bibliografie shakespeare

21
BIBLIOTECA UNIVERSITÃÞII “DUNÃREA DE JOS” GALAÞI BIBLIOGRAFIA CÃRÞILOR SHAKESPEARE 2008 UNIVERSITATEA “DUNÃREA DE JOS” GALAÞI BIBLIOTECA Bibliografia cãrþilor Shakespeare intrate în Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi GALAÞI 2008 1 Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008 C U P R I N S Introducere pag. 3 William Shakespeare pag. 4 Cap. I Opera lui William Shakespeare pag. 9 Cap. II Despre opera lui William Shakespeare pag. 14 2 Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008 INTRODUCERE Cu ocazia împlinirii în acest an, a celei dea 14a ediþii a simpozionului studenþesc Shakespeareana, Compartimentul de Referinþe ºtiinþifice ºi Informare bibliograficã al Bibliotecii Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi ºia propus elaborarea Bibliografiei cãrþilor Shakespeare constituinduse astfel întrun instrument de informare bibliograficã pentru toate categoriile de utilizatori ai bibliotecii. Lucrarea este structuratã în douã capitole: Capitolul I : Opera lui William Shakespeare ºi cuprinde lista bibliograficã a lucrãrilor scrise de William Shakespeare ; Capitolul II : Despre opera lui William Shakespeare ºi cuprinde lista bibliograficã a lucrãrilor care fac referire la critica operei shakespereane. 1

Upload: filihipos

Post on 20-Apr-2015

105 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: Bibliografie Shakespeare

BIBLIOTECA UNIVERSITÃÞII “DUNÃREA DE JOS” GALAÞI BIBLIOGRAFIA CÃRÞILOR SHAKESPEARE 2008UNIVERSITATEA “DUNÃREA DE JOS” GALAÞI

BIBLIOTECABibliografia cãrþilor Shakespeareintrate în BibliotecaUniversitãþii “Dunãrea de Jos” GalaþiGALAÞI20081Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008C U P R I N SIntroducere pag. 3William Shakespeare pag. 4Cap. I Opera lui William Shakespeare pag. 9Cap. II Despre opera lui William Shakespeare pag. 142Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008INTRODUCERECu ocazia împlinirii în acest an, a celei dea14aediþii a simpozionului studenþesc Shakespeareana,Compartimentul de Referinþe ºtiinþifice ºi Informare bibliograficã al Bibliotecii Universitãþii “Dunãreade Jos” Galaþi ºiapropus elaborarea Bibliografiei cãrþilor Shakespeare constituinduseastfel întruninstrument de informare bibliograficã pentru toate categoriile de utilizatori ai bibliotecii.Lucrarea este structuratã în douã capitole: Capitolul I : Opera lui William Shakespeare ºi cuprindelista bibliograficã a lucrãrilor scrise de William Shakespeare ; Capitolul II : Despre opera lui WilliamShakespeare ºi cuprinde lista bibliograficã a lucrãrilor care fac referire la critica operei shakespereane.Pentru asigurarea unei consultãri rapide, materialul a fost organizat sub forma unei liste a titlurilor decarte, ordonate alfabetic, atât în cazul operelor shakespereane cât ºi în cazul criticei.Bibliografia cãrþilor Shakespeare cuprinde un numãr total de 30 titluri cãrþi scrise în limba românã ºi51 titluri cãrþi scrise în limble englezã ºi francezã, din care: 35 titluri cãrþi opere ale lui WilliamShakespeare ºi 46 titluri cãrþi de criticã shakespereanã.Bibliografia cãrþilor Shakespeare poate fi consultat ºi onlinede pe siteulBibliotecii Universitãþii

1

Page 2: Bibliografie Shakespeare

“Dunãrea de Jos” Galaþi la adresa: http://www.lib.ugal.ro3Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008William Shakespeare(n. 23 aprilie 1564d.23 aprilie 1616)William Shakespeare a fost un dramaturg, poet ºi creator de sonete engleze ; este considerat a fi celmai mare scriitor al literaturii de limba englezã.Ca dramaturg, a scris câteva dintre cele mai puternice tragedii ºi numeroase comedii. De asemenea, ascris 154 de sonete ºi numeroase poezii. Dintre acestea, unele sunt considerate drept cele maistrãlucitoare opere scrise vreodatã în literaturã, datoritã priceperii lui Shakespeare de a depãºinaraþiunea ºi de a descrie cele mai intime ºi profunde aspecte ale naturii umane. Se crede cãmajoritatea operei a scrisoîntre 1585 ºi 1613, deºi datele exacte ºi cronologia pieselor de teatruatribuite lui nu se cunosc cu precizie.Influenþa exercitatã de Shakespeare asupra vorbitorilor de limba englezã din întreaga lume se reflectãprin recunoaºterea imediatã a unor citate din piesele lui Shakespeare, titlurile operelor bazate pe frazedin Shakespeare ºi numeroasele adaptãri ale pieselor sale. Alte semne ale influenþei sale contemporanesunt includerea sa în primele 10 poziþii întruntop al "Celor mai importanþi 100 de britanici", sondajsponsorizat de BBC, frecventele producþii bazate pe operele sale, cum ar fi BBC Television4Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008Shakespeare (un set de adaptãri pentru televiziune ale pieselor sale) ºi succesul filmului "Shakespearein Love" (1998), o ficþiune dedicatã vieþii scriitorului, bazatã pe scenariul unui foarte cunoscut autordramatic contemporan, Tom Stoppard, care a scris o rescriere în cheie postmodernã a lui Hamlet,"Rozencrantz ºi Guildestern sunt morþi". Toate piesele au fost puse în scenã la Teatrul Globe a cãruidevizã ce se putea citi pe cortina teatrului, era "Totus mundus agit histrionem". Ea reprezentatraducerea în limba latinã a unei replici celebre din piesa "Cum vã place", "Lumea este o scenã ºioamenii sunt doar actori".Biografie

2

Page 3: Bibliografie Shakespeare

Cei mai mulþi istorici sunt de acord cã actorul ºi dramaturgul sunt una ºi aceeaºi persoanã cu acelWilliam Shakespeare despre care existã date istorice considerabile. Shakespeare sanãscut laStratforduponAvon,în Anglia, în aprilie 1564, fiu al lui John Shakespeare, un mãnuºar, ºi al luiMary Arden. Botezul lui Shakespeare este înregistrat în ziua de 26 aprilie a anului, dar ziua naºteriisale este consideratã 16. Tatãl sãu, prosper pe vremea naºterii lui William, a fost judecat pentru afaceripe piaþa neagrã a lânii ºi mai târziu a pierdut poziþia de consilier local. Existã dovezi cã ambele ramuriale familiei aveau simpatii romano catolice. El saînsurat cu Anne Hathaway, cu opt ani mai în vârstãdecât el, în 28 noiembrie 1582, la StratforduponAvon,martorii ceremoniei fiind Fulk Sandalls ºiJohn Richardson; cãsãtoria se pare cã a fost grãbitã de faptul cã mireasa era însãrcinatã. Dupãcãsãtorie, se ºtiu puþine lucruri despre William Shakespeare, pânã la apariþia sa la Londra, pe scenaliterarã. În 26 mai 1583, este botezatã la Stratford Susannah, primul copil al lui Shakespeare. Acesta afost urmat curând, la 2 februarie 1585, de botezul unui fiu, Hamnet, ºi al unei fiice, Judith. În 1592, eradeja suficient de cunoscut pentru a atrage atenþia lui Robert Greene, care îl acuzã de plagiat: "o cioarã5Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008parvenitã, împodobitã cu penele noastre". În 1596 moare Hamnet ºi este înmormântat la 11 august1596. Din cauza asemãnãrii numelor, unii bãnuiesc cã moartea sa a fost imboldul pentru crearea pieseilui Shakespeare Hamlet, Tragica poveste a lui Hamlet, prinþul Danemarcei. În 1598, Shakespeare semutase în parohia Sf. Elena, în Bishopgate ºi apare în capul unei liste a actorilor la o piesã (Every Manin his Humor) de Ben Johnson.Shakespeare devine actor, scriitor ºi apoi coproprietaral unei trupe de teatru, cunoscutã sub numelede Oamenii lordului Chamberlain – compania ºialuat numele, ca ºi altele din acea perioadã, dupãnumele sponsorului ei aristocrat. A devenit destul de cunoscutã pentru ca, dupã moartea regineiElisabeta I ºi încoronarea lui James I (1603), noul monarh sã adopte trupa, care a fost cunoscutã sub

3

Page 4: Bibliografie Shakespeare

numele Oamenii regelui. Diverse documente ale unor chestiuni legale ºi ale unor tranzacþii dovedesccã Shakespeare devenise o persoanã importantã în anii petrecuþi la Londra. Se descurcase destul debine pentru a putea cumpãra o proprietate în cartierul londonez Blackfriars ºi deþinea cea de a douacasã, ca mãrime, în Stratford.În 1609 îºi publicã sonetele, poezii de dragoste majoritatea (126) cãrora piperatede insinuãrihomoerotice suntînchinate unui tânãr (“frumos stãpân”), ºi restul (28) închinate amantei sale, odoamnã brunã (the dark lady). Aluziile pe tema amorului masculin sunt un ecou ale situaþiilor ambigueºi jocurilor de cuvinte din comediile sale, ºi vor cauza un anumit efort cenzorial din partea lui JohnBenson care, la douãzeci ºi patru de ani dupã moartea lui Shakespeare îi publica poemele în aºa felîncât sã ascundã aspectul lor homoerotic. O admirabilã traducere în limba românã a sonetelor aparþinepoetului Gheorghe Tomozei.Shakespeare saretras prin 1611 ºi a murit în 1616, pe 23 aprilie, care este probabil motivul tradiþieide a plasa data naºterii în aceeaºi zi. A fost cãsãtorit cu Anne, pânã la moarte. Cele douã fiice,Susannah ºi Judith, iausupravieþuit. Susannah sacãsãtorit cu dr. John Hall ºi, mai târziu a fostsubiectul unui proces.Pe piatra lui de mormânt stã scris: "Binecuvântat fie cel ce lasã (în tihnã) aceste pietre ºi blestemat fie6Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008cel cemimiºcã oasele" ("Blest be the man who cast these stones, and cursed be he that moves mybones").OperaOpera sa include 37 de piese de teatru, între care 17 comedii, piese istorice, tragedii, sonete.Comedii:· Furtuna· Doi gentlemeni din Verona· Nevestele vesele din Windsor· Mãsurã pentru mãsurã· Comedia erorilor· Mult zgomot pentru nimic· Zadarnicele chinuri ale dragostei

4

Page 5: Bibliografie Shakespeare

· Visul unei nopþi de varã· Neguþãtorul din Veneþia· Cum vã place· Îmblânzirea scorpiei· Totul e bine când se terminã cu bine· A douãsprezecea noapte· Poveste de iarnã· Pericle, Prinþ al Tironului· CymbelineIstorice:· Regele Ioan· Richard al IIlea· Henric al IVlea· Henric al Vlea· Henric al VIlea· Richard al IIIlea· Henric al VIIIlea7Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008Tragedii:· Romeo ºi Julieta· Troilus ºi Cresida· Coriolan· Titus Andronicus· Timon din Atena· Iulius Caesar· Macbeth· Hamlet· Regele Lear· Othello· Antoniu ºi CleopatraPiese pierdute:· Love's Labour's Won· Cardenio· Richard al IIlea,prima partePoeme:· Sonetele lui Shakespeare· Venus ºi Adonis· The Rape of Lucrece· The Passionate Pilgrim· The Phoenix and the Turtle· A Lover's ComplaintApocrife:· Eduard al IIIlea· Sir Thomas More1

5

Page 6: Bibliografie Shakespeare

1 http://ro.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare8Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008Cap. I Opera lui William Shakespeare

1. SHAKESPEARE, William. Aforisme ºi cugetãri. William Shakespeare ; ediþie îngrijitã deMircea Berindei. Bucureºti : Albatros, 1975. XXVII, 124 p. ; 18 cm. (Cogito). I 623 ;821.111SHAK/S52.2. SHAKESPEARE, William. Antologie bilingvã = A Shakespeare bilingual anthology.William Shakespeare ; volum alcãtuit de Dan Duþescu ºi Leon Leviþchi. Bucureºti : Edituraªtiinþificã ºi Enciclopedicã, 1964. 720 p. ; 23 cm. Bibliogr. III 77 ; 821.1112/S52a.3. SHAKESPEARE, William. Complete works. William Shakespeare ; edited by W. J. Craig.Oxford : Oxford University Press, 1978. 1164 p. ; 19cm. (The British Council). II 12731 ;821.1112/S52o.4. SHAKESPEARE, William. Cum vã place. William Shakespeare ; trad. Lucia Demetrius.Bucureºti : Editura Victoriei, 1949. 122 p. ; 21 cm. II 5348 ; 821.111SHAK7.03/S525. SHAKESPEARE, William. Eduard al IIIlea: [teatru]. William Shakespeare ; trad., studiuintrod. ºi tabel cronologic de George Volceanov. Piteºti : Paralela 45, 2003. 192 p. ; 20 cm.(Capodopere ale literaturii universale). Tabel cronologic. ISBN 9735938251.II 36377 ;821.111SHAK7.03/S52.6. SHAKESPEARE, William. The First part of the history of Henry the Fourth. WilliamShakespeare; ed. by G. B. Harrison. Harmondsworth : Penguin Books, 1955. 142 p. ; 18 cm.(The Penguin Shakespeare ; B 13). Note ºi glosar. I 4136 ; 821.111/S52.7. SHAKESPEARE, William. Furtuna. William Shakespeare ; trad. Petre Solomon. Bucureºti :Editura de Stat pentru Literaturã ºi Artã, 1958. 144 p. : portr. ; 17 cm. I 1642 ;821.111SHAK7.03/S52f.8. SHAKESPEARE, William. Gamlet, princ datsij : tragedija. William Shakespeare ; perevods anglijskogo B. Pasternaka. Moskva : "Detskaja literatura", 1975. 208 p. ; 23 cm. ("Škol'najabiblioteka"). III 4042 ; 821.1112=161.1/S52.9. SHAKESPEARE, William. Hamlet ; Othello ; Macbeth. William Shakesperare ; traductions9

6

Page 7: Bibliografie Shakespeare

Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008de Yves Bonnefoy, Armand Robin et Pierre Jean Jouve; notes des traducteurs et notices parJacques Vallette. Paris : Gallimard, 1964. 512 p. ; 17 cm. I 3401 ; 821.1112/S52.10. SHAKESPEARE, William. Hamlet, prinþ al Danemarcei. William Shakespeare ; trad. deLeon Leviþchi ºi Dan Duþescu, ed. îngrijitã de Cornelia Comorovski. Bucureºti : Albatros,1974. XXXIV, 174 p., 4f. : il. ; 17 cm. (Lyceum. Texte comentate). Bibliogr. I 568 ; 821.1112/S52.11. SHAKESPEARE, William. Hamlet, prinþ al Danemarcei. William Shakespeare ; în ro dePetru Dumitriu. Bucureºti : Editura de Stat pentru Literaturã ºi Artã, 1955. [1] f. portr., 232 p. ;24 cm. I 1643 ; 821.1112/S52.12. SHAKESPEARE, William. Hamlet. William Shakespeare ; adaptation de Michel Vittoz. Paris: Papiers, 1986. 168 p. ; 21 cm. ISBN 2869430728.II 30243 ; 821.1112/S52.13. SHAKESPEARE, William. Henric V : dramã în 5 acte. William Shakespeare. Bucureºti :Fundaþia Regalã pentru Literaturã ºi Artã, 1940. PED I 1644 ; 821.111SHAK7.03/S52.14. SHAKESPEARE, William. The Illustrated Stratford Shakespeare. William Shakespeare.London : Bounty Books, 2005. 1023 p. : il. ; 22 cm. (The Complete Illustrated Works of ...).Tit. pe copertã : The complete illustrated works of William Shakespeare. ISBN 0753711788.II 37420 ; 821.111SHAK1.01/S52.15. SHAKESPEARE, William. The Life of Henry the Fifth. William Shakespeare; ed. by G. B.Harrion. Harmondsworth : Penguin Books, 1951. 144 p. ; 18 cm. (The Penguin Shakespeare ;B 3). Note ºi glosar. I 4137 ; 821.111/S52.16. SHAKESPEARE, William. Love's labour's lost. William Shakespeare ; edited by RichardDavid. London : Methuen et Co. Ltd, 1968. XLIV, 187 p. ; 20 cm. (The Arden Shakespeare). II29599 ; 821.1112/S52.17. SHAKESPEARE, William. Le Marchand de Venise ; Beaucoup de bruit pour rien ;Comme il vous plaira. William Shakespeare ; traduction de FrançoisVictor

7

Page 8: Bibliografie Shakespeare

Hugo ; préface etnotices par Germaine Landré. Paris : Flammarion, 1984. 316 p. ; 18 cm. I 3402 ; 821.1112/S52.10Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 200818. SHAKESPEARE, William. Measure for measure. William Shakespeare ; edited by J. W.Lever. London : Methuen et Co. Ltd, 1972. XCVIII, 203 p. ; 20 cm. (The Arden Shakespeare).Appendices. II 36679 ; 821.111/S52.19. SHAKESPEARE, William. Much Ado about Nothing. William Shakespeare ; edited by SirArthur QuillerCouchand John Dover Wilson. London : Cambridge University Press, 1971.174 p. ; 21 cm. (The New Shakespeare). Glosar. II 35732 ; 821.111/S52.20. SHAKESPEARE, William. Much Ado About Nothing. William Shakespeare ; ed. by G. B.Harrison. Harmondsworth : Penguin Books, 1954. 125 p. ; 18 cm. (The Penguin Shakespeare ;B 15). Glosar. I 4171 ; 821.111/S52.21. SHAKESPEARE, William. Opere complete. William Shakespeare ; ediþie îngrijitã, studiuintroductiv, note de istorie literarã ºi comentarii de Leon Leviþchi ; note de Virgiliu ªtefãnescuDrãgãneºti.Bucureºti : Univers, 1982.[vol.] ; 20 cm. II 19626 ; 821.111SHAK1.03/S52.1. vol. 1 : Henric al VIlea; Richard al IIIlea.William Shakespeare ; trad. De barbuSolacolu ºi Dan Duþescu. 1982. 600 p.2. vol. 4 : Henric al IVlea; Mult zgomot pentru nimic ; Henric al Vlea; Nevestele veseledin Windsor. William Shakespeare. 1985. 560 p.3. vol. 7 : Timon din Atena ; Regele Lear ; Macbeth ; Antoniu ºi Cleopatra ; Coriolan.William Shakespeare. 1988. 648 p.22. SHAKESPEARE, William. Opere. William Shakespeare ; studiu critic de Mihnea Gheorghiu.Bucureºti : Editura de Stat pentru Literaturã ºi Artã ; Editura pentru Literaturã Universalã,19551963.11 vol. ; 20 cm. (Clasicii Literaturii Universale). Ped. II 5347 ;821.111SHAK1.03/S52.1. vol. 1 : Regele Ioan ; Comedia eroilor ; Romeo ºi Julieta. William Shakespeare ; editori:Ion Botta, Ion Frunzetti, Dan Duþescu, ªt. O. Iosif, Al. Philippide. 1955. 421 p.

8

Page 9: Bibliografie Shakespeare

2. vol. 2 : Richard II ; Neguþãtorul din Veneþia ; Iuliu Cezar. William Shakespeare ; editori:Mihnea Gheorghiu, Gala Galaction, Tudor Vianu. 1955. 397 p.3. vol. 3 : Cei doi tineri din Verona ; Zadarnicele chinuri ale dragostei ; Visul unei nopþi de11Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008varã ; Mult zgomot pentru nimic. William Shakespeare ; editori: Mihnea Gheorghiu, IonFrunzetti, Dan Grigorescu, ªt. O. Iosif, Florin Tornea. 1956. 557 p.4. vol. 4 : Îmblînzirea scorpiei ; Henric al IVlea.William Shakespeare ; editori: Dan A.Lãzãrescu, Dan Duþescu, leon Leviþchi. 1957. 477 p.5. vol. 5 : Titus Andronicus ; Nevestele vesele din Windsor ; Henric al Vlea.WilliamShakespeare ; editori: dan Duþescu, Vlaicu Bîrna, Ion Vinea. 1958. 445 p.6. vol. 6 : Henric al VIlea.William Shakespeare ; editor barbu Solacolu. 1958. 479 p.7. vol. 7 : Richard al IIIlea; A douãsprezecea noapte sau Ce doriþi ; Cum vã place ; Hamlet,prinþ al Danemarcei. William Shakespeare ; editori: Florian Nicolau, Mihnea Gheorghiu,Virgil Teodorescu, Petru Dumitriu. 1959. 725 p.8. vol. 8 : Totuibine cînd se sfîrºeºte bine ; Othello ; Troilus ºi Cresida. WilliamShakespeare ; editori: Ion Frunzetti, Ion Vinea, Leon leviþchi. 1960. 571 p.9. vol. 9 : Dupã faptã ºi rãsplatã (Mãsurã pentru mãsurã) ; Antoniu ºi Cleopatra ; Macbeth.William Shakespeare ; editori: N. ArgintescuAmza,Tudor Vianu, Ion Vinea. 1961. 495 p.10.vol. 10 : Regele Lear ; Coriolan ; Pericles ; Timon din Atena. 1962. 631 p.11. vol. 11 : Cymbelline ; Poveste de iarnã ; Furtuna ; Henric al VIIIlea.WilliamShakespeare ; editori: N. ArgintescuAmza,Ion Vinea, dan Grigorescu. 1963. 603 p.23. SHAKESPEARE, William. Othello. William Shakespeare ; edited by Alice Walker and JohnDover Wilson. Cambridge University Press, 1973. lxix, 246 p.; 20,5 cm. (The Works ofShakespeare). ISBN 0521094925.II 36230 ; 821.1112/S52.24. SHAKESPEARE, William. Othello. William Shakespeare ; în româneºte de Ion Vinea.Bucureºti : Editura de Stat pentru Literaturã ºi Artã, 1958. 207 p. ; 16 cm. Ped. I 1647 ;821.1112/S52.25. SHAKESPEARE, William. Richard III ; Romeo et Juliette ; Hamlet. William Shakespeare ;

9

Page 10: Bibliografie Shakespeare

trad. de FrançoisVictorHugo ; préface et notices par Germaine Landré. Paris : Flammarion,1982. 379 p. ; 18 cm. I 3403 ; 821.1112/S52r.26. SHAKESPEARE, William. Romeo ºi Julieta. William Shakespeare. Bucureºti : Editura12Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008Tineretului, 1960. II 5350 ; 821.1112/S52ro.27. SHAKESPEARE, William. Sonete. William Shakespeare ; trad. de Ion Frunzetti. Bucureºti :Editura Tineretului, 1964. 112 p. ; 14 cm. (Cele mai frumoase poezii). I 1752 ; 821.1111/S33.28. SHAKESPEARE, William. Sonete. William Shakespeare ; trad. de Ion Frunzetti. EdituraTineretului, [1964]. 110 p. Ped. I 1651 ; 821.1111/S52so.29. SHAKESPEARE, William. Sonete. William Shakespeare ; trad. de Gheorghe Tomozei. Galaþi: PortoFranco,1991. 1 f. portr., 176 p. ; 20 cm. ISBN 9735571269.II 30899 ; 821.1111/S52so.30. SHAKESPEARE, William. Teatru. William Shakespeare. Bucureºti : Editura pentruLiteraturã Universalã, 1964. I 1635 ; 821.1112/S52t.31. SHAKESPEARE, William. The Tempest. William Shakespeare ; edited by J. R. Sutherland.Oxford ; London : Oxford University Press, 1984. 192 p. ; 18 cm. (New ClaredonShakespeare). ISBN 0198319428.I 4169 ; 821.111/S52.32. SHAKESPEARE, William. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark = Tragedia luiHamlet, prinþ de Danemarca. William Shakespeare. Bucureºti : Editura pentru Literaturã,[1965]. 517 p. Ped. II 4714 ; 821.111SHAK7/S52.33. SHAKESPEARE, William. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. WilliamShakespeare ; ed. by G. B. Harrison. Harmondsworth : Penguin Books, 1950. 190 p. ; 18 cm.(The Penguin Shakespeare ; B 2). I 4172 ; 821.111/S52.34. SHAKESPEARE, William. Trois comédies : Comme il vous plaira ; Un conte d'hiver ; Lanuit des rois. William Shakespeare ; traduction et adaptation de Jean Anouilh et ClaudeVincent. Paris : La Table Ronde, 1952. 357 p. ; 20 cm. II 29118 ; 821.1112/S52tc.35. SHAKESPEARE, William. The Yale Shakespeare : the complete works : edited and

10

Page 11: Bibliografie Shakespeare

annotated under the direction of the Department of English, Yale University. Dept. of English,Yale University. New York : Barnes & Noble Inc. : Yale University Press, 1993. ix, 1517 p.;24x30,5 cm. ISBN 1566191041.V 181 ; 821.111SHAK.1.01/S52.13Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008

CAP. II DESPRE OPERA LUI WILLIAM SHAKESPEARE

1. ARMSTRONG, Philip. Shakespeare in Psychoanalysis. Philip Armstrong. London ; NewYork : Routledge, 2001. XIV, 269 p. ; 21 cm. (Accents on Shakespeare). Note, bibliogr. si index. ISBN 0415207223. II 35921 ; 821.111.09/A80.2. BLOOM, Harold. Shakespeare : the invention of the human. Harold Bloom. New York :Riverhead Books : Penguin Putnam, ©998. XXII, 745 p.; 23,5 cm. ISBN 157322751X.III17777 ; 821.111SHAK.09/B58.3. BORGES, Jorge Luis. Prozã completã. Jorge Luis Borges ; trad. ºi note de Irina Dogaru, Cristina Hãulicã ºi Andrei Ionescu ; prezentãri ºi ed. îngrijitã de Andrei Ionescu. Iaºi : Polirom, 2006. 2 vol. ; 21 cm. II 37423 ; 821.134.2(82)32/B691. vol. 2 : Aleph ; Fãuritorul ; Relatarea lui Brodie ; Cartea de nisip ; memoria luiShakespeare. 469 p. ISBN 9734601857.4. BRADBROOK, Muriel C. Shakespeare and Elizabethan Poetry : a study of his earlierwork in relation to the poetry of the time. M. C. Bradbrook. Harmondsworth : PenguinBooks, 1964. 254 p.; 19,5 cm. Note, index. II 36229 ; 821.1111.09/B75.5. BRISTOL, Michael D. BigtimeShakespeare. Michael D. Bristol. London : Routledge, 1996.256 p. ; 22 cm. Referinþe. ISBN 0415060168.II 37500 ; 821.111SHAK.09/B83.6. BROWN, Ivor. Shakespeare. Ivor Brown. London : Reprint Society Ltd, 1951. 383 p. ; 18cm. II 35774 ; 821.111/B84.7. DELEANU, Andrei Ion. Doamna brunã din sonete = The dark lady of the sonnets :versiune româneascã adnotatã la 28 din sonetele lui William Shakespeare. Andrei IonDeleanu. ClujNapoca: Dacia, 1978. 136 p. ; 24 cm. Bibliogr. III 17778 ; 821.111SHAK/D28.8. DOVER WILSON, John. What happens in Hamlet. J. Dover Wilson. Cambridge UniversityPress, 1979. 357 p. II 8247 ; 821.111.09/W70.

11

Page 12: Bibliografie Shakespeare

9. DUMITRIU, Corneliu. The Archaeology of Shakespeare's Dramas. Corneliu Dumitriu ;14 Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008 trad. Mihaela Dumitriu. Bucureºti : Athena Publishing & Printing House, 1997. [vol.] ; 24 cm.ISBN 9739819141.III 14472 ; 821.111SHAK.09/D921. vol. 1 : The Tragedies. 1997. 488 p. ISBN 973981914110. DUMITRIU, Corneliu. Arheologia dramelor shakespeariene. Corneliu Dumitriu. Bucureºti :Allfa, 19962001.2 vol. ; 23 cm. Bibliogr. III 13542 ; 821.111SHAK.09/D921. vol. 1 : Tragediile. 1996. 484 p. ISBN 97397687172. vol. 2 : Comediile. 2001. 550 p. ISBN 973817123711. DUMITRIU, Corneliu. Bufonii ºi nebunii sau rãzboiul civil al minþilor în teatrulshakespearian. Corneliu Dumitriu. [Bucureºti] : Editura Athena, 1997. 48 p. ; 24 cm. ISBN9739819109.III 16266 ; 821.1112.09/D92.12. ELSOM, John. Mai este Shakespeare contemporanul nostru?. John Elsom ; trad. de DanDuþescu. Bucureºti : Meridiane, 1994. 227 p. ; 19 cm. (Biblioteca de teatru). Indice. ISBN 9733302597.II 36380 ; 821.111SHAK.09/E44.13. GAVRILIU, Eugenia. Primele traduceri româneºti din literatura englezã : 18301850:texte selectate ºi comentate, dosare de receptare, tabel cronologic. Eugenia Gavriliu. Galaþi: Europlus, 2006. 156 p. : il., facs. ; 24 cm. Indice. ISBN 9737845145.III 19182 ;821.111.09/G26.14. GHEORGHIU, Mihnea. Scene din viaþa lui Shakespeare. Mihnea Gheorghiu. EdituraTineretului, 1960. 351 p.; 13 cm. Ped. II 4716 ; 821.11195/G42.15. GURR, Andrew. Studying Shakespeare : an introduction. Andrew Gurr. Londra : EdwardArnold, 1988. 4, 72 p. ; 19 cm. Index. ISBN 0713165391.II 36376 ; 821.111SHAK.09/G96.16. HALLIDAY, F. E. A Shakespeare companion 15641964.F. E. Halliday. Harmondsworth[Middlesex] : Penguin Books, 1964. 574 p. ; 20 cm. (Penguin Reference Books ; 10/6).Bibliogr. II 35733 ; 821.111/H18.17. HAWKES, Terence. Meaning by Shakespeare. Terence Hawkes. London : Routledge, 1992.173 p. ; 22 cm. Note. ISBN 0415074509.II 37499 ; 821.111.09/H41.

12

Page 13: Bibliografie Shakespeare

18. HOENSELAARS, A. J. Images of Englishmen and foreigners in the drama of

15 Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008Shakespeare and his contemporaries : a study of stage characters and national identity inEnglish Renaissance drama : 15581642.A. J. Hoenselaars. Londra : Associated UniversityPresses, 1992. 347 p. ; 24 cm. Note, bibliogr. ºi index. ISBN 0838634311.III 17770 ;821.111SHAK.09/H70.19. KERMODE, Frank. Shakespeare's language. Frank Kermode. Londra : Penguin Books,2000. XII, 324 p. ; 20 cm. ISBN 014028592X.II 36367 ; 821.111SHAK.09/K36.20. KNIGHT, Wilson G. Studii shakespeariene. Wilson G. Knight. Bucureºti : Univers, 1975. II1935 ; 821.111SHAK.09/K60.21. KOTT, Jan. Shakespeare, contemporanul nostru. Jan Kott. Editura pentru LiteraturãUniversalã, 1969. 446 p. Ped. II 4713 ; 821.1112.09/K76.22. LEVIÞCHI, Leon. Studii shakespeariene. Leon Leviþchi. ClujNapoca: Dacia, 1976. 237 p. ;19 cm. (Colecþia "Discobolul"). II 36378 ; 821.111SHAK.09/L55.23. LOOMBA, Ania. Shakespeare, race and colonialism. Ania Loomba. Oxford : OxfordUniversity Press, 2002. 168 p. ; 21 cm. (Oxford Shakespeare Topics). Bibliogr. ISBN0198711743. II 37765 ; 821.111SHAK.09/L76.24. MATEICHESNOIU,Monica. A Course in Elizabethan Literature : William Shakespeare.Monica MateiChesnoiu.Constanþa : Universitatea "Ovidius" din Constanþa, 1997. 173 p. III14717 ; 821.1112.09/S52m.25. MATEICHESNOIU,Monica. William Shakespeare : knowledge and truth. Monica MateiChesnoiu. Constanþa : Pontica, 1997. 200 p. ; 20 cm. (Universitas). Note ºi bibliogr. ISBN 9739224199.II 36379 ; 821.111SHAK.09/C41.26. PARTRIDGE, Eric. Shakespeare's bawdy. Eric Partridge. London : Routledge, 1990. 223 p. ;21 cm. Index. ISBN 0415050766.II 37501 ; 821.111.09/P36.27. The Pelican Guide to English Literature. Penguin,Books, 1970. 4vol. ; 18 cm. I 1913;821.11195/P49

13

Page 14: Bibliografie Shakespeare

1. vol. 2 : The Age of Shakespeare. 512 p.28. Postcolonialshakespeares. general editor : Terence Hawkes ; ed. by : Ania Loomba and16Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008Martin Orkin. London ; New York : Routledge, 1998. 276 p. ; 21 cm. (New Accents). Bibliogr.ISBN 0415173868. II 37764 ; 821.111SHAK.09/P87.29. RÃDULESCU, Mihai. Shakespeare, un psiholog modern. Mihai Rãdulescu. Bucureºti :Albatros, 1979. 184 p. II 11780 ; 821.111SHAK.09/R14.30. ROTH, Andrei. Shakespeare : o lecturã sociologicã. Andrei Roth. ClujNapoca: Dacia,1988. 416 p. ; 16 cm. Indice. I 4117 ; 821.111/R83.31. Shakespeare : an anthology of criticism and theory 19452000.ed. by Russ McDonald.Malden ; Oxford : Blackwell Publishing Ltd, ©004. XIX, 930 p.; 24,5 cm. Bibliogr. ISBN 063123487X.III 17774 ; 821.111SHAK.09/S52.32. A Shakespeare Encyclopaedia. Edited by Oscar James Campbell, associate editor Edward G.Quinn. Londra : Methuen et Co. Ltd, 1974. XVIII, 1014 p. : fig. ; 25 cm. Cronologie ºibibliogr. ISBN 0416951805.III 17771 ; 821.111SHAK/S52.33. Shakespeare studies. alcãtuirea volumului a fost asiguratã de un colectiv compus din : conf.dr. Sever Trifu (coord.), conf. dr. Virgil Stanciu, lect. dr. Elena Viorel, ... ClujNapoca:Universitatea din ClujNapoca,1982. 327 p. multigr. ; 28 cm. IV 4718 ; 821.111.09/S52.34. Shakespeare ºi opera lui : culegere de texte critice. Editura pentru Literaturã Universalã,1964. 763 p. III 77 ; 821.1112/S52c.35. The Shakespearean International Yearbook. ed. by W. R. Elton, John M. Mucciolo.Aldershot ; Brookfield ; Singapore : Ashgate Publishing Company, ©999. vol. ; 24 cm. ISBN1859283535.III 17772 ; 821.111SHAK.07/S521. vol. 1 : Where are we now in Shakesperean studies? XV, 381 p.36. Shakespeareana 2000. National Shakespeare Symposium. (6 ; 2000 ; Galaþi). Shakespeareana2000 : The Bulletin of the Students': Sixth National Shakespeare Symposium. ed. DanielaÞuchel. Galaþi : Editura Fundaþiei Universitare "Dunãrea de Jos" din Galaþi, 2001. 93 p.; 20cm. ISBN 973813966x.

14

Page 15: Bibliografie Shakespeare

II 36601 ; 821.111.09/S52.37. Shakespeareana 2001. National Shakespeare Symposium. (7 ; 2001 ; Galaþi). Shakespeareana2001 : The Bulletin of the Students' : Seventh National Shakespeare Symposium. Galaþi :17Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008Editura Fundaþiei Universitare "Dunãrea de Jos" din Galaþi, 2002. 114 p.; 21 cm. (ColecþiaLimbi strãine). Bibliogr. ISBN 9738352347.II 35114 ; 821.111/S52.38. SOUSA, Geraldo U. de. Shakespeare's crossculturalencounters. Geraldo U. de Sousa.Houndmills : Palgrave, 2002. XIV, 236 p. ; 22 cm. Note, bibliogr. ºi index. ISBN 0333949471.II 36368 ; 821.111SHAK.09/S70.39. SPURGEON, Caroline F. E. Shakespeare's Imagery and What It Tell Us. Caroline F. E.Spurgeon. Cambridge University Press, 1979. 425 p. II 8246 ; 821.111.09/S74.40. STENDHAL, Henri Beyle. Racine et Shakespeare : études sur le romantisme. Stendhal ;chronologie et introduction par Roger Fayolle. Paris : GarnierFlammarion,1970. 251 p. ; 18cm. I 712 ; 821.133.1.09/S83.41. THOMSON, Peter. Shakespeare's theatre. Peter Thomson. second edition: London :Routledge, 1992. 199 p. ; 23 cm. Note. ISBN 0415073111.III 19194 ; 821.111.09/T55.42. Translating, traduire, tradurre Shakespeare. Edité par Irene Weber Henking. Lausanne :Centre de Traduction Littéraire, 2001. 135 p. ; 21 cm. (CTL ; 40). Note. ISBN 288357040X.II 36369 ; 821.111SHAK/S52.43. Universitatea Dunãrea de Jos, Facultatea de litere ºi Teologie, Departamenrul de limbã englezã.Shakespeareana 2006 : the Bulletin of the Students': Eleventh and Twelfth NationalShakespeare Symposium. ed. Daniela Þuchel. Galaþi : Editura Fundaþiei Universitare "Dunãreade Jos" din Galaþi, 2006. 158 p.; 27 cm. (Colecþia Culturã ºi Civilizaþie). ISBN 9736273156.II 36873 ; 821.111SHAK.09/S52.44. VENDLER, Helen. The Art of Shakespeare's sonnets. Helen Vendler. Cambridge, MS ;London : Harvard University Press, 1997. XVII, 672 p. ; 26 cm + CDROM.Bibliogr. ISBN 0674637119.III 17775 ; 821.111SHAK.09/V45.45. VOICULESCU, Vasile. Ultimele sonete închipuite ale lui Shakespeare în traducere

15

Page 16: Bibliografie Shakespeare

imaginarã. V. Voiculescu. Bucureºti : Editura pentru Literaturã, 1964. XVIII, 102 p. ; 20 cm.Ped. II 3486 ; 821.135.11/V83.46. VOLCEANOV, George. Methinks you're better spoken : a study in the language of18Biblioteca Universitãþii “Dunãrea de Jos” Galaþi Bibliografia cãrþilor Shakespeare 2008Shakespeare's characters. George Volceanov. Iaºi : Institutul European, 2004. 180 p. ; 20 cm.(Albion Books). Bibliogr. ISBN 9736113213.II 36372 ; 821.111SHAK.09/V87.19

16