achiziţii noi lista publicaţiilor noi iulie · pdf fileachiziţii noi lista publicaţiilor...

Click here to load reader

Post on 03-Sep-2019

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Achiziţii noi

  Lista publicaţiilor noi - iulie 2013

  1. Academicianul Jacotă Anatolie (1941-2000) : biobibliogr. / alcăt. Eugenia Cotenco ; red. Boris Gaina ; bibliogr. Tatiana Doibani ; Acad. de Şt iinţe a Moldovei, Secţ ia de Şt iinţe ale Naturii şi Vieţii, Inst. de

  Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Societatea Şt. a Geneticien ilor ş i Amelioratorilor din Moldova. -

  Chişinău : S.n., 2011. - 172 p. : fot.

  2. Academicianul Simion Toma - cavaler al cunoaşterii şi dăruirii Acad. de Şt. a Moldovei, Consiliu l Naţ. pentru Acreditare ş i Atestare al RM, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelo r ; coord. ed. : Valeriu Canţer

  ; resp. ed. : Larisa Andronic, Aurelia Lupan - Chişinău : CE UASM, 2011. - 424 p. : fotogr. - ISBN 978-

  9975-64-210-1.

  3. Les Academies en Europe au XXI-e siecle . Vol. 2. [Contributions des academies] / Institut de France. -

  S.a. : S.n., S.a. - 153 p.

  4. Accesul la informaţ ie şi dreptul de autor / Asociaţ ia Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Catedra

  Biblioteconomie şi Asistenţa Informaţională a USM, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep.

  Moldova ; ed. îngrij. : L. Costin, M. Harjevschi ;. - Chişinău : UASM, 2010. - 130 p. - Bibliogr. : p. 87-96

  (93 t it.). - ISBN 978-9975-64-197-5.

  5. Al Doilea Război Mondial : memorie şi istorie în Estul şi Vestul Europei / Diana Dumitru, Igor Caşu, Andrei Cuşco, ... - Chişinău : Cartier, 2012. - 331 p. - (Cart ier istoric). - ISBN 978-9975-79-803-7.

  6. Amintiri despre Iachim Sergheevici Grosul = Воспоминания о Якиме Сергеевиче Гросуле. - Chişinău : Combinatul Poligrafic, 2013. - 321 p. : fot. - ISBN 978-9975-4411-8-6.

  7. Andrieş , Serafim. Agrochimia elementelor nutrit ive. Ferilitatea şi ecologia solurilor / Serafim Andrieş ; Acad. de Şt. a Moldovei ; Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo". - Chişinău

  : Pontos, 2011. - 223 p., [4] f. il. co lor. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-51-203-9.

  8. Angheli, Todur. Dicţ ionar român-găgăuz / Todur Angheli. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 723 p. -

  Bibliogr. : p. 22 (22 t it.). - ISBN 978-9975-53-200-6.

  9. ANTEM. Bunele practici de integrare lingvistică a minorităţilor naţionale 2009-2010 / OSCE. - Chişinău :

  S.n., S.a. - 32 p. : il.

  10. Armonizarea cadrulu i normat iv al Republicii Moldova la dreptul european în domeniu l valorificării

  durabile şi managementului resurselr de apă / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu, ... ; coord. şi red.

  şt. : Ion Guceac ; Acad. de Şt. a Moldovei, Univ. - Chişinău : CEP USM, 2010. - 367 p. - Bibliogr. la

  sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-054-1.

  11. Armonizarea învăţământului ingineresc la rigorile Procesului Bologna / elab. de : Petru Todos, Andrei Chiciuc, Valentin Amariei, ... ; coord. : Ion Bostan. - Chişinău : U.T.M., 2005. - 99 p.

  12. "Armonizarea legislaţiei naţionale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene : realizări şi perspective", conf. şt. studenţeasca

  Armonizarea legislaţ iei naţionale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene : realizări şi

  perspective" : conf. şt. studenţească, Ch işinău, 30 noiemb. 2012 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac.

  Drept. - Chişinău : Grafema Libris, 2012. - 163 p. - ISBN 978-9975-52-141-3.

  13. Arsenii, Sofia. "Colacul salvator" pentru BAC la Istoria Românilor ş i Universală, 2013 / Sofia Arsenii. - Chişinău : S.n., 2013. - 177 p. : hărţ i. - Bibliogr. : p . 176-177 (36 tit.). - ISBN 978-9975-4442-5-5.

  14. Arthur, Kay. Avraam - exploratorul curajos / Kay Arthur, Janna Arndt. - Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului, 2013. - 198, [1] p. : il. - (Studii biblice "Descoperă tu însuţi"). - ISBN 978-606-8114-75-0.

  15. Arthur, Kay. God, are you there? / Kay Arthur. - S.l. : Harvest House Publishers, 2006. - 253, [2] p. - ISBN 0-7369-1828-0.

 • 16. Arthur, Kay. Sens interzis, Iona! / Kay Arthur, Scoti Domeij. - Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului, 2005. - 97 p. - (Studii bib lice pentru copii). - ISBN 973-7747-13-6.

  17. Arthur, Kay. Wrong way, Jonah! / Kay Arthur, Janna Arndt, Scoti Domeij. - S.l. : Harvest House Publishers, 2009. - 127 p. : il. - (Inductive bible studies). - ISBN 978-0-7369-2818-9.

  18. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp, 1991-2011 / aut.-alcăt. : Ludmila Costin ; red. st. : Ludmila Corghenci. - Chişinău : ABRM, 2012. - 68 p.

  19. Baciu, Gheorghe. Curs de medicină legală : (pentru facultăţile de drept) / Gheorghe Baciu ; Univ. de Studii Europene. - Chişinău : s.n., 2013. - 302 p. - Bibliogr. : p. 294-297. - ISBN 978-8875-100-81-6.

  20. Baciu, Gheorghe. Evoluţia medicinei legale pe plaiul basarabean / Gheorghe Baciu. - Chişinău : S.n., 2013. - 307 p. : fot. - Bib liogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-53-210-5.

  21. Baciu, Gheorghe. Profesorii universitari, absolven ţi ai USMF "Nicolae Testemiţanu" / Gheorghe Baciu ; red. Sofia Tiron. - Chişinău : Reclama, 2012. - 295 p. : fotogr. - Bibliogr. : p. 286. - ISBN 978-9975-4337-

  9-2.

  22. Bahnaru, Vasile. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia / Vasile Bahnaru ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Filo logie. - Iaşi : Principes Edit, 2011. - 384 p. - ISBN 978-606-523-155-9.

  23. Baltag, Dumit ru. Teoria generală a dreptului : curs univ. : [pentru uzul studenţilor[ / Dumitru Baltag. - Ed. rev. şi actualizată. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 535 p. - Bibliogr. : p. 523-535 (275 tit.). -

  ISBN 978-9975-53-204-4.

  24. Barca, Vitalie. Că lăreţii stepelor : sarmaţ ii în spaţiul nord-pontic = Horsemen of the steppes / Vitalie Barca,

  Oleksandr Symonenko ; Muzeul Naţ. de Istorie a României, Inst. de Arheologie ş i Istoria Artei Clu j-

  Napoca, Centru l de Studii Militare Române. - Clu j-Napoca : MEGA, 2009. - 502 p. : il. - Bib liogr. : p. 481-

  502. - ISBN 978-606-543-027-3.

  25. Bâtu-Ichim, Florica. Poeme din Grădina Luminii / Florica Batu-Ich im. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 148 p. - ISBN 978-9975-53-209-9.

  26. Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia" (Galaţ i) : ghid trilingv (rom., engl. ş i franc.) / elab. : Letiţia Buruiană, Geta Eft imie, Camelia Toporaş , ... ; coord. : Zanfir Ilie. - Galaţi : Axis Libri, 2010. - 76 p. : il. - ISBN 978-

  606-92527-1-0.

  27. Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă : bibliogr. / alcăt. : Elena Crudu, Elena Turcin ; Bib l.

  Publica Raională "Alexandru Donici", Orhei. - Chişinău : Grafema Libris, 2013. - 108 p. : fot. - ISBN 978-

  9975-52-135-2.

  28. "Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ş tiinţei contemporane", conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Biotehnologia microbio logică - domeniu scientointensiv al ş tiinţei

  contemporane", Chiş inău, 6-8 iulie 2011 = Microbiologic biotechnology - the scientific intensive domain of

  modern knowledge / Acad. de Şt. a Moldovei, Secţia de Şt. ale Naturii şi Vieţ ii, Inst. de Microbio logie ş i

  Biotehnologie. - Chişinău : Elena-V.I., 2011. - 236 p. - Bib liogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-106-78-

  8.

  29. Borş , Anton. Breviar de maxime şi meditaţii / concept : Anton Borş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : Profesional Serv ice, 2012. - 282 p. - ISBN 978-9975-4399-2-3.

  30. Borza, Alexandru. Protecţiunea naturii = Nature protection / Alexandru Borza ; ed. îngrij. de Vasile Cristea, Franco Pedrotti. - Camerino : Universita degli Studi, 2005. - 375 p. : il. - (L'uomo e l'ambiente - 45). -

  Bibliogr. la sfârş itul art.

  31. Buculei, Toader. Prezenţe brailene în spiritualitatea românească : mic dicţ ionar enciclopedic / Toader

  Buculei. - Bră ila : Libertatea, 1993. - 264 p. : portr. - (Renaşterea Brăilei - opera cetăţenilor URBEI).

  32. Burdus, Eugen. Management : studii de caz, exerciţii, probleme, teste, grile de evaluare / Eugen Burdus. -

  Bucureşti : Ed. Economica, 2005. - 254, [1] p. - Bibliogr. : p. 255 (7 tit.). - ISBN 973-709-161-2.

 • 33. Burlacu, Alexandru. Texistente. Vol. 3. Umbra lui Ulysse / Alexandru Burlacu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Filo logie. - Chişinau : Profesional Service, 2012. - 280 p. - ISBN 978-9975-4319-9-6.

  34. Burlui, Vasile. Cercetarea ş tiinţifică , domeniul fundamental al vieţii universitare Apolloniene / Vasile Burlui, C. Gh. Marinescu, Pompiliu Comsa ; Univ. "Apollonia", Inst. de Crcetări "Acad. Ioan Haulica",

  Iaşi. - Iaşi : Samia, 2011. - 480 p. - ISBN 978-973-7783-57-8.

  35. Calamanciuc, Gheorghe. Donjuan de mucava : roman / Gheorghe Calamanciuc. - Chişinău : Ed ittera-Prim, 2011. - 230, [1] p. - ISBN 978-9975-53-022-4.

  36. Calamanciuc, Gheorghe. Donjuan în derivă : roman. Vol. 2 / Gheorghe Calamanciuc. - Chişinău : S.n., 2012. - 299 p. - ISBN 978-9975-53-172-6.

  37. Calendar Naţional 2013 / Valeria Matvei, Natalia-Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu, ... ; col. red. : Petru Soltan, ... ; Bib l. Naţ. a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2013. - 328 p. : portr. - Bibliogr. la sfârşitul art. -

  ISBN 978-9975-4368-9-2.

  38. Capcelea, Arcad ie. Managementul ecologic : fundamentarea teoretică şi evoluţia pa

View more