anuntaz 16 ianuarie 2013

of 16 /16
é Anglia, Londra. Angajam tinere d-soare serioase si determinate in vederea colaborarii domeniu escort. Se asigura cazare centrul Londrei comision 50%. Interviuri persoana contact Bucuresti. Castiguri motivante de la 200-400 lire zilnic plata pe loc, merita sa incercati, 5.000 EUR/luna, anam10172@ gmail.com, Tel: 0722674211, 0764348903 é Reprezentant vanzari, distribuitori, merceologi, angajam pentru companie internationala, salariu de la 1500+bonusuri, posibilitate avansare rapida, Tel: 0318004555 é Ingrijire, menaj bolnavi. Familie serioasa oferim ingrijire, menaj, curatenie, gatit, aprovizionare persoane in varsta, bolnavi, [email protected], Tel: 0745659733, 0765565649 é Reparatii imprimante, reincarcari cartuse, urgente. Industrial Birotica Srl va ofera copiatoare analogice si digitale, imprimante cu jet de cerneala si laser, scannere, faxuri si multifunctionale, precum si urmatoarele servicii: intretinere si depanare aparate de birou; reincarcare-reconditionare cartuse consumabile pentru imprimante, copiatoare analogice si digitale, multifunctionale, etc; vanzari echipamente periferice; livrari consumabile originale ori compatibile; consultanta de profil, training specializat. La reutilizarea cartuselor, prin reincarcare sau reconditionare acordam garantii similare modulelor originale. Anuntul se adreseaza companiilor, institutiilor, PFA-urilor, etc, industrial_birotica@yahoo .com, http:// www.i-birotica.ro, Tel: 0722202055, Fax: 0214508399 é VIDEOCHAT FETE PENTRU VIDEOCHAT PLATA ZILNIC SAU SALARIU FIX 2500 RON/LUNA POSIBILITATE CAZARE SI CARTE DE MUNCA, APROPIERE METROU RATB CONDITII EXCEPTIONALE PROGRAM FLEXIBIL.YM ANGAJARI22, 2.500 RON/LUNA, MODELSLIVE@ YAHOO.COM, WWW.VIDEOCHAT -ANGAJARI.RO, TEL: 0764822425

Upload: anunt-az

Post on 28-Mar-2016

309 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi online, anunturi telefon, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca, oferta, oferte, vanzare, vanzari

TRANSCRIPT

Page 1: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Anglia, Londra.Angajam tinere

d-soare serioase sideterminate in

vederea colaborariidomeniu escort. Se

asigura cazarecentrul Londreicomision 50%.

Interviuri persoanacontact Bucuresti.

Castiguri motivantede la 200-400 lirezilnic plata pe loc,merita sa incercati,5.000 EUR/luna,[email protected], Tel:0722674211,0764348903

� R e p r e z e n t a n tvanzari , distr ibuitori ,merceologi , angajampent ru companieinternationala, salariu dela 1500+bonusur i ,posibi l i tate avansarerapida, Tel: 0318004555

� Ingrijire, menaj bolnavi.Familie serioasa oferimingrijire, menaj, curatenie,ga t i t , aprov iz ionarepersoane in varsta, bolnavi,[email protected],Te l : 0745659733,0765565649

� Reparatii imprimante,re inca rca r i ca r tuse ,urgente. Industrial Birotica Srlva ofera copiatoare analogicesi digitale, imprimante cu jetde cerneala si laser,scannere, faxuri s imultifunctionale, precum siurmatoarele servic i i :intret inere si depanareaparate de birou;reincarcare-reconditionarecartuse consumabile pentruimprimante, copiatoareanalogice si digi tale,multifunctionale, etc; vanzariechipamente periferice; livrariconsumabile originale oricompatibile; consultanta deprofil, training specializat. Lareutilizarea cartuselor, prinreincarcare saureconditionare acordamgarantii similare moduleloror iginale. Anuntul seadreseaza companii lor,institutiilor, PFA-urilor, etc,[email protected], h t tp : / /www. i -b i ro t ica . ro , Te l :0722202055 , Fax :0214508399

�VIDEOCHATFETE PENTRUVIDEOCHAT

PLATA ZILNIC SAUSALARIU FIX 2500

RON/LUNAPOSIBILITATE

CAZARE SI CARTEDE MUNCA,APROPIERE

METROU RATBCONDITII

EXCEPTIONALEPROGRAM

FLEXIBIL.YMANGAJARI22,

2.500 RON/LUNA,[email protected],

WWW.VIDEOCHAT-ANGAJARI.RO,TEL: 0764822425

Page 2: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

Administrator curte, gradina.Fami l ie ser ioasa, zonarezidentiala, angajam admi-nistrator curte si gradina,posesor permis auto ,munc i to r , ser ios , Te l :0212300808

� Agent Intervenþie. Soc. pazaangajeaza agenti deinterventie, din Bucuresti, cuatestat, constitutie atletica,permis categoria B, Tel:0213129035

Agent Vanzari cu/faraexper ienta pentrucompanie internationala,posibi l i tate avansare,salariu de la 1200lei +bonusuri, Tel: 0728650079

� Agent Vanzari cu experienta,angajez in vederea promovariisi cooptarii de noi clienti privindespressoarele de cafea Tchibo,[email protected], Tel:0730480345� Agent Vanzari, Livrator.Firma de catering angajeazaagenti de vanzari si livratorscuter. CV cu poza pe e-mail,[email protected]: 0734140400� Agent vanzari. Societatecomerciala angajeaza agentvanzari, care sa aibacunostinte in domeniu auto.Salariu + bonusuriavantajoase, [email protected],http://www.seleron.ro� AGENT VANZARI. SCMEITAV ROMANIAANGAJEAZA AGENTVANZARI, CUNOSCATOR ALLB.ENGLEZE, POSESORPERMIS DE CONDUCERE SICU O VASTA EXPERIENTAIN DOMENIUL MASELORPLASTICE (PUNGI, PAHAREETC.),[email protected],TEL: 0757777741

� Agenþi pentru lipit afisepromotionale pe strada inBucuresti, program zilnic18-21, 6-9, Tel: 0724388467

� Agenþi marketing.Inedit TV angajeazãºi cautã colaboratori

Bucureºti ºi toatãþara pentru

Departamentul deMarketing. Câºtiguri

substanþiale! Tel:0760286661

� Agenti Intervenþiecu permis categoria B,agenti paza cu atestatsi dispecer operatorPC, angajam pentruAba Security, Tel:

0213358420

� Agenþi Pazãurgent, salariul 1000

net, 0760107633,0213108660

� Agenti Pazã.barbati, femei si

agenti interventie,pentru firma depaza. Carte demunca + salariu

atractiv.0755162034, Tel:

0721296652,0767056551

Agenþi Pazã.Soc.paza angajeazaagenti de securitate

calificati, din Bucuresti,Tel: 0213152184

� Bonã internaangajez, varsta

25-35 ani preferabilstudii pedagogice,posibilitate calatorii

Europa, masa -casa incluse, Tel:

0728111363

Bonã In te rna . Urgent ,cautam bona interna pentrugemeni (F/B – 1 an si 3 luni).Se ofera 2 week-endurilibere/luna. Se cere ajutormenaj + bucatarie+ calcat.Bucuresti, 2.000 Ron/lunã,0726399202, 0748656552,[email protected]

� BUCÃTAR CUEXPERIENÞÃ, PENTRU FASTFOOD, ZONA REPUBLICA,TEL: 0720942690

� Bucãtari, ajutorbucatar, ospatari,

femei serviciangajam, Tel:0731696741

Cã l cã to rese tex t i le ,calandru ºi croitorese retuº,anga jeazã curãþã to r iechimicã-spã lã tor ie, Tel:0755200012

� Cameriste si ingrijitori. HotelRamada Bucharest Northangajeaza cameriste siingrijitori spatii hoteliere. Varugam sa trimiteti CV lae-mail. Pentru programariinterviu, sunati la,[email protected],Tel: 0214075235

16 Ianuarie 2013pagina 2 / oferte de muncã România

Page 3: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Casier/ã pentru Minimarketzona Gorjului (metrou), Tel:0749755893� Casier/ã Minimarket zonaGarii de Nord, Tel:0730376118� Casier/ã angajam pentruexchange/ amanet cu sau faraexperienta, Tel: 0213310270

� Casier/ã.Restaurant tip

fast-food angajeazacasier/a cu/fara

experienta. Relatiide luni - vineri

10:00-20:00, Tel:0737997856

� Confecþionere. Atelier rochiide mireasa angajeazacroitoreasa cu experienta incroirea si modificarea rochiilorde mireasa si de seara.Oferim salariu atractiv, mediude lucru placut si carte demunca, 1.500 RON/luna,mai[email protected],http://www.alice-design.ro, Tel:0733254254

� Consultant Oriflame!Inscriere gratuita Oriflame!Prezinti catalogul prietenelortale si castigi: 23-40%comision, în funcþie decomanda; exemplu: comandãde 500 lei câºtigi 200lei,livrare acasa, cadouri,con[email protected],http://orif-inscriere.ro/, Tel:0723029302

� Croitor/easã lamasina de nasturi,butoniera si confec-tioner cu experienta

pentru fabricaconfectii, sos. Viilor

nr. 56, Tel:0724515514

Croi toreasa cal i f i ca ta .Anga jam cro i to reasacal i f ica ta , confec t ionert ipare. Rog ser ioz i tate.Re la t i i la te le fon :0724792900

� Curieri pedestri, Total PostMail Services angajeaza inBucuresti, Tel: 0212321575,0732222672� Dispecer, Truck SpeedExpedition SRL angajazadispecer transport internationalexperienta vorbitor limbaengleza,[email protected]: 0723341031, Fax:0213173699� Dispecer. Soc. pazaangajeaza dispecera pentrudispecerat sisteme tehnice dealarmare, cu experienta, dinBucuresti, Tel: 0213129035

Distr ibui tor cu/ faraexperienta, bonusuri duparealizari, salariu de la 1200lei, Tel: 0768632530

� ELECTRICIAN. ANGAJAMELECTRICIAN EXPERT (FULLTIME) CU AUTORIZATIEANRE. PENTRU MAI MULTEINFORMATII, VA RUGAM SATELEFONATI LADOROBANTU MADALINA,TEL: 0757777741� Expert. Agenþia Naþionalã aFuncþionarilor Publici amânãdin data de 17 ianuarie 2013(proba scrisã) în data de 18ianuarie 2013, ora10.00 (probascrisã) concursul de recrutareorganizat pentru ocupareafuncþiei publice temporarvacantã de expert, gradprofesional asistent la DirecþiaComunicare ºi RelaþiiInternaþionale CompartimentComunicare, Informare ºiRelaþii Publice din cadrulAgenþiei Naþionale aFuncþionarilor. Relaþiisuplimentare se pot obþine lasediul Agenþiei Naþionale aFuncþionarilor Publici ºi la nr.de telefon: Facem precizareacã anunþul iniþial a fostpublicat în Monitorul Oficial alRomâniei partea a III a nr.5/07.01.2013 (36579), Tel:0374112726� Femeie/Barbat de Serviciula bloc, pensionar, patruore/zi dimineata, 400lei/luna,Tel: 0726904306

� Frizer/iþã pet-shop. Petshop si frizerie canina zonaMilitari Residence cautagroomer cu experienta, Tel:0732819103� Gestionar, angajeazã firmãdistribuþie biroticã papetãrie,pentru depozit zona CarrefourMilitari,florin.ghi[email protected]� Grataragiu zona TargMilitari, Tel: 0766500930

oferte de muncã România / info / pagina 316 Ianuarie 2013

AnunþAZ vã informeazã

Românii -cetãþeni europeni

Sindicatul Românilor dinStrãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni

Favorizarea spiritului antreprenorial în UniuneaEuropeanã (2).Continuãm rãspunsul pentru domniºoarele DomnicaR. ºi Lenuþa V. din oraºul Titu, Judeþul Dâmboviþa,absolvente de liceu, care ne-au solicitat informaþiidespre mãsurile preconizate la nivelul ComisieiEuropene pentru sprijinirea tinerilor, pentru ca aceºtiasã-ºi lanseze propria afacere, precum ºi dacã existãposibilitatea obþinerii unui sprijin financiar pentruaceasta.Le rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea -Preºedintele Sindicatului Românilor dinStrãinãtate.Aºa cum subliniam în ediþia de ieri a ziarului nostru,statele membre ale Uniunii Europene coopereazãdeja în cadrul Small Business Act (SBA) sau legeaîntreprinderilor mici ºi mijlocii (IMM-urilor), pentru areduce povara administrativã cu care se confruntãîntreprinderile.Iniþiativa intitulatã „Small Business Act” (SBA) pentruEuropa, vizeazã sã creeze condiþii favorabile pentrucreºterea ºi competitivitatea durabilã a întreprinderilormici ºi mijlocii (IMM-urilor) europene.Politicile comunitare ºi naþionale trebuie sã þinãseama, într-o mai mare mãsurã, de contribuþiaIMM-urilor la creºterea economicã ºi la crearea delocuri de muncã. Small Business Act a fost adoptatoficial în cadrul concluziilor ConsiliuluiCompetitivitate din 1- 2 decembrie 2008.SBA se bazeazã pe zece principii menite sãghideze definirea politicilor comunitare ºi naþionale,precum ºi a mãsurilor practice pentru punerea înaplicarea a acestora, din care menþionãm:- Dezvoltarea unui mediu favorabil întreprinzãtorilorcare sã faciliteze crearea de IMM-uri, îndeosebi decãtre femei ºi imigranþi, ºi care sã încurajezetransmiterea întreprinderilor, în special a IMM-urilorfamiliale.- Comisia trebuie sã promoveze culturaantreprenorialã, îndeosebi prin constituirea de reþeleale întreprinderilor ºi prin schimburile de experienþã.Statele membre trebuie sã ia mãsuri în domeniileînvãþãmântului, formãrii, fiscalitãþii ºi asistenþeipentru întreprinzãtori.- Sprijinul pentru întreprinzãtorii cinstiþi care doresc sãreînceapã o afacere dupã un faliment.- Comisia Europeanã încurajeazã dezvoltarea„politicii unei a doua ºanse”. În acest sens, statelemembre trebuie sã instituie programe de sprijin ºi sãlimiteze durata procedurilor de lichidare în urma unuifaliment nefraudulos.- Elaborarea de norme în conformitate cuprincipiul „Gândiþi mai întâi la scarã micã”, este oaltã mãsurã menitã sã sprijine începerea unei afaceri- Înainte de adoptarea unor noi norme, ComisiaEuropeanã ºi statele membre trebuie sã evaluezeimpactul acestora prin intermediului unui „test IMM”ºi sã deruleze consultãri cu pãrþile interesate.- Trebuie sã se prevadã mãsuri specifice pentruîntreprinderile mici ºi mijlocii în ceea ce priveºteobligaþiile de informare ºi declarare.- Adaptarea administraþiilor publice la nevoileIMM-urilor ºi eliminarea obstacolelor administrative.- Statele membre trebuie sã recurgã într-o mai maremãsurã la proceduri simplificate, la serviciiadministrative online ºi la sistemul ghiºeelor unice.- Acestea se angajeazã sã accelereze procedurilede creare a întreprinderilor ºi de începere aactivitãþilor comerciale. (Va urma).

Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacratacestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrãla e-mail [email protected] sau postal la DealulMitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

Page 4: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Hairstylist cu experientaangajez, Tel: 0723236285� Inginer zootehnist (minim 10ani experienþã în cercetareºtiinþificã), medic veterinar(minim 10 ani experienþã încercetare ºtiinþificã), 3crescãtori îngrijitori animale(de lapte ºi carne ptexperienþe), mecanicîntreþinere MMTVO, lucrãtorcomercial (ind. NC), angajeazãInstitutul Naþional deCercetare-Dezvoltare PentruBiologie ºi Nutriþie AnimalãIBNA Balotesti, CaleaBucuresti nr. 1, Baloteºti Ilfov,organizeazã concurs pentruocuparea funcþiilor mai susmenþionate. Înscrierile se facîn termen de 30 de zile de lapublicare. Relaþii suplimentareTel: 0213512081, 0213512079� Îngrijitoare interna/externa,zona Dristor, pentru bolnava,Tel: 0729354843� Instalatori. Firma deinstalatii din Bucurestiangajeaza instalatoriintretinere cu experientamedie, Tel: 0215492642

Livrator pizza cu masinapersonala angajeaza FabioPizza, venituri foarte bune,Te l : 0726706201,0729043581

Livrator scuter posesor si depermis categor ia Bangajeaza Restaurant IlCantuccio, Tel: 0724744153

� Livrator. Alatura-te echipeinoastre! Cautam livratori cuauto propriu pentru sector 6,Tel: 0731333407

� Lucrãtori Fast-Food.Rotiseriile Dines angajeazamesterul casei, scuteristposesor de permis cat A, B,personal fast-food,[email protected], Tel:0314382788, 0730380381

MACELARI,PREPARATORI.

MAGAZINDESFACERE SI

PRODUCTIEPRODUSE DIN

CARNEANGAJEAZAMACELARI,

PREPARATORI SIVANZATORI CUEXPERIENTA.

SALARIULNEGOCIABIL IN

URMAINTERVIULUI,BIANICHO@

YAHOO.COM,TEL: 0722611816,

0727382066

�Manager, organizatorcursuri, full time sau part timeangajam, Tel: 0728536273

�Manager.Restaurant tip

fast-food angajeazaManager/asistent

manager cuexperienta. Relatii

de luni - vineri10:00-20:00, Tel:

0737997856

�Menajerã angajam. Telefonde L-V 9.00-17.00, 0213208818�Menajerã. Sunteti dinprovincie si doriti sa aveti grijade o casa? Aveti peste 40 deani si stiti sa calcati, spalati,faceti curatenie? Avetiposibilitatea de a va muta laBucuresti si sa locuiti alaturide familia noastra unde vetiavea inclusa cazarea, masa,plata utilitatilor plus un salariude 800 lei, Tel: 0765747910,0737246709

Menajerã OtopeniFamilie, angajam

menajera, 3 zile pesaptamana.

Posibilitate deangajare full time, inviitor, 850 RON/luna,

0722300942�Menajerã. Femeie singura,fara obligatii, pentru companiesi ajutor la doamna in varsta,3 zile pe saptamana intreorele 18-21, Tel: 0721320907�Merchandiser cu experientapentru Bucuresti angajeaza SCAzad Enterprises SRL. Relatiila telefon, CV la fax, Tel:0213362858, 0372745035,Fax: 0213362854

� Model, baieti cu varstacuprinsa intre 18 si 28 de ani,cu un aspect fizic placut, caredoresc sa isi construiasca ocariera in domeniulmodelingului. Tot ce trebuie safaci este sa trimiti minim 3fotografii la e-mail care sa tereprezinte. Neaparat, una dinfotografii trebuie sa iti prezintecalitatile corpului. Va rugam nutrimiteti fotografii nud, seaccepta doar pozele in lenjerieintima. Aveti grija sa lasatidatele de contact corecte inmesajul trimis. Fiecare vaprimi un raspuns, fie afirmativ,fie negativ,[email protected]

Modelatoare. Angajezmodelatoare cu

experienta pentrucovrigarie. Salariu

atractiv, Tel:0723569140

Operator Pc introducerevalidare si prelucrare datepentru SC Dcm ControlConta SRL, studii medii,exper ien ta min im 1an,cunostinte limba engleza sifranceza, cunostinte solidede ca lcu la to r , Te l :0723196423

� Ospãtãriþã. Pizzeria Giliangajaza ospatarita cuexperienta, maxim varsta 35aspect placut si seriozitate,Tel: 0722218487

Ospã tã r i þe s i hos tessangajam pentru restaurantNargila, zona Piata Unirii,Tel: 0723699551

Pat iser s i ospatar i cuexperienta, pentru patiserievis-a vis de Agronomie.Angajam ospatarite din zonaMilitari, pentru o locatievis-a-vis de Piata Veteranilor,[email protected], Tel: 0784570903

� Personal pentrucusut si talpuitor

manuali - firma deincaltaminte

angajeaza, Tel:0745068990

� Personal pr imire-recep þ ie , cro i torese-retuºuri ºi cãlcãtoresetext i le , angajeazãspã lãtorie haine, Tel:0755200012

� Personal pentru laboratorcofetarie patiserie: cofetaresecu experienta si in martipan,vanzatoare, ajutor cofetarangajam, Tel: 0722287339

PERSONAL CURATENIEManpower Român iaangajeazã pentru cãminestudenteº t i , universitãþ i .Condiþii atractive de lucru.Persoanele interesate potsuna sau trimite cv pe emailc r i s t i n a . c i m p o a c a @manpower . ro , Te l :0213018536, 021.301.85.40

pagina 4 / oferte de muncã România 16 Ianuarie 2013

Page 5: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Personal cuexperienþã pentru

urmãtoarele operaþii:subþiat, operaþiimasã, cãptuºit,îndoit, curãþat,

maºini de cusut 1ac, 2 ace ºi strobel

pentru formareaunei benzi de cusut

în fabricã deîncãlþãminte.

Informaþii între orele08,00-15,00 la

telefon, Tel:0371040151

� Personal curatenie birouri.Salariu bun, bonuri de masa,decontare transport. Posturifixe, carte munca, programluni - vineri, Tel: 0212523180

� Persona l . Mondo jobrecruteazã: Director punct delucru, Secretara, Operatorigreifer, Conducatori greifer,Sudor i deb i ta re pent rucompanie activa in industriadeseurilor metalice Bucurestizona Pantelimon. Experientain industria reciclarii metalelorconsti tuie avantaj. Putetitrimite CV la adresa de email,a l i n a @ m o n d o j o b . r o ,http://www.mondojob.ro, Tel:0728063434, Fax :0268543315

� Profesor. Institut angajeazãlector, manager de transport.Rog seriozitate. Domeniultransport rutier, Tel:0743333363

� Secretara. Societatespecializata in domeniulgeamurilor auto angajeazatanara serioasa, dinamica,program 4h/zi, 10-14,cunostinte pc, word, excel,pentru secretariat, manageriat,minim bacalaureat.cunostinteminime auto constituie unavantaj, 800 RON,[email protected],www.parbrize-euroglass.ro,Tel: 0760571571� ªofer si manipulant marfa,Pantelimon Ilfov, salariu1000ron, Tel: 0213502036

ªofer profesionist. Societatecomerciala angajeaza soferiprofesionisti pentru vidanja,experienta minima 5 ani, Tel:0735213471

� ªofer cu masina propriepentru livrari comenzi cateringpentru fast food zonaDacia-Mosilor, part-time 5ore/zide la 10.30-15.30, de lunipana sambata, 0751062678

� Spãlãtor auto.Diamond Car Washangajeaza, pentru

locatiile dinBucuresti Mall siPlaza Romania,spalatori auto cuexperienta, Tel:

0737512745

� Specialist in relatii publicepentru Ordinul AsistenþilorMedicali Generaliºti, Moaºelorºi Asistenþilor Medicali dinRomânia. Condiþii: experienþãminimum 3 ani în domeniulrelaþiilor publice ºi alcomunicãrii; studii superioareîn domeniul comunicãrii /relaþiilor publice; cunoºtinþe delimba englezã, spaniolã ºifrancezã – nivel avansat;cunoºtinþe operare PC – nivelavansat; cunoºtinþe operareprogram QuarkXPress;experienþã pe o poziþiesimilarã într-o instituþie de statsau companie privatã; cursurile/ specializãrile postuniversitareîn domeniul comunicãriiconstituie un avantaj pentruOAMGMAMR. Relaþiisuplimentare la telefon:0748210563

� Specialist in relatii publice,Ordinul Asistenþilor MedicaliGeneraliºti, Moaºelor ºiAsistenþilor Medicali dinRomânia angajeazã. Condiþii:experienþã minimum 3 ani îndomeniul relaþiilor publice ºi alcomunicãrii, studii superioareîn domeniul comunicãrii/relaþiilor publice, cunoºtinþe delimba englezã, spaniolã ºifrancezã– nivel avansat,cunoºtinþe operare PC– nivelavansat, cunoºtinþe operareprogram QuarkXPress,experienþã pe o poziþiesimilarã într-o instituþie de statsau companie privatã,cursurile/ specializãrilepostuniversitare în domeniulcomunicãrii constituie unavantaj pentru OAMGMAMR,Tel: 0748210563

� Tâmplar aluminiu siPVC pana in 40 anicu permis auto, Tel:

0213185918� Tâmplar PVC. SC EmanuelSRL angajeaza de urgentatamplar PVC si aluminiu, devarsta pana in 40ani, cucarnet de conducere categoriaC, Tel: 0745999088,0213185918

Vânzãtoare cu experientaangajam pentru magazinalimentar Bucuresti. Oferimcazare cu toate utilitatile,varsta peste 40ani, salariu900lei, Tel: 0765747910,0737246709

� Vânzãtoare cu experientapr. magazin alimentar inBucuresti, valabil ptr.persoanele din Bucuresti.Oferim cazare cu toateutilitatile platite de noi, varstapeste 35 de ani. Salariul 900lei, Tel: 0765747910,0737246709

Vânzãtoare cu experientamagazin alimentar VitanMall, nefumatoare, salariu1200ron, Tel: 0767304635

� Vânzãtoare angajez pentrupatiserie si minimarket, rogseriozitate, salariu bun, Tel:0763515630� Vânzãtoare fast foodMARITIMO restaurant fast-foodmancare asiatica din Maritimo,angajeaza vanzatoare,[email protected], Tel:0729145551

� Vânzãtori. Angajamvanzatori ziare pentruchioscuri din Bucuresti. Pentruinformatii sunati, Tel:0785207877� Videochat Cunoscãtoarelimbi strãine, legalitate, Unirii,500-4000$ lunar.Cazare,bonus, Tel: 0747530013,0729579287

16 Ianuarie 2013 oferte de muncã România / pagina 5

Page 6: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� 1. Ingenieur developpement logiciels FAO 3D;Description: Société industrielle a fort taux de

croissance, acteur reconnu dans le domainedes systemes de fabrication rapide,souhaite renforcer ses équipes derecherche et de développement. Postes etmission Développer des applications de

FAO 3D orientées métier utilisées lors duparamétrage des pieces réalisées par le

procédé de fabrication PHENIX SYSTEMS. Dansce cadre, vous serez amené a: Prendre en charge lesapplications existantes en collaboration avec l’équipe enplace. Développer de nouvelles fonctionnalités et améliorerles algorithmes géométriques utilisés. Définir les interfacesutilisateurs des applications et optimiser leur ergonomie.Participer aux spécifications et concevoir les nouveauxproduits en collaboration avec les utilisateurs internes.Profil: D’une formation minimum de niveau ingénieur oubac +5, vous avez idéalement une premiere expériencedans la conception de logiciel de modélisation 3D et degéométrie algorithmique. Vous souhaitez travailler dansune petite équipe sur des projets innovants a taillehumaine, vous permettant de mettre en valeur votreimagination et votre esprit de synthese. Vous maîtrisez laprogrammation objet en langage C++. Des connaissancesde la programmation dans l'environnement QT seraientappréciées. Bonne maitrise de l’anglais Contrat a duréeindéterminée Disponibilité immédiate. Rémunération enfonction de l’expérience. Envoyer lettre et CV - par emailuniquement - [email protected]� 2. Esthéticien / Esthéticienne; Description: Vous travaillerezavec la clientele d'un hôtel 4*: Vous devez posséder uneexpérience de 2 ans minimum en soins esthétiques etmassages. CAP exigé. Poste a pourvoir a compt er d'avril2013.� Salary: EUR 1782.00 (Monthly). Envoi CV par courrier.Contact: 31 AVENUE PAUL DOUMER BP 210 20220MONTELIMAR� 3. Réceptionniste en hôtellerie; Description: Chargé/éed'accueillir, de renseigner le client a son arrivée et départ.Proposer des activités durant son sé jour. Poste logé. Anglaisexigé. Envoi CV par courrier. Contact: IMPASSE QUATRINA20110 ST MARTIN DE RE� 4. Responsable de secteur d'aide a domicile; Description:Définir, piloter, organiser et suivr e les plans d'intervention enmobili sant les ressources humaines et les moyens adaptésaux personnes accompa gnées et dans un souci permanent dequalité et de continuité du service. Animer et manager uneéquipe de 70 p ersonnes. Salary: EUR 1846.00 (Monthly)[email protected]� 5. Cuisinier / Cuisiniere; Description: restaurant de villagerecherche pour la saison 2013 un cuisinier pour préparer etconfectionner des plats de cuisine traditionnelle corse. Salairea définir selon expérience. Poste a pourvoir de fin avril a finseptembre. Salary: EUR 1800.00 - 2100.00 (Monthly). EnvoiCV par courrier. Contact: 31 AVENUE PAUL DOUMER BP210 20220 MONTREUIL SUR ILLE� 6. Technicien / Technicienne support client; Description:Technicien documentation, vous serez principalementchargé(e) d'établir les documentations pour le SAV: gesti ondes travaux dedocumentation(CMM/ IPLS/ICNS) et travail surles logic iels ABORTEXT/ISODRAW/CADPROCESS. Vousmaitrisez totalement les normes ASD S2000M et S1000D.Salary: EUR 20000.00 - 27000.00 (Annually).carole.berliz[email protected]� 7. Electricien / Electricienne lignes et réseaux; Description:Effectuer la livraison, piloter, réa liser l'installation, lecomission- ning et la mise en service de baie r adio. S'assurerdu bon matériel et réaliser des recettes visant a ad apter oumodifier un matériel. Démonter anciennes baies et effectue rles correctifs lors de panne. Salary: EUR 1700.00 - 2000.00(Monthly). [email protected]� 8. Maçon-coffreur / Maçonne-coffreuse; Description: Maconcoffreur confirme pour construction de ponts, remise au gabaritde tunnels et construction d'ecrans acoustiques sur la ligneSNCF Valence Moirans. Personnel mobile. Salary: EUR 11.00- 13.00 (Hourly). [email protected]� 9. Technicien / Technicienne méthodes; Description:Etudier/optimiser des solutions techniques de production/defabrication de biens a partir de dossiers de definitionfonctionnels. Faire evoluer les process de realisation. Salary:EUR 10.50 - 11.50 (Hourly). [email protected]

� 10. Assistant / Assistante logistique; Description: Assiste leResponsable logistique da ns son quotidien. Effectue

également les travaux de préparation de comman des, decontrôle et de rangement da ns l'entrepôt. Contrôle la réceptiondes livraisons. Organise la réparti tion des emplacements destockage su r le site et en suit la gestion. Salary: EUR19200.00 - 20400.00 (Annually). Envoi CV par courrier.Contact: 11 MAIL LOUIS ARAGON BP 80014 31701 MESNILSELLIERES� 12. Dessinateur(trice)-projeteur(se) en tuyauterie industrielle;Description: VS possedez une experience en bureau d'etudes,en conception tuyauterie dans des secteurs tels que le petrol e/petrochimie, la chimie, le traitement de l'eau et des dechets, lapharmacie, en passant par l'agroalimentaire et le nucleaire.Vous maitrisez plusieurs logiciels de CAO/DAO. Salary: EUR2000.00 - 3000.00 (Monthly). [email protected]� 13. Contrôleur(se) qualité en mécanique et travail desmétaux; Description: Nous recherchons pour notre client, uncontrôleur qualité. Vous aurez po ur missions:la coordinationdes non conformités, maîtrise des outils de mesure, métrologie.Maîtrise du Pack Office. Connaissance de la fiche 8D serait unplus. Salary: EUR 9.43 - 11.00 (Hourly)[email protected]� 14. Ingénieur / Ingénieure d'affaires en industrie; Description:Manpower Toulouse Tertiaire recherche pour son client, unIngenieur Commercial H/F. Vous serez responsable de lagestion et de la reponse des appels d'offres retenus par ladirection generale. Vous negociez les contrats commerciaux etavenants. Salary: EUR 2916.00 - 3750.00 (Monthly)[email protected]� 15. Pharmacien assistant / Pharmacienne assistante;Description: Dans le cadre d'un nouveau concept d epharmacie mutuelle, vous serez amené a délivrer desordonnances, a conseiller et vendre différents produits demédecine alternative (h oméopathie, aromathérapie). Vous etespassionné(e) de médecines alte rnatives. 50 postes en France.Salary: EUR 25000.00 - 75000.00 (Annually). Envoi CV parcourrier. Contact: AIX EN PROVEN 960 AVENUEBROSSOLETTE 13097 BORDEAUX� 16. Infirmier(ere) coordinateur(trice) de soins infirmiers adom; Description: Prise en charge globale du retour a domicilede patients perfuses: Coordination intervenants, installation dumateriel et formation des infirmiers liberaux au materiel deperfusion/nutrition & formalites administratives. Promotion denotre activite aupres des prescripteurs. Salary: EUR 2335.00 -2535.00 (Monthly). Envoi CV par courrier. Contact: AIX ENPROVEN 960 AVENUE BROSSOLETTE 13097 LES GONDS� 17. Second / Seconde de cuisine; Description: Vouspréparez et cuisinez des mets selon un plan de productionculinaire, les regles d'hygiene et de sécurité alimentaires et lacharte qualité de l'établissement. Service du mercredi ausamedi soir et du lundi au samedi midi. Salary: EUR 9.43(Hourly). Envoi CV par courrier. Contact: 11 MAIL LOUISARAGON BP 80014 31701 EMBRUN� 18. Technico-commercial / Technico-commerciale;Description: Recherchons un(e) technico commercial(e) bilingueespagnol anglais. Prospection sedentaire telephonique + mailpour de la vente de filtre economiseur d'essence a l'etranger.Clientele pro. Avoir la fibre commerciale et un excellent niveauespagnol ang lais est imperatif. Salary: EUR 1431.00 -2400.00 (Monthly). Envoi CV par courrier. Contact: MAS DEGRILLE ZAC MAS DE GRILLE 4 allée jule RUETHEOPHRASTE RENAUDOT 34430 PEROLS� 19. Dessinateur / Dessinatrice d'études en électricité;Description: Dans le cadre du développement de ses activités,la Market Unit Physics Engineering de Sogeti High Tech souhaite recruter un(e) concepteur/trice de systemes électriques.Votre mission consistera a établir les synoptiques fonctionnelset schémas électriques de systemes et harnais. Salary: EUR30000.00 - 40000.00 (Annually). [email protected]� 20. Menuisier / Menuisiere atelier et pose; Description:Expérience impérative en menuiserie BOIS ou ALU.Rénovation de bâtiment, portes, fenetres etc, toute struct urebois de préférence. Logements neufs ou rénovation. Longuemission possible. Salaire en fonction de l'expérience. Salary:EUR 11.00 - 12.00 (Hourly). Envoi CV par courrier. Contact:11 MAIL LOUIS ARAGON BP 80014 31701 MONTREUIL� 21. Vendeur / Vendeuse comptoir de matériels etéquipements; Description: Développer les ventes de nosproduit s/solutions et outils/services. Fidé liser votre clientele etdévelopper les ventes. Organisation, autonomie, espritd'équipe, sens de la négociat ion sont nécessaires. MiniBAC+2 (t echnique et/ou commerce) + 1ere exp.Fixe*13+variables etc. Salary: EUR 20000.00 - 23000.00(Annually). [email protected]

� 22. Tourneur / Tourneuse sur Commande Numérique -CN-;Description: Vous travaillez en tant que tourneur sur un parcrecent de machines a commande numerique a la fabrication depieces unitaires et petites series pour une pme. vous possedezu ne premiere experience en tant que tourneur cn et etesautonome sur le poste de travail. Salary: eur 9.43 - 12.00(hourly). Envoi CV par courrier. Contact: ACTIPOLE RUEROBERT COTTE 55100 PARIS 15� 23. Commis / Commise de cuisine; Description: prépare etcuisine des mets selon un plan de production culinaire,lesregles d'hygiene et de sécurité alim entaire et la charte qualitéde l'établissement. Peut élaborer des plats,des menus. Salary:EUR 1500.00 - 1550.00 (Monthly)[email protected]� 24. Responsable de production; Description: Vous serezle garant du bon fonction nement de l'atelier et du respectde la chaîne de production. Votre expér ience et voscompétences techniques et manageriales vous permettentd'en cadrer une équipe de 37 pers., de contrôler la bonneexécution des opé rations et gestion du parc machines.Salary: EUR 40000.00 - 45000.00 (Annually)[email protected]� 25. Chef de partie; Description: prépare et cuisine des metsselon un plan de production culinaire, les regles d'hygiene etde sécurité alimentaire et la charte qualité de l'établissement.Peut cuisiner un type de plat, élaborer des plats, des menus.Salary: EUR 1600.00 - 1800.00 (Monthly)[email protected]� 26. Technicien / Technicienne de maintenance industrielle;Description: Rattaché au responsable technique, vousassurez le maintien en bon état des équipements et dumatériel de tirage et d'impression photo faisant appels leplus souvent a la mécanique, mais aussi a la pneumatique,l'électronique ou l'informatique. Entreprise leader en Europe.Salary: EUR 1804.00 - 1845.00 (Monthly)[email protected]

� 27. Préparateur / Préparatrice de commandes; Description:Vous travaillerez sur une plateforme logistique e-commerce.Les taches confiées sont le prélevement des pro duits, lecontrôle des commandes, l'emballage. L'obtention des CACES3 et 5 serait un plus. Un cdi est envisageable a l'issue. Salary:EUR 9.43 (Hourly). Envoi CV par courrier. Contact: COTEST ANDRE ESPACE DES ALPES 31 RUEDE LA HALLE38260 PARIS 09� 28. Infirmier / Infirmiere de soins généraux; Description: Pourassurer l'accompagnement para-m édical des usagers danstous les actes de la vie quotidienne, garantir le bien etre desusagers sur le plan physique et psychologique, faire face auxsituations médicales en tenant compte des protocoles mis enplace dans l'établissement. Salary: EUR 1700.00 (Monthly)[email protected]� 29. Hôte / Hôtesse d'accueil standardiste bilingue;Description: Au sein de ce chantier naval, vous serezchargé(e) de l'accueil physique et téléphonique, tri du courrier,facturation et autres tâches de petit secrétariat. Une expériencedans la yachting ou l'hôtellerie de luxe sera tres appréciée.Salary: EUR 1430.22 (Monthly)� 30. Assistant / Assistante de gestion en comptabilité;Description: Assister le dirigeant dans la gestion administrativeet comptable - Opérations comptables - Tenue livre descomptes - Opérations achat marchandises (transitaires - TVAimport)- Suivi fournisseurs - TRavaux courants administratifs -Maîtrise logiciels comptabilite - Salary: EUR 2000.00(Monthly). Envoi CV par courrier Contact: 11 MAIL LOUISARAGON BP 80014 31701 PARIS 13

Pôle Emploi, Public Employment Services, France; EURES Central Database, http://ec.europa.eu/

Eures Advisers, France

Page 7: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� 31. Conseiller / Conseillere voyages; Description: Agence devoyages situé a CLAMART, v ous vendez des billets d'avion,

des voyages et séjours, vous faites des prestations ala carte, vous fidélisez la clientele de l'agence.

Un ancien de Nouvelles frontieres serait unplus. Vous maitrisez les techniques de vente.Salary: EUR 9.43 - 9.43 (Hourly). MKDREAM Mme MOUNIA HAMROUNI, Phone:00 33 146300128� 32. Adjoint / Adjointe au chef comptable;

Description: Vous participerez a la résolution de sanomalies de flux fournisseurs, clients et comptabilité

générale. V ous analyserez celles-ci, et procéderez a lacorrection et la ré daction des procédures. Connaître lesformats LCOA et ECOA, participa tion aux réunions internes.Salary: EUR 30000.00 - 40000.00 (Annually)[email protected]

� 33. Commercial / Commerciale aupres des particuliers;Description: Vous conseillez et proposez des prod uits pourl'Economie d'energie aupres des particuliers - Formationassuree sur nos produits et méthodes de v ente - Clientelefournie - Fixe assuré + Commissions + Primes + Challenges -www.domuneo-emplois.fr - Salary: EUR 1800.00 - 3500.00(Monthly). [email protected]

� 34. Mécanicien(ne) d'engins de chantier et de travauxpublics; Description: Au sein de notre atelier, vous etesresponsable de la maintenance et des réparations mécaniquessur nos engins de chantiers - une connaissance des machineshydrauliques est indispensable. Poste a pourvoir rapidement.Salary: EUR 2300.00 - 2700.00 (Monthly). [email protected]

� 35. Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse du BTP;Description: Projeteur VRD (H/F). Conception, des sin,calculs/dimensionnements, étude s a partir du cahier descharges, él aboration de plans. Suivi travaux. Maîtrise Autocadet Covadis ou civil 3D impératif. Expérience minimum 5 ans.Formation Bac+2 a Bac+5. Salary: EUR 35000.00 - 44000.00(Annually). Envoi CV par courrier. Contact: AIX EN PROVEN960 AVENUE BROSSOLETTE 13097 MOMMENHEIM

� 36. Electricien / Electricienne de chantier; Description: Pourune entreprise artisanale,vous assurez l'installation de matérielsélectriques neufs et assurez également l'entretien chez desparticuliers ou au sein d'entreprises. Véhicules de société defourni. Salary: EUR 9.43 (Hourly). [email protected]

� 37. Chef d'exploitation nettoyage de locaux; Description:Vous aurez a évaluer les besoins, ét ablir le cahier descharges, planifier et coordonner les opératio ns, contrôler lesprestations, identifier les dysfonctionnements et former lepersonnel. Salary: EUR 1800.00 - 2300.00 (Monthly)[email protected]

� 38. Maçon / Maçonne; Description: Ets recherche maçonhautement qualifié avec 10 ans d'experience maitrisant la posede tuile canal maçonnée, enduit de façade traditionnel, apte aprendre des initiatives, maitrisant la chapelissée. Salary: EUR2000.00 - 2100.00 (Monthly). REAL'BAT M. ND MASO,Phone: 00 33 468354063

� 39. Responsable du développement commercial; Description:Recruitment or business development consultant for Paris,France. The company wants to strenghten its presence inFrance by the implementation of legal activity= y ou will haverespons.in recruitment/ HR & at commercial level. details o npole emploi international fr site - [email protected]

� 40. Aide-soignant / Aide-soignante; Description: Au seind'une structure d'accueil de personnes âgées (125 lits), vousdispensez les soins courant aux patients. Travail un week-endsur deux. CDD renouvelable. - Salaire: 1500 Euros n et/[email protected]

� 41. Adjoint / Adjointe du directeur en hôtellerie-restauration;Description: Garant du bon déroulement du service , vousveillez au respect des normes de qualité Courtepaille afin defidé liser les clients. Bras droit du directeur, vous manager uneéquipe d e 10-15 pers (recrutement, formation planning) etparticipez a la gestion. Formation assurée. Poste évolutif.Salary: EUR 28000.00 - 33000.00 (Annually)[email protected]

� 42. Assistant administratif / Assistante administrative;Description: Sous la responsabilité d'un délégué a la Tutelleprise en charges des me sures de protection de majeurs: accueil physique et téléphonique, suivi des messages, secrétariatdes mandat aires, gestion quotidienne du cour- rier,classement, gestion des dossie rs administratifs). Ecoute,rigueur. Salary: EUR 1640.00 (Monthly)[email protected]

� 43. Développeur / Développeuse informatique; Description:Dans le monde des systemes embarqués, vous prendrez encharge: -la rédaction des spécifications a partir du cahierdes charges, - la conception de l'architecture logicielle, -laréalisation de la conception détaillée, - la programmation etles tests, - l 'intégration et validation. Salary: EUR29000.00 - 32000.00 (Annually). [email protected]� 44. Vendeur / Vendeuse en boulangerie-pâtisserie;Description: Vous effectuez la mise en rayon, la vente etl'encaissement des produits. Vous etes amené a prépare rles sandwiches. Vous etes en charge de l'entretien deslocaux. V ous travaillez les lundis, jeudis de 12h a 19h30et le samedi de 11h30 a 21h. Poste évolutif vers un C.D.I.Salary: EUR 9.43 (Hourly). Envoi CV par courrier.Contact: 42 RUEPASTEUR BP 15 59481 ST JEAN DILLAC� 45. Poissonnier / Poissonniere; Description: Poissonnerie duXVIeme arrondissement cherche un(e) poissonnier(e). Vousserez chargé(e) de la vente et du conseil a la clientele.Formation en interne assurée. Une 1-ere expérience dans ledomaine de la vente est un plus. Bonne présentation, rigueuret sens du contact exigés. Salary: EUR 1800.00 - 2600.00(Monthly). [email protected]� 46. Aide a domicile; Description: Fleur de Lys Société deservice a la personne organise tous les 3 eme jeudi de chaquemois a LA VALETTE PLACE DU GENERAL DE GAULLE lemédiaval bat A de 14h30 a 15h30 une réunion depré-recrutement pour des postes d'aide a domicile etd'auxiliaire de vie Communes TOULON et autour. Salary: EUR9.43 (Hourly). Name: FLEUR DE LYS Mme KATIA CROCQ.Phone: 00 33 494272008� 47. Responsable d'exploitation de parc de véhicules;Description: Le responsable de district met en oeuvre lesmoyens humains et materiels necessaires au bonfonctionnement des sites dedies et est le garant de leursperformances. Il developpe l'activite economique, assure unerepresentation aupres des interlocuteurs locaux et anime lesequipes. Salary: EUR 30000.00 - 55000.00 (Annually)[email protected]� 48. Calculateur / Calculatrice études en mécanique;Description: Dans le cadre du développement de no tre entitéde La Rochelle (17), Soge ti High Tech recherche un(e)Ingénie ur en calcul de structure (H/F).Pour le compte d'ungrand donneur d'ordre aéronautique de la région, vous aurezpour mission de justifier des équipements d'aménagementcabine. Salary: EUR 30000.00 - 45000.00 (Annually)[email protected]� 49. Maître / Maîtresse d'hôtel; Description: Chargé/éed'accueillir, placer et co nseiller les clients d'un restaurant, ainsique de superviser le service en salle. Poste non logé. - EnvoiCV par courrier. Contact: IMPASSE QUATRINA 20110TORVILLIERS� 50. Assistant / Assistante maître d'hôtel; Description:Chargé/ée d'accueillir, de conseille r le client dans unrestaurant et de superviser le service en salle. Post e non logé- Envoi CV par courrier. Contact: IMPASSE QUATRINA 20110TORVILLIERS� 51. Conseiller(ere) commercial(e) services entreprises;Description: Vous commercialisez des solutionsd'abonnement aupres de professionnel hospitalier. Vousdéveloppez le chiffre d'affaire sur un portefeuille deprospects (prospection, recomman dation, négociation,accompagnement et suivi clientele). Une connaissance dusecteur du web sera appréciée. - Salaire: 900E+commissions. Envoi CV par courrier. Contact:VILLENEUVE ASAVENUEDE LAVENIR BP70141 59653 ST JEANBONNEFONDS� 52. Cardiologue;Description: Centre demédecine physique et deréadaptation (112 lits et 15places pour adultes) rechercheun médecin (spécialitécardiologie). Exercice ensemaine, pas de gardes(astreinte s a domicile).Logement assuré. Reprise100% ancienneté y com prislibéral. Salary: EUR 64792.00- 89900.00 (Annually)

� 53. Assistant commercial / Assistante commerciale;Description: Vous accompagnez une équipe de 3 commerciauxdans la vente de produits aupres des acteurs du secteur hospitalier. En autonomie, vous assurez la qualification desprospects, la veille commerciale, le suivi et la gestion duportefeuille client. Vous maitrisez les outils d'internet. Salary:EUR 1580.00 (Monthly). Envoi CV par courrier. Contact:VILLENEUVE AS AVENUEDE LAVENIR BP 70141 59653REYNIES

� 54. Technicien(ne) contrôle et qualité mécanique travailmétaux; Description: Controler la conformite d'applicatio n desprocedures qualite de fabrication de produits industriels dans ledomaine de l'aeronautique. Maitriser imperativement sap / catia v5 et les outils bureautiques. Avoir de preference uneexperience en aeronautique. Salary: EUR 1600.00 (Monthly)[email protected]

� 55. Tailleur / Tailleuse de fruitiers; Description: Au sein d'uneexploitation arboricole, vous etes en charge de la taille d'arbresfruitiers selon les objectifs de production et les reglesd'hygiene, de sécurité. Prise de poste immediate. Salary: EUR9.43 (Hourly). [email protected]

� 56. Dessinateur / Dessinatrice de schémas électriques;Description: Vous intervenez sur des projets Oil & Gas. Enliaison avec divers services, vous réalisez des schémasélectriques, définissez les cheminements en instrumentation etp réparez la liste des instruments. Vous utilisez AUTOCADpour la produc tion des plans de [email protected]

� 57. Secrétaire administratif / administrative; Description:Rattachée aux mandatataires judiciai res vous assurez lesecrétariat, le classement et le suivi administratif des majeursprotégés. Accueil télé- phonique et traitement du courrier journaliers, constitution + suivi des dossiers, réunions d'équipe,pointag e et rapprochement des comptes. Salary: EUR1640.00 (Monthly). [email protected]

� 58. Mécanicien(ne) entretien maintenance engins chantier etTP; Description: Vous etes mecanicien soudeur dans un ecarriere. Vous participez a la maintenance des installations decr iblage/concassage. Vous faites l'entretien courant desmachines (g raissage, remplacement pieces d'usure) vous avezun bonne experie nce de soudeur. Travail en exterieur.Employer Name: CARRIERES DE THIVIERS, M. Joussaume.Phone: 00 33 553553535. Par téléphone

� 59. Négociateur / Négociatrice immobilier; Description: Vousprospectez pour la recherche de biens. vous rentrez lesmandats et vous effectuez les visites. Vous suivez et assistezla clientele. Formation assuree. Vehicule personnel obligatoire.- Salaire: + % commissions. [email protected]

� 60. Chef de projet télécoms; Description: Société antiboiserecherche 2 chefs de chantiers télécom connaissantparfaitement les cahiers des charge s Free, SFR et FranceTelecom. Compétences dans l'encadrement d'équ ipeindispensable. Possibilité de négocier le salaire s elonl'expérience. Salary: EUR 1900.00 (Monthly)[email protected]

� 61. Technico-commercial / Technico-commerciale;Description: Recherchons un(e) technico commercial(e) bilingueespagnol anglais. Prospection sedentaire telephonique + mailpour de la vente de filtre economiseur d'essence a l'etranger.Clientele pro. Avoir la fibre commerciale et un excellent niveauespagnol ang lais est imperatif. Salary: EUR 1431.00 -2400.00 (Monthly). Envoi CV par courrier. Contact: MAS DEGRILLE ZAC MAS DE GRILLE 4 allée jule RUETHEOPHRASTE RENAUDOT 34430 PEROLS

detalii la http://ec.europa.eu

Page 8: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Videochat angajãm fetecu/fãrã experienþã pentruVideoChat. Program 5-7h/zi.Salariu fix 1200$, Bonus300$, Avans 500$ din primazi. Studiouri în zonele: Unirii,Universitate, Crângaºi, Obor,Calea Moºilor, Romanã, Tel:0732656366, 0763380077� Videochat A&N angajeazãpersonal feminin cu/fãrãexperienþã. Oferim 600$bonus, avans 300$ imediat,salariu fix 1200$ ºi procente50%-84%. Garantãmrealitatea anunþului, Tel:0731080888� Videochat 19 StudiouriInovatoare angajeazã fetecu/fãrã experienþã. Caºtigurigarantate 2000$-5000$ lunar.Oferim 600$ bonus +500 leicadou la interviu, 0768839893� Videochat tinere pentruvideochat. Salariu intre 1.000si 3.000$/luna, plata la zi saubilunar. Cazare si programflexibil, seriozitate siprofesionalism. Vino laSmiley Studio si le ai petoate + bonus de angajare300$, 1.000 EUR/luna,[email protected],http://www.SmileyStudio.ro,Tel: 0724378789� Videochat legal, contract+asigurare medicala. Salariu800$/luna+comision 50%+bonusuri. Avans 500$. Cazare,enjoy4studio@yahoo.com,http://www.enjoystudio.ro, Tel:0763156150, 0735674012

Videochat Studio, salariu fix800$+ comis ion 50%+bonusuri bilunare. Bonusanga jare 100$,models4s[email protected],http://www.selenstudio.ro,0734959924, 0760179243

� Videochat, modelecu/fãrã experienþã,

angajeazãGlamorous Studio,bonus agajare 100

USD, : 0761533932,0724694232

VIDEOCHAT, TINEREPENTRU VIDEOCHAT.SALARIU INTRE 1.000 SI3.000$/LUNA, PLATA LAZI SAU BILUNAR.CAZARE SI PROGRAMFLEXIBIL, SERIOZITATESI PROFESIONALISM.VINO LA SMILEY STUDIOSI LE AI PE TOATE + BO-NUS DE ANGAJARE300$, 1.000 EUR/LUNA,O F F I C E @S M I L E Y S T U D I O . R O ,WWW.SMILEYSTUDIO.ROTEL: 0724378789

� Videochat, vrei sa lucrezi lavideochat si nu ai experienta?Studio Joy e locul ideal pttine. Comision intre 50-70%,training cu personal feminin,program flexibil, Zona Dristor,Tel: 0764879386

� ANGLIA, ANGAJAMFETE CU ASPECT FIZICPLACUT, INTELIGENTE,SOCIABILE, MINIM 18 ANIPENTRU ESCORT SICOMPANIE INTIMA CUPROCENT DE 50%,CAZARE ASIGURATA,PLATA ZILNICA, LOCATIECENTRALA; RASPUND LASMS, BEEP,[email protected], TEL: 447424429905,40764169055

� Elvetia. Oferim locuri demunca in night club si studiocu posibilitati foarte bune decastig! Cazare inclusa,maxima seriozitate,[email protected], Tel:0041767105838

� Franta, familie din Romaniacauta o bona cu sau faraexperienta, urgent in Franta,se ofera cazare si mancare,500 EUR/luna,[email protected], Tel:0033778022624

Franta. Familie din Romaniacauta o bona cu sau faraexperienta, urgent in Franta,se ofera cazare si mancare,5 0 0 E U R / l u n a ,[email protected], Tel:0033778022624

GERMANIA. CASTIG3.000-8 .000EURO PELUNA. CLUB DE ZI SINOAPTE DIN GERMANIACAUTA DOAMNE SIDOMNISOARE CU VARSTA21-40 ANI SI ASPECT FIZICPLACUT. CAZAREASIGURATA SI ACTELEGALE. LIMBA GERMANASAU ENGLEZA DEPREFERINTA. FACEBOOK:DORINA MIHAELA(FOTOGRAFI I CLUB) ,[email protected], TEL: 0757919152

� Germania. Laura cautafete intre 18-40 ani pt.munca intima inapartamentul ei de lux.Conditiile sunt foarte bune,iar cazarea asigurata sigratuita. Rog si oferseriozitate. Ma puteticontacta la tel, raspund labip, sms, Email, Messenger,[email protected],Tel: 004915785432254� Italia. Contracte pentru:infirmiere, menajere,cameriste. Relatii 0368404046,0747661527, 0771391543,http://www.epp-jobs.com, Tel:0729772702, 0769875604

ªofer ca tegor ia B cuexperienta, pensionar, 55an i , permis conducerecategor ia B cu mas inaproprie solicit loc de munca.Experienta in tara cat si ins t ra ina ta te , e fec tua tcomisioane, am dus copil lascoa la , ser ios , ingr i j i t ,d isponibi l or icand, faraobligatii familiare. Am lucratin zona Pipera- Tunari-Baneasa carte de munca nueste obligatoriu, 1.200 RON,[email protected], Tel:0769442652, 0737245740

16 Ianuarie 2013pagina 8 / oferte de muncã România - strãinãtate / cereri de muncã

Page 9: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Berceni Metro, 1800mp,deschidere 30m, particular,60E/mp, Tel: 0729031144

� Branesti - Pasareaproprietar, vand teren intravilan500mp+ cota indiviza drumacces 82mp, deschidere 22m,utilitati - gaze si electricitate,200m distanta de padure,zona vile noi, privelistedeosebita, 28.000 EUR,[email protected],Tel: 0722811232� Buzãu, comuna Siriu, satColþu Pietrii, teren vanzaresuprafata totala 1537mp,posibilitate de reconstructie,facilitati apa si curent electric.Pret negociabil, Tel:0761601072

Giuleºti 762mp,proprietar, deschidere9m, Intrarea Poltava,cadastru + întabulare,urbanism, utilitãþi lângãteren, 25.000 EUR, Tel:

0761454413� GIURGIU MIHÃILEªTIVAND LOTURI DE 500 MPINTRAVILAN CU TOATEUTILITATILE DRUMASFALTAT, 8.000 EUR,[email protected], TEL: 0720844333� Giurgiu Mihãileºti, terenintravilan, In incinta uneiferme, Suprafata 10.000 mp,deschidere 180m, 6 EUR/mp,Tel: 0768046707

�Mihãileºti -Giurgiu, vândlocuri de casã 526mp, D=15m,plata în rate, 5.000 EUR, Tel:0723547475

� Prahova, Comuna TargsorulVechi, 35000mp, deschidere la2 drumuri, visavis deManastirea Turnu, intabulat,15 EUR/mp, Tel: 0244546840,0761076769� Prahova, Zahanaua,intravilan 4300mp, intabulat,deschidere la DN1A 53m,30 EUR/mp, Tel: 0244546840,0761076769

� Titan, Auchan, Str. Lt.Popescu Alexandru, vandteren 600 mp, 17/35m, toateutilitatile, cadastru,200 EUR/mp,[email protected],Tel: 0722261563

� Argeº Topoloveni, casasi teren (DN7, 90km deBucuresti), suprafata totala2068mp: casa 133mp (3dormitoare, hol, bucatarie,baie), mansardata partial,curte, gradina (sera 100mp,livada, vie). In curte exista oa doua constructie de vara,an 1991: su f rager ie ,bucatarie, camara. Incalziregaz , mob i la te . Pre tnegociabil, 60.000 EUR,Te l : 0728199151,0742504264

� Berceni Comuna vand caseîn duplex ºi single 150 mp lacheie, pe teren 300 mp,instalatii udat gazon, plante,Tel: 0722250562, 0762689975� Brãneºti vila p+m, 3camere, 2 bai, bucatarie,centrala gaze, canalizareproprie, pret discutabil, Tel:0740061090

� Balotesti, casa de vis, 350mp utili, 7 camere, 5 bai,generator curent, constructie2006 caramida porotherm,toate camerele au vedere lalac, teren 500 mp, se vindemobilata; paradis la 35 deminute de Universitate, casamerita vazuta, 220.000 EUR,[email protected], Tel:0732001104

� Cernica vând casãbãtrâneascã cu teren 500 mp,cu toate utilitãþile la poartã,25.000E, Tel: 0723733514

� Chiajna, Rosu, vanzarev i la p+1+m, 135mpconstruiti, 300mp teren, liv-ing, bucutarie, 3 dormitoare,2 bai, balcon, terasa, finisajelux , cur te amena ja ta ,constructie 2012, utilitati,zona linistita, 88.000 EUR,Tel: 0722100444

Colentina urgentpersoana fizica vand

casa suprafatatotala 200mp,

constructii 110mp,rog seriozitate, doarpf, 85.000 EUR, Tel:

0763286993

Constanþa, Almãlãu,casa cu 8 camere,anexe, vita-de-vie,curte 2000mp, apa

curenta,25.000 RON, Tel:

0766374432

� Dâmboviþa, Cornatelu, vilala rosu, p+1, an 2010, 4camere, living, 2 bai, bucatarie,te ren 1500mp, 35minBucures t i , d iscu tab i l ,23.000 EUR, Tel: 0767255365

Ferentari str. Moruzestilornr. 23, particular, casa lacur te , 3 camere , ba ie ,bucatarie, hol, suprafata261mp, toate ut i l i tat i le,cent ra la propr ie ,65 .000 EUR, Te l :0764514004, 0760984000

� Giurgiu, Joiþa, casa la gatace merita vazuta, se afla la9km de Carefour Militari, ptmai multe detali sunati,59.000 EUR,[email protected], Tel:0761182116, 0765511779� Griviþei, Basarab, urgentimobil S+P+3E cu supraf’aþãtotalã de 320mp, negociabil,200.000 EUR, Tel:0725351765, 0737666308

� Moºilor Fainari, 4 camere,imbunatatiri, curat, particular,89.500 EUR, Tel: 0729031144

� Olt, Drãgãneºti-Olt, vandcasa 4 incaperi, 2 intrari,acareturi, teren 700mp,20.000 EUR, Tel: 0723241749

� PANTELIMON ORAªPROPRIETAR, CASA PETEREN PROP 200MP, P+1,APA, GAZE, EE,CANALIZARE, CADASTRU,INTAB, AUTORIZ. DECONSTR, ZONA CENTRALA,65.000 EUR, TEL: 0728928522

� Rahova, Barajului, casacurte 5 camere, baie,bucatarie, aneze, 600mp teren,75.000 EUR, Tel: 0726009394

� Vatra Luminoasã vând vilã,curte 200mp, proprietar, Tel:0743373342, 0767387719

Cismigiu, vis-a-visParc Cismigiu, vandgarsoniera, parter

inalt/D+5, anconstructie 1946,fara bulina, blocstradal, renovat,

28mp, baiespatioasa, bucatariemobilata, cadastru,

intabulare,35.500 EUR, Tel:

0722560857,0745151349

� Gorjului cf. I, et 7, langametrou, negociabil,36.000 EUR, Tel: 0771321062

Militari, particularvand garsonieracomfort 1, et 2/4,40mp, bloc izolat,mobilata + utilata,

gresie, faianta,apometre,

termopane, balconmare inchis, metrou

Gorjului. Sabina,39.800 EUR,

[email protected], 0721866235

� Pantelimon, zona CimitirulArmenesc, vand garsonier34mp, 5/8, confort sporit, blocgarsoniere, mobilata, renovatarecent. termopan. aerconditionat. pret negociabil,36.000 EUR, Tel: 0726756168

� Tineretului Parc, particularvând garsonierã conf. 1,suprafaþa 52 mp, et. 7/12,construcþie 2012, Tel:0770246822� Titan Barajul Lotrului,confort sporit, 200m demetrou, Tel: 0766635512� Titan, langa Billa PiataMinis, la 8 minute metrouCostin Georgian, si Titan,Stradal, CF 1, sup 34 MP,semidecomandata, parter/10,termopan, usa metalica,Balcon, acte, libera,28.000 EUR,dariahouse200[email protected],http://www.dariahouse.ro, Tel:0720121714, 0757471880

� 1 Decembrie Bd (Titan) str.Jean Steriadi, la 5 minuteAuchan, CF 1 sporit, Etajul3/10, decomandata, 50 MpSup Totala reala, bloc 1980,fara imbunatatiri, acte, acceptacredit prima casa,34.000 EUR,dariahouse200[email protected],http://www.dariahouse.ro, Tel:0757471880, 0720121714

� Alba Iulia Piata vandapartament 2 camere,constructie 2010, Tel:0744545847

Argeº Câmpulung, str .N ico lae F i l imon, vandapar tament 2 camere ,centrala proprie, parchet,gresie, faianta, usa metalica,par te r /4 , 19 .500 EUR,[email protected],0722611584, 0728986916

� Basarabiei Arena Nationala,8/10, bloc 87, reabilitat,parchet, termopane, liber,51.800 EUR, Tel: 0722628256� Basarabiei, Complex Noor,vand apartament 2 camere, et8/11, 80 mp, constructie 2008,Tel: 0744545847� Bucurestii Noi 73mp, const.2012, f. aproape MetrouBazilescu, direct dezvoltator,57.000-62.000 Euro, Tel:0765266209

� Cantemir renovat recent,liber, decomandat, 6/7, vederestradalã, 62.000 Euronegociabil, Tel: 0768892244

vânzãri terenuri / case-vile / garsoniere / 2 camere / pagina 916 Ianuarie 2013

� Prahova, Cheia, vand casa de vacanta,parter (terasa, sufragerie, baie, bucatarie,dormitor) + etaj (baie, 3 dormitoare, balcon

inchis), foisor, amprenta casa 90 mp. Bonus:atv 4x4 (cu garaj), 62.000 EUR, Tel:

0722689722

Page 10: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Chitilei, Parc Bazilescu,Piaþa Bazilescu. Dezvoltatorimobiliar vand apartamente 2camere sau 3 camere,construcþie finalizatãdecembrie 2012; Tel:0761610658, 0721654384� Constanþa municipiu, 2apartamente de cate 2 camerepe acelasi palier,decomandate, cf 0 cu centralepe gaze, termoizolate interiorsi exterior, et 3/4, au vederela mare, Tel: 0744215573� Cosbuc George apartament2 camere, 44mp, 2/4,termopan, parchet, cadastru,intabulare, 30.000 EUR, Tel:0767445684

� Crângaº i , Zbo inaNeagra, proprietar, etaj 8/8,simplu, geamuri termopan,repartitoare, 0746413363

� Crângaºi, Zboina Neagra,proprietar, etaj 8/8, simplu,geamuri termopan,repartitoare, Tel: 0746413363

� Dristor vand apartament 2camere confort 1 decomandat,Tel: 0722250586� Drumul Taberei 60, PoianaMuntelui, stradal, proprietar,conf. 2, semidecomandat, etaj.8/10, 43.000 €, 0720515674

� Ferentari Salaj, 2 camere,cf. 1, decomandat, 3/3,caramida, totul nou, termopan,centrala, parchet, renovatcomplet, acte la zi, negociabil,38.000 EUR, Tel: 0728183110� Ferentari Vâltoarei, conf. 2,38mp, 3/4, discutabil, Tel:0745012899� Ferentari, Aleea Imasului,sect 5, apartament 2 camerecf. 1 decomandat gazeseparat, apa, termopan,urgent, negociabil,19.500 EUR, Tel: 0765794079

�Militari, Apusului,decomandat, etaj 1/4, Tel:0761894444, 0744658261

Mi l i ta r i , Aragon i tu lu i ,decomandat , an 1985,parter/4, confort 1, spatios,(g, faianta, parchet, t, usametalica), 56 mp util, balconsi loc de parcare, posibiltatif i rma semis t rada l ,proprietar. Negociabil, ur-gen t , 54 .000 EUR,[email protected],Tel: 0764228030

Militari, apartamentul 2camere este la etajul 4/4.Este de curand renovat si areca imunatatiri: termopane,repartitoare, usa metalica laintrare, usi schimbate in inte-rior, gresie, faianta. Bloculeste in curs de reabilitare.50.000 € , 0741106040,[email protected]

Neamt, Piatra Neamt,apartament 2 camere in

bloc recent izolat,centrala termica, usametalica, beci, acte lazi, eliberare imediata,

27.000 EUR,cristina.ciocarlan@

yahoo.com, Tel:0752191825

� Pantelimon nr. 91Intersectia Ferdinand - Ritmului,apartament 2 camere, 56 mp,semi decomandat, etaj 7/10,anul constructiei 1981, blocreabilat termic. Apartamentulare instalatiile/ tevile bucatariesi baie schimbate, parchetnatural fag montat in 2007,gresie si faianta noua,termopan, balcon inchis cutermopan, dispune de aerconditionat, repartitoarecaldura, usa metalica. Vandapartamentul cu mobila debucatarie si cu dresingurile depe cele doua holuri. Zonafoarte linistita (vedere spatespre zona case-vile) si cuacces la toate mijloacele detransport in comun, 56.900 €,[email protected], Tel:0726462017, 0722262636

� SEBASTIAN, LANGAPARCUL SEBASTIAN, VANDAP. 2 CAM, CF 1, DEC, P/8,64 MP, AN BLOC 1986,CADASTRU SI INTABULARE,58.000 €, TEL: 0723427958,[email protected]

� Vitan, str. Ramnicu Sarat, 2camere semidecomandat,55mp, et 8/10, t+g+p, usametalica, cu/ fara mobilier,negociabil, 57.000 EUR, Tel:0723671292

� 1 Mai (Mihalache),Apartament 2 camereSemidecomandat, etaj 9din 11, modi f icat s irenovat 2005, completmobilat utilat modern,6 5 . 0 0 0 E U R ,[email protected],Tel : 0744368700,0721233848

� Alba Iulia Piata vandapartament 3 camere genpenthouse, constructie 2010,Tel: 0744545847� Antiaerianã, Margeanului,apartament 3 cameredecomandat, 68 mp, finisajelux, instalatii electrice noi,recent renovat ca nou, blocdin 1985, pret negociabil,62.000 EUR, Tel: 0727107741,0761619402

� Aviatiei vand apartament 3camere, bloc reabilitat termic,76 mp, decomandat, aerconditionat, renovat de lux,instalatii electrice sanitaretermice refacute, loc parcarepropriu, boxa, uscatorie langaapartament, pret negociabil,99.500 EUR, Tel: 0757098055,[email protected],

� Berceni, zona linistita, 3/4,decomandat, bloc 1987,amenajat recent modern,negociabil. Ocazie!59.999 EUR, Tel: 0741579051,0733840424

� Cotroceni IBIS decomandat,toate imbunatatirile, centrala,bloc vechi foarte rezistent,curte, 76.000 EUR, Tel:0764268687

� Dâmboviþa, Titu, vandapartament 3 camere completrenovat in 2011, centralatermica proprie, etaj 4, blocrecent reabilitat termic,acoperis Lindab, stareimpecabila, Zona linistita (48km. fata de Bucuresti pesosea nationala si caleferata). Costuri intretinere fffmici! 35.000 EUR,[email protected], Tel:0748199236, 0745152202

� D O R O B A N T I ,F L O R E A S C A ,APARTAMENT 3 CAMERE70MP REABILITATTERMIC, LANGA PARC,ZONA FOARTE BUNA,130.000 €, [email protected], TEL: 0741333378

� Dorobantilor, Londra,apartament 3 camere, supraf144 mp, etaj 2, renovat 2012,amenajat si utilat lux,[email protected], Tel:0761795673

Drumul Taberei, PrelungireaGhencea, apartament 3camere ultra spatios, 150mp,bloc 2008, Cartierul Latin,dotari, 2 locuri parcare,pos ib i l mob i la t , p re tnegociabil, Tel: 0753662435

� Drumul Taberei B-dulGhencea, semidecomandat, 71mp, etaj 10, 2 gr. sanitare,gresie, faianta, termopane,curat. Negociabil, 0744681405

� Gara de Nord, vis-a-visde Gara, Bd. DinicuGolescu, apartament 3camere + dependinte; Arieconstruita: 67, 30 mp +balcon (3, 54 mp) = 70, 84;Arie utila = 60, 09 mp;Blocul construit in 1960 are7 etaje si lift cu selectie au-tomata comenzi, arestructura in cadre si zidariede caramida, plansee debeton armat, sistem deincalzire Radet, grupsanitar cu baie, instalatieelectrica si bucatarie curacordare la gaze (areapometre, nu arerepartitoare in bloc). Spatiuleste intretinut dar nu s-aurealizat imbunatatiri /renovari. Datorita uneibune administrari costurilede intretinere suntminimale iar confortultermic este asigurat inconditii optime pe toataperioada rece (Octombrie -Aprilie). Destinatia de baza:apartament locuinta,destinatia actuala: sediufirma, birouri proiectare. Sepoate cumpara de catrepersoana fizica saupersoana juridica, eventualsi predare societate cusediul in apartament (2005).Locatie deosebita pentrucontacte firme cu parcarecomuna intre blocuri. Pretnegociabil, 65.000 EUR,[email protected], Tel: 0727320025,0213161319

� Griviþei, Pta Chibrit,Semidecomandat 5 /7 ,R e a b i l i t a t t e r m i c ,r e n o v a t , t e r m o p a n ,alarma, usa metal, usii n t e r i o r n o i , p a r c h e t ,parcare ADP, 60 .000EUR, iul[email protected],www.iulian.talktalk.net, Tel:0744375883, 0764661841

16 Ianuarie 2013pagina 10 / vânzãri 2 camere / 3 camere

� Giurgiului, Baciului, Ap 2 camere, imbunatatiri gresiefaianta termopane, 2 intrari fata spate bl, usi metalice,2 aer conditionat renovat tot ap 2011 electricitatecoloana separata apa scurgere, zona linistita,35.000 EUR, [email protected], Tel:0766374240, 0214511899

Page 11: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Gorjului urgent, ap. treicam. circular. conf 1, stradal,pret discutabil, 55.000 EUR,Tel: 0733653470

� Herãstrãu 3 camere intre100-145mp, bloc foarterezistent, 1.600 EUR/mp, Tel:0722324361

�Militari Dezrobirii, proprietar,etaj 2, renovat, 2 balcoane,loc parcare, suprafaþã 70mp,negociabil, 65.000 EUR, Tel:0745045075�MILITARI, URGENT, AP 3CAM, DECOMANDAT, ETAJ1/9, ZONA CURATA, PRETDISCUTABIL, 58.000 EUR,TEL: 0733653470

Pantelimonapartament 3 camere,et. 9/10, decomandat,

imbunatatiri, blocizolat, 57.000E

discutabil, 0723733514

� Prahova, Ploieºti, deasupraGaleriilor Comerciale,Proprietar vand apartament 3cam, ultracentral, cf. 1decomadat, 2 bai, camara,debara, termopane, usametalica, contorizat, balconinchis, storuri, cadastru,intabulare, 65.000 EUR,[email protected], Tel:0757421681, 0244511319

Timpuri Noiapartament nou, 71mp,

bloc nou, centralaproprie, 100.000 EUR,

Tel: 0730106207

� Unirii Budapesta, apartament3 camere in vila, semi, P/1, 75mp, pretabil afacere stradal.Urgent, 87.000E discutabil,0764820541

� 1 Mai (Mihalache) Str.Florilor 3, sector 1, urgentvand apartament 3 camereconfort 1sporit, toate utlitatile,Tel: 0212328836

�Mihai Bravu Racari, 5/8,bloc 85, 90mp, 2 gr. sanitare,2 balcoane, centrala proprie,liber, 72.900 €, 0722628256

� Drumul Taberei, zonaRomancierilor (3 min. statiemijloc transport) particular vandapart. 4 cam, 60 mp. utili,confort 2, recent renovat,instalatii electrice si sanitarenoi, parchet, termopan,apometre, contoare, caloriferenoi, gresie, faianta, usametalica. Bloc ce urmeaza saintre in programul de reabilitaretermica. Accept si “prima casa”,51.000 EUR, Tel: 0722653838,[email protected],� Nordului, duplex et 2+3/3,scara interioara, 2007, garaj,centrala proprie, finisajenefinalizate, 175.000 EUR,[email protected], Tel:0728693423

Timpuri Noi bloc nou,145mp, apartamentulse compartimenteazasi finiseaza la cerere(sunt incluse), 225.000€, Tel: 0723643213

� Tineretului, vand apartament 4camere, confort 1 decomandat,bloc 1985, etaj 2/8, 90 mp, 2balcoane, 2 grupuri sanitare, faraimbunatatiri, 120.000 EUR, Tel:0737216380

� Dacia, Gradina Icoanei,amenajat recent, vilainterbelica solida, pod, 160.000€, Tel: 0728693423

� Ultracentral, subsol,200 mp, amenajat club denoapte, toate utilitatile, 2cai de acces, 4 grupurisanitare, climatizare, 3mvitrina la strada, pretabilcasino, club, cafenea,crama, magaz in ,expozitie, birouri, servicii.Var iante. Negociabi l ,450.000 EUR, of f ice@ c l u b o l d i e s . r o ,http://cluboldies.ro/, Tel:0723666551

� Unirii Budapesta,cedez spatiu

comercial cu contractde inchiriere la stat,

7000E disc, Tel:0764820541

� Schimb locuinta zonaMosilor cu o alta locuinta inorice zona. Mai multe detalii latelefon, Tel: 0768486118

Vand sau schimbcasa langa Valenii

de Munte (Prahova)cu apartament sau

bani, Tel:0768577325

� Apãrãtorii Patriei metrou,inchiriez sufragerie inapartament de doua camere,decomandat, mobilata;anticipat 3 luni, 500 RON/luna,Tel: 0764533521� Berceni Inchriez camera lacurte, Tel: 0729851393,0785314510� Bucureºtii Noi curte,camaruta separata, bucatarie,incalzire lemne, familie tanara,cuplu, 300 RON/luna, Tel:0213105665, 0767736391

Dristor cautam colega deapar tament , 117 E +garantie, Tel: 0728250951

� Drumul Taberei, camera cubaie separata, mobilatamodern, termen lung,persoana serioasa, Tel:0729203068, 0741696872

� Giuleºti, Poºta Giuleºti, etajîn vilã, 3 cameredecomandate, baie, bucãtãrie,400 EUR/luna, 0761454413

� Pache ProtopopescuInchiriere Parter Vila formatdin 4 camere (90 mp),650 EUR/luna,[email protected], Tel:0723000427

� Plevnei particular, vilã24 de camere, 700 mp,D+P+1+M imobil istoricrestaurat în 2009, completutilat, finisaje lux, parchet,marmurã, termopan, vitralii,aer condiþionat, centralãtermicã, centaralã telefonicã2011, linie fibrã opticã, 3 liniitelefon, depozit, arhivã, salãaºteptare, circuit TV-satelit,camere supraveghere,alarmã cu monitorizare,centralã alarmare incendiuautomatã, salã ºedinþe, 4grupuri sanitare, curte,parcare . Pre tab i lambasadã/ multinaþionalã,Tel: 0733106680

� 1 Mai (Mihalache) inchiriezgarsoniera aranjata, masina despalat, mobilat, etaj 2,800 RON/luna, Tel:0761020213� 13 Septembrie, str. Novaci,inchiriez garsoniera, 56mp,Tel: 0762015695� Alba Iulia Piata, particularinchiriez garsoniera, utilata,mobilata, central, gresie,faianta, termopan, 20 mp.Chirie plus 250 euro garantie,200 EUR/luna, Tel:0729016150� Cãlãraºilor, Delea Noua,particular inchiriez garsoniera,200 EUR/luna, 0722837800� Chiºinãu Bd. Bl M8,închiriez garsonierã 34mp,utilatã, urgent, negociabil,230 EUR, Tel: 0722871509

� Decebal (Zvon Pub),Inchir iez Garsonieraamenajata modern (zonade zi/de noapte) 2/4, 45mp, complet mobilatamobi l ier nou Ikeea,interfon, g, f, termopan,usa metalica, catv, a/c,masina de spalat, internet,libera. Particular. 1+1,280 EUR, Tel: 0723296270

� Drumul Taberei str. Sibiu,Favorit, 32mp, p/10, mobilatasi utilata g, f, p, 200 EUR/luna,Tel: 0729882698

� Drumul Taberei, garsonieraspatioasa 40 mp, loc deparcare subteran, bloc de 3etaje nou 2009, parchet,gresie, faianta, termopane,mobila si electrocasnice noi,luminoasa (un perete numaidin termopan) linistit (zona devile), centrala termica, balcon,vecinitate Lidl si Mega-Image,transport 368, 69,250 EUR/luna,[email protected],http://bogdanphotos.wordpress.com/2013/01/15/inchiriez-garsoniera-drumul-taberei/, Tel:0720327376

� Energeticienilor nr.9-11langa Real Vitan, proprietarinchiriez garsoniera utilata simobilata lux, 1.000RON/luna, Tel: 0732513855� Iancului, inchiriez garsonieramobilata, recent renovata,bucatarie utilata, masina despalat, aer conditionat, zonalinistita, vecini respectabili,250 €/luna, Tel: 0734716937� Lahovari Inchiriezgarsoniera compusa dintr-ocamera cu dependinte comune(hol si bucatarie), suprafatautila 31 mp, mobilata,termopane, pretabila sediu defirma. Chirie usor negociabil,180 EUR/luna, Tel:0214134861, 0728899156

Militari proprietar conf 1,anul 1984, mobilata, utilatarecent , garant ie 1+1,negociabil, 250 EUR/luna,Tel: 0725154642

�Militari, Gorjului, mobilatãclasic, aragaz, frigider, TV,parter, 160 EUR, Tel:0745055657, 0728005657�Militari, Politehnica,Lujerului, garsoniera, p/4,spatioasa, decomnadata,renovata (gresie, faianta,parchet), usa metalica, utilitati(aragaz, frigider, masinaspalat), mobilata. Vis-a-visLiceu Vladimirescu, 200 EUR,Tel: 0751072621� Nerva Traian, str. AlexandruVlahuta, garsoniera 42mp, etaj8, decomandata, mobilatamodern, utilata complet, aerconditionat, termopane,repartitoare caldura, apometre,usa metalica, interfon, blocnou curat, linistit, particular,280 EUR,[email protected],Tel: 0726502799

1 Mai (Mihalache) Inchiriezapar tament 2 camere ,nemobilat, termen lung, Tel:0724594366

� 13 Septembrie, ProsperCenter, particular, inchiriezapartament 2 camere, mobilat,Tel: 0758244040

� Apãrãtorii Patriei, Inchiriez2 camere in vila, apt 50 mp,decomandat, mobilat, masinade spalat, frigider, aragaz,zona de vile cu verdeata,centrala proprie contorizareindividuala, 220 EUR/luna,[email protected], Tel:0766710421� Brâncoveanu Secuilor,închiriez apartament 2 camere,2/4, nemobilat, apropieremetrou, zona linistita, 250 E+garantie, Tel: 0758888569

vânzãri imobile / schimburi / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile / pagina 1116 Ianuarie 2013

Urgent cumparcasa/vila in prelungirea

ghencea, rate ladezvoltator, avans

10.000 euro + 2000€/lunar, 1234567890

� Sector 2, toate zonele, sau2 camere, de preferatneamanajat, ultimul etaj sauetaj mansardat, cu lift, Tel:0765468634

� Lacul Tei cumparapartament 2-3 camere bdLacul Tei, suprafata 50-60mpparticular ofer pe loc40-50.000 euro, 0722504033

Page 12: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

Dorobanþilor BRD, ap 2cam, u l t ra f in isa t , aerconditionat, usa metalica,gresie, faianta, parchet,renovat, nemobilat, liber, blocreabilitat termic, 420 EUR,Tel: 0747377861

� Drumul Taberei etaj 1/8,decomandat, mobilã nouã,aragaz, frigider, 1.000 RON,Tel: 0728005657, 0748959515

Drumul Taberei, vis-a-visde Parcul Moghioros, lgLiceul Lovinescu siCarefour, Ap 2 Camere,conf 1 , semidec, et1 ,nemobi la t , neut i la t(mobi la t bucatar ie )termopan, parchet, balcon,apometre, repartitoare,curat, liber. Particular,250 EUR, Tel: 0729008732

� Floreasca, Parc GaribaldiKaufland, bloc 3 nivele genvila, toate dotarile, proproietar,zona linistita, 260 EUR/luna,Tel: 0744483067, 0765455725

Giurg iu lu i , Gazaru lu i ,confort 2, are 3 camere,mobilat frumos, zugravit,imbunatatiri, centrala proprie,intretinere mica, ocazie,220 EUR/ luna, Te l :0761600234

� Lacul Tei, Parcul Circului,Inchiriez ap 2 cam, et 7/8,mobilat, vedere parc, cuimbunatatiri, discutabil,350 EUR, Tel: 0763075672

� Magheru 2 cam 4/5 lift 50mp mobilat utilat, 350 €/luna,[email protected], Tel:0728788100�Militari Gorjului, 1/4, mobilat,utilat, G+F+P+T, internet, tv,apometre, discutabil, Tel:0721866235

Mi l i ta r i e ta j 2 /4 ,decomandat, mobilat, utilat,250 EUR, Tel: 0745055657,0728005657

�Militari, metrou Lujerului,impecabil, 5/10, stradal,mobilat frumos, totul nou,utilat, fara masina spalat,imbunatatiri, ocazie, 230 EUR,Tel: 0761600234� Panduri, Academia Militara,2 camere, 3/4, mobilat, utilat,proaspat zugravit, g, f,apometre, 280 EUR/luna, Tel:0734805774, 0732437860� Pantelimon piata Delfinului,stradal, etaj 4/10, decomandat,confort 1, utilat, mobilatultramodern, discutabil,350 EUR, Tel: 0727720167� Pantelimon piata Delfinului,stradal, decomandat, utilat,semimobilat, discutabil,250 EUR,[email protected], Tel:0747220814

� Pantelimon inchiriezapartament 2 camere, Liber depe data de 01 Februarie 2013,etaj 2/10, izolat termic, aerconditionat, masina de spalat,frigider, aragaz, mobilier,parchet, termopane, avans 2 +1. Rog seriozitate,300 EUR/luna, Tel:0765451476� TITAN, BABA NOVACINTERSECTIE CU CAMPIALIBERTATII, INCHIRIEZURGENT APARTAMENT USAMETALICA, PARCHET,FAIANTA, CURAT, AERCONDITIONAT, BLOC NOUCONSOLIDAT,INTRETINEREA MICA,[email protected],TEL: 0723349395

Unirii - Fântâni, par-ticular, 2 camere,

vedere excepþionalã,65 mp, et. 3/7,complet utilat ºimobilat nou, lux,

lãmpi cristal Boemia,bucãtãrie Franke, aer

condiþionat,monitorizare alarmã,

loc parcare, Tel:0733106680

� Aviaþiei particular, inchiriezapartament 3 camere, blocnou, constructie 2008, etaj 4/4.Apartamentul este situat inapropierea hotelului CristalPalace, este complet mobilatsi utilat super lux, mobilaMobexpert, compus din living,doua dormitoare, bucatarie, 2grupuri sanitare, un balcon.Apartamentul este super dotat,zona in care este situat esterezidentiala si se afla la 5minute de mers pe jos deparcul Herastrau, 900 EUR,[email protected], Tel:0740028828

Dãmãroaia str.Luptatorilor, 100mp,2/4, mobilat, utilatcomplet modern,centrala proprie,

500m parc, metrou,costuri utilitati

reduse, 500 €/luna,Tel: 0729882698

� Polonã colt cu Dacia, 3camere+1 grup sanitar,bucatarie de vara, curte,pivnita. Numai birouri de firma,100mp, parter vila P+1,nemobilat, confort lux. 850Euronegociabil. Dembinski: Tel:0722775366

� Sala Palatului, 3 camere,mobilat si utilat lux, et 9/9,semidecomandat terasa cupriveliste superba, un grupsanitar, bucatarie, douadormitoare cu pat matrimonial,doua holuri, living cu canapeaextensibila, tv plasme, blocanvelopat termic, termopane,usa metalica, parchet, gresie,550 EUR,[email protected],Tel: 0727380059

Unirii inchiriez apartament3 camere , lux , Te l :0730846113

Bãneasa Penthouse Nord,5/5, 250mp, constructie2007, finisaje superlux( g r a n i t , m a r m u r a ,parchet masiv), vederesuperba lac, loc parcare,c o m p l e t m o b i l a t s iutilat, doar agentii, excluss i t e p r o m o vare,1 .500 EUR/ luna, Tel :0744561746

� Cotroceni spatiu 4 camere64mp, demisol, luminos, curat,pretabil birouri. Nicolae, Tel:0722592200

�Militari, 4cam,metrou, piata,

complet utilat, 350E+ garantie, Tel:

0722549456

� Olteniþei nr 32,C.Brancoveanu-E.Revolutiei,ap. 4cam, stradal, parter,renovat, loc de parcare,faianta, parchet, termopan, usametalica, doua grupurisanitare, acces rapid la mij.trans. la 1 min: 11, 232, 116,141, la 5 min: 25, 7, 19,Metrou, 500 EUR,[email protected], Tel:0730314821, 0740972717

1 Decembrie Bd nr 7F, sec-to r 3 , inch i r iez spat i icomerc ia le 25mp, Te l :0722314255

� Banu Manta, inchiriez lacurte spatiu birou saucabinet 73 mp format dinparter si mansarda, Tel:0722219996� Carol I Parc, ofer spreinchiriere spatiu comercialpretabil pentru orice, 245mp,6 EUR/mp, Tel: 0724000034,0213444111� Cotroceni inchiriezaproximativ 100mp pentrufirma. Contact dupa ora 17.00,Tel: 0214109532� Dobroeºti (langa CoraPantelimon), spatiu 70mp, h-3,5m, 380V, termopane, usaacces garaj secventiala, intrareseparata, stradal, 4 benzi,acces tir, zona sigura, toateutilitatile (apa, gaz, caldura),Tel: 0722284082� Dorobanþilor, str.Braziliei,Spatiu comercial, pretabilpentru birouri, 45mp,800 EUR/luna, Tel:0723159520, 0721957957� Giuleºti, Poºta Giuleºti,100mp în vilã, de preferatbirouri, punct de lucru, atelier,500 EUR/luna, Tel:0761454413� Lizeanu, Inchiriez spatiucomercial 40mp, stradal,vitrina, corp sanitar,2.500 RON/luna, Tel:0724233934, 0765863401�Maica Domnului, Inchiriezspatiu comercial 42mp, stradal,vitrina, corp sanitar,3.000 RON/luna, Tel:0724233934, 0765863401�Matache Piaþã inchiriezspatiu comercial in Bucuresti,Pta dr. Haralambie Botescu nr.3 sector 1, 70mp, vis-a vis dePta Matache. Nastase Rodica,Tel: 0744223117, 0729918685� Nerva Traian, ofer spreinchiriere spatiu 40mp, iesirestradala, pretabil pt birouri,magazin, farmacie, Tel:0752861875� Unirii inchiriez studiovideochat, Tel: 0760962449

� Universitate, spatiu ptbirouri situat intr-un blocdestinat birourilor, toateimbunatatirile, amenajat nou,pentru mai multe detalii va rogcontactati-ma, 1.000 EUR/luna,[email protected], Tel:0761795673

Unirii, Regina Marianr 2, capat tramvai32, inchiriez spatiucomercial 160mp,11m vitrina, Tel:

0745068990

Vãcãreºti, inchiriez spatiucomercial, parter, parc, vad,stradal, parcare, intrarefrontala, chirie negociabila,p re tab i l o r ice ,n igh t [email protected], Tel: 0724969820,0729905802

Kogalniceanu, bulevard,rond 1 camera, demisolpentru birou. Negociabil.250 € , 0724058958,0 7 8 8 4 7 8 1 6 6 ,[email protected]

� MIRAGE SNAGOVHOTEL&RESORT SITUAT PEMALUL LACULUI SNAGOV,DN1A LA 10 MINUTE DEAEROPORTUL OTOPENI,OFERA CAMERE DEINCHIRIAT CU DESTINATIEDE CAZARE SAU BIROU.FACILITATI INCLUSE: MICDEJUN, PISCINAINTERIOARA/EXTERIOARA,SAUNA UMEDA/USCATA,SALA FITTNESS, PARCARE,WIRELESS, SERVICII DECURATENIE, SCHIMBLENJERIE, TRANSPORTAEROPORT,[email protected],WWW.MIRAGEHOTEL.RO,TEL: 0318220250, FAX:0318220031

Caut garsonierã sauapartament douã

camere, mobilat înPantelimon, zona

Granitul-LiceulLucian Blaga, Tel:

0723000493

16 Ianuarie 2013pagina 12 / închirieri oferte 2-3-4 camere / spaþii comerciale / cereri

Page 13: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Dacia Papuc 1,9diesel, 2 locuricarosat, 2004,

negociabil, 650 €,0726203005

� Subaru Forester,sg/sg5; an fabricatie2007; km: 95.000;

caroserie a/c break;nr. locuri 5; capaci-tate cilindrica (cm3)

1994; putere kw116; benzina;

tractiunea 4 x 4;culoare gri -

metalizat (originala).Dotari: proiectoarede ceata; geamuri

electrice fata/ spate;inchidere

centralizata; sistemantifurt electronic;

aer conditionat(clima); trapa plafon;jante de aliaj usor;

radio cd (cd changersi 7 boxe); anvelope

5 buc; nr. chei: 2;unic proprietar

(persoana juridica);pret (in lei)

negociabil, seadauga TVA,7.000 EUR,

[email protected], Tel:

0727320025,0213161319

� Dacia Logan benzinã, aercondiþionat, dupã 2008, 20.000-30.000 km. Ofer 3.000-4.000E. Exclus intermediar,Tel: 0736810319� Dacia Logan cumpar(berlina, van, mcv, pick-up)2005-2012, neavariat sauavariat. Plata pe loc!Seriozitate, 6.000 EUR,[email protected], Tel:0760545466

� Logan, Super-nova, Dacia, Cielo,Matiz Tico, Citroen,Chevrolet, Renault,

Opel, Skoda,Solenza, Peugeot.1994. Si cu mici

defecte, Tel:0212551102,0721309765

� Rable, maºini pentrufier vechi, ne ocupãm

de radiere ºitransport, 500 RON,

Tel: 0767130006

� Piese auto importnoi, dezmembrãri

absolut orice marcã,Tel: 0744495564,

0722640080

� Vand pompe electricealimentare benzina si diesel, inrezervor sau exterior, capuridistribuitoare, injectoare,pentru orice tip auto. Garantie,Tel: 0744852658

� Calculatoarelaptopuri, monitoare,

imprimante noi,second-hand,

garantie, service.Vand, angeloangeloo

@yahoo.com,www.e-strong.ro,Tel: 0722213283,

0765476882

� Vand sistem Dynacord Max5, Boxe Dynacord F 150 (2bucati) 400W; Boxe DynacordF8 (2 bucati) 500W; MixerDynacord CMS 1000; PutereDynacord PM 2600 (2600W);Puterea si mixerul sunt inCase. Arata si functioneazaireprosabil. Pret usornegociabil, 6.150 EUR,[email protected], Tel:0741204608

� Vând convenabil: XBox +jocuri originale, camerã video,aparate foto digitale,magnetofon Unitra, GSM nou(garanþie), diverse, Tel:0722797759

� Cumpar frigider, congelator,aragaz, maºinã spãlat.funcþionale 100 - 150, frigideredefecte 50, Tel: 0213328599,0722417915

� Cumpãrãmgarantat electronice:

Tv-LCD, laptop,GPS, IPhon, tabletã,

GSM, aparat foto(profesional),diverse, Tel:0785699822

Masini automate de spalat,repara t i i la domic i l iu ,deplasare gratuitã, ultra-rapid, garanþie piese, Tel:0731532310, 0768398545

� Anal, oral si normal tanaradornica de sex, oral neprotejatcu finalizare, sex normal sisex anal in ce pozitie vrei tu,50 RON, Tel: 0764883946

� Cuplu, astaptam un domnin compania noastra generossi carei place sa se simta binecu un cuplu. dorim discretie,250 RON/ora,[email protected],Tel: 0729173815

Stapana Mihaela, asteptsc lav i generos i supus ifantezilor mele bdsm. Teastept sclavule la mine. Oferdiscret ie, 200 RON/ora,[email protected], Tel: 0731951900

� Superba! Adina!Daca te-ai saturat de

escorte grabite sifitoase, vino la mine pt

a iti oferi o ora deneuitat! 150 RON/ora,

Tel: 0734811449

� Domn ofer gratiscuni-anilingus unei d-ne suplepeste 30 de ani. Satisfactie siseriozitate maxime. Exclusbarbatii. Astept sms, Tel:0761241755

� Barbat divortat,simpatic, 48ani/1,

74m/80kg doresc sacunosc o doamna

draguta, gospodina38-45ani pentru

prietenie-casatorie.Rog seriozitate, Tel:

0723474101

� Caut Amanta, Mana-ger, 35, atletic, studiisuperioare, caut Amantasexy & discreta inBucurest i . Spr i j infinanciar 500 E/luna. Rogpoze pe e-mai l ,5 0 0 E U R / l u n a ,[email protected]

German dores te sacunoasca tanara doamna, inscopu l casator ie i , Te l :004915730387702

� Pensionar,singur, 1.70m,75ani, serios,

manierat, doresc sacunosc o doamna

1.65m, 70ani,serioasa, care

doreste sa alungesinguratatea pentru

restul vietii, Tel:0730723780

auto-moto / electro / matrimoniale femei - bãrbaþi / pagina 1316 Ianuarie 2013

Page 14: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Rottweiler si Bullterrier.Canisa Chiorean vinde puiRottweiler 150-200 euro si BullTerrier 250-500 e, cupedigree, pentru companie sauexpozitii, 1 EUR,ch[email protected],http://www.bullterrier.ro, Tel:0745107110

� Vand pui Saint Bernardrasa pura, foarte frumosi,vaccinati, deparazitati, carnetde sanatate, varsta 8saptamani. Detin ambii parinti,masivi, talie mare, 250 EUR,[email protected],Tel: 0726180050

Pierdut actconcesiune cimitirul

parohiei BunaVestire Bellu, pe

numele Cozma Vlad.Il declar nul,

� Pierdut contract vanzarecumparare nr. 320 incheiatintre CGMB-DAFI siDumitrescu Ileana la data de12.12.1996. Il declar nul, Tel:0722520062

� Pierdut certificat deinregistrare al SC Pronia GrupAgent De Asigurare SRL,avand sediul in Bucuresti StrAmman nr. 13, ap. 6, sector1, identificata cuJ40/18094/27.09.2007,Cui:22475299. Il declar nul,Tel: 0722723809

Pierdut carnet destudent si legitimatiede transport, emise

de Facultatea deTransporturi,UniversitateaPolitehnica

Bucuresti, pe numeleMunteanu M.N.

Marius. Le declarnule, mariusstage@

gmail.com,

� Pierdut carnet student penumele Dumitru Mihai. Ildeclar nul,

� Pierdut anexa punct lucru dinBd. Chisinau, nr. 75, bl.A14, sc.3, sector 3, Bucuresti alsocietatii Sc Dacom I.S. ImpexSrl. Il declar nul,

� Pierdut certificat deînregistrare al SC IntegratorNet SRL, J40/12115/2005, CUI17768241, sediul în ªos Sãlajnr 138 bl 48 sc A et 1 ap 6sector 5, Bucureºti. Îl declarnul,

Pierdut CertificatConstatator pentru

sediu social si CertificatConstatator pentru

punct de lucru (StradaVasile Mironiuc nr. 3,

Bucuresti) ale SCMedtravel Life Experi-ence SRL, sediu socialin Str. Vasile Mironiuc

nr. 3, Parter, Bucuresti,J40/3865/23.03.2009,

CUI 25330691. Ledeclar Nule,

[email protected]

� Clarvazatoare consilieretarot. Cum sa-ti reintorcipersoana iubita in viata ta?Casnicia ta poate fi salvata?Aici poti sa gasessti raspunsuridespre partenerul/parteneradvs. Predictii in carti de tarot,astrograme personalizate siconsiliere astrologica, 50 RON,[email protected],http://www.clarvazatoarea-alina.cabanova.ro, Tel: 0727867980,0766412078

� REGINA MAGIEIALBE CLAUDIA, CEA

MAI PUTERNICATAMADUITOARE,

INTRATA IN CARTEARECORDURILOR

PENTRU CELE MAIGRELE CAZURI

REZOLVATE, AJUTAIN AFACERI,DRAGOSTE,

APROPRIE IUBIT DEIUBITA, SCOATEARGINTUL VIU,

DEZLEAGAFARMECE, SI ORICEPROBLEMA AVETI

PE SUFLET. CEALTA VRAJITOARE

NU A PUTUTREZOLVA EU

REZOLV. APELATICU INCREDERE.

GARANTAT 100%,10 EUR,

[email protected], 0762773001,

0727197079

� Administratorul judiciar numitin dosarul 13530/86/2012 – alTribunalului Suceava, debitoareSC Eurocar Solution SRL, cusediul in str. Serpuita, nr. 1,Salcea, jud. Suceava;inmatriculata la reg. com. subnumarul J33/264/2010, cod unicde inregistrare 26817220,notifica debitoarei, asociatilor,creditorilor, ONRC, ORCSuceava propunerea formulata,in sentinta civila nr.2330/18.12.2012, de intrare inprocedura generala ainsolventei, pronuntata dejudecator sindic, desemnandu-seca administrator judiciar BestInsolvency SPRL,

Administratorul judiciarnumit in dosarul

3680/96/2012– alTribunalului Harghita–

sectia civila, debitoare ScGipsz-Mester Construct

Srl, cu sediul in str.Harghita nr. 97, localitate

Miercurea Ciuc, jud.Harghita inmatriculata laReg. Com. sub numarul

J19/219/2011, cod unic deinregistrare: 28383771,

notifica debitoarei,asociatilor, creditorilor,ONRC, ORC Harghita

propunerea formulata, insentinta civila nr.

4801/14.12.2012, deintrare in procedura

generala a insolventei,pronuntata de judecator

sindic, desemnandu-se caadministrator judiciar Best

Insolvency Sprl,� Subscrisa, Lex CompanyIPURL in calitate de lichidatorjudiciar al debitoarei SC SAICBragadiru SA organizeazalicitatii publice cu strigarepentru datele 16.01.2013 si23.01.2013, orele 12.00 lasediul ales al lichidatoruluijudiciar din Bucuresti str. Zizinnr. 3, bl.V75C, ap. 24, prividactivele suprafete de terensituate in Orasul Bragadiru,Judetul Ilfov proprietateasocietatii debitoare. Caietul desarcini poate fi cumparat de lasediul lichidatorului judiciar.Informatiile suplimentare sepot obtine de la tel, Tel:0728171159

� Achziþii,cumpãrãm garantatelectronice: Tv-LCD,laptop, GPS, IPhon,

tabletã, GSM,aparat foto

(profesional),diverse, Tel:0785699822

� Afacere sandwich-uri. Vandafacere profitabila sandwich-uri. Spatiul amenajat, Sect. 3,zona Cora Pantelimon, chirieavantajoasa, portofoliu clienti,10.000 EUR,[email protected],Tel: 0749998530

� Haine Second Hand.Depozit cu produse de calitatela cele mai avantajoasepreturi. Importam colectaoriginala direct din Olanda siAnglia. Tel: 0723986113Vodafone, 0764047130Cosmote, 0743610962Orange, 8 RON,[email protected],http://www.amariagroup.ro

� Particular vând loc de veciîn Cimitirul Ghencea Civil, Tel:0770246822

Vând lemn de foc lapalet, H-1, 70 x1mx1, 2m, transport

gratuit la domiciliu,460 RON, Tel:0723830428

� Vand frigider, congelator,aragaz, masina spalat, vitrinafrigorifica verticala, 4 anvelope145/13/70 iarna, Tel:0734376332

� Vrei sa vinzi aurla cel mai bun pret

de pe piata?Contacteaza-ne,

obtinand 1superpret: 14k-102Ron/gr si 18k-131

Ron/gr, Tel:0758626086

Cedez contractmacelarie utilata,

functionala, in piata, cuvad format, Tel:

0755670744� Particular, inchiriez patiseriecovrigarie complet utilata, sect5, Tel: 0762008071

Restaurant centralcomplet dotat func-tional caut asociat in

participatiune sauvanzare, Tel:0723438774

16 Ianuarie 2013pagina 14 / animale / pierderi / magie / citaþii-licitaþii / afaceri firme

Page 15: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Vand SalonInfrumusetare, situat in Centru,langa magazinul Cocor, stradalcu vad format, se vinde cu stocde produse de peste 3.500e sicu toata aparatura si mobilierulnecesar functionarii, mai multedetalii la telefon. Afacereprofitabila la cheie. SuperOferta, chirie mica, 13.500 €,[email protected], Tel:0729742830

� Vand ServiceAuto multiplu + parte

ITP si cladirecomerciala P+4,

Berceni, Tel:0722246890

Profesormatematica,

sedinte individuale,rezultate garantate,domiciliul elevului,

simplu, comod,sigur, eficient,

asimilare usoara,succesul sigur, Tel:

0761929678

� Germanapensionar, toatevarstele, 60Ron/doua ore, Militari,Crangasi, Drumul

Taberei, Universitate,[email protected], Tel:

0217602031,0720518671

� Amenajariinterioare apartamente

case spatii birouri lapreturi foarte ieftine,Tel: 0768577325

Amenajari apartamente lacheie: g letur i ,fa ianta/gresie , r ig ips,tapet, glafuri, vinarom,parchet, instalatii, etc, Tel:0767417284, 0744316918

� Arhitect, Ordinul Arhitectilor,autorizatii construire, locuinte,vile, magazine, hale,consolidari, extinderi,supraetajari; 0213152081, Tel:0724642436, 0213141996

� Echipa executamenajari interioareapartamente case

case la rosu lapreturi avantajoase,

Tel: 0768577325

� Lemn de foc, fag,la paleþi

170/100/120,transport gratuit la

domiciliu, 500 RON,Tel: 0721896118

� Executam foraje puturi apade mica-mare adancime,structura PVC Ecologica deValplast, Valrom, cu filtru petubulatura PVC, tip Screen,izolarea primului strat printr-uninel de ciment, sablaj demargaritar, denisipare,limpezire put. Se asigura debitapa, dosar parametri foraj,garantie. Apa Eco TransConstruct SRL executamforaje piloni, foraje piloti, forajede epuisment,[email protected],Tel: 0724401595

Parchetar , montez ,raschetez, plachez, parchetclasic, modern, detin masinacu aspirator, 0734323148

� Vand urgent si convenabilrecamier, pat, fotoliu, masarotunda, scaune, cuier,biblioteca cu carti stareperfecta, Tel: 0722363606,0722381053

afaceri firme / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 1516 Ianuarie 2013

Page 16: AnuntAZ 16 ianuarie 2013

� Va deranjeazã mirosul de lahazna sau fosa septicã?Diavolina este soluþia! Uitati devidanjã, http://www.diavolina.ro,Tel: 0214506290, 0723346776

�Montaj parchet.Oferim servicii demontaj parchet

laminat la cele maimici preturi si cele mai

ridicate standarde.Montam orice tip deparchet laminat in celmai scurt timp. Pret

6-10ron/mp,[email protected], 0764854184

� Pistoale silicon/epoxy Unicimportator si distribuitor, KamyCrystal Universal SRLcomercializeaza la cele maibune preturi o gama noua pepiata din Romania, pistoaleprofesionale pentrusilicon/epoxy. La o comandaferma de 50 cutii, produselese pot inscriptiona,[email protected], Tel:0755156226

Vand huse scaune,esarfe, naproane

fete masa brocard,marturii, stalpisori,

lebede, arcada etc lapreturi de inchiriat,Tel: 0740014658

� Zugrav experienta finisaje,execut zugraveli, gresie,faianta, la pret de criza, Tel:0763711165� Zugrav faiantar profesionistcu experienta de 16 ani indomeniu calificat in meseriilede zidar faiantar mozaicarzugrav; sunt o persoanaserioasa, punctuala, cu simtulraspunderii. Aveti posibilitateade a vizualiza lucrari terminatela clientii anteriori. Efectuezzugraveli lavabile, faianta,gresie, placari cu rigips; peretidespartitori, scafe, nise, glet,izolatii cu polistiren, parchetlaminat. Calitate ireprosabila.Cer si ofer seriozitate. Asigurcuratenie la locul de munca,100 EUR,[email protected],Tel: 0761878720� Zugrãveli, gresie, faianþã,glet, rigips, zidãrii, tencuieli,ºapã, poliester, Tel:0745975345, 0765350831

� Avocat, infiintari, modificari,radieri firme, colaborari firmecontabilitate, asistenta juridica,procese penale (Politie,Parchet, Instanta) procesecivile- divorturi, partaje,succesiuni, revendicari etc,Tel: 0721252599, 0767766082

� Cadastru siintabulare, rezolvari

rapide apartamente siterenuri pentru clienti

multumiti. Nerecomanda seiozitatea,

Tel: 0730725621,0753854102

� Contabil expert.Servicii contabile

complete,salarizare, declaraþiilunare semnãturãelectronicã, prima

lunã gratuit.0214118164,

100 RON, Tel:0720891226,0766369750

� Autocisterna. SC esteinteresata sa incheie uncontract pentru unautotractor de 20t dotat cuautocisterna specializata intransportul produselorpetroliere ce estecompartimentata si dotatacu debitmetru electronic cucompensator de temperaturasi eventual cu pompanecesara pentru descarcarilesupraterane sau la distantefoarte mari (40 – 50 m).Oferim comision de succes,[email protected],http://www.neoti.ro, Tel:0729329117, 0744525600,Fax: 0213123246

� Transpor t mar famateriale de constructii,mobila, etc la preturi de crizacu Iveco 3.5t. Disponibil deLuni-Duminica, in Bucurestis i o r iunde in tara ,[email protected],0766698253, 0723649530

� Doamna, ingrijesc o batrananevoluminoasa chiar cuAlhzaimer, neagresiva, termenlung, regim intern - 1000 ron,Tel: 0727995001

� Inchiriemstudiouri videochatin camere de hotelspecial amenajate

studio, cazare,asistenta tehnica,Tel: 0725424881

� Ingrijire, menaj bolnavi.Familie serioasa oferimingrijire, menaj, curatenie,ga t i t , ap rov i z iona repersoane in varsta, bolnavi,[email protected],0745659733, 0765565649

� Vand Kit FotovoltaicMobil. Firma Start Up En-ergy va ofera Kit MobilFotovoltaic de 1kW, 2kW,3kW, 4kW la ce le maibune preturi, in premierain Romania! Mai multedetalii telefonic! 10 EUR,d.c[email protected],www.start-upenergy.com,0737031497, 0736229639

� Reparatii imprimante,reincarcari cartuse,urgente. Industrial BiroticaSrl va ofera copiatoareanalogice si digitale,imprimante cu jet decerneala si laser, scannere,faxuri si multifunctionale,precum si urmatoareleservicii: intretinere sidepanare aparate de birou;reincarcare-reconditionarecartuse consumabilepentru imprimante,copiatoare analogice sidigitale, multifunctionale,etc; vanzari echipamenteperiferice; l ivrariconsumabile originale oricompatibile; consultantade profi l , trainingspecializat. La reutilizareacartuselor, prin reincarcaresau reconditionareacordam garantii similaremodulelor originale.Anuntul se adreseazacompaniilor, institutiilor,PFA-urilor, etc, [email protected],http://www.i-birotica.ro,Tel: 0722202055, Fax:0214508399

16 Ianuarie 2013