atlas embrio an1 sem2

33
';" F"q?3q:

Upload: andrrei94

Post on 22-Apr-2017

294 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

Page 1: Atlas Embrio An1 Sem2

' ;"

F"q?3q:

Page 2: Atlas Embrio An1 Sem2

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a RominieiRUSU, TOANA

Atlas de embriologle / asist. univ. dr. loana Rusu. - Bucuregti: Excelenta,20L,J, - 20L2

4 vol.I s BN 978-97 3-881,40-L-1,Partea 2. - Bucuregti: ArTech,2OL2. - ISBN 978-973-881,40-4-2

611.013

ATLAS de EMBRIOLOGIE

- partea a ll-a -

As. univ. dr. loana Rusu

ISBN general 978-973-88140-1-1

ISBN specific acestui volum 978-973-88L4O-+2

@ 2OL2 - EDITURA ArTech

Page 3: Atlas Embrio An1 Sem2

I'tzut2.. '::

'..2.:€',, /

t ,, ';,.

at. ?<,..

,. A2,.".

tzn *a*Z

Sec{iune sagitald (ugor oblicd -deoarece trece prin cupa opticd)

1- orozencefal:2 proeminentd cardiacd;3 cupa opticd;4 arc branhial l ;5 divert icul hipofizar - punga Rathke;6 faringe primit iv;7 rombencefal.4Adas de Ernbriologie - partea a II-a

Detaliu al regiunii ventrale de fuzionare a primelor arcuribranhiale:

1 ansa cardiacd;2 stomodeum;3 l imba - 2/S ant - fuziunea ventromediald a arcului branhial l :4 foramen caecum;5 copula -fuziunea ventromediald a celor doud arcuri branhiale l l l ;6 faringe primit iv;7 duct t ireoglos.

:v

Page 4: Atlas Embrio An1 Sem2

Muguri faciali

u,,,..

;;,:tr '' i'

';.,.,.!9,'. :..,.-,.,:....: '

,jt ,,,tu;=?

Sec{iune sagitale extremitatea cefalicd embrionard:

1 cavitate pericardicd;2 ventricul orimit iv:3 ectoderm;4 prozencefal;5 mugure frontonazal;6 bulb cardiac;7 stomodeum;

Sec{iune fiontald - cavitate bucalSprimit ivd

1- telencefal;2 cupa opticd;3 mugure maxilar;4 mugure mandibular;5 mugure nazal medial;6 mugure nazal lateral;

parEa a II-a - AAac de Embriologie Il

Page 5: Atlas Embrio An1 Sem2

Sectiune frontald - cavitate bucaldprimit ivi:

1 glob ocular (in evolulie);2 mugure nazal lateral;3 fose nazaie primitive;4 cavitate bucald primitivd;5 mdduva spindri i :6 sept nazal;7 mugure nazal medial;8 mugure maxilar;9 l imba;10 corp vertebral.

parfaa a II-a - Aflas de Embriologie lS

Page 6: Atlas Embrio An1 Sem2

Embrion - secliune sa$itald:

1 fose nazale primitive;2 palal primitiv - proces Palatinmedian;3 l imba;4 ventricul;5 pldmdn fetal;6 cavitate bucald primit iva;7 faringe;8 epiglota;9 lar inge;1-0 esofag;11- primordiu t iroidian;12 coloanavertebrald;13 mdduva sPindr i i ;

16 Nas de Embrialagie - partea a II-a

Page 7: Atlas Embrio An1 Sem2

Sectiune transversald !a nivelul bifurcatieidivertieulului larigotraheal (trahee):

1 tub neural ;2 formatiuni vasculare;3 ansa cardiacd;4 vezicula cerebrald;5 notocord;6 muguri pulmonai' i ;

Detaliu - secliune transversald ce permiteevidenlierea mugurilor pulmonari:

1- tub neural;2 notocord;3 trahee;4 muguri pulmonari ;5 ansa cardiacd;

IparEa a II-a - Atlas de Embriologie ?g

Page 8: Atlas Embrio An1 Sem2

Sec{iune transversald - cavitate toracicd:

1 mdduva soindri i :2 corpvertebral;3 aorta;4 pldmdn fetat;5 atriu drept;6 esofag;

7 atriu st6ng;8 valvule atrio-ventriculare;9 ventricul st6ng;10 coaste;

IrparfEa a II-a -Aflas de Embriologte 3l

Page 9: Atlas Embrio An1 Sem2
Page 10: Atlas Embrio An1 Sem2

Detaliu - sec{iune transver-

sald cord sePtat:

1 atriu drepU2 sePt secund;3 valvule atrio-ventriculare;4 ventricul drePt;5 PlSmdn fetal;6 cavitate Pleurala;7 atriu stdng;8 sept Prim;9 sePt intermedium;10 valvule atrio-ventriculare;11 ventricul stdng;12 cavitate Pericardicd;13 sePt interventricular;

l-3?Afiasde Errtllttologile - parEa aII'a

Page 11: Atlas Embrio An1 Sem2

-

Sec{iune frontali la nivelul extremitd{ii cefaliceembrionare

1 mugure nazal lateral;2 mugure maxilar;3 l imba;4 cart i laj Meckelin secl iune;5 fose nazale primitive;6 cupa optic6;7 seot nazal:8 proces palatin lateral - provenit din mugurii maxilari;9 cavitate bucald primitivd;I4Mas de Embriologie - parFa a II-a

Secliune sagitald la nivelul extremitd{iicefalice:

1 cavitate bucalS;2 epiglota;3 fose nazalei4 palat primit iv median;5 l imba;6 mandibula - partea ventrald a cart i lajuluiMeckel ;

Page 12: Atlas Embrio An1 Sem2

?"

Sectiune frontald embrion -extremitatea cefalicd -superiol; restul colpuluiembrionar - inferior.

Secliune frontald extremitatea cefalicd - detaiiu1. prozencefal;2. notocord;3 aorte dorsale;4 faringe primitiv;5 arc branhial l ;6 punga branhiald endodermald l ;7 arc branhial l l ;

parEa a II-a -A|/as de Embridofie7

Page 13: Atlas Embrio An1 Sem2

1'4

t€@

3 i .

/ i a

f,f{3i| '€;

9Sec{iune fiontald embrion

1- ansa cardiacd;2 extremitate cefalicd;3 partea inferioar5 a corpuluiembrionar;

Detaliu - extremitate cefalica1- arc branhial (faringian ) l ;2 punga branhiala ectobranhiald l ;3 ansa cardiacd;4 vezicule telencefal ice:5 aorte dorsale;6 notocord;7 faringe primitiv;8 arc aort ic l ;9 sinus cervical;

EAflas de Embriologie - pardea a II-a

Page 14: Atlas Embrio An1 Sem2

6

Sec{iune fiontald prin extremitateacefalicd

1 rtezicula cerebrala;2 notccord;3 aorta dorsalS;4 aorta dorsala5 arc branhial l ;6 faringe primit iv;7 arc branhial l l :

Secliune oblicd la nivelul extremitdliicefalice:

1 telencefal;2 aorie dorsale;3 faringe primit iv;4 arc branhial l ;5 arcur i aort ice l , l l s i l l l ;6 notocord;7 ansa cardiacd;

parHea a II-a - Nas de Embriologie I

Page 15: Atlas Embrio An1 Sem2

Sec{iune frontald - ansa cardiacd,arc branhial I

1 prozencefal;2 faringe primitiv;3 aorta dorsald;4 arc branhial (faringian) l ;5 ansa cardiacd;6 tub neural;

IOA|/as de Embriologie - parfEa a II-a

Secliune frontali - extremitatea cefalicd -detal iu:

1 prozencefal;2 aorle dorsale;3 arc aort ic l ;4 faringe primitiv;5 arc branhial l ;6 ansa cardiacd;

Page 16: Atlas Embrio An1 Sem2

Secliune sagitald - extremitateacefalicd gi regiunea cervical5:

1 prozencefal;2 gaua turceascd a osului sfenoid;3 rdddcina l imbi i ;4 epiglota;5 cavitatea bucald;6 proces palatin median;7 l imba;8 cart i laj Meckel - mandibula;9 regiune mandibularS;

palfua a II-a - A|/as de Embridogle 17

Page 17: Atlas Embrio An1 Sem2

Sectiune sagitald embrion:

1 faringe;2 esofag;3 coloana veftebrala;4 fose nazale)5 palat;6 l imba;7 laringe;8 epiglota;9 lob t iroidian in evolutie;10 pldmdn fetal;

lE Af/as de Embriologle - parfe,a a II'a

Page 18: Atlas Embrio An1 Sem2

Secliune frontald - cavitate bucalddefinitivd - palat; lobi tiroidieni;1 fose nazale;2 palat:.3 cavitate bucald;4 mugure glanda submandibulard;5 laringe;6 sept nazai;7 glob ocular;8 mugure glanda parotidd;9 l imba;10 lobi t i ro id ieni ;11 spatiul art icular glenoidal aiart icu lat iei scapulo-humerale;

?tr Mas de Enbriologle - parEa a II-a

Page 19: Atlas Embrio An1 Sem2

10

I i

13

12

Sec{iune fiontali - regiunea poste-rioard a cavitd{ii nazale:

1 fose nazale:2 cristai in - glob ocular;3 sept nazal:4 palat;5 mandibula - partea ventrald a cart i la-ju lu i Meckel ;6 lob t i ro id ian;7 cap humeral;8 straturi le cupei optice - ret ina;9 pl ici palpebrale fuzionate;10 cavitate bucaiS;11 l imba;t2 laringe;13 t imus;14 esofag;

partea a II-a - Mas de funbriologie ?I

Page 20: Atlas Embrio An1 Sem2

Sec{iune fiontald - cavitate bucaldprimitivd

1 cornet nazal - mugure nazal lateral;2 mugure maxilar;3 cart i lajul hioidian;4 aditus laringis - caecum laringial;5 faringe;6 m.constrictor al faringelui;7 mdduva spindr i i ;8 sept nazal;9 l imba;10 cavitate bucald primitivS;11 cart i laj Meckel - cart i laj al arculuibranhial l ;12 regiune mandibulard - mugurimandibulari fuzionati :13 proeminenld aritenoidd;1,4 ganglion cervical superior (simpatic);15 corp vertebral;16 gangl ion spinal ;

par@a a II-a -Atlas de EnbriologlelS

Page 21: Atlas Embrio An1 Sem2

Secliune frontalS extremitatea ce-falicd embrionard - cavitate bu-cali primitivd

1 vezicule telencefal ice;2 sept nazal:3 fose nazale primitive;4 l imba;5 cavitate bucald primitivd;6 muguri (proeminenla) mandibularifuzionali ;7 car1.ilaj Meckei in secliune;8 epitel iul senzorial olfactiv - placodaolfactivd;9 mugure (proeminenla) nazal lateral;10 gani olfactiv - format prin addn-cirea placodelor olfactive - rdm6ne inpartea superioard a foselor nazaleprirnit ive;11 mugure (proeminen\a) nazalmedial ;12 mugure (proeminenta) maxilar;

l? A|Jas de Embfiologle - parEa a II-a

Page 22: Atlas Embrio An1 Sem2

- -

Detaliu - diverticul laringo-traheal 9i ansa-cardiaci:

1- diverticul laringo-traheal;2 cavitate pericardic5;3 atr iu dreot:4 atriu stdng;5 sept prim;

?BAtilas de Embriologie - parHa a II-a

Sec{iune transversald la nivelul mugurilorpulmonari:

1 tub neural ;2 cavitate pericardicd;3 ansa cardiacd;4 notocord;5 esofag;6 muguri pulmonari ;

Page 23: Atlas Embrio An1 Sem2

5

6

7

8

Secliune transversali -regiune superioardproenteron:

1- tub neural;2 notocord;3 aofte dorsale;4 proenteron;5 divert icul laringotraheal - divert icul respirator;6 ansa cardiacd;7 pl ica pleuropericardicd;8 vezicula cerebrald:

Sec{iune transversald - diverticul laringo-traheal:

1 tub neural;2 notocord;3 ectoderm;4 diverticul laringo-traheal;

parfea a II-a -,4flas de Embriologie Z

Page 24: Atlas Embrio An1 Sem2

Detaliu - lob t i toidian embrionar:

1- capsula t iroidiana;2 cordoane celulare fragmentate - vi i tori fol icul it i ro id ieni - celule endociermale ale pr imordiului t i ro id ian;3 mezenchim;

Detaliu timus - diferentiere fatd de lobult iroidian:

l .capsula t imicd:2. fol icul i t imici - celule reticulo-epitel iale - orig.endodermala;3. corpuscul Hassal l ;4. sept conjunctiv;5. lobul t imic;

?EAflas de Embrtdogie - Frea a II-a

Page 25: Atlas Embrio An1 Sem2

Sec{iune timus fetal:

1- capsuia - mezenchimul din jurul primordiuluit imic;2 zona corticald lobulard;3 zona medulard;4 lobul t imic;5 sept conjunctiv;

Detaliu - structura internd timus:1- celuie reticulo-epiteliale _ orig. endodermala _punga internd branhiatd l i l :2 corpuscul t imic - Hassall :

parEa a II-a -A''as de Entbriologie ?S

Page 26: Atlas Embrio An1 Sem2

=

Sectiune transversalSextrem itatea cefalici:1 duct nazolacrimal:2 cavitate nazald;3 glob ocular (in evolutie);4 m.drept intern al globului ocular;5 ar ip i le mici a le sfenoidului ;6 punte (trunchi cerebral);7 cornet nazal:8 lama perpendiculard a cart i lajului etmoid;9 ganglion tr igeminal;10 n.tr igemen;11 cerebel ( intraventricular);12 ventriculul lV;

Z4Nas de Embriologie - parea a II-a

Page 27: Atlas Embrio An1 Sem2

Detaliu cavitate bucald definitivd - palat:

1- mugure nazal medial; 2 sept nazal;3 fosenazale;4 cavitate bucald; 5 cornet nazal mijlociu;6 meat inferior; 7 cornet nazal inferior; 8 palat -locul de fuziune a proceselor palatine laterale;9 l imba

; -: t ' t

r t

Detaliu cavitate bucald definitivd - organvomelonazal:

1 n.vomeronazal;2 sept nazal;3 organ vomero-nazal;4 cavitate bucald; 5 cavitate nazald;6 carti-laj paraseptal;7 palat; 9 limba

parE,a a II-a - A|/as de Embriologie E

Page 28: Atlas Embrio An1 Sem2

L2

13

Secliune embrion gi anexefetale:

1-. fose nazale;2. procese palatine lateralefuzionate;3. cavitate bucalS;4. l imba;5. lob t i ro id ian;6. stern;7. cap humeral;8. trahee;9. corp vertebral:10. mdduva spindri i ;11. placenta - chorionfrondosum;12. cavitate uterind restantS;13. cavitate amnioticS;14. mandibula - caft i laiMeckel;15. esofag;

-

E AAas de Embriologle - partea a II-a

Page 29: Atlas Embrio An1 Sem2

-

?. 'fe,afa.::' ' '

t : " t ' {*

. " ; ja,s

";:t

v:

t ,

Detaliu ansa cardiaci - sectiune sa$itald:

1 ventricul orimit iv:2 atriu orimitiv:3 bulb cardiac;4 stomodeum;5 pernite endocardice - sept spiral;3O Aflas de Embriolagie - ParE,a a II'a

arc branhial l ;cavitate pericardiaca;punga (Ean$ branhial6 ectodermala l ;

oI

8

I

Page 30: Atlas Embrio An1 Sem2

ATLASde

EMBRIOLOGIEr partea a ll-a r

pentru studenlii anului I semestrul ll

As. univ. dr. loana Rusu

- Edituta ArTech ̂ .

Page 31: Atlas Embrio An1 Sem2

,&i

,4.

%

Sec{iune sagitale - faringe primitiv gi regiuneabranhiald

1 proeminentd cardiacd;2 prozencefal;3 stomodeum;4 l imba - proeminente l inguale laterale - arc branhial l ;5 faringe primit iv;6 rombencefal;

I i - .

' \ f

Secliune sagitald embrionard

1 ectoderm;2 prozencefal;3 vezicula oticd;4 somite;5 arcur i branhiale l , l l g i l l l ;6 proeminentd cardiacd;7 f icat primit iv;

parEa a II-a - Aflas de Embfiologie 3

,t. '...1.;.;,.'.

. ,*:'z

Page 32: Atlas Embrio An1 Sem2

10

TI

Sec{iune parasagitald eviden{iind regiuneabranhial i1 prima pungd branhiald externa - ectobranhialS;2 ansa cardiacd;3 si i ius cervical;4 faringe primitiv;5 arc branhial | - v i i tor corp al l imbi i ;6 epitel iu ectodermal modif icat ce va forma adeno-hipofiza;7 divert icul hipofizar sau punga Rathke;8 punga branhiald internd endodermald l ;9 arc branhial l l ;1-0 arc branhial l l l ;t I arc branhial lV

Sectiune sagitald - la nivelul regiuniibranhiale - locul de fuziune ventromedial atarcuri lor branhiale

1 ansa cardiacd;2 punga (qan$ branhiald ectodermald l ;3 primordiul t iroidian4 proeminente ! inguale laterale - corpul l imbii -fuzionarea arcului branhial l :5 faringe primit iv;6 copula - arc branhial l l l ;7 eminentd hipobranhiald - arc branhial lV;

partea a II-a - AtCae de Ernbriologie E

Page 33: Atlas Embrio An1 Sem2

Sectiune parasagitald - extremitate cefalicddetal iu

1 prozencefal;2 ectoderm;3 mugure frontonazal;4 stomodeum;5 epitel iu ectodermal ce va forma adenohipofiza;6 diveft icul hipofizar - punga Rathke;7 faringe primitir,;8 arc branhial (faringian) l ;

6 Aflas de Embrialogie - parEa a II-a

Sec{iune parasagitald regiune branhiald -detal iu

1 faringe primit iv;2 stomodeum;3 arc branhial l ;4 punga endobranhiald l ;5 punga (EanU ectobranhial i ;6 arc branhial l l ;7 arc branhial l l l - abia schi tat ;

3

4

&