autoriza tie - · pdf file• lucrari de constructii-montaj ~i reparatii pentru liniile...

of 2 /2
ROMANIA MINISTERUL TRANSPORTURILOR ~I INFRASTRUCTURII AUTOR!TATEA FEROVIARA ROMANA - AFER AUTORIZA TIE de furnizor feroviar Seria AF Nr. 5127 in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 626/1998 modificata ~i completata cu Hotararea Guvernului nr. 1561/2006 ~i in baza raportului nr. 249 din data de 01.08.2011 al comisiei de evaluare, se atesta ca persoana juridica: SC ELM ELEC)"ROMONTAJ CLUJ SA cu sediul in localitatea CLUJ NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 240-242 judo Cluj, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J12/3821/1991, are dreptul sa furnizeze, in calitate de furnizor feroviar, urmatoarele categorii de produse ~i/sau servicii feroviare critice: Lucrari de constructii-montaj ~i reparatii pentru liniile electrice de medie ~i joasa tensiune, ELF; Lucrari de constructii-montaj ~i reparatii pentru instalatii de energoalimentare EA (substatii de tractiune, posturi de sectionare ~i subsectionare); Lucrari de constructii-montaj ~i reparatii instalatii fixe de tractiune electrica; Montare cabluri de telecomunicatii (fibra optica ~i cupru); Lucrari de subtraversari linii CF; Confectii metal ice, in conditiile in care face dovada ca detine un certificat de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz, un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs ~i/sau serviciu feroviar critic furnizat. Prezenta autorizatie este valabila pana la data de 07.08.2016, in conditiile vizarii sale anuale. Obligatiile ~i drepturile posesorului autorizatiei sunt specificate pe verso. Data eliberarii: 08.08.2011

Author: voque

Post on 09-Feb-2018

224 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ROMANIAMINISTERUL TRANSPORTURILOR ~I INFRASTRUCTURII

  AUTOR!TATEA FEROVIARA ROMANA - AFER

  AUTORIZA TIEde furnizor feroviarSeria AF Nr. 5127

  in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 626/1998modificata ~i completata cu Hotararea Guvernului nr. 1561/2006 ~i in bazaraportului nr. 249 din data de 01.08.2011 al comisiei de evaluare, se atesta capersoana juridica:

  SC ELM ELEC)"ROMONTAJ CLUJ SA

  cu sediul in localitatea CLUJ NAPOCA, str. Traian Vuia, nr. 240-242 judo Cluj,inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J12/3821/1991,are dreptul sa furnizeze, in calitate de furnizor feroviar, urmatoarele categoriide produse ~i/sau servicii feroviare critice:

  Lucrari de constructii-montaj ~i reparatii pentru liniile electrice demedie ~i joasa tensiune, ELF;

  Lucrari de constructii-montaj ~i reparatii pentru instalatii deenergoalimentare EA (substatii de tractiune, posturi de sectionare ~isubsectionare);

  Lucrari de constructii-montaj ~i reparatii instalatii fixe de tractiuneelectrica;

  Montare cabluri de telecomunicatii (fibra optica ~i cupru); Lucrari de subtraversari linii CF; Confectii metal ice,

  in conditiile in care face dovada ca detine un certificat de omologare tehnicaferoviara sau, dupa caz, un agrement tehnic feroviar pentru fiecare produs~i/sau serviciu feroviar critic furnizat.

  Prezenta autorizatie este valabila pana la data de 07.08.2016, in conditiilevizarii sale anuale.

  Obligatiile ~i drepturile posesorului autorizatiei sunt specificate peverso.

  Data eliberarii: 08.08.2011

 • Posesorul autorizatiei are urmatoarele obligatii:

  1. sa anun1e imediat Autoritatea Feroviara Romana- AFER despre orice modificarea datelor din documentele prezentate la solicitarea autoriza1iei, data inceperiiefective, sau dupa caz, a intreruperii activita1ii;

  2. sa organizeze ~i sa asigure controlul propriu pe fluxul de fabrica1ie;

  3. sa accepte supravegherea de catre Autoritatea Feroviara Romana- AFER aactivita1ii de realizare a categoriilor de produse ~i/sau servicii feroviare critice,nominalizate in autoriza1ie, prin ac1iuni de evaluare period ice ~i/sau ac1iuni deinspec1ie tehnica feroviara ~i sa asigure, la cerere, condi1iile necesare in vederearealizarii acestor aC1iuni, respectiv spa1ii de lucru, echipamente de lucru ~iprotec1ie adecvate, aparate de masura ~i control;

  4. sa achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul Transporturilor, pentruactivitatile desfa~urate de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, privind vizareaanuala a prezentei autorizatii, efectuarea actiunilor de evaluare periodica ~iefectuarea inspectiei tehnice feroviare, dupa caz ;

  5. sa actualizeze ~i sa transmita la AFER lista cuprinzand beneficiarii produselor~i/sau serviciilor feroviare critice realizate.

  Posesorul autorizatiei are urmatoarele drepturi:

  1. sa solicite ob1inerea certificate lor de omologare tehnica feroviara sau, dupa caz,a agrementelor tehnice feroviare pentru produsele ~i/ sau serviciile feroviarecritice care se incadreaza in categoriile specificate in prezenta autoriza1ie;

  2. sa incheie, in conditiile legii, daca este cazul, contracte economice pentrurealizarea unui e~antion reprezentativ al produselor ~i/sau serviciilor feroviarecritice, din categoriile specificate in autorizatie, care urmeaza sa fie supusverificarilor ~i incercarilor in vederea obtinerii certificatului de omologare tehnicaferoviara sau, dupa caz, a agrementului tehnic feroviar;

  3. sa incheie in conditiile legii, contracte economice pentru furnizarea de produse~i/sau servicii feroviare critice care se incadreaza in categoriile specificate inautoriza1ie ~i pentru care de1ine certificate de omologare tehnica ~i/sau, dupacaz, agremente tehnice feroviare.

  VIZE ANUALE

  Valabil pana ladata de

  07.08.2012

  Valabil pana ladata de

  .O? Q8..-?.'?.1J

  Valabil pana ladata de

  Valabil pana ladata de

  Valabil pana ladata de

  DIRECTORGENERAL

  DIRECTORGENERAL

  DIRECTORGENERAL