bibliografie rls

of 75 /75

Upload: codreanu-george

Post on 06-Dec-2015

52 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bibliografie Rls

TRANSCRIPT

Page 1: Bibliografie Rls
Page 2: Bibliografie Rls
Page 3: Bibliografie Rls

Bibliografia românei ca limbă străină / Bibliografia RLS

Coordonator Victoria Moldovan

Ediţie revăzută şi completată de Antonela-Carmen Suciu

Ediţie apărută sub egida Institutului limbii române ca limbă europeană

EFES

Cluj-Napoca 2012

Page 4: Bibliografie Rls

4

Volum apărut sub egida

ILR-LE Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană

Coordonator:

Victoria Moldovan

Copyright: ILR-LE

Copertă şi paginare: Mihai-Vlad Guţă

ISBN:

Page 5: Bibliografie Rls

5

Cuprins

Notă la ediţia a doua, revăzută şi completată, a bibliografiei RLS 7

Pentru promovarea limbii române 9

Volume colective, manuale, gramatici, culegeri de studii, de texte şi de exerciţii 13

Articole 37Dicţionare 63

Româna ca limba a doua 71

Volume 71Articole 73Publicaţii on-line 75Surse bibliografice 75

Page 6: Bibliografie Rls

6

Page 7: Bibliografie Rls

7

Notă la ediţia a doua, revăzută şi completată, a Bibliografiei RLS

Printre obiectivele ILR-LE se înscriu susţinerea şi publicarea de lucrări şi materiale destinate cercetării, predării şi învăţării limbii române ca limbă străină (RLS), respectiv ca limbă nematernă (RLNM), precum şi cercetării şi cultivării românei în general. Până în prezent, sub egida ILR-LE, a fost publicat, în ediţii succesive, un volum de Exerciţii audio. Româna ca limbă străină 1 şi volumul Antonime. Sinonime. Analogii. Vocabular minimal al limbii române (cu traducere în limba engleză), 2 în lucru aflându-se un scurt istoric al predării RLS3 la Universitatea Babeş-Bolyai. Semnalăm aici, chiar dacă au fost realizate în alt context, lucrările recent apărute destinate RLNM4, întrucât autoarele sunt colaboratoare fidele ale ILR-LE, iar colaborarea cu Departamentul de imbă cultură şi civilizaţie românească de la Facultatea de Litere a stat la baza creării institutului. Actualizarea şi publicarea bibliografiei RLS, un proiect pană acum, devine fapt.

Prima variantă a acestei bibliografii5, a fost alcătuită în 2002-2003 de către studenţii de la masteratul Dinamica limbii române, iar după 10 ani de la realizare se impunea revenirea asupra ei, pentru a face unele corecturi, dar mai cu seamă pentru a completa informaţia.

Pentru actuala ediţie, aşa cum rezultă din chiar foaia de titlu, sarcina de a aduce la zi informaţia bibliografică i-a revenit documentaristei ILR-LE, Antonela-Carmen Suciu. Eu mi-am asumat sarcina de semnalare a surselor, de colaborare cu specialişti în domeniu care au apreciat lucrarea în prima variantă şi au avut sugestii şi completări, de coordonare a lucrării.

Pentru interesul manifestat faţă de utilitatea acestui instrument indispensabil domeniului RLS, precum şi pentru observaţiile, sugestiile şi informaţiile

1 Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, Exerciţii audio. Româna ca limbă străină, Cluj-Napoca, Efes, 2009, 2010, 2011,

2012.

2 Gabriela Biriş, Diana Viorela Burlacu, Elisabeta Şoşa, Antonime. Sinonime. Analogii. Vocabular minimal al limbii

române (cu traducere în limba engleză), Bucureşti, Saeculum I.O., 2011.

3 Lucrare în curs de elaborare. Autor Victoria Moldovan

4 Elena Platon (coord.), Procesul de predare-învăţare/evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul

primar/gimnazial/liceal. RLNM: P1-P6 (6 volume), Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011 .

5 Cf. introducerea Pentru promovarea limbii române care însoţeşte Bibliografia românei ca limbă străină , publicată în

revista Lingua. Lingvistica, anul III-IV, 2004-2005, p. 125-159.

Page 8: Bibliografie Rls

8

furnizate mulţumim în mod deosebit domnului profesor José Damián Gonzáles-Barros de la Escuela Oficial de Idiomas „Jesús Maestro” din Madrid. De asemenea, pentru generozitatea cu care a pus la dispoziţia noastră surse bibliografice utile, mulţumim doamnei profesor Elisabeta Şoşa.

Prin natura lucrurilor şi această ediţie este lacunară, iar completarea ei se va impune mereu.

Victoria Moldovan

Page 9: Bibliografie Rls

9

Pentru promovarea limbii române- Bibliografia românei ca limbă străină -

Predarea limbii române ca limbă străină (RLS) a fost prefigurată încă în Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, opera lui Samuil Micu şi Gheorghe Şincai, apărută la Viena în 1780 şi, în ultimii 200 de ani, a fost abordată mai mult sau mai puţin programatic. În ultimele decenii ale secolului al XX-lea, ca urmare directă a unei conjuncturi politico-economice favorabile acestui demers, predarea RLS a cunoscut o perioadă de maximă dezvoltare.

În anii 70 ai secolului trecut, la multe dintre universităţile româneşti s-au creat structuri (colective) specializate în predarea românei studenţilor străini care urmau să facă studii universitare în România.

Decizia politică, cu un pronunţat substrat ideologic şi economic, a avut consecinţe pe plan lingvistic, determinând interesul specialiştilor pentru cercetarea românei din perspectiva predării ei ca limbă străină. Astfel, după 1970 s-a conturat mai clar aria RLS, cercetarea integrându-se în domeniul lingvisticii aplicate. Personalităţi lingvistice remarcabile, profesori ca Boris Cazacu, Tatiana Slama-Cazacu, Ion Coteanu, Mioara Avram, Flora Şuteu, Maria Iliescu, Marius Sala s-au preocupat ei înşişi de acest domeniu sau au încurajat cercetarea aplicată a limbii române.

În momentul actual, promovarea limbii române beneficiază de condiţii noi, deoarece politica lingvistică a Consiliului Europei stipulează expres promovarea limbilor „mici”. E un moment favorabil pentru crearea unor instrumente noi de predare a limbii române, care să continue experienţa acumulată în domeniul RLS prin utilizarea lucrărilor perene. Pentru aceasta, e necesară evaluarea realizărilor existente şi revalorificarea cercetărilor care rezistă analizei. Multe dintre materialele tipărite de-a lungul vremii în volume sau reviste, deşi constituie surse importante pentru documentare în vederea producerii de lucrări relevante în domeniul RLS, nu sunt uşor accesibile. Cu acest scop, am iniţiat alcătuirea unei bibliografii (pe cât posibil exhaustive) a lucrărilor de RLS.

În cadrul cursului Dinamica limbii române ca limbă străină în anul universitar 2002-2003 - din programul masteratului Dinamica limbii române al Catedrei de limba română de la Facultatea de Litere a Universităţii „Babeş-Bolyai” - am iniţiat o cercetare bibliografică a lucrărilor de limba română ca limbă străină, precum şi a celor referitoare la predarea românei ca limba a doua, nematernă / limba statului, pentru elevii de altă naţionalitate decât cea română.

Bibliografia a fost alcătuită de studenţii: BẬTEA Raluca Carmen, BIZO-MICLEA Ioana, CHIOREAN Oana Narcisa, COSTEA Maria, DIACONESCU Răzvan, MUNTEAN

Page 10: Bibliografie Rls

10

Dorina, NEMŢUŢ Alina Paula, OANEA Mihaela Felicia, ORZEA Anca Daniela, POP Maria Laura, PUICA Vasilica Nelia, TĂRĂU-SONEA Ioana Silvia.

Asamblarea bibliografiei şi verificarea informaţiei au fost efectuate de actuala doctorandă Ioana Tărău-Sonea.

Coordonarea lucrării şi organizarea pe secţiuni: 1. Volume colective, manuale, gramatici, culegeri de texte, de exerciţii şi de studii; 2. Articole şi recenzii; 3. Dicţionare; 4. Bibliografia românei ca limba a 2-a, au intrat în atribuţiile noastre.

Chiar dacă lucrarea are unele lacune, de care suntem pe deplin conştienţi, ea este o iniţiativă ce poate fi continuată, îmbogăţită, completată cu noi apariţii şi ameliorată în viitor. Importanţa ei constă în faptul că scoate la lumină un număr impresionant de nume care s-au implicat în cercetarea domeniului şi multe teme de cercetare fundamentală pentru RLS. Apariţia acestui instrument absolut necesar cercetării aduce beneficii tuturor celor implicaţi, într-un fel sau altul, în predarea sau învăţarea românei ca limbă străină.

Conf.dr. Victoria Moldovan

Page 11: Bibliografie Rls

11

AbrevieriAMPLR = Aspecte metodologice ale predării limbii române la anul pregătitor.

APPM = Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor, Iaşi, 1987.

AUBLLR = Analele Universităţii Bucureşti. Limbă şi literatură

AUCr = Analele Universităţii din Craiova

AUI = Analele Universităţii “Al. Ioan Cuza” din Iaşi

AUT = Analele Universităţii din Timişoara

BulŞt = Buletin Ştiinţific, Piteşti.

CercLLS = Cercetări actuale în domeniul limbilor şi literaturilor străine. Vol. I-II, Bucureşti, Academia de Studii Economice; I, 1975; II, 1978; III, 1981

ContL = Contribuţii lingvistice. Coordonator: Ion Muţiu, TUT, 1983

CRIP = Culegere de referate. Sesiunile ştiinţifice ale cadrelor didactice, 1969, 1970, 1971, Bucureşti, 1973.

CŞIC = Comunicări ştiinţifice ale sesiunii 1971, Institutul de Construcţii Bucureşti, 1973

DMod. = Didactica modernă. Aspecte ale predării limbii române ca limbă străină, Tipografia Universităţii Timişoara, 1986, 1987,1988.

EA = Editura Academiei RSR, Bucureşti

EDP = Editura Didactică şi Pedagogică.

ESE = Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

EST = Editura Sport-Turism.

EUB = Editura Universităţii din Bucureşti.

EUI = Editura Universităţii din Iaşi.

ÎL = Învăţarea limbii. Lucrările sesiunii ştiinţifice de comunicări din 28-29 oct. 1972. Sub redacţia Tatianei Slama-Cazacu, Bucureşti, Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti, 1973.

LA = Lingvistica aplicată

LL = Limbă şi literatură

LM = Logos şi Methodos, Cluj-Napoca, 1982

Page 12: Bibliografie Rls

12

LMŞ = Limbile Moderne în Şcoală. Societatea de ştiinţe filologice din RSR, vol. I-II, Bucureşti, 1973.

LR = Limba română, Bucureşti, EA

MSŞFLA = Memoriile secţiei de ştiinţe filologice, literarură şi arte, Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1983

PredLRSS = Predarea limbii române la studenţii străini. Simpozion – iunie- 1977, Reprografia Universităţii din Craiova, 1978.

Rped = Revista de Pedagogie

SŞIC = Sesiunea ştiinţifică a cadrelor didactice. Culegere de referate, Bucureşti, 1970.

SŞIP = Sesiunea Ştiinţifică a Institutului Politehnic Cluj-Napoca, Comunicări 28-29 oct. 1978.

STUBB = Studia Universitatis Babeş-Bolyai, seria „Philologia”.

TR = Tribuna României

Trib. Şc = Tribuna şcolii

TUB = Tipografia Universităţii din Bucureşti.

TUCN = Tipografia Universităţii din Cluj-Napoca

TUCr = Tipografia Universităţii Craiova

TUT = Tipografia Universităţii din Timişoara

TUV = Tipografia Universităţii de Vest

UBB = Universitatea Babeş-Bolyai

Page 13: Bibliografie Rls

13

VOLUME COLECTIVE, MANUALE, GRAMATICI, CULEGERI DE STUDII, DE TEXTE ŞI DE EXERCIŢII

***Cadrul european comun de referinţă pentru limbi. Învăţare. Predare. Evaluare, Diviziunea Politici lingvistice Strasbourg, traducere coordonată şi revizuită de George Moldovanu, Tipografia Centrală, Chişinău, 2003.

***Colocviul internaţional Limba română în lume, 28-30 octombrie 2005, în Analele Universităţii Bucureşti: Limba şi literatura română, Editura Universităţii din Bucureşti, 2004.

***Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau disciplina de specialitate la anul pregătitor, Bucureşti, 1985.

***Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor, Iaşi, 1987.

***Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor, Iaşi, 1989.

***Culegere de texte de limba română pentru studenţii străini, Bucureşti, Institutul de Construcţii, 1966.

***Curs practic de limba română pentru anul pregătitor. Profil tehnic, Timişoara, 1976.

***Didactica modernă. Aspecte ale predării limbii române ca limbă străină, Tipografia Universităţii Timişoara, 1986.

***Études contrastives. La structure de groupe nominal et la nominalisation en roumain et en français, Bucureşti, 1988 (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filologie).

***Lecţii introductive de limba română pentru seminariile cu studenţii germani din anul I, seria 1961-1962. Partea I, Bucureşti , 1961 [f.e].

***Limba română. Culegere de texte tehnice. Pentru studenţii străini din anul I, Bucureşti, 1981 (Institutul Politehnic din Bucureşti).

***Manual de limba română pentru studenţii străini, Tipografia Universităţii din Bucureşti, 1968.

Page 14: Bibliografie Rls

14

***Romanian (CD-ROM, CD audio, carte), Teach me! Language Learning, Linguashop, 2007. www.linguashop.com

***Romanian Basic Course, Vol. IV Lessons 40-51, May 1964, Vol. VII Lessons 70-79, January 1974, Vol. IX Physical & Economic, Geography, Lessons 1,12, [f.d.], History of Romania, February 1968, Defense Language Institute, Foreign Language Center, (+ casete audio).

***Rumänish Wort für Wort, Kauderwelsch digital, Reise Know-How Verlag, Bielefeld, 2004.

***Texte în limba română pentru studenţii străini, Lecţiile 1-16, Bucureşti, 1966.

ACKERLEY, Fred G., A Rumanian manual for self-tuition: a simplified grammar, London, Trubner, 2003.

Actele simpozionului naţional „Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină”, 9-10 mai 2003, Casa Cărţii de ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, p (coord. Mircea Goga).

AGARD, Frederick B., PETRESCU-DIMITRIU, Magdalena, Spoken Romanian, Spoken Languages Series, Spoken Language Services, Inc., Ithaca, 1974, 1976.

ALBU, Mihaela, Culegere de exerciţii gramaticale pentru studenţii străini, Craiova, 1981 (Universitatea din Craiova. Facultatea de Filologie).

ALBU, Mihaela; ILIESCU, Ada; UNGUREANU, Doina, Texte medicale cu exerciţi, Pentru studenţii străini, Craiova, [TUCr], 1989, 118 p., multigrafiat.

ALBU, Mihaela; BUNGET, Ileana, Limba română-limbă străină (Curs practic I, II). Romanian as a foreign language, Le roumain comme langue étrangère, Il romeno come lingua 2. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996.

ALEXANDRU, Domnita; MĂRIEŞ, Ileana; Limba română intensivă – începători, Timişoara, TUV, 1998, 54 p. [cu fig].

ALEXANDRU, Domniţa; MĂRIEŞ, Ileana, Româna minimală. Caiet de exerciţii, Timişoara, TUV, 1998, 118 p.

ALEXE, M. şi colectiv, Limba română pentru anul pregătitor (Coordonator: George Sanda), TUB, 1977.

ALEXE, Maria, Curs de limba română pentru studenţii străini din anii I-II, Medicină veterinară, Bucureşti, 1980.

ALEXE, Maria, Predarea limbii române fără limbă intermediară la studenţii străini, în „Învăţarea limbii”, TUB, 1973, 259-273, Aspecte metodice ale predării culturii şi civilizaţiei româneşti studenţilor străini, LA, 111-114, Curs de limba română. Pentru studenţii străini din anii I-II (Profil medicină veterinară), Institutul Agronomic Bucureşti, 1980.

Page 15: Bibliografie Rls

15

ANGHEL, Petre şi colectiv, Curs de limba română pentru studenţii străini din anii I-II (Coord.: G. Sanda), TUB, 1975.

ANGHEL, Petre; CONSTANTINESCU, N.N.; COSMA, Viorel; GIURCĂNEANU Claudiu; DINU, C.; JURCONI, Ion; NICOLAU, Edmond; NICOLAU, Viorica; PETRESCU, Radu; ANESTE, Sandală; ŞERBAN, Raoul; ZAHARIA, Maria, Curs de limba română pentru studenţii străini din anii I-II. Coord. George Sanda [Bucureşti], TUB, 1975.

APOSTOL, Julieta; BĂLOIU, Elena; BOBIRCĂ, Viorica; JIVĂNESCU, Vasilica; ŞANDRU, Petru, Manual de limba română pentru studenţi străini economişti, Coord. V. Bobircă, Bucureşti, 1981 (Academia de Studii Economice).

AUGEROT, James E., Romanian: a course in modern Romanian, Iaşi - Oxford – Portland, The Center for Romanian Studies, 2000.

AUGEROT, James E.; POPESCU, Florin, Modern Romanian. Limba română. 1st edition. Seattle and London, University of Washington Press, 1971.

AVĂDANEI, Constanţa, Limba română pentru studenţii cetăţeni străini, Iaşi, 1982 (Institutul Politehnic ,,Gheorghe Asachi’’ din Iaşi, Facultatea de Electrotehnică).

AVRAM, Mioara; SALA, Marius, Connaissez-vous le roumain, 2002, 200 p.

AVRAM, Mioara; SALA, Marius, Faceţi cunoştinţă cu limba română, Editura Echinox, Cluj, 2001

AVRAM, Mioara; SALA, Marius, May We Introduce the Romanian Language to You?, The Romanian Cultural Foundation Publishing House, Bucharest, 2000, 207 p.

AVRAM, Petre, Limba română. Învăţarea limbii – învăţământ universitar, Craiova, Reprografia Universităţii din Craiova, 1981.

AVRAM, Petre; BRAESTER, Doina; GRIGORIE, Toma; ALBU, Mihaela; ILIESCU, Ada; NIŢOIU, Paul, Limba română. Curs practic pentru anul pregătitor. Fascicula 3-4. Craiova [f.e], 1981, Fasc. 3. Coord. T. Grigorie, Fasc. 4. Coord. Flora Şuteu.

AVRĂMUŢ, Horia, Culegere de exerciţii cu locuţiuni proprii limbajului ştiinţific. Pentru studenţii străini, Iaşi, EUI, 1991, 128 p., multigrafiat.

AVRĂMUŢ, Viorica, AVRĂMUŢ, Horia, Curs de limba română pentru studenţii din anul pregătitor [Profil tehnic], TUI, 1978.

AVRĂMUŢ, Viorica; AVRĂMUŢ, Horia, Curs de limba română pentru studenţii din anul pregătitor, învăţământ tehnic. Semestrul al II-lea, Iaşi, TUI, 1978.

BAKÓ, Maria, Manual de limba română. Curs de iniţiere pentru adulţii străini care au dobândit o formă de protecţie în România, Bucureşti, Editura Sigma, 2005.

Page 16: Bibliografie Rls

16

BAKO, Maria, Manual de română. Curs de iniţiere pentru copiii străinilor care au dobândit statutul de refugiat în România şi pentru minorii refugiaţi neînsoţiţi, Bucureşti, Editura Sigma, 2005.

BALEA, Adriana; BUTUMAN, Monica; PERA, Mariana; SIDA, Ileana, VLAD, Şerban, Texte pentru studiul limbii române în anul pregătitor. Profil tehnic, Tipografia Universităţii, Timişoara, 1981.

BALLA, Sara; COSTE, Ileana; FRĂŢILĂ, Florentina; GERDANOVICI, Ana, Exerciţii morfo-sintactice de limba română. Pentru cei ce învaţă limba română ca limbă străină, TUT, Timişoara, 1978.

BARCIANU-POPOVICI, Sava, Theoretisch-praktische Grammatik der romänischen Sprache, Hermannstadt, 1858.

BĂLĂNESCU, Olga, Limba română pentru străini, (Studenţi, diplomaţi, oameni de afaceri), Bucureşti, FL, 1998, 354 p. {14 p. cu fotografii, Dicţionar român-francez-englez p.330-354}.

BĂLĂNESCU, Olga, Limba română pentru străini (ediţia a II-a, revizuită), Bucureşti, Editura Ariadna 98, 2003.

BEREA-GĂGEANU, Elena, Morfosintaxa verbului: Modurile nepersonale. Exerciţii de limba română pentru studenţii străini, Bucureşti, 1985 (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română).

BLAJEVICI, Teoctist, Theoretisch-praktische Taschengrammatik zur leichten und schnellen Erleinung der românischen (walachischen) Sprache. Mit einer Wörtersammlung, Gesprächen Sprichnvörterm und Leseübungen. Von Theoktist Schoimul, Wien, 1855.

BLAOS, Magda; PETRESCU, Ştefan; DUMITRESCU, Mădălina; TURNĂ, Constantin, Limba română. Texte tehnice de construcţii şi exerciţii lexico-gramaticale pentru studenţi străini, anii I-II, Institutul de Construcţii, Bucureşti, 1977.

BLOOS, Magda şi colectiv, Limba română, Bucureşti, Institutul de Construcţii Bucureşti, 1977.

BOBIRCĂ, Maria, Manual de limba română pentru studenţii străini economişti, Bucureşti, EASE, 1998, 145 p.

BOBIRCĂ, Viorica, Manual de limba română pentru studenţii străini economişti, Academia de Studii Economice Bucureşti, Editura ASE, 1998, 2001, 2003.

BOBRE, Gh., Activitatea diferenţiată cu grupa de studenţi străini din anul pregătitor, Piteşti, BulŞt, 1983.

BOLDUREANU, I. V., Elemente de limba română contemporană în cursul practic la anul pregătitor, Timişoara, 1987.

Page 17: Bibliografie Rls

17

BOLDUREANU, Ioan-Viorel, Elemente de limba română contemporană în cursul practic la anul pregătitor, Timişoara, 1985 (Universitatea din Timişoara, Facultatea de Filologie).

BOLDUREANU, V. şi colectiv, Curs practic intensiv de limba română pentru anul pregătitor II, TUT 1977; I, 1979; Curs practic intensiv de limba română pentru anul pregătitor II [Profil tehnic], Ediţia a II-a, Tut, 1979; Limba română. Pentru anul pregătitor. Vol. I, Tut, 1980; Vol. II [Profil tehnic]. Ediţia a IV-a, TUT, 1980.

BOLDUREANU, Viorel şi colab., Manual pentru studenţii străini II. Profil tehnic, coord. Emil Ghiţulescu, EDP, 1983.

BORCILĂ, Rosalinda; GOGA, Mircea, Limba română pentru străini. Specialitatea: educaţie fizică şi sport, Cluj-Napoca, 1979, 1983, 1985, 1986 (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Filologie).

BORZA, Lucia [és] NAGY, Béla. Román nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulök számára, Budapest, Tankönyvkiado, 1971

BOT, Livia, Întâlnire cu limba română prin nume proprii. Exerciţii pentru începători, Cluj-Napoca, 1983 (Universitatea „Babeş-Bolyai”, Facultatea de Filologie).

BOŢOMAN, Rodica C., CORBIN, Donald E., GARRISON WALTERS, E., Îmi place limba română, Columbus, Slavica Publishers, Inc., 1981.

BOŢOMAN, Rodica, Discover Romanian. An introduction to the language and culture, Ohio State University Press Columbus, 1995, 408 p.

BOŢOMAN, Rodica, Student Workbook for use with the textbook...Discover Romanian. An introduction to the language and culture, Ohio State University Press Columbus, 1995, 141 p.

BRÂNCUŞ, Grigore ; IONESCU, Adriana ; SARAMANDU, Manuela, Limba română contemporană. Manual pentru studenţii străini I. Coord. Gr. Brâncuş, [TUB], Bucureşti,1978.

BRÂNCUŞ, Grigore; IONESCU, Adriana; SARAMANDU, Manuela, Limba română contemporană. Manual pentru studenţii străini, Bucureşti, [f.e.], 1979.

BRÂNCUŞ, Grigore; IONESCU, Adriana; SARAMANDU, Manuela, Limba română. Manual pentru studenţi străini. Anul pregătitor – semestrul I. Coord. Grigore Brâncuş, Bucureşti, 1981.

BRÂNCUŞ, Grigore; IONESCU, Adriana; SARAMANDU, Manuela, Limba română contemporană. Manual pentru studenţi străini, [vol.] II-III. Coord. Grigore Brâncuş, Bucureşti, 1981.

Page 18: Bibliografie Rls

18

BRÂNCUŞ, Grigore; IONESCU, Adriana; SARAMANDU, Manuela, Limba română: manual pentru studenţii străini, anul pregătitor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1982.

BRÂNCUŞ, Grigore; IONESCU, Adriana; SARAMANDU, Manuela, Limba română, Manual pentru studenţii străini, Anul pregătitor, Semestrul I. Ediţia a II-a, Bucureşti, EDP, 1990, 439 p.; Ediţia a III-a, Bucureşti, EDP, 1991; Ediţia a IV-a, Bucureşti EUB, 1996 (1997), 450 p. (continuare de tiraj).

BRÂNCUŞ, Grigore; IONESCU, Adriana; SARAMANDU, Manuela, Limba română contemporană, Manual pentru studenţii străini, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2000.

BRANIŞTE, Ludmila (coord.), Simpozionul internaţional: Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural, Iaşi, Demiurg, 2008.

BUGA, Marin, CĂLIMAN, Tiberius, PETRE, Dan, Curs practic intensiv de limba română pentru anul pregătitor. Partea I, Institutul de învăţământ superior, Bacău, 1979.

CAP-BUN, Marina, Colocviu internaţional consacrat limbii române, Universitatea “La Sapienza” şi Institutul Cultural Român, Roma, 15-17 noiembrie 2007.

CAP-BUN, Marina (coord.), Studiile româneşti în lume în 2007. Romanian Studies around the world in 2007, Bucureşti, Cartea Universitară, 2007.

CAP-BUN, Marina (coord.), Studiile româneşti în lume în 2008. Romanian Studies around the world in 2008, Bucureşti, Editura Universitară, 2009.

CARAGIU MARIOŢEANU, Matilda, SAVIN, Emilia, Rumänisch für Sie. Ein moderner Sprachkurs für Erwachsene. Lehrbuch + Grammatik-Schlüssel-Wortschatz, Max Hueber Verlag, Ed. Maşina de Scris, Ismaning/Bucureşti, 3. Auflage, 1997.

CARTIANU, Ana, Texte în limba română pentru studenţii străini, Partea a II-a, Bucureşti, 1969.

CARTIANU, Ana; LEVIŢCHI, Leon; ŞTEFĂNESCU-DRĂGĂNEŞTI, Virgil, A course in Modern Romanian, Bucharest, 1958. Publishing House for Scientific Books.

CAZACU, B., CHIOSA GEORGESCU, Clara, CARAGIU-MARIŢEANU, M., GUŢU-ROMALO, V., BERCESCU, S., Cours de langue roumaine, Bucureşti, EDP, 1967; varianta engleză 1969.

CAZACU, B.; CHIOSA, Clara-Georgeta; CARAGIU- MARIOŢEANU, Matilda; GUŢU- ROMALO, Valeria; BERCESCU, Sorina, Cours de la langue roumaine. Introduction a l’etude du roumaine (a l’usage des etudiants etrangers), EDP, Bucureşti, 1973; 3-éme édition revue et augmentée, EDP, Bucureşti, 1978; 4-éme édition, EDP, Bucureşti, 1981.

Page 19: Bibliografie Rls

19

CAZACU, Boris; CHIOSA, Clara-Georgeta; CARAGIU-MARIOŢEANU, Matilda; GUŢU-ROMALO, Valeria, A course în contemporary România. An introduction to the study of România [traducere şi adaptare după varianta franceză de Virgil Ştefănescu-Drăgăneşti şi Adrian Nicolescu], EDP, Bucureşti, 1969; Second Edition, revised, enlarged, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980; ed a III-a, adapted from the French by Virgil Stefanescu-Draganesti, adapted from the French by Adrian Nicolescu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

CAZACU, Dimitrie, Limba română pentru specialitatea construcţiilor de maşini (subingineri), Braşov, f.e., 1977.

CAZACU, Dimitrie, Limba română pentru specialitatea tehnologia construcţiilor de maşini (subingineri), Braşov, 1977.

CERNĂUŢI-GORODEŢCHI, Mihaela, Limba română pentru străini: curs intensiv: nivel mediu, Iaşi, Universitas XXI, 2005.

CHIRIAC, Adrian; VLAD, Felicia, Curs practic intensiv de limba română. Nivelul III, Tipografia Universităţii Timişoara, 1981.

CIONCA, Ion, Praktische Grammatik der Romänischen Sprache für den Schulund Selbstuuterricht. Vierte verbesserte und vermehrte Auflage, Bucarest, Alexander Dagenmann, 1888.

CLEMENS, Andreas, Walachische Sprachlehre.Nebst einem walachisch-deutschen und deutsch-walachischen Handwörtenbuch, Hermannstadt, 1836.

COEN, Martine, TODERIK, Lukrecia, Roemeens voor beginners, Gent, Academia Press, 1998.

COJOCARU, Dana, You Can Speak Romanian (Manual de limba română pentru cei care chiar vor s-o înveţe), Bucureşti, Editura Compania, 2003.

COJOCARU, Dana, You Can Speak Rumanian, Manual de limba română pentru cei care chiar vor să înveţe, Bucureşti, Compania, 2003.

CONSTANTINESCU, Ilinca; ŞTEFĂNESCU-DRĂGĂNEŞTI, V.; MURREL, M., Romanian Teach Yourself Book. Printed and Bound in Great Britain for the English Universities Press Ltd., London, by Stephen Austin and Sons Ltd., Hertford, Herts, 1970.

Contribuţii lingvistice. Volum îngrijit de I. Muţiu, Francisc Kiraly, D. David, V. Stroescu, Timişoara, 1983.

Conversaţiuni moderne în româneşte, franţuzeşte, englezeşte, nemţeşte, italieneşte şi spanioleşte. Vol. 1-2, Bucarest, f.a.

Page 20: Bibliografie Rls

20

COSMA, Viorel; ANGHEL, Petre; CONSTANTINESCU, N.N. ... [et al.], Curs de limba română pentru studenţii străini din anii I-II. Coord.George Sanda, Bucureşti, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1978.

COSTE, Ileana şi colectiv, Limba română. Anul pregătitor. Semestrul I (Coordonator: G. Sanda), TUB, 1977 ş 1978; Semestrul II [Profil tehnic], Bucureşti, f.e., 1981 şi EDP, 1983 (Coordonator: Em. Ghiţulescu).

COSTE, Ileana ; FRĂŢILĂ, Florentina ; VLĂDUŢU, Ion ; BOLDUREANU, Viorel, Limba română, Manual pentru studenţii străini. Anul pregătitor. Semestrul al II-lea. Profil tehnic. Coord. Emil Ghiţulescu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,1983; 1990, 252 p.

COSTE, Ileana; FRĂŢILĂ, Florentina; VLĂDUŢU, Ion; BOLDUREANU, Viorel; AVRĂMUŢ, Horia, Limba română. Manual pentru studenţi străini. Anul pregătitor. Semestrul al II-lea. Profil tehnic. Coord. Emil Ghiţulescu, Bucureşti, 1981.

COSTE, Ileana; NOVEANU, Eugen; PRECUP, Ieronim; SANDA, George; SCĂRLĂTESCU, Doru, Limba română – anul pregătitor. Semestrul I – începători 1. Coordonator: George Sanda, [Bucureşti], [TUB], 1977.

COSTEA, Letiţia, Curs practic de limba română pentru studenţii de peste hotare de la Facultatea de Construcţii, Timişoara, 1985 (Institutul Politehnic din Timişoara).

COSTEA, Letiţia, Curs practic de limba română pentru studenţii de peste hotare de la Facultatea de Construcţii, TUT, 1985.

CRĂCIUN, Luminiţa, Limba română pentru străini: nivel avansat [resursă electronică], Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”.

CRISTEA, Ecaterina şi colectiv, Limba română. Pentru anul pregătitor [Profil medical], 2 TUB, 1975; Curs de limba română pentru studenţii din anul pregătitor. Învăţământ medical. 3 (Coordonator: G. Sanda), TUB, 1977.

CRISTEA, Ecaterina; ABAGIU, Nicolae; BAGEACU, Victoria; CĂRMACIU, Radu; IONICĂ, Apostol; RANGA, Viorel; SAVOPOL, Ioana, Curs de limba română pentru studenţii din anul pregătitor. Învăţământ medical 3. Coordonator: George Sanda, [Bucureşti], [TUB], 1977.

CRISTUREAN, Ana; BENEA, Veronica, Limba română. Curs practic pentru studenţii străini, Cluj-Napoca, 1981 (Institutul Politehnic din Cluj-Napoca).

CUCEU, Maria; GOGA, Mircea; PAŞCALĂU, Adriana, Limba română pentru străini. Lecturi şi exerciţii lexicale. Coord. G. Gruiţă, Cluj-Napoca [TUCN], 1977, 144p.

CUCEU, Maria; GOGA, Mircea; PAŞCALĂU, Adriana; URICARIU, Lucia Limba română pentru străini. Lecturi pentru începători, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, 1977, 69 p..

Page 21: Bibliografie Rls

21

CUCEU, Maria; NICIU, Monica; ZDRENGHEA, Stela, Texte şi exerciţii pentru disciplinele de ştiinţe sociale (anul pregătitor - semestrul al doilea), Cluj-Napoca, 1979, 117p.

CUCEU, Maria; PAŞCALĂU, Adriana; GOGA, Mircea, Limba română pentru străini. Verbul. (400 de paradigme complete), Coord. G. Gruiţă. Cluj-Napoca, 1976.

CUCEU, Maria; PAŞCALĂU, Adriana; GOGA, Mircea; URICARU, Lucia, Limba română pentru străini. Basme populare româneşti. Texte structurale. Coord. G. Gruiţă. Cluj-Napoca, 1977, 65 p.

CULIANU, Tereza, GHEORGHIU, Dan, URSACHE, Magda, Curs practic de limba română [Profil mediacal, nivelul II], TUCN, 1979.

CULIANU, Tereza; GHEORGHIU, Dan; URSACHE, Magda, Curs practic de limba română. Pentru anul pregătitor (semestrul I). [vol.1-2], Iaşi, 1980 (Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Filologie).

DAFINOIU, Cristina, Limba română pentru studenţii străini. Teste şi exerciţii, Bucureşti, Cartea Universitară, 2006.

DANCIU, Alexandra, Douăsprezece verbe cu paradigme insolite. Cluj-Napoca, 1981. (Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Facultatea de Filologie, Colectivul de limba română pentru studenţi străini.).

DANCIU, Alexandra; LUNGU, Gabriela; POANTĂ, Irina, Manual de limba română. Învăţământ medical – biologie. Nivel II, Cluj, 1979 (Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca).

DANCIU, Alexandra; MOLDOVAN, Victoria; PRECUP, Victoria; PRUNEA, Doina, Snoave româneşti. Manual de limba română pentru studenţii străini din anul pregătitor nivelul 1, Cluj-Napoca, 1978 (Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca).

DANCIU, Alexandra; POANTĂ, Irina, Exerciţii lexicale - limba română. Pentru uzul studenţilor, Cluj - Napoca, Tipografia Universităţii, 1984.

DANCIU, Alexandra; POANTĂ, Irina, Manual de limba română pentru învăţământ medical. (Ediţie revăzută), Cluj-Napoca, 1980, Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca.

DELARĂSCRUCI, Oltea, Curs de limba română (Cours de la langue roumaine), vol. I Începători (Debutants – Ier livre) [versiunea în limba franceză de Aurel Tita], EDP, Bucureşti, 1971.

DELARĂSCRUCI, Oltea, Curs de limba română (Course in Romanian), A Romanian course for beginners (Manual pentru începători), vol. I (Book one), English text by Maria Iliescu, EDP, Bucureşti, 1971.

Page 22: Bibliografie Rls

22

DELARĂSCRUCI, Oltea, Curs de limba română (Curso de lengua romena), vol. I Începători, EDP, Bucureşti [traducerea textului: prof. Carapetru Alexandrina], 1972.

DELARĂSCRUCI, Oltea, Curs de limba română (vol. I - Începători) – Lehrbech der rumanischen Sprache [versiunea în limba germană: prof. M. Schneider], Bucureşti, EDP, 1973.

DELĂSCRUCI, Oltea, Curs de limba română [Versiune în germană], Bucureşti, EDP, 1973.

DELETANT, D., ALEXANDRESCU, S., Romanian. A complete course for beginners, London/Sydney/Toronto, 1992.

DELETANT, Dennis, ALEXANDRESCU, Ivonne, Romanian. A complete course for beginners, ’Teach Yourself ’ series, Sydney, Toronto, Hodder & Stoughton, London, 1993.

DELETANT, Dennis, Colloquial Romanian, London, Routeledge & Kegan Paul, 1983.

DELETANT, Dennis; ALEXANDRESCU, Yvonne, Romanian, Lincolnwood (Chicago), Ill; Contemporary Pub., 2003.

DIACONESCU, Ana Maria, Léxico para situaciones, Espanol/Rumano, Român/Spaniol, Madrid, Centro de Linguistica Aplicada Atenea, 2005.

DIACONESCU, M., GĂITĂNARU, Şt., STAN, D., Limba română. Specialitatea arhitectură şi construcţii. Semestrul al II-lea, Piteşti, 1982.

DOBRIŢOIU, Elena, Limba română [Culegere de exerciţii de fonetică], Institutul Politehnic Bucureşti, 1972.

DOCA, Gh., O abordare psiholingvistică a problemei exerciţiilor în predarea şi învăţarea limbii române ca limbă străină, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1982.

DOCA, Gheoeghe, Cine, ce, care. Structuri interogative şi relative. Exerciţii de limba română pentru anul pregătitor, Bucureşti, 1987 (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română).

DOCA, Gheorghe, Acquisition grammar of romanian (with additional information regarding Romanian history, culture and civilisation and a choice of representative literary texts). English version by Bogdan Ştefănescu, general revision by Charles Carlton. Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995.

DOCA, Gheorghe, Analyse psycholinquistique des erreurs faites lors de l’apprentissage d’une langue étrangère : applications au domaine franco-roumain, Bucureşti, Editura Academiei Române – Paris, C.I.R.E.R, Université de la Sorbonne Nouvelle, Publications de la Sorbone, 1981.

Page 23: Bibliografie Rls

23

DOCA, Gheorghe, Converser en roumain : trente dialogues sur des themes de culture et de la civilisation roumaines : complément de la méthode, comprendre et pratiquer le roumain réalisés dans le cadre du CIRER (Centre Interuniversitaire de Recherches et d’études Roumaines) de l’Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3 = Treizeci de dialoguri pe teme de cultură şi civilizaţie românească, version française par Gabriela Doca, Bucureşti : Editura Didactică si Pedagogică, 1995.

DOCA, Gheorghe, Cultura şi civilizaţie românească în dialoguri bilingve = Culture et civilisation roumaines en dialogues bilingues, Bucureşti, Fundaţia Culturală Română, 2001.

DOCA, Gheorghe, Exerciţii de limba română pentru anul pregătitor. Formele cazuale ale substantivului, Bucureşti, 1984 (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română).

DOCA, Gheorghe, Istoria românilor în dialoguri bilingve = L’histoire des Roumains en dialogues bilingues, EDP, Bucureşti, 1995.

DOCA, Gheorghe, Learn Romanian: course for English speakers, Bucureşti, Editura Niculescu, 2003.

DOCA, Gheorghe, Limba română III. Probleme de sinonimie gramaticală şi de cultivare a limbii. Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 1996.

DOCA, Gheorghe, Limba română. (gramatica de învăţare pentru cursurile de vară şi colocvii ştiinţifice de limba, cultura şi civilizaţia poporului român). II Structura morfosintactică şi lexicală, Bucureşti [TUB], 1993, 608 p.multigr.

DOCA, Gheorghe, Limba română. Gramatica de învăţare pentru cursurile de vară şi colocviile ştiinţifice de limba, cultura şi civilizaţia poporului român, I Structuri fundamentale, Reeditare, Bucureşti, EUB, 1993, 578 p.

DOCA, Gheorghe, Romanian Language. I. Essential Structures. II. Morpho-Syntactic and Lexical Structures , Bucureşti, Ars Docendi, 2000.

DOCA, Gheorghe; ROCHETTI, Alvaro, Comprendre et practiquer le roumain, Bucureşti, Teora, 1998, 454 p.

DOCA, Gheorghe; ROCHETTI, Alvaro, Comprendre et pratiquer le roumain,Ouvrage réalisé sous l’égide de l’union latine dans le cadre du CIRER (Centre Interuniversitaire de Recherches et d’Etudes Roumaines de l’Universite de Sorbonne Nouvelle-Paris III.) Bucureşti-Paris, EAR, C.I.R.E.R., 1992, 376 p. (avec un vocabulaire roumain-français).

DOCA, Gheorghe, Learn Romanian: course for English speakers: addenda with essential information regarding Romanian history, culture and civilization and a choice of representative literary texts, Bucureşti, Niculescu, 2003.

Page 24: Bibliografie Rls

24

DOROBĂŢ, Ana; FOTEA, Mircea, Limba română de bază: manual pentru studenţii străini, Iaşi, Institutul European, 1999.

Exerciţii morfologice pentru studenţii din anul pregătitor, Coord. Dumitru Bejan, Cluj-Napoca [f.e.], 1983.

FABRE, Gilbert, Parlons roumain: langue et culture, Éditions L’Harmattan, Paris, Éditions Charles Corlet, Condé-sur-Noireau, 1991.

FELIX, Jiři, Rumunština pro samouky, Státní pedagogicke nakladatelství, Praha, 1965

FELIX, Jiři; MOLDOVAN, Victoria, Zdokonalujme se v rumunštině / Să ne perfecţionăm româna, Praga, 2001.

FEODOT, Nicolae, Evaluarea competenţelor lingvistice conform normelor cadrului european comun de referinţă (CEF): culegere de teste pentru limba română (ca limbă străină) şi limba rusă, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 2007.

FICHER, Karen; ŢEGHIU, Liviu, Romanian Verbs. Conjugation Handbook for Foreigners. Verbe româneşti, îndrumător de conjugare pentru străini, Timişoara, Editura Sedona, 1995, 142 p.

FLAIŞER, Mariana, Culegere de exerciţii de limba română. Pentru studenţii anului pregătitor, Iaşi, TUI, 1978; 1980 (Universitatea ,,Al. I. Cuza’’, Facultatea de Filologie).

FLOREA, Melania, Articolul posesiv şi articolul demonstrativ: exerciţii de limba română pentru anul pregătitor, Bucureşti, 1984. (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română).

FLOREA, Melania, Pronumele şi adjectivele relative. Exerciţii de limba română pentru studenţii străini. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filologie, Institutul de Lingvistică, Bucureşti, 1988.

FLOREA, Melania; STOEAN, Carmen, Lecţia de conversaţie. Teorie şi practică, [TUB], 1982.

FUCHS, Carl (Language Program Director), Staff of REA, Romanian Made Nice & Easy, Research & Education Association, Piscataway, NJ, 2001.

GALDI, László, Gyakorlati romannyelvkönyv, Füzet 1, 3, 5.Budapest, 1940.

GALL, Dana, Beginner’s Romanian. Beginner’s Guides, Eurolingua/Hippocrene Books, Inc., New York, 1994.

GANCZ, Margareta, Limba română. Curs practic. Anul I, Institutul Politehnic Timişoara, 1979 şi 1982 (în colaborare cu Al. Onete).

Page 25: Bibliografie Rls

25

GANCZ, Margareta, Limba română. Curs practic. Anul I. Facultatea de chimie, Timişoara, 1979.

GANCZ, Margareta; ONETE, Al., Limba română. Curs practic, Facultatea de Electrotehnică. Anul I, Timişoara, 1982.

GAUTSCHI, Meda Gabriela, Studio contrastivo degli usi del futuro in italiano e romeno> lingua scritta e lingua parlata a confronto, Constanţa, Ex Ponto, 2010.

GĂITĂNESCU, Ştefan, Gramatica limbii române. Pentru studenţii străini, Piteşti, 1989 (pe coperta 1990), 230 p. multigrafiat.

GEHL, Ioan, Curs practic de limba română pentru studenţii de peste hotare. Anul I, Timişoara, 1980 (Institutul Politehnic din Timişoara).

GHEORGHEVICI, Antoaneta şi colectiv, Manual de limba română pentru studenţii străini. Vol. I, IMF Bucureşti, 1980.

GHEORGHEVICI, Antoaneta; ILIESCU, Veronica; BLĂNARU, Eugen; AIOANEI, Dumitru, Manual de limba română pentru studenţii străini, vol. I, Bucureşti, 1980.

GOGA, Mircea (coord.), Actele simpozionului naţional ,,Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină” (9-10 mai 2003), Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2003.

GOGA, Mircea, O insulă de latinitate, Ed. Niculescu, Bucureşti, 2006.

GOGA, Mircea, Un île de latinité. Culture, civilisation, langue et littérature roumaine. Avec un Préface de P. Gh. Bârlea, Presse de l’Universite Paris-Sorbonne, Paris, 2004.

GOIAN, G., Baza logică a predării şi a însuşirii terminologiei ştiinţifice, ESDP, Bucureşti, 1961.

GOLOPENŢIA, Sanda, Româna globală: limba română şi vorbitorii ei în afara României, Bucureşti, Fundaţia Culturală Secolul 21, 2009.

GÖNCZÖL-DAVIES, Ramona, Romanian, an essential grammar, New York, Routledge, 2007.

GÖNCZÖL-DAVIES, Ramona, Romanian, London, Routledge, 2007.

GÖNCZÖL-DAVIES, Ramona; DELETANT, Dennis, Colloquial Romanian: the complete course for beginners, London; New York, Routledge, 2002.

GONZÁLES-BARROS, José Damián, Esquemas de Rumano, Gramatica y usos linguisticos, Madrid, Centro de Linguistica Aplicada Atenea, 2002.

GROZA, Liviu, Limba română ca limbă străină: dosare pedagogice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.

Page 26: Bibliografie Rls

26

GRÜN, Erika, Curs de limba română. Pentru anul II [Profil: mecanică agricolă], Institutul Politehnic Timişoara, 1978.

GUILLERMOU, Alain, Manuel de langue roumaine, Paris, Librairie C. Klincksieck, 1953.

GUIU, Mariana, Exerciţii de limba română pentru anul pregătitor. Accentul substantivului, Bucureşti, 1987 (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română).

GUIU, Mariana, STERIU, Mariana, Exerciţii de limba română pentru anul pregătitor. Structuri verbale pronominale. Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filologie, Institutul de Lingvistică, Bucureşti, 1985.

HEDEŞAN, Otilia, Bun venit în România! Manual de limbă română şi de orientare culturală pentru străini, Timişoara, Imprimeria Mirton, 2008.

HLIHOR, Ecaterina, Manual de limba română pentru străini, Ploieşti, Karta-Graphic, 2011.

HOFFMAN, Christina, Romanian grammar, New York, Hippocrene Books, 1991.

HRUBARU Florica; MICULESCU Sergiu, Et si on apprenait le roumain? (Manual de limba română pentru debutanţi francofoni), Constanţa, Ovidius University Press, 2005.

HRUBARU, Florica (coord.) (Florica Hrubaru, Primož Grešak, Jani Rebec, Martina Nemarn), Manual de limba română pentru sloveni / Učbenik romunskega jezika za slovence, Ljubljana, Scripta, 2005.

HUGHES, Annie, Romanian conversation grammar, Heidelberg, 1920.

ILIESCU, Ada, Gramatica practică a limbii române pentru străini: aspecte ştiinţifico-metodice ale predării, Craiova, Universitaria, 2003.

ILIESCU, Ada, Manual de limba română ca limbă străină (pentru studenţii străini, pentru vorbitorii străini, pentru românii de pretutindeni), EDP, Bucureşti, 2002.

ILIESCU, Ada, Manual de limba română ca limbă străină, Bucureşti, EDP, 2002.

ILIESCU, Ada, Predarea/ învăţarea limbii române ca limbă străină din perspectivă socio- şi psiholingvistică, în Analele Universităţii din Craiova. Filozofie, sociologie, istorie, Craiova, 2003.

IONESCU, Adriana; STERIU, Maria, Verbul românesc. Dicţionar sintactic pentru studenţii străini, Bucureşti, 1985 (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română).

IRINESCU, Teodora, Elemente de limbă, cultură şi civilizaţie românească pentru străini, Iaşi, Demiurg, 2005.

Page 27: Bibliografie Rls

27

ISPAS, Bujorel, Fonetica practică a limbii române. Exerciţii de pronunţare, pentru uzul studenţilor din anul pregătitor. coord. Dumitru Craşoveanu, TUT, Timişoara, 1988.

Învăţarea limbii. Lucrările sesiunii ştiinţifice de comunicări din 28-29 oct. 1972. Sub redacţia Tatianei Slama-Cazacu, Bucureşti, Centrul de Multiplicare al Universităţii Bucureşti, 1973.

JIVĂNESCU, V., SANDA, P., GIURCĂNESCU, C., Curs de limba română pentru studenţii străini [Profil economic], Bucureşti, f.e., 1978.

JIVĂNESCU, Vasilica; SANDA, Petru; GIURCĂNEANU, Claudiu; Curs de limba română pentru studenţii străini. [Învăţământ economic], Bucureşti, 1978.

JUNESCH, Ingrid, Rumänisch sprechen. Kommunikationkurs. Grundsituationen; Kommunikationkurs. Grundsituationen. Beiheft. 3. Auflage, 1991, Max Hueber Verlag, München. (1. Auflage, 1987).

KLEIN G, Horst; STEGMANN Tilbert, EuroComRom - die sieben Siebe: romanische Sprachen sofort lesen ko ̈nnen, Aachen, Shaker Verlag, 2000.

KOHN, Daniela, Puls. Manual de limba română pentru străini. Curs + Caiet de exerciţii, Iaşi, Polirom, 2009.

LANGE-KOWAL, Ernst-Erwin, 30 Stunden Rumänisch für Anfänger. Berlin-Schöneberg, 1941, Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung.

LASCU, Gh, LAZĂR, T., STANCIU, A., URICARU, L., Limba română. Manual pentru studenţii străini. Anul pregătitor. Semestrul al II-lea. Profil economic, Bucureşti, f.e., 1981 şi EDP, 1983 (Coordonator Emil Ghiţulescu).

LASCU, Gheorghe; STANCIU, Alina; LAZĂR, Tereza; URICARU, Lucia, Manual de limba română. Învăţământ economic. Nivelul II pentru uzul studenţilor, Cluj-Napoca, 1981.

LIMBA ROMÂNĂ - TEME ACTUALE. Colocviu (8; 2008; Bucureşti). Limba română - teme actuale : actele celui de al 8-lea colocviu al Catedrei de Limba Română : Bucureşti, 5-6 decembrie 2008 / Rodica Zafiu,Gabriela Stoica, Mihaela N. Constantinescu, ... - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2009.

Limba română. Pentru studenţii străini din anul pregătitor. Fascicolul II. Coord. lect.univ.dr. Petru M. Gorcea, Piteşti, 1980.

Logos şi methodos, Studii şi articole privind limba română. Colectivul de redactare: Victoria Moldovan, Ileana Mureşanu, Liana Pop, Cluj-Napoca, [f.e.], 1982.

LOMBARD, Alf, La langue roumaine. Une présentation, Paris, Editions C. Klincksieck, 1974.

Page 28: Bibliografie Rls

28

LOVERA, Romeo, Grammatica della lingua romena coll’aggiunta di modelli di lettere e di un vocabolario delle voci più usuali, Manuali Hoepli, Quarta edizione corretta e ampliata, Ulrico Hoepli, Milano, 1933, Ristampa anastatica autorizzata dall’editore Ulrico Hoepli, Milano, Istituto Editoriale Cisalpino-Goliardica, 1982.

LOVERA, Romeo, Grammatica della lingua rumena, colliaggi anche d’un vocabolario delle voci piú usuali, Editura 2, carretta e ampliata.Milano, 1906.

LUDER, Elsa; MIRON, Paul, Lupul şi capra. Une fable pour apprendre le roumain. Illustrations de Joan să llas I Company, Bucureşti, EFCR, 1997, 277p [37p cheia exerciţiilor].

MADRONA FERNÁNDEZ, Alberto, PISOT DÍAZ, Rafael, Diferencias de usos gramaticales entre el español y el rumano, Colección “Temas de español. Gramática contrastiva”, Madrid, Editorial Edinumen, 2009.

MALLINSON, G., Sounds and Alphabet of Romanian, Exeter Tapes, 1984.

Manual de limba română pentru studenţii străini. La elaborarea exerciţiilor au colaborat următorii membri ai Catedrei de limba română pentru studenţii străini din Universitatea Bucureşti: Adriana Ionescu, Melania Florea, Ioana Boroianu. [f.e ], Bucureşti, 1968.

MARCU, Rodica, Corect şi greşit în limba română [Îndreptar pentru studenţii străini], Universitatea din Braşov, 1984.

MARCU, Rodica, Corect şi greşit în limba română: îndreptar lexico-gramatical pentru studenţii străini, Braşov, 1984.

MARCU, Rodica, Limba română. Pentru studenţii străini. Industria lemnului. Anii I-II, Braşov, 1980 (Universitatea din Braşov).

MARIN, Ana; MENABIT, Ciden-Sena; NEDELCU, Veronica, Să învăţăm limba română – Manual pentru străini. Nivel 1 (începători) / Romence öğrenelim Yabancіlar Için Ders Kitabi Seviye I (yeni başlayan), Constanţa, Editura Golden, 2007.

MARIN, Ana; NEDELCU, Veronica, Să învăţăm limba română. Manual pentru străini. Nivel I (începători), Bucureşti, Cartea Universitară, 2006.

MARIN, Dinuţa; TUNSOIU, Olga, Exerciţii de limba română pentru anul pregătitor. Formele verbale simple. Modurile personale, Bucureşti, 1985 (Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limba şi Literatura Română).

MARIN, Dinuţa; TUNSOIU, Olga, Formele verbale. Modurile personale, exerciţii de limba română pentru anul pregătitor, TUB, Bucureşti, 1989.

Page 29: Bibliografie Rls

29

MARIN, Dinuţa; TUNSOIU, Olga, Formele verbale: formele verbale compuse, modurile personale. Exerciţii de limba română pentru anul pregătitor, Bucureşti, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1986.

MARINESCU, Ileana; SIMION, Magdalena; PETRE, Elena; ŞOŞA, Elisabeta; VASILIU, Adriana, Limba română. Curs practic pentru anul pregătitor. Coord. Elisabeta Şoşa, Craiova, 1981.

MARINESCU, R.; PECULEA, P., Morfologia limbii române cu exerciţii gramaticale, Braşov, 1978 (Universitatea din Braşov).

MÂRZA, Constantin, Salut, România! Manual de limba română. Romanian Textbook, Manuel de Roumain, Lehrbuch der Rumänischen Sprache, Editura Petrion, Bucureşti, 2000.

MÂRZA, Constantin, Salut, România!: manual de limba română. Romanian textbook. Manuel de roumain. Lehrbuch der ruma ̈nischen Sprache, Bucureşti, Editura Petrion, 2001.

MCCANN, William J; STEGMANN, Tilbert, EuroComRom – the seven sieves: how to read all the Romance languages right away, Aachen, Shaker, 2002.

MEDREA, Anca, PLATON, Elena, SONEA, Ioana, VESA, Viorica, VÎLCU, Dina, Teste de limba română ca limbă străină [A1, A2, B1, B2], Cluj-Napoca, Editura Risoprint, 2008.

MIHAIL, Lacrima-Madilena, Limba română pentru studenţii greci. Ghid ajutător pentru manualul de limba română, Grecia, Salonic, 2008.

MISCALENCU, D.; MAILAT, Florica; MARCI, Elena; MAXIM, Gh.; DRĂGHICI, O.; GABOS, Martha; SORESCU, Constantin, Anatomia omului. Manual pentru studenţii străini din anul pregătitor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1983.

MOLDOVAN Victoria; POP Liana; URICARIU Lucia, Nivel prag pentru învăţarea limbii române ca limbă străină, Consiliul Europei, Strasboug, 2002.

MOLDOVAN, Victoria, Limba română. Exerciţii de fonetică, Cluj-Napoca, 1981, (Universitatea „Babeş-Bolyai”. Facultatea de Filologie), 69 p.

MOLDOVAN, Victoria; MUREŞANU, Ileana; NEGRUŢIU, Liana; PRUNEA, Doina, Curs intensiv de limba română. Cartea A. Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, 1979.

MOLDOVAN, Victoria; MUREŞANU, Ileana; OSIANU, Paula; POP, Liana, Limba română pentru studenţi străini, anul pregătitor, semestrul al II-lea, profil agronomic. Coord. Emil Ghiţulescu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.

Page 30: Bibliografie Rls

30

MOLDOVAN, Victoria; MUREŞANU, Ileana; OŞIANU, Paula; POP, Liana, Limba română. Manual pentru studenţii străini. Anul pregătitor – semestrul al II-lea - Profil agronomic, Bucureşti, 1981.

MOLDOVAN, Victoria; MUREŞANU, Ileana; POP, Liana ; PRUNEA, Doina, Curs intensiv de limba română. Cartea B. Cluj-Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, 1980.

MOLDOVAN, Victoria; POP, Liana, Noi deschideri pentru limbi. Româna, France, CRDP des pays de la Loire, Nantes, 2007.

MOLDOVEANU POLOGEA, Mona, Limba română pentru străini. Learn Romanian. Apprenez le Roumain, Bucureşti, ROLANG School Cheiron, 2012.

MUREŞANU, Ileana, Capcane ale limbii române. Modele. Teste. Dicţionare. Rezolvări. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 1998.

MUREŞANU, Ileana, Limba română. Dicţionar de dificultăţi morfo-semnatice, Cluj-Napoca, 1996.

MUREŞANU, Ileana, Polisemia în limba română, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.

MUREŞANU, Ileana; MOLDOVAN, Victoria, Caiete didactice. Cunoştinţe de cultură şi civilizaţie românească 1. Geografie, Nemzeti Tankőnyvkiadó, Budapest, 1999.

MUREŞANU, Ileana; MOLDOVAN, Victoria; GURZĂU-CEGLEDI, Maria, Caiete didactice. Cunoştinţe de cultură şi civilizaţie românească 1.Geografie, Nemzeti Tankőnyvkiadó, Budapest, 2002.

MUREŞANU, Ileana; OŞIAN, Paula, Manual de limba română pentru studenţii străini. Nivel II. Profil agronomic. Cluj-Napoca, Tipografia UBB, 1980.

MUREŞANU, Ileana; OŞIANU, Paula, Culegere de texte. Glosar. Profil agronomic, Cluj-Napoca, 1980.

NANDRIS, Gr., Colloquial Rumanian, London, 1945.

NISTOR, Valeria; VULTUR, Smaranda; VULTUR, Ioan, Culegere de exerciţii semantice pentru studenţii străini care învaţă limba română, Tipografia Universităţii din Timişoara, 1983.

NIŢU, George, Curs de limba română – pentru studenţii străini din anul pregătitor, învăţământ tehnic, semestrul II, Piteşti, 1981 (Institutul de Învăţământ Superior din Piteşti).

NIŢU, GEORGE, Curs de limba română – pentru studenţii străini din anul pregătitor. Profil tehnic. Sem. II, Piteşti, 1981.

Page 31: Bibliografie Rls

31

ORLANDEA, Lucia; POANTĂ, Irina, Limba română pentru învăţământul universitar. Nivelul II, Cluj-Napoca, 1980 (Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Filologie).

OŞIAN, Paula; PLATON, Elena, Româna în conversaţie. I Texte, pretexte, contexte, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.

OŞIAN, Paula; PLATON, Elena, Româna în conversaţie. I Texte, pretexte, contexte, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2000.

OŞIAN, Paula; PLATON, Elena, Româna în conversaţie. I Texte, pretexte, contexte. II Exerciţii lexicale şi gramaticale, Editura Todesco, Cluj-Napoca, 2003.

PANĂ F., Iatagan M., Limba română pentru străini, Bucureşti, Editura Adriana 98, 2003.

PASAT, Mihaela, Communication et apprentisage (Le roumain-langue étrangère), (RLE), TUT, Timişoara, 1988.

PAŞCALĂU, Adriana; POANTĂ, Irina, Pretexte pentru conversaţie. Limba română pentru studenţi străini – Anul pregătitor, Cluj-Napoca, 1983 (Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Filologie).

PETRE, Dan; GRĂDINARU, Tatiana; CREŢU, Ionel, Gramatica limbii române (morfologia). Romanian Grammar – Morphology. Anul pregătitor. Pentru uzul studenţilor străini, Bacău, 1984 (Institutul de Subingineri din Bacău).

PLATON, Elena (coord.), Româna ca limbă străină. Caiete didactice. A1+, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2012.

PLATON, Elena, SONEA, Ioana, VÎLCU, Dina, Exerciţii audio. Româna ca limbă străină, Cluj-Napoca, Efes, 2009.

PLATON, Elena, SONEA, Ioana, VÎLCU, Dina, Exerciţii audio. Româna ca limbă străină, Cluj-Napoca, Efes, 2010.

PLATON, Elena, SONEA, Ioana, VÎLCU, Dina, Exerciţii audio. Româna ca limbă străină, Cluj-Napoca, Efes, 2011.

PLATON, Elena, SONEA, Ioana, VÎLCU, Dina, Exerciţii audio. Româna ca limbă străină, Cluj-Napoca, Efes, 2012.

POANTĂ, Irina; STANCIU, Alina; URICARU, Lucia, Texte suplimentare pentru însuşirea limbii române. Anul pregătitor - nivelul II, Cluj-Napoca, 1979; 1994.

POP, Liana (coord.), Seria Autodidact. Româna: A1-B1, Cluj, Editura Echinox, 2008.

POP, Liana (coord.), Seria Autodidact. Româna: A1-B1. Caietul Studentului, Cluj, Editura Echinox, 2008.

Page 32: Bibliografie Rls

32

POP, Liana (coord.), Seria Autodidact. Româna: B2-C1, Cluj, Editura Echinox, 2008.

POP, Liana, Caiete didactice 1. Ciclul primar. Dezvoltarea competenţei de comunicare în limba română, Nemzeti Tankőnyvkiadó, Budapest, 1999, 80 p.

POP, Liana, Româna cu sau fără profesor, Cluj, Editura Echinox, Ediţia a VI-a revăzută, 2008.

POP, Liana, Româna cu sau fără profesor, Echinox, Cluj-Napoca, 2003.

POP, Liana, Româna cu sau fără profesor. Le roumain avec ou sans professeur. Romanian with or without a teacher, Ed. Echinox, Cluj, 1991(ed. I cu trad. fr-engl.), 1993 (ed.II, cu 4 casete audio), 1997 (ed.III), 300 p. ; 2000 (ed. IV, cu traducere în rusă şi franceză), 400p ; 2003 (ed. V cu trad. fr-engl.), 400 p.

POP, Liana; MOLDOVAN, Victoria, Grammaire du Roumain / Romanian Grammar / Gramatica limbii române. Coordonateurs / Editors / Coordonare … Echinox, Cluj, 1997, 262 p.

POP, Liana; MOLDOVAN, Victoria; MUREŞAN, Ileana, Română în 15 lecţii, Curs intensiv de limba română, Cluj-Napoca, Universitatea din Cluj-Napoca, 1985,1989,1991.

POP, Liana; MOLDOVAN, Victoria; URICARU, Lucia, Scurtă gramatică. Româna ca limbă străină, Editura Echinox, Cluj, 2002, 142 p.

POPA LISEANU, Doina, POPEANGA CHELARU, Eugenia, TUDORAŞ, Laura Eugenia, Curso de lengua rumana para principiantes (CD), Colección Compact Disc, Madrid, Editorial UNED (Universidad Nacional a Distancia), 2003.

POPESCU, Ion, Curs de limba română (Corso de lengua rumana). Vol. II, Bucureşti, EDP, 1973; Curs de limba română (Lehrbuch der rumänischer Sprache), Vol.II, id.ibid.

POPESCU, Ion, Curs de limba română (Cours de la langue roumaine), vol. II (Deuxième volume), [versiunea în limba franceză de Aurel Tita], EDP, Bucureşti.

POPESCU, Ion, Curs de limba română (Course in Romanian), vol. II, English text by Smaranda Pavlovici, EDP, Bucureşti, 1971.

POPESCU, Ion, Curs de limba română (Lehrbuch der rumänischen Sprache), vol. al II-lea [Ins Deutsch ubersetz von Ruth Kisch], Bucureşti, EDP, 1973.

POPESCU, Ion; DELARĂSCRUCI, Oltea, Curso de lengua romena. Vol I-II, 4 discuri. Trad. de Alexandrina Carapetru şi Micaela Ghiţescu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1972 – 1973.

Predarea limbii române la studenţii străini. Simpozion – iunie 1977 -, Reprografia Universităţii din Craiova, 1978.

Page 33: Bibliografie Rls

33

Programa cursului intensiv de limba română pentru străini – Proiect. Coord. prof. dr. Flora Şuteu, Craiova, 1979.

PRUSACOV, Florea, TOPOR-GEORGESCU, Tatiana, Îndrumar în terminologia tehnico-ştiinţifică românească. Pentru studenţii străini din anul pregătitor, Bucureşti, 1971.

RUSU Ana, Elemente de cultură şi civilizaţie românească. Curs pentru studenţii străini, Bucureşti, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, 2000.

RUSU, Valeriu, Le roumain. Langue, culture, civilisation, Paris, Ophrys, 1992.

RUSU, Valeriu, Le roumain. Mots et images, Paris, Ophrys, 1993.

SALZER, Jürgen F., Lehrbuch der rumänische Sprache (manual + cd), Helmut Buske Verlag, Hamburg, 3., verbesserte Auflage, 2007.

SALZER, Ju ̈rgen F., Lehrbuch der ruma ̈nischen Sprache, Hamburg, H. Buske, 2004.

SANDA, George (coord.), ALEXE, Maria, CRISTEA, Ecaterina et al., Limba română pentru anul pregătitor, semestrul I, Bucureşti, Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, 1978.

SANDA, George; COSTE, Ileana; NOVEANU, Eugen; PRECUP, Ieronim … [et al.], Limba română pentru anul pregătitor, semestrul I, Tipografia Universităţii Bucureşti, 1978.

Slovník spisovatels – Rumunsko, Praha, Editura Odeon, 1984.

SMUC, Iulia; NICOARĂ, Adriana, Curs practic de limba română (pentru studenţi străini - an pregătitor), Iaşi, 1973. (Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Filologie).

STOIANOVA, Daniela, Manual de limba română, (anii II-III) vol.I, Sofia, Editura Universităţii “Kliment Ohridiski”, 1992.

SUCIU Mihaela, Limba română: dicţionar selectiv de dificultăţi, Bucureşti, Editura Didactică s ̦i Pedagogică, 2002.

SUCIU, Ciprian-Lucreţius, Η Γραμματική της Ρουμανικής Γλώσσας, Εκδοτικός Οίκος Αντ. Σταμουλη, Θεσσαλονίκη, 2004; The grammar of the Romanian language, Ant. Stamoulis Editions, Thessaloniki, 2004.

SUCIU, Raluca, FAZAKAŞ, Virginia, Romanian at first sight. A textbook for beginners, Bucureşti, Ed. Compania, 2006.

SUCIU, Raluca; FAZAKAŞ, Virginia, Româna la prima vedere - Manual pentru începători. ROMANIAN AT FIRST SIGHT. A Textbook for Beginners, Bucureşti, Editura Compania, 2006.

Page 34: Bibliografie Rls

34

SURJICOV, A., TURNA, C., NICOLAU, M., Culegere de texte de limba română pentru studenţii străini, Bucureşti, 1966.

ŞERBAN, Vasile; ARDELEAN, Liliana, Metodica predării limbii române. Curs intensiv pentru studenţii străini, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

TABARCEA, Cezar, Româna pentru dumneavoastră – Romanian for You. Anul V. Lecţia IV-XIV, TribRom, 8, nr.148-161, 11.

TAGLIAVINI, Charles, Lectures roumaines. Morceaux choisis de prose et poésie roumaine avec des notes en français, Heidelberg, J.Groos, 1924.

TĂNĂSESCU, Eugenia, Teach yourself Romanian!: Romanian for the English speaking world, + CD, Bucureşti, Teora, 2005.

TARANTINO, Angela, DASCĂLU-JINGA, Laurenţia, La lingua rumena. Morfologia ed esercizi, Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996.

TASEVSKA, Roza; ŞOŞA, Elisabeta. Romansko-makedonski-razgovornik. Ghid de conversatie român-macedonean. Skopje, 1984.

TĂNĂSESCU, Eugenia, Teach yourself Romanian!: Romanian for the English speaking world, Bucureşti, Teora, 2001.

TEUTSCH, Michael und BACIU, Ioan, Rumänisches Sprachbuch.Ein Leitfaden zur leichten Erlernung der rumänischen Sprache zum Schulund Selbstunterricht. 4-te erweiterte und verbesserte Auflage, Kronstadt, 1920, Verlag der Buchhandlung H. Zeiduer.

TOMA, Grigore, Limba română pentru studenţi străini, anul pregătitor şi anii I, II: profil juridic, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1996.

TORCEANU, R., A simplified grammar of the Romanian language, by London, Trubner, 2003

TRIADAFILLU, Sandra, Die rumänische Konjugation und Deklination. München, Triadafillu Verlag, 2001.

TRIADAFILLU, Sandra, Rumänisch - Anfängerschnellkurs. München, Triadafillu Verlag, 1997. www.triadafillu.de

TRIADAFILLU, Sandra, Rumänische Grammatik, München, Triadafillu Verlag, 2003.

TRIADAFILLU, Sandra, Rumänische Verbtabellen, München, Triadafillu Verlag, 2001.

TUDORAN-COSMOVICI, Gina, Curs de limba română pentru anul pregătitor. Semestrul I, Iaşi, 1982 (Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, Facultatea de Filologie).

Page 35: Bibliografie Rls

35

ŢARA, D.; ALEXANDRU, Domniţa, Didactica modernă: aspecte ale predării limbii române ca limbă străină, Timişoara, 1987.

ŢEGHIU, Liviu, Structuri stabile în limba română, Timişoara, Marineasa, 2004.

URICARU, Lucia; GOGA, Mircea, Verbes roumains. Romanian Verbs, Verbe româneşti, Editura Echinox, Cluj-Napoca, 1995; 1997.

URICARU, Lucia; GOGA, Mircea, Verbes Roumans, Romanian Verbs, Verbe Româneşti, Cluj – Napoca, Echinox, Ediţia a III-a, 2007.

VALENTOVÁ, Libuše (editor), Ipostaze ale identităţii româneşti. Al III-lea Coloviu Internaţional de Studii Româneşti din Cehia, Praga 30-31 octombrie 2008. Podoby Rumunské Identity. III. Meyinárodní Kolokvium české rumunistiky, Praha 30.-31. října 2008, Secţia ed limbă şi literatură română, Institutul de studii Romanice, Facultatea de Litere a Universităţii Caroline şi Asociaţia Cehia-România, Praga, 2009, 220 p.

VÂRLAN, Tatiana, Compendiu de gramatică română pentru studenţii străini, Bucureşti, 1980 (Institutul Agronomic ,,N. Bălcescu’’. Catedra de limbi străine).

VASILESCU, Andra (coord.), CHELARU MURĂRUŞ, Oana, UŞURELU, Camelia, Teste de limba română. Paşaportul lingvistic european (CD included), Institutul Limbii Române, Bucureşti, Editura Nouă, 2006.

VASILESCU, Andra (coord.), Limba română ca limbă străină. Dosare pedagogice, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006.

VELICAN, M.; MATEESCU, A.; ŞOŞA, E., Limba română. Manual pentru studenţi străini. Anul Pregătitor. Semestrul al II – lea. Profil medical, coord. F. Şuteu şi E. Ghiţulescu, Bucureşti, EDP, 1983; 1990; 1991.

VELICAN, Marilena; MATEESCU, Adrian; ŞOŞA, Elisabeta, Limba română. Manual pentru studenţii străini. Anul pregătitor. Semestrul al II-lea. Profil medical, Bucureşti, 1982.

VLAD, Felicia, Curs rapid de limba română – nivel mediu. Gramatica fundamentală în exerciţii (I), Universitatea de Vest, Timişoara, 1996.

VLAD, Felicia, Curs rapid de limba română – nivel mediu. Texte literare. Timişoara, Universitatea de Vest, 1996.

VOICA, Adrian; FOTEA, Mircea, Limba română, Manual pentru studenţii străini din anul pregătitor. Profil juridic, Iaşi, EUI, 1994, 131 p.

VRABIE, Laura Ana-Maria (coord.), Ghid stilistic de traducere în limba română pentru uzul traducătorilor acquis-ului comunitar, ed. a 5-a, rev. şi adăugită, Bucureşti, Institutul European din România, 2008.

Page 36: Bibliografie Rls

36

VRĂJITORU, Ana, Curs practic de limba română pentru străini. Vol I. Gramatica, vol.III Exerciţii, vol. IV Texte, Editura Vasiliana_98, Iaşi, 2003.

VRĂJITORU, Ana, Exerciţii de limba română pentru străini, Editura Vasiliana_98, Iaşi, 2000.

VRĂJITORU, Ana, Fonetica practică a limbii române pentru străini, Editura Vasiliana_98, Iaşi, 1999.

VRĂJITORU, Ana, Gramatică practică a limbii române pentru străini, Editura Vasiliana_98, Iaşi, 1999.

VRĂJITORU, Ana, Exerciţii de limba română pentru străini, Iaşi, Vasiliana 98, 2003.

VUŞDEA Ioana; BALEA, Margareta; BOIANGIU, Ana; ILIE, Dumitru, Curs de limba română pentru studenţii din anul pregătirilor. Învăţământ tehnic 3. Coordonator: George Sanda, [TUB], Bucureşti, 1978.

VUŞDEA, Ioana; BOIANGIU, Ana; BALEA, Margareta; ILIE, Dumitru, Curs de limba română pentru studenţii din anul pregătitor [Partea 2. Învăţământ tehnic], Bucureşti, 1976.

WILKES, Angela, SZABO, Annamária (traducere), NAZADT, Lavinia (coord.), Román nyelv. Kezdőknek, Usborne Publishing Ltd., London, Ed. Aquila ’93, Oradea, 1999 (versiunea românească).

ZAJUNČKOVSKIJ, J.P., NICOLESCU, T., REPINA, T.A., Rumyynkij jazyk, ediţia a II-a, Sankt-Petersburg, Izdateljstvo Sankt Petersburgskogo universiteta,1996.

Page 37: Bibliografie Rls

37

ARTICOLE*** Dosar: Cultură şi civilizaţie românească - Cursurile de vară 1977: Braşov, Cluj-

Napoca, Iaşi, în „TR”, an VI, nr. 116, 1 sept. 1977, p. 8-9.

ALBU, Mihaela, Conversaţia ca metodă în predarea culturii şi civilizaţiei româneşti, PLRS, 1985, 195-199.

ALBU, Mihaela, Predarea diatezelor la studenţii anglofoni, PredLRSS, 1978, 153-160.

ALBU, Mihaela; DEACONESCU, Ion; LOHON, Octavian, Consideraţii privind locul şi rolul textului literar-artistic în manualul de limba română pentru studenţi străini, PredLRSS, 5-10.

ALBU, Mihaela; UNGUREANU, Doina, Aspecte ale topicii determinantelor nominale şi verbale şi predarea limbii române la străini [ resumé français ], BulŞt. Piteşti, 1980, 95-100.

ALEXANDRU, Domniţa, Analiza unor erori frecvente de sintaxă şi de lexic în învăţarea limbii române de către vorbitori cu altă limbă maternă, LL, 3, Bucureşti, 1980, 484-488.

ALEXANDRU, Domniţa, Aspecte metodologice ale gramaticii fundamentale (cu referire specială la verb), PredLRSS, 1978, 76.

ALEXANDRU, Domniţa, Dezvoltarea deprinderilor de exprimare în scris la studenţii străini-nivelul I de studiu, RILA, 1989.

ALEXANDRU, Domniţa, Elemente ale limbii române vechi vorbite în predarea ei studenţilor străini, AUT, 17, 1979, 189-193; Analiza unor erori frecvente de sintaxă şi de lexic în învăţarea limbii române de către vorbitori cu altă imbă maternă, LL, 3, 1980, p. 484-488.

ALEXANDRU, Domniţa, Elemente ale limbii române vechi vorbite în predarea ei studenţilor străini, AUT, 17, 1979, 189-193.

ALEXANDRU, Domniţa, Metoda directă şi analiza erorilor în predarea limbii române, PredLRSS, 1978, 27-36

ALEXANDRU, Domniţa, Traducerea spontană în însuşirea limbii române de către străini, LM, 1982, 238-242.

ALEXANDRU, Domniţa; BALEA, A.; COSTE, I.; FRĂŢILĂ, F., Unele erori în achiziţia limbii române de către vorbitorii de limbă arabă, AUT, 21, 1983, 83-87.

Page 38: Bibliografie Rls

38

ALEXANDRU, Domniţa; BĂRBAT, Rodica; COSTE-MĂRIEŞ, Ileana; VLAD, Felicia, De la vocabularul fundamental la cel de profil medical, în „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1987, p. 167-172, cu anexa p. 175-178.

ALEXANDRU, Domniţa; COSTE- MĂRIEŞ, Ileana; VLAD, Felicia, Tipuri de teste în verificarea cunoştintelor de limba română ca limbă străină, DMod, 3, 1988, 5-12.

ALEXE, Maria, Aspecte metodice ale predării culturii şi civilizaţiei româneşti studenţilor străini [abstract in English], L.A., 111-114, Bucureşti, 1977.

ALEXE, Maria, Predarea limbii române fără limbă intermediară la studenţii străini [cu o bibliografie şi rezumate în engleză, franceză şi rusă], ÎL, 259-273.

ANDREI, Mariana, Mijloace de îmbogăţire a vocabularului limbii române pentru studenţii străini, BulŞt, Piteşti, nr.1, 1997, 45-49.

ANDREI, Mariana, Tipuri de compunere – Aplicaţii şi rezultate la studenţii străini, Piteşti, BulŞt, 1981, p. 93-96.

ANGHEL, Petre D., Preliminarii la programa de limba română pentru studenţii străini, Forum, 23, nr.9, 1981, 34-37.

ANGHEL, Petre D., Preocuparea universitarilor timişoreni pentru perfecţionarea predării limbii române ca limbă ţintă, Forum, 23, nr.3, 1981, 85-87.

APETROAE, Nina, Cultură şi tehnologie în orele de limba română la studenţii străini politehnişti, SLF, 1984.

APETROAIE, Nina, Cultură şi tehnologie în orele de limba română la studenţii străini politehnişti, în „Studii asupra limbajelor funcţionale...”, Iaşi, 1984, p. 214-218.

ARDELEAN, Liliana, Etapizarea în sistemul de predare-învăţare a limbilor străine (cu referire la limba română) PredLRSS, 1978, 4.

ARDELEAN, Liliana; COSTEA Letiţia, Sugestii pentru întocmirea exerciţiilor funcţionale (în predarea limbii române la studenţi străini), AMPLR, 13-23.

AVĂDANEI, Constanţa; BOTIŞ, Lidia, Unele aspecte privind predarea vocabularului de specialitate studenţilor străini din învăţământul nefilologic, CPLM, 2, 248-251.

AVRAM, Mioara, Româna pentru dumneavoastră – Romanian for you, Tribuna României, 4, nr. 69-77, 1975, 11; nr. 77-89, 1976, 11.

AVRAM, Mioara, Româna pentru dumneavoastră – Romanian for you, Trib. Rom., 5, nr. 77-89, 1976; 11, nr. 94-96, 1976, 11.

AVRĂMUŢ, Horia, Rolul locuţiunilor în formarea deprinderilorde limbaj ştiinţific, în “Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1987, 143-148.

Page 39: Bibliografie Rls

39

BĂNICĂ, Gh.; GĂITANU, Ştefan, Aspecte metodice privind predarea verbului la studenţii străini, în PLRS, 1985, 92-97.

BEJAN, Dumitru, Structuri morfologice specifice limbajului medical, în „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1987, 225-230.

BENEA, Veronica, Modalităţi de verificare utilizate în cadrul seminariilor de limba română cu studenţii străini, SŞIP, p. 98-105.

BOBIC, Floare, Eficienţa compunerilor în însuşirea limbii de către studenţii străini, AMPLR, 24-35.

BOBIRCĂ, Viorica; BĂLOIU, Elena, Câteva observaţii privind predarea limbii române studenţilor străini, PMP, 1978, 93-99.

BOLDEREANU, Viorel, Pentru o gramatică a limbii române (în cursul intensiv la studenţii străini), AMPLR, 36-53.

BOLDUREANU, I. V.; CHIRIAC, A.; ŢEGHIU, L.; VULTUR, I., Optimizarea corelării informaţiei ştiinţifice cu limbajul de specialitate în predarea limbii române şi a disciplinelor fundamentale în anul pregătitor (profil medical), APPM, 135-141.

BORCILĂ, Rozalinda; GOGA, Mircea, Puncte de vedere în elaborarea unui manual de limba română de specialitatea educaţie fizică şi sport, în vol. „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau discipline de specialitate la anul pregătitor”, Bucureşti, 7-8 iunie, 1985, 146-154.

BOT, Livia, Les noms propres en tant que ,,formes disponibles’’ dans l’enseignement du roumain langue étrangère, SémRoum, 1981, 37-48.

BOTIŞ, Lidia, NICOLAU, Maria, Aspecte ale predării articolului hotărât din perspectiva abordării limbii române ca limbă ţintă, în „Studii asupra limbajelor funcţionale...”, Iaşi, 1984, 222-225; Alternanţele fonologice – o dificultate în învăţarea limbii române de către studenţii străini, p. 137-240.

BOTIŞ, Lidia; AVĂDANEI, Constanţa, Textul tehnic – instrument de bază în predarea limbii române studenţilor străini, CPLM, 2, 294-298.

BOTIŞ, Lidia; NICOLAU, Maria, Alternanţele fonologice -o dificultate în învăţarea limbii române de către studenţii străini, SLF, 1984, 237-240.

BOŢOMAN, Rodica, CORBIN, Donald E., A Flexible Multi-Skilled Approach for Communication in Elementary Romanian, in Balkanistica, VI-6, p. 74-87.

BRAEŞTER, Doina, Aspecte ale predării unor construcţii prepoziţionale perechi, PredLRSS, 1978, 187-198.

Page 40: Bibliografie Rls

40

BRAEŞTER, Doina, Construcţii prepoziţionale cu verbe de mişcare în limba română, în vol. Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 90-95.

BRAEŞTER, Doina; CĂPĂŢÂNĂ, Cecilia, Câteva aspecte ale predării acordului în limba română ca limbă străină, PLRS, 1985, 110-114.

Branişte, Ludmila, Conversaţia în predarea şi achiziţionarea limbii române ca limbă străină, în AUI, tom 51, 2005, p. 47-51.

BRĂESCU, A., Despre folosirea metodei comparative în predarea limbii franceze, în LR, nr.3, 1954.

BUGA, Marin; NICOLESCU, Daniel, Raportul dintre competenţa gramaticală şi latura performativă în procesul de predare – învăţare a limbii române ca limbă străină, LM, 1982, 138-147.

BUTUMAN, Monica, Unele probleme ale predării topicii limbii române la studenţii străini. Topica determinantului adjectival în cadrul sintagmei heterofuncţionale bimembre, PredLRSS, 1978, 167-176.

CARAGIU-MARIOŢEANU, Matilda, Fonologia în predarea limbii române străinilor, LR, 15, nr. 2, 1966, 125-123 şi RRL, 11, nr. 1, 1966, p. 21-29 (în rusă).

CARLTON, Charles M., Teaching Romanian : Theory and Practice, RRL, 32, nr.1, 1987, 53-62.

CĂPĂŢÎNĂ, Cecilia, Predarea declinării articulate, PredLRSS, 1978, 86.

CERDA-MASSO, Ramon, [La rubrica: limbă], Româna pentru spanioli, (I), Trib. Rom., 2, nr. 21, 1973, (II), 2, nr.22, 1973, 11, (III), 2, nr. 24, 1973, 11, (IV), 2, nr. 25, 1973, 11, (V), nr. 27, 1973, 11.

CERDA-MASSO, Ramon, Româna pentru catalani, Trib. Rom., 3, nr. 28, 1974, 11.

CHIPER, Gheorghe; ASAFTEI, Viorica; PĂDURARU, Constantin, Însuşirea unei terminologii medicale minime, de către studenţii străini, în primul semestru de predare a limbii române la anul pregătitor, „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1987, p. 200 – 205.

CHIRIAC, A.; ŢEGHIU, L., Informaţie lingvistică şi informaţie ştiinţifică, în „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau disciplina de specialitate la anul pregătitor”, Bucureşti, 1985, p. 44- 50.

CHIRIAC, Adrian, Modalităţi de valorificare a semestrului I în studiul disciplinelor de specialitate din anul pregătitor, Piteşti, BulŞt, 1981, p. 59-62.

CIOBANU, Georgeta, Procedee ale tehnicii simulării în predarea limbii române ca limbă străină, DMod, 3, 1988, 30-35.

Page 41: Bibliografie Rls

41

CIOBANU, Georgeta, Recomandări adresate studenţilor anglofoni în însuşirea corectă a pronunţării unor cuvinte româneşti, DMod,1, 1986, 133-137.

CIOPRAGA, Constantin, Românistica – sensul unei discipline, Convorbiri literare, nr. 2, 1975, 12.

CLONŢEA, Procopie; MĂRĂUŢĂ, Vasile, Propunere pentru diversificarea predării cursului intensiv de limba română pentru studenţii străini [Engl.ab.], BulŞt Piteşti, 1981, 55-57.

COSTE, Ileana, FRĂŢILĂ, Florentina, Fişa gramaticală în predarea limbii române ca limbă străină, LL, 1, 1977, p. 127, 132.

COSTE, Ileana; FRĂŢILĂ, Florentina; POPA, Ioan, Teoria şi practica testelor la limba română pentru anul pregătirilor – studenţii străini, AMPLR, 54-68.

COSTEA, Letiţia, Dificultăţi ale studenţilor vorbitori de limba arabă în însuşirea lexicului de specialitate român, PLRS, 1985, 39-43.

COTEANU, Ion, Principii de învăţare a nomenclaturilor ştiinţifice, în „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1989, p. 131 – 134.

CREŢU, Doina, Asupra metodologiei structuraliste în predarea limbii române ca limbă străină, Piteşti, BulŞt, 1980, p. 91-95.

CRISTEA, Teodora, Les structures gramaticales, în “Les langues de specialite” (coordonator Paul Miclau), Bucureşti, ESE, 1982, 99.

CRISTUREANU, Alexandru, Observaţii asupra terminologiei istorice din lecţiile pentru studenţii străini, LM, 1982, 80-82.

CRISTUREANU, Alexandru-Ovidiu, Contribuţii la predarea terminologiei lingvistice de specialitate pentru studenţii străini, viitori filologi, în anul pregătitor, RILA, 1989, 72-75.

CRISTUREANU, Ana, Contribuţii la metodica predării limbii române studenţilor vietnamezi din institutele de învăţământ superior, SŞIC, 1970, 45-51; Unele probleme ale predării şi însuşirii articolului românesc de către studenţii străini, SŞIP, p. 106-111.

CRISTUREANU, Ana, Contribuţii la metodica predării limbii române studenţilor vietnamezi din institutele de învăţământ superior, SŞIC, 45-51.

CRISTUREANU, Ana, Unele probleme ale predării şi însuşirii articolului românesc de către studenţii străini, SŞIP, 106-111.

CRISTUREANU, Ana; MERCEA, Ioana, Observaţii asupra unor calcuri lingvistice şi construcţii analogice din lucrările studenţilor străini, SŞIP, 80-85.

Page 42: Bibliografie Rls

42

CUNIŢĂ, Alexandra, La structure lexicale, în “Les langues de spécialité” (coordonator Paul Miclau), Bucureşti, ESE, 1982, p. 35.

DIACONESCU, Lizica, Sinonimia – mijloc de îmbogăţire a vocabularului studenţilor străini, Piteşti, BulŞt, 1980, p. 87-90.

DIACONU, Mădălin, „Vorbiţi româneşte?” Observaţii despre manualele de limba română pentru străini, www.observatorcultural.ro.

DINCĂ, Daniela; MIHĂILĂ, Maria, Importanţa învăţământului interactiv în predarea unei limbi străine, în vol. Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 37-44.

DOBRE, Gh., Activitatea diferenţiată cu grupa de studenţi străini din anul pregătitor, BulŞt Piteşti, 1983, 125-128.

DOBRIŢOIU, E., NEDELEA, Ana, Dificultăţi în însuşirea limbii române de către studenţii vietnamezi, CRIP, CRIP, 82-84; Articularea substantivelor. Observaţii metodice referitoare la prima etapă de însuşire a limbii române de către studenţii străini, SŞIC, 1976, p. 63-71.

DOBRIŢOIU, Elena, ANGHEL, Petre, Aspecte metodice ale predării limbii române studenţilor străini, Rev. Învăţăm.superior, 8, nr. 12, 1966, p. 51-56.

DOBRIŢOIU, Elena, Folosirea limbii străine intermediare în predarea limbii române studenţilor străini, CRIP 38-40; Observaţii asupra folosirii structurilor nominale din textul tehnic în predarea limbii române studenţilor străini, CercLLS, 3, 1981, p. 29-34.

DOBRIŢOIU, Elena, Folosirea limbii străine intermediare în predarea limbii române studenţilor străini, CRIP, 38-40.

DOBRIŢOIU, Elena, Observaţii asupra folosirii structurilor nominale din textul tehnic în predarea limbii române studenţilor străini, CercLLS, 3, 1981, 29-34.

DOBRIŢOIU, Elena; NEDELEA, Ana, Articularea substantivelor. Observaţii metodice referitoare la prima etapă de însuşire a limbii române de către studenţii străini, SŞIC, 1976, 63-71.

DOBRIŢOIU, Elena; NEDELEA, Ana, Dificultăţi în însuşirea limbii române de către studenţii vietnamezi, CRIP, 82-84.

DOCA, Gh., Asocierea verbală în învăţarea limbii române ca limbă străină. Implicaţii teoretice şi aplicative, AUBLLR, 30, 1981, 121-127.

DOCA, Gh., Cercetări recente în domeniul predării şi învăţării limbii române ca limbă străină : trăsături specifice, LL, 3, 1988, 458-464.

DOCA, Gh., Comunicarea orală şi problema creativităţii în învăţarea limbii române ca limbă străină, LL, nr.4, 1982, 544-552.

Page 43: Bibliografie Rls

43

DOCA, Gh., Convergenţe şi divergenţe în predarea limbii române ca limbă maternă şi ca limbă străină, LL, 1, 1984, 98-108.

DOCA, Gh., Despre problema dificultăţilor în procesul învăţării limbii române de către străini, PredLRSS, [1], 37-50.

DOCA, Gh., Dialogul relatat-semnificaţie contextuală şi implicaţii pentru predarea limbii române ca limba străină, AUBLLR, 37, 1988, 59-73 şi DMod, 3, 1988, 39-60.

DOCA, Gh., Dictarea în procesul predării limbii române ca limbă străină. Implicaţii teoretice şi practice, MSŞFLA, 3, 1981, 25-29.

DOCA, Gh., Observaţii privind rolul strategiilor de învăţare în elaborarea procedeelor de predare a limbii române ca limbă străină, LR, XXX, 1981, 6, 627-633.

DOCA, Gh., Raportul dintre cercetarea lingvistică fundamentală şi cercetarea lingvistică aplicată în predarea limbii române ca limbă străină, DMod, 1, 1986, 20-33.

DOGARU, Gheorghe, Grupul nominal românesc (pentru vorbitorii străini), PredLRSS, 1978, 124-137.

DUMITRESCU, M., BOCŞAN, Crina, Observaţii cu privire la organizarea materialului lexical în seminarele de limba română cu studenţii străini, CŞIC, p. 56-63.

DUMITRESCU, Mădălina, Mediul înconjurător şi rolul său în însuşirea limbii române de către studenţiii străini, SŞIC, 1970, p. 56-65.

DUMITRESCU, Mădălina, Mediul înconjurător şi rolul său în însuşirea limbii române de către studenţii străini, SŞIC, 38-44.

FANELLA, Celestina, Dificultăţi în învăţarea limbii române pentru studenţii italieni. Reluarea şi anticiparea complementului direct şi complementului indirect/ Difficolta nell’apprendimento della lingua romena per gli studenti italiani- la ripresae l’anticipazioae del complemento diretto e del complemento indiretto, Studia Universitas Babeş-Bolyai, Philologia XLI, 2, 1996.

FELIX, Jiři, Ortografie şi identitate românească (cîteva precizări)/ Pravopis a rumunská identita (několik upřesnění), în VALENTOVÁ, Libuše (editor), Ipostaze ale identităţii româneşti. Al III-lea Coloviu Internaţional de Studii Româneşti din Cehia, Praga 30-31 octombrie 2008. Podoby Rumunské Identity. III. Meyinárodní Kolokvium české rumunistiky, Praha 30.-31. října 2008, Secţia ed limbă şi literatură română, Institutul de studii Romanice, Facultatea de Litere a Universităţii Caroline şi Asociaţia Cehia-România, Praga, 2009.

FLOREA, M., IONESCU, Adriana, Probleme ale predării prepotiţiei la străini, LMŞ, 2, 1974, p. 82-86.

Page 44: Bibliografie Rls

44

FLOREA, Melania, Cercetări cu caracter aplicativ privind româna ca limbă străină, AUBLLR, 36, 1987, 44-47.

FLOREA, Melania, Cine, care, ce – din perspectiva românei ca limbă ţintă, AUBLLR, 34, 1985, 71-77.

FLOREA, Melania, IONESCU, Adriana, Funcţiunea şi valorile semantice ale prepoziţiei în sintagma GN1 – P – GN2, Aspecte ale predării la străini, AUB, 18, nr. 1, 1969, p. 53-70.

FLOREA, Melania, Nişte, unii, câţiva – în predarea limbii române la străini, LR, 29, nr. 5, 1980, 483-486; Subiectul gramatical din perspectiva românei ca limbă-ţintă, 35, nr. 2, 1986, 135-143; Pentru o coordonare metodică a predării limbajelor de specialitate la anul pregătitor, nr. 3, 217-224; Observaţii asupra metodologiei predării limbii române ca limbă străină, Forum, 23, nr. 7-8, 1981, 63-65; Cine, care, ce- din perspectiva românei ca limbă-ţintă, AUBLLR, 34, 1985, p. 71-77.

FLOREA, Melania, Nişte, unii, câţiva – în predarea limbii române la străini, LR, XXIX, 1980, 5, p.483-486.

FLOREA, Melania, Observaţii asupra metodologiei predării limbii române ca limbă străină, Forum, 23, nr.,7-8, 1981, 63-65.

FLOREA, Melania, Pentru o coordonare metodică a predării limbajelor de specialitate, în LR, an XXXV, 1986, nr. 3, p. 217.

FLOREA, Melania, Pentru o coordonare metodică a predării limbajelor de specialitate la anul pregătitor, LR, XXXV, 1986, NR.3 217-224.

FLOREA, Melania, Raportul dintre gramatică şi vocabular în toate etapele de predare / învăţare a românei ca limbă ţintă, DSAP, 1985, 35-43

FLOREA, Melania, Raportul dintre vocabularul general de orientare ştiinţifică şi vocabularul de specialitate (pe profil medical) în anul pregătitor, APPM, p. 158 –162.

FLOREA, Melania, Rolul şi ponderea gramaticii în anul pregătitor (ilustrate prin predarea articolului hotărât), PredLRSS, 1978, 79-86.

FLOREA, Melania, Subiectul gramatical din perspectiva românei ca limbă ţintă, în LR, 1986, nr. 2.

FLOREA, Melania, Subiectul gramatical din perspectiva românei ca limbă ţintă, LR, XXXV, 1986,.2, 135-143.

FLOREA, Melania, Unele aspecte privind predarea / învăţarea românei ca limbă străină cursanţilor de nivel intermediar, PLRS, 1985, 19-24.

FLOREA, Melania; IONESCU, Adriana, Probleme ale predării prepoziţiei la străini, LMŞ, 2, 1974, 82-86.

Page 45: Bibliografie Rls

45

FRĂŢILĂ, Florentina, Analiza semică şi distributivă în studierea sinonimiei verbale la cursul intensiv de limba română, în „Contribuţii lingvistice”. Volum îngrijit de I. Muţiu, Francisc Kiraly, D. David, V. Stroescu, Timişoara, 1983, 71-80.

GANCZ, Margareta, Aspecte ale predării lexicului în Institutul Politehnic, DMod, 1986, p. 70- 71.

GANCZ, Margareta, Evaluarea competenţei lingvistice a studenţilor de peste hotare la începutul anului I, DMod, 1987, 40-45.

GĂITĂNARU, Ştefan, Predarea sintaxei la studenţii străini, APPM, Iaşi, 1987, 232-237.

GEORGESCU, Iulia; ŞOŞA, Elisabeta; BUZ, Maria, Limba română pentru vorbitorii de swahili. Verbul : forma afirmativă, negativă, interogativă, PredLRSS, 1978, 97-106.

GEORGESCU, Iulia; ŞOŞA, Elisabeta; BUZ, Maria, Predarea contrastivă a limbii române la vorbitorii de swahili (substantivul şi adjectivul), AMPLR, 69-83.

GHEORGHIU, Mircea; VAIMBERG, Solomon, Limba română ca limbă ţintă (cu aplicaţii la o corespondenţă verbală româno-rusă), LPS, 1985, 291-294.

GHERĂNESCU, Daria, Eficienţa tratării contrastive a impersonalului în limba română şi franceză, LRLM, 1986, 11-16.

GHIŢAN, Zoica, The cultural approach in teaching Romanian as a foreign language, în ,,Lingua. A. Lingvistică”, Cluj-Napoca, anul IX, 2010, p.31-39.

GOGA, Mircea, Al, a, ai ale – propuneri pentru o abordare la studenţii străini / Les articles possessifs roumains / strategies d’enseignement chez les étrangers, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philologia XLI, 2, 1996.

GOGA, Mircea, Propuneri pentru o predare a modului conjunctiv la studenţii străini PredLRSS, 1978, p. 161-166.

GOGA, Mircea, Testare şi evaluare, în vol. Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 62-71.

GORCEA, Petru-Mihai, Manual de limba română pentru străini. Proiect, Piteşti, BulŞt, 1980, p. 77-81.

GRIGORE, Toma, Asupra modernizării învăţământului în predarea limbii române la studenţii străini, PredLRSS, 1978, 14-20.

GRIGORE, Toma, Valenţele conversaţiei la cursul de limba română pentru străini, LM, 1982, 243-248.

GRIGORIE, Toma, Consideraţii cu privire la predarea textului de limba română la studenţii străini PredLRSS, 1978, p. 19.

Page 46: Bibliografie Rls

46

GRIGORIE, Toma; ŞOŞA Elisabeta, Manualul de limbă, cultură şi civilizaţie româna (Profil medical) – Principii de elaborare, APPM, p. 265 – 273.

GRIGORIU, Maria, Calcul lingvistic în însuşirea limbii române ca limbă străină, LM, 1982, 167-171.

GUIU, Mariana, Câteva probleme legate de predarea complementului direct la studenţii străini, AUB (Limba română), 19, nr. 2, 1970, p. 119-132.

GUIU, Mariana, Câteva probleme legate de predarea complementului direct la studenţii străini, AUBLLR, 19, nr. 2, 1970, 119-132.

GUIU, Mariana, Observaţii asupra însuşirii intonaţiei limbii române de către studenţii străini, LM, 1982, 42-48.

GUIU, Mariana; STERIU, M., O modalitate de predare a structurii vb.+ complement direct + complement indirect studenţilor străini [Engl.ab], BulŞt Piteşti, 1981, 71-76.

GUŢU ROMALO, Valeria, Metodologii în predarea limbii române ca limbă străină, LR, 28, nr. 5, 1979, 525-530; Sistematic şi deviant în predarea limbii române ca limbă străină, AUBLLR, 30, 1981, 115-120; Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, MSŞFLA, 3,, 1981, p.15-20.

GUŢU ROMALO, Valeria, Româna de dincolo de hotare, în „Rlit”, nr. 14, 11-17, aprilie 2001, p. 12-13.

GUŢU- ROMALO, Valeria, Sistematic şi deviant în predarea limbii române ca limbă străină, AUBLLR, 30, 1981, 115-120.

GUŢU-ROMALO, Valeria, Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, MSŞFLA, seria IV, tom II (1981), Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1983, 15-20.

HODIŞ, Viorel, Probleme ale predării limbii române la studenţii străini de la profilul medical, APPM, 1987, 210-217.

HODIŞ, Viorel, Româna ca limbă străină; o metodă de predare a cazului, AMPLR, 84-93.

HORJA-IANCOVICI, Mimoza, Aspecte ale predării lexicului la studenţii străini, PredLRSS, 41-45.

HORNEŢ, Neonila, Unele observaţii cu privire la folosirea articolului genitival de către studenţii străini, CRIP, p. 61-63.

ILIESCU, Ada, Compunerea ca exerciţiu gramatical, BulŞt Piteşti, 1980, p. 105-108.

ILIESCU, Ada, Contribuţii la metodica predării claselor adjectivului la studenţii străini, PredLRSS, p. 132-138.

Page 47: Bibliografie Rls

47

ILIESCU, Ada, Testul – reprezentarea unui microunivers lingvistic sau testul – act semiotic de evaluare, în vol. Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 72-77.

ILIESCU, Elena, Unele dificultăţi în însuşirea limbii române de către studenţii vietnamezi, CRIP, p. 63-65.

ILIESCU, Maria, Pentru o sistematizare a predării pronumelui neaccentuat românesc (la studenţii străini), LR, 24, nr. 1, 1975, p. 51-62.

ILIESCU, Maria, Pentru o sistematizare a predării pronumelui personal neaccentuat românesc (la studenţii străini), LR, 24, nr. 1, 1975.

ILIESCU, Maria; CĂPLESCU, Constantin, Dicţionarele bilingve în discuţia Consiliului ştiinţific al Institutului de lingvistică, în LR, nr. 3, 1954, p. 60.

IONAŞCU, Al., Categoria stării din limba rusă şi expresiile corespunzătoare în limba română, în LR, nr.6, 1958.

IONESCU, Diana Viorela, Antonimia, mijloc de învăţare a vocabularului limbii române ca limbă străină, în colaborare cu Elisabeta Şoşa și Gabriela Biris, în Actele simpozionului „Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural, Iași, 23 -24 oct. 2008, p. 512-519.

IONESCU, Diana Viorela, Pentru un dicţionar de antonime şi corelative (cu traducere în limba engleză), în colaborare cu Elisabeta Şoşa şi Gabriela Biris, în Analele universităţii „Dunărea de Jos” - Actele Conferinţei Internaţionale „Lexic comun/ Lexic specializat” 17-18 sept. 2009, Fascicula XXIV, Anul II, 1 (2), p. 37-42. Galaţi, 2009.

IONESCU, Diana Viorela, Un nou dicţionar de antonime?, în colaborare cu Elisabeta Șoșa și Gabriela Biris, Colocviul internaţional „Limbă, cultură, civilizaţie, Craiova, Facultatea de Litere-DLSA, 3-5 martie, 2009.

IONILĂ, Florin, Asupra predării pronumelui interogativ-relativ “care” (în şcoală şi la studenţii străini), PPI, 1975, 102-109.

IRIMIAŞ, G., Contragerea subordonatelor – aplicaţii / The Contractedness of the Subordinate – Aplications, Studia Universitatis Babeş- Bolyai, Philologia XLI, 2, 1996.

ISPAS, Bujorel; NICOLESCU, Carmen; VLAD, Felicia, Lucrarea de seminar – conştientizare a relaţiei limba română – cursuri de specialitate, APPM, p. 254 – 258 (anexa, p. 261 – 264).

Jeong o Park, Romanian Studies in Korea, în Acta Iassyensia Comparationis, 2/2004, Ed. Universităţii Al. I. Cuza, Iaşi.

Page 48: Bibliografie Rls

48

KELEMEN, Bela, Româna pentru maghiari (I), Trib. Rom.(I), 3, nr. 36, 1974, 11, (II), 3, nr. 37, 1974, 11, (III), 3, nr. 38, 1974, 11, (IV), 3, nr. 39, 1974, 11, (V), 3, nr. 40, 1974, 11.

KELP, Helmut; DUMITRESCU, Mădălina, [La rubrica: Limbă], Româna pentru germani, (I), Trib. Rom., 2, nr. 15, 1973, 11, (II), 2, nr. 16, 1973, 11, (IV), 2, nr. 18, 1973, 13, (V), 2, nr. 20, 1973, 11.

KIS, Emese, Probleme de tipologie verbală în predarea limbii române la străini, în “Logos şi Methodos”, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, p. 159-166.

KIS, Emese, Probleme de tipologie verbală în predarea limbii române la străini, LM, 1982, 159-165.

KIS, Emese, Probleme teoretice şi practice privitoare la greşelile de pronunţare ale studenţilor din Guineea Bissau, PredLRSS, [1], 191-199.

LAZĂR, Maria; FLAIŞER, Mariana; LUPU-BRATILOVEANU, Crina; TOPOLICEANU, Maria, Consideraţii privind tipurile de exerciţii lexico-gramaticale utilizate în predarea limbii române studenţilor străini din anii I şi II (Profil medical), PLRS, 1985, 174-179.

LAZĂR, Maria; TOPOLICEANU, Maria; LUPU – BRATILOVEANU, Crina; FLAISER, Mariana; CERNEI, D., Metodologii de predare a limbii române în cadrul profilului medical, APPM, Iaşi, 1987, p. 238 – 242.

LĂZĂRESCU, George, Româna pentru italieni, (I), Trib. Rom., 3, nr. 42, 1974, 11, (II), 3, nr. 44, 1974, 11, (III), 3, nr. 45, 1974, 11, (IV), 3, nr. 46, 1974, 11.

LEAHU, Sarmiza, Unele aspecte ale folosirii metodelor sintactice în predarea limbi române, CRIP, 69-71.

LEFTER, Marilena, Formarea unor deprinderi fundamentale de limba română la studenţii străini în prima etapă a cursului intensiv, LL, 1, 1977, 139-142.

LOHON, Octavian; DEACONESCU, Ion, Observaţii asupra textelor din manualele de limba română pentru studenţii străini PredLRSS,1978, p. 12

LOMBARD, Alf, Româna pentru nordici, (I), Trib. Rom., 3,nr. 29, 1974, 11, (II), 3, nr. 30, 1974, 11, (III), 3, nr. 31, 1974, 11.

MANGRA, Maria, Aspecte ale predării derivării cuvintelor cu unele sufixe PredLRSS, Reprografia Universităţii din Craiova, 1978, p. 46.

MANGRA, Mariana, VĂCARU, Cristina, Sinonime medicale ale cuvintelor din inventarul de bază al programei cursului intensiv de limba română, BulŞt Piteşti, 1980, p. 101-104.

Page 49: Bibliografie Rls

49

MANOLIU, Silvia, Aspecte teoretice şi practice ale predării limbii române în anul pregătitor, APPM, p. 244 – 249.

MARCEA, Pompiliu, Elemente de cultură şi civilizaţie românească în predarea limbii române, LL, 4, 1978, 589-594.

MARIN, Dinuţa, Câteva consideraţii privind predarea articolului posesiv studenţilor străini din anul pregătitor, LM, 1982, 107-114.

MARIN, Dinuţa, Dificultatea de însuşire a limbii române de către studenţii străini, Forum, 20, nr. 10, 1978, 33-35; Modalităţi ale predării limbii române studenţilor străini din anul pregătitor, 21, nr. 9, 1979, 47-51; 24, nr.11, 1982, 33-39; Îmbogăţirea metodologiei de predare a limbii române la străini, Revista de pedagogie, 34, nr. 8, 1985, 5, 23.

MARIN, Dinuţa, Dificultatea de însuşire a limbii române de către studenţii străini, Forum, 20, nr. 10, 1978, 33-35.

MARIN, Dinuţa, Îmbogăţirea metodologiei de predare a limbii române la străini, RPed, 34, nr.8, 1985, 5, 23.

MARIN, Dinuţa, Modalităţi ale predării limbii române studenţilor străini din anul pregătitor, Forum, 21, nr.9, 1979, 47-51.

MARIN, Dinuţa, Modalităţi de predare a limbii române la studenţii străini, Forum, 24, nr.11, 1982, 33-39.

MARINESCU, Ileana; PETRE, Elena; VĂCARU, Cornelia, O modalitate de predare a lexicului românesc în cursul intensiv de limba română, DMod, 1986, 49-54.

MARINESCU, Ileana; PETRE, Elena; ŞOŞA, Elisabeta; VASILIU, Adriana, De la vocabularul uzual la cel specializat, „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1987, 179 – 185, anexa, 186 – 188.

MARINESCU, Ileana; PETRE, Elena; ŞOŞA, Elisabeta; VASILIU, Adriana, O modalitate de prezentare a adjectivelor care exprima spaţialitatea (în domeniul medical), “Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1987, 218 – 223.

MARINESCU, Ileana; PETRE, Elena; VĂCARU, Cornelia, Mijloace lexico-gramaticale comune exprimării spaţiului şi timpului în cursul intensiv de limba română, PLRS, 1985, 76-82.

MARINESCU-HIMU, M., Româna pentru greci (I), Tribuna României, 3, nr. 32, 1974, 11; (II), nr. 33, 11; (III), nr. 34, 11; (IV), nr. 35, 11.

MARINESCU-HIMU, Maria, Româna pentru greci, (I), Trib. Rom., 3, nr. 32, 1974, 11, (II), 3, ne. 33, 1974, 11, (III), 3, nr. 34, 1974, 11, (IV), 3, nr. 35, 1974, 11.

Page 50: Bibliografie Rls

50

MATEESCU, Adrian, Aspecte ale aplicării normelor ortografice la studenţii străini, PredLRSS,1978, p. 35.

MATEESCU, Adrian; OANCĂ, Teodor; ŞOŞA, Elisabeta; VASILIU, Adriana, Tipuri de greşeli gramaticale frecvente în receptarea limbii române de către studenţii străini, PLRS, 1985, 146-154.

MEDEANU, Dan, Cursurile internaţionale de vară [Iaşi, Cluj-Napoca, Braşov], în „TR”, an IV, nr. 68, 1 sept. 1975, p.11.

MEDEANU, Dan, Limba şi civilizaţia românească la cursurile de vară: Braşov: Tineri din trei continente, vorbind într-o singură limbă: româna, în „TR”, nr. 44, 1 sept. 1974, p.3.

MEDREA-DANCIU, Alexandra, Limba română într-un manual de medicină, în “Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau discipline de specialitate la anul pregătitor”, Bucureşti, 1985, p. 136 – 146.

MICLĂU, P., Dimensiunea semantică a limbajelor specializate, în „Semantică şi semiotică” (sub red. I. Coteanu şi L. Wald), Bucureşti, ESE, 1981.

MIELCESCU, Doru, Cursurile internaţionale de vară, în „TR”, an V, 91, 15 aug. 1976, p. 3.

MIELCESCU, Doru, Cursurile internaţionale de vară, în „TR”, an V, 92, 1 sept. 1976, p. 11.

MIHĂESCU, Viorica, O abordare semantică a adjectivelor. Sugestii pentru predarea acestora la studenţii străini, STUBB, 37, nr.1-2, 1992, 89-95.

MIHĂILĂ, Maria, Evaluarea competenţei comunicative, în vol. Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 33-36.

MODOLA-PRUNEA, Doina; VIEHMANN, Alina, O metodă de predare a dativului-obiect indirect, PredLRSS, 1978, 109.

MOLDOVAN, Victoria, Cercetări metodologice. Pentru promovarea limbii române-Bibliografia românei ca limbă străină, în ,,Lingua. A. Lingvistică”, Cluj-Napoca, anul III-IV/ 2004-2005, p. 125-159.

MOLDOVAN, Victoria, Limba română ca limbă străină – o descriere funcţională, în ,,Lingua. A. Lingvistică”, Cluj-Napoca, anul I /2002, p. 22-29.

MOLDOVAN, Victoria, Pentru promovarea limbii române, în Simpozion. Comunicările celui de-al X-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (Giula, 6-7 noiembrie 1999), Giula, 2000, p.128-136.

Page 51: Bibliografie Rls

51

MOLDOVAN, Victoria, Premise pentru învăţarea asistată de calculator a limbii române ca limbă străină/ Premisses pour l’ apprentissage automatique du roumain- langue étrangère, Studia Universitatis Babeş- Bolyai, Philologia XLI, 2, 1996.

MOLDOVAN, Victoria, Privire diacronică asupra românei ca limbă străină – 30 de ani de experienţă la Universitatea ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în ,,Lingua. A. Lingvistică”, Cluj-Napoca, anul V, 2006, p.125-159.

MOLDOVAN, Victoria, Sintagme verbale uzuale – modalităţi de predare la studenţii străini, PredLRSS, 1978, 54-65.

MOLDOVAN, Victoria, Unităţile frazeologice ca aspect al „locuirii” unei limbi, în „Romania Orientale”, XXIII, Bagato Libri, Roma, 2010, p. 129-138.

MOLDOVAN, Victoria; MUREŞANU, Ileana; OŞIAN, Paula; POP, Liana, Principii de alcătuire a manualelor de specialitate, în vol. „Contribuţia predării limbilor moderne la pregătirea de specialitate a studenţilor”, Institutul Politehnic Cluj-Napoca, 1981.

MOLDOVAN, Victoria; MUREŞANU, Ileana; POP, Liana; PRUNEA, Doina, Probleme ale predării limbii române la studenţii străini, în BulSŞF, 1981.

MŰLLER, Rodica, Limba română în Ungaria, în International Journal of Romanian Studies, nr. 1-2/2000, p.110-112.

MURAR, Ioana; POPESCU, Elisabeta, Adjectivul şi pronumele românesc în viziune contrastivă (pentru vorbitorii de limbă engleză), Craiova, RUC, 1978 (Universitatea din Craiova, Facultatea de Filologie şi Istorie).

MUREŞANU, Camil, Cluj-Napoca 10-29 iulie 1978. Civilizaţie românească, civilizaţie universală, în „TR”, an VII, 141, 15 sept. 1978, p. 9.

MUREŞANU, Ileana, Erori în învăţarea limbii române de către străini (cu referire specială la studenţii greci), LR, XXXIII, 1984, 3, 212-217.

MUREŞANU, Ileana, Limba română de specialitate în manualele pentru străini, StUBB, 25, nr.1, 1980, 75-78.

MUREŞANU, Ileana, MOLDOVAN, Victoria, Dificultăţi în folosirea românei de către vorbitorii altei limbi materne sau oficiale, în Simpozion. Comunicările celui de-al XV-lea simpozion al cercetătorilor români din Ungaria (Giula, 26-27 noiembrie 2005), Giula, 2006, p. 129-136.

MUREŞANU, Ileana, O posibila abordare metodică a polisemiei, LM, 1982, 267-268.

MUREŞANU, Ileana, Probleme dificile în învăţarea limbii române ca limbă străină, în „Romania Orientale” XXI, 2008, Bagato Libri, Roma, p. 285-293.

MUREŞANU, Ileana, Un dicţionar practic pentru străini – abordare statistică, în vol. „Lexicologie şi lexicografie didactică”, Universitatea Timişoara, 1985, p. 24-28.

Page 52: Bibliografie Rls

52

NEGARĂ, Anca, Testarea în procesul de predare / învăţare a unei limbi străine (funcţii, tipuri, modalităţi, în Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 78-80.

NEGREA, Rodica, Corelaţia dintre sistemele intonaţionale ale limbii materne a studenţilor străini şi ale limbii române, PredLRSS, 1978, 51-54.

NEGRUŢIU, Liana, Propunere pentru predarea enunţului optativ, PredLRSS, 1978, 217-224.

NICOLAU, Maria, BOTIŞ, Lidia, Observaţii asupra analizei erorilor în învăţarea limbii române ca L2, în „Studii asupra limbajelor funcţionale...”, Iaşi, 1984, 201-206; Oportunitatea testării cunoştinţelor la limba română la studenţii străini, p. 241-244.

NICOLAU, Maria; BOTIŞ, Lidia, Oportunitatea testării cunoştinţelor de limba română la studenţii străini, SLF, 1984.

NICOLESCU, Carmen, Polisemia (Cu referire la predarea limbii române la studenţii străini), PLRS, 1985, 44-48

NICOLESCU, Daniel, Modalităţi de optimizare a predării limbii române în cadrul cursului intensiv pentru studenţii străini, Forum, 23, nr.7-8, 1981, 59-62.

NISTOR, Valeria; VULTUR, Smaranda; VULTUR, Ioan, Nivele de încorporare a discursului ştiinţific în predarea românei la studenţii străini, LM, 1982, 226-231.

NIŢOIU, Paul, Procedee metodice privind predarea sintaxei la studenţii străini, PredLRSS, Reprografia Universităţii din Craiova, 1978, p. 175.

NIŢU, G., VLĂDUŢU, Ion, Particularităţi ale predării limbii române studenţilor străini, Forum, 18, nr. 8, 1976, p. 45-48.

NIŢU, George; CLONŢEA, Procopie, Din strategia predării limbii române ca limbă străină, PLRS, 1985, 25-29.

NIŢU, George; CLONŢEA, Procopie, O abordare socio-psiho-lingvistică privind strategia predării limbii române ca limbă străină, Forum, 28, nr.10, 1986, 30-33.

NIŢU, George; VLĂDUŢU, Ion, Particularităţi ale predării limbii române studenţilor străini, Forum, 18, nr. 8, 1976.

OŞIANU, Paula, Intensitatea comparativă şi noncomparativă într-un manual de limba română pentru studenţii străini, STUBB, 37, nr.1-2, 1992, 109-114.

PANĂ- DINDELEGAN, Gabriela, Puncte de vedere asupra predării sintaxei limbii române studenţilor străini, MSŞFLA, 3, 1981, 21-24.

PÂSLARU, Elena, Aspecte metodologice ale predării oclusivelor în română şi engleză, CercLLS [1], 1975, 270-274.

Page 53: Bibliografie Rls

53

PÂSLARU, Elena, Implicaţiile paronimiei în predarea limbii române ca limbă străină, CRIP, 97-98.

PÂSLARU, Elena, Probleme de fonetică a limbii române ca limbă străină, CRIP, 1001-103.

PĂDUREŢ, Ileana, Aspecte ale predării limbii române studenţilor străini din I.E.F.S., PLRS, 1985, 180-184.

PETRE, Dan, Confuzii posibile în folosirea pronumelui personal în acuzativ de către studenţii anglofoni, LM, 1982, 180-183.

PETRE, Dan; LUCIAN, Ioan, Dificultăţi în receptarea pronumelui personal şi reflexiv în cazul dativ de către studenţii din anul pregătitor, cunoscători ai limbii engleze, PLRS, 1985, 88-92.

PETRE, Dan; PETRE, Gabriela, Limba română – Modalitate de realizare a interdisciplinarităţii biologie – medicină, „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1987, p. 250 – 255.

PETRE, Ileana, Consideraţii metodice privind predarea categoriei genului, PredLRSS, 1978, p. 96.

PETRE, Ileana; ŞOŞA, Elisabeta, Dificultăţi de descriere a construcţiilor verbale româneşti, în vol. Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 81-89.

PETRESCU, Ştefan, Opţiuni tematice şi modalităţi de tratare a acestora în cadrul seminariilor de limba română pentru studenţii străini, CercLLS, 3, 1981, p. 24-28.

PETRESCU, Ştefan, Opţiuni tematice şi modalităţi de tratare a acestora în cadrul seminariilor de limba română pentru studenţii străini, PredLRSS, 1978, 24-28.

PLATON, Elena, A trece pragul unei limbi: implicaţii de natură antropologică, în „Romania Orientale”, XXIII, Bagato Libri, Roma, 2010, p. 151-166.

PLATON, Elena, Primul simpozion internaţional de studii româneşti din Cehia, Praga, 23-24 noiembrie 2005, în ,,Lingua. Lingvistică”, anul V/2006, Cluj-Napoca, p. 271-274.

PLATON, Elena, Repere pentru delimitarea nivelurilor de competenţă lingvistică în RLS, în G.G. Neamţu, Ştefan Gencărău, Adrian Chircu, Limba Română – Abordări tradiţionale şi moderne, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2009, p. 499-505.

PLATON, Elena, RLS – Validarea competenţelor în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă şi cu Paşaportul lingvistic European, în „Romania Orientale” XXI, 2008, Bagato Libri, Roma, p. 306-313.

Page 54: Bibliografie Rls

54

PLATON, Elena, Româna ca limbă străină (RLS): între ideologic şi ştiinţific, în Ludmila Branişte (coord.), Simpozionul internaţional: Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural, Iaşi, f.e., 2008.

POENARU, Vasile, Româna pentru dumneavoastră – Romanian for You, Seria III. Anul I. Lecţiile I-IV, Tribuna României, 10, nr.197-206, 1981, 11.

POENARU, Vasile, Un nou curs de limba română, „Tribuna României”, 13, nr.278, 1984, 11.

POP, Ciprian-Viorel, Romanian linguistic integration into Europe, in ,,Lingua. Language & Culture”, Cluj-Napoca, anul X, no. 2/ 2011, p. 67-78.

POP, Liana, Conception de la grammaire et de la communication dans l’enseignement roumain de la fin du XIXe et du début du XXe siècles , in Aspects de l’histoire de l’enseignement des langues: 1880-1914, Numéro spécial du Bulletin CILA, 56, oct.1992, Neuchâtel, 49-57.

POP, Liana, De la structură discursivă la structură gramaticală : ‘acuzativul posesiv’, SCL 1-2, 1998, 243-248.

POP, Liana, Les mots coordonnateurs entre la grammaire et le discours, in Balkan-Archiv Band 11 Südeuropa-Schriften Band 14 (M. Iliescu, S. Şora Hrsg.) « Rumänisch: Typologie, Klassifikation, Sprachcharakteristik », München, 1996, 147-162.

POP, Liana, Prezumtiv şi presupoziţie, LR, XXXIII, 2, 1984, 142-148.

POP, Liana, Proiectele ECHINOX pentru limba română ca limbă străină, în International Journal of Romanian Studies, nr. 1-2/2000, p. 113-116.

POP, Liana, Schimbări ale funcţiilor interogativelor CE şi CARE condiţionate de context, LR, XXXI, 4, 1982, 303-309.

POP, Liana, Vers une grammaire des marqueurs pragmatiques (domaine roumain-français), RRL, XXXIV, 3, 1989, 217-224 (Numéro spécial dédié au XIXe Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes, Santiago de Compostela, sept. 1989).

POPA, Magdalena, Limba şi civilizaţia românească la cursurile de vară: Cluj: Totul despre limba şi civilizaţia românească într-un curs-blitz de 15 zile, în „TR”, nr. 44, 1 sept. 1974, p. 3.

POPA, Radu Dumitru, Cursurile de vară Braşov, 1978. Cultură şi civilizaţie românească, în „TR”, an VII, 141, 15s sept 1978, p. 8-9.

POPA, Radu Dumitru, Ediţia jubiliară – 20 de ani: Cursurile de vară de la Braşov, în „TR”, an VIII, 165, 15 sept. 1979, p. 8-9.

Page 55: Bibliografie Rls

55

POPESCU, Elena, Pentru o lexicologie contrastivă - ,,Capcanele’’ limbii române pentru francofoni, PredLRSS, 3, 108-119.

POPESCU-SIRETEANU, Ion, Locul expresiilor şi locuţiunilor în predarea limbii române ca limbă străină, DMod, 1986, 82-88.

PORAWSKA, Joanna, Perspectiva etnolingvistică în predarea limbii române ca limbă străină, în „Romania Orientale” XXI, 2008, Bagato Libri, Roma, p. 279-284.

PRUSACOV, Floarea, Atributul substantival în stilul tehnico-ştiinţific şi problema predării limbii române studenţilor străini(vietnamezi), CRIP, 107-108.

PRUSACOV, Floarea, Dificultăţi în însuşirea terminologiei tehnico-ştiinţifice româneşti de către studenţii şi doctoranzii străini din anul pregătirilor, CRIP, 108-110.

PRUSACOV, Floarea, Unele particularităţi morfo-sintactice ale stilului tehnico-ştiinţific şi problema predării limbii române studenţilor străini, CRIP, 104-107.

PRUSACOV, Floarea; TOPOR-GEORGESCU, T., Unele considerente privind întocmirea unei culegeri de exerciţii lexico-gramaticale destinate studenţilor străini din Institutul politehnic „Gh. Gheorghiu-Dej”, SŞIC, 52-55.

ROBEA, M., Curs de limba română [în franceză, engleză, germană şi spaniolă de Oltea Delarăscruci şi Ion Popescu], „Contemporanul”, nr. 26, 1972, 8.

ROTARU, Radu, Strategii ale predării limbajului ştiinţific, „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1987, 189 – 193.

RUJAN, Adriana; ANDREI, Mariana, Afixe productive în limbaje de specialitate (fizica - chimie) la anul pregătitor, în BulŞt Piteşti, 1983.

RUJAN, Adriana; BĂNICĂ, Gheorghe, Categorii ale vocabularului în limbajul de specialitate, „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1987, 194-199.

ŠABRŠULA, Jan, Divergenţe şi convergenţe la apariţia şi în evoluţia limbii române / Divergence a konvergence při vzniku a vỳvoji rumunského jazyka, în VALENTOVÁ, Libuše (editor), Ipostaze ale identităţii româneşti. Al III-lea Coloviu Internaţional de Studii Româneşti din Cehia, Praga 30-31 octombrie 2008. Podoby Rumunské Identity. III. Meyinárodní Kolokvium české rumunistiky, Praha 30.-31. října 2008, Secţia ed limbă şi literatură română, Institutul de studii Romanice, Facultatea de Litere a Universităţii Caroline şi Asociaţia Cehia-România, Praga, 2009, 220 p.

SARAMANDU, Manuela, Aspecte ale predării vocabularului fundamental la studenţii străini, LR, XXXV, 1986, 2, 144-149.

SARAMANDU, Manuela, Predarea imperativului şi a gerunziului în limba română ca limbă maternă şi limbă străină, LL,3, 1984, 415-421

Page 56: Bibliografie Rls

56

SARAMANDU, Nicolae, Despre predarea / însuşirea corespondentelor româneşti ale verbelor germane de modalitate, DMod, 1986, 99-106

SCHIPPEL, Larisa, Manualele de limba română – o sursă de cunoştinţe despre cultura română?, în International Journal of Romanian Studies, nr. 1-2/2000, p. 102-109.

SIDA, Ileana, Predarea cazului genitiv din limba română la cursurile intensive pentru străini, PredLRSS, [1], 87-96

SIMION, Magdalena, Cerinţe metodice în predarea limbii române la studenţii străini, PredLRSS, [1], 9-13.

SIMION, Magdalena, Exerciţii structurale-procedeu de bază în formarea deprinderilor de limba română la studenţii străini, AMPLR, 112-120.

SIMION, Magdalena, Predarea pronumelui posesiv, PredLRSS, 139.

SLAMA-CAZACU, Tatiana, Necesitatea predării contrastive, în limba română ca limbă străină, a formelor de deferenţă, DMod, 1986, 5-19.

SLAMA-CAZACU, Tatiana, Some Aspects of Learning / Teaching Romanian as a Foreign Language, CLTA, 24, 2, 1987, 159-168.

SÖHRMAN, Ingmar, „Rumänskans ställning i Sverige”, Moderna språk, 1983, p. 229-232. „Învăţământul limbii române în Suedia”, Limbă şi literatură nr. 1, Bucureşti, 1984, p. 61-63.

STANCIU, Alina, Câteva aspecte metodice ale predării negaţiei la studenţii străini, STUBB, Philologia, Cluj-Napoca, 25, 1, 1980, 60-66.

STANCIU, Alina, Noţiuni de cultură şi civilizaţie românească implicate în predarea intensivă a limbii române ca limba străină, DMod, 1988, 101-107.

STANCIU, Alina; URICARU, Lucia, Propuneri pentru prezentarea lui „mai”intr-un manual pentru studenţii străini, PredLRSS, 1978, p. 66-75.

STANCIU, Lucia, Eticheta verbală românească din perspectiva predării limbii române ca limbă străină, TPCL, 1993, 280-285.

STATI, Sorin, Cours de la langue roumaine, în La Roumanie d’aujourd’hui-Bucarest, nr. 3-12, 1969.

STATI, Sorin, Cours de la langue roumaine, în La Roumanie d’aujourd’hui-Bucarest, nr. 1-13, 1970.

STATI, Sorin, Cours de langue roumaine, La roumaine d’aujourd’hui, nr.1, 1969, 72; nr.2, 64; nr.3, 72; nr.5, 72; nr. 6, 68; nr. 9, 68; nr. 10, 68; nr. 11, 68; nr. 12, 68; nr. 13, 68.

STERIU, Maria, Dificultăţi întâmpinate de francofoni în însuşirea pronumelui personal obiect direct / indirect din limba română, LM, 1982, 172-179.

Page 57: Bibliografie Rls

57

STERIU, Maria; IONESCU, Adriana, Achiziţia de către studenţii străini a structurilor verb+ circumstanţialul de mod în limba română, LM, 1982, 121-131.

STOICHIŢOIU, Adriana, Aspecte teoretice şi metodologice privind predarea limbajului juridic studenţilor străini, DMod, 1988, 108-117.

STOICHIŢOIU, Adriana, Lexic de specialitate şi tehnici de predare, în “Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau disciplina de specialitate la anul pregătitor”, Bucureşti, 1985, 22- 34.

STOICHIŢOIU, Adriana, O nouă direcţie în cercetarea limbii române ca limbă străină: didactica limbajelor de specialitate, AUBLLR, 38, 1989, 3-9.

STOICHIŢOIU, Adriana, Sens şi definiţie în limbajul specializat, în „Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iaşi, 1987, 149 – 155.

ŞERBAN, V.; ARDELEAN, Liliana, Unele aspecte ale predării lexicului românesc la cursul intensiv pentru studenţii străini, LL, 1, 1983, 120-127

ŞERBAN, Vasile; ARDELEAN, Liliana, Un obiectiv important al perioadei orale în însuşirea limbii române de către studenţii străini : fluenţa, Forum, 23, nr.10, 1981, 52-56

ŞERBĂNESCU, Andra, Limba română pentru străini, Dilema, 2002, nr. 496.

ŞOŞA, Elisabeta, Aspecte ale predării limbii române la studenţii străini, PPI, 1975, 110-115.

ŞOŞA, Elisabeta; BUZ, Maria, Probleme ale predării limbii române la vorbitorii de swahili, PPI, 1975, 116-121.

ŞUTEU, Flora, Ortoepia limbii române ca limbă străină / L’ orthoepie du roumain- langue étrangère, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Philologia XLI, 2, 1996, 43-45.

ŞUTEU, Flora, Perspectivele cercetării limbii române ca limbă străină, AUBLLR, 30, 1981, 107-113.

ŞUTEU, Flora; VELICAN, Marilena, Oportunitatea metodei orale în predarea limbii române la studenţii străini, PredLRSS, 3, 31-45.

TABARCEA, Cezar, Româna pentru dumneavoastră (Romanian for you). Anul III, Trib. Rom., 6, nr. 101-112, 1977, 11, nr. 118-123, 1977, 11.

TAŞCĂ, Elena, Probleme specifice ale predării limbii române la studenţii străini din anul pregătitor pentru profilul medical, PredLRSS, 3, 21-30.

TODI, Aida, Limba, cultura şi civilizaţia românească în lume, reflectate în mass-media de ieri şi de azi, în Româna ca limbă străină – între metodă şi impact cultural, Iaşi, 2008.

Page 58: Bibliografie Rls

58

TOMA, Ion; GHIŢULESCU, Emil, Limba română ca limbă străină, Forum, 25, nr.9, 1983, p. 37-40.

TÖPFER, Mathilde, Gramatica transformaţională a grupului verbal în limbile română şi germană, LM, 1982, p. 184-190.

TOPOLICEANU, Maria; CERNEI, Dorin, Elemente de cultură şi civilizaţie în predarea limbii române la studenţii cetăţeni străini, SLF, 1984, p. 206-209.

ŢĂRANU, Ecaterina, Aspecte ale însuşirii cazurilor oblice de către străini (cu privire specială asupra cazurilor genitiv şi dativ), LMO, 1981, 132-137.

ŢEGHIU, Liviu, Probleme de frazeologie în cursul practic intensiv de limba română, DMod, 1986, 77-81.

ŢENCHEA, Alexandru, Consideraţii asupra predării limbajului de specialitate la studenţii străini (anul pregătitor, medicină), “Consfătuirea pe ţară a cadrelor didactice care predau la anul pregătitor”, Iasi, 1987, 206 – 209.

ŢENCHEA, Maria, ”La”-marque de l’énonciation et ses équivalents en roumain în Études contrastives (Français-Roumain), Editura Hestia, 1999, 36-54.

ŢENCHEA, Maria, Équivalences Françaises du mode”présomptif ” en Français în Études contrastives (Français-Roumain), Editura Hestia, 1999, 86-106.

ŢENCHEA, Maria, L’infinitif long du roumain et ses équivalents en Français în Études contrastives (Français-Roumain), Editura Hestia, 1999, 107-129.

ŢENCHEA, Maria, La préposition “des” et ses équivalents en roumain în Études contrastives (Français-Roumain), Editura Hestia, 1999, 22-35.

ŢENCHEA, Maria, La préposition “întru” du roumain et ses équivalents en Français în „Études contrastives (Français-Roumain)”, Editura Hestia, 1999, p. 130.

ŢENCHEA, Maria, La préposition ”depuis”: possibilités de transposition en roumain în Études contrastives (Français-Roumain), Editura Hestia, 1999, 9-21.

ŢENCHEA, Maria, Les périphrases verbales aspectuelles du Français et leurs équivalents en roumain în Études contrastives (Français-Roumain), Editura Hestia, 1999, p. 55-70.

ŢENCHEA, Maria, Les pronoms relatifs-étude contrastive (roumain-français) în Études contrastives (Français-Roumain), Editura Hestia, 1999, 71-85.

ŢURNĂ, Constantin, Unele criterii privind adaptarea predării limbii române studenţilor străini din învăţământul nefilologic, în CercLLS, 3, 1981, 18-23.

UNGUREANU, Doina, Obligatoriu şi facultativ în predarea la străini a numeralului din limba română, în LM, 1982, 115-120.

Page 59: Bibliografie Rls

59

UNGUREANU, Doina, Ponderea exerciţiilor pentru sinonimie, antonimie şi omonimie în programa de limba română pentru străini, în PredLRSS, 3, 79-88.

URICARU, Lucia, I tempi verbali tra semantica e pragmatica, in vol. „Romania Orientale”, Roma,1999

URICARU, Lucia, Teorie ştiinţifică şi testarea cunoştinţelor de limbă, în Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 7-13..

VAJDOVÁ, Libuša, Conservatism as an alternative feature of modernity in Romanian and Slovak cultures, in ,,Lingua. Language & Culture”, Cluj-Napoca, anul X, no. 2/ 2011, p. 9-20.

VÂRLAN, Tatiana-Georgeta, Româna pentru dumneavoastră – Romanian for you, în Trib. Rom., 4, nr. 54-64, 11, 1975.

VÂRLAN, Valentin, Sugestii de folosire a lecturii ziarului în învăţarea limbii române de către studenţii străini, în CPLS, 1980, p. 114-117 (Institutul de Construcţii Bucureşti, Catedra de limbi moderne).

VASILIU-NEDELEANU, Adriana, Câteva remarci asupra creşterilor fonematice şi fonetice cu frecvenţa mare la vorbitorii de idiomuri arabe în momentul dobândirii limbii române, în PredLRSS, 1978, 55-59.

VĂCARU, Cristina, Clasificarea morfologică a verbelor; Aspecte ale predării ei la studenţii străini, PredLRSS, 1978, 145.

VELICAN COSINSCHI, Marilena, Predarea alternanţelor consonantice determinate de -i la studenţii străini, în PredLRSS, 1978, 62-68.

VESA-FLOREA, Viorica, Sugestii de îmbunătăţire a performanţelor testării şi evaluării orale, Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 52-61.

VIEHMANN, Alina, Mijloace practice în formarea competenţei de comunicare în predarea limbii române ca limbă străină, în TPCL, 1993, 286-291.

VIEHMANN, Alina, Tehnica jocului şi a simulării în predarea limbii române ca limbă străină, STUBB, 37,1-2, 1992, 83-87.

VÎLCU, Dina, Predarea limbii române. Problema stilurilor funcţionale, în „Romania Orientale” XXI, 2008, Bagato Libri, Roma, p. 294-305.

VLAD, Felicia, Prezentarea gramaticii în dicţionarul limbii române pentru studenţii străini, LLD, 1985, 76-104 (Universitatea din Timişoara, Facultatea de Filologie).

VLAD, Felicia, Relaţii între tipuri de greşeli şi prevenirea lor la francofoni, cu exemplificări în sintagma nominală studenţii, PredLRSS, 2, 29-34.

Page 60: Bibliografie Rls

60

VLAD, Felicia; ALEXANDRU, Domniţa, Formarea deprinderii de scriere şi însuşire a scrierii cursive de către studenţii arabi, DMod, 1986, 138-144.

VLAD, Felicia; GERDANOVITS, Ana, Câteva sugestii privind predarea limbii române la studenţii străini. Asimilarea verbului în structuri, PredLRSS, 1978, 138-149.

VLAICU, Rodica, Modalităţi de optimizare a predării şi însuşirii limbii române de către studenţii străini din Institutul Politehnic Cluj-Napoca, PLRS, 160-164.

VLĂDUŢIU, Ion, Despre teste şi testări cu referire specială la predarea limbii române ca limbă străină, BulŞt. Piteşti, 1980.

VLĂDUŢIU, Ion, Limba română în relaţia interdisciplinară : LR2 şi materiile de specialitate, BulŞt Piteşti, 1981, 63-66.

VLĂDUŢIU, Ion, O metodologie specifică în predarea limbii române studenţilor străini, Forum, 21, nr.7-8, 1979, 80-85.

VOICU, Marilena, Model pentru lecţii de fonetică la studenţii străini,BulŞt Piteşti, 1980, 109-112.

VOICU, Marilena; DIACONESCU, Lizica, Locul şi importanţa dictării în predarea limbii române la studenţii străini, BulŞt Piteşti, 1983, 117-122.

VRĂJITORU, Ana, Etapa erorilor în învăţarea limbii române de către vorbitorii de limbă arabă aflaţi în România, SCL. 33, 5, 1982, 418-423.

VRĂJITORU, Ana, Testarea în procesul învăţării limbii române ca limbă străină, Probleme actuale ale predării limbii române ca limbă străină, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003, 14-32.

VULTUR, Ioan, Aspecte ale predării textului la anul pregătitor, PLRS, 1985, 65-69.

VUŞDEA, Ioana, Asupra predării sistemului pronomial român studenţilor anglo şi francofoni, CRIP, 123-125.

VUŞDEA, Ioana, Metode de studiu ale limbii române fără limbă intermediară în Institutul Politehnic Bucureşti, CRIP, 125-127.

ZAHARIA, Maria, NICULA, Ana, Relaţia limbă – cultură în predarea limbii române studenţilor străini, CercLLS, 3 1981, 436-441.

ZAHARIA, Maria, Omonimia şi sinonimia gramaticală - mijloace interne de predare a limbii române studenţilor, CRIP, 127-129.

RECENZII

*** Dicţionarul rus-român elaborat de Institutul de lingvistică din Bucureşti al Academiei Române, LR, nr.1, 1954.

Page 61: Bibliografie Rls

61

FISCHERMAN, G., Noul dicţionar german-român, în LR, nr.6, 1958.

HODOŞ, Simona, Cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie română pentru europeni, asiatici şi americani, RLib, nr.2516, 7 iulie 1998, 20, [Baia-Mare, 15 iulie-6 august, 1998, org. de FCR].

ILIESCU, Maria, Langenscheidts Universal Wőrterbuch Dr. Lange Kowal Rumänisch- Deutsch Deutsch-Rumänisch Langenscheid KG. Verlangsbuchhandlung Berlin- Schönenberg, 1956, ed a IV a, 400 p, în LR, nr. 1, 1958, p. 87.

MOLDOVAN, Victoria: Gh. Doca, Acquisition Grammar of Romanian, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995, 440p., în Studia Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, XLI, 2, 1996.

MOLDOVAN, Victoria: Liana Pop, Româna cu sau fără professor.Le roumain avec ou sans professeur. Roumanian with or without a teacher, Cluj, Echinox, 1991, 300 p.: în StUBB, Philologia, XXXVII, 1-2, 1992, 134.

MOLDOVAN, Victoria: Limba română: comunicare şi cultură, în „Columna” nr. 11, Universitatea din Turku, Departamentul de studii romanistice, decembrie 1997, 43.

MOLDOVAN, Victoria: Rodica Boţoman, Discover Romanian. An introduction to the language and cultura, Ohio State University Columbus, 1995, 408 p., în Studia Universitatis, “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, XLI, 2, 1996.

MOLDOVAN, Victoria: Vasile Şerban, Liliana Ardeleanu, Metodica predării limbii române. Curs intensiv pentru studenţi străini, EDP, Bucureşti, 1980: în „Logos şi Methodos”, Cluj-Napoca, 1982, 284.

MUREŞANU, Ileana : Şoşa & alii, Antonyms, synonyms, analogies. A minimal vocabulary of Romanian language (with a translation intro English), in ,,Lingua. Language & Culture”, Cluj-Napoca, anul X, no. 2/ 2011, p. 179-180.

MUREŞANU, Ileana: Liana Pop, Româna cu sau fără professor.Le roumain avec ou sans professeur. Roumanian with or without a teacher, Cluj, Echinox, 1991, 300 p., în CL, 1992, 91-92.

MUREŞANU, Ileana: M. Iliescu şi colab., Vocabularul minimal al limbii române, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, în LM, 1982, 267-268.

NEJERESCU, I., Dicţionar român-maghiar – Román-Magyar Szótár (Ed. Stiinţifică, 1957,1275p), în LR, nr.3, 1958.

POP, Liana, V. Şerban, L. Ardeleanu: Metodica predării limbii române, Bucureşti, EDP 1980, în LM, 1983, 248.

SONEA, Ioana, Polisemia în limba română, de Ileana Mureşanu, în ,,Lingua. A. Lingvistică”, Cluj-Napoca, anul V/ 2006, p. 281-284.

Page 62: Bibliografie Rls

62

Page 63: Bibliografie Rls

63

DICŢIONARE ***Academia Republicii Socialiste România, Institutul de Lingvistică (redactor

responsabil Leon Levițchi), Dicționar englez-român, București, Editura Academiei, 1974.

***BBC English-Romanian Dictionary, Dicționarul BBC englez- român, București, Coresi, 1997.

***Dicționar german-român, coordonare și revizie Mihai Isbășescu, Maria Iliescu, București, Editura Academiei, 1966; ediția a II-a, 1988.

***Dicţionar român-maghiar. Román-magyar szótár, 2 vol., București, Editura Academiei, 1964.

***Dicționar român-ucrainean, București, Editura Didactică și Pedagogică, Cernăuţi, Alexandru cel Bun, 1996.

***Dicționar ucrainean-român, Ukrains ‘ko-rummus ‘kij slovnik, redactor Gheorghe Cocotailo, București, Editura Didactică și Pedagogică, Cernăuți, Editura Alexandru cel Bun, 1996.

***Magyar-román szótár. Dicționar român-maghiar (redactor principal Kelemen Béla), București, Editura Științifică, 1961.

*** Micul Dicţionar explicativ de orientare generală tehnico – ştiinţifică. Valenţe şi distribuţia substantivelor abstracte. Pentru uzul studenţilor, Tipografia Universităţii, Timişoara, 1982.

*** Mon premier dictionnaire trilingue. 1.000 mots en Français, en Anglais et en Roumain. (Avec le soutien de l’Ambassade de France en Roumanie. Service de coopération et action culturelle), Paris, Nathan, 2000.

ALEXANDRU, Domniţa; BREILEAN, Aurelian; VLAD, Felicia; RICHARD Sârbu, Dicţionar tematic ilustrat al limbii române pentru studenţii străini, Tipografia Universităţii, Timişoara, 1986.

ALEXANDRU, Domniţa; COSTE, Ileana; GOICU, Vasile; ISPAS, Bujorel; NICOLESCU, Carmen; TEGHIU, Liviu; VLAD, Felicia; SÂRBU, Richard (coordonator), Dicţionar poliglot român – englez – francez – arab – grec. Nivelul I, Tipografia Universităţii, Timişoara, 1986.

ANGHELESCU, Nadia, Mic dicţionar român-arab de termeni lingvistici, Bucureşti, 1988.

Page 64: Bibliografie Rls

64

ANUȚEI, Mihai, Dicționar român-german, Bucureşti, Editura Științifică și Enciclopedică, 1990.

ARNAUDOV, Valentin, Mišu, Rumăno-bălgarski rečnik, Sofia, Dăržavno Izdatelstvo ”Nauka i Izkustvo”, 1954.

BADEA, Olimpia, CONRAD, Jean-Yves, Roumain Express. Guide de conversation, Les premiers mots utiles, Notions de grammaire, Culture et civilisation, Renseignements pratiques, Collection „Langue Express”, Éditions du Dauphin, 2006.

BAKOS, Ferenc, Román-magyar kéziszótár, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1991.

BALACI, Alexandru, Dicţionar român-italian, Bucureşti, 100+1 Gramar, 1996.

BANTAȘ, Andrei, Dicționar român-englez, București, Teora, 1994.

BANTAŞ, Andrei, English-Romanian Dictionary · Dicţionar Englez-Român, Bucureşti, Ed. 100 + 1 Gramar, 1996.

BANTAŞ, Andrei, NĂSTĂSESCU, Violeta, Dicţionar economic englez-român, Bucureşti, Ed. Niculescu, 1997.

BAUBEC Agiemin, GRECU Mitică, Dicționar turc-român, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

BAUBEC, Agiemin; ISMAIL, Ferian, Ghid de conversaţie român-turc, EST, Bucureşti, 1978.

BAUBEK, Agiemin; ISMAIL, Ferian, Türkce – romence konuşma kilovuzu,. Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1977.

BERCESCU, Sorina, Ghid de conversaţie român-francez [cu o hartă, un indice de cuvinte franţuzeşti şi unul de cuvinte româneşti], Ediţia a II-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.

BERCESCU, Sorina, Guide de conversation français-roumain, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968 [ediţia a II-a : 1974; ediţia a III-a : 1976]

BHOSE, Amita, Dicţionar bengali-român, Bucureşti, 1985.

BIRIŞ, Gabriela, BURLACU, Diana Viorela, ŞOŞA, Elisabeta, Antonime. Sinonime. Analogii. Vocabular minimal al limbii române (cu traducere în limba engleză), Bucureşti, Saeculum I.O., 2011.

BOCA-BORDEI, Ramona; COSTE, Ileana; POPA, Ioan I.; CHANTAR, Hassan, Ghid român-arab, Timişoara, [TUT], 1977; 1978.

BOLOCAN, Gehorghe, VORONȚOVA, Tatiana, SODOLESCU-SILVESTRU Elena, Dicționar rus-român, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.

Page 65: Bibliografie Rls

65

BOLOCAN, Gheorghe, VORONȚOVA, Tatiana, MEDVEDEVA T., Dicționar român-rus, București, Editura Științifică și Enciclopedică, Moscova, Russkij Jazyk, 1980.

BRĂESCU, Maria, Dicționar român-francez, București, Niculescu, 1997.

BRANCO, Adelino; IONESCU-MOCANU, Angela, Guia de conversação português-romeno, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedica, Bucureşti, 1975.

BREAZU, Monica; BARBORICĂ, Corneliu, Ghid de conversaţie român-slovac, EST, Bucureşti, 1982.

BUESCU, Victor (coord.), Dicionário de Romeno-Português, Porto, Porto Editora, 1977.

CALCIU, Alexandru, DUHĂNEANU, Constantin, MUNTEANU, Dan, Dicţionar spaniol-român, Bucureşti, Editura Științifică, 1979.

CALCIU, Alexandru, DUHĂNEANU, Constantin, MUNTEANU, Dan, Dicţionar român-spaniol, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.

CALCIU, Alexandru, SAMHARADZE, Zaira, Dicţionar spaniol-român, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1992.

CÂRSTEANU, Sanda Mihăescu, Dicționar francez-român, București, Teora, 1994.

CHIRICA, Gabriela, Ghid de conversaţie român-spaniol, Constanţa, Ed. Steaua Nordului, [f.d.].

CONSTANTINESCU, M., DIDAC, M., Dicţionar în imagini pentru şcolarii mici + vocabular francez şi englez, Bucureşti, Casa Editorială Falcon, 1995.

COTOLULIS, Socratis, Ghid de conversaţie român-grec, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.

CRISTEA, Eugen; CRISTUREANU, Alexandru; DANCIU, Alexandra; FRĂTEANU, Vasile; GOGA, Mircea; MOGA, Ioan; NASTRADIN, Nicolae; ORLANDEA, Lucia; ŞEULEAN, Alina; URICARIU, Lucia; VINŢELER, Alla; VINŢELER, Onufrie; coord. VINŢELER, Onufrie, Dicţionar tematic în română, franceză, spaniolă, engleză, germană, rusă, Cluj-Napoca, Universitatea Babeş-Bolyai, 1979.

DELETANT, Dennis, ALEXANDRESCU, Yvonne, Romanian Phrase Book, Hugo’s Simplified System, Woodbridge, Hugo’s Language Books Ltd./Lexus Ltd., 1993.

DOBRIŞAN, Nicolae, Vocabular român-arab. Arhitectură. Construcţii civile, drumuri şi poduri, Bucureşti, 1988.

DOKTER, Marike, VAN EEDEN, W., Roemeens Wat & Hoe, Kosmos Taal-gids, Kosmos-Z&K Uitgevers B.V., Utrecht, Van Dale Lexicografie bv, Utrecht/Antwerpen,

Page 66: Bibliografie Rls

66

6e druk, 1998. (Ghidul cuprinde şi 4 desene cu vocabular: de auto (maşina), de fiets (bicicleta), kamperen (camping)

DOROBANŢU, Eufrosina; DOROBANŢU, Ion, Ghid de conversaţie chinez-român. Zhong luó hui huà shǒu cé, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1983.

DRĂGHICESCU, Janeta (coord.), Dicţionar de construcţii verbale – română, franceză, italiană, engleză, Universitaria Craiova, 2002.

ELIADE, Irina, TEODOREANU, Lililana, GHEORGHIU, Jeana, MIHĂESCU-CÎRSTEANU, Sanda, Dicţionar Român-Francez – Dicţionar Francez-Român, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1991.

ESTEVE, PALÀ, Montserrat (coord.), RAZVANT, Nicolae, GHERTA, Svetlana (trad. în limba română), Vocabulario ilustrado español-rumano. Vocabular ilustrat român-spaniol, Icaria Editorial, Barcelona, 2007.

FILIPOVICI, Nicolae, SERRANO, Raúl, Dicţionar spaniol-român, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964.

FIRUŢA, Corina, POPA, Adrian, Dicţionar euro-turistic poliglot-retroversiv (RO, GB, F, E, I, D, DK, H, SU, BG, ZU, CS, PL, GR, TR), Editura Alcor, Editura Arta Grafică, Bucureşti, 1992.

FLONTA, Teodor, Dicţionar englez-italian-român de proverbe echivalente. English-Italian-Romanian Dictionary of Equivalent Proverbs, Ed. Teopa, Bucureşti, 1993.

FONTANA, Joan, LUPU, Cătălina, ANI, Virgil, Diccionario Pocket Român-Spaniol, Spaniol-Român, Hueber, Barcelona, 2011. (+ introducción al alfabeto rumano, a la gramática rumana, pronunţia în limba spaniolă, introducere în gramatica limbii spaniole; guía de conversación, ghid de conversaţie, los numerales, numeralele), 649 pag.

FOTEA, Mircea; ŢĂRANU, Ecaterina, Dicţionar frazeologic român selectiv, cu echivalente în limbile franceză, engleză, neogreacă, Lumen, Iaşi, 2004.

GEORGESCU, Iulia; ŞOŞA, Elisabeta; BUZ, Maria, Ghid de conversaţie swahili-român – Kitabu cha mazunguzmo kiswahili-kirumania, SR, Craiova, 1982.

GHERMAN Haritina, LĂZĂRESCU Gh., STĂNCIULESCU-CUZA Mariana, Dicţionar italian-român, coordonator Al. Balaci, Bucureşti, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

GHERMAN, Haritina, Guido di conversazione italiano-romeno, EST, Bucureşti, 1985.

GHIŢESCU, Micaela, Dicţionar român-spaniol - spaniol-român, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, Ed. a II-a, [f.d.]

Page 67: Bibliografie Rls

67

GRECU Mitică, BAUBEC Agiemin, MAMBET Zeldula, Dicționar român-turc, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977.

HANEŞ, Gheorghina, Ghid de conversaţie român-francez, EST, Bucureşti, 1986.

HANEŞ, Gheorghina, Guide de conversation français-roumain, EST, Bucureşti, 1987.

HANEŞ, Gherghina, Ghid de conversaţie român-german, Bucureşti, EST, 1979.

HARTLEY, Alice (compiled by), SEGĂRCEANU, Monica Elena (trad. în limba română), Dicţionar ilustrat francez – român (după metoda Impart Books, U.K.), Impart Books, U.K., 1997, Ed. Niculescu, Bucureşti, 1998 (pentru versiunea în limba română).

ILIESCU, Maria; NEAGU, Valeria; NEDELCU, Carmen; SCURTU, Gabriela, Vocabularul minimal al limbii române cu traducere în limba engleză, franceză, spaniolă. Pentru studenţi străini, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

ILIESCU, Vladimir, Deutsch-rumänischen Sprachführer.Ghid de conversatie german-român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957, [ediţia a II-a, 1962].

ILIESCU, Vladimir, Rozmowki Polsko-Rumunskie. Ghid de conversţtie polon-român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966.

IONESCU, Adriana; STERIU, Maria, Verbul românesc. Dicţionar sintactic pentru studenţii străini, Tipografia Universităţii, Bucureşti, 1985.

IOSIF, Ion-Mihail, BUCURESCU, Lucreţia-Sofia, Nederlands-Roemeens conversatiegids, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1987.

IOVAN Tiberiu, Dicționar bulgar-român, București, Editura Științifică, 1994.

IOVAN, Tiberiu, Ghid de conversaţie bulgar-român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.

IOVAN, Tiberiu, Ghid de conversaţie român-bulgar, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977.

JIVCOVICI Mirco, Dicționar român-sârbocroat, Timișoara, Helicon, 1994.

KERIM, Silvia, Guide de conversation français-roumaine. Ghid de conversatie francez-român. Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966.

KONDOGHIORGHI Margarita, DOBROIU Eugen, STUPEA Ștefan, AUGUSTOPOULOS-JUCAN Antița, Νεοελλυνικο-ρουμανικο Λεζικον. Dicţionar neogrec-român (coordonare Lia Brad-Chisacof), Bucureşti, Demiurg, 1996.

KOTOYLE, Sokrate, Methodos ellêno-roymanike. Métá dialógon. Ghid de conversaţie grec-român, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.

Page 68: Bibliografie Rls

68

LĂZĂRESCU, Adriana, Ghid de conversaţie român-italian, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1977.

LEVIȚCHI Leon, Bantaș Andrei, Dicționar român-englez, București, Teora, 1994; Supliment, 1996.

MACEDONSKI, Alex, Business Romanian Dictionary. Dictionar de termeni de afaceri. Romanian-English / English-Romanian. Român-Englez / Englez-Român (A Publication Supported and Funded by the British Government’s Know How Fund), Peter Collin Publishing, Teddington, 1996.

MARTÍNEZ RAMOS, Andrés, KRAAN, Hara (trad. şi transcriere), GURAN, Ion, COSMESCU, Denisa (cons. lingv.), Tsutsu. Diccionario Dibujado Español-Rumano. Dicţionar desenat spaniol-român, Prensa Universitaria, Palma de Mallorca/Barcelona, 1ª edición, abril de 2006.

MIROIU, Mihai, English-Romanian Conversation Book, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1966.

MIROIU, Mihai, Ghid de conversaţie român-englez [cu o hartă, un indice de cuvinte româneşti, unul de cuvinte englezeşti], Ediţia a II-a, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1969.

MOCANU, Pavel, Guia de conversação Português-Romeno, Bucureşti, EST, 1984.

MUNTEANU, Dan, Ghid de conversaţie român-spaniol, Bucureşti, EST, 1985

MUNTEANU, Dan, Ghid de conversaţie român-spaniol, EST, Bucureşti, 1976.

MUNTEANU, Dan, Guia de conversación español-rumano, Bucureşti, EST, 1984.

MUNTEANU, Valeriu, Ghid de conversaţie român-danez, Bucureşti, EST, 1981.

MUNTEANU, Valeriu, Ghid de conversaţie român-suedez, Editura Sport-Turism, Bucureşti,1977.

MUNTEANU, Valeriu, Svensk-rumänsk parlor. Ghid de conversaţie suedez-român, Bucureşti, 1965.

NEAGU Valeria, Dicţionar român-spaniol, Bucureşti, 100+1 Gramar, 1996.

NECHIFOR, Stan, LORENTE, Javier (gramática), Rumano de cada día. Româna de fiecare zi (incluye mp3 + CD audio), Idiomas Pons, Difusión (Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Barcelona, 2007.

NICHIFOR, Georgeta, Dicţionar Român-Englez – Dicţionar Englez-Român, Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1992.

NICULESCU, Alexandru, História Breve da Língua Romena, Presença, Rio de Janeiro, [São Paulo], Edusp (Editora da Universidade de São Paulo), 1983.

Page 69: Bibliografie Rls

69

NICULESCU, Virgil şi colab., Nomenclatura anatomică. Dicţionar poliglot, Institutul de Medicină, Timişoara.

NIMARĂ, Ştefan, Dicţionar de argou englez-român, Editura Paco, Bucureşti, 1993.

PĂLTINEANU, Viorel, O mie de cuvinte româneşti. Dicţionar practic pentru studenţii străini, Cluj-Napoca, 1980, Multigrafiat.

PÂSLARU, Elena, Ghid de conversaţie swahili-român, Institutul Politehnic, Bucureşti, 1973.

PINTORI OLIVOTTO, Adriana, MÁLAGA Traduce, Guía práctica de conversación Español-Rumano, Editorial Arguval, Málaga, 2005.

PISOT, Rafael, MAHALU, Loreta, TEODOROVICI, Constantin, Dicţionar spaniol-român de expresii şi locuţiuni, Polirom, Iaşi, 2002.

PISOT, Rafael, TEODOROVICI, Constantin, Dicţionar român-spaniol de expresii şi locuţiuni, Polirom, Iaşi, 2005.

PLETER, Tiberiu. Cesko-rumunska konverzace, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1983.

POPA, Călina-Cristina, Româna pentru străini: A1/A2, Piteşti, Tiparg, 2010.

PREDA, Liviu, ΠΥΡΓÁΚΗΣ, Νίκος (PYRGÁKIS, Níkos), ΖΟΥΜΠΟΥΛÁΚΗΣ Κωνσταντίνος (ZOUMPOULÁKIS, Konstantínos), Mandeson Euro-Dialogues Român-Grec, Grec-Român, Ελληνο-ρουμανικοί, ρουμανο-ελληνικοί διάλογοι, Diagoras Editions, Eκδόσις Διαγόρας, Αθήνα, 1994.

PROTOPESCU, Ion Prof., Dicţionar român - spaniol urmat de un dicţionar de modisme şi zicale, Editura Carpaţii, Madrid, 1959.

RUSU, Valériu, MATEI-RUSU, Romaniţa, Le roumain, mots et images, Ophrys, Paris, 1994.

SIMU, Octavian, Ghid de conversaţie japonez-român, Bucureşti, EST, 1981.

SIMU, Octavian, Ghid de conversaţie japonez-român, Editura, Abeona, Bucureşti, 1992.

SOCRATIS Cotolulis, Dicţionar român-grec, Bucureşti, Editura Științifică și Enciclopedică, 1975.

STAN, Ioan Teodor; CHIRILOV, P., Ghid de conversaţie rus-român, Cluj- Napoca , 1992.

TABACU, Şerban, Dicţionar albanez-român, român-albanez, Bucureşti, Ararat, 1996.

Page 70: Bibliografie Rls

70

TABACU, Ștefan, Dicționar albanez-român, român-albanez, București, Ararat, 1996.

TĂTARU, Ana, Dicţionar de pronunţare a limbii române. Romanian pronouncing dictionary. Rumänisches Aussprachewörterbuch, Cluj-Napoca, Clusium, 1999.

TOMICI Mile, Dicţionar român-macedonean. Rumunsko-makedonsky rečnik, Bucureşti, Editura Științifică și Enciclopedică, Skopje, Makedonska Kniga, 1986.

TOMICI Mile, Makedonsko-rumunski rečnik, Dicţinoar macedonean-român, Skopje, Makedonska Kniga, Bucureşti, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986.

TOMICI Mile, Srpsko-rumunski rečnik. Dicționar sârb-român, 3 vol., Temišvar, Savez Srba a Rumuniji, 1998-1999.

TRIADAFILLU, Sandra, Grundwortschatz Rumänisch. Triadafillu Verlag, München, 2. verbesserte Auflage, 2002.

TRIADAFILLU, Sandra, Lüstige Kurzgeschichten und Anekdoten auf Rumänisch, Triadafillu Verlag, München, 1999.

TRIADAFILLU, Sandra, Rumänisch für die Reise. Triadafillu Verlag, München, 1999.

TRIADAFILLU, Sandra, Technisches Wörterbuch Deutsch-Rumänisch, Triadafillu Verlag, München, 2007.

TRIADAFILLU, Sandra, Wörterbuch der rumänischen idiomatischen Ausdrücke. Triadafillu Verlag, München, 2001.

TRIADAFILLU, Sandra, Wortschatztrainer Rumänisch. 1.000 Wörter für den Alltag, Triadafillu Verlag, München, 1. Auflage, 2003.

TURCU, Eva, Ghid de conversaţie român-italian, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1971.

TURCU, Eva, Ghid de conversaţie român-maghiar, Bucureşti, EST, 1983.

VESCU, Victor, Ghid de conversaţie român-sârbocroat, Bucureşti, EST, 1983.

VLĂDUŢU, Ion, Ghid de limba română pentru studenţii arabi. Compendiu de gramatică a limbii române. Pentru studenţii vorbitori de limba arabă. Vocabular român-arab, Piteşti, 1978.

VORONĂOVA, Tatiana, Ghid de conversaţie rus-român, Editura pentru turism, Bucureşti, 1974.

Page 71: Bibliografie Rls

71

ROMÂNA CA LIMBA A DOUAVOLUME

ADÁM, S, Să învăţam să vorbim corect româneşte, Tannyunk helyesen Románul. Noţiuni şi exerciţii pentru limba maghiară, Bucureşti, ES, 1993, 282 p.

ADÁM, S., Probleme specifice ale predării limbii române în şcolile şi secţiile cu limba de predare maghiară, EDP, Bucureşti, 1969.

ADÁM, S.; BALÁSZ Janos; BALÁSZ Lászlo, Helyesen Románul. Nyelvtani ismeretek, gyckorlatok, Bukarest, 1960. Tudómányos Könyvkiado.

DALEA, Ioan, Metode şi procedee pentru îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului la limba română a elevilor de la şcolile cu limbi de predare ale naţionalităţilor conlocuitoare, Timişoara, 1978.

FARKAS, Jenö, Román Nyelvvizsga ĺrásbeli Feladatok. Alapfok, Középfok Felsöfok. 1200 teszt, Budapesta, Palamart, 2005.

KOLUMBÁN Hajnal, Evaluare - limba română, Târgu-Mureş, Digital Docu Print, 2011.

KOTE, Letiţia; KOVACS, Ludovic, Îndrumător metodic pentru studierea limbii române în grădiniţele cu predare în limbile naţionalităţilor conlocuitoare, EDP, Bucureşti, 1978; 1983

MORĂRESCU, Simion; MORĂRESCU, Elvira; BENDORFEANU, Doina, Dezvoltarea vorbirii elevilor în limba română. Material ajutător pentru şcolile şi secţiile cu limbile de predare ale naţionalităţilor conlocuitoare, EDP, Bucureşti, 1970.

NEGRUŢIU-FEKETE, Ioan, Magyar romànnyelvtan: a tanulo ifiusag szàmàra, Kolozvàrtt, 1852.

PÁLFFY, Endre, Román társalgási zsebkönyv.2.javitott kiadaś, Budapest, 1962.[Ed.II 1964].

PAMFIL, Alina, Didactica limbii şi literaturii române pentru şcolile cu predare în limba minorităţilor naţionale: gimnaziu, Cluj-Napoca, Dacia, 2000.

PLATON, Elena, BURLACU, Diana, SONEA, Ioana, Procesul de predare-învăţare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial. RLNM: P2 – ciclul gimnazial, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

Page 72: Bibliografie Rls

72

PLATON, Elena, BURLACU, Diana, SONEA, Ioana, Procesul de predare-învăţare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal. RLNM: P3 – ciclul liceal, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

PLATON, Elena, BURLACU, Diana, SONEA, Ioana, Procesul de predare-învăţare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM: P1 – ciclul primar, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

PLATON, Elena, VÎLCU, Dina, Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial. RLNM: P5 – ciclul gimnazial, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

PLATON, Elena, VÎLCU, Dina, Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal. RLNM: P6 – ciclul liceal, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

PLATON, Elena, VÎLCU, Dina, Procesul de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM: P4 – ciclul primar, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011.

SUCIU, Mihaela, Limba şi literatura română: manual pentru clasa a V-a, destinat claselor cu predare în limba germană = Rumänische Sprache und Literatur : Lehrbuch für die 5. Klasse [trad.: Moisuc Ute], Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.

SUCIU, Mihaela, Limba şi literatura română: manual pentru clasa a V-a, destinat claselor cu predare în limba maghiară = Román nyelv és irodalom : tankönyv az V. osztály számára [trad.: Kovács Eva], Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.

SUCIU, Mihaela, Limba şi literatura română: manual pentru clasa a V-a, destinat claselor cu predare în limba maghiară = Román nyelv és irodalom : tankönyv az V. osztály számára, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2009.

SUCIU, Mihaela, Limba şi literatura română: manual pentru clasa a VI-a, destinat claselor cu predare în limba maghiară = Román nyelv és irodalom: tankönyv a VI. osztály számára, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008.

TÓDOR, Erika Mária, Predarea-învăţarea limbii române ca ne-maternă (O alternativă a lingvisticii aplicate), Cluj-Napoca, Scientia, 2009.

TODOR, Erika-Maria, Şcoala şi alteritatea lingvistică. Contribuţie la pedagogia limbii române ca limbă ne-maternă, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.

Page 73: Bibliografie Rls

73

ARTICOLEADAM, Sigismund, Predarea problemelor de fonetică română în şcolile cu limba de

predare maghiară, LL, 3, 1972.

ADAM, Zsigmond, A roman nyelvtanuls idoszerii kerdesei [Probleme actuale ale însuşirii limbii române], Korunk [Cluj], 29, nr. 9, 1970, 1435-1440.

ANOCA, Dragomir, Predarea limbii române la ciclul primar al şcolilor cu limbi de predare a naţionalităţilor conlocuitoare, RPed, 30, nr.8, 1981, 41-43.

ANTAL, Szecsi, Limba română în şcolile cu limba de predare maghiară. Conţinutul aplicativ al orelor de gramatică, Trib. Şc., 4, nr. 133, 1974, 8.

BLÉDY, G, Probleme specifice ale predării limbii române la maghiari, în LR, nr.2, 1956.

CHELEMER, B., Pentru folosirea metodei comparative la predarea gramaticii limbii ruse în şcolile noastre, în LR, nr. 1, 1953, p. 66.

COSTEA, Elena, Dezvoltarea exprimării orale şi scrise la elevii maghiari, RPed, 31, nr.10, 1982, 32-33…

FARKAS, Jeno, Cercurile de limbă şi literatură română în şcolile cu limba de predare maghiară, Trib. Şc., 4, nr. 139, 1974, 8.

FORIS, A., Importanţa metodei comparative în predarea limbii române în şcolile maghiare, în LR, nr. 1, 1954, p. 61.

GRAURE, Luminiţa, Dezbaterea : Modernizarea predării limbii române şi a limbii materne în şcolile cu predare în limba maghiară ( Sf. Gheorghe 20-21 mai 1980 ), BulSŞF, 1980, 103-104.

HAZY, Ştefan; ADAM, S., Probleme specifice ale predării limbii române în şcolile şi secţiile cu limba de predare maghiară, EDP, Bucureşti, 1969.

JEMĂNEANU, Nina; LĂZĂRECU, Gheorghe, Strategii de învăţare a limbii române la şcolile cu limbile de predare ale naţionalităţilor conlocuitoare, RPed, 25, nr.11, 1980, 45-47, Bucureşti.

KELEMEN, Béla, Româna pentru maghiari (I), Tribuna României, 3, nr. 36, 1974, 11; (II), nr. 37, 11; (III), nr. 38, 11; (IV), nr. 39, 11; (V), nr. 40, 11.

KELP, Helmut, DUMITRESCU, Mădălina, Româna pentru germani (I), Tribuna României, 2, nr. 15, 1973, 11; (II), nr. 16, 11; (III), nr. 17, 11; (IV), nr. 18, 11; (V), nr. 20, 11.

KIRALY, Francisc, Limba română în şcolile naţionalităţilor, BIMŞ, 1-2, 62-70.

Page 74: Bibliografie Rls

74

KIS, Emese, Problema calculului lingvistic în şcolile cu limba de predare maghiară, LMŞ, 1, 1972, 63-74.

LĂZĂRESCU, Gh., Aspecte ale predării – învăţării limbii române în şcolile cu limba de predare maghiară, LL, 2, 1981, 282-287.

MARINCEA, Florin, Exerciţii fonetice pentru însuşirea limbii române în şcolile cu limba de predare maghiară, Trib. Şc., 3, nr. 81, 1973, 4.

MARINCEA, Florin, Modernizarea limbii române în condiţiile şcolii de predare maghiară, RPed., Bucureşti, 17, nr. 8, 1971, 94-99.

MARINESCU, Veronica, Limba română în şcolile şi secţiile cu limba de predare maghiară, Trib. Şc., 3, nr. 118, 1973, 8.

MATHE, Brigitte, Metode şi procedee în predarea limbii române la clasele cu limba de predare maghiară, Trib. Şc., 4, nr. 142, 1974, 5.

MATLAC, Eva, În sprijinul consolidării cunoştinţelor de limba română ale elevilor de la clasele cu limba de predare maghiară, RPed., 27, nr. 10, 1978, 30-31.

MORAR, Paulina, Dezvoltarea vorbirii în limba română a elevilor de alte naţionalităţi, RPed., 23, nr. 2, 1974.

MUNTEANU, Georgeta, Predarea limbii române în învăţământ în limbile naţionalităţilor conlocuitoare[cu o bibliografie], RPed., 22, nr. 12, 1973.

SZILAGYI, Sandor, Probleme ale predării limbii române în şcolile minorităţilor, CNB, 1998, 215-235, [Engl.Ab].

TÓDOR, Erika Mária, Forma şi fondul în predarea limbii române ca ne-maternă, în Horváth István-Tódor Erika Mária (ed): O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului, Cluj Napoca, Limes, 2008, pp 73-89.

VULCU, Silvia, Predarea limbilor română şi germană prin schimb de activităţi, Trib. Şc., 3, nr. 123, 1973, 4.

Page 75: Bibliografie Rls

75

Publicaţii on-line:http://www.seelrc.org:8080/grammar/pdf/stand_alone_romanian.pdf

http://www.linguasnet.com/lessons/home_ro.html

http://granturi.ubbcluj.ro/autodidact/ro/manuale.html

http://www.europensemble.eu/

http://www.vorbitiromaneste.ro/

http://www.dprp.gov.ro/elearning/

http://www.apertium.org/index.php?id=trautorom

http://www.ilr.ro/files/nivel_prag.pdf

Surse bibliografice:CAP-BUN, Marina (coord.), Studiile româneşti în lume în 2007. Romanian Studies

around the world in 2007, Bucureşti, Cartea Universitară, 2007.

CAP-BUN, Marina (coord.), Studiile româneşti în lume în 2008. Romanian Studies around the world in 2008, Bucureşti, Editura Universitară, 2009.

MATEESCU, Adrian, Dicţionar bibliografic de lingvistică, vol I (1944-1972), Bucureşti, M.A.S.T., 2003.

MATEESCU, Adrian, Dicţionar bibliografic de lingvistică, vol II (1973-1986), Craiova, Editura Universitaria Craiova, 2005.

VALENTOVÁ, Libuše (editor), Ipostaze ale identităţii româneşti. Al III-lea Coloviu Internaţional de Studii Româneşti din Cehia, Praga 30-31 octombrie 2008. Podoby Rumunské Identity. III. Meyinárodní Kolokvium české rumunistiky, Praha 30.-31. října 2008, Secţia ed limbă şi literatură română, Institutul de studii Romanice, Facultatea de Litere a Universităţii Caroline şi Asociaţia Cehia-România, Praga, 2009, 220 p.

Universitatea Ovidius Constanţa - Centrul de Cercetare Ştiinţifică “Interferenţe Culturale”- http://www.univ-ovidius.ro/litere/Cercetare/Cursuri%20romana.htm

Biblioteca Naţională a României - http://www.bibnat.ro/Bibliografia-nationala-s84-ro.htm#1