autorizatie integrata de mediu - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/arpm bucuresti/autorizatii...

of 29 /29
1 Nr. 2660/23.10.2006 AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU Numarul de inregistrare al autorizatiei: 40 Titularul autorizatiei: S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.- Incinerator de deseuri periculoase Amplasamentul activitatii: Bucuresti, sector 1, Drumul Rudeni – Chitila, nr. 10 Categoria de activitate conf. Anexei 1 la OUG nr. 152/2005, aprobata de Legea nr. 84/2006: 5.1 – Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai mare de 10 tone/zi.Cod CAEN: 9000 -Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare; Cod NOSE-P: 109.03 Cod SNAP 2: 0902 Emisa de: Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii Data emiterii: 23.10.2006 DIRECTOR EXECUTIV, Chim. Simona Mihaela Saceanu ; MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, cod 77613, BUCURESTI, ROMANIA cod fiscal 4221357 Telefoane: (021) 490.61.76; 490.61.77. Tel / Fax (permanent): (021) 490.61.75 e-mail: [email protected] [email protected]. b.ro AGENTIA NATIONALA DE PROTECTIA MEDIULUI A.R.P. M. Bucuresti

Upload: vodang

Post on 17-Dec-2018

269 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

1

Nr. 2660/23.10.2006

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU

Numarul de inregistrare al autorizatiei: 40

Titularul autorizatiei:

S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.-

Incinerator de deseuri periculoase

Amplasamentul activitatii: Bucuresti, sector 1, Drumul Rudeni – Chitila,

nr. 10

Categoria de activitate conf. Anexei 1 la OUG nr. 152/2005, aprobata

de Legea nr. 84/2006: “5.1 – Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase,

definite potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai

mare de 10 tone/zi.”

Cod CAEN: 9000 -Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si

activitati similare;

Cod NOSE-P: 109.03

Cod SNAP 2: 0902

Emisa de: Serviciul Autorizare si Controlul Conformarii

Data emiterii: 23.10.2006

DIRECTOR EXECUTIV,

Chim. Simona Mihaela Saceanu

;

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

AGENTIA REGIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, cod 77613, BUCURESTI, ROMANIA cod fiscal 4221357 Telefoane: (021) 490.61.76; 490.61.77.

Tel / Fax (permanent): (021) 490.61.75 e-mail: [email protected] [email protected].

b.ro

AGENTIA NATIONALA DE PROTECTIA MEDIULUI

A.R.P.

M.

Bucuresti

Page 2: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

2

1.DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII

S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.

Adresa: Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 17

Telefon: 233.17.62

Fax: 233.17.63

e-mail: [email protected]

1.1. Amplasarea activitatii

Adresa: Bucuresti, sector 1, Drumul Rudeni-Chitila, nr. 10

Telefon: 490.24.25

Fax: 490.24.26

2.TEMEIUL LEGAL

2.1. Ca urmare a cererii adresate de S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT

S.R.L. cu sediu in Bucuresti, sector 1, Sos. Bucuresti – Ploiesti, nr. 17 inregistrata la

A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 2660 din 31.05.2006, si a completarilor inregistrate ulterior

cu 3365 din 06.07.2006, nr. 4653 din 13.09.2006, in urma analizarii documentelor

transmise, a verificarii in teren si a parcurgerii etapelor procedurale, in baza OUG nr.

195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari prin Legea nr. 265/2006,

a Hotararii Guvernului nr. 408/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, a

Hotarari Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea si functionarea Agentiei

Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.

152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii aprobata de Legea nr.

84/2006, al Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a

autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat prin Ordinul Ministrului nr.

1158/2005, se emite prezenta autorizatie integrata de mediu.

2.2. Activitatile specifice societatii se vor desfasura obligatoriu in conformitate cu

prevederile urmatoarelor acte normative care sunt in concordanta cu standardele

UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

• OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si aprobata de Legea nr.

265/2006 care transpune DC 85/337/CEE (modificata prin DC 97/11/CE); DC

90/313/CE; DPEC 2001/42/CE; DC96/62/CEE; DC1999/30/CE; DPEC

2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE; DC 91/689/CEE; DPEC

2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE; DC 75/439/CEE; DC 91/157/CEE;

RC 259/93; DC 92/43/CEE; DC 79/409/CEE;

• Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea OUG nr. 243/2000 privind protectia

atmosferei care transpune DC 96/62/CEE; DC 1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE;

DC 92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE;

• Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Conventiei-cadru a Natiunilor Unite

asupra schimbarilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992 care

transpune Decizia 2004/280/CE si DC 93/389/CEE modificata de DC

99/296/CEE;

Page 3: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

3

• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de

igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei ;

• Legea nr. 263/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2003 privind

regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase care transpune DC

67/548/EEC, D 88/379/EEC, R 793/93;

• Legea nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 200/2000 care

transpune prevederile Directivei Consiliului 67/548/CEE privind clasificarea,

etichetrea si ambalarea substantelor periculoase si ale Directivei 1999/45/CE privind

clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor periculoase;

• Legea nr. 426/2001 de aprobare a Ordonantei nr. 78/2000 privind regimul

deseurilor, modificata de OUG 61/2006, care transpune DC 75/442/CEE

(amendata de DC91/156/CEE); DC 96/59/CE; DPEC 2000/76/CE; DPEC

94/62/CE; DC 99/31/CE;

• H.G. nr. 1159/2003 pentru modificarea H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea

uleiurilor uzate care transpune DC 75/439/CEE (amendata de DC87/101/CEE si

de DC 91/692/CEE);

• Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor in

conformitate cu Catalogul European al Deseurilor care transpune Decizia nr.

2000/532/CE, amendata de Decizia nr. 2001/119 privind lista deseurilor;

• H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje care

transpune in legislatia nationala Directiva Parlamentului si Consiliului nr.

94/62/CE privind ambalajele si deseurile de ambalaje, amendata prin Directiva

Parlamentului si Consiliului 2004/12/CE, Decizia Comisiei Europene 97/129/CE

privind sistemul de identificare si marcare a materialelor de ambalaj, Decizia

Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de baze de

date;

• H.G. nr. 124/30.01.2003 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii

mediului cu azbest, modificata de H.G. nr. 734/2006 care transpune Directiva

Consiliului 87/217/CEE din 19 martie 1987 cu privire la prevenirea si reducerea

poluarii mediului cauzate de azbest;

• H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor care transpune Directiva nr.

1999/31/EC privind depozitarea deseurilor;

• H.G. nr. 321/14.04.2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiental care

transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea si managementul zgomotului

in mediul inconjurator – Declaratia Comisiei formulata in cadrul Comitetului de

Conciliere privind evaluarea si managementul zgomotului;

• H.G. nr. 352/21.04.2005 pentru modificarea H.G. nr. 188/28.02.2002 privind

aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor

uzate care transpune Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor

uzate urbane modificata de Directiva 98/15/CE;

• H.G. nr. 448 din 19 mai 2005 privind deseurile de echipamente electrice si

electronice care transpune Directiva nr. 2002/96/EC privind deseurile de

echipamente electrice si electronice si Directiva nr. 2003/108/EC de modificare a

Directivei nr. 2002/96/EC privind deseurile de echipamente electrice si

electronice.

Page 4: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

4

• H.G. nr. 268 /2005 pentru modificarea si completarea H.G. 128/2002 privind

incinerarea deseurilor care transpune Directiva 2000/76/CE.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila,

contraventionala sau penala, dupa caz.

3. CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea cuprinsa in Anexa I a OUG nr. 152/2005, aprobata de Legea nr.

84/2006:

“5.1 – Instalatii pentru eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, definite

potrivit prevederilor legislatiei in vigoare, avand o capacitate mai mare de 10

tone/zi.”

Capacitatea proiectata a modulului 1 - 680 kg/h, 6.000 t/an.

4. DOCUMENTATIA SOLICITARII

Documentatia care a stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu cuprinde:

• Formular de solicitare pentru emiterea autorizatiei integrate de mediu, intocmit

de S.C. AGRARO CONSULT S.R.L.;

• Raport de amplasament, intocmit de S.C. AGRARO CONSULT S.R.L.

• Evaluare comparativa a modului de aplicare a tehnologiei si a nivelului de

performanta de mediu realizate in cadrul Incineratorului de deseuri periculoase

Chiajna apartinand S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.

intocmita de S.C. AGRARO CONSULT S.R.L.

• Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa

Tribunalul Bucuresti nr. 49386 din 13.06.2006

• Contract de concensiune nr. 903/24.03.1999 incheiat cu Primaria Comunei

Chiajna privind concesionarea terenului pe care se afla amplasat depozitul de

deseuri;

• Autorizatie de construire nr. 737/16 R/20552/05 din 30.08.2005 eliberata de

Primaria Sectorului 1- Bucuresti;

• Abonament de utilizare/explotare a resurselor de apa nr. 405 din 2005 incheiat

cu Administratia Nationala “Apele Romane”, Directia Apelor Arges-Vedea;

• Contract de furnizare a energie electrica nr. 213/07.11.2001 incheiat cu SC

ELECTRICA MUNTENIA SUD SA – FEED ILFOV;

• Autorizatie de gospodarire a apelor nr. 48-BU/25.08.2006 emisa de

Administratia Nationala “Apele Romane”, Directia Apelor Arges – Vedea,

Sistemul de Gosposarire a Apelor Ilfov-Bucuresti;

• Plan de incadrare in zona si plan de situatie.

Page 5: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

5

5. MANAGEMENTUL ACTIVITATII

5.1. Titularul Autorizatiei are implementat Sistemul de Management de Mediu

conform ISO 14001:1996 certificat de catre IQNet si Societatea Romana pentru

Asigurarea Calitatii (SRAC).

5.2. Titularul autorizatiei se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi

realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea sau perturbarea

semnificativa a zonelor de agrement sau recreationale sau a mediului din afara

limitelor amplasamentului .

5.3. Titularul autorizatiei va stabili si va mentine un Sistem de Management al

Autorizatiei (SMA), care sa indeplineasca cerintele prezentei Autorizatii . SMA va

evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea

tehnologiei mai curate, productiei mai curate, reducerii si minimizarii deseurilor si va

include cel putin elementele mentionate in planul de actiune – planificarea

obiectivelor si sarcinilor de mediu, astfel:

o Titularul autorizatiei va pregati o planificare anuala a obiectivelor si sarcinilor de

mediu. Planificarea va contine termene pentru atingerea seturilor de sarcini .

o La stabilirea programului de sarcini si obiective, titularul autorizatiei va avea in

vedere aspectele mentionate in Tabelele nr. 12 si nr. 13 .

5.4. Titularul va pregati si va depune la A.R.P.M. Bucuresti, ca parte a Raportului

Anual de Mediu (RAM), un raport privind modernizarea, care va include si

performantele obtinute in indeplinirea sarcinilor stabilite, precum si modificarile

intervenite . Astfel de rapoarte vor fi pastrate pe amplasament pentru o perioada de

cel putin 7 ani si vor fi puse la dispozitia persoanelor cu drept de control conform

legislatiei in vigoare .

5.5. Contributia la Registrul Emisiilor de Poluanti (REP)

Substantele care vor fi obligatoriu incluse in raportul catre A.R.P.M. sunt cele

specificate prin prezentul document, anual. Contributia la REP va fi pregatita in

conformitate cu ghidurile relevante emise de Autoritatea de Protectie a Mediului si va

fi depusa/transmisa ca parte a RAM .

5.6. Documentatia

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine un sistem propriu de management

al documentelor de mediu care va fi comunicat catre A.R.P.M. Bucuresti .

5.7. Actiunea corectiva

Titularul Autorizatiei va stabili si va mentine proceduri pentru a asigura faptul

ca sunt luate masuri corective in cazul in care cerintele impuse de prezenta

Autorizatie nu sunt indeplinite. In cazul raportarii unei neconformari cu conditiile

prezentei Autorizatii, se vor declara si responsabilitatea, precum si autoritatea pentru

initierea de investigatii si actiuni corective suplimentare .

Page 6: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

6

5.8. Constientizare si instruire

Titularul Autorizatiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protectia

mediului, in sensul minimizarii consumurilor de materii prime, materiale auxiliare,

combustibili, precum si minimizarea deseurilor si masuri in caz de urgenta, functie de

instalatia pe care-si desfasoara activitatea . Registre adecvate privind instruirile vor fi

pastrate .

Personalul va fi calificat conform specificului instalatiei pe baza de studii,

instruiri si/sau experienta adecvata .

Titularul Autorizatiei va transmite cate o copie a prezentei Autorizatii tuturor

angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile prezentei Autorizatii .

5.9. Responsabilitati

Titularul Autorizatiei se va asigura ca o persoana responsabila cu probleme de

protectia mediului va fi in orice moment disponibila pentru a se intalni cu

reprezentantii A.R.P.M. Bucuresti .

5.10. Comunicare

Titularul Autorizatiei se va asigura de faptul ca publicul poate obtine informatii

privind performantele de mediu ale titularului activitatii.

Titularul Autorizatiei va depuna la A.R.P.M., nu mai tarziu de 31 ianuarie in

fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic

precedent, care trebuie sa indeplineasca cerintele A.R.P.M. Bucuresti . Acest raport

va include obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 12 si Tabelul

nr. 13.

6. MATERII PRIME SI AUXILIARE

• Titularul Autorizatiei nu desfasoara activitate productiva.

Materiile auxiliare utilizate in activitatea de incinerare sunt:

Nr.

Crt.

Denumire materie

prima

Cantitate,

Mod de

ambalare/Depozitare

1. Motorina 3000 t/an Rezervor

2. Vaselina 50kg/an Nu se stocheaza pe

amplasament, acest

material

achizitionandu-se in

cantitatile strict

necesare.

3. Ulei 20 l/an Canistre metalice

4. Hipoclorit de sodiu 100 kg/an Recipient amplasat in

magazia de materiale

5. Hidroxid de sodiu-

50%

180 t/an Recipient amplasat

langa scruber

6. Gaz petrolier

lichefiat

3000 l/an Rezervor amplasat pe

platforma betonata

Page 7: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

7

7. RESURSE: APA, ENERGIE, GAZE NATURALE

7.1. APA

7.1.1 Alimentarea cu apa

Se face in scop igienico-sanitar, tehnologic, igienizat platforme si stropit spatii

verzi, din forajul propriu existent cu H=25m, echipat cu o pompa tip Grundfos cu Q

= 14 mc/h;

Apa potabila se procura din comert.

Cerinta totala de apa este:

Qmax./zi = 14,92 mc/zi Vmax.anual= 4476 mc;

Qmed/zi = 13,57 mc/zi Vmed.anuala= 4071 mc;

Qmin/zi = 0,51 mc/zi Vmin.anuala= 153 mc;

7.1.2 Evacuarea apelor uzate

Apele uzate menajere si tehnologice Quz zi max=7,27 mc/zi sunt colectate intr-

un decantor avand 2 compartimente cu V=8 mc fiecare, de unde prin intermediul unei

vidanje sunt transportate in bazinul de colectare a levigatului rezultat din cadrul

Depozitului de deseuri si apoi trecute prin statia de epurare aferenta acestuia.

Dupa epurare apele sunt evacuate intr-un bazin natural (de mineralizare) si apoi

intr-o vale locala in vecinatatea raului Dambovita.

Apele pluviale sunt evacuate pe terenul liber din incinta obiectivului.

7.1.3 Efecienta utilizarii apei

7.1.3.1 Operatorul va face un bilant de utilizare a apei cel putin o data la 5 ani.

7.1.3.2 Vor fi contorizate intrarile de apa.

7.1.3.3 Se va utiliza controlul dispozitivelor de blocare pentru toate furtunele si

echipamentul de spalare.

7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIE ELECTRICE

7.2.1. Energia electrica, este preluata din reteaua S.C. ELECTRICA MUNTENIA

SUD S.A. – FDEE Ilfov. Incineratorul detine un post de transformare aerian.

Consumul anual este de 487 MWh/an.

7.2.2. Titularul autorizatiei trebuie sa identifice si sa aplice toate oportunitatile pentru

reducerea energiei folosite si cresterea eficientei energetice.

7.3. UTILIZARE COMBUSTIBIL LICHID SI MOTORINA

Incineratorul este dotat cu arzator cu flacara de veghe pe GPL si pentru

initierea arderii deseurilor se foloseste motorina.

Consumul de combustibil lichid (GPL) este – 3000 l/an, iar consumul de

motorina -3000t/an.

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE

EXISTENTE PE AMPLASAMENT

8.1. Activitatea se desfasoara pe terenul concesionat de la Primaria Chiajna in

suprafata de 2000 mp, din care suprafata construita 500 mp, suprafata platforma si cai

de acces 400 mp, spatii verzi 1.100 mp.

Inainte de realizarea acestui obiectiv, terenul a avut folosinta agricola.

Page 8: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

8

8.2. Dotari (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate)

Dotarile sunt:

1. Hala metalica inchisa cu suprafata de 288 m2, in care sunt montate:

� sistem de incinerare a deseurilor periculoase;

� camera de control si comanda;

� bazin stocare apa;

� depozit frigorific pentru stocarea deseurilor periculoase

biodegradabile, care foloseste drept agent frigorific R404 A ecologic;

� depozit pentru stocarea unor materiale auxiliare, inclusiv substantele

chimice utilizate in procesele tehnologice;

� vestiare si grupuri sanitare;

2. Bazin suprateran pentru stocarea combustibilului;

3. Bazin decantor cu volum de 8 mc pentru colectarea si preepurarea apelor uzate

tehnologice si menajere;

Instalatia de incinerare cu capacitatea de 680 kg/h, a fost construita de catre

firma americana PENNRAM Diversified Manufacturing Corporation – Pennsylvania

(SUA) si are urmatoarele componente:

• camera de combustie primara;

• camera de combustie secundara;

• alimentator de deseuri;

• cos de dispersie;

• transportor cenusa de vatra;

• sistem de epurare a gazelor;

• bazin decantor ape uzate;

• sistem de monitorizare si control.

Camera de combustie primara este echipata cu un arzator cu flacara de

veghe cu GPL si utilizand drept combustibil motorina. Camera este prevazuta cu o

serie de sisteme de protectie/blocare.

Aerul pentru combustie este preluat de 6 prize de aer, cu un total de 70 guri de

aer. Volumul camerei este de aproximativ 23 m3.

Camera este placata cu caramida refractara de 12,7 cm grosime si izolatie

ceramica de 2,54 cm grosime. Deschiderea pentru incarcarea cu deseuri are

urmatoarele dimensiuni:

- latime: 1,1 m;

- inaltime: 0,76 m.

In interiorul camerei de combustie primara, cenusa se manevreaza cu ajutorul a

doua cuve pe role actionate hidraulic.

Temperatura de incinerare a deseurilor in camera de combustie primara este de

8500 C.

Camera de combustie primara este prevazuta cu injector pentru deseuri

periculoase lichide – furnizat de firma americana PENNRAM Diversified

Manufacturing Corporation – Pennsylvania (SUA).

Page 9: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

9

Camera de combustie secundara este echipata cu doua arzatoare cu flacara

de veghe pe GPL si utilizeaza drept combustibil motorina pentru initierea arderii.

Aerul necesar combustiei este asigurat de o suflanta sub presiune, priza de aer avand

72 de guri de aer. Deschiderea pentru curatare este echipata cu o usa ce are

dimensiunile de 0,76 m x 0,76 m.

Dimensiunile camerei de combustie secundara sunt:

- diametrul exterior: 2,15 m;

- lungime: 4,88 m.

Camera este placata cu caramida refractara de 12,7 cm grosime si cu o izolatie

ceramica de 2,54 cm grosime.

Temperatura de incinerare a deseurilor in camera de combustie secundara este de

11000C, pentru o perioada de minimum 2 secunde .

Alimentarea cu deseuri

Pentru alimentarea cu deseuri solide incineratorul este prevazut un buncar.

Incineratorul este dotat cu un descarcator hidraulic care descarca deseurile din

containere standardizate prevazute cu roti. Elevatorul hidraulic are doua pistoane cu

diametru de 8,26 cm, pistoane care imping deseurile circa 90 cm fata de usa de

inchidere. Lungimea sistemului este de aproximativ 4,57 m.

Pentru alimentarea deseurilor lichide incineratorul este prevazut cu injector

care pulverizeaza lichidele direct in flacara in camera de combustie primara.

Transportor cenusa umeda

Transportorul pentru cenusa umeda are dimensiunile aproximative:

- lungime: 4,88 m;

- latime: 0,88 m;

- inaltime: 2,74 m.

Materialul care se descarca din transportor se depoziteaza intr-un container cu

inaltime de aproximativ 1,83 m.

Cenusa rezultata este depozitata in containere metalice.

Sistemul de control

Instalatia de incinerare este echipata cu un sistem de control computerizat

pentru :

- incarcarea cu deseuri :

- arzatoarele ;

- temperatura ;

- sistemele de inchidere ;

- sistemul de evacuare cenusa ;

- sistemul de epurare a gazelor

Sistemul de comanda si control asigura siguranta in exploatare, permitand numai

succesiunea corecta a operatiilor si intreruperea automata a alimentarii cu deseuri.

Sistemul de monitorizare continua:

� este un sistem integrat care face o monitorizare "in situ" a mai multor compusi

chimici prezenti in gazul evacuat in urma proceselor de ardere ;

Page 10: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

10

� monitorizarea implica extractia continua a unor probe din fluxul de gaz din cosul

de evacuare si directionate catre instalatia de analiza ;

� se monitorizeaza SO2, NOx, CO, CO2, O2, HCl si CH4;

� masurarea concentratiilor de SO2,CO, CO2, si CH4 se face cu ajutorul unui

sistem pe baza de radiatie in infrarosu;

� concentratia de oxigen (O2) se masoara cu un senzor pe baza de zirconiu ;

� temperatura este masurata cu ajutorul unor termocuple ;

� concentratia de NOx se masoara cu un analizor pe principiul chimio-

luminescentei ;

� din analizoare datele sunt transmise catre unitatea centrala de analiza care, la

randul ei transmite datele catre calculator ; sistemul este dotat cu programe

adecvate astfel incat datele inregistrate pot fi extrase in forma necesara ;

� sistemul de monitorizare continua se calibreaza periodic prin inserarea unor gaze

de calibrare.

8.3. Fluxul tehnologic

1. Receptia deseurilor ;

2. Depozitarea deseurilor

Deseurile medicale se depoziteaza pana la incinerare in camera frigorifica-

cu capacitatea de 97,50 mc (formata din doua spatii alaturate cu capacitatea

30 mc, respectiv 67,5 mc), la temperatura de -150C.

Deseurile solide periculoase nebiodegradabile se depoziteaza in containere

din material plastic prevazut cu capac, iar deseurile lichide periculoase se

depoziteaza in ambalaje proprii pe platforma betonata amplasata langa

cladirea incineratorului.

3. Incinerare.

Deseurile solide se introduc in incinerator in sarje de cate 135 kg, prin

intermediul alimentatorului de deseuri, iar deseurile lichide se introduc prin

pulverizare cu ajutorul injectorului.

Ciclul de incinerare are o durata de 12 minute si include:

- arderea in prima camera de combustie;

- arderea in camera secundara de combustie;

- pre-racirea gazelor de ardere;

- racirea cu apa a cenusii de vatra si extragerea acesteia;

- tratarea gazelor de ardere.

8.4. Programul de functionare : 24 ore/zi; 7 zile/saptamana; 365 zile/an.

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA

POLUANTILOR IN MEDIU

9.1 AER

Instalatie Punctul de emisie Echipament de depoluare

identificat

Incinerator de deseuri

periculoase

Cos de dispersie cu diametrul

exterior: 1,22 m; diametrul

-Tuburi radiante cu rol in

retinerea primara a

Page 11: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

11

interior: 1,07 m, H= 12 m particulelor;

-Filtru cu saci;

-Scruber umed cu solutie

alcalina

Descrierea fluxului tehnologic de epurare

� Gazele de ardere sunt racite inainte de intrarea in sistemul de epurare, evacuarea

si racirea acestora realizandu-se prin conducte de otel refractar inoxidabil, care

elibereaza caldura in atmosfera.

� Lungimea conductei este de aproximativ 140 m, traseu pe care gazele sunt racite

la o temperatura de aproximativ 150°C. Gazele racite intra in sistemul de epurare

de tip filtru cu saci pentru retinerea particulelor.

� Filtrul cu saci utilizeaza filtre textile speciale pentru a retine aprox. 95-99 % din

emisiile de particule (inclusiv metale). Filtrul functioneaza la o temperatura care

sa impiedice condensarea compusilor acizi pe suprafetele interioare. Filtrul

contine aprox. 250 saci din materiale textile, cu diametrul de 15 cm si lungime

de 180 cm. Gazele trec prin partea exterioara a sacilor si ies la capatul partii

interioare. Particulele filtrate se retin prin partea exterioara a sacilor, fiind

necesara aplicarea unui impuls de aer comprimat in interiorul sacilor pentru

scuturarea prafului de pe suprafata exterioara a acestora. Praful cade la baza

palniei filtrului, fiind colectat intr-un colector etans. Cenusa din colector este

evacuata manual prin deschiderea unei valve glisante.

� Gazele de ardere ies din filtru si intra intr-o camera de extinctie de gaz, unde

temperatura este redusa la 80°C, de unde gazele intra in sistemul de epurare

umeda. Solutia pentru epurare este imprastiata inca din camera de extinctie, unde

incepe procesul de epurare, iar surplusul de solutie se evacueaza intr-un bazin

prin aceeasi conducta cu gazele.

� Gazele de ardere racite intra in partea inferioara a scruberului, deasupra

bazinului si sub placile separatoare, de unde compusii acizi sunt neutralizati si

separati de gazele de ardere. Eficienta de retinere a acizilor este de aprox. 99 %.

Placa separatoare este perforata avand 1500 de orificii. Partea superioara a placii

este permanent inundata, gazele trec de jos in sus, impinse de solutia de epurare.

Valoarea pH-ului solutiei este mentinuta la valoarea de 6-7 prin injectia unei

solutii de 50 % hidroxid de sodiu, pompata cu ajutorul a doua pompe

peristaltice.

� Gazele de ardere purificate sunt preluate de un ventilator si evacuate prin cosul

de dispersie. Vaporii de apa se condenseaza pe peretii cosului si se scurg inapoi

in bazinul scuberului.

Sistemul de epurare a gazelor de ardere este prevazut cu sistem de oprire

automata a sistemului de alimentare in cazul in care nivelul de lichid din bazinul

de epurare este scazut sau pH-ul este acid.

9.2. APA

Epurarea apei uzate se face in statia de epurare a Depozitului de deseuri Chiajna.

Page 12: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

12

9.3. ALTE DOTARI

Alte amenajari speciale, dotari si masuri pentru protectia mediului:

-Conductele de legatura dintre sursele de generare a apelor uzate si bazinul decantor

sunt realizate din materiale rezistente la coroziune, fiind protejate corespunzator;

- cenusa de la filtrare se colecteaza in containere metalice sau din plastic prevazute cu

capac;

- deseurile se stocheaza in recipiente originale, inchise, inscriptionate corespunzator,

rezistente la scurgeri si la gaurire/strapungere, care nu prezinta nici un pericol pentru

poluarea solului si subsolului;

- containerele reutilizabile sunt spalate si dezinfectatte intr-o zona special construita.

Zona este dotata cu o cuva de spalare, cu sistem de alimentare cu apa si cu sistem

separat de colectare a apelor uzate si epurate in statia de epurare a Depozitului de

deseuri menajere –Chiajna. Materiile solide rezultate, eventual din spalarea

containerelor sunt colectate controlat si incinerate;

- containerele cu deseuri sunt prevazute cu capace, iar personalul este dotat cu

echipamente corespunzatoare pentru protectie.

- deseurile primite se depoziteaza inainte de incinerare in functie de gradul de

periculozitate;

- cantitatile de deseuri periculoase sunt primite in limita stricta a spatiului de

depozitare.

Gospodaria de combustibili este compusa din:

• 1 rezervor de motorina necesara functionarii incineratorului, amplasat suprateran,

cu peretii dublii, avand capacitatea de 3870litri;

• 1 rezervor pentru gaz petrolier lichefiat, amplasat suprateran pe platforma

tehnologica betonata.

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN

MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT

10.1. AER

10.1.1 EMISII

1. Concentratiile poluantilor din gazele de ardere rezultate la incinerator, au fost

stabilite pe baza valorilor limita de emisie stabilite in H.G. nr. 128/2002, anexa 7,

completata si modificata de HG 268/2005, si pe baza celor mai bune tehnici

disponibile, astfel :

Tabel nr. 1

Substante poluante

Valori limita

impuse

mg/mc

Pulberi totale 10

Substante organice gazoase sau in

stare de vapori, exprimate sub forma

de carbon organic total

10

Page 13: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

13

Acid clorhidric (HCl) 10

Acid fluorhidric (HF) 2

Bioxid de sulf (SO2) 50

Monoxid de azot (NO) si bioxid de

azot (NO2)

200

Monoxid de carbon CO 100

Taliu, Cadmiu 0,05

Mercur 0,05

Stibiu+Arseniu+Plumb+Crom+

Cupru+Mangan+ Nichel+Vanadiu 0,5

Dioxina si furani 0,1ng/mc

Nota: Valorile limita de emisie pentru aer sunt respectate daca nici una dintre

valorile medii la jumatate de ora nu depaseste vreuna dintre valorile limita de

emisie impuse.

Titularul activitatii, in conditiile respectarii prevederilor legale, se va preocupa de

mentinerea zonelor de protectie sanitara definite conform O.M. nr. 536/1997 Art. 11.

Emisiile de la vehicule vor fi reduse prin folosirea urmatoarelor tehnici de control:

- revizia si intretinerea regulata a vehiculelor;

- oprirea motoarelor atunci cand vehiculele nu sunt in functiune;

- minimizarea deplasarilor vehiculelor pe amplasament.

10.2 APA

10.2.1. Apa uzata rezultata de la spalarea gazelor

Valorile limita de emisie pentru poluantii din apele uzate de la spalarea gazelor

de ardere la deversarea din instalatia de incinerare, in bazinul decantor , sunt :

Tabel nr.2

Substante poluante

Valori limita de emisie, exprimate in

concentratii gravimetrice pentru probe

nefiltrate, mg/l conform

HG nr.128/2002, cu modificarile si

completarile ulterioare

materii in suspensie 45

mercur 0,03

plumb 0,2

crom total 0,5

cadmiu 0,05

cupru 0,5

nichel 0,5

zinc 1,5

dioxina si furani 0,3ng/l

Nota: Valorile limita de emisie pentru apa sunt respectate daca:

Page 14: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

14

- pentru materiile solide totale in suspensie nici una dintre valorile medii

la jumatate de ora nu depaseste valoarea limita de emisie impusa;

- pentru metale grele nu mai mult de o masuratoare pe an depaseste

valorile limita de emisie impuse;

- pentru dioxina si furani nici una dintre valorile medii la jumatate de ora

nu depaseste valoarea limita de emisie impusa.

Este interzisa diluarea apelor uzate in scopul conformarii cu valorile limita

de emisie stabilite.

10.2.2. Apa uzata

Indicatorii de calitate a apelor uzate vor respecta limitele impuse prin

Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 48-B din 25.08.2006 :

Tabelul nr. 3

Nr.

Crt.

Indicator U.M Valoare maxima

admisa

1. pH unit. pH 6,5-8,5

2. Materii in suspensie mg/l 35

3. CCO-Cr mg/l 70

4. CBO5 mg/l 20

5. Reziduu filtrat la 1050C mg/l 2000

6. Azot amoniacal mg/l 2

7. Azotiti mg/l 1

8. Azotati mg/l 25

9. Azot total mg/l 10

10. Fosfor total mg/l 1

11. Substante extractibile

cu solventi organici

mg/l 20

12. Detergenti sintetici mg/l 0,5

13. Cloruri mg/l 500

14. Sulfati mg/l 600

15. Fenoli antrenabili cu

vapori de apa

mg/l 0,3

16. Sulfuri si hidrogen

sulfurat

mg/l 0,5

17. Fier total mg/l 5

18. Mangan mg/l 1

19. Crom total (Cr6+

+

Cr3+

)

mg/l 1

20. Crom hexavalent mg/l 0,1

21. Nichel mg/l 0,5

22. Cupru mg/l 0,1

23. Plumb mg/l 0,2

24. Zinc mg/l 0,5

25. Bacterii coliforme

totale

ex./100cm3

10000

Page 15: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

15

NOTA: Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca valorile limita de emisie

mentionate in Tabelul nr. 3.

Toate echipamentele de depoluare trebuie sa existe si sa functioneze pe

amplasament.

CONDITII ANORMALE DE FUNCTIONARE

1. In cazul aparitiei unei perturbari sau avarii inevitabile din punct de vedere tehnic

ale dispozitivelor de purificare sau de masurare instalatia va putea functiona numai

pana la terminarea ciclului de incinerare inceput. In aceasta perioada concentratiile

din emisiile in aer si apa uzata pot depasi valorile limita admise.

2. In cazul unei avarii, operatorul va reduce sau opri activitatea imediat ce este posibil

pana ce se poate restabili functionarea normala.

3. Ori de cate ori masuratorile continue arata ca este depasita oricare dintre valorile

limita din cauza unor perturbari sau defectiuni ale echipamentelor de depoluare,

instalatia de incinerare nu va continua in nici un caz sa incinereze deseuri pe o

perioada mai mare de 4 ore fara intrerupere, atunci cand sunt depasite valorile limita

de emisie.

4. Continutul total de praf al emisiilor in aer nu trebuie in nici o circumstanta sa

depaseasca 150mg/m3, exprimate ca medie la jumatate de ora, iar VLE pentru CO si

TOC nu trebuie depasite.

10.3 MIROS

10.3.1. Conform Standardului national 12574/87 – Conditii de calitate pentru aerul

din zonele protejate, se considera ca emisiile de substante puternic mirositoare

depasesc concentratiile maxime admise atunci cand in zona de impact mirosul lor

dezagreabil si persistent este sesizat olfactiv.

10.4 ZGOMOT

10.4.1. Nivelul de zgomot la limita incintei industriale se va incadra in limitele prevazute

in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de 65 dB(A), curba de zgomot Cz 60.

10.4.2. Se vor lua masuri pentru imbunatatirea controlului surselor de zgomot si

efectuarea de inspectii regulate a utilajelor, in vederea reducerii zgomotului.

11.GESTIUNEA DESEURILOR, AMBALAJELOR SI SUBSTANTELOR

PERICULOASE

11.1. DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR

11.1.1 Deseuri nepericuloase

Tabel nr. 5

Nr.

Crt

Cod

deseu

conf. HG

nr.

856/2002

Denumire deseu Cantitatea

(t/an)

Starea

fizica

Depozitare

1 20 03 01 Deseuri menajere 4,4 Solid Depozitare in

depozitul Chiajna

Page 16: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

16

11.1.2 Deseuri periculoase

Tabel nr. 6

Nr.

Crt

Cod

deseu

conf. HG

nr.

856/2002

Denumire

deseu

Cantitatea

(t/an)

Starea

fizica

Depozitare

1. 190111* Cenusa de vatra 300 solid Depozitare in saci

2. 190107* Cenusa de la

filtrarea gazelor

27 Solid Depozitare in saci

3. 190106* Solutie uzata de

la epurarea

gazelor

624 mc/an lichid Colectata in baznul

decantor

11.3. DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR

Tabel nr. 7

Nr.

Crt

Cod deseu

conf. HG nr.

856/2002

Denumire

deseu

Cantitatea

(t/an)

Starea

fizica

Destinatia

1. 190111* Cenusa de

vatra

300 solid Depozit de deseuri

Chiajna

2. 190107* Cenusa de la

filtrarea

gazelor

27 Solid Se va stabili destinatia

dupa efectuarea

analizelor conf.

Ordinului nr.95/2005

3. 190106* Solutie uzata

de la epurarea

gazelor

624 mc/an lichid Statia de epurare a

Depozitului de deseuri

Chiajna

4. 20 03 01 Deseuri

menajere

4,4 Solid Depozit de deseuri

Chiajna

Se vor respecta prevederile urmatoarelor acte normative :

a) O.U.G. 61/2006 care completeaza Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea si modificarea

OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;

b) Legea nr.138/2006 care modifica OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor

industriale reciclabile;

c) H.G. nr. 662/2001 modificata si completata prin H.G. nr. 1159/2003 privind

gestionarea uleiurilor uzate;

d) H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseuri de ambalaje;

e) H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei

cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

f) Legii nr. 263/2005 care modifica Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si

preparatelor chimice periculoase;

g) Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folositi la fabricarea ilicita

a drogurilor, modificata si completata prin Legea nr. 505/2004;

Page 17: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

17

h) Legii nr. 324/2005 pentru modificarea si completarea OUG nr. 200/2000 privind

clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase;

i) Ord. nr. 2 din 5.01.2004/ nr.211/6.02.2004/ nr.118/2.03.2004 pentru aprobarea

Procedurii de reglementare si control al transporturilor deseurilor pe teritoriul

Romaniei.

11.4. GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE

Substantele periculoase utilizate pe amplasament sunt:

-hipoclorit de sodiu – 100 kg/an;

-hidroxid de sodiu – 180 t/an;

-gaz petrolier lichefiat – 3000 l/an.

Modul de gospodarire:

- ambalare: substantele toxice si periculoase sunt ambalate in ambalaje originale

in conformitate cu prevederile Legii nr. 324/2005 pentru modificarea si

completarea O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea

substantelor si preparatelor chimice periculoase;

- transport: pentru substantele toxice si periculoase se face conform prevederilor

Legii 263/2005 care modifica Legea 360/2003 privind regimul substantelor si

preparatelor chimice periculoase;

- depozitare: - se face conform Legii 263/2005 care modifica Legea 360/2003

privind regimul substantelor periculoase.

- folosire/comercializare: -pentru substantele toxice si periculoase se vor respecta

prevederile Legii 263/2005 care modifica Legea 360/2003 privind regimul

substantelor si preparatelor chimice periculoase.

12. METODA DE ACCEPTARE SI STOCARE A DESEURILOR LA

INCINERARE

12.1. Tipuri de deseuri acceptate la incinerare, sunt;

- deseuri periculoase prezente in anexa nr. 1C cu constituentii prezentati in anexa 1D

avand proprietatile descrise in anexa nr. 1 E la O.U.G. 61/2006 care modifica Legea nr.

426/2001 pentru aprobarea si modificarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.

12.2. Inainte de acceptare a deseurilor in instalatia de incinerare operatorule trebuie

sa:

� determina pe cat posibil, masa fiecarei categorii de deseuri;

� sa dispuna de urmatoarele informatii:

- date utile asupra procesului de generare a deseului;

- compozitia fizica si chimica si toate informatiile necesare pentru a evalua

comportarea lor in procesul de incinerare;

- caracteristicile periculoase ale deseurilor, substantele cu care nu pot fi

amestecate si precautiile ce trebuie luate de operator in manipularea acestora.

� efectueze urmatoarele proceduri de receptie:

Page 18: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

18

-verificarea documentelor care insotesc deseul si a celor cerute prin actele

normative care controleaza transporturile de deseuri si de reglementarile pentru

transportul marfurilor periculoase;

-prelevarea de probe reprezentative, inainte de descarcare, cu excceptia

cazurilor in care nu este posibil, (deseuri infectioase). Aceste probe sunt pastrate cel

putin o luna dupa incinerare.

12.3. Deseurile infectioase rezultate din activitatea din activitatea medicala, comert,

transport si din alte activitati trebuie plasate direct in camera de ardere, fara a fi mai

intai amestecate cu alte categorii de deseuri si fara manipularea directa.

12.4. Deseurile periculoase se vor depozita separat in functie de proprietatile fizico-

chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate

pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu.

12.5. Deseurile periculoase lichide se stocheaza in containere inchise .

12.6. Ambalajele pentru deseuri periculoase trebuie sa fie perfect etanse. In zona de

stocare trebuie prevazute sisteme de stingere a incendiilor, sisteme de colectare prin

drenare pentru scurgeri de materiale si substante de stingere.

12.7. Deseurile se stocheaza numai in ambalaje intacte si inchise. Trebuie prevazute

echipamente si instalatii pentru protectia impotriva exploziilor.

12.8. Ambalajele golite se curata si se reutilizeaza, daca nu este posibil, acestea se

vor trata termic pentru indepartarea substantelor care au aderat pe suprafata

interioara.

12.9. Materiale ce urmeaza a fi incinerate pot fi omogenizate printr-o amestecare

controlata a diferitelor deseuri periculoase.

12.10. La stabilirea programului de functionare a incineratorului trebuie sa se

tina cont de urmatoarele caracteristici ale deseurilor: puterea calorifica,

continut de apa, continut de halogeni (F,Cl, Br,I), continutul de sulfuri si azot,

continutul de metale grele, continutul de compusi organici stabili termic

(compusi policlorinati aromatici), continut de carbon fixat, miscibilitatea,

stabilitatea termica.

13. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL

SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI

13.1. Activitatea nu se incadreaza in categoria obiectivelor cu risc, pentru care se

aplica prevederile H.G. nr. 95/2003.

13.2. Activitatea legata de exploatarea incineratorului se va desfasura in conformitate

cu prevederile legale referitoare la normele de protectie a muncii si paza contra

incendiilor si procedura in caz de accidente.

13.3. Procedura in caz de accidente, parte din managementul securitatii, este parte

componenta a managementului general al societatii. Managementul securitatii va

cuprinde:

• planurile si masurile generale pentru limitarea riscului unor accidente,

• masuri de transmitere a informatiilor autoritatilor responsabile,

• masuri privind pregatirea personalului pentru prevenirea oricaror accidente, pentru

interventia in cazul unui accident si pentru limitare a consecintelor acestuia,

• monitorizarea performantei.

Page 19: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

19

13.4. Titularul va lua masuri de prevenire a riscurilor producerii unor accidente

prin:

• interzicerea accesul persoanelor neautorizate in incinta cladirii incineratoruluii;

• asigurarea conditiilor de igiena la locul de munca;

• luarea de masuri pentru eliminarea riscului de incendiu si explozii prin: instruiri,

verificarea periodica a sistemelor de blocare si avertizare , asigurarea rezervei

intangibile de apa necesara pentru interventii, dotarea cu mijloace de stingere a

incendiului, asigurarea echipamentelor de protectie;

• intocmirea planurilor de interventie in caz de accidente, avarii, care pot avea

impact major asupra sanatatii populatiei si mediului inconjurator si

respectarea masurilor cuprinse in acestea.

13.5. Titularul autorizaţiei va elabora in termen de 3 luni de la data emiterii

prezentei autorizatii „Planul operativ de prevenire si management al situaţiilor de

urgenta”, care trateaza orice situaţie de urgenţa care poate aparea pe amplasament

pentru minimizarea efectelor asupra mediului aparute.

13.6. Planul operativ de prevenire si combatere a accidentelor trebuie revizuit si

actualizat in functie de conditiile nou aparute. Acesta trebuie sa fie disponibil pe

amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control

al autoritatilor de specialitate.

14 MONITORIZAREA ACTIVITATII

14.1. AER

14.1.1. EMISII

Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze nivelul emisiilor de poluanti

in conditiile stabilite in tabelul nr.8

Tabel nr. 8

Indicatori Punct de

prelevare

Frecventa Metoda de analiza

Pulberi totale continuu Optica-sistem laser

Substante organice

gazoase sau in stare

de vapori, exprimate

sub forma de carbon

organic total - TOC

continuu FID

Acid clorhidric (HCl) continuu -

Acid fluorhidric (HF) continuu -

Bioxid de sulf (SO2) continuu Fluorescenta in UV

Monoxid de azot

(NO) si bioxid de

azot (NO2)

continuu Chimioluminiscenta

Monoxid de carbon

CO

continuu Metoda nedispersiva

in IR

Taliu+ Cadmiu

Cos de

dispersie

lunar

/trimestrial SR EN 13211-2002

Page 20: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

20

Mercur lunar

/trimestrial

Stibiu+Arseniu+

Plumb+Crom

+Cupru+Mangan

+Nichel+Vanadiu

lunar

/trimestrial

SR EN 13211-2002

Dioxina si furani trimestrial/

semestrial

SREN 1948/2004

1. Conditiile standard de masurare sunt :

-temperatura 273K, 101,3kPa si 11% oxigen, pentru gaz uscat ;

-determinarile vor fi efectuate pe perioada etapei de incinerare.

2. Determinarile pentru metale grele vor fi efectuate pe o perioada de timp de 8

ore, perioada de prelevare fiind de 30 minute si vor fi aferente etapei de incinerare. Se

vor calcula valori medii pentru fiecare tip de deseu incinerat (determinari la 2 ore).

3. Pentru dioxina si furani se vor face determinari pe o perioada de cel putin 6

ore si maxim 8 ore.Valorile limita de emisie pentru dioxina si furani vor fi calculate

folosindu-se notiunea de echivalent toxic in conformitate cu anexa 3 a H.G.

128/2002, modificat si completat prin HG nr. 268/2005.

Nota 1. Se vor efectua masuratori lunare in primele 6 luni de functionare, pe fiecare

tip de deseu.

� Dupa 6 luni in cazul in care masuratorile efectuate arata ca nu au fost depasite

valorile limita de emisie, se pot efectua determinari trimestriale pentru indicatorii

de calitate ai aerului.

Nota 2. Pentru dioxina si furani se vor efectua 4 masuratori pe an in primul an de

functionare, pentru fiecare tip de deseu.

Daca dupa un an masuratorile efectuate arata ca nu au fost depasite valorile

limita de emisie, se pot efectua determinari semestriale.

Daca nu sunt indeplinite conditiile de la Notele 1 si 2 titularul are obligatia

incetarii incinerarii tipului de deseu pentru care s-a inregistrat depasirea si

evaluarii procesului in conditiile in care s-au inregistrat depasiri in vederea

eliminarii acestora.

14.2. APA

14.2.1 Titularul are obligatia sa monitorizeze calitatea apei rezultate de la spalarea

gazelor in bazinul decantor , in conditiile stabilite in tabelul nr.9.

Tabel nr. 9

Substante poluante Frecventa Metoda de analiza

materii in suspensie trimestrial SREN 1483-2003

mercur trimestrial SRISO 8288-2001

SRENISO 5961-2002

plumb trimestrial SRISO9174-1998

SRISO11083-1998

crom total trimestrial

cadmiu trimestrial

cupru trimestrial

SRISO 8288-2001

Page 21: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

21

nichel trimestrial

zinc trimestrial

dioxina si furani trimestrial

Nota: Titularul are obligatia sa masoare parametrii operationali de control

pentru apa uzata: pH, debit si temperatura.

14.2.2. Titularul autorizatiei are obligatia sa monitorizeze calitatea apei uzate epurate

in statia de epurare conform Autorizatia de gospodarire a apelor nr. 48-B din

25.08.2006:

Tabel nr. 10

Nr.

Crt.

Indicator Frecventa Metoda de analiza

1. pH lunar SR ISO 10523-97

2. Materii in suspensie lunar STAS 6953-81

3. CCO-Cr lunar SRISO6060-96

4. CBO5 lunar SR EN 1899-2/2002

5. Reziduu filtrat la 1050C lunar STAS 9187-84

6. Azot amoniacal lunar SRISO5664/2001

SRISO7150-1/2001

7. Azotiti lunar SREN 26777-2002

8. Azotati lunar SR ISO7890-2/2000

9. Azot total lunar SREN 13395/2002

10. Fosfor total lunar SR EN1189-2000

11. Substante extractibile

cu solventi organici

lunar SR 7587-96

12. Detergenti sintetici lunar SR EN 903-2003

13. Cloruri lunar STAS 8663-70

14. Sulfati lunar STAS 8601-70

15. Fenoli antrenabili cu

vapori de apa

lunar SR ISO 6439-2001

16. Sulfuri si hidrogen

sulfurat

lunar SR ISO 10530-97

17. Fier total lunar SR ISO6332-96

18. Mangan lunar STAS 8662/1-96

19. Crom total (Cr6+

+

Cr3+

)

lunar SREN 1233-2003

20. Crom hexavalent lunar SREN 1233-2003

21. Nichel lunar STAS 7987-67

22. Cupru lunar STAS 7795-80

23. Plumb lunar STAS 8637-79

24. Zinc lunar STAS 8314-87

25. Bacterii coliforme

totale

lunar STAS 3001/91

ISO 9308-1

Page 22: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

22

14.3. APA SUBTERANA

Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin forajul de control, amplasat

in partea sud-vestica a incineratorului .

Indicatorii care se analizeaza in probele de apa subterana prelevate sunt:

Tabel nr. 11

Nr.

crt

Indicatori Frecventa Metoda de analiza

1. pH semestrial SR ISO 10523-97

2. Conductivitate (µS/cm) semestrial SR EN 27888-97

3. Cadmiu (mg/l) semestrial SR ISO 5961-93

4. Cupru (mg/l) semestrial SR ISO 9174-98

5. Cobalt semestrial

6. Crom total semestrial

7. Plumb semestrial

8. Nichel semestrial

9. Mangan semestrial

10. Zinc semestrial

SR ISO 8288-01

Se va avea in vedere compararea cu rezultatele analizelor de apa subterana

efectuate in cadrul Raportului de amplasament si se va urmari imbunatatirea calitatii

fata de momentul de referinta, care se considera data intocmirii raportului de

amplasament.

14.4. SOL

14.4.1. Descarcarile de deseuri se vor face in zonele desemnate ale zonelor de lucru.

14.4.2. Titularul autorizatiei va initia un program de testare si verificare a tuturor

rezervoarelor si conductelor subterane. Un program de testare si verificare trebuie

initiat pentru a se asigura ca toate structurile sunt testate cel putin o data la trei ani.

Un raport privind aceste teste trebuie inclus in RAM.

14.4.3. Toate flansele si valvele de pe conductele de suprafata folosite pentru

transportul de substante, va face subiectul verificarilor vizuale saptamanale sau al

altor modalitati de monitorizare a scurgerilor. Toate aceste verificari vor fi

inregistrate intr-un dosar care va fi disponibil pentru inspectiile personalului cu drept

de control conform legislatiei in vigoare.

14.4.4. Titularul de activitate va avea in depozit un numar adecvat de dispozitive de

absorbtie si o cantitate corespunzatoare de substante de absorbtie adecvate pentru

control si absorbtia oricarei pierderi prin scurgeri accidentale de uleiuri de la uitilajele

din dotare.

14.5. DESEURI

14.5.1. Pentru stabilirea calitatii cenusii de vatra si a cenusii de la filtrarea gazelor se

va efectua :

- determinarea carbonului organic total (TOC), fractiei solubila totala si metalelor

grele din fractia solubila ;

Page 23: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

23

- testul de levigabilitate, conform Ordinului nr. 95/2005.

Se vor efectua determinari trimestriale ale compozitiei cenusii rezultate de la

incinerare pentru fiecare tip de deseu.

14.5.2. Prezenta autorizatie se aplica activitatilor de management al deseurilor proprii

de la punctul de colectare pana la punctul de eliminare sau recuperare.

14.5.3. Transportul si depozitarea intermediara a reziduurilor uscate, sub forma

pulverulenta, ca cenusa si rezidurile uscate de la tratarea gazelor de ardere, se face

astfel incat sa previna dispersia in mediu.

14.5.4.Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor,

recuperarea si eliminarea acestora conform specificatiilor din Tabelele nr. 5 – nr. 7.

Nu va elimina/recupera alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara

amplasamentului fara a informa in prealabil A.R.P.M. Bucuresti si fara acordul

prealabil scris al acesteia.

14.5.5. Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare

vor fi transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati. Deseurile

vor fi transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de

recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu

legislatia si protocoalele nationale.

14.5.6. Nu se accepta nici un amendament sau modificare in nici o clasificare agreata,

expediere, transport, eliminare sau recuperare a deseurilor fara acordul scris prealabil

al A.R.P.M. Bucuresti.

14.5.7. Un registru complet cu probleme legate de operatiunile si practicile de

management al deseurilor proprii de pe acest amplasament, va fi pastrat de catre

titularul autorizatiei si va fi pus in orice moment la dispozitia persoanelor autorizate

pentru realizarea inspectiei. Acest registru va contine minimum de detalii cu privire

la:

� Cantitatile de deseuri gestionate pe amplasament, insotite de codul din

Catalogul European al Deseurilor pentru deseurile transportate;

� Numele agentului si transportatorului de deseuri si detaliile acestora de

autorizare (inclusiv adresa instalatiei finale destinate eliminarii/recuperarii

deseurilor.)

� Confirmarea scrisa a transportatorului privind acceptarea si

eliminarea/recuperarea oricaror transporturi de deseuri periculoase si locul de

depozitare/eliminare.

14.5.8. O copie a acestui registru privind Managementul Deseurilor va fi depusa la

A.R.P.M. Bucuresti ca parte a RAM pentru amplasament.

14.6 ZGOMOT

14.6.1. Masuratorile de zgomot se efectuează de catre laboratoare acreditate, o data

pe an.

14.7. ALTE OBLIGATII PRIVIND MONITORIZAREA 14.7.1. Frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si efectuarii analizelor,

asa cum sunt prevazute in prezenta Autorizatie, pot fi modificate numai cu acordul

scris al A.R.P.M. Bucuresti, dupa evaluarea rezultatelor testarilor.

14.7.2. Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele

de prelevare si monitorizare.

Page 24: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

24

14.7.3. Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, in vederea definirii

nivelului de afectare a calitatii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare

acreditate.

14.7.4. Masuratorile pentru determinarea concentratiei substantelor poluante ale

aerului si apei trebuie sa fie reprezentative.

14.7.5. Prelevarea probelor si analiza tuturor poluantilor, inclusiv a dioxinelor si

furanilor, precum si metodele de masura de referinta pentru calibrarea sistemelor

automatizate de masura trebuie efectuate in conformitate cu standardele Comunitatii

Europene CEN.

14.7.6. Timpul de tratare, temperatura minima, continutul de oxigen al gazelor de

ardere si tipul de deseu incinerat se vor determina si inscrie in registru obligatoriu

cand instalatia este pusa in functiune si ori de cate ori sunt cele mai nefavorabile

conditii de operare anticipate. Raspunderea revine operatorului.

14.7.7. Titularul autorizatiei are obligatia sa pastreze minimum 5 ani registrul cu

evidenta deseurilor incinerate.

14.7.8. Sistemul de monitorizare continua se va calibra cel putin o data la 3 ani si

anual se va realiza o verificare a functionarii aparatelor.

14.7.9. RAM prezinta desfasurarea procesului de incinerare si emisiile in apa si aer

comparativ cu cerintele privind valorile limita de emisie prevazute in prezenta

autorizatie integrata si va fi pus obligatoriu la dispozitia publicului.

15. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA

MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA

Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de

surse, in conformitate cu cerintele O.M. MAPAM nr. 1144/2002.

Rapoartele finale trebuie depuse la Agentia Regionala pentru Protectia

Mediului Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6.

Rapoartele trebuie depuse astfel:

Tabel nr. 1 2 Rapoarte periodice:

Raport Frecventa raportarii Data de depunere a

raportului

Monitorizarea emisiilor

in aer*

Lunar/trimestrial/semestrial

Zece zile de la incheierea

lunii/trimestrului/semestrului

Monitorizarea emisiilor

in apele uzate rezultate

de la spalarea gazelor de

ardere la deversarea din

instalatia de incinerare

trimestrial Zece zile de la incheierea

trimestrului

Monitorizarea calitatii

apei uzate evacuate*

lunar Zece zile de la incheierea

lunii

Monitorizarea calitatii

apei subterane

semestrial Zece zile de la incheierea

semestrului

Monitorizarea

zgomotului*

anual Zece zile de la incheierea

anului

Situatia gestiunii Data inscrisa in chestionar -

Page 25: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

25

deseurilor, conf.

chestionarelor statistice

anuale

Raportul anual de mediu

–RAM

anual Pana la 31 ianuarie din

fiecare an

Reclamatii Ori de cate ori apar

Raportare emisiilor conf.

O.M. MAPAM nr.

1144/2002 privind

Registrul poluantilor

emisi

anual Pana la 31 ianuarie din

fiecare an

*- rezultatele vor fi incluse in RAM

Tabel nr. 13 Rapoarte singulare

Raport Data de depunere a raportului

Notificarile in caz de

functionare necorespunzatoare

a instalatiilor de reducere a

poluarii

In cel mai scurt timp posibil de la

momentul evenimentului.

Plan de închidere definitivă

(dezafectare) a instalaţiei

Odata cu cererea pentru Aviz de mediu

la incetarea activitatilor de eliminare a

deseurilor prin depozitare

Notificare privind poluarile

accidentale

Maxim o ora de la producere

Notificare in caz de

oprire/pornire programata a

instalatiei

Cu 48 de ore inaintea opririi/ pornirii.

Planul de prevenire si

combatere a poluarii

accidentale

La 6 luni de la depunerea documentatiei

de solicitare a autorizatiei, actualizare

anuala

Reclamatii – daca este cazul 10 zile de la inchiderea lunii in care se

face reclamatia

• Titularul autorizatiei va inregistra toate prelevarile, analizele, masuratorile,

examinarile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei

Autorizatii.

• Titularul autorizatiei va inregistra toate incidentele care afecteaza exploatarea

normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.

• Titularul autorizatiei va inregistra toate reclamatiile legate de exploatarea

activitatii si care au impact asupra mediului. Fiecare astfel de inregistrare va oferi

detalii privind data si ora reclamatiei, numele reclamantului si sa ofere detalii cu

privire la natura reclamatiei. De asemenea, se va pastra un registru privind masura

luata in cazul fiecarei reclamatii. Titularul autorizatiei va depune un raport la

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bucuresti in luna urmatoare primirii

reclamatiei, oferind detalii despre orice reclamatie care apare. Un rezumat privind

numarul si natura reclamatiilor primite va fi inclus in RAM. Registrele trebuie

Page 26: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

26

pastrate pe amplasament pe o perioada de minim 7 ani si trebuie sa fie disponibile

pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de

specialitate, in orice moment.

• Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta Autorizatie va fi agreat de

A.R.P.M. Bucuresti. Registrele vor fi pastrate pe amplasament pe o perioada de

minim 7 ani si vor fi disponibile pentru inspectie de catre personalul cu drept de

control al autoritatilor de specialitate in orice moment.

• Rapoartele tuturor inregistrarilor, prelevarilor, analizelor, masuratorilor,

examinarilor, vor fi depuse la sediul A.R.P.M. Bucuresti in conformitate cu

cerintele prezentei autorizatii. Un original si o copie vor fi depuse la momentul si

in modalitatea precizata .

• Raportarea emisiilor se face in mod individual pentru fiecare din categoriile de

surse, in conformitate cu cerintele O.M. M.A.P.M. nr. 1144/2002 .

• Frecventa si scopul raportarii, asa cum sunt prevazute in autorizatia integrata de

mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.R.P.M. Bucuresti dupa evaluarea

rezultatelor.

• Titularul autorizatiei va mentine un dosar pentru informarea publicului, la sediul

A.R.P.M. Bucuresti si la sediul unitatii. Acest dosar va contine obligatoriu

minimum:

- Copii ale corespondentei (alta decat cea desemnata a fi confidentiala) intre

A.R.P.M. Bucuresti si titularul autorizatiei .

- Autorizatia integrata de mediu .

- Solicitarea .

- Raportarile anuale catre A.R.P.M. Bucuresti .

- Registrul de control al G.N.M.

- Alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera relevante .

16. OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII

16.1. Nerespectarea celor prevazute in prezenta autorizatie integrata de mediu

conduce la suspendarea acesteia si la incetarea activitatii dupa caz, conform OUG nr.

195/2005 privind protectia mediului, la sanctionarea celor vinovati.

16.2. Operatorul este obligat sa notifice A.R.P.M. Bucuresti cu 90 de zile inainte,

orice modificare care afecteaza activitatea sau o parte din activitate.

16.3. Notificarea autoritatilor:

• Titularul Autorizatiei va notifica A.R.P.M. Bucuresti si Garda de Mediu prin

fax si/sau nota telefonica si electronic, imediat ce se confrunta cu oricare din

urmatoarele situatii:

a). Orice emisie in aer, care depaseste valorile limita prevazute in autorizatie,

de la orice punct potential de emisie ;

b). Orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control

sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea

controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;

c). Orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane

sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol ;

d). Orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.

Titularul Autorizatiei va include, ca parte a notificarii, data si ora incidentului,

Page 27: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

27

detalii privind natura oricarei emisii si a oricarui risc creat de incident si

masurile luate pentru minimizarea emisiilor si evitarea reaparitiei.

• Titularul Autorizatiei va inregistra orice incident, prezentat mai sus. Aceasta

inregistrare va include detalii privind natura, extinderea si impactul

incidentului, precum si circumstantele care au dat nastere incidentului, dar si

toate masurile corective luate pentru gestionarea incidentului, minimizarea

deseurilor generate si a efectelor asupra mediului si evitarea reaparitiei

acestuia. Dupa inregistrarea incidentului, titularul Autorizatiei va depune la

A.R.P.M. Bucuresti raportul privind incidentul, cat mai curand posibil.Un

raport care descrie pe scurt incidentele consemnate va fi depus la A.R.P.M.

Bucuresti ca parte a RAM.

• In cazul oricarui incident precizat mai sus care are legatura cu deversarile in

apa inclusiv, apa subterana, titularul autorizatiei va notifica Apele Romane

imediat dupa incident.

• In cazul oricarei situatii de mai jos, titularul va transmite o notificare scrisa

catre A.R.P.M. Bucuresti:

� Incetarea definitiva a oricarei parti sau a intregii Instalatii

Autorizate;

� Incetarea oricarei parti sau a intregii Instalatii Autorizate pentru o

perioada care poate depasi un an;

� Reluarea exploatarii oricarei parti sau a intregii Instalatii

Autorizate dupa perioada de oprire.

• Orice modificare privind urmatoarele detalii depuse de Operator in solicitare

va fi notificata la A.R.P.M. Bucuresti in scris in 14 zile de la aparitia ei:

� modificari privind numele sub care societatea este inregistrata la

Registrul Comertului, adresa sediului social al Operatorului;

� modificari privind aspecte specifice ale ultimului detinator al

instalatiei, actionariatului (inclusiv detalii ale unui consortiu final in

cadrul caruia Operatorul a devenit o sucursala)

� masuri luate privind implicarea Operatorului in administratie,

intrarea Operatorului intr-un aranjament voluntar al companiei sau in

proces de lichidare.

16.4. Titularul autorizatiei are obligatia respectarii prevederilor O.U.G. nr. 196/2005

privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2006,

modificate prin Ordinul 658/2006.

16.5. Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii pe perioada de

valabilitate a prezentei autorizatii, poate conduce la revizuirea autorizatiei integrate

de mediu de catre A.R.P.M. Titularul autorizatiei este obligat sa prezinte in acest scop

la A.R.P.M. Bucuresti orice act de reglementare actualizat, in termen de 30 de zile de

la obtinerea acestuia.

17. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL

REZIDUURILOR

• Titularul va intocmi si va transmite la A.R.P.M. Bucuresti, Planul de

inchidere, in termen de sase luni de la emiterea autorizatiei integrate. Acesta va

Page 28: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

28

cuprinde masurile propuse la incetarea activitatii, care sa demonstreze ca titularul este

capabil sa inceteze activitatea instalatiei in siguranta si masuri de refacere a

amplasamentului, in vederea refolosirii lui. Planul va respecta prevederile Ghidului

tehnic general, aprobat prin Ordinul nr.36/2004 (punctul nr.18). Planul de inchidere

trebuie sa includa minim urmatoarele :

- planuri ale tuturor conductelor instalatiilor si rezervoarelor subterane;

- orice masura de precautie specifica necesara pentru prevenirea poluarii apei, aerului

sau solului;

- masuri pentru reconstructia ecologica a terenului afectat prin activitatile desfasurate

pe amplasament;

- masuri de eliminare si, acolo unde este cazul, de spalare a conductelor si a

rezervoarelor si golirea completa de continutul potential periculos;

- eliminarea azbestului sau a altor substante potential daunatoare, daca nu s-a stabilit

ca este acceptabil a se lasa astfel de obligatii viitorilor proprietari;

- masuri de paza pentru prevenirea actelor de distrugere intentionata.

• Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in

practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse,

indiferent de situatia financiara a titularului autorizatiei integrate de mediu.

• Titularul activitatii are obligatia ca in cazul incetarii definitive a activitatii sa ia

masurile necesare pentru evitarea oricarui risc de poluare si de aducere a

amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea lor.

• Dezafectarea instalatiilor si demolarea constructiilor se va face pe baza unui

proiect.

18. VALABILITATE

18.1 Activitatea desfasurata de S.C. IRIDEX IMPORT- EXPORT S.R.L. –

Incinerator de deseuri periculoase intra sub incidenta Directivei 2000/76/CE

transpusa in legislatia nationala prin H.G. nr. 128/2002 privind incinerarea deseurilor,

completata si modificata prin HG 268/2005.

18.2. Prezenta Autorizatie integrata de mediu contine 29 de pagini, intra in vigoare la

23.10.2006 si este valabila pana la 23.10.2016.

18.3. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile

in care:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea

valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia

integrate de mediu;

b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila

reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive;

c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupune utilizarea altor

tehnici;

d) modificarea substantiala a continutul actelor de reglementare care au stat la

baza emiterii prezentei autorizatii

e) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Page 29: AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU - arpmbuc.anpm.roarpmbuc.anpm.ro/files/ARPM BUCURESTI/Autorizatii Integrate de Mediu... · 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii

29

Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la

suspendarea activitatii dupa o notificare prealabila. Suspendarea se mentine

pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii,

desfasurarea activitatii este interzisa. In cazul in care nu s-au indeplinit

conditiile stabilite prin actul de suspendare, A.R.P.M. Bucuresti dispune, dupa

expirarea termenului de suspendare, anularea autorizatiei integrate de mediu.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre

GNM- Comisariatul Regional al Garzii de Mediu si Agentia Regionala pentru

Protectia Mediului Bucuresti.

A.R.P.M. Bucuresti isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru

emisiile de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de

transpunere a legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

DIRECTOR EXECUTIV, SEF SERVICIU AUTORIZARE SI

Chim. Simona Mihaela Saceanu CONTROLUL CONFORMARII,

Ing. Roxana Costache

INTOCMIT,

Ing. Elena Garban