bilete aptitudini actualizate 2013.doc

Upload: clatr

Post on 14-Apr-2018

241 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  1/190

  Biletulnr.1Cum se clasific profesionitii contabili?Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic:- dependenti, cu statut de angajati;- independenti sauliber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei

  contabile.Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestiapot sa-si desfasoare activitatea:individual;- in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau furnizori deservicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o bunaguvernare a intreprinderilor.

  2.Prezentati platitorii impozitului pe profit si precizand in cadrul fiecareicategorii sfera de cuprindere a impozitului.

  ART. 1 ContribuabiliSunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmtoarelepersoane, denumite n continuare contribuabili:

  a!persoanele juridice rom!ne;Norme metodologiceb!persoanele juridice strine care desf"oar activitate prin intermediul unui sediu#mai

  multor sedii permanente n $om!nia; %n vigoare de la & iulie '(&)*Norme metodologicec!persoanele juridice strine "i persoanele fizice nerezidente care desf"oar activitate n

  $om!nia ntr-o asociere cu sau fr personalitate juridic;d!persoanele juridice strine care realizeaz venituri din#sau n legtur cu propriet+i

  imobiliare situate n $om!nia sau din v!nzarea#cesionarea titlurilor de participare de+inute la opersoan juridic rom!n;

  e! persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice rom!ne, pentru veniturilerealizate at!t n $om!nia c!t "i n strintate din asocieri fr personalitate juridic; n acest caz,impozitul datorat de persoana fizic se calculeaz, se re+ine "i se vars de ctre persoana juridicrom!n.

  f!persoanele juridice cu sediul social n $om!nia, nfiin+ate potrivit legisla+iei europene.ART. 1" #fera de cuprindere a impozituluimpozitul pe profit se aplic dup cum urmeaz:a! n cazul persoanelor juridice rom!ne "i al persoanelor juridice cu sediul social n

  $om!nia, nfiin+ate potrivit legisla+iei europene, asupra profitului impozabil ob+inut din oricesurs, at!t din $om!nia, c!t "i din strintate;

  b!n cazul persoanelor juridice strine care desf"oar activitate prin intermediul unui

  sediu permanent#mai multor sedii permanente n $om!nia, asupra profitului impozabil atribuibilsediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediuluipermanent desemnat s ndeplineasc obliga+iile fiscale; %n vigoare de la & iulie '(&)*

  c! n cazul persoanelor juridice strine "i persoanelor fizice nerezidente care desf"oaractivitate n $om!nia ntr-o asociere cu sau fr personalitate juridic, asupra pr+ii din profitulimpozabil al asocierii care se atribuie fiecrei persoane;

  1

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n13http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n13bhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n13http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n13b
 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  2/190

  d! n cazul persoanelor juridice strine care realizeaz venituri din#sau n legtur cupropriet+i imobiliare situate n $om!nia sau din v!nzarea#cesionarea titlurilor de participarede+inute la o persoan juridic rom!n, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;e!n cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice rom!ne care realizeazvenituri at!t n $om!nia, c!t "i n strintate, din asocieri fr personalitate juridic, asupra pr+ii

  din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.Biletul nr.2

  1. Ce $ntelegeti prin audit $n general% dar prin audit financiar% dar prin audit statutar?Prin audit& $n general, se n+elege eaminarea profesional a unei informa+ii n vederea

  eprimrii unei opinii responsabile "i independente prin raportarea la un criteriu %standard,norm* de calitate.

  Orice analiz, orice control, orice verificare "i orice studiu asupra unei sec+iuni sau a uneipr+i din contabilitate sau din situa+iile financiare ale unei entit+i poate fi calificat ca 'auditfinanciar.

  O misiune de audit financiar poate fi prealabil unei misiuni de audit opera+ional sau unei

  misiuni de audit de gestiune. Din cele prezentate rezult c sintagma /audit financiar este multmai cuprinztoare dec!t cea de /audit statutar.

  Prin audit statutarse n+elege eaminarea efectuat de un profesionist contabil competent "iindependent asupra situa+iilor financiare ale unei entit+i n vederea eprimrii unei opiniimotivate asupra imaginii fidele, clare "i complete a pozi+iei "i situa+iei financiare precum "i arezultatelor %performan+elor* ob+inute de acesta.

  0ltfel spus, auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari careeamineaz "i certific n totalitatea lor situa+iile financiare, potrivit normelor de audit, inclusivactivit+i "i opera+ii specifice intreprinderii auditate, n virtutea unor dispozi+ii legale %legeacontabilit+ii, legea societ+ilor comerciale, legea pie+elor de capital etc.*, ca urmare a mandatuluiprimit din partea proprietarilor intreprinderii %ac+ionari, asocia+i*.

  '.Precizati $n ce conditii datoreaz organizatiile non ( profit impozit pe profit si cum sedetermine acesta.

  Organiza+iile nonprofit, organiza+iile sindicale "i organiza+iile patronale sunt scutite de laplata impozitului pe profit pentru veniturile din activit+i economice realizate p!n la nivelulec1ivalentului n lei a &2.((( euro, ntr-un an fiscal, dar nu mai mult de &(3 din veniturile totalescutite de la plata impozitului pe profit.

  Deci, limita veniturilor scutite ,din activit+i economice, este minimul dintre : &2.((( euro "i&(3 din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit

  Biletul nr.

  1.Care sunt ateptrile publicului de la un audit statutar?Orice defini+ie a auditului statutar trebuie s +in cont de nevoile "i a"teptrile

  utilizatorilor, n msura n care acestea sunt rezonabile, precum "i de capacitatea auditoruluistatutar de a rspunde la aceste nevoi "i a"teptri.

  Publicul se a"teapt ca auditorul statutar s joace un rol n protejarea intereselor sale,prin oferirea unei resigurri referitoare la:

  acurate+ea declara+iilor financiare; continuitatea eploatrii "i solvabilitatea firmei;

  2

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  3/190

  eisten+a unor fraude; respectarea de ctre firm a obliga+iilor sale legale; comportamentul responsabil al firmei fa+ de problemele legate de mediu "i

  probleme sociale.2Prezentati cum se determine impozitui pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza pe

  langa )enituri din comercializarea produselor alimentare prin intermediul unui magazin s*i)enituri din acti)itatea unui bar de noapte.Determinarea impozitului pe profit aferent activit+ii de bar de noapte %art.&456*Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maim dintre:- 1+, - Profitul impozabil din aceasta acti)itate sau( , - Total )enituri din aceasta acti)itate .Astfel& )om calcula impozitul pe profit $n ambele moduri& urm/nd s decidem ulterior careeste suma de plat.

  Biletul nr."1.Ce este auditul intern?

  0uditul intern reprezint acea component a auditului financiar care const n eaminareaprofesional efecutat de un profesionist contabil competent "i independent n vederea eprimriiunei opinii motivate n legatur cu validitatea "i corecta aplicare a procedurilor interne stabilite deconducerea intreprinderii %entit+ii*.

  0uditul intern reprezint un compartiment de control din cadrul entit+ii care efectueazverificri pentru aceasta; face parte din controlul intern al entit+ii "i are ca obiective de bazverificarea eficacit+ii sistemelor contabile "i de control intern.

  0uditul intern la o entitate se poate realiza prin compartimente distincte ale acesteia "i, nacest caz, auditorul intern face parte din structurile func+ionale ale entit+ii economice sausociale; auditul intern se poate realiza "i pe baze contractuale cu o firm de audit alta dec!t ceacare efectueaz auditul asupra situa+iilor financiare ale acestei entit+i.

  '.Care este sfera de cuprindere a elementelor similare )eniturilor si a elementelor similarec0eltuielilor $n )ederea determinrii impozitului pe profit. ai unele e-emple $n urma crorapot rezulta elemente similare )eniturilor i c0eltuielilor.pct. &' din 7ormele la 5odul 6iscal %89 #'((* : emple de elemente similare veniturilor:- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor invaluta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sautranspunerii;- rezervele din reevaluarea mijloacelor fie, potrivit prevederilor art. '' alin. %2* si alin. %2.&* din5odul fiscal;

  - castigurile legate de vanzarea sau anularea titlurilor de participare propriidobandite#rascumparate. emple de elemente similare c1eltuielilor:- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor invaluta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sautranspunerii;- c1eltuiala cu valoarea neamortizata a c1eltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelorfie de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. n acest caz,

  3

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  4/190

  c1eltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectivdurata initiala stabilita conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. nmod similar se va proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilorprovizorii trecute in rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale;- diferentele nefavorabile dintre pretul de vanzare al titlurilor de participare proprii si valoarea

  lor de dobandire#rascumparare, inregistrate la data vanzarii titlurilor respective.

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  5/190

  n aplicare ea este adaptata la specificul si cultura intreprinderii.

  '. ati e-emple de c0eltuieli nedeductibile& indiferent de conte-tul $n care se efectueaza.C0eltuieli nedeductibile sunt3

  - c1eltuielile cu impozitul pe profit;- c1eltuieli cu amenzile datorate autorit+ilor rom!ne;- c1eltuieli aferente veniturilor neimpozabile.

  Biletul nr.+1.5n ce relatie se afla profesia contabila si fiscalitatea?

  ?egatura stransa intre cunoasterea contabilitatii , fiscalitatii , conturilor reale aleclientilor , calcularea impozitelor si returnarile de tae si impozite a facut din profesia contabilaun centru natural de epertiza. Profesia contabila este in prezent principalul furnizor de serviciifiscalitatii. Dezvoltarea legislatiei fiscale a influentat dezvoltarea profesiei contabile. 0ctivitatea fiscala , ca parte componenta a profesiei contabile, acopera o arie larga deservicii:-conformarea la regulile fiscale,-planificarea si consultanta fiscala,-reprezentarea in fata instantelor juridice- servicii legate de impozitarea corporatiilor.

  Obiectivul unui profesionist contabil este de a ajuta clientii sa se conformeze eficient lacerintele de raportare si sa isi minimizeze impozitele viitoare printr-o planificare corespunzatoare

  2.ati e-emple de c0eltuieli cu deductibilitate limitata.Art 21 7! C0eltuieli cu deductibilitate limitata3

  a!c1eltuielile de protocol n limita unei cote de '3 aplicat asupra diferen+ei rezultatedintre totalul veniturilor impozabile "i totalul c1eltuielilor aferente veniturilor impozabile, alteledec!t c1eltuielile de protocol "i c1eltuielile cu impozitul pe profit;

  Norme metodologice 0$@. '& al.) a*)). >aza de calcul la care se aplic cota de '3 o reprezint diferen+a dintre totalul veniturilor "ic1eltuielile nregistrate conform reglementrilor contabile, la care se efectueaz ajustrile fiscale.0stfel, din c1eltuielile totale se scad c1eltuielile cu impozitul pe profit curent "i am!nat,c1eltuielile de protocol, c1eltuielile aferente veniturilor neimpozabile, iar din totalul veniturilor sescad veniturile neimpozabile. An cadrul c1eltuielilor de protocol, la calculul profitului impozabil,se includ "i c1eltuielile nregistrate cu taa pe valoarea adugat colectat potrivit prevederilortitlului

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  6/190

  biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cmine de nefamili"ti, pentru "colile pe care le au subpatronaj, precum "i alte c1eltuieli efectuate n baza contractului colectiv de munc. An cadrulacestei limite, pot fi deduse "i c1eltuielile reprezent!nd: tic1ete de cre" acordate de angajator nconformitate cu legisla+ia n vigoare, cadouri n bani sau n natur oferite copiilor minori "isalaria+ilor, cadouri n bani sau n natur acordate salariatelor, costul presta+iilor pentru tratament

  "i odi1n, inclusiv transportul pentru salaria+ii proprii "i pentru membrii de familie ai acestora,ajutoare pentru salaria+ii care au suferit pierderi n gospodrie "i contribu+ia la fondurile deinterven+ie ale asocia+iei profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din "coli "i centre deplasament;

  Norme metodologice 0$@. '& al.) c*33^1. Cheltuielile efectuate n baza contractului colectiv de munc, ce intr sub incidena

  revederilor art. 21alin. !3" lit. c" din Codul fiscal, sunt cheltuielile de natur social stabilite n cadrulcontractelor colective de munc la nivel naional, de ramur, #ru de uniti $i uniti, altele dec%t celemenionate n mod e&res n cadrul art. 21alin. !3" lit. c" din Codul fiscal.

  d! perisabilit+ile, n limitele stabilite de organele de specialitate ale administra+ieicentrale, mpreun cu institu+iile de specialitate, cu avizul Cinisterului 6inan+elor Publice;

  Norme metodologice0$@. '& al.) d*

  )2. 7u sunt considerate perisabilit+i pierderile te1nologice care sunt cuprinse n norma deconsum proprie necesar pentru fabricarea unui produs sau ob+inerea unui serviciu.

  e!c1eltuielile reprezent!nd tic1etele de mas acordate de angajatori, potrivit legii;f!BBB 0brogatg!c1eltuielile cu provizioane "i rezerve, n limita prevzut la art. 22%

  ART. 22 Pro)izioane i rezer)e

  71! 5ontribuabilul are dreptul la deducerea rezervelor "i provizioanelor, numai nconformitate cu prezentul articol, astfel:

  a! rezerva legal este deductibil n limita unei cote de 23 aplicat asupra profituluicontabil, nainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile "ise adaug c1eltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, p!n ce aceasta va atinge a cinceaparte din capitalul social subscris "i vrsat sau din patrimoniu, dup caz, potrivit legilor deorganizare "i func+ionare. An cazul n care aceasta este utilizat pentru acoperirea pierderilor saueste distribuit sub orice form, reconstituirea ulterioar a rezervei nu mai este deductibil lacalculul profitului impozabil. Prin ecep+ie, rezerva constituit de persoanele juridice carefurnizeaz utilit+i societ+ilor comerciale care se restructureaz, se reorganizeaz sau se

  privatizeaz poate fi folosit pentru acoperirea pierderilor de valoare a pac1etului de ac+iuniob+inut n urma procedurii de conversie a crean+elor, iar sumele destinate reconstituirii ulterioarea acesteia sunt deductibile la calculul profitului impozabil;Norme metodologice

  b! provizioanele pentru garan+ii de bun eecu+ie acordate clien+ilor; Normemetodologice

  c!provizioanele constituite n limita unui procent de '(3 ncep!nd cu data de& ianuarie'((, '23 ncep!nd cu data de& ianuarie '((2, )(3 ncep!nd cu data de& ianuarie '((, dinvaloarea crean+elor asupra clien+ilor, nregistrate de ctre contribuabili, altele dec!t cele prevzute

  '

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3ahttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3dhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#s22http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n22ahttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n22bhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n22bhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3ahttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3dhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#s22http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n22ahttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n22bhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n22b
 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  7/190

  la lit. d*, f*, g* "i i*, care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condi+ii:&. sunt nregistrate dup data de& ianuarie '((;'. sunt nencasate ntr-o perioad ce dep"e"te 'E( de zile de la data scaden+ei;). nu sunt garantate de alt persoan;. sunt datorate de o persoan care nu este persoan afiliat contribuabilului;

  2. au fost incluse n veniturile impozabile ale contribuabilului;Norme metodologic0!c1eltuielile cu dob!nda "i diferen+ele de curs valutar, n limita prevzut la art. 2;ART. 2 C0eltuieli cu dob/nzile i diferene de curs )alutar

  71!51eltuielile cu dob!nzile sunt integral deductibile n cazul n care gradul de ndatorarea capitalului este mai mic sau egal cu trei. 9radul de ndatorare a capitalului se determin caraport ntre capitalul mprumutat cu termen de rambursare peste un an "i capitalul propriu, camedie a valorilor eistente la nceputul anului "i sf!r"itul perioadei pentru care se determinimpozitul pe profit. Prin capital mprumutat se n+elege totalul creditelor "i mprumuturilor cutermen de rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.

  7181!An n+elesul alin. %&*, prin credit#mprumut se n+elege orice conven+ie nc1eiat ntrepr+i care genereaz n sarcina uneia dintre pr+i obliga+ia de a plti dob!nzi "i de a restituicapitalul mprumutat.

  72!An condi+iile n care gradul de ndatorare a capitalului este peste trei, c1eltuielile cudob!nzile "i cu pierderea net din diferen+ele de curs valutar, aferente mprumuturilor luate ncalcul la determinarea gradului de ndatorare, sunt nedeductibile. 0cestea se reporteaz nperioada urmtoare, n condi+iile alin. %&*, p!n la deductibilitatea integral a acestora.

  7! An cazul n care c1eltuielile din diferen+ele de curs valutar ale contribuabiluluidep"esc veniturile din diferen+ele de curs valutar, diferen+a va fi tratat ca o c1eltuial cudob!nda, potrivit alin. %&*, deductibilitatea acestei diferen+e fiind supus limitei prevzute la alin.%&*. 51eltuielile din diferen+ele de curs valutar, care se limiteaz potrivit prezentului alineat, suntcele aferente mprumuturilor luate n calcul la determinarea gradului de ndatorare a capitalului.

  7"!Dob!nzile "i pierderile din diferen+e de curs valutar, n legtur cu mprumuturileob+inute direct sau indirect de la bnci interna+ionale de dezvoltare "i organiza+ii similare,men+ionate n norme, "i cele care sunt garantate de stat, cele aferente mprumuturilor ob+inute dela institu+iile de credit rom!ne sau strine, institu+iile financiare nebancare, de la persoanelejuridice care acord credite potrivit legii, precum "i cele ob+inute n baza obliga+iunilor admise latranzac+ionare pe o pia+ reglementat nu intr sub inciden+a prevederilor prezentului articol.

  7!An cazul mprumuturilor ob+inute de la alte entit+i, cu ecep+ia celor prevzute la alin.%*, dob!nzile deductibile sunt limitate la:

  a!nivelul ratei dob!nzii de referin+ a >ncii 7a+ionale a $om!niei, corespunztoareultimei luni din trimestru, pentru mprumuturile n lei; "i

  b!nivelul ratei dob!nzii anuale de F3, pentru mprumuturile n valut. 0cest nivel al rateidob!nzii se aplic la determinarea profitului impozabil aferent anului fiscal '((. 7ivelul rateidob!nzii pentru mprumuturile n valut se actualizeaz prin 1otr!re a 9uvernului.

  7+!?imita prevzut la alin. %2* se aplic separat pentru fiecare mprumut, nainte deaplicarea prevederilor alin. %&* "i %'*.

  79!Prevederile alin. %&* - %)* nu se aplic societ+ilor comerciale bancare, persoanejuridice rom!ne, sucursalelor bncilor strine care "i desf"oar activitatea n $om!nia,societ+ilor de leasing pentru opera+iunile de leasing, societ+ilor de credit ipotecar, institu+iilor decredit, precum "i institu+iilor financiare nebancare.

  7:! An cazul unei persoane juridice strine care "i desf"oar activitatea printr-un sediupermanent n $om!nia, prevederile prezentului articol se aplic prin luarea n considerare a

  (

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n22chttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a23http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a23http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n22chttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a23
 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  8/190

  capitalului propriu.Norme metodologicei!amortizarea, n limita prevzut la art. 2";

  ART. 2" Amortizarea fiscal71! 51eltuielile aferente ac1izi+ionrii, producerii, construirii, asamblrii, instalrii sau

  mbunt+irii mijloacelor fie amortizabile se recupereaz din punct de vedere fiscal prin

  deducerea amortizrii potrivit prevederilor prezentului articol.72!Cijlocul fi amortizabil este orice imobilizare corporal care ndepline"te cumulativurmtoarele condi+ii:

  a!este de+inut "i utilizat n produc+ia, livrarea de bunuri sau n prestarea de servicii, pentrua fi nc1iriat ter+ilor sau n scopuri administrative;

  b!are o valoare fiscal mai mare dec!t limita stabilit prin 1otr!re a 9uvernului, la dataintrrii n patrimoniul contribuabilului;

  c!are o durat normal de utilizare mai mare de un an.Pentru imobilizrile corporale care sunt folosite n loturi, seturi sau care formeaz un

  singur corp, lot sau set, la determinarea amortizrii se are n vedere valoarea ntregului corp, lotsau set. Pentru componentele care intr n structura unui activ corporal, a cror durat normal deutilizare difer de cea a activului rezultat, amortizarea se determin pentru fiecare component nparte.

  7!Sunt, de asemenea, considerate mijloace fie amortizabile:a!investi+iile efectuate la mijloacele fie care fac obiectul unor contracte de nc1iriere,

  concesiune, loca+ie de gestiune, asociere n participa+iune "i altele asemenea;b! mijloacele fie puse n func+iune par+ial, pentru care nu s-au ntocmit formele de

  nregistrare ca imobilizare corporal; acestea se cuprind n grupele n care urmeaz a senregistra, la valoarea rezultat prin nsumarea c1eltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

  c! investi+iile efectuate pentru descopert n vederea valorificrii de substan+e mineraleutile, precum "i pentru lucrrile de desc1idere "i pregtire a etrac+iei n subteran "i la suprafa+;

  d! investi+iile efectuate la mijloacele fie eistente, sub forma c1eltuielilor ulterioarerealizate n scopul mbunt+irii parametrilor te1nici ini+iali "i care conduc la ob+inerea debeneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fi;

  e! investi+iile efectuate din surse proprii, concretizate n bunuri noi, de natura celorapar+in!nd domeniului public, precum "i n dezvoltri "i modernizri ale bunurilor aflate nproprietate public;

  f!amenajrile de terenuri;g! activele biologice, nregistrate de ctre contribuabilii care aplic reglementrile

  contabile conforme cu Standardele interna+ionale de raportare financiar.7"!7u reprezint active amortizabile:a!terenurile, inclusiv cele mpdurite;b!tablourile "i operele de art;c!fondul comercial;d!lacurile, bl+ile "i iazurile care nu sunt rezultatul unei investi+ii;e!bunurile din domeniul public finan+ate din surse bugetare;f!orice mijloc fi care nu "i pierde valoarea n timp datorit folosirii, potrivit normelor;g!casele de odi1n proprii, locuin+ele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazier,

  altele dec!t cele utilizate n scopul realizrii veniturilor;0! imobilizrile necorporale cu durat de via+ util nedeterminat, ncadrate astfel

  potrivit reglementrilor contabile.7!BBB 0brogat

  )

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n23http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a24http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n23http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a24
 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  9/190

  7+! $egimul de amortizare pentru un mijloc fi amortizabil se determin conformurmtoarelor reguli:

  a!n cazul construc+iilor, se aplic metoda de amortizare liniar;b! n cazul ec1ipamentelor te1nologice, respectiv al ma"inilor, uneltelor "i instala+iilor,

  precum "i pentru computere "i ec1ipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta

  pentru metoda de amortizare liniar, degresiv sau accelerat;c!n cazul oricrui alt mijloc fi amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda deamortizare liniar sau degresiv.

  79!An cazul metodei de amortizare liniar, amortizarea se stabile"te prin aplicarea cotei deamortizare liniar la valoarea fiscal de la data intrrii n patrimoniul contribuabilului amijlocului fi amortizabil.

  7:!An cazul metodei de amortizare degresiv, amortizarea se calculeaz prin multiplicareacotelor de amortizare liniar cu unul dintre coeficien+ii urmtori:

  a!&,2, dac durata normal de utilizare a mijlocului fi amortizabil este ntre ' "i 2 ani;b!',(, dac durata normal de utilizare a mijlocului fi amortizabil este ntre 2 "i &( ani;c!',2, dac durata normal de utilizare a mijlocului fi amortizabil este mai mare de &(

  ani.Norme metodologice

  7;! An cazul metodei de amortizare accelerat, amortizarea se calculeaz dup cum

  urmeaz:a!pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate dep"i 2(3 din valoarea fiscal de

  la data intrrii n patrimoniul contribuabilului a mijlocului fi;b! pentru urmtorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaz prin raportarea valorii

  rmase de amortizare a mijlocului fi la durata normal de utilizare rmas a acestuia.71

  comer+ sau fabric "i alte imobilizri necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cuecep+ia c1eltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizrilor necorporale cu duratde via+ util nedeterminat, ncadrate astfel potrivit reglementrilor contabile, precum "ic1eltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezint imobilizri necorporale, serecupereaz prin intermediul deducerilor de amortizare liniar pe perioada contractului sau pedurata de utilizare, dup caz. 51eltuielile aferente ac1izi+ionrii sau producerii programelorinformatice se recupereaz prin intermediul deducerilor de amortizare liniar pe o perioad de )ani. Pentru brevetele de inven+ie se poate utiliza "i metoda de amortizare degresiv sau accelerat.Norme metodologice

  711!0mortizarea fiscal se calculeaz dup cum urmeaz:a!ncep!nd cu luna urmtoare celei n care mijlocul fi amortizabil se pune n func+iune;b! pentru c1eltuielile cu investi+iile efectuate din surse proprii la mijloacele fie din

  domeniul public, pe durata normal de utilizare, pe durata normal de utilizare rmas sau peperioada contractului de concesionare sau nc1iriere, dup caz;

  c! pentru c1eltuielile cu investi+iile efectuate la mijloacele fie concesionate, nc1iriatesau luate n loca+ie de gestiune de cel care a efectuat investi+ia, pe perioada contractului sau pedurata normal de utilizare, dup caz;

  d!pentru c1eltuielile cu investi+iile efectuate pentru amenajarea terenurilor, liniar, pe operioad de &( ani;

  e!amortizarea cldirilor "i a construc+iilor minelor, salinelor cu etrac+ie n solu+ie prinsonde, carierelor, eploatrilor la zi, pentru substan+e minerale solide "i cele din industriaetractiv de petrol, a cror durat de folosire este limitat de durata rezervelor "i care nu potprimi alte utilizri dup epuizarea rezervelor, precum "i a investi+iilor pentru descopert se

  *

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n24al8http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n24al8http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n24al10http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n24al10http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n24al8http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n24al10
 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  10/190

  calculeaz pe unitate de produs, n func+ie de rezerva eploatabil de substan+ mineral util.0mortizarea pe unitatea de produs se recalculeaz:&. din 2 n 2 ani la mine, cariere, etrac+ii petroliere, precum "i la c1eltuielile de investi+ii

  pentru descopert;'. din &( n &( ani la saline;

  e81! An cazul contribuabililor care aplic reglementrile contabile conforme cuStandardele interna+ionale de raportare financiar "i care stabilesc pentru amortizarea mijloacelorfie specifice activit+ii de eplorare "i produc+ie a resurselor de petrol "i gaze "i alte substan+eminerale politici contabile specifice domeniului de activitate, n concordan+ cu cele mai recentenorme ale altor organisme de normalizare care utilizeaz un cadru general conceptual similarpentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile "i practicile acceptate aledomeniului de activitate, valoarea fiscal rmas neamortizat a mijloacelor fie casate se deduceprin utilizarea metodei de amortizare fiscal utilizate nainte de casarea acestora, pe perioadarmas. 0ceste prevederi se aplic "i pentru valoarea fiscal rmas neamortizat la momentulretratrii mijloacelor fie specifice activit+ii de eplorare "i produc+ie a resurselor de petrol "igaze "i alte substan+e minerale;

  f!mijloacele de transport pot fi amortizate "i n func+ie de numrul de Gilometri sau

  numrul de ore de func+ionare prevzut n cr+ile te1nice, pentru cele ac1izi+ionate dup data de&ianuarie '((;

  g! pentru locuin+ele de serviciu, amortizarea este deductibil fiscal p!n la nivelulcorespunztor suprafe+ei construite prevzute de legea locuin+ei;

  0!numai pentru autoturismele folosite n condi+iile prevzute la art. 21alin. %)* lit. n*.Norme metodologice

  71181!Prin derogare de la prevederile art. 9alin. %&* pct. )) "i ), pentru mijloacele detransport de persoane care au cel mult F scaune de pasageri, incluz!nd "i scaunul "oferului, dincategoria C&, astfel cum sunt definite n $eglementrile privind omologarea de tip "i eliberareacr+ii de identitate a ve1iculelor rutiere, precum "i omologarea de tip a produselor utilizate laacestea - $7@$ ', aprobate prin Ordinul ministrului lucrrilor publice, transporturilor "i locuin+einr. '&'((), cu modificrile "i completrile ulterioare, c1eltuielile cu amortizarea suntdeductibile, pentru fiecare, n limita a &.2(( lei#lun. Pentru aceste mijloace de transport nu seaplic prevederile alin. %&&* lit. f*. Sunt eceptate situa+iile n care mijloacele de transportrespective se nscriu n oricare dintre urmtoarele categorii:

  &. ve1iculele utilizate eclusiv pentru servicii de urgen+, servicii de paz "i protec+ie "iservicii de curierat;

  '. ve1iculele utilizate de agen+ii de v!nzri "i de ac1izi+ii, precum "i pentru test drive "ipentru demonstra+ii;

  ). ve1iculele utilizate pentru transportul de persoane cu plat, inclusiv pentru serviciilede taimetrie;

  . ve1iculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plat, inclusiv pentru nc1irierectre alte persoane, transmiterea dreptului de folosin+, n cadrul contractelor de leasingopera+ional sau pentru instruire de ctre "colile de "oferi.

  71182!0lin. %&&H&* se aplic inclusiv pentru mijloacele de transport persoane care au celmult F scaune de pasageri, incluz!nd "i scaunul "oferului, ac1izi+ionate#produse anterior datei de& februarie '(&), pentru c1eltuielile cu amortizarea stabilite n baza valorii fiscale rmaseneamortizate la aceast dat.

  712!5ontribuabilii care au investit n mijloace fie amortizabile sau n brevete de inven+ieamortizabile "i care au dedus c1eltuieli de amortizare reprezent!nd '(3 din valoarea de intrare a

  1+

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n24al11http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n24al11http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a7http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n24al11http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a7
 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  11/190

  acestora conform prevederilor legale, la data punerii n func+iune a mijlocului fi sau a brevetuluide inven+ie, p!n la data de)( aprilie '((2 inclusiv, au obliga+ia s pstreze n patrimoniu acestemijloace fie amortizabile cel pu+in o perioad egal cu jumtate din durata lor normal deutilizare. An cazul n care nu sunt respectate prevederile prezentului alineat, impozitul pe profit serecalculeaz "i se stabilesc dob!nzi "i penalit+i de nt!rziere de la data aplicrii facilit+ii

  respective, potrivit legii.Norme metodologice71!Pentru investi+iile realizate n parcurile industriale p!n la data de)& decembrie '((se acord o deducere suplimentar din profitul impozabil, n cot de '(3 din valoareainvesti+iilor n construc+ii sau a reabilitrilor de construc+ii, infrastructur intern "i de coneiunela re+eaua public de utilit+i, +in!nd seama de prevederile legale n vigoare privind clasificarea "iduratele normate de utilizare a mijloacelor fie amortizabile. 5ontribuabilii care beneficiaz defacilit+ile prevzute la alin. %&'* nu pot beneficia de facilit+ile prevzute n prezentul alineat.

  71"! 51eltuielile aferente localizrii, eplorrii, dezvoltrii sau oricrei activit+ipregtitoare pentru eploatarea resurselor naturale se recupereaz n rate egale pe o perioad de 2ani, ncep!nd cu luna n care sunt efectuate c1eltuielile. 51eltuielile aferente ac1izi+ionriioricrui drept de eploatare a resurselor naturale se recupereaz pe msur ce resursele naturalesunt eploatate, propor+ional cu valoarea recuperat raportat la valoarea total estimat aresurselor.

  71!Pentru mijloacele fie amortizabile, deducerile de amortizare se determin fr a luan calcul amortizarea contabil. 5!"tigurile sau pierderile rezultate din v!nzarea ori din scoatereadin func+iune a acestor mijloace fie se calculeaz pe baza valorii fiscale a acestora, diminuat cuamortizarea fiscal. Pentru mijloacele fie cu valoarea contabil eviden+iat n sold la data de)&decembrie '((), amortizarea se calculeaz n baza valorii rmase neamortizat, pe duratanormal de utilizare rmas, folosindu-se metodele de amortizare aplicate p!n la aceast dat.

  7181! An cazul n care se nlocuiesc pr+i componente ale mijloacelor fieamortizabile#imobilizrilor necorporale cu valoare fiscal rmas neamortizat, c1eltuielilereprezent!nd valoarea fiscal rmas neamortizat aferent pr+ilor nlocuite reprezint c1eltuielideductibile la calculul profitului impozabil.

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  12/190

  liniar, pe durata normal de utilizare stabilit de contribuabilul care "i men+ine dreptul deproprietate asupra containerelor sau a ambalajelor.

  71;! Cinisterul 6inan+elor Publice elaboreaz normele privind clasifica+ia "i duratelenormale de func+ionare a mijloacelor fie.

  72

  721!Pentru titularii de acorduri petroliere "i subcontractan+ii acestora, care desf"oaropera+iuni petroliere n perimetre marine ce includ zone cu ad!ncime de ap de peste &(( metri,se calculeaz amortizarea imobilizrilor corporale "i necorporale aferente opera+iunilor petroliere,a cror durat de folosire este limitat de durata rezervelor, pe unitatea de produs, cu un grad deutilizare de &((3, n func+ie de rezerva eploatabil de substan+ mineral util, pe durataacordului petrolier. 51eltuielile aferente investi+iilor n curs, imobilizrilor corporale "inecorporale efectuate pentru opera+iunile petroliere vor fi reflectate n contabilitate at!t n lei, c!t"i n euro; aceste c1eltuieli, nregistrate n contabilitate n lei, vor fi reevaluate la sf!r"itul fiecruieerci+iu financiar pe baza valorilor nregistrate n contabilitate n euro, la cursul de sc1imbeuro#leu comunicat de >anca 7a+ional a $om!niei pentru ultima zi a fiecrui eerci+iu financiar.

  722! Prevederile ?egii nr. &2#&FF privind amortizarea capitalului imobilizat n activecorporale "i necorporale, republicat, cu modificrile "i completrile ulterioare, nu se aplic lacalculul profitului impozabil, cu ecep+ia prevederilor art. ) alin. ' lit. a* "i ale art. 4 din aceea"ilege.

  72! An cazul contribuabililor care aplic reglementrile contabile conforme cuStandardele internaionale de raportare financiar, pentru activele imobilizate deinute pentruactivitatea proprie, transferate n categoria activelor imobilizate deinute n vederea v!nzrii ireclasificate n categoria activelor imobilizate deinute pentru activitatea proprie, valoarea fiscalrmas neamortizat este valoarea fiscal dinaintea reclasificrii ca active imobilizate de inute nvederea v!nzrii. Durata de amortizare este durata normal de utilizare rmas determinat nbaza duratei normale de utilizare iniiale, din care se scade durata n care a fost clasificat ncategoria activelor imobilizate deinute n vederea v!nzrii. 0mortizarea fiscal se calculeaz

  ncep!nd cu luna urmtoare celei n care a fost reclasificat n categoria activelor imobilizatedeinute pentru activitatea proprie, prin recalcularea cotei de amortizare fiscal.=!c1eltuielile efectuate n numele unui angajat, la sc1emele de pensii facultative, n limita

  unei sume reprezent!nd ec1ivalentul n lei a (( euro ntr-un an fiscal, pentru fiecare participant;>! c1eltuielile cu primele de asigurare voluntar de sntate, n limita unei sume

  reprezent!nd ec1ivalentul n lei a '2( euro ntr-un an fiscal, pentru fiecare participant;

  Norme metodologice -. 21 al.3 /", 0"

  )2H&. Sunt deductibile n limita unei sume reprezent!nd ec1ivalentul n lei a (( de euro, ntr-unan fiscal, pentru fiecare participant, potrivit prevederilor art. 21alin. %)* lit. j* din 5odul fiscal,c1eltuielile nregistrate de angajator n numele unui angajat, la sc1emele de pensii facultative,potrivit ?egii nr. '(#'(( privind pensiile facultative, cu modificrile "i completrile ulterioare,precum "i cele reprezent!nd contribu+ii la sc1eme de pensii facultative calificate astfel nconformitate cu legisla+ia privind pensiile facultative de ctre 0utoritatea de Supraveg1ere6inanciar, efectuate ctre entit+i autorizate, stabilite n state membre ale Iniunii uropene sauapar+in!nd Spa+iului conomic uropean. 5ursul de sc1imb utilizat pentru determinareaec1ivalentului n euro este cursul de sc1imb leu#euro comunicat de >anca 7a+ional a $om!nieila data nregistrrii c1eltuielilor de ctre angajator.

  12

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3jhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3jhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21
 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  13/190

  )2H'. Sunt deductibile la determinarea profitului impozabil, potrivit prevederilor art. 21alin. %)*lit. G* din ?egea nr. 2E'(() privind 5odul fiscal, cu modificrile "i completrile ulterioare,c1eltuielile cu primele de asigurare voluntar de sntate, efectuate de angajator potrivit ?egiiprivind reforma n domeniul snt+ii nr. F2#'((, cu modificrile "i completrile ulterioare.5ursul de sc1imb utilizat pentru determinarea ec1ivalentului n euro este cursul de sc1imb

  ?I#I$ comunicat de >anca 7a+ional a $om!niei la data nregistrrii c1eltuielilor.l!c1eltuielile pentru func+ionarea, ntre+inerea "i repararea locuin+elor de serviciu situate

  n localitatea unde se afl sediul social sau unde societatea are sedii secundare, deductibile nlimita corespunztoare suprafe+elor construite prevzute de ?egea locuin+ei nr. &&FF,republicat, cu modificrile "i completrile ulterioare, care se majoreaz din punct de vederefiscal cu &(3;

  Norme metodologice-. 21 al.3 l" 3'. n cazul locuinei de serviciu date n folosina unui salariat sau administrator, cheltuielile

  entru funcionarea, ntreinerea $i reararea acesteia sunt deductibile n limita coresunztoare raortuluidintre surafaa construit revzut de e#ea locuinei nr. 1141**', reublicat, cu modificrileulterioare, ma/orat cu 1+, $i totalul surafeei construite a locuinei de serviciu resective.

  m!c1eltuielile de func+ionare, ntre+inere "i repara+ii aferente unui sediu aflat n locuin+aproprietate personal a unei persoane fizice, folosit "i n scop personal, deductibile n limitacorespunztoare suprafe+elor puse la dispozi+ia societ+ii n baza contractelor nc1eiate ntre pr+i,n acest scop;

  Norme metodologice0$@. '& al.) m*

  )E. An cazul n care sediul unui contribuabil se afl n locuin+a proprietate a unei persoane fizice,c1eltuielile de func+ionare, ntre+inere "i repara+ii aferente sediului sunt deductibile n limitadeterminat pe baza raportului dintre suprafa+a pus la dispozi+ie contribuabilului, men+ionat n

  contractul nc1eiat ntre pr+i, "i suprafa+a total a locuin+ei. 5ontribuabilul va justificac1eltuielile de func+ionare, ntre+inere "i repara+ii aferente sediului cu documente legale, cum suntcontractele nc1eiate cu furnizorii de utilit+i "i alte documente.

  n! c1eltuielile de func+ionare, ntre+inere "i repara+ii, aferente autoturismelor folosite depersoanele cu func+ii de conducere "i de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitatpotrivit art. 21alin. %* lit. t*, la cel mult un singur autoturism aferent fiecrei persoane cu astfelde atribu+ii.

  Biletul nr.91.Cum e-plicati necesitatea reglementarii profesiei contabile?

  n timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public,organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol esential care se regasesc in cele) obiective fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:

  - ducatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor;- tica: comportamentul deontologic al membrilor lor;- 5alitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor.

  13

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3lhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3mhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3mhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3lhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#n21al3mhttp://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21
 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  14/190

  Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina si sapromoveze practicile profesionale la nivel inalt,inclusiv prin intermediul reglementarii,membrilor lor. 7ecesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:a* profesia insasi, capacitatea ei de a raspunde efectiv si eficient cererilor economiei sisocietatii; b* conditiile de piata in care activeaza profesia;

  c* calitatea serviciilor furnizate de membrii sai; reglementarea este necesara pentru acertifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata, ceea ceimplica:- adoptarea de standard profesionale, te1nice;- adoptarea de reguli etice;- nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractanti ai serviciilor contabile, precuminvestitorii, creditorii etc.

  2. Care sunt conditiile ce trebuie indeplinite pentru a fi deductible c0eltuielile cu ser)iciilede management& consultanta& asistenta sau alte prestari de ser)icii.orme metodologice3 ART. 21 al. 4 m)

  4. Pentru a deduce c1eltuielile cu serviciile de management, consultan+, asisten+ sau alteprestri de servicii trebuie s se ndeplineasc cumulativ urmtoarele condi+ii:- serviciile trebuie s fie efectiv prestate, s fie eecutate n baza unui contract nc1eiat ntre pr+isau n baza oricrei forme contractuale prevzute de lege; justificarea prestrii efective aserviciilor se efectueaz prin: situa+ii de lucrri, procese-verbale de recep+ie, rapoarte de lucru,studii de fezabilitate, de pia+ sau orice alte materiale corespunztoare;- contribuabilul trebuie s dovedeasc necesitatea efecturii c1eltuielilor prin specificulactivit+ilor desf"urate.7u intr sub inciden+a condi+iei privitoare la nc1eierea contractelor de prestri de servicii,prevzut la art. 21alin. %* lit. m* din 5odul fiscal, serviciile cu caracter ocazional prestate depersoane fizice autorizate "i de persoane juridice, cum sunt: cele de ntre+inere "i reparare a

  activelor, serviciile po"tale, serviciile de comunica+ii "i de multiplicare, parcare, transport "i alteleasemenea.F. Pentru servicii de management, consultan+ "i asisten+ te1nic prestate de nereziden+ii afilia+icontribuabilului, la analiza tranzac+iilor pentru determinarea deductibilit+ii c1eltuielilor trebuies se aib n vedere "i principiile din comentariul la articolul F privind impunerea ntreprinderilorasociate din 5onven+ia-model cu privire la impozitele pe venit "i impozitele pe capital. 0nalizatrebuie s aib n vedere:%i* pr+ile implicate;%ii* natura serviciilor prestate;%iii* elementele de recunoa"tere a c1eltuielilor "i veniturilor pe baza documentelor justificativecare s ateste prestarea acestor servicii.

  Biletul nr.:1.Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public.

  Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarearesponsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasuratede intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. 51iar daca profesionistul contabileste platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau

  14

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21
 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  15/190

  auditare asituatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizatede cei care formeaza publicul .

  2.Prezentati regimul fiscal in cazul c0eltuielilor cu sponsorizarea.51eltuielile de sponsorizare "i#sau mecenat "i c1eltuielile privind bursele private, acordate

  potrivit legii; contribuabilii care efectueaz sponsorizri "i#sau acte de mecenat, potrivitprevederilor ?egii nr. )'#&FF privind sponsorizarea, cu modificrile ulterioare, "i ale ?egiibibliotecilor nr. ))#'((', republicat, cu modificrile "i completrile ulterioare, precum "i ceicare acord burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente nlimita minim precizat mai jos: 1.) la mie din cifra de afaceri; 2.'(3 din impozitul pe profit datorat. An limitele respective se ncadreaz "i c1eltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de dreptpublic, n scopul construc+iei de localuri, al dotrilor, ac1izi+iilor de te1nologie a informa+iei "i dedocumente specifice, finan+rii programelor de formare continu a bibliotecarilor, sc1imburilorde speciali"ti, a burselor de specializare, a participrii la congrese interna+ionale;

  orme metodologice3 ART. 21 al. " p!FH&. emplu de calcul privind scderea din impozitul pe profit datorat a c1eltuielilorreprezent!nd sponsorizarea.In contribuabil pltitor de impozit pe profit nc1eie un contract de sponsorizare conform legiiprivind sponsorizarea, n calitate de sponsor, n valoare de &2.(((.((( lei. 5ontractul desponsorizare se nc1eie n data de' februarie '((2.?a calculul profitului impozabil pentru trimestrul '((2, contribuabilul prezint urmtoarele datefinanciare:

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  16/190

  '2.&'(.((( - ).((.((( J ''.&&.((( lei.5ontribuabilii care efectueaz sponsorizri "i#sau acte de mecenat, potrivit ?egii nr. )'#&FFprivind sponsorizarea, cu modificrile "i completrile ulterioare, "i ?egii bibliotecilor nr.))#'((', republicat, cu modificrile "i completrile ulterioare "i#sau care acord burse private,pe baz de contract, n condi+iile ?egii nr. )E#'(( privind bursele private, cu modificrile

  ulterioare, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dac aceste c1eltuieli nsumatendeplinesc cumulativ condi+iile prevzute de art. 21 alin. %* lit. p* din ?egea nr. 2E'(()privind 5odul fiscal, cu modificrile "i completrile ulterioare.

  Biletul nr.91. Rolul profesiei contabile pentru dez)oltarea economiei.

  >ilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte devizita a unei intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. ntreprinderile mici simijlocii reprezinta peste 4(3 din economia europeana. Dezvoltarea lor depinde de costulcapitalului acestora, iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare,adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Pofesionistii contabili sunt implicate in toatedomeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari, mijlocii si mici sau ca practicieniindividuali, in intreprinderi comerciale, industrial, fianciare, in organizatii non-profit, in entitatidin sectorul public, in institutii, in educatie etc. 6iind implicate in atatea structure ei asistaguvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale, contribuie la performantele pietelorfianciare etc.

  2. Prezentati regimul fiscal al c0eltuielilor cu dobanzile.51eltuielile cu dobanzile sunt integral deductibile in cazul in care gradul de indatorare a

  capitalului este mai mic sau egal cu trei. 9radul de indatorare a capitalului se determina ca raportintre capitalul imprumutat cu termen de rambursare peste un an si capitalul propriu, ca medie avalorilor eistente la inceputul anului si sfarsitul perioadei pentru care se determina impozitul peprofit. Prin capital imprumutat se intelege totalul creditelor si imprumuturilor cu termen derambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.

  n cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati, cu eceptia celor prevazute inparagraful anterior, dobanzile deductibile sunt limitate la:

  a* nivelul ratei dobanzii de referinta a >ancii 7ationale a $omaniei, corespunzatoareultimei luni din tri-mestru, pentru imprumuturile in lei;

  b* nivelul ratei dobanzii anuale prin procentul de la momentul respectiv, pentruimprumuturile in valuta. 7ivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta se actualizeazaprin 1otarare a guvernului. ?imita prevazuta la paragraful anterior se aplica separat pentru fiecareimprumut. 0ceasta limita nu se aplica societatilor comerciale bancare, persoanelor juridiceromane, sucursalelor bancilor straine care isi desfasoara activitatea in $omania, societatilor deleasing pentru operatiunile de leasing, societatilor de credit ipotecar, institutiilor de credit,precum si institutiilor financiare nebancare. n cazul unei persoane juridice straine care isidesfasoara activita-tea printr-un sediu permanent in $omania, prevederile prezentului articol seaplica prin luarea in considerare a capitalului propriu.

  @ezi art 2 de mai sus

  1'

  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Legislatie_R/Cod_fiscal_norme_2013.htm#a21
 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  17/190

  Biletul nr. 1eard*.Principiul competen+ei profesionale "i al pruden+ei impune urmtoarele obliga+ii profesioni"tilorcontabili:a*. men+inerea cuno"tin+elor "i aptitudinilor profesionale la nivelul necesar astfel nc!t clien+ii sauangajatorii sis fie siguri c primesc servicii profesionale competente; "ib*. s ac+ioneze cu pruden+ n conformitate cu standardele te1nice "i profesioniale, atunci c!ndofer servicii profesionale.Serviciile profesionale competente necesit un ra+ionament solid n aplicarea cuno"tin+elor "iaptitudinilor profesionale n furnizarea unor astfel de servicii.

  5ompeten+a profesional poate fi mpr+it n dou faze separate:%a* ob+inerea unui nivel de competen+ profesional;%b* men+inerea unui nivel de competen+ profesional.

  Cen+inerea unui nivel de competen+ profesional necesit o permanent con"tientizare "in+elegere a evolu+iilor relevante pe plan profesional te1nic "i n mediul de afaceri. Dezvoltareaprofesional continu elaboreaz "i men+ine capacit+ile care i permit unui profesionist contabils desf"oare o activitate competent ntr-un mediu profesional.TStandardul nterna+ional de duca+ie %S* nr.E emis de 6edera+ia nterna+ional a 5ontabililor%605* prevede ca obiectiv al profesiei contabile: oferirea de servicii de nalt calitate pentru aveni n nt!mpinarea nevoilor publicului;T Standardul profesional nr. )4 privind dezvoltarea profesional continu a profesioni"tilorcontabili;T Programul de dezvoltare profesional continu a profesioni"tilor contabili.In profesionist contabil ar trebui s se asigure treptat c cei care "i desf"oar activitatea subtutela unui profesionist contabil beneficiaz de instruire "i supervizare adecvat.

  Dac este cazul, un profesionist contabil ar trebui s i aten+ioneze pe clien+i, angajatori "ial+i utilizatori de servicii profesionale de limitele inerente serviciilor pentru a evita n+elegereaeronat a unei opinii eprimate drept afirmarea unui fapt.2.Bunurile sau ser)iciile primate i independena.0cceptarea de bunuri si servicii de la un client, precum si acceptarea unei ospitalitati ecesive potconstitui o amenintare a independentei. Se interzice primirea de bunuri si servicii decStre profesionistii contabili, de catre sotiile lor sau de catre copiii aflafi in intretinere.

  4+

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  41/190

  Biletul nr.11.Confidenialitatea% care sunt obligaiile profesionistului contabil?

  Obliga+iile profesionistului contabil privind confidentialitatea sunt: ab+inerea de a dezvlui informa+ii confiden+iale n afara unit+ii angajatoare, ecep+ia

  cazului c!nd a fost autorizat sau c!nd eist o obliga+ie legal sau profesional s publice acele

  informa+ii; abtinerea de la folosirea informa+iilor confiden+iale dob!ndite n timpul eecutrii

  sarcinilor de serviciu n avantajul personal sau n avantajul unei ter+e persoane; respectarea confiden+ialit+ii in mediu social %asocia+i de afaceri, rude* , in rela+iile cu un

  poten+ial client sau angajator; in cadrul entit+ii angajatoare; 0sigurarea c personalul angajat sau aflat sub controlul su respect confiden+ialitatea

  %pentru profesionistul contabil n calitate de administrator, director, contabil "ef, etc.*. Obliga+ia de confiden+ialitate continu "i dup ncetarea rela+iei dintre profesionistul contabil

  "i client sau angajator. Posibilitatea divulgrii informa+iilor, n situa+iile: autorizare de ctre client sau angajator; autorizare prevzut prin lege %eemplu: furnizarea de probe n justi+ie, autoritatea fiscal,

  prevenirea "i sanc+ionarea splarii banilor*; conformare auditului de calitate; investiga+ii din partea unui organism normalizator %statistice*; Profesionistul contabil trebuie s se conving c pr+ile crora li se adreseaz comunicarea

  informa+iilor sunt destinatarii adecva+i "i au responsabilitatea s reac+ioneze ca atare %emplificare:solicitarea informa+iilor pentru $egistrul 7a+ional al per+ilor $7*.

  5onfidentialitatea este stricta, in afara de cazul in care profesionistul contabil a primit oautorizatie speciala de a divulga informatiile sau in caz de obligatii legale sau profesionale.

  Profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca persoanele angajate sub orice forma-subalterni sau colaboratori-respecta aceleasi reguli de confidentialitate.

  2. Calitatea lucrrilor i autocontrolul. 5alitatea este un atribut important al activitatii profesionistului contabil. 0utocontrolul

  calitatii lucrarilor inseamna aplicarea de catre profesionist sau de catre cabinet a principiilor siprocedurilor in scopul stabilirii unui grad rezonabil de certitudine ca lucrarile s-au efectuat conform/ principiilor de baza care guverneaza lucrarile respective.

  Principiile de calitate constituie obiective si scopuri, iar procedurile autocontrolului sedefinesc ca masuri de luat pentru a satisface principiile adoptate care pun in aplicare proceduriprivind:

  - calitatile personale % cabinet sau societate*; - aptitudinile si competenta ; - repartitia lucrarilor ; - instructiunile si supervizarea.

  5ontrolul de calitate asupra lucrarilor realizate de epertul contabil sau de contabilulautorizat care isi desfasoara activitatea individual se poate organiza si eercita numai de catre5550$, potrivit 7ormelor emise de acesta si aprobate de 5onferinta 7ationala

  Biletul nr.2

  41

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  42/190

  1.efinirea independenei potri)it reglementrilor Corpului.ndependen+a este o situa+ie a unei persoane care judec lucrurile "i ac+ioneaz neinfluen+at deal+ii.ndependen+a presupune satisfacerea concomitenta a celor doua componente fundamentale aleconceptului:

  independen+a de spirit %de drept* M o stare de spirit, de judecat profesional care nu esteafectat de influen+e eterioare pe de o parte; independen+a n aparen+ %de fapt* M o stare care se manifest n ac+iune care permite

  beneficiarilor de lucrri s nu pun la ndoial obiectivitatea profesionistului contabil, pe de altparte.Din practic, rezult c, majoritatea circumstan+elor care afecteaz independen+a se datoreazrela+iilor de afaceri "i financiare, cu angaja+ii clientului afla+i n pozi+ia de a eercita influen+ directasupra profesionistului contabil.

  $egula de baz n cazul n care circumstan+ele la adresa independen+ei sunt semnificative naintede acceptarea misiunii, se procedeaz astfel:

  se ntreprind diligen+ele necesare pentru eliminarea acelor circumstan+e sau, dac nu este

  posibil, se refuz acceptarea sau continuarea misiunii % ab+inere *.

  2. Plata lucrrilor& modul de stabilire a onorariilor.Pentru orice lucrare, profesionistul contabil pretinde numai onorariile stabilite prin contract sau

  de catre organul judiciar. Onorariile nu pot fi platite sub forma de avantaje in natura, participatii saucomisiaone.

  7u trebuie acceptata nici o plata care nu reprezinta contravaloarea unei prestatii sau care estefacuta pentru a acoperi anumite atitudini abusive ale clientului sau incalcari ale legislatiei.

  5ontractele se inc1eie inaintea inceperii lucrarilor % pe parcurs, acte aditionale*.7u se pot inc1eia contracte globale.7u se pot inc1eia contracte pentru activitati incompatibile.

  ste interzisa impartirea onorariile intre colegi prin participarea la eecutarea lucrarilor.Onorariile nu pot fi fiate in functie de rezultatele obtinute n caz de litigiu referitor la onorariu, arbitrajul il constituie presedintele filialei % procedura

  dreptului comun*.

  Biletul nr.1. Care este structura Codului etic naional al profesionitilor contabili?

  5odul etic national al profesionistilor contabili cuprinde obiectivele si principiilefundamentale, redate general, si nu pentru a rezolva problemele etice ale contabililor profesionistiintr-un caz bine determinat. 5odul ofera anumite linii directoare in ceea ce priveste aplicarea inpractica a obiectivelor si principiilor fundamentale cu privire la numarul situatiilor tipice care se

  intalnesc in profesiunea contabila. Partea AF 7sau sectiunea 1

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  43/190

  Sectiunea &2( M 5ompotamentul profesional

  Partea B 7 sau sectiunea 2

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  44/190

  - un superior , director, administrator sau asociat poate face presiuni. @rebuie descurajateorice relatie sau orice interes susceptibil de a pune in pericol, de a influenta negativ integritateaprofesionistului contabil.

  - Profesionistului contabil i se poate cere sa lucreze contra normelor profesionale si te1nice.- dentificarea circumstantelor in care ar putea aparea un conflict de interese:

  profesionistul contabil are interese de afaceri directe cu un client sau are o participa+ie laun competitor al clientului; profesionistul contabil presteaz servicii pentru clien+i ale cror interese sunt n conflict. - valuarea semnifica+iei circumstan+ei care genereaz conflictul de interese "i luarea

  msurilor de protec+ie: notificarea clientului despre conflictul de interese ce ar putea aprea "i ob+inerea

  consim+m!ntului acestuia de ac+iona n asemenea mprejurri; notificarea tuturor pr+ilor interesate; utilizarea unor ec1ipe distincte de misiuni; indrumarea ec1ipei, confiden+ialitatea. - In conflict de interese se poate produce si cand publicarea unor informatii eronate poate

  avantaja angajatorul sau clientul si favoriza sau dezavantaja profesionistul contabil. - An cazul c!nd un conflict de interese reprezint o amenin+are la adresa unuia sau mai

  multor principii fundamentale, amenin+are care nu poate fi eliminat M profesionistul contabilconcluzioneaz c nu este corespunztor s accepte misiunea.

  2. Rolul profesiei contabile pentru satisfacerea interesului public.

  Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea

  responsabilitatii fata de interesul public, fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate

  de intreprindere: actionari, salariati, furnizori, banci, buget, etc. 51iar daca profesionistul

  contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare

  sau auditare a situatiilor financiare, informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt

  utilizate de cei care formeaza publicul

  Biletul nr.1.Care este procedura de urmat c/nd este dificil de sesizat un comportament contrar eticiisau pentru a rezol)a un conflict de ordin profesional? 5!nd este dificil de sesizat un comportament contrar eticii sau pentru a rezolva un conflict deordin profesional, dac politicilestabilite de organismul profesional nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate recurge laurmtoarele:

  - eaminarea conflictului cu superiorul direct. Dac interven+ia superiorului direct nu estesuficient "i profesionistul contabil decide s se adreseze nivelului superior urmtor, superioruldirect trebuie notificat n acest sens;- dac superiorul este presupus implicat n conflict, profesionistul trebuie s supunproblema nivelului ierar1ic cel mai ridicat;- solicitarea avizului confiden+ial al unui consilier independent sau al organismuluiprofesional;

  44

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  45/190

  - dac toate resursele interne nu sunt suficiente, profesionistul contabil poate, pentruc1estiuni grave, s demisioneze "i s trimit o scrisoare n acest sens conducerii entit+ii care &-aangajat.Orice profesionist contabil care ocup un post de conducere trebuie s se asigure c, n cadrulentit+ii respective, sunt stabilite reguli n materie de rezolvare a conflictelor profesionale.

  2.Care sunt factorii de care trebuie s se in seama atunci c/nd se apreciaz respectarearegulilor de etic $n ceea ce pri)ete integritatea i obiecti)itatea?ntegritatea nu presupune numai cinste, dar si ec1itate si sinceritate. Principiul obiectivitatii

  impune tuturor profesionistilor contabili obligatia de a fi justi, cinstiti in plan intelectual sineimplicati in conflicte de interese.

  Profesionistii contabili trebuie, in orice situatie, sa garanteze integritatea lucrarilor lor si saramana obiectivi in judecata si rationamentul lor, oricare ar fi natura activitatii lor, si anume:

  - profesionistii liberali indeplinesc misiuni de audit, consilieri fiscali, consilieri de gestiuneetc.;

  - alti profesionisti contabili pregatesc situatiile financiare in contul angajatorilor lor; eecutalucrari de audit intern, eercita functiuni de gestiune financiara in industrie, come, sectorul publicsau educatie.

  5u ocazia alegerii situatiilor si practicilor care trebuie sa fie avute in vedere, atunci cand seapreciaza respectarea regulilor de etica referitoare la obiectivitate, se va tine cont de urmatoriifactori:

  - profesionistii contabili sunt deseori confruntati cu situatii care ii epun la riscuri % presiuni*suspectibile de a pune in discutie obiectivitatea lor.

  - este imposibil de a defini si de a reglementa toate situatiile generatoare de presiuni;asemanarea, verosimilitatea prevaleaza atunci cand se definesc criteriile care permit identificarearelatiilor susceptibile de a pune in discutie obiectivitatea profesionistului contabil.

  - trebuie evitate toate relatiile si situatiile care implica prejudecati, influentele din parteatertilor care pun in discutie obiectivitatea.

  - profesionistii contabili trebuie sa se asigure ca personalul insarcinat cu prestarea serviciilorprofesionale respecta principiile de integritate si obiectivitate.

  - profesionistii contabili nu trebuie nici sa accepte, nici sa ofere cadouri sau alte avantajecare pot fi considerate, in mod rezonabil, ca pot influenta semnificativ si negativ rasionamentul,judecata lor profesionala sau a colaboratorilor lor.

  Biletul nr.+1.Acti)iti incompatibile cu e-ercitarea profesiei libere. ?iber-profesionistul contabil nu trebuie sa eercite in paralel activitati care afecteaza sausunt susceptibile de a afecta integritatea, obiectivitatea, independenta, buna reputatie a profesiei,care sunt incompatibile cu eercitarea profesiei libere.

  n unele situatii, liber-profesionistul contabil poate primi spre conservare si utilizare,potrivit legii, fonduri ale clientilor, el trebuind:

  - sa pastreze aceste fonduri, separat de fondurile sale;- sa utilizeze conform destinatiilor stabilite;- sa aiba posibilitatea sa justifice eistenta si utilizarea fondurilor respective.-

  2. -plicai comportamentul profesionistului contabil $ntr(o acti)itate de consilier fiscal.5ontabilul profesionist care presteaza servicii profesionale in domeniul fiscalitatii este indreptatit

  45

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  46/190

  sa se situeze in cea mai buna pozitie in favoarea unui client sau a unui patron, cu conditia caprestatia sa fie efectuata cu competenta.

  ntegritatea si obiectivitatea nu trebuie diminuate, iar opinia contabilului profesionist trebuie safie conform legii.Dubiile pot fi rezolvate in favoarea clientului daca eista suport rezonabil pentru pozitia

  respectiva.5e trebuie sa faca sau ce nu trebuie sa faca profesionistul contabilU- nu trebuie sa dea asigurarea ca declaratia fiscala si sfatul in materie fiscala sunt dincolo de oriceindoiala.- sa se asigure ca cei pe care ii consiliaza sunt constienti de limitele legale de sfaturile si

  consultanta fiscala, si nu interpreteaza gresit eprimarea opiniei drept o afirmare a unui fapt.- in declaratia fiscala intocmita de contabilul profesionist, responsabilitatea pentru continut revine

  in primul rand clientului. 5onsultanta, opiniile trebuie inregistrate sub forma unei scrisori, a unuimemorandum.

  - nu trebuie sa fie asociat cu nici o declaratie sau cu nici un comentariu despre care sa se creadaca:

  a* ar contine un fals sau o inducere in eroare; b* ar contine informatii furnizate cu nepasare sau necunoasterea reala a faptului; c* ar omite sau ar ascunde informatia ceruta, putand induce in eroare 6iscul.

  - poate folosi estimarile in pregatirea declaratiilor fiscale.

  Biletul nr.91. Relaiile cu ceilali membri F Acceptarea de noi misiuni.Serviciile sau sfaturile unui liber-profesionist contabil care poseda competente particulare pot fisolicitate:

  a* de catre client:- dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil in functie % eistent*- la cererea sau recomandarea epresa a profesionistului contabil in functie % eistent*- fara consultarea profesionistului contabil in functieb* de catre profesionistul contabil in functie % eistent* , sub rezerva respectarii stricte a

  secretului profesional. Ineori clientul cere M la contactarea unui liber-profesionist contabil- sa nu fie informatprofesionistul contabil in functie % eistent*; in astfel de cazuri, profesionistul contabil trebuie sadecida daca motivele clientului sunt acceptabile.

  Profesionistul contabil contactat trebuie:- sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil in functie sau de la

  client, in masura in care nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale;- sa garanteze, pe cat posibil, ca profesionistul contabil in functie este bine informat de

  natura generala a serviciilor profesionale prestate. 5and opinia unui profesionist contabil in functie %eistent* este solicitata in ceea ce privessteaplicarea principiilor contabile, normelor de audit, normelor de raportare, profesionistul contabilin functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze in mod eagerat judecata siobiectivitatea profesionistului contabil contactat.

  2.Precizai care sunt categoriile de )enituri realizate de persoanele fizice ce se supunimpozitului pe )enit i care sunt cotele de impozitare aferente. Categorii de )enituri supuseimpozitului pe )enit

  4'

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  47/190

  5ategoriile de venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor prezentului titlu, sunturmtoarele:a!venituri din activit+i independenteb!venituri din salariic!venituri din cedarea folosin+ei bunurilor,

  d!venituri din investi+ii,e!venituri din pensii,f!venituri din activit+i agricole,g!venituri din premii "i din jocuri de noroc,0!venituri din transferul propriet+ilor imobiliare,i!venituri din alte surse.&3

  Biletul nr.:1. Relaiile cu ceilali membri ( $nlocuirea cu un alt liber(profesionist contabil.

  ntreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i inlocui cand doreste. Daca esteimportanta apararea intereselor legitime ale intreprinderii, este la fel de important ca un liber-profesionist contabil sa poata decide, daca eista motive profesionale care sa o justifice,neacceptarea misiunii: aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil in functie.n absenta unei cereri specifice, profesionistul contabil in functie nu trebuie sa furnizeze spontaninformatii despre afacerile clientului sau.

  Irmatorii factori stabilesc in ce masura un profesionist in functie poate discuta despre afacerileclientului sau cu un profesionist contactat:

  - daca clientul a autorizat acest lucru;- daca norme legale sau reguli de etica referitoare la aceasta divulgare permit acest lucru.

  5omunicarea intre cei doi profesionisti contabili are scopul:- de a impiedica un liber-profesionist contabil sa accpte nominalizarea sa daca nu toate

  elementele pertinente sunt cunoscute;- de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de imprejurarile

  inlocuirii profesionistului contabil in functie;- de a apara interesele profesionistului contabil in functie atunci cand propunerea de

  inlocuire se datoreaza caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent. nainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pana

  atunci au fost prestate de catre un alt liber-profesionist contabil, profesionistul contabil trebuie:- sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul in functie de intentia sa

  de a-l inlocui si l-a autorizat, in scris, sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noulprofesionist contabil;

  - sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil in functie. Dacaaceasta autorizare este refuzata, profesionistul contabil trebuie, in absenta altor mijloace alternativede a obtine asigurarile necesare, sa refuze nominalizarea sa. Daca autirizarea este data, trebuie sa-iceara profesionistului in functie:

  - sa ii furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea;- sa ii furnizeze toate informatiile necesare care sa ii permita sa ia o decizie.

  Profesionistul in functie, la primirea autorizatiei din partea clientului, trebuie:- sa raspunda % in scris* aratand daca eista motive profesionale care i-ar interzice

  profesionistului sa accepte nominalizarea sa;- sa se asigure ca clientul a autorizat divulgarea informatiilor profesionistului desemnat;

  4(

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  48/190

  - sa comunice orice informatie de care nevoie profesionistul desemnat, pentru ca acestasa poata sa decida daca accepta sau nu misiunea, si sa abordeze liber cu profesionistul desemnattoate problemele importante privind nominalizarea sa.

  -2. 5n ce const $nregistrarea unei persoane fizice la organele fiscale pentru )eniturile realizate.

  Care sunt categoriile de )enituri pentru care persoanele fizice trebuie s se $nregistreze laorganele fiscale. 5ategoriile de venituri pentru care contribuabilii persoane fizice datoreaza impozit pe venit si auobligatia sa se inregistreze fiscal prin depunerea unei declaratii de inregistrare fiscala si obtinerea56-ului %codul de identificare fiscala*, respectiv 76-ului %numarul de identificare fiscala atribuitpersoanelor fizice nerezidente*,

  sunt:0. 7$9S@$0$0 6S50?0 0 P$SO07?O$ 6V5 50$ O>@7 ?5.

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  49/190

  n afara onorariilor pentru lucrarile eecutate, orice alta relatie financiara cu un client, ca :participatii la capital, dare#luare de imprumut de bunuri, servicii sau bani etc., este susceptibila de aafecta obiectivitatea si de a determina tertii sa considere ca obiectivitatea este compromisa.

  n cadrul indeplinirii lucrarilor lor, membrii 5orpului trebuie sa se rezume numai la acordarea deavize de consultanta profesionala si sa nu impieteze activitatea de administrare, care este un atribut

  eclusiv al clientului.O atentie aparte se acorda relatiilor personale sau familiale ale lor sau ale colaboratorilor lor cuclientii, asigurandu-se ca aceste relatii nu aduc atingere independentei lor.

  Stabilirea sau intretinerea relatiilor profesionale cu clientii poate antrena raspunderea pentru unprejudiuciu financiar sau moral pentru membrii 5orpului. Se impune o selectare a clientilor si aprecierea situatiei membrilor 5orpului in raport curespectarea principiilor independentei si competentei.

  Orice nou client si orice noua lucrare solicitata de vec1ii clienti trebuie sa faca obiectulacceptarii si inc1eierii contractului dupa:

  a* evaluarea riscului;b* o evaluare, respectiv o verificare privind respectarea principiului independentei profesiei;c* o apreciere a eficientei eecutarii lucrarilor in raport cu componenta si cu mijloacele

  societatii.Decizia finala apartine epertului sau contabilului autorizat.Periodic se evalueaza, se apreciaza eventualele sc1imbari aparute in situatia clientilor saucabinetului#societatilor lor si daca acestea genereaza noi riscuri.Profesionistii pot eprima in scris clientilor recomandari sau rezerve. n cazul contestarii lor,

  scrise, acestea vor putea constitui probe eoneratoare de responsabilitate a profesionistilor contabili.n situatia imposibilitatii eecutarii lucrarilor solicitate din cauza clientului, contractul sereziliaza.

  2.6enionai categorii de c0eltuieli realizate de persoanele fizice din desfurarea uneiacti)iti economice cu deductibilitate limitat la determinarea )enitului net $n sistem real.

  Art ": alin 7!Irmtoarele c1eltuieli sunt deductibile limitat:a!c1eltuielile de sponsorizare, mecenat, precum "i pentru acordarea de burse private,

  efectuate conform legii, n limita unei cote de 23 din baza de calcul determinat conform alin.%*;

  b! c1eltuielile de protocol, n limita unei cote de '3 din baza de calcul determinatconform alin. %*;

  c!BBB 0brogat;d!c1eltuielile sociale, n limita sumei ob+inute prin aplicarea unei cote de p!n la '3 la

  fondul de salarii realizat anual;e! pierderile privind bunurile perisabile, n limitele prevzute de actele normative n

  materie;f!c1eltuielile reprezent!nd tic1etele de mas acordate de angajatori, potrivit legii;f81!c1eltuielile reprezent!nd tic1etele de vacan+ acordate de angajatori, potrivit legii;g! contribu+iile efectuate n numele angaja+ilor la fonduri de pensii facultative, n

  conformitate cu legisla+ia n vigoare, n limita ec1ivalentului n lei a (( euro anual pentru opersoan;

  0!prima de asigurare voluntar de sntate, conform legii, n limita ec1ivalentului n lei a'2( euro anual pentru o persoan;

  4*

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  50/190

  i! c1eltuielile efectuate pentru activitatea independent, c!t "i n scopul personal alcontribuabilului sau asocia+ilor sunt deductibile numai pentru partea de c1eltuial care esteaferent activit+ii independente;

  =!c1eltuielile reprezent!nd contribu+ii sociale obligatorii pentru salaria+i "i contribuabili,inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de munc "i boli profesionale, potrivit legii;

  >!dob!nzi aferente mprumuturilor de la persoane fizice "i juridice, altele dec!t institu+iilecare desf"oar activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate n desf"urarea activit+ii, pebaza contractului nc1eiat ntre pr+i, n limita nivelului dob!nzii de referin+ a >ncii 7a+ionale a$om!niei;

  l!c1eltuielile efectuate de utilizator, reprezent!nd c1iria - rata de leasing - n cazulcontractelor de leasing opera+ional, respectiv c1eltuielile cu amortizarea "i dob!nzile pentrucontractele de leasing financiar, stabilite n conformitate cu prevederile privind opera+iunile deleasing "i societ+ile de leasing;

  m!cotiza+ii pltite la asocia+iile profesionale n limita a '3 din baza de calcul determinatconform alin. %*;

  n! c1eltuielile reprezent!nd contribu+iile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii,organiza+iilor profesionale din care fac parte contribuabilii, n limita a 23 din venitul brutrealizat.

  Biletul nr."illet 'F intrebarea '2. Prezentati modul de determinarea al a)anta=ului luat $n calculul salariului brut $n cazul$n care un salariat folosete autoturismul anga=atorului $n interes personal.E2. valuarea avantajelor n natur sub forma folosirii numai n scop personal a bunurilor dinpatrimoniul afacerii se face astfel:a* evaluarea folosin+ei cu titlu gratuit a ve1iculului se face aplic!ndu-se un procent de &,E3pentru fiecare lun, la valoarea de intrare a acestuia. An cazul n care ve1iculul este nc1iriat de lao ter+ persoan, avantajul este evaluat la nivelul c1iriei;

  Biletul nr."1. Bunurile sau ser)iciile primite i independenta.>ilet )( intrebarea '

  2. Prezentati deducerile personale $n cazul impozitului pe salarii.(1!Persoanele fizice prevzute laart. "

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  53/190

  7+!Suma reprezent!nd deducerea personal se acord pentru persoanele aflate nntre+inerea contribuabilului, pentru acea perioad impozabil din anul fiscal n care acestea aufost ntre+inute. Perioada se rotunje"te la luni ntregi n favoarea contribuabilului.

  79!7u sunt considerate persoane aflate n ntre+inere:a!persoanele fizice care de+in terenuri agricole "i silvice n suprafa+ de peste &(.((( mp

  n zonele colinare "i de "es "i de peste '(.((( mp n zonele montane;b!BBB 0brogat.7:!Deducerea personal determinat potrivit prezentului articol nu se acord personalului

  trimis n misiune permanent n strintate, potrivit legii.Norme metodologice

  Biletul nr.""1. Calitatea lucrrilor i autocontrolul.

  >ilet )& intrebarea '

  2. Care este diferenta $ntre impozitarea salariului la locul principal de munc comparati)

  cu alt loc de munc.%&* Persoanele fizice prevzute la art. ( alin. %&* lit. a* "i alin. %'* au dreptul la deducerea dinvenitul net lunar din salarii a unei sume sub form de deducere personal, acordat pentru fiecarelun a perioadei impozabile numai pentru )eniturile din salarii la locul unde se afl funciade baz.

  Biletul nr."1. Plata lucrarilor& modul de stabilire a onorariilor.>ilet )' intrebarea '

  2.Confiicte de interese. Care sunt circumstantele de care trebuie s se inseama?>ilet ) intrebarea &

  Biletul nr."+1. Pstrarea ar0i)elor clientului. Pastrarea documentelor contabile este un atribut eclusiv al clientului.

  Codalitatea de predare-primire a documentelor in vederea contabilizarii se stabileste princontract si anee la contract, fiind obligatirie:

  - normalizarea documentelor;- stabilirea termenelor. 5and clientul nu respecta termenele, se va proceda la punerea acestuia in

  intarziere, documentul respectiv fiind pastrat la dosarul clientului. Daca un client a disparut, se va verifica la $egistrul 5omertuluidaca a fost radiat, iar profesionistul este obligat sa pastreze asupra lui documentul pe durata

  de conservare prevazute de lege.

  2. Prezentati modul de determinare al impozitului pe )eniturile dintranzactionarea actiunilor $n anul 2

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  54/190

  mobiliare n cazul societ+ilor nc1ise, sunt venituri neimpozabile. 5!"tigurile persoanelor fizice din transferul titlurilor de valoare, altele dec!t pr+ile sociale "ivalorile mobiliare n cazul societ+ilor nc1ise, realizate ncep!nd cu & ianuarie '(&(, sunt supuseregulilor prevzute la alin. %)* lit. a*. %)* 5alculul, re+inerea "i virarea impozitului pe veniturile din investi+ii, altele dec!t cele

  prevzute la alin. %&* "i %'* se efectueaz astfel: a* c!"tigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele dec!t pr+ile sociale "i valorilemobiliare n cazul societ+ilor nc1ise, se impune cu o cot de 1,&impozitul re+inut constituindplat anticipat n contul impozitului anual datorat. Obliga+ia calculrii, re+inerii "i virriiimpozitului reprezent!nd plata anticipat revine intermediarilor, societ+ilor de administrare ainvesti+iilor n cazul rscumprrii de titluri de participare la fondurile desc1ise de investi+ii saualtor pltitori de venit, dup caz, la fiecare tranzac+ie. mpozitul calculat "i re+inut la surs sevireaz la bugetul de stat, p!n la data de '2 inclusiv a lunii urmtoare celei n care a fost re+inut.Pentru tranzac+iile din anul fiscal contribuabilul are obliga+ia depunerii declara+iei privind venitulrealizat, pe baza creia organul fiscal stabile"te impozitul anual datorat, respectiv impozitul anualpe care contribuabilul l are de recuperat, "i emite o decizie de impunere anual, lu!ndu-se ncalcul "i impozitul re+inut la surs, reprezent!nd plat anticipat. mpozitul anual datorat sestabile"te de organul fiscal competent astfel: &. prin aplicarea cotei de &3 asupra c!"tigului net anual al fiecrui contribuabil, determinatpotrivit prevederilor art. alin. %2*, pentru titlurile de valoare nstrinate sau rscumprate, ncazul titlurilor de participare la fonduri desc1ise de investi+ii, ncep!nd cu data de & ianuarie'((E, ntr-o perioad mai mic de )2 de zile de la data dob!ndirii; '. prin aplicarea cotei de &3 asupra c!"tigului net anual al fiecrui contribuabil, determinatpotrivit prevederilor art. alin. %2*, pentru titlurile de valoare nstrinate sau rscumprate, ncazul titlurilor de participare la fonduri desc1ise de investi+ii, ncep!nd cu data de & ianuarie'((E, ntr-o perioad mai mare de )2 de zile de la data dob!ndirii;

  Biletul nr."91. Care sunt factorii de care trebuie s se in seama atunci cand se apreciaz respectarearegulilor de etic $n ceea ce pri)ete integritatea si obiecti)itatea?>ilet )2 intrebarea '2& Care este procedura de urmat cand este dificil de sesizat un comportament contrar eticiisau pentru a rezol)a un conflict de ordin profesional?>ilet )2 intrebarea &

  Biletul nr.":1. -plicati comportamentui profesionistului contabil $ntr(o acti)itate de consilier fiscal.>ilet ) intrebarea '

  2. Ce )enituri se supun regularizrii $n anul urmtor realizrii lor?@eniturile realizate de persoanele fizice care desfasoara& )enituri comerciale& profesii

  libere din acti)itatea desfasurata in mod independent sunt tratate din punct de )edere fiscaldrept )enituri din acti)itati independente si supuse regulilor pre)azute la art. ": din Codulfiscal. mpozitul pe venit datorat de persoanele fizice care desfasoara activitati independente seplateste in cursul anului de catre acestea prin efectuarea de plati anticipate cu titlu de impoziturmare a depunerii declaratiei privind veniturile si c1eltuielile estimate %formularul ''( M

  54

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  55/190

  Declaratie privind venitul estimat M conform OC6 ')E'((E* sau pe baza veniturilor din anulprecedent. n cursul anului persoana fizica este supusa astfel platilor anticipate trimestrialeefectuate in contul impozitului anual pe venit, potrivit art. 4' alin. %)* din 5odul fiscal.

  mpozitul pe venitul net anual impozabil datorat este declarat de persoana fizica princompletarea declaratiei de impunere %formularul '(( M Declaratie privind veniturile realizate*.

  Pentru declararea veniturilor realizate in anul '(&& declaratia de impunere se va depune pana ladata de &2 mai '(&'. Persoana fizica are obligatia determinarii si declararii venitului net anual sia impozitului datorat pe venitul net anual impozabil si a stabilirii diferentelor de impozit anualrezultat din regularizarea impozitului anual datorat cu platile anticipate.

  Biletul nr.";1. Care sunt restrictiile $n promo)area ser)iciilor de ctre profesionistii contabili?>ilet ' intrebarea '2. Acti)itti incompatibile cu e-ercitarea profesiei libere.>ilet ) intrebarea &

  Biletul nr.

 • 7/27/2019 BILETE aptitudini actualizate 2013.doc

  56/190

  K.K,K.KKKBiletul nr.1

  1. Raspunderea disciplinara.T ste o rezultant a abaterilor sv!r"ite de un membru al 5orpului prin care se ncalc dispozi+iile

  legii, ale $egulamentului de organizare "i func+ionare al 5550$, ale 5odului etic na+ional al

  profesioni"tilor contabili. 0c+iunea disciplinar pentru sanc+ionarea anumitor fapte se ntreprindefie n paralel cu ac+iunea penal, civil sau administrativ, fie n afara eisten+ei unei asemeneaac+iuni.

  T Principiul Penalul +ine n loc civilul= nu se aplic n materie disciplinar.

  T'. Cum se stabilesc platile anticipate de impozit in cazul )eniturilor realizate de

  persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor?

  ART. + Pli anticipate de impozit pe )eniturile din cedarea folosinei bunurilor71!5ontribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosin+ei bunurilor pe parcursul

  unui an, cu ecep+ia veniturilor din arendare, datoreaz pl+i anticipate n contul impozitului pevenit ctre bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 4'.:

  Sumele reprezent!nd pli anticipate se ac1it n rate egale, p!n la data de &2 inclusiv aultimei luni din fiecare trimestru, respectiv &2 martie, &2 iunie, &2 septembrie i &2 decembrie.Pentru veniturile din cedarea folosinei bunurilor sub forma arendei, plata impozitului seefectueaz potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraiei privind venitul realizat.

  72!6ac ecep+ie contribuabilii care realizeaz venituri din cedarea folosin+ei bunurilorpentru care c1iria prevzut n contractul nc1eiat ntre pr+i este stabilit n lei, nu au optatpentru determinarea venitului net n sistem real "i la sf!r"itul anului anterior nu ndeplinesccondi+iile pentru calificarea veniturilor n categoria veniturilor din activit+i independente pentru

  care pl+ile anticipate de impozit sunt egale cu impozitul anual datora