anunt 286/2011,c m. ori,l concurs/exi,r ocupare posturi vacante asistent... · tehnici de ingrijire...

of 9 /9
Ctt tg CONSILIUL.,'UDETEAN GORJ ,P/IALUL J/ tpt EA/v Dt uR6EA4A 77J/U Targu Jiu, Str. Progresului, nr.18. Cod :210218 TELt 02531210432 -- F AXt 02531210432' e-ma i | :off [email protected] Cod Fiscal 4448067 ANUNT spitalul Judetean de urgen{a Tg-Jiu, avand sediul in TArgu Jiu, strada Progresului, nr. 18" judelul Gorj, organizeazd in conformitate cu prevederile H GR 286/2011,c dri ,rlt"riout" gi a DispoziJiei m. 87612014 privind Regulamentul de ori,l ii concursuriloi emis dJ preqedintele Consiliului Judelean Gorj , concurs/exi,r pe perioad6 determinatd a urmdtorului post temporar vacant contractual de execulie din statul de func{ii: - 1 post infirmier rlebutant la Bloc operator( localia din str. Tudor vladimirescu) - 1 post infirmier debutant la Secfia Pediatrie - 1 post asistent medical la Sec$ia Neurologie in vederea participdrii la concurs, candidalii deprm dosarul de inscdere in termen de 5 zllt lucrdloare de la data afDdrii anunlului, respectiv panl la data de l7 .11.2011 . ora 13,3 0, la secretariatul comisiei de concurs - Serviciul R.U.O.N.S.- Spitalul Judelean de UrgenJd Tg Jiu, din strada Progresului , nr. 18,jud. Go4. Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu: a. cererea de inscriere la concurs, adresatd managerului spitalului in care se menlioneazd funclia qi postul pentru care doreqte sd candideze ( formularul de cerele se solicitd de la Serv. R.U.O.N.S.); b. copia actului de identitate sau orice a1t document care atestd identitatea potrivit legii, dupd caz; c. copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor Ei ale altor acte care_atestd ef'ectuarea unot' specializdri, copia documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului; d. camet de muncd, sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechiuea in tnuncd qi sau in specialitatea studiilor, in coPie ; e. cazierul judiciar- in original, din care sd rezulte cd nu are anteced,*nte penale care sd il facd incompatibil cu funclia pentru care candideazd ; f. adeverin{d medicald - in original, care sd teste starea de sdndtate corespunzdtoare, elibelatd cu cel mult 6luni anterior derularii concursului de cdtre medicul de fan:rilie al candidatului sau de cdtre unitdtile sanitare abilitate; g. curriculum vitae - in original; h. copie cefiificat de naqtere, certificat de cdshtorie dac6 este cazul ; i. chitania de p1at6 a taxei de concurs este de 50 1ei pentru infirmiere gi 100 lei pentru asistenli medicali qi 5O tei pentru infirmier debutant, taxd ce se achitb \a casieria Spitalului Judelean de UrgenJn Tg-Jiu. j. dosar plastic cu gind; ictele prlvdzute la lit. b), c), d) qi h) vor fi prezentate qi in otigi''ral in vederea velificdrii conformitdiii copiilor cu acestea, de cdtre secretarul comisiei de concurs' Adeverinla care atesta shrea de sdndtate conline, in clar, numdrul, da,ta, numele emitentului $j calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndt[lii' in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie r[spundere cI nu are antecedente penale, in cazul in care este declarat admis 1a seleclia dosarelor, acesta are obligaJia de a completn ior*oi d" concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tArziu pAnd la data deslEgurdrii primei probe a concursului.

Upload: others

Post on 07-Nov-2019

18 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: ANUNT 286/2011,c m. ori,l concurs/exi,r ocupare posturi vacante asistent... · TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA ORDINUL 122612012 pentru aprobarea Normelor

Ctt tg

CONSILIUL.,'UDETEAN GORJ

,P/IALUL J/ tpt EA/v Dt uR6EA4A 77J/U

Targu Jiu, Str. Progresului, nr.18. Cod :210218TELt 02531210432 -- F AXt 02531210432'

e-ma i | :off [email protected] Fiscal 4448067

ANUNTspitalul Judetean de urgen{a Tg-Jiu, avand sediul in TArgu Jiu, strada Progresului, nr. 18"

judelul Gorj, organizeazd in conformitate cu prevederile H GR 286/2011,c dri

,rlt"riout" gi a DispoziJiei m. 87612014 privind Regulamentul de ori,l ii

concursuriloi emis dJ preqedintele Consiliului Judelean Gorj , concurs/exi,r pe

perioad6 determinatd a urmdtorului post temporar vacant contractual de execulie din statul de func{ii:

- 1 post infirmier rlebutant la Bloc operator( localia din str. Tudor vladimirescu)

- 1 post infirmier debutant la Secfia Pediatrie- 1 post asistent medical la Sec$ia Neurologie

in vederea participdrii la concurs, candidalii deprm dosarul de inscdere in termen de 5 zlltlucrdloare de la data afDdrii anunlului, respectiv panl la data de l7 .11.2011 . ora 13,3 0, la secretariatul

comisiei de concurs - Serviciul R.U.O.N.S.- Spitalul Judelean de UrgenJd Tg Jiu, din strada

Progresului , nr. 18,jud. Go4.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu:

a. cererea de inscriere la concurs, adresatd managerului spitalului in care se menlioneazd funclia

qi postul pentru care doreqte sd candideze ( formularul de cerele se solicitd de la Serv.

R.U.O.N.S.);b. copia actului de identitate sau orice a1t document care atestd identitatea potrivit legii, dupd caz;

c. copiile documentelor care sd ateste nivelul studiilor Ei ale altor acte care_atestd ef'ectuarea unot'

specializdri, copia documentelor care atestd indeplinirea condiliilor specifice ale postului;

d. camet de muncd, sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechiuea in tnuncd qi sau in

specialitatea studiilor, in coPie ;

e. cazierul judiciar- in original, din care sd rezulte cd nu are anteced,*nte penale care sd il facd

incompatibil cu funclia pentru care candideazd ;

f. adeverin{d medicald - in original, care sd teste starea de sdndtate corespunzdtoare, elibelatd cu

cel mult 6luni anterior derularii concursului de cdtre medicul de fan:rilie al candidatului sau de

cdtre unitdtile sanitare abilitate;g. curriculum vitae - in original;h. copie cefiificat de naqtere, certificat de cdshtorie dac6 este cazul ;

i. chitania de p1at6 a taxei de concurs este de 50 1ei pentru infirmiere gi 100 lei pentru asistenli

medicali qi 5O tei pentru infirmier debutant, taxd ce se achitb \a casieria Spitalului Judelean de

UrgenJn Tg-Jiu.j. dosar plastic cu gind;ictele prlvdzute la lit. b), c), d) qi h) vor fi prezentate qi in otigi''ral in vederea velificdrii

conformitdiii copiilor cu acestea, de cdtre secretarul comisiei de concurs'

Adeverinla care atesta shrea de sdndtate conline, in clar, numdrul, da,ta, numele emitentului $j

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndt[lii'

in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie r[spundere cI nu are antecedente

penale, in cazul in care este declarat admis 1a seleclia dosarelor, acesta are obligaJia de a completn

ior*oi d" concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tArziu pAnd la data deslEgurdrii primei

probe a concursului.

Page 2: ANUNT 286/2011,c m. ori,l concurs/exi,r ocupare posturi vacante asistent... · TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA ORDINUL 122612012 pentru aprobarea Normelor

Pentrut ocuparea unui post vacant, persoanele trebuie sd indeplineascd urmdioarele condilii generale:

a) are cetdtenia romdn6, cetdJenie a altor state membre a1e Uniunii Europene sau a statelor

aparJindnd Spa{iului Economic European gi domioiliul in RomAnia;

b) cunoagte limba romAnd, scris 9i vorbit;c) are vArsta minimd reglementatd de prevederile legale;

d) are capacitate deplind de exerciJiu;e) are o stare de sindtate corespunzdtoare postului pentru cale candideazd, atestatd pe baza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de uniti{ile sanitar e abilitate;f) indeplinegte condiliile de studii qi, dupd saz, de vechime sau alte condi{ii specifice potrivil

cerinielor postului scos la concurs;g) nu a fost condamnatd definitiv pentru s[vArqirea unei infracfiuni contra umanitd{ii, contra

statului ori contra autorit6{ii, de serviciu sau in leg[turb cu serviciul, care impiedicd infiptuireajustiliei, de fals ori a unor fapte de corupJie sau a rurei infracfiuni sivdrgite cu intenlie, care ar face-cincompatibild cu exercitarea funcliei, cu exceplia situaJiei in care a interuenit teabilitarea.

CONDITII SPECIF'IEEDE P4BTIC.IPARE LA CONCURS :

pentru posturile de infirmier debutant:- nivel de studii- qcoald generald

pentru postul de asistent medical:- diplomi de gcoali sanitari postliceald;- minim 6 luni vechime in specialitatea generald/ medical5 ;

- cerlificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din RomAnia sau dupd caz adeverinfdeliberati de O.A.M,G.M.A.M. din Romdnia din care sd rezulte cA poate exercita profesia de asistenlmedical la data concursuiui;

ACESTORA

Concursul constl in 3 etape succesive, dupi cum urmeazi:

pentru postul de infirmier debutant-Secfia Pediatriea) seleclia dosarelor de inscriere :20.11.2017 ;

b) proba scrisd in data de 27.11.2017, ora 9,00 qi constd in rezolvarea unui test grild;c) intewiul in data de 04.12.2017, ora 9,00

pentru postul de infirmier debutant-Bloc Operator din str. Tudor Vlatlimirescua) selectia dosarelor de inscriere :20.11.2017 ;

b) proba serisd in data de 27 .I1 .2011 , ora 12,00 qi constd in rezol r'area unui test grild ;

c) interviul in data de 04.72.2017 , ora 12,00

pentru postul de asistent rnedical - Sec{ia Neurologiea) seleclia dosarelor de inscriere : 20.11.2017 ;

b) proba scrisd in data de 28.I1 .2011 , ora 9,00 qi constd in rezolvarea unui test grilb ;

c) interviul in dat a de 05.12.2017 , ora 12,00

Etapele de desfdsurare :

a) Selectia dosarelor de inscriere - In ternen de maxirn o zi luct'Stoare de la data expirdliitermenului de depunere a dosarelor, comisia de concrJs are obliga{ia de a selecta dosarele deconcurs, pe baza indeplinirea condililor generale qi specifice ale postului. Rezultatele selectiriidosarelor de inscriere se afiEeazl cu men{iunea admis sau respins, insoJit dttpd caz de motivulrespingerii la sediul spitalului precum pe pagina de internet a acestuia in termen de o zilucrdtoare de la data selectdrii doarelor. In termen de cel mult o zi hicrdtoare de 1a data afisdriirezultatului selecliei dosarelor, se poi depune contestafii.Comisia de solulionare a contestalilor

Page 3: ANUNT 286/2011,c m. ori,l concurs/exi,r ocupare posturi vacante asistent... · TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA ORDINUL 122612012 pentru aprobarea Normelor

va verifica indeplinirea de cdtre candidatul contestatar a condililor dr: participare la concurs ,intermen de maxim o zi lucrdtoare de la expirarea termenului de depunere a contestalilor.

Proba scrisi . intrebdrile pentru testul grild se stabilesc pe baza l-.ibliografiei gi tematicii de

concurs. Durata probei scrise se stabileqte de comisia de concurs 1i nu poate depdEi 3 ore.

Prurctajul pentru proba scrisd este de maxim 100 puncte. Sunt decla-raii admiqi la proba scrisa,

candidafii care au oblinut minim 50 puncte. Promovarea probei sct'ise este obligatorie pentrr,r

suslinerea probei interviu.

Interviul se rcalizeazd confolm planului de interviu intocmit de cotnisia de concurs in ziua

desfdqurbrii acestei probe , pe baza criterilor de evaluare.

Se pot prezenta la utmdtoarea etapd, numai candidalii declarali admiqi la etapa precedentd .

Criteriile de evaluare sunt :

l.abilitati si cunostinte impuse de functie ;

2.capacitatea de analiza si sinteza

3.motivatia candidatului:

Punctajul pentru proba interviu este de maxim 100 puncte. Sunt declarali adrniqi la proba

interviu, candidalii care au oblinut minim 50 puncte.

Comr.micarea rezultatelor la fiecare probd a concursului se face prin specificarea punctajulur

final al fiecdriu candidat gi a menfiunii admis sau respins, prin afiqare la sediu qi pe pagina de

intemet a spitalului, ?n termen de ma.xim o zi lucrdtoare de la data fina-lizdrii fiecirei probe. . Intemen de ce1 mult o zi lucrbtoare de 1a data afiqdrii rezultatelor la proba scrisd qi interviu ,se pot

depune contestalii de cdtre candidalii nemullumifi. Comisia de solutionare a conlestalilor vaanaliza ltuarca sau consemnarea rdspunsurilor la interviu, doar pentru candidatul contestatar ,intermen de maxim o zi lucrdtoare de 1a expirarea termenului de depunere a

contestajilor.Comunicarea rezultatelor la contestaliile depuse se face prin afiqarea la sediu qi pe

pagina de intemet a spitalului, imediat dupd solulionarea contestalilor.Candidafii nemullrunili de modul de solulionare a contestalilor', se pot adresa instanlei dc

contencios administrativ, in condiliile legii.Rezultatele finale ale concursului se afiqeazd la sediul qi pe pagina de internet a spitalului dupii

expirarea termenului legal de contestalie qi dupd caz ,de soluJionare a contestalilor de la probrinterviu ,prin specificarea punctajului fina1 al fiecdrui candidat qi a menlir.rnii admis sau respins.

Locul de desfEqurare a concursurilor ( proba scrisd qi interviu ] este la sala de qedinld (

clddirea personalului administrativ) din cadrul Spitaiului JudeJean de Urgenld Tg-Jiu din str'

Progresului nr.18.

"sala de sedittld (clddirea

P-rserplulqr nrJllPrezenla in sald pentru proba scrisd Ei interviu, se face pe bazd de carlii de identitate, cdr'fi

electonice de identitate, cdrlii electronice de identitate provizorie sau a buletinului de identitate afla1e

in termen de valabilitate .

Prezentul anunt este inso{it de bibliografiaposturile temporar vacante susmenfionate;

gi tematica pentru concurs, pentru fiecare din

Relafii suplimentare se pot ob{ine la nurnlrul de telefon 0253237803 307 sau la Serviciul

b)

c)

R.U.O,N.S., din cadrul Spitalului Jude{ean de Llrgen{i Tg .triu,jud. Gorj.

ManagerDirector medicalDirector financian-contabil

- lector univ.dr. Titaru Tiberiu- dr. Tistea Marcoci Oana-ec. Capoti Gigel Gheorghe-as. Stoicoiu Voichifa Gabriela

nr. 18,

Page 4: ANUNT 286/2011,c m. ori,l concurs/exi,r ocupare posturi vacante asistent... · TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA ORDINUL 122612012 pentru aprobarea Normelor

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIUTdrgu Jiu, Str, Progresului, nr.18, Cod: 210218Tel: 0253/270432,Fax:0253/210432.E-mail: [email protected] Fiscal 444806'7

Data:l9ll0l20l7 n aNr, lnreqistrare ,, b )

TEMATICA DE CONCURS NECESARA PENTRU OCUP POSTULUITEMPORAR DE INFIRMIER DEBUTANT LA BLOCUL OPERATOR T.V.

TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA:- Asigurarea igienei personale si folosirea corecta a echipamentului de lucru:- Observarea pozitiei bolnavului;- Schimbarea pozitiei bolnavului;- Efectuarea transporlului bolnavului in spital;- Dezbracarea si imbracarea bolnavului in oat:

Ordinul 122612012 Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionareadeqeurilor rezultate din activitd{i medicale 9i a Metodologiei de culegere a datelor pentrubaza nafionali de date privind deqeurile rezultate din activitl{i medicaleAnexal:Cap. l:Atr.3Cap II: Art.7Cap. III: Ar1. 8

Cap. VI: Art. f3, A,15,16,17,18,19 21,22,30Cap. VII: At1.31,34Anexa III:CONDITII de colectare prin separare la locul producerii, pe categoriile stabilite, a deseurilorrezultate din activiffiti medicale

Ordinul Ministerului Sinntd{ii nr.96l12016 - Normele tehnice privind curltarea,dezinfec{ia qi'sterilizarea in uniti}ile sanitare publice qi privateAnexal:- Cap, I: Definitii: Art.1- Cap II: Curatarea: Afi.2-7- Cap, III : Dezinfectia; Art.8,1 4,1 5,1 6,20,22,23,24,25,21Anexa 3; Proceduri recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de riscAnexa 4: Metodele de aplicare a dezinfectantelor chimice in funclie de suporlul care wmeazds[ fie tratat

ORDIN nr. 1,101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere,prevenire qi limitare a infec{iilor asociate asisten{ei medicale in uniti{ile sanitareANEXA 3 :METoDoLoGIA de supraveghere a expunerii accidentale a personalului carelucreazdin sistemul sanitar la produse biologice- Atribulii in unitdlile sanitare cu paturi

L Comparlimentul/SecJia in care a avut loc expunerea accidentala

Page 5: ANUNT 286/2011,c m. ori,l concurs/exi,r ocupare posturi vacante asistent... · TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA ORDINUL 122612012 pentru aprobarea Normelor

a

a

BIBLIOGRAFIE:

TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTAORDINUL 122612012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionareadegeurilor rezultate din activitdli medicale gi a Metodologiei de culegere a datelorpentru bMa nalionald de date privind degeurile rezultate din activitdli medicaleORDINUL 961/2016 - aprobarea Normelor tehnice privind curdfarea, dezinfeclia gisterilizarea in unitdlile sanitareORDINUL 1 .101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor desupraveghere, prevenire gi limitare a infecliilor asociate asistenlei medicale in unitAlilesarutare

TOR, ASISTENT SEF,AS. MATRAGUNA LAURA

l'-:-7'/ (4

trl&ftf /

Page 6: ANUNT 286/2011,c m. ori,l concurs/exi,r ocupare posturi vacante asistent... · TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA ORDINUL 122612012 pentru aprobarea Normelor

sP..lt.rl)N

Ri\4A.D

API{OBATLEC] OIT UNIV.\ Rl-L:[.t L] ll It I u

T IlM r\TlCr\ Sl BIBLIO GITAFIA PI'NTRU CONCUnS UL

v;;Eii;A ocLJPr\Rll PosruLUI DE INFIIIMIER DEII

PEDIATRIETEMA'f ICr\:

l. I EFINICI DII INCRI'1lRE CENEItAl-A A BOLNAVILOR- GEORCLT-fr\

BALI'A ' '

ilatile sanitai'e; :

- Dczirrl'ecLia rrobilierr"rlui si a obieclelr:r clin r-rrritatile danitale;

- Calilafea clelectiilor'fiziologice si patok . .

2. OI{DIN{.J1,961/20i6 - Nome Lehn ice plivind cu ratenia' dezin tectia si sLerilizarea

i11 I'll:Lilli!t' sall;llle:

-z\tiexa 3-Procedrtrile tecotlatlclate petltru clezitrf'ectia miini]or'in l'LtrlcLie cle

n ivelu I cle t isc

-r\rrexa 4-Metoclele cle apiicaie a clezin lbctantdlbr chimice in 1-irtloLie de sttportt-tl

ll ll rl .-il

.3'oIiDiNUL|26|03'12.20|2_No|llretehllicept.ivitrdgest"ionaL.eaclesetll'lloI

. tezultate clin acLiviLali medicale: i- cap.2: de lin iLii;

a IocLrl de Prodttcer:alL l2

rezulLaLe din apLiv itaLea iredicala:

i

4.ATl{lBLJ'.f l l1-il I NFII{ivilllREl

rltal;

/;-ft= {,i.{ l,':,-.\'

r$'-.- lirri

Page 7: ANUNT 286/2011,c m. ori,l concurs/exi,r ocupare posturi vacante asistent... · TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA ORDINUL 122612012 pentru aprobarea Normelor

il 1l.L' .LrC.ll

'dl lrlccliilLrl 1025

iltc./\lle\

llllll.ll.)r.'l}'r.

6(

t)' .

i

tl ica le

,. r, ', ' l,\'

Page 8: ANUNT 286/2011,c m. ori,l concurs/exi,r ocupare posturi vacante asistent... · TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA ORDINUL 122612012 pentru aprobarea Normelor

4HN SPTTALUL IUDETEAN DE URGENII rnnCU;luXi13

N Tirgu Jiu, Str. Progresului, nr.l8, Cod: 210218P Tel:02531210432,

Fax:02531210432.E-mail: offi [email protected] Fiscal 4448067

TEMATICA PENTRU OCUPAREA POsTULUI DE ASISTENT MEDtCA,I,fCADRUL SECTIEI NEUROLOGIE

Punctiille : venoasa si rahidiana

1, Recoltarea produselor biologice si patologice ( recoltarea sangelui,exudatuluifaringian,sputei,urinii,varsaturilor,materiilor fecale,lichidului cefalorahidian)Sondaje,spalaturi,clisme (sondajul vezical,clisma )

Administrarea medicamentelorPregatirea pacientilor pentru explorari radiologice- explorarea radiologica a sistemului osteo-articular, explorarea radiologica a organelor toracice, explorarea radiologica gastro-intestinala,explorarea radiologica a aparatului renal, explorarea radiologica a sistemului nervos centralIngrijirea pacientilor cu afectiuni neurologiceMasurarea si notarea functiilor vitale (temperatura, respiratia, pulsul, tensiunea arteriala,diureza )

7. Boala Parkinson- definitie,simptome,ingrijirea pacientilor cu boala parkinson

8. Comele

9. Accidentele vasculare cerebrale10' Tumorile cerebrale - semne,simptome,clasificare,ingrijirea pacientilor cu tumori cerebrale11' Epilepsia-definitie,cauze,semne si simptome, ingrijirea pacientilor cu tulburari comitiale12' Hipertensiunea intracraniana(HTIC)-semne si simptome,ingrijirea pacientilor cu HTIC13, Edemul pulmonar acut - manifestari clinice14. Hemoragia digestiva superioara(HDS)-simptomatologie

15, Socul'clasificare, tablou clinic16. Traumatismele cranio-cerebrale si vertebro-medulare- sim ptomatologie, prim ajutor17, Fisa post asistent medical debutant18, Ordinul LlOLl2OL6 -Atributiile asistentei medicale responsabile de salon19' Ordinul 961/2016- Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile

sanitare publice si private' Capitolul l-Definitii, Capitolul ll-Curatarea, Capitolul lll-De:infectia

BIBTIOGRAFIE:l,Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicaliGhid de nursingCoordonator Iucrare:Lucretia TitircaEditura Viata Medicala Romaneasca

2. Ingr'rjiri speciale acordate pacientilor de catre asistentii medicaliManual pentru colegiile si scolile postliceale sanitareSub redactia Lucretia TitircaEditura Viata Medicala Romaneasca

2.

3.

4.

t.

o.

Page 9: ANUNT 286/2011,c m. ori,l concurs/exi,r ocupare posturi vacante asistent... · TEHNICI DE INGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR _ GEORGETA BALTA ORDINUL 122612012 pentru aprobarea Normelor

3.Tehnici de ingrijire generala a bolnavilorGeorgeta BaltaEditura Didactica si Pedagogica Bucuresti,1983

4.Lucretia Titirca - Urgentele medico-chirurgicale-SintezeEditura Medicala

5.Fisa post asistent medical debutant- Sectia Neurologie

S.Ordinul 1101/2016 -Atributiile asistentei medicale responsabile de salon

T.Ordinul 961/2016 -Norme tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publicesi private

Med As,Sef Sectie'o t,a'"- C,.

"Y.^{.