agrement azur vopsea

Author: sarkoezi-pal-zoltan

Post on 09-Feb-2018

246 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  1/15

  MINISTERULDEZVOLTARII REGIONALf,SITURISMULUICONSILIULTEHNICPERMANENT ENTRUCONSTRUCTTI

  PRODUSE LCHIDICE AZUR SERIAs011,s016,5050, 070,5080AZARSERIE5011,5016,5050,070,5O8OLKYDCOATING RODACTSPRODAITSPELLICALOGENS IKYDE AZARSERIE5011,5046,5050, 070,SOSOALKYD PRODUKTEMARKEAZARSEN]E 5M1,5016,5050, 070,5O8Ocod:alteproduse

  PRODUCATOR: S.C.AZUR S.A.Timiforra,Str. Constructorilor,m. l-3, TimigoaraTel 0256-222139Fax: 0256-2221'7TITULAR AGREMENT TEHNIC:S.C. AZUR S.A. Timiloarr,Str.Constructorilor,r. l-3, TimisoaraT el.:0256-222139. xi 025 -22217lELABORATORAGREMENTTEHNIC:

  URBAryINCDINcERCInstitutul Nationald Cerctare. Dezvoltsren Construclii,Urbanism i DezvoltareTeritoriali Durabili,IIRBAN-INCERC'Membru l UniuniiEuropeneeAgremerfTehnic n Constructii300223 imifoara,Str.TraianLalescuu. 2,Tel./Fax0256-492998E-mail: [email protected]

  suca;a

  Grupa specirlizattr trr. 4r tr'inisaje,protec{ii anticorozive9i speci&le,phcrje ti pardoseli

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  2/15

  CONSILI UL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTIIGrupa speciatizard r.4'Finisoje, prcteclii qrllicoroziveti spcciale, ticaiegi padoseli" dincadrul INCD ARBAN INCERC - Sac Nala Timitoara, onalizand docunrehlalia de solicilare deagrcment tehnic,prczehtatd .le rua S.C. AZAR S.A, Timiroara ;i inrcgisttotd cu nr. 376 din dqta de08.09.2011,cferitoore a " Produsealchidiceseria5044,5046,5050,5070,5080" ealizatedeJimaS.C. AZAR S.A. Timisoara, elaboreazd prezentul Agrement Tehnic nL 0013T-04/125-2012, in

  conformitale cu documenlele teh ice rohAnesti aferchle donteniului de rcferin(d toale valabile laaceastddalli.I. Definirea succintd

  1.1, DescriereqsuccinldFirna S.C. AZUR S.A, Timisoara, slr.Constructorilor nL l-3, Timisoara, Jbbricd oBand larqd dc produsede|inatc inrrelineriistosiguhdrii utlui aspect pldcut suprofeklot cuprecddereexterioare,pe care seaplicd.Prezehtul agrcment tehriic se leferd ldprodusele peliculogene alchidice seria 5044,5046,5050,5070 i 5080.EMAIL ALCHIDIC PREMIUM

  ,,ROUA", Grupa ehailuri alchfuticecu uscare laaer, sefia 5050 - etnail alchidic fabricat din bazealchidice S 5050 si paste alchidice S 5090 - seproduce intr-o gamd variah de colori $i n anle.Produsul dupd aplicare ,i uscure forneazd opeli.uld cu aspectcontinuu.oarl? lucioasa.cuputele n1olede acoperirc, aderenld buna la suporlSi rezistentda intemperii ti uzurd.

  EMAIL ALCHIDIC ,,EVRIIU", Grupaemailwi alchidice cu uscare a ae\ seria 5044-email alchidicfabricat di baze alchidice S 5044;i paste alchidice S 5090 hrmedzd duptiaplicare pelicule lacioase, cu pulere more deacoperire, aderenlA bund la slralul suporl ,rezistenld a intemperii si uzurd.EMAIL ALCHIDIC ALB PREMIUM

  ,,TOPAZ", Grupa email olchidic cu usdtre laaer, seria 5046 - email alchidic fabricat pe bazdde rdsind alchidicd grasd, pigmenli, adjuvanli tisolvenli - seproduce int-o singutd culoare,albd.Produsul forneazd dupd aplicare o peliculaIoarte lucioasd, cu putcre mare de acoperiR,aderehld buhd la slratul suport , rezistentA ain,emryrii si wurd.

  EMAIL ALCHIDIC ,,NEW USAAL",Gtupa euailu alchidicc cu uscare ld oer, scrio5070- enail alchidicfabricat din bazealchidice SA7- 0sr-01/t t2012

  5070 ti paste alchidice S 5090 - seprcduce int-oga d variatd de colori si nuanle. ProduseleJonkeaza dupd aplica/e li u$carepelicule ce secaracterizeazd rintrun rJspect onlinuu, uniform,

  LAZAR - Lac de caband, Grupa lacurialchidice sefit 5080 - Lac alchidic decorativfabricat pe bazA de rdsind alchidicd grasd, pastede colorare, adjuranli ti soll)enli organici - estedestina prorcjAtii suprafelelor din lenn situate ainterior/exterior, eonJbrindu-leo buna rezistenldla intenperii si radialii W. Produsul estedisponibil inlr-un numdr de I5 nuan{e i incolor.l.2. Ide irtcarca produselor

  Prodrsele peliculogene alchidice Azut,se r i i b 5A14 ,5046 ,5050 ,5070 i 5080 un tambalate in rccipiente metalice - gdleli cucapdcilale de (18)20-25k9 sau cutii cu capacitatede 0,751, 2,5 l) ;i 1; bate tipufile de recipientevor f prevdzutecu capac de ihchidere ermetice.Fiecale anbalaj va in mod obligatoriu sigilalPe Jiecare anbalaj sunt aplicate etichetek deidenti/icarc. Acesteamenlioneazd:- marcaproducdtorului;- denumireaprodusttlui:- standardul deprodus;- inslrucliuni de utilizare;- condilii de depozitare i transport;- mdsuri de securilate:- temenul de ealabililale;- lipul Siculoarea:- numArul otului Sidatafahricaliei:- temne avertizoare depericol cohfotmSTAS50s5/1,2-91 i SR EN ISO 780:2003.Depozinrea aceslor

  f.u"'"";.qwtiliii;:::i;*W4tuo o *ispa|I curate, aerhile, sigure,

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  3/15

  foc, radialii solarc ti inlemper{i, la tempercturicuprinse tre5 Si25oCGA"C).Transportul se va face evibndrFseexpunerea la radialii solare ;i intempe/ii,respectandu-secglenenldrile in vigoarepriyindtransportulproduselor infl amab le.Autovehiculul cale transportd prod sultrebuie sd po$ede n tkod obligatoriu cefiiJlcatulADR.

  Inscriplionarea produsele pelicrlogenealchidiceseria 5011, 5046,5050,5070,5080 sevaface co4forn SR EN ISO 780:2003.. Fiecarc livrare de vopsele fiarca AZUReste insolitd de certifcatul de calitate alproduadlorului, buletinul de analizd (probe delot) dacd se solicitd.

  2. Agrementul Tehnic

  2.1.Domenii acceptatedeatilizurc ln cohstrucliiPro.lusele alchi.lice Azu seia 5044,5046,5050,5070,5080sc NorurilizaJupocunl

  EMAIL ALCHIDIC PREMIAM,,ROUA" (Grupo emailufi alchidice cu uscarela aer se a 5050), EMAIL ALCIIIDICPREMIUM ,,EVRIKA" (Grupa emailurialchidice cu aicare la der seria 5044),EMAILALCHIDIC ALB PREMIUM ,,TOPAZ"(Gfupa email ri ttlclridice cu uscare Ia aersetid 5046) i EMAIL ALCHIDIC,,NEIVUSUAL" (Grupa emailufi alchidice cu uscorekt aer, se a 5070) sunl derlinale pentruinleriorul Si etteriorul construcliilor -aaperirea suprafelelor metalice, alin lemn sauzidtuie, avdnd aderenld bunA la suport ;irezistehlA a inlemperii :ti uzurA. in sisleh cugrundul anticoroziv, produsele anleriorenumerate asigurd proteclia suprafelelor

  LAZUR - Lac de caband, Grupa lacufialchidice sefia 5080 - este recomanda pentnrldcuirea cabanelorSi a altor suprafele de lemn,exlerioare (barac[, balustrade, garduri, bdnci,elementede acoperiS, erase, oi$oare, etc), darti interioare (tavane,conitruclii de lemn,poduri,elementc eJixar?din kmn. boxede ubsol.etc).2.2, Aprccieri asupruprodusului2.2.l. Apliludi ea de exploalatuin co struclii

  Produsele peliculogene alchidice Azurseria 5044, 5046, 5050, 5070, 5080, ealtzarc tefrfia S.C.AZUR S.A. din Timi$oara, ndeplinescgliteriile de perfornanq principalecoresiunzdtoare celor 6 cerinte esenlialestabilileprin Legea nr. 10/1995modilcatd cuAT00lsT:04/125-20t2

  Legea 123/2007g Legea u. 137/1995 rivindasgwareapro ec e med u ui.. Rezistenliimecanicd i sl;bintatePrin nahtra lor prodwele ce ac obiectulprezentului agremenl tehnic nu infuenleazdaceasld cerinld, dar mdresc durabilitateaelenrentelore constructiee caresuntaplicate.. Ig ena, sdndlalea ; i me.l ulProdusele ce fac obiectul prezentuluirlgrement ehnic, puse in operd nupun ,npeicoligiena,sdndrateaoamenilorSicalitatea mediului. S g u u nla ?nexploatareEsle asigurald prin menlinerea n timp a

  caracteristicilorzico-chimice ti a rezistenlelorla acliuneafactorilor agresivi ale produselor cefac obiectul rezentului grementehnic.. Secu tatea la incendiuProdusele ce fac obiectul prezentuluiagrenent tehnic se incadreazd n clasa de reacliela foc E (C4) - cl SR tN 13501-l+Al:2010,,ClasiJieare afoc aproduselor;i elementelordeconstraclie. Partea l: Clatifcare folosindrezultatele ncercAr[lor de reaclie lafoc".. Izolalie lermicd, hidrofugd ii economiadeenergieAplicarea produselor ce JAc obiectulprezentulu[ agrement teh ic nu inJluenleazd

  . Prctectialmpol va zgomoluluiProdusele ce fac obiectul prezent luiagrenenl tehnic nu injhgnleazd aceastdcerinld-

  a$cun

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  4/15

  2.2.2, Durubilitatea ti lntrelinerea produ:telorCriteriile esenliale de durabililate sereferd la nenlinerea tn timp a culorii, a puteriide acopefire, a adetenlei la suport si aifi permeab li tdli i la apd.EMA]L ALCH]DIC PMMIUM,,ROUA",Grupaenailuri alchidice u uscare aaer seria 5050 - 36 de l ni c respectareacondiliilor depozrtare ti pdstrare specificale deproducdtor.EMAIL ALCHID]C PREMIUM,,EVNKA", Grupa emailurialchidicecu uscarela aer seria 5044 - 12 luni pentru emailulargintix ti 36 de l ni Wnlru restul produselordin seria 5444, cu re:tpectarea condiliilor depozirareSipdtrare speciJicaledeproducdlor.EI'[,41L ALCEIDIC PREMIUM,,TOPAZ", Grupa emailuri alchidicecu uscare

  la aer seria 5046 - 36 de luhi cu respeclareacondiliilor de pozitare $i pdtrare speciJicatedeproducdtor.EMAIL ALCHIDIC ,NEW U,|UAL'"Grupaenailuri alchidicecu uscare a aer, seria5070- 21 de Iu i cu respectareacondiliilor depozilare $ipdlrare specifcate deploducdlor.UZUR - Lac de caband, Grupa lacurialchidice seria 5080 - 36 de luni cu respectareacondiliilor de pozitare $i pdtrare specilicale dein mod normal. produsele puse in operd

  nupresupunadoptarea unor mdsuri specialede2,2.3.Fubricdia ti controlul

  Produsele peliculogene alchidice Azurseria 5044, 5046, 5050, 5070, 5080 sunrfabricare de S.C. AZUR 5.,1. hnisoara. inconfomitatecu nomele intemedeproduclie, ebazo unor relelc proprii in condilii care asigurdreproduclibilitatea performanlelorcorespunzdtoare dofieniului de urilizare

  Calitatea constantd a produselor va Jiasiguratd ti [email protected] de producdlor prineliberarea de certilcate de calitate pe loturi.Firma S.C. AZUR S.A. Tini;oara areimplementat $i menline un sislem demanagement l calitdfii, conform condiliilor dinsrandardulSR EN ISO 9001: 2008, apt atestalde cerrifcat |QNET & SMC nr. I315/2valabil pAnd la data de 05.06.2012.De

  AT 00 sT-01/t 5-202

  asemenearma S.C.AZUR S.A. are inplemenlalti menline sistemulde managehenlde mediu,conform condiliilor din standardul .SR ir' 1SO14001:2005 (60 14001 2004),fapt arestut ecerti,licatul IQNET nL 10/2 talabil pdna la datade 05.06.2012.De asemeneaS.C. AZUR SAarcsta espectarea erinlelor OHAS 18001:2007privind Sistemulde managemenl l sA dfilii qisecur[filii octpalionaleprin certifcat Nr ]585valabil pdnd la datode 05 ianie 2012.Matefiile prine utilizatepentrufabricare4produselor p?liculogen? alchidice Azur seria5044,5046,5050, 5070, 5080sunt veriJicate ecdlre producAtut pentru a corespundedin punctde vedere calilaliv prin delemihdri c renle de

  Probele pentru veriJicarea calitdliiprodwelor peliculogene alchidice Azur seriile5014, 5016, 5050, 5070, 5080 se prelet'eazaconfotn SR EN ISO 15528:2001 i seprelucreazdcohfo/kt.SR SO I 5 3 20 0.In rederea asigurArii constanlei calitdlii,producdl oru umt ireSea). Inlem unildlii: realizarea producliei inconfurmitate cu prel)ederile grpului destandardeSR SO 9001:2008;b). Extern unildlii: oblinelea unei forme dece ifcare a calidlii conformprevederilor legale.2.2,4.Punerea n operd

  Punerea in operd a produselorpeliculogene alchidice Azur setia 5044, 5046,5050, 5070, 5080 se ace confonxftelor tehkicealeproducdtorului (pr[n aplicare cu rola, pensulasau bidinearn, prin slropire sau pulverizare).Punerea n operdpresup ne doua etupede lucru:A), Prcgdtirea suptal:elei suporl - deosebil deimportanla, eafrind tma dinlre condiliile de bazdcc trcbuic respcclak pentru ob(inerea unei)tinttdri calilativ corespunzAtoarei a un?iproteclii rle lxngd durold a suportului pe care seapl captudu.te epe iculogene alchidiceB), Aplicdrca propriu-zislt a prcduselor -cotorm specif ca{ii or tehnice aferente.inainte de aplicarea produselorpeliculogene, stralul sxport va Ji pregdtilcorespunzdtor prin pefiere, desprdfuie,rcctifcarea suprafe7e de asemeneasuprafeleletrebuie grunduite in prealabil cu un grund

  P;$ c uR;'{4a\Paqinoa4 n I5r';tRle,V.n\o;Sl:sm$

  adecwu,functiede natwa ruportului.

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  5/15

  Prcedlirea uporlului i aplicarea.EMAIL ALCHIDIC PREMIAM,,ROUA" (Grupq emailuri alchidice cu uscarela aer seria 5050), EMAIL ALCHIDICPREMIAM ,,EVRIM" (Grupa e,nailurialchidice cu uscare la aer se a 5044), EMAILALCHIDIC ALB PREMIAM ,,TOPAZ'(Grupa emailuri alchidice cu uscare la aersefia 5046) ti EMAIL ALCHIDIC 'NEWUSUAL" (Grupa emailuri alcltidice cu uscarela ae\ seria 5070):

  . Suprcfatlinoud- metal:a) Pregdlilea suportului: Suprafala securdli de rugind sau evenhnle impuritdli prinper[erc sau se tleJuie;le cu hdrtie abrazivdsi xedegrese&d cu diluant S 509. Apoi seprotejeazacu Grund Anticoroziv seria 5061 sau GrundUzual. Dupd uscareagnndul i se rccomanddoutuard asperizarc a acesluia, apoi se aplicllb) Sistetu .le oplicare recom64dal: Seaplicd l-2 straturi Grubd Akticorozii) seria 5061sau Grund Uzual; Se aplica Emailul in l-2straturi (Etkail ,,Topaz" - I shal);. Suprnfatd opsildltl prcalabil metal:a) Prcgdtirca suportului: in cazulsuprafelelor degradate se ra indepdrta vechiltl

  stral de suport prin decapare chimicA sau cum[jloace mecanice- Se prolejeazd cu GrundAnticoroziv pria5061 wu Grund Uzual.apoi t(b) Sbtem de aplicare recoh4nalal: Seaplicd I strat Grund Anticoroziv seria 5061 sauGrund Uzuat Se aplicd Se aplicd Ehlailul in 1-2staturi (Enail ,,Topaz" I slra).. Suprufatd oud- lemn:a) Prcgdtirca suportului: Suprafala .re

  ;lefuie;le si se despfiJiieste, apoi se Crund)U ) \tUU)-J:4upauscora e apttca maltut.b) Sistem .le aplicare rccorhahdal: Seaplicd 5075 G005-3; Seaplicd Emailul in l-2straturi Email ,Topaz" 1st/dt).. Suprclatdvopsitdinorealabil Iemn:q) Pregdlired suportului: Dacd supraJala?s e in slarc bunA. dupit o spalare cl apd )tsdp n (sol4ie de delergenl) se ;lefuiette cuhartie abrazba uneda: dupd uscarese aplicil

  AT00tsT-01/t25-20t2

  . ,

  b) Sistemde aplicare recomahdat: Se aplicdEnailul in l-2 straturi (Enail ,,Topaz" - Ist/ar-. Suprifotd noud - ziddie, belon.le cuiald:a) Prcgdthea suportului: Pe suprafelele

  gletuile ti grunduite re aplici emailul.b) Sislem de oplicare recomandal: Se aplicdEmailulin l-2 straturi Email ,Topaz" I slrat).. Suprafotd eopsild in prcalabil - ziddrie.belon, tencuiald:a) Pregdtirea suporlului: Dacd suprafalae'te in stare bund, dupd o spdlare cu apd sisapun (solufie de detergen, se $lefuieslc cuhArtie abrazird unedd; dupd uscdle se aplicab) Sistemde uplicare rccotuandat: Se aplicdEnailil in l-2 straturi (Enail ,,Topaz' - Is,faq.

  LAZUR - Lac de cabanfi, Grupa lacurialchidice seria 5080:. Suprofatii leftnoasd oui:a) Prcg irca suportului: Suptafala seilef iette in lmgulfbrei ti se desprdfuiette.b) Sistemde aplicare recomondal: Se aplica2 straluri Grundpentru proteclid lennului seria5075 G005-3; Se aplicd Lacul L/IZUR in 1-2. Supnfotii lemnoasd dcuild onlerior:

  a) Prcgdtbeq s portului: Supra|ala se$lef iette ti se desprafuie$te.b) Sisten de aplicere recomandal:

  1.Supralble u;or deteriorate: Se aplicdLacul LAZUR n l-2 stratuli.2.SupraiZle deteriorate: Se aplica 1 $talGrundpentruprcteclia lemnuluiS 5075G005-3. Se aplic'd Lacul LAZUR in l-2Regarea vAscozitdli:in vedereaaplicdrii produselot, in uncliede metoda de aplicare, se vor consuka Ji:teletehnicenr. 173, 29, 56, 94, ))0 si 7l (Diluant5509 D005-l), prezente in Dosantl Tehnic alprezen u ui agreme lulu I ehnic.

  F ou^ ;.'

  iy'kr^t\

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  6/15

  Coldilii de aplicdrcIn vederea oblinerii unor caracterist[cioplime alepeliculelor se recomandd respectareaurmdloare or condil gene a valab e. Temperaturamediului: I5-30'C,. Umiditatea relatfud a hrcdiului: max.70% (65% pentru Lac de cabandLAZUR). Temperalura suportulul: I5-30aC(lemperatura suporl lui va Ji cu celpulin 3'C peste lemperat ra puncluluide roud pentru evitarea condensul i:. Umiditatea sxportului: mar l.la6 (pentruLac de caband UZUR);. Pentru asiguralea unei mai buneaderenle a stralurilor s cceslre, serccomandd sd se execule ie/uirea inlungul fbrei cu hdrtie abrazitd degranulalie nedie (pentru Lac de cabandLAZUR).

  intrelinerea

  in vedere rcspectarea prevederilot din:..Rcgulamcntulrivind proteclia i ieienanunciiin construclii" (Buletiml Construcliilor vol.5,6,7.8/199r.2.3. Caielul deprcsclip(ii tehnice2.3,1.Condilii de conceplie

  Produsele care fac obiectul prezentuluiagremenl tehnic indeplinescceri lele impusedeproducdtor in f;ele tehnice ti rcglementtuileromdnetti ih vigoare:I. EMAIL ALCHIDIC PREMIUM,,ROUA", Grupa emailufi alchidice cu uscare aaer, se o 5050- FiJ/aehnicd r. 173;- Standard e rnd w. l/20.09.2011:- Proces ehnologic de abricare pentruEnail ri SivopselebazAalchidice (ES5070,ES50't1, WS5050,ES 5016,ES5052, vopselebazd).II. EMAIL ALCHIDIC PREMIUM,,EVMKA", Grupa emailuri alchidice cu uscarela oer seria 5044- Fi;a tehnicdnr. 29;- Srandard e irmd nr. l3/19.05.2010:- Proces ehnologic de abricare penlruEmailuri Sivopselebazd alchidice (ES5070, ES 5044, WS5050, ES 5046, ES

  5052, opsele azd).III. EMAIL ALCHIDIC ALB PREMIUM,,TOPAZ", Grupa ehwiluri alchidice cu uscareId aer serid 5046- Fi$a ehnicdnL 56;- Standard eJinlld 11r. /02.04.2010;- Proces ehhologic defabricare pentruEnailuri Sivopselebazd alchidice (ES5070, ES 5044, WSs050, ES 5046, ES5052, vopselebazd).IV. EMAIL ALCEIDIC ,,NEII USUAL",Crupo emoiluri ttlchidice cu uscare o aer, seria5070- Fita teh icd nr. 94;- StandarddeJirmd nr. 3/02.01.2010;- Proces ehnologic defdbricare pentruEnailuri $i vopselebazaalchidice (ES5070,ES5044,WS5050,ES 5016,E3

  Ci curli(areaechipomenlul ui de ap coreCurdlirea instrumentelor de apllcare seface folosind diluant S 509, imediat dupdulilizare. Este indical ca loate Wlele fornateprin $trcpire sA e $tersecu diluant, deoarecedupd uscale curA[irea lol estedificild.AscareoTimpii de uscaredepind de tehperatura

  ti grosimea peliculei. Temperaturi scdz teSi/sau grosimi mari de strut au ca efectprelungirea duratei de uscare.Consunul variazd infunclie degradul deabsorblie al s prafelei si al modului de aplicarc-Valoarea etactd a consumului se va stabili inurna eJbctudlii lei probe.Produsele alchidice AZUR seria 5014,5046, 5050, 5070, 5080 conlin solvenli organicicu coracter nociv Si inllamabil Se vol citiihstrucliunile de pe eticheta ambalajului.

  lopsirea se va efectua in locuri bine wntilateeritdndu-se lnhalarea vaporilor de diluanli Si aaerosolilor precuh li conlaclul produselor cupielea. Personalul ra purta echipdment deproteclie corespunzdtor i va respecta regulilede igiend a muncii.InJbmlaliisuplinenlare r tuindaspecelede mediuSi PSIsuntprezentate nJiSele ehnice.La panerea in operd a produselor ce acobiectulprezentului agremenl ehnic, se va aveaAT 00IST-01/t5:202 .tvc8nc

  'u ,.1s o^*\

  5052,vopsele

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  7/15

  v. LAZUR - Lac de caband, Grupa lacurialchidice seric 5080- Fita tehniLd r. 110;- Standard eJirmdnr. I8/01.04.2010;- Proces ehnologic acuri alchidice sena5080.2.3.2. Condilii de abicarc

  in pt"ocesul de fabricare al produseloralchidice AZUR seria 5044, 5046, 5050, 5070,5080 se veifcd respeclarea caracterislicilortuateriilor prime, a dozajelor din reletele defabricafie, a fazelor procesnlui tehnologicconfoltfi Slahdardului de rhd.Controlul calitdlii se execufi conformpre,Ede lor din Stanlardele de produs inlaboratorulpropriu al frnci producdloare.nvederea asigurdrii constanlei califilii,prodacAturu urmdreqte espectareagrupului destandade SR SO 9001:2008.Cohformilatea caracteristicilor aceslorproduse cu cele din Standardele de produsIfebuie atestatd periodic de un laborator

  ProducAbrul garanteazA calitarcavopselelorprin cerlilicata de calilate, emisep?produseleinik, pe loturi defabicalie.2.3.3. Condilii de ivrarc

  La lirrare, produsele ce foc obiectulprezenlului agrement lehnic, lrebuie s.A fiei/tsolite de Declarulia de con|brmitate a JirmeiSC AZUR SA it lpreund cu agremehtul lehnicelaborat pentru acestea, potrivit prevederilorstandardului SR EN ISO/CEI )7050-1,2:2005.De asemenea, iecare litrale ra Ji insolitd deCertiJicat de calitate ti garanlie aferent,intoctllit confoln legii $i de instrucliuni deutilizare si intrefinere. La cerere, SC AZUR SAva pune la dispozitia clienlilor documentecarealestd prorenienla componenlelor panoului,precumti certilicarea calitdfii.Transporlul produselor se va facerespectAnd reglemenldrile in vigoare privindsubstanlle inlamabile nocfue. Se va eilaexpuherca directd a ambalajelor la rcdialiisolare$[ intemperii.Pentru depozitarea de lungd sau .rcurtddurafi, producdtorul J rnizeazd date prlNindcondiliile de depozitare (lemperaturd, clase depericulozitate, inclusiv cele aferenleAT001sT,01/t25-2012

  anbalajului, etc.) $[ anume: ambalajele vor Jiinchise ermetic {i depozitate n magazii inchise,t6cate, la temperaluri cuprinse intre +soc...+25oC, pentru a se evita degradareaproduselor. Seva evila tnghelul.in coitdilii de ambalare, lransport lidepozitare descrlse mai :tus, produsele au untermende valabilitate de:- 12 luni de la data fabricaliei - EMAILALCH]DIC PREM]UM,,EYNKA",Grupa emailuri alchidice cu uscare a aerseria 5044;- 24 lutti de la data fab caliei - EMAILALCHIDIC ,,NEW USUAL", Grupaenailuri alchidiLe u u\Lare a aer, \eria5070;- 36 luni de la data fabicoliei - EM4ILALCHIDIC PREMIUM ,ROUA", Gneaenailuri alchidicecu us(are a aer \eria5050, EMA]L ALCHIDIC PREMIUM,,TOPAZ", Grupa emailuri alchidice cuuscare a aer seria 5046, L4ZUR - Lac decabana. Grupa lacuri alchidice seria5080;Transportul se face in mijloace detransport acoperlte care respectd reglementdrilein vigoare privind lransportul produselorinJlanabile. Autovehiculul care transportdprodusul lrcbuie sd posede in mod obligatoriucertifcatulADR.

  Inscriplionarea la manipulare se va faceconforn SR EN ISO 780:2003.2.3.4,Condilii depunerein oper'd

  Ptrnerea in operd se va face pe bazai nilrucliunilor elaborate de f rma producAtoare,Jdrii difcultdli intr-o lucrare de precizie nomald.La aplicalea produselor ce fac obiect lprezentulut agrenent tehnic e\le kecesararespectarea condiliilor indicale de producabrreibribare la: condilii de mediu, pregdtireasupra/e1elor, rcglarea vdscozildlii. dupd cum

  - Efectuarea lucrdrilor de ropsitorii, incondiliile de ihterior ti exterior, se ra face lalemperat ra de min. lgc- S prafelele pe care se aplicd produselelrehuiesAfe scate.- inainte de aplicarca produltelor, slratulsupofl vart pregitlil corespunzdlor.prin periere.fcarea suprafee , elc.S.ou Rs4lbLURBAN.INCDRCW,ffis{

  detpfifuirc,

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  8/15

  Produsele alchidice seria 5050, 5044,5070 $i 5080 se aplica nediluale. Pentrudiluarea produselor seria 5046 se ra utilizadiluant S 509 in propo4ie de maxim 525.Folosirea unor diluanli neadecvali duce ladiJicuudli de rscare si defectedepeliculdUltldritea execuliei tebuie sd se facdconform Nonnativului C56-1985: Normativpentru verilicarea calitdlii Si receplia luctdrilorde conttruclii ti instalalii aferente.ConcluziiApreciereaglobald, Util[zarea produselor alchidice AZURseria 5014, 5046, 5050, 5070, 5080 indomeniile de ulilizare acceptate esteapreciatdfavorabil, in condiliile speciJice inRomdnia, dacd se rcspectd prevederilePreze tu ui agrcment ehnic.

  Condilii. Calitateo prcdurelol ti netoda defabricareaufost ?xamina ?i gdsilecorcspunzdloarcitrebuie menlinxte la acest standardpe loafidurata de wlabilildte a aceslui agreme t.. Acorddnd acest agreneht tehnic, ConsiliulTehnic Permanenlpentra Construclii nu seimplicd in prezenlasi/s.u absenladreplurilorlegale ale fmei S.C. AZUR S.A. Tini$oara,

  de a comercializa produsele pelictlogeneepori AZUR seria 5044, 5046, 5050, 5070,5080.. OriLe reconandarc r?lativ la folosirea incondilii de siguranld a acestorproduse careesteconlinutd sau se referd la acest agrente ltehnic, eprezintd erinle iihime necesareapunereaor in operd., INCD URBAN INCERC - S cursalaTimitoara rdspuhde de exaclilalea dalelortnscrise i agremenlul tehnic ;i deincercdrile sau lestele care au stal la bazaacestordate. Agrementul ehhic hu il ahsolfi

  5050,5070, 5080 voJi realizatd de cdtre unlaborclor a loriza , conJbrm progrcmuluistabilit de cate INCD U\AAN INCERC -Sucursala Timisoara, care cuprinde:velificarea prin incercdri de laborator auscdrii peliculei, a aderenlei, elasticitdlii tifleribilitdlii, a rezistenlei la lovire a peliculeilaJiecare I2 luni.Acliuaile prin.t? n prc8ran )i nodul lor dercalizare vor respecla aclele nornative ;ireglementdrile ehnice n vigoare.INCD URBAN NCERC - SucutsalaTimisoarava informa Consiliul Tehnic PermanentpentruConstruclii derpre rezuhalul veriJicdrilor, iardacd acestea nu dovedesc enlinereaaplitudihii de utilizare, va solicita CTPCdeclangarea acliunii de - suspendare aagrementului ehnic.Suspendarea se declarqeazd ti in cazulconstatdriipritl controale, de cdtre organismeabil tale, d nerespecldrii menlinerii conslantea condiliilor de fabicalie ii utilizarc ale

  TinriJloara care firma S.C. AZUR S.A.nu se conJbrmeozd acestorretagere a agremehlului ehnic.se va declansa procedura de

  pe Jtunizor rji/saufesponsabilildlile cereglemenldrilor legale in vigoarc.Vefificarea menlinerii aplitudinii de utlizarea p/oduselormarcaAZUR seria 5014,5016,

  Valabililatet 5.07.20tPrelungirea wlabilifilii sau rerizuireaprezenlului agrement teh ic tebuie solicilatdcu cel pulin lret luni inainle de dala expirdrii.in cazul neprelungirii wtabititdliL agrementultehnicse anuleazdde a sine.

  Penlru Grupa specializatd nr. 4,Pre;edinleIng. Cornetia BAERi

  'I)VCERCVasile

  s t Jco , i

  ni"rt,AT00sT-01/12r20r

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  9/15

  3. Remarci complementare legrupei specializalePreocupdrile legale de prolejarea san4Alii oamenilor ;i o mediului ambianl a condus Iarealizarea Sl utilizarea in dome iul constn4iilor a produselor alchidice AZUR seria 5044, 5046, 5050,5070si 5080.Caracteristicile tehnice ale produselor alchiriice AZUR din seria 5044, 5046, 5050, 5070 i 5080(confou Tabel lui l), colldiliile defabricalie Sicontlolul exigentolcalitdlii, con/imat prin certifcatulIQNET nr. l3l 5/2 valabil pdnd la data de 05.06.241 , eliberat de SMC, ce atestd menlinereasislemuluide managemenlal calitdlii conforn SR EN ISO 9001:2008,pern[t realizarea unor |opsitorii durabile,u;or de ntrelinut, careprezintd rezi.rtenldn tinp.Cali,alea constantd a produselor va asiguratd ti gara tufi deproducdlor prin eliberare4 decertifcatedecalitutepe loturi. De asemeneafma S.C.AZUR S.A.are implemenat i menli e sistemulde managenent de nediu, conforn co diliilor din stahdardui SR t]{ lSO 14001 : 2005 (SO 14001 :2004),apt atestat de certifcatul IQNET nr. 40/2 valabilpdnd la data de 05.06.2012 eliberct de SMC.In pe oada de valabililate a prczenlulai agrcment tehnic, solicitantul trebuie sd asigurcmenlinerea a standarde a calitdlii produselor alchidice AZUR seria 5044, 5046, 5050, 5070 ti 5080,precum$i metoda e abricare a accstoru reclnl si urmarireoconportilrii in exploatare tproduselor

  agrementate,dalele obli ule umdnd sd Jie prezenlale elaboratorului agremenlului lehhic, ih scopulconclwiondrii asupra comportdrii acestora n condiliile reale difi Rondnia.Produselealchidice AZUR seria 5014, 5A46, 5A50,5070Si 508A aufost teslateSi in laboratorulINCD UMAN INCERC Sucursala Timisoara, confirndndu-se calltatea corespunzdtoarea acestora.Rezultatele ncercarilor efectuate(fabelul 2) corespundcondiliilor de aduisibilitate din standardeleSireglemenldr e i n i goarc.

  Tabelul L Carccteristici tehnice ale ptuduselorAZUR din seria 5041, 5046, 5050, 5070$i 5080:EMAIL ALCHIDIC PREMIUM 'ROUA". GruDaemailuri alchidice cu uscare a aer. seria 5050:

  Corocte 5 c tehti.e Candilii de adrtis b l itate2 PRODUSLICHIDvetde,nato

  S.C, ZUR

  lichi.l viscos ohogen:Z. 20 0,5T,upo DIN O sR,N /,SO2131:2003PSL.OO3. Coni,u. .le saht,anpevotatile(th/|20'O nln %

  sR N /so3251:2008sn N /so1524:2002J SREN ISO 281],I:2002PELICULA

  un{orh.ldhi .telette de stpruIoq2. cf. etalon (alb, sti, aen,vrde, narc, vitiniu,ciret):

  AI00tsT-04/l2s-2012

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  10/15

  Tabelul , a aonlinuare:

  efiailuri lchilice la seria 5044

  Caracte i stic tehhice Condi i de adnisi bi t ate

  2 3 6J. tip c, la x 2ac PSL.OO3

  S,C, ZUR

  Gtnd de uciu (unghi 60)%

  sn a,v1s02813:2003

  Ade.ento s Ia 2 nn) 2 slt./so2109:20076 sR N /so1520:20477 sR tr /sot5l9:20038 SREN SO 6272-l:2A01

  9Renstunp a dpd(dupn7zile.leIa useareaoaald)timDde musie th

  Seadhit ,roate nodiJicdti denunaldti luciusREN SO28t2-I:2007

  EMAIL ALCHIDIC PREMIAM YRII(4", Grupa emoiluri a cu uscdfe ta oef seftaCtuacteristici tehnce Candl i de adtfl s bi ate

  2 3 PRODUS ICHIDItchid tltcot anagen:

  S.C. ZUR

  2.20 0,5T, cupa DIN O 4 A - 7 0 sn fN /,to2431:2003

  PSL-OOIt. Con(inut lesrbstnnenevotate( h/ 20'C) ni n % 7 3 t 7 5 5 sn N /5(]3251:2N8sR N /so1521:2W2J SREN ISO 28] .l :2002PELICUI]l

  unifd . ttd defectede eqahtd

  S,C. ZUR2.I tlp C, ln 23 2.C Orc PSL 003

  Ctud de uclu (unghi60) % snEN./.to28lJ:200JJ Adercnla Bnh 2 ,nn) sR1SOUAg:2W7 S.C, ZUR

  3;ln*;iAT 001ST-01/12t20 2

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  11/15

  Tabelul I

  d EMAIL ALCHIDIC ALB PREMIUM .TOPAZ", Grupa emailuri dlchidice cu uscare a det seria5046

  Cancteristici tehnice Cond4tidc adnisibilitate

  2 J6 SREN SO1524:2007

  S,CAZURsR.{,/sol5l9:2a03a Reistenla l.lovi.., 2 K8 SREN SO6272-I:20049 Rez^ten$ Ia ulei nineral L-afi nodif cAri esent ale SREN SO2812.:2007

  Candi deadmls b t ate

  PRODUS ICHID

  S,C.AZUR

  lichideArcos. anaqeal sRr'r' soU3 t:2403PSL.AOI0 0,5T,cupaDINsRv /so3251:2008Conlnut tte sabs.anlehewlatile (Is, lh/l 20'C)SR6rV,/SO1524:2002sREN SO 28t t-

  l:2002

  SC.AZUi:]

  uniforn,drd .leJecedesuprcIald

  tip C to 23 2"C SR EN ISO28 i:2043tud de uciu (uhghi 60)

  Aderc ta Gnta 2 nn)SREN /SOt5 9:2003

  Rezk,enlo a lot'irc, 2 KgSREN SO2812.l:2007Seatlnil utaare hodilicdride nrndld

  ezistentaa apd (dupd 7zile.le la us.wet totaltd)-

  (t:ei#AT 00tsT-01/125-2012

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  12/15

  EMAILALCHIDIC,'NEL asaAL"Caroc e ris ici tehnice Con.llti.l2

  adDtrtb itote

  - n;e-1sc lzuR

  - -=; ;in t'iFE -I . lichidfiscos anosen: sn N.aso

  243l:2043PSL.OOl2 20j.0'5t,cuPnDINO6mn 2 5 - 5 0 sR,{ /so325:200EJ. conlinut .lesubstM(enevolatUe g, I h/ 20'C) % 7 8 - 8 1 s,r ,N /SO1521:2N24 SREN ISO 281I:20025 Densitatea 20'c | | 36 l reT- - , =1ELICULAI saindl.ld.d delede de surolaldt S.C. ZURPSL OO33 tiDD,la 23 2'C Orc SRISO24A9:2047Adercnlncug ld 2 nm'

  emailuri tchidice4 y try L-944ML

  Gruoa acu alchidicereria5084LAzIJR . Lac decaband,GruPa ac l/al oarca carcc e i st cCaruclerislici tehnice6--ffif f i - - - r LAi"d; ;1

  I ch d t'tt:rcos. ,togen

  S,C. ZURsR 'N./so3251:20082 Cohinut desubsta eN|oldtil e( g, I h/ 20"C)nin

  % 5 7 - 5 9 57.5 58,5 sR ,v so2431:2403. 20 0,5t, cuqoDIN 10 700,92 4,93 sREN SO281-1:2002Densltatea 20'C 0 9 a - 0 . 9 5

  | - - _ . -

  s.c.AzuRt t nunale: toattru cxcr'nahon.ntieN nattr' nucpalhandn( Pin deschtspin,pininchis.steLar'eak

  PSL.OOS3 itt p deuscnrc,tiqc'atz+)a. t2tt-30rm ilm uscat) Oe SREN SO1519:2003sRso2109:2007Flexlbllilate Pe don cilindtic "*kff."R;Adetenta gita t nn)

  ATmtsT-01/12r2012 f)lCLI Paglna 12 dirl l5

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  13/15

  s s09D00s-I

  Tabelul 2. Rezultatele kcelcdrilor uare a INCD URBAN NCERC Suctsala Tim

  DILUANTCorac e isl c tehnice ( andlii cleaclhisih itate

  2 J 6 7PRODUS ICEIDLichid, onagen, trcnspue t,f,nAinD ritdti necakice

  S,C, ZUR2. DeBitat. rclativd lo 207 0.80-0,82 STAS JJ,8,/J PSL-05/

  Inte^'al de dlstilarc, hin,95ol rol,,C t20, 240 SRISO918-91

  5. Itl.lice de .eftactie. 20'C sR 7573-t995a PSL.OJ6

  Punc.tde inlin aU itate .C sn EN 5C)t3736-2009

  INCD URA,1NINCERC. EMAILALCHIDICPREMIUM,,ROU/1S5054ULB). EM4ILALCHIDIC.,EVRIKA", 5044 sri). EMAILALCHIDICALB PREMIUM,,TOPAZ"S5A16AIb)- EMAIL ALCHIDIC.,NEWUSU/I1",(gri)5070- LAZUR - Lac decaband S 5080 (.ite')

  INCD URBANINCERCSCAREAPEL CALE APARENT COMPLETA

  s1?EN SO3678:1999

  . EMAIL ALCHIDICPREMTUM,,ROU/1"S. EMAILALC IDTC,,E/RIKA", S 501.1gri). t.MAILALCHIDIClLB PREMIUM,,TOPAZ", 5016 Alb). TMAILALCHIDIC,,NEWUSU/tL",(gri)5070

  AT 00I3T-01/125-2012 URBAN.IlV

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  14/15

  Tabelul2 continuare3. a, TIMP DE SCaRGERE,CUPADIN la 20):L5I. EMAILALCHIDICPBEMIUM,,ROUA",s050 ALB) snEN./so234J:1999" EMAILALCHID]CPREMIUM,ROUA",50s0 VERDE)- CUPA DIN A nh 3 l. EMAILALCHIDIC,,EYR|KA", 5041 gr,CUPA DIN 6 nn 68. EM,IIL ALCHIDICALA PREMIUM,,TOPAZ',S5046 Atb) 30,10 39. EMAILALCH]DIC,,NEWUSUAL",(gri)5070 25-50 15,5- LAZUR- Lac decaband S 5080(circs) 4U70 66.5

  'IDERENTA (tita de nn) INCDURAANINCERCENAILALCHIDICPREMIUM,,ROUA",5050 ALB) 2 2sR ElV1SO2409:2007

  EMAILALCHIDICPREMIUM,,ROU/|",5054n/ERDE) 2EMAILALCHIDlC,,EVRIKA",S 5041 gri)EMAILALCHIDICALBPREMIUM,TOPAZ",5046Atb)EMAILALCHlDIC,,NEwUSUAL",(sri)5070 2LAZUR Lac de cabandS 5080 cires)Clasa de rcactie la foc E tC4) ct SREN 13501-l:2U2

  Notd:,INCD ARBAN INCERC - Suca|sala Timi$oam lfi insutetle reauftatele ncercdriloraxpefihehlaleelectuale nLaboralorulS,C.AzurS,A, Timitoam

  : ocu4s4 ;

  .Ivc4c'4 so ashAT MIST-01/t2t2012

 • 7/22/2019 Agrement Azur vopsea

  15/15

  4. AnexeExtrds dih Pfocesul verbal al tedinlei dedeliberare agtupei specializatew, 172 din 27,01.2012

  La;edinla dedeliberare a Crupei specializatenr. 1 a par icipa unndtorii specialitti:- dr. ing. Ion SCORDALIU- Ing. Avran JURCA- Ing. Aurelian GRUIN- Ing. Felicia NICULESCUENACHEAnalizdnd documentalia rczentatdde firna S.C. AZUR S.A. Tiniloara, menbrii grupeispecializatea concluzionaturmdloarele:-produsele eliculogene lchidice ria 5041,5046,5050,5070 i 5080,abricatede S.C.AZURS.A. Timi,oara prezintd caracteristici bune deproteclie ti acoperire a suprqfelelor: putere de acoperire,tikp de uscare edus:- calilatea produselor esteverilicatd riguros, iar proces tehnologicestestrict respectat;- penlru oblinerea unor acopeliri clecalilale este mpoltatu sAfe rcspectateitele tehniceprecum$i instructiunile deaplicare aproduselor devopsire.Pe bazd analizei doc mehtaliei tehnicepusd la dispozilie deJirna S.C. AZUR S.A. Timisoara,precum ti a lezultarclor incercdrilor efectuate asupraproduselor pelic logene alchidice seria 5014,5046, 5050, 5070 $i 5080 produ.rede Jirna S.C. AZUR S.A. Timi$oarase ptopune aprobareaAgrementului Tehn[c 00lST-04/125-2012pentnt Ptu.luse alchidice AZUR sefia 5044, 5046, 5050, 5070Si5080 valabilpdnd la 15.02.2015.Dupd aceastiidatdprelungirea ralabilildlii agre lentului tehhic se vaface in conformitate cu legislalia in vigoare.

  Dosarul ehnh al agrementului ehnicnL 0015T-04/125-2012,on(inlihd 118depagini,facepa einlegrqntd din prezentul ogremenl tehnic.

  . Ropo orul grupci specializale nr:|ng. Alina T|RTEA

  Membrii grupei specializ.tte: dr. ing. Ion Scordaliulng. Avran JURCAIng.AurelianGRUINIng. Felicia NICrnccornetiaAEtui

  [lndiA

  9\, C rtr

  AT 0015T-01/t5-2012