b-lardunegrr judelut.cori i cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... ·...

42
:i'li":l ! gyf .)r^sc.DE uRcL\ | A I ARcu_cARBL[!ES] I r B-larDunegrr_Judelut.Cori Tel/Fax: 0253 _378.165/j78.0g5 Str. Eroilor, Nr.5l Cod.2i5500, Email : [email protected] Spitalul oragenesc de Urgenfi rafgu- cerbunerti, scoate Ia concurs in crata de 0g.0 r.20 rg ocuparea urmdtoarelor posturi: - asistent medical generalist debutant :- 2 postufi vacante sectia pediatrie; -asrstent medical generalist debutant: I post -vacant sectia cardiologie ; -asistent medical generalist deblltant: 2 posturt_vacante CpU; -asistent medical generaljst : 4 posturi _vacante CpU; -r€gistratof medical debutantt I post_ vacant sectia ATI: -secretar debutant I I post vacant sectia ATI; -infirmiera debutantat I posl_ vacant compaftlment neonatologie; -infirmiera debutanta: I post_ vacant sectia obstett,ica_ginecologie: -infirmiera debutanta: I post_ vacant CpU; -ingrijitor curatenie: I post-vacant CpU; -brancardieri: 2 posturi-vacante CpU; - portar: I post -vacant servicjLrl administfativ; - spalarorea.l: I Do.l \aca. ser.ricir,l gaioeroba_sparatorie; _ Co'ncursLrl se va desfi$ura in confofmitate cu prevederile H.C. n t.2g6120lt,cu modificArile ti complelbrile ulterioare, in urmatoarele etape: *Selectia dosarelor de inscriere *Proba scrise ja '3

Upload: tranque

Post on 09-Feb-2018

233 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

:i'li":l ! gyf .)r^sc.DE uRcL\ | A I ARcu_cARBL[!ES] Ir B-larDunegrr_Judelut.Cori Tel/Fax: 0253 _378.165/j78.0g5Str. Eroilor, Nr.5l Cod.2i5500, Email : [email protected]

Spitalul oragenesc de Urgenfi rafgu- cerbunerti, scoate Ia concurs in crata de 0g.0 r.20 rgocuparea urmdtoarelor posturi:

- asistent medical generalist debutant :- 2 postufi vacante sectia pediatrie;

-asrstent medical generalist debutant: I post -vacant sectia cardiologie ;

-asistent medical generalist deblltant: 2 posturt_vacante CpU;

-asistent medical generaljst : 4 posturi _vacante CpU;

-r€gistratof medical debutantt I post_ vacant sectia ATI:

-secretar debutant I I post vacant sectia ATI;

-infirmiera debutantat I posl_ vacant compaftlment neonatologie;

-infirmiera debutanta: I post_ vacant sectia obstett,ica_ginecologie:

-infirmiera debutanta: I post_ vacant CpU;

-ingrijitor curatenie: I post-vacant CpU;

-brancardieri: 2 posturi-vacante CpU;

- portar: I post -vacant servicjLrl administfativ;

- spalarorea.l: I Do.l \aca. ser.ricir,l gaioeroba_sparatorie;

_ Co'ncursLrl se va desfi$ura in confofmitate cu prevederile H.C. n t.2g6120lt,cu

modificArile ti complelbrile ulterioare, in urmatoarele etape:

*Selectia dosarelor de inscriere

*Proba scrise

ja

'3

Page 2: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

* lnterviu/Proba practica

. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporarindeplineascd urmAtoarele condi!ii generale gi specifice, corrform2861201i, cu modificdrile qj completirile ulterioafe, astfel :

vacant candidalii trebuie sa

ad.3 si art.4 din H.O. nr.

Conditii generale de participare Ia concurs :

- 9re :el5!elia fomand, cetilenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor.par!inind,SpaliulL,i Ecuqomic L rroDean si domiciliLrr in Romania ; '

- CLlnOa)le ltmba rom.inii. scri\ s; \Orbit .- are varsta minime reglementate de prevederile legale ;- are capacitate deplini de exercitiu ;- cre o stare de sanatcte corespunzatoare.postului pentru care candideazd, atestate pe baza fi!ei deapritr,dili eliberila de cabinete de mediu.na rnunc ;- indep-line$te conditiile de studii, sau alte^condilii specifice potrivit postului scos la concurs ;- nu a fost condamnat_definitiv pentru sava$irea unei infraciiuni contru u.onitat,,,

"ontro ,tutufuiofl contra autoritelii, de seryiciu sau in legiturA cu acesta, care lmpieaica inApiuireajustiliei, delals ori a uno-r tapre cte coruplie sau a unei intru"ti""i ,d";;;; ;; i;;;;i",'i"r!'i. t"*_"rncompatibili cLl exerciaarea funcliej, cu exceplia situaliej in

"u." u int".u"nit ,"ubilitu,"u.

:,

Condi{ii specifice de participare la concurs :

Conditiile specifice necesare in vedefea pafliciparii la concurs si a ocuparii functiej conlractualeSLIII:

-Pentru posturile de asistent mcdic.l:

- Diploma de absolvire a scolii sanitare postiiceale . diploma de absolvire a invataman!uluisupeflor de 3 ani in specialitate sau diploma de licenta in specialitate;- Ceftificat de membru OAMGMAMR avizat si valabil ]a data concursuluri sau avrz deprincipiLr al OAMCMAMR;

- Conditii de vechimel- Asrstent medical generalist deblttant _fara vechime;- Asrstent medical generalist_ minim 6 luni vechime in domeniu sau adeverinta oe suslnere aexamenului de asistent medical generaljst debutant;

-Pentru posturile de infirmiera:-Diploma de absolvife a scolii generale sau liceu si cursul de infirmiere absolvit.

-Pentru postul de ingrijitor de curatenie :-diploma de absolvife scoala gene€la sau ltceu.

Page 3: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

- Pentru postul de registrator medical debutant:

-iiploma de bacalaureat;-diploma care sa ateste electuarea unei specializari in domeniul informatica,cum ar fi:+certilicate de calificafe profesionala cu calificarea de operator intfoducere,validafe si prelucraredate;xcerlificat de absolvire cu calificarea de operator introducere, validare sj prelucrare*alestat pfofesional in una din specialitatilo:-inlbfmatica;-matematica-informatica;-malematica -informatica cu predare informatica intensiv;+orice alt Ceftificat sau Atestat cafe dovedeste calificafea de operalor,intfoducere,validafe siprelLrcrare date.Nu se accepta CeftificatLrl de calificare corespunzator nivelurlui stabilit pfin Cadrul nalional alcalificafilor elibgrat in urma sustinerii si promovarii probei de evaluare a competentelordigitale,decat daca fezultatul obtinut la acest examen este recunoscut si echivalat, la cerefe siconlorm unei metodologii apr.obate prin ordin al ministruluieducatiej nationale si r:erqerarrrstiintifice.

Pentru postul de secretar debutant- diploma de bacalaufeat.

- Pentru posturile de brancardier:- Diploma de bacalaufeat;- Cur. de p-i n .rj,Ior-do.ol\ il.- Pentru postul de portari- certificat de calificafe profesionala pentru exercitarea profesiei de portar/agenr oe paza sr

sa detina atestat privind absolvirca cursului de calificare profesionala pentru exercitafeaprolesiei de agent de paza;

- Pentru postul de spalatoreasa: -diploma de absolvire a scolii generale sau lrceu_

Dosafele de inscriere la concurs se vor depume 1; bifoul RUNOS al spitalului incepind cu data de11,12.2017 penl la dat^ de 22.12.2017, ora 15.00 $i va conline urmdloarele docurnenrc:

a) Cererea de inscfiere la concufs adresatA conducAtorului Ltnitdtii organizatoafe pentru postulpentru care doreste sa concureze;b) Copia actului de identitate, copie ceftificat de nastefe si de casatorie daca este cazul;c)Copiile documentelof care sA ateste nivelul studiilor !i altor acte cafe atestd efectuarea unofspecializbri, precum ii copiile documentelor cafe atestd 'indeplinirea condiiiilof specifice ale

date:

:

Postulul;0l

e)

Ig)

h)

Cooia car'netr lui oc rlunci.aL,. dupa ca./. o ade,erinla cafe sd dle\te rechimer.nmuncd, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie ;

Cazierul j udiciar ;Fifa de aptitudini eliberatd de cabinetul de medicina muncii ;

Chitanta privind achitarea taxei de inscriere la concursjCurricLrlum vitae. inodel european ofiginal.

Page 4: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

Actul de identitate , documentele de studii inclusiv certificate,adevcrinte,atestate deabsolvire a unor cursuri se vor depune in copie legalizata.

Rezultatul selectarii dosarelor se afiseaza pe site-ul spitalului si la avizierul unitatij in termen demaxim 2 zile lucratoare de la expirarca termenului de depunere a dosarelor de concurs.

Proba scrisa consta in redactarea unei lucfarr scdse.

Inainte de inceperea pfobei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in vederea indepliniriiformalitatilor prealabile, respectiv vedficarea identitatii.Verificarea idenlitatii candidatilof se

face pe baza catlii de identitate, carlii elech.onice de identitate provizofie sau a buletinului deidentitate aflate in teflnen de valabilitate. Candidatii care nu sunt prezenti la efecluafea apeluluinominal ori care nu pot lace dovada identitatii pri0 prezentafea cartii de identitate . carriielectronice de identitate,cartii de identitate pfovizorie sau a buletinului de identitate suntconsideratiabsenli.

Dupa verificarea identitatii candidatilor , iesirea din sala a acestofa atfage eliminafea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot Ii insotiti de unul dintre membrii comisieide conculs sau de persoanele care asigura slrpravegherea.

Dupa inceperea comunicarii subiectelof este intezis accesul candidatilor care intarzie sau aloficafei alte pefsoane, in afafa membrilor comisiei de concurs, precum si a peisoanelor careasigura secretariatlrl comisiei ,fespectiv supfavegherea desfasurarii probei.

In incaperea in care are loc concursul, pe toata pefioada derularii acestuia, inclusiv aformalitatiior prealabile si a celor ulterioare linalizafii probei, candidarilor nu le este permisadetinerea sau folosirea vleunei surse de consultare sau a telefoanelor mobils ori a altor mijloacede comunicare la distanta.Nerespeclarea dispozitiilor prevazute atfage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Candidatii vor avea asupra lor in zilele de concurs pix de culoare albastra.Comunicarea rezultalelor la fiecare proba a concursului se face in lermen de maxim o zilucratoafe de la data finalizarii plobei,prin afisare la vizier si pe pagina de internet a spitalului.

Se pot prezenta la proba urmatoare nun'rai candidati declamti adnisi Ia etapa precedenta.

Contestatiileprivind selectia dosarelor, rezLlllatul probei scrisesi interviului sepotdepuneincel mlrlt o zi lucratoare de la data afisarii rezultatulLli selectiei dosarelof,probei scrise siinterviului.Comunicarea rezultalelor la contestatiile depuse privind selectia dosarelor, rczultaiul pfobeiscrise si a interviului se face prin afisare Ia avizieful unitatii si pe pagina de internet a spitaluluiin termen de o zi lucratoafe de Ia expirarea termenului de depunere a contestatiilor pentrlt fiecarepfoba.Punctajul pentru 1'lecafe proba este de max.100 puncte.Pentrlt a fi declarati admisi candidatiitrebuie sa obtina minim 50 puncte la fiecafe proba.

Page 5: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare Ia proba scfisa.iar daca egalitatea se mentine, candidatii aflati in aceasta situatie vor fi invitati din nou la uninterviLr in urma caruia comisia de concurs va decide asupra candidatului castigator.

Cuantumlrl taxei de concurs este de 100 lei si se achita la casieria unitatii.

Probele de concurs se vor desfE;ura Ia sediul SpitalulLri Oriqenesc de Urgenld Tg. Cdfbunesti dinstr. Eroilor, nr. 51, astfel :

Selectia dosarelor in data de 27.12. 2017 ora 11.00 ;- Proba scrisd ln data de 08.01.2018 ora 9.00 ;- lnterviul in data d€ 11.01,2018 ora 9.00.

CALENDARUL DE DESFA$UR{RE AL CONCURSULUI

Data limiti panl la care se pot depune dosarelcPentru toate posturile Ora 15.00Dcta selectiei de dosare 27.12.20t7Data afitdfii rezLrltatului selectiei de dosare 2',7 .12 . 201'7Data Iimitd de depunere a contestaliilor privind rezultatul selecliei dedosare

28.12.2017

Data afiqdrii rezultatului contestatiilor privind selectia de dosare '29.t2.2011Data probciscrise 01r.01.2018

Ora 9.00Data afif;ri .ezulrotului probej scrlse 08.0r.20r8Data limitd de depunere a contestatiilor privind rezultatul Drobei scrise 09.01.20r8Data afi$drii rezultatului contesialiilor ptivind prcba scrisA r0.01.2018Data interviului r r.01.2018

()ra 9,00Data alildrii rezultatului interviului ll 01 20 8'Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul inter.viului t2.01 .20 8

Data afi $drii fezultatului contestatiilor privind inter.viul 15.01.20 8Data afisar rezultatului final al concursului 16.01.20

llelatii suplimentare la tel. 0253 / 378.165 /int. 339.

Tematica $i bibliogralia sunt cele afisate la avizierul unititii Si pe pagina de intcrnet a

unitdtii.

Conducerea,

Page 6: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist debutanl-

Sectia Pediatrie

A. PROBA SCRISA

I.URGENTE MEDICO'CHIRURGICALE-SINfEZE 'LUCRETIA TITIRCA,EDITURA MEDICALA

BU.URt S || 200-

A, URG|NTE I\ PfDIA TRII.t. Insuficienta respimtorie acuta-simptomatologie,masuri de Llrgenta

2. Insuficienta cardiaca- simptome clinice,conduita de urgenta

3. Colapsul- simptomatologie, conduita de urgenta

4.Convulsiile(clasificare,etiologie,tabloulcrizeitipice,altetiptrridecrizeconvulsive'masuLide urgenta.5 .Sin-dromLrl de deshidratare acuta. (cauze, manifestari cl;nice' conduit de ufgenia)

B,URGENTELE APARATULUI RESPIR{TOR.

L Criza de astm bronsic( simptomatologie,conduit de urgenta)'

2.Starea cie rau asthmatic( tabloul clinic, masuri de urgenta)

3.Hemoptizie (simptomatologie,conduit de urgenta)C. URGbNTELE APARATULUI CARDIOVASCULAR.

l. Edemul pulmonar acLlt ( factori etiologici' manifestari clinice' conduit de urgenta)

D. URGf,NTE ABDOMINALE1. Hemoragiile digestive superioate( simptomatologie'conduit de urgenta)' :

2. lnsufici;nta renala acuta (simptomatologie' conduita de urgenta)'

3. Colica renala.( simptomatologie, conduit de urgenta)

E. URGENTE NEUROLOGICE'L Clasificarea comelor in functie de gravitate in 4 grade

2.Coma diabetica ( tabtou clinic, cotrduit de urgenta)'

3. Coma hipoglicemica( tablou clinic, conduit de urgenta)'

F. INTOXICATII ACITE EXOGENE

l.intoxicatiile cu baze tari2.lnloxicatiile cu ciuPerci3. Intoxicatiile cu substante methemoglobinizate, la copii'

G. URGENTE DATORATE ACEN'I'ILOR FIZICI SI CHIMICI.

l.lnnecul.2.ln.olatia.

II. ORDINUL I226'0I2 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA

IESTUNTT-ON NEZUT,TATtr DIN AC'I'IVITATI MEDICALE SI A MEIODOLOGIEI DE CULEGERE A

olition paxrnu glzA NATtoNiLA DE DATE PRIVIND DESEURILE REZULTATf, DIN

ACTIVITATI MCDICALE.L Capitolul ll ,art.72. Capitolul III. art.8

J. Capirolul V.dfl.I2.Capitolul VI, art.13,14,15,16,17,18,19.

TII. iISNTCI bT IXCRIJIRT CENERALE A BOLNAVILOR DE GERCETA BALATA'EdjtUta BUCUTCSti

| 9E3

IV. ALIMENTATIA COPILULUI SANATOS SI BOLNAy

Page 7: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

A- Alimentatia sugarului- alimentatia natumla' alimentatia artificiala' alimentatia mixta'

alimentatia diversificatu n"n'u'iu ut'ificiala a sugarului si copilului mic

B. Preparatele dieteric folosite in alln

l. ,atlL"nturlu toplr'lui micr l-Idni)D. Alimentatia PrescolarulLllE Alimentatia scolarulul -^."e dc s.ton ( c{P ll Pct l3 din oNls tl0t/2016)

V. Atributiile asistentului medical responsaDrr

Vl. Legea drepturilor pacieniulut'

B. PROBA PRACTICA

I, TEHNICI Dg INGRIJIRI CENERALE A BOLNAVILOR DE CEORCETA BAI'TA-

IDII UR A BLCURFSTI I98]

l Efectuarea de clisme '_ '_'-amusculafg' intradermice' intravenoase'

2.Efectuarea iniectiilor subcutanate"nlrr

3.Administrarea oxtgenutut

4.Administr?rea antibioticelor'li-oi iuEii olo coPlLU t ul sANAros ql Bol NAV

A. Alimenutia sugarutui- ur'l-rr"n'u'iu'n"uiu'"uli alimenraria anificiald allmentalia mixla'

alimentatia diversificat imentatia artificiala a sugarului si copilului mic'

B. Preparatele dieteric folosite in al-.

Alimentatiacopilului mic( l-l anrl

D. Alimentatia PrescolarululE. Alimeniatia scolarului

R''?'il3f,Yll1" ' "2016-privind

aprobarea normeloi de supraveshere' prevenire si limitare a

:#:,,'i; ;;;;;'";t;tentei medicale ir uniratile sanirare;

ordin'r MS nr. 1226120 l 2_pentru. apro oarea normelor rehnice privind gestionarea deseu.lor

"-,,,r,.rF din acrivitarimeortare '' u mtrlioroii"iJt tuttg"t" u aut"tor pentru bT /a ndtionala de

;;: ;1il;;;;,;;t; ;ezurtate di.n acti'l itari medicarer

| ^^-- ^An^n?.,, moditicarrre sr comilii"rii"-"r"-rl""r* ori"ind dfeptLrrile pacientului'

'i""n.'" g.lt" - r "h"ici

speciale de. inoriiire a bolna\ rlorl

I ucrelia Tilirca- Urgen'"rt rn"o'to-t"i'i'!it"le Fditura Vedicala Bucure"li 2002:

iiliu riron- i"a'"piu' de pediatrie -Ldiria ls78

l-i>a poslulLii asiStenlului medlcal'

.3

Page 8: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

Tematica si bibliografie privind ocuparea posturjlo,. cle asistent medical generalisFCpU

Tematica:

L Insuficienta respiratorie-definitie,forme,cauze,simptomatologie clinica,conduita deurgenta,2. Stopul cardiorespirator- simptomalologie clinica,conduita terapeutica de urgent,pfotocol

de resuscitare3- Pneumonia acuta-definitie,simptomatologie clin ica,clasificare,d iagnostic, condLr ita, terJpeu.tica de Lrr8enra. BpOL_,implome.conduila de rrgenlc.

i ::T::,li]T:Ti :cui_cauze. manifestafi clinice, condu-ira rerapeutica de ursenra.r. nemopl,/ta_cauTe.stmptornatologie.condu.tade urgenta.o. PreUmotorax tl 5ponta,r.cduje.simptonatologie.trdl-ilmenl.

/. Astm bronsrc.Defin iiie.etiopcrogen ie,simptome, forme clin ice,d iagnostic,concu rraterapelttica.Cf iza de astm bronsic8.S,afea de mu asttnxl.ic-cauze.rablou rJini..conaluit si med,catie de rt!cnLa.*.ADce,tt p t,nonar_defi nil:e."improme.l.atilment.ru.rncUtt!lenlare\DifalofieJc,lja.Definilie.,inptomatologie.conduiltcrapeutica.'1.1, a,clUl n.iocardic.rcur-cd!lTe.simp.ome.concu I oe r-genra,

r r.( n/a htperlenst\ a_cauze.cimplome,condrit de Jrgenta.r r.rn(. tctenta (.lrd iJcd{la,ificdre.,imptomalologic.cond,lit de trrgenlr, lralarrcnr.i+.cncelalopt a h perten.ira. tablou c'inic.coIdr.it oe Lrget ,r.t_dt:);ent.I 5. Angi,ra pecror,r,a in.lab,la_,implondtologre.conduiri dc .rr;elra.io. I ulburar Jc ril-n_eriologic. rulbrrari functionrlc.cla.ificrr<l| /. I ut0urafl de cordLrcerc,Cla,ificare.lrarament.cor dr,ita de urgcnta.IS. llemomdiileoige.li\e-defi"r;tie.lorme.ceur".iuUfou.fini","o-"Jrid"rrn.,,,o.r e. \ra(tr|la acr,ta.S.mplone.diagnostic po.,.. i\.Lralarnenr.lU. Utcerut duode.titl.Simplomalo,ogre.complicari j s. t.alanent.l I ( tfo/c hepgrice.Dcfi nir ie.tablou clin:c.tot.me cl:nice.tralxme, .22. Encefalopatia hepatopodala_sjmpromarologre,tf atament.23. Pancfeatita acuta-defi nitie,simptome,uatamert.

1t lll:::^oll. ,lo:lnirie.cduze.sirnptomarolosie, diagnosric si rfarament de ursenra.2, . \rctuzra Inte,ltnata_car,./e.5implomatolosic.alilLrdinc de urgenra.zo. brndromut febril si hiperpirexia_definilie,cause.simptome,;ondLrita terapeutica deurgenta.27. Colica.rerala-defi n;tie.eLiologie.concluit de Ifgenta.lrd.amenr.rd. t(elent.il acUta de ur..na_cauu e.,imp.ome.conouil Jc Lrgenla.z-,

,L o Ca renatil-\,mploma.olog:elrdtrmeIt oe ltrget r:t,

JU. Lombo<ctaUca hiperargica".implotnarologie.tn\ e.t.gat i..trdumcnr.Lcare.simptomarologie.colduir de ufgentc in 5pital.

Jr. urabetut zaharar.Co/npliccrii.33. Crizele comitiale(epilepsia) defin itie,simptomatologie, investigatii,tratament.34. Socul anafi lactjc-cauze,tablou clinrc,lmtament.15. Socu' defi nir,e.er iopatogenic.,inplomatologie.aliludinc de ursenla.Jo. 5ocUr trd natic-defi niric.conduiL oe urge'rla!trd,amenlJ7. Comele vd,culitr(-s;mptomatolobic , i l;d ament de urgenia.rd. r o'na htpogltcen ica.tdbloL cljnic.conauir.r de urBcnr,r.

.3

Page 9: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

39. Coma diabetic -tablou clinic,conduit de urgenta.40. Crizele comitiale(epilepsia),definitie,simptomatologie,investigatii,tratament.41. Sincopa,lipotimia- defi nitie,simptomatologie,tratament de urgenta.42. Epistaxisul.43. lntoxicatii cu CO-simptomatologie,masuri de urgenta.44. Intoxicatiile acute cu acizi corozivi.45. Tntoxicaliile acLlle cU ba?e tari.46. Intoxicatiile acute cu insecticide organofosforicetmanifestafi clinice si masuri de

urgenla.47. lntoxicatia cu ciuperci-simptome,masltri de urgentazl8. Arsurile cauze,clasifi care,conduit dc urgerLa.49. Innecul-defi nitie,simplomatologie,conduit de urgenta.50. Electrocutarea-simptomatologie,alitudine de urgenta.5 L lnsolatia-defi nitie,tratament.52. Traumatismele abdominal-simptomatologie,conduit de urgenta.53. Irracturile-semne si simptome,condLtit d9 urgenta.54. Eclampsia-selnne,simptone,conduiia si tratament de Llrgenta.55. Sarcina exlrauterina-etiologie,semen clinice,atilLtdine de urgenta.56. insuficienla respirato e acuta la copii-cauze,simptome,masuri de urgenta.57. Convulsiile la copii-cauze,simptome,masurj de urgenta.58. Sindromul de deshidratare acuta la copii-cauze,simptome!masuri de urgenta.59. Stopul cardio-respirator la copii-cauze,aplicarea pfotocolului de resuscitare.,60. Scaflatina-simptome si tmtament.6 l. Varicela defi nitie,simptome,tf atament.62. Meningitele-sinptome,defi nitie,tfatament..63. Atributiile asistenlului medical responsabil de salon(cap.ll,pct.3,din OMS

1 t0 | /2016).64. Asepsia,antisepsia,dezinlectia-defi nitii,criteria de utilizafe dezinfectie.65. Gestionarea desellr.ilor medicale.Defi nitia deseurilor me.licale

pcriculoa.c.Clas' fi care Colectare.66. Efectuarea deparazitarii bolnavului si obiecrelof acestuia.67. Electuarea dezinsectiei in unilatile sanitare.68. Aplicarea regulamentului privind circlritele functionale jn unitatile sanitare.69. Pdmirea si pastrarea electelor si documentelor bolnavului.70. Sterilizarea instrumentelof,materialelor si apafatelor utilizate in activitatea medrco_

sanrtara..7 1. Supravegherea bolnavului.72. Participarea la examenul medical.73. Ingrijirea plagilor.74, Efuctuarea de sondaje,spalaturi si clisme.75. Participarea la punctii.76. Recoltarea produselof biologice si patologice..77. Adrrinistrarea medicanentelor.78. Hidmtarea ofganis|nului si transfuzia de sange.79. Pregatilea bolnavului pentru explorari mdiologice.80. Ingrijiri special acordate bolnavilor.

:

Page 10: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

8 l. Ingrijirea bolnavilor contagrosr..82. Ingrijirile acordate bolnavilor in urgenta.83. Masurarea functiilor vitale.84. Tehnici de administrare a medicamenteior.85. Punctia venoasa si administrarea unei canule(branule) venoase.86. Completarea datelor generale alg fisei de p.eientare CIU s; a docurrenreror oe

miscare a pacientilor.87. Organizarea siefectuarea extemarii squ lransferului unui bolnav.88. Organizafea si flrnctionarea CpU.89. Protocolul de triaj in CpU.90. Algoritmul pentru intefl,/entia de ufgenta in cjurerea toracica.91. Evaluarea primara si secundara a pacjentulLli.92. Monitorizarea pacientulu j.93. Managementul caii aeriene.94. Ny'aregemenrul \enlil iei si o\igenared.95. Managenentul circulatiei..96. Managementul pacientului politraumatizat.97. Imobilizarea coloanei vertebrale.q8. Monirori,'area sondei de aspiaarie dige,lira superioara Spalaiura g.rsrr.ca.','r. \4on itofize.ea )ondet r-inarr.100. Protocol!,ldc hen oragie masira..I01. A lgorirmul in lahicirdie.102. Algoritmui in b"adica|dirI03. Algoritmul in anafilaxie.104. Supoltulvital de baza la adult.I05. Suportul vital avansat la adult.106. Supollulvilal de baza pediatric.107. Suportul vital avansat pediatric.108. Reducereasi imobilizarealuxatiei,scapulomerahal.I09. Imobilizarea provizorie a fracturji'de humerus.I I0. Etica lucrului pe pacientulcritic.Drepturile pacientlrlui.

BIBLIOGRAFIE:C.Bordunel Manual de medicina inte.na pentru cadrele medji_Editia BICALL 20(,12;L TITIRCA Tehnici de evaluar.e si ingrijiri acordate de as;stentii meaical _gdiria ViataMedicalaLIll lRaA-- Chid de nursir g-Ldiria Vidra \4edicalt Rom.rneascd;Ordinrl \4.S nr.lr0l20'o-plirinoaprobareanormerolde.upraregher.e,prerenire,r rrrnrrarea'rTecrttor. as5octare a,istcnlei nedi!ale in unitaiile san:larclOrdinul MS nr. I 226120 I 2-pentru aprobarea nofmelor tehnice privind gestionarea cleseurilor|ezLllare din acrj\ ildLi medicate:ordinul qo l/20 i6 penlru aprobarea normelor tehnice privind curatarea,dezinfectia si sterilizarearlunrrar.te santtarepltblice si pfivate. tehnicii de lucru si interpretare pentru testele oe evatuare aencrenter procedltrii de curaienie si deTinfeclie, procedurjlor recomandate pentru dezinlectjamainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantill. cl.,imice in functie

Page 11: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

de supo(ul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficienteiprocesului de sterilizare;Legea 46/2003, cu modificarile si completarile ulterioafe- pI.ivind dfepturile pacienlului.Geofgeta Balta ,Antoaneta Metaxatos, Maria-Otilia Stanescll, Aglaia Kyovski. Lucretia Ti!irca-Tehnici speciale de ingriiire a bolnavilor;Lucretia Titirca- Urgentele medico-chirufgicale.l. Anca- Urgenre it pedi,itrieC. Bocirnea-Boli infectioaseOMS 1706/2006- Organizarea si functionafea CPU.Fisa postului asistent medical.OUC 144/2008-privind exefcitarea profesieide asistent medical generalisl,a profesieide moasasi a profesiei de asistent medical precun si organizar.ea si [unctionafea Ordinului AsistentilorMedicali Ceneralisti,Moaselor si Asistentilof Medicali din RomaniaLegea 487/2002-legea sanatatii mintale si a protecliei pefsoanelor clr tulburari psihice .

Etica sideontologia de asistent medical generalist.Triajul pacienrllor in CPU.Pfotocolul National de Triaj" Manual de aplicare 2016;Practica medicine de ufgenta-Edilura Sjtech Cmiova- coofdonatof conlluniversi!ar df.Lucian Rotaru

Page 12: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

SPITALUL ORASENESC DE URGENTA TARGU-CARBUNESTI

Bibliogfafie si temaiica registrator medical deoutant_sectla A.l.l

LTemaiica

L Evidenta si miscarea bolnaviior.2. Foaia de observatie clinica genefala si inslructitrni privind conpletarea acesleja.3. Fisa de spitalizafe de zi si instructiuni pfivinrl completarea acesteia.4. Drepturile pacientului.5. Asiguratii.6. Dovada calitatii de aslgurat.7. Cardul European si Carcjul national de asigurari de sanalate_B. Fisa postului registrator medical-atributii genenle si specifice.9, Protectia percoanelor cu privire Ia prcruofafea oaretor cit caracter perconal si libera crrcutatie a

acestor date,

10. Utilizarea intemetului, posta electroniua.I L Concepte de baza ale tehnologiei informaiiei hardwafe,sojiware si tehnologia informairet.12. Utilizal€a computerLllui si organizafea fisiefeior.13. Pfocesare de iexte.Utilizat€a aplicatiei Microsoft Worcl.14. Utilizarea aplicatiei Microsoft Excel.15. capitolur IrrdinLegeaAfhiverorNationare.obrigatiirecreatofilofsidelinatofiiofdedocunrente.16. Capitolul Vl din Legea Arh ivelof Nat ionale. Raspunded si sanctiuni.lT.CapitolulIIdinLegea6TT/200i_leguligeneralepfivindpfelucrafeadatelorcucaracrefpersonai;I 8- Capito lul Ii I d in Legea 6771200 I -reguli specia I privind pfe lucrarea Ou,ato. au

"nr*,", p"rronu,.

19. Fisa postu lui _registrato. medicai.

BibliogrifieL Fisa postului de regislrator medical;2. L,egea 4612003- dreptufile pacientului;J. Ofdinul I732/200{, pfivind r rregistrarea $i fapofiafea statisticd a pacienlilor carc primesc serviciiIrEurca e rn reg|n oc spttal zare continud fi-spilaljzare de zi ( aft.3,i l,anexa IIi)a Legea 95/2006-capirotul Il Jsigufar;r_ sectiunea I si 2,-capitolul III coitli,,r,"

"G*rif""secliunea de la I-t 0, Tirlul IX_Cafdul European sj cardul natlonal de asigururi ,o"io," O" .unuru,",5 L'egea 6'7'7r2oor privind proteclia pe*oaneror cu Drivife ra prerucrarea daterof cu caracrerpersonal si libera circulatie a acestor dare;.

o. Legea i611996-Legea afhivetor;7. Legea I38/2013- pentru modificarea ai cornplera.ea legii 16/1996.8. Ordinul 21711996 privind activitatea de afhjva la creatori si detinatofi.9. Carti de specialitate pentru operare pe calculator sj lucru in Word,Excel,Windows.

.3

^"72-O's-'?

Page 13: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

SPITALUL ORASENESC DE URGENTA TARCU.CARBUNESTI

Bibliogmfie si tematica secretar debutant_sectra A.l.l

TEMATIC4:

I Protectialersoanelor cu pfivife Ia pferucrarea dateror cu camcter personal si Iibera crrcuratie aacestor date;2. Liberui acces ia inlormatiile de interes public;3. Reforna in domeniul sanitar;4. Codul de conduita a personalului contractuai djn autoritatile sj institLrtjile publrce;5. CodulMuncii;6. Arhitectura cdlculalor.rlLli. dispoziti\e dc inrrare_ieyire ;, uUltTdre Inlernet fbrowsere. Do.la eleclronica);d. l'rograme de birotica: Word, Excel.

3.

2.

L

BIBLIOCRAFTE:

^l:-t"^1 l:: 9lt qr ,t noiembrie 2001 penrru protectia persoanelor cu privire la pretucrafeaoaielor cu caracter personal si libera circulatie a acestof date, cu modificar.ile si comptetarileulterioafe;Legea nf. 544_din l2 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cumodifi carile si completarile ulterioare:Hotarafe nr. 123 din 7 febr.uarie 2002 nentru aprobarea Nornelor Metodologice de aptrcare aLegij. .5441200j privinct liberul accJs la inlormatiite de interes orfrii, ",

il"a if,*rif . ,icompletarile ulterioafe;Legea 95/2006 pdvind reforna in domeniul sanitar. Capito[]l_ Spitale;Legea rir.2 t5 drn 23 rpr..lie 200 | r repubJicata r a admin].rratiej pu"bllie locale:Lcgea nr 4 / / drn I noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului ;ontracilral dinautoritatile si institutiile publice;I,egra nr.5J d,n 24 iarIar;e200j rrepublicara, Codul Mrrrcii;Flot,rrarea de Cuve.n nr 286 djn 2l mrrtie 20 | I

.aprobarea Re€ulamentulLri cadru privind

:j:O^.1,,|:1 lilL:*i',": tererale deocupare a unLll posr vacanr sau temporar vacanl oorespLrnzarorIunctllo(rontraclualesi.a criterjilof de promovare in grade sau trepte profesionaie rmediatsuperroare a personalulLli contractual dinI eg(a,nr r0 / d.n r2 iurie 200u p,i\ ind ar.:['J],il:;li:iiili#i,ji1du'' nuuti""( c4r cle .pectaJrtare pri\ ind:,rrhrlecrLra calcLlarorLrlui. dicpo,/it i\ e oe :nt.are_te)treulr .7a.e lnlernct fbro\sere. po.ta elcclt.onicalprogfame de birotica: Word, Excel.

.3

4.5.

6.

7.

10.

1.

2.

3.

Page 14: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

Spitalul Orasenesc de Urgenta Targu_Carbunestr

Tematica si bibtiografie

Penhu oclrparea postului vacanr de spalaror€::l;":lJ];,*,* ," ,oitatul Orasenesc de Urgenra

l...Ordinul 122612012-pentru aprobarea normeiot tehnice privind gestionafea deseurilor rezultatedin activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pJntru baza nationala de dateplivind deseurile r.ezultate din activitati rnedicale_ capitolul IX;

2. Legea 319/2006 a secLrrjtatii si sanatatii in munca- capitolul IV;

3.Ordinul 14612013 penhu aprobarea dispozitijlor generale de aparare impotfiva incendjilor larunitrti .tnirrre- rectiuncl a J l-a.

4.Hotararea 1092/2006 privind protectia Iucratorilor impotriva fiscurilor Iegate de expunerea laagerri biologici in munca-.apirorul ll: -

5.Ordinul 1 101/20l6 privjnd aprobarea Normelof de supraveghere, prevenirc si lim itar e ainlectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitarel

6 Ordirul 1025/2000- pentru aprobarea normelor privind serviciile de spalatorie pentru unitalilesanrtare, capitolele: -obiective si dorrenii oe aprrcare;_ definitii;

- colectarea la sursa si ambalarea lenjerjei;- transpoftLtl si depozitafea lenjeriei murdare

- sortarca lenjeriei;- can.arired,enjcrisi;- procesul de spalare;

_ clatirea lenjeriei;_ stoafcerea lenjerigi;_ uscarea lenjeriei;- calcarca lenjeriei;- oepozttarea si tfanspdrtul lenjeriei cltrate;

. - responsabilitati ale personalLrluj incadrat ir sel.viciul de spalatorie.

-3

Sef serviciu adninisrr.ativ,

Page 15: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

TEMATICA SI BIBLIOGRAFItr PENTRU OCUPAREA PRIN CONCURS A POSTULUIDE INFIRMIERA DEBUTANTA

L Tematica:

l.Fisa de atdbuliia infinrierei2. Deconlaminarca mediulJi de (pi.al.i.Norme lehnice prjvind curah-e:.de,/:nleclia in,_Jnil"tile \anildre.

D-efinirea urmatorilor termenj: curatarea,dezinleclia,stefilizarea, produse bio_acide,substanrcaclrve,prcdus detergent-dezinfectant, antiseptic,dez;nfectie ra nivet inatt, m"air's i"ur"i. u.r,,,'"*cnrmtca;Exigenle de curatare-dezinfectie in spitar linandu-se cont de ofganizarea spirar flrnctionar 1n moderulgenefal de zonare, dupa cun urmeaza:

-zona cumta cu cerinte severe privind igiena s; asepsia,-zona murdara-zona intermediara-dezitllectia .lefi nitie, scop, material necesare-dezinfectarea incaperilor din unitalire sanrlare;dezinf'eclatrea mobilierului si objecrelof din unjtatile sanilar€;

-dezinfectafea jncapedlor arimentare si a obiecielor forosiie in arimentatia bornavurL|l;-dezinlectarea obiectelor folosite de oornav;

lJepr-"zir"/e1:definitie,scop, materiale necesare,timpi de executie.

Dezinsectia:defi nitie,scop, matedal necesafe, timpi cle executie

:

Defatizafea in unitatile sanitare:-defi nitie,scop, materiale sanilare.

Asrgurarea igienei personale si folosirea echipamentului de lucru:-scop, malenal necesare, timpi de execulie

Aplicarea normeior de conduita si tehnica securitalii in munca .

Reguli genefale in aplicarea pfogramului de curatare:-Lurataf ea_dezinfectia cuf l3ntai-Ctllalarea ie/inlectia ciClica-Reguli.generale de practica a dezinficiiei si a dezinfectantelor;-Crjterii de utilizare si pastrare corecta a pfoduselor dezinfectante;- Obligatiile personalului electorj

Gestionafea desufilor fezultate din activiLatile medicale:- Obiective si dornenii de aplicarej- Clasificarea pe categorii a deseufilor fezultale din activjtatile medicale;- Arbalnre" desel n ocreciDicnre pe calegofir de coo._r|i ce culoare;- uepoztiarea temporare ;

Page 16: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

- Transportul deseudlor rezultate din activitatile medicale din incinta spjtalului

Norme lehnice privind serviciile de spalatorie pentru unitatile medicale cu adaptare Ia model de lucru inSpitalul Ofasenesc de Urgenta Targu-Carbunesti;

- Obiective si domenii de aplicare;- Definitii;- Colectarea de la sursa si ambalarea lenjefiei;- Transportul si ambalarea lenjefiei murda.e;- Sotarea lenjeriei;- Depozitarea si transportul lenjeriei curate;

Masuri minime obligatorii pentru prevenirca si limitarea jnfectiilor asociate asislentei medicale- anexa 4oMS 1l0l/2016.

Igiena si confortul pacienlului:a)Schimbarea lenjeriei de pat:-fara pacient;-cu pacient in pat;b)Schimbarea lenjefiei de corp a pacientului imobilizallc) Toaleta pacienrului imobilizar;d) depamzitarea;e)schimbafea pozitiei pacientului imobilizat;fJ manipularca pacientului decedat in spital.

Alimentatia bolnavuluia) Alimentaria dielelica;b) Alimenlarea bolnavului.

Il.Bibliografle:

l.Fisa de atfibutii pentfu infirmiefa;2. Ofdinul MS nf.96ll2016- pentru aprobarea normelor l.ehn ice pfivind cufatarca,

dzinfectia si sterilizarea in unitatile sanitafe publice si prjvate, tehnicii de lucru siinterpfetare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de cumrenie sidezinfectie, pfocedu lor recomandate pentru dezinfectia mainjlof,in functie de nivelulde risc, metodelor de evaluare a derularii si elicientei procesului dc sterilizare;

3.Ofdinul MS 122612A12- ptivind aptobarea nofmelor lehnice privind gestionareadeseufilof rczullate din activitati medicale si melodologiei de culegere a daielofpenlfu baza nalionala de dale pfivind deseurile rezultate din aclivitati nredicale_4.Ordinul MS ll01/2016 pfivind apfobafea N oflnetor de supfaveghere si lirnitafe ainfectiilor associate in unitatile sanitare5.Tehnici generale de ingrijirc a bolnavilof- Georgeta Balta, Antoaneta Metaxatos_

:

\4aria-O i.ia 5.anc.c-.qg a a Klou,(i. Lireria l.!

Page 17: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

TEMATICA SI BIBLTOGRAFItr PENTRU OCUPARtrA PRIN CONCURS A POSTULUIDE INFIRMIERA.CPU

L Tematica:

1.Fisa de post a infi rmierei din CpU conform OMS I 706./20072. Decontaminarea mediuJui de spitall.\onne.ehni.e pr ivind,uralare;-dcz.n.e.lio i.r Loi.ali.e .an..dre.

D^efinirea u|matorilor termeni: cufatarea,dezinfectia,slerilizarea, produse bio_acide.substanteactrve,produs detergenldezinfectant, antiseptic,dezintectie ta nivet inalt, m"aiu i'."#u,, ,,".,fir*"Exigente d€ curatafe-dezinfectie in spitar tinandu-se conl de organizafea spitar runctionar In nocrerulgenerat de zonafe, dupa cum urnteaza:

-zona curata cu cerinie sevefe privind igiena si asepsia,-zona murdafa,zona intermediara-dezinfectia ieljnide, scop, matenar necesare-dezinfectarea incaperilor din unitatile sanitafe;-dezinfectatfea mobilierului si obieclelor din unitatile sanitar€;

Depafazitarea:definitie,scop, matefiale necesare,timpide executje. i

Dezinsectia:definitie,scop, material necesare, timpi de executie

Deratizarea in unitatiie sanitare:-defi nitie,scop, miteriale sanitare.

Asigufafea igienei perconale si lolosifea echipamantutuia" tu".r,-scop, matedal necesare, timpi de executie

Aplicarea norrnelor de conduila si tehnica securitatii in munca.

Reguli genefale in aplicarea pfogramului de curalafe:-LLratal€a,dezinfecda cuf enta;-curatafea iezinfectia ciclica;-Reguli generale de practica a dezinficdei sj a dezinlectanlelof;-C'riterii de Lrlilizare si pasifare corectai pfoduseior dezinfectante;- Obligatiile personalului efector;

Geslionarea desLrfilof rezultate din activilaiile medlcale:- Obiective si domenii de aplicare,- Clasiflcafea pe categorii a deseurilor rezuhate din activitatile medicale;- Ambalarea deseurilor_fecipienle pe categodi de coduri de culoafe;- uepozllarea lemporara I- Transpol1ul deseurilor rezultate din activiiatile rnedicale din incinta spjtalului.

.a

Page 18: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

Norme iehnice privind servicjile de spalatorie pentru unitatile medicale cu adaptare la model de lucru inSpitalul Orasenesc de UrgentaTargu-Carbunesu:- Obiect ve si oomeri'de ap .oi-.,- Definitii;- Colectarca de la sufsa si ambalarea lenjeriei;- Transpoflul si ambalafea lenjeriei mufdare;- Soflarea lenjeriei;- DepozilJfea \i at .portLl .en er,(i cJrd,e:

Modalitali de prevenire.si contfol al riscului penrru accidente cu exp!nere la sange( AES) si a altor tipuride expunere prolesionala;a)Pf ecauliuni Univef sale(pU)-conceptul de pU,-scopulaplicarij:

feguli de baza in aplicafea pU;+rlilizarea echipamentului adecvar;-categofii de ba ere utilizate pentru aplicafea pU:-jgiena mainilor -indicatii pfivind pfocedurile fecomandate in functie de niverur de risc almanoperetof de ingrijirel- metode de prevenire a AES si a altor tipuri de expunere prolesionala;b) Pfecautiuni de izolare

Igiena si confofiul pacientului:a)Schimbarea lenjeriei de pal:-lara pacienl;-cu pacient in pat;b)Schitnbarea lenjeriei de corp a pacienului imobjlizat;c) Toaleta pacientului imobilizat;d) deparazitarea;.\cl imbarc. po,/it,ei pa..enrulu imooil.zar:tr r. n p.rt-fea orc:cn. rlu. deced.r il .pilrl

II.Bibliogmfie:L Fisa de atfibutii pentrlr infirniem din CpU;2 ord.n-l Mc rr.21,1 2007 pe1lr. aprob, -ea. o.melor lehrice prir .,0 curar"reo,

0rILlec'rd .' .lefll./dr<.1 iI Inital:le sa riljrre;I O dir rl Ms '2)o 2ul2- pfi\ind

"pfoo6.e: no,,nelo. .enn.ce ori\inil tscr.ionafcdde5eurilor fe, rlldle din "..i\ itJl: medica e \i mejocJologiei rrr culegeri a dore.o|pentru baza nationala de date privind deseurile rezultaG din activiiali medicale.4. Ordinul MS9l6/2006 privind aprobarea Normelor de supfaveghefe, pfevenire sicontrol al infectiilof nosocomiale in unilatlle sanitare.

5. Tehnici generale de ingrijife a bolnavilor- Georgela Balta, Anloaneta l\4etaxatos.

.3

Maria-Otilia StanescLr,Aglaia Kyowski, Lucretia Titirca.

Page 19: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

SPITALIIL ORASENESC DE URGENTA TARGU-CARBLh.]ESTI

TEMAT]CA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE INGRIJITOR DECURATENIE

L Masuri minime obligatorii penrru pretenirea si lirnitarea jnfecriilor a.ociateasistentei medicale- anexa 4 OMS 110112016.

2. . Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatilesanitare - Ordinul Ministerului Sa.natatii nr. 1226/2012:

a) Definitii

b) Curatarea

c) Dezinfectia

d) Sterilizarea

3.Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicaleOrdinul Ministerului Sanatatii Nr. 1226 drn2012 :

a) Obiecrire si domenii de aplicare

b) Definitii

c) Clasificari

d) Colectarea la locul de producere

e) Ambalarea deseurilor

t) Depozitarea temporara

g) Transporlul

h) Responsabilitati in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitatirr-redicals

4.Responsabilitati in domeniul gestionarii deseurilor reziltate din activitatimedicale

BIBLIOGRAFIE LA TEMATICA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DEINGRIJITOR DE CURATENIE

ja

3

-

Page 20: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

BIBLIOGRAFIE LA TEMATICA PENTRU OfilPAREA POSTI,ILUI DE]NGRINTORDECUKA.*TEME

1 , OR.DINUL MINISTERULUI SANATATII NR. 1 1 O 1 D]N 20 1 6

2, ORDINUL MINISTERULUI SANATATII NR, 261 D]N 2OO7

3, ORD]NUL MINISTCRTILTJI SANATATII NR. 219 DIN 2OO2

'3

Page 21: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

SPITALUL ORASENESC DE URGENTA TARGU-CARBLJ}IESTi

Temarica si bibliografie pentru ocuparea postulurilor de bfancardied_CpU

TEMATICA:

I Nome rehnice pfivind cumlenia si dezinfectia in unilatire sanitafe a) curarenia delrnitie, metodegenemle de etectuafe a curateniei, reguli genefale in uritizarea proauseior ioiorii"-in ii,,u,,n,.u oacuratenle, reguri pentru depozitarea oroduserorsi ustensireror forosite ra erectuar"u iJ,lten,", ,r ,-"guti a"intrerinerc' b) Dezinfecria - definitie' dezinfectja p.in r;.jtoa". n.i"", J")i"i""ir" irii'r1,"""" "t

i,ri* -c lasifi carea dezin lecriei, metocle de ap I icare a dezinl""rant"lo. in tun"rie J; , ";;;; i ;al*.2 Clasificafea, ambalarea, depozitar;a lempora*.; n*rp",r"i a.."rri;;;il;';1; *,,r*""medicala

3 -Masuri minime obligatorii pentru pfevenifea si rimitafea inrecliil0r asociate asistenter medicare- anexa4 oMS I101/2016.4. Descrierea nrijloacelor de rmnspod5 Po/jri le pacienr lor: npu,ede oo,b. imp.,e de lro.a -e11, ooi.nritco, refnrcr de manevrere a bolnavilor

-7. Tfansp-oflu] pacientilof: cutarga, cu scaunul/ fotoiiul rulani. patul rltlant, de la sala de operatie, cuascensorul sr transportul decedalilor,

I Atributiile si responsabirilalile bmncafdieruiui conrorm oMS r 706/2007, pfevazute in irsa posrurui

BIBLIOGRAFIE:

- Ordinul M.S. nr. 961/2016 pentru aprobarea Nofmeloflehnice privind curatarea, dezinfeclia si,re ili,lrea ir Inilarile -ar t"re.-.Ordinul M.S.nr.l22612012 pentru aprobarea Normelof tehnice privind gestionafea deseuflrof rezul!a!edin activitatile medicale

_- Ordjnul M.S.nr I l0l/2016 privincl aprobar.ea Normelor de supfaveghere, prevenire 5i lrrnnare a.rfe.liilor.socia e dsistenlei rned:ca e in Iniliilile saril..e.

- Llr cljftri M.S.nr.I025/2000 penrru ap|obarea Nonnelof privind serviciile de spalalorie pentru unitalile_ Noliunile fundamentale de igiena Dr. Nicolae poll,Dr. Ileana Adriana serban Editufa RAi Bucuresri. _-I:!li:iflgl!tuil bornavutui;dr. Carot Mozes, Ectirufa Medicata Bu"u,",ii;

'- --'-'*-oMS i 706/2006;- Fisa postului brancardier.

3

Page 22: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

FI$A POSTIJI- tJI

Estc inlocuit de: Inlocuieste pe:

Aprobat AvizatSPITAL

Manager

Nume $i pr€nume

Semnatura

Data

PRE$EDINTDOAMG {AMR

Nume si prenume XSem ir:itura XData

EVENIMDNTE

.l e-islal'a in \ igoa e. Rcgu.Jmenrrt ,'"; n.g,,finiir.l d;" E )ifunclionarc, Contfactul indivirjual de munci.proceduri de sistem"de elaborare sige\liondfe fi,e de pJsl

Baza legali

Datn primei?rtocmi

Data ultimeiactualiziiri

Nr. revizuircData urmitoareiactualiz!ri

- in lunctie de modificarile intenenite

'modificare alributiiMotivul:rctualizirii

AprobrtFunctia

Nume $i prenume

Data

EVENIMENTII

Brza leg{ld - LcSrsratra rn vlgoare, t(egutatnentut Intefn, llegulamenturl de organizare 5ifuncr.orrarc. Conrr.rcrr,l indi\ td_dl l( Inu cilDatA primeiintocn1iri

DaLr ultimei:rcturliziriNr, revizuire

Data urnitoarciactualiziri

in functir de rnnJiUccrite inter r enriJ

Motivulactu.lizirii

- rnodificare anibuai

Page 23: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

1. Descrierea Dostului

.2. SDecificilatc:r Dos trrl ui

l)enumire

Departrment

Locafia(Scctia/Compartimentul)

Denumirea postului Asisteni mcdical generalist

Nivelul postului/ pozitia

Ni\elul studiilorGrad / Nivel decertifi care $i autorizare

Durata contrlctuluiSituafia postukri(ocupat/vacant)l

Conditii materiale alemuncii

Salariz,rrc

P0sibilitati de

Posturile in care poate avarsa angajatlrl din postul actual: nu este cazulCfileriile de pronovarelPefiodicitatea evaluirii peformanlelof individualc (dacd este cazul): penlrrl

ajuslarea sala.ialA aogqjatul va fi evaluat cel pulin o dali pe an. ir) furrclre de

lcgislatia in vigoafe;Pef iodicitalea pfonlovariir ln funclie de perfofrnantele profesionileindividuale apreciate cu calificativul "fbarle birrc'de cel pulin doua ori irultimii 3 ani, pefsonalul angajaL poate promova in grade sau lfepleprofc iolale. i-ed r' '-ferio"fe. Jirl 1 irr 1an.

Punctajul postului(calculat conlormpr0cedurii de evaluare)

Minin = 3,0 N{ed iu = 4,0 Maxim = 5,0

Studii de bazil necesale

Mcdie (liceal),- Postliceali (liccu sanitaf + cu$ de echi\'nlafe de I an. lcoal! Posllicealisanila|i)- Superioard de scufiiduratd S.S.D. (colegii. lac0hate de asistenlA

medical6 generala, lacultate do moaic )Superioari S. (facultate de asislenla medicala genemlii. lircultale dc

Calilicare/instruirespcciah/ cul.suri speciale

Certilicat de mernbl]l O.A.M.C.M.A.M.R. avizal anual. (O.LJ.C.

nr. 144/2008, pfivind exercitarea p|ofesiei de asjstent rredicaL generulisl,

moalei $i asislenrlrlui Inedical)

Vechime/experientaPerioada iniliefil in vederea adaplifii $i el-ecluErii opefaliunilor genemle S

specilice postLrlui = 6 luni.

Cunostinfe si deprinderi:

Cerinfe aptitudinale:

Cerinte comportamentalc

Cordilii fizice ale muncii

Program de lucru

N,rhra muncii -indi|iduald cAt $i ilotcd de echipail

St.rrc:r civila

Inlocuicstc la nevoie Ie:Allc.erinte pt. ocupareposl

Page 24: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

Reta tiilelerarhice de subordonare

ir subordinc

Culaborare/funrtiontle

- cu petsonalul med

- cu pefsonalul deseflrna de pazi,- cu p€rsonalultehn

cu personalul medr

- cu pefsonalul medi

- cu seryiciul de imalarmacie, anatomo-p- cu nucl(]ulcpidcni

icalal unitiliidin ahe seclii.nrnat dir blocul alimentar. spiliforie, firma de curiiefie.

c, adminislmLiv,

cal din ambulatoriul de specialitate.cal din seclie / comparlintent,glslca, seNiciul de explofdri funclionale. laDoraror.arorogre,

rlogrc.

Ileprezentare :;"i::,"".:]ii " " itr''ri

rrr r'.r"1r. c,, pd. '...,. . ..r.n,,,a ..r. .p.ze.rr. rIr,

pafuctparea la proiectarea, realizarea si dezvoltarea SMC ;pfopune politici si obiectiye pcntfu doneniul oalilatiiIndeplineste prevedefire crir crocumentere sistemurui de managenrcnt ar caritatii\icrcntilrca, nporreaza sitmteaza conlorm procedur.ilor aprobate, p|odusele neconfor.nr_e.Responsabilirati penrru implernentafea slandarclutui ISO 900 t-SMC

,.',..!. _,rii.,;ti,l i,.:,r1,-;_,1i.., .,,.

nr -ri;.

,,.^.-,- -l::ft]*o'1i,":cx pe rtflr imprcnrcntarea unu.i sisrem ar Managemenrurui caliiatr efjcierr, acesriarreDUre sit de,r do\ adr de resnonsabilirare n."r,r""ti"p"",",ii[,*;;iffi#::;,:;::ll,]ii;,:,i:,::liil:uff]lixlllil*,;ii,iiiilli"i.

acoroal s|rt clemente esentiale pentnt pacient)- Acofdarea celor mai bune seryicii neclicale (cficiente, cficace si de calitete) asffet tncat sa sefearzeze rnlbunafatifea stafii de sanatate a pacientilor deserviii:- .,rcaptarea serviciiior rncdicale la nevoile pacientibr;- rmbunatatifea in permanenta a calitatii actului tnedical;, ASrgurareasatislacerii pacieDtilori- IiedLrcefea fiscului si asigurarea sigurantei pacientLrlui;

-^^;- -. r',ufllzarea seNiciilor de sanalate inlegrate. bazate pe relatii de ingri_jire continua, rn care

'c ertr r^sa p'irnea'ca sc^ rcrire mcLricrrc de cafe arc nevoie .i in ro,it. unriur., t" toate niv€r.fire dea\rslenli. 24 de oJ( pe zi

Page 25: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

Sa promoveze calitalea, echitatea si responsabilitalease va supune masurilor adminisfative in ceea celrriveste neilrdeplinirca la timp si intocmai a sarcinilofprevazute in fisa postului.

I 5. Obiective specifice ale postuluiCuioa$te structurzr $i organizarca activitalii din seclie / compafiiInent.Respecti circuitele lunclionale din seclje / compafiment (in funclie de specitic)penlru:

- pefsonal, nedicamente. laboratof:- lenjerie, alimente, vizilatofi.

Conhjbuie la stabilirea cad.ului optim de luc[r clr echipa m.3dicalA $i cu pacientul.Cunoa$te complexitatea activjtAlii $i lehnicilor speciale de ingrijife ate pacjcnruluiin funclie de necesirAli.

Recunoa$le gradul de autonomie in cadful responsabilitdlilor prolesionalc.

Cunoa;te crite ile de d,3linilafe a manif.3stzlrilor. semnelor Si simptonclof petermen scurt, mediu 9i lung.

Cunoatte manevfele medicale ti de colabomre rnedic asistent nredical.Cunoa$le $i respeclii:

- O.U. nr. 144/2008 privind exercitarea prolesiei de asistent medicalgeneralist, moa$ei $i asistentului medical;

- Codul de etica si deontologie al asisientilor medicali gencfalisti.mao.elor .i a. is.cnl.lof Inedicali o i.r Rrmania;

- Legea nr. 46/21 hn.2003 pfivind dreprurile pacienluluii- Legea nr. 95/2006 privind relbrma in domeniul sandlilii cu

modifi chrile 9i conrpletarile survenite;Legea nr. 263/2010 privind Asigurafile Sociale:

- Legea nr. 487/2002 privind bolnavii periculorij; ,

' Codui nurrcii I egee 5J 200- O.c. nf. ll/10-01.2003 in cafe se i|tezicecomplel fumarulin unitAjile

sanitarc,

Recunoatte $ilndepline$te responsabilil::i!ile profesionale in cazul utilizafilortehnologiilor speciale cu menliunea cd in cazul iD cafe existi tehnologie inschimbare, aceste fesponsabilit?ili vor fi schimbate.

Respecd regulamenlul de ordiBe interioari precum ti normele de etici tideontologie prolesionali.

Re.peclano,nreetch iccpf\iIoc(.r;latea.de/. teclr)i \.cr. i/:r,ed it, nitjl|i'(sanilare confbrm Ordinului M.S. nf. 961/2016.

Respecli nonnele de secufitate, proteclia mlrncij $i nomtele pSL

Respecti secretul pfofesional confi dcnlialilatca infonnaliei nedicalc.Pa$icipA la progfame de educalie sanitar, a popula!iei.PafticipA la fonnarea pr'acrici a viitorilof asistenli nredicali(\ioluntafi).Peiticipd sub indrumarca medicilor la cercetarc4 in domeniul medical $i al ingrij id lolpenhl sanatate .

Pa|ticipi alAtufi de alte categofii pfofesionale la protc_jarea mediului a1nbiant.

Indiferent de persoand. loc saU siiualil in care se gisesle afe obligalja de a acofdapfimul ajutor medical in situatii de ufgenta, id limita conpetenlelor profesionaleti chezrmA medicul.

Adninislreaza fot-mularul de acord al manavrelo. de ingri_jire a pacientului.

Respecta regulamentLrl de completare a FOCG si a documentelof nredicale.lnueline igiena, dezintactia tafgilof, carucioarelof si a inlfegului mobilier cjirunitate, asigura pregatilea patului sau a targilof de consultatii si schimbareaIcrieriei pent r pacienri.

licsponsabilitiifi la internerea, primirea $i externarea pacieotului

Atributii

Page 26: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

Internarea

lXli;i;;:" "ot"""tot "rgenti confofm prevederilor in vigoare aJe Minisrerutui

RespectA modaiitalile $icriteriile de internare in conlormitale clr statutul li tipulde asigulare,

9:ll'sl:l1u]l*u', i1t:llat at pacientutui, fanliliei sau reprezentantutui resal penrfurfiemafe (Legea 95/2006 cap. Ilt, a,1. 649,651 Acorclul pacienrului i,,i",.,-r",j.

'Consemnareareflrzuluipacientului pentfu inle afe.Inform rea pac enrului. tim:licr .a. reprezen."nrlui lcgJ, cr p ir.rc,"re!llt,.tncnrut aje ordtle jn.ef.o. ,a,.fi.at iJ un.t1.c.Inre^gistrarcn datelor de ideDtitale Si coftplelarea foii de obseNarje pe tip desprtalrzare continuil Sau spjtalizafe de zj.

*i'"'::::A;'i1i:':ffi:,!li'jil'9"on''" uo"nu'ei'|r cazur pacienriro'r incon$tienri'

Pregdtirea pacienljlor pertru examilrare sau eventuale prelevifide pfodusebiologice ti patologice.

1:11:.i:r lll|l"'": ln".ur. reraper ri.e d< rn. re.rf;entd ir, ca, dc necc.ir"r.. lrrnrra comperetrlelor pfulasiL,nale.

Instituirea misufilof de izolare ilr cazul pactcnlttof suspicionali dc boli ini.ecto_contagtoase.

PrinlireaPacienfii nu sunt adugi direct in saloane.Prcdafea electelor pacientului, faniiiei sau la gafdefoba, pe baza de inventar (lanevoie cu depafazitarea $j deziniectarea Ior inainte de inmagazinafe).lirb;.cred ? p.i._ rca.errjcr.er 4c c;rre p. c:\rr,.ru,c..t1,rcr rro.r,cra o JrcJ t o.rrlel rrr slirc de cojna. >oc. col.p.. .rcroragii. i. -, L icJ la c.f. Ub.ori(. e.c. )

Drijarea p?cientuhri in seclie dupA ca.acterul afecliunii (sugarii sirnt internalirmpreuna cu mamcle lor pentru a nu intrerupe aldptafea).lDstaleita pacientului intr-un mediu $iclinat ambienl-aloptim de confoll $isigLrmnF.ExterDarea

t^:.:l':::lt:::. rLt,I pcn.-u err.1m-c rr.r.tercor,,. -nr J.fo oL ot- ui \( I.Licof rpot rt . enl..l-. oe,ttr". do.urrrcrrre. c,rcre per.o..Jlc.AnLrnlii pacienlul $i apa4irritorii pentf u exlcnrlfe.Aslgud insotir ea pacienlu I pen:i Ia pidsirca secliei/conipal1im. in caz de extemarc.

1".:ll9l ': :rt1 . ra.i(,,r1, r, .,r. t.c.e.t,, ..,,. U. ,.;r. iar,,rJfc.t r. .ole,.r

dcorc:,tr0rFt .ndf.J,ftle Ie. esare o".o \t/fea .rcciuil -ecesila.I ca,,de^.1<ce- co r..la.at ,1. rneJi.. orgr,,izeuza nrrp, do.I o.r trarr,oorLulaces.u.J'I c:dnrt .c,\i. rtlui o( pfo.ecl rt.ir,enr.ria,,aoL,iecrelep.r.onr,elr .epfedi asistentului lef sau apartinaitof ilof .

J. Rcsponsabitititi in etrtuarrn rtidgnosticaObli,nerea consimfanAntului inib nal al pacieDtului, faniliei sau fepfezcntanfuluiregat pentnr jntelvenlii confonne cu cornpetentele pr.ofesionale.Evaluarea sl?irii pacieDtului, mdsUrafea, inregistrarea funcliilor vitaie.lretsarifeo p"ilrii.i [,,.d a p"c e lU]ui perl|u r\]rrnrrc c, ,r.c.,, re..ol.arcapfonuseJo Dtolobtc\ f. pJlologi. e.

OfgaDizarea nediului ambiant penlru exami||arel- lu inozitafe,- tempefatufi,- intimitateapacientLrlui.

Pregitirea psihicd $i fizicd a pacientuluj pcDtrLl explorafi pafaclitice.Insolifea pacientului la irvestigalii ir condilii de secudtate adap&tte la staiea acestuia.Respectarea gi efectuarea prolocoalelodprocedurilor, explordnlor paraclinicc.Consemnarea, etichetafea, conservarea (la nevoie) !i transpot.tului probelor

Page 27: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

biologice $i patologice la laborator.

Respectarea pfotocoale_lo/procedurilor. pentfu tehnici speciale cie investigalie(testi.i biologice, substanje de contmst, izotopi radioacrivi).Monitorizarea specifici ti acofdafea ingrijinrof posr_exptofare.Inregistrarea fezultatelor conlonn compotenJelof prolesionale.4. Responsabilitifi p€ntnr ingrijirea curenG $i supnveghcrea pacientuluiIdentificarea problemelof de ingrijire curenta in funclie de nevoi.Stabilirea prioritiililor, elaborarea $i implementarea planului activitdlilor deingrijire ale pacientului conform foiului autonom si delegat.Asiguri Si pafticipe la ingrij iri generale penhr balet,, schimbarea poziliei in par,dezbracarca $iimbdicarca, ser,/irea la pat, schimbarea Ierrjeriei ori de cate or.i estenevore,

Monitorizarea, consenDarea ;i faportarea valofilof funcliilof vitale. vegelative alepacientului (tempemtura, puls. TA, respimlie, cliufeza, scaun, virsAtufi:expectol?lre, greutate corpofali, talie) in toaia de temperaturd.Sttorrvegherea comp,ndrnen rl..i pa.re . lui.Parliciparea la vizifa si contravizita medicalA $i noteazA rccornanclifile licure decatfe medic in caierul de vizita al secfiei / comparrimentului cu privire la irgfijifi

Itrlolrnarc" rrredi.,rl icur"rr rr(dic.e gd,d:, d..pre rrro r.fi,,.ia .l;ri. ln,,e lu.u.on oe calc ofl este nevore

Monilorizafea, consemnarea !i faportarea cdtfe medicul curart/de garda, aapariliei de manifestdri patologice, reacfii secunclare ale substanleimedicamentoase adninistrate.5, Responsabilititi p€ntru activitatea terapeuticiin exercitar-ea responsabilitatilor pentru acliviratea terapeuticd asislonlLrl mcdicalgen€falrst afe obligalia de a fespecta conforln conrpetenlelor profesionale fi lallldjcalia medicului pforocolul / pfocedura impusi cle starea p;cienlului / u;genli

Efectueazi tehnicile, pt-ocedurile medicale din activitatea tefapcutici conlonnplanului de tratamenl imdicat de medic.

Obline consimlamanful infonnat aJ pacientului pentru modul de administfare.cantiiatea, efectul scontal Si.gventualele efecte secundare.RespectA voinla $i drepiul pacientului de a inceta sau retirza efectuareaLrctr-enruru cu qrcep,i" L.,,u-i ordcforlAInd,or:l ri ..n-rldInLni..lL,r..rrtRespectd :

- Pfecauliunileuniversale

.. - Principii de igieni in prcgatirea fi adninisfiarea substanlei

- Managementlrl penlru deseuri potenlial conraminat / indepefiafeanraterialelor tdietoafe li injepitoarc dupA utilizare, conlonn planului el;boratpentf u fiecarc seclie/compartiment

. - Metodologia de supraveghere gi control a accidentelor cu expunercla produse biologice

- Managementul cazului de accidenl pfii expunerc la saDge (e\punefecuranala, expunere pefcutani, expunere a InUcoaselot, penlru loate tipurile deadministrare a medicanetteiof, efictuarea perfitziilor, transfuziilor, ei.ectuafea depansamente, etecluarea caletefismului ufeto_vezical, spilaturi, clisme, intubariagastoduodcnali, dezobstruclia ciilor aeriene, intubaliaoronazoh.ahcalA,oxigenotefapie, secvenla ac!iunilof de fesuscitarc. cafclio_fespifatofie, plan desecvenla interyenlii pre/postopemtorii.Efeclueaza iitfeaga activhate telapeutici in condiJii de igieni, asepsie.dezinfectie, stefilizare ,cu menlinefea mAsufilof de pfevenire, supfaveghefe $icontfol al infecliilor intraspitalice$ti Si nosoconjale.Poaftd echioanrent de hzu t dt ficcare scctie/corn lmcnt /un Itate

Page 28: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

sanitard, carc va li schimlat ori aicate o.ili nleroic.Cunoa$te si fespecta Dentru administrarea substanlei me.licamentoasc:

- modul de administrare prescfis de medic- dozajul- omrul- ordilea de adrrinistrare

,. - incorrpatibilitatea $i ilrtemcliunile diDlre substanlele

- limpii de execuJie- tiecvenla de administmrc- conhaindicaliile- elbctele secuDdarc- eficieDiaadministr?ifii

Yil,]:-:i*ru ?' :",l1:,rica nredicului simpromere $r srafea pacrentutui pos!

admrnrsll'are substanl?i medicamentoasA.

Efeclueazi intelvenlijle reconrandate de medic in cazul apariliei evenluaJelorreaclil secundare.

Consemneazi in rapodlll de predare/primife a 4ctivitdlii planul de ingfijife !itratament efcctuat in timpul serviciului, eventualele ,nodificari in stai jp2crcnlulrI. pafatneLri '"n.t.ilorrir er:oriceo.r e,crr.rncnt oerr<c. t i.r se.,.s/cornpaft Inenl.

Participa la activitati de imbunatatire a caliranlPoafi:i rcsponsabilitatea caljtalij actuJui medical electuaf.Educi pacientul fi apa4initorii pentru respectarea concluitei tefapeutice.etectuarea inv^estigalijlor clinice 9i paraclinice. a regirnului igien;_dietcric,cLrnoaftefea afeciiunij, respectarea conlroalelor p"rtdi.". -De.lilor-a ac rr irr , fi pn,grdrne de edr cal.e pen.r . \dna.ale. con. rljerc 5llen)o ..lral.r ltac i,e p rientiln f:laa ,a.ori,or rerernll :

"drcir i.r.:rie celnrulrnd. beraJ;-or. anlicoag.,la"r<. rrr..rrrrorizor.a \j orilo.gl,Jemiet ot.I ,dIgccnpilar. etc.).

6. Responsabilitiili pdvind normcl€ dc supravcgnere, prcv€nire ,control silimitare a irfecfiilor asociate asistentei m;alicate in unitatile saniiar;;;;i;,.rnitribufiilor regl. Ordinutui M.S. nr.l 10t/2016lnrplementeazd pmcticile de ingrijife a pacien!ilor in vederca contfoiuluirnleclltiof,

Se,falniliarizeaz, cu praclicile de prevenire a apariliei $i r.ispandjfii infectiilor siaplrcarea pMcticilof adecvate pe toati perioada internifii pacienlilor.Menfine igiena, confoln politicilor spitalului $i practicilo. de ingfi.jirc adecvatedrn salon.

Monitofizeazi tehnicilc aseptice, incl!siv spdlarea pe mAini $i utilizarea izolarii.Itrlnlrne. za cu oromor.rrrdi..e rncdi.r l.le g: fdA r. .ee l( r; Ju al:,fili6 .e.nf.l, r ocr'recl e ta Lrrrl drrlrr pr.icrr i rfia.. rr i,rg-iJi.ra..rItili.rza izol, rc" fa.icrrr.ll. ) coni.rdanoli..fea"pe,:n,errc,ur Je,4.ut. Dncier,Lricl e pre.,'t..4 serrr. alc u ei ool, .r"r..rn,.ib

lc. ,,r,ri,, .ir.a nc,itctl ,,u".i.monrentan disponibil.

I lr rr/, e\pr'rcrer I cje lu.ur l" ,n,e.lji p",\e.r.re ce ta \./r.alor..,)cr.,.il ..sp.rr tll',r. dllr lJcrer,ti \a. echif,ametrlul .'i,zar perr.rr oiagno.rir.rc.MenJine o rezeryi asigufatir $i adecvatd de natefialc pentfu saloDul respectiv.medrcamente $i alte matefiale necesare ingfijifii pacientulLri.IdrrrrilcA i te..ti leno.o.orrri. le. pe ..arc le moo-1e: ,,; nre.ric,r, ic rd.triscr!rcrlt Lt cptdenl o ogi!.Investigheazi tipul de inlecfie ti agentLtl patogen. rmpfeune cLr Ineclicul cufant.Paticipa Ia pregdrirea peNonaiului.Pa icipi la investigarea epidemiilor.Aslgurd conulicarea cu instilLrtiile de siniitale ublich icu alte autorita

Page 29: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

este cazul.

7. Responsabilitiiti administrAtiveStandardele la nivehl rcsponsabilitalilor de acest profil constituie supon penrrLrcelelalte activiriti.Asigura masurile d€ securitate $i intervenlie ale secliei pentru evitafea oricaforincidenle, accidente: aparatufi $i utilaje medicale, utilaje electfice. surselc de gazmetan, sursele de oxigen, substanlele dezinfectante, incendii $i calaiiililj narufale.Rispunde de evidenla, consemnarea Si pEsh.area fezullatelor, investigatiilof inloaia de obselvalie a pacientului.

Rispunde de corectitlrdinea datelor pc cafe le inregistreaza in ibaja de obsevalie apacientului, rapof de serviciu sau in alte documente.

Rdspunde de predarea /preluarea substanJelof m.3dicamentoase scrise pe condicipf in distribuifea integfalA confornr prescriptrcr.

Raspunde de conpletarea fi$ei de decont a substan!elof medicanentoase. iaf incazul celor rimase, nedistribuile ( refuz pacieltt, deces ), anunld medicul pentrLrredistribuire consemnati Ia alt pacient, apafat de urgenld sau fannacie.

Raspunde de matefialele sanilafe Si rnaterialele consunabile pfin utiljzarejudicioasi consemnatai in fegistrul de evidenli, aparatul d.3 rgenlA. alunci candeste cazul $i in fiia de deconl.

Asigura $i Pispunde de pdstfafea $i utilizarca instrumentarului a aparatufii dindotare, a inventaru[ri moale $i mobilierului existent.

Infofmeaza iD permanenta asistelltul medical fesponsabil de tum sau loctiitofulacestuia iD legatufa cu stoclll de nedicanenle si materiale de unica lblosinta sialte matefiale, precum si apfovizionafea cu aceslea.

AsjgLrra pleluarea corecta a medicamentelof, naterialelof si solutiilof de lafarmacie, prccum si paslfarea , admunistEfea si decontafea corecla a lof confofmind:car;ilor conduccr..

Pani, ipa l" pfe.L.er-ofel(.rfed Irrei ir, lot d\pdfl.,rnenlU.

,^juta la organizarea transpodului intmspitalicesc si iItefspitalicesc al pacientilofsi ii insoteste in caz de nevoie.

Poafta permanenl un mijloc de comuDicatie alocal, pastfandu-l in stafe defunctionare.

Supravegheazi ti controleaz2i ordinea $i curdtenia din sectorul unde i$i desf:i$oaraLactivitatea.

Scsizeaz, aparilia delccliunilor apirutc la instalaliile sanitafe. electrice, dc gaz.termice de oxigen in vedefea remediefilof.

Pafticipi ii indeplinefte obligaliile previzute in Ordinul MSP nf.1226/20 t2pfivind gestional€a de$eurilor rezultate din activitatea medicald pcnlfu colcctare,ambalare, etichetarc $i transpod la puDctul cte cotectare.

Supravegheazd fi contfoleazd modul de desli$urare a vizhei apa4inAtorjlolco [orm rcguldntenlul!,i de orcine Inlef ioar;Supravegheazi$i coo oneaz?i activitilile deslburate de personalul din subofdine.

Pfegarc$te instrumentatul, matefialele fi echipanrentul necesaf lipLrlLri deinteNenlii $i ajuli medicul specialist.

Efectueazi $i conunici evidenla ziln icA a paoienJilof.

Atfibutii privind administnfea transfllziilor si nonitofizarea pacientuluitfanstuzat,

L Va servi cLt resporlsabilitate intercsele Spitalului Or. de Urgenta Tg.Cafblrnesti, ale conducAtorilof $i salaf;alilof acesteia.

2. Va fi ghidat iD toate activitAlile de adevAr, dfcptate, acufatele $i bu. gusi:3. Ilr exercitarea atfibuliilof va abofda 0n comportament care sd exefcjte o

infl uenl6 pozitivd asupra colabofatorilof ;,1. Va acorda aceeagi considemlie dfepturilof $i intereselof celoflalli ca fi

cerjnlelor pefsonale;5. Va.re,rlineoatil.dirrccch..ibraLa >i va lrra rrr con-iocrarc idci.c .. t

Page 30: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

altola;6. Rolul in cadrul spitalului, va fi privi! ca o obliSalie de ai ajuta pe colaboralofi

sa-li indepliieasci aspiraliile personale $i prolesionale;

7. Va informa pe cei interesati asupra modului de luoru dilr sfera sa de activilate:

8. Va folosi metode autorizate $i rccunoscute pentru cre$terea eficienlei Si

ralionalizarea f esurselor:

9. Va respecta competenfa profesionali a colegilor, si va munci impreuna cu ei

pentru a susjine $i pfomovaobiectivele li progmmele biroului $i unilatii:

10. lsi va folosi intreaga capacitate de rnunca in irlefesul spitalului;

- Sa nLr dez,alLrie inlormaiiile la care au acces in exercilarca fincliei. daci acesle

ResponsabilitSfi

dezvaluifi sunt de natura sd pfejudicieze imaginea saLr drepturile spitalului sau ale

salariajilor, precun li ale allor persoane fizice saujuridice' indifefent daci atrag

sau ru avantaje necuvenite- Respecta confidenlialitalea datelor cu caractef personal ale personalului:

- Respectd confidenlial itatea datelor cu camctef personal ale pacienlilof.

garantand aDonimatul pacien!ilof, cu exceplia sii aliilof pfev6zute de lcgel

Aduce la cUnostinta responsabilului cu mobilizarea indisponibilitatea pe o

p.rioadr rnurnc c- n ni 24 de ore irrair'le

- ExecutA orice alte sarcini de sorviciu, in limita conpetentelof delegale si a

Iimitelor Iegale, in vederca asigurdfii unei bune funclionifi a activililii spilalului

si/ sau a secliei/compartimentului

obiigatii :

- Studierea politicilor/pfocedufilof opefationale din domeniul propriu de

activitate, iDtelegerea si aplicarea acestora in activitatea pc care o desfasoafa

- Imbogatirea conlinua a cunostintelor si competentelor pfolesionale. alat prin

valorificarea opoltunitatilor de care beneficiaza pfin grija Spitalului, cal si prin

studiul individual.- Sa cunoasca si sa aplice cofecl pfcvedefileheglelrentafile legale si pfocedufile

intcfne ale spitalului.- Sa asigure neut|alitatea spitalului. confonn slalutului, fala de interesele posibil

Lr JGfotu.ut"u a"tiuit"tii sale, fiecafe angajat al spitalului afe unnaloarele

drvergenle.- Sa constientizeze si sa protejeze inaginea si

calilatii salc de angajat al spitaluluiprcstigiul spitalului. inclusiv al

- Sarciniie de ser-viciu nu sunt lirnilative, se vor colnplela ori de cate ori esle

nevoie, pentru buDul nefs al activitalii; lndeplinesle si alte safcini dete de calfe

sefii ierarhici, in limiia lagii si a competerliei profesionale.

- Paftioipa la sedintele de lucru ale personalului anga-jat in seclie/conpartiment

- Se va supune masurilor adm;nistrative in ceea ce pfiveste neindeplinirea la tllnp

si intocmai a sarcinilor prevazute in fisa postului

RecomDensrrea directa

- Salariul

Forma de salarizare:

Intervalul de salarizare: (f'ormat in rapod cu gradul prolesional)

Mediu Maxinr

Salariul de bati: confo n legislaliei in vigoare in functie de standardele

anent cuvenile pentru llerioada fespectivA, indemnizalie carg I9lllzrnla

supefioafe de calitate a sarcinilof si atfibutiilof stipulate in Pfezenta flsa

Ni,elul de sald ztoe podertinfluentit lc perlo'manto (nonpe{onlanl@

- Adaosu le la salariu : confonn legislatiei in vigoare

RccomDensarea irdirectii

Concedii cu plati: (IN FUNCTIE DE CCM)

- pentru pefioada cotrcediului de odihni angaiatul bcneficiazd de o

indemnizaiie de concediu, care DU

poate fl Inai micA decat salariul de bazd, indemniTaliile 9i spofLrrile cu caractel

Recompens:rreamuncii

Page 31: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

ri

;;dia zilnicd a drepturilor salariale menlionate din ultinele 3 luni antefioare

celei in care este efectuat concediul nultiplical cu nuniNI de zile de concediLrl

indernDizatia se plile$te cu 5 zile lucrdtoare iiainle de plecarea in conceditr: in

cazul r-echemdrii din concediu, organizaiia al€ obligalia de a suporta toate

cheltuielile salariatului $i ale familiei sale, necesare in voderea revenirii la locul

de muncd, precum ti eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmarc a

intreruperii concediului de odihnd;

- concedii medical.3, de malernitate $i de patefnitare, pentru ingriiireacopilului bolnav;

- concedii cu platd pentru formarea prolesionalA;

Concedii firi platnr (lN FUNCTIE DD ROI/ROF/CCM)

- 30 de zile de concediu lira plata, acordat o singufa dau. pent|u prcgdtifea

$i suslinerea lucrarii de diplona in invilinantul superior:

concediu i) ra plata rezolvarea unor silualii 0e|sonale:

- f lrutarut posrulul r".p lnde oup . ca7. -:\ il. di'c p i rdr .rrrefi"lcazul nefespectarii atributiilor, sarcinilor satr lucralilor ce'i revin,

legislatiei in Vigoare.

- r'aspunde matcrial pentru ofice distrugefe , degmdare, dispafitic a tutufor

obiectelof de invenlaf diD culpa sa. situatie in care va fi obligat sa repare rntegfal

paguba produsa.

- r'aspunde civil sau dupa caz penal pentru divulgarca sau adnlitefea solrfgefii de

date sau infbnnatii cu cafacter confidential;

al€ obligatia de a aduce inediat 1a cunostinta conducerii spitalului situaliile in

care este ;mplicat direct, ori prin persoane inlefplrse si care considera ca pot

dauna renunel i spitalului:

- raspunde personal, naterial si disciplinar pentfu orice neindeplinire' indeplinlfe

defectuoas; sau cu intafziere a sarcinilof stabilile prin fisa postului' regulamenltrl

de ordine irrterioa|a si contractul individtral de munca. despre to.t ce este rn sarclna

sa ca obligalie- Statutul angajatul ir (X) Pennanent ( ) ]-emporaf

- Locul desfiiquririi muncii: SPITALUL OR DE URCENTA TG CARBUNESTI

Conditii de munca iActivitatea se desfasoara in conditii nofmale/ deosebite/

speciale de munca, polfivit Legii nr.26l/2010 privind sislemul de peDsii si alte

dreptui de asigurafi sociale, cu modificarile si cornPlelarile ultefioarc.

Riscuri implicale de poll: stres. ri1m alcrt de lrrofu. afectiuni profesionale I

Compensafi : sporuri pentN conditiile de Inunca si fiscurile implicate de posl.

.o lbfln rcglcrnenl"r.lof i.. \.go"re :

Deplasafi cufenle : potrivit nevoilof muncii- Resurse disponibileSpaliuldisponibil: birou comun cu tol per'sonalrrl mediu saDitar;

EchipaDlente materiale: dulap doculnente. dupal vestiaf:Echipalnente soft\\,are:- Reiurse llnanciare: - esie nspunzatof imprcuna cu sel l ieradric dc ulilizarca

fationala a bugelului alocat seotiei;

- echipameni individual de protcctie: DA- echipament individualde lucru: DA- nateriale igierico-sanitare: DA- alimenlatie de Proteclie: Nlu '

Accesul la informafii confidenfialeiare acces nelimilat la docunenlele

sectiei/clepaftamenlului/ compaftimenLulLri din subordine; restricliile de mane\'rare

se aplici doar in cazul secretelor de serviciu a$a cun au fbs! rcglementale de legc;

ilr cazul iDlofmaliilof apa4inand altor depa(amente decal cele din subordine.

accesul la infofmalii se fealizeaza cu acordul personalului responsabil cLr paza Sl

proteclia informatiilor Iespective, satr conform regulamentelor unitatii

- Timpul dc nluncl:Tipul de normi: (X) Nofmi iDlfeag! ( ) Normi redusa

sau penar, rn

precu si a

Srnctiuni DentruneresDectarea liseiDostului sau aanerelor acestora

Conditii de ruunca

Nr. ore munci / zi: l2124 ofe

Page 32: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

//

Nr, ore nrunci suplimentara / zi: )t 8/l6 (in lunctie de necesitati)Tipul programului'de lucru: progfam nornal;Timp pentru participarea la activitl(i de imbunititirc a calitii(ii: I -2ore/saptamana din timpul de uncaProgramul dc lucru: 7r00 - I9i00; 19i00-7r00Pauzc: ori de cAte ofi este necesaf;Zilele lucfitoarer Luni - ViiefiZilele libere pldtitel- Sambatd ii Duninica,- Silbitorile legale (l $i 2 ianuafie, pfirna $i a doua zi de Patli, pfima si a doua zide Rusalii,1mai,l5august-Adonnir'eaMaicii Dornnului,, I decembfie, prima $ia doLra zideCriciun, salr 2 zile pentru fiecafe dintfe cele doui sarbitori religioase anuale.declafate astfel de cultele religioase legale, altcle decat cele crc$line. pentfupefsoaDele apa{inend acestora); in cazul in cafe aDgajatul lucreazd in tinpulsirbitorilor legale, ise va oferi compensafea cu timp liber corespunzalor inulmAtoarele 60 de zile, sau un spor la salaiul de bazl de 100% din salariul debazd corespunzAbr muncii prestate in programul no nal de lucru:a) casatoria salariatului - 5 zile;b) casatoria unlri copil - 2 zile;c) nasterea unui copil - 5 zile + l0 zile daca a unnat un cufs dc plreficLrltura:d) decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;e) decesLrl buDicilor, lratilor, surorilor - ] zi:

0 donatorii de sange - conforn legii;g) la schimbarea locului de nunca in cadrul acoleiasi unitati, cu mutarcadomiciliului in alta localitate - 5 zile.Concedii: concediul de odilrni de bazi plAtit este de * de zile lucritoare, inafara sdfbdtofilor l€gale $i a celoflalte zile libere plAtite, acordal pfopo{ional cutimpul efectiv lucrat.

I 2. c|.iterii dt e\al|lare a realizarii acestora (se noteaza cu insuficient.sul]crenl.

Co||cediu suDlirnentar

evaiuar€ Deriodica a ansaiatilof ),

Evaluarer activitatii:1. obiectivele de perfornianta individuAlal- modlrl dc indeplinife cantitativa si calitativa a safcinilof din prezenla ]iisa a

posrulLr;- modul de raspuns la alte solicitari decat cele cufente.

bine sau tbate bine)- rezultatele obtinute:- cantitatea si calitatca lLrcrafilof si safcinilof feallzate- nivelLrl de incleplinire a safcinilof si lucfarilof in teurenele stabilile;-eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contertual atingerii obiecrivclorpropuse;- adaDtarea ia cornDlexitatea munciii- adaptarea la conceptia de alternalive de schimbarc sau de solutii

- eva[rafea lucfarilof si sarcinilor de rutina (fepelilive)l- asumarea responsabililati ii- intensitatea implicarii si fapiditatea interventiei in realizarea atfibLrriilofi- evaluarea oivelului riscului decisional:'Laoac rarea.elarionala si o.'\iolina rnl cii.' capacitatea de evitare a slailor conflictuale si respectarea relatiilof ierarhice;- adaptabilitatea la situatii nepfevazute;3. Pe|ronana care rcalizeaz,t evrlua|.ea perfbrlnanteloI prolesionaleindividu:rle: seful ieraftic sau persoana desemnata de angajatof in acest sens(confbnn PO de cvaluare periodica a angajatilor).4. Modalitatea d€ evaluarer prin obseNafe difecta de catre evaluatof. in baza

rozultatolor obtinute ca urrnare a deslasurarii aclivitatii, prin chestionar sau prinintefmediul altor irstfumente de evaluare elabomte de angajatof (conlban PO de

Criterii de evcluarc I noii.creativitaLel;a postului | -analiza si sinteza riscufilof, influeDtelof, efectelor si consecinteror evaruare;

Page 33: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

6, Prevederi speciale

5. Periodicitatca de evaluare a Derformantclor- Anual

l/- Clauzi de confidentialitate - Anexa la Contractul Individual de Munca

Emite dispozitii si ofdilre exclusiv pefsonalului allat pe linie descendenla in schema orgarlr!rarr(i

- ln situatia in care, la dispozitia sefului direct este numit inlocuitorul unui salafiat, se cont'brnreazaatrjbutillnilor din fisa post!lui a persoanei inlocuite;ATRIBUTII SPECIFICE O.U. nr.195/2005 privind protectia nrediLrlui.Angajatii respecla principiile Ord.Urg. nr. 195/2005 privilrd prcleclia nediului. pfin nrevenirea si

confolul integrat al poluarii prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activitatile cu impaci\en nillcali\ as||pra med rlu..Sarcini si atributii in conformitate cu cerintele O.M.F.P.946/2005 pentru aprobarea Codu[ri controluluiintem/Dranagerial, cupfinzand standardele de contfol inlefn/maDagerial la entitatile publice si pcnlrudezvoltarea sistemelor dc control intern/nanagerial.- Asigum dezvoltarea sistenlulLri de conlrol intern/rnaDagerial la nivelul structurii din care face pa{e.'Elaborcaza pfocedufi peDtru activitatile ce su|t necesaf a fl procedufate in vedefea asigurarii dezvollariiSCM a nivelul structurii din care face pal1e.- Identifica riscurile asociate activiiatilor pe care le dezvolta in vederea realizarii obiectivelor specificestrucl|l|ii din carc fac pafte.- Evalucaza gradLrl de risc pentru activitatile pe care le dezvolta in vedefea realizafii obiectivelor specificc.- Pfopune rnasuri pentru diminuarea riscu lof identificatc si le inajnteaza conducerii sprc a\ izare.SEMNALAREA NERECULILOI1- Orice salariat. in alara comunicarilor pe care le realizeaza in legatura cu obiectivele fala de carc suntresporrsabili, au posibilitalea si obligatia de a semnala unele neregularitati despre carc au aflat, fara caaceste semnalari sa atmga un hatament inechilabil sau discfinlinaloriu.- Semnalarca neregulaitatilor se lace catfe seful ierarhic superior, care are sarcina d9 a lua Inasufile carese impun pentfu fezolvarea problcnelor sernnalate si a info na conducefea spitnlului. ,

oL. .alariarii 1u iLcl.,,i . bi<(ri\ :

a) de a fealiza seNicii de buna calitate. cu costufi minine, in folosul pacientilor si al salariatllor;b) de a-s; pastra loourile de nruDca

- Angajatii au sarcina ca in cazul in cafe identifica dovezi despre posibile fiaude, cor'uplie 5au

orice activitate care aduce pfejLrdicill de imagine spitalului minora sau majora si care evident depascscni\,elul de management propriu sau chiaf la propriul nivel descoperite, sa le aduca la cunostinta organclorabilitatc ale statului.Prirl abateri si nereguli se intelege:

a.) ofice incalcafe a prevederilor codului eticb.) orice incalcare a altor legi. nonne sau rcglementari aplicabile, codufi de praclicic.) managementdefectuosd.) abuz de puteree-) un pericol pentru san,tatea si secufitatea ocupationalAf.) alte cazuri grave de conduitd sociali necofespunzdtoafeg.) ascundefea oficarei neglijente.

ATRIBUTII SPECIFICE Lcgii 16/1996 modificata si complclala, pfivind arhivele nationale.-Asiguri pasharea la locul de nunca (operative) 9i depunefea la arhiva a documentelor dup6 expirareaperioadei de pistnrc opefalivA, legarea, caftonarea $i identificarea.ATRIBUTII SPECIFICEObligatii ce fevin salariatiilor privind sitLratiile de urgenta confonn legii 307/2006 :

- sa cunoasca si sa fespecte normele dl3 apafare impotriva ince{diilof;- la terminarea pfogfamului de Iuc|-Ll sa se vefifice apafatufa clectrica starea ei de funclionafe) si

dcasenlenea scoaterea accsteid din pfiza;- sa anunte imediat desprc existenta unor imprejurafi de natufa sa provoace incendii sau despre pfoducerea

unof incendii si sa actioneze cu mrjloaoe exislente pentru stingefea acestora;- sa acorde primul ajLrtof,cand si cat este mtional posibil.senrenilof.din iniliativa proprie sau la solicilafeavictirnelof,conducerii.pompicf ilor;- sa intretina mijloacelof de pfevenire si sringe|e a incendiilor,inslalatiile.echipamenlul sau dispozitivlrl de

sa utilizeze instalatiile,utilajele,masinile,apamtufa si echipamenlele,polrivit instr.|rctiunilor tehnice;sa aclioneze,iD confo|lnitate cu procedurile srabilite la Iocul de munca,in cazul apariliei oficafui peficol

Page 34: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

/

/i

de care are cunostinta. fef'eriloare Ia

ale sistentelof si instalatiilof de apamre

Legii 319/2006:

in munca conforrr Legii nr.3l9/2006

ATRIBI-TII SPECIFICE LEGN NR.3 ] 9/2006Sarcinile si obligatiile lucratorilor privjnd sanatatea si secufitateaLeqea sanaratii si securiratii in nuncaL crarorii a nnataai.ele sarci j si obligdtii:- sa-sr rnsuseasca sj sa respecte nofmele. instructiunile siin nrunca si ntasurile de aplicare a acestora;

reglenentarile in domeniul sanatatii si secufirarii

- sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase si celelalte mijloace de produclie;- sa_nLr procedeze la deconectarea, schimbarea sau lnutafea afbitrara a clispozitivelo; de secufilate al.3echrparncntelor de munct si_ale cledirilor. precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive,- sa cdLrca ra (rnostinta conduciltorurui rocului de mlrnca ofice defectiune tehnic;sau aita sltuatie careconstrtur,3 un pericol de accjdentare sau inbolnavire profesionala;- sa aduca la cunostinta conducatoruluj locului de nunca in cel lnai scurt tintp posibil accjdentele denlunca sulefite de persoana propfie, de alti pafiicipanti la procesul de nunca;- sa opfeas(a Jucflrl h apr.itra rr rur pericol i ineDt de proclucefe a unui accidcnt si sa intornieze de indatacolloucalorui locUltrr de mun!a;-sa-utilizeze echipamentul individual de protectie din .lotare, corespunzator scopului pentru care a fost

- \a cuopereze cu arlgajatorrrl si'sau cu angajatii cu atributii specifice in domeniul secufitatii si saDalalii iD,unca. rtata trmp cat esre neccsar. pen*u a da angajarorului posibiritalea sa se asigufe ca roate con{rltirre.'e Inunca sunt Lofeopurz.rroare si ru prezinta riscufi penrru secufitale si sanatate I; rocur sau o€ muncal- sa cea rerat I rn pfopr ie iniriati\ r sau la solicirarea organelor de conlfol si dc cercetare 1n domenjusecuritatii muncii.ln ceea ce priveste echipamentlrl de protectie angajatii au obligatia:

a) >a cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a echipamemtuhri individlal deprotectie diD dotare:b) Sa poad€ iihegul echipanenl individual de pfotectie pe toata durata ildeplinirii sarcinii de

muDca sau activilatji pe carc o desfasoara in unitate ;

o.l cunoasle sr rcspecta utilizarea biocideiof j|cadraie, conform pfevcdefilor in vigoafe, in tipul Il de

l.:"-1) ,.:lli:j.: fl:,,. dez|rreetra.s!pr,rferetof, dezinteclia dispozitivetor (insrrun"entel medrcate pfir)

rFers e, de/lntecltn let,icr iei r m.rl( nal Inodlcl.c) cunoaste si respecta critefiile de ulilizafe si pastrare corecta a pfodusclor clezinfectanle;d) graficul de curatare (decontaminare) si dezimfecrie aflat pentrlu fiecare i,,""p"r" li .**, unrrarii va ficomplelat si sennat zilI]ic de pefsoana care efectueaza dezinfectia, ora de efect'uare;e) tfebuie sa cunoasca ir orice moment denunirca dezinfectantului Lrtilizat. data prepa*lii sorutie] de ruc.-.r

c) Sa utilizeze echimanetul individual de profectie nu ai i| scopul pentt-|r care acesta a losratribuit si sa se pfeocupe de conser.varea calitatilor de protectie ale acestu'ia ;d) s1 pfeznreec pd,nenl.t.. di,.d al Jefrotecti(1.\er,t,LJ l(pr|iodictprcrr,,.tcrrrrn.Iruclt .Itle de ..ttl /atc .i perltfu cLjrar/fe ,aL denoci\.are l

e) sl.olic.re(. norr eclripame .r indi\ ioual depforectie.dr,rrrcic.rnddirrorrcr.ernor,\<celar,rr

," :::i'",1,' ma/ pfezinta caliratiie de prolectie necesare. Degndarea echipamenlului :ndividual deprorecre drr \ na anqaraturui caruir ia fost atribuit saLr instfainarea lui, inainle.ie expir-area dumtei dc.rrli./are _re\-^rl<. ol.ade re.p..Idcf(. ac..r|e pcrrrru p-ej.JrciL. (JU/ar. Dolri!.1 leqir.'li^^11l_-.:l]f,ll:.",.1 ., i d.\ rd-rt de iro-rec .e i .. cri, ca/r.or,.orrir tce ta,.ir rr, ,.e..re.- rr coI orn lare iU pre,edef le Ordinului \,lS nr. I22o20t2f,< lr.U ap.oba.er \,r. .ror l.n cef,.\ rrgeslionarea deseudlor rezurtate din activitatire medicare si a Metodurogier de criegc* a oarelof penrrrlbaza nationala de date pfivind deseufire rczurtate din aenvira.re medicar"'or" ,rr..*oul"'" .u,",",,r\ "pl,c" lroccd ||,lc .r p l. rc dc cod,rt Ce proced .a:

:]:l-:1 'l.ll*l"Cl:', de in\ esrigarre "!fidaj penrru dereltinarea cantitaritor produse pe ripufi de deseufi,In vedere con-plela ba.,eide dllc ationalc si 3 e\ oentc. _e.ti t.ii nejert..iro,-.in confornritate cu prcvederile OMS nr.96ll2016 pdvind"clezinf.ectia p.i,r,n1ton."

"t,t,r,i"",:] ::.1::."1: :],:'t*:, uritiza,ec produsetor biocicle incad|are, "o,,ro,.,i,

p,."\,Ja.r;ro, in v,goare, ,n riput I0ep^rncr\ unrrzat pfrn_..dezinfectir igienira a mainiror p n spalare. dezinrecria igienica'a mainiror prinrrecare. deztnlect il Dielii intactl

sr timpLrlde actiuDe, pfelun si concentralia qc rucru.

Page 35: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

qrribulii confonn OMS rrr.ll0l 2Ulop"\ rda -obdrc.\o.nLtord!\ ufn\eol,(fc re\erir(.i r-a inefectiilor asociate asistenlei medicale in unitatile saDitafe :

a rmplementeaza practicile de ingri.jife a pacientilor in vederea contr.olulLri i.lectiilor:b, i: t'amiliafizeaza cu practicile de pfevenife a aparitiei si raspandirii infacliilof si aplicafea pracricilor

::3.\ate plr toala durala ilrternarii pacientilor:r) menline igiena, conforn politicilof spitalului si pl"cticilor de ingrijjrc adecvale din saton:d) nronitofizeaza tehnicile aseprice, inclusi\r spalarea pe naini si utilizarea izolarii;e) iiforneaza cu pronptitudine medicul de garda in lcgatu|a cu apafitia sernnelor de infcclic la unu

dirtre pacientii aflati in ingri.jifea sa;1) initiaza izolarea pacientului si co'''anda obtinerea specimenclor de la tori pacienlii carc prerrnra semre

ale unci boli transnisibile, atunci cand lnedicul nu esle Inom.3nlan disponibil;g) limiteaza expurefea pacientului la i,,fectii provenite de la vizirarori, personalul spitalului. ahi pacienti

sau echipamentul utilizat petrtru diagnostiaar c;h) Inentrne o fezerva asigur.la si adec\,ata de natefialc pentfu salonui fespecti\. medicatnenle si allc

natef iale Decesare ingrij irii pacientului;i) identifica in fecriile nosoconriale:

.j) invcstigheaza ripui de intbctie si agertul patogcn, inlprcuna cu mecjicul cufant;k) pafticipa Ia pfegarirca personalului:l) parlicipa la investiga|ea epidcniilor;m) asrgura colnunicafea cu institutiilc de sana|ale publica si cu alte aLrlorilati. unde esle cazul.

llcspecta principiile Ordonanlei de urgenl:i nr. 195/2005 pr-ii,ind pmteclia mediulLri, prinpfevenrfca fi contlo]ul integrat al poluAr.ii pr.in utilizarea celor mai bune tchliici disponibile pcnlfLlacti!ilililc cu impact sernnilicativ asupra mediului.

7. SE\4NATU[{I

8- Modificari pi opuse pentru re\,izuirea unnatoare:

- TITIfLAI{IJL FISEI POSTULTU

Anl primit un exemplar din fi$e postuloi $i ?mi asum responsabititatea indepliniriisArcinilor ce imi rcvin Si consecinfele din neresp€ctaret acestora. Sunt dc acord sr acoDarprejudiciile provocate socictatii din vina exclusiva a mea,

PEITSOANA CARI] A INTOCMIT FISA POSTULUI

Page 36: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

Unitatea sanitara: Spitalul Or.de Urgenta Ts.CarbundstiSECTIA/DEPARTAMENTULLOCATIA

FISA POSTULUI

NUMELE

Aprobat Manager

PRTNUMELEDENUMIREA POSTULULinfi rmieraPOZITIA IN COR:532103NIVELUL POSTULUI:de executie

Relatii:A) Ierarhice-subordonata asistentei sefe,B) Functionde-cu compartimentele din cadrul unitatii sanitare;C) De colaborarel

LDin punct de vedere administrativ-cu asistenta sefa;2.Din putct de vederea al ingrijir.ii bolnavului-cu asistentul medicalgeDelallst;

1) Pregatirea profesionala impusa ocupantului postuluil1.l.Nivel de srudiiI r.r,regaltrea de spectcltlale_prin progmmr na ional de pregatire a

-calilicari,specializari necesare2) Experienta necesara:

2.1.Vechime in munca

licentiat,asistentul medical

2.2.Perioada necesara initiedi in vederea executarii3) Diilcultatea operatiunilor specifice postuluj:

operatiunilor specifi ce postului:6 luni

3.l.Complexitatrca postului in sensul diversitatii operatiunilor cle efectuat-competente lundamentale-p1anifi carea propriei activitati

-perlictionarea continuaJr.rcru in echipa multidisciplinara

-competente generale:- contunicarea intemctiva-respectarea drepturilor persoanei ingrij ite-supravegherea starii de sanatate a persoanei ingrijite

-competente specifice:-alimentarea si hidratarea persoanei ingrijite-igienizarea spatiului in care se afla persoana ingrjjita-acordarea idgrijirilor de igiena pentru persoanele ingdjile

, -transpoiarea ruftfiei-transpodul persoanelof ingrijite

-autononlie in efectuarea competentelor specifice postuluil.l.f forr inlclectLall

-in confomitate cu complexitatea postului;3.4.Necesitatea unor aptitudiri deosebite:

- manualitate,munca in echipa, comunicare si empatie;l.5.Tch.rologi: specillce care trebLie cr noscure:

{ehnici de dezinfectie;{ehnici specifice activitarii de infirmiera;

4) ReiponsabiLitalea inplicata de postl4.l.Responsabilitate privind efectrjarea curateniei si dezinlectie;

infirmierelor

,3

Page 37: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

4.2.Responsabilitate in respectarea normelot de igiena in vigoar.e;4.3.Responsabilitate in respectarea NPM si NPSI;4.4.Responsabilitate in planificarea si realizarea activitatii pl.oprii;4.5.Pastrarea confi dentialitatil;

, 5) Sfera de reiatii:5.lGradul de solicitare din paftea structurilor inteme ale institutiei publice-mediu;5.2.Gradul de solicitare din partea structudlor externe aie institr.ttiei publice-nu:5.3.Gradul de solicitare din partea cetatenilor si/sau subiectilor selviciilor oferite de institutia

publ:ca-mediLt.6)Conditii de luc r ale postulLri:

6.1.Program de lucru:8 ore/zi,trei schimburi,sarbatori legale;6.2.Conditii materiale-aspecte specifice postului cu privire Ia:

-ambient:sectia cu paturj,ofi cii,pozitii de lucru-deplasa :in iDcinta spitalului-noxe:nu-spatiu de lucru:sectia cu paturijanexe

. 6.3.Conditii de fomare profesionala conform Ordinului 1225/24.12.2003 si conform ordinelor invlgoare_7)Scopl

7.1.De a insoti persoanele ingrijite la indepiinirea activitarilor vietii cotidiene;7.2.De a efectua ingrijiri legate de functii de intretinere si conlinuitate a vietii.

8'JObiccr ir e:

8.l.Asigurarea igienei,hidratarii si alimentatiei corespu|zatoare a persoanei ingr.ijite;8.2.Transportul si insotirea peisoanei ingrijite; a

8.3.Stimularea padiciparii persoanei ingrijite la activitatile zilnice. .

ATRIBUTII ]

0l.Planifica activitatea de ingrijire a persoanei ingrijite corespunzator varstei si iegimurilor recomandate curcspectarea normelor igienico-salitate.Estimeaza perioada de timp necesan derularii activitafilor in functie de starea si evolutia penoanei ingrijite.02.Stabileste corect necesarul de nateliale pgntru a asigura o activitale fluenta.03.Activitatile si resursele sunt planificate prin verificarca tuturor elementelor pentru incadrarea irlternlenele linale.04.Efectueaza igienizarea spatiilor in care se alla persoana ingriiita (camera si dependinte):

. Camera persoanei inglijite qi dependinlele sunt igienizate permanenl pentru incadrafea inparametdi ecologici previzuqi de normele igienico-sanitare specifice.

. Activitalea de igienizare $i curdlenie este efectuatd conform normelor igienico sanircre.

. Igienizarea camerei este efectuata periodic prin utilizarea materialelor de igienizare specifice.

. Igienizarea circuitelor functionale este iespectatd cu strictele pentru prevenirea transmiteriiinfecliilor.

r indepirtarea |eziduurilor $i rcsturilor n]enajere este efecluata cu con$tiinciozilate, ori clc clite orie5le nececdl.

. Reziduurile fi resturile menajere sunt depozitate in locurile special amenajate.05.Raspunde de curatenia si dezinlectia sectomlui repartizat respectand Ordinul96l/2016.06.Raspunde de utilizarea si pastrarea in bune conditii a ustensilelor folosite ce le are personal ingrija,precum si a celor care se folosesc in comun si le depoziteaza in conditii de siguranta.07.Electueaza ingrijili de igiena corporala a percoanei ingfijite:

r ingrijilile corporale sunt electuate cu it]demdnare conform tehnicilor speci{ice.. Baia totaltpa4iald este electuata periodio sau ori de cate ori este necesar prin utilizarea

frodLs(lor cosmeti je adcc\ atc. Ingrijirile corporale sunt acordate cu constiinciozitate pentru prcvenirea inlecliilor fi a escarclor.

Page 38: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

. o imbrdcarea./dezbrAcarea persoanei ingrijitc este efectuatd cu. operativitate confomt telmicilor/ specifice.0S.Mentine igiena lenjeriei persoanei ingrijite:

o Lenjeria bolnavului este schinbatl la un inteNal de maxim 3 zile sau ori de cate ori este necesarpritr aplicarca tel-nici.o. spec;ll!e.

. Efectueaza schimbarea lenjeriei patului ocupat/neocupat ori de cate ori este nevoie.o Schimbarea lenjeriei este efectuatd cu indemanare pentru asigurarea confoftului per.soanci asistate.. Accesodile patului (masute de servit la pat,somiere etc.) sunt adaptate cu opcrativitate lanecesitdlile imediate ale persoanei ingrijite.

09.Colecteaza si traDspor.ta lenjeria si rufele murdare:o Respecta modul de colectare si ambalare a lenjeliei muldare in functie de gradul de risc conibmr

codului de procedura:. Ambalaj dublu pentru lenjer.ia oontaminata (sac galben-poftocaliu). Anbalaj simplu pentru lenjeria necontaminata (sac alb)

. Respecta Prccautiunile Universale.

. Lenje,ia murdara se colecteaza si ambaleaza la locul de producere,in asa fel incat sa fie cal maiputin manjpulata si sculurata,in scopul ptevenirii contaminarii aerului,a personalului si apacienrilor.

' Controleaza ca lenjeda pe care o colecteMa sa nu contina obiecte intepatoafc-taietoa.re si deseuride acest tip.

. Se irlterzice sortarea la locul de producere a Ienjeriei pe tipur.i de articole.

. Respecta codr.rl de culori privind ambalarea Ienjeriei murdare.

. Depozitarea lenjeriei nurdare ambalate se face pe sectie intr-un spatirj in care pacienLii sivizitatorii nu au acces.

r Nu se permite scoaterea lenjeriei din ambalajul de transport pana la monentulspalatorie.

. Asigura transpo ul lenjeriei la spalatorie.10.Preia ruf'ele curate de la spalatorie:

. Lenjeria curata este traNportata de la spaiatorie la sectia clinica jn saci noi.r Depozitarea lenjeriei curate pe sectii se face in spatii speciale destinate si amenaiate,ferite de

p'al.Llrne.,e.h si \ ec.ori.r Depoziteaza si manipuleaza corect,pe sectie,lenjeria curata,respectand codu le de procedura

privind igiena personala si va purta echipameniul de protectie adecvat.I LTine evidente la nivelul sectiei,a ienjeriei predate si a celei ridicate de la spalatoria unitatjj.l2.Transpo a alimentele de la oficiu/bloc alimentar la masa/patui persoanei ingrijite:

. Alimentele sunt transportate respectAnd clr rigurozitate regLrlile de igiena.

. Dishibuirea alimentelor la patul bolnavului se lbce respectand dieta indrcala.

. Transpotarea $i manipularea alimentelor se face folosind echipamentul penhu servireamesei,speoial destinat acestui scop (halat,manusi de bumbac...) cu respectarea normeior igienico,sanitare in vigoare.

. Inlatura resturile alimentare pe circuit0l stabilit.l3.Pregaleste persoana ingrijita dependenta pentru alimel]tare si hidratare:

. Afezarda penoanei ingrijite se face intr-o pozilie conforlabild pentru a putea fi hrinit $ihidratat,corespunzator recomanddrilor qi indicaqiilor spccialigtilor..

. Masa este aranjatd linand cont de criteriile estetice $i de pafiiaularitdtile persoanci ingrijite.l4.Ajula persoana ingrijita la activitatea de hmnire si hidratare:

. Sprijinul necesar hrdnirii persoanei ingr.ijite se acorda pe baza evaluerii autonomiei personale inhrdnire $i a stirii de sdnAtate a acesLera.

. Sprrjinirea persoanei ingrijite pentru hidr.atare este realizatd cu grijd ptin admjnistrarea cuconsecvellti a Iichidelor.

. . Sprijinirea persoanei ingrijite pentru alimentare se face cr,l operativitate $i indemanare pe 1olparcursul llrAnirii.

predarii la

Page 39: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

. . Acordarea de ajutor pentru alimentarea si hidratarea persoanelor ingfijite line seama atal de

indicaliile medicului,de starea pacientului cat $i de preferin-tele,obiceiurile,tradiliile alinentare ale

acestora,

Alimentarea pe$oanei ingrijite dependente se lhce sub supravegherca asistentei medicale de

salon.' 5.Tgienizeaza ve"ela per'oarrei'ngrijire:

. Vesela persoanei ingdjite este curilata $i dezinfectata conform normelor specifice.ori de cate orieste ne;esar pentru intieruperea lantului epidemiologic. ...

. Vesela persoanei ingdjite este igienizata dupA fiecare intrebuinlare, prin utilizarea malerialelof de

igienizare specifice.l6.Ajuta persoana ingrijita la satisfacerea nevoilor fiziologice:

. Insoteste peNoana ing jita la toaleta in vederea salisfacedi nevoilor fiziologice.

. Deserveste persoana imobilizata cu urinare,bazinete,tavite rcnale etc.,conform tehnicilof specifice.

. Persoana ingrijiti este ajutattasistatd cu calm la satisfacerea nevoilor iiziologice.IT.EfectueMa mobilizalea:

. Mobilizarea persoanei ingrijite se efectueaza conform tipuLui si timpului stabilit de echipa

rr edicala.r Mobilizarea este adaptatd pemanent la situaliile neprevazute apdrute'in cadnrl ingrijirilor zilnice.r Efectueaza mobilizarea prin acordarea sprijinului la mobilizare.. Frecvenla $i tipul de mobilizare sunt adaptate permanent la necesila$1e persoanelor ingrijite.. Mobilizaroa persoanelor ingrijite este efectuata prin utilizarea corecta a accesodilor spccifice.

l8.Comunica cri persoana ingrijita folosind forma de comunicare adecvata si utilizand un limbaj spccilic:. Cafactefisticile comulicdrii cu penoana ingrijit[ sunt identificate cu obiectivitate in vederea

stinuldlii schimbului de infonnilii. ':. Limbajul specific utilizat este in concordantd cu abilitatrile de comut'icare identificate la pc$oana ,,

.ngrij iLa

. Limbajul utilizat respect5, pe cet posibil, specificul mediului din care p|or ine peisoana rngfijita.

. Limbajul folosit in comunicarea cu persoana ingrijita este adecvat dezvoltafii fizice, sociale tieducalionale ale acestuto,-.---..

,.- .---,^ --^,^ l19.La terminarea programului de lucm va preda pacientii infirmierei din urmatonll schimb penh! a se

asigura de continuitatea inglijirilor. -'0.AjLrta la tran.portul pef5o:!relor irgrijire:

. Utilizeaza accesoriile necesare tlansportului donform ptogramului de ingrijire sau ofi dc cate o|icsle ncvoie.

o Pune la dispozitia persoanei ingrijite accesodile necesare confonn tipului de imobilizare.2l.lnsoteste persoana ingrijita in vederea efectuarii unot investigatii:

. Pregateste persoana ingrijita in vederea transpoftului (imbmcaminte corespunzatoar-e).

. Preia foaia de observatie de la asislenta nredicala, fisa ce va insoti pacientul,si pe cafe o va pfeda

la cabinetul de consuhatie interclinica,iar La finalizarea consultatiei se va asigura de returnarea

acesteia.. Transpofarea persoanei ingrijite se face cu griji,adecvat specificului aoesteia. Atteptarea finalizdrii investigaliilor pelsoanei ingrijite se lace cu corectitudine ;i rabdare.

22.Ajuta Latransportul pelsoanelor decedate:. Asigura izolarea persoanei decedate de testul pacientilor'. Dupa decLamlea decesului indepafeaza lenieria decedatulLti si il pregateste pentfu transpod in

husa destinata acestui scop.. Ajuta la tnnsportul decedatului la camera ftigorifica,destinata depozitarii cadavrelor'. Pafticipa la inventarierca bunurilor peNonale ale persoanei decedate. DeziDfcclia spaliului in care a suNenit deoesul se efectueazd prompt,respectand nofmele igienico-

sanitare.

?3.Respecta circuitele functionale in cadrul spitalului(personai sanitar/bolnavi/apa inatori/lenierie/materialg sanitare/deseuri).

24.Respecta atributiiLe conform Ordinului M.S. nr.122612012 plivind depozitarea si gestionarea deseulilorintectioase:

Page 40: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

-aplica procedurile stipulate de codul de procedura privind gestionarea deseurilorinfectioase;

-asigura transpofiul deseurilor infectioase pe cir.cuitui stabilit de coclul de procedum;-transporta pe circuitui stabilir rezidurile alimentare in conditii corespunzatoare.raspunde dedepunerea lor coreta in recipiente,curata si dezinfecteaza pubelere in'care se pastreaza si setranspofa acostea;

25 lsi consemneaza activitatea in fisa paciertului si rapofteaza activitatea desfasurata,in scris pdnsemnarea tiselor de monito.izare a activitatii (semnatura confirmand realizarea tutLrror pasilor:dinprotocoaie si scheme de lucru) si verbal la seful iemrhic superior (asistenra sefa),semnalancj orice problemaaparuta in desfasurarea activitatii.26.Selviciile sunt olerite cu promptitudine,conform cu cerinta de calitate a pacienrutur.27.Ce nte1e oe depasesc aria de competenta proprie sunt raporlate selllui iemrhlc superlor..28.Situatiile neplacute sunt tralate cu calm,pe prim plan fiind grija fata de pacient.29.Respecta si aplica normele prevazute in ordinur MS nr r i0i/20r6 pr.ivind prevenrrea sr combatereainlbctiilor nozocomiale.30.Aplica Normele de Protectia Muncii si Normele de protectie privind Stingerea Incendiilo|. Apamtele electrice sunt bine izolate si nu se folosesc cu mainile umede:. Opefatiile de curatire se executa cu cea mai mare alentie,pentru a evita accidentelel. Solutiile de cuatire se manevreaza cu rr,lainile protejate;

. Apantele electrice se deconecteaza de la ctjrent la sfarsitul pfogramuiui de lucr.u;o Defectiunile ivite La echipamente,instajatii electrice se anunta cu promptitudine la asistentaSCIA.

3l.Poarta echipamentul de protectie prevazut de regulamentul de ordine interioara. care va li schimbat orioe cale_oI esle ncvore, pentru pastrarea igienei si a aspectului esletic personal.32 Declara imediat asjstenlei sefe orice imbolnavire acuta pe care o prezinta precum si bolile transmisibilerpalure l" mcnbrii t"mirici sale.33.isi desfasoara activitatea in echipa respectand mportudle ierarhice si functionale.34.Respecta ( Drepturile pacientului ) conform Ordinului MS 46/21.01.2003.35.Nu are dreptul sa dea relatii privind starea pacientului.36.Dezvoltarea profesionala in corelatie cu exigentele postului:

. autoevaluarer cursuridepregatire/pefectionare

3T.Respecta indeplinirea conditiilor de igiena individuala efbctuand controlul periodic ai star.ii de sanatatepentN prevenirea bolilo. transmisibile si inlaturarea pericolurui declansirii

'nor epidemii _ (virozerespimlorii,infectii cutanate,diaree,luberculoza,erc.).38.Respectaleguiamentul intem al spitalului.39.Respecta programul de lucru de 8 ore,progmmul turelor de servici si programarea concedirilui deodihna.

'10 Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de munca pentlu a efectua servicii la parametrii de calitatelmpllsr oe seche.4l.LaincepLtt I si .l,f.iLJl p|ogrant.L ui dc l.,cr.t s(nllca/it conoica oe prez(nta.42 Respecta ordinea si disciplina la locLrr cie nrunca. foroseste ir egral si cu maxima eficienra timpul demunca.43.In functie de nevoile sectiei va prelua si alte puncte de lucru.

11^ry:q9"" si isi insuseste prevederile legislatiei din domeniul sanatatii si securitatii in munca (LegeaJ lo 200o;.45.Se va supune nlasurilor administutive in ceea ce priveste neindeplinirea la rimp si intocmai a safcinilorprevazute in lisa postului.46.Respecta cerintele SMI (sisteme de management integrat).

SII'DESECTID,..ASISTEN'I'A SDFA.

Page 41: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

FISA POSTULUJ

I. Uttit.tea: Spita:rl Oralenesc de Urgenta Targt-CarbunestiII. Donlmirea postshi: brttrcardierIII. Cerinfc pentru ccliprres poshtlui: a' studii medii tlic€i:) si curs de prim xjuttrTV. Rclalii:a. Ierarhieel subordonare! modic sef CPU; redic CPU, asistenta $efi'asistcnt mcdical CPU

b. Derolaborarel cu personalul alxiliar sanitanal sectiei'

V. ATRIEUTi1- iqi des{e5oatd aotivitatea in unjtaf sfi:tare Si numai sub indrumarea 9i supravegherca

asistenrului medical sau a medicr-rlui:

- respectb regulsm€ntul de oldine inteioara;-se ocupe de hanspotlul bolnavilo};

- ." o"opa d" fuoqion*"a c;rucioarelor de tmnspott:-a tlgilo:$-a tul.!'ilot de oxigeni

- efectueze ttansportul decedatiior respectatd reguli)e de etic!, insdt de inca doui pe$oare' cll

docufi entel€ de iderti{i.tre;' la lransportul decedatilor vafolosi obligatodu echipnm€nt stecial de ltoteclive (un halal de

pfolecLive. m5nqi de cauciuc. elc.)l-va ajuta la ixarea/pozi{io}rarca exhemit4lor, segnenlelor fractltate' aplicarca apaiatelor'

gipsaie. inciusive jn cadrul servjciull:i de gard?r:

Ita anuna o,ice euenimel deosebil ivit, mediculuisf/ asistenfului medicalslde sen''iciu:

- lu ate voie si dea inform4i pivind starea bolnavulli;.- \,a avea un compodameni etic f4Z de bolnav, apar'dnatoii acestuia$ t4 de personal ul n:ed'co-

sanitar;-poarti echipamen:ui de protective prevrzut de regularnentul de ordine i[t€rioari' care va lisctrimbat ori dri cate ori este nevoie, pentu pesuarea igieneigi a as?ectului €stelic persoml;

- rcspectzi riol mele igienico-saniLareqide proleqix murlcii:-re.pecta .eglem6nraiiie in vigoare p;ivind preveli-r9a si limitar infectiilor associalc asis('nlii

. medicale in wdlatile sanitate, (OMS 1101/2016)- pa.ticipi ta i!:struirile pe.iodice efcctuate de asislentul medical, privind normele de igieni5r

protaqia muncii;- cu:roa5te 5i aplicA corecl codDl de pfoceduri penku gestionalea de$etltilor (Old M S Dr' 1226l

2012)a- Colectarea$i sepa.rarea deqeu::ilor ia locul de prodocere pe wmabarcle cateSorii: - det€uri

nepericuloase - degeuri periculoaseb. begeurile contaminale intrepttoarc Si &ietoars se colecteazi ln rocitiente cu persfi tezislenlj la

acliuni mecanice, din plastic rigid, rnarcal.e conlbrm ordinului MS nt 1226/2012

- respecta &epturile pacieffilor codorm prevededlor OMS;' paniciia la predarca- preluau ea tu-rei in (ot deparatamcntul;- raspullde de s:area aparaturii medicale in timp:ll tanspoltt{ui bolnav;

- respecta confidentialitatea luturor aspeclelo! legate de locul de.munca, ind:ferent de nalura

acestora, iar in c{zi parasirii sewiciui[i prin desfacerca conaactului de muca,b arlsl!f'dciasare

sal demisie, orice deilarative publ;ca cu refedre la fostul loc de munca este atacabilajufidic:cooLactual indavidual de munca;

.r

Page 42: B-larDunegrr Judelut.Cori I Cod.2i5500, - spitalcarbunesti.ro ocupare posturi vacante... · Tematica si bibliografie privind ocuparea a doua posturi de asistent medical genetalist

,i,'/

- poarta permanenl pagerul sau oice alt mijloc de comunicatie alocat, pashandu-l rn satre deIUnC[Onate i- aduce la curosti:rta responsabiluluj cl mobilizarea itdjsponibilitatea pe o pedoada anumel cr1

r,injmum 24 de ore inairte( exceptie fac situatiile dcoselite, cuu at i deces in familie,imbolnaviri elc)- padicipa la efectualea garzilor :r cadrul lt9U/CPUi- respecta regulametrtul de functionare a UPU/a?U- declare imediat asistenteiple orice lmlolnivire acuti pe care o prczintd (stare iebr ile, infeqieacuti respiratorie, digestive, cutanalir boald verrsricA) precum 5i bolile tlaosmlsibjle aparute lamcmbrii familieisalei- ind€plinse loate indicdite asislertejsfeqi asistentului medical pr ivi.d inhqinerea cur4eriej sidezinfectiei araterialului rulant:b.ar]card, carucior, etq- iransporta bollavii confonn indicatiilor Dr;malei- aj u(a porsonalu I altosanitarelor Ia coborarga brancardelor si efectueaza transpodul bolnavilorin incinra CPU;. r€specli reglempnt rile iD vigoare privind cDrelar€, dezinfectia ti steriiizarea r^n unittr{;lesanitare (OMS nr. 2611 2001.-.execurn orice alte sarcini de servici la solicitarea asistentirlui mcdical sa! a nedicului .

MEDIC SEF CPU

c.. pr.,Dr{r qjlEajer*,,#ffi*fli,,{;"i;,

.,a.l soia-ti

AM LUAT LA CLII\IOSTINTA

Nume si prenume:

Serftratura

.Ja "

*_'.-.