actiune recuperare permis arma matei lucian vs dgpmb si zlotea ion sef serviciu aest

of 4 /4
l"ribunalul BucuresLi Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal Dornnului presedinte , Suhsettrnatul Matei l-uciarr, dorniciliat in Bucurresti, Str^ Gurii L.otruiili, Nr" Z5A, Sectr:r 5, prin prezenta forrnulez: CEREITE DE CI-IEMARE IN ]UDECATA A pdrdtitor: 1) Dineclia Generalf, de Polilie a Municipiultei Bmcurestfr, r.u sediul in Calea Victoriei nr. 19, Sector 3; 2) Zlotea Ion.o seful Serviciulur Arrne, Exploziui si Sr.ibstuntt: Periculoase din DGPMB, pe care va rog sa-l citati la domicil!{.il ta,.i l-rrofnsiflnal din Bucunesti, catrea victoriei l-9, sector 3, unde se afla sediui D[i[:'i'1ti, precurn a InSpCetAIgLUL_Gepe;al_al _PtIiIiei _[!p.fi41r11, {,,t L:i..:i]iili in Bucuresti, strad* Nlihai Vocia nr.6, sector 5, in calitate ri,* CHffiir4f{'$" }.N GARANITIE. pentru c;.r prin hot6rdrea pe care o veti pronunta sH *-lispuneti : 1) anulanea celor doua acte juridice cu titlul "Dispozii;ia dei ant-il;ire a autorlz6rii si retraqerii permisului de arrnS" ambele enrise cle cdtre parfrt* sr.rh numErul 3?-89971 din 10,09.20L2, cu obiect si temeiuri ;nirirJicr.r dif,:rite; 2) sa obligatti parata DGPMII sa-nri restituie permisul rje arma sr:r"ia LJ nr.001119, al carui titular sunt, ce mi -a fost retinut abuziv in dat;i cje 10.09.2012, la sediul DGPMB-SAESp; 3) sa obligerti pe parata DGPMB sa-mi prelungeasca viz;r del vaiahiiitate: a permisului cle arma seria B nr 001119; 4) sa obligati pe parata DGPMts, in s;r:lidar cu cornis{rrul sef'.il;(}I[:A ION, seful Serviciului Arme Explozivi si gubstante Fericuloase,, sa iri ar;hit.e despagubiri in cuantum r:gai cu prejurJiciurl rnaterial suferit cje mirre pcntrul depunerea contra cost, a armelor pe care le detin, la L:n arrnurier autcrizat, ca {.lrrnare a emiterii dispozitiei de anulare a autorizatiei si perrnrsuiui cJe arrna;

Upload: spr-diamantul

Post on 28-Nov-2015

183 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Actiune recuperare permis arma Matei Lucian vs DGPMB si Zlotea Ion sef serviciu AEST

TRANSCRIPT

Page 1: Actiune recuperare permis arma  Matei Lucian vs DGPMB si Zlotea Ion  sef serviciu AEST

l"ribunalul BucuresLiSectia de Contencios Administrativ si Fiscal

Dornnului presedinte

,

Suhsettrnatul Matei l-uciarr, dorniciliat in Bucurresti, Str^ Gurii L.otruiili, Nr" Z5A,Sectr:r 5, prin prezenta forrnulez:

CEREITE DE CI-IEMARE IN ]UDECATA

A pdrdtitor:

1) Dineclia Generalf, de Polilie a Municipiultei Bmcurestfr, r.usediul in Calea Victoriei nr. 19, Sector 3;

2) Zlotea Ion.o seful Serviciulur Arrne, Exploziui si Sr.ibstuntt:Periculoase din DGPMB, pe care va rog sa-l citati la domicil!{.il ta,.i l-rrofnsiflnaldin Bucunesti, catrea victoriei l-9, sector 3, unde se afla sediui D[i[:'i'1ti,

precurn a InSpCetAIgLUL_Gepe;al_al _PtIiIiei _[!p.fi41r11, {,,t L:i..:i]iili inBucuresti, strad* Nlihai Vocia nr.6, sector 5, in calitate ri,* CHffiir4f{'$" }.NGARANITIE.

pentru c;.r prin hot6rdrea pe care o veti pronunta sH *-lispuneti :

1) anulanea celor doua acte juridice cu titlul "Dispozii;ia dei ant-il;ire aautorlz6rii si retraqerii permisului de arrnS" ambele enrise cle cdtre parfrt* sr.rhnumErul 3?-89971 din 10,09.20L2, cu obiect si temeiuri ;nirirJicr.r dif,:rite;

2) sa obligatti parata DGPMII sa-nri restituie permisul rje arma sr:r"ia LJ

nr.001119, al carui titular sunt, ce mi -a fost retinut abuziv in dat;i cje10.09.2012, la sediul DGPMB-SAESp;

3) sa obligerti pe parata DGPMB sa-mi prelungeasca viz;r del vaiahiiitate:a permisului cle arma seria B nr 001119;

4) sa obligati pe parata DGPMts, in s;r:lidar cu cornis{rrul sef'.il;(}I[:AION, seful Serviciului Arme Explozivi si gubstante Fericuloase,, sa iri ar;hit.edespagubiri in cuantum r:gai cu prejurJiciurl rnaterial suferit cje mirre pcntruldepunerea contra cost, a armelor pe care le detin, la L:n arrnurier autcrizat, ca{.lrrnare a emiterii dispozitiei de anulare a autorizatiei si perrnrsuiui cJe arrna;

emilio
Highlight
Page 2: Actiune recuperare permis arma  Matei Lucian vs DGPMB si Zlotea Ion  sef serviciu AEST

5) sa obligati in solidar, pe parata DGPMB si pe cms sef Zlotea Ion,seful SAESP, sa-r'ni plateasca cheltuielile de judecata pe care le voi face cuacest proces;

Motive si argumente:

Frealabil, precizez ca am chennat pe IGPR^, in jucJecata, in temeiulaft.60 si unnratoarele Cocl Pnocedura Civila, in calitate de chenrat in garantle,intrucat IGPR nu a emis si nu a adus la qunostinta publica , din culpa proprie,actul juridic, pe care era obligat sa-l emita in temeiul prevedenilor art.26(1)din HG 130/2005.

Frin prima dispozitie a DGPMB nr, 3?"89921170.09.2012, s-a dispusnelegal anularea autorizdrii mele de a detine arme 9i muni[ii, invocdndu-seeronat, ca temel juridic , prevederlle art.45 alinl din Legea 29512AA4 pentruincblcarea art. 25 alin 1 din Legea 29512A04. Va invederez ca anulareadreptuiui de detinere al armelor se face, corect, in temeiul art.28-29 dinLegea 29512004 si nu in temeiul art.45 alinl din legea in cauz5.

Dispozitia in cauz5 este semnatS ilegal de cdtre un funclionar care nlreste nici reprezentantul legal al pdr6tei Directia GeneralS de Politie aMunicipiului Br.rcuregti, autoritate public5 competent5 sd ia mdsurile prevBzutein dispozilie, si nici organ de administrare al DGPMB asa cum rezulta dinprevederile art.209 coroborate cu aft.218 Cod Civil. Reprezentantul legal sl

"organ de adnrinistrare" al DGPMB este Directorul General al DGPMB si nuseful SAESP, dl ZLOTEA ION ian un act juriclic care nu este semnat cie un"organ de adn'lirristrare" al persoanei juridice DGPMB este un act afectat denulitate, ca act juridic emis de catre DGPMB, si avand in vetlcre si vatan'lareace mi-a provocai--o, din perspectiva art.2,18 Cod Civil.

Art. 2lB, - fi) Aatele juridice fdcute,oersaanei juridice, in limltele puterilor ce

i; orsr;;i; i* ai,iinistru'e ate'I

t-

I

1

le-au fost conierite, sunt actele',

l

Suptrimentar, evidentiez cE Dispozitia pe care solicit sa o anulati,reprezint5 un act jurldic, Fentru a se asigura legalitatea actului si pentru a seretine cd Dispozitia in cauzd reprezintd o manifestare de vointS a autoritEtiipublice competente , era obtigatorie, pe actul tn cauzd si contrasemndturaunui consilier jurldlc, sernndturd care nu exist5, A se vedea in acest sens,prevederile art.4 din l-egea 5l4l2AA3, incalcate prin lipsa senrnaturiiconsilierului juridic, pe dispozitia criticata.

l./iai mult, prin dispozitia administrativa criticata mi s-a inclilr:at si

dreptui meu constitufional, cu sediul in art. 31 (2") clin Corrstitutie, de a fiinformat corect de cdtre autorit5tile pubiice intrucat prin douE acteadministrative, av6nd acelagi nun'r6n de ordirre si aceeasi datH, enrise rJe

acelasi cms sef ZL.OTEA iOI{, s-a dispus diferit.

Page 3: Actiune recuperare permis arma  Matei Lucian vs DGPMB si Zlotea Ion  sef serviciu AEST

Prin eea,d€l:a_dOu:l_DLgpqzllie_lu-_a=e_laSj_numar, acee.Asi data, emisa deaeelas-L_funetiqnar ZLOTEA ION, s-a invocat incalcarea de subsemnatul aprevederilor art,59(1) lit.b) din l-egea 29512.004 si urmatoarele. Si aceastadispozitie va rog sa o anulati intrucat:

a) s-a emis de catre un functionar necompetent care nu erareprezentantul legal si organ de administrare al DGPMB;

b)nu poarta contrasenrnatura unui consilien juridlc, exigenta introdusaprin art.4 din Legea 514170A3;

c) fiind intocmita cu incalcai"ea art"209 si art.2trB din Codul Civil, esteautonrat intocmita s! cu incalcarea art.Z si art.3 din l-egea 36A120A2 careneprezinta o refiectare a principiului legaiitat!i, in legea speciala de politie;

d) a incalcat principiul securitatii raporturik:rr juridice, intrucat prin douadisprs7111i pur[and acelasi nr., aceeasi dath, avanci acelasi autor, se dispurre in

rnod diferit, eu fiind intr-o confuzie totalai,,., #,,,.*,--

Mai mult, cele doua Dispozitii cu acelasi nr dar cu obiect diferit suntintocmite cu incalcarea princrpuiui bunei creriinte intrucat nu din vina mea m-arn prezentat, cu aparenta intarziene, in data de 10.09.2t\12, la DGPMB -

SAESP ci datr:rita imprejurarii ca IGFR nu si-a respectat obliEatia legala de anespecta si aplica prevederile art. 25 (1) din Noi'mele de aplicare a Legii 295din 2004, norme aprobate prin HG i30/2005"

Fotrivit art.26(1) din Niorme, citez:" Titularii permiseior de arrnii tip A gi

tip B au obligatia de a se prezenta ia viza pernrisului rJe armd in perioadastabtlit5 de Insprectonaturl General al PCIlitiei Ronrane, in locurile indicate del

inspectoratele de poli[ie judefene si de Dir-ectia GerreraiS de i]olilir CI

N{unicipiului Bucuregti, ("..)".In lunnina acestui text rezulta ca eu ma putean: prezenta pcrt;r.ru

prelungirea vizei, in perioada stabilita d*' TGPR. In rnasur'J irr crlrc .lGPR.,,

culpabil, nu a emis si nu a adus la cunosfinta publica nicr o norma d*: st;,rl:ilirea perioadei de prezentare, a cetatenilor ir"':teresati. !a tlGPNtB, $-rririi.r"t.t

aplicarea vizei de prelungire a valabilitatii permisiri'11 6js arilja, nu inri esteirnputabil mie ca rn-a s fi prezentat cu intarziere la DGPMB",SAESP, ci IGPR,adica orctanului ier;rrhic superior si cr:nducator al DGPMB"

Lipsa normelor emise de catre IGPR, in aplicarea ari:.?_6(1) din tic130/2005, echivaleaza cu uri caz fr:rtuit si cu un nrotiry obi<lctiv pentru caresubsemnatul n:-ant prezentat la serviciul Arme in data 10.09,201.2, cu 6 zileintarzlere fata de data la care expir;: valabilitatea perniisului de arn'la(04.09"201"t).

in conditiile de mai sus, fr:nctionarul Zlotea Ion era obligaL, deprevetlerile art.2 art.3 din Lergea 350i2002 si sa constate, din oficiu, lipsa r1e

culpa a subsemnatului si irrcidenta in cauza, a prevederilor art. 2V dinNormele aprobate prin [-lG i30/2005, Pe cale de consecinta, dl Zlotea trom,trebuia sa dispuna, cu burra credinta, in temeiul art. 26(1) c.oroborat nuart.2V din norme, prelt.rngirea valabilitatii pr:rnrisului cie arma seria B nr.001119, al carui titular este subsernnatul"

Page 4: Actiune recuperare permis arma  Matei Lucian vs DGPMB si Zlotea Ion  sef serviciu AEST

$t,

tfl

tif,lrH

ii

Art,. 27. - Persoanele care fac dovada cu documertte autentice cH in perioadastabilitd pentru viza permisuh.ri de arm6 s-au aflat in imposibilitatea de a seprezenta la organul de poli[ie competent, din rnotive obiective, beneficiaz5 deacordarea ulterioarb a vizei permisului de armb, dar nu mai tSrziu de 30 deziie de la data incetiril motivelor respective"

In ceea ce priveste pe functlonarul ZLOTEA lon, precizez l-am chematsi pe respectivul in judecata in exercitarea dreptului meu prevazut de art. 16

din Legea 55412AA4 a contenciosr"rlui adrninistrativ, potrivit caruia"

q C;r*/, t l*tit,, pre-ra*t" diprezenta tege pot fi formulate gi persoii- )

impotriva persoanei care a contribuit la elaborarea, entiterea sau fncheiereaactului ori, dupd caz, care se face vinovatd de refuzul de a rezalva cerereareferitoare la un drept subiectiv sau la un irtteres legitim, ciacd se solicitd plataunor despdgubiri pentru preludiciul cauzat ori pentru intdrziere. in cazul incare acfiunea se admite, persoana re.spectivd poate fi obligatd la plata

Va rog sa- incuvintati ca probe inscrisuri care dovedesc :

a) exrstenta si continutul celor doua dispozitii ernise de DGPMB

acelasi nr,/ cu obiect diferiUb) plangerea mea prealabila depusa la DGPMB sub nr. 23BZ

i 1.09.2012Depun prezenta in 4 exemplare"

Va rog sa judecati cererea de chemare in judecata si insubsemnatului.

In dreptart.1 iart.16 din Legea 55412404art.60 din urrnatoarele Cod Procedura Civilaart.209, art.21B Cod Civil,art" 26(1) si art.27 din normele aprobate prin HG l-30i2005

Cu stim5,reclamantMATEI LUCIAN

Domnului Pregedinte al Tribunalului Bucuresti Sectia a IXContencios Administrativ si Fiscal

sub

din

lipsa