bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. dr. mircea regneală

19
Bibliotecile şi Bibliotecile şi informa informa ţia în ţia în societatea societatea cunoaşterii cunoaşterii Mircea Mircea Regneală Regneală

Upload: rmbiblioteci

Post on 30-May-2015

321 views

Category:

Design


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

Bibliotecile şi Bibliotecile şi informainformaţia în ţia în societatea cunoaşteriisocietatea cunoaşterii

Mircea Mircea RegnealăRegneală

Page 2: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

Bibliotecile – Bibliotecile – memoria memoria umanităţiiumanităţii

Page 3: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

Biblioteca din AlexandriaBiblioteca din Alexandria - - un simbol şi un mitun simbol şi un mit

• simbolulsimbolul: perenitatea: perenitatea• mitulmitul: biblioteca totală; exhastivitatea: biblioteca totală; exhastivitatea• sindromulsindromul: totul şi pentru totdeauna, care : totul şi pentru totdeauna, care

plasează biblioteca în aspiraţiile umanităţii spre plasează biblioteca în aspiraţiile umanităţii spre infinitinfinit

• obsesiaobsesia::colecţie completă (B. J. Enright. colecţie completă (B. J. Enright. Concepts of Stock: Comprehensive or Selective. Concepts of Stock: Comprehensive or Selective. London : Library Association,1990London : Library Association,1990..))

Page 4: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

FiloFilossofia colecţiilorofia colecţiilor

CConceptele care dau viaţă principiilor de onceptele care dau viaţă principiilor de alcătuire şi dezvoltare a fondurilor de alcătuire şi dezvoltare a fondurilor de publicaţii ale unei biblioteci (Curley, Arthur, publicaţii ale unei biblioteci (Curley, Arthur, Broderick, Dorothy. Broderick, Dorothy. Building Library Building Library Collections.Collections. 6th ed.: München, New York, 6th ed.: München, New York, London, 1995)London, 1995)

Page 5: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

Bibliotecile de astăzi: laboratoare de muncă Bibliotecile de astăzi: laboratoare de muncă intelectuală, dar şi spaţii de loisirintelectuală, dar şi spaţii de loisir

Mituri noi: Mituri noi: mitul autosuficienţei determinat determinat de de factori precum: factori precum:

- relativa izolare a bibliotecilor de activităţile - relativa izolare a bibliotecilor de activităţile de cercetare;de cercetare;

- slaba informare bibliografică în ciuda - slaba informare bibliografică în ciuda apariţiei a noilor suporţi de stocare apariţiei a noilor suporţi de stocare şi şi informare;informare;

- funcţionarea defectuoasă a ILL;- funcţionarea defectuoasă a ILL;- imperfecţiunea sau absenţa cataloagelor - imperfecţiunea sau absenţa cataloagelor

colective;colective;- număr redus de utilizatori mulţumiţi;- număr redus de utilizatori mulţumiţi;- rivalitatea profesională.- rivalitatea profesională.

Page 6: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

Mitul autoMitul autosusuficienţei şi ficienţei şi Raportul ARaportul Atkinsontkinson

Dezvoltate în deceniul al şaptelea şi al Dezvoltate în deceniul al şaptelea şi al optulea al secolului XXoptulea al secolului XX

Raportul Atkinson ( 1976) introduce ,,conceptul de bibliotecă Raportul Atkinson ( 1976) introduce ,,conceptul de bibliotecă universitară cu colecţii limitate, bazată pe o politică universitară cu colecţii limitate, bazată pe o politică raţională, puternic echilibrată, deţinătoare de documente raţională, puternic echilibrată, deţinătoare de documente importante, cu reale posibilităţi de acces la bibliotecile importante, cu reale posibilităţi de acces la bibliotecile naţionale şi specializate, precum şi la reţelele de informarenaţionale şi specializate, precum şi la reţelele de informare””

Page 7: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

Complementaritatea colecţiilor (prin Complementaritatea colecţiilor (prin contribuţia tuturor furnizorilor de informaţii)contribuţia tuturor furnizorilor de informaţii)

Axioma : Axioma : De la exhaustivitate la selectivitateDe la exhaustivitate la selectivitate Stocarea → suporţi de dimensiuni fizice tot Stocarea → suporţi de dimensiuni fizice tot

mai redusemai reduse Circulaţia şi structura informaţiei: 1/2 e Circulaţia şi structura informaţiei: 1/2 e

nouă, din aceasta, numai 1/3 este reală, nouă, din aceasta, numai 1/3 este reală, verificată ca nouăverificată ca nouă

Page 8: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

Dinamica creşterii informaţieiDinamica creşterii informaţiei

Y

X

c

b

a a - informaţie totală vehiculatăb - informaţie nouăc - informaţie reală

Page 9: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

InformaţiaInformaţia marfă cuantificabilă influenţată de:marfă cuantificabilă influenţată de:

- dinamica muncii- dinamica muncii- tehnologia informaţiei- tehnologia informaţiei- explozia informaţională- explozia informaţională- 25 de limbi de publicare- 25 de limbi de publicare (90%) (90%), 60% , 60%

limba englezălimba engleză

Informaţia formalăInformaţia formală (biblioteci, centre de informare, documente (biblioteci, centre de informare, documente secundare: cataloage, reviste de referate, reviste de citate, reviste secundare: cataloage, reviste de referate, reviste de citate, reviste de sumare, bibliografii, indici etc.) de sumare, bibliografii, indici etc.)

Informaţia informalăInformaţia informală (baze de date, documente cu circulaţie (baze de date, documente cu circulaţie limitată)limitată)

Page 10: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

BiblioteciBibliotecilele contemporane contemporane

echilibru: - funcţia de comunicareechilibru: - funcţia de comunicare - funcţia patrimonială- funcţia patrimonială

Biblioteca digitală – reţele digitaleBiblioteca digitală – reţele digitale

Avantaje:Avantaje: transferul informaţiilor la domiciliul cititorului,transferul informaţiilor la domiciliul cititorului, arhivare, actualizate, utilizare individualăarhivare, actualizate, utilizare individuală

DezavantajeDezavantaje:: nu are coerenţe, bogăţia şi flexibilitatea bibliotecii clasicenu are coerenţe, bogăţia şi flexibilitatea bibliotecii clasice absenţa perenităţiiabsenţa perenităţii

Page 11: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

Biblioteca contemporanăBiblioteca contemporană va supravie va supravieţui ţui ??

Supravieţuire ═ aplicarea tehnologiei informaţieiSupravieţuire ═ aplicarea tehnologiei informaţiei ?! ?!

Destin: -nu izolare ci integrareDestin: -nu izolare ci integrare

-nu spaţiu circumscris ci globalizare-nu spaţiu circumscris ci globalizare

-nu numai suporţi fizici ci şi suporţi virtuali-nu numai suporţi fizici ci şi suporţi virtuali

Page 12: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

Cartografierea structuriiCartografierea structuriişi destinaţiei bibliotecilorşi destinaţiei bibliotecilor

- - reţele ştiinţificereţele ştiinţifice- reţele documentare- reţele documentare- reţele culturale- reţele culturale- reţele educative- reţele educative

care funcţionează într-un care funcţionează într-un cadru compus cadru compus din:din: llegiegi regulamenteregulamente furnizorifurnizori parteneriparteneri instituţiiinstituţii

Page 13: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

Buna funcţionare a Buna funcţionare a

bibliotecii bibliotecii

contemporane trebuie contemporane trebuie

să ia în calcul să ia în calcul

următoarele mediiurmătoarele medii

Page 14: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

II.. Mediul social Mediul social

Cunoaşterea utilizatorilorCunoaşterea utilizatorilor

proces complex (nevoi documentare, interese culturale şi proces complex (nevoi documentare, interese culturale şi educaţionale, iniţierea în utilizarea tehnologiilor moderne de educaţionale, iniţierea în utilizarea tehnologiilor moderne de organizareorganizare şi exploatare a informaţiei)şi exploatare a informaţiei)

sprijin din partea sociologiei şi psihologiei lecturii sprijin din partea sociologiei şi psihologiei lecturii

anchete permanente pe tip de utilizatoranchete permanente pe tip de utilizator

Page 15: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

IIII.. Mediul instituţional Mediul instituţional

Responsabilitatea întregii biblioteci privind Responsabilitatea întregii biblioteci privind cheltuielile bugetuluicheltuielile bugetului propriu propriu

bibliotecarul public trebuie să cunoască mediul politic, bibliotecarul public trebuie să cunoască mediul politic, administrativ şi economic al localităţii unde administrativ şi economic al localităţii unde funcţionează; mediul informaţional de proximitate funcţionează; mediul informaţional de proximitate (cooperare informaţională)(cooperare informaţională)

cunoaşterea şi aplicarea programului UEcunoaşterea şi aplicarea programului UE

Page 16: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

IIIII I .. Mediul economic Mediul economic

Cunoaşterea problemelor economice ( gestionarea optimă Cunoaşterea problemelor economice ( gestionarea optimă a bibliotecilor) a bibliotecilor)

Cunoaşterea furnizorilor Cunoaşterea furnizorilor Cunoaşterea legislaţiei (de ex.: legea achiziţiei publice; Cunoaşterea legislaţiei (de ex.: legea achiziţiei publice;

caiet de sarcini)caiet de sarcini) Cererea bugetară – temeinic argumentată şi justificată Cererea bugetară – temeinic argumentată şi justificată

(raportul anual)(raportul anual) Achiziţii – târguri de primăvară şi de toamnă, preţuri Achiziţii – târguri de primăvară şi de toamnă, preţuri

promoţionalepromoţionale

Page 17: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

IV. IV. Mediul tehnologicMediul tehnologic

Cunoaşterea tehnologiei informaţiei de către personalul Cunoaşterea tehnologiei informaţiei de către personalul biblioteciibibliotecii

Nevoie de parteneri (informaticieni, ingineri de sisteme, Nevoie de parteneri (informaticieni, ingineri de sisteme, firme de service)firme de service)

Calculatoare în reţea, scanere, copiatoare, alte echipamente Calculatoare în reţea, scanere, copiatoare, alte echipamente informaticeinformatice

Veghe tehnologicăVeghe tehnologică

Page 18: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

V. V. Mediul Mediul juridicjuridic

Bibliotecă – patrimoniu – copyrightBibliotecă – patrimoniu – copyright

Legea nr.8 1996 – LegeLegea nr.8 1996 – Lege privind privind dreptul de autor şi drepturile dreptul de autor şi drepturile conexeconexe

- excepţii şi limitări- excepţii şi limitări

- împrumut publicaţii (remuneraţia autorilor nu poate face - împrumut publicaţii (remuneraţia autorilor nu poate face obiectul renunţării)obiectul renunţării)

- respectarea principiului “- respectarea principiului “dreptul omului la informaţiedreptul omului la informaţie” ” în în relaţie cu “accesul direct la documente şi informaţii” relaţie cu “accesul direct la documente şi informaţii”

Bibliotecile – intermediari oneşti între operă şi public Bibliotecile – intermediari oneşti între operă şi public (respingerea presiunilor utilizatorilor(respingerea presiunilor utilizatorilor; respectarea ; respectarea principiilor deontologice)principiilor deontologice)

Page 19: Bibliotecile şi informaţia în societatea cunoaşterii. Dr. Mircea Regneală

VI.Mediul documentar şi profesional

Cunoaşterea mediului documentar intern şi extern, a reţelelor Cunoaşterea mediului documentar intern şi extern, a reţelelor documentare naţionale de ramură, a resurselor mondialedocumentare naţionale de ramură, a resurselor mondiale

Orientarea cititorilor spre sursele documentare cele mai Orientarea cititorilor spre sursele documentare cele mai eficiente eficiente

ILLILL

Listele de discuţii (de tip BIBLOS)Listele de discuţii (de tip BIBLOS)

Navigarea pe Internet – navigatorul să-şi calculeze ,,poziţia şi Navigarea pe Internet – navigatorul să-şi calculeze ,,poziţia şi coordonatele navei sale” spre a ajunge coordonatele navei sale” spre a ajunge la destinala destinaţţie ie pe drumul pe drumul cel mai scurt şi la timpcel mai scurt şi la timp

Necesităţile perfecţionării profesionale: un mediu fertil pentru Necesităţile perfecţionării profesionale: un mediu fertil pentru accesul la informaţia profesională, la consiliere şi asistenţă, accesul la informaţia profesională, la consiliere şi asistenţă, reuniuni, vizite, portaluri Web specializate, programe de reuniuni, vizite, portaluri Web specializate, programe de formare continuă etc.formare continuă etc.