i g u r e z a m a i t o t u -d ' a - u n a a l l a t u r i c u F a g a r a s u l t i I n m a r e t a t i -t u l a t u r a a v e c h i l o r u B a s s a r a b i ? ( 6 4 )

  P l i n e a n u r e s p u n d e l a a c e s t a I n t r e b a r e ,n m f l u v o m u p u t e c o m b i n a o i d e i a e s s a c t ad e s p r e p r i m i t i v a i n t i n d e r e t e r r i t o r i a l a a T e r -r e i - R o m a n e s c i .

  S t a t i s t i c a T r a n s i l v a n i e i n i o f f e r a p e s t e t r e i -c l e c i d e l o c a l i t a t i , p r e s e r a t e p c i m i p e c o l l oI n f e h u d e f a i n d e d i r e c t i u n i , p u r t a n d i l t e t e

  n u m e : A m l a s t A l m a i , O m l a s i ,.A m i z a s t i , O l m e s t i , O m n a s a , H a h n a s t i ,A / m c i -s e l l z ( 6 5 )

  I n c e m o d i i e s i - v o m u d i n l a b i r i n t u l u u n e in o m e n c l a t u r e a t a t u d e c o n f u s e ?

  U n g u r u l u B e n k 6 , c o m m e n t a n d A d i p l o m al i n V l a d u D r a c u l u d i n 1 4 3 2 , a f f i r m a c u g r a -v i t a t e , c u n n i - c a A m l a s u l t i d i n c r i s e v e l e m u n -t e n e s e r e f e r a a n u m e l a u n t i s a t u d e l l i n g aS a b h u , n u m i t u s a s s e s c e H a m l e s c h , i m g u r e -s c e O , n 1 a s ii r o m a n e s c e A m l a s r i s e n O m -n a s i i ( 6 6 ) .

  ( 6 4 ) M a i s u s u n o t e l e 2 1 , 4 7 , 4 9 e t c .( 6 5 ) T r e n e n f e l d , S i e b e n b u r g e n s g e o g r a p h i s c h e s L e x i k o n

  W i e n , 1 8 3 9 , i n - 8 , t . I , p . 2 0 - 2 4 .( 6 6 ) M i l c o v i a , I I , 2 8 3 , 2 0 5 .

  0 e r r e r e, o d a t a a s v e ' r l i t a I n n e a T i m b e l o r i l , c r e s c e p r i n

  I n g u r a , c a b u l g a r u l t i d e z aO k aG e b h a r d i p r e f a c e s a t u l u

  r e s p e c t a b i l i i p r o v i n c i a , a s en e a t e r r e l F a g a r a s u l u i ( 6 7d o n e e n o r mt I , p e c a n n u l e g a sB e n k 6 s i d e e a r l ' s ' a r u f i s pr i n t e

  E n g e l m e r g e s i m a t d e p a, n a s c o c i n dd i n s e n i n u :d o m i n i r d u O n d a s u l n

  i n t e r i o r u l t i d i s t r i c t u l m f a ga s t i i - f e l m s ' a i n r a d e c i n a t

  m a r i t 6 d i n c e I n c e m a i m uI n f l o r i c e l l e .

  S A e s s a m i n a m u i n s e r e az a i c a a l u c r u l u i .

  A m l a s u l u l i i i B e n k 6 e s t e is a t u l e t i il i p s i t u d e o r i - c e t r a d ic u t i l s i d e o r i c e i n s e m n e t a t

  O a r e a s t a s r t f i f o s t u a