apartament situat la parter

705
GHIDUL privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare pe anul 2013 în Municipiul BUCURESTI - APARTAMENTE Prezentarea lucrarii. Anexele 1-30 - 2013 - Camera Notarilor Publici Bucure ti Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Upload: trankhue

Post on 01-Feb-2017

265 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Apartament situat la PARTER

GHIDUL privind valorile orientative

ale proprietatilor imobiliare pe anul 2013 în

Municipiul BUCURESTI - APARTAMENTE �

Prezentarea lucrarii. Anexele 1-30

- 2013 -

Camera Notarilor Publici Bucure ti

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 2: Apartament situat la PARTER

1

C U P R I N S Pag.

I. Prezentarea lucr rii ......................................... 2

II. Opisul Anexelor ............................................... 17

III. Apartamente în blocuri de locuit. Anexele 1-30 .................................................... 18

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 3: Apartament situat la PARTER

2

1. BENEFICIARUL LUCRARII Beneficiarul lucrarii este Camera Notarilor Publici Bucure ti, cu

sediul in Bucuresti, str. General Berthelot nr. 42 A, sector 1, CIF

8474506.

2. AUTORII LUCRARII S.C. EURO-EXPERT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Ion

Urdareanu nr. 1, bl. P 29, ap. 5, sector 6, J40/16994/1993, CIF RO

4312889;

S.C. EXPERT VALUATION S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str.

Mircea Vulcanescu nr. 76, ap. 7, sector 1, J40/11039/2004, CIF RO

16581872.

3. OBIECTUL LUCRARII �GHIDUL VALORILOR ORIENTATIVE

ALE PROPRIETATILOR IMOBILIARE PENTRU ANUL 2013�, pentru Municipiul Bucuresti

Lucrarea urmareste stabilirea valorilor orientative pentru proprietati

imobiliare de tip rezidential, comercial si industrial pentru uzul Birourilor

Notariale, avand in vedere respectarea prevederilor din Codul Fiscal,

reprezentand un studiu al pietei imobiliare locale, bazat pe analiza

tranzactiilor efectuate in anii anteriori, a ofertelor existente si pe

anticiparea evolutiei viitoare.

I. PREZENTAREA LUCRARII

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 4: Apartament situat la PARTER

3

4. SCOPUL LUCRARII Lucrarea men ionat la capitolul anterior a fost întocmit numai pentru uzul Birourilor Notariale i pentru celelalte cazuri stabilite de lege, in conformitate cu prevederile Contractului de Prestari Servicii nr.2970/14.11.2012, încheiat între beneficiar si autorii lucrarii.

Utilizarea valorilor cuprinse in ghid ca referinta in rapoartele de evaluare sau ca justificare a pretului unor tranzactii imobiliare de catre persoane fizice sau juridice, de drept public sau privat nu se recomanda, deoarece abaterile pot fi semnificative, avand in vedere ca evaluarea unei proprietati imobiliare, in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare, presupune parcurgerea unor etape, inclusiv inspectia tehnica a fiecarei proprietati.

5. BAZA LEGALA Codul Fiscal, care prevede obligativitatea Camerelor Notarilor Publici de a actualiza cel pu in odata pe an expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile;

Acte normative si de reglementare in domeniul proprietatilor imobiliare din Romania;

6. METODOLOGIA Autorii lucrarii au studiat terminologia specifica aflata in vigoare la data elaborarii acesteia si au constatat ca in Standardele Internationale de Evaluare, adoptate drept standarde nationale de evaluare, ca termenul de �valoare de circulatie� mentionat in Codul Fiscal nu se regaseste in aceste standarde. Cea mai apropiata definitie de �valoarea de circulatie�, avand in vedere ca in Codul Fiscal se face referire la �veniturile din transferul proprietatilor imobiliare� ar fi cea cuprinsa in Standardul International de Evaluare IVS �Cadrul General � Valoarea de piata.

Definitia �valorii de piata� este:

�Valoarea de pia este suma estimat pentru care un activ ar putea fi schimbat la data evalu rii, între un cump r tor hot rât i un vânz tor hot rât, într-o tranzac ie nep rtinitoare, dup un marketing adecvat i în care p r ile au ac ionat fiecare în cuno tin de cauz , prudent i f r constrângere.�

Actele normative si de reglementare, în principal din domeniul imobiliar, precum i bibliografia ce a fost avut în vedere, se refer la :

Legea nr.114/1996 � Legea locuin ei, republicat în dec. 1997; Metodologia pentru Evaluarea Cl dirilor i Construc iilor, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.32/N/1995;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 5: Apartament situat la PARTER

4

Legea nr.18/1991 � Fond funciar, republicat în 1998; S.T.A.S. 4908-85 � Arii i volume conven ionale; Decretul-Lege nr.61/1990; Normativul P-135/1999, aprobat prin Ordin MLPAT, cuprinzând coeficien ii de uzur fizic pentru cl diri i construc ii speciale; Indicii de actualizare întocmi i de INCERC i aproba i prin Ordin MCTL, publicati in Buletinele de Expertiza Tehnica editate de Corpul Expertilor Tehnici din România. Evaluarea propriet ii imobiliare � Appraisal Institute, ed. român 2004; Standarde Interna ionale de Evaluare � IVSC, Ed. a IX-a � 2011; Inspec ia propriet ilor în scopul evalu rii, ing. C. chiopu, Ed.IROVAL 2008; Ghid practic de evaluare imobiliar � Ed. Tribuna Economic ; Colec ia: Buletine Tehnice Documentare � EXPERTIZA TEHNIC , editate de Corpul Exper ilor Tehnici din România � C.E.T.-R.

La stabilirea valorilor orientative au fost avute in vedere principiile �anticiparii� si �substitutiei�, asa cum sunt ele prezentate in Standardele Internationale de Evaluare si în literatura de specialitate.

7. STRUCTURA GENERALA A LUCRARII Lucrarea a fost structurata pe mai multe sectiuni si anume:

Apartamente situate in blocuri de locuit � Volumul 1 si 2 Cladiri individuale si anexele acestora - Volumul 3 Spatii comerciale si de birouri - Volumul 4 Proprietati industriale - Volumul 5 Terenuri -Volumul 6

8. CONDITII LIMITATIVE

Datorit lipsei de transparen a unor pie e (de exemplu: pia a

serviciilor de intermediere), precum i absen ei multor informa ii statistice (dintre care cele mai importante sunt legate de volumul total al pie ei imobiliare i evolu ia pre urilor reale de tranzac ionare), pe parcursul lucrarii sunt folosite estim ri, calcule proprii i scenarii standardizate.

9. PIATA IMOBILIARA: Defini ii i concepte de baz Pia a imobiliar reprezint totalitatea tranzac iilor care implic drepturi de proprietate sau de folosin asupra terenurilor i cl dirilor.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 6: Apartament situat la PARTER

5

Tranzac ia imobiliar înseamn transferul permanent sau temporar al unui drept de la o parte la cealalt în schimbul unei recompense care, de obicei, este o sum de bani. Ca pe orice pia , pre ul de tranzac ie este stabilit, în primul rând, de interac iunea dintre cerere i ofert . Pentru a putea în elege mai exact modul în care interac ioneaz aceste for e de pia , trebuie prezentate mai întâi caracteristicile speciale care diferen iaz pia a imobiliar de celelate pie e. Datorit caracterului specific al bunurilor imobiliare, transferul propriet ii sau folosin ei acestora nu implic i transportul efectiv al bunului, iar fiecare cl dire vândut sau cump rat este diferit de celelalte prin pozi ionare, alc tuire, infrastructur aferent etc. Faptul c fiecare imobil este unic determin complexitatea foarte mare a acestei pie e i împ r irea acesteia în func ie de zone i de scopul în care va fi utilizat bunul respectiv. De asemenea, eterogenitatea duce la cre terea substan ial a costurilor de c utare, creeaz distribu ia asimetric a informa iilor i restric ioneaz , în bun m sur , substituibilitatea. Conform unei defini ii generale, tranzac ia financiar reprezint cump rarea, de inerea i vânzarea ac iunilor, obliga iunilor, m rfurilor, valutelor, bunurilor de colec ie, bunurilor imobiliare i produselor derivate. Pie ele pe care se tranzac ioneaz aceste active au cinci roluri fundamentale distincte: specula ia, investi ia pe termen lung, investi ia pe termen scurt, hedging-ul 1) i arbitrajul 2). Dintre acestea, pe pia a imobiliar pot fi întâlnite preponderent primele trei tipuri de opera iuni 3). Pe lâng elementele investi ionale /speculative ale pie ei imobiliare, terenurile i cl dirile prezint i caracteristicile unui bun de consum. Mai precis, exist trei tipuri de motiva ii comune care stau la baza vânz rilor sau cump r rilor de imobile: dorin a de a de ine un spa iu de locuit sau pentru alte scopuri de utilitate personal , dorin a de a ob ine profit i dorin a de a ob ine un venit fix în urma închirierii imobilului.

1 Hedging-ul este o strategie menit s reduc riscul unei investi ii prin tranzac ionarea unor active cu evolu ii corelate negativ

2 Arbitrajul reprezint cump rarea i vânzarea simultan a unui singur activ la dou pre uri diferite i în dou pie e diferite, rezultând în ob inerea unor profituri f r risc.

3 Nu este exclus efectuarea unor opera iuni de hedging care sa includ utilizarea tranzac iilor imobiliare, dar cu siguran acest tip de opera iuni prezint un grad mare de complexitate si nu intr în categoria tranzac iilor financiare uzuale.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 7: Apartament situat la PARTER

6

10. EVOLU IA PIE EI IMOBILIARE

Caracteristicile inerente ale pie ei imobiliare, mai ales informa ia imperfect , rigiditatea ofertei i pie ele financiare imperfecte, contribuie la vulnerabilitatea acestei pie e în fa a perioadelor prelungite în care pre urile deviaz de la valoarea fundamental . Având în vedere faptul c pre ul bunurilor imobiliare depinde de valoarea viitoare a datelor fundamentale, într-un mediu cu informa ie imperfect investitorii pot fie s subestimeze, fie s supraestimeze valoarea argumentat fundamental a pre urilor. Pre ul fundamental este definit ca fiind pre ul la care valoarea curent a stocului de structuri imobiliare este egal cu costul de înlocuire a acestora.

11. ANALIZA CONCUREN EI PE PIA A IMOBILIAR

Datorit num rului mare de vânz tori i volumului uria al tranzac iilor (atât ca num r, cât i ca valoare absolut ), pia a imobiliar poate fi considerat ca apropiindu-se destul de mult de modelul concuren ei perfecte. Principalul motiv care conduce la o astfel de concluzie este legat de imposibilitatea vânz torilor, în general, de a impune pre ul de tranzac ionare. Acela i lucru este valabil i pentru cump r tori sau investitori lua i individual, to i participan ii la pia având rolul, consacrat în teoria microeconomic , de �price takers�. Practic, pre ul fiec rui lot de teren, al fiec rei locuin e i al fiec rui spa iu comercial este influen at, aproape în totalitate, de interac iunea între volumele agregate ale cererii i ofertei. Specificul pie ei imobiliare este determinat, în principal, de dou elemente: caracteristicile propriet ilor i comporta-mentul participan ilor la pia . Datorit acestor factori, pia a imobiliar se distinge prin: asimetrii informa ionale, pre uri rigide, fluctua ii semnificative de lichiditate, lips de transpa-ren i ineficien economic . Avand in vedere cele mentionate, lucrarea de fa propune utilizarea unor valori medii ale proprietatilor, valori rezultate in urma unui studiu al pietei imobiliare specifice, dar luând in calcul caracteristici de ordin general al acestora.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 8: Apartament situat la PARTER

7

1. PIATA- cadrul general pentru Municipiul Bucuresti

În România, pia a imobiliar reziden ial cuprinde peste

8 milioane de locuin e, având aproximativ 21 milioane de camere i o suprafa locuibil total de peste 300 milioane de m2.

În capital , num rul total de locuin e este de aproximativ 800 mii, împ r ite în aproape 2 milioane de camere i având o suprafa locuibil total de peste 30 milioane de m2.

Propor iile statistice prezente la nivel na ional se reg sesc destul de simetric i la nivelul municipiului Bucure ti.

Astfel, 10% din popula ia României locuie te în capital unde se reg se te 10% din fondul locativ na ional. Majoritatea covâr itoare a acestor locuin e a fost construit înainte de 1989, când ritmul de dezvoltare urban era mult mai accentuat, iar evolu ia demografic era sus inut de reglement ri speciale . Mare parte a locuin elor au trecut din proprietatea statului în proprietate privat la începutul anilor 1990, acest lucru determinând ca popula ia s de in în prezent aproximativ 98% din fondul locativ. Ulterior anului 1989, începerea construc iei de locuin e noi a cunoscut o perioad de stagnare, num rul total de locuin e fiind suplimentat anual cu cele aflate deja în construc ie. Începând cu anii 2000, în România a ap rut fenomenul de dezvoltare imobiliar ca efect al cre terii pre urilor pe pia a reziden ial . Intensificarea activit ii de construire a locuin elor, cre terea num rului de tranzac ii imobiliare i a valorii acestora au accelerat odat cu finalizarea procesului de tranzi ie de la economia planificat centralizat la economia de pia i au fost amplificate de aderarea României la Uniunea European . Ca urmare a fenomenului de împropriet rire masiv a popula iei la începutul anilor 1990, România ocup în prezent locul 1, cu o rat de 96%, în rândul statelor membre UE ca procent de locuin e ocupate de proprietari din totalul locuin elor. Pe pia a din România nu exist inca un indice imobiliar oficial calculat pe baza valorilor de tranzac ionare, existând în schimb mai mul i astfel de indicatori calcula i de organisme private pe baza pre urilor afi ate.

II. APARTAMENTE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUIT

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 9: Apartament situat la PARTER

8

Toate datele disponibile în pia arat o sc dere general a pre ului activelor imobiliare în ultima perioad , f r ca amplitudinea acesteia s poat fi m surat cu precizie. Cu toate acestea, un indiciu important privind evolu ia pie ei este oferit de lichiditate (num rul de tranzac ii), element puternic corelat cu pre urile. Pia a româneasc este expus unor riscuri suplimentare, datorate tranzac ion rii în moned str in , sc derii popula iei i num rului extrem de mare de locuin e ocupate de proprietari (pia redus a chiriilor). Aceast situa ie este amplificat de lipsa de transparen a pie ei (inexisten a unui indice imobiliar oficial curent ), costurile ridicate i viteza sc zut de tranzac ionare. 2. CONSIDERATII GENERALE

Lucrarea reprezint un studiu al pie ei imobiliare în ansamblul ei, valorile ob inute fiind valori medii, rezultate prin aplicarea tuturor corec iilor ce se impun, inând seama de principiul anticip rii, in conditiile crizei economice mondiale, aflat în plin desfa urare în perioada în care a fost elaborat lucrarea.

Întrucât tedin ele pie ei imobiliare sunt dificil de estimat în prezent, în cazul unei evolu ii atipice, autorii lucr rii propun o revizuire a valorilor prezentate in Ghidul 2013.

3. TERMENI UTILIZATI

- Locuinta - Constructie alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii.

- Suprafata locuibila- este suprafata desfasurata a incaperilor de locuit. Ea cuprinde suprafata dormitoarelor si a camerei de zi.

- Suprafata utila- este suprafata desfasurata, mai putin suprafata aferenta peretilor. Suprafata utila a locuintei este suma tuturor suprafetelor utile ale incaperilor. Ea cuprinde: camera de zi, dormitoare, bai, WC, dus, bucatarie, spatii de depozitare si de circulatie din interiorul locuintei. Nu se cuprind: suprafata logiilor si a balcoanelor, pragurile golurilor de usi, ale trecerilor cu deschideri pana la 1,00 m, nisele de radiatoare, precum si suprafatele ocupate de sobe si cazane de baie (cate 0,50 m2 pentru fiecare soba si cazan de baie), in cazul in care incalzirea se face cu sobe. In cazul locuintelor duplex, rampa, mai putin palierele, nu se cuprinde in suprafata utila a locuintei.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 10: Apartament situat la PARTER

9

- Suprafata construita pe locuinta, este suma suprafetelor utile ale incaperilor, logiilor, balcoanelor, precum si a cotei-parti din suprafetele partilor comune ale cladirilor (spalatorii, uscatorii, casa scarii, inclusiv anexele pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor menajere, casa liftului etc.), la care se adauga suprafata aferenta peretilor interiori si exteriori ai locuintei; in cazul incalzirii cu combustibil solid, se adauga suprafata aferenta sobelor si cazanelor de baie. Nu sunt cuprinse suprafatele aferente boxelor de la subsol si ale garajelor care pot fi prevazute distinct.

- Suprafata construita desfasurata este suma suprafetelor sectiunilor orizontale ale tuturor nivelurilor locuintei, delimitate de conturul exterior al peretilor exteriori, inclusiv al peretilor balcoanelor si al logiilor."

- Aria desfasurata � Ad : care in cazul cladirilor cu un singur nivel (parter) este suprafata orizontala a cladirii, masurata imediat deasupra soclului, pe conturul exterior al obiectului. In cazul constructiilor cu mai multe niveluri, aria desfasurata (Ad) este egala cu suma ariilor fiecarui nivel, masurata pe conturul exterior la 1 m deasupra pardoselii nivelului respective;

- Condominiu -Imobilul format din teren cu una sau mai multe constructii, din care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

- Constituie condominiu: un corp de cladire sau un tronson cu una sau mai multe scari din cadrul cladirii de locuit multietajate, in conditiile in care se poate delimita proprietatea comuna;

- un ansamblu rezidential format din locuinte individuale, amplasate izolat, insiruit sau cuplat, in care exista proprietati comune si proprietati individuale.

- Unitate individuala: unitate functionala, componenta a unui condominiu, formata din una sau mai multe camere de locuit situate la acelasi nivel al cladirii sau la niveluri diferite, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, avand acces direct si intrare separata, si care a fost construita sau transformata in scopul de a fi folosita, de regula, de o singura gospodarie, pentru satisfacerea cerintelor de locuit. In cazul in care accesul la locuinta individuala sau la condominiu nu se face direct dintr-un drum public, acesta se va asigura printr-o cale de acces sau servitute de trecere, mentionate obligatoriu in actele juridice si inscrise in cartea funciara.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 11: Apartament situat la PARTER

10

- Starea tehnica : Foarte buna, situatie in care s-au efectuat la timp si in bune conditii lucrarile de intretinere, reparatii curente, reparatii capital.

Buna, situatie in care s-au efectuat lucrari de intretinere si de reparatii curente, la timp si in conditii acceptabile, dar nu s-au efectuat reparatii capitale.

Satisfacatoare, situatie in care s-au efectuat cel mult unele lucrari de intretinere, neglijandu-se complet lucrarile de reparatii curente si capitale.

- Abordare prin pia - O cale general de estimare a valorii unui activ corporal sau necorporal prin folosirea uneia sau mai multor metode care compar activul în cauz cu active similare care au fost vândute. O cale general de estimare a valorii unei întreprinderi, participa ii sau unei ac iuni prin folosirea uneia sau mai multor metode care compar subiectul evaluat cu alte întreprinderi similare, participa ii sau ac iuni similare, care au fost vândute.

- Cea mai bun utilizare - Cea mai probabil utilizare a propriet ii care este fizic posibil , justificat adecvat, permis legal, fezabil financiar i care conduce la cea mai mare valoare a propriet ii evaluate.

- Evaluare - Procesul de estimare a valorii.

- Pre - O sum cerut , oferit sau pl tit pentru un bun sau serviciu.

- Valoare - Pre ul cel mai probabil convenit de cump r torii i vânz torii unui bun sau serviciu disponibil pentru cump rare. Valoarea stabile te pre ul ipotetic pe care cump r torii i vânz torii îl vor conveni pentru un bun sau un serviciu. Deci valoarea nu reprezint un fapt, ci o estimare a celui mai probabil pre care va fi pl tit pentru un bun sau serviciu, la un anumit moment dat.

- Finisaj inferior : tencuieli interioare si exterioare driscuite, spoieli cu lapte de var, pardoseli din dusumele la camerele de locuit, pardoseli de ciment sclivisit in celelalte incaperi.

- Finisaj mediu: tencuieli interioare driscuite sau gletuite cu var, zugraveli simple sau desene, vopsitorii sau faianta la bai si bucatarii, tencuieli exterioare la soclu de piatra artificial, iar in rest praf de piatra

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 12: Apartament situat la PARTER

11

sau tencuieli driscuite vopsite (zugravite) cu vopsea pe baza de acetat de polivinilin , pardoseli din parchet de fag sau stejar sau covor PVC in camerele de locuit, pardoseli de mosaic in celelalte incaperi.

- Finisaj superior : tencuieli interioare gletuite cu var si partial cu ipsos, partial stucaturi si lambriuri din lemn sau diverse materiale, zugraveli interioare de calitate superioara, faianta la bai si bucatarii, tencuieli exterioare din piatra artificial, terasit, placaje, etc., pardoseli din parchet de calitate superioara, placi de gresie sau piscoturi, mozaic venetian sau marmura, etc;

5. DOCUMENTATIE PRIVIND STABILIREA VALORILOR INFORMATIVE DE PE PIATA IMOBILIARA PENTRU APARTAMENTE SITUATE IN BLOCURI DE LOCUIT

Valorile informative prezentate in lucrare sunt exprimate in EURO pentru un apartament in conformitate cu suprafetele utile prevazute in Anexa nr.1 � Decret Lege 61/1990, numarul de camere, gradul de confort si zona in care acesta este situat, stabilite dupa urmatoarea metodologie :

Etapa I-a � Calculul valorii tehnice 1. Apartamentul a fost considerat având suprafata utila conform Anexa

nr.1 � Decret- Lege 61/1990; 2. Perioada la care se stabileste valoarea tehnica , este perioada in care

au fost construite, aplicand corectii in functie de uzura in timp, regim de inaltime, grad de confort, stare tehnica ;

3. Stabilirea valorii tehnice se face conform �Metodologiei pentru evaluarea cladirilor �, Indicativ GV-0001/0-95 , aprobata cu Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului , cu nr.32/N/1995;

4. Valoarea de inlocuire la �Cladiri de locuit cu apartamente in bloc � rezulta din aplicarea prevederilor Catalog de reevaluare nr.124;

5. Valorii de inlocuire i se aplica un coeficient de uzura, conform Normativului P 135/1999 elaborat de MLPAT.

6. Valoarea tehnica a fost actualizata pe baza indicilor recomandati de Corpul Expertilor Tehnici din Romania , indici elaborati de INCERC si avizati de Ministerul Transporturilor , Constructiilor si Locuintelor.

7. Calculul a tinut cont si de IMO � indicele imobiliar publicat in literatura de specialitate

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 13: Apartament situat la PARTER

12

Etapa a II-a - Zonarea si informatii din piata imobiliara

Culegerea de date de pe piata imobiliara a avut la baza, in principal, urmatoarele surse de informare : Valori informative puse la dispozitie de Camera Notarilor Publici Bucuresti, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicatii centrale de specialitate, agentii imobiliare, mass-media, birouri notariale , contacte directe cu diversi ofertanti.

La stabilirea preturilor pentru anul 2013 s-a avut in vedere si nivelul inflatiei , prognozat de BNR , precum si previzionarea cursului leu - EURO de catre aceeasi institutie.

Este de subliniat faptul ca informatiile utilizate au un grad mare de relativitate, avand in vedere instabilitatea pietei imobiliare.

Prin coroborarea datelor obtinute in cele 2 etape ale documentarii s-au stabilit valorile informative in EURO, prezentate in anexe.

6. MODUL DE FOLOSIRE AL GHIDULUI Pentru a determina valoarea apartamentului este necesar a se

cunoaste urmatoarele date :

Date obtinute din contractul de vanzare-cumparare:

- adresa apartamentului ( strada ); - etajul unde este situat; - tipul apartamentului ( numar de camere, confort ); - anul construirii blocului ; - starea tehnica ;

Cu aceste date se determina valoarea apartamentului :

- având strada pe care este situat apartamentul se determina numarul zonei si a subzonei in care se incadreaza, prin consultarea Indexului strazilor din lucrare; În cazul în care, o anumit strad nu poate fi identificat în Indexul strazilor datorit modific rilor ulterioare apari iei acestui Ghid, se recomand încadrarea în zona/subzona corespunz toare unei str zi apropiate, cu care se invecineaz /intersecteaz i care figureaz în indexul str zilor.

- se consulta opisul anexelor si se selecteaza pagina ce corespunde zonei/subzonei identificate

- cunoscand numarul de camere, etajul, starea tehnica si anul construirii se determina valoarea informativa;

- se aplica corectii daca este cazul, conform tabelului din paginile urmatoare;

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 14: Apartament situat la PARTER

13

- in cazul existentei unui garaj sau boxa se adauga valoarea acestora;

Pentru a veni în sprijinul utilizatorilor acestui ghid, în continuare

prezent m 2 exemple pentru determinarea valorilor orientative parcurgand urm toarele etape:

Localizarea proprietatii în func ie de denumirea str zii pe care este amplasat - se selecteaz din Indexul alfabetic al str zilor din Municipiul Bucure ti (volumul 2, pag. 630);

Dup identificarea str zii se afl num rul zonei de amplasare, consultându-se i Preciz rile suplimentare privind coresponden a dintre zone i str zi (vol.2. pag.696) în cazul în care strada identificat se întinde pe mai multe zone ;

În cadrul zonei identificate anterior se afl subzona în care este amplasat proprietatea (unul din cele 6 careuri adiacente: A1, A2, A3, B1, B2, B3);

Se consult opisul anexelor (pag. 17) pentru a putea identifica paginile în care se g sesc valorile corespunz toare apartamentului c utat, iar în functie de ceilalti parametri (gradul de confort, etajul de amplasare, anul constuirii, numarul de camere) se alege valoarea corespunzatoare, la care se aplic ajustarile / corectiile necesare (daca este cazul).

Exemplul 1: Se cauta str. Abrud

- Se deschide Indexul alfabetic al strazilor din Municipiul Bucuresti � litera A si se obtin urmatoarele informatii : str. Abrud ....zona 34;

- Din opisul anexelor pentru tipul de proprietate cautat se identifica Zona nr. 34 si subzona A3 sau B3.

- Dupa identificarea zonei si a subzonei cautate, se afl num rul paginilor din Ghidul valorilor orientative, în care sunt cuprinse valorile propriet tii pentru diferite grade de confort;

- Se deschide Ghidul valorilor orientative in functie de gradul de confort al apartamentului, la una din paginile identificate în opis i este selectat valoarea corespunz toare celorlalti parametri de selectie (numarul de camere, etajul, data PIF);

- Se aplic ajust rile / corectiile necesare (dac este cazul).

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 15: Apartament situat la PARTER

14

Exemplul 2: Se caut Calea 13 Septembrie

- Se deschide Indexul alfabetic al str zilor din Municipiul Bucuresti, înainte de litera A si se observ c aceast strad este cuprins în dou zone, respectiv 56 i 57;

- Se identific in Ghidul str zilor, plan ele (h r ile) cu nr. 56 i 57, iar în func ie de amplasamentul real al propriet ii, se alege încadrarea corect într-una din cele dou zone (de ex. Zona 56, subzona A1).

- Din Opisul anexelor pentru tipul de proprietate c utat se identific Zona nr.56 i num rul paginii corespunz toare din Ghidul valorilor orientative;

- În contiunare, se deschide Ghidul valorilor orientative la pagina regasit în opis i este selectat valoarea adecvat .

Nota : 1. Se recomand citirea preciz rilor de la fiecare capitol.

2. În cazul în care, o anumit strad nu poate fi identificat în Indexul de strazi datorit modific rilor ulterioare apari iei acestui Ghid, se recomand încadrarea în zona corespunz toare unei str zi apropiate, cu care se invecineaz / intersecteaz i care figureaz în indexul str zilor.

7. CORECTII SUPLIMENTARE, CE POT FI APLICATE VALORILOR, IN SITUATII DIFERITE FATA DE CELE PREVAZUTE IN GHID

Valorile informative determinate au fost calculate in urmatoarele

ipoteze:

- Finisaj : mediu

- Stare tehnica: buna

- Cladirea complet terminata, cu toate lucrarile de finisaj necesare, inclusiv balcoanele si trotuarul inconjurator;

- Aria utila conform Anexa 1 la Decret-Lege nr.61/1990

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 16: Apartament situat la PARTER

15

In cazul unor abateri de la aceste ipoteze se aplica urmatoarele

corectii :

Nr. Crt. Tipul corectiei

Corectie aplicata valorii orientative, corespunzatoare

cazului studiat

1. Lipsa instalatiilor 0,90

2. Lipsa finisajelor 0,75

3. Lipsa anvelopei (inchideri, compartimentari, învelitoare) 0,85

4. Finisaje inferioare 0,90

5. Finisaje superioare 1,15

6. Incadrare in cladire cu risc seismic ridicat 0,70

7. Stare tehnica foarte buna 1,10

8. Stare tehnica satisfacatoare 0,95

9. Apartamente situate la demisol / subsol 0,70

10. Apartamente situate la mansarda 0,75

11. Apartamente situate in blocuri reabilitate termic 1,05

Nota : La cl dirile care prezinta risc seismic ridicat, identificate cu �bulina ro ie� ca urmare a expertizarii tehnice de rezistenta si stabilitate conform prevederilor Normativ P100/92-96, se aplica o reducere de 30%. Lista cladirilor cu bulina rosie este publicata pe pagina de internet a Primariei Municipiului Bucuresti � www.PMB.ro. Prevederea mentionata este inclusa in tabelul de mai sus la poz. 6.

Nota :

Valoarea orientativa a garajelor supraterane: 220 euro/mp Valoarea orientativa a garajelor subterane : 250 euro/mp Valoarea orientativa a boxelor : 130 euro/mp

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 17: Apartament situat la PARTER

16

8. PRECIZARI PRIVIND VALOAREA ORIENTATIV A APARTAMENTELOR

Valoarea orientativa prevazuta în ghid a inut cont de suprafa a util

a apartamentului, în conformitate cu Anexa nr.1 � Decretul-Lege

nr.61/1990 i de suprafa a de teren - cot parte, aferent acestuia.

Pentru apartamentele noi, care pe lâng cota indiviz de teren, au în

proprietate i suprafe e suplimentare de teren, valoarea acestora se va

calcula separat, la valoarea din tabelele corespunz toare zonei din care

face parte imobilul.

Pentru apartamentele situate in blocuri de locuit, valorile orientative au

fost exprimate in Euro pentru un apartament conventional, in functie de

numarul de camere, gradul de confort, suprafata utila a acestuia (Au) (conform anexa nr.1 � Decret-Lege nr.61/1990) anul construirii, starea

tehnica, etajul si zona in care este situat. conform cu Anexa 1 la

Decret-Lege nr.61/1990 Suprafe e utile (mp)

Grad de confort 1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

Confort sporit 37 55 78 100 118 Confort I 30 50 65 80 - Confort II 23 36 48 60 - Confort III orice suprafa mai mic decât suprafe ele de la Confort II

Nota :

valoarea terenurilor a fost inclusa in valoarea acestora pentru terenurile aflate in cota indiviza, dar va fi calculata separat valoarea terenului in cazul in care acesta se afla in proprietate exclusiva, astfel cum sunt mentionate in documentatia cadastrala, prin utilizarea valorilor din Volumul 6 - terenuri.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 18: Apartament situat la PARTER

17

9. OPISUL ANEXELOR PENTRU APARTAMENTE

Nr. Anexa ZONA Pag.

ANEXA 1 ZONA 4 18-28

ANEXA 2 ZONA 5 29-39

ANEXA 3 ZONA 12 40-63

ANEXA 4 ZONA 13 64-91

ANEXA 5 ZONA 14 92-119

ANEXA 6 ZONA 15 120-147

ANEXA 7 ZONA 21 148-171

ANEXA 8 ZONA 22 172-199

ANEXA 9 ZONA 23 200-227

ANEXA 10 ZONA 24 228-255

ANEXA 11 ZONA 25 256-283

ANEXA 12 ZONA 26 284-299

ANEXA 13 ZONA 27 300-310

ANEXA 14 ZONA 28 311-321

ANEXA 15 ZONA 30 322-327

ANEXA 16 ZONA 31 328-351

ANEXA 17 ZONA 32 352-379

ANEXA 18 ZONA 33 380-407

ANEXA 19 ZONA 34 408-435

ANEXA 20 ZONA 35 436-463

ANEXA 21 ZONA 36 464-491

ANEXA 22 ZONA 37 492-519

ANEXA 23 ZONA 38 520-534

ANEXA 24 ZONA 41 535-544

ANEXA 25 ZONA 42 545-564

ANEXA 26 ZONA 43 565-592

ANEXA 27 ZONA 44 593-620

ANEXA 28 ZONA 45 621-648

ANEXA 29 ZONA 46 649-676

ANEXA 30 ZONA 47 677-704

Not :

Fiecare anex con ine câte un num r de pagini corespunz tor fiecarei subzone (A1, A2, A3, B1, B2 sau B3) si fiec rui tip de confort, respectiv: cf. I sporit, cf.I, cf.II i cf.III.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 19: Apartament situat la PARTER

18

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 20: Apartament situat la PARTER

ZONA

19

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 21: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 1.1.1 - ZONA 4-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.550 40.920 53.200 65.470 96.5701998÷2007 21.850 36.420 47.340 58.270 85.9501978÷1997 19.890 33.140 43.090 53.030 78.2201967÷1977 18.410 30.690 39.900 49.100 72.430

inainte de anul 1967 14.240 23.730 30.850 37.970 56.010

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.580 44.290 57.580 70.870 104.5301998÷2007 23.650 39.420 51.250 63.070 93.0401978÷1997 21.530 35.880 46.640 57.410 84.6701967÷1977 19.930 33.220 43.190 53.150 78.400

inainte de anul 1967 15.410 25.690 33.400 41.100 60.630

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.310 42.180 54.840 67.500 99.5601998÷2007 22.530 37.540 48.810 60.070 88.6001978÷1997 20.500 34.170 44.420 54.670 80.6401967÷1977 18.980 31.640 41.130 50.620 74.670

inainte de anul 1967 14.680 24.470 31.810 39.150 57.740

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.030 38.390 49.900 61.420 90.6001998÷2007 20.500 34.170 44.420 54.660 80.6301978÷1997 18.660 31.090 40.420 49.750 73.3801967÷1977 17.270 28.790 37.430 46.070 67.950

inainte de anul 1967 13.360 22.270 28.940 35.620 52.550

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

20

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 22: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 1.1.2 - ZONA 4-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.380 38.970 50.660 62.350 91.9701998÷2007 20.810 34.680 45.090 55.490 81.8501978÷1997 18.940 31.570 41.040 50.510 74.5001967÷1977 17.540 29.230 38.000 46.760 68.980

inainte de anul 1967 13.560 22.600 29.380 36.160 53.340

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.310 42.180 54.840 67.500 99.5601998÷2007 22.530 37.540 48.810 60.070 88.6001978÷1997 20.500 34.170 44.420 54.670 80.6401967÷1977 18.980 31.640 41.130 50.620 74.670

inainte de anul 1967 14.680 24.470 31.810 39.150 57.740

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.110 40.180 52.230 64.280 94.8201998÷2007 21.450 35.760 46.480 57.210 84.3901978÷1997 19.530 32.540 42.310 52.070 76.8001967÷1977 18.080 30.130 39.170 48.210 71.110

inainte de anul 1967 13.980 23.300 30.290 37.280 54.990

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.940 36.560 47.530 58.500 86.2801998÷2007 19.520 32.540 42.300 52.060 76.7901978÷1997 17.770 29.610 38.500 47.380 69.8901967÷1977 16.450 27.420 35.650 43.870 64.710

inainte de anul 1967 12.720 21.200 27.570 33.930 50.040

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

21

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 23: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 1.1.3 - ZONA 4-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.130 25.250 33.670 42.090 --1998÷2007 14.360 22.480 29.970 37.460 --1978÷1997 13.070 20.450 27.270 34.090 --1967÷1977 12.100 18.940 25.250 31.570 --

inainte de anul 1967 9.360 14.650 19.530 24.410 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.460 27.340 36.450 45.560 --1998÷2007 15.540 24.330 32.440 40.550 --1978÷1997 14.150 22.140 29.520 36.900 --1967÷1977 13.100 20.500 27.340 34.170 --

inainte de anul 1967 10.130 15.850 21.140 26.420 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.630 26.030 34.710 43.390 --1998÷2007 14.800 23.170 30.890 38.620 --1978÷1997 13.470 21.090 28.120 35.150 --1967÷1977 12.470 19.530 26.030 32.540 --

inainte de anul 1967 9.650 15.100 20.130 25.170 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.140 23.690 31.590 39.480 --1998÷2007 13.470 21.080 28.110 35.140 --1978÷1997 12.260 19.190 25.590 31.980 --1967÷1977 11.350 17.770 23.690 29.610 --

inainte de anul 1967 8.780 13.740 18.320 22.900 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

22

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 24: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 1.1.4 - ZONA 4-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.710 21.470 26.830 35.780 --1998÷2007 12.210 19.100 23.880 31.840 --1978÷1997 11.110 17.390 21.730 28.980 --1967÷1977 10.290 16.100 20.120 26.830 --

inainte de anul 1967 7.950 12.450 15.560 20.750 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.840 23.240 29.040 38.730 --1998÷2007 13.210 20.680 25.850 34.470 --1978÷1997 12.020 18.820 23.530 31.370 --1967÷1977 11.130 17.430 21.780 29.040 --

inainte de anul 1967 8.610 13.480 16.850 22.460 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.140 22.130 27.660 36.880 --1998÷2007 12.580 19.690 24.620 32.820 --1978÷1997 11.450 17.920 22.410 29.870 --1967÷1977 10.600 16.600 20.750 27.660 --

inainte de anul 1967 8.200 12.830 16.040 21.390 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.870 20.140 25.170 33.560 --1998÷2007 11.450 17.920 22.400 29.870 --1978÷1997 10.420 16.310 20.390 27.190 --1967÷1977 9.650 15.100 18.880 25.170 --

inainte de anul 1967 7.460 11.680 14.600 19.470 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

23

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 25: Apartament situat la PARTER

ZONA

24

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 26: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 1.2.1 - ZONA 4-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.680 41.130 53.460 65.800 97.0601998÷2007 21.960 36.600 47.580 58.560 86.3801978÷1997 19.990 33.310 43.310 53.300 78.6201967÷1977 18.510 30.840 40.100 49.350 72.790

inainte de anul 1967 14.310 23.850 31.010 38.160 56.290

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.710 44.520 57.870 71.230 105.0601998÷2007 23.770 39.620 51.510 63.390 93.5001978÷1997 21.640 36.060 46.880 57.690 85.1001967÷1977 20.030 33.390 43.400 53.420 78.800

inainte de anul 1967 15.490 25.820 33.570 41.310 60.940

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.440 42.400 55.120 67.840 100.0601998÷2007 22.640 37.730 49.050 60.370 89.0501978÷1997 20.610 34.340 44.640 54.950 81.0501967÷1977 19.080 31.800 41.340 50.880 75.040

inainte de anul 1967 14.750 24.590 31.970 39.340 58.030

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.150 38.580 50.160 61.730 91.0501998÷2007 20.600 34.340 44.640 54.940 81.0401978÷1997 18.750 31.250 40.630 50.000 73.7501967÷1977 17.360 28.940 37.620 46.300 68.290

inainte de anul 1967 13.430 22.380 29.090 35.800 52.810

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

25

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 27: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 1.2.2 - ZONA 4-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.500 39.170 50.920 62.670 92.4301998÷2007 20.920 34.860 45.320 55.770 82.2701978÷1997 19.040 31.730 41.240 50.760 74.8701967÷1977 17.630 29.380 38.190 47.000 69.330

inainte de anul 1967 13.630 22.720 29.530 36.350 53.610

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.440 42.400 55.120 67.840 100.0601998÷2007 22.640 37.730 49.050 60.370 89.0501978÷1997 20.610 34.340 44.640 54.950 81.0501967÷1977 19.080 31.800 41.340 50.880 75.040

inainte de anul 1967 14.750 24.590 31.970 39.340 58.030

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.230 40.380 52.490 64.610 95.2901998÷2007 21.560 35.940 46.720 57.500 84.8101978÷1997 19.620 32.710 42.520 52.330 77.1901967÷1977 18.170 30.280 39.370 48.450 71.470

inainte de anul 1967 14.050 23.420 30.450 37.470 55.270

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.050 36.740 47.770 58.790 86.7201998÷2007 19.620 32.700 42.510 52.320 77.1801978÷1997 17.860 29.760 38.690 47.620 70.2401967÷1977 16.530 27.560 35.830 44.090 65.040

inainte de anul 1967 12.790 21.310 27.710 34.100 50.300

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

26

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 28: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 1.2.3 - ZONA 4-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.220 25.380 33.840 42.300 --1998÷2007 14.430 22.590 30.120 37.650 --1978÷1997 13.130 20.560 27.410 34.260 --1967÷1977 12.160 19.040 25.380 31.730 --

inainte de anul 1967 9.400 14.720 19.630 24.530 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.550 27.470 36.630 45.790 --1998÷2007 15.620 24.450 32.600 40.750 --1978÷1997 14.220 22.250 29.670 37.090 --1967÷1977 13.160 20.610 27.470 34.340 --

inainte de anul 1967 10.180 15.930 21.250 26.560 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.720 26.170 34.890 43.610 --1998÷2007 14.880 23.290 31.050 38.810 --1978÷1997 13.540 21.190 28.260 35.320 --1967÷1977 12.540 19.620 26.170 32.710 --

inainte de anul 1967 9.700 15.180 20.230 25.290 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.210 23.810 31.750 39.680 --1998÷2007 13.540 21.190 28.260 35.320 --1978÷1997 12.320 19.290 25.720 32.140 --1967÷1977 11.410 17.860 23.810 29.760 --

inainte de anul 1967 8.820 13.810 18.410 23.020 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

27

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 29: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 1.2.4 - ZONA 4-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.780 21.570 26.970 35.960 --1998÷2007 12.270 19.200 24.000 32.000 --1978÷1997 11.160 17.470 21.840 29.120 --1967÷1977 10.340 16.180 20.220 26.970 --

inainte de anul 1967 7.990 12.510 15.640 20.850 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.920 23.350 29.190 38.920 --1998÷2007 13.280 20.780 25.980 34.640 --1978÷1997 12.080 18.920 23.640 31.530 --1967÷1977 11.190 17.510 21.890 29.190 --

inainte de anul 1967 8.650 13.540 16.930 22.570 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.210 22.240 27.800 37.070 --1998÷2007 12.650 19.790 24.740 32.990 --1978÷1997 11.510 18.010 22.520 30.020 --1967÷1977 10.660 16.680 20.850 27.800 --

inainte de anul 1967 8.240 12.900 16.120 21.500 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.930 20.240 25.300 33.730 --1998÷2007 11.510 18.010 22.520 30.020 --1978÷1997 10.470 16.390 20.490 27.320 --1967÷1977 9.700 15.180 18.970 25.300 --

inainte de anul 1967 7.500 11.740 14.670 19.560 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

28

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 30: Apartament situat la PARTER

29

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 31: Apartament situat la PARTER

ZONA

30

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 32: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 2.1.1 - ZONA 5-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.420 42.360 55.070 67.780 99.9801998÷2007 22.620 37.700 49.010 60.320 88.9801978÷1997 20.590 34.310 44.610 54.900 80.9801967÷1977 19.060 31.770 41.300 50.840 74.980

inainte de anul 1967 14.740 24.570 31.940 39.310 57.990

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.510 45.860 59.610 73.370 108.2201998÷2007 24.490 40.810 53.060 65.300 96.3201978÷1997 22.290 37.140 48.290 59.430 87.6601967÷1977 20.640 34.390 44.710 55.030 81.170

inainte de anul 1967 15.960 26.600 34.580 42.560 62.770

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.200 43.670 56.780 69.880 103.0701998÷2007 23.320 38.870 50.530 62.190 91.7301978÷1997 21.230 35.380 45.990 56.600 83.4901967÷1977 19.650 32.750 42.580 52.410 77.300

inainte de anul 1967 15.200 25.330 32.930 40.530 59.780

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.850 39.740 51.670 63.590 93.7901998÷2007 21.220 35.370 45.980 56.590 83.4801978÷1997 19.310 32.190 41.850 51.510 75.9701967÷1977 17.880 29.810 38.750 47.690 70.340

inainte de anul 1967 13.830 23.050 29.970 36.880 54.400

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

31

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 33: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 2.1.2 - ZONA 5-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.210 40.350 52.450 64.550 95.2201998÷2007 21.540 35.910 46.680 57.450 84.7401978÷1997 19.610 32.680 42.480 52.290 77.1201967÷1977 18.160 30.260 39.340 48.410 71.410

inainte de anul 1967 14.040 23.400 30.420 37.440 55.230

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.200 43.670 56.780 69.880 103.0701998÷2007 23.320 38.870 50.530 62.190 91.7301978÷1997 21.230 35.380 45.990 56.600 83.4901967÷1977 19.650 32.750 42.580 52.410 77.300

inainte de anul 1967 15.200 25.330 32.930 40.530 59.780

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.960 41.590 54.070 66.550 98.1601998÷2007 22.210 37.020 48.120 59.230 87.3601978÷1997 20.210 33.690 43.800 53.910 79.5101967÷1977 18.720 31.200 40.550 49.910 73.620

inainte de anul 1967 14.470 24.120 31.360 38.600 56.930

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.710 37.850 49.210 60.560 89.3301998÷2007 20.210 33.690 43.790 53.900 79.5001978÷1997 18.400 30.660 39.860 49.050 72.3501967÷1977 17.030 28.390 36.900 45.420 66.990

inainte de anul 1967 13.170 21.950 28.540 35.120 51.810

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

32

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 34: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 2.1.3 - ZONA 5-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.700 26.140 34.860 43.570 --1998÷2007 14.870 23.270 31.020 38.780 --1978÷1997 13.530 21.180 28.240 35.290 --1967÷1977 12.530 19.610 26.140 32.680 --

inainte de anul 1967 9.690 15.160 20.220 25.270 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.080 28.300 37.730 47.170 --1998÷2007 16.090 25.190 33.580 41.980 --1978÷1997 14.650 22.920 30.560 38.210 --1967÷1977 13.560 21.230 28.300 35.380 --

inainte de anul 1967 10.490 16.410 21.890 27.360 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.220 26.950 35.940 44.920 --1998÷2007 15.330 23.990 31.980 39.980 --1978÷1997 13.950 21.830 29.110 36.390 --1967÷1977 12.910 20.210 26.950 33.690 --

inainte de anul 1967 9.990 15.630 20.840 26.050 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.670 24.530 32.700 40.880 --1998÷2007 13.950 21.830 29.110 36.380 --1978÷1997 12.690 19.870 26.490 33.110 --1967÷1977 11.750 18.400 24.530 30.660 --

inainte de anul 1967 9.090 14.230 18.970 23.710 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

33

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 35: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 2.1.4 - ZONA 5-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.200 22.220 27.780 37.040 --1998÷2007 12.640 19.780 24.720 32.960 --1978÷1997 11.500 18.000 22.500 30.000 --1967÷1977 10.650 16.670 20.830 27.780 --

inainte de anul 1967 8.230 12.890 16.110 21.480 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.370 24.060 30.070 40.090 --1998÷2007 13.680 21.410 26.760 35.680 --1978÷1997 12.450 19.480 24.360 32.470 --1967÷1977 11.530 18.040 22.550 30.070 --

inainte de anul 1967 8.910 13.950 17.440 23.250 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.640 22.910 28.640 38.180 --1998÷2007 13.030 20.390 25.490 33.980 --1978÷1997 11.860 18.560 23.200 30.930 --1967÷1977 10.980 17.180 21.480 28.640 --

inainte de anul 1967 8.490 13.290 16.610 22.150 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.320 20.850 26.060 34.750 --1998÷2007 11.850 18.550 23.190 30.920 --1978÷1997 10.790 16.890 21.110 28.140 --1967÷1977 9.990 15.640 19.540 26.060 --

inainte de anul 1967 7.730 12.090 15.110 20.150 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

34

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 36: Apartament situat la PARTER

ZONA

35

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 37: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 2.2.1 - ZONA 5-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.670 42.780 55.610 68.440 100.9501998÷2007 22.840 38.070 49.490 60.910 89.8501978÷1997 20.790 34.650 45.040 55.440 81.7701967÷1977 19.250 32.080 41.710 51.330 75.710

inainte de anul 1967 14.890 24.810 32.250 39.700 58.550

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.780 46.300 60.190 74.090 109.2801998÷2007 24.730 41.210 53.570 65.940 97.2601978÷1997 22.500 37.510 48.760 60.010 88.5101967÷1977 20.840 34.730 45.150 55.560 81.960

inainte de anul 1967 16.110 26.860 34.910 42.970 63.380

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.460 44.100 57.330 70.560 104.0701998÷2007 23.550 39.250 51.020 62.800 92.6201978÷1997 21.430 35.720 46.440 57.150 84.3001967÷1977 19.840 33.070 43.000 52.920 78.050

inainte de anul 1967 15.350 25.580 33.250 40.920 60.360

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.080 40.130 52.170 64.210 94.7101998÷2007 21.430 35.720 46.430 57.140 84.2901978÷1997 19.500 32.500 42.260 52.010 76.7101967÷1977 18.060 30.100 39.130 48.160 71.030

inainte de anul 1967 13.970 23.280 30.260 37.240 54.930

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

36

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 38: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 2.2.2 - ZONA 5-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.440 40.740 52.960 65.180 96.1401998÷2007 21.750 36.260 47.130 58.010 85.5701978÷1997 19.800 33.000 42.900 52.800 77.8801967÷1977 18.330 30.550 39.720 48.890 72.110

inainte de anul 1967 14.180 23.630 30.720 37.810 55.760

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.460 44.100 57.330 70.560 104.0701998÷2007 23.550 39.250 51.020 62.800 92.6201978÷1997 21.430 35.720 46.440 57.150 84.3001967÷1977 19.840 33.070 43.000 52.920 78.050

inainte de anul 1967 15.350 25.580 33.250 40.920 60.360

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.200 42.000 54.600 67.200 99.1201998÷2007 22.430 37.380 48.590 59.810 88.2101978÷1997 20.410 34.020 44.220 54.430 80.2801967÷1977 18.900 31.500 40.950 50.400 74.340

inainte de anul 1967 14.620 24.360 31.670 38.970 57.490

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.930 38.220 49.680 61.150 90.2001998÷2007 20.410 34.010 44.220 54.420 80.2701978÷1997 18.570 30.960 40.240 49.530 73.0601967÷1977 17.200 28.660 37.260 45.860 67.650

inainte de anul 1967 13.300 22.170 28.820 35.470 52.310

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

37

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 39: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 2.2.3 - ZONA 5-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.870 26.400 35.200 44.000 --1998÷2007 15.010 23.490 31.330 39.160 --1978÷1997 13.660 21.380 28.510 35.640 --1967÷1977 12.650 19.800 26.400 33.000 --

inainte de anul 1967 9.780 15.310 20.410 25.520 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.260 28.580 38.100 47.630 --1998÷2007 16.250 25.430 33.910 42.390 --1978÷1997 14.790 23.150 30.860 38.580 --1967÷1977 13.690 21.430 28.580 35.720 --

inainte de anul 1967 10.590 16.570 22.100 27.620 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.390 27.220 36.290 45.360 --1998÷2007 15.470 24.220 32.300 40.370 --1978÷1997 14.080 22.040 29.390 36.740 --1967÷1977 13.040 20.410 27.220 34.020 --

inainte de anul 1967 10.080 15.780 21.050 26.310 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.820 24.770 33.020 41.280 --1998÷2007 14.080 22.040 29.390 36.740 --1978÷1997 12.820 20.060 26.750 33.430 --1967÷1977 11.870 18.570 24.770 30.960 --

inainte de anul 1967 9.180 14.360 19.150 23.940 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

38

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 40: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 2.2.4 - ZONA 5-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.340 22.440 28.050 37.400 --1998÷2007 12.760 19.970 24.960 33.280 --1978÷1997 11.610 18.180 22.720 30.290 --1967÷1977 10.750 16.830 21.040 28.050 --

inainte de anul 1967 8.310 13.010 16.270 21.690 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.520 24.290 30.360 40.480 --1998÷2007 13.810 21.620 27.020 36.030 --1978÷1997 12.570 19.670 24.590 32.790 --1967÷1977 11.640 18.220 22.770 30.360 --

inainte de anul 1967 9.000 14.090 17.610 23.480 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.780 23.130 28.920 38.550 --1998÷2007 13.150 20.590 25.740 34.310 --1978÷1997 11.970 18.740 23.420 31.230 --1967÷1977 11.080 17.350 21.690 28.920 --

inainte de anul 1967 8.570 13.420 16.770 22.360 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.450 21.050 26.310 35.080 --1998÷2007 11.970 18.740 23.420 31.230 --1978÷1997 10.890 17.050 21.310 28.420 --1967÷1977 10.090 15.790 19.740 26.310 --

inainte de anul 1967 7.800 12.210 15.260 20.350 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

39

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 41: Apartament situat la PARTER

40

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 42: Apartament situat la PARTER

ZONA

41

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 43: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.1.1 - ZONA 12-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.170 41.950 54.540 67.120 99.0001998÷2007 22.400 37.340 48.540 59.740 88.1101978÷1997 20.390 33.980 44.170 54.370 80.1901967÷1977 18.880 31.460 40.900 50.340 74.250

inainte de anul 1967 14.600 24.330 31.630 38.930 57.420

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.250 45.410 59.030 72.660 107.1701998÷2007 24.250 40.420 52.540 64.660 95.3801978÷1997 22.070 36.780 47.820 58.850 86.8101967÷1977 20.430 34.060 44.280 54.490 80.380

inainte de anul 1967 15.800 26.340 34.240 42.140 62.160

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.950 43.250 56.220 69.200 102.0701998÷2007 23.090 38.490 50.040 61.590 90.8401978÷1997 21.020 35.030 45.540 56.050 82.6701967÷1977 19.460 32.440 42.170 51.900 76.550

inainte de anul 1967 15.050 25.080 32.610 40.130 59.200

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.610 39.360 51.160 62.970 92.8801998÷2007 21.020 35.030 45.530 56.040 82.6601978÷1997 19.130 31.880 41.440 51.000 75.2301967÷1977 17.710 29.520 38.370 47.230 69.660

inainte de anul 1967 13.700 22.830 29.670 36.520 53.870

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

42

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 44: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.1.2 - ZONA 12-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.970 39.950 51.940 63.920 94.2901998÷2007 21.330 35.560 46.230 56.890 83.9201978÷1997 19.420 32.360 42.070 51.780 76.3701967÷1977 17.980 29.960 38.950 47.940 70.720

inainte de anul 1967 13.900 23.170 30.120 37.080 54.690

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.950 43.250 56.220 69.200 102.0701998÷2007 23.090 38.490 50.040 61.590 90.8401978÷1997 21.020 35.030 45.540 56.050 82.6701967÷1977 19.460 32.440 42.170 51.900 76.550

inainte de anul 1967 15.050 25.080 32.610 40.130 59.200

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.710 41.190 53.550 65.900 97.2001998÷2007 21.990 36.660 47.660 58.650 86.5101978÷1997 20.020 33.360 43.370 53.380 78.7401967÷1977 18.530 30.890 40.160 49.430 72.900

inainte de anul 1967 14.330 23.890 31.060 38.220 56.380

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.490 37.480 48.730 59.970 88.4601998÷2007 20.020 33.360 43.370 53.370 78.7301978÷1997 18.220 30.360 39.470 48.580 71.6501967÷1977 16.870 28.110 36.540 44.980 66.340

inainte de anul 1967 13.040 21.740 28.260 34.780 51.300

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

43

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 45: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.1.3 - ZONA 12-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.540 25.890 34.520 43.150 --1998÷2007 14.720 23.040 30.720 38.400 --1978÷1997 13.400 20.970 27.960 34.950 --1967÷1977 12.410 19.420 25.890 32.360 --

inainte de anul 1967 9.590 15.020 20.020 25.030 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.900 28.020 37.370 46.710 --1998÷2007 15.940 24.940 33.260 41.570 --1978÷1997 14.500 22.700 30.270 37.830 --1967÷1977 13.430 21.020 28.020 35.030 --

inainte de anul 1967 10.380 16.250 21.670 27.090 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.050 26.690 35.590 44.480 --1998÷2007 15.180 23.750 31.670 39.590 --1978÷1997 13.810 21.620 28.830 36.030 --1967÷1977 12.790 20.020 26.690 33.360 --

inainte de anul 1967 9.890 15.480 20.640 25.800 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.520 24.290 32.380 40.480 --1998÷2007 13.810 21.620 28.820 36.030 --1978÷1997 12.570 19.670 26.230 32.790 --1967÷1977 11.640 18.220 24.290 30.360 --

inainte de anul 1967 9.000 14.090 18.780 23.480 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

44

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 46: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.1.4 - ZONA 12-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.060 22.010 27.510 36.680 --1998÷2007 12.510 19.590 24.480 32.640 --1978÷1997 11.390 17.820 22.280 29.710 --1967÷1977 10.540 16.500 20.630 27.510 --

inainte de anul 1967 8.150 12.760 15.950 21.270 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.220 23.820 29.780 39.700 --1998÷2007 13.540 21.200 26.500 35.330 --1978÷1997 12.330 19.290 24.120 32.160 --1967÷1977 11.410 17.870 22.330 29.780 --

inainte de anul 1967 8.830 13.820 17.270 23.030 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.490 22.690 28.360 37.810 --1998÷2007 12.900 20.190 25.240 33.650 --1978÷1997 11.740 18.380 22.970 30.630 --1967÷1977 10.870 17.010 21.270 28.360 --

inainte de anul 1967 8.410 13.160 16.450 21.930 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.190 20.640 25.810 34.410 --1998÷2007 11.740 18.370 22.970 30.620 --1978÷1997 10.680 16.720 20.900 27.870 --1967÷1977 9.890 15.480 19.350 25.810 --

inainte de anul 1967 7.650 11.970 14.970 19.960 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

45

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 47: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

46

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 48: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.2.1 - ZONA 12-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.420 42.360 55.070 67.780 99.9801998÷2007 22.620 37.700 49.010 60.320 88.9801978÷1997 20.590 34.310 44.610 54.900 80.9801967÷1977 19.060 31.770 41.300 50.840 74.980

inainte de anul 1967 14.740 24.570 31.940 39.310 57.990

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.510 45.860 59.610 73.370 108.2201998÷2007 24.490 40.810 53.060 65.300 96.3201978÷1997 22.290 37.140 48.290 59.430 87.6601967÷1977 20.640 34.390 44.710 55.030 81.170

inainte de anul 1967 15.960 26.600 34.580 42.560 62.770

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.200 43.670 56.780 69.880 103.0701998÷2007 23.320 38.870 50.530 62.190 91.7301978÷1997 21.230 35.380 45.990 56.600 83.4901967÷1977 19.650 32.750 42.580 52.410 77.300

inainte de anul 1967 15.200 25.330 32.930 40.530 59.780

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.850 39.740 51.670 63.590 93.7901998÷2007 21.220 35.370 45.980 56.590 83.4801978÷1997 19.310 32.190 41.850 51.510 75.9701967÷1977 17.880 29.810 38.750 47.690 70.340

inainte de anul 1967 13.830 23.050 29.970 36.880 54.400

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

47

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 49: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.2.2 - ZONA 12-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.210 40.350 52.450 64.550 95.2201998÷2007 21.540 35.910 46.680 57.450 84.7401978÷1997 19.610 32.680 42.480 52.290 77.1201967÷1977 18.160 30.260 39.340 48.410 71.410

inainte de anul 1967 14.040 23.400 30.420 37.440 55.230

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.200 43.670 56.780 69.880 103.0701998÷2007 23.320 38.870 50.530 62.190 91.7301978÷1997 21.230 35.380 45.990 56.600 83.4901967÷1977 19.650 32.750 42.580 52.410 77.300

inainte de anul 1967 15.200 25.330 32.930 40.530 59.780

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.960 41.590 54.070 66.550 98.1601998÷2007 22.210 37.020 48.120 59.230 87.3601978÷1997 20.210 33.690 43.800 53.910 79.5101967÷1977 18.720 31.200 40.550 49.910 73.620

inainte de anul 1967 14.470 24.120 31.360 38.600 56.930

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.710 37.850 49.210 60.560 89.3301998÷2007 20.210 33.690 43.790 53.900 79.5001978÷1997 18.400 30.660 39.860 49.050 72.3501967÷1977 17.030 28.390 36.900 45.420 66.990

inainte de anul 1967 13.170 21.950 28.540 35.120 51.810

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

48

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 50: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.2.3 - ZONA 12-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.700 26.140 34.860 43.570 --1998÷2007 14.870 23.270 31.020 38.780 --1978÷1997 13.530 21.180 28.240 35.290 --1967÷1977 12.530 19.610 26.140 32.680 --

inainte de anul 1967 9.690 15.160 20.220 25.270 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.080 28.300 37.730 47.170 --1998÷2007 16.090 25.190 33.580 41.980 --1978÷1997 14.650 22.920 30.560 38.210 --1967÷1977 13.560 21.230 28.300 35.380 --

inainte de anul 1967 10.490 16.410 21.890 27.360 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.220 26.950 35.940 44.920 --1998÷2007 15.330 23.990 31.980 39.980 --1978÷1997 13.950 21.830 29.110 36.390 --1967÷1977 12.910 20.210 26.950 33.690 --

inainte de anul 1967 9.990 15.630 20.840 26.050 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.670 24.530 32.700 40.880 --1998÷2007 13.950 21.830 29.110 36.380 --1978÷1997 12.690 19.870 26.490 33.110 --1967÷1977 11.750 18.400 24.530 30.660 --

inainte de anul 1967 9.090 14.230 18.970 23.710 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

49

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 51: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.2.4 - ZONA 12-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.200 22.220 27.780 37.040 --1998÷2007 12.640 19.780 24.720 32.960 --1978÷1997 11.500 18.000 22.500 30.000 --1967÷1977 10.650 16.670 20.830 27.780 --

inainte de anul 1967 8.230 12.890 16.110 21.480 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.370 24.060 30.070 40.090 --1998÷2007 13.680 21.410 26.760 35.680 --1978÷1997 12.450 19.480 24.360 32.470 --1967÷1977 11.530 18.040 22.550 30.070 --

inainte de anul 1967 8.910 13.950 17.440 23.250 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.640 22.910 28.640 38.180 --1998÷2007 13.030 20.390 25.490 33.980 --1978÷1997 11.860 18.560 23.200 30.930 --1967÷1977 10.980 17.180 21.480 28.640 --

inainte de anul 1967 8.490 13.290 16.610 22.150 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.320 20.850 26.060 34.750 --1998÷2007 11.850 18.550 23.190 30.920 --1978÷1997 10.790 16.890 21.110 28.140 --1967÷1977 9.990 15.640 19.540 26.060 --

inainte de anul 1967 7.730 12.090 15.110 20.150 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

50

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 52: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.3.1 - ZONA 12-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.290 42.160 54.800 67.450 99.4901998÷2007 22.510 37.520 48.780 60.030 88.5501978÷1997 20.490 34.150 44.390 54.640 80.5901967÷1977 18.970 31.620 41.100 50.590 74.620

inainte de anul 1967 14.670 24.450 31.790 39.120 57.700

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.380 45.630 59.320 73.010 107.7001998÷2007 24.370 40.610 52.800 64.980 95.8501978÷1997 22.180 36.960 48.050 59.140 87.2301967÷1977 20.540 34.230 44.490 54.760 80.770

inainte de anul 1967 15.880 26.470 34.410 42.350 62.460

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.080 43.460 56.500 69.540 102.5701998÷2007 23.210 38.680 50.280 61.890 91.2801978÷1997 21.120 35.200 45.760 56.320 83.0801967÷1977 19.560 32.600 42.370 52.150 76.930

inainte de anul 1967 15.120 25.210 32.770 40.330 59.490

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.730 39.550 51.410 63.280 93.3401998÷2007 21.120 35.200 45.760 56.320 83.0701978÷1997 19.220 32.030 41.650 51.260 75.6001967÷1977 17.800 29.660 38.560 47.460 70.000

inainte de anul 1967 13.760 22.940 29.820 36.700 54.130

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

51

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 53: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.3.2 - ZONA 12-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.090 40.150 52.190 64.240 94.7501998÷2007 21.440 35.730 46.450 57.170 84.3301978÷1997 19.510 32.520 42.280 52.030 76.7501967÷1977 18.070 30.110 39.150 48.180 71.060

inainte de anul 1967 13.970 23.290 30.270 37.260 54.960

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.080 43.460 56.500 69.540 102.5701998÷2007 23.210 38.680 50.280 61.890 91.2801978÷1997 21.120 35.200 45.760 56.320 83.0801967÷1977 19.560 32.600 42.370 52.150 76.930

inainte de anul 1967 15.120 25.210 32.770 40.330 59.490

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.830 41.390 53.810 66.230 97.6801998÷2007 22.100 36.840 47.890 58.940 86.9401978÷1997 20.120 33.530 43.580 53.640 79.1201967÷1977 18.630 31.040 40.360 49.670 73.260

inainte de anul 1967 14.400 24.010 31.210 38.410 56.660

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.600 37.670 48.970 60.270 88.8901998÷2007 20.110 33.520 43.580 53.640 79.1101978÷1997 18.310 30.510 39.660 48.810 72.0001967÷1977 16.950 28.250 36.720 45.200 66.670

inainte de anul 1967 13.110 21.850 28.400 34.950 51.560

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

52

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 54: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.3.3 - ZONA 12-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.620 26.020 34.690 43.360 --1998÷2007 14.790 23.150 30.870 38.590 --1978÷1997 13.460 21.070 28.100 35.120 --1967÷1977 12.470 19.510 26.020 32.520 --

inainte de anul 1967 9.640 15.090 20.120 25.150 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.990 28.160 37.550 46.940 --1998÷2007 16.010 25.060 33.420 41.770 --1978÷1997 14.570 22.810 30.420 38.020 --1967÷1977 13.490 21.120 28.160 35.200 --

inainte de anul 1967 10.440 16.330 21.780 27.220 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.140 26.820 35.760 44.700 --1998÷2007 15.250 23.870 31.830 39.790 --1978÷1997 13.880 21.730 28.970 36.210 --1967÷1977 12.850 20.120 26.820 33.530 --

inainte de anul 1967 9.940 15.560 20.740 25.930 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.590 24.410 32.540 40.680 --1998÷2007 13.880 21.720 28.960 36.200 --1978÷1997 12.630 19.770 26.360 32.950 --1967÷1977 11.700 18.310 24.410 30.510 --

inainte de anul 1967 9.040 14.160 18.880 23.590 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

53

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 55: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.3.4 - ZONA 12-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.130 22.110 27.640 36.860 --1998÷2007 12.570 19.680 24.600 32.800 --1978÷1997 11.440 17.910 22.390 29.850 --1967÷1977 10.600 16.590 20.730 27.640 --

inainte de anul 1967 8.190 12.830 16.030 21.380 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.290 23.940 29.920 39.900 --1998÷2007 13.610 21.300 26.630 35.510 --1978÷1997 12.390 19.390 24.240 32.320 --1967÷1977 11.470 17.950 22.440 29.920 --

inainte de anul 1967 8.870 13.880 17.360 23.140 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.570 22.800 28.500 38.000 --1998÷2007 12.960 20.290 25.360 33.820 --1978÷1997 11.800 18.470 23.080 30.780 --1967÷1977 10.920 17.100 21.370 28.500 --

inainte de anul 1967 8.450 13.220 16.530 22.040 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.250 20.750 25.930 34.580 --1998÷2007 11.800 18.460 23.080 30.770 --1978÷1997 10.740 16.800 21.010 28.010 --1967÷1977 9.940 15.560 19.450 25.930 --

inainte de anul 1967 7.690 12.030 15.040 20.050 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

54

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 56: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

55

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 57: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.4.1 - ZONA 12-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.420 42.360 55.070 67.780 99.9801998÷2007 22.620 37.700 49.010 60.320 88.9801978÷1997 20.590 34.310 44.610 54.900 80.9801967÷1977 19.060 31.770 41.300 50.840 74.980

inainte de anul 1967 14.740 24.570 31.940 39.310 57.990

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.510 45.860 59.610 73.370 108.2201998÷2007 24.490 40.810 53.060 65.300 96.3201978÷1997 22.290 37.140 48.290 59.430 87.6601967÷1977 20.640 34.390 44.710 55.030 81.170

inainte de anul 1967 15.960 26.600 34.580 42.560 62.770

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.200 43.670 56.780 69.880 103.0701998÷2007 23.320 38.870 50.530 62.190 91.7301978÷1997 21.230 35.380 45.990 56.600 83.4901967÷1977 19.650 32.750 42.580 52.410 77.300

inainte de anul 1967 15.200 25.330 32.930 40.530 59.780

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.850 39.740 51.670 63.590 93.7901998÷2007 21.220 35.370 45.980 56.590 83.4801978÷1997 19.310 32.190 41.850 51.510 75.9701967÷1977 17.880 29.810 38.750 47.690 70.340

inainte de anul 1967 13.830 23.050 29.970 36.880 54.400

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

56

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 58: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.4.2 - ZONA 12-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.210 40.350 52.450 64.550 95.2201998÷2007 21.540 35.910 46.680 57.450 84.7401978÷1997 19.610 32.680 42.480 52.290 77.1201967÷1977 18.160 30.260 39.340 48.410 71.410

inainte de anul 1967 14.040 23.400 30.420 37.440 55.230

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.200 43.670 56.780 69.880 103.0701998÷2007 23.320 38.870 50.530 62.190 91.7301978÷1997 21.230 35.380 45.990 56.600 83.4901967÷1977 19.650 32.750 42.580 52.410 77.300

inainte de anul 1967 15.200 25.330 32.930 40.530 59.780

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.960 41.590 54.070 66.550 98.1601998÷2007 22.210 37.020 48.120 59.230 87.3601978÷1997 20.210 33.690 43.800 53.910 79.5101967÷1977 18.720 31.200 40.550 49.910 73.620

inainte de anul 1967 14.470 24.120 31.360 38.600 56.930

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.710 37.850 49.210 60.560 89.3301998÷2007 20.210 33.690 43.790 53.900 79.5001978÷1997 18.400 30.660 39.860 49.050 72.3501967÷1977 17.030 28.390 36.900 45.420 66.990

inainte de anul 1967 13.170 21.950 28.540 35.120 51.810

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

57

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 59: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.4.3 - ZONA 12-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.700 26.140 34.860 43.570 --1998÷2007 14.870 23.270 31.020 38.780 --1978÷1997 13.530 21.180 28.240 35.290 --1967÷1977 12.530 19.610 26.140 32.680 --

inainte de anul 1967 9.690 15.160 20.220 25.270 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.080 28.300 37.730 47.170 --1998÷2007 16.090 25.190 33.580 41.980 --1978÷1997 14.650 22.920 30.560 38.210 --1967÷1977 13.560 21.230 28.300 35.380 --

inainte de anul 1967 10.490 16.410 21.890 27.360 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.220 26.950 35.940 44.920 --1998÷2007 15.330 23.990 31.980 39.980 --1978÷1997 13.950 21.830 29.110 36.390 --1967÷1977 12.910 20.210 26.950 33.690 --

inainte de anul 1967 9.990 15.630 20.840 26.050 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.670 24.530 32.700 40.880 --1998÷2007 13.950 21.830 29.110 36.380 --1978÷1997 12.690 19.870 26.490 33.110 --1967÷1977 11.750 18.400 24.530 30.660 --

inainte de anul 1967 9.090 14.230 18.970 23.710 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

58

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 60: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.4.4 - ZONA 12-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.200 22.220 27.780 37.040 --1998÷2007 12.640 19.780 24.720 32.960 --1978÷1997 11.500 18.000 22.500 30.000 --1967÷1977 10.650 16.670 20.830 27.780 --

inainte de anul 1967 8.230 12.890 16.110 21.480 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.370 24.060 30.070 40.090 --1998÷2007 13.680 21.410 26.760 35.680 --1978÷1997 12.450 19.480 24.360 32.470 --1967÷1977 11.530 18.040 22.550 30.070 --

inainte de anul 1967 8.910 13.950 17.440 23.250 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.640 22.910 28.640 38.180 --1998÷2007 13.030 20.390 25.490 33.980 --1978÷1997 11.860 18.560 23.200 30.930 --1967÷1977 10.980 17.180 21.480 28.640 --

inainte de anul 1967 8.490 13.290 16.610 22.150 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.320 20.850 26.060 34.750 --1998÷2007 11.850 18.550 23.190 30.920 --1978÷1997 10.790 16.890 21.110 28.140 --1967÷1977 9.990 15.640 19.540 26.060 --

inainte de anul 1967 7.730 12.090 15.110 20.150 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

59

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 61: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.5.1 - ZONA 12-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.540 42.570 55.340 68.110 100.4601998÷2007 22.730 37.890 49.250 60.620 89.4101978÷1997 20.690 34.480 44.830 55.170 81.3801967÷1977 19.160 31.930 41.500 51.080 75.350

inainte de anul 1967 14.810 24.690 32.100 39.500 58.270

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.650 46.080 59.900 73.730 108.7501998÷2007 24.610 41.010 53.310 65.620 96.7901978÷1997 22.390 37.320 48.520 59.720 88.0901967÷1977 20.740 34.560 44.930 55.300 81.560

inainte de anul 1967 16.040 26.730 34.740 42.760 63.070

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.330 43.890 57.050 70.220 103.5701998÷2007 23.440 39.060 50.780 62.490 92.1801978÷1997 21.330 35.550 46.210 56.880 83.8901967÷1977 19.750 32.910 42.790 52.660 77.680

inainte de anul 1967 15.270 25.450 33.090 40.730 60.070

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.960 39.940 51.920 63.900 94.2501998÷2007 21.330 35.540 46.210 56.870 83.8801978÷1997 19.410 32.350 42.050 51.760 76.3401967÷1977 17.970 29.950 38.940 47.920 70.690

inainte de anul 1967 13.900 23.160 30.110 37.060 54.660

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

60

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 62: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.5.2 - ZONA 12-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.330 40.540 52.700 64.870 95.6801998÷2007 21.650 36.080 46.910 57.730 85.1501978÷1997 19.700 32.840 42.690 52.540 77.5001967÷1977 18.240 30.410 39.530 48.650 71.760

inainte de anul 1967 14.110 23.510 30.570 37.620 55.490

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.330 43.890 57.050 70.220 103.5701998÷2007 23.440 39.060 50.780 62.490 92.1801978÷1997 21.330 35.550 46.210 56.880 83.8901967÷1977 19.750 32.910 42.790 52.660 77.680

inainte de anul 1967 15.270 25.450 33.090 40.730 60.070

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.080 41.800 54.330 66.870 98.6401998÷2007 22.320 37.200 48.360 59.520 87.7901978÷1997 20.310 33.850 44.010 54.170 79.9001967÷1977 18.810 31.350 40.750 50.160 73.980

inainte de anul 1967 14.550 24.240 31.510 38.790 57.210

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.820 38.030 49.440 60.850 89.7601998÷2007 20.310 33.850 44.010 54.160 79.8901978÷1997 18.480 30.810 40.050 49.290 72.7101967÷1977 17.120 28.530 37.080 45.640 67.320

inainte de anul 1967 13.240 22.060 28.680 35.300 52.060

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

61

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 63: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.5.3 - ZONA 12-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.780 26.270 35.030 43.790 --1998÷2007 14.940 23.380 31.180 38.970 --1978÷1997 13.600 21.280 28.370 35.470 --1967÷1977 12.590 19.700 26.270 32.840 --

inainte de anul 1967 9.730 15.240 20.320 25.400 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.170 28.440 37.920 47.400 --1998÷2007 16.170 25.310 33.750 42.180 --1978÷1997 14.720 23.030 30.710 38.390 --1967÷1977 13.630 21.330 28.440 35.550 --

inainte de anul 1967 10.540 16.490 21.990 27.490 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.300 27.080 36.110 45.140 --1998÷2007 15.400 24.100 32.140 40.170 --1978÷1997 14.020 21.940 29.250 36.560 --1967÷1977 12.980 20.310 27.080 33.850 --

inainte de anul 1967 10.040 15.710 20.940 26.180 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.750 24.650 32.860 41.080 --1998÷2007 14.010 21.940 29.250 36.560 --1978÷1997 12.750 19.960 26.620 33.270 --1967÷1977 11.810 18.480 24.650 30.810 --

inainte de anul 1967 9.130 14.290 19.060 23.820 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

62

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 64: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 3.5.4 - ZONA 12-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.270 22.330 27.910 37.220 --1998÷2007 12.700 19.870 24.840 33.120 --1978÷1997 11.560 18.090 22.610 30.150 --1967÷1977 10.700 16.750 20.930 27.910 --

inainte de anul 1967 8.270 12.950 16.190 21.590 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.440 24.170 30.220 40.290 --1998÷2007 13.740 21.510 26.890 35.860 --1978÷1997 12.510 19.580 24.470 32.630 --1967÷1977 11.580 18.130 22.660 30.220 --

inainte de anul 1967 8.960 14.020 17.520 23.370 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.710 23.020 28.780 38.370 --1998÷2007 13.090 20.490 25.610 34.150 --1978÷1997 11.910 18.650 23.310 31.080 --1967÷1977 11.030 17.270 21.580 28.780 --

inainte de anul 1967 8.530 13.350 16.690 22.250 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.380 20.950 26.190 34.920 --1998÷2007 11.910 18.640 23.310 31.070 --1978÷1997 10.840 16.970 21.210 28.280 --1967÷1977 10.040 15.710 19.640 26.190 --

inainte de anul 1967 7.760 12.150 15.190 20.250 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

63

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 65: Apartament situat la PARTER

64

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 66: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

65

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 67: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.1.1 - ZONA 13-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.110 43.520 56.570 69.630 102.7001998÷2007 23.240 38.730 50.350 61.970 91.4101978÷1997 21.150 35.250 45.820 56.400 83.1901967÷1977 19.580 32.640 42.430 52.220 77.030

inainte de anul 1967 15.140 25.240 32.810 40.380 59.570

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.260 47.110 61.240 75.370 111.1701998÷2007 25.160 41.930 54.500 67.080 98.9401978÷1997 22.890 38.160 49.600 61.050 90.0501967÷1977 21.200 35.330 45.930 56.530 83.380

inainte de anul 1967 16.390 27.320 35.520 43.720 64.480

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.920 44.860 58.320 71.780 105.8801998÷2007 23.960 39.930 51.910 63.890 94.2301978÷1997 21.800 36.340 47.240 58.140 85.7601967÷1977 20.190 33.650 43.740 53.840 79.410

inainte de anul 1967 15.610 26.020 33.830 41.630 61.410

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.500 40.830 53.070 65.320 96.3501998÷2007 21.800 36.340 47.240 58.140 85.7501978÷1997 19.840 33.070 42.990 52.910 78.0401967÷1977 18.370 30.620 39.810 48.990 72.260

inainte de anul 1967 14.210 23.680 30.780 37.890 55.880

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

66

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 68: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.1.2 - ZONA 13-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.870 41.450 53.880 66.310 97.8101998÷2007 22.130 36.890 47.950 59.020 87.0501978÷1997 20.140 33.570 43.640 53.710 79.2301967÷1977 18.650 31.080 40.410 49.730 73.360

inainte de anul 1967 14.420 24.040 31.250 38.460 56.730

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.920 44.860 58.320 71.780 105.8801998÷2007 23.960 39.930 51.910 63.890 94.2301978÷1997 21.800 36.340 47.240 58.140 85.7601967÷1977 20.190 33.650 43.740 53.840 79.410

inainte de anul 1967 15.610 26.020 33.830 41.630 61.410

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.640 42.730 55.550 68.360 100.8401998÷2007 22.820 38.030 49.440 60.840 89.7401978÷1997 20.770 34.610 44.990 55.370 81.6801967÷1977 19.230 32.050 41.660 51.270 75.630

inainte de anul 1967 14.870 24.780 32.220 39.650 58.490

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.330 38.880 50.550 62.210 91.7601998÷2007 20.760 34.610 44.990 55.370 81.6701978÷1997 18.900 31.490 40.940 50.390 74.3301967÷1977 17.500 29.160 37.910 46.660 68.820

inainte de anul 1967 13.530 22.550 29.320 36.080 53.220

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

67

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 69: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.1.3 - ZONA 13-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.160 26.860 35.810 44.760 --1998÷2007 15.270 23.900 31.870 39.840 --1978÷1997 13.900 21.750 29.010 36.260 --1967÷1977 12.870 20.140 26.860 33.570 --

inainte de anul 1967 9.950 15.580 20.770 25.960 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.570 29.070 38.760 48.450 --1998÷2007 16.530 25.870 34.500 43.120 --1978÷1997 15.040 23.550 31.400 39.250 --1967÷1977 13.930 21.800 29.070 36.340 --

inainte de anul 1967 10.770 16.860 22.480 28.100 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.690 27.690 36.920 46.150 --1998÷2007 15.740 24.640 32.860 41.070 --1978÷1997 14.330 22.430 29.900 37.380 --1967÷1977 13.270 20.770 27.690 34.610 --

inainte de anul 1967 10.260 16.060 21.410 26.760 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.100 25.200 33.590 41.990 --1998÷2007 14.330 22.420 29.900 37.370 --1978÷1997 13.040 20.410 27.210 34.010 --1967÷1977 12.070 18.900 25.200 31.490 --

inainte de anul 1967 9.340 14.610 19.480 24.360 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

68

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 70: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.1.4 - ZONA 13-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.580 22.830 28.540 38.050 --1998÷2007 12.980 20.320 25.400 33.860 --1978÷1997 11.810 18.490 23.110 30.820 --1967÷1977 10.940 17.120 21.400 28.540 --

inainte de anul 1967 8.460 13.240 16.550 22.070 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.790 24.710 30.890 41.190 --1998÷2007 14.050 21.990 27.490 36.650 --1978÷1997 12.790 20.020 25.020 33.360 --1967÷1977 11.840 18.530 23.170 30.890 --

inainte de anul 1967 9.160 14.330 17.920 23.890 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.040 23.530 29.420 39.220 --1998÷2007 13.380 20.950 26.180 34.910 --1978÷1997 12.180 19.060 23.830 31.770 --1967÷1977 11.280 17.650 22.060 29.420 --

inainte de anul 1967 8.720 13.650 17.060 22.750 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.680 21.420 26.770 35.690 --1998÷2007 12.180 19.060 23.830 31.770 --1978÷1997 11.080 17.350 21.680 28.910 --1967÷1977 10.260 16.060 20.080 26.770 --

inainte de anul 1967 7.940 12.420 15.530 20.700 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

69

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 71: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.2.1 - ZONA 13-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.230 43.720 56.840 69.960 103.1901998÷2007 23.350 38.910 50.590 62.260 91.8401978÷1997 21.250 35.420 46.040 56.670 83.5801967÷1977 19.680 32.790 42.630 52.470 77.390

inainte de anul 1967 15.220 25.360 32.970 40.580 59.850

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.400 47.330 61.530 75.730 111.7001998÷2007 25.270 42.120 54.760 67.400 99.4101978÷1997 23.000 38.340 49.840 61.340 90.4801967÷1977 21.300 35.500 46.150 56.800 83.770

inainte de anul 1967 16.470 27.450 35.690 43.920 64.790

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.050 45.080 58.600 72.120 106.3801998÷2007 24.070 40.120 52.150 64.190 94.6801978÷1997 21.910 36.510 47.470 58.420 86.1701967÷1977 20.280 33.810 43.950 54.090 79.790

inainte de anul 1967 15.690 26.140 33.990 41.830 61.700

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.610 41.020 53.330 65.630 96.8101998÷2007 21.900 36.510 47.460 58.410 86.1601978÷1997 19.940 33.230 43.190 53.160 78.4101967÷1977 18.460 30.760 39.990 49.220 72.600

inainte de anul 1967 14.270 23.790 30.930 38.070 56.150

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

70

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 72: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.2.2 - ZONA 13-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.990 41.640 54.130 66.630 98.2801998÷2007 22.240 37.060 48.180 59.300 87.4701978÷1997 20.240 33.730 43.850 53.970 79.6001967÷1977 18.740 31.230 40.600 49.970 73.710

inainte de anul 1967 14.490 24.150 31.400 38.640 57.000

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.050 45.080 58.600 72.120 106.3801998÷2007 24.070 40.120 52.150 64.190 94.6801978÷1997 21.910 36.510 47.470 58.420 86.1701967÷1977 20.280 33.810 43.950 54.090 79.790

inainte de anul 1967 15.690 26.140 33.990 41.830 61.700

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.760 42.930 55.810 68.690 101.3101998÷2007 22.920 38.210 49.670 61.130 90.1701978÷1997 20.860 34.770 45.210 55.640 82.0601967÷1977 19.320 32.200 41.860 51.520 75.990

inainte de anul 1967 14.940 24.900 32.370 39.840 58.760

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.440 39.070 50.790 62.510 92.2001998÷2007 20.860 34.770 45.200 55.630 82.0501978÷1997 18.990 31.640 41.140 50.630 74.6801967÷1977 17.580 29.300 38.090 46.880 69.150

inainte de anul 1967 13.600 22.660 29.460 36.250 53.470

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

71

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 73: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.2.3 - ZONA 13-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.240 26.980 35.980 44.970 --1998÷2007 15.340 24.020 32.020 40.030 --1978÷1997 13.960 21.860 29.140 36.430 --1967÷1977 12.930 20.240 26.980 33.730 --

inainte de anul 1967 10.000 15.650 20.870 26.080 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.660 29.210 38.950 48.680 --1998÷2007 16.610 26.000 34.660 43.330 --1978÷1997 15.120 23.660 31.550 39.430 --1967÷1977 14.000 21.910 29.210 36.510 --

inainte de anul 1967 10.820 16.940 22.590 28.240 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.770 27.820 37.090 46.360 --1998÷2007 15.820 24.760 33.010 41.260 --1978÷1997 14.400 22.530 30.040 37.560 --1967÷1977 13.330 20.860 27.820 34.770 --

inainte de anul 1967 10.310 16.130 21.510 26.890 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.170 25.310 33.750 42.190 --1998÷2007 14.390 22.530 30.040 37.550 --1978÷1997 13.100 20.510 27.340 34.180 --1967÷1977 12.130 18.990 25.310 31.640 --

inainte de anul 1967 9.380 14.680 19.580 24.470 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

72

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 74: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.2.4 - ZONA 13-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.650 22.940 28.670 38.230 --1998÷2007 13.040 20.410 25.520 34.020 --1978÷1997 11.870 18.580 23.220 30.960 --1967÷1977 10.990 17.200 21.500 28.670 --

inainte de anul 1967 8.500 13.300 16.630 22.170 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.860 24.830 31.040 41.380 --1998÷2007 14.120 22.100 27.620 36.830 --1978÷1997 12.850 20.110 25.140 33.520 --1967÷1977 11.900 18.620 23.280 31.040 --

inainte de anul 1967 9.200 14.400 18.000 24.000 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.110 23.650 29.560 39.410 --1998÷2007 13.450 21.040 26.310 35.070 --1978÷1997 12.240 19.150 23.940 31.920 --1967÷1977 11.330 17.730 22.170 29.560 --

inainte de anul 1967 8.760 13.710 17.140 22.860 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.750 21.520 26.900 35.860 --1998÷2007 12.240 19.150 23.940 31.920 --1978÷1997 11.140 17.430 21.790 29.050 --1967÷1977 10.310 16.140 20.170 26.900 --

inainte de anul 1967 7.970 12.480 15.600 20.800 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

73

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 75: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

74

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 76: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.3.1 - ZONA 13-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.360 43.930 57.110 70.290 103.6801998÷2007 23.460 39.100 50.830 62.560 92.2701978÷1997 21.350 35.580 46.260 56.930 83.9801967÷1977 19.770 32.950 42.830 52.720 77.760

inainte de anul 1967 15.290 25.480 33.120 40.770 60.130

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.530 47.550 61.820 76.090 112.2301998÷2007 25.390 42.320 55.020 67.720 99.8801978÷1997 23.110 38.520 50.070 61.630 90.9001967÷1977 21.400 35.670 46.360 57.060 84.170

inainte de anul 1967 16.550 27.580 35.860 44.130 65.090

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.170 45.290 58.880 72.460 106.8801998÷2007 24.180 40.310 52.400 64.490 95.1301978÷1997 22.010 36.680 47.690 58.690 86.5701967÷1977 20.380 33.970 44.160 54.350 80.160

inainte de anul 1967 15.760 26.270 34.150 42.030 61.990

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.730 41.210 53.580 65.940 97.2601998÷2007 22.010 36.680 47.680 58.690 86.5601978÷1997 20.030 33.380 43.400 53.410 78.7801967÷1977 18.550 30.910 40.180 49.460 72.950

inainte de anul 1967 14.340 23.900 31.070 38.250 56.410

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

75

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 77: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.3.2 - ZONA 13-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.100 41.840 54.390 66.940 98.7401998÷2007 22.340 37.240 48.410 59.580 87.8801978÷1997 20.330 33.890 44.060 54.220 79.9801967÷1977 18.830 31.380 40.790 50.210 74.050

inainte de anul 1967 14.560 24.270 31.550 38.830 57.270

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.170 45.290 58.880 72.460 106.8801998÷2007 24.180 40.310 52.400 64.490 95.1301978÷1997 22.010 36.680 47.690 58.690 86.5701967÷1977 20.380 33.970 44.160 54.350 80.160

inainte de anul 1967 15.760 26.270 34.150 42.030 61.990

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.880 43.130 56.070 69.010 101.7901998÷2007 23.030 38.390 49.900 61.420 90.6001978÷1997 20.960 34.940 45.420 55.900 82.4501967÷1977 19.410 32.350 42.050 51.760 76.340

inainte de anul 1967 15.010 25.020 32.520 40.030 59.040

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.550 39.250 51.030 62.800 92.6301998÷2007 20.960 34.930 45.410 55.890 82.4401978÷1997 19.080 31.790 41.330 50.870 75.0301967÷1977 17.660 29.440 38.270 47.100 69.470

inainte de anul 1967 13.660 22.770 29.590 36.420 53.730

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

76

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 78: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.3.3 - ZONA 13-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.320 27.110 36.150 45.190 --1998÷2007 15.420 24.130 32.170 40.220 --1978÷1997 14.030 21.960 29.280 36.600 --1967÷1977 12.990 20.330 27.110 33.890 --

inainte de anul 1967 10.050 15.720 20.970 26.210 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.750 29.350 39.130 48.910 --1998÷2007 16.690 26.120 34.830 43.530 --1978÷1997 15.190 23.770 31.700 39.620 --1967÷1977 14.060 22.010 29.350 36.680 --

inainte de anul 1967 10.870 17.020 22.700 28.370 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.860 27.950 37.270 46.580 --1998÷2007 15.890 24.880 33.170 41.460 --1978÷1997 14.460 22.640 30.190 37.730 --1967÷1977 13.390 20.960 27.950 34.940 --

inainte de anul 1967 10.360 16.210 21.610 27.020 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.250 25.430 33.910 42.390 --1998÷2007 14.460 22.640 30.180 37.730 --1978÷1997 13.160 20.600 27.470 34.340 --1967÷1977 12.190 19.080 25.430 31.790 --

inainte de anul 1967 9.420 14.750 19.670 24.590 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

77

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 79: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.3.4 - ZONA 13-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.720 23.040 28.810 38.410 --1998÷2007 13.100 20.510 25.640 34.180 --1978÷1997 11.930 18.670 23.330 31.110 --1967÷1977 11.040 17.280 21.600 28.810 --

inainte de anul 1967 8.540 13.370 16.710 22.280 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.940 24.950 31.180 41.580 --1998÷2007 14.180 22.200 27.750 37.000 --1978÷1997 12.910 20.210 25.260 33.680 --1967÷1977 11.950 18.710 23.390 31.180 --

inainte de anul 1967 9.240 14.470 18.090 24.110 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.180 23.760 29.700 39.600 --1998÷2007 13.510 21.140 26.430 35.240 --1978÷1997 12.290 19.240 24.050 32.070 --1967÷1977 11.380 17.820 22.270 29.700 --

inainte de anul 1967 8.800 13.780 17.220 22.970 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.810 21.620 27.020 36.030 --1998÷2007 12.290 19.240 24.050 32.070 --1978÷1997 11.190 17.510 21.890 29.190 --1967÷1977 10.360 16.210 20.270 27.020 --

inainte de anul 1967 8.010 12.540 15.670 20.900 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

78

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 80: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.4.1 - ZONA 13-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.480 44.140 57.380 70.620 104.1601998÷2007 23.570 39.280 51.070 62.850 92.7001978÷1997 21.450 35.750 46.480 57.200 84.3701967÷1977 19.860 33.100 43.030 52.960 78.120

inainte de anul 1967 15.360 25.600 33.280 40.960 60.410

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.670 47.780 62.110 76.440 112.7501998÷2007 25.510 42.520 55.280 68.030 100.3501978÷1997 23.220 38.700 50.310 61.920 91.3301967÷1977 21.500 35.830 46.580 57.330 84.560

inainte de anul 1967 16.630 27.710 36.020 44.340 65.400

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.300 45.500 59.150 72.800 107.3801998÷2007 24.300 40.500 52.650 64.790 95.5701978÷1997 22.110 36.860 47.910 58.970 86.9801967÷1977 20.480 34.130 44.360 54.600 80.540

inainte de anul 1967 15.830 26.390 34.310 42.230 62.280

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.840 41.410 53.830 66.250 97.7201998÷2007 22.110 36.850 47.910 58.960 86.9701978÷1997 20.120 33.540 43.600 53.660 79.1501967÷1977 18.630 31.050 40.370 49.690 73.290

inainte de anul 1967 14.410 24.020 31.220 38.430 56.680

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

79

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 81: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.4.2 - ZONA 13-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.220 42.030 54.650 67.260 99.2001998÷2007 22.450 37.410 48.630 59.860 88.2901978÷1997 20.430 34.050 44.260 54.480 80.3501967÷1977 18.920 31.530 40.980 50.440 74.400

inainte de anul 1967 14.630 24.380 31.690 39.010 57.540

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.300 45.500 59.150 72.800 107.3801998÷2007 24.300 40.500 52.650 64.790 95.5701978÷1997 22.110 36.860 47.910 58.970 86.9801967÷1977 20.480 34.130 44.360 54.600 80.540

inainte de anul 1967 15.830 26.390 34.310 42.230 62.280

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.000 43.340 56.340 69.340 102.2701998÷2007 23.140 38.570 50.140 61.710 91.0201978÷1997 21.060 35.100 45.630 56.160 82.8401967÷1977 19.500 32.500 42.250 52.000 76.700

inainte de anul 1967 15.080 25.130 32.670 40.210 59.320

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.660 39.430 51.270 63.100 93.0701998÷2007 21.060 35.100 45.630 56.160 82.8301978÷1997 19.170 31.940 41.520 51.110 75.3801967÷1977 17.750 29.580 38.450 47.320 69.800

inainte de anul 1967 13.720 22.870 29.730 36.600 53.980

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

80

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 82: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.4.3 - ZONA 13-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.400 27.240 36.320 45.400 --1998÷2007 15.490 24.240 32.320 40.400 --1978÷1997 14.100 22.060 29.420 36.770 --1967÷1977 13.050 20.430 27.240 34.050 --

inainte de anul 1967 10.090 15.800 21.060 26.330 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.840 29.490 39.310 49.140 --1998÷2007 16.770 26.240 34.990 43.740 --1978÷1997 15.260 23.880 31.840 39.800 --1967÷1977 14.130 22.110 29.490 36.860 --

inainte de anul 1967 10.930 17.100 22.800 28.500 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.940 28.080 37.440 46.800 --1998÷2007 15.970 24.990 33.320 41.650 --1978÷1997 14.530 22.750 30.330 37.910 --1967÷1977 13.460 21.060 28.080 35.100 --

inainte de anul 1967 10.410 16.290 21.720 27.150 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.330 25.550 34.070 42.590 --1998÷2007 14.530 22.740 30.320 37.900 --1978÷1997 13.220 20.700 27.600 34.500 --1967÷1977 12.240 19.170 25.550 31.940 --

inainte de anul 1967 9.470 14.820 19.760 24.700 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

81

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 83: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.4.4 - ZONA 13-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.790 23.150 28.940 38.590 --1998÷2007 13.160 20.610 25.760 34.340 --1978÷1997 11.980 18.750 23.440 31.260 --1967÷1977 11.090 17.360 21.710 28.940 --

inainte de anul 1967 8.580 13.430 16.790 22.380 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.010 25.060 31.330 41.770 --1998÷2007 14.250 22.310 27.880 37.180 --1978÷1997 12.970 20.300 25.380 33.830 --1967÷1977 12.010 18.800 23.500 31.330 --

inainte de anul 1967 9.290 14.540 18.170 24.230 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.250 23.870 29.840 39.780 --1998÷2007 13.570 21.240 26.550 35.410 --1978÷1997 12.350 19.330 24.170 32.220 --1967÷1977 11.440 17.900 22.380 29.840 --

inainte de anul 1967 8.840 13.840 17.300 23.070 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.880 21.720 27.150 36.200 --1998÷2007 12.350 19.330 24.160 32.220 --1978÷1997 11.240 17.590 21.990 29.320 --1967÷1977 10.410 16.290 20.360 27.150 --

inainte de anul 1967 8.050 12.600 15.750 21.000 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

82

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 84: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

83

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 85: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.5.1 - ZONA 13-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.730 44.550 57.910 71.280 105.1401998÷2007 23.790 39.650 51.540 63.440 93.5701978÷1997 21.650 36.080 46.910 57.740 85.1601967÷1977 20.050 33.410 43.440 53.460 78.850

inainte de anul 1967 15.500 25.840 33.590 41.340 60.980

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.930 48.220 62.690 77.160 113.8101998÷2007 25.750 42.920 55.790 68.670 101.2901978÷1997 23.440 39.060 50.780 62.500 92.1801967÷1977 21.700 36.170 47.020 57.870 85.360

inainte de anul 1967 16.780 27.970 36.360 44.750 66.010

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.560 45.930 59.710 73.480 108.3901998÷2007 24.530 40.880 53.140 65.400 96.4701978÷1997 22.320 37.200 48.360 59.520 87.7901967÷1977 20.670 34.450 44.780 55.110 81.290

inainte de anul 1967 15.980 26.640 34.630 42.620 62.860

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.080 41.790 54.330 66.870 98.6301998÷2007 22.320 37.200 48.360 59.510 87.7801978÷1997 20.310 33.850 44.010 54.160 79.8901967÷1977 18.810 31.350 40.750 50.150 73.970

inainte de anul 1967 14.540 24.240 31.510 38.780 57.210

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

84

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 86: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.5.2 - ZONA 13-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.460 42.430 55.160 67.880 100.1301998÷2007 22.660 37.760 49.090 60.420 89.1201978÷1997 20.620 34.370 44.680 54.990 81.1001967÷1977 19.090 31.820 41.370 50.910 75.100

inainte de anul 1967 14.760 24.610 31.990 39.370 58.080

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.560 45.930 59.710 73.480 108.3901998÷2007 24.530 40.880 53.140 65.400 96.4701978÷1997 22.320 37.200 48.360 59.520 87.7901967÷1977 20.670 34.450 44.780 55.110 81.290

inainte de anul 1967 15.980 26.640 34.630 42.620 62.860

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.240 43.740 56.860 69.980 103.2301998÷2007 23.360 38.930 50.610 62.290 91.8701978÷1997 21.260 35.430 46.060 56.690 83.6101967÷1977 19.680 32.810 42.650 52.490 77.420

inainte de anul 1967 15.220 25.370 32.980 40.590 59.870

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.880 39.800 51.740 63.690 93.9401998÷2007 21.260 35.430 46.050 56.680 83.6001978÷1997 19.340 32.240 41.910 51.590 76.0901967÷1977 17.910 29.850 38.810 47.760 70.450

inainte de anul 1967 13.850 23.090 30.010 36.940 54.480

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

85

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 87: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.5.3 - ZONA 13-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.570 27.490 36.660 45.820 --1998÷2007 15.630 24.470 32.630 40.780 --1978÷1997 14.230 22.270 29.690 37.120 --1967÷1977 13.170 20.620 27.490 34.370 --

inainte de anul 1967 10.190 15.950 21.260 26.580 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.010 29.760 39.680 49.600 --1998÷2007 16.920 26.490 35.320 44.150 --1978÷1997 15.400 24.110 32.140 40.180 --1967÷1977 14.260 22.320 29.760 37.200 --

inainte de anul 1967 11.030 17.260 23.010 28.770 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.110 28.340 37.790 47.240 --1998÷2007 16.120 25.230 33.630 42.040 --1978÷1997 14.670 22.960 30.610 38.260 --1967÷1977 13.580 21.260 28.340 35.430 --

inainte de anul 1967 10.500 16.440 21.920 27.400 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.480 25.790 34.390 42.990 --1998÷2007 14.670 22.960 30.610 38.260 --1978÷1997 13.350 20.890 27.860 34.820 --1967÷1977 12.360 19.340 25.790 32.240 --

inainte de anul 1967 9.560 14.960 19.950 24.930 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

86

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 88: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.5.4 - ZONA 13-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.930 23.370 29.210 38.950 --1998÷2007 13.290 20.800 26.000 34.660 --1978÷1997 12.090 18.930 23.660 31.550 --1967÷1977 11.200 17.530 21.910 29.210 --

inainte de anul 1967 8.660 13.550 16.940 22.590 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.160 25.300 31.620 42.160 --1998÷2007 14.380 22.510 28.140 37.520 --1978÷1997 13.090 20.490 25.610 34.150 --1967÷1977 12.120 18.970 23.720 31.620 --

inainte de anul 1967 9.370 14.670 18.340 24.450 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.390 24.090 30.110 40.150 --1998÷2007 13.700 21.440 26.800 35.740 --1978÷1997 12.470 19.510 24.390 32.520 --1967÷1977 11.540 18.070 22.590 30.110 --

inainte de anul 1967 8.930 13.970 17.470 23.290 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.010 21.920 27.400 36.540 --1998÷2007 12.470 19.510 24.390 32.520 --1978÷1997 11.350 17.760 22.200 29.600 --1967÷1977 10.510 16.440 20.550 27.400 --

inainte de anul 1967 8.120 12.720 15.890 21.190 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

87

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 89: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.6.1 - ZONA 13-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.000 45.000 58.500 72.000 106.2101998÷2007 24.030 40.050 52.070 64.080 94.5201978÷1997 21.870 36.450 47.390 58.320 86.0301967÷1977 20.250 33.750 43.880 54.000 79.660

inainte de anul 1967 15.660 26.100 33.930 41.760 61.600

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 29.230 48.710 63.330 77.940 114.9701998÷2007 26.010 43.360 56.360 69.370 102.3201978÷1997 23.680 39.460 51.300 63.130 93.1201967÷1977 21.920 36.540 47.500 58.460 86.220

inainte de anul 1967 16.950 28.250 36.730 45.210 66.680

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.840 46.390 60.310 74.230 109.4901998÷2007 24.770 41.290 53.680 66.070 97.4501978÷1997 22.550 37.580 48.850 60.130 88.6901967÷1977 20.880 34.800 45.230 55.670 82.120

inainte de anul 1967 16.150 26.910 34.980 43.050 63.510

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.330 42.220 54.890 67.550 99.6401998÷2007 22.550 37.580 48.850 60.120 88.6801978÷1997 20.520 34.200 44.460 54.720 80.7101967÷1977 19.000 31.660 41.160 50.660 74.730

inainte de anul 1967 14.690 24.490 31.830 39.180 57.790

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

88

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 90: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.6.2 - ZONA 13-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.720 42.860 55.720 68.580 101.1501998÷2007 22.890 38.150 49.590 61.030 90.0201978÷1997 20.830 34.720 45.130 55.550 81.9301967÷1977 19.290 32.140 41.790 51.430 75.860

inainte de anul 1967 14.920 24.860 32.320 39.770 58.670

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.840 46.390 60.310 74.230 109.4901998÷2007 24.770 41.290 53.680 66.070 97.4501978÷1997 22.550 37.580 48.850 60.130 88.6901967÷1977 20.880 34.800 45.230 55.670 82.120

inainte de anul 1967 16.150 26.910 34.980 43.050 63.510

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.510 44.190 57.440 70.700 104.2801998÷2007 23.600 39.330 51.120 62.920 92.8101978÷1997 21.470 35.790 46.530 57.260 84.4601967÷1977 19.880 33.140 43.080 53.020 78.210

inainte de anul 1967 15.380 25.630 33.320 41.000 60.480

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.130 40.210 52.270 64.330 94.8901998÷2007 21.470 35.790 46.520 57.260 84.4501978÷1997 19.540 32.570 42.340 52.110 76.8601967÷1977 18.090 30.160 39.200 48.250 71.170

inainte de anul 1967 13.990 23.320 30.320 37.310 55.040

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

89

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 91: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.6.3 - ZONA 13-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.740 27.770 37.030 46.290 --1998÷2007 15.790 24.720 32.960 41.200 --1978÷1997 14.370 22.500 30.000 37.490 --1967÷1977 13.310 20.830 27.770 34.720 --

inainte de anul 1967 10.290 16.110 21.480 26.850 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.210 30.060 40.090 50.110 --1998÷2007 17.090 26.760 35.680 44.590 --1978÷1997 15.560 24.350 32.470 40.590 --1967÷1977 14.410 22.550 30.060 37.580 --

inainte de anul 1967 11.140 17.440 23.250 29.060 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.290 28.630 38.180 47.720 --1998÷2007 16.280 25.480 33.980 42.470 --1978÷1997 14.820 23.190 30.920 38.650 --1967÷1977 13.720 21.470 28.630 35.790 --

inainte de anul 1967 10.610 16.610 22.140 27.680 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.650 26.060 34.740 43.430 --1998÷2007 14.820 23.190 30.920 38.650 --1978÷1997 13.480 21.100 28.140 35.170 --1967÷1977 12.480 19.540 26.060 32.570 --

inainte de anul 1967 9.650 15.110 20.150 25.190 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

90

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 92: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 4.6.4 - ZONA 13-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.080 23.610 29.510 39.350 --1998÷2007 13.420 21.010 26.260 35.020 --1978÷1997 12.220 19.120 23.900 31.870 --1967÷1977 11.310 17.710 22.130 29.510 --

inainte de anul 1967 8.750 13.690 17.120 22.820 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.330 25.550 31.940 42.590 --1998÷2007 14.530 22.740 28.430 37.910 --1978÷1997 13.220 20.700 25.870 34.500 --1967÷1977 12.240 19.170 23.960 31.940 --

inainte de anul 1967 9.470 14.820 18.530 24.700 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.550 24.340 30.420 40.560 --1998÷2007 13.840 21.660 27.080 36.100 --1978÷1997 12.590 19.710 24.640 32.860 --1967÷1977 11.660 18.250 22.820 30.420 --

inainte de anul 1967 9.020 14.120 17.640 23.530 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.150 22.150 27.680 36.910 --1998÷2007 12.590 19.710 24.640 32.850 --1978÷1997 11.460 17.940 22.420 29.900 --1967÷1977 10.610 16.610 20.760 27.680 --

inainte de anul 1967 8.210 12.850 16.060 21.410 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

91

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 93: Apartament situat la PARTER

92

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 94: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

93

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 95: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.1.1 - ZONA 14-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.550 45.910 59.680 73.460 108.3501998÷2007 24.520 40.860 53.120 65.380 96.4301978÷1997 22.310 37.190 48.340 59.500 87.7601967÷1977 20.660 34.430 44.760 55.090 81.260

inainte de anul 1967 15.980 26.630 34.620 42.600 62.840

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 29.820 49.700 64.610 79.510 117.2801998÷2007 26.540 44.230 57.500 70.770 104.3801978÷1997 24.150 40.250 52.330 64.410 95.0001967÷1977 22.360 37.270 48.450 59.640 87.960

inainte de anul 1967 17.290 28.820 37.470 46.120 68.030

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.400 47.330 61.530 75.730 111.7001998÷2007 25.270 42.120 54.760 67.400 99.4101978÷1997 23.000 38.340 49.840 61.340 90.4801967÷1977 21.300 35.500 46.150 56.800 83.770

inainte de anul 1967 16.470 27.450 35.690 43.920 64.790

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.840 43.070 55.990 68.910 101.6501998÷2007 23.000 38.330 49.830 61.330 90.4701978÷1997 20.930 34.890 45.350 55.820 82.3301967÷1977 19.380 32.300 41.990 51.680 76.230

inainte de anul 1967 14.990 24.980 32.480 39.970 58.960

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

94

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 96: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.1.2 - ZONA 14-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.230 43.720 56.840 69.960 103.1901998÷2007 23.350 38.910 50.590 62.260 91.8401978÷1997 21.250 35.420 46.040 56.670 83.5801967÷1977 19.680 32.790 42.630 52.470 77.390

inainte de anul 1967 15.220 25.360 32.970 40.580 59.850

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.400 47.330 61.530 75.730 111.7001998÷2007 25.270 42.120 54.760 67.400 99.4101978÷1997 23.000 38.340 49.840 61.340 90.4801967÷1977 21.300 35.500 46.150 56.800 83.770

inainte de anul 1967 16.470 27.450 35.690 43.920 64.790

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.050 45.080 58.600 72.120 106.3801998÷2007 24.070 40.120 52.150 64.190 94.6801978÷1997 21.910 36.510 47.470 58.420 86.1701967÷1977 20.280 33.810 43.950 54.090 79.790

inainte de anul 1967 15.690 26.140 33.990 41.830 61.700

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.610 41.020 53.330 65.630 96.8101998÷2007 21.900 36.510 47.460 58.410 86.1601978÷1997 19.940 33.230 43.190 53.160 78.4101967÷1977 18.460 30.760 39.990 49.220 72.600

inainte de anul 1967 14.270 23.790 30.930 38.070 56.150

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

95

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 97: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.1.3 - ZONA 14-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.100 28.330 37.780 47.220 --1998÷2007 16.110 25.220 33.620 42.030 --1978÷1997 14.660 22.950 30.600 38.250 --1967÷1977 13.580 21.250 28.330 35.420 --

inainte de anul 1967 10.500 16.430 21.910 27.390 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.590 30.670 40.890 51.120 --1998÷2007 17.440 27.300 36.400 45.490 --1978÷1997 15.870 24.840 33.120 41.400 --1967÷1977 14.700 23.000 30.670 38.340 --

inainte de anul 1967 11.360 17.790 23.720 29.650 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.660 29.210 38.950 48.680 --1998÷2007 16.610 26.000 34.660 43.330 --1978÷1997 15.120 23.660 31.550 39.430 --1967÷1977 14.000 21.910 29.210 36.510 --

inainte de anul 1967 10.820 16.940 22.590 28.240 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.980 26.580 35.440 44.300 --1998÷2007 15.110 23.660 31.540 39.430 --1978÷1997 13.760 21.530 28.710 35.880 --1967÷1977 12.740 19.940 26.580 33.230 --

inainte de anul 1967 9.850 15.420 20.560 25.690 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

96

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 98: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.1.4 - ZONA 14-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.390 24.080 30.100 40.140 --1998÷2007 13.690 21.430 26.790 35.720 --1978÷1997 12.460 19.510 24.380 32.510 --1967÷1977 11.540 18.060 22.580 30.100 --

inainte de anul 1967 8.920 13.970 17.460 23.280 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.660 26.070 32.590 43.450 --1998÷2007 14.820 23.200 29.000 38.670 --1978÷1997 13.490 21.120 26.400 35.190 --1967÷1977 12.490 19.550 24.440 32.590 --

inainte de anul 1967 9.660 15.120 18.900 25.200 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.860 24.830 31.040 41.380 --1998÷2007 14.120 22.100 27.620 36.830 --1978÷1997 12.850 20.110 25.140 33.520 --1967÷1977 11.900 18.620 23.280 31.040 --

inainte de anul 1967 9.200 14.400 18.000 24.000 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.430 22.590 28.240 37.660 --1998÷2007 12.850 20.110 25.140 33.510 --1978÷1997 11.690 18.300 22.880 30.500 --1967÷1977 10.830 16.950 21.180 28.240 --

inainte de anul 1967 8.370 13.100 16.380 21.840 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

97

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 99: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.2.1 - ZONA 14-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.670 46.120 59.950 73.790 108.8401998÷2007 24.630 41.040 53.360 65.670 96.8601978÷1997 22.410 37.350 48.560 59.770 88.1601967÷1977 20.750 34.590 44.960 55.340 81.630

inainte de anul 1967 16.050 26.750 34.770 42.800 63.120

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 29.950 49.920 64.900 79.870 117.8101998÷2007 26.660 44.430 57.760 71.090 104.8501978÷1997 24.260 40.440 52.570 64.700 95.4301967÷1977 22.460 37.440 48.670 59.900 88.360

inainte de anul 1967 17.370 28.950 37.640 46.330 68.330

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.530 47.540 61.810 76.070 112.2001998÷2007 25.390 42.310 55.010 67.700 99.8601978÷1997 23.110 38.510 50.060 61.620 90.8801967÷1977 21.390 35.660 46.350 57.050 84.150

inainte de anul 1967 16.540 27.570 35.850 44.120 65.080

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.960 43.260 56.240 69.220 102.1001998÷2007 23.100 38.510 50.060 61.610 90.8701978÷1997 21.030 35.040 45.560 56.070 82.7001967÷1977 19.470 32.450 42.180 51.920 76.580

inainte de anul 1967 15.060 25.090 32.620 40.150 59.220

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

98

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 100: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.2.2 - ZONA 14-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.350 43.920 57.100 70.270 103.6501998÷2007 23.450 39.090 50.820 62.540 92.2501978÷1997 21.350 35.580 46.250 56.920 83.9601967÷1977 19.760 32.940 42.820 52.700 77.740

inainte de anul 1967 15.280 25.470 33.120 40.760 60.120

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.530 47.540 61.810 76.070 112.2001998÷2007 25.390 42.310 55.010 67.700 99.8601978÷1997 23.110 38.510 50.060 61.620 90.8801967÷1977 21.390 35.660 46.350 57.050 84.150

inainte de anul 1967 16.540 27.570 35.850 44.120 65.080

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.170 45.280 58.860 72.450 106.8601998÷2007 24.180 40.300 52.390 64.480 95.1001978÷1997 22.010 36.680 47.680 58.680 86.5601967÷1977 20.380 33.960 44.150 54.330 80.140

inainte de anul 1967 15.760 26.260 34.140 42.020 61.980

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.720 41.200 53.570 65.930 97.2401998÷2007 22.000 36.670 47.670 58.670 86.5401978÷1997 20.030 33.380 43.390 53.400 78.7701967÷1977 18.540 30.900 40.170 49.440 72.930

inainte de anul 1967 14.340 23.900 31.070 38.240 56.400

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

99

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 101: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.2.3 - ZONA 14-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.180 28.460 37.950 47.430 --1998÷2007 16.180 25.330 33.770 42.220 --1978÷1997 14.730 23.050 30.740 38.420 --1967÷1977 13.640 21.350 28.460 35.580 --

inainte de anul 1967 10.550 16.510 22.010 27.510 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.680 30.810 41.080 51.350 --1998÷2007 17.520 27.420 36.560 45.700 --1978÷1997 15.940 24.950 33.270 41.590 --1967÷1977 14.760 23.110 30.810 38.510 --

inainte de anul 1967 11.420 17.870 23.820 29.780 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.750 29.340 39.120 48.900 --1998÷2007 16.680 26.110 34.820 43.520 --1978÷1997 15.180 23.770 31.690 39.610 --1967÷1977 14.060 22.010 29.340 36.680 --

inainte de anul 1967 10.870 17.020 22.690 28.360 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.060 26.700 35.600 44.500 --1998÷2007 15.180 23.760 31.680 39.610 --1978÷1997 13.820 21.630 28.840 36.050 --1967÷1977 12.790 20.030 26.700 33.380 --

inainte de anul 1967 9.890 15.490 20.650 25.810 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

100

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 102: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.2.4 - ZONA 14-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.460 24.190 30.240 40.320 --1998÷2007 13.760 21.530 26.910 35.880 --1978÷1997 12.520 19.600 24.490 32.660 --1967÷1977 11.590 18.140 22.680 30.240 --

inainte de anul 1967 8.960 14.030 17.540 23.390 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.730 26.190 32.730 43.640 --1998÷2007 14.890 23.310 29.130 38.840 --1978÷1997 13.550 21.210 26.510 35.350 --1967÷1977 12.550 19.640 24.550 32.730 --

inainte de anul 1967 9.700 15.190 18.990 25.310 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.930 24.940 31.170 41.570 --1998÷2007 14.180 22.200 27.750 36.990 --1978÷1997 12.910 20.200 25.250 33.670 --1967÷1977 11.950 18.700 23.380 31.170 --

inainte de anul 1967 9.240 14.470 18.080 24.110 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.500 22.700 28.370 37.830 --1998÷2007 12.900 20.200 25.250 33.660 --1978÷1997 11.740 18.380 22.980 30.640 --1967÷1977 10.870 17.020 21.280 28.370 --

inainte de anul 1967 8.410 13.160 16.450 21.940 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

101

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 103: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

102

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 104: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.3.1 - ZONA 14-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.820 46.360 60.270 74.180 109.4201998÷2007 24.760 41.260 53.640 66.020 97.3801978÷1997 22.530 37.550 48.820 60.090 88.6301967÷1977 20.860 34.770 45.210 55.640 82.060

inainte de anul 1967 16.130 26.890 34.960 43.030 63.460

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.110 50.190 65.240 80.300 118.4401998÷2007 26.800 44.670 58.070 71.470 105.4101978÷1997 24.390 40.650 52.850 65.040 95.9401967÷1977 22.580 37.640 48.930 60.230 88.830

inainte de anul 1967 17.470 29.110 37.840 46.570 68.700

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.680 47.800 62.140 76.480 112.8001998÷2007 25.520 42.540 55.300 68.060 100.4001978÷1997 23.230 38.720 50.330 61.950 91.3701967÷1977 21.510 35.850 46.600 57.360 84.600

inainte de anul 1967 16.630 27.720 36.040 44.360 65.430

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.100 43.500 56.550 69.590 102.6501998÷2007 23.230 38.710 50.330 61.940 91.3601978÷1997 21.140 35.230 45.800 56.370 83.1501967÷1977 19.570 32.620 42.410 52.200 76.990

inainte de anul 1967 15.140 25.230 32.800 40.360 59.540

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

103

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 105: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.3.2 - ZONA 14-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.490 44.160 57.400 70.650 104.2101998÷2007 23.580 39.300 51.090 62.880 92.7501978÷1997 21.460 35.770 46.500 57.230 84.4101967÷1977 19.870 33.120 43.050 52.990 78.160

inainte de anul 1967 15.370 25.610 33.290 40.980 60.440

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.680 47.800 62.140 76.480 112.8001998÷2007 25.520 42.540 55.300 68.060 100.4001978÷1997 23.230 38.720 50.330 61.950 91.3701967÷1977 21.510 35.850 46.600 57.360 84.600

inainte de anul 1967 16.630 27.720 36.040 44.360 65.430

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.310 45.520 59.180 72.840 107.4301998÷2007 24.310 40.510 52.670 64.820 95.6101978÷1997 22.120 36.870 47.930 59.000 87.0201967÷1977 20.480 34.140 44.380 54.630 80.570

inainte de anul 1967 15.840 26.400 34.320 42.240 62.310

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.860 41.430 53.850 66.280 97.7601998÷2007 22.120 36.870 47.930 58.990 87.0101978÷1997 20.130 33.550 43.620 53.690 79.1901967÷1977 18.640 31.070 40.390 49.710 73.320

inainte de anul 1967 14.420 24.030 31.230 38.440 56.700

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

104

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 106: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.3.3 - ZONA 14-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.280 28.610 38.150 47.690 --1998÷2007 16.270 25.470 33.950 42.440 --1978÷1997 14.810 23.180 30.900 38.630 --1967÷1977 13.710 21.460 28.610 35.770 --

inainte de anul 1967 10.600 16.600 22.130 27.660 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.790 30.970 41.300 51.620 --1998÷2007 17.610 27.570 36.750 45.940 --1978÷1997 16.030 25.090 33.450 41.810 --1967÷1977 14.840 23.230 30.970 38.720 --

inainte de anul 1967 11.480 17.960 23.950 29.940 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.850 29.500 39.330 49.160 --1998÷2007 16.770 26.250 35.000 43.760 --1978÷1997 15.270 23.890 31.860 39.820 --1967÷1977 14.130 22.120 29.500 36.870 --

inainte de anul 1967 10.930 17.110 22.810 28.510 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.150 26.840 35.790 44.740 --1998÷2007 15.260 23.890 31.850 39.820 --1978÷1997 13.890 21.740 28.990 36.240 --1967÷1977 12.860 20.130 26.840 33.550 --

inainte de anul 1967 9.950 15.570 20.760 25.950 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

105

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 107: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.3.4 - ZONA 14-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.540 24.320 30.400 40.540 --1998÷2007 13.830 21.650 27.060 36.080 --1978÷1997 12.590 19.700 24.630 32.830 --1967÷1977 11.650 18.240 22.800 30.400 --

inainte de anul 1967 9.010 14.110 17.630 23.510 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.820 26.330 32.910 43.880 --1998÷2007 14.970 23.430 29.290 39.050 --1978÷1997 13.620 21.330 26.660 35.540 --1967÷1977 12.620 19.750 24.680 32.910 --

inainte de anul 1967 9.760 15.270 19.090 25.450 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.020 25.070 31.340 41.790 --1998÷2007 14.260 22.320 27.890 37.190 --1978÷1997 12.980 20.310 25.390 33.850 --1967÷1977 12.010 18.810 23.510 31.340 --

inainte de anul 1967 9.290 14.540 18.180 24.240 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.580 22.820 28.520 38.030 --1998÷2007 12.970 20.310 25.380 33.850 --1978÷1997 11.810 18.480 23.100 30.800 --1967÷1977 10.930 17.110 21.390 28.520 --

inainte de anul 1967 8.450 13.230 16.540 22.060 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

106

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 108: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.4.1 - ZONA 14-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.820 46.360 60.270 74.180 109.4201998÷2007 24.760 41.260 53.640 66.020 97.3801978÷1997 22.530 37.550 48.820 60.090 88.6301967÷1977 20.860 34.770 45.210 55.640 82.060

inainte de anul 1967 16.130 26.890 34.960 43.030 63.460

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.110 50.190 65.240 80.300 118.4401998÷2007 26.800 44.670 58.070 71.470 105.4101978÷1997 24.390 40.650 52.850 65.040 95.9401967÷1977 22.580 37.640 48.930 60.230 88.830

inainte de anul 1967 17.470 29.110 37.840 46.570 68.700

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.680 47.800 62.140 76.480 112.8001998÷2007 25.520 42.540 55.300 68.060 100.4001978÷1997 23.230 38.720 50.330 61.950 91.3701967÷1977 21.510 35.850 46.600 57.360 84.600

inainte de anul 1967 16.630 27.720 36.040 44.360 65.430

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.100 43.500 56.550 69.590 102.6501998÷2007 23.230 38.710 50.330 61.940 91.3601978÷1997 21.140 35.230 45.800 56.370 83.1501967÷1977 19.570 32.620 42.410 52.200 76.990

inainte de anul 1967 15.140 25.230 32.800 40.360 59.540

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

107

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 109: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.4.2 - ZONA 14-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.490 44.160 57.400 70.650 104.2101998÷2007 23.580 39.300 51.090 62.880 92.7501978÷1997 21.460 35.770 46.500 57.230 84.4101967÷1977 19.870 33.120 43.050 52.990 78.160

inainte de anul 1967 15.370 25.610 33.290 40.980 60.440

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.680 47.800 62.140 76.480 112.8001998÷2007 25.520 42.540 55.300 68.060 100.4001978÷1997 23.230 38.720 50.330 61.950 91.3701967÷1977 21.510 35.850 46.600 57.360 84.600

inainte de anul 1967 16.630 27.720 36.040 44.360 65.430

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.310 45.520 59.180 72.840 107.4301998÷2007 24.310 40.510 52.670 64.820 95.6101978÷1997 22.120 36.870 47.930 59.000 87.0201967÷1977 20.480 34.140 44.380 54.630 80.570

inainte de anul 1967 15.840 26.400 34.320 42.240 62.310

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.860 41.430 53.850 66.280 97.7601998÷2007 22.120 36.870 47.930 58.990 87.0101978÷1997 20.130 33.550 43.620 53.690 79.1901967÷1977 18.640 31.070 40.390 49.710 73.320

inainte de anul 1967 14.420 24.030 31.230 38.440 56.700

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

108

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 110: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.4.3 - ZONA 14-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.280 28.610 38.150 47.690 --1998÷2007 16.270 25.470 33.950 42.440 --1978÷1997 14.810 23.180 30.900 38.630 --1967÷1977 13.710 21.460 28.610 35.770 --

inainte de anul 1967 10.600 16.600 22.130 27.660 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.790 30.970 41.300 51.620 --1998÷2007 17.610 27.570 36.750 45.940 --1978÷1997 16.030 25.090 33.450 41.810 --1967÷1977 14.840 23.230 30.970 38.720 --

inainte de anul 1967 11.480 17.960 23.950 29.940 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.850 29.500 39.330 49.160 --1998÷2007 16.770 26.250 35.000 43.760 --1978÷1997 15.270 23.890 31.860 39.820 --1967÷1977 14.130 22.120 29.500 36.870 --

inainte de anul 1967 10.930 17.110 22.810 28.510 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.150 26.840 35.790 44.740 --1998÷2007 15.260 23.890 31.850 39.820 --1978÷1997 13.890 21.740 28.990 36.240 --1967÷1977 12.860 20.130 26.840 33.550 --

inainte de anul 1967 9.950 15.570 20.760 25.950 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

109

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 111: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.4.4 - ZONA 14-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.540 24.320 30.400 40.540 --1998÷2007 13.830 21.650 27.060 36.080 --1978÷1997 12.590 19.700 24.630 32.830 --1967÷1977 11.650 18.240 22.800 30.400 --

inainte de anul 1967 9.010 14.110 17.630 23.510 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.820 26.330 32.910 43.880 --1998÷2007 14.970 23.430 29.290 39.050 --1978÷1997 13.620 21.330 26.660 35.540 --1967÷1977 12.620 19.750 24.680 32.910 --

inainte de anul 1967 9.760 15.270 19.090 25.450 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.020 25.070 31.340 41.790 --1998÷2007 14.260 22.320 27.890 37.190 --1978÷1997 12.980 20.310 25.390 33.850 --1967÷1977 12.010 18.810 23.510 31.340 --

inainte de anul 1967 9.290 14.540 18.180 24.240 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.580 22.820 28.520 38.030 --1998÷2007 12.970 20.310 25.380 33.850 --1978÷1997 11.810 18.480 23.100 30.800 --1967÷1977 10.930 17.110 21.390 28.520 --

inainte de anul 1967 8.450 13.230 16.540 22.060 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

110

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 112: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

111

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 113: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.5.1 - ZONA 14-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.940 46.570 60.540 74.510 109.9101998÷2007 24.870 41.450 53.880 66.320 97.8201978÷1997 22.630 37.720 49.040 60.360 89.0201967÷1977 20.960 34.930 45.410 55.880 82.430

inainte de anul 1967 16.210 27.010 35.110 43.220 63.750

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.250 50.410 65.530 80.660 118.9701998÷2007 26.920 44.870 58.330 71.790 105.8801978÷1997 24.500 40.830 53.080 65.330 96.3701967÷1977 22.690 37.810 49.150 60.490 89.230

inainte de anul 1967 17.540 29.240 38.010 46.780 69.000

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.810 48.010 62.410 76.820 113.3101998÷2007 25.640 42.730 55.550 68.370 100.8401978÷1997 23.330 38.890 50.560 62.220 91.7801967÷1977 21.600 36.010 46.810 57.610 84.980

inainte de anul 1967 16.710 27.850 36.200 44.550 65.720

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.210 43.690 56.800 69.900 103.1101998÷2007 23.330 38.880 50.550 62.210 91.7701978÷1997 21.230 35.390 46.010 56.620 83.5201967÷1977 19.660 32.770 42.600 52.430 77.330

inainte de anul 1967 15.200 25.340 32.940 40.540 59.800

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

112

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 114: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.5.2 - ZONA 14-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.610 44.350 57.660 70.960 104.6701998÷2007 23.680 39.470 51.320 63.160 93.1601978÷1997 21.560 35.930 46.700 57.480 84.7801967÷1977 19.960 33.260 43.240 53.220 78.500

inainte de anul 1967 15.430 25.720 33.440 41.160 60.710

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.810 48.010 62.410 76.820 113.3101998÷2007 25.640 42.730 55.550 68.370 100.8401978÷1997 23.330 38.890 50.560 62.220 91.7801967÷1977 21.600 36.010 46.810 57.610 84.980

inainte de anul 1967 16.710 27.850 36.200 44.550 65.720

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.430 45.720 59.440 73.160 107.9101998÷2007 24.420 40.690 52.900 65.110 96.0401978÷1997 22.220 37.040 48.150 59.260 87.4101967÷1977 20.580 34.290 44.580 54.870 80.930

inainte de anul 1967 15.910 26.520 34.480 42.430 62.590

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.970 41.610 54.090 66.570 98.2001998÷2007 22.220 37.030 48.140 59.250 87.4001978÷1997 20.220 33.700 43.810 53.930 79.5401967÷1977 18.720 31.210 40.570 49.930 73.650

inainte de anul 1967 14.480 24.130 31.370 38.610 56.950

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

113

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 115: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.5.3 - ZONA 14-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.360 28.740 38.320 47.900 --1998÷2007 16.340 25.580 34.110 42.630 --1978÷1997 14.870 23.280 31.040 38.800 --1967÷1977 13.770 21.560 28.740 35.930 --

inainte de anul 1967 10.650 16.670 22.230 27.780 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.880 31.110 41.480 51.850 --1998÷2007 17.690 27.690 36.920 46.150 --1978÷1997 16.100 25.200 33.600 42.000 --1967÷1977 14.910 23.330 31.110 38.890 --

inainte de anul 1967 11.530 18.040 24.060 30.070 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.930 29.630 39.510 49.380 --1998÷2007 16.850 26.370 35.160 43.950 --1978÷1997 15.330 24.000 32.000 40.000 --1967÷1977 14.200 22.220 29.630 37.040 --

inainte de anul 1967 10.980 17.190 22.910 28.640 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.230 26.960 35.950 44.940 --1998÷2007 15.330 24.000 32.000 39.990 --1978÷1997 13.950 21.840 29.120 36.400 --1967÷1977 12.920 20.220 26.960 33.700 --

inainte de anul 1967 9.990 15.640 20.850 26.060 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

114

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 116: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.5.4 - ZONA 14-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.610 24.430 30.540 40.720 --1998÷2007 13.890 21.740 27.180 36.240 --1978÷1997 12.640 19.790 24.730 32.980 --1967÷1977 11.710 18.320 22.900 30.540 --

inainte de anul 1967 9.050 14.170 17.710 23.620 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.890 26.440 33.060 44.070 --1998÷2007 15.040 23.540 29.420 39.230 --1978÷1997 13.680 21.420 26.770 35.700 --1967÷1977 12.670 19.830 24.790 33.060 --

inainte de anul 1967 9.800 15.340 19.170 25.560 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.090 25.190 31.480 41.980 --1998÷2007 14.320 22.410 28.020 37.360 --1978÷1997 13.030 20.400 25.500 34.000 --1967÷1977 12.070 18.890 23.610 31.480 --

inainte de anul 1967 9.330 14.610 18.260 24.350 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.640 22.920 28.650 38.200 --1998÷2007 13.030 20.400 25.500 34.000 --1978÷1997 11.860 18.560 23.200 30.940 --1967÷1977 10.980 17.190 21.490 28.650 --

inainte de anul 1967 8.490 13.290 16.620 22.150 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

115

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 117: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.6.1 - ZONA 14-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 28.070 46.780 60.810 74.840 110.3901998÷2007 24.980 41.630 54.120 66.610 98.2501978÷1997 22.730 37.890 49.260 60.620 89.4201967÷1977 21.050 35.080 45.610 56.130 82.790

inainte de anul 1967 16.280 27.130 35.270 43.410 64.030

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.380 50.630 65.820 81.020 119.5001998÷2007 27.040 45.060 58.580 72.100 106.3501978÷1997 24.610 41.010 53.320 65.620 96.7901967÷1977 22.790 37.980 49.370 60.760 89.620

inainte de anul 1967 17.620 29.370 38.180 46.990 69.310

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.930 48.220 62.690 77.160 113.8101998÷2007 25.750 42.920 55.790 68.670 101.2901978÷1997 23.440 39.060 50.780 62.500 92.1801967÷1977 21.700 36.170 47.020 57.870 85.360

inainte de anul 1967 16.780 27.970 36.360 44.750 66.010

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.330 43.880 57.050 70.210 103.5601998÷2007 23.430 39.060 50.770 62.490 92.1701978÷1997 21.330 35.550 46.210 56.870 83.8901967÷1977 19.750 32.910 42.790 52.660 77.670

inainte de anul 1967 15.270 25.450 33.090 40.720 60.070

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

116

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 118: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.6.2 - ZONA 14-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.730 44.550 57.910 71.280 105.1401998÷2007 23.790 39.650 51.540 63.440 93.5701978÷1997 21.650 36.080 46.910 57.740 85.1601967÷1977 20.050 33.410 43.440 53.460 78.850

inainte de anul 1967 15.500 25.840 33.590 41.340 60.980

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.930 48.220 62.690 77.160 113.8101998÷2007 25.750 42.920 55.790 68.670 101.2901978÷1997 23.440 39.060 50.780 62.500 92.1801967÷1977 21.700 36.170 47.020 57.870 85.360

inainte de anul 1967 16.780 27.970 36.360 44.750 66.010

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.560 45.930 59.710 73.480 108.3901998÷2007 24.530 40.880 53.140 65.400 96.4701978÷1997 22.320 37.200 48.360 59.520 87.7901967÷1977 20.670 34.450 44.780 55.110 81.290

inainte de anul 1967 15.980 26.640 34.630 42.620 62.860

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.080 41.790 54.330 66.870 98.6301998÷2007 22.320 37.200 48.360 59.510 87.7801978÷1997 20.310 33.850 44.010 54.160 79.8901967÷1977 18.810 31.350 40.750 50.150 73.970

inainte de anul 1967 14.540 24.240 31.510 38.780 57.210

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

117

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 119: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.6.3 - ZONA 14-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.440 28.870 38.490 48.110 --1998÷2007 16.410 25.690 34.260 42.820 --1978÷1997 14.940 23.380 31.180 38.970 --1967÷1977 13.830 21.650 28.870 36.080 --

inainte de anul 1967 10.700 16.740 22.320 27.910 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.960 31.250 41.660 52.080 --1998÷2007 17.770 27.810 37.080 46.350 --1978÷1997 16.170 25.310 33.750 42.190 --1967÷1977 14.970 23.440 31.250 39.060 --

inainte de anul 1967 11.580 18.120 24.170 30.210 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.010 29.760 39.680 49.600 --1998÷2007 16.920 26.490 35.320 44.150 --1978÷1997 15.400 24.110 32.140 40.180 --1967÷1977 14.260 22.320 29.760 37.200 --

inainte de anul 1967 11.030 17.260 23.010 28.770 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.300 27.080 36.110 45.140 --1998÷2007 15.400 24.100 32.140 40.170 --1978÷1997 14.020 21.940 29.250 36.560 --1967÷1977 12.980 20.310 27.080 33.850 --

inainte de anul 1967 10.040 15.710 20.940 26.180 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

118

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 120: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 5.6.4 - ZONA 14-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.680 24.540 30.670 40.900 --1998÷2007 13.950 21.840 27.300 36.400 --1978÷1997 12.700 19.880 24.840 33.130 --1967÷1977 11.760 18.400 23.000 30.670 --

inainte de anul 1967 9.090 14.230 17.790 23.720 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.970 26.560 33.200 44.270 --1998÷2007 15.100 23.640 29.550 39.400 --1978÷1997 13.750 21.510 26.890 35.860 --1967÷1977 12.730 19.920 24.900 33.200 --

inainte de anul 1967 9.840 15.410 19.260 25.680 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.160 25.300 31.620 42.160 --1998÷2007 14.380 22.510 28.140 37.520 --1978÷1997 13.090 20.490 25.610 34.150 --1967÷1977 12.120 18.970 23.720 31.620 --

inainte de anul 1967 9.370 14.670 18.340 24.450 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.710 23.020 28.770 38.370 --1998÷2007 13.090 20.490 25.610 34.150 --1978÷1997 11.910 18.650 23.310 31.080 --1967÷1977 11.030 17.260 21.580 28.770 --

inainte de anul 1967 8.530 13.350 16.690 22.250 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

119

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 121: Apartament situat la PARTER

120

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 122: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

121

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 123: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.1.1 - ZONA 15-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 28.910 48.180 62.630 77.090 113.7001998÷2007 25.730 42.880 55.740 68.610 101.2001978÷1997 23.420 39.030 50.730 62.440 92.1001967÷1977 21.680 36.130 46.970 57.810 85.280

inainte de anul 1967 16.770 27.940 36.330 44.710 65.950

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 31.290 52.150 67.800 83.440 123.0801998÷2007 27.850 46.420 60.340 74.270 109.5401978÷1997 25.350 42.240 54.920 67.590 99.7001967÷1977 23.470 39.110 50.850 62.580 92.310

inainte de anul 1967 18.150 30.250 39.320 48.400 71.390

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 29.800 49.670 64.570 79.470 117.2201998÷2007 26.520 44.210 57.470 70.730 104.3301978÷1997 24.140 40.230 52.300 64.370 94.9501967÷1977 22.350 37.250 48.430 59.600 87.910

inainte de anul 1967 17.280 28.810 37.450 46.090 67.990

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.120 45.200 58.760 72.320 106.6701998÷2007 24.140 40.230 52.300 64.360 94.9401978÷1997 21.970 36.610 47.590 58.580 86.4001967÷1977 20.340 33.900 44.070 54.240 80.000

inainte de anul 1967 15.730 26.220 34.080 41.940 61.870

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

122

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 124: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.1.2 - ZONA 15-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.530 45.880 59.650 73.420 108.2901998÷2007 24.500 40.840 53.090 65.340 96.3801978÷1997 22.300 37.170 48.320 59.470 87.7101967÷1977 20.650 34.410 44.740 55.060 81.220

inainte de anul 1967 15.970 26.610 34.600 42.580 62.810

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 29.800 49.670 64.570 79.470 117.2201998÷2007 26.520 44.210 57.470 70.730 104.3301978÷1997 24.140 40.230 52.300 64.370 94.9501967÷1977 22.350 37.250 48.430 59.600 87.910

inainte de anul 1967 17.280 28.810 37.450 46.090 67.990

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.380 47.300 61.500 75.690 111.6401998÷2007 25.260 42.100 54.730 67.360 99.3601978÷1997 22.990 38.320 49.810 61.310 90.4301967÷1977 21.290 35.480 46.120 56.760 83.730

inainte de anul 1967 16.460 27.440 35.670 43.900 64.750

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.830 43.050 55.960 68.870 101.5901998÷2007 22.990 38.310 49.800 61.300 90.4201978÷1997 20.920 34.870 45.330 55.790 82.2901967÷1977 19.370 32.280 41.970 51.660 76.190

inainte de anul 1967 14.980 24.970 32.460 39.950 58.920

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

123

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 125: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.1.3 - ZONA 15-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.000 29.730 39.640 49.560 --1998÷2007 16.910 26.460 35.280 44.100 --1978÷1997 15.390 24.080 32.110 40.140 --1967÷1977 14.250 22.300 29.730 37.170 --

inainte de anul 1967 11.020 17.250 22.990 28.740 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.560 32.190 42.910 53.640 --1998÷2007 18.300 28.650 38.190 47.740 --1978÷1997 16.660 26.070 34.760 43.450 --1967÷1977 15.420 24.140 32.190 40.230 --

inainte de anul 1967 11.930 18.670 24.890 31.110 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.580 30.650 40.870 51.090 --1998÷2007 17.430 27.280 36.370 45.470 --1978÷1997 15.860 24.830 33.110 41.380 --1967÷1977 14.690 22.990 30.650 38.320 --

inainte de anul 1967 11.360 17.780 23.700 29.630 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.820 27.890 37.190 46.490 --1998÷2007 15.860 24.830 33.100 41.380 --1978÷1997 14.440 22.590 30.130 37.660 --1967÷1977 13.370 20.920 27.890 34.870 --

inainte de anul 1967 10.340 16.180 21.570 26.960 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

124

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 126: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.1.4 - ZONA 15-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.150 25.270 31.590 42.120 --1998÷2007 14.370 22.490 28.120 37.490 --1978÷1997 13.080 20.470 25.590 34.120 --1967÷1977 12.110 18.960 23.690 31.590 --

inainte de anul 1967 9.370 14.660 18.320 24.430 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.480 27.360 34.200 45.600 --1998÷2007 15.560 24.350 30.440 40.580 --1978÷1997 14.160 22.160 27.700 36.930 --1967÷1977 13.110 20.520 25.650 34.200 --

inainte de anul 1967 10.140 15.870 19.830 26.450 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.650 26.060 32.570 43.430 --1998÷2007 14.820 23.190 28.990 38.650 --1978÷1997 13.480 21.100 26.380 35.170 --1967÷1977 12.480 19.540 24.430 32.570 --

inainte de anul 1967 9.650 15.110 18.890 25.190 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.150 23.710 29.640 39.520 --1998÷2007 13.480 21.100 26.380 35.170 --1978÷1997 12.270 19.210 24.010 32.010 --1967÷1977 11.360 17.780 22.230 29.640 --

inainte de anul 1967 8.790 13.750 17.190 22.920 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

125

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 127: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.2.1 - ZONA 15-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 29.030 48.390 62.900 77.420 114.1901998÷2007 25.840 43.060 55.980 68.900 101.6301978÷1997 23.520 39.190 50.950 62.710 92.4901967÷1977 21.770 36.290 47.180 58.060 85.640

inainte de anul 1967 16.840 28.060 36.480 44.900 66.230

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 31.430 52.380 68.090 83.800 123.6101998÷2007 27.970 46.610 60.600 74.580 110.0101978÷1997 25.450 42.420 55.150 67.880 100.1201967÷1977 23.570 39.280 51.070 62.850 92.710

inainte de anul 1967 18.230 30.380 39.490 48.600 71.690

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 29.930 49.880 64.850 79.810 117.7201998÷2007 26.640 44.390 57.710 71.030 104.7701978÷1997 24.240 40.400 52.530 64.650 95.3501967÷1977 22.450 37.410 48.630 59.860 88.290

inainte de anul 1967 17.360 28.930 37.610 46.290 68.280

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.240 45.390 59.010 72.630 107.1301998÷2007 24.240 40.400 52.520 64.640 95.3401978÷1997 22.060 36.770 47.800 58.830 86.7701967÷1977 20.430 34.040 44.260 54.470 80.340

inainte de anul 1967 15.800 26.330 34.230 42.120 62.130

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

126

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 128: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.2.2 - ZONA 15-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.650 46.080 59.910 73.730 108.7501998÷2007 24.610 41.010 53.320 65.620 96.7901978÷1997 22.400 37.330 48.520 59.720 88.0901967÷1977 20.740 34.560 44.930 55.300 81.560

inainte de anul 1967 16.040 26.730 34.750 42.760 63.080

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 29.930 49.880 64.850 79.810 117.7201998÷2007 26.640 44.390 57.710 71.030 104.7701978÷1997 24.240 40.400 52.530 64.650 95.3501967÷1977 22.450 37.410 48.630 59.860 88.290

inainte de anul 1967 17.360 28.930 37.610 46.290 68.280

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.500 47.510 61.760 76.010 112.1201998÷2007 25.370 42.280 54.970 67.650 99.7801978÷1997 23.090 38.480 50.020 61.570 90.8101967÷1977 21.380 35.630 46.320 57.010 84.090

inainte de anul 1967 16.530 27.550 35.820 44.090 65.030

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.940 43.230 56.200 69.170 102.0201998÷2007 23.090 38.480 50.020 61.560 90.8001978÷1997 21.010 35.020 45.520 56.030 82.6401967÷1977 19.450 32.420 42.150 51.880 76.520

inainte de anul 1967 15.040 25.070 32.600 40.120 59.170

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

127

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 129: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.2.3 - ZONA 15-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.080 29.860 39.810 49.770 --1998÷2007 16.980 26.580 35.430 44.290 --1978÷1997 15.450 24.190 32.250 40.310 --1967÷1977 14.310 22.400 29.860 37.330 --

inainte de anul 1967 11.070 17.320 23.090 28.870 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.650 32.320 43.100 53.870 --1998÷2007 18.380 28.770 38.360 47.950 --1978÷1997 16.730 26.180 34.910 43.640 --1967÷1977 15.490 24.240 32.320 40.400 --

inainte de anul 1967 11.980 18.750 25.000 31.250 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.670 30.780 41.050 51.310 --1998÷2007 17.500 27.400 36.530 45.660 --1978÷1997 15.930 24.940 33.250 41.560 --1967÷1977 14.750 23.090 30.780 38.480 --

inainte de anul 1967 11.410 17.850 23.810 29.760 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.900 28.010 37.350 46.690 --1998÷2007 15.930 24.930 33.240 41.550 --1978÷1997 14.500 22.690 30.250 37.820 --1967÷1977 13.420 21.010 28.010 35.020 --

inainte de anul 1967 10.380 16.250 21.660 27.080 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

128

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 130: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.2.4 - ZONA 15-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.220 25.380 31.730 42.300 --1998÷2007 14.430 22.590 28.240 37.650 --1978÷1997 13.130 20.560 25.700 34.270 --1967÷1977 12.160 19.040 23.800 31.730 --

inainte de anul 1967 9.410 14.720 18.400 24.540 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.550 27.470 34.340 45.790 --1998÷2007 15.620 24.450 30.570 40.750 --1978÷1997 14.220 22.250 27.820 37.090 --1967÷1977 13.170 20.610 25.760 34.340 --

inainte de anul 1967 10.180 15.940 19.920 26.560 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.720 26.170 32.710 43.610 --1998÷2007 14.880 23.290 29.110 38.810 --1978÷1997 13.540 21.190 26.490 35.320 --1967÷1977 12.540 19.620 24.530 32.710 --

inainte de anul 1967 9.700 15.180 18.970 25.290 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.210 23.810 29.760 39.690 --1998÷2007 13.540 21.190 26.490 35.320 --1978÷1997 12.320 19.290 24.110 32.150 --1967÷1977 11.410 17.860 22.320 29.760 --

inainte de anul 1967 8.820 13.810 17.260 23.020 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

129

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 131: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

130

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 132: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.3.1 - ZONA 15-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 29.450 49.090 63.810 78.540 115.8401998÷2007 26.210 43.690 56.790 69.900 103.1001978÷1997 23.860 39.760 51.690 63.620 93.8301967÷1977 22.090 36.810 47.860 58.900 86.880

inainte de anul 1967 17.080 28.470 37.010 45.550 67.190

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 31.880 53.130 69.080 85.020 125.4001998÷2007 28.370 47.290 61.480 75.660 111.6001978÷1997 25.820 43.040 55.950 68.860 101.5701967÷1977 23.910 39.850 51.810 63.760 94.050

inainte de anul 1967 18.490 30.820 40.060 49.310 72.730

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 30.360 50.600 65.790 80.970 119.4301998÷2007 27.020 45.040 58.550 72.060 106.2901978÷1997 24.590 40.990 53.290 65.580 96.7401967÷1977 22.770 37.950 49.340 60.730 89.570

inainte de anul 1967 17.610 29.350 38.160 46.960 69.270

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.630 46.050 59.870 73.680 108.6801998÷2007 24.590 40.980 53.280 65.580 96.7201978÷1997 22.380 37.300 48.490 59.680 88.0301967÷1977 20.720 34.540 44.900 55.260 81.510

inainte de anul 1967 16.030 26.710 34.720 42.730 63.030

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

131

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 133: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.3.2 - ZONA 15-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 28.050 46.750 60.770 74.800 110.3301998÷2007 24.960 41.610 54.090 66.570 98.1901978÷1997 22.720 37.870 49.230 60.590 89.3701967÷1977 21.040 35.060 45.580 56.100 82.750

inainte de anul 1967 16.270 27.110 35.250 43.380 63.990

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.360 50.600 65.790 80.970 119.4301998÷2007 27.020 45.040 58.550 72.060 106.2901978÷1997 24.590 40.990 53.290 65.580 96.7401967÷1977 22.770 37.950 49.340 60.730 89.570

inainte de anul 1967 17.610 29.350 38.160 46.960 69.270

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.920 48.200 62.650 77.110 113.7401998÷2007 25.740 42.890 55.760 68.630 101.2301978÷1997 23.420 39.040 50.750 62.460 92.1301967÷1977 21.690 36.150 46.990 57.830 85.310

inainte de anul 1967 16.770 27.950 36.340 44.720 65.970

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.310 43.860 57.010 70.170 103.5001998÷2007 23.420 39.030 50.740 62.450 92.1201978÷1997 21.310 35.520 46.180 56.840 83.8401967÷1977 19.740 32.890 42.760 52.630 77.630

inainte de anul 1967 15.260 25.440 33.070 40.700 60.030

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

132

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 134: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.3.3 - ZONA 15-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.350 30.290 40.390 50.490 --1998÷2007 17.230 26.960 35.950 44.940 --1978÷1997 15.680 24.540 32.720 40.900 --1967÷1977 14.520 22.720 30.290 37.870 --

inainte de anul 1967 11.230 17.570 23.430 29.280 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.950 32.790 43.720 54.650 --1998÷2007 18.650 29.180 38.910 48.640 --1978÷1997 16.970 26.560 35.420 44.270 --1967÷1977 15.710 24.590 32.790 40.990 --

inainte de anul 1967 12.150 19.020 25.360 31.700 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.950 31.230 41.640 52.050 --1998÷2007 17.760 27.800 37.060 46.330 --1978÷1997 16.160 25.300 33.730 42.160 --1967÷1977 14.960 23.420 31.230 39.040 --

inainte de anul 1967 11.570 18.110 24.150 30.190 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.160 28.420 37.890 47.370 --1998÷2007 16.160 25.290 33.720 42.160 --1978÷1997 14.710 23.020 30.690 38.370 --1967÷1977 13.620 21.310 28.420 35.520 --

inainte de anul 1967 10.530 16.480 21.980 27.470 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

133

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 135: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.3.4 - ZONA 15-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.450 25.750 32.190 42.920 --1998÷2007 14.640 22.920 28.650 38.190 --1978÷1997 13.330 20.860 26.070 34.760 --1967÷1977 12.340 19.310 24.140 32.190 --

inainte de anul 1967 9.540 14.930 18.670 24.890 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.810 27.870 34.840 46.460 --1998÷2007 15.850 24.810 31.010 41.350 --1978÷1997 14.420 22.580 28.220 37.630 --1967÷1977 13.360 20.900 26.130 34.840 --

inainte de anul 1967 10.330 16.170 20.210 26.940 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.960 26.550 33.180 44.240 --1998÷2007 15.090 23.630 29.530 39.380 --1978÷1997 13.740 21.500 26.880 35.840 --1967÷1977 12.720 19.910 24.890 33.180 --

inainte de anul 1967 9.840 15.400 19.250 25.660 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.430 24.160 30.200 40.260 --1998÷2007 13.740 21.500 26.870 35.830 --1978÷1997 12.500 19.570 24.460 32.610 --1967÷1977 11.580 18.120 22.650 30.200 --

inainte de anul 1967 8.950 14.010 17.510 23.350 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

134

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 136: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.4.1 - ZONA 15-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 29.030 48.390 62.900 77.420 114.1901998÷2007 25.840 43.060 55.980 68.900 101.6301978÷1997 23.520 39.190 50.950 62.710 92.4901967÷1977 21.770 36.290 47.180 58.060 85.640

inainte de anul 1967 16.840 28.060 36.480 44.900 66.230

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 31.430 52.380 68.090 83.800 123.6101998÷2007 27.970 46.610 60.600 74.580 110.0101978÷1997 25.450 42.420 55.150 67.880 100.1201967÷1977 23.570 39.280 51.070 62.850 92.710

inainte de anul 1967 18.230 30.380 39.490 48.600 71.690

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 29.930 49.880 64.850 79.810 117.7201998÷2007 26.640 44.390 57.710 71.030 104.7701978÷1997 24.240 40.400 52.530 64.650 95.3501967÷1977 22.450 37.410 48.630 59.860 88.290

inainte de anul 1967 17.360 28.930 37.610 46.290 68.280

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.240 45.390 59.010 72.630 107.1301998÷2007 24.240 40.400 52.520 64.640 95.3401978÷1997 22.060 36.770 47.800 58.830 86.7701967÷1977 20.430 34.040 44.260 54.470 80.340

inainte de anul 1967 15.800 26.330 34.230 42.120 62.130

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

135

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 137: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.4.2 - ZONA 15-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.650 46.080 59.910 73.730 108.7501998÷2007 24.610 41.010 53.320 65.620 96.7901978÷1997 22.400 37.330 48.520 59.720 88.0901967÷1977 20.740 34.560 44.930 55.300 81.560

inainte de anul 1967 16.040 26.730 34.750 42.760 63.080

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 29.930 49.880 64.850 79.810 117.7201998÷2007 26.640 44.390 57.710 71.030 104.7701978÷1997 24.240 40.400 52.530 64.650 95.3501967÷1977 22.450 37.410 48.630 59.860 88.290

inainte de anul 1967 17.360 28.930 37.610 46.290 68.280

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.500 47.510 61.760 76.010 112.1201998÷2007 25.370 42.280 54.970 67.650 99.7801978÷1997 23.090 38.480 50.020 61.570 90.8101967÷1977 21.380 35.630 46.320 57.010 84.090

inainte de anul 1967 16.530 27.550 35.820 44.090 65.030

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.940 43.230 56.200 69.170 102.0201998÷2007 23.090 38.480 50.020 61.560 90.8001978÷1997 21.010 35.020 45.520 56.030 82.6401967÷1977 19.450 32.420 42.150 51.880 76.520

inainte de anul 1967 15.040 25.070 32.600 40.120 59.170

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

136

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 138: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.4.3 - ZONA 15-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.080 29.860 39.810 49.770 --1998÷2007 16.980 26.580 35.430 44.290 --1978÷1997 15.450 24.190 32.250 40.310 --1967÷1977 14.310 22.400 29.860 37.330 --

inainte de anul 1967 11.070 17.320 23.090 28.870 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.650 32.320 43.100 53.870 --1998÷2007 18.380 28.770 38.360 47.950 --1978÷1997 16.730 26.180 34.910 43.640 --1967÷1977 15.490 24.240 32.320 40.400 --

inainte de anul 1967 11.980 18.750 25.000 31.250 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.670 30.780 41.050 51.310 --1998÷2007 17.500 27.400 36.530 45.660 --1978÷1997 15.930 24.940 33.250 41.560 --1967÷1977 14.750 23.090 30.780 38.480 --

inainte de anul 1967 11.410 17.850 23.810 29.760 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.900 28.010 37.350 46.690 --1998÷2007 15.930 24.930 33.240 41.550 --1978÷1997 14.500 22.690 30.250 37.820 --1967÷1977 13.420 21.010 28.010 35.020 --

inainte de anul 1967 10.380 16.250 21.660 27.080 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

137

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 139: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.4.4 - ZONA 15-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.220 25.380 31.730 42.300 --1998÷2007 14.430 22.590 28.240 37.650 --1978÷1997 13.130 20.560 25.700 34.270 --1967÷1977 12.160 19.040 23.800 31.730 --

inainte de anul 1967 9.410 14.720 18.400 24.540 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.550 27.470 34.340 45.790 --1998÷2007 15.620 24.450 30.570 40.750 --1978÷1997 14.220 22.250 27.820 37.090 --1967÷1977 13.170 20.610 25.760 34.340 --

inainte de anul 1967 10.180 15.940 19.920 26.560 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.720 26.170 32.710 43.610 --1998÷2007 14.880 23.290 29.110 38.810 --1978÷1997 13.540 21.190 26.490 35.320 --1967÷1977 12.540 19.620 24.530 32.710 --

inainte de anul 1967 9.700 15.180 18.970 25.290 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.210 23.810 29.760 39.690 --1998÷2007 13.540 21.190 26.490 35.320 --1978÷1997 12.320 19.290 24.110 32.150 --1967÷1977 11.410 17.860 22.320 29.760 --

inainte de anul 1967 8.820 13.810 17.260 23.020 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

138

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 140: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

139

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 141: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.5.1 - ZONA 15-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 29.180 48.630 63.220 77.810 114.7701998÷2007 25.970 43.280 56.270 69.250 102.1501978÷1997 23.640 39.390 51.210 63.030 92.9701967÷1977 21.880 36.470 47.420 58.360 86.080

inainte de anul 1967 16.920 28.210 36.670 45.130 66.570

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 31.590 52.640 68.440 84.230 124.2401998÷2007 28.110 46.850 60.910 74.960 110.5701978÷1997 25.580 42.640 55.430 68.230 100.6301967÷1977 23.690 39.480 51.330 63.170 93.180

inainte de anul 1967 18.320 30.530 39.690 48.850 72.060

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 30.080 50.140 65.180 80.220 118.3201998÷2007 26.770 44.620 58.010 71.400 105.3101978÷1997 24.370 40.610 52.790 64.980 95.8401967÷1977 22.560 37.600 48.880 60.160 88.740

inainte de anul 1967 17.450 29.080 37.800 46.530 68.630

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.370 45.620 59.310 73.000 107.6701998÷2007 24.360 40.610 52.790 64.970 95.8301978÷1997 22.170 36.960 48.040 59.130 87.2201967÷1977 20.530 34.220 44.480 54.750 80.760

inainte de anul 1967 15.880 26.460 34.400 42.340 62.450

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

140

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 142: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.5.2 - ZONA 15-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.790 46.320 60.210 74.110 109.3101998÷2007 24.730 41.220 53.590 65.960 97.2801978÷1997 22.510 37.520 48.770 60.030 88.5401967÷1977 20.840 34.740 45.160 55.580 81.980

inainte de anul 1967 16.120 26.860 34.920 42.980 63.400

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.080 50.140 65.180 80.220 118.3201998÷2007 26.770 44.620 58.010 71.400 105.3101978÷1997 24.370 40.610 52.790 64.980 95.8401967÷1977 22.560 37.600 48.880 60.160 88.740

inainte de anul 1967 17.450 29.080 37.800 46.530 68.630

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.650 47.750 62.070 76.400 112.6901998÷2007 25.500 42.500 55.250 68.000 100.2901978÷1997 23.210 38.680 50.280 61.880 91.2801967÷1977 21.490 35.810 46.560 57.300 84.520

inainte de anul 1967 16.620 27.690 36.000 44.310 65.360

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.070 43.450 56.490 69.520 102.5501998÷2007 23.200 38.670 50.270 61.880 91.2701978÷1997 21.120 35.200 45.760 56.310 83.0601967÷1977 19.550 32.590 42.370 52.140 76.910

inainte de anul 1967 15.120 25.200 32.760 40.320 59.480

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

141

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 143: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.5.3 - ZONA 15-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.180 30.010 40.020 50.020 --1998÷2007 17.070 26.710 35.620 44.520 --1978÷1997 15.530 24.310 32.410 40.520 --1967÷1977 14.380 22.510 30.010 37.520 --

inainte de anul 1967 11.120 17.410 23.210 29.010 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.760 32.490 43.320 54.150 --1998÷2007 18.470 28.910 38.550 48.190 --1978÷1997 16.810 26.320 35.090 43.860 --1967÷1977 15.570 24.370 32.490 40.610 --

inainte de anul 1967 12.040 18.840 25.120 31.410 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.770 30.940 41.260 51.570 --1998÷2007 17.590 27.540 36.720 45.900 --1978÷1997 16.010 25.060 33.420 41.770 --1967÷1977 14.830 23.210 30.940 38.680 --

inainte de anul 1967 11.470 17.950 23.930 29.910 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.990 28.160 37.540 46.930 --1998÷2007 16.010 25.060 33.410 41.770 --1978÷1997 14.570 22.810 30.410 38.010 --1967÷1977 13.490 21.120 28.160 35.200 --

inainte de anul 1967 10.430 16.330 21.770 27.220 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

142

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 144: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.5.4 - ZONA 15-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.300 25.510 31.890 42.520 --1998÷2007 14.510 22.710 28.380 37.840 --1978÷1997 13.200 20.660 25.830 34.440 --1967÷1977 12.220 19.130 23.920 31.890 --

inainte de anul 1967 9.450 14.800 18.500 24.660 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.640 27.620 34.520 46.030 --1998÷2007 15.700 24.580 30.720 40.960 --1978÷1997 14.290 22.370 27.960 37.280 --1967÷1977 13.230 20.710 25.890 34.520 --

inainte de anul 1967 10.230 16.020 20.020 26.690 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.800 26.300 32.880 43.830 --1998÷2007 14.950 23.410 29.260 39.010 --1978÷1997 13.610 21.300 26.630 35.510 --1967÷1977 12.600 19.730 24.660 32.880 --

inainte de anul 1967 9.750 15.250 19.070 25.420 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.290 23.930 29.920 39.890 --1998÷2007 13.610 21.300 26.630 35.500 --1978÷1997 12.390 19.390 24.230 32.310 --1967÷1977 11.470 17.950 22.440 29.920 --

inainte de anul 1967 8.870 13.880 17.350 23.140 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

143

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 145: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.6.1 - ZONA 15-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 29.700 49.500 64.350 79.200 116.8201998÷2007 26.430 44.050 57.270 70.490 103.9701978÷1997 24.060 40.090 52.120 64.150 94.6201967÷1977 22.270 37.120 48.260 59.400 87.610

inainte de anul 1967 17.230 28.710 37.320 45.940 67.750

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 32.150 53.580 69.660 85.730 126.4501998÷2007 28.610 47.690 61.990 76.300 112.5401978÷1997 26.040 43.400 56.420 69.440 102.4301967÷1977 24.110 40.190 52.240 64.300 94.840

inainte de anul 1967 18.650 31.080 40.400 49.720 73.340

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 30.620 51.030 66.340 81.650 120.4301998÷2007 27.250 45.420 59.040 72.670 107.1801978÷1997 24.800 41.330 53.730 66.130 97.5501967÷1977 22.960 38.270 49.750 61.240 90.320

inainte de anul 1967 17.760 29.600 38.480 47.360 69.850

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.860 46.440 60.370 74.300 109.5901998÷2007 24.800 41.330 53.730 66.130 97.5401978÷1997 22.570 37.610 48.900 60.180 88.7701967÷1977 20.900 34.830 45.280 55.720 82.190

inainte de anul 1967 16.160 26.930 35.010 43.090 63.560

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

144

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 146: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.6.2 - ZONA 15-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 28.290 47.140 61.280 75.430 111.2601998÷2007 25.170 41.960 54.540 67.130 99.0201978÷1997 22.910 38.190 49.640 61.100 90.1201967÷1977 21.210 35.360 45.960 56.570 83.440

inainte de anul 1967 16.410 27.340 35.550 43.750 64.530

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.620 51.030 66.340 81.650 120.4301998÷2007 27.250 45.420 59.040 72.670 107.1801978÷1997 24.800 41.330 53.730 66.130 97.5501967÷1977 22.960 38.270 49.750 61.240 90.320

inainte de anul 1967 17.760 29.600 38.480 47.360 69.850

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 29.160 48.600 63.180 77.760 114.7001998÷2007 25.950 43.250 56.230 69.210 102.0801978÷1997 23.620 39.370 51.180 62.990 92.9001967÷1977 21.870 36.450 47.390 58.320 86.020

inainte de anul 1967 16.910 28.190 36.640 45.100 66.520

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.540 44.230 57.490 70.760 104.3701998÷2007 23.620 39.360 51.170 62.980 92.8901978÷1997 21.490 35.820 46.570 57.320 84.5401967÷1977 19.900 33.170 43.120 53.070 78.280

inainte de anul 1967 15.390 25.650 33.350 41.040 60.540

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

145

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 147: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.6.3 - ZONA 15-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.520 30.550 40.730 50.910 --1998÷2007 17.370 27.190 36.250 45.310 --1978÷1997 15.810 24.740 32.990 41.240 --1967÷1977 14.640 22.910 30.550 38.190 --

inainte de anul 1967 11.320 17.720 23.620 29.530 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.130 33.070 44.090 55.110 --1998÷2007 18.800 29.430 39.240 49.050 --1978÷1997 17.110 26.780 35.710 44.640 --1967÷1977 15.840 24.800 33.070 41.330 --

inainte de anul 1967 12.250 19.180 25.570 31.970 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.120 31.490 41.990 52.490 --1998÷2007 17.910 28.030 37.370 46.710 --1978÷1997 16.300 25.510 34.010 42.520 --1967÷1977 15.090 23.620 31.490 39.370 --

inainte de anul 1967 11.670 18.270 24.350 30.440 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.310 28.660 38.210 47.760 --1998÷2007 16.300 25.510 34.010 42.510 --1978÷1997 14.830 23.210 30.950 38.690 --1967÷1977 13.730 21.490 28.660 35.820 --

inainte de anul 1967 10.620 16.620 22.160 27.700 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

146

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 148: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 6.6.4 - ZONA 15-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.590 25.970 32.460 43.280 --1998÷2007 14.760 23.110 28.890 38.520 --1978÷1997 13.440 21.030 26.290 35.050 --1967÷1977 12.440 19.470 24.340 32.460 --

inainte de anul 1967 9.620 15.060 18.830 25.100 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.960 28.110 35.130 46.850 --1998÷2007 15.980 25.020 31.270 41.690 --1978÷1997 14.550 22.770 28.460 37.940 --1967÷1977 13.470 21.080 26.350 35.130 --

inainte de anul 1967 10.420 16.300 20.380 27.170 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.100 26.770 33.460 44.610 --1998÷2007 15.220 23.820 29.780 39.710 --1978÷1997 13.850 21.680 27.100 36.140 --1967÷1977 12.830 20.080 25.100 33.460 --

inainte de anul 1967 9.920 15.530 19.410 25.880 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.560 24.360 30.450 40.600 --1998÷2007 13.850 21.680 27.100 36.130 --1978÷1997 12.610 19.730 24.660 32.890 --1967÷1977 11.670 18.270 22.840 30.450 --

inainte de anul 1967 9.030 14.130 17.660 23.550 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

147

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 149: Apartament situat la PARTER

148

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 150: Apartament situat la PARTER

ZONA

149

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 151: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.1.1 - ZONA 21-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.520 37.540 48.800 60.060 88.5901998÷2007 20.040 33.410 43.430 53.450 78.8401978÷1997 18.240 30.400 39.530 48.650 71.7601967÷1977 16.890 28.150 36.600 45.040 66.440

inainte de anul 1967 13.060 21.770 28.300 34.830 51.380

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.380 40.630 52.820 65.010 95.8901998÷2007 21.700 36.160 47.010 57.860 85.3401978÷1997 19.750 32.910 42.790 52.660 77.6701967÷1977 18.280 30.470 39.620 48.760 71.920

inainte de anul 1967 14.140 23.570 30.640 37.710 55.620

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.220 38.700 50.310 61.920 91.3301998÷2007 20.660 34.440 44.770 55.110 81.2801978÷1997 18.810 31.350 40.750 50.150 73.9701967÷1977 17.410 29.020 37.730 46.440 68.500

inainte de anul 1967 13.470 22.440 29.180 35.910 52.970

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.130 35.210 45.780 56.340 83.1101998÷2007 18.800 31.340 40.740 50.150 73.9701978÷1997 17.110 28.520 37.080 45.640 67.3201967÷1977 15.850 26.410 34.330 42.260 62.330

inainte de anul 1967 12.250 20.420 26.550 32.680 48.200

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

150

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 152: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.1.2 - ZONA 21-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.450 35.750 46.470 57.200 84.3701998÷2007 19.090 31.820 41.360 50.910 75.0901978÷1997 17.370 28.960 37.640 46.330 68.3401967÷1977 16.090 26.810 34.860 42.900 63.280

inainte de anul 1967 12.440 20.730 26.960 33.180 48.930

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.220 38.700 50.310 61.920 91.3301998÷2007 20.660 34.440 44.770 55.110 81.2801978÷1997 18.810 31.350 40.750 50.150 73.9701967÷1977 17.410 29.020 37.730 46.440 68.500

inainte de anul 1967 13.470 22.440 29.180 35.910 52.970

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.110 36.860 47.910 58.970 86.9801998÷2007 19.680 32.800 42.640 52.480 77.4101978÷1997 17.910 29.850 38.810 47.760 70.4501967÷1977 16.580 27.640 35.930 44.230 65.230

inainte de anul 1967 12.830 21.380 27.790 34.200 50.450

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.120 33.540 43.600 53.660 79.1501998÷2007 17.910 29.850 38.800 47.760 70.4401978÷1997 16.300 27.170 35.320 43.470 64.1101967÷1977 15.090 25.150 32.700 40.250 59.360

inainte de anul 1967 11.670 19.450 25.290 31.120 45.910

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

151

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 153: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.1.3 - ZONA 21-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.800 23.170 30.890 38.610 --1998÷2007 13.170 20.620 27.490 34.360 --1978÷1997 11.990 18.760 25.020 31.270 --1967÷1977 11.100 17.370 23.170 28.960 --

inainte de anul 1967 8.580 13.440 17.910 22.390 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.020 25.080 33.430 41.790 --1998÷2007 14.260 22.320 29.760 37.200 --1978÷1997 12.980 20.310 27.080 33.850 --1967÷1977 12.020 18.810 25.080 31.350 --

inainte de anul 1967 9.290 14.540 19.390 24.240 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.260 23.880 31.840 39.800 --1998÷2007 13.580 21.260 28.340 35.430 --1978÷1997 12.360 19.340 25.790 32.240 --1967÷1977 11.440 17.910 23.880 29.850 --

inainte de anul 1967 8.850 13.850 18.470 23.090 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.880 21.730 28.980 36.220 --1998÷2007 12.360 19.340 25.790 32.240 --1978÷1997 11.250 17.600 23.470 29.340 --1967÷1977 10.410 16.300 21.730 27.170 --

inainte de anul 1967 8.050 12.600 16.810 21.010 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

152

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 154: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.1.4 - ZONA 21-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.580 19.690 24.610 32.820 --1998÷2007 11.200 17.520 21.910 29.210 --1978÷1997 10.190 15.950 19.940 26.580 --1967÷1977 9.440 14.770 18.460 24.610 --

inainte de anul 1967 7.300 11.420 14.280 19.030 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 13.620 21.310 26.640 35.520 --1998÷2007 12.120 18.970 23.710 31.620 --1978÷1997 11.030 17.260 21.580 28.770 --1967÷1977 10.210 15.990 19.980 26.640 --

inainte de anul 1967 7.900 12.360 15.450 20.600 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 12.970 20.300 25.370 33.830 --1998÷2007 11.540 18.070 22.580 30.110 --1978÷1997 10.510 16.440 20.550 27.400 --1967÷1977 9.730 15.220 19.030 25.370 --

inainte de anul 1967 7.520 11.770 14.720 19.620 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.800 18.470 23.090 30.790 --1998÷2007 10.500 16.440 20.550 27.400 --1978÷1997 9.560 14.960 18.700 24.940 --1967÷1977 8.850 13.850 17.320 23.090 --

inainte de anul 1967 6.850 10.710 13.390 17.860 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

153

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 155: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

154

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 156: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.2.1 - ZONA 21-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.650 37.740 49.070 60.390 89.0701998÷2007 20.150 33.590 43.670 53.750 79.2801978÷1997 18.340 30.570 39.740 48.920 72.1501967÷1977 16.980 28.310 36.800 45.290 66.810

inainte de anul 1967 13.130 21.890 28.460 35.030 51.660

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.510 40.860 53.110 65.370 96.4201998÷2007 21.820 36.360 47.270 58.180 85.8101978÷1997 19.860 33.090 43.020 52.950 78.1001967÷1977 18.390 30.640 39.830 49.030 72.310

inainte de anul 1967 14.220 23.700 30.810 37.910 55.920

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.350 38.910 50.580 62.260 91.8301998÷2007 20.780 34.630 45.020 55.410 81.7301978÷1997 18.910 31.520 40.970 50.430 74.3801967÷1977 17.510 29.180 37.940 46.690 68.870

inainte de anul 1967 13.540 22.570 29.340 36.110 53.260

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.250 35.410 46.030 56.650 83.5601998÷2007 18.910 31.510 40.970 50.420 74.3701978÷1997 17.210 28.680 37.290 45.890 67.6901967÷1977 15.930 26.560 34.520 42.490 62.670

inainte de anul 1967 12.320 20.540 26.700 32.860 48.470

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

155

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 157: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.2.2 - ZONA 21-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.570 35.950 46.730 57.510 84.8301998÷2007 19.200 31.990 41.590 51.190 75.5001978÷1997 17.470 29.120 37.850 46.590 68.7101967÷1977 16.180 26.960 35.050 43.130 63.620

inainte de anul 1967 12.510 20.850 27.100 33.360 49.200

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.350 38.910 50.580 62.260 91.8301998÷2007 20.780 34.630 45.020 55.410 81.7301978÷1997 18.910 31.520 40.970 50.430 74.3801967÷1977 17.510 29.180 37.940 46.690 68.870

inainte de anul 1967 13.540 22.570 29.340 36.110 53.260

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.230 37.060 48.170 59.290 87.4601998÷2007 19.790 32.980 42.880 52.770 77.8401978÷1997 18.010 30.020 39.020 48.030 70.8401967÷1977 16.680 27.790 36.130 44.470 65.590

inainte de anul 1967 12.900 21.490 27.940 34.390 50.720

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.230 33.720 43.840 53.960 79.5801998÷2007 18.010 30.010 39.020 48.020 70.8301978÷1997 16.390 27.320 35.510 43.700 64.4601967÷1977 15.180 25.290 32.880 40.470 59.690

inainte de anul 1967 11.740 19.560 25.430 31.290 46.160

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

156

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 158: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.2.3 - ZONA 21-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.880 23.290 31.060 38.820 --1998÷2007 13.240 20.730 27.640 34.550 --1978÷1997 12.050 18.870 25.160 31.450 --1967÷1977 11.160 17.470 23.290 29.120 --

inainte de anul 1967 8.630 13.510 18.010 22.520 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.110 25.210 33.620 42.020 --1998÷2007 14.340 22.440 29.920 37.400 --1978÷1997 13.050 20.420 27.230 34.040 --1967÷1977 12.080 18.910 25.210 31.520 --

inainte de anul 1967 9.340 14.620 19.500 24.370 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.340 24.010 32.020 40.020 --1998÷2007 13.650 21.370 28.500 35.620 --1978÷1997 12.430 19.450 25.930 32.420 --1967÷1977 11.510 18.010 24.010 30.020 --

inainte de anul 1967 8.900 13.930 18.570 23.210 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.960 21.850 29.140 36.420 --1998÷2007 12.430 19.450 25.930 32.410 --1978÷1997 11.310 17.700 23.600 29.500 --1967÷1977 10.470 16.390 21.850 27.320 --

inainte de anul 1967 8.100 12.670 16.900 21.120 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

157

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 159: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.2.4 - ZONA 21-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.650 19.800 24.750 33.000 --1998÷2007 11.260 17.620 22.030 29.370 --1978÷1997 10.250 16.040 20.050 26.730 --1967÷1977 9.490 14.850 18.560 24.750 --

inainte de anul 1967 7.340 11.480 14.350 19.140 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 13.690 21.430 26.790 35.720 --1998÷2007 12.190 19.070 23.840 31.790 --1978÷1997 11.090 17.360 21.700 28.930 --1967÷1977 10.270 16.070 20.090 26.790 --

inainte de anul 1967 7.940 12.430 15.540 20.720 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.040 20.410 25.510 34.020 --1998÷2007 11.610 18.170 22.710 30.280 --1978÷1997 10.560 16.530 20.670 27.560 --1967÷1977 9.780 15.310 19.140 25.510 --

inainte de anul 1967 7.560 11.840 14.800 19.730 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.870 18.570 23.220 30.960 --1998÷2007 10.560 16.530 20.660 27.550 --1978÷1997 9.610 15.050 18.810 25.080 --1967÷1977 8.900 13.930 17.410 23.220 --

inainte de anul 1967 6.880 10.770 13.470 17.960 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

158

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 160: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.3.1 - ZONA 21-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.700 37.830 49.170 60.520 89.2701998÷2007 20.200 33.660 43.760 53.860 79.4501978÷1997 18.380 30.640 39.830 49.020 72.3101967÷1977 17.020 28.370 36.880 45.390 66.950

inainte de anul 1967 13.160 21.940 28.520 35.100 51.780

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.570 40.950 53.230 65.510 96.6301998÷2007 21.860 36.440 47.370 58.310 86.0001978÷1997 19.900 33.170 43.120 53.060 78.2701967÷1977 18.430 30.710 39.920 49.130 72.470

inainte de anul 1967 14.250 23.750 30.870 38.000 56.050

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.400 39.000 50.690 62.390 92.0301998÷2007 20.820 34.710 45.120 55.530 81.9101978÷1997 18.950 31.590 41.060 50.540 74.5401967÷1977 17.550 29.250 38.020 46.790 69.020

inainte de anul 1967 13.570 22.620 29.400 36.190 53.380

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.290 35.490 46.130 56.780 83.7501998÷2007 18.950 31.580 41.060 50.530 74.5301978÷1997 17.250 28.740 37.370 45.990 67.8301967÷1977 15.970 26.610 34.600 42.580 62.810

inainte de anul 1967 12.350 20.580 26.760 32.930 48.570

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

159

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 161: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.3.2 - ZONA 21-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.610 36.020 46.830 57.640 85.0201998÷2007 19.240 32.060 41.680 51.300 75.6701978÷1997 17.510 29.180 37.930 46.690 68.8601967÷1977 16.210 27.020 35.120 43.230 63.760

inainte de anul 1967 12.540 20.890 27.160 33.430 49.310

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.400 39.000 50.690 62.390 92.0301998÷2007 20.820 34.710 45.120 55.530 81.9101978÷1997 18.950 31.590 41.060 50.540 74.5401967÷1977 17.550 29.250 38.020 46.790 69.020

inainte de anul 1967 13.570 22.620 29.400 36.190 53.380

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.280 37.140 48.280 59.420 87.6501998÷2007 19.830 33.050 42.970 52.890 78.0101978÷1997 18.050 30.080 39.110 48.130 70.9901967÷1977 16.710 27.850 36.210 44.570 65.740

inainte de anul 1967 12.920 21.540 28.000 34.460 50.840

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.280 33.800 43.930 54.070 79.7601998÷2007 18.050 30.080 39.100 48.130 70.9901978÷1997 16.420 27.370 35.590 43.800 64.6001967÷1977 15.210 25.350 32.950 40.560 59.820

inainte de anul 1967 11.760 19.600 25.480 31.360 46.260

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

160

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 162: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.3.3 - ZONA 21-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.910 23.340 31.130 38.910 --1998÷2007 13.270 20.780 27.700 34.630 --1978÷1997 12.080 18.910 25.210 31.510 --1967÷1977 11.190 17.510 23.340 29.180 --

inainte de anul 1967 8.650 13.540 18.050 22.570 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.140 25.270 33.690 42.120 --1998÷2007 14.370 22.490 29.990 37.480 --1978÷1997 13.080 20.470 27.290 34.110 --1967÷1977 12.110 18.950 25.270 31.590 --

inainte de anul 1967 9.360 14.660 19.540 24.430 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.380 24.070 32.090 40.110 --1998÷2007 13.680 21.420 28.560 35.700 --1978÷1997 12.450 19.490 25.990 32.490 --1967÷1977 11.530 18.050 24.070 30.080 --

inainte de anul 1967 8.920 13.960 18.610 23.260 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.990 21.900 29.200 36.500 --1998÷2007 12.450 19.490 25.990 32.480 --1978÷1997 11.330 17.740 23.650 29.560 --1967÷1977 10.490 16.420 21.900 27.370 --

inainte de anul 1967 8.120 12.700 16.940 21.170 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

161

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 163: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.3.4 - ZONA 21-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.680 19.840 24.800 33.070 --1998÷2007 11.280 17.660 22.070 29.430 --1978÷1997 10.270 16.070 20.090 26.790 --1967÷1977 9.510 14.880 18.600 24.800 --

inainte de anul 1967 7.350 11.510 14.390 19.180 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 13.720 21.480 26.850 35.800 --1998÷2007 12.210 19.120 23.900 31.860 --1978÷1997 11.120 17.400 21.750 29.000 --1967÷1977 10.290 16.110 20.140 26.850 --

inainte de anul 1967 7.960 12.460 15.570 20.760 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.070 20.460 25.570 34.090 --1998÷2007 11.630 18.210 22.760 30.340 --1978÷1997 10.590 16.570 20.710 27.620 --1967÷1977 9.800 15.340 19.180 25.570 --

inainte de anul 1967 7.580 11.860 14.830 19.770 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.890 18.610 23.270 31.020 --1998÷2007 10.580 16.570 20.710 27.610 --1978÷1997 9.630 15.080 18.850 25.130 --1967÷1977 8.920 13.960 17.450 23.270 --

inainte de anul 1967 6.900 10.800 13.500 17.990 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

162

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 164: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

163

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 165: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.4.1 - ZONA 21-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.700 37.830 49.170 60.520 89.2701998÷2007 20.200 33.660 43.760 53.860 79.4501978÷1997 18.380 30.640 39.830 49.020 72.3101967÷1977 17.020 28.370 36.880 45.390 66.950

inainte de anul 1967 13.160 21.940 28.520 35.100 51.780

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.570 40.950 53.230 65.510 96.6301998÷2007 21.860 36.440 47.370 58.310 86.0001978÷1997 19.900 33.170 43.120 53.060 78.2701967÷1977 18.430 30.710 39.920 49.130 72.470

inainte de anul 1967 14.250 23.750 30.870 38.000 56.050

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.400 39.000 50.690 62.390 92.0301998÷2007 20.820 34.710 45.120 55.530 81.9101978÷1997 18.950 31.590 41.060 50.540 74.5401967÷1977 17.550 29.250 38.020 46.790 69.020

inainte de anul 1967 13.570 22.620 29.400 36.190 53.380

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.290 35.490 46.130 56.780 83.7501998÷2007 18.950 31.580 41.060 50.530 74.5301978÷1997 17.250 28.740 37.370 45.990 67.8301967÷1977 15.970 26.610 34.600 42.580 62.810

inainte de anul 1967 12.350 20.580 26.760 32.930 48.570

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

164

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 166: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.4.2 - ZONA 21-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.610 36.020 46.830 57.640 85.0201998÷2007 19.240 32.060 41.680 51.300 75.6701978÷1997 17.510 29.180 37.930 46.690 68.8601967÷1977 16.210 27.020 35.120 43.230 63.760

inainte de anul 1967 12.540 20.890 27.160 33.430 49.310

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.400 39.000 50.690 62.390 92.0301998÷2007 20.820 34.710 45.120 55.530 81.9101978÷1997 18.950 31.590 41.060 50.540 74.5401967÷1977 17.550 29.250 38.020 46.790 69.020

inainte de anul 1967 13.570 22.620 29.400 36.190 53.380

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.280 37.140 48.280 59.420 87.6501998÷2007 19.830 33.050 42.970 52.890 78.0101978÷1997 18.050 30.080 39.110 48.130 70.9901967÷1977 16.710 27.850 36.210 44.570 65.740

inainte de anul 1967 12.920 21.540 28.000 34.460 50.840

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.280 33.800 43.930 54.070 79.7601998÷2007 18.050 30.080 39.100 48.130 70.9901978÷1997 16.420 27.370 35.590 43.800 64.6001967÷1977 15.210 25.350 32.950 40.560 59.820

inainte de anul 1967 11.760 19.600 25.480 31.360 46.260

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

165

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 167: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.4.3 - ZONA 21-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.910 23.340 31.130 38.910 --1998÷2007 13.270 20.780 27.700 34.630 --1978÷1997 12.080 18.910 25.210 31.510 --1967÷1977 11.190 17.510 23.340 29.180 --

inainte de anul 1967 8.650 13.540 18.050 22.570 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.140 25.270 33.690 42.120 --1998÷2007 14.370 22.490 29.990 37.480 --1978÷1997 13.080 20.470 27.290 34.110 --1967÷1977 12.110 18.950 25.270 31.590 --

inainte de anul 1967 9.360 14.660 19.540 24.430 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.380 24.070 32.090 40.110 --1998÷2007 13.680 21.420 28.560 35.700 --1978÷1997 12.450 19.490 25.990 32.490 --1967÷1977 11.530 18.050 24.070 30.080 --

inainte de anul 1967 8.920 13.960 18.610 23.260 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.990 21.900 29.200 36.500 --1998÷2007 12.450 19.490 25.990 32.480 --1978÷1997 11.330 17.740 23.650 29.560 --1967÷1977 10.490 16.420 21.900 27.370 --

inainte de anul 1967 8.120 12.700 16.940 21.170 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

166

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 168: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.4.4 - ZONA 21-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.680 19.840 24.800 33.070 --1998÷2007 11.280 17.660 22.070 29.430 --1978÷1997 10.270 16.070 20.090 26.790 --1967÷1977 9.510 14.880 18.600 24.800 --

inainte de anul 1967 7.350 11.510 14.390 19.180 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 13.720 21.480 26.850 35.800 --1998÷2007 12.210 19.120 23.900 31.860 --1978÷1997 11.120 17.400 21.750 29.000 --1967÷1977 10.290 16.110 20.140 26.850 --

inainte de anul 1967 7.960 12.460 15.570 20.760 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.070 20.460 25.570 34.090 --1998÷2007 11.630 18.210 22.760 30.340 --1978÷1997 10.590 16.570 20.710 27.620 --1967÷1977 9.800 15.340 19.180 25.570 --

inainte de anul 1967 7.580 11.860 14.830 19.770 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.890 18.610 23.270 31.020 --1998÷2007 10.580 16.570 20.710 27.610 --1978÷1997 9.630 15.080 18.850 25.130 --1967÷1977 8.920 13.960 17.450 23.270 --

inainte de anul 1967 6.900 10.800 13.500 17.990 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

167

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 169: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.5.1 - ZONA 21-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.740 37.910 49.280 60.650 89.4601998÷2007 20.240 33.740 43.860 53.980 79.6201978÷1997 18.420 30.710 39.920 49.130 72.4701967÷1977 17.060 28.430 36.960 45.490 67.100

inainte de anul 1967 13.190 21.990 28.580 35.180 51.890

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.620 41.030 53.340 65.660 96.8401998÷2007 21.910 36.520 47.480 58.430 86.1901978÷1997 19.940 33.240 43.210 53.180 78.4401967÷1977 18.470 30.780 40.010 49.240 72.630

inainte de anul 1967 14.280 23.800 30.940 38.080 56.170

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.450 39.080 50.800 62.530 92.2301998÷2007 20.870 34.780 45.220 55.650 82.0801978÷1997 18.990 31.660 41.150 50.650 74.7101967÷1977 17.590 29.310 38.100 46.900 69.170

inainte de anul 1967 13.600 22.670 29.470 36.270 53.490

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.340 35.560 46.230 56.900 83.9301998÷2007 18.990 31.650 41.150 50.640 74.7001978÷1997 17.280 28.810 37.450 46.090 67.9801967÷1977 16.000 26.670 34.670 42.680 62.950

inainte de anul 1967 12.380 20.630 26.810 33.000 48.680

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

168

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 170: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.5.2 - ZONA 21-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.660 36.100 46.930 57.760 85.2001998÷2007 19.280 32.130 41.770 51.410 75.8301978÷1997 17.550 29.240 38.020 46.790 69.0101967÷1977 16.250 27.080 35.200 43.320 63.900

inainte de anul 1967 12.560 20.940 27.220 33.500 49.420

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.450 39.080 50.800 62.530 92.2301998÷2007 20.870 34.780 45.220 55.650 82.0801978÷1997 18.990 31.660 41.150 50.650 74.7101967÷1977 17.590 29.310 38.100 46.900 69.170

inainte de anul 1967 13.600 22.670 29.470 36.270 53.490

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.330 37.220 48.390 59.550 87.8401998÷2007 19.880 33.130 43.060 53.000 78.1801978÷1997 18.090 30.150 39.190 48.240 71.1501967÷1977 16.750 27.910 36.290 44.660 65.880

inainte de anul 1967 12.950 21.590 28.060 34.540 50.950

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.320 33.870 44.030 54.190 79.9301998÷2007 18.090 30.140 39.190 48.230 71.1401978÷1997 16.460 27.430 35.660 43.900 64.7501967÷1977 15.240 25.400 33.020 40.640 59.950

inainte de anul 1967 11.790 19.640 25.540 31.430 46.360

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

169

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 171: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.5.3 - ZONA 21-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.950 23.390 31.190 38.990 --1998÷2007 13.300 20.820 27.760 34.700 --1978÷1997 12.110 18.950 25.270 31.580 --1967÷1977 11.210 17.550 23.390 29.240 --

inainte de anul 1967 8.670 13.570 18.090 22.610 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.180 25.320 33.770 42.210 --1998÷2007 14.400 22.540 30.050 37.560 --1978÷1997 13.110 20.510 27.350 34.190 --1967÷1977 12.130 18.990 25.320 31.660 --

inainte de anul 1967 9.380 14.690 19.580 24.480 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.410 24.120 32.160 40.200 --1998÷2007 13.710 21.470 28.620 35.780 --1978÷1997 12.480 19.540 26.050 32.560 --1967÷1977 11.560 18.090 24.120 30.150 --

inainte de anul 1967 8.940 13.990 18.650 23.310 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.020 21.950 29.260 36.580 --1998÷2007 12.480 19.530 26.040 32.560 --1978÷1997 11.360 17.780 23.700 29.630 --1967÷1977 10.520 16.460 21.950 27.430 --

inainte de anul 1967 8.130 12.730 16.970 21.220 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

170

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 172: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 7.5.4 - ZONA 21-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.700 19.890 24.860 33.140 --1998÷2007 11.310 17.700 22.120 29.500 --1978÷1997 10.290 16.110 20.130 26.850 --1967÷1977 9.530 14.910 18.640 24.860 --

inainte de anul 1967 7.370 11.530 14.420 19.220 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 13.750 21.530 26.910 35.880 --1998÷2007 12.240 19.160 23.950 31.930 --1978÷1997 11.140 17.440 21.790 29.060 --1967÷1977 10.310 16.140 20.180 26.910 --

inainte de anul 1967 7.980 12.480 15.610 20.810 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.100 20.500 25.630 34.170 --1998÷2007 11.660 18.250 22.810 30.410 --1978÷1997 10.610 16.610 20.760 27.680 --1967÷1977 9.820 15.380 19.220 25.630 --

inainte de anul 1967 7.600 11.890 14.860 19.820 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.920 18.660 23.320 31.090 --1998÷2007 10.610 16.600 20.750 27.670 --1978÷1997 9.650 15.110 18.890 25.180 --1967÷1977 8.940 13.990 17.490 23.320 --

inainte de anul 1967 6.910 10.820 13.530 18.030 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

171

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 173: Apartament situat la PARTER

172

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 174: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

173

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 175: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.1.1 - ZONA 22-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.860 39.760 51.690 63.620 93.8401998÷2007 21.230 35.390 46.010 56.620 83.5201978÷1997 19.330 32.210 41.870 51.530 76.0101967÷1977 17.890 29.820 38.770 47.720 70.380

inainte de anul 1967 13.840 23.060 29.980 36.900 54.430

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.830 43.040 55.960 68.870 101.5801998÷2007 22.990 38.310 49.800 61.290 90.4101978÷1997 20.920 34.870 45.330 55.780 82.2801967÷1977 19.370 32.280 41.970 51.650 76.190

inainte de anul 1967 14.980 24.970 32.460 39.940 58.920

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.600 40.990 53.290 65.590 96.7501998÷2007 21.890 36.480 47.430 58.380 86.1001978÷1997 19.920 33.210 43.170 53.130 78.3601967÷1977 18.450 30.750 39.970 49.190 72.560

inainte de anul 1967 14.270 23.780 30.910 38.040 56.110

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.380 37.300 48.500 59.690 88.0401998÷2007 19.920 33.200 43.160 53.120 78.3501978÷1997 18.130 30.220 39.280 48.350 71.3101967÷1977 16.790 27.980 36.370 44.770 66.030

inainte de anul 1967 12.980 21.640 28.130 34.620 51.060

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

174

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 176: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.1.2 - ZONA 22-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.720 37.870 49.230 60.590 89.3701998÷2007 20.220 33.700 43.820 53.930 79.5401978÷1997 18.410 30.680 39.880 49.080 72.3901967÷1977 17.040 28.400 36.920 45.440 67.030

inainte de anul 1967 13.180 21.970 28.550 35.140 51.840

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.600 40.990 53.290 65.590 96.7501998÷2007 21.890 36.480 47.430 58.380 86.1001978÷1997 19.920 33.210 43.170 53.130 78.3601967÷1977 18.450 30.750 39.970 49.190 72.560

inainte de anul 1967 14.270 23.780 30.910 38.040 56.110

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.430 39.040 50.750 62.470 92.1401998÷2007 20.850 34.750 45.170 55.600 82.0001978÷1997 18.970 31.620 41.110 50.600 74.6301967÷1977 17.570 29.280 38.070 46.850 69.100

inainte de anul 1967 13.590 22.640 29.440 36.230 53.440

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.320 35.530 46.190 56.850 83.8501998÷2007 18.970 31.620 41.110 50.590 74.6201978÷1997 17.270 28.780 37.410 46.040 67.9201967÷1977 15.990 26.650 34.640 42.630 62.880

inainte de anul 1967 12.360 20.610 26.790 32.970 48.630

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

175

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 177: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.1.3 - ZONA 22-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.680 24.540 32.720 40.900 --1998÷2007 13.950 21.840 29.120 36.400 --1978÷1997 12.700 19.880 26.500 33.130 --1967÷1977 11.760 18.410 24.540 30.680 --

inainte de anul 1967 9.090 14.230 18.980 23.720 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.970 26.560 35.420 44.270 --1998÷2007 15.100 23.640 31.520 39.400 --1978÷1997 13.750 21.520 28.690 35.860 --1967÷1977 12.730 19.920 26.560 33.210 --

inainte de anul 1967 9.840 15.410 20.540 25.680 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.160 25.300 33.730 42.170 --1998÷2007 14.390 22.520 30.020 37.530 --1978÷1997 13.090 20.490 27.320 34.150 --1967÷1977 12.120 18.970 25.300 31.620 --

inainte de anul 1967 9.370 14.670 19.560 24.460 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.710 23.020 30.700 38.370 --1998÷2007 13.090 20.490 27.320 34.150 --1978÷1997 11.910 18.650 24.860 31.080 --1967÷1977 11.030 17.270 23.020 28.780 --

inainte de anul 1967 8.530 13.350 17.800 22.250 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

176

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 178: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.1.4 - ZONA 22-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.330 20.860 26.070 34.770 --1998÷2007 11.860 18.560 23.210 30.940 --1978÷1997 10.790 16.900 21.120 28.160 --1967÷1977 10.000 15.640 19.560 26.070 --

inainte de anul 1967 7.730 12.100 15.120 20.160 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.430 22.580 28.220 37.630 --1998÷2007 12.840 20.100 25.120 33.490 --1978÷1997 11.680 18.290 22.860 30.480 --1967÷1977 10.820 16.930 21.170 28.220 --

inainte de anul 1967 8.370 13.100 16.370 21.830 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.740 21.500 26.880 35.840 --1998÷2007 12.230 19.140 23.920 31.900 --1978÷1997 11.130 17.420 21.770 29.030 --1967÷1977 10.300 16.130 20.160 26.880 --

inainte de anul 1967 7.970 12.470 15.590 20.790 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.500 19.570 24.460 32.610 --1998÷2007 11.130 17.420 21.770 29.030 --1978÷1997 10.130 15.850 19.810 26.420 --1967÷1977 9.380 14.680 18.350 24.460 --

inainte de anul 1967 7.250 11.350 14.190 18.920 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

177

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 179: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.2.1 - ZONA 22-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.980 39.970 51.960 63.950 94.3301998÷2007 21.340 35.570 46.250 56.920 83.9501978÷1997 19.430 32.380 42.090 51.800 76.4101967÷1977 17.990 29.980 38.970 47.960 70.750

inainte de anul 1967 13.910 23.180 30.140 37.090 54.710

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.960 43.270 56.250 69.230 102.1101998÷2007 23.100 38.510 50.060 61.610 90.8801978÷1997 21.030 35.050 45.560 56.070 82.7101967÷1977 19.470 32.450 42.190 51.920 76.580

inainte de anul 1967 15.060 25.090 32.620 40.150 59.220

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.720 41.210 53.570 65.930 97.2501998÷2007 22.000 36.670 47.680 58.680 86.5501978÷1997 20.030 33.380 43.390 53.400 78.7701967÷1977 18.540 30.910 40.180 49.450 72.940

inainte de anul 1967 14.340 23.900 31.070 38.240 56.400

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.500 37.500 48.750 60.000 88.5001998÷2007 20.020 33.370 43.390 53.400 78.7601978÷1997 18.220 30.370 39.490 48.600 71.6801967÷1977 16.870 28.120 36.560 45.000 66.370

inainte de anul 1967 13.050 21.750 28.270 34.800 51.330

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

178

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 180: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.2.2 - ZONA 22-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.840 38.070 49.490 60.910 89.8401998÷2007 20.330 33.880 44.040 54.210 79.9601978÷1997 18.500 30.830 40.080 49.340 72.7701967÷1977 17.130 28.550 37.120 45.680 67.380

inainte de anul 1967 13.250 22.080 28.700 35.330 52.110

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.720 41.210 53.570 65.930 97.2501998÷2007 22.000 36.670 47.680 58.680 86.5501978÷1997 20.030 33.380 43.390 53.400 78.7701967÷1977 18.540 30.910 40.180 49.450 72.940

inainte de anul 1967 14.340 23.900 31.070 38.240 56.400

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.550 39.240 51.020 62.790 92.6201998÷2007 20.960 34.930 45.410 55.880 82.4301978÷1997 19.070 31.790 41.320 50.860 75.0201967÷1977 17.660 29.430 38.260 47.090 69.460

inainte de anul 1967 13.660 22.760 29.590 36.420 53.720

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.430 35.710 46.430 57.140 84.2801998÷2007 19.070 31.780 41.320 50.850 75.0101978÷1997 17.360 28.930 37.610 46.280 68.2701967÷1977 16.070 26.780 34.820 42.850 63.210

inainte de anul 1967 12.430 20.710 26.930 33.140 48.880

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

179

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 181: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.2.3 - ZONA 22-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.760 24.670 32.890 41.110 --1998÷2007 14.030 21.950 29.270 36.590 --1978÷1997 12.770 19.980 26.640 33.300 --1967÷1977 11.820 18.500 24.670 30.830 --

inainte de anul 1967 9.140 14.310 19.080 23.850 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.060 26.700 35.600 44.500 --1998÷2007 15.180 23.760 31.690 39.610 --1978÷1997 13.820 21.630 28.840 36.050 --1967÷1977 12.790 20.030 26.700 33.380 --

inainte de anul 1967 9.890 15.490 20.650 25.810 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.250 25.430 33.910 42.380 --1998÷2007 14.460 22.630 30.180 37.720 --1978÷1997 13.160 20.600 27.460 34.330 --1967÷1977 12.190 19.070 25.430 31.790 --

inainte de anul 1967 9.420 14.750 19.670 24.580 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.780 23.140 30.860 38.570 --1998÷2007 13.160 20.600 27.460 34.330 --1978÷1997 11.980 18.740 24.990 31.240 --1967÷1977 11.090 17.360 23.140 28.930 --

inainte de anul 1967 8.580 13.420 17.900 22.370 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

180

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 182: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.2.4 - ZONA 22-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.400 20.970 26.210 34.950 --1998÷2007 11.920 18.660 23.330 31.100 --1978÷1997 10.850 16.980 21.230 28.310 --1967÷1977 10.050 15.730 19.660 26.210 --

inainte de anul 1967 7.770 12.160 15.200 20.270 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.500 22.700 28.370 37.830 --1998÷2007 12.910 20.200 25.250 33.670 --1978÷1997 11.750 18.380 22.980 30.640 --1967÷1977 10.880 17.020 21.280 28.370 --

inainte de anul 1967 8.410 13.160 16.460 21.940 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.810 21.620 27.020 36.030 --1998÷2007 12.290 19.240 24.050 32.060 --1978÷1997 11.190 17.510 21.890 29.180 --1967÷1977 10.360 16.210 20.260 27.020 --

inainte de anul 1967 8.010 12.540 15.670 20.900 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.570 19.670 24.590 32.780 --1998÷2007 11.180 17.510 21.880 29.180 --1978÷1997 10.180 15.930 19.920 26.560 --1967÷1977 9.430 14.750 18.440 24.590 --

inainte de anul 1967 7.290 11.410 14.260 19.010 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

181

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 183: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

182

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 184: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.3.1 - ZONA 22-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.080 40.140 52.180 64.220 94.7201998÷2007 21.430 35.720 46.440 57.150 84.3001978÷1997 19.510 32.510 42.260 52.020 76.7201967÷1977 18.060 30.100 39.130 48.160 71.040

inainte de anul 1967 13.970 23.280 30.260 37.250 54.940

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.070 43.450 56.480 69.510 102.5301998÷2007 23.200 38.670 50.270 61.870 91.2501978÷1997 21.110 35.190 45.750 56.310 83.0501967÷1977 19.550 32.580 42.360 52.130 76.900

inainte de anul 1967 15.120 25.200 32.760 40.320 59.470

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.830 41.380 53.790 66.200 97.6501998÷2007 22.100 36.830 47.870 58.920 86.9101978÷1997 20.110 33.520 43.570 53.620 79.1001967÷1977 18.620 31.030 40.340 49.650 73.240

inainte de anul 1967 14.400 24.000 31.200 38.400 56.640

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.590 37.650 48.950 60.240 88.8601998÷2007 20.110 33.510 43.560 53.620 79.0901978÷1997 18.300 30.500 39.650 48.800 71.9801967÷1977 16.940 28.240 36.710 45.180 66.650

inainte de anul 1967 13.100 21.840 28.390 34.940 51.540

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

183

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 185: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.3.2 - ZONA 22-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.930 38.220 49.690 61.160 90.2101998÷2007 20.410 34.020 44.230 54.430 80.2901978÷1997 18.580 30.960 40.250 49.540 73.0701967÷1977 17.200 28.670 37.270 45.870 67.660

inainte de anul 1967 13.300 22.170 28.820 35.470 52.320

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.830 41.380 53.790 66.200 97.6501998÷2007 22.100 36.830 47.870 58.920 86.9101978÷1997 20.110 33.520 43.570 53.620 79.1001967÷1977 18.620 31.030 40.340 49.650 73.240

inainte de anul 1967 14.400 24.000 31.200 38.400 56.640

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.640 39.410 51.230 63.050 93.0001998÷2007 21.040 35.070 45.590 56.110 82.7701978÷1997 19.150 31.920 41.500 51.070 75.3301967÷1977 17.730 29.550 38.420 47.290 69.750

inainte de anul 1967 13.710 22.860 29.710 36.570 53.940

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.520 35.860 46.620 57.380 84.6301998÷2007 19.150 31.920 41.490 51.060 75.3201978÷1997 17.430 29.050 37.760 46.470 68.5501967÷1977 16.140 26.890 34.960 43.030 63.470

inainte de anul 1967 12.480 20.800 27.040 33.280 49.090

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

184

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 186: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.3.3 - ZONA 22-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.820 24.770 33.030 41.280 --1998÷2007 14.080 22.040 29.390 36.740 --1978÷1997 12.820 20.060 26.750 33.440 --1967÷1977 11.870 18.580 24.770 30.960 --

inainte de anul 1967 9.180 14.370 19.150 23.940 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.130 26.810 35.750 44.690 --1998÷2007 15.250 23.860 31.820 39.770 --1978÷1997 13.880 21.720 28.960 36.200 --1967÷1977 12.850 20.110 26.810 33.520 --

inainte de anul 1967 9.940 15.550 20.730 25.920 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.310 25.540 34.050 42.560 --1998÷2007 14.520 22.730 30.300 37.880 --1978÷1997 13.210 20.680 27.580 34.470 --1967÷1977 12.240 19.150 25.540 31.920 --

inainte de anul 1967 9.460 14.810 19.750 24.680 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.850 23.240 30.980 38.730 --1998÷2007 13.210 20.680 27.570 34.470 --1978÷1997 12.030 18.820 25.100 31.370 --1967÷1977 11.130 17.430 23.240 29.050 --

inainte de anul 1967 8.610 13.480 17.970 22.460 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

185

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 187: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.3.4 - ZONA 22-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.450 21.050 26.320 35.090 --1998÷2007 11.970 18.740 23.420 31.230 --1978÷1997 10.900 17.050 21.320 28.420 --1967÷1977 10.090 15.790 19.740 26.320 --

inainte de anul 1967 7.800 12.210 15.260 20.350 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.560 22.790 28.490 37.980 --1998÷2007 12.960 20.280 25.350 33.810 --1978÷1997 11.790 18.460 23.080 30.770 --1967÷1977 10.920 17.090 21.370 28.490 --

inainte de anul 1967 8.450 13.220 16.520 22.030 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.870 21.710 27.130 36.180 --1998÷2007 12.340 19.320 24.150 32.200 --1978÷1997 11.230 17.580 21.980 29.300 --1967÷1977 10.400 16.280 20.350 27.130 --

inainte de anul 1967 8.040 12.590 15.740 20.980 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.620 19.750 24.690 32.920 --1998÷2007 11.230 17.580 21.970 29.300 --1978÷1997 10.220 16.000 20.000 26.660 --1967÷1977 9.460 14.810 18.520 24.690 --

inainte de anul 1967 7.320 11.460 14.320 19.090 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

186

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 188: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.4.1 - ZONA 22-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.910 39.850 51.800 63.750 94.0401998÷2007 21.280 35.460 46.100 56.740 83.6901978÷1997 19.370 32.280 41.960 51.640 76.1701967÷1977 17.930 29.890 38.850 47.820 70.530

inainte de anul 1967 13.870 23.110 30.040 36.980 54.540

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.880 43.130 56.070 69.010 101.7901998÷2007 23.030 38.390 49.910 61.420 90.6001978÷1997 20.960 34.940 45.420 55.900 82.4501967÷1977 19.410 32.350 42.050 51.760 76.350

inainte de anul 1967 15.010 25.020 32.520 40.030 59.040

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.650 41.080 53.400 65.730 96.9501998÷2007 21.940 36.560 47.530 58.500 86.2801978÷1997 19.960 33.270 43.260 53.240 78.5301967÷1977 18.490 30.810 40.050 49.290 72.710

inainte de anul 1967 14.300 23.830 30.970 38.120 56.230

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.430 37.380 48.600 59.810 88.2201998÷2007 19.960 33.270 43.250 53.230 78.5201978÷1997 18.170 30.280 39.360 48.450 71.4601967÷1977 16.820 28.040 36.450 44.860 66.170

inainte de anul 1967 13.010 21.680 28.190 34.690 51.170

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

187

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 189: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.4.2 - ZONA 22-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.770 37.950 49.330 60.720 89.5601998÷2007 20.260 33.770 43.910 54.040 79.7101978÷1997 18.440 30.740 39.960 49.180 72.5401967÷1977 17.080 28.460 37.000 45.540 67.170

inainte de anul 1967 13.210 22.010 28.610 35.220 51.950

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.650 41.080 53.400 65.730 96.9501998÷2007 21.940 36.560 47.530 58.500 86.2801978÷1997 19.960 33.270 43.260 53.240 78.5301967÷1977 18.490 30.810 40.050 49.290 72.710

inainte de anul 1967 14.300 23.830 30.970 38.120 56.230

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.470 39.120 50.860 62.600 92.3301998÷2007 20.890 34.820 45.270 55.710 82.1701978÷1997 19.010 31.690 41.200 50.700 74.7901967÷1977 17.610 29.340 38.140 46.950 69.250

inainte de anul 1967 13.610 22.690 29.500 36.310 53.550

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.360 35.600 46.280 56.960 84.0201998÷2007 19.010 31.690 41.190 50.700 74.7801978÷1997 17.300 28.840 37.490 46.140 68.0601967÷1977 16.020 26.700 34.710 42.720 63.020

inainte de anul 1967 12.390 20.650 26.840 33.040 48.730

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

188

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 190: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.4.3 - ZONA 22-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.710 24.590 32.790 40.990 --1998÷2007 13.980 21.890 29.180 36.480 --1978÷1997 12.730 19.920 26.560 33.200 --1967÷1977 11.780 18.440 24.590 30.740 --

inainte de anul 1967 9.110 14.260 19.020 23.770 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.010 26.620 35.490 44.370 --1998÷2007 15.140 23.690 31.590 39.490 --1978÷1997 13.780 21.560 28.750 35.940 --1967÷1977 12.760 19.960 26.620 33.270 --

inainte de anul 1967 9.860 15.440 20.590 25.730 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.200 25.350 33.800 42.250 --1998÷2007 14.420 22.560 30.080 37.610 --1978÷1997 13.120 20.530 27.380 34.220 --1967÷1977 12.150 19.010 25.350 31.690 --

inainte de anul 1967 9.390 14.700 19.610 24.510 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.740 23.070 30.760 38.450 --1998÷2007 13.120 20.530 27.380 34.220 --1978÷1997 11.940 18.690 24.920 31.140 --1967÷1977 11.050 17.300 23.070 28.840 --

inainte de anul 1967 8.550 13.380 17.840 22.300 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

189

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 191: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.4.4 - ZONA 22-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.350 20.900 26.130 34.840 --1998÷2007 11.890 18.600 23.250 31.010 --1978÷1997 10.820 16.930 21.160 28.220 --1967÷1977 10.020 15.680 19.600 26.130 --

inainte de anul 1967 7.750 12.120 15.150 20.210 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.460 22.630 28.280 37.710 --1998÷2007 12.870 20.140 25.170 33.560 --1978÷1997 11.710 18.330 22.910 30.550 --1967÷1977 10.840 16.970 21.210 28.280 --

inainte de anul 1967 8.380 13.120 16.400 21.870 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.770 21.550 26.940 35.910 --1998÷2007 12.250 19.180 23.970 31.960 --1978÷1997 11.150 17.450 21.820 29.090 --1967÷1977 10.330 16.160 20.200 26.940 --

inainte de anul 1967 7.990 12.500 15.620 20.830 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.530 19.610 24.510 32.680 --1998÷2007 11.150 17.450 21.820 29.090 --1978÷1997 10.150 15.880 19.850 26.470 --1967÷1977 9.400 14.710 18.380 24.510 --

inainte de anul 1967 7.270 11.370 14.220 18.960 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

190

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 192: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

191

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 193: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.5.1 - ZONA 22-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.030 40.050 52.070 64.080 94.5301998÷2007 21.390 35.650 46.340 57.040 84.1301978÷1997 19.470 32.440 42.180 51.910 76.5701967÷1977 18.020 30.040 39.050 48.060 70.890

inainte de anul 1967 13.940 23.230 30.200 37.170 54.820

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.010 43.360 56.360 69.370 102.3201998÷2007 23.150 38.590 50.160 61.740 91.0701978÷1997 21.070 35.120 45.650 56.190 82.8801967÷1977 19.510 32.520 42.270 52.030 76.740

inainte de anul 1967 15.090 25.150 32.690 40.230 59.350

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.780 41.290 53.680 66.070 97.4501998÷2007 22.050 36.750 47.770 58.800 86.7301978÷1997 20.070 33.450 43.480 53.510 78.9301967÷1977 18.580 30.970 40.260 49.550 73.090

inainte de anul 1967 14.370 23.950 31.130 38.320 56.520

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.550 37.580 48.850 60.120 88.6801998÷2007 20.070 33.440 43.470 53.510 78.9201978÷1997 18.260 30.440 39.570 48.700 71.8301967÷1977 16.910 28.180 36.640 45.090 66.510

inainte de anul 1967 13.080 21.790 28.330 34.870 51.430

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

192

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 194: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.5.2 - ZONA 22-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.890 38.150 49.590 61.030 90.0201998÷2007 20.370 33.950 44.130 54.320 80.1201978÷1997 18.540 30.900 40.170 49.440 72.9201967÷1977 17.170 28.610 37.190 45.770 67.520

inainte de anul 1967 13.270 22.120 28.760 35.400 52.210

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.780 41.290 53.680 66.070 97.4501998÷2007 22.050 36.750 47.770 58.800 86.7301978÷1997 20.070 33.450 43.480 53.510 78.9301967÷1977 18.580 30.970 40.260 49.550 73.090

inainte de anul 1967 14.370 23.950 31.130 38.320 56.520

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.600 39.330 51.120 62.920 92.8101998÷2007 21.000 35.000 45.500 56.000 82.6001978÷1997 19.110 31.850 41.410 50.970 75.1701967÷1977 17.700 29.490 38.340 47.190 69.610

inainte de anul 1967 13.690 22.810 29.650 36.490 53.830

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.470 35.790 46.520 57.260 84.4601998÷2007 19.110 31.850 41.400 50.960 75.1701978÷1997 17.390 28.990 37.680 46.380 68.4101967÷1977 16.100 26.840 34.890 42.940 63.340

inainte de anul 1967 12.450 20.760 26.980 33.210 48.980

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

193

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 195: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.5.3 - ZONA 22-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.790 24.720 32.960 41.200 --1998÷2007 14.060 22.000 29.330 36.670 --1978÷1997 12.790 20.020 26.700 33.370 --1967÷1977 11.840 18.540 24.720 30.900 --

inainte de anul 1967 9.160 14.340 19.120 23.890 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.090 26.760 35.680 44.600 --1998÷2007 15.210 23.810 31.750 39.690 --1978÷1997 13.850 21.670 28.900 36.120 --1967÷1977 12.820 20.070 26.760 33.450 --

inainte de anul 1967 9.910 15.520 20.690 25.870 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.280 25.480 33.980 42.470 --1998÷2007 14.490 22.680 30.240 37.800 --1978÷1997 13.190 20.640 27.520 34.400 --1967÷1977 12.210 19.110 25.480 31.850 --

inainte de anul 1967 9.440 14.780 19.710 24.630 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.820 23.190 30.920 38.650 --1998÷2007 13.190 20.640 27.520 34.400 --1978÷1997 12.000 18.780 25.040 31.310 --1967÷1977 11.110 17.390 23.190 28.990 --

inainte de anul 1967 8.590 13.450 17.930 22.420 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

194

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 196: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.5.4 - ZONA 22-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.420 21.010 26.260 35.020 --1998÷2007 11.950 18.700 23.370 31.170 --1978÷1997 10.870 17.020 21.270 28.360 --1967÷1977 10.070 15.760 19.700 26.260 --

inainte de anul 1967 7.790 12.190 15.230 20.310 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.530 22.740 28.430 37.910 --1998÷2007 12.930 20.240 25.300 33.740 --1978÷1997 11.770 18.420 23.030 30.700 --1967÷1977 10.900 17.060 21.320 28.430 --

inainte de anul 1967 8.430 13.190 16.490 21.990 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.840 21.660 27.080 36.100 --1998÷2007 12.320 19.280 24.100 32.130 --1978÷1997 11.210 17.540 21.930 29.240 --1967÷1977 10.380 16.250 20.310 27.080 --

inainte de anul 1967 8.030 12.560 15.700 20.940 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.590 19.710 24.640 32.850 --1998÷2007 11.210 17.540 21.930 29.240 --1978÷1997 10.200 15.970 19.960 26.610 --1967÷1977 9.440 14.780 18.480 24.640 --

inainte de anul 1967 7.300 11.430 14.290 19.050 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

195

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 197: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.6.1 - ZONA 22-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.130 40.220 52.280 64.350 94.9101998÷2007 21.480 35.790 46.530 57.270 84.4701978÷1997 19.550 32.580 42.350 52.120 76.8801967÷1977 18.100 30.160 39.210 48.260 71.190

inainte de anul 1967 14.000 23.330 30.320 37.320 55.050

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.120 43.530 56.600 69.660 102.7401998÷2007 23.250 38.750 50.370 61.990 91.4401978÷1997 21.160 35.260 45.840 56.420 83.2201967÷1977 19.590 32.650 42.450 52.240 77.060

inainte de anul 1967 15.150 25.250 32.830 40.400 59.590

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.880 41.460 53.900 66.340 97.8501998÷2007 22.140 36.900 47.970 59.040 87.0901978÷1997 20.150 33.580 43.660 53.730 79.2601967÷1977 18.660 31.100 40.430 49.750 73.390

inainte de anul 1967 14.430 24.050 31.260 38.480 56.750

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.640 37.730 49.050 60.370 89.0401998÷2007 20.150 33.580 43.650 53.730 79.2501978÷1997 18.340 30.560 39.730 48.900 72.1301967÷1977 16.980 28.300 36.790 45.280 66.780

inainte de anul 1967 13.130 21.880 28.450 35.010 51.650

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

196

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 198: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.6.2 - ZONA 22-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.980 38.300 49.790 61.280 90.3901998÷2007 20.450 34.090 44.320 54.540 80.4501978÷1997 18.620 31.030 40.330 49.640 73.2201967÷1977 17.240 28.730 37.350 45.960 67.800

inainte de anul 1967 13.330 22.220 28.880 35.550 52.430

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.880 41.460 53.900 66.340 97.8501998÷2007 22.140 36.900 47.970 59.040 87.0901978÷1997 20.150 33.580 43.660 53.730 79.2601967÷1977 18.660 31.100 40.430 49.750 73.390

inainte de anul 1967 14.430 24.050 31.260 38.480 56.750

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.690 39.490 51.330 63.180 93.1901998÷2007 21.090 35.140 45.690 56.230 82.9401978÷1997 19.190 31.980 41.580 51.180 75.4801967÷1977 17.770 29.620 38.500 47.380 69.890

inainte de anul 1967 13.740 22.900 29.770 36.640 54.050

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.560 35.930 46.710 57.490 84.8001998÷2007 19.190 31.980 41.580 51.170 75.4701978÷1997 17.460 29.110 37.840 46.570 68.6901967÷1977 16.170 26.950 35.040 43.120 63.600

inainte de anul 1967 12.500 20.840 27.090 33.350 49.190

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

197

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 199: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.6.3 - ZONA 22-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.860 24.820 33.090 41.370 --1998÷2007 14.110 22.090 29.450 36.820 --1978÷1997 12.840 20.100 26.810 33.510 --1967÷1977 11.890 18.620 24.820 31.030 --

inainte de anul 1967 9.200 14.400 19.190 23.990 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.170 26.870 35.820 44.780 --1998÷2007 15.280 23.910 31.880 39.850 --1978÷1997 13.900 21.760 29.020 36.270 --1967÷1977 12.870 20.150 26.870 33.580 --

inainte de anul 1967 9.960 15.580 20.780 25.970 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.350 25.590 34.120 42.650 --1998÷2007 14.550 22.770 30.360 37.960 --1978÷1997 13.240 20.730 27.630 34.540 --1967÷1977 12.260 19.190 25.590 31.980 --

inainte de anul 1967 9.480 14.840 19.790 24.730 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.880 23.280 31.050 38.810 --1998÷2007 13.240 20.720 27.630 34.540 --1978÷1997 12.050 18.860 25.150 31.430 --1967÷1977 11.160 17.460 23.280 29.110 --

inainte de anul 1967 8.630 13.510 18.010 22.510 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

198

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 200: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 8.6.4 - ZONA 22-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.480 21.100 26.370 35.160 --1998÷2007 12.000 18.780 23.470 31.290 --1978÷1997 10.920 17.090 21.360 28.480 --1967÷1977 10.110 15.820 19.780 26.370 --

inainte de anul 1967 7.820 12.240 15.300 20.390 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.590 22.840 28.550 38.060 --1998÷2007 12.990 20.330 25.410 33.880 --1978÷1997 11.820 18.500 23.120 30.830 --1967÷1977 10.940 17.130 21.410 28.550 --

inainte de anul 1967 8.460 13.250 16.560 22.080 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.900 21.750 27.190 36.250 --1998÷2007 12.370 19.360 24.200 32.260 --1978÷1997 11.260 17.620 22.020 29.360 --1967÷1977 10.420 16.310 20.390 27.190 --

inainte de anul 1967 8.060 12.610 15.770 21.020 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.650 19.790 24.740 32.990 --1998÷2007 11.250 17.620 22.020 29.360 --1978÷1997 10.240 16.030 20.040 26.720 --1967÷1977 9.480 14.840 18.560 24.740 --

inainte de anul 1967 7.330 11.480 14.350 19.130 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

199

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 201: Apartament situat la PARTER

200

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 202: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

201

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 203: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.1.1 - ZONA 23-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.630 44.380 57.700 71.010 104.7501998÷2007 23.700 39.500 51.350 63.200 93.2201978÷1997 21.570 35.950 46.740 57.520 84.8401967÷1977 19.970 33.290 43.270 53.260 78.560

inainte de anul 1967 15.450 25.740 33.470 41.190 60.750

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.830 48.040 62.460 76.870 113.3901998÷2007 25.660 42.760 55.590 68.420 100.9101978÷1997 23.350 38.920 50.590 62.270 91.8401967÷1977 21.620 36.030 46.840 57.650 85.040

inainte de anul 1967 16.720 27.870 36.230 44.590 65.760

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.450 45.760 59.480 73.210 107.9901998÷2007 24.430 40.720 52.940 65.160 96.1101978÷1997 22.240 37.060 48.180 59.300 87.4701967÷1977 20.590 34.320 44.610 54.910 80.990

inainte de anul 1967 15.920 26.540 34.500 42.460 62.630

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.980 41.640 54.130 66.620 98.2701998÷2007 22.240 37.060 48.180 59.290 87.4601978÷1997 20.240 33.730 43.850 53.960 79.6001967÷1977 18.740 31.230 40.600 49.970 73.700

inainte de anul 1967 14.490 24.150 31.400 38.640 57.000

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

202

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 204: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.1.2 - ZONA 23-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.360 42.270 54.950 67.630 99.7601998÷2007 22.570 37.620 48.910 60.190 88.7901978÷1997 20.540 34.240 44.510 54.780 80.8001967÷1977 19.020 31.700 41.210 50.720 74.820

inainte de anul 1967 14.710 24.520 31.870 39.230 57.860

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.450 45.760 59.480 73.210 107.9901998÷2007 24.430 40.720 52.940 65.160 96.1101978÷1997 22.240 37.060 48.180 59.300 87.4701967÷1977 20.590 34.320 44.610 54.910 80.990

inainte de anul 1967 15.920 26.540 34.500 42.460 62.630

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.150 43.580 56.650 69.720 102.8401998÷2007 23.270 38.780 50.420 62.060 91.5301978÷1997 21.180 35.300 45.890 56.480 83.3001967÷1977 19.610 32.680 42.490 52.290 77.130

inainte de anul 1967 15.170 25.280 32.860 40.440 59.650

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.790 39.660 51.550 63.450 93.5901998÷2007 21.180 35.290 45.880 56.470 83.2901978÷1997 19.270 32.120 41.760 51.390 75.8101967÷1977 17.850 29.740 38.660 47.590 70.190

inainte de anul 1967 13.800 23.000 29.900 36.800 54.280

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

203

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 205: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.1.3 - ZONA 23-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.500 27.390 36.520 45.650 --1998÷2007 15.580 24.380 32.500 40.630 --1978÷1997 14.180 22.190 29.580 36.980 --1967÷1977 13.130 20.540 27.390 34.240 --

inainte de anul 1967 10.150 15.890 21.180 26.480 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.940 29.650 39.530 49.420 --1998÷2007 16.860 26.390 35.190 43.980 --1978÷1997 15.340 24.020 32.020 40.030 --1967÷1977 14.210 22.240 29.650 37.060 --

inainte de anul 1967 10.990 17.200 22.930 28.660 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.040 28.240 37.650 47.060 --1998÷2007 16.060 25.130 33.510 41.890 --1978÷1997 14.610 22.870 30.500 38.120 --1967÷1977 13.530 21.180 28.240 35.300 --

inainte de anul 1967 10.460 16.380 21.840 27.300 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.420 25.700 34.260 42.830 --1998÷2007 14.610 22.870 30.490 38.120 --1978÷1997 13.300 20.810 27.750 34.690 --1967÷1977 12.310 19.270 25.700 32.120 --

inainte de anul 1967 9.520 14.900 19.870 24.840 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

204

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 206: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.1.4 - ZONA 23-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.880 23.280 29.100 38.800 --1998÷2007 13.240 20.720 25.900 34.540 --1978÷1997 12.050 18.860 23.570 31.430 --1967÷1977 11.160 17.460 21.830 29.100 --

inainte de anul 1967 8.630 13.500 16.880 22.510 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.100 25.200 31.500 42.000 --1998÷2007 14.330 22.430 28.040 37.380 --1978÷1997 13.040 20.410 25.520 34.020 --1967÷1977 12.080 18.900 23.630 31.500 --

inainte de anul 1967 9.340 14.620 18.270 24.360 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.340 24.000 30.000 40.000 --1998÷2007 13.650 21.360 26.700 35.600 --1978÷1997 12.420 19.440 24.300 32.400 --1967÷1977 11.500 18.000 22.500 30.000 --

inainte de anul 1967 8.890 13.920 17.400 23.200 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.950 21.840 27.300 36.400 --1998÷2007 12.420 19.440 24.300 32.400 --1978÷1997 11.300 17.690 22.120 29.490 --1967÷1977 10.470 16.380 20.480 27.300 --

inainte de anul 1967 8.090 12.670 15.840 21.110 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

205

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 207: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.2.1 - ZONA 23-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.780 44.630 58.020 71.410 105.3301998÷2007 23.830 39.720 51.640 63.560 93.7401978÷1997 21.690 36.150 47.000 57.840 85.3201967÷1977 20.080 33.470 43.520 53.560 79.000

inainte de anul 1967 15.530 25.890 33.650 41.420 61.090

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.990 48.310 62.810 77.300 114.0201998÷2007 25.800 43.000 55.900 68.800 101.4801978÷1997 23.480 39.130 50.870 62.610 92.3501967÷1977 21.740 36.230 47.100 57.980 85.510

inainte de anul 1967 16.810 28.020 36.430 44.830 66.130

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.610 46.010 59.820 73.620 108.5901998÷2007 24.570 40.950 53.240 65.520 96.6401978÷1997 22.360 37.270 48.450 59.630 87.9601967÷1977 20.710 34.510 44.860 55.210 81.440

inainte de anul 1967 16.010 26.690 34.690 42.700 62.980

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.120 41.870 54.430 66.990 98.8201998÷2007 22.360 37.270 48.440 59.620 87.9501978÷1997 20.350 33.920 44.090 54.260 80.0401967÷1977 18.840 31.400 40.820 50.250 74.110

inainte de anul 1967 14.570 24.290 31.570 38.860 57.310

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

206

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 208: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.2.2 - ZONA 23-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.500 42.510 55.260 68.010 100.3201998÷2007 22.700 37.830 49.180 60.530 89.2801978÷1997 20.660 34.430 44.760 55.090 81.2601967÷1977 19.130 31.880 41.440 51.010 75.240

inainte de anul 1967 14.790 24.650 32.050 39.450 58.180

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.610 46.010 59.820 73.620 108.5901998÷2007 24.570 40.950 53.240 65.520 96.6401978÷1997 22.360 37.270 48.450 59.630 87.9601967÷1977 20.710 34.510 44.860 55.210 81.440

inainte de anul 1967 16.010 26.690 34.690 42.700 62.980

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.290 43.820 56.970 70.110 103.4201998÷2007 23.400 39.000 50.700 62.400 92.0401978÷1997 21.300 35.500 46.140 56.790 83.7701967÷1977 19.720 32.870 42.730 52.590 77.560

inainte de anul 1967 15.250 25.420 33.040 40.670 59.980

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.930 39.880 51.840 63.800 94.1101998÷2007 21.290 35.490 46.140 56.790 83.7601978÷1997 19.380 32.300 41.990 51.680 76.2301967÷1977 17.940 29.910 38.880 47.850 70.580

inainte de anul 1967 13.880 23.130 30.070 37.010 54.580

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

207

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 209: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.2.3 - ZONA 23-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.600 27.540 36.730 45.910 --1998÷2007 15.660 24.510 32.690 40.860 --1978÷1997 14.250 22.310 29.750 37.180 --1967÷1977 13.200 20.660 27.540 34.430 --

inainte de anul 1967 10.210 15.980 21.300 26.630 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.050 29.820 39.750 49.690 --1998÷2007 16.950 26.540 35.380 44.230 --1978÷1997 15.430 24.150 32.200 40.250 --1967÷1977 14.290 22.360 29.820 37.270 --

inainte de anul 1967 11.050 17.290 23.060 28.820 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.140 28.400 37.860 47.330 --1998÷2007 16.150 25.270 33.700 42.120 --1978÷1997 14.690 23.000 30.670 38.330 --1967÷1977 13.610 21.300 28.400 35.500 --

inainte de anul 1967 10.520 16.470 21.960 27.450 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.510 25.840 34.450 43.070 --1998÷2007 14.690 23.000 30.660 38.330 --1978÷1997 13.370 20.930 27.910 34.880 --1967÷1977 12.380 19.380 25.840 32.300 --

inainte de anul 1967 9.580 14.990 19.980 24.980 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

208

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 210: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.2.4 - ZONA 23-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.960 23.410 29.270 39.020 --1998÷2007 13.310 20.840 26.050 34.730 --1978÷1997 12.120 18.960 23.710 31.610 --1967÷1977 11.220 17.560 21.950 29.270 --

inainte de anul 1967 8.680 13.580 16.970 22.630 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.190 25.340 31.680 42.240 --1998÷2007 14.410 22.560 28.190 37.590 --1978÷1997 13.120 20.530 25.660 34.210 --1967÷1977 12.140 19.010 23.760 31.680 --

inainte de anul 1967 9.390 14.700 18.370 24.500 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.420 24.140 30.170 40.230 --1998÷2007 13.720 21.480 26.850 35.800 --1978÷1997 12.490 19.550 24.440 32.580 --1967÷1977 11.570 18.100 22.630 30.170 --

inainte de anul 1967 8.940 14.000 17.500 23.330 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.030 21.960 27.460 36.610 --1998÷2007 12.490 19.550 24.440 32.580 --1978÷1997 11.370 17.790 22.240 29.650 --1967÷1977 10.520 16.470 20.590 27.460 --

inainte de anul 1967 8.140 12.740 15.920 21.230 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

209

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 211: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

210

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 212: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.3.1 - ZONA 23-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.030 45.040 58.560 72.070 106.3001998÷2007 24.050 40.090 52.120 64.140 94.6101978÷1997 21.890 36.490 47.430 58.380 86.1101967÷1977 20.270 33.780 43.920 54.050 79.730

inainte de anul 1967 15.680 26.130 33.960 41.800 61.660

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 29.260 48.760 63.390 78.010 115.0701998÷2007 26.040 43.400 56.410 69.430 102.4101978÷1997 23.700 39.490 51.340 63.190 93.2101967÷1977 21.940 36.570 47.540 58.510 86.300

inainte de anul 1967 16.970 28.280 36.760 45.250 66.740

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.860 46.440 60.370 74.300 109.5901998÷2007 24.800 41.330 53.730 66.130 97.5401978÷1997 22.570 37.610 48.900 60.180 88.7701967÷1977 20.900 34.830 45.280 55.720 82.190

inainte de anul 1967 16.160 26.930 35.010 43.090 63.560

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.350 42.260 54.940 67.610 99.7301998÷2007 22.570 37.610 48.890 60.180 88.7601978÷1997 20.540 34.230 44.500 54.770 80.7801967÷1977 19.020 31.690 41.200 50.710 74.800

inainte de anul 1967 14.710 24.510 31.860 39.220 57.840

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

211

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 213: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.3.2 - ZONA 23-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.740 42.900 55.770 68.640 101.2401998÷2007 22.910 38.180 49.630 61.090 90.1101978÷1997 20.850 34.750 45.170 55.600 82.0101967÷1977 19.300 32.170 41.830 51.480 75.930

inainte de anul 1967 14.930 24.880 32.350 39.810 58.720

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.860 46.440 60.370 74.300 109.5901998÷2007 24.800 41.330 53.730 66.130 97.5401978÷1997 22.570 37.610 48.900 60.180 88.7701967÷1977 20.900 34.830 45.280 55.720 82.190

inainte de anul 1967 16.160 26.930 35.010 43.090 63.560

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.540 44.230 57.490 70.760 104.3701998÷2007 23.620 39.360 51.170 62.980 92.8901978÷1997 21.490 35.820 46.570 57.320 84.5401967÷1977 19.900 33.170 43.120 53.070 78.280

inainte de anul 1967 15.390 25.650 33.350 41.040 60.540

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.150 40.250 52.320 64.390 94.9801998÷2007 21.490 35.820 46.560 57.310 84.5301978÷1997 19.560 32.600 42.380 52.160 76.9301967÷1977 18.110 30.180 39.240 48.290 71.230

inainte de anul 1967 14.010 23.340 30.350 37.350 55.090

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

212

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 214: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.3.3 - ZONA 23-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.760 27.800 37.060 46.330 --1998÷2007 15.810 24.740 32.990 41.230 --1978÷1997 14.390 22.520 30.020 37.530 --1967÷1977 13.320 20.850 27.800 34.750 --

inainte de anul 1967 10.300 16.120 21.500 26.870 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.230 30.090 40.120 50.150 --1998÷2007 17.110 26.780 35.710 44.640 --1978÷1997 15.570 24.370 32.500 40.620 --1967÷1977 14.420 22.570 30.090 37.610 --

inainte de anul 1967 11.150 17.450 23.270 29.090 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.310 28.660 38.210 47.760 --1998÷2007 16.300 25.510 34.010 42.510 --1978÷1997 14.830 23.210 30.950 38.690 --1967÷1977 13.730 21.490 28.660 35.820 --

inainte de anul 1967 10.620 16.620 22.160 27.700 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.660 26.080 34.770 43.470 --1998÷2007 14.830 23.210 30.950 38.680 --1978÷1997 13.500 21.120 28.170 35.210 --1967÷1977 12.500 19.560 26.080 32.600 --

inainte de anul 1967 9.660 15.130 20.170 25.210 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

213

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 215: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.3.4 - ZONA 23-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.100 23.630 29.540 39.380 --1998÷2007 13.440 21.030 26.290 35.050 --1978÷1997 12.230 19.140 23.920 31.900 --1967÷1977 11.320 17.720 22.150 29.540 --

inainte de anul 1967 8.760 13.700 17.130 22.840 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.340 25.580 31.970 42.630 --1998÷2007 14.540 22.760 28.460 37.940 --1978÷1997 13.240 20.720 25.900 34.530 --1967÷1977 12.260 19.180 23.980 31.970 --

inainte de anul 1967 9.480 14.840 18.540 24.730 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.560 24.360 30.450 40.600 --1998÷2007 13.850 21.680 27.100 36.130 --1978÷1997 12.610 19.730 24.660 32.890 --1967÷1977 11.670 18.270 22.840 30.450 --

inainte de anul 1967 9.030 14.130 17.660 23.550 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.160 22.170 27.710 36.950 --1998÷2007 12.600 19.730 24.660 32.880 --1978÷1997 11.470 17.960 22.440 29.930 --1967÷1977 10.620 16.630 20.780 27.710 --

inainte de anul 1967 8.210 12.860 16.070 21.430 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

214

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 216: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.4.1 - ZONA 23-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.550 45.910 59.680 73.460 108.3501998÷2007 24.520 40.860 53.120 65.380 96.4301978÷1997 22.310 37.190 48.340 59.500 87.7601967÷1977 20.660 34.430 44.760 55.090 81.260

inainte de anul 1967 15.980 26.630 34.620 42.600 62.840

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 29.820 49.700 64.610 79.510 117.2801998÷2007 26.540 44.230 57.500 70.770 104.3801978÷1997 24.150 40.250 52.330 64.410 95.0001967÷1977 22.360 37.270 48.450 59.640 87.960

inainte de anul 1967 17.290 28.820 37.470 46.120 68.030

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.400 47.330 61.530 75.730 111.7001998÷2007 25.270 42.120 54.760 67.400 99.4101978÷1997 23.000 38.340 49.840 61.340 90.4801967÷1977 21.300 35.500 46.150 56.800 83.770

inainte de anul 1967 16.470 27.450 35.690 43.920 64.790

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.840 43.070 55.990 68.910 101.6501998÷2007 23.000 38.330 49.830 61.330 90.4701978÷1997 20.930 34.890 45.350 55.820 82.3301967÷1977 19.380 32.300 41.990 51.680 76.230

inainte de anul 1967 14.990 24.980 32.480 39.970 58.960

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

215

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 217: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.4.2 - ZONA 23-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.230 43.720 56.840 69.960 103.1901998÷2007 23.350 38.910 50.590 62.260 91.8401978÷1997 21.250 35.420 46.040 56.670 83.5801967÷1977 19.680 32.790 42.630 52.470 77.390

inainte de anul 1967 15.220 25.360 32.970 40.580 59.850

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.400 47.330 61.530 75.730 111.7001998÷2007 25.270 42.120 54.760 67.400 99.4101978÷1997 23.000 38.340 49.840 61.340 90.4801967÷1977 21.300 35.500 46.150 56.800 83.770

inainte de anul 1967 16.470 27.450 35.690 43.920 64.790

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.050 45.080 58.600 72.120 106.3801998÷2007 24.070 40.120 52.150 64.190 94.6801978÷1997 21.910 36.510 47.470 58.420 86.1701967÷1977 20.280 33.810 43.950 54.090 79.790

inainte de anul 1967 15.690 26.140 33.990 41.830 61.700

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.610 41.020 53.330 65.630 96.8101998÷2007 21.900 36.510 47.460 58.410 86.1601978÷1997 19.940 33.230 43.190 53.160 78.4101967÷1977 18.460 30.760 39.990 49.220 72.600

inainte de anul 1967 14.270 23.790 30.930 38.070 56.150

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

216

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 218: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.4.3 - ZONA 23-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.100 28.330 37.780 47.220 --1998÷2007 16.110 25.220 33.620 42.030 --1978÷1997 14.660 22.950 30.600 38.250 --1967÷1977 13.580 21.250 28.330 35.420 --

inainte de anul 1967 10.500 16.430 21.910 27.390 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.590 30.670 40.890 51.120 --1998÷2007 17.440 27.300 36.400 45.490 --1978÷1997 15.870 24.840 33.120 41.400 --1967÷1977 14.700 23.000 30.670 38.340 --

inainte de anul 1967 11.360 17.790 23.720 29.650 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.660 29.210 38.950 48.680 --1998÷2007 16.610 26.000 34.660 43.330 --1978÷1997 15.120 23.660 31.550 39.430 --1967÷1977 14.000 21.910 29.210 36.510 --

inainte de anul 1967 10.820 16.940 22.590 28.240 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.980 26.580 35.440 44.300 --1998÷2007 15.110 23.660 31.540 39.430 --1978÷1997 13.760 21.530 28.710 35.880 --1967÷1977 12.740 19.940 26.580 33.230 --

inainte de anul 1967 9.850 15.420 20.560 25.690 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

217

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 219: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.4.4 - ZONA 23-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.390 24.080 30.100 40.140 --1998÷2007 13.690 21.430 26.790 35.720 --1978÷1997 12.460 19.510 24.380 32.510 --1967÷1977 11.540 18.060 22.580 30.100 --

inainte de anul 1967 8.920 13.970 17.460 23.280 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.660 26.070 32.590 43.450 --1998÷2007 14.820 23.200 29.000 38.670 --1978÷1997 13.490 21.120 26.400 35.190 --1967÷1977 12.490 19.550 24.440 32.590 --

inainte de anul 1967 9.660 15.120 18.900 25.200 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 15.860 24.830 31.040 41.380 --1998÷2007 14.120 22.100 27.620 36.830 --1978÷1997 12.850 20.110 25.140 33.520 --1967÷1977 11.900 18.620 23.280 31.040 --

inainte de anul 1967 9.200 14.400 18.000 24.000 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.430 22.590 28.240 37.660 --1998÷2007 12.850 20.110 25.140 33.510 --1978÷1997 11.690 18.300 22.880 30.500 --1967÷1977 10.830 16.950 21.180 28.240 --

inainte de anul 1967 8.370 13.100 16.380 21.840 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

218

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 220: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

219

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 221: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.5.1 - ZONA 23-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.820 46.360 60.270 74.180 109.4201998÷2007 24.760 41.260 53.640 66.020 97.3801978÷1997 22.530 37.550 48.820 60.090 88.6301967÷1977 20.860 34.770 45.210 55.640 82.060

inainte de anul 1967 16.130 26.890 34.960 43.030 63.460

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.110 50.190 65.240 80.300 118.4401998÷2007 26.800 44.670 58.070 71.470 105.4101978÷1997 24.390 40.650 52.850 65.040 95.9401967÷1977 22.580 37.640 48.930 60.230 88.830

inainte de anul 1967 17.470 29.110 37.840 46.570 68.700

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.680 47.800 62.140 76.480 112.8001998÷2007 25.520 42.540 55.300 68.060 100.4001978÷1997 23.230 38.720 50.330 61.950 91.3701967÷1977 21.510 35.850 46.600 57.360 84.600

inainte de anul 1967 16.630 27.720 36.040 44.360 65.430

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.100 43.500 56.550 69.590 102.6501998÷2007 23.230 38.710 50.330 61.940 91.3601978÷1997 21.140 35.230 45.800 56.370 83.1501967÷1977 19.570 32.620 42.410 52.200 76.990

inainte de anul 1967 15.140 25.230 32.800 40.360 59.540

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

220

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 222: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.5.2 - ZONA 23-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.490 44.160 57.400 70.650 104.2101998÷2007 23.580 39.300 51.090 62.880 92.7501978÷1997 21.460 35.770 46.500 57.230 84.4101967÷1977 19.870 33.120 43.050 52.990 78.160

inainte de anul 1967 15.370 25.610 33.290 40.980 60.440

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.680 47.800 62.140 76.480 112.8001998÷2007 25.520 42.540 55.300 68.060 100.4001978÷1997 23.230 38.720 50.330 61.950 91.3701967÷1977 21.510 35.850 46.600 57.360 84.600

inainte de anul 1967 16.630 27.720 36.040 44.360 65.430

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.310 45.520 59.180 72.840 107.4301998÷2007 24.310 40.510 52.670 64.820 95.6101978÷1997 22.120 36.870 47.930 59.000 87.0201967÷1977 20.480 34.140 44.380 54.630 80.570

inainte de anul 1967 15.840 26.400 34.320 42.240 62.310

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.860 41.430 53.850 66.280 97.7601998÷2007 22.120 36.870 47.930 58.990 87.0101978÷1997 20.130 33.550 43.620 53.690 79.1901967÷1977 18.640 31.070 40.390 49.710 73.320

inainte de anul 1967 14.420 24.030 31.230 38.440 56.700

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

221

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 223: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.5.3 - ZONA 23-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.280 28.610 38.150 47.690 --1998÷2007 16.270 25.470 33.950 42.440 --1978÷1997 14.810 23.180 30.900 38.630 --1967÷1977 13.710 21.460 28.610 35.770 --

inainte de anul 1967 10.600 16.600 22.130 27.660 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.790 30.970 41.300 51.620 --1998÷2007 17.610 27.570 36.750 45.940 --1978÷1997 16.030 25.090 33.450 41.810 --1967÷1977 14.840 23.230 30.970 38.720 --

inainte de anul 1967 11.480 17.960 23.950 29.940 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.850 29.500 39.330 49.160 --1998÷2007 16.770 26.250 35.000 43.760 --1978÷1997 15.270 23.890 31.860 39.820 --1967÷1977 14.130 22.120 29.500 36.870 --

inainte de anul 1967 10.930 17.110 22.810 28.510 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.150 26.840 35.790 44.740 --1998÷2007 15.260 23.890 31.850 39.820 --1978÷1997 13.890 21.740 28.990 36.240 --1967÷1977 12.860 20.130 26.840 33.550 --

inainte de anul 1967 9.950 15.570 20.760 25.950 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

222

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 224: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.5.4 - ZONA 23-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.540 24.320 30.400 40.540 --1998÷2007 13.830 21.650 27.060 36.080 --1978÷1997 12.590 19.700 24.630 32.830 --1967÷1977 11.650 18.240 22.800 30.400 --

inainte de anul 1967 9.010 14.110 17.630 23.510 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.820 26.330 32.910 43.880 --1998÷2007 14.970 23.430 29.290 39.050 --1978÷1997 13.620 21.330 26.660 35.540 --1967÷1977 12.620 19.750 24.680 32.910 --

inainte de anul 1967 9.760 15.270 19.090 25.450 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.020 25.070 31.340 41.790 --1998÷2007 14.260 22.320 27.890 37.190 --1978÷1997 12.980 20.310 25.390 33.850 --1967÷1977 12.010 18.810 23.510 31.340 --

inainte de anul 1967 9.290 14.540 18.180 24.240 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.580 22.820 28.520 38.030 --1998÷2007 12.970 20.310 25.380 33.850 --1978÷1997 11.810 18.480 23.100 30.800 --1967÷1977 10.930 17.110 21.390 28.520 --

inainte de anul 1967 8.450 13.230 16.540 22.060 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

223

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 225: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.6.1 - ZONA 23-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 28.070 46.780 60.810 74.840 110.3901998÷2007 24.980 41.630 54.120 66.610 98.2501978÷1997 22.730 37.890 49.260 60.620 89.4201967÷1977 21.050 35.080 45.610 56.130 82.790

inainte de anul 1967 16.280 27.130 35.270 43.410 64.030

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.380 50.630 65.820 81.020 119.5001998÷2007 27.040 45.060 58.580 72.100 106.3501978÷1997 24.610 41.010 53.320 65.620 96.7901967÷1977 22.790 37.980 49.370 60.760 89.620

inainte de anul 1967 17.620 29.370 38.180 46.990 69.310

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.930 48.220 62.690 77.160 113.8101998÷2007 25.750 42.920 55.790 68.670 101.2901978÷1997 23.440 39.060 50.780 62.500 92.1801967÷1977 21.700 36.170 47.020 57.870 85.360

inainte de anul 1967 16.780 27.970 36.360 44.750 66.010

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.330 43.880 57.050 70.210 103.5601998÷2007 23.430 39.060 50.770 62.490 92.1701978÷1997 21.330 35.550 46.210 56.870 83.8901967÷1977 19.750 32.910 42.790 52.660 77.670

inainte de anul 1967 15.270 25.450 33.090 40.720 60.070

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

224

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 226: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.6.2 - ZONA 23-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.730 44.550 57.910 71.280 105.1401998÷2007 23.790 39.650 51.540 63.440 93.5701978÷1997 21.650 36.080 46.910 57.740 85.1601967÷1977 20.050 33.410 43.440 53.460 78.850

inainte de anul 1967 15.500 25.840 33.590 41.340 60.980

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.930 48.220 62.690 77.160 113.8101998÷2007 25.750 42.920 55.790 68.670 101.2901978÷1997 23.440 39.060 50.780 62.500 92.1801967÷1977 21.700 36.170 47.020 57.870 85.360

inainte de anul 1967 16.780 27.970 36.360 44.750 66.010

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.560 45.930 59.710 73.480 108.3901998÷2007 24.530 40.880 53.140 65.400 96.4701978÷1997 22.320 37.200 48.360 59.520 87.7901967÷1977 20.670 34.450 44.780 55.110 81.290

inainte de anul 1967 15.980 26.640 34.630 42.620 62.860

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.080 41.790 54.330 66.870 98.6301998÷2007 22.320 37.200 48.360 59.510 87.7801978÷1997 20.310 33.850 44.010 54.160 79.8901967÷1977 18.810 31.350 40.750 50.150 73.970

inainte de anul 1967 14.540 24.240 31.510 38.780 57.210

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

225

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 227: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.6.3 - ZONA 23-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.440 28.870 38.490 48.110 --1998÷2007 16.410 25.690 34.260 42.820 --1978÷1997 14.940 23.380 31.180 38.970 --1967÷1977 13.830 21.650 28.870 36.080 --

inainte de anul 1967 10.700 16.740 22.320 27.910 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.960 31.250 41.660 52.080 --1998÷2007 17.770 27.810 37.080 46.350 --1978÷1997 16.170 25.310 33.750 42.190 --1967÷1977 14.970 23.440 31.250 39.060 --

inainte de anul 1967 11.580 18.120 24.170 30.210 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.010 29.760 39.680 49.600 --1998÷2007 16.920 26.490 35.320 44.150 --1978÷1997 15.400 24.110 32.140 40.180 --1967÷1977 14.260 22.320 29.760 37.200 --

inainte de anul 1967 11.030 17.260 23.010 28.770 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.300 27.080 36.110 45.140 --1998÷2007 15.400 24.100 32.140 40.170 --1978÷1997 14.020 21.940 29.250 36.560 --1967÷1977 12.980 20.310 27.080 33.850 --

inainte de anul 1967 10.040 15.710 20.940 26.180 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

226

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 228: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 9.6.4 - ZONA 23-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.680 24.540 30.670 40.900 --1998÷2007 13.950 21.840 27.300 36.400 --1978÷1997 12.700 19.880 24.840 33.130 --1967÷1977 11.760 18.400 23.000 30.670 --

inainte de anul 1967 9.090 14.230 17.790 23.720 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.970 26.560 33.200 44.270 --1998÷2007 15.100 23.640 29.550 39.400 --1978÷1997 13.750 21.510 26.890 35.860 --1967÷1977 12.730 19.920 24.900 33.200 --

inainte de anul 1967 9.840 15.410 19.260 25.680 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.160 25.300 31.620 42.160 --1998÷2007 14.380 22.510 28.140 37.520 --1978÷1997 13.090 20.490 25.610 34.150 --1967÷1977 12.120 18.970 23.720 31.620 --

inainte de anul 1967 9.370 14.670 18.340 24.450 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.710 23.020 28.770 38.370 --1998÷2007 13.090 20.490 25.610 34.150 --1978÷1997 11.910 18.650 23.310 31.080 --1967÷1977 11.030 17.260 21.580 28.770 --

inainte de anul 1967 8.530 13.350 16.690 22.250 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

227

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 229: Apartament situat la PARTER

228

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 230: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

229

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 231: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.1.1 - ZONA 24-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 31.750 52.920 68.800 84.680 124.9001998÷2007 28.260 47.100 61.230 75.360 111.1601978÷1997 25.720 42.870 55.730 68.590 101.1701967÷1977 23.820 39.690 51.600 63.510 93.670

inainte de anul 1967 18.420 30.700 39.900 49.110 72.440

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 34.370 57.290 74.470 91.660 135.2001998÷2007 30.590 50.990 66.280 81.580 120.3301978÷1997 27.840 46.400 60.320 74.240 109.5101967÷1977 25.780 42.970 55.860 68.750 101.400

inainte de anul 1967 19.940 33.230 43.190 53.160 78.420

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 32.740 54.560 70.930 87.300 128.7601998÷2007 29.130 48.560 63.130 77.690 114.6001978÷1997 26.520 44.190 57.450 70.710 104.3001967÷1977 24.550 40.920 53.200 65.470 96.570

inainte de anul 1967 18.990 31.640 41.140 50.630 74.680

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 29.790 49.650 64.540 79.440 117.1701998÷2007 26.510 44.190 57.440 70.700 104.2801978÷1997 24.130 40.220 52.280 64.350 94.9101967÷1977 22.340 37.240 48.410 59.580 87.880

inainte de anul 1967 17.280 28.800 37.440 46.070 67.960

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

230

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 232: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.1.2 - ZONA 24-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 30.240 50.400 65.520 80.640 118.9501998÷2007 26.920 44.860 58.320 71.770 105.8701978÷1997 24.500 40.830 53.070 65.320 96.3501967÷1977 22.680 37.800 49.140 60.480 89.210

inainte de anul 1967 17.540 29.230 38.000 46.770 68.990

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 32.740 54.560 70.930 87.300 128.7601998÷2007 29.130 48.560 63.130 77.690 114.6001978÷1997 26.520 44.190 57.450 70.710 104.3001967÷1977 24.550 40.920 53.200 65.470 96.570

inainte de anul 1967 18.990 31.640 41.140 50.630 74.680

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 31.180 51.960 67.550 83.140 122.6301998÷2007 27.750 46.250 60.120 73.990 109.1401978÷1997 25.250 42.090 54.720 67.340 99.3301967÷1977 23.380 38.970 50.660 62.350 91.970

inainte de anul 1967 18.080 30.140 39.180 48.220 71.120

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 28.370 47.280 61.470 75.660 111.5901998÷2007 25.250 42.080 54.710 67.330 99.3201978÷1997 22.980 38.300 49.790 61.280 90.3901967÷1977 21.280 35.460 46.100 56.740 83.690

inainte de anul 1967 16.460 27.430 35.650 43.880 64.720

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

231

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 233: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.1.3 - ZONA 24-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.870 32.660 43.550 54.430 --1998÷2007 18.570 29.070 38.760 48.450 --1978÷1997 16.900 26.460 35.270 44.090 --1967÷1977 15.650 24.500 32.660 40.830 --

inainte de anul 1967 12.100 18.940 25.260 31.570 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 22.590 35.350 47.140 58.920 --1998÷2007 20.100 31.470 41.950 52.440 --1978÷1997 18.300 28.640 38.180 47.730 --1967÷1977 16.940 26.520 35.350 44.190 --

inainte de anul 1967 13.100 20.510 27.340 34.180 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.510 33.670 44.890 56.120 --1998÷2007 19.150 29.970 39.960 49.950 --1978÷1997 17.420 27.270 36.360 45.460 --1967÷1977 16.130 25.250 33.670 42.090 --

inainte de anul 1967 12.480 19.530 26.040 32.550 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.580 30.640 40.850 51.070 --1998÷2007 17.420 27.270 36.360 45.450 --1978÷1997 15.860 24.820 33.090 41.360 --1967÷1977 14.680 22.980 30.640 38.300 --

inainte de anul 1967 11.350 17.770 23.700 29.620 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

232

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 234: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.1.4 - ZONA 24-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.740 27.760 34.700 46.270 --1998÷2007 15.790 24.710 30.880 41.180 --1978÷1997 14.370 22.490 28.110 37.480 --1967÷1977 13.300 20.820 26.030 34.700 --

inainte de anul 1967 10.290 16.100 20.130 26.840 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.200 30.050 37.560 50.090 --1998÷2007 17.090 26.750 33.430 44.580 --1978÷1997 15.550 24.340 30.430 40.570 --1967÷1977 14.400 22.540 28.170 37.560 --

inainte de anul 1967 11.140 17.430 21.790 29.050 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.290 28.620 35.780 47.700 --1998÷2007 16.270 25.470 31.840 42.450 --1978÷1997 14.810 23.180 28.980 38.640 --1967÷1977 13.710 21.470 26.830 35.780 --

inainte de anul 1967 10.610 16.600 20.750 27.670 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.640 26.040 32.560 43.410 --1998÷2007 14.810 23.180 28.970 38.630 --1978÷1997 13.480 21.100 26.370 35.160 --1967÷1977 12.480 19.530 24.420 32.560 --

inainte de anul 1967 9.650 15.110 18.880 25.180 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

233

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 235: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.2.1 - ZONA 24-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 32.350 53.910 70.090 86.260 127.2301998÷2007 28.790 47.980 62.380 76.770 113.2401978÷1997 26.200 43.670 56.770 69.870 103.0601967÷1977 24.260 40.430 52.560 64.700 95.430

inainte de anul 1967 18.760 31.270 40.650 50.030 73.800

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 35.020 58.360 75.870 93.370 137.7301998÷2007 31.160 51.940 67.520 83.100 122.5801978÷1997 28.360 47.270 61.450 75.630 111.5601967÷1977 26.260 43.770 56.900 70.030 103.300

inainte de anul 1967 20.310 33.850 44.000 54.160 79.880

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 33.350 55.580 72.250 88.930 131.1701998÷2007 29.680 49.470 64.310 79.150 116.7401978÷1997 27.010 45.020 58.530 72.030 106.2501967÷1977 25.010 41.690 54.190 66.700 98.380

inainte de anul 1967 19.340 32.240 41.910 51.580 76.080

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 30.350 50.580 65.750 80.920 119.3601998÷2007 27.010 45.010 58.520 72.020 106.2301978÷1997 24.580 40.970 53.260 65.550 96.6801967÷1977 22.760 37.930 49.310 60.690 89.520

inainte de anul 1967 17.600 29.340 38.140 46.940 69.230

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

234

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 236: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.2.2 - ZONA 24-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 30.810 51.350 66.750 82.150 121.1801998÷2007 27.420 45.700 59.410 73.120 107.8501978÷1997 24.950 41.590 54.070 66.540 98.1501967÷1977 23.110 38.510 50.060 61.610 90.880

inainte de anul 1967 17.870 29.780 38.710 47.650 70.280

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 33.350 55.580 72.250 88.930 131.1701998÷2007 29.680 49.470 64.310 79.150 116.7401978÷1997 27.010 45.020 58.530 72.030 106.2501967÷1977 25.010 41.690 54.190 66.700 98.380

inainte de anul 1967 19.340 32.240 41.910 51.580 76.080

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 31.760 52.930 68.810 84.690 124.9201998÷2007 28.270 47.110 61.240 75.380 111.1801978÷1997 25.730 42.880 55.740 68.600 101.1901967÷1977 23.820 39.700 51.610 63.520 93.690

inainte de anul 1967 18.420 30.700 39.910 49.120 72.460

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 28.900 48.170 62.620 77.070 113.6801998÷2007 25.720 42.870 55.730 68.590 101.1801978÷1997 23.410 39.020 50.720 62.430 92.0801967÷1977 21.680 36.130 46.970 57.800 85.260

inainte de anul 1967 16.760 27.940 36.320 44.700 65.930

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

235

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 237: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.2.3 - ZONA 24-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.260 33.270 44.360 55.450 --1998÷2007 18.920 29.610 39.480 49.350 --1978÷1997 17.220 26.950 35.930 44.920 --1967÷1977 15.940 24.950 33.270 41.590 --

inainte de anul 1967 12.330 19.300 25.730 32.160 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.010 36.020 48.020 60.030 --1998÷2007 20.480 32.050 42.740 53.420 --1978÷1997 18.640 29.170 38.900 48.620 --1967÷1977 17.260 27.010 36.020 45.020 --

inainte de anul 1967 13.350 20.890 27.850 34.820 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.910 34.300 45.730 57.170 --1998÷2007 19.500 30.530 40.700 50.880 --1978÷1997 17.750 27.780 37.040 46.310 --1967÷1977 16.440 25.730 34.300 42.880 --

inainte de anul 1967 12.710 19.890 26.530 33.160 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.940 31.210 41.620 52.020 --1998÷2007 17.750 27.780 37.040 46.300 --1978÷1997 16.150 25.280 33.710 42.140 --1967÷1977 14.960 23.410 31.210 39.020 --

inainte de anul 1967 11.570 18.100 24.140 30.170 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

236

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 238: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.2.4 - ZONA 24-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.070 28.280 35.350 47.140 --1998÷2007 16.080 25.170 31.460 41.950 --1978÷1997 14.640 22.910 28.630 38.180 --1967÷1977 13.550 21.210 26.510 35.350 --

inainte de anul 1967 10.480 16.400 20.500 27.340 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.560 30.610 38.270 51.020 --1998÷2007 17.410 27.250 34.060 45.410 --1978÷1997 15.840 24.800 31.000 41.330 --1967÷1977 14.670 22.960 28.700 38.270 --

inainte de anul 1967 11.340 17.760 22.190 29.590 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.630 29.160 36.440 48.590 --1998÷2007 16.580 25.950 32.440 43.250 --1978÷1997 15.090 23.620 29.520 39.360 --1967÷1977 13.970 21.870 27.330 36.440 --

inainte de anul 1967 10.800 16.910 21.140 28.180 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.950 26.530 33.160 44.220 --1998÷2007 15.090 23.610 29.520 39.360 --1978÷1997 13.730 21.490 26.860 35.820 --1967÷1977 12.710 19.900 24.870 33.160 --

inainte de anul 1967 9.830 15.390 19.240 25.650 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

237

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 239: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

238

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 240: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.3.1 - ZONA 24-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.810 56.350 73.250 90.150 132.9801998÷2007 30.090 50.150 65.190 80.240 118.3501978÷1997 27.380 45.640 59.330 73.030 107.7101967÷1977 25.360 42.260 54.940 67.620 99.730

inainte de anul 1967 19.610 32.680 42.490 52.290 77.130

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 36.600 60.990 79.290 97.590 143.9401998÷2007 32.570 54.280 70.570 86.850 128.1101978÷1997 29.640 49.400 64.230 79.050 116.6001967÷1977 27.450 45.750 59.470 73.190 107.960

inainte de anul 1967 21.230 35.380 45.990 56.600 83.490

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 34.850 58.090 75.520 92.940 137.0901998÷2007 31.020 51.700 67.210 82.720 122.0101978÷1997 28.230 47.050 61.170 75.280 111.0401967÷1977 26.140 43.570 56.640 69.710 102.820

inainte de anul 1967 20.220 33.690 43.800 53.910 79.510

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 31.720 52.860 68.720 84.580 124.7501998÷2007 28.230 47.050 61.160 75.270 111.0301978÷1997 25.690 42.820 55.660 68.510 101.0501967÷1977 23.790 39.650 51.540 63.430 93.560

inainte de anul 1967 18.400 30.660 39.860 49.060 72.360

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

239

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 241: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.3.2 - ZONA 24-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 32.200 53.660 69.760 85.860 126.6501998÷2007 28.660 47.760 62.090 76.420 112.7101978÷1997 26.080 43.470 56.510 69.550 102.5801967÷1977 24.150 40.250 52.320 64.400 94.980

inainte de anul 1967 18.670 31.120 40.460 49.800 73.450

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 34.850 58.090 75.520 92.940 137.0901998÷2007 31.020 51.700 67.210 82.720 122.0101978÷1997 28.230 47.050 61.170 75.280 111.0401967÷1977 26.140 43.570 56.640 69.710 102.820

inainte de anul 1967 20.220 33.690 43.800 53.910 79.510

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 33.190 55.320 71.920 88.520 130.5601998÷2007 29.540 49.240 64.010 78.780 116.2001978÷1997 26.890 44.810 58.260 71.700 105.7601967÷1977 24.900 41.490 53.940 66.390 97.920

inainte de anul 1967 19.250 32.090 41.710 51.340 75.730

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 30.210 50.340 65.450 80.550 118.8101998÷2007 26.880 44.810 58.250 71.690 105.7401978÷1997 24.470 40.780 53.010 65.250 96.2401967÷1977 22.650 37.760 49.090 60.410 89.110

inainte de anul 1967 17.520 29.200 37.960 46.720 68.910

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

240

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 242: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.3.3 - ZONA 24-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.220 34.770 46.370 57.960 --1998÷2007 19.770 30.950 41.260 51.580 --1978÷1997 18.000 28.170 37.560 46.940 --1967÷1977 16.660 26.080 34.770 43.470 --

inainte de anul 1967 12.890 20.170 26.890 33.610 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.050 37.640 50.190 62.740 --1998÷2007 21.400 33.500 44.670 55.840 --1978÷1997 19.480 30.490 40.650 50.820 --1967÷1977 18.040 28.230 37.640 47.050 --

inainte de anul 1967 13.950 21.830 29.110 36.390 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.900 35.850 47.800 59.750 --1998÷2007 20.380 31.910 42.540 53.180 --1978÷1997 18.550 29.040 38.720 48.400 --1967÷1977 17.180 26.890 35.850 44.810 --

inainte de anul 1967 13.280 20.790 27.720 34.650 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.840 32.620 43.500 54.370 --1998÷2007 18.550 29.030 38.710 48.390 --1978÷1997 16.880 26.420 35.230 44.040 --1967÷1977 15.630 24.470 32.620 40.780 --

inainte de anul 1967 12.090 18.920 25.230 31.540 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

241

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 243: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.3.4 - ZONA 24-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.880 29.560 36.950 49.260 --1998÷2007 16.810 26.310 32.880 43.840 --1978÷1997 15.300 23.940 29.930 39.900 --1967÷1977 14.160 22.170 27.710 36.950 --

inainte de anul 1967 10.950 17.140 21.430 28.570 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.440 32.000 39.990 53.330 --1998÷2007 18.190 28.480 35.600 47.460 --1978÷1997 16.560 25.920 32.400 43.190 --1967÷1977 15.330 24.000 30.000 39.990 --

inainte de anul 1967 11.860 18.560 23.200 30.930 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.470 30.470 38.090 50.790 --1998÷2007 17.330 27.120 33.900 45.200 --1978÷1997 15.770 24.680 30.850 41.140 --1967÷1977 14.600 22.850 28.570 38.090 --

inainte de anul 1967 11.290 17.670 22.090 29.460 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.720 27.730 34.660 46.220 --1998÷2007 15.770 24.680 30.850 41.130 --1978÷1997 14.350 22.460 28.080 37.430 --1967÷1977 13.290 20.800 26.000 34.660 --

inainte de anul 1967 10.280 16.080 20.100 26.810 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

242

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 244: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.4.1 - ZONA 24-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.290 58.820 76.470 94.110 138.8201998÷2007 31.410 52.350 68.060 83.760 123.5501978÷1997 28.590 47.650 61.940 76.230 112.4401967÷1977 26.470 44.120 57.350 70.590 104.110

inainte de anul 1967 20.470 34.120 44.350 54.590 80.510

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 38.200 63.670 82.770 101.880 150.2701998÷2007 34.000 56.670 73.670 90.670 133.7401978÷1997 30.940 51.570 67.050 82.520 121.7201967÷1977 28.650 47.750 62.080 76.410 112.700

inainte de anul 1967 22.160 36.930 48.010 59.090 87.160

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 36.380 60.640 78.830 97.030 143.1101998÷2007 32.380 53.970 70.160 86.350 127.3701978÷1997 29.470 49.120 63.850 78.590 115.9201967÷1977 27.290 45.480 59.120 72.770 107.330

inainte de anul 1967 21.100 35.170 45.720 56.270 83.000

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.110 55.180 71.740 88.290 130.2301998÷2007 29.470 49.110 63.850 78.580 115.9101978÷1997 26.820 44.700 58.110 71.520 105.4901967÷1977 24.830 41.390 53.800 66.220 97.670

inainte de anul 1967 19.200 32.010 41.610 51.210 75.530

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

243

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 245: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.4.2 - ZONA 24-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.610 56.020 72.830 89.630 132.2101998÷2007 29.910 49.860 64.820 79.770 117.6701978÷1997 27.230 45.380 58.990 72.600 107.0901967÷1977 25.210 42.020 54.620 67.220 99.160

inainte de anul 1967 19.500 32.490 42.240 51.990 76.680

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 36.380 60.640 78.830 97.030 143.1101998÷2007 32.380 53.970 70.160 86.350 127.3701978÷1997 29.470 49.120 63.850 78.590 115.9201967÷1977 27.290 45.480 59.120 72.770 107.330

inainte de anul 1967 21.100 35.170 45.720 56.270 83.000

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 34.650 57.750 75.080 92.400 136.3001998÷2007 30.840 51.400 66.820 82.240 121.3001978÷1997 28.070 46.780 60.810 74.850 110.4001967÷1977 25.990 43.310 56.310 69.300 102.220

inainte de anul 1967 20.100 33.500 43.550 53.590 79.050

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 31.530 52.560 68.320 84.090 124.0301998÷2007 28.060 46.770 60.810 74.840 110.3901978÷1997 25.540 42.570 55.340 68.110 100.4601967÷1977 23.650 39.420 51.240 63.070 93.020

inainte de anul 1967 18.290 30.480 39.630 48.770 71.940

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

244

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 246: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.4.3 - ZONA 24-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.190 36.300 48.400 60.500 --1998÷2007 20.640 32.310 43.080 53.850 --1978÷1997 18.790 29.400 39.210 49.010 --1967÷1977 17.390 27.230 36.300 45.380 --

inainte de anul 1967 13.450 21.050 28.070 35.090 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.110 39.300 52.390 65.490 --1998÷2007 22.340 34.970 46.630 58.290 --1978÷1997 20.340 31.830 42.440 53.050 --1967÷1977 18.830 29.470 39.300 49.120 --

inainte de anul 1967 14.560 22.790 30.390 37.990 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.910 37.420 49.900 62.370 --1998÷2007 21.280 33.310 44.410 55.510 --1978÷1997 19.370 30.310 40.420 50.520 --1967÷1977 17.930 28.070 37.420 46.780 --

inainte de anul 1967 13.870 21.710 28.940 36.180 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.760 34.060 45.410 56.760 --1998÷2007 19.360 30.310 40.410 50.520 --1978÷1997 17.620 27.590 36.780 45.980 --1967÷1977 16.320 25.540 34.060 42.570 --

inainte de anul 1967 12.620 19.750 26.340 32.920 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

245

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 247: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.4.4 - ZONA 24-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.710 30.860 38.570 51.430 --1998÷2007 17.550 27.460 34.330 45.770 --1978÷1997 15.970 24.990 31.240 41.660 --1967÷1977 14.790 23.140 28.930 38.570 --

inainte de anul 1967 11.430 17.900 22.370 29.830 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.340 33.400 41.750 55.670 --1998÷2007 18.990 29.730 37.160 49.540 --1978÷1997 17.280 27.050 33.820 45.090 --1967÷1977 16.000 25.050 31.310 41.750 --

inainte de anul 1967 12.380 19.370 24.220 32.290 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.320 31.810 39.760 53.020 --1998÷2007 18.090 28.310 35.390 47.190 --1978÷1997 16.460 25.770 32.210 42.940 --1967÷1977 15.240 23.860 29.820 39.760 --

inainte de anul 1967 11.790 18.450 23.060 30.750 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.490 28.950 36.180 48.250 --1998÷2007 16.460 25.760 32.200 42.940 --1978÷1997 14.980 23.450 29.310 39.080 --1967÷1977 13.870 21.710 27.140 36.180 --

inainte de anul 1967 10.730 16.790 20.990 27.980 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

246

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 248: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

247

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 249: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.5.1 - ZONA 24-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 38.210 63.690 82.800 101.900 150.3101998÷2007 34.010 56.680 73.690 90.690 133.7701978÷1997 30.950 51.590 67.060 82.540 121.7501967÷1977 28.660 47.770 62.100 76.430 112.730

inainte de anul 1967 22.160 36.940 48.020 59.100 87.180

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 41.360 68.940 89.620 110.310 162.7001998÷2007 36.810 61.360 79.770 98.170 144.8001978÷1997 33.510 55.840 72.600 89.350 131.7901967÷1977 31.020 51.710 67.220 82.730 122.030

inainte de anul 1967 23.990 39.990 51.980 63.980 94.370

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 39.400 65.660 85.360 105.050 154.9501998÷2007 35.060 58.440 75.970 93.500 137.9101978÷1997 31.910 53.180 69.140 85.090 125.5101967÷1977 29.550 49.240 64.020 78.790 116.220

inainte de anul 1967 22.850 38.080 49.510 60.930 89.870

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.850 59.750 77.670 95.600 141.0101998÷2007 31.910 53.180 69.130 85.080 125.5001978÷1997 29.040 48.400 62.920 77.440 114.2201967÷1977 26.890 44.810 58.260 71.700 105.760

inainte de anul 1967 20.790 34.650 45.050 55.450 81.780

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

248

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 250: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.5.2 - ZONA 24-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 36.390 60.660 78.850 97.050 143.1501998÷2007 32.390 53.980 70.180 86.370 127.4001978÷1997 29.480 49.130 63.870 78.610 115.9501967÷1977 27.300 45.490 59.140 72.790 107.360

inainte de anul 1967 21.110 35.180 45.730 56.290 83.030

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 39.400 65.660 85.360 105.050 154.9501998÷2007 35.060 58.440 75.970 93.500 137.9101978÷1997 31.910 53.180 69.140 85.090 125.5101967÷1977 29.550 49.240 64.020 78.790 116.220

inainte de anul 1967 22.850 38.080 49.510 60.930 89.870

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 37.520 62.530 81.290 100.050 147.5801998÷2007 33.390 55.650 72.350 89.050 131.3401978÷1997 30.390 50.650 65.850 81.040 119.5401967÷1977 28.140 46.900 60.970 75.040 110.680

inainte de anul 1967 21.760 36.270 47.150 58.030 85.590

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 34.140 56.900 73.980 91.050 134.2901998÷2007 30.390 50.640 65.840 81.030 119.5201978÷1997 27.660 46.090 59.920 73.750 108.7801967÷1977 25.610 42.680 55.480 68.280 100.720

inainte de anul 1967 19.800 33.000 42.910 52.810 77.890

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

249

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 251: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.5.3 - ZONA 24-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.110 39.310 52.410 65.510 --1998÷2007 22.350 34.980 46.640 58.300 --1978÷1997 20.340 31.840 42.450 53.060 --1967÷1977 18.830 29.480 39.310 49.130 --

inainte de anul 1967 14.560 22.800 30.400 37.990 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.180 42.550 56.730 70.910 --1998÷2007 24.190 37.870 50.490 63.110 --1978÷1997 22.020 34.460 45.950 57.440 --1967÷1977 20.390 31.910 42.550 53.180 --

inainte de anul 1967 15.770 24.680 32.900 41.130 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.890 40.520 54.030 67.530 --1998÷2007 23.040 36.060 48.080 60.110 --1978÷1997 20.970 32.820 43.760 54.700 --1967÷1977 19.420 30.390 40.520 50.650 --

inainte de anul 1967 15.020 23.500 31.340 39.170 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.560 36.870 49.170 61.460 --1998÷2007 20.970 32.820 43.760 54.700 --1978÷1997 19.080 29.870 39.820 49.780 --1967÷1977 17.670 27.660 36.870 46.090 --

inainte de anul 1967 13.660 21.390 28.520 35.640 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

250

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 252: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.5.4 - ZONA 24-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.340 33.410 41.760 55.680 --1998÷2007 19.000 29.730 37.170 49.560 --1978÷1997 17.290 27.060 33.830 45.100 --1967÷1977 16.010 25.060 31.320 41.760 --

inainte de anul 1967 12.380 19.380 24.220 32.300 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.110 36.160 45.210 60.270 --1998÷2007 20.560 32.190 40.230 53.640 --1978÷1997 18.720 29.290 36.620 48.820 --1967÷1977 17.330 27.120 33.900 45.210 --

inainte de anul 1967 13.400 20.980 26.220 34.960 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.010 34.440 43.050 57.400 --1998÷2007 19.580 30.650 38.320 51.090 --1978÷1997 17.820 27.900 34.870 46.500 --1967÷1977 16.500 25.830 32.290 43.050 --

inainte de anul 1967 12.760 19.980 24.970 33.290 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.020 31.340 39.180 52.240 --1998÷2007 17.820 27.900 34.870 46.490 --1978÷1997 16.220 25.390 31.730 42.310 --1967÷1977 15.020 23.510 29.380 39.180 --

inainte de anul 1967 11.610 18.180 22.720 30.300 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

251

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 253: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.6.1 - ZONA 24-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 38.810 64.680 84.080 103.490 152.6401998÷2007 34.540 57.560 74.830 92.100 135.8501978÷1997 31.430 52.390 68.110 83.820 123.6401967÷1977 29.110 48.510 63.060 77.610 114.480

inainte de anul 1967 22.510 37.510 48.770 60.020 88.530

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 42.010 70.010 91.020 112.020 165.2301998÷2007 37.390 62.310 81.010 99.700 147.0601978÷1997 34.030 56.710 73.720 90.740 133.8401967÷1977 31.510 52.510 68.260 84.020 123.920

inainte de anul 1967 24.360 40.610 52.790 64.970 95.830

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 40.010 66.680 86.680 106.690 157.3601998÷2007 35.610 59.340 77.150 94.950 140.0501978÷1997 32.410 54.010 70.210 86.420 127.4601967÷1977 30.010 50.010 65.010 80.020 118.020

inainte de anul 1967 23.200 38.670 50.280 61.880 91.270

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 36.410 60.680 78.880 97.080 143.2001998÷2007 32.400 54.000 70.200 86.410 127.4501978÷1997 29.490 49.150 63.890 78.640 115.9901967÷1977 27.310 45.510 59.160 72.810 107.400

inainte de anul 1967 21.120 35.190 45.750 56.310 83.060

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

252

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 254: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.6.2 - ZONA 24-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 36.960 61.600 80.080 98.560 145.3701998÷2007 32.890 54.820 71.270 87.720 129.3801978÷1997 29.940 49.900 64.860 79.830 117.7501967÷1977 27.720 46.200 60.060 73.920 109.030

inainte de anul 1967 21.440 35.730 46.450 57.160 84.320

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 40.010 66.680 86.680 106.690 157.3601998÷2007 35.610 59.340 77.150 94.950 140.0501978÷1997 32.410 54.010 70.210 86.420 127.4601967÷1977 30.010 50.010 65.010 80.020 118.020

inainte de anul 1967 23.200 38.670 50.280 61.880 91.270

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 38.100 63.500 82.560 101.610 149.8701998÷2007 33.910 56.520 73.470 90.430 133.3801978÷1997 30.860 51.440 66.870 82.300 121.3901967÷1977 28.580 47.630 61.920 76.200 112.400

inainte de anul 1967 22.100 36.830 47.880 58.930 86.920

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 34.670 57.790 75.130 92.460 136.3801998÷2007 30.860 51.430 66.860 82.290 121.3801978÷1997 28.090 46.810 60.850 74.890 110.4701967÷1977 26.000 43.340 56.340 69.350 102.290

inainte de anul 1967 20.110 33.520 43.570 53.630 79.100

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

253

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 255: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.6.3 - ZONA 24-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.500 39.920 53.220 66.530 --1998÷2007 22.700 35.530 47.370 59.210 --1978÷1997 20.660 32.330 43.110 53.890 --1967÷1977 19.130 29.940 39.920 49.900 --

inainte de anul 1967 14.790 23.150 30.870 38.590 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.610 43.210 57.610 72.010 --1998÷2007 24.570 38.460 51.270 64.090 --1978÷1997 22.360 35.000 46.660 58.330 --1967÷1977 20.700 32.410 43.210 54.010 --

inainte de anul 1967 16.010 25.060 33.410 41.770 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.290 41.150 54.870 68.580 --1998÷2007 23.400 36.620 48.830 61.040 --1978÷1997 21.300 33.330 44.440 55.550 --1967÷1977 19.720 30.860 41.150 51.440 --

inainte de anul 1967 15.250 23.870 31.820 39.780 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.920 37.450 49.930 62.410 --1998÷2007 21.290 33.330 44.440 55.550 --1978÷1997 19.380 30.330 40.440 50.550 --1967÷1977 17.940 28.090 37.450 46.810 --

inainte de anul 1967 13.880 21.720 28.960 36.200 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

254

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 256: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 10.6.4 - ZONA 24-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.680 33.930 42.410 56.550 --1998÷2007 19.290 30.200 37.750 50.330 --1978÷1997 17.560 27.480 34.350 45.800 --1967÷1977 16.260 25.450 31.810 42.410 --

inainte de anul 1967 12.570 19.680 24.600 32.800 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.460 36.730 45.910 61.210 --1998÷2007 20.880 32.690 40.860 54.480 --1978÷1997 19.010 29.750 37.190 49.580 --1967÷1977 17.600 27.550 34.430 45.910 --

inainte de anul 1967 13.610 21.300 26.630 35.500 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.350 34.980 43.720 58.300 --1998÷2007 19.890 31.130 38.910 51.880 --1978÷1997 18.100 28.330 35.420 47.220 --1967÷1977 16.760 26.230 32.790 43.720 --

inainte de anul 1967 12.960 20.290 25.360 33.810 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.340 31.830 39.790 53.050 --1998÷2007 18.100 28.330 35.410 47.210 --1978÷1997 16.470 25.780 32.230 42.970 --1967÷1977 15.250 23.870 29.840 39.790 --

inainte de anul 1967 11.790 18.460 23.080 30.770 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

255

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 257: Apartament situat la PARTER

256

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 258: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

257

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 259: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.1.1 - ZONA 25-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 34.870 58.120 75.560 92.990 137.1601998÷2007 31.040 51.730 67.250 82.760 122.0801978÷1997 28.250 47.080 61.200 75.320 111.1001967÷1977 26.150 43.590 56.670 69.740 102.870

inainte de anul 1967 20.230 33.710 43.820 53.940 79.550

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 37.750 62.910 81.790 100.660 148.4801998÷2007 33.600 55.990 72.790 89.590 132.1401978÷1997 30.580 50.960 66.250 81.540 120.2701967÷1977 28.310 47.190 61.340 75.500 111.360

inainte de anul 1967 21.890 36.490 47.440 58.380 86.120

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 35.950 59.920 77.890 95.870 141.4101998÷2007 32.000 53.330 69.320 85.320 125.8501978÷1997 29.120 48.530 63.090 77.650 114.5401967÷1977 26.960 44.940 58.420 71.900 106.050

inainte de anul 1967 20.850 34.750 45.180 55.600 82.020

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 32.720 54.530 70.880 87.240 128.6801998÷2007 29.120 48.530 63.090 77.640 114.5201978÷1997 26.500 44.170 57.410 70.660 104.2301967÷1977 24.540 40.890 53.160 65.430 96.510

inainte de anul 1967 18.970 31.620 41.110 50.600 74.630

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

258

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 260: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.1.2 - ZONA 25-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.210 55.350 71.960 88.560 130.6301998÷2007 29.560 49.260 64.040 78.820 116.2601978÷1997 26.900 44.840 58.290 71.740 105.8101967÷1977 24.910 41.510 53.970 66.420 97.970

inainte de anul 1967 19.260 32.100 41.740 51.370 75.770

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 35.950 59.920 77.890 95.870 141.4101998÷2007 32.000 53.330 69.320 85.320 125.8501978÷1997 29.120 48.530 63.090 77.650 114.5401967÷1977 26.960 44.940 58.420 71.900 106.050

inainte de anul 1967 20.850 34.750 45.180 55.600 82.020

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 34.240 57.060 74.180 91.300 134.6701998÷2007 30.470 50.790 66.020 81.260 119.8601978÷1997 27.730 46.220 60.090 73.960 109.0801967÷1977 25.680 42.800 55.640 68.480 101.000

inainte de anul 1967 19.860 33.100 43.030 52.960 78.110

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 31.160 51.930 67.510 83.090 122.5501998÷2007 27.730 46.220 60.080 73.950 109.0701978÷1997 25.240 42.060 54.680 67.300 99.2701967÷1977 23.370 38.950 50.630 62.310 91.910

inainte de anul 1967 18.070 30.120 39.150 48.190 71.080

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

259

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 261: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.1.3 - ZONA 25-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.920 35.870 47.820 59.780 --1998÷2007 20.400 31.920 42.560 53.200 --1978÷1997 18.560 29.050 38.740 48.420 --1967÷1977 17.190 26.900 35.870 44.840 --

inainte de anul 1967 13.290 20.800 27.740 34.670 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.810 38.830 51.770 64.710 --1998÷2007 22.080 34.560 46.070 57.590 --1978÷1997 20.090 31.450 41.930 52.420 --1967÷1977 18.600 29.120 38.830 48.530 --

inainte de anul 1967 14.390 22.520 30.030 37.530 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.620 36.980 49.300 61.630 --1998÷2007 21.030 32.910 43.880 54.850 --1978÷1997 19.140 29.950 39.940 49.920 --1967÷1977 17.720 27.730 36.980 46.220 --

inainte de anul 1967 13.700 21.450 28.600 35.750 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.500 33.650 44.870 56.080 --1998÷2007 19.130 29.950 39.930 49.910 --1978÷1997 17.410 27.260 36.340 45.430 --1967÷1977 16.120 25.240 33.650 42.060 --

inainte de anul 1967 12.470 19.520 26.020 32.530 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

260

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 262: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.1.4 - ZONA 25-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.480 30.490 38.110 50.810 --1998÷2007 17.340 27.130 33.920 45.220 --1978÷1997 15.780 24.700 30.870 41.160 --1967÷1977 14.610 22.870 28.580 38.110 --

inainte de anul 1967 11.300 17.680 22.100 29.470 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.090 33.000 41.250 55.000 --1998÷2007 18.770 29.370 36.720 48.950 --1978÷1997 17.080 26.730 33.420 44.550 --1967÷1977 15.810 24.750 30.940 41.250 --

inainte de anul 1967 12.230 19.140 23.930 31.900 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.080 31.430 39.290 52.390 --1998÷2007 17.870 27.970 34.970 46.620 --1978÷1997 16.270 25.460 31.820 42.430 --1967÷1977 15.060 23.570 29.470 39.290 --

inainte de anul 1967 11.650 18.230 22.790 30.380 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.270 28.600 35.750 47.670 --1998÷2007 16.260 25.460 31.820 42.430 --1978÷1997 14.800 23.170 28.960 38.610 --1967÷1977 13.710 21.450 26.810 35.750 --

inainte de anul 1967 10.600 16.590 20.740 27.650 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

261

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 263: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.2.1 - ZONA 25-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 37.740 62.910 81.780 100.650 148.4601998÷2007 33.590 55.990 72.780 89.580 132.1301978÷1997 30.570 50.950 66.240 81.530 120.2501967÷1977 28.310 47.180 61.330 75.490 111.340

inainte de anul 1967 21.890 36.480 47.430 58.380 86.100

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 40.860 68.090 88.520 108.950 160.7001998÷2007 36.360 60.600 78.780 96.960 143.0201978÷1997 33.090 55.160 71.700 88.250 130.1701967÷1977 30.640 51.070 66.390 81.710 120.520

inainte de anul 1967 23.700 39.490 51.340 63.190 93.210

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 38.910 64.850 84.310 103.760 153.0501998÷2007 34.630 57.720 75.030 92.350 136.2101978÷1997 31.520 52.530 68.290 84.050 123.9701967÷1977 29.180 48.640 63.230 77.820 114.790

inainte de anul 1967 22.570 37.610 48.900 60.180 88.770

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.410 59.010 76.720 94.420 139.2701998÷2007 31.510 52.520 68.280 84.040 123.9501978÷1997 28.680 47.800 62.140 76.480 112.8101967÷1977 26.560 44.260 57.540 70.820 104.450

inainte de anul 1967 20.540 34.230 44.500 54.770 80.780

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

262

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 264: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.2.2 - ZONA 25-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.950 59.910 77.880 95.860 141.3901998÷2007 31.990 53.320 69.320 85.310 125.8301978÷1997 29.120 48.530 63.080 77.640 114.5201967÷1977 26.960 44.930 58.410 71.890 106.040

inainte de anul 1967 20.850 34.750 45.170 55.600 82.000

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 38.910 64.850 84.310 103.760 153.0501998÷2007 34.630 57.720 75.030 92.350 136.2101978÷1997 31.520 52.530 68.290 84.050 123.9701967÷1977 29.180 48.640 63.230 77.820 114.790

inainte de anul 1967 22.570 37.610 48.900 60.180 88.770

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 37.060 61.760 80.290 98.820 145.7601998÷2007 32.980 54.970 71.460 87.950 129.7301978÷1997 30.020 50.030 65.040 80.040 118.0701967÷1977 27.790 46.320 60.220 74.120 109.320

inainte de anul 1967 21.490 35.820 46.570 57.320 84.540

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.720 56.200 73.070 89.930 132.6401998÷2007 30.010 50.020 65.030 80.030 118.0501978÷1997 27.320 45.530 59.180 72.840 107.4401967÷1977 25.290 42.150 54.800 67.440 99.480

inainte de anul 1967 19.560 32.600 42.380 52.160 76.930

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

263

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 265: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.2.3 - ZONA 25-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.800 38.820 51.760 64.700 --1998÷2007 22.070 34.550 46.070 57.590 --1978÷1997 20.090 31.450 41.930 52.410 --1967÷1977 18.600 29.120 38.820 48.530 --

inainte de anul 1967 14.390 22.520 30.020 37.530 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.850 42.020 56.030 70.040 --1998÷2007 23.890 37.400 49.870 62.330 --1978÷1997 21.750 34.040 45.390 56.730 --1967÷1977 20.140 31.520 42.020 52.530 --

inainte de anul 1967 15.570 24.370 32.500 40.620 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.570 40.020 53.360 66.700 --1998÷2007 22.760 35.620 47.490 59.370 --1978÷1997 20.710 32.420 43.220 54.030 --1967÷1977 19.180 30.020 40.020 50.030 --

inainte de anul 1967 14.830 23.210 30.950 38.690 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.270 36.420 48.560 60.700 --1998÷2007 20.710 32.410 43.220 54.020 --1978÷1997 18.850 29.500 39.330 49.170 --1967÷1977 17.450 27.320 36.420 45.530 --

inainte de anul 1967 13.500 21.120 28.160 35.210 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

264

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 266: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.2.4 - ZONA 25-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.080 33.000 41.250 55.000 --1998÷2007 18.760 29.370 36.710 48.950 --1978÷1997 17.080 26.730 33.410 44.550 --1967÷1977 15.810 24.750 30.940 41.250 --

inainte de anul 1967 12.230 19.140 23.920 31.900 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 22.820 35.720 44.650 59.530 --1998÷2007 20.310 31.790 39.740 52.980 --1978÷1997 18.480 28.930 36.170 48.220 --1967÷1977 17.120 26.790 33.490 44.650 --

inainte de anul 1967 13.240 20.720 25.900 34.530 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.730 34.020 42.520 56.700 --1998÷2007 19.340 30.280 37.850 50.460 --1978÷1997 17.600 27.560 34.440 45.930 --1967÷1977 16.300 25.510 31.890 42.520 --

inainte de anul 1967 12.610 19.730 24.660 32.880 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.780 30.960 38.700 51.600 --1998÷2007 17.600 27.550 34.440 45.920 --1978÷1997 16.020 25.080 31.340 41.790 --1967÷1977 14.830 23.220 29.020 38.700 --

inainte de anul 1967 11.470 17.960 22.440 29.930 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

265

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 267: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

266

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 268: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.3.1 - ZONA 25-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 38.310 63.850 83.010 102.170 150.7001998÷2007 34.100 56.830 73.880 90.930 134.1201978÷1997 31.030 51.720 67.240 82.750 122.0601967÷1977 28.730 47.890 62.260 76.620 113.020

inainte de anul 1967 22.220 37.040 48.150 59.260 87.400

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 41.470 69.120 89.860 110.590 163.1201998÷2007 36.910 61.520 79.970 98.430 145.1801978÷1997 33.590 55.990 72.780 89.580 132.1301967÷1977 31.100 51.840 67.390 82.940 122.340

inainte de anul 1967 24.050 40.090 52.120 64.140 94.610

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 39.500 65.830 85.580 105.330 155.3601998÷2007 35.150 58.590 76.160 93.740 138.2701978÷1997 31.990 53.320 69.320 85.310 125.8401967÷1977 29.620 49.370 64.180 78.990 116.520

inainte de anul 1967 22.910 38.180 49.630 61.090 90.110

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.940 59.900 77.880 95.850 141.3701998÷2007 31.990 53.310 69.310 85.300 125.8201978÷1997 29.110 48.520 63.080 77.640 114.5101967÷1977 26.960 44.930 58.410 71.880 106.030

inainte de anul 1967 20.850 34.740 45.170 55.590 82.000

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

267

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 269: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.3.2 - ZONA 25-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 36.490 60.810 79.060 97.300 143.5201998÷2007 32.470 54.120 70.360 86.600 127.7301978÷1997 29.560 49.260 64.040 78.810 116.2501967÷1977 27.370 45.610 59.290 72.980 107.640

inainte de anul 1967 21.160 35.270 45.850 56.430 83.240

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 39.500 65.830 85.580 105.330 155.3601998÷2007 35.150 58.590 76.160 93.740 138.2701978÷1997 31.990 53.320 69.320 85.310 125.8401967÷1977 29.620 49.370 64.180 78.990 116.520

inainte de anul 1967 22.910 38.180 49.630 61.090 90.110

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 37.620 62.690 81.500 100.310 147.9601998÷2007 33.480 55.800 72.540 89.280 131.6801978÷1997 30.470 50.780 66.020 81.250 119.8501967÷1977 28.210 47.020 61.130 75.230 110.970

inainte de anul 1967 21.820 36.360 47.270 58.180 85.820

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 34.230 57.050 74.170 91.280 134.6401998÷2007 30.470 50.780 66.010 81.240 119.8301978÷1997 27.730 46.210 60.080 73.940 109.0601967÷1977 25.670 42.790 55.630 68.460 100.980

inainte de anul 1967 19.850 33.090 43.020 52.940 78.090

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

268

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 270: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.3.3 - ZONA 25-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.180 39.410 52.540 65.680 --1998÷2007 22.410 35.070 46.760 58.450 --1978÷1997 20.390 31.920 42.560 53.200 --1967÷1977 18.880 29.560 39.410 49.260 --

inainte de anul 1967 14.600 22.860 30.470 38.090 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.250 42.660 56.880 71.090 --1998÷2007 24.260 37.960 50.620 63.270 --1978÷1997 22.070 34.550 46.070 57.590 --1967÷1977 20.440 31.990 42.660 53.320 --

inainte de anul 1967 15.810 24.740 32.990 41.240 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.960 40.630 54.170 67.710 --1998÷2007 23.100 36.160 48.210 60.260 --1978÷1997 21.020 32.910 43.880 54.840 --1967÷1977 19.470 30.470 40.630 50.780 --

inainte de anul 1967 15.050 23.560 31.420 39.270 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.620 36.970 49.290 61.620 --1998÷2007 21.020 32.900 43.870 54.840 --1978÷1997 19.130 29.950 39.930 49.910 --1967÷1977 17.710 27.730 36.970 46.210 --

inainte de anul 1967 13.700 21.440 28.590 35.740 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

269

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 271: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.3.4 - ZONA 25-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.400 33.500 41.870 55.830 --1998÷2007 19.050 29.810 37.260 49.690 --1978÷1997 17.330 27.130 33.910 45.220 --1967÷1977 16.050 25.120 31.400 41.870 --

inainte de anul 1967 12.410 19.430 24.280 32.380 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.170 36.260 45.320 60.430 --1998÷2007 20.620 32.270 40.340 53.780 --1978÷1997 18.760 29.370 36.710 48.950 --1967÷1977 17.370 27.190 33.990 45.320 --

inainte de anul 1967 13.440 21.030 26.290 35.050 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.060 34.530 43.160 57.550 --1998÷2007 19.640 30.730 38.420 51.220 --1978÷1997 17.870 27.970 34.960 46.620 --1967÷1977 16.550 25.900 32.370 43.160 --

inainte de anul 1967 12.800 20.030 25.040 33.380 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.080 31.420 39.280 52.370 --1998÷2007 17.870 27.970 34.960 46.610 --1978÷1997 16.260 25.450 31.820 42.420 --1967÷1977 15.060 23.570 29.460 39.280 --

inainte de anul 1967 11.640 18.230 22.780 30.380 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

270

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 272: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.4.1 - ZONA 25-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 37.170 61.960 80.540 99.130 146.2201998÷2007 33.080 55.140 71.680 88.230 130.1301978÷1997 30.110 50.180 65.240 80.300 118.4401967÷1977 27.880 46.470 60.410 74.350 109.660

inainte de anul 1967 21.560 35.930 46.720 57.500 84.810

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 40.240 67.070 87.190 107.310 158.2801998÷2007 35.810 59.690 77.600 95.500 140.8701978÷1997 32.590 54.320 70.620 86.920 128.2001967÷1977 30.180 50.300 65.390 80.480 118.710

inainte de anul 1967 23.340 38.900 50.570 62.240 91.800

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 38.320 63.870 83.030 102.200 150.7401998÷2007 34.110 56.850 73.900 90.950 134.1601978÷1997 31.040 51.740 67.260 82.780 122.1001967÷1977 28.740 47.900 62.280 76.650 113.050

inainte de anul 1967 22.230 37.050 48.160 59.270 87.430

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 34.870 58.120 75.560 93.000 137.1701998÷2007 31.040 51.730 67.250 82.770 122.0801978÷1997 28.250 47.080 61.200 75.330 111.1101967÷1977 26.160 43.590 56.670 69.750 102.880

inainte de anul 1967 20.230 33.710 43.830 53.940 79.560

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

271

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 273: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.4.2 - ZONA 25-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.400 59.010 76.710 94.410 139.2501998÷2007 31.510 52.520 68.270 84.020 123.9401978÷1997 28.680 47.790 62.130 76.470 112.8001967÷1977 26.550 44.250 57.530 70.810 104.440

inainte de anul 1967 20.530 34.220 44.490 54.760 80.770

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 38.320 63.870 83.030 102.200 150.7401998÷2007 34.110 56.850 73.900 90.950 134.1601978÷1997 31.040 51.740 67.260 82.780 122.1001967÷1977 28.740 47.900 62.280 76.650 113.050

inainte de anul 1967 22.230 37.050 48.160 59.270 87.430

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 36.500 60.830 79.080 97.330 143.5601998÷2007 32.480 54.140 70.380 86.620 127.7701978÷1997 29.560 49.270 64.060 78.840 116.2801967÷1977 27.370 45.620 59.310 73.000 107.670

inainte de anul 1967 21.170 35.280 45.870 56.450 83.270

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.210 55.360 71.960 88.570 130.6401998÷2007 29.560 49.270 64.050 78.830 116.2701978÷1997 26.900 44.840 58.290 71.740 105.8201967÷1977 24.910 41.520 53.970 66.430 97.980

inainte de anul 1967 19.260 32.110 41.740 51.370 75.770

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

272

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 274: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.4.3 - ZONA 25-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.430 38.240 50.980 63.730 --1998÷2007 21.740 34.030 45.370 56.720 --1978÷1997 19.790 30.970 41.290 51.620 --1967÷1977 18.320 28.680 38.240 47.790 --

inainte de anul 1967 14.170 22.180 29.570 36.960 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.440 41.390 55.190 68.980 --1998÷2007 23.530 36.840 49.120 61.390 --1978÷1997 21.420 33.530 44.700 55.880 --1967÷1977 19.830 31.040 41.390 51.740 --

inainte de anul 1967 15.340 24.010 32.010 40.010 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.180 39.420 52.560 65.700 --1998÷2007 22.410 35.080 46.780 58.470 --1978÷1997 20.400 31.930 42.570 53.210 --1967÷1977 18.890 29.560 39.420 49.270 --

inainte de anul 1967 14.610 22.860 30.480 38.100 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.920 35.870 47.830 59.780 --1998÷2007 20.400 31.930 42.570 53.210 --1978÷1997 18.560 29.060 38.740 48.430 --1967÷1977 17.190 26.900 35.870 44.840 --

inainte de anul 1967 13.290 20.810 27.740 34.680 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

273

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 275: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.4.4 - ZONA 25-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.760 32.500 40.630 54.170 --1998÷2007 18.480 28.930 36.160 48.210 --1978÷1997 16.820 26.330 32.910 43.880 --1967÷1977 15.570 24.380 30.470 40.630 --

inainte de anul 1967 12.040 18.850 23.560 31.420 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 22.480 35.180 43.980 58.630 --1998÷2007 20.000 31.310 39.140 52.190 --1978÷1997 18.210 28.500 35.620 47.490 --1967÷1977 16.860 26.390 32.980 43.980 --

inainte de anul 1967 13.040 20.400 25.510 34.010 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.410 33.510 41.880 55.840 --1998÷2007 19.050 29.820 37.280 49.700 --1978÷1997 17.340 27.140 33.920 45.230 --1967÷1977 16.050 25.130 31.410 41.880 --

inainte de anul 1967 12.420 19.430 24.290 32.390 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.480 30.490 38.110 50.820 --1998÷2007 17.340 27.140 33.920 45.230 --1978÷1997 15.780 24.700 30.870 41.160 --1967÷1977 14.610 22.870 28.580 38.110 --

inainte de anul 1967 11.300 17.680 22.110 29.470 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

274

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 276: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

275

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 277: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.5.1 - ZONA 25-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 37.740 62.910 81.780 100.650 148.4601998÷2007 33.590 55.990 72.780 89.580 132.1301978÷1997 30.570 50.950 66.240 81.530 120.2501967÷1977 28.310 47.180 61.330 75.490 111.340

inainte de anul 1967 21.890 36.480 47.430 58.380 86.100

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 40.860 68.090 88.520 108.950 160.7001998÷2007 36.360 60.600 78.780 96.960 143.0201978÷1997 33.090 55.160 71.700 88.250 130.1701967÷1977 30.640 51.070 66.390 81.710 120.520

inainte de anul 1967 23.700 39.490 51.340 63.190 93.210

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 38.910 64.850 84.310 103.760 153.0501998÷2007 34.630 57.720 75.030 92.350 136.2101978÷1997 31.520 52.530 68.290 84.050 123.9701967÷1977 29.180 48.640 63.230 77.820 114.790

inainte de anul 1967 22.570 37.610 48.900 60.180 88.770

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.410 59.010 76.720 94.420 139.2701998÷2007 31.510 52.520 68.280 84.040 123.9501978÷1997 28.680 47.800 62.140 76.480 112.8101967÷1977 26.560 44.260 57.540 70.820 104.450

inainte de anul 1967 20.540 34.230 44.500 54.770 80.780

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

276

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 278: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.5.2 - ZONA 25-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.950 59.910 77.880 95.860 141.3901998÷2007 31.990 53.320 69.320 85.310 125.8301978÷1997 29.120 48.530 63.080 77.640 114.5201967÷1977 26.960 44.930 58.410 71.890 106.040

inainte de anul 1967 20.850 34.750 45.170 55.600 82.000

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 38.910 64.850 84.310 103.760 153.0501998÷2007 34.630 57.720 75.030 92.350 136.2101978÷1997 31.520 52.530 68.290 84.050 123.9701967÷1977 29.180 48.640 63.230 77.820 114.790

inainte de anul 1967 22.570 37.610 48.900 60.180 88.770

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 37.060 61.760 80.290 98.820 145.7601998÷2007 32.980 54.970 71.460 87.950 129.7301978÷1997 30.020 50.030 65.040 80.040 118.0701967÷1977 27.790 46.320 60.220 74.120 109.320

inainte de anul 1967 21.490 35.820 46.570 57.320 84.540

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.720 56.200 73.070 89.930 132.6401998÷2007 30.010 50.020 65.030 80.030 118.0501978÷1997 27.320 45.530 59.180 72.840 107.4401967÷1977 25.290 42.150 54.800 67.440 99.480

inainte de anul 1967 19.560 32.600 42.380 52.160 76.930

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

277

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 279: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.5.3 - ZONA 25-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.800 38.820 51.760 64.700 --1998÷2007 22.070 34.550 46.070 57.590 --1978÷1997 20.090 31.450 41.930 52.410 --1967÷1977 18.600 29.120 38.820 48.530 --

inainte de anul 1967 14.390 22.520 30.020 37.530 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.850 42.020 56.030 70.040 --1998÷2007 23.890 37.400 49.870 62.330 --1978÷1997 21.750 34.040 45.390 56.730 --1967÷1977 20.140 31.520 42.020 52.530 --

inainte de anul 1967 15.570 24.370 32.500 40.620 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.570 40.020 53.360 66.700 --1998÷2007 22.760 35.620 47.490 59.370 --1978÷1997 20.710 32.420 43.220 54.030 --1967÷1977 19.180 30.020 40.020 50.030 --

inainte de anul 1967 14.830 23.210 30.950 38.690 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.270 36.420 48.560 60.700 --1998÷2007 20.710 32.410 43.220 54.020 --1978÷1997 18.850 29.500 39.330 49.170 --1967÷1977 17.450 27.320 36.420 45.530 --

inainte de anul 1967 13.500 21.120 28.160 35.210 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

278

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 280: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.5.4 - ZONA 25-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.080 33.000 41.250 55.000 --1998÷2007 18.760 29.370 36.710 48.950 --1978÷1997 17.080 26.730 33.410 44.550 --1967÷1977 15.810 24.750 30.940 41.250 --

inainte de anul 1967 12.230 19.140 23.920 31.900 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 22.820 35.720 44.650 59.530 --1998÷2007 20.310 31.790 39.740 52.980 --1978÷1997 18.480 28.930 36.170 48.220 --1967÷1977 17.120 26.790 33.490 44.650 --

inainte de anul 1967 13.240 20.720 25.900 34.530 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.730 34.020 42.520 56.700 --1998÷2007 19.340 30.280 37.850 50.460 --1978÷1997 17.600 27.560 34.440 45.930 --1967÷1977 16.300 25.510 31.890 42.520 --

inainte de anul 1967 12.610 19.730 24.660 32.880 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.780 30.960 38.700 51.600 --1998÷2007 17.600 27.550 34.440 45.920 --1978÷1997 16.020 25.080 31.340 41.790 --1967÷1977 14.830 23.220 29.020 38.700 --

inainte de anul 1967 11.470 17.960 22.440 29.930 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

279

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 281: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.6.1 - ZONA 25-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 38.310 63.850 83.010 102.170 150.7001998÷2007 34.100 56.830 73.880 90.930 134.1201978÷1997 31.030 51.720 67.240 82.750 122.0601967÷1977 28.730 47.890 62.260 76.620 113.020

inainte de anul 1967 22.220 37.040 48.150 59.260 87.400

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 41.470 69.120 89.860 110.590 163.1201998÷2007 36.910 61.520 79.970 98.430 145.1801978÷1997 33.590 55.990 72.780 89.580 132.1301967÷1977 31.100 51.840 67.390 82.940 122.340

inainte de anul 1967 24.050 40.090 52.120 64.140 94.610

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 39.500 65.830 85.580 105.330 155.3601998÷2007 35.150 58.590 76.160 93.740 138.2701978÷1997 31.990 53.320 69.320 85.310 125.8401967÷1977 29.620 49.370 64.180 78.990 116.520

inainte de anul 1967 22.910 38.180 49.630 61.090 90.110

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.940 59.900 77.880 95.850 141.3701998÷2007 31.990 53.310 69.310 85.300 125.8201978÷1997 29.110 48.520 63.080 77.640 114.5101967÷1977 26.960 44.930 58.410 71.880 106.030

inainte de anul 1967 20.850 34.740 45.170 55.590 82.000

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

280

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 282: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.6.2 - ZONA 25-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 36.490 60.810 79.060 97.300 143.5201998÷2007 32.470 54.120 70.360 86.600 127.7301978÷1997 29.560 49.260 64.040 78.810 116.2501967÷1977 27.370 45.610 59.290 72.980 107.640

inainte de anul 1967 21.160 35.270 45.850 56.430 83.240

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 39.500 65.830 85.580 105.330 155.3601998÷2007 35.150 58.590 76.160 93.740 138.2701978÷1997 31.990 53.320 69.320 85.310 125.8401967÷1977 29.620 49.370 64.180 78.990 116.520

inainte de anul 1967 22.910 38.180 49.630 61.090 90.110

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 37.620 62.690 81.500 100.310 147.9601998÷2007 33.480 55.800 72.540 89.280 131.6801978÷1997 30.470 50.780 66.020 81.250 119.8501967÷1977 28.210 47.020 61.130 75.230 110.970

inainte de anul 1967 21.820 36.360 47.270 58.180 85.820

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 34.230 57.050 74.170 91.280 134.6401998÷2007 30.470 50.780 66.010 81.240 119.8301978÷1997 27.730 46.210 60.080 73.940 109.0601967÷1977 25.670 42.790 55.630 68.460 100.980

inainte de anul 1967 19.850 33.090 43.020 52.940 78.090

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

281

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 283: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.6.3 - ZONA 25-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.180 39.410 52.540 65.680 --1998÷2007 22.410 35.070 46.760 58.450 --1978÷1997 20.390 31.920 42.560 53.200 --1967÷1977 18.880 29.560 39.410 49.260 --

inainte de anul 1967 14.600 22.860 30.470 38.090 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.250 42.660 56.880 71.090 --1998÷2007 24.260 37.960 50.620 63.270 --1978÷1997 22.070 34.550 46.070 57.590 --1967÷1977 20.440 31.990 42.660 53.320 --

inainte de anul 1967 15.810 24.740 32.990 41.240 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.960 40.630 54.170 67.710 --1998÷2007 23.100 36.160 48.210 60.260 --1978÷1997 21.020 32.910 43.880 54.840 --1967÷1977 19.470 30.470 40.630 50.780 --

inainte de anul 1967 15.050 23.560 31.420 39.270 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.620 36.970 49.290 61.620 --1998÷2007 21.020 32.900 43.870 54.840 --1978÷1997 19.130 29.950 39.930 49.910 --1967÷1977 17.710 27.730 36.970 46.210 --

inainte de anul 1967 13.700 21.440 28.590 35.740 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

282

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 284: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 11.6.4 - ZONA 25-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.400 33.500 41.870 55.830 --1998÷2007 19.050 29.810 37.260 49.690 --1978÷1997 17.330 27.130 33.910 45.220 --1967÷1977 16.050 25.120 31.400 41.870 --

inainte de anul 1967 12.410 19.430 24.280 32.380 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.170 36.260 45.320 60.430 --1998÷2007 20.620 32.270 40.340 53.780 --1978÷1997 18.760 29.370 36.710 48.950 --1967÷1977 17.370 27.190 33.990 45.320 --

inainte de anul 1967 13.440 21.030 26.290 35.050 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.060 34.530 43.160 57.550 --1998÷2007 19.640 30.730 38.420 51.220 --1978÷1997 17.870 27.970 34.960 46.620 --1967÷1977 16.550 25.900 32.370 43.160 --

inainte de anul 1967 12.800 20.030 25.040 33.380 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.080 31.420 39.280 52.370 --1998÷2007 17.870 27.970 34.960 46.610 --1978÷1997 16.260 25.450 31.820 42.420 --1967÷1977 15.060 23.570 29.460 39.280 --

inainte de anul 1967 11.640 18.230 22.780 30.380 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

283

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 285: Apartament situat la PARTER

284

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 286: Apartament situat la PARTER

ZONA

285

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 287: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.1.1 - ZONA 26-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.740 59.560 77.430 95.300 140.5701998÷2007 31.810 53.010 68.920 84.820 125.1101978÷1997 28.950 48.250 62.720 77.190 113.8601967÷1977 26.800 44.670 58.070 71.480 105.430

inainte de anul 1967 20.730 34.550 44.910 55.280 81.530

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 38.690 64.480 83.820 103.160 152.1601998÷2007 34.430 57.380 74.600 91.810 135.4301978÷1997 31.340 52.230 67.890 83.560 123.2501967÷1977 29.010 48.360 62.860 77.370 114.120

inainte de anul 1967 22.440 37.400 48.620 59.830 88.260

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 36.840 61.410 79.830 98.250 144.9201998÷2007 32.790 54.650 71.050 87.440 128.9801978÷1997 29.840 49.740 64.660 79.580 117.3801967÷1977 27.630 46.050 59.870 73.690 108.690

inainte de anul 1967 21.370 35.620 46.300 56.980 84.050

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.530 55.880 72.640 89.410 131.8801998÷2007 29.840 49.730 64.650 79.570 117.3701978÷1997 27.160 45.260 58.840 72.420 106.8201967÷1977 25.150 41.910 54.480 67.060 98.910

inainte de anul 1967 19.450 32.410 42.130 51.860 76.490

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

286

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 288: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.1.2 - ZONA 26-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 34.040 56.730 73.750 90.760 133.8801998÷2007 30.290 50.490 65.630 80.780 119.1501978÷1997 27.570 45.950 59.730 73.520 108.4401967÷1977 25.530 42.550 55.310 68.070 100.410

inainte de anul 1967 19.740 32.900 42.770 52.640 77.650

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 36.840 61.410 79.830 98.250 144.9201998÷2007 32.790 54.650 71.050 87.440 128.9801978÷1997 29.840 49.740 64.660 79.580 117.3801967÷1977 27.630 46.050 59.870 73.690 108.690

inainte de anul 1967 21.370 35.620 46.300 56.980 84.050

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 35.090 58.480 76.030 93.570 138.0201998÷2007 31.230 52.050 67.660 83.280 122.8401978÷1997 28.420 47.370 61.580 75.790 111.7901967÷1977 26.320 43.860 57.020 70.180 103.510

inainte de anul 1967 20.350 33.920 44.100 54.270 80.050

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 31.930 53.220 69.180 85.150 125.6001998÷2007 28.420 47.360 61.570 75.780 111.7801978÷1997 25.860 43.110 56.040 68.970 101.7301967÷1977 23.950 39.910 51.890 63.860 94.200

inainte de anul 1967 18.520 30.870 40.130 49.390 72.850

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

287

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 289: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.1.3 - ZONA 26-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.490 36.760 49.010 61.270 --1998÷2007 20.900 32.720 43.620 54.530 --1978÷1997 19.020 29.780 39.700 49.630 --1967÷1977 17.610 27.570 36.760 45.950 --

inainte de anul 1967 13.620 21.320 28.430 35.530 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.420 39.790 53.050 66.320 --1998÷2007 22.630 35.410 47.220 59.020 --1978÷1997 20.590 32.230 42.970 53.720 --1967÷1977 19.070 29.840 39.790 49.740 --

inainte de anul 1967 14.740 23.080 30.770 38.460 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.210 37.900 50.530 63.160 --1998÷2007 21.550 33.730 44.970 56.210 --1978÷1997 19.610 30.700 40.930 51.160 --1967÷1977 18.160 28.420 37.900 47.370 --

inainte de anul 1967 14.040 21.980 29.310 36.630 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.030 34.490 45.980 57.480 --1998÷2007 19.610 30.690 40.920 51.150 --1978÷1997 17.850 27.930 37.240 46.560 --1967÷1977 16.520 25.860 34.490 43.110 --

inainte de anul 1967 12.780 20.000 26.670 33.340 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

288

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 290: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.1.4 - ZONA 26-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.960 31.250 39.060 52.080 --1998÷2007 17.770 27.810 34.760 46.350 --1978÷1997 16.170 25.310 31.640 42.180 --1967÷1977 14.970 23.430 29.290 39.060 --

inainte de anul 1967 11.580 18.120 22.650 30.200 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.610 33.820 42.280 56.370 --1998÷2007 19.230 30.100 37.630 50.170 --1978÷1997 17.500 27.400 34.250 45.660 --1967÷1977 16.210 25.370 31.710 42.280 --

inainte de anul 1967 12.530 19.620 24.520 32.700 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.580 32.210 40.260 53.690 --1998÷2007 18.320 28.670 35.840 47.780 --1978÷1997 16.670 26.090 32.610 43.490 --1967÷1977 15.430 24.160 30.200 40.260 --

inainte de anul 1967 11.940 18.680 23.350 31.140 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.730 29.310 36.640 48.850 --1998÷2007 16.670 26.090 32.610 43.480 --1978÷1997 15.170 23.740 29.680 39.570 --1967÷1977 14.050 21.980 27.480 36.640 --

inainte de anul 1967 10.860 17.000 21.250 28.340 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

289

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 291: Apartament situat la PARTER

ZONA

290

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 292: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.2.1 - ZONA 26-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 35.440 59.070 76.790 94.510 139.4001998÷2007 31.540 52.570 68.340 84.110 124.0701978÷1997 28.710 47.850 62.200 76.550 112.9201967÷1977 26.580 44.300 57.590 70.880 104.550

inainte de anul 1967 20.560 34.260 44.540 54.820 80.850

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 38.360 63.940 83.120 102.300 150.9001998÷2007 34.140 56.910 73.980 91.050 134.3001978÷1997 31.080 51.790 67.330 82.870 122.2301967÷1977 28.770 47.960 62.340 76.730 113.170

inainte de anul 1967 22.250 37.090 48.210 59.340 87.520

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 36.540 60.900 79.160 97.430 143.7101998÷2007 32.520 54.200 70.460 86.720 127.9101978÷1997 29.600 49.330 64.120 78.920 116.4101967÷1977 27.400 45.670 59.370 73.070 107.790

inainte de anul 1967 21.190 35.320 45.920 56.510 83.350

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.250 55.420 72.040 88.660 130.7801998÷2007 29.590 49.320 64.120 78.910 116.3901978÷1997 26.930 44.890 58.350 71.820 105.9301967÷1977 24.940 41.560 54.030 66.500 98.080

inainte de anul 1967 19.280 32.140 41.780 51.430 75.850

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

291

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 293: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.2.2 - ZONA 26-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.750 56.260 73.130 90.010 132.7601998÷2007 30.040 50.070 65.090 80.110 118.1601978÷1997 27.340 45.570 59.240 72.910 107.5401967÷1977 25.320 42.190 54.850 67.510 99.570

inainte de anul 1967 19.580 32.630 42.420 52.210 77.000

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 36.540 60.900 79.160 97.430 143.7101998÷2007 32.520 54.200 70.460 86.720 127.9101978÷1997 29.600 49.330 64.120 78.920 116.4101967÷1977 27.400 45.670 59.370 73.070 107.790

inainte de anul 1967 21.190 35.320 45.920 56.510 83.350

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 34.800 58.000 75.390 92.790 136.8701998÷2007 30.970 51.620 67.100 82.590 121.8101978÷1997 28.190 46.980 61.070 75.160 110.8701967÷1977 26.100 43.500 56.550 69.600 102.650

inainte de anul 1967 20.180 33.640 43.730 53.820 79.380

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 31.670 52.780 68.610 84.440 124.5501998÷2007 28.180 46.970 61.060 75.150 110.8501978÷1997 25.650 42.750 55.570 68.400 100.8901967÷1977 23.750 39.580 51.460 63.330 93.410

inainte de anul 1967 18.370 30.610 39.790 48.980 72.240

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

292

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 294: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.2.3 - ZONA 26-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.290 36.450 48.610 60.760 --1998÷2007 20.730 32.440 43.260 54.070 --1978÷1997 18.860 29.530 39.370 49.210 --1967÷1977 17.470 27.340 36.450 45.570 --

inainte de anul 1967 13.510 21.140 28.190 35.240 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.210 39.460 52.610 65.770 --1998÷2007 22.440 35.120 46.830 58.530 --1978÷1997 20.420 31.960 42.620 53.270 --1967÷1977 18.910 29.600 39.460 49.330 --

inainte de anul 1967 14.620 22.890 30.520 38.150 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.010 37.580 50.110 62.640 --1998÷2007 21.370 33.450 44.600 55.750 --1978÷1997 19.450 30.440 40.590 50.730 --1967÷1977 18.010 28.190 37.580 46.980 --

inainte de anul 1967 13.930 21.800 29.060 36.330 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.850 34.200 45.600 57.000 --1998÷2007 19.450 30.440 40.580 50.730 --1978÷1997 17.700 27.700 36.940 46.170 --1967÷1977 16.390 25.650 34.200 42.750 --

inainte de anul 1967 12.670 19.840 26.450 33.060 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

293

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 295: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.2.4 - ZONA 26-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.800 30.990 38.730 51.640 --1998÷2007 17.620 27.580 34.470 45.960 --1978÷1997 16.040 25.100 31.370 41.830 --1967÷1977 14.850 23.240 29.050 38.730 --

inainte de anul 1967 11.480 17.970 22.460 29.950 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.430 33.540 41.930 55.900 --1998÷2007 19.070 29.850 37.310 49.750 --1978÷1997 17.360 27.170 33.960 45.280 --1967÷1977 16.070 25.160 31.450 41.930 --

inainte de anul 1967 12.430 19.450 24.320 32.420 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.410 31.940 39.930 53.240 --1998÷2007 18.160 28.430 35.540 47.380 --1978÷1997 16.530 25.870 32.340 43.120 --1967÷1977 15.310 23.960 29.950 39.930 --

inainte de anul 1967 11.840 18.530 23.160 30.880 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.570 29.070 36.340 48.450 --1998÷2007 16.530 25.870 32.340 43.120 --1978÷1997 15.040 23.550 29.430 39.240 --1967÷1977 13.930 21.800 27.250 36.340 --

inainte de anul 1967 10.770 16.860 21.080 28.100 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

294

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 296: Apartament situat la PARTER

ZONA

295

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 297: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.3.1 - ZONA 26-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 34.870 58.120 75.560 92.990 137.1601998÷2007 31.040 51.730 67.250 82.760 122.0801978÷1997 28.250 47.080 61.200 75.320 111.1001967÷1977 26.150 43.590 56.670 69.740 102.870

inainte de anul 1967 20.230 33.710 43.820 53.940 79.550

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 37.750 62.910 81.790 100.660 148.4801998÷2007 33.600 55.990 72.790 89.590 132.1401978÷1997 30.580 50.960 66.250 81.540 120.2701967÷1977 28.310 47.190 61.340 75.500 111.360

inainte de anul 1967 21.890 36.490 47.440 58.380 86.120

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 35.950 59.920 77.890 95.870 141.4101998÷2007 32.000 53.330 69.320 85.320 125.8501978÷1997 29.120 48.530 63.090 77.650 114.5401967÷1977 26.960 44.940 58.420 71.900 106.050

inainte de anul 1967 20.850 34.750 45.180 55.600 82.020

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 32.720 54.530 70.880 87.240 128.6801998÷2007 29.120 48.530 63.090 77.640 114.5201978÷1997 26.500 44.170 57.410 70.660 104.2301967÷1977 24.540 40.890 53.160 65.430 96.510

inainte de anul 1967 18.970 31.620 41.110 50.600 74.630

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

296

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 298: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.3.2 - ZONA 26-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 33.210 55.350 71.960 88.560 130.6301998÷2007 29.560 49.260 64.040 78.820 116.2601978÷1997 26.900 44.840 58.290 71.740 105.8101967÷1977 24.910 41.510 53.970 66.420 97.970

inainte de anul 1967 19.260 32.100 41.740 51.370 75.770

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 35.950 59.920 77.890 95.870 141.4101998÷2007 32.000 53.330 69.320 85.320 125.8501978÷1997 29.120 48.530 63.090 77.650 114.5401967÷1977 26.960 44.940 58.420 71.900 106.050

inainte de anul 1967 20.850 34.750 45.180 55.600 82.020

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 34.240 57.060 74.180 91.300 134.6701998÷2007 30.470 50.790 66.020 81.260 119.8601978÷1997 27.730 46.220 60.090 73.960 109.0801967÷1977 25.680 42.800 55.640 68.480 101.000

inainte de anul 1967 19.860 33.100 43.030 52.960 78.110

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 31.160 51.930 67.510 83.090 122.5501998÷2007 27.730 46.220 60.080 73.950 109.0701978÷1997 25.240 42.060 54.680 67.300 99.2701967÷1977 23.370 38.950 50.630 62.310 91.910

inainte de anul 1967 18.070 30.120 39.150 48.190 71.080

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

297

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 299: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.3.3 - ZONA 26-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.920 35.870 47.820 59.780 --1998÷2007 20.400 31.920 42.560 53.200 --1978÷1997 18.560 29.050 38.740 48.420 --1967÷1977 17.190 26.900 35.870 44.840 --

inainte de anul 1967 13.290 20.800 27.740 34.670 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.810 38.830 51.770 64.710 --1998÷2007 22.080 34.560 46.070 57.590 --1978÷1997 20.090 31.450 41.930 52.420 --1967÷1977 18.600 29.120 38.830 48.530 --

inainte de anul 1967 14.390 22.520 30.030 37.530 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.620 36.980 49.300 61.630 --1998÷2007 21.030 32.910 43.880 54.850 --1978÷1997 19.140 29.950 39.940 49.920 --1967÷1977 17.720 27.730 36.980 46.220 --

inainte de anul 1967 13.700 21.450 28.600 35.750 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.500 33.650 44.870 56.080 --1998÷2007 19.130 29.950 39.930 49.910 --1978÷1997 17.410 27.260 36.340 45.430 --1967÷1977 16.120 25.240 33.650 42.060 --

inainte de anul 1967 12.470 19.520 26.020 32.530 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

298

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 300: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 12.3.4 - ZONA 26-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.480 30.490 38.110 50.810 --1998÷2007 17.340 27.130 33.920 45.220 --1978÷1997 15.780 24.700 30.870 41.160 --1967÷1977 14.610 22.870 28.580 38.110 --

inainte de anul 1967 11.300 17.680 22.100 29.470 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.090 33.000 41.250 55.000 --1998÷2007 18.770 29.370 36.720 48.950 --1978÷1997 17.080 26.730 33.420 44.550 --1967÷1977 15.810 24.750 30.940 41.250 --

inainte de anul 1967 12.230 19.140 23.930 31.900 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.080 31.430 39.290 52.390 --1998÷2007 17.870 27.970 34.970 46.620 --1978÷1997 16.270 25.460 31.820 42.430 --1967÷1977 15.060 23.570 29.470 39.290 --

inainte de anul 1967 11.650 18.230 22.790 30.380 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.270 28.600 35.750 47.670 --1998÷2007 16.260 25.460 31.820 42.430 --1978÷1997 14.800 23.170 28.960 38.610 --1967÷1977 13.710 21.450 26.810 35.750 --

inainte de anul 1967 10.600 16.590 20.740 27.650 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

299

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 301: Apartament situat la PARTER

300

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 302: Apartament situat la PARTER

ZONA

301

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 303: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 13.1.1 - ZONA 27-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 28.590 47.640 61.940 76.230 112.4401998÷2007 25.440 42.400 55.120 67.840 100.0701978÷1997 23.150 38.590 50.170 61.750 91.0701967÷1977 21.440 35.730 46.450 57.170 84.330

inainte de anul 1967 16.580 27.630 35.920 44.210 65.210

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.940 51.570 67.040 82.520 121.7101998÷2007 27.540 45.900 59.670 73.440 108.3201978÷1997 25.060 41.770 54.310 66.840 98.5901967÷1977 23.210 38.680 50.280 61.890 91.280

inainte de anul 1967 17.950 29.910 38.890 47.860 70.590

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 29.470 49.120 63.850 78.590 115.9101998÷2007 26.230 43.710 56.830 69.940 103.1601978÷1997 23.870 39.780 51.720 63.650 93.8901967÷1977 22.100 36.840 47.890 58.940 86.940

inainte de anul 1967 17.090 28.490 37.030 45.580 67.230

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.820 44.700 58.100 71.510 105.4801998÷2007 23.870 39.780 51.710 63.650 93.8801978÷1997 21.720 36.200 47.060 57.930 85.4401967÷1977 20.110 33.520 43.580 53.640 79.110

inainte de anul 1967 15.550 25.920 33.700 41.480 61.180

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

302

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 304: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 13.1.2 - ZONA 27-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 27.220 45.370 58.990 72.600 107.0801998÷2007 24.230 40.380 52.500 64.610 95.3001978÷1997 22.050 36.750 47.780 58.800 86.7401967÷1977 20.420 34.030 44.240 54.450 80.310

inainte de anul 1967 15.790 26.320 34.210 42.110 62.110

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 29.470 49.120 63.850 78.590 115.9101998÷2007 26.230 43.710 56.830 69.940 103.1601978÷1997 23.870 39.780 51.720 63.650 93.8901967÷1977 22.100 36.840 47.890 58.940 86.940

inainte de anul 1967 17.090 28.490 37.030 45.580 67.230

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.070 46.780 60.810 74.840 110.3901998÷2007 24.980 41.630 54.120 66.610 98.2501978÷1997 22.730 37.890 49.260 60.620 89.4201967÷1977 21.050 35.080 45.610 56.130 82.800

inainte de anul 1967 16.280 27.130 35.270 43.410 64.030

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.540 42.570 55.340 68.110 100.4601998÷2007 22.730 37.890 49.250 60.620 89.4101978÷1997 20.690 34.480 44.820 55.170 81.3701967÷1977 19.160 31.930 41.500 51.080 75.340

inainte de anul 1967 14.810 24.690 32.100 39.500 58.270

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

303

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 305: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 13.1.3 - ZONA 27-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.780 29.400 39.200 49.000 --1998÷2007 16.720 26.170 34.890 43.610 --1978÷1997 15.220 23.820 31.750 39.690 --1967÷1977 14.090 22.050 29.400 36.750 --

inainte de anul 1967 10.900 17.050 22.740 28.420 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.330 31.830 42.440 53.050 --1998÷2007 18.100 28.330 37.770 47.210 --1978÷1997 16.470 25.780 34.370 42.970 --1967÷1977 15.250 23.870 31.830 39.780 --

inainte de anul 1967 11.790 18.460 24.610 30.770 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.370 30.310 40.420 50.520 --1998÷2007 17.240 26.980 35.970 44.960 --1978÷1997 15.690 24.550 32.740 40.920 --1967÷1977 14.520 22.730 30.310 37.890 --

inainte de anul 1967 11.230 17.580 23.440 29.300 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.620 27.580 36.780 45.970 --1998÷2007 15.680 24.550 32.730 40.920 --1978÷1997 14.270 22.340 29.790 37.240 --1967÷1977 13.220 20.690 27.580 34.480 --

inainte de anul 1967 10.220 16.000 21.330 26.660 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

304

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 306: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 13.1.4 - ZONA 27-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.970 24.990 31.240 41.650 --1998÷2007 14.210 22.240 27.800 37.070 --1978÷1997 12.930 20.240 25.300 33.740 --1967÷1977 11.980 18.740 23.430 31.240 --

inainte de anul 1967 9.260 14.500 18.120 24.160 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.280 27.050 33.820 45.090 --1998÷2007 15.380 24.080 30.100 40.130 --1978÷1997 14.000 21.910 27.390 36.520 --1967÷1977 12.960 20.290 25.360 33.820 --

inainte de anul 1967 10.020 15.690 19.610 26.150 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.460 25.770 32.210 42.940 --1998÷2007 14.650 22.930 28.660 38.220 --1978÷1997 13.330 20.870 26.090 34.780 --1967÷1977 12.350 19.320 24.150 32.210 --

inainte de anul 1967 9.550 14.940 18.680 24.910 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.980 23.450 29.310 39.080 --1998÷2007 13.330 20.870 26.080 34.780 --1978÷1997 12.130 18.990 23.740 31.650 --1967÷1977 11.230 17.580 21.980 29.310 --

inainte de anul 1967 8.690 13.600 17.000 22.660 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

305

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 307: Apartament situat la PARTER

ZONA

306

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 308: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 13.2.1 - ZONA 27-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 28.070 46.780 60.810 74.840 110.3901998÷2007 24.980 41.630 54.120 66.610 98.2501978÷1997 22.730 37.890 49.260 60.620 89.4201967÷1977 21.050 35.080 45.610 56.130 82.790

inainte de anul 1967 16.280 27.130 35.270 43.410 64.030

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 30.380 50.630 65.820 81.020 119.5001998÷2007 27.040 45.060 58.580 72.100 106.3501978÷1997 24.610 41.010 53.320 65.620 96.7901967÷1977 22.790 37.980 49.370 60.760 89.620

inainte de anul 1967 17.620 29.370 38.180 46.990 69.310

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 28.930 48.220 62.690 77.160 113.8101998÷2007 25.750 42.920 55.790 68.670 101.2901978÷1997 23.440 39.060 50.780 62.500 92.1801967÷1977 21.700 36.170 47.020 57.870 85.360

inainte de anul 1967 16.780 27.970 36.360 44.750 66.010

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.330 43.880 57.050 70.210 103.5601998÷2007 23.430 39.060 50.770 62.490 92.1701978÷1997 21.330 35.550 46.210 56.870 83.8901967÷1977 19.750 32.910 42.790 52.660 77.670

inainte de anul 1967 15.270 25.450 33.090 40.720 60.070

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

307

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 309: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 13.2.2 - ZONA 27-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.730 44.550 57.910 71.280 105.1401998÷2007 23.790 39.650 51.540 63.440 93.5701978÷1997 21.650 36.080 46.910 57.740 85.1601967÷1977 20.050 33.410 43.440 53.460 78.850

inainte de anul 1967 15.500 25.840 33.590 41.340 60.980

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.930 48.220 62.690 77.160 113.8101998÷2007 25.750 42.920 55.790 68.670 101.2901978÷1997 23.440 39.060 50.780 62.500 92.1801967÷1977 21.700 36.170 47.020 57.870 85.360

inainte de anul 1967 16.780 27.970 36.360 44.750 66.010

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 27.560 45.930 59.710 73.480 108.3901998÷2007 24.530 40.880 53.140 65.400 96.4701978÷1997 22.320 37.200 48.360 59.520 87.7901967÷1977 20.670 34.450 44.780 55.110 81.290

inainte de anul 1967 15.980 26.640 34.630 42.620 62.860

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.080 41.790 54.330 66.870 98.6301998÷2007 22.320 37.200 48.360 59.510 87.7801978÷1997 20.310 33.850 44.010 54.160 79.8901967÷1977 18.810 31.350 40.750 50.150 73.970

inainte de anul 1967 14.540 24.240 31.510 38.780 57.210

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

308

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 310: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 13.2.3 - ZONA 27-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.440 28.870 38.490 48.110 --1998÷2007 16.410 25.690 34.260 42.820 --1978÷1997 14.940 23.380 31.180 38.970 --1967÷1977 13.830 21.650 28.870 36.080 --

inainte de anul 1967 10.700 16.740 22.320 27.910 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.960 31.250 41.660 52.080 --1998÷2007 17.770 27.810 37.080 46.350 --1978÷1997 16.170 25.310 33.750 42.190 --1967÷1977 14.970 23.440 31.250 39.060 --

inainte de anul 1967 11.580 18.120 24.170 30.210 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.010 29.760 39.680 49.600 --1998÷2007 16.920 26.490 35.320 44.150 --1978÷1997 15.400 24.110 32.140 40.180 --1967÷1977 14.260 22.320 29.760 37.200 --

inainte de anul 1967 11.030 17.260 23.010 28.770 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.300 27.080 36.110 45.140 --1998÷2007 15.400 24.100 32.140 40.170 --1978÷1997 14.020 21.940 29.250 36.560 --1967÷1977 12.980 20.310 27.080 33.850 --

inainte de anul 1967 10.040 15.710 20.940 26.180 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

309

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 311: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 13.2.4 - ZONA 27-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.680 24.540 30.670 40.900 --1998÷2007 13.950 21.840 27.300 36.400 --1978÷1997 12.700 19.880 24.840 33.130 --1967÷1977 11.760 18.400 23.000 30.670 --

inainte de anul 1967 9.090 14.230 17.790 23.720 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 16.970 26.560 33.200 44.270 --1998÷2007 15.100 23.640 29.550 39.400 --1978÷1997 13.750 21.510 26.890 35.860 --1967÷1977 12.730 19.920 24.900 33.200 --

inainte de anul 1967 9.840 15.410 19.260 25.680 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.160 25.300 31.620 42.160 --1998÷2007 14.380 22.510 28.140 37.520 --1978÷1997 13.090 20.490 25.610 34.150 --1967÷1977 12.120 18.970 23.720 31.620 --

inainte de anul 1967 9.370 14.670 18.340 24.450 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.710 23.020 28.770 38.370 --1998÷2007 13.090 20.490 25.610 34.150 --1978÷1997 11.910 18.650 23.310 31.080 --1967÷1977 11.030 17.260 21.580 28.770 --

inainte de anul 1967 8.530 13.350 16.690 22.250 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

310

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 312: Apartament situat la PARTER

311

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 313: Apartament situat la PARTER

ZONA

312

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 314: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 14.1.1 - ZONA 28-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.910 43.190 56.140 69.100 101.9201998÷2007 23.060 38.440 49.970 61.500 90.7101978÷1997 20.990 34.980 45.480 55.970 82.5601967÷1977 19.430 32.390 42.110 51.830 76.440

inainte de anul 1967 15.030 25.050 32.560 40.080 59.120

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.050 46.750 60.770 74.800 110.3301998÷2007 24.960 41.610 54.090 66.570 98.1901978÷1997 22.720 37.870 49.230 60.590 89.3701967÷1977 21.040 35.060 45.580 56.100 82.750

inainte de anul 1967 16.270 27.110 35.250 43.380 63.990

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.710 44.520 57.880 71.240 105.0801998÷2007 23.780 39.630 51.510 63.400 93.5201978÷1997 21.640 36.060 46.880 57.700 85.1101967÷1977 20.040 33.390 43.410 53.430 78.810

inainte de anul 1967 15.490 25.820 33.570 41.320 60.940

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.310 40.520 52.670 64.830 95.6201998÷2007 21.640 36.060 46.880 57.700 85.1001978÷1997 19.690 32.820 42.660 52.510 77.4501967÷1977 18.230 30.390 39.500 48.620 71.710

inainte de anul 1967 14.100 23.500 30.550 37.600 55.460

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

313

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 315: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 14.1.2 - ZONA 28-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.680 41.130 53.470 65.810 97.0701998÷2007 21.960 36.610 47.590 58.570 86.3901978÷1997 19.990 33.320 43.310 53.310 78.6301967÷1977 18.510 30.850 40.100 49.360 72.800

inainte de anul 1967 14.310 23.860 31.010 38.170 56.300

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.710 44.520 57.880 71.240 105.0801998÷2007 23.780 39.630 51.510 63.400 93.5201978÷1997 21.640 36.060 46.880 57.700 85.1101967÷1977 20.040 33.390 43.410 53.430 78.810

inainte de anul 1967 15.490 25.820 33.570 41.320 60.940

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.440 42.400 55.120 67.850 100.0701998÷2007 22.640 37.740 49.060 60.380 89.0601978÷1997 20.610 34.350 44.650 54.950 81.0601967÷1977 19.080 31.800 41.340 50.880 75.050

inainte de anul 1967 14.760 24.590 31.970 39.350 58.040

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.150 38.590 50.160 61.740 91.0701998÷2007 20.610 34.340 44.650 54.950 81.0501978÷1997 18.750 31.260 40.630 50.010 73.7601967÷1977 17.360 28.940 37.620 46.300 68.300

inainte de anul 1967 13.430 22.380 29.090 35.810 52.820

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

314

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 316: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 14.1.3 - ZONA 28-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.030 26.650 35.540 44.420 --1998÷2007 15.160 23.720 31.630 39.540 --1978÷1997 13.790 21.590 28.790 35.980 --1967÷1977 12.770 19.990 26.650 33.320 --

inainte de anul 1967 9.880 15.460 20.610 25.760 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.430 28.850 38.470 48.090 --1998÷2007 16.410 25.680 34.240 42.800 --1978÷1997 14.930 23.370 31.160 38.950 --1967÷1977 13.820 21.640 28.850 36.060 --

inainte de anul 1967 10.690 16.730 22.310 27.890 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.560 27.480 36.640 45.800 --1998÷2007 15.620 24.450 32.610 40.760 --1978÷1997 14.220 22.260 29.680 37.090 --1967÷1977 13.170 20.610 27.480 34.350 --

inainte de anul 1967 10.180 15.940 21.250 26.560 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.980 25.000 33.340 41.670 --1998÷2007 14.220 22.250 29.670 37.090 --1978÷1997 12.940 20.250 27.000 33.760 --1967÷1977 11.980 18.750 25.000 31.260 --

inainte de anul 1967 9.270 14.500 19.340 24.170 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

315

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 317: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 14.1.4 - ZONA 28-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.470 22.660 28.320 37.760 --1998÷2007 12.880 20.160 25.200 33.610 --1978÷1997 11.720 18.350 22.940 30.580 --1967÷1977 10.860 16.990 21.240 28.320 --

inainte de anul 1967 8.400 13.140 16.430 21.900 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.670 24.520 30.650 40.870 --1998÷2007 13.940 21.830 27.280 36.380 --1978÷1997 12.690 19.860 24.830 33.110 --1967÷1977 11.750 18.390 22.990 30.650 --

inainte de anul 1967 9.090 14.220 17.780 23.710 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.920 23.360 29.190 38.930 --1998÷2007 13.280 20.790 25.980 34.640 --1978÷1997 12.090 18.920 23.650 31.530 --1967÷1977 11.190 17.520 21.900 29.190 --

inainte de anul 1967 8.650 13.550 16.930 22.580 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.580 21.250 26.570 35.420 --1998÷2007 12.090 18.920 23.640 31.530 --1978÷1997 11.000 17.220 21.520 28.690 --1967÷1977 10.180 15.940 19.930 26.570 --

inainte de anul 1967 7.880 12.330 15.410 20.550 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

316

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 318: Apartament situat la PARTER

ZONA

317

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 319: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 14.2.1 - ZONA 28-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.540 42.570 55.340 68.110 100.4601998÷2007 22.730 37.890 49.250 60.620 89.4101978÷1997 20.690 34.480 44.830 55.170 81.3801967÷1977 19.160 31.930 41.500 51.080 75.350

inainte de anul 1967 14.810 24.690 32.100 39.500 58.270

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.650 46.080 59.900 73.730 108.7501998÷2007 24.610 41.010 53.310 65.620 96.7901978÷1997 22.390 37.320 48.520 59.720 88.0901967÷1977 20.740 34.560 44.930 55.300 81.560

inainte de anul 1967 16.040 26.730 34.740 42.760 63.070

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.330 43.890 57.050 70.220 103.5701998÷2007 23.440 39.060 50.780 62.490 92.1801978÷1997 21.330 35.550 46.210 56.880 83.8901967÷1977 19.750 32.910 42.790 52.660 77.680

inainte de anul 1967 15.270 25.450 33.090 40.730 60.070

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.960 39.940 51.920 63.900 94.2501998÷2007 21.330 35.540 46.210 56.870 83.8801978÷1997 19.410 32.350 42.050 51.760 76.3401967÷1977 17.970 29.950 38.940 47.920 70.690

inainte de anul 1967 13.900 23.160 30.110 37.060 54.660

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

318

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 320: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 14.2.2 - ZONA 28-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.330 40.540 52.700 64.870 95.6801998÷2007 21.650 36.080 46.910 57.730 85.1501978÷1997 19.700 32.840 42.690 52.540 77.5001967÷1977 18.240 30.410 39.530 48.650 71.760

inainte de anul 1967 14.110 23.510 30.570 37.620 55.490

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.330 43.890 57.050 70.220 103.5701998÷2007 23.440 39.060 50.780 62.490 92.1801978÷1997 21.330 35.550 46.210 56.880 83.8901967÷1977 19.750 32.910 42.790 52.660 77.680

inainte de anul 1967 15.270 25.450 33.090 40.730 60.070

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.080 41.800 54.330 66.870 98.6401998÷2007 22.320 37.200 48.360 59.520 87.7901978÷1997 20.310 33.850 44.010 54.170 79.9001967÷1977 18.810 31.350 40.750 50.160 73.980

inainte de anul 1967 14.550 24.240 31.510 38.790 57.210

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.820 38.030 49.440 60.850 89.7601998÷2007 20.310 33.850 44.010 54.160 79.8901978÷1997 18.480 30.810 40.050 49.290 72.7101967÷1977 17.120 28.530 37.080 45.640 67.320

inainte de anul 1967 13.240 22.060 28.680 35.300 52.060

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

319

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 321: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 14.2.3 - ZONA 28-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.780 26.270 35.030 43.790 --1998÷2007 14.940 23.380 31.180 38.970 --1978÷1997 13.600 21.280 28.370 35.470 --1967÷1977 12.590 19.700 26.270 32.840 --

inainte de anul 1967 9.730 15.240 20.320 25.400 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.170 28.440 37.920 47.400 --1998÷2007 16.170 25.310 33.750 42.180 --1978÷1997 14.720 23.030 30.710 38.390 --1967÷1977 13.630 21.330 28.440 35.550 --

inainte de anul 1967 10.540 16.490 21.990 27.490 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.300 27.080 36.110 45.140 --1998÷2007 15.400 24.100 32.140 40.170 --1978÷1997 14.020 21.940 29.250 36.560 --1967÷1977 12.980 20.310 27.080 33.850 --

inainte de anul 1967 10.040 15.710 20.940 26.180 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.750 24.650 32.860 41.080 --1998÷2007 14.010 21.940 29.250 36.560 --1978÷1997 12.750 19.960 26.620 33.270 --1967÷1977 11.810 18.480 24.650 30.810 --

inainte de anul 1967 9.130 14.290 19.060 23.820 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

320

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 322: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 14.2.4 - ZONA 28-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.270 22.330 27.910 37.220 --1998÷2007 12.700 19.870 24.840 33.120 --1978÷1997 11.560 18.090 22.610 30.150 --1967÷1977 10.700 16.750 20.930 27.910 --

inainte de anul 1967 8.270 12.950 16.190 21.590 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.440 24.170 30.220 40.290 --1998÷2007 13.740 21.510 26.890 35.860 --1978÷1997 12.510 19.580 24.470 32.630 --1967÷1977 11.580 18.130 22.660 30.220 --

inainte de anul 1967 8.960 14.020 17.520 23.370 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.710 23.020 28.780 38.370 --1998÷2007 13.090 20.490 25.610 34.150 --1978÷1997 11.910 18.650 23.310 31.080 --1967÷1977 11.030 17.270 21.580 28.780 --

inainte de anul 1967 8.530 13.350 16.690 22.250 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.380 20.950 26.190 34.920 --1998÷2007 11.910 18.640 23.310 31.070 --1978÷1997 10.840 16.970 21.210 28.280 --1967÷1977 10.040 15.710 19.640 26.190 --

inainte de anul 1967 7.760 12.150 15.190 20.250 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

321

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 323: Apartament situat la PARTER

322

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 324: Apartament situat la PARTER

ZONA

323

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 325: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 15.1.1 - ZONA 30-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.740 31.230 40.590 49.960 73.6901998÷2007 16.670 27.790 36.130 44.470 65.5901978÷1997 15.180 25.290 32.880 40.470 59.6901967÷1977 14.050 23.420 30.450 37.470 55.270

inainte de anul 1967 10.870 18.110 23.540 28.980 42.740

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.280 33.800 43.940 54.080 79.7701998÷2007 18.050 30.080 39.110 48.130 71.0001978÷1997 16.430 27.380 35.590 43.810 64.6101967÷1977 15.210 25.350 32.960 40.560 59.830

inainte de anul 1967 11.760 19.600 25.490 31.370 46.270

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.310 32.190 41.850 51.510 75.9701998÷2007 17.190 28.650 37.250 45.840 67.6101978÷1997 15.650 26.080 33.900 41.720 61.5401967÷1977 14.490 24.140 31.390 38.630 56.980

inainte de anul 1967 11.200 18.670 24.270 29.870 44.060

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.580 29.290 38.080 46.870 69.1301998÷2007 15.640 26.070 33.890 41.710 61.5301978÷1997 14.240 23.730 30.850 37.970 56.0001967÷1977 13.180 21.970 28.560 35.150 51.850

inainte de anul 1967 10.190 16.990 22.090 27.190 40.100

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

324

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 326: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 15.1.2 - ZONA 30-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.840 29.740 38.660 47.580 70.1801998÷2007 15.880 26.470 34.410 42.350 62.4601978÷1997 14.450 24.090 31.310 38.540 56.8501967÷1977 13.380 22.300 29.000 35.690 52.640

inainte de anul 1967 10.350 17.250 22.420 27.600 40.710

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 19.310 32.190 41.850 51.510 75.9701998÷2007 17.190 28.650 37.250 45.840 67.6101978÷1997 15.650 26.080 33.900 41.720 61.5401967÷1977 14.490 24.140 31.390 38.630 56.980

inainte de anul 1967 11.200 18.670 24.270 29.870 44.060

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 18.400 30.660 39.860 49.050 72.3501998÷2007 16.370 27.290 35.470 43.660 64.4001978÷1997 14.900 24.830 32.280 39.730 58.6101967÷1977 13.800 22.990 29.890 36.790 54.270

inainte de anul 1967 10.670 17.780 23.120 28.450 41.970

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.740 27.900 36.270 44.640 65.8401998÷2007 14.900 24.830 32.280 39.730 58.6001978÷1997 13.560 22.600 29.380 36.160 53.3301967÷1977 12.550 20.920 27.200 33.480 49.380

inainte de anul 1967 9.710 16.180 21.040 25.890 38.190

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

325

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 327: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 15.1.3 - ZONA 30-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.310 19.270 25.690 32.120 --1998÷2007 10.960 17.150 22.870 28.580 --1978÷1997 9.970 15.610 20.810 26.020 --1967÷1977 9.230 14.450 19.270 24.090 --

inainte de anul 1967 7.140 11.180 14.900 18.630 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 13.330 20.860 27.810 34.770 --1998÷2007 11.860 18.570 24.750 30.940 --1978÷1997 10.800 16.900 22.530 28.160 --1967÷1977 10.000 15.650 20.860 26.080 --

inainte de anul 1967 7.730 12.100 16.130 20.160 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 12.690 19.870 26.490 33.110 --1998÷2007 11.300 17.680 23.580 29.470 --1978÷1997 10.280 16.090 21.460 26.820 --1967÷1977 9.520 14.900 19.870 24.830 --

inainte de anul 1967 7.360 11.520 15.360 19.200 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.550 18.080 24.100 30.130 --1998÷2007 10.280 16.090 21.450 26.820 --1978÷1997 9.360 14.640 19.530 24.410 --1967÷1977 8.660 13.560 18.080 22.600 --

inainte de anul 1967 6.700 10.490 13.980 17.480 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

326

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 328: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 15.1.4 - ZONA 30-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 10.470 16.380 20.480 27.300 --1998÷2007 9.310 14.580 18.220 24.300 --1978÷1997 8.480 13.270 16.580 22.110 --1967÷1977 7.850 12.290 15.360 20.480 --

inainte de anul 1967 6.070 9.500 11.880 15.830 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 11.330 17.730 22.160 29.550 --1998÷2007 10.080 15.780 19.730 26.300 --1978÷1997 9.180 14.360 17.950 23.940 --1967÷1977 8.500 13.300 16.620 22.160 --

inainte de anul 1967 6.570 10.280 12.860 17.140 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 10.790 16.890 21.110 28.140 --1998÷2007 9.600 15.030 18.790 25.050 --1978÷1997 8.740 13.680 17.100 22.800 --1967÷1977 8.090 12.670 15.830 21.110 --

inainte de anul 1967 6.260 9.790 12.240 16.320 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 9.820 15.370 19.210 25.610 --1998÷2007 8.740 13.680 17.100 22.790 --1978÷1997 7.950 12.450 15.560 20.750 --1967÷1977 7.360 11.530 14.410 19.210 --

inainte de anul 1967 5.690 8.910 11.140 14.850 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

327

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 329: Apartament situat la PARTER

328

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 330: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

329

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 331: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.1.1 - ZONA 31-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.870 33.120 43.060 53.000 78.1701998÷2007 17.690 29.480 38.320 47.170 69.5701978÷1997 16.100 26.830 34.880 42.930 63.3201967÷1977 14.910 24.840 32.300 39.750 58.630

inainte de anul 1967 11.530 19.210 24.970 30.740 45.340

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.510 35.850 46.610 57.370 84.6201998÷2007 19.150 31.910 41.480 51.060 75.3101978÷1997 17.430 29.040 37.760 46.470 68.5401967÷1977 16.130 26.890 34.960 43.030 63.460

inainte de anul 1967 12.480 20.800 27.030 33.270 49.080

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.490 34.150 44.390 54.640 80.5901998÷2007 18.230 30.390 39.510 48.630 71.7201978÷1997 16.600 27.660 35.960 44.260 65.2801967÷1977 15.370 25.610 33.290 40.980 60.440

inainte de anul 1967 11.880 19.810 25.750 31.690 46.740

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.640 31.070 40.400 49.720 73.3401998÷2007 16.590 27.660 35.950 44.250 65.2701978÷1997 15.100 25.170 32.720 40.270 59.4001967÷1977 13.980 23.310 30.300 37.290 55.000

inainte de anul 1967 10.810 18.020 23.430 28.840 42.530

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

330

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 332: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.1.2 - ZONA 31-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.930 31.550 41.010 50.470 74.4501998÷2007 16.850 28.080 36.500 44.920 66.2601978÷1997 15.330 25.550 33.220 40.880 60.3001967÷1977 14.200 23.660 30.760 37.860 55.840

inainte de anul 1967 10.980 18.300 23.790 29.270 43.180

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.490 34.150 44.390 54.640 80.5901998÷2007 18.230 30.390 39.510 48.630 71.7201978÷1997 16.600 27.660 35.960 44.260 65.2801967÷1977 15.370 25.610 33.290 40.980 60.440

inainte de anul 1967 11.880 19.810 25.750 31.690 46.740

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.510 32.520 42.280 52.030 76.7501998÷2007 17.370 28.940 37.630 46.310 68.3101978÷1997 15.810 26.340 34.250 42.150 62.1701967÷1977 14.630 24.390 31.710 39.030 57.560

inainte de anul 1967 11.320 18.860 24.520 30.180 44.520

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.760 29.590 38.470 47.350 69.8401998÷2007 15.800 26.340 34.240 42.140 62.1601978÷1997 14.380 23.970 31.160 38.350 56.5701967÷1977 13.320 22.200 28.850 35.510 52.380

inainte de anul 1967 10.300 17.160 22.310 27.460 40.510

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

331

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 333: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.1.3 - ZONA 31-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.060 20.440 27.260 34.070 --1998÷2007 11.620 18.190 24.260 30.320 --1978÷1997 10.580 16.560 22.080 27.600 --1967÷1977 9.790 15.330 20.440 25.550 --

inainte de anul 1967 7.570 11.860 15.810 19.760 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.140 22.130 29.500 36.880 --1998÷2007 12.580 19.690 26.260 32.820 --1978÷1997 11.450 17.920 23.900 29.870 --1967÷1977 10.600 16.600 22.130 27.660 --

inainte de anul 1967 8.200 12.830 17.110 21.390 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.460 21.070 28.100 35.120 --1998÷2007 11.980 18.760 25.010 31.260 --1978÷1997 10.910 17.070 22.760 28.450 --1967÷1977 10.100 15.810 21.070 26.340 --

inainte de anul 1967 7.810 12.220 16.300 20.370 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.250 19.180 25.570 31.960 --1998÷2007 10.900 17.070 22.760 28.450 --1978÷1997 9.920 15.530 20.710 25.890 --1967÷1977 9.190 14.380 19.180 23.970 --

inainte de anul 1967 7.110 11.120 14.830 18.540 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

332

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 334: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.1.4 - ZONA 31-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.100 17.380 21.720 28.960 --1998÷2007 9.880 15.460 19.330 25.770 --1978÷1997 8.990 14.070 17.590 23.460 --1967÷1977 8.330 13.030 16.290 21.720 --

inainte de anul 1967 6.440 10.080 12.600 16.800 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.020 18.810 23.510 31.350 --1998÷2007 10.690 16.740 20.920 27.900 --1978÷1997 9.730 15.230 19.040 25.390 --1967÷1977 9.010 14.110 17.630 23.510 --

inainte de anul 1967 6.970 10.910 13.640 18.180 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 11.440 17.910 22.390 29.850 --1998÷2007 10.190 15.940 19.930 26.570 --1978÷1997 9.270 14.510 18.140 24.180 --1967÷1977 8.580 13.430 16.790 22.390 --

inainte de anul 1967 6.640 10.390 12.990 17.320 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 10.410 16.300 20.380 27.170 --1998÷2007 9.270 14.510 18.130 24.180 --1978÷1997 8.440 13.200 16.500 22.010 --1967÷1977 7.810 12.230 15.280 20.380 --

inainte de anul 1967 6.040 9.450 11.820 15.760 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

333

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 335: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.2.1 - ZONA 31-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.970 33.290 43.270 53.260 78.5601998÷2007 17.780 29.630 38.510 47.400 69.9201978÷1997 16.180 26.960 35.050 43.140 63.6301967÷1977 14.980 24.970 32.460 39.950 58.920

inainte de anul 1967 11.580 19.310 25.100 30.890 45.560

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.620 36.030 46.840 57.650 85.0401998÷2007 19.240 32.070 41.690 51.310 75.6801978÷1997 17.510 29.190 37.940 46.700 68.8801967÷1977 16.220 27.030 35.130 43.240 63.780

inainte de anul 1967 12.540 20.900 27.170 33.440 49.320

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.590 34.320 44.610 54.910 80.9901998÷2007 18.330 30.540 39.710 48.870 72.0801978÷1997 16.680 27.800 36.140 44.480 65.6001967÷1977 15.440 25.740 33.460 41.180 60.740

inainte de anul 1967 11.940 19.900 25.880 31.850 46.970

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.740 31.230 40.600 49.970 73.7001998÷2007 16.680 27.790 36.130 44.470 65.5901978÷1997 15.180 25.300 32.880 40.470 59.7001967÷1977 14.050 23.420 30.450 37.470 55.280

inainte de anul 1967 10.870 18.110 23.550 28.980 42.750

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

334

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 336: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.2.2 - ZONA 31-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.020 31.700 41.210 50.720 74.8201998÷2007 16.930 28.220 36.680 45.150 66.5901978÷1997 15.410 25.680 33.380 41.090 60.6001967÷1977 14.270 23.780 30.910 38.040 56.110

inainte de anul 1967 11.030 18.390 23.900 29.420 43.400

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.590 34.320 44.610 54.910 80.9901998÷2007 18.330 30.540 39.710 48.870 72.0801978÷1997 16.680 27.800 36.140 44.480 65.6001967÷1977 15.440 25.740 33.460 41.180 60.740

inainte de anul 1967 11.940 19.900 25.880 31.850 46.970

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.610 32.680 42.490 52.290 77.1301998÷2007 17.450 29.090 37.810 46.540 68.6501978÷1997 15.880 26.470 34.420 42.360 62.4801967÷1977 14.710 24.510 31.870 39.220 57.850

inainte de anul 1967 11.370 18.960 24.640 30.330 44.740

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.850 29.740 38.660 47.590 70.1901998÷2007 15.880 26.470 34.410 42.350 62.4701978÷1997 14.450 24.090 31.320 38.550 56.8501967÷1977 13.380 22.310 29.000 35.690 52.640

inainte de anul 1967 10.350 17.250 22.430 27.600 40.710

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

335

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 337: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.2.3 - ZONA 31-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.130 20.540 27.390 34.240 --1998÷2007 11.680 18.280 24.380 30.470 --1978÷1997 10.630 16.640 22.190 27.730 --1967÷1977 9.840 15.410 20.540 25.680 --

inainte de anul 1967 7.610 11.920 15.890 19.860 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.210 22.240 29.650 37.060 --1998÷2007 12.640 19.790 26.390 32.990 --1978÷1997 11.510 18.010 24.020 30.020 --1967÷1977 10.660 16.680 22.240 27.800 --

inainte de anul 1967 8.240 12.900 17.200 21.500 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.530 21.180 28.240 35.300 --1998÷2007 12.040 18.850 25.130 31.420 --1978÷1997 10.960 17.150 22.870 28.590 --1967÷1977 10.150 15.880 21.180 26.470 --

inainte de anul 1967 7.850 12.280 16.380 20.470 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.310 19.270 25.700 32.120 --1998÷2007 10.960 17.150 22.870 28.590 --1978÷1997 9.970 15.610 20.810 26.020 --1967÷1977 9.230 14.450 19.270 24.090 --

inainte de anul 1967 7.140 11.180 14.900 18.630 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

336

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 338: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.2.4 - ZONA 31-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.160 17.460 21.830 29.100 --1998÷2007 9.930 15.540 19.430 25.900 --1978÷1997 9.040 14.140 17.680 23.570 --1967÷1977 8.370 13.100 16.370 21.830 --

inainte de anul 1967 6.470 10.130 12.660 16.880 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.080 18.900 23.630 31.500 --1998÷2007 10.750 16.820 21.030 28.040 --1978÷1997 9.780 15.310 19.140 25.520 --1967÷1977 9.060 14.180 17.720 23.630 --

inainte de anul 1967 7.000 10.960 13.700 18.270 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 11.500 18.000 22.500 30.000 --1998÷2007 10.240 16.020 20.030 26.700 --1978÷1997 9.320 14.580 18.230 24.300 --1967÷1977 8.630 13.500 16.880 22.500 --

inainte de anul 1967 6.670 10.440 13.050 17.400 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 10.470 16.380 20.480 27.300 --1998÷2007 9.310 14.580 18.220 24.300 --1978÷1997 8.480 13.270 16.590 22.120 --1967÷1977 7.850 12.290 15.360 20.480 --

inainte de anul 1967 6.070 9.500 11.880 15.840 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

337

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 339: Apartament situat la PARTER

ZONA

338

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 340: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.3.1 - ZONA 31-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.870 33.120 43.060 53.000 78.1701998÷2007 17.690 29.480 38.320 47.170 69.5701978÷1997 16.100 26.830 34.880 42.930 63.3201967÷1977 14.910 24.840 32.300 39.750 58.630

inainte de anul 1967 11.530 19.210 24.970 30.740 45.340

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.510 35.850 46.610 57.370 84.6201998÷2007 19.150 31.910 41.480 51.060 75.3101978÷1997 17.430 29.040 37.760 46.470 68.5401967÷1977 16.130 26.890 34.960 43.030 63.460

inainte de anul 1967 12.480 20.800 27.030 33.270 49.080

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.490 34.150 44.390 54.640 80.5901998÷2007 18.230 30.390 39.510 48.630 71.7201978÷1997 16.600 27.660 35.960 44.260 65.2801967÷1977 15.370 25.610 33.290 40.980 60.440

inainte de anul 1967 11.880 19.810 25.750 31.690 46.740

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.640 31.070 40.400 49.720 73.3401998÷2007 16.590 27.660 35.950 44.250 65.2701978÷1997 15.100 25.170 32.720 40.270 59.4001967÷1977 13.980 23.310 30.300 37.290 55.000

inainte de anul 1967 10.810 18.020 23.430 28.840 42.530

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

339

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 341: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.3.2 - ZONA 31-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.930 31.550 41.010 50.470 74.4501998÷2007 16.850 28.080 36.500 44.920 66.2601978÷1997 15.330 25.550 33.220 40.880 60.3001967÷1977 14.200 23.660 30.760 37.860 55.840

inainte de anul 1967 10.980 18.300 23.790 29.270 43.180

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.490 34.150 44.390 54.640 80.5901998÷2007 18.230 30.390 39.510 48.630 71.7201978÷1997 16.600 27.660 35.960 44.260 65.2801967÷1977 15.370 25.610 33.290 40.980 60.440

inainte de anul 1967 11.880 19.810 25.750 31.690 46.740

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.510 32.520 42.280 52.030 76.7501998÷2007 17.370 28.940 37.630 46.310 68.3101978÷1997 15.810 26.340 34.250 42.150 62.1701967÷1977 14.630 24.390 31.710 39.030 57.560

inainte de anul 1967 11.320 18.860 24.520 30.180 44.520

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.760 29.590 38.470 47.350 69.8401998÷2007 15.800 26.340 34.240 42.140 62.1601978÷1997 14.380 23.970 31.160 38.350 56.5701967÷1977 13.320 22.200 28.850 35.510 52.380

inainte de anul 1967 10.300 17.160 22.310 27.460 40.510

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

340

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 342: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.3.3 - ZONA 31-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.060 20.440 27.260 34.070 --1998÷2007 11.620 18.190 24.260 30.320 --1978÷1997 10.580 16.560 22.080 27.600 --1967÷1977 9.790 15.330 20.440 25.550 --

inainte de anul 1967 7.570 11.860 15.810 19.760 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.140 22.130 29.500 36.880 --1998÷2007 12.580 19.690 26.260 32.820 --1978÷1997 11.450 17.920 23.900 29.870 --1967÷1977 10.600 16.600 22.130 27.660 --

inainte de anul 1967 8.200 12.830 17.110 21.390 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.460 21.070 28.100 35.120 --1998÷2007 11.980 18.760 25.010 31.260 --1978÷1997 10.910 17.070 22.760 28.450 --1967÷1977 10.100 15.810 21.070 26.340 --

inainte de anul 1967 7.810 12.220 16.300 20.370 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.250 19.180 25.570 31.960 --1998÷2007 10.900 17.070 22.760 28.450 --1978÷1997 9.920 15.530 20.710 25.890 --1967÷1977 9.190 14.380 19.180 23.970 --

inainte de anul 1967 7.110 11.120 14.830 18.540 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

341

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 343: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.3.4 - ZONA 31-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.100 17.380 21.720 28.960 --1998÷2007 9.880 15.460 19.330 25.770 --1978÷1997 8.990 14.070 17.590 23.460 --1967÷1977 8.330 13.030 16.290 21.720 --

inainte de anul 1967 6.440 10.080 12.600 16.800 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.020 18.810 23.510 31.350 --1998÷2007 10.690 16.740 20.920 27.900 --1978÷1997 9.730 15.230 19.040 25.390 --1967÷1977 9.010 14.110 17.630 23.510 --

inainte de anul 1967 6.970 10.910 13.640 18.180 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 11.440 17.910 22.390 29.850 --1998÷2007 10.190 15.940 19.930 26.570 --1978÷1997 9.270 14.510 18.140 24.180 --1967÷1977 8.580 13.430 16.790 22.390 --

inainte de anul 1967 6.640 10.390 12.990 17.320 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 10.410 16.300 20.380 27.170 --1998÷2007 9.270 14.510 18.130 24.180 --1978÷1997 8.440 13.200 16.500 22.010 --1967÷1977 7.810 12.230 15.280 20.380 --

inainte de anul 1967 6.040 9.450 11.820 15.760 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

342

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 344: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

343

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 345: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.4.1 - ZONA 31-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.970 33.290 43.270 53.260 78.5601998÷2007 17.780 29.630 38.510 47.400 69.9201978÷1997 16.180 26.960 35.050 43.140 63.6301967÷1977 14.980 24.970 32.460 39.950 58.920

inainte de anul 1967 11.580 19.310 25.100 30.890 45.560

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.620 36.030 46.840 57.650 85.0401998÷2007 19.240 32.070 41.690 51.310 75.6801978÷1997 17.510 29.190 37.940 46.700 68.8801967÷1977 16.220 27.030 35.130 43.240 63.780

inainte de anul 1967 12.540 20.900 27.170 33.440 49.320

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.590 34.320 44.610 54.910 80.9901998÷2007 18.330 30.540 39.710 48.870 72.0801978÷1997 16.680 27.800 36.140 44.480 65.6001967÷1977 15.440 25.740 33.460 41.180 60.740

inainte de anul 1967 11.940 19.900 25.880 31.850 46.970

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.740 31.230 40.600 49.970 73.7001998÷2007 16.680 27.790 36.130 44.470 65.5901978÷1997 15.180 25.300 32.880 40.470 59.7001967÷1977 14.050 23.420 30.450 37.470 55.280

inainte de anul 1967 10.870 18.110 23.550 28.980 42.750

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

344

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 346: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.4.2 - ZONA 31-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.020 31.700 41.210 50.720 74.8201998÷2007 16.930 28.220 36.680 45.150 66.5901978÷1997 15.410 25.680 33.380 41.090 60.6001967÷1977 14.270 23.780 30.910 38.040 56.110

inainte de anul 1967 11.030 18.390 23.900 29.420 43.400

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.590 34.320 44.610 54.910 80.9901998÷2007 18.330 30.540 39.710 48.870 72.0801978÷1997 16.680 27.800 36.140 44.480 65.6001967÷1977 15.440 25.740 33.460 41.180 60.740

inainte de anul 1967 11.940 19.900 25.880 31.850 46.970

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.610 32.680 42.490 52.290 77.1301998÷2007 17.450 29.090 37.810 46.540 68.6501978÷1997 15.880 26.470 34.420 42.360 62.4801967÷1977 14.710 24.510 31.870 39.220 57.850

inainte de anul 1967 11.370 18.960 24.640 30.330 44.740

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.850 29.740 38.660 47.590 70.1901998÷2007 15.880 26.470 34.410 42.350 62.4701978÷1997 14.450 24.090 31.320 38.550 56.8501967÷1977 13.380 22.310 29.000 35.690 52.640

inainte de anul 1967 10.350 17.250 22.430 27.600 40.710

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

345

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 347: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.4.3 - ZONA 31-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.130 20.540 27.390 34.240 --1998÷2007 11.680 18.280 24.380 30.470 --1978÷1997 10.630 16.640 22.190 27.730 --1967÷1977 9.840 15.410 20.540 25.680 --

inainte de anul 1967 7.610 11.920 15.890 19.860 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.210 22.240 29.650 37.060 --1998÷2007 12.640 19.790 26.390 32.990 --1978÷1997 11.510 18.010 24.020 30.020 --1967÷1977 10.660 16.680 22.240 27.800 --

inainte de anul 1967 8.240 12.900 17.200 21.500 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.530 21.180 28.240 35.300 --1998÷2007 12.040 18.850 25.130 31.420 --1978÷1997 10.960 17.150 22.870 28.590 --1967÷1977 10.150 15.880 21.180 26.470 --

inainte de anul 1967 7.850 12.280 16.380 20.470 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.310 19.270 25.700 32.120 --1998÷2007 10.960 17.150 22.870 28.590 --1978÷1997 9.970 15.610 20.810 26.020 --1967÷1977 9.230 14.450 19.270 24.090 --

inainte de anul 1967 7.140 11.180 14.900 18.630 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

346

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 348: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.4.4 - ZONA 31-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.160 17.460 21.830 29.100 --1998÷2007 9.930 15.540 19.430 25.900 --1978÷1997 9.040 14.140 17.680 23.570 --1967÷1977 8.370 13.100 16.370 21.830 --

inainte de anul 1967 6.470 10.130 12.660 16.880 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.080 18.900 23.630 31.500 --1998÷2007 10.750 16.820 21.030 28.040 --1978÷1997 9.780 15.310 19.140 25.520 --1967÷1977 9.060 14.180 17.720 23.630 --

inainte de anul 1967 7.000 10.960 13.700 18.270 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 11.500 18.000 22.500 30.000 --1998÷2007 10.240 16.020 20.030 26.700 --1978÷1997 9.320 14.580 18.230 24.300 --1967÷1977 8.630 13.500 16.880 22.500 --

inainte de anul 1967 6.670 10.440 13.050 17.400 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 10.470 16.380 20.480 27.300 --1998÷2007 9.310 14.580 18.220 24.300 --1978÷1997 8.480 13.270 16.590 22.120 --1967÷1977 7.850 12.290 15.360 20.480 --

inainte de anul 1967 6.070 9.500 11.880 15.840 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

347

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 349: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.5.1 - ZONA 31-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.020 33.370 43.380 53.390 78.7501998÷2007 17.820 29.700 38.610 47.520 70.0901978÷1997 16.220 27.030 35.140 43.250 63.7901967÷1977 15.020 25.030 32.540 40.040 59.070

inainte de anul 1967 11.610 19.350 25.160 30.970 45.680

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.670 36.120 46.960 57.800 85.2501998÷2007 19.290 32.150 41.790 51.440 75.8701978÷1997 17.560 29.260 38.040 46.820 69.0501967÷1977 16.260 27.090 35.220 43.350 63.940

inainte de anul 1967 12.570 20.950 27.240 33.520 49.440

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.640 34.400 44.720 55.040 81.1901998÷2007 18.370 30.620 39.800 48.990 72.2601978÷1997 16.720 27.870 36.230 44.590 65.7601967÷1977 15.480 25.800 33.540 41.280 60.890

inainte de anul 1967 11.970 19.950 25.940 31.930 47.090

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.780 31.310 40.700 50.090 73.8801998÷2007 16.720 27.860 36.220 44.580 65.7601978÷1997 15.210 25.360 32.970 40.570 59.8501967÷1977 14.090 23.480 30.520 37.570 55.410

inainte de anul 1967 10.890 18.160 23.610 29.050 42.850

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

348

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 350: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.5.2 - ZONA 31-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.070 31.780 41.320 50.850 75.0001998÷2007 16.970 28.290 36.770 45.260 66.7501978÷1997 15.450 25.740 33.470 41.190 60.7501967÷1977 14.300 23.840 30.990 38.140 56.250

inainte de anul 1967 11.060 18.430 23.960 29.490 43.500

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 20.640 34.400 44.720 55.040 81.1901998÷2007 18.370 30.620 39.800 48.990 72.2601978÷1997 16.720 27.870 36.230 44.590 65.7601967÷1977 15.480 25.800 33.540 41.280 60.890

inainte de anul 1967 11.970 19.950 25.940 31.930 47.090

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 19.660 32.760 42.590 52.420 77.3201998÷2007 17.500 29.160 37.910 46.660 68.8201978÷1997 15.920 26.540 34.500 42.460 62.6301967÷1977 14.740 24.570 31.950 39.320 57.990

inainte de anul 1967 11.400 19.000 24.700 30.410 44.850

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.890 29.820 38.760 47.710 70.3701998÷2007 15.920 26.540 34.500 42.460 62.6201978÷1997 14.490 24.150 31.400 38.640 57.0001967÷1977 13.420 22.360 29.070 35.780 52.770

inainte de anul 1967 10.380 17.290 22.480 27.670 40.810

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

349

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 351: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.5.3 - ZONA 31-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.160 20.590 27.460 34.320 --1998÷2007 11.710 18.330 24.440 30.550 --1978÷1997 10.660 16.680 22.240 27.800 --1967÷1977 9.870 15.450 20.590 25.740 --

inainte de anul 1967 7.630 11.940 15.930 19.910 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.240 22.290 29.720 37.150 --1998÷2007 12.680 19.840 26.450 33.070 --1978÷1997 11.540 18.060 24.080 30.100 --1967÷1977 10.680 16.720 22.290 27.870 --

inainte de anul 1967 8.260 12.930 17.240 21.550 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.560 21.230 28.310 35.390 --1998÷2007 12.070 18.900 25.190 31.490 --1978÷1997 10.990 17.200 22.930 28.660 --1967÷1977 10.170 15.920 21.230 26.540 --

inainte de anul 1967 7.870 12.310 16.420 20.520 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.340 19.320 25.760 32.200 --1998÷2007 10.990 17.200 22.930 28.660 --1978÷1997 10.000 15.650 20.870 26.080 --1967÷1977 9.260 14.490 19.320 24.150 --

inainte de anul 1967 7.160 11.210 14.940 18.680 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

350

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 352: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 16.5.4 - ZONA 31-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.180 17.510 21.880 29.180 --1998÷2007 9.950 15.580 19.470 25.970 --1978÷1997 9.060 14.180 17.720 23.630 --1967÷1977 8.390 13.130 16.410 21.880 --

inainte de anul 1967 6.490 10.150 12.690 16.920 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.110 18.950 23.690 31.580 --1998÷2007 10.770 16.860 21.080 28.110 --1978÷1997 9.810 15.350 19.190 25.580 --1967÷1977 9.080 14.210 17.760 23.690 --

inainte de anul 1967 7.020 10.990 13.740 18.320 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 11.530 18.050 22.560 30.080 --1998÷2007 10.260 16.060 20.080 26.770 --1978÷1997 9.340 14.620 18.270 24.360 --1967÷1977 8.650 13.540 16.920 22.560 --

inainte de anul 1967 6.690 10.470 13.080 17.450 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 10.490 16.420 20.530 27.370 --1998÷2007 9.340 14.620 18.270 24.360 --1978÷1997 8.500 13.300 16.630 22.170 --1967÷1977 7.870 12.320 15.400 20.530 --

inainte de anul 1967 6.090 9.530 11.910 15.880 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

351

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 353: Apartament situat la PARTER

352

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 354: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

353

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 355: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.1.1 - ZONA 32-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.410 35.680 46.380 57.090 84.2101998÷2007 19.050 31.760 41.280 50.810 74.9401978÷1997 17.340 28.900 37.570 46.240 68.2101967÷1977 16.060 26.760 34.790 42.820 63.150

inainte de anul 1967 12.420 20.690 26.900 33.110 48.840

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.170 38.620 50.210 61.800 91.1501998÷2007 20.620 34.370 44.690 55.000 81.1201978÷1997 18.770 31.280 40.670 50.060 73.8301967÷1977 17.380 28.970 37.660 46.350 68.360

inainte de anul 1967 13.440 22.400 29.120 35.840 52.870

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.070 36.780 47.820 58.850 86.8101998÷2007 19.640 32.740 42.560 52.380 77.2601978÷1997 17.880 29.800 38.730 47.670 70.3201967÷1977 16.550 27.590 35.860 44.140 65.110

inainte de anul 1967 12.800 21.330 27.740 34.140 50.350

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.080 33.470 43.520 53.560 79.0001998÷2007 17.870 29.790 38.730 47.670 70.3101978÷1997 16.270 27.110 35.250 43.380 63.9901967÷1977 15.060 25.110 32.640 40.170 59.250

inainte de anul 1967 11.650 19.410 25.240 31.060 45.820

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

354

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 356: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.1.2 - ZONA 32-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.390 33.980 44.180 54.370 80.2001998÷2007 18.150 30.240 39.320 48.390 71.3701978÷1997 16.520 27.530 35.780 44.040 64.9601967÷1977 15.290 25.490 33.130 40.780 60.150

inainte de anul 1967 11.830 19.710 25.620 31.530 46.510

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 22.070 36.780 47.820 58.850 86.8101998÷2007 19.640 32.740 42.560 52.380 77.2601978÷1997 17.880 29.800 38.730 47.670 70.3201967÷1977 16.550 27.590 35.860 44.140 65.110

inainte de anul 1967 12.800 21.330 27.740 34.140 50.350

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.020 35.030 45.540 56.050 82.6801998÷2007 18.710 31.180 40.530 49.890 73.5801978÷1997 17.030 28.380 36.890 45.400 66.9701967÷1977 15.760 26.270 34.160 42.040 62.010

inainte de anul 1967 12.190 20.320 26.410 32.510 47.950

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.130 31.880 41.440 51.010 75.2401998÷2007 17.020 28.370 36.880 45.400 66.9601978÷1997 15.490 25.820 33.570 41.320 60.9401967÷1977 14.350 23.910 31.080 38.260 56.430

inainte de anul 1967 11.090 18.490 24.040 29.580 43.640

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

355

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 357: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.1.3 - ZONA 32-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.070 22.020 29.360 36.700 --1998÷2007 12.520 19.600 26.130 32.660 --1978÷1997 11.400 17.840 23.780 29.730 --1967÷1977 10.550 16.520 22.020 27.530 --

inainte de anul 1967 8.160 12.770 17.030 21.290 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.230 23.840 31.780 39.730 --1998÷2007 13.550 21.210 28.290 35.360 --1978÷1997 12.340 19.310 25.740 32.180 --1967÷1977 11.420 17.880 23.840 29.800 --

inainte de anul 1967 8.830 13.820 18.430 23.040 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.500 22.700 30.270 37.840 --1998÷2007 12.910 20.200 26.940 33.670 --1978÷1997 11.750 18.390 24.520 30.650 --1967÷1977 10.880 17.030 22.700 28.380 --

inainte de anul 1967 8.410 13.170 17.560 21.940 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.200 20.660 27.540 34.430 --1998÷2007 11.750 18.390 24.510 30.640 --1978÷1997 10.690 16.730 22.310 27.890 --1967÷1977 9.900 15.490 20.660 25.820 --

inainte de anul 1967 7.650 11.980 15.980 19.970 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

356

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 358: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.1.4 - ZONA 32-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.960 18.720 23.400 31.200 --1998÷2007 10.640 16.660 20.820 27.760 --1978÷1997 9.690 15.160 18.950 25.270 --1967÷1977 8.970 14.040 17.550 23.400 --

inainte de anul 1967 6.940 10.860 13.570 18.090 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.940 20.260 25.330 33.770 --1998÷2007 11.520 18.030 22.540 30.050 --1978÷1997 10.480 16.410 20.510 27.350 --1967÷1977 9.710 15.200 18.990 25.330 --

inainte de anul 1967 7.510 11.750 14.690 19.590 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 12.330 19.300 24.120 32.160 --1998÷2007 10.970 17.170 21.470 28.620 --1978÷1997 9.990 15.630 19.540 26.050 --1967÷1977 9.250 14.470 18.090 24.120 --

inainte de anul 1967 7.150 11.190 13.990 18.650 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.220 17.560 21.950 29.270 --1998÷2007 9.980 15.630 19.530 26.050 --1978÷1997 9.090 14.220 17.780 23.710 --1967÷1977 8.410 13.170 16.460 21.950 --

inainte de anul 1967 6.510 10.180 12.730 16.970 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

357

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 359: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.2.1 - ZONA 32-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.380 35.640 46.330 57.020 84.1101998÷2007 19.030 31.720 41.230 50.750 74.8601978÷1997 17.320 28.870 37.530 46.190 68.1301967÷1977 16.040 26.730 34.750 42.770 63.080

inainte de anul 1967 12.400 20.670 26.870 33.070 48.780

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.150 38.580 50.150 61.730 91.0501998÷2007 20.600 34.340 44.640 54.940 81.0301978÷1997 18.750 31.250 40.620 50.000 73.7501967÷1977 17.360 28.930 37.610 46.290 68.280

inainte de anul 1967 13.430 22.380 29.090 35.800 52.810

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.040 36.740 47.760 58.790 86.7101998÷2007 19.620 32.700 42.510 52.320 77.1701978÷1997 17.860 29.760 38.690 47.620 70.2401967÷1977 16.530 27.560 35.820 44.090 65.030

inainte de anul 1967 12.790 21.310 27.700 34.100 50.290

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.060 33.430 43.470 53.500 78.9101998÷2007 17.850 29.760 38.680 47.610 70.2301978÷1997 16.250 27.080 35.210 43.330 63.9101967÷1977 15.050 25.080 32.600 40.120 59.180

inainte de anul 1967 11.640 19.390 25.210 31.030 45.770

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

358

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 360: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.2.2 - ZONA 32-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.370 33.940 44.120 54.310 80.1001998÷2007 18.130 30.210 39.270 48.330 71.2901978÷1997 16.500 27.490 35.740 43.990 64.8801967÷1977 15.270 25.460 33.090 40.730 60.080

inainte de anul 1967 11.810 19.690 25.590 31.500 46.460

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 22.040 36.740 47.760 58.790 86.7101998÷2007 19.620 32.700 42.510 52.320 77.1701978÷1997 17.860 29.760 38.690 47.620 70.2401967÷1977 16.530 27.560 35.820 44.090 65.030

inainte de anul 1967 12.790 21.310 27.700 34.100 50.290

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.000 34.990 45.490 55.990 82.5801998÷2007 18.690 31.140 40.490 49.830 73.5001978÷1997 17.010 28.340 36.850 45.350 66.8901967÷1977 15.750 26.240 34.120 41.990 61.940

inainte de anul 1967 12.180 20.300 26.380 32.470 47.900

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.110 31.840 41.400 50.950 75.1501998÷2007 17.000 28.340 36.840 45.340 66.8801978÷1997 15.480 25.790 33.530 41.270 60.8701967÷1977 14.330 23.880 31.050 38.210 56.360

inainte de anul 1967 11.080 18.470 24.010 29.550 43.590

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

359

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 361: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.2.3 - ZONA 32-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.050 21.990 29.330 36.660 --1998÷2007 12.510 19.580 26.100 32.630 --1978÷1997 11.380 17.820 23.750 29.690 --1967÷1977 10.540 16.500 21.990 27.490 --

inainte de anul 1967 8.150 12.760 17.010 21.260 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.210 23.810 31.740 39.680 --1998÷2007 13.540 21.190 28.250 35.320 --1978÷1997 12.320 19.280 25.710 32.140 --1967÷1977 11.410 17.860 23.810 29.760 --

inainte de anul 1967 8.820 13.810 18.410 23.010 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.490 22.670 30.230 37.790 --1998÷2007 12.890 20.180 26.910 33.630 --1978÷1997 11.730 18.370 24.490 30.610 --1967÷1977 10.870 17.010 22.670 28.340 --

inainte de anul 1967 8.400 13.150 17.540 21.920 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.180 20.630 27.510 34.390 --1998÷2007 11.730 18.360 24.490 30.610 --1978÷1997 10.680 16.710 22.280 27.860 --1967÷1977 9.890 15.480 20.630 25.790 --

inainte de anul 1967 7.650 11.970 15.960 19.950 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

360

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 362: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.2.4 - ZONA 32-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.940 18.700 23.370 31.160 --1998÷2007 10.630 16.640 20.800 27.730 --1978÷1997 9.670 15.140 18.930 25.240 --1967÷1977 8.960 14.020 17.530 23.370 --

inainte de anul 1967 6.930 10.840 13.550 18.070 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.930 20.240 25.300 33.730 --1998÷2007 11.510 18.010 22.510 30.020 --1978÷1997 10.470 16.390 20.490 27.320 --1967÷1977 9.700 15.180 18.970 25.300 --

inainte de anul 1967 7.500 11.740 14.670 19.560 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 12.310 19.270 24.090 32.120 --1998÷2007 10.960 17.150 21.440 28.590 --1978÷1997 9.970 15.610 19.510 26.020 --1967÷1977 9.240 14.460 18.070 24.090 --

inainte de anul 1967 7.140 11.180 13.970 18.630 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.210 17.540 21.920 29.230 --1998÷2007 9.970 15.610 19.510 26.020 --1978÷1997 9.080 14.210 17.760 23.680 --1967÷1977 8.400 13.150 16.440 21.920 --

inainte de anul 1967 6.500 10.170 12.720 16.950 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

361

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 363: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

362

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 364: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.3.1 - ZONA 32-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.210 35.350 45.960 56.560 83.4301998÷2007 18.880 31.460 40.900 50.340 74.2501978÷1997 17.180 28.630 37.220 45.810 67.5801967÷1977 15.910 26.510 34.470 42.420 62.570

inainte de anul 1967 12.300 20.500 26.650 32.810 48.390

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 22.960 38.270 49.750 61.230 90.3101998÷2007 20.430 34.060 44.270 54.490 80.3701978÷1997 18.600 31.000 40.290 49.590 73.1501967÷1977 17.220 28.700 37.310 45.920 67.730

inainte de anul 1967 13.320 22.190 28.850 35.510 52.380

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.870 36.440 47.380 58.310 86.0101998÷2007 19.460 32.440 42.170 51.900 76.5501978÷1997 17.710 29.520 38.380 47.230 69.6701967÷1977 16.400 27.330 35.530 43.730 64.510

inainte de anul 1967 12.680 21.140 27.480 33.820 49.880

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.900 33.160 43.110 53.060 78.2701998÷2007 17.710 29.520 38.370 47.230 69.6601978÷1997 16.120 26.860 34.920 42.980 63.4001967÷1977 14.920 24.870 32.330 39.800 58.700

inainte de anul 1967 11.540 19.240 25.010 30.780 45.390

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

363

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 365: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.3.2 - ZONA 32-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.200 33.670 43.770 53.870 79.4501998÷2007 17.980 29.960 38.950 47.940 70.7101978÷1997 16.360 27.270 35.450 43.630 64.3601967÷1977 15.150 25.250 32.830 40.400 59.590

inainte de anul 1967 11.720 19.530 25.390 31.240 46.080

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.870 36.440 47.380 58.310 86.0101998÷2007 19.460 32.440 42.170 51.900 76.5501978÷1997 17.710 29.520 38.380 47.230 69.6701967÷1977 16.400 27.330 35.530 43.730 64.510

inainte de anul 1967 12.680 21.140 27.480 33.820 49.880

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.830 34.710 45.120 55.530 81.9101998÷2007 18.530 30.890 40.160 49.420 72.9001978÷1997 16.870 28.110 36.550 44.980 66.3501967÷1977 15.620 26.030 33.840 41.650 61.430

inainte de anul 1967 12.080 20.130 26.170 32.210 47.510

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.950 31.580 41.060 50.540 74.5401998÷2007 16.870 28.110 36.540 44.980 66.3401978÷1997 15.350 25.580 33.260 40.930 60.3801967÷1977 14.210 23.690 30.800 37.900 55.900

inainte de anul 1967 10.990 18.320 23.810 29.310 43.230

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

364

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 366: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.3.3 - ZONA 32-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.940 21.820 29.090 36.360 --1998÷2007 12.410 19.420 25.890 32.360 --1978÷1997 11.290 17.670 23.560 29.450 --1967÷1977 10.450 16.360 21.820 27.270 --

inainte de anul 1967 8.080 12.650 16.870 21.090 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.090 23.620 31.490 39.360 --1998÷2007 13.430 21.020 28.020 35.030 --1978÷1997 12.220 19.130 25.500 31.880 --1967÷1977 11.320 17.710 23.620 29.520 --

inainte de anul 1967 8.750 13.700 18.260 22.830 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.370 22.490 29.990 37.490 --1998÷2007 12.790 20.020 26.690 33.360 --1978÷1997 11.640 18.220 24.290 30.360 --1967÷1977 10.780 16.870 22.490 28.110 --

inainte de anul 1967 8.330 13.040 17.390 21.740 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.080 20.470 27.290 34.110 --1998÷2007 11.640 18.220 24.290 30.360 --1978÷1997 10.590 16.580 22.100 27.630 --1967÷1977 9.810 15.350 20.470 25.580 --

inainte de anul 1967 7.580 11.870 15.830 19.780 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

365

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 367: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.3.4 - ZONA 32-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.850 18.540 23.180 30.910 --1998÷2007 10.540 16.500 20.630 27.510 --1978÷1997 9.600 15.020 18.780 25.030 --1967÷1977 8.890 13.910 17.380 23.180 --

inainte de anul 1967 6.870 10.760 13.440 17.930 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.820 20.070 25.090 33.460 --1998÷2007 11.410 17.870 22.330 29.780 --1978÷1997 10.390 16.260 20.320 27.100 --1967÷1977 9.620 15.050 18.820 25.090 --

inainte de anul 1967 7.440 11.640 14.550 19.400 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 12.210 19.120 23.900 31.860 --1998÷2007 10.870 17.010 21.270 28.360 --1978÷1997 9.890 15.490 19.360 25.810 --1967÷1977 9.160 14.340 17.920 23.900 --

inainte de anul 1967 7.080 11.090 13.860 18.480 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.110 17.400 21.750 28.990 --1998÷2007 9.890 15.480 19.350 25.810 --1978÷1997 9.000 14.090 17.610 23.490 --1967÷1977 8.340 13.050 16.310 21.750 --

inainte de anul 1967 6.450 10.090 12.610 16.820 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

366

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 368: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.4.1 - ZONA 32-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.410 35.680 46.380 57.090 84.2101998÷2007 19.050 31.760 41.280 50.810 74.9401978÷1997 17.340 28.900 37.570 46.240 68.2101967÷1977 16.060 26.760 34.790 42.820 63.150

inainte de anul 1967 12.420 20.690 26.900 33.110 48.840

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.170 38.620 50.210 61.800 91.1501998÷2007 20.620 34.370 44.690 55.000 81.1201978÷1997 18.770 31.280 40.670 50.060 73.8301967÷1977 17.380 28.970 37.660 46.350 68.360

inainte de anul 1967 13.440 22.400 29.120 35.840 52.870

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.070 36.780 47.820 58.850 86.8101998÷2007 19.640 32.740 42.560 52.380 77.2601978÷1997 17.880 29.800 38.730 47.670 70.3201967÷1977 16.550 27.590 35.860 44.140 65.110

inainte de anul 1967 12.800 21.330 27.740 34.140 50.350

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.080 33.470 43.520 53.560 79.0001998÷2007 17.870 29.790 38.730 47.670 70.3101978÷1997 16.270 27.110 35.250 43.380 63.9901967÷1977 15.060 25.110 32.640 40.170 59.250

inainte de anul 1967 11.650 19.410 25.240 31.060 45.820

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

367

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 369: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.4.2 - ZONA 32-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.390 33.980 44.180 54.370 80.2001998÷2007 18.150 30.240 39.320 48.390 71.3701978÷1997 16.520 27.530 35.780 44.040 64.9601967÷1977 15.290 25.490 33.130 40.780 60.150

inainte de anul 1967 11.830 19.710 25.620 31.530 46.510

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 22.070 36.780 47.820 58.850 86.8101998÷2007 19.640 32.740 42.560 52.380 77.2601978÷1997 17.880 29.800 38.730 47.670 70.3201967÷1977 16.550 27.590 35.860 44.140 65.110

inainte de anul 1967 12.800 21.330 27.740 34.140 50.350

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.020 35.030 45.540 56.050 82.6801998÷2007 18.710 31.180 40.530 49.890 73.5801978÷1997 17.030 28.380 36.890 45.400 66.9701967÷1977 15.760 26.270 34.160 42.040 62.010

inainte de anul 1967 12.190 20.320 26.410 32.510 47.950

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.130 31.880 41.440 51.010 75.2401998÷2007 17.020 28.370 36.880 45.400 66.9601978÷1997 15.490 25.820 33.570 41.320 60.9401967÷1977 14.350 23.910 31.080 38.260 56.430

inainte de anul 1967 11.090 18.490 24.040 29.580 43.640

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

368

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 370: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.4.3 - ZONA 32-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.070 22.020 29.360 36.700 --1998÷2007 12.520 19.600 26.130 32.660 --1978÷1997 11.400 17.840 23.780 29.730 --1967÷1977 10.550 16.520 22.020 27.530 --

inainte de anul 1967 8.160 12.770 17.030 21.290 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.230 23.840 31.780 39.730 --1998÷2007 13.550 21.210 28.290 35.360 --1978÷1997 12.340 19.310 25.740 32.180 --1967÷1977 11.420 17.880 23.840 29.800 --

inainte de anul 1967 8.830 13.820 18.430 23.040 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.500 22.700 30.270 37.840 --1998÷2007 12.910 20.200 26.940 33.670 --1978÷1997 11.750 18.390 24.520 30.650 --1967÷1977 10.880 17.030 22.700 28.380 --

inainte de anul 1967 8.410 13.170 17.560 21.940 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.200 20.660 27.540 34.430 --1998÷2007 11.750 18.390 24.510 30.640 --1978÷1997 10.690 16.730 22.310 27.890 --1967÷1977 9.900 15.490 20.660 25.820 --

inainte de anul 1967 7.650 11.980 15.980 19.970 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

369

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 371: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.4.4 - ZONA 32-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.960 18.720 23.400 31.200 --1998÷2007 10.640 16.660 20.820 27.760 --1978÷1997 9.690 15.160 18.950 25.270 --1967÷1977 8.970 14.040 17.550 23.400 --

inainte de anul 1967 6.940 10.860 13.570 18.090 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.940 20.260 25.330 33.770 --1998÷2007 11.520 18.030 22.540 30.050 --1978÷1997 10.480 16.410 20.510 27.350 --1967÷1977 9.710 15.200 18.990 25.330 --

inainte de anul 1967 7.510 11.750 14.690 19.590 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 12.330 19.300 24.120 32.160 --1998÷2007 10.970 17.170 21.470 28.620 --1978÷1997 9.990 15.630 19.540 26.050 --1967÷1977 9.250 14.470 18.090 24.120 --

inainte de anul 1967 7.150 11.190 13.990 18.650 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.220 17.560 21.950 29.270 --1998÷2007 9.980 15.630 19.530 26.050 --1978÷1997 9.090 14.220 17.780 23.710 --1967÷1977 8.410 13.170 16.460 21.950 --

inainte de anul 1967 6.510 10.180 12.730 16.970 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

370

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 372: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

371

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 373: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.5.1 - ZONA 32-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.460 35.760 46.490 57.220 84.4001998÷2007 19.100 31.830 41.380 50.930 75.1201978÷1997 17.380 28.970 37.660 46.350 68.3601967÷1977 16.090 26.820 34.870 42.920 63.300

inainte de anul 1967 12.450 20.740 26.970 33.190 48.950

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 23.230 38.710 50.330 61.940 91.3601998÷2007 20.670 34.450 44.790 55.130 81.3101978÷1997 18.810 31.360 40.760 50.170 74.0001967÷1977 17.420 29.030 37.740 46.460 68.520

inainte de anul 1967 13.470 22.450 29.190 35.930 52.990

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 22.120 36.870 47.930 58.990 87.0101998÷2007 19.690 32.810 42.660 52.500 77.4401978÷1997 17.920 29.860 38.820 47.780 70.4801967÷1977 16.590 27.650 35.950 44.240 65.260

inainte de anul 1967 12.830 21.380 27.800 34.210 50.470

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.130 33.550 43.620 53.680 79.1801998÷2007 17.920 29.860 38.820 47.780 70.4701978÷1997 16.310 27.180 35.330 43.480 64.1401967÷1977 15.100 25.160 32.710 40.260 59.390

inainte de anul 1967 11.680 19.460 25.300 31.140 45.920

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

372

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 374: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.5.2 - ZONA 32-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.440 34.060 44.280 54.500 80.3801998÷2007 18.190 30.310 39.410 48.500 71.5401978÷1997 16.550 27.590 35.870 44.140 65.1101967÷1977 15.330 25.550 33.210 40.870 60.290

inainte de anul 1967 11.850 19.750 25.680 31.610 46.620

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 22.120 36.870 47.930 58.990 87.0101998÷2007 19.690 32.810 42.660 52.500 77.4401978÷1997 17.920 29.860 38.820 47.780 70.4801967÷1977 16.590 27.650 35.950 44.240 65.260

inainte de anul 1967 12.830 21.380 27.800 34.210 50.470

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.070 35.110 45.650 56.180 82.8701998÷2007 18.750 31.250 40.630 50.000 73.7501978÷1997 17.070 28.440 36.970 45.510 67.1201967÷1977 15.800 26.340 34.240 42.140 62.150

inainte de anul 1967 12.220 20.370 26.480 32.590 48.060

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.170 31.950 41.540 51.130 75.4101998÷2007 17.060 28.440 36.970 45.500 67.1101978÷1997 15.530 25.880 33.650 41.410 61.0801967÷1977 14.380 23.960 31.150 38.340 56.560

inainte de anul 1967 11.120 18.530 24.090 29.650 43.740

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

373

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 375: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.5.3 - ZONA 32-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.100 22.070 29.430 36.780 --1998÷2007 12.550 19.640 26.190 32.740 --1978÷1997 11.420 17.880 23.840 29.800 --1967÷1977 10.580 16.550 22.070 27.590 --

inainte de anul 1967 8.180 12.800 17.070 21.340 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.260 23.890 31.850 39.820 --1998÷2007 13.580 21.260 28.350 35.440 --1978÷1997 12.360 19.350 25.800 32.250 --1967÷1977 11.450 17.920 23.890 29.860 --

inainte de anul 1967 8.850 13.860 18.480 23.090 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.540 22.750 30.340 37.920 --1998÷2007 12.940 20.250 27.000 33.750 --1978÷1997 11.770 18.430 24.570 30.720 --1967÷1977 10.900 17.070 22.750 28.440 --

inainte de anul 1967 8.430 13.200 17.600 22.000 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.230 20.710 27.610 34.510 --1998÷2007 11.770 18.430 24.570 30.710 --1978÷1997 10.720 16.770 22.360 27.950 --1967÷1977 9.920 15.530 20.710 25.880 --

inainte de anul 1967 7.670 12.010 16.010 20.020 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

374

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 376: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.5.4 - ZONA 32-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.990 18.760 23.450 31.270 --1998÷2007 10.670 16.700 20.870 27.830 --1978÷1997 9.710 15.200 18.990 25.330 --1967÷1977 8.990 14.070 17.590 23.450 --

inainte de anul 1967 6.950 10.880 13.600 18.130 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.970 20.310 25.380 33.850 --1998÷2007 11.550 18.070 22.590 30.120 --1978÷1997 10.510 16.450 20.560 27.420 --1967÷1977 9.730 15.230 19.040 25.380 --

inainte de anul 1967 7.530 11.780 14.720 19.630 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 12.360 19.340 24.180 32.230 --1998÷2007 11.000 17.210 21.520 28.690 --1978÷1997 10.010 15.670 19.580 26.110 --1967÷1977 9.270 14.510 18.130 24.180 --

inainte de anul 1967 7.170 11.220 14.020 18.700 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.240 17.600 22.000 29.330 --1998÷2007 10.010 15.660 19.580 26.110 --1978÷1997 9.110 14.260 17.820 23.760 --1967÷1977 8.430 13.200 16.500 22.000 --

inainte de anul 1967 6.520 10.210 12.760 17.010 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

375

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 377: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.6.1 - ZONA 32-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.210 35.350 45.960 56.560 83.4301998÷2007 18.880 31.460 40.900 50.340 74.2501978÷1997 17.180 28.630 37.220 45.810 67.5801967÷1977 15.910 26.510 34.470 42.420 62.570

inainte de anul 1967 12.300 20.500 26.650 32.810 48.390

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 22.960 38.270 49.750 61.230 90.3101998÷2007 20.430 34.060 44.270 54.490 80.3701978÷1997 18.600 31.000 40.290 49.590 73.1501967÷1977 17.220 28.700 37.310 45.920 67.730

inainte de anul 1967 13.320 22.190 28.850 35.510 52.380

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 21.870 36.440 47.380 58.310 86.0101998÷2007 19.460 32.440 42.170 51.900 76.5501978÷1997 17.710 29.520 38.380 47.230 69.6701967÷1977 16.400 27.330 35.530 43.730 64.510

inainte de anul 1967 12.680 21.140 27.480 33.820 49.880

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 19.900 33.160 43.110 53.060 78.2701998÷2007 17.710 29.520 38.370 47.230 69.6601978÷1997 16.120 26.860 34.920 42.980 63.4001967÷1977 14.920 24.870 32.330 39.800 58.700

inainte de anul 1967 11.540 19.240 25.010 30.780 45.390

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

376

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 378: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.6.2 - ZONA 32-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 20.200 33.670 43.770 53.870 79.4501998÷2007 17.980 29.960 38.950 47.940 70.7101978÷1997 16.360 27.270 35.450 43.630 64.3601967÷1977 15.150 25.250 32.830 40.400 59.590

inainte de anul 1967 11.720 19.530 25.390 31.240 46.080

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 21.870 36.440 47.380 58.310 86.0101998÷2007 19.460 32.440 42.170 51.900 76.5501978÷1997 17.710 29.520 38.380 47.230 69.6701967÷1977 16.400 27.330 35.530 43.730 64.510

inainte de anul 1967 12.680 21.140 27.480 33.820 49.880

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 20.830 34.710 45.120 55.530 81.9101998÷2007 18.530 30.890 40.160 49.420 72.9001978÷1997 16.870 28.110 36.550 44.980 66.3501967÷1977 15.620 26.030 33.840 41.650 61.430

inainte de anul 1967 12.080 20.130 26.170 32.210 47.510

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 18.950 31.580 41.060 50.540 74.5401998÷2007 16.870 28.110 36.540 44.980 66.3401978÷1997 15.350 25.580 33.260 40.930 60.3801967÷1977 14.210 23.690 30.800 37.900 55.900

inainte de anul 1967 10.990 18.320 23.810 29.310 43.230

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

377

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 379: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.6.3 - ZONA 32-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.940 21.820 29.090 36.360 --1998÷2007 12.410 19.420 25.890 32.360 --1978÷1997 11.290 17.670 23.560 29.450 --1967÷1977 10.450 16.360 21.820 27.270 --

inainte de anul 1967 8.080 12.650 16.870 21.090 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.090 23.620 31.490 39.360 --1998÷2007 13.430 21.020 28.020 35.030 --1978÷1997 12.220 19.130 25.500 31.880 --1967÷1977 11.320 17.710 23.620 29.520 --

inainte de anul 1967 8.750 13.700 18.260 22.830 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.370 22.490 29.990 37.490 --1998÷2007 12.790 20.020 26.690 33.360 --1978÷1997 11.640 18.220 24.290 30.360 --1967÷1977 10.780 16.870 22.490 28.110 --

inainte de anul 1967 8.330 13.040 17.390 21.740 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.080 20.470 27.290 34.110 --1998÷2007 11.640 18.220 24.290 30.360 --1978÷1997 10.590 16.580 22.100 27.630 --1967÷1977 9.810 15.350 20.470 25.580 --

inainte de anul 1967 7.580 11.870 15.830 19.780 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

378

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 380: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 17.6.4 - ZONA 32-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.850 18.540 23.180 30.910 --1998÷2007 10.540 16.500 20.630 27.510 --1978÷1997 9.600 15.020 18.780 25.030 --1967÷1977 8.890 13.910 17.380 23.180 --

inainte de anul 1967 6.870 10.760 13.440 17.930 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 12.820 20.070 25.090 33.460 --1998÷2007 11.410 17.870 22.330 29.780 --1978÷1997 10.390 16.260 20.320 27.100 --1967÷1977 9.620 15.050 18.820 25.090 --

inainte de anul 1967 7.440 11.640 14.550 19.400 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 12.210 19.120 23.900 31.860 --1998÷2007 10.870 17.010 21.270 28.360 --1978÷1997 9.890 15.490 19.360 25.810 --1967÷1977 9.160 14.340 17.920 23.900 --

inainte de anul 1967 7.080 11.090 13.860 18.480 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 11.110 17.400 21.750 28.990 --1998÷2007 9.890 15.480 19.350 25.810 --1978÷1997 9.000 14.090 17.610 23.490 --1967÷1977 8.340 13.050 16.310 21.750 --

inainte de anul 1967 6.450 10.090 12.610 16.820 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

379

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 381: Apartament situat la PARTER

380

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 382: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

381

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 383: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.1.1 - ZONA 33-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.080 40.140 52.180 64.220 94.7201998÷2007 21.430 35.720 46.440 57.150 84.3001978÷1997 19.510 32.510 42.260 52.020 76.7201967÷1977 18.060 30.100 39.130 48.160 71.040

inainte de anul 1967 13.970 23.280 30.260 37.250 54.940

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.070 43.450 56.480 69.510 102.5301998÷2007 23.200 38.670 50.270 61.870 91.2501978÷1997 21.110 35.190 45.750 56.310 83.0501967÷1977 19.550 32.580 42.360 52.130 76.900

inainte de anul 1967 15.120 25.200 32.760 40.320 59.470

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.830 41.380 53.790 66.200 97.6501998÷2007 22.100 36.830 47.870 58.920 86.9101978÷1997 20.110 33.520 43.570 53.620 79.1001967÷1977 18.620 31.030 40.340 49.650 73.240

inainte de anul 1967 14.400 24.000 31.200 38.400 56.640

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.590 37.650 48.950 60.240 88.8601998÷2007 20.110 33.510 43.560 53.620 79.0901978÷1997 18.300 30.500 39.650 48.800 71.9801967÷1977 16.940 28.240 36.710 45.180 66.650

inainte de anul 1967 13.100 21.840 28.390 34.940 51.540

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

382

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 384: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.1.2 - ZONA 33-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.930 38.220 49.690 61.160 90.2101998÷2007 20.410 34.020 44.230 54.430 80.2901978÷1997 18.580 30.960 40.250 49.540 73.0701967÷1977 17.200 28.670 37.270 45.870 67.660

inainte de anul 1967 13.300 22.170 28.820 35.470 52.320

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.830 41.380 53.790 66.200 97.6501998÷2007 22.100 36.830 47.870 58.920 86.9101978÷1997 20.110 33.520 43.570 53.620 79.1001967÷1977 18.620 31.030 40.340 49.650 73.240

inainte de anul 1967 14.400 24.000 31.200 38.400 56.640

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.640 39.410 51.230 63.050 93.0001998÷2007 21.040 35.070 45.590 56.110 82.7701978÷1997 19.150 31.920 41.500 51.070 75.3301967÷1977 17.730 29.550 38.420 47.290 69.750

inainte de anul 1967 13.710 22.860 29.710 36.570 53.940

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.520 35.860 46.620 57.380 84.6301998÷2007 19.150 31.920 41.490 51.060 75.3201978÷1997 17.430 29.050 37.760 46.470 68.5501967÷1977 16.140 26.890 34.960 43.030 63.470

inainte de anul 1967 12.480 20.800 27.040 33.280 49.090

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

383

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 385: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.1.3 - ZONA 33-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.820 24.770 33.030 41.280 --1998÷2007 14.080 22.040 29.390 36.740 --1978÷1997 12.820 20.060 26.750 33.440 --1967÷1977 11.870 18.580 24.770 30.960 --

inainte de anul 1967 9.180 14.370 19.150 23.940 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.130 26.810 35.750 44.690 --1998÷2007 15.250 23.860 31.820 39.770 --1978÷1997 13.880 21.720 28.960 36.200 --1967÷1977 12.850 20.110 26.810 33.520 --

inainte de anul 1967 9.940 15.550 20.730 25.920 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.310 25.540 34.050 42.560 --1998÷2007 14.520 22.730 30.300 37.880 --1978÷1997 13.210 20.680 27.580 34.470 --1967÷1977 12.240 19.150 25.540 31.920 --

inainte de anul 1967 9.460 14.810 19.750 24.680 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.850 23.240 30.980 38.730 --1998÷2007 13.210 20.680 27.570 34.470 --1978÷1997 12.030 18.820 25.100 31.370 --1967÷1977 11.130 17.430 23.240 29.050 --

inainte de anul 1967 8.610 13.480 17.970 22.460 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

384

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 386: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.1.4 - ZONA 33-A1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.450 21.050 26.320 35.090 --1998÷2007 11.970 18.740 23.420 31.230 --1978÷1997 10.900 17.050 21.320 28.420 --1967÷1977 10.090 15.790 19.740 26.320 --

inainte de anul 1967 7.800 12.210 15.260 20.350 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.560 22.790 28.490 37.980 --1998÷2007 12.960 20.280 25.350 33.810 --1978÷1997 11.790 18.460 23.080 30.770 --1967÷1977 10.920 17.090 21.370 28.490 --

inainte de anul 1967 8.450 13.220 16.520 22.030 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.870 21.710 27.130 36.180 --1998÷2007 12.340 19.320 24.150 32.200 --1978÷1997 11.230 17.580 21.980 29.300 --1967÷1977 10.400 16.280 20.350 27.130 --

inainte de anul 1967 8.040 12.590 15.740 20.980 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.620 19.750 24.690 32.920 --1998÷2007 11.230 17.580 21.970 29.300 --1978÷1997 10.220 16.000 20.000 26.660 --1967÷1977 9.460 14.810 18.520 24.690 --

inainte de anul 1967 7.320 11.460 14.320 19.090 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

385

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 387: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.2.1 - ZONA 33-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.330 40.550 52.710 64.880 95.6901998÷2007 21.650 36.090 46.910 57.740 85.1701978÷1997 19.710 32.840 42.700 52.550 77.5101967÷1977 18.250 30.410 39.530 48.660 71.770

inainte de anul 1967 14.110 23.520 30.570 37.630 55.500

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.340 43.890 57.060 70.230 103.5901998÷2007 23.440 39.060 50.780 62.500 92.1901978÷1997 21.330 35.550 46.220 56.880 83.9001967÷1977 19.750 32.920 42.790 52.670 77.690

inainte de anul 1967 15.270 25.460 33.090 40.730 60.080

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.080 41.800 54.340 66.880 98.6501998÷2007 22.320 37.200 48.360 59.530 87.8001978÷1997 20.320 33.860 44.020 54.180 79.9101967÷1977 18.810 31.350 40.760 50.160 73.990

inainte de anul 1967 14.550 24.250 31.520 38.790 57.220

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.820 38.040 49.450 60.860 89.7701998÷2007 20.310 33.860 44.010 54.170 79.9001978÷1997 18.490 30.810 40.060 49.300 72.7201967÷1977 17.120 28.530 37.090 45.650 67.330

inainte de anul 1967 13.240 22.060 28.680 35.300 52.070

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

386

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 388: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.2.2 - ZONA 33-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.170 38.620 50.200 61.790 91.1401998÷2007 20.620 34.370 44.680 54.990 81.1101978÷1997 18.770 31.280 40.660 50.050 73.8201967÷1977 17.380 28.960 37.650 46.340 68.350

inainte de anul 1967 13.440 22.400 29.120 35.840 52.860

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.080 41.800 54.340 66.880 98.6501998÷2007 22.320 37.200 48.360 59.530 87.8001978÷1997 20.320 33.860 44.020 54.180 79.9101967÷1977 18.810 31.350 40.760 50.160 73.990

inainte de anul 1967 14.550 24.250 31.520 38.790 57.220

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.890 39.810 51.750 63.700 93.9601998÷2007 21.260 35.430 46.060 56.690 83.6201978÷1997 19.350 32.250 41.920 51.600 76.1001967÷1977 17.920 29.860 38.820 47.770 70.470

inainte de anul 1967 13.850 23.090 30.020 36.950 54.490

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.740 36.230 47.100 57.970 85.5001998÷2007 19.350 32.240 41.920 51.590 76.0901978÷1997 17.610 29.350 38.150 46.950 69.2501967÷1977 16.300 27.170 35.320 43.470 64.120

inainte de anul 1967 12.610 21.010 27.320 33.620 49.590

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

387

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 389: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.2.3 - ZONA 33-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.990 25.020 33.370 41.710 --1998÷2007 14.230 22.270 29.700 37.120 --1978÷1997 12.950 20.270 27.030 33.780 --1967÷1977 11.990 18.770 25.020 31.280 --

inainte de anul 1967 9.270 14.510 19.350 24.190 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.310 27.090 36.120 45.150 --1998÷2007 15.400 24.110 32.140 40.180 --1978÷1997 14.020 21.940 29.250 36.570 --1967÷1977 12.980 20.320 27.090 33.860 --

inainte de anul 1967 10.040 15.710 20.950 26.180 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.480 25.800 34.400 43.000 --1998÷2007 14.670 22.960 30.610 38.270 --1978÷1997 13.350 20.900 27.860 34.830 --1967÷1977 12.360 19.350 25.800 32.250 --

inainte de anul 1967 9.560 14.960 19.950 24.940 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.000 23.480 31.300 39.130 --1998÷2007 13.350 20.890 27.860 34.820 --1978÷1997 12.150 19.020 25.350 31.690 --1967÷1977 11.250 17.610 23.480 29.350 --

inainte de anul 1967 8.700 13.620 18.150 22.690 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

388

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 390: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.2.4 - ZONA 33-A2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.590 21.270 26.590 35.450 --1998÷2007 12.090 18.930 23.660 31.550 --1978÷1997 11.010 17.230 21.540 28.710 --1967÷1977 10.190 15.950 19.940 26.590 --

inainte de anul 1967 7.880 12.340 15.420 20.560 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.710 23.020 28.780 38.370 --1998÷2007 13.090 20.490 25.610 34.150 --1978÷1997 11.920 18.650 23.310 31.080 --1967÷1977 11.030 17.270 21.590 28.780 --

inainte de anul 1967 8.530 13.350 16.690 22.260 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.010 21.930 27.410 36.550 --1998÷2007 12.470 19.520 24.400 32.530 --1978÷1997 11.350 17.760 22.200 29.600 --1967÷1977 10.510 16.450 20.560 27.410 --

inainte de anul 1967 8.130 12.720 15.900 21.200 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.750 19.950 24.940 33.260 --1998÷2007 11.350 17.760 22.200 29.600 --1978÷1997 10.330 16.160 20.200 26.940 --1967÷1977 9.560 14.970 18.710 24.940 --

inainte de anul 1967 7.390 11.570 14.470 19.290 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

389

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 391: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

390

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 392: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.3.1 - ZONA 33-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.080 40.140 52.180 64.220 94.7201998÷2007 21.430 35.720 46.440 57.150 84.3001978÷1997 19.510 32.510 42.260 52.020 76.7201967÷1977 18.060 30.100 39.130 48.160 71.040

inainte de anul 1967 13.970 23.280 30.260 37.250 54.940

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.070 43.450 56.480 69.510 102.5301998÷2007 23.200 38.670 50.270 61.870 91.2501978÷1997 21.110 35.190 45.750 56.310 83.0501967÷1977 19.550 32.580 42.360 52.130 76.900

inainte de anul 1967 15.120 25.200 32.760 40.320 59.470

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.830 41.380 53.790 66.200 97.6501998÷2007 22.100 36.830 47.870 58.920 86.9101978÷1997 20.110 33.520 43.570 53.620 79.1001967÷1977 18.620 31.030 40.340 49.650 73.240

inainte de anul 1967 14.400 24.000 31.200 38.400 56.640

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.590 37.650 48.950 60.240 88.8601998÷2007 20.110 33.510 43.560 53.620 79.0901978÷1997 18.300 30.500 39.650 48.800 71.9801967÷1977 16.940 28.240 36.710 45.180 66.650

inainte de anul 1967 13.100 21.840 28.390 34.940 51.540

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

391

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 393: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.3.2 - ZONA 33-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.930 38.220 49.690 61.160 90.2101998÷2007 20.410 34.020 44.230 54.430 80.2901978÷1997 18.580 30.960 40.250 49.540 73.0701967÷1977 17.200 28.670 37.270 45.870 67.660

inainte de anul 1967 13.300 22.170 28.820 35.470 52.320

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 24.830 41.380 53.790 66.200 97.6501998÷2007 22.100 36.830 47.870 58.920 86.9101978÷1997 20.110 33.520 43.570 53.620 79.1001967÷1977 18.620 31.030 40.340 49.650 73.240

inainte de anul 1967 14.400 24.000 31.200 38.400 56.640

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 23.640 39.410 51.230 63.050 93.0001998÷2007 21.040 35.070 45.590 56.110 82.7701978÷1997 19.150 31.920 41.500 51.070 75.3301967÷1977 17.730 29.550 38.420 47.290 69.750

inainte de anul 1967 13.710 22.860 29.710 36.570 53.940

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 21.520 35.860 46.620 57.380 84.6301998÷2007 19.150 31.920 41.490 51.060 75.3201978÷1997 17.430 29.050 37.760 46.470 68.5501967÷1977 16.140 26.890 34.960 43.030 63.470

inainte de anul 1967 12.480 20.800 27.040 33.280 49.090

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

392

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 394: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.3.3 - ZONA 33-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.820 24.770 33.030 41.280 --1998÷2007 14.080 22.040 29.390 36.740 --1978÷1997 12.820 20.060 26.750 33.440 --1967÷1977 11.870 18.580 24.770 30.960 --

inainte de anul 1967 9.180 14.370 19.150 23.940 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.130 26.810 35.750 44.690 --1998÷2007 15.250 23.860 31.820 39.770 --1978÷1997 13.880 21.720 28.960 36.200 --1967÷1977 12.850 20.110 26.810 33.520 --

inainte de anul 1967 9.940 15.550 20.730 25.920 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.310 25.540 34.050 42.560 --1998÷2007 14.520 22.730 30.300 37.880 --1978÷1997 13.210 20.680 27.580 34.470 --1967÷1977 12.240 19.150 25.540 31.920 --

inainte de anul 1967 9.460 14.810 19.750 24.680 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.850 23.240 30.980 38.730 --1998÷2007 13.210 20.680 27.570 34.470 --1978÷1997 12.030 18.820 25.100 31.370 --1967÷1977 11.130 17.430 23.240 29.050 --

inainte de anul 1967 8.610 13.480 17.970 22.460 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

393

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 395: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.3.4 - ZONA 33-A3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.450 21.050 26.320 35.090 --1998÷2007 11.970 18.740 23.420 31.230 --1978÷1997 10.900 17.050 21.320 28.420 --1967÷1977 10.090 15.790 19.740 26.320 --

inainte de anul 1967 7.800 12.210 15.260 20.350 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 14.560 22.790 28.490 37.980 --1998÷2007 12.960 20.280 25.350 33.810 --1978÷1997 11.790 18.460 23.080 30.770 --1967÷1977 10.920 17.090 21.370 28.490 --

inainte de anul 1967 8.450 13.220 16.520 22.030 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 13.870 21.710 27.130 36.180 --1998÷2007 12.340 19.320 24.150 32.200 --1978÷1997 11.230 17.580 21.980 29.300 --1967÷1977 10.400 16.280 20.350 27.130 --

inainte de anul 1967 8.040 12.590 15.740 20.980 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 12.620 19.750 24.690 32.920 --1998÷2007 11.230 17.580 21.970 29.300 --1978÷1997 10.220 16.000 20.000 26.660 --1967÷1977 9.460 14.810 18.520 24.690 --

inainte de anul 1967 7.320 11.460 14.320 19.090 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

394

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 396: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.4.1 - ZONA 33-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.020 41.700 54.210 66.720 98.4201998÷2007 22.270 37.120 48.250 59.390 87.5901978÷1997 20.270 33.780 43.910 54.050 79.7201967÷1977 18.770 31.280 40.660 50.040 73.810

inainte de anul 1967 14.510 24.190 31.440 38.700 57.080

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.090 45.140 58.690 72.230 106.5401998÷2007 24.110 40.180 52.230 64.280 94.8201978÷1997 21.940 36.570 47.530 58.500 86.2901967÷1977 20.310 33.860 44.010 54.170 79.900

inainte de anul 1967 15.710 26.180 34.040 41.890 61.790

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.800 42.990 55.890 68.790 101.4601998÷2007 22.960 38.260 49.740 61.220 90.3001978÷1997 20.890 34.820 45.270 55.720 82.1801967÷1977 19.350 32.240 41.920 51.590 76.100

inainte de anul 1967 14.960 24.940 32.420 39.900 58.850

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.470 39.120 50.860 62.600 92.3301998÷2007 20.890 34.820 45.270 55.710 82.1701978÷1997 19.010 31.690 41.200 50.700 74.7901967÷1977 17.610 29.340 38.150 46.950 69.250

inainte de anul 1967 13.610 22.690 29.500 36.310 53.550

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

395

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 397: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.4.2 - ZONA 33-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.830 39.720 51.630 63.550 93.7301998÷2007 21.210 35.350 45.950 56.560 83.4201978÷1997 19.300 32.170 41.820 51.470 75.9201967÷1977 17.870 29.790 38.720 47.660 70.300

inainte de anul 1967 13.820 23.040 29.950 36.860 54.360

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 25.800 42.990 55.890 68.790 101.4601998÷2007 22.960 38.260 49.740 61.220 90.3001978÷1997 20.890 34.820 45.270 55.720 82.1801967÷1977 19.350 32.240 41.920 51.590 76.100

inainte de anul 1967 14.960 24.940 32.420 39.900 58.850

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 24.570 40.950 53.230 65.510 96.6301998÷2007 21.860 36.440 47.370 58.310 86.0001978÷1997 19.900 33.170 43.120 53.070 78.2701967÷1977 18.430 30.710 39.920 49.130 72.470

inainte de anul 1967 14.250 23.750 30.870 38.000 56.050

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.360 37.260 48.440 59.620 87.9301998÷2007 19.900 33.160 43.110 53.060 78.2601978÷1997 18.110 30.180 39.240 48.290 71.2301967÷1977 16.770 27.950 36.330 44.710 65.950

inainte de anul 1967 12.970 21.610 28.090 34.580 51.000

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

396

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 398: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.4.3 - ZONA 33-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.440 25.740 34.320 42.890 --1998÷2007 14.630 22.910 30.540 38.180 --1978÷1997 13.320 20.850 27.800 34.740 --1967÷1977 12.330 19.300 25.740 32.170 --

inainte de anul 1967 9.540 14.930 19.900 24.880 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 17.800 27.860 37.150 46.430 --1998÷2007 15.840 24.790 33.060 41.320 --1978÷1997 14.420 22.570 30.090 37.610 --1967÷1977 13.350 20.890 27.860 34.820 --

inainte de anul 1967 10.320 16.160 21.540 26.930 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 16.950 26.530 35.380 44.220 --1998÷2007 15.090 23.610 31.490 39.360 --1978÷1997 13.730 21.490 28.660 35.820 --1967÷1977 12.710 19.900 26.530 33.170 --

inainte de anul 1967 9.830 15.390 20.520 25.650 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.430 24.140 32.190 40.240 --1998÷2007 13.730 21.490 28.650 35.810 --1978÷1997 12.490 19.560 26.080 32.600 --1967÷1977 11.570 18.110 24.140 30.180 --

inainte de anul 1967 8.950 14.000 18.670 23.340 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

397

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 399: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.4.4 - ZONA 33-B1

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.980 21.880 27.350 36.460 --1998÷2007 12.440 19.470 24.340 32.450 --1978÷1997 11.320 17.720 22.150 29.530 --1967÷1977 10.480 16.410 20.510 27.350 --

inainte de anul 1967 8.110 12.690 15.860 21.150 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.130 23.680 29.600 39.470 --1998÷2007 13.460 21.080 26.340 35.130 --1978÷1997 12.250 19.180 23.980 31.970 --1967÷1977 11.350 17.760 22.200 29.600 --

inainte de anul 1967 8.770 13.730 17.170 22.890 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.410 22.550 28.190 37.590 --1998÷2007 12.820 20.070 25.090 33.450 --1978÷1997 11.670 18.270 22.830 30.450 --1967÷1977 10.810 16.910 21.140 28.190 --

inainte de anul 1967 8.360 13.080 16.350 21.800 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.110 20.520 25.650 34.210 --1998÷2007 11.670 18.270 22.830 30.440 --1978÷1997 10.620 16.620 20.780 27.710 --1967÷1977 9.830 15.390 19.240 25.650 --

inainte de anul 1967 7.600 11.900 14.880 19.840 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

398

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 400: Apartament situat la PARTER

ZONA

ZONA

399

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 401: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.5.1 - ZONA 33-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 25.490 42.490 55.230 67.980 100.2701998÷2007 22.690 37.810 49.160 60.500 89.2401978÷1997 20.650 34.410 44.740 55.060 81.2201967÷1977 19.120 31.870 41.420 50.980 75.200

inainte de anul 1967 14.790 24.640 32.030 39.430 58.160

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 27.590 45.990 59.790 73.590 108.5401998÷2007 24.560 40.930 53.210 65.490 96.6001978÷1997 22.350 37.250 48.430 59.600 87.9201967÷1977 20.700 34.490 44.840 55.190 81.400

inainte de anul 1967 16.000 26.670 34.680 42.680 62.950

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.280 43.800 56.940 70.080 103.3701998÷2007 23.390 38.980 50.680 62.370 92.0001978÷1997 21.290 35.480 46.120 56.770 83.7301967÷1977 19.710 32.850 42.710 52.560 77.530

inainte de anul 1967 15.240 25.400 33.030 40.650 59.950

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.920 39.860 51.820 63.770 94.0701998÷2007 21.280 35.470 46.120 56.760 83.7201978÷1997 19.370 32.290 41.970 51.660 76.1901967÷1977 17.940 29.890 38.860 47.830 70.550

inainte de anul 1967 13.870 23.120 30.050 36.990 54.560

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

400

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 402: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.5.2 - ZONA 33-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.280 40.460 52.600 64.740 95.4901998÷2007 21.610 36.010 46.820 57.620 84.9901978÷1997 19.670 32.780 42.610 52.440 77.3501967÷1977 18.210 30.350 39.450 48.560 71.620

inainte de anul 1967 14.080 23.470 30.510 37.550 55.390

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.280 43.800 56.940 70.080 103.3701998÷2007 23.390 38.980 50.680 62.370 92.0001978÷1997 21.290 35.480 46.120 56.770 83.7301967÷1977 19.710 32.850 42.710 52.560 77.530

inainte de anul 1967 15.240 25.400 33.030 40.650 59.950

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.030 41.710 54.230 66.740 98.4501998÷2007 22.280 37.130 48.260 59.400 87.6201978÷1997 20.270 33.790 43.930 54.060 79.7401967÷1977 18.770 31.290 40.670 50.060 73.840

inainte de anul 1967 14.520 24.190 31.450 38.710 57.100

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 22.780 37.960 49.350 60.740 89.5901998÷2007 20.270 33.780 43.920 54.060 79.7301978÷1997 18.450 30.750 39.970 49.200 72.5701967÷1977 17.080 28.470 37.010 45.550 67.190

inainte de anul 1967 13.210 22.020 28.620 35.230 51.960

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

401

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 403: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.5.3 - ZONA 33-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.750 26.220 34.960 43.700 --1998÷2007 14.910 23.340 31.110 38.890 --1978÷1997 13.570 21.240 28.320 35.400 --1967÷1977 12.560 19.670 26.220 32.780 --

inainte de anul 1967 9.720 15.210 20.280 25.350 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.130 28.380 37.840 47.300 --1998÷2007 16.140 25.260 33.680 42.100 --1978÷1997 14.690 22.990 30.650 38.320 --1967÷1977 13.600 21.290 28.380 35.480 --

inainte de anul 1967 10.520 16.460 21.950 27.440 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.270 27.030 36.040 45.050 --1998÷2007 15.370 24.060 32.080 40.100 --1978÷1997 13.990 21.900 29.190 36.490 --1967÷1977 12.950 20.270 27.030 33.790 --

inainte de anul 1967 10.020 15.680 20.900 26.130 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 15.720 24.600 32.800 41.000 --1998÷2007 13.990 21.890 29.190 36.490 --1978÷1997 12.730 19.920 26.570 33.210 --1967÷1977 11.790 18.450 24.600 30.750 --

inainte de anul 1967 9.120 14.270 19.020 23.780 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

402

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 404: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort III

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.5.4 - ZONA 33-B2

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 14.240 22.290 27.860 37.150 --1998÷2007 12.670 19.840 24.790 33.060 --1978÷1997 11.530 18.050 22.570 30.090 --1967÷1977 10.680 16.720 20.890 27.860 --

inainte de anul 1967 8.260 12.930 16.160 21.540 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 15.410 24.130 30.160 40.210 --1998÷2007 13.720 21.470 26.840 35.790 --1978÷1997 12.480 19.540 24.430 32.570 --1967÷1977 11.560 18.090 22.620 30.160 --

inainte de anul 1967 8.940 13.990 17.490 23.320 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 14.680 22.980 28.720 38.290 --1998÷2007 13.060 20.450 25.560 34.080 --1978÷1997 11.890 18.610 23.260 31.020 --1967÷1977 11.010 17.230 21.540 28.720 --

inainte de anul 1967 8.510 13.330 16.660 22.210 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 13.360 20.910 26.140 34.850 --1998÷2007 11.890 18.610 23.260 31.010 --1978÷1997 10.820 16.940 21.170 28.230 --1967÷1977 10.020 15.680 19.600 26.140 --

inainte de anul 1967 7.750 12.130 15.160 20.210 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

403

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 405: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I sporit

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.6.1 - ZONA 33-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 26.190 43.640 56.730 69.830 102.9901998÷2007 23.300 38.840 50.490 62.150 91.6701978÷1997 21.210 35.350 45.950 56.560 83.4301967÷1977 19.640 32.730 42.550 52.370 77.250

inainte de anul 1967 15.190 25.310 32.910 40.500 59.740

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 28.340 47.240 61.410 75.590 111.4901998÷2007 25.230 42.040 54.660 67.270 99.2301978÷1997 22.960 38.270 49.740 61.220 90.3101967÷1977 21.260 35.430 46.060 56.690 83.620

inainte de anul 1967 16.440 27.400 35.620 43.840 64.660

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 26.990 44.990 58.490 71.990 106.1801998÷2007 24.030 40.040 52.060 64.070 94.5001978÷1997 21.870 36.440 47.380 58.310 86.0101967÷1977 20.250 33.740 43.870 53.990 79.630

inainte de anul 1967 15.660 26.100 33.920 41.750 61.580

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.570 40.940 53.220 65.510 96.6201998÷2007 21.860 36.440 47.370 58.300 86.0001978÷1997 19.900 33.160 43.110 53.060 78.2701967÷1977 18.420 30.710 39.920 49.130 72.470

inainte de anul 1967 14.250 23.750 30.870 37.990 56.040

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

404

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 406: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort I

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.6.2 - ZONA 33-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 24.940 41.560 54.030 66.500 98.0901998÷2007 22.190 36.990 48.090 59.190 87.3001978÷1997 20.200 33.670 43.770 53.870 79.4501967÷1977 18.700 31.170 40.520 49.880 73.570

inainte de anul 1967 14.460 24.110 31.340 38.570 56.890

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 26.990 44.990 58.490 71.990 106.1801998÷2007 24.030 40.040 52.060 64.070 94.5001978÷1997 21.870 36.440 47.380 58.310 86.0101967÷1977 20.250 33.740 43.870 53.990 79.630

inainte de anul 1967 15.660 26.100 33.920 41.750 61.580

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 25.710 42.850 55.700 68.560 101.1201998÷2007 22.880 38.140 49.580 61.020 90.0001978÷1997 20.820 34.710 45.120 55.530 81.9101967÷1977 19.280 32.140 41.780 51.420 75.840

inainte de anul 1967 14.910 24.850 32.310 39.760 58.650

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 23.400 38.990 50.690 62.390 92.0201998÷2007 20.820 34.700 45.110 55.530 81.9001978÷1997 18.950 31.580 41.060 50.530 74.5401967÷1977 17.550 29.240 38.020 46.790 69.020

inainte de anul 1967 13.570 22.620 29.400 36.190 53.370

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birourilor Notariale si pentru celelalte cazuri stabilite de lege

405

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Page 407: Apartament situat la PARTER

S.C. EURO EXPERT SRL & S.C. EXPERT VALUATION SRL

confort II

- Valori in EUR -

1 Camera 2 Camere 3 Camere 4 Camere 5 Camere

ANEXA 18.6.3 - ZONA 33-B3

APARTAMENTEIN BLOCURI DE LOCUINTE

- Valori orientative PENTRU ANUL 2013 -

Apartament situat la PARTERconstruit in perioada:

2008÷prezent 17.210 26.930 35.910 44.890 --1998÷2007 15.310 23.970 31.960 39.950 --1978÷1997 13.940 21.820 29.090 36.360 --1967÷1977 12.910 20.200 26.930 33.670 --

inainte de anul 1967 9.980 15.620 20.830 26.040 --

Apartament situat la ETAJ INTERMEDIAR (etajele 1 ÷ 4)construit in perioada:

2008÷prezent 18.630 29.150 38.870 48.590 --1998÷2007 16.580 25.950 34.600 43.250 --1978÷1997 15.090 23.620 31.490 39.360 --1967÷1977 13.970 21.870 29.150 36.440 --

inainte de anul 1967 10.800 16.910 22.550 28.180 --

Apartament situat la ETAJ SUPERIOR (etajul 5 ÷ penultimul et.)construit in perioada:

2008÷prezent 17.740 27.770 37.020 46.280 --1998÷2007 15.790 24.710 32.950 41.190 --1978÷1997 14.370 22.490 29.990 37.480 --1967÷1977 13.300 20.820 27.770 34.710 --

inainte de anul 1967 10.290 16.100 21.470 26.840 --

Apartament situat la ULTIMUL ETAJconstruit in perioada:

2008÷prezent 16.140 25.270 33.690 42.110 --1998÷2007 14.370 22.490 29.980 37.480 --1978÷1997 13.080 20.470 27.290 34.110 --1967÷1977 12.110 18.950 25.270 31.580 --

inainte de anul 1967 9.360 14.650 19.540 24.420 --

APARTAMENTE - mun. BUCURESTI, 2013

Strict pentru uzul Birour