bilete aptitudini actualizate 2013-proba orala

Download Bilete Aptitudini Actualizate 2013-Proba Orala

Post on 08-Oct-2015

34 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bilete Aptitudini Actualizate 2013

TRANSCRIPT

Biletulnr

Biletulnr.1Cum se clasifica profesionistii contabili?Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic: - dependenti, cu statut de angajati; - independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor componente ale profesiei contabile.Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea:- individual;- in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii.O parte din profesionistii contabili isi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau furnizori de servicii - in domeniul auditului intern si controlului intern, activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor.

2.Prezentati platitorii impozitului pe profit si precizand in cadrul fiecareicategorii sfera de cuprindere a impozitului.ART. 13ContribuabiliSunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:a) persoanele juridice romane; Norme metodologiceb) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente in Romania; (in vigoare de la 1 iulie 2013) Norme metodologice c) persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica; d) persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana;e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica; in acest caz, impozitul datorat de persoana fizica se calculeaza, se retine si se varsa de catre persoana juridica romana.f) persoanele juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene.ART. 14Sfera de cuprindere a impozituluiImpozitul pe profit se aplica dupa cum urmeaza:a) in cazul persoanelor juridice romane si al persoanelor juridice cu sediul social in Romania, infiintate potrivit legislatiei europene, asupra profitului impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;b) in cazul persoanelor juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente in Romania, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediului permanent desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale; (in vigoare de la 1 iulie 2013)c) in cazul persoanelor juridice straine si persoanelor fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere cu sau fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii care se atribuie fiecarei persoane; d) in cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, asupra profitului impozabil aferent acestor venituri;e) in cazul persoanelor fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane care realizeaza venituri atat in Romania, cat si in strainatate, din asocieri fara personalitate juridica, asupra partii din profitul impozabil al asocierii atribuibile persoanei fizice rezidente.

Biletul nr.21. Ce intelegeti prin audit in general; dar prin audit financiar; dar prin audit statutar?Prin audit, in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate.Orice analiza, orice control, orice verificare si orice studiu asupra unei sectiuni sau a unei parti din contabilitate sau din situatiile financiare ale unei entitati poate fi calificata ca audit financiar.O misiune de audit financiar poate fi prealabila unei misiuni de audit operational sau unei misiuni de audit de gestiune. Din cele prezentate rezulta ca sintagma audit financiar este mult mai cuprinzatoare decat cea de audit statutar.Prin audit statutar se intelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor (performantelor) obtinute de acesta.Altfel spus, auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examineaza si certifica in totalitatea lor situatiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activitati si operatii specifice intreprinderii auditate, in virtutea unor dispozitii legale (legea contabilitatii, legea societatilor comerciale, legea pietelor de capital etc.), ca urmare a mandatului primit din partea proprietarilor intreprinderii (actionari, asociati).

2.Precizati in ce conditii datoreaza organizatiile non - profit impozit pe profit si cum se determine acesta.Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale si organizatiile patronale sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru veniturile din activitati economice realizate pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.Deci, limita veniturilor scutite ,din activitati economice, este minimul dintre: 15.000 euro si 10% din celelalte venituri scutite de la plata impozitului pe profit

Biletul nr.31.Care sunt asteptarile publicului de la un audit statutar?Orice definitie a auditului statutar trebuie sa tina cont de nevoile si asteptarile utilizatorilor, in masura in care acestea sunt rezonabile, precum si de capacitatea auditorului statutar de a raspunde la aceste nevoi si asteptari.Publicul se asteapta ca auditorul statutar sa joace un rol in protejarea intereselor sale, prin oferirea unei resigurari referitoare la: acuratetea declaratiilor financiare; continuitatea exploatarii si solvabilitatea firmei; existenta unor fraude; respectarea de catre firma a obligatiilor sale legale; comportamentul responsabil al firmei fata de problemele legate de mediu si probleme sociale.2Prezentati cum se determine impozitui pe profit in cazul contribuabililor care realizeaza pe langa venituri din comercializarea produselor alimentare prin intermediul unui magazin s/i venituri din activitatea unui bar de noapte.Determinarea impozitului pe profit aferent activitatii de bar de noapte (art.18CF)Pentru activitatea de bar de noapte impozitul pe profit este suma maxima dintre: 16% x Profitul impozabil din aceasta activitate sau- 5% x Total venituri din aceasta activitate . Astfel, vom calcula impozitul pe profit in ambele moduri, urmand sa decidem ulterior care este suma de plata.

Biletul nr.41.Ce este auditul intern?Auditul intern reprezinta acea componenta a auditului financiar care consta in examinarea profesionala efecutata de un profesionist contabil competent si independent in vederea exprimarii unei opinii motivate in legatura cu validitatea si corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii (entitatii).Auditul intern reprezinta un compartiment de control din cadrul entitatii care efectueaza verificari pentru aceasta; face parte din controlul intern al entitatii si are ca obiective de baza verificarea eficacitatii sistemelor contabile si de control intern.Auditul intern la o entitate se poate realiza prin compartimente distincte ale acesteia si, in acest caz, auditorul intern face parte din structurile functionale ale entitatii economice sau sociale; auditul intern se poate realiza si pe baze contractuale cu o firma de audit alta decat cea care efectueaza auditul asupra situatiilor financiare ale acestei entitati.

2.Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor si a elementelor similare cheltuielilor in vederea determinarii impozitului pe profit. Dati unele exemple in urma carora pot rezulta elemente similare veniturilor si cheltuielilor.pct. 12 din Normele la Codul Fiscal (HG 44/2004) : Exemple de elemente similare veniturilor:- diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;- rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, potrivit prevederilor art. 22 alin. (5) si alin. (5.1) din Codul fiscal;- castigurile legate de vanzarea sau anularea titlurilor de participare proprii dobandite/rascumparate. Exemple de elemente similare cheltuielilor:- diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii creantelor si datoriilor in valuta, inregistrate in evidenta contabila in rezultatul reportat, ca urmare a retratarii sau transpunerii;- cheltuiala cu valoarea neamortizata a cheltuielilor de cercetare si dezvoltare si a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost inregistrata in rezultatul reportat. In acest caz, cheltuiala este deductibila fiscal pe perioada ramasa de amortizat a acestor imobilizari, respectiv durata initiala stabilita conform legii, mai putin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. In mod similar se va proceda si in cazul obiectelor de inventar, baracamentelor si amenajarilor provizorii trecute in rezultatul reportat cu ocazia retratarii situatiilor financiare anuale;- diferentele nefavorabile dintre pretul de vanzare al titlurilor de participare proprii si valoarea lor de dobandire/rascumparare, inregistrate la data vanzarii titlurilor respective.Veniturile si cheltuielile generate de evaluarea ulterioara si executarea instrumentelor financiare derivate, inregistrate potrivit reglementarilor contabile, sunt luate in calcul la stabilirea profitului impozabil."