asociaŢia wwf programul dunĂre carpaŢi...

of 42 /42
Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049 ASOCIAŢIA WWF-PROGRAMUL DUNĂRE-CARPAŢI ROMÂNIA Aprobat Director Program Magor Imre Csibi DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE PENTRU CONTRACTUL având ca obiect Audit independent pentru proiectîn cadrul proiectului “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”, cod SMIS-CSNR 17049 PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL “MEDIU” AXA PRIORITARA 4 Documentaţia cuprinde: 1. Fişa de date a achiziţiei 2. Caiet de sarcini şi anexe 3. Formulare

Upload: others

Post on 02-Sep-2019

10 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

ASOCIAŢIA WWF-PROGRAMUL DUNĂRE-CARPAŢI ROMÂNIA

Aprobat

Director Program

Magor Imre Csibi

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

PENTRU CONTRACTUL având ca obiect

“ Audit independent pentru proiect”

în cadrul proiectului “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management

integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”, cod SMIS-CSNR 17049

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL “MEDIU”

AXA PRIORITARA 4

Documentaţia cuprinde:

1. Fişa de date a achiziţiei

2. Caiet de sarcini şi anexe

3. Formulare

Page 2: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

FIŞA DE DATE

pentru

“ Audit independent pentru proiect”

în cadrul proiectului “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management

integratNatura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”, cod SMIS-CSNR 1704

COD CPV al achiziţiei 79212100-4 Servicii de auditare financiară

Page 3: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Beneficiar: ASOCIATIA WWF PROGRAMUL DUNARE CARPATI ROMANIA,

adresa de contact: Str.Lungă nr.175, fax: 0368/462564, tel:0730098103

Persoană de contact: Florentina Florescu- Manager de Proiect

Denumire proiect: „Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat

Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt”

Acronimul proiectului: PH+ PRO MANAGEMENT Natura2000

Proiectul este implementat în:

Regiunea:Centru

Judeţele: Braşov, Mureş, Sibiu.

Denumire achiziţie: Audit independent pentru proiect

Realizarea auditului presupune: 5 rapoarte de audit, din care 4 rapoarte de audit

intermediare (RCF) şi unul final.

Auditorul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreate si de emiterea catre

Beneficiar anual a unui Raport privind Constatarile Factuale (RCF), respectiv rapoartele

intermediare şi raportul final.

Beneficiarul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea

cererilor de rambursare (CR) a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, în

conformitate cu termenii si condiţiile contractului de finanţare (CF) şi transmiterea acestora

la OI/AM POS Mediu, în vederea autorizarii si plăţii cheltuielilor eligibile.

Beneficiarul se angajează să pună la dispoziţia auditorului informaţiile şi documentele pe

care acesta le solicită în vederea emiterii rapoartelor.

"Auditorul" este persoană fizica sau juridică, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de catre

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Caietul de sarcini contine prevederi privind regulile de baza care trebuie respectate in

derularea procedurii de achizitii, astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze

propunerea tehnica conform cerintelor Beneficiarului si AM POS Mediu.

Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

Scop/Obiectiv specific: Obiectul specific al contractului de audit îl reprezinta întocmirea

de către auditorul autorizat, anual (intermediar), a unui Raport privind Constatarile Factuale

şi emiterea unui raport final cu privire la Proiectul :„Pentru Natură şi Comunităţi Locale -

Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt”

Cantitatea

Se vor contracta servicii de audit pentru întreaga perioada de derulare a proiectului si se vor

întocmi 5 rapoarte de audit:

- 4 rapoarte intermediare (anuale) care vor viza verificarea activităţilor şi a modului

de utilizare a resurselor financiare anuale (an calendaristic) şi se vor finaliza prin

încheierea unor rapoarte de audit intermediare (RCF);

Page 4: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

- un audit final, va cuprinde un raport final care se va emite în termen de 60 de zile

calendaristice de la data transmiterii de către beneficiar a ultimei cereri de rambursare la

OI /AM, şi va cuprinde concluzii asupra întregii perioade de implementare a proiectului,

inclusiv toate cererile de rambursate neverificate de auditor până la acea dată.

Fiecare dintre cele 4 rapoarte intermediare şi raportul final, elaborate de către auditorul

independent vor fi însoţite şi de o declaraţie pe proprie răspundere a acestuia din care să

rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut de CAFR.

Oferta financiară

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informaţiile

solicitate cu privire la preţ precum şi la alte condiţii financiare şi comerciale legate de obiectul

contractului de achiziţie.

Documente de calificare

1. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)

Pentru persoane juridice/persoane fizice:

- Certificat Constatator eliberat de Oficiul National Registrul Comertului, din care să

reiasă că are ca activitate principală servicii de audit financiar (doar pentru

persoane juridice)

- Autorizatie de functionare sau adeverinţă de la Camera Auditorilor Financiari din

Romania privind înregistrarea în Registrul auditorilor financiari pe anul 2011 cu

mentiunea „ACTIV” - ( copie legalizata);

- Carnet de auditor vizat cu mentiunea activ pe anul 2011 ( copie legalizata sau

fotocopie certificata „conform cu originalul”) pentru toti membrii echipei de audit.

- Raport / nota de inspectie a calitatii privind auditul financiar, intocmit de Camera

Auditorilor Financiari din Romania, din care sa reiasa calificativul „A” obtinut de

auditor - fotocopie certificata „conform cu originalul”);

- Declaratia pe propria raspundere a Auditorului financiar din care sa rezulte ca nu a

fost sanctionat in ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare si competenta

profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat să prezinte aceste documente.

Pentru persoane juridice/persoane fizice străine:

Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică,

în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident.

Page 5: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Ofertanţii – persoane juridice străine vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin

care, în cazul în care oferta este declarată câştigătoare, îşi asumă responsabilitatea pentru una

dintre cele două opţiuni:

-Ca în termen de 45 zile de la comunicarea înştiinţării, vor prezenta dovada deschiderii

sediului permanent în România.

-Ca înaintea încheierii contractului, în cazul asocierii cu persoane juridice române, vor

împuternici pe unul dintre asociaţii înregistraţi în România pentru îndeplinirea obligaţiilor ce

îi revin fiecărui asociat, prin legalizarea asocierii şi înregistrarea asocierii la autoritatea fiscală

competentă, conform prevederilor legislaţiei fiscale din România în vigoare.

(ATENTIE! În cazul unei asocieri, fiecare asociat persoană juridică străină este obligat

să prezinte acest formular\document).

2. Cerintele privind situatia personală a ofertantului/contractorului

- Declaratie prin care Auditorul declară faptul ca va îndeplini acest

contract/angajament în conformitate cu:

Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru

realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către IFAC si

adoptat de catre CAFR;

Codul etic emis de catre IFAC si adoptat de catre CAFR. Desi ISRS 4400 prevede ca

independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea

de Management şi implicit Beneficiarul solicită că auditorul sa respecte, de asemenea,

cerinţele de independenţă prevazute de Codul etic.

- Declaraţie din care să rezulte că auditorul nu se află în una din următoarele

situaţii:

a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecator sindic

sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui

aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare,

reglementata prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile

prevazute la lit. b);

c) in ultimii 2 ani, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile

contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este

de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia

d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante

judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru

comiterea unor infractiuni in aria sa de activitate;

e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea

contractanta.

Ofertantul este exclus de drept din procedura de atribuire a contractului de achizitie daca in

ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante

judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru

coruptie,pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.

Page 6: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

3. Personal minim solicitat de beneficiar în vederea realizării obiectivului de audit

independent pentru proiect.

Personalul propus trebuie să acopere cel puţin următoarele funcţii în cadrul contractului:

Un auditor financiar (senior) –coordonatorul echipei, cu cel puţin 5 ani experienţă

generală şi cel puţin 3 ani experienţă profesională specifică

2 auditor financiari (juniori)

Un expert achiziţii publice, atestat ( COR 241940)

Se vor prezenta pentru membrii echipei CV-uri, care vor fi insotite de copii dupa actele de

studii doveditoare ale pregatirii in domeniu (autorizari, atestari, declaratie de angajament in

proiect/copie dupa contractul de munca/cartea de muncă).

CV-urile vor sublinia următoarele aspecte:

- un sumar cu numele instituţiilor de învăţământ superior-universitar şi postuniversitar

absolvite şi specializările obţinute, locul de muncă în care îşi desfăşoara activitatea, începând

cu poziţia deţinuta în prezent, iar în ordine inversă cronologic celelalte poziţii deţinute.

- experienţa în domeniul cerut, responsabilităţile deţinute în alte contracte similare.

In situatia in care specialistii solicitati nu sunt angajatii operatorului economic ofertant, acesta

va prezenta pentru fiecare specialist documente din care să reiasă natura relaţiilor juridice

dintre el şi ceilalţi colaboratori, însoţite de o declaraţie de disponibilitate.

Experienţa profesională generală se calculează în funcţie de vechimea în specialitatea studiilor

superioare absolvite.

Experienţa profesională specifică se calculează începând cu data obţinerii Certificatului de

atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de Camera Auditorilor Financiari din România

(CAFR).

NOTĂ: O persoană nu poate cumula mai multe funcţii

4. Experinţă similară

Ofertantul va prezenta ca şi experinţă similară în ultimii 3 ani, 1 sau cel mult 3 contracte

finalizate (în original/copie), sau în curs de finalizare, de o valoare cumulată cel puţin

egală cu suma de 300.000 lei fără TVA, având ca obiect servicii de auditare financiară.

Propunerea financiară

Preturile din propunerea financiară se vor conforma cu cerinţele specificate mai jos:

Page 7: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

a) oferta de preţ trebuie să acopere întregul contract, astfel cum prevede documentaţia de

atribuire,

b) se va detalia preţul total pentru fiecare rezultat în parte aferent obiectului contractului

pentru a permite plata de facturi parţiale,

c) ofertanţii trebuie să completeze tarife şi preţuri pentru toate activităţile contractului pe

care le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului, preţul trecut în formularul

24 trebuie să fie preţul total al ofertei.

Oferta va fi prezentată în lei, exclusiv şi inclusiv TVA.

Pentru ofertele care vor fi prezentate într-o altă monedă, cursul de referinţă este 1

Euro= 4,2228 lei din data de 31.08.2011.

Valoarea estimată a proiectului pentru care se vor presta serviciile de audit este de

14.764.054 lei. Valoarea estimată a serviciilor de audit este de 306.333,09 lei

Propunerea tehnică - Propunerea tehnică se va prezenta astfel încât aceasta să respecte, în

totalitate cerinţele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini. Propunerea tehnică va cuprinde o

descriere a serviciilor ce vor fi prestate din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor din caietul de

sarcini şi un plan de activităţi.

Ofertantul trebuie să ofere obligatoriu detalii cu privire la:

- prezentarea metodologiei de lucru

- descrierea detaliată a planului de lucru care să cuprindă activităţile şi sarcinile concrete care

vor fi încredinţate personalului precum şi timpul alocat.

- graficul activitatilor sa fie în acord cu calendarul de activităţi al proiectului

Criteriul de atribuire, care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achiziţie este: preţul

cel mai scăzut cu respectarea tuturor condiţiilor obligatorii din prezenta documentaţie de

atribuire.

Durata contractului: de la data semnării până la 28.02.2015, urmând întocmai cursul

contractului de finanţare nr.131134/21.02.2011. Dacă contractul de finanţare va suporta

modificări din punct de vedere al duratei, atunci şi contractul de audit se va corela cu

contractul de finanţare.

Prezentarea ofertei

Adresa la care se depun ofertele: Str. Lungă nr. 175, Braşov (personal sau prin poştă) până la

data de 9.09.2011 ora 14:00.

Page 8: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Oferta se va depune într-un plic în care se vor introduce:

propunerea financiară (formularul 24 şi o anexă cu detalierea preţului

contractului),

propunerea tehnică,

documente de calificare.

Pe plicul exterior se va ataşa adresa de înaintare (conf. formularului anexat) şi se vor

menţiona urmatoarele:

numele şi adresa organizatorului: ASOCIATIA WWF Programul Dunăre Carpaţi

România- Str. Lungă nr. 175, Brasov, România.

datele de identificare ale ofertantului: nume, adresă, precum şi datele de

identificare ale asociatilor, dacă este cazul.

obiectul achiziţiei directe „Audit independent pentru proiect”.

Nota! Lipsa oricărui document solicitat de către autoritatea contractantă atrage

descalificarea ofertantului.

Informaţii suplimentare legate de contractul de finanţare şi anexele acestuia, puteti

obţine de la d-na Florentina Florescu- Manager Proiect, tel:0730.098.103.

Page 9: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

CAIET DE SARCINI

pentru

“Audit independent pentru proiect”

în cadrul proiectului “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management

integratNatura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”, cod SMIS-CSNR 17049

COD CPV al achiziţiei 79212100-4 Servicii de auditare financiară

Page 10: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

I. INFORMAŢII GENERALE

Prezenta documentaţie cuprinde prevederi privind regulile de baza care trebuie respectate in

derularea procedurii de achizitie directă, astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze

propunerea tehnica conform cerintelor beneficiarului si AM POS Mediu. Cerinţele incluse vor

fi considerate minimale.

Prezentare proiect „Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat

Natura 2000 în zona Hârtibaciu - Târnava Mare –Olt”

Acronimul proiectului: PH+ PRO MANAGEMENT Natura2000

Proiectul este implementat în:

Regiunea:Centru

Judeţele: Braşov, Mureş, Sibiu.

II. Părţile contractante

“Beneficiarul”: ASOCIATIA WWF PROGRAMUL DUNARE CARPATI ROMANIA,

conform clauzelor din contractul de finanţare nr. 131134/21.02.2011 încheiat cu AM POS

Mediu.

Auditorul: organizaţia care realizează serviciile privind auditul proiectului

III. Responsabilitaţile parţilor

• Beneficiarul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea

cererilor de rambursare (CR) a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, în

conformitate cu termenii si condiţiile contractului de finanţare şi transmiterea

acestora la OI/AM POS Mediu în vederea autorizarii şi plăţii cheltuielilor eligibile.

• Beneficiarul se angajează să pună la dispoziţia auditorului informaţiile şi

documentele pe care acesta le solicită în vederea emiterii raportului său. "Auditorul"

este persoana fizica sau juridica, autorizata potrivit legislaţiei în vigoare de către

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR).

• Auditorul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreate si de emiterea catre

Beneficiar, anual, a unui Raport privind Constatarile Factuale (RCF).

Prin agrearea acestor TR auditorul confirmă că îndeplineşte următoarea condiţie:

este membru al CAFR care este la rândul său membru al Federaţiei Internaţionale a

Contabililor (IFAC).

IV. Obiectul angajamentului

Obiectul contractului îl reprezintă întocmirea de către auditor, anual, a unui Raport privind

Constatările Factuale şi a unui raport de audit final cu privire la Proiectul “ Pentru Natură

şi Comunităţi Locale- Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona

Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt”.

Page 11: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

V. Tipul si obiectivul angajamentului Obiectivul angajamentului este verificarea implementarii proiectului de catre auditorul

financiar prin proceduri specifice listate în Anexa 2A, precum si transmiterea catre

beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreate executate.

Verificarea consta în examinarea de catre Auditor a informaţiilor factuale ce rezulta din

implementarea de către beneficiar a clauzelor contractului de finanţare şi compararea

acestora cu termenii si condiţiile contractului de finanţare.

Având în vedere că acest angajament nu reprezintă un angajament de asigurare, auditorul nu

furnizează o opinie de audit. Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar obţine

asigurarea prin concluziile proprii pe care le trage din raportul auditorului asupra CR a

Beneficiarului aferente acelui raport.

VI. Standarde si Etica

Auditorul va îndeplini acest angajament în conformitate cu:

- Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru

realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de catre IFAC si

adoptat de catre CAFR;

- Codul etic emis de catre IFAC si adoptat de catre CAFR. Desi ISRS 4400 prevede ca

Independenţa nu este o cerinţă pentru angajamentele procedurilor agreate, Autoritatea

de Management solicită ca auditorul sa respecte de asemenea cerinţele de

independenţă prevazute de Codul etic.

VII. Proceduri, documentaţie şi probe

Auditorul trebuie să-şi planifice activitatea, astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a

cheltuielilor din cadrul proiectului. În acest scop, auditorul realizează procedurile specificate

în Anexa 2A la TR (“Proceduri de realizat”) şi aplică indicaţiile din Anexa 2B („Ghidul

procedurilor specifice de realizat”). Probele ce stau la baza realizării procedurilor din anexa

2A se constituie în totalitatea informaţiilor, atât financiare cât şi non-financiare, care fac

posibilă verificarea implementării proiectului. Auditorul va folosi informaţiile astfel obţinute

ca bază în emiterea RCF. Auditorul documentează aspectele importante în obţinerea probelor

care susţin RCF, cât şi probe asupra desfăşurării angajamentului în conformitate cu ISRS

4400 şi TR.

VIII. Raportarea

RCF trebuie să descrie scopul, procedurile agreate şi constatările factuale ale acestui

angajament în detalii suficiente, astfel încât să permită Beneficiarului şi AM POS Mediu să

înteleagă natura şi complexitatea procedurilor realizate de către auditor, cât şi constatările

factuale raportate de acesta.

Utilizarea formatului de raport pentru verificarea implementării Proiectului finanţat din POS

Mediu, conform contractului de finantare ataşat în Anexa 3 la TR este obligatorie. Raportul

intermediar trebuie emis de catre Auditor către WWF DCP ROMANIA cel mai târziu până la

Page 12: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

sfârşitul primului trimestru al anului următor celui auditat, care să acopere toate CR transmise

de beneficiar la OI /AM în anul anterior, respectiv în perioada cuprinsă între două audituri.

Raportul final trebuie emis în termen de 60 de zile calendaristice de la data transmiterii de

către beneficiar a ultimei cereri de rambursare la OI /AM, şi va cuprinde concluzii asupra

întregii perioade de implementare a proiectului, inclusiv toate cererile de rambursate

neverificate de auditor până la acea dată.

Pentru scopul acestor verificari, anul înseamnă anul calendaristic.

IX Preţul angajamentului

Pentru serviciile prestate, beneficiarul va plăti auditorului suma de......... lei.

Plata se va face în tranşe iar termenii si condiţiile se vor stabili în contract.

Auditorul este responsabil pentru execuţia contractului şi are obligaţia să furnizeze toate

informaţiile de natură administrativă, tehnică şi financiară legate de proiect, pe o durată de 5

ani de la încheierea proiectului.

Alte prevederi:

.................

Anexa 1 Informaţii despre Contractul de finanţare

Anexa 2A Proceduri de realizat

Anexa 2B Ghidul procedurilor specifice de realizat

Anexa 3 Model de Raport de Constatari factuale privind implementarea proiectului

finanţat din POS Mediu, conform contractului de finanţare

Caietul de sarcini conţine indicaţii privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel

incat ofertantul sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile beneficiarului,

precum si cu solicitarile AM.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca minimale şi se completează cu Anexele care sunt

ataşate prezentului caiet de sarcini.

Beneficiarul, în procesul de implementare a proiectului, este responsabil cu emiterea

cererilor de rambursare (CR) a cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, în

conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare şi transmiterea acestora la

OI/AM POS Mediu în vederea autorizării si plăţii cheltuielilor eligibile.

Beneficiarul se angajează să pună la dispoziţia auditorului informaţiile şi documentele pe

care acesta le solicită în vederea emiterii raportului sau. "Auditorul" este persoana fizică sau

juridică, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către Camera Auditorilor Financiari din

România (CAFR).

Auditorul este responsabil pentru auditarea procedurilor agreate si de emiterea către

Beneficiar a unui Raport privind Constatarile Factuale (RCF).

Page 13: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Pe tot parcursul derularii contractului de servicii , auditorul va prezenta

situaţia serviciilor prestate şi va solicita acordul şi sprijinul beneficiarului în legatura cu

îndeplinirea fiecarei etape, legată de realizarea auditului proiectului, in conformitate cu

prezentul caiet de sarcini si cu obiectivele generale si specifice ale proiectului “Pentru Natură

şi Comunităţi Locale-Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-

Târnava Mare-Olt”-cod SMIS CSNR 17049

Întocmit: Responsabil Financiar

Anişoara Cismaşu

Vizat Manager Proiect

Florentina Florescu

Page 14: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Page 15: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Anexa nr.1

Informaţii cu privire la subiectul verificării cheltuielilor

Informaţii cu privire la subiectul verificării cheltuielilor

Numărul de referinţă şi data contractului

de finanţare

Contract de finanţare

nr.131134/21.02.2011

Titlul contractului de finanţare Pentru Natură şi Comunităţi Locale-

Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-

Olt, cod SMIS-CSNR 17049

Ţara/Regiunea Romania- Sibiu, Braşov şi Mureş.

Beneficiarul Asociaţia WWF Programul Dunăre

Carpaţi România, cod unic de înregistrare

fiscală 187 427 89, cu sediul în Bucureşti,

sector 1, str. Ioan Vodă Caragea nr.26, cod

postal 010537, tel: 021.3174996,

0730.098722

Referinţa Cererii de Propuneri de Proiecte

Baza legală pentru contractul de finanţare Reglementări internaţionale:

- Regulamentul General al Consiliului

European nr. 1083/2006 pentru stabilirea

prevederilor generale privind Fondul

European de Dezvoltare Regională, Fondul

Social European şi Fondul de Coeziune;

- Regulamentul (CE) nr.1080/2006 al

Parlamentului European şi al Consiliului

din 5 iulie 2006 privind Fondul European

de Dezvoltare Regională şi de abrogare a

Regulamentului (CE) nr.1783/1999

Page 16: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

3.2 Legislaţie primară

POS Mediu aprobat de către Comisia

Europeană prin Decizia nr. 3467/2007

Data de început a acţiunii 1.03.2011

Data de sfârşit a acţiunii 28.02.2015

Costul total al acţiunii 14.764.054 lei

Suma maximă a finanţării nerambursabile 12.974.729 lei

Suma totală primită la zi de către

Beneficiar de la Autoritatea de

Management

1.018.540 lei

Suma totală a cererii de rambursare

intermediară/ finală

107.403,17

Autoritatea de Management Ministerul Mediului şi Pădurilor, sediul în

Bulevardul Libertăţii nr.12, sector 5,

Bucureşti, tel/fax 021.335.35.65, cod de

înregistrare fiscală 16335444, prin Direcţia

Generală AM POS MEDIU,

Auditor financiar <Numele şi adresa auditorului/ firma de

audit/ numărul autorizaţiei/ numărul

certificatului din registrul auditorilor

activi ai CAFR>

Page 17: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Anexa 2A Proceduri de realizat

[Anexa cuprinde procedurile specifice de realizat şi nu pot fi modificate]

1 Proceduri Generale

1.1 Termenii şi Condiţiile Contractului de finanţare

Prin analiza contractului de finanţare, a anexelor acestuia şi a altor informaţii relevante, cât şi

prin interogarea Benficiarului, Auditorul va obţine înţelegerea termenilor şi condiţiilor

Contractului de finanţare. Auditorul va obţine o copie a contractului de finanţare (semnat de

Beneficiar şi AM POS Mediu) şi a anexelor sale. Auditorul va obţine şi va verifica rapoartele

de progres lunare şi alte rapoarte menţionate în anexele Contractului de finanţare.

1.2 Cererile de rambursare aferente contractului de finanţare

Auditorul va verifica dacă CR este conformă cu condiţiile contractului de finanţare:

- cererea de rambursare trebuie să se conformeze modelului prezentat în Anexa IV a

Contractului de finanţare

- cererile de rambursare trebuie să acopere întregul proiect, indiferent de secţiunea

finanţată de AM POS Mediu

- dovada transferului de proprietate asupra echipamentului, vehiculelor şi stocurilor

trebuie anexată la CR, dacă este cazul .

1.3 Regulile contabile şi de păstrare a înregistrărilor

În executarea procedurilor din prezenta anexă, Auditorul va verifica – dacă evidenţele

contabile ale Beneficiarului sunt în conformitate cu regulile contabile şi de păstrare a

înregistrărilor specificate în contractul de finanţare. Auditorul va verifica modul de respectare

de către Beneficiar a următoarelor reguli contabile şi de păstrare a înregistrărilor:

- evidenţele contabile întocmite de Beneficiar aferente implementării proiectului trebuie

să fie întocmite cronologic şi sistematic

- beneficiarul va utiliza principiul dublei înregistrări în contabilitate

- conturile trebuie să prezinte elemente legate de dobânda aferentă fondurilor publice

obţinute prin proiect.

1.4 Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului

Auditorul va verifica dacă informaţiile din CR se reconciliază cu sistemul de contabilitate şi

înregistrările Beneficiarului (ex: balanţa de verificare, registrul jurnal, fişe de cont) (Anexa

IV, Secţiunea III a Contractului de finanţare).

Page 18: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

1.5 Ratele de schimb

Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru sumele în valută, în

conformitate cu legislaţia naţională aplicabilă.

2 Proceduri de verificare a conformităţii cheltuielilor cu bugetul şi proceduri

analitice

2.1 Bugetul Contractului de finanţare

Auditorul va realiza proceduri analitice ale categoriilor de cheltuieli din CR.

Auditorul va verifica dacă bugetul din CR corespunde cu bugetul contractului de finanţare

(autenticitatea şi autorizarea bugetului iniţial) şi dacă cheltuielile efectuate au fost prevăzute

în bugetul contractului de finanţare.

2.2 Modificarea Bugetului Contractului de finanţare

Auditorul va verifica dacă există acte adiţionale la Contractul de finanţare prin care se

modifică valoarea contractului de finanţare.

2.3 Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate

3.1 Eligibilitatea costurilor

Auditorul va verifica eligibilitatea fiecărei cheltuieli pentru o tranzacţie sau acţiune selectată,

conform criteriului de eligibilitate prezentat mai jos.

(1) Costuri realizate

Auditorul va verifica dacă costul pentru o tranzacţie sau acţiune selectată a fost realizat şi

dacă a fost asumat de către Beneficiar. În acest scop, Auditorul va examina documentele

justificative (ex: contracte, facturi), cât şi dovada. De asemenea, Auditorul va verifica dovada

recepţiei bunurilor livrate, serviciilor prestate, a lucrărilor executate, precum şi existenţa

activelor, după caz.

(2) Separarea exerciţiului financiar – Perioada de implementare

Auditorul va verifica dacă costul pentru o tranzacţie sau acţiune selectată a fost realizat de

Beneficiar pe perioada de implementare a proiectului.

(3) Buget

Auditorul va verifica dacă costul pentru o tranzacţie sau acţiune selectată este prezentat în

Buget.

(4) Inregistrări

Page 19: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Auditorul va verifica dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune au fost înregistrate

corespunzător în sistemul contabil al Beneficiarului, în conformitate cu standardele contabile

din România şi cu contabilitatea de gestiune a Beneficiarului.

(5) Documente justificative

Auditorul va verifica dacă cheltuielile pentru o tranzacţie sau acţiune selectată sunt susţinute

de documente justificative (secţiunea 1 din anexa 2B, Ghidul procedurilor specifice de

realizat)

Lista orientativă a tipurilor şi naturii dovezilor pe care un Auditor le poate găsi pe parcursul

procedurilor de verificare a cheltuielilor include:

Inregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al

Beneficiarului, precum Registrul jurnal, fişe de cont şi evidenţele salariale, registrele

mijloacelor fixe şi alte informaţii contabile relevante.

Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă

Dovada prestării serviciilor precum rapoarte aprobate, fişe de pontaj, bilete de

transport (incluzând tichetele de îmbarcare), dovada participării la seminarii,

conferinţe şi stagii de pregătire (incluzând documentaţia relevantă şi materialele

obţinute, certificatele) etc.

Dovezi ale recepţiei de bunuri precum documente de livrare din partea furnizorilor

Dovada finalizării lucrărilor precum procesele verbale de finalizare

Dovezi de achiziţie precum facturi, chitanţe, bonuri fiscale

Dovezi de plată precum extrase bancare, înştiinţări de plată, dovada plăţii din partea

subcontractorilor

Pentru cheltuielile cu benzina şi motorina, o listă centralizatoare a distanţelor parcurse,

consumul mediu al vehiculelor folosite, preţul carburanţilor şi costurile de întreţinere

Inregistrările privind salariile şi personalul precum şi contractele aferente, statul de

salarii, fişele de pontaj. Pentru personalul recrutat de pe plan local pentru contracte pe

o perioadă determinată, detalii ale remuneraţiilor plătite, probate de persoanele

responsabile pe plan local, defalcate în salarii brute, contribuţii sociale aferente,

asigurări şi salariul net. Pentru expatriaţi şi/sau personalul din spaţiul UE (dacă

activitatea este implementată în Europa), analize şi defalcări ale cheltuielilor lunare a

muncii prestate evaluate pe baza preţurilor unitare, pe unitatea cuantificabilă de timp şi

defalcate în salariu brut, contribuţii şi asigurări sociale şi salariu net.

Aceasta poate varia în funcţie de natura cheltuielilor şi practicile din Romania.

(7) Evaluare

Auditorul va verifica că valoarea monetară a cheltuielii pentru o tranzacţie sau acţiune

selectată corespunde cu documentele justificative (ex. facturi, stat de plată) şi sunt folosite

ratele de schimb corespunzătoare, acolo unde este cazul.

Page 20: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

(8) Clasificare

Auditorul va examina natura cheltuielii pentru o tranzacţie sau acţiune selectată şi va verifica

dacă aceasta a fost clasificată corespunzător în CR.

3.1.1 Eligibilitatea costurilor – contracte de servicii

Parte din contractul de finanţare se implementează prin contracte de servicii pe bază de

onorarii.

A. Eligibilitatea onorariilor (dacă este cazul)

Auditorul va verifica eligibilitatea onorariilor cu termenele şi condiţiile contractului de

servicii. In aceasta etapa Auditorul va lua în considerare următoarele:

A1.1 Verificarea pontajelor în Contractul de servicii

A.1.1.1 Fişe de pontaj pentru personalul consultantului

Auditorul verifică dacă:

(1) Timpul (număr de zile/ ore lucrate) facturat în cadrul contractului de servicii referitor la

personalul consultantului (expert pe termen lung sau pe termen scurt) corespunde cu fişele

de pontaj ţinute de consultant .

(2) Fişele de pontaj au fost aprobate de Managerul de Proiect sau orice altă persoană

autorizată de autoritatea contractantă.

(3) Fişele de pontaj acoperă perioade de timp cuprinse în perioada de implementare a

contractului de servicii.

(4) Timpul (număr de zile/ ore lucrate) facturat în cadrul contractului de servicii referitor la

personalul consultantului nu a fost deja facturat într-un Raport financiar anterior şi dacă

factura a fost propusă deja spre plata autorităţii contractante de către Consultant.

(5) Timpul facturat în cadrul contractului de servicii se referă la personalul consultantului

menţionat în bugetul contractului de servicii. Auditorul revizuieşte variaţiile dintre timpul

bugetat şi cel realizat efectiv de către personalul consultantului. In cazul în care timpul

actual depăşeşte pe cel bugetat, Auditorul verifică dacă aceste depăşiri au fost aprobate

corespunzător.

(6) Numărul total de zile/ore din fişele de pontaj au fost calculate corect. In acest scop

Auditorul poate folosi un eşantion (ex. Recalcularea (sub) totalurilor pentru o parte din

personalul consultantului sau pentru un număr de luni). Metoda de eşantionare şi criteriul

utilizat trebuie detaliat în RCF.

A.1.1.2 Personalul consultantului este angajat sau contractat de Consultant şi aprobat de

Autoritatea contractantă

Auditorul verifică dacă:

Page 21: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

(1) Personalul consultantului ale cărui servicii s-au facturat în baza contractului de servicii a

fost angajat realmente de către Consultant în perioada înscrisă în fişele de pontaj. In acest

scop Auditorul va examina documentele justificative cum ar fi contractele de muncă.

Pentru personalul (sub)contractat de consultant (ex. experţii sunt independenţi sau liber-

profesionişti) auditorul examinează documentele justificative cum ar fi contractele.

Auditorul verifică dacă condiţiile de subcontractare din articolul 3 din Informaţii generale

ale Contractului de servicii au fost respectate şi dacă a fost obţinută o autorizaţie scrisă de

la autoritatea contractantă. Auditorul poate examina documentele justificative pe bază de

eşantion (ex. numărul de luni).

(2) Salariile şi onorariile personalului consultantului ale cărui servicii s-au facturat în baza

contractului de servicii au fost suportate realmente şi plătite de consultant în perioada

înscrisă în fişele de pontaj. In acest scop auditorul examinează informaţiile salariale (ex.

state de plată) pentru personalul angajat de consultant. Pentru personalul (sub)contractat

de consultant auditorul examinează documentele justificative referitoare la tarife şi plăţi

(ex. facturi şi dovezi de plată). Auditorul poate examina documentele justificative pe bază

de eşantion (ex. numărul de luni).

(3) Experţii cheie ale căror servicii s-au facturat în baza contractului de servicii sunt listaţi în

anexa V a contractului de servicii, daca CV-urile acestora sunt incluse în această anexă şi

dacă există acte adiţionale aprobate pentru experţii care au fost înlocuiţi.

(4) Consultantul a informat autoritatea contractantă de existenţa tuturor expertilor, în afară de

cei cheie, pentru ale cui servicii s-a facturat în baza contractului de servicii şi dacă există o

aprobare scrisă din partea Managerului de Proiect pentru numirea şi înlocuirea acestor

experţi.

A.1.1.3 Personalul consultantului a prestat activităţi din cadrul contractului de servicii

(1) In completarea procedurilor listate la A.1.1.1 şi A.1.1.2 Auditorul va obţine probe,

inclusiv de la terţe persoane, dacă este cazul, cum că serviciile facturate pentru personalul

consultantului se raportează la activităţile din cadrul contractului de servicii. Probele

includ, fără a se limita la, următoarele:

- declaraţii (scrise sau verbale) ale managerului de proiect ;

- rapoarte de monitorizare şi evaluare şi memouri obţinute de la AM/ OI;

- rapoarte şi documente întocmite de consultant şi aprobate de autoritatea contractantă, cât

şi alte rapoarte şi memouri legate de activitatea desfaşurată întocmite de consultant şi de

personalul consultantului;

- procese verbale şi înregistrări ale adunărilor dintre consultant şi personalul

consultantului cu anagajaţii din cadrul proiectului, managerul de proiect şi angajaţii

AM/OI;

- corespondenţa consultantului şi personalul consultantului cu angajaţii din cadrul

proiectului, managerul de proiect şi angajaţii AM/OI;

Page 22: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

- probe legate de asigurări (ex. medicale şi de daune) păstrate de consultant;

- rapoarte şi date compilate sau întocmite de consultant în vederea prestării contractului

de servicii;

- reclamaţii şi comentarii, dacă este cazul, ale angajaţilor din cadrul proiectului, ale

managerului de proiect şi ale angaţilor AM/OI cu privire la calitatea şi cantitatea

serviciilor prestate de consultant;

- orice altă probă relevantă pentru auditor.

(2) Auditorul va raporta probele obţinute din care să reiasă faptul că timpul facturat pentru

personalul consultantului se referă la activităţile din cadrul contractului de servicii. Orice

excepţie trebuie specificată în raportul Auditorului.

A1.2 Verficarea ratelor tarifare facturate în cadrul contractului de servicii

Auditorul verifică dacă ratele tarifare facturate personalului consultantului în cadrul

contractului de servicii sunt cele specificate în bugetul contractului de servicii (Anexa VI a

contractului de servicii).

A1.3 Verificarea onorariilor totale facturate în cadrul contractului servicii

(1) Valoare

Auditorul va verifica dacă numărul de zile/ ore lucrate înscrise în fişele de pontaj ale

personalului consultantului multiplicate cu ratele tarifare actuale corespund cu totalul

onorariilor tarifate în cadrul contractului de servicii din raportul financiar şi din factură.

(2) Clasificare

Auditorul va verifica dacă costurile totale cu personalul consultantului sunt clasificate în

raportul financiar în conformitate cu fişele de pontaj şi alte documente justificative.

B. Ajustarea valorii contractuale

Acolo unde este cazul, auditorul va verifica dacă onorariul contractului a fost ajustat

corespunzător, în conformitate cu termenii contractului de servicii.

3.1.2 Eligibilitatea costurilor – contractul de lucrări (dacă este cazul)

O mare parte din contractul de finanţare este implementată prin contracte de lucrări.

Auditorul verifică dacă:

Factura furnizorului corespunde cu suma aprobată de beneficiar prin Certificatul

intermediar de plăţi.

Dovada garanţiilor şi a asigurărilor specificate în contractul de lucrări cerute de

Furnizor.

Acolo unde este cazul, auditorul va verifica dacă onorariul contractului a fost ajustat

corespunzător, în conformitate cu termenii contractului de lucrări.

Page 23: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

3.2 Rezerve pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute (dacă este cazul)

Auditorul va verifica dacă beneficiarul a obţinut în prealabil o aprobare scrisă din partea

autorităţii contractante de a folosi rezervele pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute.

3.3 Costuri ne-eligibile (dacă este cazul)

Auditorul va verifica dacă cheltuiala pentru o tranzacţie sau acţiune selectată nu se raportează

la un cost neeligibil. Auditorul va verifica dacă cheltuiala include anumite taxe, inclusiv TVA.

3.4 Veniturile proiectului

Auditorul va verifica daca veniturile care ar trebui atribuite proiectului (incluzând printre

altele granturile şi fondurile primite de la alţi sponsori şi alte venituri generate de beneficiar în

contextul proiectului cum ar fi dobânda primită) au fost alocate proiectului şi prezentate în

Raportul Financiar. In acest scop Auditorul interoghează Beneficiarul şi examinează

documentele obţinute de la acesta.

4. Verificarea achiziţiilor publice

Auditorul va verifica:

-dacă atribuirea contractelor de furnizari, servicii s-a făcut în conformitate cu prevederile

legislaţiei naţionale şi europene în vigoare, inclusiv prin aplicarea unor proceduri specifice (în

cazul beneficiarilor de drept privat) stabilite de comun acord cu Autoritatea de Management

-dacă atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării s-au realizat cu respectarea

următoarelor principii:

Nediscriminare

Tratament egal

Recunoaştere reciprocă

Transparenţă

Proporţionalitate

Eficienţa utilizării fondurilor europene

Asumarea răspunderii

La analiza conformităţii achiziţiilor publice desfăşurate de Beneficiar se va avea în vedere

următoarele acte normative:

OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de servicii, cu modificările şi

coompletările ulterioare

HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a preveerilor referitoare la

atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr.34/2006

Page 24: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea

Achiziţiilor Publice privind aprobarea Metodologiei de analiză a procedurilor de

atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucări

publice şi a contractelor de concesiune de servicii finanţate din instrumente

structurale.

OUG nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale

aferente acestora.

Page 25: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Anexa 2B Ghidul procedurilor specifice de realizat

[Aceasta anexă prezintă indicaţii standard ale procedurilor specifice care trebuie realizate,

aceste indicaţii nu pot fi modificate ]

1 Dovezile verificării

In executarea procedurilor specifice listate în Anexa 2A auditorul poate aplica tehnici precum

interogatoriul şi analiza, (re)calcularea, compararea, alte verificări asupra exactităţii,

observarea, inspecţia înregistrărilor şi documentelor, a activelor şi obţinerea de confirmări.

Auditorul obţine din executarea acestor proceduri dovezi ale verificării sale, pe baza cărora va

întocmi raportul constatărilor factuale. Dovezile verificării constau în toate informaţiile

utilizate de auditor pe baza cărora a ajuns la constatările factuale şi înregistrările contabile

care stau la baza CR, cât şi alte informaţii (financiare şi non-financiare).

Cerinţele ce stau la baza dovezilor verificării sunt:

● Cheltuiala trebuie să fie identificabilă, verificabilă şi înregistrată în evidenţele

contabile ale Beneficiarului;

● Cheltuiala trebuie să poată fi identificată cu uşurinţă, verificată şi urmarită în sistemul

contabil al beneficiarului;

● Beneficiarul va permite auditorului extern să efectueze verificări ce au la bază

documente justificative pentru conturi, documente contabile şi orice alt document

relevant în finanţarea proiectului. Beneficiarul oferă acces la toate documentele şi la

baza de date ce priveşte managementul tehnic şi financiar al proiectului.

In plus, în scopul procedurilor listate în anexa 2A, dovezile:

● Trebuie să fie disponibile în format documentat, fie pe hârtie, electronic sau altă formă

(ex. un raport scris al întâlnirii oferă mai multă siguranţă decât o prezentare orală a

subiectelor dezbătute);

● Trebuie să fie disponibile mai degrabă sub formă de documente originale în

detrimentul copiilor sau reproduceri ale acestora;

● Preferabil să fie obţinute de la surse independente din afara entităţii (un contract sau o

factură originală a furnizorului este mai de încredere decât o notă de recepţie aprobată

intern);

● Generate intern sunt mult mai de încredere dacă au făcut obiectul controlului şi

aprobării;

● Obţinute direct de auditor (ex. inspecţia activelor) sunt mult mai de încredere decât

dovezile obţinute indirect (ex. interogatoriu cu privire la active).

Dacă criteriile ce stau la baza dovezilor verificării prezentate mai sus sunt considerate de către

auditor ca fiind insuficiente, acesta ar trebui să menţioneze acest lucru în raportul constatărilor

factuale.

Page 26: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

2 Înţelegerea suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare (anexa

2A -procedura 1.1)

Auditorul obţine o înţelegere suficientă a termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare şi

acordă o atenţie sporită anexei V, care contine descrierea proiectului, anexei II – Măsuri de

monitorizare şi control şi anexei IV, care furnizează regulile financiare ale contractului de

finanţare.

Neconformitate cu aceste reguli duce la clasarea cheltuielilor ca fiind ne-elegibile din punctul

de vedere al finanţării de către POS Mediu.

Dacă auditorul constată că termenii şi condiţiile ce fac obiectul verificării nu sunt suficient de

clar prezentaţi ar trebui să ceară clarificări din partea beneficiarului.

3 Selectarea cheltuielilor pentru verificare (Anexa 2A - procedurile 3.1 – 3.4)

Cheltuielile solicitate de Beneficiar în CR sunt prezentate în următoarele categorii (Anexa 1.5

a contractului de finanţare).

Categoriile de cheltuieli pot fi defalcate în tipuri de cheltuieli individuale. Forma şi natura

documentelor suport (de ex. o plată, un contract, o factură etc) şi modul în care cheltuială este

înregistrată (adică registrul jurnal) variază în funcţie de tipul şi natura cheltuielilor, şi a

tranzacţiilor care le-a generat. In toate cazurile tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă

(sau finanicară) a tranzacţiilor care le-au generat, indiferent de tipul şi natura acestora.

Auditorul va verifica toate cheltuielile incluse în CR.

4 Proceduri de verificare a cheltuielior selectate (Anexa 2A - procedurile 3.1 – 3.4)

Auditorul verifică cheltuielile selectate prin executarea procedurilor 3.1-3.4 listate în anexa

2A şi raportează toate constatările factuale şi excepţiile rezultate în urma acestor proceduri.

Excepţiile cu privire la verificarea cheltuielilor reprezintă toate devierile de la verificare găsite

pe parcursul executării procedurilor din anexa 2A.

Auditorul cuantifica valoarea excepţiilor găsite şi evaluează impactul financiar potenţial al

acestora asupra contribuţiei POS Mediu, dacă AM declară cheltuielile respective ca ne-

eligibile (unde este cazul, trebuie luat în considerare procentul de finanţare al POS Mediu).

Auditorul prezintă toate excepţiile găsite, inclusiv pe cele pe care nu le poate cuantifica şi nu

le poate măsura impactul financiar potenţial asupra finanţării POS Mediu.

De exemplu: Auditorul descoperă că suma de 1000 lei, care reprezintă onorariul expertului în

baza contractului de servicii, nu este justificată de orele de muncă înscrise în fişele de pontaj.

Indicaţii specifice în procedura 3.1.2 Eligibilitatea costurilor-contracte de lucrări

Auditorul verifică dacă garanţiile şi asigurările sunt în conformitate cu clauzele contractuale

ex: riscurile acoperite, suma asigurată/garantată, forma garanţiei-unde este cazul, altele.

Indicaţii specifice în procedura 3.1.1 Eligibilitatea costurilor-contracte de servicii

Page 27: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Auditorul verifică onorariile şi cheltuielile prin executarea procedurilor 3.1.1 din anexa 2A şi

raportează toate constatările factuale şi excepţiile rezultate în urma acestor proceduri.

Excepţiile cu privire la verificarea cheltuielilor reprezintă toate devierile de la verificare găsite

pe parcursul executării procedurilor din anexa 2A.

Page 28: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Anexa 3 Model de Raport pentru verificarea cheltuielilor aferente unui contract cu

finanţare europeană

<Se va printa cu antetul auditorului>

Raport de verificare a cheltuielilor unui contract de finanţare

POS Mediu

<Titlul şi numărul contractului de finanţare >

CUPRINS

RAPORTUL CONSTATĂRILOR FACTUALE

1 INFORMAŢII DESPRE CONTRACTUL DE FINANŢARE ...................... 34

2 PROCEDURI EXECUTATE ŞI CONSTATĂRI FACTUALE .................... 34

ANEXA 1 CERERI DE RAMBURSARE AFERENTE CONTRACTUL DE

FINANŢARE .......................................................................................................................... 36

ANEXA 2 TERMENI DE REFERINŢĂ PENTRU VERIFICAREA

CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE

FINANŢARE……………………. ......................................................................................... 36

Raportul Constatărilor Factuale

<Numele persoanei/persoanelor de contact>, < Poziţia>

< Numele beneficiarului>

<Adresa>

<zz Luna aaaa>

Stimate <Numele persoanei/persoanelor de contact>

Page 29: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

În conformitate cu termenii de referinţă agreaţi dataţi <zi lună an>, vă furnizăm Raportul

Constatărilor Factuale („Raportul”), referitor la CR ataşată/ ataşate pe care ne-aţi furnizat-o

pentru perioada <zi lună an – zi lună an> (Anexa 1 a Raportului). Aţi solicitat realizarea

anumitor proceduri în legătură cu CR şi cu contractul de finanţare finanţat de POS Mediu în

cauză [titlul şi numărul contractului].

Obiectiv

Angajamentul nostru a fost de a realiza procedurile agreate cu privire la CR şi în cadrul

contractului de finanţare semnat între dumneavoastră şi AM POS Mediu. Acest lucru a

implicat realizarea anumitor proceduri specifice agreate şi emiterea unui raport al constatărilor

factuale emis pe baza procedurilor realizate.

Obiectul acestui angajament este verificarea de către auditor a faptului că sumele

(cheltuielile) solicitate de beneficiar în cererile de rambursare pentru acţiunile finanţate

prin cotractul de finanţare au fost efectuate („realitatea desfăşurării”), sunt exacte(

„exactitate”) şi eligibile. Totodată se va transmite către beneficiar Raportul cu privire la

realizarea procedurilor agreate.

Standarde şi Etică

Angajamentul nostru s-a realizat în conformitate cu:

- Standardul Internaţional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Angajamente pentru

realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare emis de către Federaţia

Internaţională a Contabililor („IFAC”) şi adoptat de către CAFR;

- Codul etic emis de către IFAC. Deşi ISRS 4400 prevede că independenţa nu este o cerinţă

pentru angajamantele privind procedurile agreate, Autoritatea de Management/Organismul

Intermediar POS Mediu solicită ca auditorul să respecte de asemenea cerinţele de

independenţă prevăzute de Codul etic.

Procedurile realizate

Aşa cum s-a solicitat, noi am realizat doar procedurile stabilite în anexa 2A a TR pentru acest

angajament.

Scopul acestor proceduri agreate a fost stabilit exclusiv de către Autoritatea de Management şi

procedurile au fost realizate exclusiv pentru a sprijini Autoritatea de Management/Organismul

Intermediar POS Mediu în a evalua dacă cheltuielile solicitate de dumneavoastră în CR

ataşată sunt eligibile în conformitate cu termenii şi condiţiile contractului de finanţare.

Dacă am fi întreprins proceduri adiţionale sau dacă am fi realizat un audit sau o revizuire a

declaraţiilor financiare ale Beneficiarului în conformitate cu Standardele internaţionale de

audit, alte elemente, ar fi putut fi supuse atentiei noastre, care v–ar fi fost raportate.

Sursele informaţiilor

Page 30: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Raportul prevede informaţiile furnizate de managementul dumneavoastra în legătură cu

întrebările specifice sau care au fost obţinute sau extrase din înregistrările contabile ale

dumneavoastră.

Constatări factuale

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx>

lei.

Cheltuielile totale sunt egale cu suma totală a cheltuielilor raportate de Beneficiar în CR

prezentate în anexa 1 a acestui raport.

Detaliile constatărilor noastre factuale rezultate în urma procedurilor realizate sunt prezentate

în capitolul 2 al acestui Raport.

Utilizarea acestui raport

Acest Raport este exclusiv pentru scopul stabilit în obiectivul de mai sus.

Acest Raport este elaborat exclusiv pentru utilizarea confidenţială a Beneficiarului şi a

Autorităţii de Management/Organism Intermediar şi exclusiv pentru scopul transmiterii către

Autoritatea de Management/Organism Intermediar în conformitate cu cerinţele prevăzute in

contractul de finantare. Acest Raport nu poate fi invocat de Beneficiar sau de Autoritatea de

Management/Organismul Intermediar pentru alt scop şi nici nu poate fi distribuit altor părţi.

Autoritatea de Management/Organism Intermediar nu este parte a acestui contract (TR), de

aceea Auditorul nu-şi asumă responsabilitatea faţă de AM/OI care s-ar putea baza pe acest

raport de verificare a cheltuielilor pe propriul risc. AM/OI poate evalua ea însăşi procedurile

şi constatările raportate de Auditor şi să tragă propriile concluzii pe baza constatărilor factuale

raportate de Auditor.

Autoritatea de Management/Organism Intermediar poate face cunoscut acest Raport altor

părţi care au drepturi reglementate de a-l accesa, în special Comisia Europeană, Oficiul

European de Luptă Antifraudă şi Curtea Europeană a Auditorilor.

Acest Raport se bazează doar pe CR specificată mai sus şi nu se extinde asupra altor declaraţii

financiare ale Beneficiarului.

Raportul de audit trebuie să conţină:

- relaţia contractuală de executare a misiunii de audit;

- observaţiile reieşite din diverse verificări;

- informaţiile a căror menţiune în raport este prevăzută expres de lege;

- oferirea garanţiei pentru acţionari şi terţi că un personal calificat a obţinut asigurarea

că situaţiile financiare oferă o imagine fidelă, clară şi completă poziţiei financiare,

performanţelor şi situaţiei financiare generale

Page 31: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

- menţiunea că situaţiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audit.

Din raportul de audit trebuie să rezulte în mod clar;

- menţionarea responsabilităţilor pentru auditor şi pentru conducerea beneficiarului;

- descrierea obiectivelor şi natura misiunii de audit;

- situaţiile care fac să apară incertitudini;

- natura şi locul observaţiilor în raport.

rolul raportului de audit - raportul de audit are un triplu rol:

instrument de comunicare cu utilizatorii situaţiilor financiare emise de

entitatea auditată, respectiv cu publicul, precum şi cu acţionarii pentru

decizii economice;

instrument de confirmare a încrederii publicului şi acţionarilor în

situaţiilor financiare prezentate de o entitate;

instrument de identificare a responsabilităţilor pentru auditor şi pentru

conducerea entităţii auditate.

semnificaţia datării raportului de audit - raportul auditorului trebuie să poarte data

de la sfărşitul lucrărilor de audit. Cititorul este astfel informat că auditorul a apreciat

efectele asupra situaţiilor financiare şi asupra raportului său, evenimentelor şi

tranzacţiilor intervenite, de care el a avut cunoştinţă până la această dată. Întrucât

responsabilitatea auditorului constă în emiterea unui raport asupra situaţiilor financiare

pregătite şi prezentate de conducerea societăţii, raportul său nu trebuie să poarte o dată

anterioară celei la care situaţiile financiare au fost închise şi aprobate.

este transmis conducerii structurii auditate.

În cazul în care raportul conţine informaţii privilegiate, legate de acţiuni ilegale sau

necorespunzătoare, care nu trebuie cunoscute de către toţi destinatarii raportului, acestea

trebuie să fie dezvăluite într-un raport separat, transmis consiliului de administraţie.

Paragraful introductiv al raportului de audit statutar: Acest paragraf cuprinde

identificarea situaţiilor financiare auditate precum şi o menţiune a responsabilităţilor

conducerii entităţii auditate şi ale auditorului. Raportul de audit trebuie să identifice

situaţiile financiare ale entităţii, care au făcut obiectul auditului, cât şi data şi perioada

acoperite prin aceste documente.

Raportul trebuie să menţioneze că situaţiile financiare sunt în sarcina

(responsabilitatea) conducerii entităţii şi că responsabilitatea auditorului este ca, pe

baza auditului efectuat, să exprime o opinie asupra acestor situaţii financiare.

Situaţiile financiare constituie reprezentarea faptelor de către conducere. Pregătirea lor

presupune că direcţiunea face estimări contabile şi aduce judecăţi care au o incidenţă

semnificativă, că ea stabileşte principiile şi metodele contabile potrivite, care trebuie

să fie utilizate pentru pregătirea situaţiilor financiare. Dimpotrivă, responsabilitatea

auditorului este de a audita aceste situaţii financiare, încât să poată exprima asupra

acestora o opinie.

Acest paragraf poate, de exemplu, avea formularea următoare:

“Noi am procedat la auditarea situaţiilor financiare ale societăţii “X”, încheiate la 31

Page 32: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

decembrie 200…, aşa cum sunt prezentate în anexele la prezentul Raport. Aceste

situaţii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii entităţii.

Responsabilitatea noastră este, ca pe baza auditului nostru, să exprimăm o opinie

asupra acestor conturi anuale”.

Paragraful privind natura şi întinderea lucrărilor de audit - Acest paragraf

cuprinde referenţialul de audit utilizat, respectiv Standardele Internaţionale de Audit

sau norme şi practici naţionale, precum şi descrierea lucrărilor de către auditor.

Raportul auditorului trebuie să descrie întinderea lucrărilor de audit, indicând că ele au

fost îndeplinite conform Standardelor Internaţionale de Audit sau conform normelor

sau practicilor naţionale. “Întinderea lucrărilor” dă posibilitatea pentru auditor să pună

în operă procedurile de audit judecate ca necesare în condiţiile concrete date. Cititorul

are în fapt nevoie să se asigure că auditul a fost făcut conform normelor şi practicilor

în materie; dacă aceasta nu rezultă în mod clar, se presupune că normele şi practicile

utilizate sunt cele din ţara indicată prin adresa auditorului. Raportul trebuie să

precizeze că auditul a fost planificat şi executat de o manieră care să asigure în mod

rezonabil că situaţiile financiare nu comportă anomalii semnificative. Raportul de

audit trebuie să descrie auditul, ca presupunând:

- examenul, pe bază de sondaje, a elementelor probante care justifică sumele şi

informaţiile conţinute în situaţiile financiare;

- evaluarea principiilor şi metodelor contabile folosite pentru elaborarea situaţiilor

financiare;

- evaluarea estimărilor semnificative făcute de conducere pentru a stabili situaţiile

financiare;

- revederea prezentării de ansamblu a situaţiilor financiare.

Raportul trebuie să indice că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă a expresiei

de opinie. Acest paragraf poate, de exemplu, avea formularea următoare: “Noi am

realizat auditul conform Standardelor Internaţionale de Audit (sau se poate face

referire la normele sau practicile naţionale).

Aceste standarde (norme) precizează că auditul nostru trebuie să fie planificat şi

realizat în scopul de a obţine o asigurare rezonabilă că, situaţiile financiare nu

comportă anomalii semnificative. Un audit constă în a exprima, pe bază de sondaje,

elementele probante care să justifice sumele şi informaţiile conţinute în situaţiile

financiare; el constă, de asemenea, în a evalua principiile şi metodele contabile

folosite şi estimările semnificative făcute de către conducerea entităţii, pentru

închiderea situaţiilor financiare, cât şi în a efectua o revedere a prezentării de

ansamblu a acestora.

Estimăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă a exprimării opiniei noastre.”

Paragraful opiniei: Într-o misiune de audit de bază există două forme de exprimare a

opiniei asupra situaţiilor financiare care au aceeaşi valoare: “dau o imagine fidelă” sau

“prezintă în mod sincer în toate aspectele lor semnificative”.

Page 33: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Cu consideraţie,

<zi lună an>

<numele auditorului>

Page 34: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

1 Informatii despre contractul de finanţare

[Capitolul 1 trebuie să includă o scurtă prezentare a contractului de finanţare şi a proiectului,

structura de implementare a Beneficiarului, buget şi informaţiile financiare cheie. (maxim o

pagină)]

2 Procedurile realizate şi constatările factuale

Am realizat procedurile listate în Anexa 2A a termenilor de referinţă pentru verificarea

cheltuielilor aferente contractelor de finanţare (TR). Aceste proceduri acoperă:

1. Procedurile generale

2. Proceduri de verificare a conformităţii cheltuielilor cu Bugetul şi proceduri analitice

3. Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate

Cheltuielile totale care reprezintă subiectul acestei verificări se ridică la suma de <xxxxxx>

lei şi este sumarizată în tabelul de mai jos.

[Atasaţi aici un tabel al Raportului Financiar din Anexa 1, prezentând pentru fiecare

categorie de cheltuieli suma raportată de Beneficiar şi suma verificată]

Am verificat cheltuielile selectate aşa cum am prezentat în tabelul de mai sus şi am realizat

pentru fiecare cheltuială pentru o tranzacţie sau acţiune selectată procedurile specificate la

punctul 3.1 şi 3.4 din anexa 2A .

Raportăm constatările factuale rezultate în urma acestor proceduri mai jos:

1 Proceduri Generale

1.1 Termeni şi condiţii ale contractului de finanţare

Am obţinut înţelegerea termenilor şi condiţiilor contractului de finanţare în conformitate

cu indicaţiile prezentate în Anexa 2B (secţiunea 2) a TR.

[Descrieţi constatările factuale şi specificaţi erorile şi excepţiile. Procedura 1.1 - 1.5 din

Anexa 2A]

Page 35: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

1.2 Cererile de rambursare aferente contractului de finanţare

1.3 Regulile contabile şi de păstrare a înregistrărilor

1.4 Reconcilierea CR cu sistemul de contabilitate şi înregistrările Beneficiarului

1.5 Ratele de schimb valutar

2 Proceduri de verificare a conformităţii cheltuielilor cu bugetul şi Proceduri

analitice

2.1 Bugetul Contractului de finanţare

2.2 Amendamente aduse Bugetului Contractului de finanţare

[Descrieţi constatările factuale şi specificaţi erorile şi excepţiile. Procedurile 2.1 – 2.2 din

Anexa 2A]

3 Proceduri de verificare a cheltuielilor selectate

Am raportat în cele ce urmează toate excepţiile rezultate în urma realizării procedurilor de

verificare specificate de la punctul 3.1 la 3.4 din anexa 2A în măsura în care aceste

proceduri erau aplicabile la cheltuielile selectate.

Am cuantificat valoarea excepţiilor descoperite în urma verificărilor şi potenţialul impact

financiar asupra contribuţiei POS Mediu, dacă AM declară cheltuielile respective ca ne-

eligibile (unde este cazul, trebuie luat în considerare procentul de finanţare al POS

Mediu). Am raportat toate excepţiile descoperite inclusiv pe acelea care nu pot fi

cuantificate şi pentru care nu se poate măsura impactul financiar asupra finanţării POS

Mediu.

[Specificaţi pentru fiecare cheltuială/excepţie de necorelare între fapte şi criterii, natura

excepţiei - se referă la condiţia specifică sau condiţiile descrise de la punctul 3.1 la 3.4

din anexa 2A care n-au fost respectate. Cuantificaţi valoarea excepţiilor descoperite şi

pontenţialul impact financiar asupra finanţării POS Mediu, dacă AM declară cheltuielile

respective ca ne-eligibile]

3.1 Eligibilitatea costurilor

Am verificat, eligibilitatea fiecărei cheltuieli pentru o tranzacţie sau acţiune selectată pe

baza procedurilor listate la punctul 3.1 din anexa 2A.

[Descrieţi constatările factuale şi specificaţi erorile şi excepţiile]

Exemplu: Am descoperit o cheltuială de 6.500 lei inclusă la linia 2 din CR ca fiind

neelegibilă. Suma de 2000 lei din cheltuială se referă la o cheltuială realizată în afara

perioadei de implementare. Nu au fost disponibile documente justificative pentru 3

tranzacţii ce însumau 1.200 lei. (Nota: trebuie furnizate detalii relevante precum

înregistrări contabile sau documente justificative)

Page 36: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

3.2 Rezerve pentru cheltuieli diverse şi neprevăzute

3.3 Costuri ne-elegibile

3.4 Veniturile proiectului

Anexa 1 Cereri de rambursare aferente contractului de finanţare

[Anexa 1 trebuie să includă cererile de rambursare ale beneficiarului care au făcut subiectul

verificării. CR trebuie datate şi să indice perioada de referinţă]

Anexa 2 Termenii de referinţă pentru verificarea cheltuielilor

[Anexa 2 trebuie să includă copie semnată şi datată a termenilor de referinţă pentru

verificarea cheltuielilor aferente contractului de finanţare inclusiv anexa 1 (informaţii despre

contractul de finanţare) şi anexa 2A (Proceduri de realizat)].

Page 37: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Anexa nr. 24– Formular de ofertă - servicii

..............................................

(denumirea/numele ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ......

(denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele

cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm ...................... (denumirea

serviciului) pentru suma de .................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda

ofertei) platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de

.............................................. (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm

serviciile din anexă, în graficul de timp solicitat de autoritatea contractantă. (se va indica

anexa la formular)

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de

................................................................................... zile (durata în litere şi cifre)

respectiv până la data de ....................... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru

noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind

câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din

documentaţia de atribuire.

5. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă

separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu

comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind

câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Page 38: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice ofertă

primită.

Data _____/_____/_____

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele

....................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Page 39: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

OPERATORUL ECONOMIC Inregistrat la sediul autoritatii contractante

......................................... nr. ........... / .....................

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre ................................................................................. (denumirea autoritatii contractante

si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei de participare nr. .................. din ....................../(ziua/luna/anul) prin

care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului

.........................................................../ (denumirea contractului de achizitie publica) noi

........................................................../(denumirea/numele ofertantului) va transmitem alaturat

urmatoarele:

1. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de

.................. copii:

a) oferta;

b) documentele care insotesc oferta.

Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii .................................

OPERATORUL ECONOMIC

.......................................................

Page 40: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura

2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod SMIS-CSNR 17049

Page 41: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod

SMIS-CSNR 17049

Plan financiar

Sursa de finanţare Anul I Anul II Anul III AN IV AN V

Valoare totală

14.764.054, din care: 3.346.441 4.339.616 4.679.023 1.967.704 431.270

Valoare eligibilă

12.974.729, din care: 2.946.956 3.810.186 4.129.455 1.727.568 360.564

lei % lei % lei % lei % lei %

FEDR 2.357.565 80,00 3.048.149 80,00 3.303.564 80,00 1.382.054 80,00 288.451 80,00

Buget de stat 589.391 20,00 762.037 20,00 825.891 20,00 345.514 20,00 72.113 20,00

Contribuţie

solicitant/partener,

din care:

399.485 529.430 549.568 240.136 70.706

TVA aferent

cheltuielilor eligibile 399.485 529.430 549.568 240.136 70.706

Page 42: ASOCIAŢIA WWF PROGRAMUL DUNĂRE CARPAŢI ROMÂNIAassets.panda.org/downloads/documentatie_audit__2_.pdf · profesionala al Camerei Auditorilor Financiari din Romania. ... Un expert

Proiect finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiect “Pentru Natură şi Comunităţi Locale - Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu-Târnava Mare-Olt” cod

SMIS-CSNR 17049

Plan de rambursare 24 luni

AN 1 AN 2 AN 3

Luna

Total

(FEDR+BS)2 FEDR BS Luna

Total

(FEDR+BS)2 FEDR BS Luna

Total

(FEDR+BS)2 FEDR BS

ian 0 0,00 0,00 ian 445.225,92 356.180,73 89.045,18 ian 276.434,97 221.147,98 55.286,99

febr 0 0,00 0,00 febr 108.366,52 86.693,22 21.673,30 febr 272.967,48 218.373,98 54.593,50

martie 0 0,00 0,00 martie 356.829,47 285.463,58 71.365,89 martie 166.591,36 133.273,09 33.318,27

aprilie 34.368,17 27.494,54 6.873,63 aprilie 234.101,50 187.281,20 46.820,30 aprilie 0,00 0,00 0,00

mai 119.989,10 95.991,28 23.997,82 mai 261.842,01 209.473,61 52.368,40 mai 0,00 0,00 0,00

iunie 177.771,47 142.217,18 35.554,29 iunie 281.339,79 225.071,83 56.267,96 iunie 0,00 0,00 0,00

iulie 225.396,79 180.317,44 45.079,36 iulie 581.975,73 465.580,58 116.395,15 iulie 0,00 0,00 0,00

august 547.314,45 437.851,56 109.462,89 august 379.797,96 303.838,36 75.959,59 august 0,00 0,00 0,00

sept 495.861,58 396.689,26 99.172,32 sept 308.801,16 247.040,93 61.760,23 sept 0,00 0,00 0,00

oct 207.312,71 165.850,17 41.462,54 oct 255.892,71 204.714,17 51.178,54 oct 0,00 0,00 0,00

nov 258.383,55 206.706,84 51.676,71 nov 209.506,87 167.605,50 41.901,37 nov 0,00 0,00 0,00

dec 435.332,32 348.265,85 87.066,46 dec 555.297,48 444.237,98 111.059,50 dec 0,00 0,00 0,00