autorizatie integrata de mediu - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/arpm bucuresti/autorizatii...

37
MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Nr. 6418, 6067/11.06.2009 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA LA DATA DE 11.06.2009 Numarul de inregistrare al autorizatiei: 25 Titularul autorizatiei : S.C. ECO SUD S.R.L. Locatia activitatii: Comuna Vidra, Sat Sintesti, Judetul Ilfov Categoria de activitate conf. Anexei 1 la OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006: “5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte” Cod CAEN: 3811– Colectarea deseurilor nepericuloase; 3821– Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Cod NOSE-P: 109.06 Cod SNAP 2 : 0904 Emisa de: Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii Data emiterii: 15.10.2007 Valabila pana la data de: 15.10.2017 p. DIRECTOR COORDONATOR, Chim. Simona Mihaela Saceanu Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75 1

Upload: others

Post on 20-Sep-2019

30 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

MINISTERUL MEDIULUI AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

AGENŢIA REGIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCURESTI Nr. 6418, 6067/11.06.2009

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU REVIZUITA LA DATA DE 11.06.2009

Numarul de inregistrare al autorizatiei: 25 Titularul autorizatiei : S.C. ECO SUD S.R.L. Locatia activitatii: Comuna Vidra, Sat Sintesti, Judetul Ilfov Categoria de activitate conf. Anexei 1 la OUG 152/2005 aprobata prin Legea 84/2006: “5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte” Cod CAEN: 3811– Colectarea deseurilor nepericuloase; 3821– Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase; 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Cod NOSE-P: 109.06 Cod SNAP 2 : 0904 Emisa de: Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii Data emiterii: 15.10.2007 Valabila pana la data de: 15.10.2017 p. DIRECTOR COORDONATOR, Chim. Simona Mihaela Saceanu

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

1

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. ECO SUD S.R.L. Adresa: Bucuresti, sector 2, str. Turnul Eiffel nr.70 Telefon: 021 – 210.04.25, 210.04.45 Fax : 210.22.92 e-mail: [email protected]

1.1. AMPLASAREA ACTIVITATII Adresa: Comuna Vidra, Sat Sintesti, Judetul Ilfov

2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de S.C. ECO SUD S.R.L. cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Turnul Eiffel nr. 70 înregistrată la A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 6418/11.12.20006 si completarile ulterioare cu documentele solicitate cu nr. 838/15.02.2007, nr. 1068/26.02.2007, nr. 1619/22.03.2007, nr. 3417/28.06.2007 si nr. 4516/ 27.08.2007 si a solicitarii de revizuire nr. 6067/12.11.2008, nr. 1327/17.03.2009 si nr. 1481/25.03.2009, in urma analizarii documentelor transmise, a verificarii si a parcurgerii etapelor procedurale, in baza OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului modificata si aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin O.U.G. nr. 114/2007 si O.U.G. nr. 164/2008, a Hotararii Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului, a Hotararii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata prin Legea nr. 84/2006, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr. 1158/2005, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu revizuita.

2.2. Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în

conformitate cu prevederile următoarelor acte normative care sunt în concordanţă cu standardele UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzătoare: • O.U.G. nr. 152/2005 care transpune Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi

controlul integrat al poluării, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, împreuna cu completările şi modificările aduse de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe referitoare la mediu şi de modificare a directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE)

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

2

nr. 156/17 din 25 iunie 2003, şi Directiva 2003/87/CE în vederea stabilirii unei scheme pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în interiorul Comunităţii şi modificarea Directivei 96/61/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 275/32 din 25 octombrie 2003;

• Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei care transpune DC96/62/CEE; DC1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE;

• Legea nr. 24/06.05.1994 (M. Of. nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE şi DC 93/389/CEE modificata de DC 99/296/CEE;

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 (M.Of. nr. 140/03.07.1997) pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei care transpune Directiva Parlamentului European si Consiliului 2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu;

• H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si substantelor periculoase care transpune Directivei 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase;

• Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;

• Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 de aprobare a Ordonanţei nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor care transpune DC 75/442/CEE (amendata de DC91/156/CEE); DC 96/59/CE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE;

• H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate care transpune DC 75/439/CEE (amendata de DC87/101/CEE şi de DC 91/692/CEE);

• Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor în conformitate cu Catalogul European al Deşeurilor care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendată de Decizia nr. 2001/119 privind lista deşeurilor, completata cu H.G. nr. 210/2007;

• H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje care transpune în legislaţia naţională Directiva Parlamentului şi Consiliului nr. 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendată prin Directiva Parlamentului şi Consiliului 2004/12/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE privind sistemul de identificare şi marcare a materialelor de ambalaj, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 050/1997, Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

3

la sistemul de baze de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. L 086/2005;

• H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr. 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor;

• H.G. nr. 321/14.04.2005 modificata si completata cu H.G. nr. 674/2007 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea şi managementul zgomotului în mediul înconjurător – Declaraţia Comisiei formulată în cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea şi managementul zgomotului;

• H.G. nr. 448/19.05.2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice care transpune Directiva nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 şi Directiva nr. 2003/108/EC de modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L345 din 31 decembrie 2003.

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsă în Anexa I a OUG 152/2005 aprobata prin Legea nr. 84/2006: “5.4. Depozite de deseuri care primesc mai mult de 10 tone deseuri/zi sau avand o capacitate totala mai mare de 25 000 tone deseuri, cu exceptia depozitelor de deseuri inerte”

Activitatea desfasurata de S.C. ECOSUD S.R.L. intra sub incidenta Directivei nr. 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor, transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 349/2005. Depozitul se incadreaza in clasa b- depozit de deseuri nepericuloase, conform clasificarii din HG nr. 349/2005 (art. 4) Activitatea de sortare: COD CAEN : 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde: - Formular de solicitare; - Formular de solicitare actualizat intocmit de SC ECOSIMPLEX NOVA SRL; - Raport de amplasament; - Documentatie de solicitare a revizuirii autorizatiei integrate de mediu; Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

4

- Certificat de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, Seria B, Nr. 0101465, Cod Unic de Inregistrare 13838255 si nr. de ordine in Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti J40/4022/2001;

- Certificat constatator nr. 40600/05.02.2008 eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti;

- Contract de concensiune nr.1903/22.06.1999 incheiat intre Primaria Comunei Vidra si Primaria Municipiului Bucuresti privind concesionarea terenului pe care se afla amplasat depozitul de deseuri;

- Contract nr. 1990 din 09.07.1999 incheiat intre Primaria Generala a Municipiului Bucuresti si SC Capitel Invest SA;

- Contract de Cesiune a contractului nr. 1990/09.07.1999 incheiat intre S.C. Capitel Invest S.A. si S.C. Eco Sud SRL;

- Adresa nr. 13/16.05.2005 cu privire la aprobare cesionare catre SC Eco Sud SRL emisa de Primaria Municipiului Bucuresti;

- Contract de prestari de servicii din 27.06.2005 incheiat cu SC Andamar Servicii SRL;

- Contract de abonament privind prestarea de servicii de gospodarire a apelor nr. 676/2005 – Directia Apelor Arges Vedea – Sistemul de gospodarire a apelor Ilfov Bucuresti;

- Ordin nr. 286/26.05.2006 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarire Comunala;

- Aviz de gospodarire a apelor nr. 306/decembrie 2008 emis de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Arges – Vedea;

- Autorizatie de gospodarire a apelor modificatoare a autorizatiei nr. 1276/2005 nr. 4/ianuarie 2009 emisa de Administratia Nationala “Apele Romane” – Directia Apelor Arges – Vedea;

- Contract de furnizare a energiei electrice la marii consumatori finali, industriali, similari si tertiari la tarife reglementate nr. M 1969/15.03.2007 incheiat cu F.D.F.E.E. Electrica Muntenia Sud SA;

- Acord nr. 1481/19.02.2007 incheiat intre SC ECO EURO PET SRL si SC ECO SUD SRL ;

- Contract de vanzare –cumparare nr. 215 din 02.03.2009 incheiat intre SC ECO EURO PET SRL si SC REPLASTICA HDPE SRL (PET, PP, HDPE, folie, aluminiu)

- Proiect tehnic si detalii de executie pentru pozitionarea in plan a puturilor de captarea biogazului pentru celula nr. 4 intocmit de SC ARGIF PROIECT SRL;

- Proiect tehnic si detalii de executie pentru sistemul de captare a biogazului din celula nr. 3 intocmit de SC ARGIF PROIECT SRL;

- Contract de prestari servicii nr. 246/09.04.2009 incheiat cu SC ELCRO SRL referitor la executia forajelor pentru captarea biogazului pe celula nr. 3;

- Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale; - Plan de incadrare in zona si de situatie.

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

5

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII 5.1. Titularul Autorizatiei are implementat Sistemul de Management de Mediu conform ISO 14001:1996 certificat de catre TUV CERT prin TUV Rheinland InterCert Kft. 5.2. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara limitelor amplasamentului. 5.3. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii . SMA va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor, planificarea obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel: o Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor

de mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini . o La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in

vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 17 si nr. 18. 5.4. Contribuţia la Registrul European al Poluantilor Emisi si Transferati(E-PRTR) Substanţele care trebuie incluse în raportul către Autoritatea de Mediu trebuie să fie cele specificate prin prezentul document, anual, prin referire la lista menţionată în Îndrumarul E-PRTR. Contribuţia la E-PRTR va fi pregătită în conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protecţie a Mediului şi va fi depusă/transmisă ca parte a RAM. 5.5. Documentatia Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.R.P.M. Bucuresti . 5.6. Actiunea corectiva Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine proceduri pentru a asigura faptul ca sunt luate masuri corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta Autorizatie nu sunt indeplinite. In cazul raportarii unei neconformari cu conditiile prezentei Autorizatii, se vor declara si responsabilitatea, precum si autoritatea pentru initierea de investigatii si actiuni corective suplimentare . 5.7. Constientizare si instruire Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare, combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

6

de instalatia pe care-si desfasoara activitatea . Registre adecvate privind instruirile vor fi pastrate . Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii, instruiri si/sau experienta adecvata . Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii . 5.8. Responsabilitati Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu reprezentantii A.R.P.M. Bucuresti . 5.9. Comunicare Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului activitatii. Titularul Autorizatiei va depune la A.R.P.M. Bucuresti, nu mai tarziu de 31 ianuarie in fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.R.P.M. Bucuresti. 6. MATERII PRIME SI AUXILIARE Nu se desfasoara activitate productiva. Activitatea include urmatoarele faze: receptia, sortarea si depozitarea permanenta a deseurilor. 7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE 7.1. APA 7.1.1 Alimentarea cu apa:

In scop igienico-sanitar, tehnologic si pentru rezerva de incendiu se face din foraj propriu, cu H= 40 m si un debit de 7 l/s. Debitele de apă autorizate sunt următoarele: a) Debitul zilnic mediu de apă:

Q zi med = 4,64 m3/zi ( 0,054 l/s) b) Debitul zilnic maxim de apă:

Q zi max = 5,328 m3/zi ( 0,062 l/s) c) Debitul maxim al cerinţei de apă:

Qs max = 5,74 m3/zi (0,067 l/s) d) Debitul orar maxim al cerinţei de apă:

Qs max = 8,918 m3/zi (0,336 l/s). Rezerva de apă de incendiu este stocată într-un bazin îngropat, cu capacitate

de 50 m3, amplasat în zona sursei de alimentare cu apă. Sunt prevăzuţi hidranţi atât în zona de servicii, cât şi în depozit precum si extinctoare de interventie in caz de

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

7

incendiu.Debitul necesar pentru stingerea incendiilor autorizat este de Qinc = 5 1/s, rezerva pentru stingerea incendiilor aprobată este de Vinc = 50 m3.

Pentru activitatea de spalare roti autogunoiere consumul de apa este de 1200 l/zi (1,2 mc/zi). 7.1.2 Evacuarea apelor uzate:

Tipurile de ape uzate rezultate din activitate sunt:

- levigatul generat de depozitarea deseurilor in depozit; - ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare; - ape uzate rezultate de la rampa de spalare roti;

Levigatul rezultat in urma infiltrarii in depozit (celulele C1, C2, C3 si C4) a

apelor pluviale se colecteaza prin sistemul de drenaj format din conducte de PEHD si se evacueaza in 3 bazine de colectare cu capacitatea de 330 m3 fiecare si se pompeaza la statia de epurare.

Apele uzate (Qzi max = 2,752 m3/zi) provenite de la grupurile sanitare sunt evacuate în canalizarea proprie şi conduse într-un bazin betonat vidanjabil cu volumul de 80 m3. Periodic, apele uzate din acest bazin sunt preluate de către o societatea autorizata. Apele uzate rezultate in urma operatiei de spalare roti autogunoiere sunt evacuate intr-un bazin betonat avand volumul de 2,25 mc, in vederea decantarii materiilor sedimentabile, apoi sunt conduse gravitational, prin intermediul unei conducte din polipropilena Dn 110 m, in bazinul de prima ploaie (V=60 mc) aflat in vecinatatea statiei de spalat roti. Din acest bazin apele sunt dirijate prin pompare la statia de epurare levigat din incinta. Apele pluviale din zona de servicii (Q max = 7,50 m3/zi) sunt preluate de sistemul de canalizare si colectate intr-un bazin de stocare cu V=330 m3, bazin in care se stocheaza si permeatul rezultat in urma epurarii. 7.1. 3. Eficienta utilizarii apei 7.1.3.1. Operatorul va face un bilant de utilizare a apei cel putin o data la 5 ani. 7.1.3.2. Vor fi contorizate intrarile de apa. 7.1.3.3. Se vor controla permanent dispozitivele de blocare pentru toate furtunele si echipamentul de spalare. 7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIE ELECTRICE 7.2.1 Alimentarea cu energie electrica se face din Sistemul Energetic National prin filiala de distributie si furnizare a energiei electrice Electrica – Muntenia Sud, Sucursala Ilfov, si din sursa proprie prin intermediul a doua generatoare de rezerva.

Linia electrica aeriana alimenteaza 5 tablouri electrice: 1 tablou electric general si 4 tablouri electrice secundare pentru componentele functionale ale depozitului in special cabina cantar, pompa puţ apă, clădirea anexă, pompele de

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

8

motorină, pompele pentru levigat, instalaţia de tratare a levigatului, pompele pentru ape pluviale.

Linia electrică subterană alimentează 9 tablouri electrice pentru diferite componente funcţionale ale depozitului. Consumul de energie electrica este de 1100 MWh/an. 7.2.2 Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice. 7.3. UTILIZARE COMBUSTIBIL LICHID Combustibilul lichid (motorina) este folosit pentru:

- alimentarea autovehiculelor si utilajelor din dotare - aprovizionarea generatoarelor de curent (de rezerva)

Consumul de combustibil lichid este de 480 t/an. 8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1 Autorizatia se refera la primele 4 celule ale depozitului ecologic SC ECO SUD SRL de deseuri nepericuloase, cu urmatoarele caracteristici:

- suprafata fiecarei celule (nr. 1,2,3,4) = 4,2 ha; - volumul celulei nr. 1 = 1.378.490 m3; - volumul celulei nr. 2 = 1.748.820 m3

- volumul celulei nr. 3 = 1.217.867 m3 - volumul celulei nr. 4 = 1.850.000 m3. Depozitul va ajunge in faza finala la: - volum final = cca. 11.500.000 m3 deseuri compactate; - suprafata = 42 ha; - 8 celule de depozitare; - inaltimea totala = 40 m; - durata de functionare proiectata: 25 ani.

8.2 Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

Descrierea sistemului constructiv al depozitului

• Diguri de separatie pentru delimitarea celulelor de depozitare: - pentru marginile de separaţie dintre compartimente sunt prevazute diguri

de mici dimensiuni (înălţime de cca. 2 m), cu rol de separare hidraulică (stocare a levigatului) şi de gestionare a acestuia;

- pentru marginile de separaţie dintre celule şi perimetrul exterior al ariei de depozitare s-au realizat diguri de înălţime variabilă de la nivelul solului, în funcţie de topografia terenului (cca. 5 – 6 m), cu pante, atât interne cât şi externe, cu înclinaţia de 1/3.

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

9

• Sistemul de impermeabilizare a bazei si taluzurilor pentru celulele nr. 1, 2 si 3, cuprinde:

- strat de argilă cu grosime minimă de 100 cm (permeabilitate K<10-8 m/s) inclusiv pe toată înălţimea pereţilor laterali;

- geomembrană de HDPE cu grosime de 2 mm în contact direct cu stratul de argilă;

- geotextil neţesut de protecţie de 800 g/m2; • Sistemul de impermeabilizare a bazei si taluzurilor pentru celula nr. 4, cuprinde :

- strat de argilă compactata cu grosimea de 0,5 m pe toata baza si 1,0 m pe taluzurile interioare ale digurilor perimetrale (permeabilitate K<10-9 m/s) inclusiv pe toată înălţimea pereţilor laterali;

- geocompozit cu bentonita pe toata baza si peste digurile perimetrale cu grosimea de 10 mm, K=1x10-11 m/s; - geomembrană de HDPE cu grosime de 2 mm;

- geotextil neţesut de protecţie de 1000 g/m2; • Sistemul de drenare, colectare şi transport a levigatului este constituit din următoarele elemente:

- sistem de drenare pe fundul bazinelor, alcătuit dintr-un strat de material drenant (pietriş) cu grosime de 40 cm şi reţea de tuburi aflată în interiorul stratului de drenare. Între stratul drenant şi folia de geomembrană din HDPE s-a aplicat un geotextil cu o rezistenţă mare la poansonare, pentru protecţia geomembranei. Reţeaua de drenare este constituită dintr-un colector principal central cu DN 315 mm, la care sunt racordate tuburile secundare de diametru DN 200 mm.

- retea de tuburi de colectare levigat din PEHD amplasate de-a lungul digurilor perimetrale si ancorate prin structuri speciale, destinate si gazduirii sistemelor de extractie a levigatului;

- sistem de conducte exterioare către bazinele de colectare şi catre staţia de epurare a levigatului.

Sistemele sunt independente pentru fiecare celulă în parte. Transferul levigatului de la puţurile de colectare la bazinele de stocare se

realizează printr-o reţea de conducte comună cu DN 125 mm plasată la exterior, de-a lungul digului perimetral al depozitului.

• Sistemul de colectare a biogazului este alcatuit din - 14 puturi de captare a biogazului pe celulele nr. 1 si 2, 8 puturi de captare a

biogazului pe celula nr. 3 si 9 puturi de captare a biogazului pe celula nr. 4, cu D=600 mm fiecare realizate din geogrila bietirata pe cadre metalice. In interiorul fiecarui cos este montat cate un tub din HDPE perforat cu Dn 160 mm. Intre plasa

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

10

de geogrila si tubul perforat a fost introdus un strat de piatra (piatra de rau, piatra Sparta, bolovani, caramida sparta sau refuz de ciur) cu rol drenant pentru gaz.

La partea superioara este prevazuta o alta flansa, care va permite cuplarea unui nou tronson in faza operationala. La partea superioara a fiecarui cos conducta de polietilena este inbinata cu un tub metalic cu Dn 200-250 mm prevazut cu un capac pentru a preveni accesul precipitatiilor, si ventil pentru eliberarea biogazului. Pentru siguranta, tubul din metal rezistent la coroziune al fiecarui put de captare de pe celulele 1, 2 si 3 (22 bucati) este prevazut cu cate un opritor de flacara (arzator). Tubul metalic este protejat la exterior de un camin metalic, DN 450 mm prevazut cu capac.

- arzatoarele sunt alcatuite din: - clopotul de legatura si etansare cu coloana de colectare;

- corpul de reglaj al debitului; - coloana de ghidare; - ajutajul de amestec si ardere.

Alte dotari : • cabină pază; • gospodaria de apa alcatuita dintr-un put de medie adancime si un bazin de stocare apa de incendiu; • clădire anexă cu vestiare, sistem propriu de alimentare cu energie electrică hidrofor si magazie; • cabină operator cântare; • rampa de spalare roti autogunoiere • gospodaria de carburanti formata dintr-un rezervor suprateran de motorina si o pompa de alimentare; • platformă transfer deşeuri; • statie de sortare deseuri solide urbane (ambalaje PET, aluminiu, folie si materiale plastice HDPE si PP) apartinand S.C. ECO EURO PET S.R.L. cu o capacitate de 1250 t/zi alcatuita din:

doua buncare; benzi transportoare; camera de presortare; camera de sortare; presa hidraulica

• zonă de manevră, descărcare şi încărcare deşeuri; • atelier de întreţinere a utilajelor şi vehiculelor din dotare; • spaţii verzi • foraje de observatie - 6 foraje de observatie dispuse pe perimetrul exterior al depozitului

Echipamente mobile, vehicule si utilaje:

- compactoare picior de oaie - 2 buc. - incărcător frontal cu roţi - 2 buc. - excavator - 2 buc. Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

11

- dumpere - 10 buc. - buldozer - 1 buc. - basculanta -1buc. - autogunoiera – 1buc. - autoutilitara incendiu -1buc. - tractor cu remorca – 1 buc Mijloace de transport folosite in activitate: 3 autoturisme si 1 autobuz transport persone. 8.3. Planul de operare al depozitului Fluxul deseurilor in incinta depozitului este:

1. Accesul in incinta pe baza cartelei de acces; 2. Cantarirea – se efectueaza cu un cantar, conectat la un sistem

informational de evidenta; 3. Accesul catre zona de depozitare – se realizeaza numai pe platforme

betonate; 4. Descarcarea deseurilor – se face pe platforma de transfer cu suprafata de

cca. 4500 m2, de aici deseurile cad pe o platforma betonata cu suprafata de 3000 m2;

5. Inspectia pentru acceptare – se realizeaza vizual dupa descarcarea pe platforma de transfer

6. Sortarea deseurilor – deseurile sunt descarcate in doua buncare, apoi sunt preluate de doua benzi transportoare si conduse in camera de presortare unde au loc urmatoarele operatii: ruperea sacilor, indepartarea deseurilor nevalorificabile voluminoase si uniformizarea deseurilor ramase. Din camera de presortare deseurile sunt transportate de benzi transportoare in camera de sortare propriu-zisa unde se realizeaza separarea manuala a deseurilor valorificabile. Materialele reciclabile sortate (ambalaje PET, aluminiu, folie si materiale plastice HDPE si PP) sunt stocate in boxe si descarcate ulterior pe o banda care le va transporta la presa hidraulica, unde urmeaza sa fie compactate si legate in baloti.

7. Depozitarea propriu-zisa – cuprinde derularea mai multor etape a caror succesiune este dictata de pozitia topografica a frontului de lucru; etapele sunt: deseurile ramase urma procesului de sortare sunt incarcate cu ajutorul excavatorului in dumpere si descarcate in celula de depozitare, apoi compactate cu compactorul cu picior de oaie;

8. Acoperirea periodica a stratului de deseuri compactate – se realizeaza cu material inert rezultat din activitati de demolari si de constructie;

9. Profilarea formei depozitului – se executa periodic cu utilajele din dotare si se verifica anual prin ridicari topografice si profile care sa reprezinte grafic forma depozitului.

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

12

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

9.1. APA

Instalatiile de retinere si evacuare a poluantilor in apa constau din • bazin vidanjabil – este realizat din beton cu capacitatea de 80 m3; • statie de epurare a levigatului care functioneaza prin procedeul osmozei

inverse PALL, proces prin care toti poluantii sunt indepartati din levigat in proportie de peste 90%. Instalatia este automata (capacitate de 8 mc/h), fiind compusa din parti modulare ale etapei de lixiviere (osmoza inversa) legate in serie, amplasate intr-un container standardizat.

Fluxul tehnologic in cadrul epurarii levigatului este urmatorul: - corectare pH prin adaugarea de acid sulfuric; - prefiltrarea levigatului; - etapa de tratare a levigatului (treapta intai de osmoza inversa); - etapa de tratare a permeatului (treapta a doua de osmoza inversa); - stocarea permeatului in bazinul betonat (V=330 m3).

• sistem de colectare a levigatului - realizat din conducte de drenaj si

un dren colector construite din tuburi de PEHD, montate in fiecare compartiment operational al depozitului si racordat la 3 bazine de colectare cu o capacitate de 330 m3 fiecare, unde are loc o decantare primara si o pretratare, prin procese biologice anaerobe. Bazinele au rol de rezervor de egalizare si sunt dotate cu un sistem de acoperire.

Apele pluviale din zona servicii si permeatul rezultat in urma epurarii sunt stocate temporar in bazinul de sedimentare cu un volum de 330 m3 de unde sunt folosite in incinta depozitului, la igienizarea cailor de acces si la stopirea spatiilor verzi.

Apele uzate rezultate in urma spalarii rotilor autogunoierelor ajung in bazinul de prima ploaie, de unde sunt pompate in statia de epurare.

9.3 SOL 1. Masuri constructive adoptate pentru depozit. 2. Colectarea, epurarea si evacuarea controlata a levigatului.

9.4. ALTE DOTARI

Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

• Masuri de diminuare a fenomenului de spulberare a deseurilor usoare de vant : - separarea in depozit a deseurilor din plastic, balotarea si valorificarea acestora prin agenti economici autorizati.

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

13

• Masuri generale privind managementul problemei pasarilor: - depunerea rapida, compactarea zilnica si acoperirea periodica a deseurilor depuse in depozit in zona activa; - diminuarea pe cat posibil a zonelor active ale depozitului; - acoperirea cu strat de sol a compartimentelor inchise temporar;

• Masuri privind managementul problemei animalelor daunatoare si insectelor: -efectuarea dezinfectiei si a deratizarii lunare, de catre firmele specializate; - descarcarea rapida a deseurilor in cele doua buncare ale statiei de sortare, incarcarea deseurilor nevalorificabile rezultate in urma operatiunii de sortare, transportul deseurilor cu dumperul pe celula activa a depozitului, compactarea si acoperirea deseurilor cu materiale inerte.

• Descarcarea deseurilor se va face numai pe platforma de transfer, astfel incat sa se evite contactul mijloacelor de transport deşeuri cu celula de depozitare;

• Rampa pentru spalarea vehiculelor de transport deseuri; • Perdea perimetrala de protectie arboricola.

Gospodaria de combustibil este compusa dintr-un rezervor metalic, suprateran pentru depozitarea motorinei cu capacitatea de 10 t, amplasat intr-o cuva de retentie din beton. 10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT 10.1. AER 10.1.1 EMISII

1. Principalii constituenti ai gazului de depozit sunt: CH4, CO2, H2S, H2. 2. Ratele de emisie vor avea o variatie temporala generala specifica,

inregistrand o crestere continua pana la atingerea capacitatii maxime de depozitare, dupa care emisiile scad continuu, pana la disparitie.

3. In cazul emisiilor de particule rezultate din depozitarea materialelor cu risc de dezvoltare excesiva a prafului, deseurile vor fi umezite la descarcarea lor, folosind apa curata sau compactate imediat dupa descarcarea din vehicul si acoperite cu un material potrivit, (sol sau materiale de acoperire artificiale) cu o grosime suficienta.

Titularul activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale, se va preocupa de mentinerea zonelor de protectie sanitara definite conform O.M.S. 536/1997 Art. 11.

4. Emisiile de la vehicule vor fi reduse prin folosirea urmatoarelor tehnici de control: - revizia si intretinerea regulata a vehiculelor; - oprirea motoarelor atunci cand vehiculele nu sunt in functiune; - minimizarea deplasarilor vehiculelor pe amplasament.

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

14

10.1.2. IMISII

Concentratiile poluantilor in atmosfera nu trebuie sa depaseasca valorile limita din tabelul nr. 1 conform STAS 12574/87:

Tabel nr. 1 Nr. crt.

Indicator Perioada de mediere

Valoarea limita impusa mg/mc

30 min. 0,015 1. Hidrogen sulfurat Zilnica 0,008 30 min. 0,3 2. Dioxid de azot Zilnica 0,1 30 min. 6,0 3. Oxid de carbon Zilnica 2,0

Se vor respecta prevederile Legii nr. 655/2001 modificata prin HG nr.

543/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei. 10.2. Emisiile de efluent la iesire din statia de epurare levigat si apele pluviale impreuna cu permeatul rezultat in urma epurarii folosite la igienizarea cailor de acces si la stropirea spatiilor verzi din bazinul de sedimentare se vor incadra in limitele impuse prin HG 352/2005, anexa 3, tabel nr. 2 – NTPA – 001/2002: Tabel nr. 2

Nr. Crt. Indicator U.M Valoare maxima

admisa 1. pH Unit. pH 6,5-8,5

2. Reziduu filtrat la 1050C

mg/dm32000

3. Fosfor total mg/dm3 1

4. Materii totale in suspensie

mg/dm335

5. CCO-Cr mgO2/dm3 125 6. CBO5 mgO2/dm3 25 7. Azot amoniacal mg/dm3 2 8. Azotati mg/dm3 25 9. Azotiti mg/dm3 1 10. Sulfati mg/dm3 600 11. Sulfuri mg/l 1

12. Substante extractibile

mg/dm320

13. Compusi fenolici mg/dm3 0,3 14. Detergenti mg/dm3 0,5 15. Cloruri mg/dm3 500

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

15

16. Crom total mg/dm3 1 17. Cupru mg/dm3 0,1 18. Nichel mg/dm3 0,5 19. Mangan mg/dm3 1 20. Fier total mg/dm3 5,0 21. Zinc mg/dm3 0,5 22. Bacterii coliforme

totale nr. /100 cm3 10000

NOTA: Nici o emisie în apă nu trebuie să depăşească valorile limită de emisie menţionate în Tabelul nr. 2.

Evacuarea apelor uzate epurate se va face de asemenea in conditiile respectarii H.G. nr. 351/2005, referitor la eliminarea treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase. 10.3. SOL Indicatorii de calitate ai solului vor respecta valorile de referinta din Ordinul nr. 756/1997 pentru soluri cu folosinta mai putin sensibila, astfel : Tabel nr. 3

Nr. Crt.

Indicatori de calitate

Prag de alertamg/kg.

substanta uscata

Prag de interventie

mg/kg. substanta

uscata 1. Cu 250 500 2. Zn 700 1500 3. Pb 250 1000 4. Co 100 250 5. Ni 200 500 6. Cr 300 600 7. Cd 5 10 8. Mn 2000 4000

10.4 MIROS 10.4.1. Conform Standardului National 12574/87 – Conditii de calitate pentru aerul din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor dezagreabil si persistent este sesizat olfactiv. 10.4.2. Surse potentiale de mirosuri si masuri pentru diminuarea acestora sunt: • Emisia de biogaz – se vor lua masuri de control si prevenire a emisiilor de

biogaz; • Bazinele colectoare – aerarea zonelor de stocare a levigatului; Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

16

• Statia de epurare – respectarea tehnologiei de epurare; • Deseurile descarcate si depozitate, pana la acoperirea periodica cu strat de

pamant – se vor acoperi cu un strat de material inert (sol rezultat din sapaturi, deseuri din constructii si demolari, zguri, compost) in grosime de cca 10-20 cm; periodicitatea acoperirii este in functie de starea deseurilor (miros, granulometrie) si a conditiilor atmosferice, aceasta realizandu-se obligatoriu, in perioadele cu temperaturi ridicate si umiditate redusa.

10.5 ZGOMOT 10.5.1. Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa produca zgomote care depasesc urmatoarele limite de presiune a zgomotului (Leq, 30 min.), conform STAS 10.009/88, la limita incintei: - in timpul zilei: 65 dB(A); - in timpul noptii: 55 dB(A). 10.5.2. Se vor lua masuri pentru imbunatatirea controlului surselor de zgomot si efectuarea de inspectii regulate, in vederea reducerii zgomotului. 11.GESTIUNEA DESEURILOR, AMBALAJELOR SI SUBSTANTELOR PERICULOASE 11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

11.1.1 Deseuri nepericuloase Tabel nr. 4 Nr.Crt

Cod deseu

conf.HG 856/2002

Denumire deseu Cantitatea

Starea fizica

Depozitare

1 20 03 01 Deseuri menajere 0,68 t/an Solida Container deseuri menajere

2 20 01 01 Ambalaje hartie/ carton

0,1 t/an Solida Depozitare pe platforma betonata

3. 20 01 39 Ambalaje materiale plastice –PET

2,2 t/an Solide Depozitare pe platforma betonata

4. 20 03 04 Namol de la curatarea bazinului colector de ape uzate

0,93 t/an Solida Depozitare in depozitul Vidra

5. 19 02 99 Cartuse filtrante 1 buc/an Solide Depozitare in depozitul Vidra

6. 19 11 06 Namol de la statia de epurare levigat

9600 mc/an Solida Depozitare in depozitul Vidra

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

17

11.1.2 Deseuri periculoase

Tabel nr. 5 Nr.Crt

Cod deseu conf.HG 856/2002

Denumire deseu

Cantitatea Starea fizica

Depozitare

1. 13 02 05 Ulei de motor uzate

3t/an Lichida Butoi metal

2. 16 06 01 Acumulatori uzati

0,2 t/an Solida Depozitare pe platforma betonata

11.1.3 Deseuri comercializate

Tabel nr. 6 Nr.Crt

Cod deseu conf.HG 856/2002

Denumire deseu

Cantitatea

Starea fizica

Destinatia

1. 20 01 01 Ambalaje hartie

0,1 t/an Solida

2. 20 01 39 Ambalaje materiale plastice

2,2 t/an Solida

3. 13 02 05 Ulei de motor uzate

9,8 t/an Lichida

4. 16 06 01 Acumulatori uzati

0,2 t/an Solida

Societati autorizate pentru valorificare

11.1.4 Depozitarea definitiva a deseurilor Tabel nr. 7

Nr.Crt

Cod deseu conf.HG 856/2002

Denumire deseu Cantitatea Starea fizica Destinatia

1. 20 03 01 Deseuri menajere

0,68 t/an Solida Depozit de deseuri Vidra

2. 19 02 99 Cartuse fitrante 1 buc/an Solida Depozit de deseuri Vidra

3. 19 02 06 Namoluri de la bazinul de sedimentare

0,93 mc/an Solida Depozit de deseuri Vidra

4. 19 11 06 Namol statie de epurare levigat

9600 mc/an Solida Depozitare in depozitul Vidra

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

18

11.2. DESEURI COLECTATE, STOCATE TEMPORAR SI VALORIFICATE REZULTATE DIN ACTIVITATEA DE COLECTARE SI VALORIFICARE 11.2.1. Deseuri sortate si stocate temporar Tabel nr. 8

Nr.Crt

Cod deseu

conf.HG 856/2002

Denumire deseu Cantitatea (t/luna)

Starea fizica Depozitare

1. 15 01 02 Ambalaje materiale plastice -PET 220

Solida Depozitare pe platforma betonata de 168 m2

2. 17 04 02 Aluminiu 2,12

Solida Depozitare pe platforma betonata de 42 m2

3. 20 01 39 Folie plastic, materiale plastice HDPE si PP 20

Solida Depozitare pe platforma betonata de 42 m2/tip de deseu

Capacitatea de stocare a deseurilor reciclabile iesite din statia de sortare este de aproximativ 340 m2. 11.2.2. Deseuri valorificate Tabel nr. 9

Nr.Crt

Cod deseu

conf.HG 856/2002

Denumire deseu

Cantitatea (t/luna)

Starea fizica Destinatia

1. 15 01 02 Ambalaje materiale plastice -PET

220 Solida

SC EURO PET SRL

2. 17 04 02 Aluminiu 2,12 Solida SC EURO PET SRL 3. 20 01 39 Folie plastic,

materiale plastice HDPE si PP

20

Solida

SC EURO PET SRL

Se vor respecta prevederile: a) Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor; b) Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr.138/2006 care modifica si aproba OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile; c) H.G. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate; d) H.G 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase; Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

19

e) H.G.R. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje, modificata si completata de H.G. nr. 1872/2006; f) H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, modifcat prin H.G. nr. 210/2007; g) H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei 11.4. GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Precursori detinuti si utilizati in procesele tehnologice (statia de epurare a levigatului):

• acid sulfuric

Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase Legea nr. 186/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 121/2006 si a

Regulamentului din 26.03.2008 de aplicare a OUG 121/2006, privind regimul juridic al precursorilor de droguri; Modul de gospodarire:

- ambalare: - precursorii sunt ambalate in ambalaje originale in conformitate cu prevederile Legii nr. 186/2007 pentru modificarea si aprobarea O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri.

- transport: - pentru precursori se face conform Legea nr. 186/2007 pentru modificarea si completarea OUG nr. 121/2006 si a Regulamentului din 26.03.2008 de aplicare a OUG nr. 121/2006, privind regimul juridic al precursorilor de droguri.

- folosire/comercializare: -precursorii vor fi folositi exclusiv in procesele tehnologice pentru care au fost autorizati de catre Agentia Nationala pentru Substante si Preparate Chimice Periculoase.

12. METODA DE ACCEPTARE A DESEURILOR IN DEPOZIT 12.1. Titularul activitatii va controla ca activitatea de depozitarea a deseurilor sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie integrata de mediu si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia. 12.2. Toate documentele si informatiile referitoare la activitatea desfasurata in cadrul unui depozit de deseuri (de la faza de proiectare si pana la reconstructia ecologica) vor fi sistematizate in cadrul unui document numit Registrul depozitului. Acesta trebuie sa cuprinda: - modul global de abordare a activitatii de depozitare pe amplasamentul respectiv; - detalii de proiectare si constructie; - procedura de acceptare a deseurilor de depozitare, respectiv cea aplicata in caz de neconformare; Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

20

- autorizatia de mediu, insotita de documente doveditoare; - informatii referitoare la transportatorii de deseuri, amplasamentele de depozitare, dezvoltarea activitatii pe zone si etape; - detalii referitoare la colectarea si evacuarea levigatului si a gazului de depozit; - programul de monitorizare a calitatii factorilor de mediu in zona de influenta, inclusiv date rezultate din masuratori si analize pentru gaz, levigat, ape subterane, ape de suprafata, ape uzate epurate ; - schema detaliata de extindere a depozitului, de reconstructie ecologica si de monitorizare post- inchidere; - inregistrarea reclamatiilor, a neconformarilor si a masurilor de remediere; - supravegherea eficientei, inclusiv rapoarte de audit intern si extern, dupa caz. 12.3 Deseurile primite la depozitare se regasesc in prezenta autorizatia integrata de mediu. In depozitele de deseuri nepericuloase este permisa depozitarea urmatoarelor deseuri: • deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv

fractiuni colectate separat; • deseuri nepericuloase de orice alta origine, care indeplinesc criteriile de

acceptare stabilite prin Anexa nr. 3 la HG nr. 349/2005. Acceptarea deseurilor se bazeaza pe: listele de deseuri acceptate, definite dupa natura si origine; caracteristicile deseurilor, determinate prin metode de analiza standardizate. Criteriul preliminar de acceptare a deseurilor in clasa de depozitare a deseurilor nepericuloase, bazat pe caracteristicile deseurilor, adoptat in prezenta autorizatie: deseul nu trebuie sa contina constituientii periculosi prevazuti in Anexele 1D si sa nu aiba proprietatile periculoase prevazute in Anexa 1E la Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;

Se interzice amestecarea deseurilor in scopul de a satisface criteriile de acceptare. 12.4 Tipuri de deseuri acceptate la depozitare, sunt :

Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat

20 01 01 Hartie si carton 20 01 08 Deseuri biodegradabile de la bucatarii si

cantine 20 01 10 Imbracaminte 20 01 11 Textile 20 01 25 Uleiuri si grasimi comestibile 20 01 28 Vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele

decat cele specificate la 20 01 27 20 01 30 Detergenti, altii decat cei specificati la 20 01

29 Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

21

20 01 32 Medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 36 Echipamente electrice si electronice, altele

decat cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 si 20 01 35

20 01 38 Lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37* 20 01 39 Materiale plastice 20 01 40 Metale 20 01 41 Deseuri de la curatatul cosurilor 20 02 01 Deseuri biodegradabile 20 02 03 Alte deseuri nebiodegradabile 20 03 01 Deseuri municipale amestecate 20 03 02 Deseuri din piete 20 03 03 Deseuri stradale 20 03 04 Namoluri din fosele septice 20 03 06 Deseuri de la curatarea canalizarii 20 03 07 Deseuri voluminoase *20 03 99 Deseuri municipale, fara alta specificatie

Deseuri nepericuloase de alta origine, care satisfac criteriile de acceptare a deseurilor la depozitul de deseuri nepericuloase – conf. HG 349/2005 si care indeplinesc criteriile de acceptare conform Ordinului nr. 95/2005.

* se accepta la depozitare, analizand fiecare caz in parte in functie de caracteristicile deseurilor incluse 12.5. Criteriile care trebuie indeplinite de deseuri pentru a fi acceptate la depozitare pe fiecare clasa de depozit sunt stabilite prin Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri, si se revizuiesc in functie de modificarea conditiilor tehnico-economice. 12.6.Criteriile de acceptare a deseurilor intr-o clasa de depozite, bazate pe caracteristicile deseurilor, se vor referi la: -compozitia fizico-chimica; -continutul de materie organica; -biodegradabilitatea compusilor organici din deseuri; -concentratia compusilor potential periculosi /toxici in relatie cu criteriile enuntate anterior; -levigabilitatea compusilor potential periculosi/toxici in relatie cu criteriile enuntate anterior; -proprietati ecotoxicologice ale deseurilorale deseurilor si ale levigatului rezultat. 12.7. Deseurile primite trebuie sa fie: - clasificate in functie de natura si sursa de provenienta; - aduse de transportori autorizati; - insotite de documente doveditoare, in conformitate cu normele legale sau cu cele impuse de operatorul depozitului; Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

22

- cantarite; - verificate pentru stabilirea conformarii cu documentele insotitoare. 12.8 Operatorul de la receptia deseurilor trebuie sa fie instruit astfel incat sa aiba competenta necesara pentru verificarea transporturilor de deseuri si a documentelor insotitoare si pentru a sesiza neconformarile, de exemplu: - documentele insotitoare sunt incorecte, insuficiente sau necorespunzatoare; - deseurile transportate nu corespund cu cele descrise in documentele insotitoare, sau nu se incadreaza in conditiile impuse de autorizatia de mediu sau de normele legislative in vigoare. In caz de neconformare, operatorul trebuie sa aplice procedurile stabilite, vehiculul de transport fiind directionat catre o zona special amenajata, unde va ramane pana ce autoritatea competenta de control a depozitului ia o decizie in ce priveste deseurile transportate. In cazul in care deseurile au fost deja descarcate, acestea vor fi izolate pe cat posibil, iar vehicolul de transport va ramane in depozit pana la luarea unei decizii. 12.9 In Registrul depozitului vor fi consemnate toate neconformarile inregistrate, impreuna cu date referitoare la actiunile intreprinse, cine a luat deciziile si daca au fost inregistrate daune. 12.10 Titularul de activitate trebuie sa asigure gospodarirea deseurilor si a substantelor toxice si periculoase in conformitate cu definirea clasei de depozit prevazuta de proiect, astfel:

• nu sunt admise la depozitare urmatoarele: - deseuri lichide, explozive, corozive, oxidante, foarte inflamabile, inflamabile; - deseuri periculoase medicale sau alte deseuri clinice periculoase de la unitati medicale sau veterinare cu proprietatea H9, definita in anexa I E, si avand categoria prevazuta la lit. A pct. 14 din anexa nr. I C la Legea nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor; - toate tipurile de anvelope uzate, intregi sau taiate excluzand anvelopele folosite ca materiale in constructii intr-un depozit; - orice alt tip de deseu care nu satisface criteriile de acceptare, conform prevederilor Anexei 3 la HG 349/2005.

• depozitarea deseurilor se va face in celule, ce se vor acoperi periodic ( zilnic, daca conditiile climatice si mirosul degajat o impun) cu un strat de materiale inerte de aproximativ 10-20 cm;

• deseurile se vor compacta imediat dupa depozitare, urmarindu-se obtinerea unui grad de compactare de 0,8-1,1 t/m3.

12.11 La receptia deseurilor pentru depozitare se vor respecta prevederile Legii nr. 27/2007 care modifica Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, precum si prevederile planurilor national si regional de gestiune a deseurilor privind colectarea selectiva a acestora. Operatorul poate institui un sistem diferentiat de taxe pentru deseurile colectate Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

23

selectiv. De asemenea poate realiza, sistemul propriu de selectare a deseurilor folosind tehnici si instalatii agreate de autoritatea pentru protectia mediului si autoritatea de sanatate publica. 13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI 13.1. Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplica prevederile H.G. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase. 13.2. Activitatea legata de exploatarea depozitului se va desfasura in conformitate cu prevederile legale referitoare la normele de protectie a muncii si paza contra incendiilor si procedura in caz de accidente. 13.3. Procedura in caz de accidente, parte din managementul securitatii, este parte componenta a managementului general al societatii. Managementul securitatii va cuprinde:

• planurile si masurile generale pentru limitarea riscului unor accidente, • masuri de transmitere a informatiilor autoritatilor responsabile, • masuri privind pregatirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente,

pentru interventia in cazul unui accident si pentru limitare a consecintelor acestuia,

• monitorizarea performantei. 13.4. Titularul va lua masuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente prin: • luarea de masuri pentru asigurarea stabilitatii masei de deseuri, prin

executia digului de contur si exploatarea depozitului conform prevederilor din proiect;

• Interzicerea suprainaltarii depozitului peste inaltimea maxima de umplere prevazuta in documentatie;

• interzicerea accesul persoanelor neautorizate in incinta depozitului; • asigurarea conditiilor de igiena la locul de munca; • luarea de masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin:

instruiri, sisteme de avertizare asupra prezentei gazului de depozit, asigurarea rezervei intangibile de apa necesara pentru interventii, dotarea cu mijloace de stingere a incendiului, asigurarea echipamentelor de protectie;

• intocmirea planurilor de interventie in caz de accidente, avarii, care pot avea impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator si respectarea masurilor cuprinse in acestea.

13.5. Titularul autorizatiei trebuie sa se asigure ca Planul operativ de prevenire si management al situatiilor de urgenta, care trateaza orice situatie de urgenta care poate aparea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este functional. 13.6. Planul operativ de prevenire si combatere a accidentelor trebuie revizuit si actualizat in functie de conditiile nou aparute. Acesta trebuie sa fie disponibil pe Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

24

amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate. 14. MONITORIZAREA ACTIVITATII 14.1. AUTOMONITORIZAREA TEHNOLOGICA

Automonitorizarea tehnologica este o actiune distincta si are ca scop verificarea periodica a starii si functionarii amenajarilor din depozit in scopul reducerii riscurilor unor accidente, respectiv: Verificarea permanentă a stării de funcţionare a tuturor componentelor depozitului si anume:

- starea drumului de acces si a drumurilor din incinta; - starea impermeabilizarii in zonele de ancorare; - functionarea sistemelor de drenaj aferente depozitului de deseuri – apa

freatica si levigat; - functionarea drenurilor de gaze din masa deseurilor, a sistemelor de captare,

utilizarea lor in conditii de siguranta pentru personal si mediu; - starea stratului de acoperire in zonele unde nu se face depozitare curenta; - functionarea instalatiilor de evacuare a levigatului; - functionarea instalatiilor de epurare a levigatului; - functionarea canalizarii; - functionarea sistemului de evacuare a apelor pluviale;

Urmărirea gradului de tasare şi stabilitatii depozitului:

- comportarea taluzurilor si digurilor; - apariţia unor tasări diferenţiate si stabilirea masurilor de prevenire a lor; - aplicarea măsurilor de prevenire a pierderii stabilitatii – modul corect de

depunere a straturilor de deseuri.

14.2. MONITORIZAREA CALITATII FACTORILOR DE MEDIU IN FAZA DE FUNCTIONARE

14.2.1 Sistemul de control si urmarire a calitatii factorilor de mediu trebuie sa cuprinda:

1. Date meteorologice necesare stabilirii balantei de apa sunt: Tabelul nr. 10 Nr. crt.

Parametrii urmariti Frecventa

1. cantitatea de precipitatii zilnic 2. temperatura min., max., la ora 15 zilnic 3. directia si viteza dominanta a vantului zilnic 4. evapotranspiratia zilnic 5. umiditatea atmosferica, la ora 15 zilnic

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

25

2. Controlul calitatii levigatului, a gazului de depozit si frecventa determinarilor este: Tabelul nr. 11 Nr. crt.

Parametrii urmariti Frecventa

1. Volum levigat Lunar 2. Compozitia levigat din bazinul de colectare (pH,

CCOCr, CBO5, azot amoniacal, azotati, sulfati, sulfuri, fosfor total, substante extractibile, metale grele Cr, Cu, Ni, Zn, mangan, fier total), cloruri, cmpusi fenolici, detergenti, bacterii coliforme totale

Trimestrial

3. Controlul calitatii apei de suprafata Trimestrial 4. Posibile emisii de gaz si presiune atmosferica CH4,

CO2, H2S, H2

Lunar

3. Topografia depozitului, urmarindu-se:

- structura si compozitia deseurilor depuse in depozit – anual; - comportarea la tasare si urmarirea nivelului depozitului – anual. 14.2.2. AER Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti in conditiile stabilite in tabelul nr. 12: Tabelul nr. 12

Indicatori Frecventa Metoda de analiza CH4 Lunar CO2 Lunar H2S Lunar H2 Lunar

Conform standardelor in vigoare

Nota : - urmarirea cantitatii si calitatii gazului de depozit se efectueaza pe sectiuni reprezentative ale depozitului ; - titularul are obligatia raportarii la ARPM Bucuresti a rezultatelor masuratorilor precum si a planselor cu punctele de prelevare stabilite. 14.2.3 IMISII Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul imisiilor de poluanti la limita amplasamentului, in cel putin 2 puncte, in conditiile stabilite in tabelul nr. 13: Tabel nr. 13

Indicatori Frecventa Metoda de analiza Dioxid de azot trimestrial Conform standardelor in vigoareHidrogen sulfurat trimestrial Conform standardelor in vigoareOxid de carbon trimestrial Conform standardelor in vigoare Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

26

14.2.4. APA Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti din:

• Paraul Cocioc in doua puncte situate amonte si aval de arealul depozitului • permeatul rezultat in urma epurarii • apa din bazinul de sedimentare in care sunt colectate apele pluviale si

levigatul epurat in conditiile stabilite in Tabelul nr. 14: Tabel nr. 14

Nr. Crt. Indicator Frecventa Metoda de analiza

1. pH trimestrial SR ISO 10523/1997 2. Reziduu fix trimestrial STAS 9187/1984 3. Fosfor total trimestrial SREN 1189/2000

4. Materii totale in suspensie

trimestrial STAS 6953/1981

5. CCO-Cr trimestrial Metoda 8000 HACH 6. CBO5 trimestrial ISO 5815/2000 7. Azot amoniacal trimestrial ISO 7150-1/1984 8. Azotati trimestrial SR ISO 7890-1/98 9. Azotiti trimestrial SR ISO 6777/96 10. Sulfati trimestrial SR ISO 6777/1996 11. Sulfuri trimestrial Metoda 8131 HACH

12. Substante extractibile

trimestrial Metoda UV

13. Compusi fenolici trimestrial SR ISO 6439/01 14. Detergenti trimestrial SR ISO 9297/2001 15. Cloruri trimestrial SR ISO 9297/01 16. Crom Total trimestrial Metoda 8131 HACH 17. Cupru trimestrial SR ISO 7875 –1/1996 18. Fier total trimestrial SR 13315/1996 19. Nichel trimestrial SR ISO 6439/2001 20. Mangan trimestrial SR 8662/2 -96 21. Zinc trimestrial SR 8662-2/1997

22. Bacterii coliforme totale

trimestrial SR ISO 8288/2001

14.2.5. APA SUBTERANA

Controlul calităţii apei subterane se realizează prin foraje de control în cel

puţin 4 puncte, amplasate amonte si aval de depozit, pe direcţia de curgere a panzei freatice.

Indicatorii care se analizeaza in probele de apa subterana prelevate sunt:

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

27

Tabel nr. 15 Nr. crt

Indicatori Frecventa Metoda de analiza

1. pH semestrial SRISO 10523-97

2. Consum biochim de oxigen – CBO5

semestrial SR EN 1899/2-02

3. Consum chimic de oxigen – CCO-Cr

semestrial SR ISO 6060/96

4. Azot amoniacal semestrial STAS 7312/83 5. Reziduu filtrat la 1050C semestrial STAS 9187/84 6. Cadmiu semestrial SR ISO 8288-01 7. Crom total semestrial 8. Zinc semestrial SR ISO 8288-01 9. Nichel semestrial SR ISO 8288-01 10. Plumb semestrial SR ISO 8288-01

Se va urmari imbunatatirea calitatii apei subterane fata de momentul de

referinta, care se considera data intocmirii Studiului hidrogeologic. 14.2.6. SOL Controlul calitatii solului se face in 4 puncte de prelevare amplasate astfel:

- 2 langa bazinele de colectare levigat - un punct pe latura vestica si un punct pe latura estica a amplasamentului. Indicatorii de calitate analizati in probele prelevate sunt:

Tabel nr. 16

Nr. Crt.

Indicatori de calitate Frecventa Metoda de analiza

1. Cu anual 2. Zn anual 3. Pb anual 4. Co anual 5. Ni anual 6. Cr anual 7. Cd anual 8. Mn anual

Conform standardelor in vigoare

14.2.6.1.Descarcarile de deseuri se vor face in zonele desemnate ale zonelor de lucru. 14.2.6.2.Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor care deservesc activitatea proprie a depozitului şi conductelor subterane. Un program de testare şi verificare trebuie iniţiat pentru a se asigura că toate structurile sunt testate cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în RAM. Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

28

14.2.6.3.Titularul de activitate trebuie să aibă în depozit un număr adecvat de dispozitive de absorbţie si o cantitate corespunzătoare de substanţe de absorbţie adecvate pentru control şi absorbţia oricărei pierderi prin scurgeri accidentale de uleiuri de la utilajele din dotare. 14.2.6.4.Termenele de raportare si frecventa raportarilor poate fi modificata la solicitarea scrisa a autoritatii competente pentru protectia mediului

14.2.7. DESEURI 14.2.7.1. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare. 14.2.7.2. Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor conform specificatiilor din tabelele 4-7. Nu trebuie eliminate/recuperate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil ARPM Bucuresti si APM Ilfov şi fără acordul prealabil scris al acestora. 14.2.7.3. Deşeurile trimise în afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activităţi. Deşeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activităţii la amplasamentul de recuperare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul şi în conformitate cu legislaţia şi protocoalele naţionale. 14.2.7.4. Nu trebuie făcut nici un amendament sau modificare în nici o clasificare agreată, expediere, transport, eliminare sau recuperare a deşeurilor fără acordul scris prealabil al ARPM Bucuresti si APM Ilfov. 14.2.7.5. Un registru complet cu probleme legate de operaţiunile şi practicile de management al deşeurilor proprii de pe acest amplasament, trebuie păstrat de către titularul autorizaţiei si trebuie pus în orice moment la dispoziţia persoanelor autorizate pentru realizarea inspecţiei. Acest registru trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

Cantităţile de deşeuri gestionate pe amplasament, însoţite de codul din Codul European al Deşeurilor pentru deşeurile transportate;

Numele agentului şi transportatorului de deşeuri şi detaliile lor de autorizare (să includă adresa instalaţiei finale destinate eliminării/recuperării deşeurilor.)

Confirmarea scrisă a transportatorului privind acceptarea şi eliminarea/recuperarea oricăror transporturi de deşeuri periculoase şi locul de depozitare/eliminare.

O copie a acestui registru privind Managementul Deşeurilor trebuie depusă la ARPM Bucuresti ca parte a RAM pentru amplasament. 14.3. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA 14.3.1. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al ARPM Bucuresti după evaluarea rezultatelor testărilor.

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

29

14.3.2. Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul sigur şi permanent la punctele de prelevare şi monitorizare. 14.3.3. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, în vederea definirii nivelului de afectare a calităţii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare acreditate.

15. RAPORTARI LA UNITATEA TERIRORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele HG nr. 140/2008 privind Registrul poluantilor emisi si transferati. Rapoartele finale trebuie depuse la Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6. Rapoartele trebuie depuse astfel: Tabel nr. 17 - Rapoarte periodice:

Raport Frecventa raportarii

Data de depunere a raportului

Emisii/Imisii Lunar/Trimestrial Zece zile de la incheierea lunii/trimestrului

Compozitia levigatului din bazinul de colectare Trimestrial Zece zile de la incheierea

trimestrului Calitatea apelor uzate epurate (levigat) Trimestrial Zece zile de la incheierea

trimestrului

Volum levigat Lunar Zece zile de la incheierea lunii

Calitatea apei subterane Semestrial Zece zile de la incheierea semestrului

Calitatea apei de suprafata Trimestrial Zece zile de la incheierea trimestrului

Situatia gestiunii deseurilor, conf. chestionarelor statistice anuale

Data inscrisa in chestionar -

Cantitatea de deşeuri colectate, valorificate şi livrate (tone) către agenţii economici specializaţi în reciclare

Anual Zece zile de la incheierea anului

Raportul anual de mediu –RAM Anual Pana la 31 ianuarie din

fiecare an Raportare emisiilor conf. H.G. nr. 140/2008 privind Registrul poluantilor emisi si transferati

Anual Data inscrisa in formularele transmise de catre ARPM Bucuresti

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

30

Tabel nr. 18 - Rapoarte singulare Raport Data de depunere a raportului

Notificările în caz de funcţionare necorespunzătoare a instalaţiilor de reducere a poluării

În cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului.

Plan de închidere definitivă a depozitului

Odată cu cererea pentru Aviz de mediu la incetarea activitatii

Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale

Odata cu documentatia de solicitare a autorizatiei, actualizare anuala

Reclamatii –daca este cazul 10 zile de la inchiderea lunii in care se face reclamatia

Orice efecte ecologice negative semnificative constatate prin programul de monitorizare

max. 12 ore de la constatare

Notificarea intentiei de inchidere/deschidere a unei celule

-

Notificarea montarii unor noi arzatoare

-

Raportarea datelor de monitorizare trebuie efectuata in conformitate cu standardele Comunitatii Europene

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de surse, in conformitate cu cerintele H.G. nr. 140/2008 si Regulamentul(CE) nr.166/2006 privind Registrul poluantilor emisi si transferati, la termenele din tabelul nr. 17

Titularul autorizaţiei va înregistra toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu

Titularul autorizaţiei va înregistra toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare astfel de înregistrare va oferi detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei . De asemenea, se va păstra un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei va depune un raport la Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite va fi inclus în RAM

Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.R.P.M. Bucureşti după evaluarea rezultatelor

Titularul autorizaţiei va menţine un dosar pentru informarea publicului, la sediul unităţii. Acest dosar va conţine obligatoriu minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.R.P.M. Bucureşti şi titularul autorizaţiei

- Autorizaţia integrată de mediu - Solicitarea Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

31

- Raportările anuale către A.R.P.M. Bucureşti - Registrul de control al G.N.M. - Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante. 16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII 16.1. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata. 16.2. Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului. 16.3. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia. 16.4. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora. 16.5. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora. 16.6. Titularul de activitate are obligatia sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizatiei integrate de mediu, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei intgrate de mediu precum si faptul ca urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii. A.R.P.M. Bucuresti va informa titularul cu privire la obligatiile de mediu care trebuiesc asumate de partile implicate si/sau necesitatea revizuirii autorizatiei integrate de mediu, dupa caz; 16.7. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente care poate avea impact semnificativ asupra mediului; 16.8. Operatorul depozitului este obligat sa isi constituie un fond pentru inchiderea si urmarirea post inchidere a depozitului, denumit Fond pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia postinchidere. Fondul trebuie sa se pastreze intr-un cont purtator de dobanda deschis la o banca comerciala. Dobanda obtinuta constituie sursa suplimentara de alimentare a fondului. 16.9. Consumarea fondului pentru inchiderea depozitului de deseuri se face pe baza situatiilor de lucrari care se intocmesc odata cu realizarea lucrarilor la inchiderea depozitului sau a unei parti a depozitului. Operatorul utilizeaza fondurile constituite in acest scop pe baza situatiilor de lucrari justificative.

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

32

16.10. Depunerea deseurilor in celula de depozitare se va realiza in straturi cat se poate de subtiri, maxim 1 m si compactarea lor. Densitatea de compactare min. va fi de 0,8 t/mc. 16.11 Acoperirea periodica a deseurilor descarcate si compactate pentru a se evita mirosurile, imprastierea de vant a deseurilor usoare si aparitia insectelor si pasarilor. Pot fi utilizate: deseuri solide si minerale, deseuri de constructii si demolari, compost. 16.12 Se vor intretine si exploata in perfecta stare de functionare sistemul de colectare a levigatului si se va asigura curatirea permanenta a acestuia. 16.13 Respectarea criteriilor si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare conform celor prevazute in autorizatie. 16.14 Operatorul este obligat sa notifice la ARPM Bucuresti cu 90 de zile inainte orice modificare care afecteaza activitatea sau o parte din activitate. 16.15 Prezenta autorizatie se aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea deseurilor si pana la depozitarea acestora pe depozit. 16.16 Notificarea autorităţilor :

• Titularul Autorizaţiei trebuie să notifice ARPM Bucuresti si Comisariatul Judetean al Garzii de Mediu prin fax si/sau nota telefonica şi electronic, dacă este posibil, la sediul ARPM Bucuresti, imediat ce se confruntă cu oricare din următoarele situaţii: a). Orice emisie în aer, care depăşeşte valorile limită prevăzute în

autorizaţie, de la orice punct potenţial de emisie ; b). Orice funcţionare defectuoasă sau defecţiune a echipamentului de

control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament;

c). Orice incident cu potenţial de contaminare a apelor de suprafaţă şi subterane sau care poate reprezenta o ameninţare de mediu pentru aer sau sol ;

d). Orice emisie care nu se conformează cu cerinţele prezentei Autorizaţii. • Titularul Autorizaţiei trebuie să includă, ca parte a notificării, data şi ora

incidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de incident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea reapariţiei.

• Titularul Autorizaţiei trebuie să inregistreze orice incident, prezentat mai sus. Această inregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului, dar si toate măsurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea deşeurilor generate şi a efectelor asupra mediului şi evitarea reapariţiei acestuia. După inregistrarea incidentului, titularul Autorizaţiei trebuie, cât mai curând posibil, să depună la ARPM Bucuresti raportul privind incidentul.

• Un raport care descrie pe scurt incidentele consemnate trebuie depus la ARPM Bucuresti ca parte a RAM.

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

33

• În cazul oricărui incident precizat mai sus care are legătură cu deversările în apa inclusiv, apa subterana, titularul autorizaţiei trebuie să notifice Apele Române imediat după incident.

• În cazul oricărei situaţii de mai jos, titularul trebuie sa transmita o notificare scrisă către ARPM Bucuresti:

Încetarea permanentă a oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate;

Încetarea oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate pentru o perioadă care poate depăşi un an;

Reluarea exploatării oricărei părţi sau a întregii Instalaţii Autorizate după perioada de oprire. • Orice modificare privind următoarele detalii depuse de Operator în solicitare trebuie notificată la ARPM Bucuresti în scris în 14 zile de la apariţia ei:

modificări privind numele sub care societatea este înregistrata la Registrul Comerţului, adresa sediului social al Operatorului;

modificări privind aspecte specifice ale ultimului deţinător al instalaţiei, acţionariatului (inclusiv detalii ale unui consorţiu final în cadrul căruia Operatorul a devenit o sucursală)

măsuri luate privind implicarea Operatorului în administraţie, intrarea Operatorului într-un aranjament voluntar al companiei sau în proces de lichidare.

16.13 Titularul autorizatiei are obligatia respectarii prevederilor O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. 16.14 Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii pe perioada de valabilitate a prezentei autorizatii, poate conduce la revizuirea autorizatiei integrate de mediu de catre ARPM. Titularul autorizatiei este obligat sa prezinte in acest scop la ARPM Bucuresti orice act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de la obtinerea acestuia. 16.15. Ca urmare a incheierii acordului nr. 1481/19.02.2007 intre S.C. ECO EURO PET S.R.L. si S.C. ECO SUD S.R.L., S.C. ECO EURO PET S.R.L. va desfasura activitatea de sortare deseuri nepericuloase (ambalaje PET, aluminiu, folie si materiale plastice HDPE si PP) cu respectarea celor prevazute prin prezenta autorizatie integrata de mediu si a prevederilor legislatiei in vigoare. 17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR 17.1.Se vor respecta prevederile H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate. 17.2.Aplicarea imediat a stratului de impermeabilizare a suprafetei celulei dupa umplerea completa. Titularul activitatii la atingerea capacitatii maxime de depozitare a celulei in exploatare este obligat sa realizeze inchiderea acesteia conform cerintelor Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

34

Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor si sa prezinte la ARPM Bucuresti planul starii de fapt in maxim o luna dupa umplerea celulei. 17.3. Operatiile de inchidere vor avea la baza un proiect realizat pe baza unui plan de inchidere, ce va avea toate avizele impuse de legislatia in vigoare. 17.4. Inchiderea depozitului de deseuri se realizeaza utilizand „Fondul pentru inchiderea depozitului de deseuri si urmarirea acestuia post-inchidere”. Fondul constituit pana la un anumit moment de timp din durata de functionare a depozitului poate fi utilizat pentru inchiderea partiala (a unei celule cu capacitatea epuizata). Consumul Fondului sa va face pe baza de situatii de lucrari, ce vor fi intocmite o data cu realizarea lucrarilor de inchidere. 17.5. Inchiderea si refacerea celulelor pe masura epuizarii capacitatii lor. Straturile sistemului de acoperire trebuie sa asigure:

- retinerea deseurilor; - gestionarea producerii levigatului (prin controlarea intrarii apelor pluviale); - prevenirea scaparilor necontrolate de gaz din depozit, sau a patrunderii

aerului in masa de deseuri; - utilizarea ulterioara a terenului.

Se va reface structura solului prin acoperirea depozitului cu : - strat de egalizare din material steril cu grosime de 25 cm ; - strat de argila cu grosimea de 50 cm ; - strat vegetal cu grosimea totala de 50 cm.

- dupa reabilitare se va proteja suprafata prin plantarea de plante ierboase, graminee si alte specii vegetale cu radacini putin adanci pentru a nu se deteriora stratul de etansare . 17.6. Operatorul este responsabil de intretinerea, supravegherea, monitorizarea si controlul postinchidere ale depozitului; • Perioada de monitorizare post inchidere este de min. 30 de ani sau eventual mai

mult, pana la stabilizarea completa a deseurilor; • Titularul activitatii este obligat sa raporteze anual la ARPM Bucuresti

rezultatele activitatii de automonitorizare postinchidere. • Operatorul depozitului este obligat sa anunte in mod operativ autoritatea

competenta pentru protectia mediului privind producerea de efecte semnificative negative asupra mediului, relevante prin procedurile de control si sa respecte decizia autoritatii teritoriale pentru protectia mediului privind masurile de remediere impuse in perioada postinchidere. Automonitorizarea calitatii factorilor de mediu in faza post inchidere:

Tabel nr. 19 Nr. Crt.

Natura indicatorilor urmariti si modul de monitorizare/sondare

Frecventa

Datele meteorologice: - cantitatea de precipitati, - temperatura min., max. la ora 15,00 - evaporare direct cu lisimetrul sau prin

Zilnic, medie lunara; Medie lunara; Zilnic, medie lunara;

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

35

stabilirea umiditatii aerului (la ora 15,00) - umiditatea aerului la ora 15,00.

Medie lunara

- volumul levigatului - nivelul levigatului in corpul depozitului - compozitia levigatului (pH, CCOCr, CBO5, azot amoniacal, azotati, sulfati, fosfor total, substante extractibile, metale grele : Cr, Cu, Ni, Zn, cloruri, compusi fenolici, detergenti, bacterii coliforme totale)

La 6 luni La 6 luni La 6 luni

Principalii indicatori de calitate a apelor subterane: pH, CBO5, CCO-Cr, reziduu filtrat la 1050 C, azot amoniacal metale grele (cadmiu, crom total, zinc, nichel, plumb) – probe prelevate din foraje de monitorizare situate in amonte si aval de depozit.

La 6 luni

Posibile emisii de gaz si presiune atmosferica CH4, CO2, H2S, H2

Semestrial

18. VALABILITATE 18.1.Activitatea desfasurata de SC ECO SUD SRL intra sub incidenta Directivei nr. 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor, transpusa in legislatia nationala prin HG nr. 349/2005. 18.2. Prezenta Autorizaţie integrată de mediu revizuita conţine 37 de pagini si intră în vigoare la data de 11.06.2009 şi este valabilă până la 15.10.2017. 18.3. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrate de mediu;

b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive;

c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupune utilizarea altor tehnici;

d) modificarea substantiala a continutul actelor de reglementare care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii

e) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizaţie, conduce la suspendarea activităţii după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

36

perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, A.R.P.M. Bucureşti dispune, după expirarea termenului de suspendare, anularea autorizaţiei integrate de mediu.

Verificarea conformării cu prevederile prezentului act se face de către G.N.M. – Comisariatul jud. Ilfov şi Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bucureşti.

A.R.P.M. Bucureşti îsi rezervă dreptul de a modifica limitele pentru emisiile şi imisiile de poluanţi datorate activităţii, în funcţie de evoluţia procesului de transpunere a legislaţiei Comunităţii Europene în legislaţia naţională. p.DIRECTOR COORDONATOR, SEF SERVICIU AUTORIZARE SI chim. Simona Mihaela Saceanu CONTROLUL CONFORMARII, ing. Roxana Costache

INTOCMIT, geog. Gabriela Ionescu

Aleea Lacul Morii, nr. 1 www.arpmb.ro Tel: 021.430.66.72, 21.430.66.77 Sectorul 6, cod 060841 Bucuresti E-mail: [email protected] Fax : 021.430.66.75

37