achiziţii noi lista publicaţiilor noi iulie...

of 20 /20
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - iulie 2013 1. Academicianul Jacotă Anatolie (1941-2000) : biobibliogr. / alcăt. Eugenia Cotenco ; red. Boris Gaina ; bibliogr. Tatiana Doibani ; Acad. de Şt iinţe a Moldovei, Secţia de Ştiinţ e ale Naturii şi Vieţ ii, Inst. de Genetică ş i Fiziologie a Plantelor, Societatea Şt. a Geneticienilor ş i Amelioratorilor din Moldova. - Chiş inău : S.n., 2011. - 172 p. : fot. 2. Academicianul Simion Toma - cavaler al cunoaşterii şi dăruirii Acad. de Şt. a Moldovei, Consiliul Naţ. pentru Acreditare ş i Atestare al RM, Inst. de Genetic ă ş i Fiziologie a Plantelor ; coord. ed. : Valeriu Canţ er ; resp. ed. : Larisa Andronic, Aurelia Lupan - Chiş inău : CE UASM, 2011. - 424 p. : fotogr. - ISBN 978- 9975-64-210-1. 3. Les Academies en Europe au XXI-e siecle . Vol. 2. [Contributions des academies] / Institut de France. - S.a. : S.n., S.a. - 153 p. 4. Accesul la informaţie şi dreptul de autor / Asociaţ ia Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Catedra Biblioteconomie şi Asistenţa Informaţ ional ă a USM, Agenţ ia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova ; ed. îngrij. : L. Costin, M. Harjevschi ;. - Chiş inău : UASM, 2010. - 130 p. - Bibliogr. : p. 87-96 (93 tit.). - ISBN 978-9975-64-197-5. 5. Al Doilea Război Mondial : memorie şi istorie în Estul ş i Vestul Europei / Diana Dumitru, Igor Caşu, Andrei Cuşco, ... - Ch iş inău : Cartier, 2012. - 331 p. - (Cartier istoric). - ISBN 978-9975-79-803-7. 6. Amintiri despre Iachim Sergheevici Grosul = Воспоминания о Якиме Сергеевиче Гросуле. - Chiş inău : Combinatul Poligrafic, 2013. - 321 p. : fot. - ISBN 978-9975-4411-8-6. 7. Andrieş , Serafim. Agrochimia elementelor nutritive. Ferilitatea ş i ecologia solurilor / Serafim Andrie ş ; Acad. de Şt. a Moldovei ; Inst. de Pedologie, Agrochimie ş i Protecţ ie a Solului "Nicolae Dimo". - Chi ş inău : Pontos, 2011. - 223 p., [4] f. il. color. - Bibliogr. la sfârş itul art. - ISBN 978-9975-51-203-9. 8. Angheli, Todur. Dicţ ionar român-găuz / Todur Angheli. - Ch iş inău : Tipografia Centrală, 2013. - 723 p. - Bibliogr. : p. 22 (22 tit.). - ISBN 978-9975-53-200-6. 9. ANTEM. Bunele practici de integrare lingvistic ă a minorităţilor naţionale 2009-2010 / OSCE. - Chiş inău : S.n., S.a. - 32 p. : il. 10. Armonizarea cadrului normativ al Republicii Moldova la dreptul european în domeniul valorificării durabile ş i managementului resurselr de ap ă / Gheorghe Duca, Ion Guc eac, Maria Sandu, ... ; coord. şi red. şt. : Ion Guceac ; Acad. de Şt. a Moldovei, Univ. - Chiş inău : CEP USM, 2010. - 367 p. - Bibliogr. la sfârş itul art. - ISBN 978-9975-71-054-1. 11. Armonizarea î nvăţăm ântului ingineresc la rigorile Procesului Bologna / elab. de : Petru Todos, Andrei Chiciuc, Valentin Amariei, ... ; coord. : Ion Bostan. - Chiş inău : U.T.M., 2005. - 99 p. 12. "Armonizarea legislaţiei naţ ionale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene : realizări şi perspective", conf. şt. studenţ easca Armonizarea legislaţiei naţ ionale a Republicii Moldova cu polit icile Uniunii Europene : realizări şi perspective" : conf. şt. studenţeasc ă, Ch i ş inău, 30 noiemb. 2012 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. Drept. - Chi ş inău : Grafema Libris, 2012. - 163 p. - ISBN 978-9975-52-141-3. 13. Arsenii, Sofia. "Colacul salv ator" pentru BAC la Istoria Românilor ş i Universal ă, 2013 / Sofia Arsenii. - Chiş inău : S.n., 2013. - 177 p. : hărţ i. - Bibliogr. : p. 176-177 (36 tit.). - ISBN 978-9975-4442-5-5. 14. Arthur, Kay. Avraam - exploratorul curajos / Kay Arthur, Janna Arndt. - Lugoj : Cunoaşterea Cuvâ ntului, 2013. - 198, [1] p. : il. - (Studii biblice "Descoperă tu î nsuţ i"). - ISBN 978-606-8114-75-0. 15. Arthur, Kay. God, are you there? / Kay Arthur. - S.l. : Harvest House Publishers, 2006. - 253, [2] p. - ISBN 0-7369-1828-0.

Upload: others

Post on 03-Sep-2019

53 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Achiziţii noi

Lista publicaţiilor noi - iulie 2013

1. Academicianul Jacotă Anatolie (1941-2000) : biobibliogr. / alcăt. Eugenia Cotenco ; red. Boris Gaina ;

bibliogr. Tatiana Doibani ; Acad. de Şt iinţe a Moldovei, Secţ ia de Şt iinţe ale Naturii şi Vieţii, Inst. de

Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Societatea Şt. a Geneticien ilor ş i Amelioratorilor din Moldova. -

Chişinău : S.n., 2011. - 172 p. : fot.

2. Academicianul Simion Toma - cavaler al cunoaşterii şi dăruirii Acad. de Şt. a Moldovei, Consiliu l Naţ.

pentru Acreditare ş i Atestare al RM, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelo r ; coord. ed. : Valeriu Canţer

; resp. ed. : Larisa Andronic, Aurelia Lupan - Chişinău : CE UASM, 2011. - 424 p. : fotogr. - ISBN 978-

9975-64-210-1.

3. Les Academies en Europe au XXI-e siecle . Vol. 2. [Contributions des academies] / Institut de France. -

S.a. : S.n., S.a. - 153 p.

4. Accesul la informaţ ie şi dreptul de autor / Asociaţ ia Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Catedra

Biblioteconomie şi Asistenţa Informaţională a USM, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep.

Moldova ; ed. îngrij. : L. Costin, M. Harjevschi ;. - Chişinău : UASM, 2010. - 130 p. - Bibliogr. : p. 87-96

(93 t it.). - ISBN 978-9975-64-197-5.

5. Al Doilea Război Mondial : memorie şi istorie în Estul şi Vestul Europei / Diana Dumitru, Igor Caşu,

Andrei Cuşco, ... - Chişinău : Cartier, 2012. - 331 p. - (Cart ier istoric). - ISBN 978-9975-79-803-7.

6. Amintiri despre Iachim Sergheevici Grosul = Воспоминания о Якиме Сергеевиче Гросуле. - Chişinău :

Combinatul Poligrafic, 2013. - 321 p. : fot. - ISBN 978-9975-4411-8-6.

7. Andrieş , Serafim. Agrochimia elementelor nutrit ive. Ferilitatea şi ecologia solurilor / Serafim Andrieş ;

Acad. de Şt. a Moldovei ; Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului "Nicolae Dimo". - Chişinău

: Pontos, 2011. - 223 p., [4] f. il. co lor. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-51-203-9.

8. Angheli, Todur. Dicţ ionar român-găgăuz / Todur Angheli. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 723 p. -

Bibliogr. : p. 22 (22 t it.). - ISBN 978-9975-53-200-6.

9. ANTEM. Bunele practici de integrare lingvistică a minorităţilor naţionale 2009-2010 / OSCE. - Chişinău :

S.n., S.a. - 32 p. : il.

10. Armonizarea cadrulu i normat iv al Republicii Moldova la dreptul european în domeniu l valorificării

durabile şi managementului resurselr de apă / Gheorghe Duca, Ion Guceac, Maria Sandu, ... ; coord. şi red.

şt. : Ion Guceac ; Acad. de Şt. a Moldovei, Univ. - Chişinău : CEP USM, 2010. - 367 p. - Bibliogr. la

sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-054-1.

11. Armonizarea învăţământului ingineresc la rigorile Procesului Bologna / elab. de : Petru Todos, Andrei

Chiciuc, Valentin Amariei, ... ; coord. : Ion Bostan. - Chişinău : U.T.M., 2005. - 99 p.

12. "Armonizarea legislaţiei naţionale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene : realizări şi

perspective", conf. şt. studenţeasca

Armonizarea legislaţ iei naţionale a Republicii Moldova cu politicile Uniunii Europene : realizări şi

perspective" : conf. şt. studenţească, Ch işinău, 30 noiemb. 2012 / Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac.

Drept. - Chişinău : Grafema Libris, 2012. - 163 p. - ISBN 978-9975-52-141-3.

13. Arsenii, Sofia. "Colacul salvator" pentru BAC la Istoria Românilor ş i Universală, 2013 / Sofia Arsenii. -

Chişinău : S.n., 2013. - 177 p. : hărţ i. - Bibliogr. : p . 176-177 (36 tit.). - ISBN 978-9975-4442-5-5.

14. Arthur, Kay. Avraam - exploratorul curajos / Kay Arthur, Janna Arndt. - Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului,

2013. - 198, [1] p. : il. - (Studii biblice "Descoperă tu însuţi"). - ISBN 978-606-8114-75-0.

15. Arthur, Kay. God, are you there? / Kay Arthur. - S.l. : Harvest House Publishers, 2006. - 253, [2] p. - ISBN

0-7369-1828-0.

16. Arthur, Kay. Sens interzis, Iona! / Kay Arthur, Scoti Domeij. - Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului, 2005. - 97

p. - (Studii bib lice pentru copii). - ISBN 973-7747-13-6.

17. Arthur, Kay. Wrong way, Jonah! / Kay Arthur, Janna Arndt, Scoti Domeij. - S.l. : Harvest House

Publishers, 2009. - 127 p. : il. - (Inductive bible studies). - ISBN 978-0-7369-2818-9.

18. Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova în timp, 1991-2011 / aut.-alcăt. : Ludmila Costin ; red. st.

: Ludmila Corghenci. - Chişinău : ABRM, 2012. - 68 p.

19. Baciu, Gheorghe. Curs de medicină legală : (pentru facultăţile de drept) / Gheorghe Baciu ; Univ. de Studii

Europene. - Chişinău : s.n., 2013. - 302 p. - Bibliogr. : p. 294-297. - ISBN 978-8875-100-81-6.

20. Baciu, Gheorghe. Evoluţia medicinei legale pe plaiul basarabean / Gheorghe Baciu. - Chişinău : S.n., 2013.

- 307 p. : fot. - Bib liogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-53-210-5.

21. Baciu, Gheorghe. Profesorii universitari, absolven ţi ai USMF "Nicolae Testemiţanu" / Gheorghe Baciu ;

red. Sofia Tiron. - Chişinău : Reclama, 2012. - 295 p. : fotogr. - Bibliogr. : p. 286. - ISBN 978-9975-4337-

9-2.

22. Bahnaru, Vasile. Ascensiunea în descensiune a limbii române în Basarabia / Vasile Bahnaru ; Acad. de Şt.

a Moldovei, Inst. de Filo logie. - Iaşi : Principes Edit, 2011. - 384 p. - ISBN 978-606-523-155-9.

23. Baltag, Dumit ru. Teoria generală a dreptului : curs univ. : [pentru uzul studenţilor[ / Dumitru Baltag. - Ed.

rev. şi actualizată. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 535 p. - Bibliogr. : p. 523-535 (275 tit.). -

ISBN 978-9975-53-204-4.

24. Barca, Vitalie. Că lăreţii stepelor : sarmaţ ii în spaţiul nord-pontic = Horsemen of the steppes / Vitalie Barca,

Oleksandr Symonenko ; Muzeul Naţ. de Istorie a României, Inst. de Arheologie ş i Istoria Artei Clu j-

Napoca, Centru l de Studii Militare Române. - Clu j-Napoca : MEGA, 2009. - 502 p. : il. - Bib liogr. : p. 481-

502. - ISBN 978-606-543-027-3.

25. Bâtu-Ichim, Florica. Poeme din Grădina Luminii / Florica Batu-Ich im. - Chişinău : Tipografia Centrală,

2013. - 148 p. - ISBN 978-9975-53-209-9.

26. Biblioteca Judeţeană "V. A. Urechia" (Galaţ i) : ghid trilingv (rom., engl. ş i franc.) / elab. : Letiţia Buruiană,

Geta Eft imie, Camelia Toporaş , ... ; coord. : Zanfir Ilie. - Galaţi : Axis Libri, 2010. - 76 p. : il. - ISBN 978-

606-92527-1-0.

27. Bibliotecile publice din raionul Orhei în presă : bibliogr. / alcăt. : Elena Crudu, Elena Turcin ; Bib l.

Publica Raională "Alexandru Donici", Orhei. - Chişinău : Grafema Libris, 2013. - 108 p. : fot. - ISBN 978-

9975-52-135-2.

28. "Biotehnologia microbiologică - domeniu scientointensiv al ş tiinţei contemporane", conf. şt. intern.

Conferinţa ştiinţifică internaţională "Biotehnologia microbio logică - domeniu scientointensiv al ş tiinţei

contemporane", Chiş inău, 6-8 iulie 2011 = Microbiologic biotechnology - the scientific intensive domain of

modern knowledge / Acad. de Şt. a Moldovei, Secţia de Şt. ale Naturii şi Vieţ ii, Inst. de Microbio logie ş i

Biotehnologie. - Chişinău : Elena-V.I., 2011. - 236 p. - Bib liogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-106-78-

8.

29. Borş , Anton. Breviar de maxime şi meditaţii / concept : Anton Borş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de

Filologie. - Chişinău : Profesional Serv ice, 2012. - 282 p. - ISBN 978-9975-4399-2-3.

30. Borza, Alexandru. Protecţiunea naturii = Nature protection / Alexandru Borza ; ed. îngrij. de Vasile Cristea,

Franco Pedrotti. - Camerino : Universita degli Studi, 2005. - 375 p. : il. - (L'uomo e l'ambiente - 45). -

Bibliogr. la sfârş itul art.

31. Buculei, Toader. Prezenţe brailene în spiritualitatea românească : mic dicţ ionar enciclopedic / Toader

Buculei. - Bră ila : Libertatea, 1993. - 264 p. : portr. - (Renaşterea Brăilei - opera cetăţenilor URBEI).

32. Burdus, Eugen. Management : studii de caz, exerciţii, probleme, teste, grile de evaluare / Eugen Burdus. -

Bucureşti : Ed. Economica, 2005. - 254, [1] p. - Bibliogr. : p. 255 (7 tit.). - ISBN 973-709-161-2.

33. Burlacu, Alexandru. Texistente. Vol. 3. Umbra lui Ulysse / Alexandru Burlacu ; Acad. de Şt. a Moldovei,

Inst. de Filo logie. - Chişinau : Profesional Service, 2012. - 280 p. - ISBN 978-9975-4319-9-6.

34. Burlui, Vasile. Cercetarea ş tiinţifică , domeniul fundamental al vieţii universitare Apolloniene / Vasile

Burlui, C. Gh. Marinescu, Pompiliu Comsa ; Univ. "Apollonia", Inst. de Crcetări "Acad. Ioan Haulica",

Iaşi. - Iaşi : Samia, 2011. - 480 p. - ISBN 978-973-7783-57-8.

35. Calamanciuc, Gheorghe. Donjuan de mucava : roman / Gheorghe Calamanciuc. - Chişinău : Ed ittera-Prim,

2011. - 230, [1] p. - ISBN 978-9975-53-022-4.

36. Calamanciuc, Gheorghe. Donjuan în derivă : roman. Vol. 2 / Gheorghe Calamanciuc. - Chişinău : S.n.,

2012. - 299 p. - ISBN 978-9975-53-172-6.

37. Calendar Naţional 2013 / Valeria Matvei, Natalia-Maria Şveţ, Madlena Puşcaşu, ... ; col. red. : Petru

Soltan, ... ; Bib l. Naţ. a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2013. - 328 p. : portr. - Bibliogr. la sfârşitul art. -

ISBN 978-9975-4368-9-2.

38. Capcelea, Arcad ie. Managementul ecologic : fundamentarea teoretică şi evoluţia paradigmelor / Arcadie

Capcelea, Valeriu Capcelea. - Chişinău : Şt iinţa, 2013. - 191p. - (Col. Management ecologic). - Bibliogr. :

p. 182-184. - ISBN 978-9975-67-835-3.

39. Cartea pescarului : ghid ilustrat / Marin Usatii, Ion Toderaş, Nicolae Şaptefraţi, Adrian Usatîi ; Acad. de

Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zoologie. - Chişinău : Şt iinţa, 2013. - 147, [1] p. : il. - Bib liogr. : p. 147. - ISBN

978-9975-67-754-7.

40. Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (cat. informat iv). Vol. 2. 2013 / Min. Dezvoltării

Regionale şi Construcţiilor a l Rep. Moldova, Inst. de Cercetări Şt. în Construcţii "Intercom" ; red.-coord. :

L. Cartofeanu. - Chişinău : Inconcom, 2013. - 152 p. - ISBN 978-9975-4447-1-2.

41. Cataranciuc, Sergiu. Grafuri d-convex simple ş i quasi-simple / Serg iu Cataranciuc, Nadejda Sur ; Univ. de

Stat din Moldova, Centrul de Educaţie şi Cercetare în Matematică ş i Informat ică al USM. - Chişinău : CEP

USM, 2009. - 199 p. - (Manuale ş i monografii; 7). - Bib liogr. : p. 191-199 (112 t it.). - ISBN 978-9975-70-

914-9.

42. Cauia, Alexandru. Ghid metodic priv ind elaborarea tezelor la ciclul I "licenţă" / Alexandru Cauia, Violeta

Melnic, Vitalie Gamurari ; Inst. de Stat de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. de Drept. - Chişinău : Grafema

Libris, 2013. - 28 p. - Aut. sunt indicaţi pe verso f. de t it. - ISBN 978-9975-52-139-0.

43. Cauia, Alexandru. Ghid metodic priv ind elaborarea tezelor la ciclu l II " masterat" / Alexandru Cauia,

Vio leta Melnic, Vitalie Gamurari ; Inst. de Stat de Relaţii Intern. d in Moldova, Fac. de Drept. - Chişinău :

Grafema Libris, 2013. - 30 p. - Bibliogr. : p. 28-30 (55 tit.). - ISBN 978-9975-52-140-6.

44. Cazacu-Ţigaie, Adriana. Modernitate şi tradiţionalism în creaţia poetică a lui Liv iu Deleanu / Cazacu

Adriana ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : Notograf Prim, 2011. - 181 p. - Bib liogr. : p. 170-181. -

ISBN 978-9975-4276-7-8.

45. Calinescu, Matei. Ionesco - rechershes identitaires Matei Calinescu ; trad. du roumain par Simona

Modreanu. - Paris : Oxus, 2005. - 348 p. - (Les etrangers de Paris. Col. Les roumaines de Paris). - ISBN 2-

84898-052-4.

46. Celac, Valentin. Leguminoase pentru boabe vechi ş i noi = Старые и новые зернобобовые / Valentin

Celac, Mihail Machidon ; Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor. -

Chişinău : Tipografia Centrală, 2012. - 64 p. : il. color. - ISBN 978-9975-53-149-8.

47. Cercetări de muzico logie . Vol. 2. compozitorului ş i p rof. Vasile Zagorschi : in memoriam / Min. Culturii

al Rep. Moldova, Uniunea Compozitorilor ş i Muzicologilor din Moldova ; alcăt. şi red. şt. Vladimir

Axioniv, ... - Chişinău : Cartea Moldovei, 2011. - 202, [2] p., [4] f. fot. : note. - ISBN 978-9975-60-192-4.

48. Cimpoi, Mihai. Mihai Eminescu : dicţionar enciclopedic / Mihai Cimpoi. - Chişinău : Gunivas, 2013. - 584

p. : fot., portr. - ISBN 978-9975-4260-3-9 (cartonat).

49. Ciorbă, Veaceslav. Biserica Ortodoxa din Basarabia şi Transnistria (1940-2010) / Veaceslav Ciorbă ; Asoc.

Naţ. a Tinerilor Istorici din Moldova - ANTIM. - Chişinău : Pontos, 2011. - 460 p. - (Monografii; IX). -

Bibliogr. : p. 290-320. - ISBN 978-9975-51-299-2.

50. Ciubucciu, Vlad. Ioan Ştefan Voievod : min iaturi istorice ş i arheologie lingvistică / Vlad Ciubucciu. -

Chişinău : Pontos, 2013. - 117, [1] p. - ISBN 978-9975-51-431-6.

51. Cojocaru, Gheorghe E. Ieş irea din URSS : Republica Moldova : dezbateri parlamentare (1990-1991) /

Gheorghe E. Cojocaru ; Acad. Română, Inst. de Ştiinţe Polit ice şi Relaţii Intern. ; Acad. de Ştiinţe a

Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. - Bucureşti : Ed. Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii

Internaţionale, 2012. - 537 p. - ISBN 978-973-7745-63-7.

52. Cojocaru, Nicolae. Nevoia de mărturisiri despre vremurile sub care ai trăit : (relatări despre an. 1940-2013)

/ Nico lae Cojocaru. - Chişinău : Sirius, 2013. - 516 p. : fot. - ISBN 978-9975-57-092-3.

53. Cojocaru, Vasile Gh . Instruire interactivă prin e-Learning : suport de curs pentru formarea continuă a

managerilor în educaţie ş i a cadrelor didactice elab. în tehnologia învăţăm. la distanţă / Vasile Gh.

Cojocaru, Valentina Cojicaru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 203 p. - Bib liogr. : p. 187-191 (96

tit.). - ISBN 978-9975-53-220-4.

54. Cojocaru, Vlad. Toponimia Văii mijlocii a Trotusului : dinamica structurilor toponimice / Vlad Cojocaru. -

Iaşi : Demiurg, 2005. - 144 p. - (Lingua; 23). - ISBN 973-8076-68-4.

55. Colac, Tudor. Sub semnul cinegeticii: istorie, mito logie, folclor / Tudor Colac. - Chişinău : Grafema Libris,

2005. - 192 p. - Bib liogr. : p. 185-187. - ISBN 9975-9864-1-2.

56. Colecţ ia Icoane basarabene din Muzeului Naţional de Artă al Moldovei : [album] / coord. : Svetlana

Pociumban ; Muzeul Naţional de Artă al Moldovei. - Chişinău : S.n., 2012. - 127 p. : il.

57. Comorile ascunse ale Moldovei : o Moldovă autentică necunoscută şi spectaculoasă : [album] / Adelina

Antoci, Adrian Tinica, Ana Ghirghilijiu, ... ; coord. : O. Sainciuc ; Banca Mondială . - s.l. : s.n., s.a. - 33 p. :

il. color. - ISBN 978-9975-9963-2-7.

58. Comunitatea ş tiinţifică a Republicii Moldova : ghid in formativ : ed. encicl. = Scientific community of the

Republic of Moldova / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice ; consult. : Gheorghe

Duca ; resp. de ed. : Constantin Manolache. - Chişinău : S.n., 2013. - 79 p. : fot.

59. Conferinţa naţională de mecanica solidelor, acustică şi vibraţii (CNMSAV)

A 37-a conferinţa naţională de mecanica solidelor, acustică şi vibraţii (CNMSAV), Chişinău, 6-8 iunie

2013. Vol. 1 / Acad. de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR), Acad. de Admin istrare Publică de pe lângă

Presedintele Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2013. - 178 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-

4241-3-4.

60. Constantin Gh. Marinescu în viziunea contemporanilor din ţară şi de peste hotare / coord. : Gheorghe

Buzatu, Victor Moraru, Ionel Pintilii, Viorel Enea. - Iaşi : Editura "SAMIA", 2011. - 350 p. : fot. - ISBN

978-973-7783-46-2.

61. Contribuţii ştiinţifice ale profesorilor Facultăţii Limbi ş i Literaturi Străine (1954-2004) : bib liogr. selectivă

/ Univ. de Stat "A. Russo, B-ca Şt iinţifică ; alcăt. : Maria Fotescu, Elena Scurtu, Natalia Apostol ; red. si

pref. : Elena Harconiţă. - Bălţ i : B-ca Şt iinţifică, 2004. - 322 p. - ISBN 9975-931-45-6.

62. Corbu, Daniel. Viaţa de fiecare zi la Iaşi pe vremea lui Daniel Corbu povestită de el însuşi : (poeme) /

Daniel Corbu. - Iaşi : Feed Back, 2010. - 212 p. - ISBN 979-606-92514-2-3.

63. Corbul, Vint ilă . Căderea Constantinopolelui : roman. Vol. 1 / Vintilă Corbul. - Ed. compl., după

manuscrisul original. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 743, [9] p. - (Bib l. "Adevărul". 101 carti de

citit într-o viaţă). - ISBN 978-606-539-765-1.

64. Corbul, Vintilă. Căderea Constantinopolelui : roman. Vol. 2 / Vintilă Corbul. - Ed. coml., după manuscrisul

original. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 460, [4] p. - (Bibl. "Adevărul". 101 cărţ i de citit într-o

viaţă). - ISBN 978-606-539-766-8.

65. Corobov, Roman. Climate change adaptation policies in the framework of sustainable environmental

management : an emphasis on countries in transition / Roman Corobov. - Chişinău : Eco-TIRAS, 2011. -

649 p. : il. - Ref. bibliogr. : p. 617-648. - ISBN 978-9975-66-233-8.

66. Cozari, Tudor. Atlas zoologic / Tudor Cozari ; Univ. de Stat din Tiraspol, Inst. de Zoologie al AŞM. -

Chişinău : Şt iinţa, 2013. - 123, [1] p. : il. co lor. - ISBN 978-9975-67-874-2.

67. Cozma, Artur. Republica Moldova - Consiliu l Europei : parteneriat pentru democrat izare (1990-2010) /

Artur Cozma. - Chişinău : Lumina, 2011. - 289 p. - Bibliogr. : p. 234-239. - ISBN 978-9975-65-267-4.

68. Cozma, Carmen. In deschisul filosofării morale romăneşti / Carmen Cozma. - Bucureşti : Ed itura Didactică

şi Pedagogică, 2008. - 166 p. - Bib liogr. : p. 159-166. - ISBN 978-973-30-1993-0.

69. Crîş maru, Valentin. Cadrul legislat iv internaţional şi naţional privind domeniul organis melor modificate

genetic (OMG) / Valentin Crîş maru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie. -

Chişinău : Complexul Ed itorial al IEFS, 2013. - 14 p.

70. Dabija, Nicolae. Poeme pentru totdeauna : [opera poetică] / Nicolae Dabija ; coord. Daniel Corbu ; pref.

Mihai Cimpoi ; postf. Theodor Codreanu ; bibliogr. Mihai Dolgan. - Iaşi : Principes Edit, 2011. - 632 p. :

fot. - (Col. Ediţ ii critice). - ISBN 978-606-523-166-5.

71. Dabija, Nicolae. Tema pentru acasă : roman / Nicolae Dabija. - Chişinău : Ed. pentru Literatură şi Artă,

2012. - 408 p. - ISBN 978-9975-4148-2-1.

72. Dediu, Ion I. Întroducere în ecologie / Ion I. Dediu. - Chişinău : Phoenix; , 2006. - 335 p. - Bib liogr. : p.

289- 332. - ISBN 978-9975-9934-4-9.

73. Dediu, Ion I. Tratat de ecologie teoretică : studiu monografic de sinteză = Fundamentals of theoretical

ecology / Ion. I. Dediu ; red. : Grigore Grigorescu. - Chişinău : Phoenix, 2007. - 558 p. - Bibliogr. : p. 519-

545. - ISBN 978-9975-9759-3-3.

74. Denisov, Emilia. Theoretische semantik : vorlesungskurs fur fremdsprachenfakultat der padagogischen

hochschulen / Emilia Denisov, Ninel Barbaros, Oleg Brigunet ; Staatliche Padagogische Univ. "Ion

Creanga", Lehrstuhl fur Deutsche Philologie. - Chişinău : S.n., 2013. - 118 p. - Bib liogr. la sfarsitul tem. -

ISBN 978-9975-80-710-4.

75. Didactica gimnas ticii : manual. Vol. 1. Teorie ş i metodică / Teodor I. Grimalschi, Efim M. Filipenco,

Victor F. Buftea, ... ; coord. ş t. : Teodor Grimalschi, Efim Filipenco ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi

Sport. - Ed. a -2a, modernizată. - Chişinău : USEFS, 2013. - 386 p. - Bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-

9975-4452-0-7.

76. Dolgan, Mihail. Eminescu : arta şi filozofia iubirii : (în baza epistolarului inedit ) : eseu / Mihail Dolgan ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : Profesional Service, 2012. - 124 p., [6] p il. -

ISBN 978-9975-4399-7-8.

77. Dulgheru, Valeriu. Academicianul Ion Bostan : biobibliografie / Valeriu Dulgheru, Elena Placinta, Ana

Rusu ; Univ. Tehnica a Moldovei. - Chişinău : Bons Offices, 2009. - 430 p. : il. - ISBN 978-9975-80-264-2.

78. Dumbrăveanu, Luminiţa. Eugen Doga. Muzica este prima şi ultima mea iubire / Lumin iţa Dumbrăveanu ;

foto : Pavel Balan, .. . - Chişinău : Prut Internaţional, 2012. - 296 p. : fotogr. - (Dialoguri la focul din vatră).

- ISBN 978-9975-54-044-5.

79. Durning, Alan Thein. How much is enough? : the Consumer Society an the future of the Earth / Alan Trein

Durning. - New York ; London : W. W. Norton & Company, 1992. - 200 p. - (The worldwatch

environmental alert series). - ISBN 0-393-30891-X.

80. Dutova, Laurentia. English microsystems in teaching vocabulary / Laurentiu Dutova ; "Ion Creanga" State

Pedagogical Univ. of Chisinau. - Chişinău : S.n., 2013. - 35 p. - Bibliogr. : p. 33 (9 t it.). - ISBN 978-9975-

4442-6-2.

81. Eftodiev, Eduard. Hernia de disc inferior lombară : defin iţie, etiopatogenie, clinică, diagnostic, indicaţ iile

tratamentului chirurgical : recomandare metodică / Eduard Eftodiev ; Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Neurochirurgie. - Chişinău : Bons Offices, 2013. - 23 p. : il. -

Bibliogr. : p. 22-23. - ISBN 978-9975-116-06-0.

82. Eftodiev, Eduard. Tratamentul chirurgical al herniei de disc lombare : metode de abordări (interlaminar,

interlaminar-interapofizar, laminectomie) : recomandare metodică / Eduard Eftodiev ; Univ. de Stat de

Medicina şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Neurochirurgie. - Chişinău : S.n., 2013. - 21 p. : il. -

Bibliogr. : p. 20-21. - ISBN 978-9975-116-07-7.

83. Enciclopedia Egiptului Antic / trad. din lb. engl. : Simona Laurian, Ramona Cardos. - Oradea : Aquila' 93,

2007. - 512 p. : il. color. - ISBN 978-973-714-170-5.

84. Episcop Marchel. Frumoasa, duruta noastră comoară / Ep iscop Marchel. - Chişinău : Tipografia Centra lă,

2013. - 153, [2] p. - ISBN 978-9975-53-205-1.

85. Friptuleac, Grigore. Medicina omului sănătos - direcţie prio ritară a asistenţei medicale : p rofesor

universitar Grigore Friptuleac la 70 de ani : [biob liogr.] / Univ. de Stat de Medicin ă şi Farmacie "Nicolae

Testemiţanu" ; red. Stela Chimacovschi. - Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 77 p. - (Savanţi-medici iluştri).

86. Galearschi, Vasile. Puncte cheie în t ratamentul ch irurg ical al tumorilor cerebrale. - Chişinău : Bons Offices,

2013. - 26 p.

87. Galearschi, Vasile. Ultrasonografia intraoperatorie în tratamentul chirurgical al tumorilor cerebrale :

recomandare metodică / Vasile Galearschi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico lae Testemiţanu",

Catedra Neurochirurg ie. - Chişinău : S.n., 2013. - 35 p. - Bibliogr. : p. 35 (19 tit.). - ISBN 978-9975-116-

09-1.

88. Galsworthy, John. Forsyte Saga : roman. Vol. 1. Proprietarul / John Galsworthy ; trad. ş i note : Henriette

Yvonne Stahl. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 366 [2] p. - (Bibl. "Adevărul". 101 cărţi de citit într-

o viaţă). - ISBN 978-606-539-944-0.

89. Galsworthy, John. Forsyte Saga : roman. Vol. 2. Vara tîrzie a unui Forsyte. - Incatuşaţi de lege / John

Galsworthy ; trad. ş i note : Henriette Yvonne Stahl. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 411, [5] p. -

(Bibl. "Adevărul". 101 cărţi de cit it într-o viaţă. - ISBN 978-606-539-945-7.

90. Galsworthy, John. Forsyte Saga : roman. Vol. 3. Deşteptare. - De închiriat / John Galsworthy ; trad. ş i note

: Henriette Yvonne Stahl. - Bucureşti : Adevărul Hold ing, 2012. - 363, [4] p. - (Bib l. "Adevărul". 101 că rţi

de citit într-o viaţă). - ISBN 978-606-539-946-4.

91. Gava, Radu. Ecologia miriapodelor d in pădurile Faget, Zavoi şi Trivale-Piteşti / Radu Gava. - Bucureşti :

Ed. Academiei Române, 2009. - 211 p. : il., tabl. - Bib liogr. : p. 203-211 (164 tit.). - ISBN 978-973-27-

1807-0.

92. Genesa : cum să devii prieten cu Dumnezeul cel cred incios : un studiu despre Avraam. - Lugoj :

Cunoaşterea Cuvântului, 2003. - 114, [4] p. - (Învăţătură peste învăţătură). - ISBN 973-85528-7-7.

93. Genesa : cum să-ţi păstrezi echilibrul când visele tale sunt spulberate : un studiu despre Iosif. - Lugoj :

S.n., 2005. - 119, [3] p. - (Învăţătură peste învăţătură). - ISBN 973-7747-11-9.

94. Ghid pentru susţinerea examenulu i de licenţă la d isciplina Drept internaţional / Constantin Lazăr, Violeta

Melnic, Alexandru Cau ia, ... ; Inst. de Stat de Relaţii Intern. d in Moldova. - Chişinău : Grafema Libris,

2013. - 400 p. - Bib liogr. : p. 397-400. - ISBN 978-9975-52-142-0.

95. Ghid priv ind focalizarea resurserlor disponibile în comunitate către nevoile beneficiaru lui probaţiunii /

Vlad imir Popa, Serg iu Mărgărint, Igor Dolea, Victor Zaharia. - Chişinău : Cartea Juridică, 2013. - 72 p. -

ISBN 978-9975-80-709-8.

96. Gînju, Stela. Activităţi investigaţional-practice de cunoaştere a naturii / Stela Gînju, Natalia Carabet,

Efrosinia Haheu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". - Chişinău : S.n., 2013. - 122 p. - Bib liogr. : p.

120-122 (21 tit.). - ISBN 978-9975-4442-4-8.

97. Goma, Paul. Din calidor : o copilărie basarabeană : roman / Paul Goma. - Ed. a 6-a. - Chişinău : Lumina,

2012. - 295, [1] p. - ISBN 978-9975-65-309-1.

98. Gottfried, Pau l Edward. After liberalism : mass democracy in the managerial state / Paul Edward Gottfried.

- Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2001. - 185, [1] p. - (New forum books). - ISBN 0-691-

05983-7.

99. Grama, Steliana. Memoria Sugativei : eseuri, art., p refeţe şi tablete despre teatru ş i lit. / Steliana Grama ;

concepţie, select. şi îngrig. : Claudia Slutu-Grama. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Chişinău : Atelier, 2013. -

372 p. : fot. - ISBN 978-9975-4465-0-1.

100. Grighel, Gheorghe. Sistem de utilizare a îngrăşămintelor în plantaţiile vitico le / Gh. Grighel, C. Dadu ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. - Chişinău :

Tipografia A.Ş.M., 2013. - 374 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-62-345-2.

101. Grigorovici, Radu. Criteria in life and science : essays, talks, letters / Radu Grigorovici. - Craiova : ALMA,

2011. - 160 p. : fot. - ISBN 978606-567-090-7.

102. Grosu, Aurel. Sincopa : diagnosticare ş i tratament / Aurel Grosu. - Chişinău : Universul, 2009. - 304 p. -

Bibliogr. la sfârş itul cap. - ISBN 978-9975-47-022-3.

103. Hanganu, Aurelia. Construcţii actanţiale predicative în limba română / Aurelia Hanganu ; Acad. de Şt. a

Moldovei, Inst. de Filo logie. - Chişinău : S.n., 2012. - 238, [1] p. - Bibliogr. : p. 209-239 (449 tit.). - ISBN

978-9975-4307-4-6.

104. Haulică, Ion. Sistemul nervos vegetativ : anatomie, fiziologie, fiziopatologie / I. Haulică. - Iaşi : Demiurg ;

Apollonia, 2011. - 576 p. - Bib liogr. : p. 561-576 (247 tit.). - ISBN 978-973-152-239-5.

105. Hawthorne, Nathaniel. Litera stacojie / Nathaniel Hawthorne ; trad. şi note : Alexandru Macovescu. -

Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 246, [10] p. - (Bib l. "Adevărul". 101 cărţ i de citit într-o viaţă). -

ISBN 978-606-644-029-5.

106. Hemoragiile digestive superioare non-variceale / Gh. Ghidirim, E. Cicala, E. Guţu, ... ; Acad. de Şt iinţe a

Moldovei, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Tipografia A.Ş.M.,

2009. - 464 p. : fot. - Bibliogr. : p. 450-464. - ISBN 978-9975-62-255-4.

107. Hennig, Jean-Luc. Apologia plagiatului / Jean-Luc Hennig ; trad. din lb. fr. şi note de Mădălin Roş ioru ;

pref. de Gabriel H. Decuble. - Bucureşti : Art, 2009. - 131 p. - (Demonul teoriei). - ISBN 978-973-124-

392-4.

108. Hotineanu, Eleonora. Bessarabie : la poesie en heritage : voyage au pays du temps recompose / Eleonora

Hotineanu. - Paris : L'Harmattan, 2013. - 296, [3] p. - (Crit iques litteraires). - Bibliogr. : p. 285-296. - ISBN

978-2-296-99818-6.

109. Impelluso, Lucia. Natura şi simbolurile sale : p lante, flo ri ş i animale / Lucia Impelluso. - Bucureşti :

Monitorul Oficial, 2009. - 382, [1] p. : il. - ISBN 978-973-567-681-0.

110. Indice de termeni : baza de date în dialectologie / Elena MInciuna, Vasile Pavel, Ecaterina Pleşca, ... ;

Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : Profesional Service, 2012. - 278 p. - ISBN 978-

9975-4399-1-6.

111. Informazione e competitivita : i supporti alle strategie d'impresa nei contesti instabili / a cura di Andrea

Bigozzi ; pref. di Emid io A. Tenaglia. - Milano : Franco Angeli, S.a. - 256 p. - Bib liogr. : p. 249-251. -

ISBN 88-464-0647-8.

112. Istoricul Vlad Mischevca la 50 de an i : b iobibliogr. / alcat., red. : Vl. Mischevca ; Inst. de Istorie, Stat şi

Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Elan-Poligraf, 2013. - 224, XXXII p. : fot. - ISBN 978-

9975-4078-8-5.

113. Instrucţiuni metodice privind evaluarea şi sporirea rezistenţei biotei solurilor în condiţiile intensifică rii

proceselor de degradare / Irina Senicovscaia, Calina Marinescu, Serafim Andrieş, ... ; Acad. de Şt. a

Moldovei, Inst. de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solu lui "Nico lae Dimo". - Chişinău : Pontos, 2012.

- 75 p. - Bib liogr. : p. 59-62 (42 tit.). - ISBN 978-9975-51-341-8.

114. Ion Stici, talent ş i vrednicie : biobibliogr. / alcăt. : Ion Buga, Victor Ladaniuc ; Fundaţia cultural-editorială

"Draghiştea", USMF "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Draghiş tea, 2013. - 140 p., [12] f. fot. - ISBN

978-9975-4459-1-7.

115. Joyce, James. Portret al art istului în tinereţe / James Joyce ; trad. ş i note : Corina Gaduita. - Bucureşti :

Adevărul Holding, 2012. - 246, [10] p. - (Bib l. "Adevărul". 101 cărţi de citit într-o viaţă). - ISBN 978-

606-644-023-3.

116. Krupenikov, Igori Arcadie. The Black Earth : ecological princip les for sustainable agriculture on

chernozem soils / I. A. Krupenikov, B. P. Boincean, D. Dent. - Dordrecht : Springer, 2011. - 143 p. -

(International year of planet Earth). - ISBN 978-94-997-0159-5.

117. Leahu, Nicolae. Aia : poeme Nico lae Leahu. - Chişinău : Cartier, 2010. - 142 p. - ISBN 978-9975-79-619-

4.

118. Leahu, Nicolae. Alungarea muzelor din cetate : poeme / Nicolae Leahu. - Chişinău : Cartier, 2011. - 39 p. -

(Rotonda). - ISBN 978-9975-79-725-2.

119. Leahu, Nicolae. Erotokrit ikon. Vol. 1 Fat-Frumos, fiu l pixu lui poem-lexicon Nicolae Leahu ; pref. de A.

Ciubotaru. - Chişinău : Cartier, 2011. - 143 p. - ISBN 978-9975-79-724-5.

120. Leaşco, Ion. Caplani / I. Leaşco, I. Iuraş , M. Smolin. - Chişinău : Bons Offices, 2007. - 280 p. : il., tabl. -

ISBN 978-9975-80-074-7.

121. Leaşco, Ion. Cobani : (schita isttorică) / Ion Leaşco, Ştefan Meşcă. - Chişinău : Tipografia Centrală , 2012. -

176 p. : fotogr. - ISBN 978-9975-53-094-1.

122. Leaşco, Ion. Raionul Ştefan Vodă : (schiţă istorică) / Ion Leaşco, Marina Smolina. - Chişinău : Pontos,

2009. - 360 p. : fot. - ISBN 978-9975-51-054-4.

123. Leaşco, Ion. Satul Sineşti la 475 de ani / Ion Leaşco. - Chişinău : Litera, 2005. - 154 p. : fotogr. - ISBN

9975-74-922-4.

124. Legământul : cunoaşterea legămintelor lui Dumnezeu. - Lugoj : Cunoaşterea Cuvântului, 2002. - 132, [4] p.

- (Invăţătură peste învăţătură). - ISBN 973-85528-0-X.

125. Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei : 5 ani de activitate : almanah / Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; red. :

Tamara Cristei. - Chişinău : S.n., 2013. - 47 p. : fot. - ISBN 978-9975-4454-9-8.

126. Localităţile Republicii Moldova : it inerar documentar-publicistic ilustrat. Vol. 10. P / Anatol Eremia,

Alexandru Ganenco, Tudor Iaşcenco, ... ; alcăt. : Victor Ladaniuc, Tudor Ţopa ; red. şef : Iurie Colesnic ;

Fundaţia ''Draghiştea''. - Chişinău : Draghiş tea, 2012. - 804 p. : fot. - ISBN 978-9975-4210-4-1.

127. Lopata, Maryan. The Deportations from the neighbouring Chernivtsy region (Ukraine) in 1944-1953 and

from the Bricheny, Oknitsa and Edinets regions (Moldova) in 1949-1951 / Maryan Lopata, Andrey

Mastyka, Marius Tarita. - Chişinău : S.n., 2013. - 176 p. : fot. - ISBN 978-9975-80-635-0.

128. "Lumea animală şi specia Homo sapiens", conf.

Lumea animală şi specia Homo sapiens : lucrările conferinţei tineretulu i studios, 16 noiembrie 2012 /

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală ; Asoc. de Educaţie şi Cultură pentru Activităţi în Aer

Liber. - Chişinău : Reclama, 2013. - 88 p.- Bibliogr. : p. 88. - ISBN 978-9975-4454-4-3.

129. Malaguzzi, Silvia . Mâncarea şi ritualul mesei / Silvia Malaguzzi. - Bucureşti : Monitorul Oficial, 2010. -

383, [1] p. : il. - (Dicţionare de artă). - ISBN 978-973-567-715-2.

130. Markov, Ihor. Ukrain ian labour migrat ion in Europe : findings of the complex research of the processes of

Ukrainean labour immigration : (the EU countries and Russian Federation. Ihor Markov, Oksana Ivankova-

Stetsyuk, Hryhoriy Seleshchuk ; edit by Ihor Markov ; Intern. - Lv iv : S.n., 2009. - 68, [4] p.

131. Marinescu, Constantin Gh. Quo vadis naţiunea ş i Uniunea Europeană? / Constantin Gh. Marinescu ; Univ.

"Appolonia" - Iaşi, Acad. Oamenilor de Şt iinţă d in România, Fil. Iaşi, Acad. Balcanică Intern. de Şt iinţă,

Cultură Liberă şi Dezvoltare Durabilă - Sofia, ... - Iaşi : Samia, 2013. - 324, [2] p. - ISBN 978-973-7783-

86-8.

132. Marinică, Gheorghe. Apostolul se-ntoarce din surghiun : in memoriam Constantin Stere : lansată cu prilejul

inaugurării Muzeului Memorial Constantin ş i Ion Stere, 26 iun. 2010 / Gheorghe Marinică, Mircea Cosma ;

Societatea Cultural-Istorică "Mihai Viteazul". - Ed. a 3-a. - Ploieşti : Printeuro, 2010. - 296 p. : fot., portr. -

Bibliogr. : p. 290-296. - ISBN 973-98692-0-3.

133. Matei, Valeriu. Itinerar. O figură emblemat ică a culturii româneşti - Mihai Cimpoi : omagiu

academiciamului Mihai Cimpoi la 70 de ani / Valeriu Matei. - Chişinău : Mesagerul, 2012. - 32 p. : fot. -

ISBN 978-9975-95-07-7-6.

134. Mazur, Minodora. Lupusul eritematos sistematic : ghid esen ţial / Minodora Mazur ; Univ. de Stat de

Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Prut Internaţional, 2011. - 248 p., [8] fotogr.

color : il. - Bib liogr. : p. 211-230 (322 tit.). - ISBN 978-9975-54-022-3.

135. Mândâcanu, Virg il. Profesorul - maestru : (în contextul pregătirii iniţiale a cadrelor didactice) : monogr.

despre învăţământul pedagogic univ. / Virg il Mândâcanu. - Chişinău : Pontos, 2009. - 628 p. : il. -

Bibliogr. : p. 612-618 (147 t it.). - ISBN 978-9975-72-267-4.

136. Virgil Mândâcanu, doctor habilitat, profesor universitar : biobibliografie Univ. Ped. de Stat "Ion Creang ă",

Biblioteca ; alcăt. : Irina Cio rnaia, Ecaterina Scharlet - Chişinău : Tipografia Centrală, 2011. - 365 p. :

fotogr. - ISBN 978-9975-53-033-0.

137. Memorandum on scientific integrity : on standards for scientific research and a National Committee for

Scientific Integrity (NCSI) / ALLEA, European Federation of Nat ional Academies of Sciences and

Humanities. - Amsterdam : S.n., 2003. - 22 p.

138. Micu, Gabriel. Basarabia, România ş i geopolitica marilor puteri (1914-1947) / Gabriel Micu ; Asoc. Naţ. a

Tinerilor Istorici din Moldova - ANTIM. - Chişinău : Pontos, 2011. - 355 p. - (Monografii; 10). - Bibliogr.

: p. 331-345. - ISBN 978-9975-51-221-3.

139. Mindrigan, Vasile. Tehnici operaţionale în turis m : (note de curs) / V. Mindrigan, M. Onoi, S. Berzan. -

Chişinău : USEFS, 2013. - 172 p. - Bibliogr. : p. 164-167 (48 tit.). - ISBN 978-9975-4452-1-4.

140. Moldovan Science Towards the European Research Area : catalogue of research groups from Moldova /

Acad. of Science of Moldova ; coord. : Sergiu Porcescu, Lidia Romanciuc. - Chişinău : Centrul Proiecte

Internationale AŞM, 2013. - 158, [2] p. - ISBN 978-9975-4463-0-3.

141. Moldovanu, Dragoş. Teoria câmpurilor toponimice : (cu aplicaţie la câ mpul h idronimului Moldova) /

Dragoş Moldovanu ; Inst. de Filologie Română "A. Philippide" al Fil. Iaşi a Acad. Române, Dep. de

Toponimie. - Iaşi : Ed itura Univ. ''Alexandru Ioan Cuza'', 2010. - 448, [2] p. - Bibliogr. : p. 351-439. -

ISBN 978-973-703-627-8.

142. Montenegro in hte XXI Century - in the era of competitiveness / ed. by Momir Durovic. - Podgorica :

Grafo Bale, 2010. - 413 p. - (Montenegrian Acad. of Scioences and Arts. Special ed itions (monographies

and studies); Vol. 73, T. 1). - ISBN 978-86-7215-252-4.

143. Moraru, Anton. Ion Şeremet - profesor în pas cu timpul / Anton Moraru, Vladimir Carauş. - Chişinău :

Labirint, 2012. - 69 p. : fot. - ISBN 978-9975-943-74-6.

144. National report on the enforcement of intellectual property rights in the Republic of Moldova, 2012 / State

Agency on Intellectual Property of the Rep. of Moldova ; edit. : Ion Tiganas, Natalia Molgol. - Chişinău :

AGEPI, 2013. - 65 p. : il. - ISBN 978-9975-911-83-2.

145. Needleman, Jacob. Money and the meaning of life / Jacob Needleman. - New York ; London ; Toronto :

Currency Doubleday, 1991. - 321 p. - ISBN 0-385-26242-6.

146. Negru, Andrei. Determinator de plante din flora Republicii Moldova / Andrei Negru ; Acad. de Şt. a

Moldovei, Grădina Botanică (Inst.), Soc. de Botănică din Rep. Moldova. - Chişinău : Universul, 2007. -

391 p. : il. - Bib liogr. : p. 339-340 (36 tit.). - ISBN 978-9975-47-007-0.

147. Negru, Elena. "Cursul deosebit" al României şi supărarea Moscovei : disputa sovieto-română şi campaniile

propagandistice antiromâneşti din RSSM (1965-1989) : studiu ş i doc.. Vol. 1. (1965-1975) / Elena Negru,

Gheorghe Negru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat ş i Drept. - Chişinău : CEP USM, 2012.

- 616 p. - (Mişcarea naţională d intre Prut ş i Nistru). - ISBN 978-9975-71-341-2.

148. Norfo lk, Lawrence. Dicţionarul lui Lempriere / Lawrence Norfolk ; trad. din lb. engl. Rodica Ştefan . - Ed. a

2-a. - Bucureşti : Nemira, 2010. - 854 p. - ISBN 978-606-579-036-0.

149. Ochisor, Viorica. Chronic pericard ial diseases : guidelines / Viorica Ochisor, Valeriu Revenco ; State Univ.

of Medicine and Farmacy "Nicolae Testemitanu", Cardio logy Dep. of Internal Medicine. - Chisinau : CEP

Medicina, 2013. - 29 p. - Bibliogr. : p. 29 (6 tit.). - ISBN 978-9975-113-90-8.

150. Ochişor, Viorica. Patologia acută a pericardului : recomandare metodică / Viorica Ochişor, Valeriu

Revenco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nico lae Testemiţanu", Catedra Card iologie, Fac.

Rezidentiat şi Secundariat Clinic. - Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 30 p. - Bibliogr. : p. 30 (9 tit.).

151. Oman 2010-2011 / Ministry of Information Su ltanate of Oman. - S.l. : S.n., 2010. - 285 p. : il.

152. Omul de stat : [Boris Gamurari] = Государственник / aut. proiectului şi red.-şef : Serghei Evstratiev ; text

: Dmitrii Calac. - Chişinău : Universul, 2013. - 132, 139 p., [16] f. fot. - (Personalitatea ţării). - ISBN 978-

9975-47-071-1.

153. Ovdii, Maria. Hărţi digitale pentru Republica Moldova - tehnologii de realizare ş i utilizare : monografie =

Dig ital maps for the Republic of Moldova - technologies of creation and use : monograph / Maria Ovdii ;

Rep. Moldova, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2012. - 197 p . : hărţ i,

il. - Bib liogr. : p. 195-197 (55 t it.). - ISBN 978-9975-43-23-7-5.

154. 4 p ictori la Balcic : Ioana Crăciun-Dobrescu, George Mircea, Emanoil Mazilu, Simion Crăciun : [expoziţ ie,

iul. 2010] / text : Roxana Păsculescu. - Prahova : Tipo Concept, 2010. - 36 p. : il. - ISBN 978-973-0-08954-

7.

155. Patrimoniul cultural pentru un nou urbanism în Republica Moldova : programul reg ional "Iniţiativa de la

Kiev", Reabilitarea Pat rimoniului cultural al oraşelor istorice = Cultural heritage fo r new urbanity in

Moldova. - Chişinău : Pontos, 2011. - 25, [2] p. : il. - ISBN 978-9975-51-258-9.

156. Paladi, Tatiana. Sarpele : tratat cosmologic : mitologie, Moldova, ast rologie / Tatiana Paladi. - Chişinău :

Reclama, 2013. - 360 p. : il. - Bibliogr. : p. 354-357 (60 t it.). - ISBN 978-9975-4454-6-7.

157. Parpaut, Vlad imir. Clinica, d iagnosticul şi tratamentul endovascular al malformaţiilor arterovenoase

cerebrale : recomandare metodică / Vlad imir Parpaut ; Univ. de Stat de Medicinş şi Farmacie "Nicolae

Testemiţanu", Catedra Neurochirurgie. - Chişinău : S.n., 2013. - 34 p. : il. - Bib liogr. : p. 33-34 22 tit.). -

ISBN 978-9975-116-10-7.

158. Parpaut, Vladimir. Fistula carotido-cavenoasa. Clin ica, diagnosticul ş i tatamentul endovascular :

recomandare metodică / Vladimir Parpaut ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu",

Catedra Neurochirurgie. - Chişinău : S.n., 2013. - 31 p. : il. - Bibliogr. : p. 29-31 (34 t it.). - ISBN 978-9975-

116-05-3.

159. Pawljuc, Konstantin. Ne cunoaştem reciproc / Konstantin Pawljuc ; trad. : Ala Ivanov. - Berlin : s.n., 2009.

- 256 p. : il. - ISBN 978-9975-4035-0-4.

160. Pântea, Victor. Hepatita virală C acută : recomandări metodice / Victor Pântea, Lilia Cojuhari, Constantin

Spînu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Tes temiţanu", Catedra Boli Infecţ ioase FECMF. -

Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 67, [1] p. - Bib liogr. : p. 60-68 (127 tit.). - ISBN 978-9975-113-88-5.

161. Pânzari, Ala. Dansul norilor : versuri / A la Pânzari. - Chişinău : Bons Offices, 2013. - 118, [2] p. - ISBN

978-9975-80-702-9.

162. Pârlea-Conovali, Veronica. Destăinuiri de pe lumea cealaltă : (deportări, foamete, gulaguri, executări,

amintiri) / Veronica Pîrlea-Conovali. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 155 p. : fot. - ISBN 978-

9975-53-207-5.

163. Petrescu, Ion. Management social / Ion Petrescu. - Bucureşti : Expert, 2004. - 623 p. - Bibliogr. : p. 604-

615. - ISBN 973-618-019-0.

164. Petrescu, Ion. Managementul crizelor / Ion Petrescu. - Bucureşti : Expert, 2006. - 622 p. - Bib liogr. : p.

604-611. - ISBN 973-618-082-4.

165. Petrescu, Ion. Managementul mediului / Ion Petrescu. - Bucureşti : Expert, 2005. - 607 p. - Bibliogr. : p.

589-595. - ISBN 973-618-062-X .

166. Petrescu, Ion. Problemele cercetării în ş tiinţa managerială / Ion Petrescu. - Braşov : Lux Libris, 1999. - 342

p. - Bibliogr. : p. 337-342. - ISBN 973-9428-78-9.

167. Popa, Iulius. Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Arte. Facultatea de Psihologie şi Asistenţă Socială /

Iulius Popa ; Univ. de Stat "Alecu Russo" din Bălţ i. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 260 p. : fot.,

portr. - ISBN 978-9975-53-208-2.

168. Popescu, Mihai A. O v iaţă în demnitate : acad. Radu Grigorovici / Mihai A. Popescu. - Măgurele : INOE,

2011. - 45 p. : fotogr. - ISBN 978-973-88109-5-2.

169. Popescu, Nicu. Politica externă a Uniunii Europene ş i conflictele post-sovietice / Nicu Popescu ; trad. din

engl. de Alexandru Silcovan. - Chişinău : Cartier, 2013. - 223 p. - (Cart ier istoric). - ISBN 978-9975-79-

822-8.

170. ''Probleme actuale ale teoriei ş i practicii culturii fizice'', conf. ş t. intern. studenţească

Conferinţa ş tiinţifică internaţională studenţească "Probleme actuale ale teoriei ş i p racticii cu lturii

fizice", Ed. a 17-a, 16-17 mai 2013 : materialele / Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Acad. Olimpica

din Rep. Moldova ; col. red.: Sergiu Danai. - Chişinău : USEFS, 2013. - 673 p. - Bib liogr. la sfârşitul art. -

ISBN 978-9975-4452-8-3.

171. Procese de stratificare socială în Republica Moldova : particu larităţi şi tendinţe / Victor Mocanu, Vladimir

Blajco, Gheorghe Călcâ i, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi Ştiinţe Polit ice. -

Chişinău : Sirius, 2012. - 156 p. : il. - Bibliogr. la sfârş itul art. - ISBN 978-9975-57-053-4.

172. Profesorul Topală Ştefan - omul care face descoperiri de epocă : biobibliogr. / alcăt. : Tatiana Doibani,

Elena Negreţchi ; ed. îngrij. : Aurelia Hanganu ; coord. ş t. : Angela Timuş ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan", Gradina Botanică (Inst.). - Chişinău : Print-Caro, 2012. - 238 p. : fot. -

ISBN 978-9975-56-067-2.

173. "Profilaxia tulburărilor comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă",

conf. intern. şt.-practică a psihologilor

A IX-a conferinţa internaţională ştiinţifico-practică a psihologilor "Profilaxia tulburărilor

comportamentale la minori : inovaţii, provocări şi tendinţe în educaţia modernă", Chişinău, 24-25 mai 2013

/ Centrul de Diagnosticare şi Reabilitate "Armonie" al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret ş i Sport. -

Chişinău : Reclama, 2013. - 220 p. - Bib liogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4454-8-1.

174. Profilaxia ş i recuperarea sănătăţii elevilor d in şcolile Republicii Moldova : ghid metodologic / Acad. de Şt.

a Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Centrul de Cercetări Şt. în Domeniu l Educaţiei

Fizice şi Sportului, Catedra "Cultura fizică de recuperare". - Chişinău : USEFS, 2013. - 81 p. - (Proiect

instituţional "Tendinţe contemporane pentru menţinerea unui regim de viaţă sănătos, prin profilaxia şi

recuperarea deficienţelor aparatulu i locomotor la populaţia de virstă prin metode fizice"). - Bib liogr. : p.

37-40 (51 tit.). - ISBN 978-9975-4425-1-0.

175. Profilu l migraţ ional extins al Republicii Moldova 2005-2010 / elab. de : Maria Vremiş, Viorica

Graievschi,-Toartă, Eugenia Burdelnii, ... - Chişinău : Organizaţia Internaţională pentru Migratie (OIM),

2012. - 267 p. + 1 CD. - Ref. : p. 253-267.

176. Programul Cadru 7 al Comunităţ ii Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi

demonstrative (2007-2013) : [ghidu l aplicantului] / coord. : Severin Elena. - Chişinău : Ştiinţa, 2010. - 55 p.

- (Ghidul aplicantului din Republica Moldova). - ISBN 978-9975-67-738-7.

177. Proiectul Strategiei Naţionale privind zonele umede = Проект Национальной Стратегии по влажным

зонам / Alexei Andreev, Andrei Isac, Liliana Josan, ... - Chişinău : Elan-Poligraf, 2013. - 211 p. : il. - ISBN

978-9975-66-332-8.

178. ''Promovarea valorilo r naţionale prin limbă , literatură şi istorie'', conf. şt.

Promovarea valorilor naţionale prin limbă , literatură şi istorie : tez. conf. şt., Chiş inău, 13-14 noiem.

2012 / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chiş inău, Fac. de Filologie, Catedra de Limbă şi

Comunicare ; coord. ş t. : Gabriela Topor, Victor Damian. - Chişinău : S.n., 2012. - 180 p. - Bib liogr. : p.

179-180 (9 t it.). - ISBN 978-9975-4442-1-7.

179. Protecţia jurid ică a patrimoniu lui arheologic : culeg. de acte normative şi convenţii intertn. / coord. : Sergiu

Musteaţă. - Chişinău : Ruxanda, 2010. - 379 p. - ISBN 978-9975-51-133-9.

180. Publicaţii ale profesorilor şi cercetătorilo r U.T.M (1964-2009) : b ibliogr. / alcăt. : Ludmila Jarinova, Lilia

Popov, Elena Ţurcan ; ed. îngrij. de Zinaida Strătan ; Univ. Tehnica a Moldovei, Bib lioteca. - Ed. a 2-a,

rev. şi compl. - Chişinău : UTM, 2010. - 227 p. - ISBN 978-9975-45-133-8.

181. Puterea polit ică şi coeziunea socială în Republica Moldova din perspectiva integrarii europene / col. de red.

: V. Moraru, ... ; coord. şt. : A. Roşca ; resp. ed. : P. Vărzari ; AŞ a Moldovei, Inst. Integrare Europeană şi

Şt. Po lit ice. - Chişinău : Print-Caro, 2010. - 223 p. - ISBN 978-9975-9742-3-3.

182. Răileanu, Vitalie. În dialog cu Omul şi despre Om : (interviuri şi schiţe de portret) / Vitalie Răileanu ; ed.

îngrij. de L. Kulikovski ; Bibl. Municipală "B. P. Haşdeu", Fil. " Onisifor Ghibu. - Chişinău : Grafema

Libris, 2013. - 139 p. - ISBN 978-9975-52-143-7.

183. Raport naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2012 /

Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Rep. Moldova. - Chişinău : AGEPI, 2013. - 66 p. : il. -

ISBN 978-9975-911-81-8.

184. Reactivitatea cardiovasculară în insuficienţa cardiacă / M. Popovici, V. Cobeţ, N. Ciobanu, ... ; Inst. de

Card iologie. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2010. - 216 p. : il., diagr. - Ref. b ibliogr. la sfârş itul art. -

ISBN 978-9975-78-887-8.

185. Regulamentul circu laţiei rutiere = Правила дорожного движения. - Chişinău : "Adiabata", SRL, 2013. -

159 p., [11] f. il. - ISBN 978-9975-9595-0-6.

186. "Relaţia sărăcie - persoane în dificultate: aspecte psiho-sociale", conf. ş t.

Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională "Relaţia sărăcie - persoane în dificu ltate : aspecte

psiho-sociale", Chiş inău, 13-14 febr. 2013 : program / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din

Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Special. - Chişinău : S.n., 2013. - 179 p. - Bib liogr. la

sfârşitul art. - ISBN 978-9975-46-114-6.

187. Resurse electronice pentru ş tiinţa şi cercetare / alcăt. : Valentina Nastas, Univ. Tehnică a Moldovei,

Biblioteca. - Chişinău : UTM, 2009. - 44 p.

188. Rogac, Raia . Biblioteca "Onisifor Ghibu" : două decenii de istorie : monogr. / Raia Rogac, Ion Constantin ;

cuv. înainte de Lidia Kulikovski, Florin Rotaru. - Bucureşti : Biblioteca Bucureş tilor, 2012. - 432 p. : fot. -

Bibliogr. : p. 417-418. - ISBN 978-606-8337-25-8.

189. Roibu, Nicolae. Lumin i ş i umbre-n ceas de taină : (dialoguri, medalioane, eseuri) / Nicolae Roibu ; red.

Tatiana Chiriţă ; cop. Andrei Mudrea ; fotogr. Ion Dogaru. - Chişinău : s.n., 2005. - 411 p. - ISBN 9975-

9567-5-0.

190. Roşca, Iurie. Moldova - parte care a devenit întreg : despre Ideea Naţională ca forţă unificatoare =

Молдова - часть, которая стала целым / Iurie Rosca. - Chişinău : Prag-3, 2013. - 146, 146 p. - ISBN 978-

9975-77-200-6.

191. Roşca, Iurie. Notele unui optimist creştin : articole / Iurie Roşca. - Chişinău : Prag-3, 2012. - 56, 56 p. -

ISBN 978-9975-77-193-1.

192. Rujan, Adriana. Ghicitoarea în folcloru l românesc / Adriana Rujan. - Geamană : : Tiparg ;, 2011. - 224 p. -

Bibliogr. : p. 211-219. - ISBN 978-973-735-532-4.

193. Sandu, Ion. Aspecte moderne privind conservarea bunurilor culturale. Vol. 5. Identificarea materiale lor

picturale / Ion Sandu. - Iaşi : Performantica, 2007. - 778 p. : il. - Bib liogr. : p. 767-778 (119 tit.).

194. Savantul ş i profesorul Anton Moraru : biobibliografie / alcăt. : Raisa Vasilache ; coord. ş t. : Rodica Odineţ

; red. şt. Arina Krajdan ; red. b ibliogr. : Angela Timuş ; B-ca Ştiinţ. Centrală "Abdrei Lupan" a AŞM, Univ.

"Perspectiva-INI". - Chişinău : Labirint, 2012. - 240 p. : fot. - ISBN 978-9975-948-80-7.

195. Science and technology in Armenia : toward a knowledge-based economy / Committee on Science and

Technology in Armenia, National Research Council. - Washington : The National Academies Press, 2004. -

119 p. - ISBN 0-304-04278-7.

196. Schneider, Francisc. Cu Vant de Sud-Vest / Francisc Schneider. - Arad : "Vasile Gold is" University Press,

2006. - 102 p. - ISBN 973-664-149-X.

197. N. N. Semenov Institute of Chemical Physics, Rusian Academy of Sciences - Moscow : S.n., 2002. - 68

p. : fot.

198. Schimonah Irineu (Pânzaru). Te rog, nu intra în Biserică la fel ca în muzeu : [vol. de poezie relig ioasă] /

părintele Schimonah Irineu (Pânzaru). - Chişinău : ''Cu drag'' SRL, 2013. - 473, [7] p. - ISBN 978-9975-

4412-8-5.

199. Slutu-Soroceanu, Nina. Catedrala : (versuri lirice ş i sociale, epigrame, balade,ectenii, doine, romanţe) /

Nina Slutu-Soroceanu. - Chişinău : Tipografia Centrală , 2013. - 175 p. - ISBN 978-9975-53-217-4.

200. Smochină, Nich ita. Memorii / Nichita Smochină ; ed. îngrij. de Galin-Corin i Vlad. - Bucureşti : Ed.

Academiei Române, 2009. - 613 p. : portr. - ISBN 978-973-27-1856-8.

201. Soluţii informatice "e - Admin istrare" : ["Managementul documentelor", "Managentul petiţiilor",

'Managementul personalului', "Biblioteca electronică", "Raportări statistice"]. - Chişinău : S.n., S.a. - 22 p.

202. Stati, Vasile. Moldovenii din Ucraina : studiu istorico-geografic ş i etnodemografic = Молдовани Укра iни

/ Vasile Stati ; red. : Andrei Hropotinschi, Natalia Dorogan. - Chişinău : Tipografia Centrală , 2007. - 484 p.

: il. - ISBN 978-9975-78-517-4.

203. Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României. Orizonturi 2013-2020-2030 / Guvernul

României, Min. Mediululu i şi Dezvolt. Durabile. - Bucureşti : S.n., 2008. - 132 p. : il.

204. Şcoala şi biserică : parteneriat pentru educaţie : materialele seminarului metodologic republican din 6 sept.

2012 / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Mitropolia Chişinăulu i şi a Întregii Moldove ; coord. ş t. : Octavian

Mosin ; resp. de ed. : Angela Levinţa. - Chişinău : Cuvîntul-ABC, 2012. - 199 p. - Bibliogr. la sfârşitul

tem. - ISBN 978-9975-4377-0-7.

205. Sornicov, Petru. Moldova în anii celui de-al doilea război mondial / Petru Sornicov ; Asociaţia Istoricilo r ş i

Politologilor "Pro-Moldova". - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 396 p., [2] f. fot. - ISBN 978-9975-

53-179-5.

206. Şpac, Ion. Constantin Stere scriitorul, publicistul, politicianul, juristul, omul : biobib liografie -invitaţie la

lecturi şi invesţigatii / alcăt. : Ion Şpac ; red. H. Corbu ; ed. îngrij. de Aurelia Hanganu ; Acad. de Şt. a

Moldovei, B-ca Şt. Centrală "Andrei Lupan". - Chişinău : Tipografia Centrală, 2011. - 421 p. : fotogr. -

Bibliogr. : p. 419-420 (29 t it.). - ISBN 978-9975-78-987-5.

207. Tanasciuc, Olesea. Ghid privind migraţia legală a moldovenilor în Portugalia / Olesea Tanasciuc. -

Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 32 p. - ISBN 978-9975-125-13-0.

208. Tarlapan, Efim. Cu mâţa-n carte ... : antologia parodiei româneşti (de la începuturi până azi) / Efim

Tarlapan. - S.l. : Stadi Form, 2009. - 175 p. - ISBN 978-973-1850-42-9.

209. Tehnologie farmaceutică extemporală : (compendiu) / Eugen Diug, Tamara Polisciuc, Diana Guranda,

Rodica So lonari ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie " Nico lae Testemiţanu", Catedra Tehnologia

Medicamentelor. - Chişinău : Universul, 2013. - 159 p. - Bib liogr. : p. 159 (10 tit.). - ISBN 978-9975-47-

086-5.

210. Teorie economică . Vol. 2. Macroeconomie / coord. : Aurelia Tomşa ; Acad. de Studii Econ. din Moldova,

Catedra Teorie şi Politici Economice. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 329, [1] p. - Bib liogr. : p.

330 (25 t it.). - ISBN 978-9975-53-211-2.

211. Teorii şi experienţe în educaţia incluzivă : culeg. de art. / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Fac.

Psihologie ş i Psihopedagogie Specială, Catedra Psihopedagogie Specială ; coord. ş t : Aurelia Racu, Nicolae

Andronache. - Chişinău : Pontos, 2013. - 88 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-51-428-6.

212. Theodor Codreanu : bibliogr. critică / alcăt. Lina Codreanu ; ed. îngrij. de Lid ia Kulikovski ; Bib l.

Municipală " B. P. Hasdeu". - Chişinău : "Notograt Prim" , 2012. - 585 p. : fot., il. - ISBN 978-9975-4395-9-

6.

213. Tolstoi, Lev Nikolaev ici. Nuvele / Lev Nikolaevici Tolstoi ; trad. de Florin Molnar. - Bucureşti : Adevărul

Holding, 2012. - 445, [3] p. - (Bib l. "Adevărul". 101 cărţ i de cit it într-o viaţă). - ISBN 978-606-644-022-6.

214. Tomuleţ, Valentin. Basarabia în sistemul economic ş i polit ic al Imperiu lui Rus (1812-1868) : studii /

Valentin Tomuleţ. - Chişinău : Cartdidact, 2012. - 617, [2] p. : fotogr. - (Studium; 12). - ISBN 978-9975-

4365-2-6.

215. Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt în limba română / Liga Islamică şi Culturală d in România,

Fundaţia de Susţinere a Culturii şi Tradiţiilor Islamice în Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2013. - 680 p. -

ISBN 978-9975-9975-4-6.

216. 30 de întrebări de-acasă : [culegere de interviuri ale ziariştilor de la " Cuvântul"]. Vol. 2 / "Cuvântul" -

săptămânal regional independent ; concept Tudor Iaşcenco ; red. Elena Roman. - Chişinău : Tipografia

Centrală , 2011. - 225 p. : fotogr., portr. - ISBN 978-9975-9723-8-3.

217. 30 de întrebări de-acasă : [culegere de interviuri ale ziariştilor de la " Cuvântul"]. Vol. 3 / "Cuvântul" -

săptămanâl regional independent ; concept Tudor Iaşcenco ; red. Elena Roman. - Rezina : Tipografia

Centrală , 2013. - 243 p. : fot. - ISBN 978-9975-4469-1-4.

218. Turgheniev, Ivan Sergheevici. Povestirile unui vânător / Ivan Sergheevici Turgheniev ; trad. ş i note :

Denisa Fejes. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 393, [6] p. - (Bibl. "Adevărul". 101 cărt i de citit într-

o viaţă). - ISBN 978-606-644-027-1.

219. Ţopa, Tudor. Buţenii şi comoara sa / Tudor Ţopa. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 318 p. : fot. -

ISBN 978-9975-53-112-2.

220. Ţopa, Tudor. Omul acţiunii / Tudor Ţopa. - Chişinău : s.n., 2011. - 316 p.; fotogr. - ISBN 978-9975-78-

989-9.

221. Ţurcanu, Ion. Istoria istoriilo r mele / Ion Ţurcanu. - Chişinău : Cart ier, 2013. - 242 p. - (Cart ier istoric). -

ISBN 978-9975-79-821-1.

222. Uke, Alan. Buying America back : a real-deal blueprint for restoring american prosperity / Alan Uke. -

New York : SelectBooks, 2012. - 163 p. - ISBN 978-1-59079-230-8.

223. Larisa Ungureanu : popas în lumea cuvintelor : biobibliogr. / alcăt. : Larisa Ungureanu, Doina Spătaru ; ed.

îngrij. de Lid ia Kulikovski ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu", Fil. "Targovişte". - Chişinău : S.n., 2012. -

131 p. : fot. - (Calea ta spre cunoaştere!). - ISBN 978-9975-4431-1-1.

224. Universitatea de Studii Europene din Moldova: oportunităţi ş i perspective democrat ice = Увропейский

Университет Молдовы. - Chişinău : S.n., S.a. - 31 p. : fot.

225. Usatâi, Ludmila. Literatura română veche : manual-crestomaţie. Vol. 3 / Ludmila Usatâi, Adriana Cazacu-

Ţigaie ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Lit. Română şi Teorie Literară. - Chişinău :

CEP USM, 2013. - 363, [1] p. - Bibliogr. : p. 361-363. - ISBN 978-9975-71-351-1.

226. Vadim Tudor, Corneliu. Art ificii / Corneliu Vadim Tudor. - Bucureşti : Ed. Fundaţiei " România Mare",

2010. - 210 p. - ISBN 978-973-87949-6-2.

227. Vakulovski, Mihail. Bib lid ioteca : (istorie) / Mihail Va kulovski. - Bucureşti : Casa de pariuri literare, 2012.

- 291 p. - ISBN 978-606-8342-56-6.

228. Vasilcău, Traian. Inscripţii pe Etern : opere netăcute : în 9 vol.. Vol. 1 / Traian Vasilcău. - Chişinău :

Grafema Libris, 2012. - 716 p. - ISBN 978-9975-52-127-7.

229. Vasilcău, Traian. Inscripţii pe Etern : opere netăcute : în 9 vol.. Vol. 2 / Traian Vasilcău. - Chişinău :

Grafema Libris, 2012. - 630 p. - ISBN 978-9975-52-129-1.

230. Vasilcău, Traian. Inscripţii pe Etern : opere netăcute : în 9 vol.. Vol. 3 / Traian Vasilcău. - Chişinău :

Grafema Libris, 2012. - 628 p. - ISBN 978-9975-52-134-5.

231. Vasiliev, Boris. Stalin mi-a furat copilăria / Boris Vasiliev. - Chişinău : Baştina-RADOG, 2010. - 480 p. :

il., fotogr. - ISBN 978-9975-4154-1-5.

232. Vereen, Bob. Cum işi poate controla un bărbat gândurile, dorinţele ş i pasiunile? / Bob Vereen. - Lugoj :

Cunoaşterea Cuvântului, 2005. - 100, [2] p. - (Studii bib lice de 40 minute : un program de s tudiu de 6

săptămâni). - ISBN 973-7747-18-6.

233. Verejanu, Renata. Maxime şi cugetări : [din versurile Renatei Verejanu]. - Ed. necenzurată. - Chişinău :

Org. Mondială a Copiilor Talentaţi (OMCT), 2010. - 76 p. - (În lumea Renatei Verejanu). - ISBN 978-

9975-4130-6-0.

234. Vinificaţia primară : [man. pentru uzul studenţilor] / Emil Rusu. - Chişinău : "Continental Grup" S.R.L.,

2011. - 495, [1] p. - Bib liogr. : p. 492-495 (73 t it.). - ISBN 978-9975-4248-4-4.

235. Vîrlan, Mihail. Termotehnică / Mihail Vîrlan ; Acad. de Transporturi, Informat ică şi Comunicaţ ii. -

Chişinău : Tipografia A.Ş.M., 2013. - 93 p. - (Inginerie, Transport ş i Logistică). - Bibliogr. : p. 91 (9 tit.). -

ISBN 978-9975-4448-2-8.

236. Vlahuţă, Alexandru. Din trecutul nostru / A. Vlahuţă ; il. de Stoica. - Bucureşti : Semne, 2011. - 213, [2] p.

- (Scriitorii români). - ISBN 978-606-15-0053-6.

237. Volniţchi, Igor. Că lăul e nevinovat / Igor Volniţchi. - Chişinău : ULYSSE, 2013. - 160 p. - ISBN 978-

9975-4221-3-0.

238. Woolf, Virg inia. Doamna Dalloway. - Camera lui Jacob / Virginia Woolf ; trad. ş i note : Alexandru

Macovescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 346, [6] p. - (Bib l. "Adevărul". 101 cărţ i de citit într-o

viaţă). - ISBN 978-606-644-008-0.

239. Zanet, Todur. Gagauzluk : ku ltura, ruh, adetlar : gagauz folkloru / Todur Zanet ; bilim red. Huseyn

Ismayilov ; Moldova Bilimnar Akademiyasinin Filo logiya Institutu, Azebaycan Milli Bilimnar

Akademiyasinin Folklor Institutu. - Chişinău : Pontos, 2010. - 560 p. - Bib liogr. : p. 540-553. - ISBN 978-

9975-51-161-2.

240. Абельский, Залман-Лейб . Алтэр Рэбэ / Рэб Залман Абельский. - Chişinău : Pontos, 2011. - 391 с. -

ISBN 978-9975-51-280-0.

241. Антропология социальных перемен : сб. ст. : к 70 -летию Валерия Александровича Тишкова / РАН,

Ин-т Этнологии и Антропологии ; отв. ред. Эльза-Баир Гучинова, Галина Комарова. - Москва :

РОССПЭН, 2011. - 758 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-8243-1585-1.

242. Армянские народные сказки / сост. : Лианна Матевосян : худож. Е. Лешку. - Кишинев : Arc, 2012. -

156, [4] с., [11] л. ил. цв. - (Сказки народов СНГ). - ISBN 978-9975-61-666-9.

243. Арсене, И. А. Подвижные игры и эстафеты на уроках физической культуры : метод. пособие / И. А.

Арсене, В. И. Тэбырца ; Гос. Ун-т Физ. Воспитания и Спорта Респ. Молдова, Каф. Теория и

Методика Игр ГУФВС. - Кишинэу : Valinex, 2013. - 110 с. - Библиогр. : с. 109 (20 назв.). - ISBN 978-

9975-68-192-6.

244. Артур, Кей. Деньги и имущество : в поисках счастья : 40-минутный Библейский курс : учеб.

программа на 6 недель / Кей Артур, Дэвид Артур. - Lugoj : Cunoaşterea cuvântului, Б.г. - 100 с. - (40

минут изучения Библии. 6 недель изучения Библии без домашнего задания). - ISBN 978-1-5785-

6906-9.

245. Баешко, Лидия Сергеевна. Большая энциклопедия символов / Л. С. Баешко, А. Н. Гордиенко, А. Н.

Гордиенко ; по ред. О. В. Перзашкевича. - Москва : : Эксмо ;, 2010. - 302 с. : ил. - ISBN 978-5-699-

39224-7.

246. Болгарские народные сказки / сост. : Савелий Новаков ; худож. Елена Лешку, Катрин Беспалюк. -

Кишинев : Arc, 2012. - 160 с., [13] л. ил. цв. - (Сказки народов СНГ). - Библиогр. : с. 153-157. - ISBN

978-9975-61-715-4.

247. Большая энциклопедия оружия : самое полное современное изд. : более 6000 оружейных терминов

и понятий / Д. С. Бакал, И. А. Балашова, Ю. В. Букина, ... - Москва : Эксмо, 2009. - 606, [2] с. - ISBN

978-5-699-25613-6.

248. "Ботанические чтения", междунар. науч.-практ. конф.

Ботанические чтения : материалы 2-й междунар. науч.-практ. конф., Ишим, 11-12 мая, 2012 /

Ишимский Гос. Пед. Ин -т им. П. П. Ершова, Тюменское Отд-ние Рус. Ботан. О-ва ; отв. ред. Н. Н.

Никитина. - Ишим : Изд-во ИГПИ им. П. П. Ершова, 2012. - 140 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN

978-5-91307-190-3.

249. Бурда, Ра iса Iванiвна. Методика дослiдження адаптивноi стратегii чужорiдних видiв рослин в

урбанiзованому середовищi : монографiя / Раiса Iван iвна Бурда, Олекс iй Анатолiйович Iгнатюк. -

Ки iв : ЗАТ " Вiпол", 2011. - 111 с. - Бiблiогр. : с. 89-98. - ISBN 978-966-646-105-9.

250. Бытие . Ч. 3. Стать другом Всемогущего Бога : Жизнь Авраама / edit. Adrian Blajinschi ; transl. Nina

Vishenchuk. - Lugoj : Cunoasterea Cuvantului, 2011. - 114 c. - (От наставления к наставлению). - ISBN

978-606-8114-37-8.

251. Влайку, Ольга. Страницы истории скрипичного исполнительства и педагогики в Республике

Молдова / Влайку Ольга, Влайку Элла ; науч. ред. Циркунова Светлана ; Акад. Музыки, Театра и

Изобразит. Искусств. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 76 с. - Библиогр. : с . 47-56 (99 назв.). - ISBN 978-9975-

4431-8-0.

252. Гагаузские народные сказки / сост. : Виталий Сырф ; худож. Оксана Дьякону. - Кишинев : Arc, 2012.

- 158, [2] с., [13] л. ил. цв. - (Сказки народов СНГ). - ISBN 978-9975-61-708-6.

253. Генетически модифицированные источники пищи : оценка безопасности и контроль / И. Н. Аксюк,

О. В. Анисимова, Н. А. Кирпатовская, ... ; под ред. В. А. Тутельяна ; Рос. Акад. Мед. Наук. - Москва

: Изд-во РАМН, 2007. - 442, [2] с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-7901-0092-5.

254. ''Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья", междунар. науч. -

практ. конф.

Геоэкологические и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья : материалы 4-й

междунар. науч.-практ. конф., Тирасполь, 9-10 нояб. 2012 г. / Приднестр. Гос. Ун-т им. Т. Г.

Шевченко, Придестр. Отд-ние РАЕН, НИИ Биол. Исслед. ПГУ, ... ; отв. ред. : С. - Тирасполь : Изд-

во Приднестр. ун-та, 2012. - 364 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-4062-8-4.

255. Гетманов, Виктор Григорьевич. Метрология, стандартизация, сертификация для систем пищевой

промышленности : учеб. пособие для студентов вузов / В. Г. Гетманов. - Москва : ДеЛи принт, 2006.

- 181, [3] с. - Библиогр. : с. 176-180 (93 назв.). - ISBN 5-94343-124-1.

256. Годунов, Игорь Валентинович. Противодействие коррупции в государственной и муниципальной

службе : учеб. пособие для повышения квалификации гос. и муницип. служащих / И. В. Годунов, Б.

Б. Казак ; Рос. Акад. Образования ; Псковский Юрид. Ин-т ФСИН России. - Москва : Б.и., 2011. -

350 с. - ISBN 978-5-902-79-6.

257. "Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство", междунар. науч. конф.

Материалы международной научной конференции "Дендрология, цветоводство и садово -

парковое строительство", посвященной 200-летию Никитского ботанического сада, Ялта, Украина,

5-8 июня 2012 г.. Т. 2 = Матерiали м iжнародно i науково i конференцii "Дендрологiя, квiтникарство

та садово-паркове будiвництво", присвяченоi 300-рiччю Нiкiтського ботанiчного саду, Ялта, 5-8

червня 2012 р. / Нац. Акад. Агр. Наук Украины, Никит. Ботан. Сад. - Нац. - Ялта : б.и., 2012. - 193 с.

- Библиогр. в конце ст.

258. Деньги мира : [нац. валюты более 150 стран мира : изображения, история, способы защиты] / авт. -

сост. К. Я. Нежинский. - Москва : Эксмо, 2010. - 191 с. : ил. - ISBN 978-5-699-31729-5.

259. Дикий, Андрей. Евреи в России и в СССР / Андрей Дикий. - Москва : Алгоритм, 2010. - 317, [3] с. -

(Двести лет вместе). - ISBN 978-5-9265-0757-4.

260. Евдокимова, Ангелина Алексеевна. История стран Востока в новое время : учеб. пособие для

студентов вузов / А. А. Евдокимова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. - 345, [8] с. - (Высшее

образование). - Библиогр. в конце тем. - ISBN 978-5-222-18134-8.

261. Жабцев, Владимир Митрофанович. Портрет в европейской живописи / В. М. Жабцев. - Минск :

Харвест, 2010. - 128 с. : ил. - (Стили и жанры). - ISBN 978-985-16-8216-0.

262. Жученко, Александр Александрович. Адаптивная система селекции растений : (экол.-генет.

аспекты). Т. 1 = Adaptive system of plant selection / А. А. Жученко ; Рос. Акад. С.-Х. Акад. - Москва :

Агрорус, 2001. - 779 с. - ISBN 5-209-01170-4.

263. Жученко, Александр Александрович. Адаптивная система селекции растений : (экол.-генет.

аспекты). Т. 2 = Adaptive system of plant selection / А. А. Жученко ; Рос. Акад. С.-Х. Акад. - Москва :

Агрорус, 2001. - с. 785-1489. - Библиогр. : с. 1381-1425. - ISBN 5-209-01170-4.

264. Интродукция и селекция видов рода Thymus L. : (биология, экология и биохимия) : моногр. : учеб.

пособие для студентов вузов / С. П. Корсакова, В. Д. Работягов, М. И. Федорчук, В. Г. Федорчук ;

Херсон. Гос. Аграрный Ун-т. - Херсон : Айлант, 2012. - 238, [2] с. : ил. - Библиогр. : с. 216-239

(332 назв.). - ISBN 978-966-630-069-4.

265. Каталог растений Сахалинского ботанического сада ДВО РАН : 20 лет интродукции : справ.

пособие / под ред. В. М. Еремина ; Сахалин. Фил., РАН, Ботан. Сад -Ин-т, Дальневост. Отд-ние РАН.

- Южно-Сахалинск : СФ БСИ ДВО РАН, 2011. - 267 с., [12] л. ил. цв.

266. Квилинкова, Елизавета Николаевна. Традиционная духовная культура гагаузов : этнорегиональные

особенности : монография / Е. Н. Квилинкова ; Акад. Наук Респ. Молдова, Ин-т Культ. Наследия,

Ин-т Истории, Гос. и Права ; Инт Искусствовед., Этногр. и Фольклора им. К. Крапивы ; НАН

Беларуси ; пр. - Кишинев : Business- Elita, 2007. - 838 с. ил. - ISBN 978-8875-9606-6-3.

267. Кирпал, Сингх. Часы амброзии : беседы / Сант Кирпал Сингх. - Кишинэу : "Путь Духовности",

2013. - 362 с. - ISBN 978-9975-51-437-8.

268. Кондов, Василий Илич. Българска фонетика за българите в Молдова и Украйна / Васил Кондов. -

Кагул : Б.и., 2013. - 170 с. - ISBN 978-9975-4245-1-6.

269. Костаки, Георгий Игнатьевич. Демократические преобразования общества и власти в пере ходном

периоде / Георге Костаки, Вугар Новрузов ; под науч. ред. Ион. Гучак ; АН Молдовы, Ин -т

Истории, Гос-ва и Права. - Кишинэу : б.и., 2011. - 392 с. - Библиогр. : с. 372-392 (272 назв.). - ISBN

978-9975-78-967-7.

270. Крылатые латинские выражения : [4000 знаменитых фраз, изречений, устойчивых выражений от

великих авт. античности] / авт-сост. Ю. С. Цыбульник. - Москва : Эксмо, 2010. - 989 с. - Библиогр. :

с. 985-987. - ISBN 978-5-699-26474-2.

271. Ланг, Б.-А. Колбасные оболочки : натуральные, искусственные, синтетические / Б. -А. Ланг, Г.

Эффенбергер ; пер. с нем. яз. Е. А. Семеновой ; под науч. ред. В. Ю. Смурыгина. - Санкт-Петербург

: Профессия, 2009. - 244, [12] с., [19] л. ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-93913-185-8.

272. Лекарственные растения : золотой ус, алоэ, облепиха и др. целители / авт. -сост. Н. В. Белов. - Минск

: Харвест, 2010. - 639, [1] с. - (Карманная библиотека). - ISBN 978-985-13-9842-9.

273. Лоренц, Н. Ф. Орнамент всех времен и стилей / Н. Ф. Лоренц. - Москва : Эксмо, 2010. - 296 с. : ил. -

(Подарочные издания. Эксклюзив. Иллюстрированные энциклопедии). - ISBN 978-5-699-44219-5.

274. Лубченков, Юрий Николаевич. Сто великих полководцев Второй мировой / Ю. Н. Лубченков. -

Москва : Вече, 2010. - 476, [4] с. : портр. - (100 великих). - ISBN 978-5-9533-6176-8.

275. Малешкова, Анна. Бесарабски хроники. Т. 1 / Анна Мелешкова, Николай Куртев. - Кишинев : Б.и.,

2013. - 369 с., [2] л. карты. - Библиогр. : с . 368 (20 назв.). - ISBN 978-9975-4251-4-8.

276. Малешкова, Анна. Бесарабски хроники. Т. 2 / Анна Мелешкова, Николай Куртев. - Кишинев : Б.и.,

2013. - 345 с. - ISBN 978-9975-4251-5-5.

277. Мастера афоризма : мудрость и остроумие от Возрождения до наших дней / сост. Константин

Душенко. - Изд. 3-е, испр. - Москва : Эксмо, 2011. - 894, [2] с. - Библиогр. : с. 883-889. - ISBN 978-5-

699-18966-3.

278. Методология и приборная база фитомониторинга : учеб. пособие для студентов вузов / О. А.

Ильницкий, В. А. Ушкаренко, М. И. Федорчук, ... ; Херсон. Гос. Аграрный Ун-т. - Херсон : Айлант,

2012. - 123, [1] с. : ил. - Библиогр. : с . 110-117 (90 назв.). - ISBN 978-966-630-070-8.

279. Митрохович, Людмила Валерьевна. Лувр / Л. В. Митрохович. - Минск : Харвест, 2011. - 96 с. : ил. -

ISBN 978-985-16-9170-4.

280. Молдавские народные сказки / сост. : Тудор Колак ; худож. Оксана Дьякону. - Кишинев : Arc, 2012.

- 160 с., [14] л. ил. цв. - (Сказки народов СНГ). - Библиогр. : с. 156-158. - ISBN 978-9975-61-714-7.

281. Непомнящий, Николай Николаевич. Сто великих загадок природы / Н. Н. Непомнящий. - Москва :

Вече, 2008. - 476, [2] с. : ил. - (100 великих). - ISBN 978-9533-2114-3.

282. О'Коннел, Марк. Знаки и символы : иллюстр. энцикл. : [интерпретация знаков и символов в

мифологии, религии, искусстве на протяжении тысячелетий : более 1600 визуальных символов с

подробным науч. коммент. и классификацией] / Марк О'Коннел, Раджи Эйри. - Москва : Эксмо,

2008. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-699-22156-1.

283. "Охрана био-ноосферы. Эниология. Нетрадиционное растениеводство. Экология и медицина",

междунар. симпоз.

Материалы 21-го международного симпозиума "Охрана био-ноосферы. Эниология.

Нетрадиционное растениеводство. Экология и медицина", Алушта, 9 -16 сент. 2012 г. / Крым.

Междунар. Ин-т Нетрадиционного Растениеводства, Экологии и Здоровья ; Акад. Наук Украины,. -

Симферополь : КМИНРЭЗ, 2012. - 610 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-966-366-581-8.

284. Пармакли, Дмитрий Михайлович. Проблемы экономической устойчивости сельскохозяйственных

предприятий Республики Молдова : (моногр.) / Д. М. Пармакли, Л. П. Тодорич. - Комрат : Б.и.,

2013. - 207, [1] с. - Библиогр. : с. 172-176 (99 назв.). - ISBN 978-9975-4245-2-3.

285. Пармакли, Дмитрий Михайлович. Эффективность производства кукурузы : достижения, проблемы,

перспективы / Д. М. Пармакли, С. М. Пармакли. - Кишинэу : A.S.E.M., 2004. - 293 с. : ил. -

Библиогр. : с. 284-285 (19 назв.). - ISBN 9975-75-243-8.

286. Патон, Борис Евгеньевич. Международная ассоциация академий наук в 2006-2011 гг. : основные

итоги деятельности и дальнейшие перспективы / Борис Евгеньевич Патон ; МААН. - Киев : Б.и.,

2011. - 89 с.

287. Перельман, Яков. Знаете ли вы физику? / Яков Исидорович Перельман. - Москва : Центрполиграф,

2010. - 350, [2] с. : ил. - (Азбука науки для юных гениев). - ISBN 978-5-9524-4949-7.

288. Попа, Иоан. Румыны, Бессарабия и Приднестровье / Иоан Попа, Луиза Попа. - Кишинэу : Prut

International, 2010. - 268 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-9975-69-571-8.

289. Птицы России : мини-энцикл. - Вильнюс : Bestiary, 2012. - 96 с. : ил. - ISBN 978-609-456-044-6.

290. Родригес, Александр Мануэльевич. История стран Азии и Африки в новейшее время : учеб. для

вузов / А. М. Родригес. - Москва : Проспект, 2010. - 496 с. - ISBN 978-5-392-01261-9.

291. Российский Фонд Фундаментальных Исследований

Информационный бюллетень РФФИ № 20 : список инициативных научных, издательских и

региональных грантов РФФИ 2012 года / Рос. Фонд Фундаментальных Исследований ; гл. ред. В. Я.

Панченко. - Москва : МОЛНЕТ, 2012. - 369 с. - ISBN 978-5-990422-6-2.

292. Рыжов, Константин Владиславович. Сто великих имён Серебрянного века / К. Рыжов. - Москва :

Вече, 2011. - 429, [3] с. : портр. - (100 великих). - ISBN 978-5-9533-4869-0.

293. Слейтер, Стивен. Геральдика : иллюстр. энцикл. / Стивен Слейтер. - Изд. 2-е, перераб. и доп. -

Москва : Эксмо, 2008. - 264 с. : ил. - Библиогр. : с . 262-263. - ISBN 978-5-699-17805-6.

294. "Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур : традиции и перспективы",

междунар. науч.-практ. конф.

Современные тенденции в селекции и семеноводстве овощных культур : традиции и

перспективы : 3-я междунар. науч.-практ. конф. (8-9 авг. 2012 г.) : материалы докл., сообщ. / под

ред. В. Ф. Пивоварова ; Всерос. НИИ Селекции и Семеноводства Овощных Культур Ро. - Москва :

Изд-во ВНИИССОК, 2012. - 525, [3] с. - (125-летию со дня рождения Н. И. Вавилова посвящается). -

ISBN 978-5-901695-54-8.

295. Сохранность культурных ценностей и стихийные бедствия : междунар. сотрудничество с Б -кой

Акад. Наук СССР : прогр. симпоз., Ленинград, 24-28 сент. 1990 г. / Б-ка АН СССР, Б-ка Конгресса,

Ин-т Консервации Гетти, Ком. нем. друзей БАН. - S.l. : S.n., 1990. - 80 с.

296. 100 чудес природы : пер. с англ. / авт. текста : Нишат Фатима, Прадипта Саркар, Санкар Сридар ; гл.

ред. О. А. Давыдова. - Москва : Бертельсманн Медиа Москау, 2009. - 223, [1] с. : ил. - ISBN 978-0-

7495-5378-4.

297. Сто великих городов мира / сост. Н. А. Ионина. - Москва : Вече, 2009. - 477, [3] с. : ил. - (100

великих). - ISBN 978-5-9533-3852-3.

298. Сто великих дипломатов / авт.-сост. И. А. Мусский. - Москва : Вече, 2009. - 431, [1] с. : портр. - (100

великих). - ISBN 978-5-9533-3977-3.

299. Сто великих мыслителей / авт.-сост. И. А. Мусский. - Москва : Вече, 2009. - 428, [4] с. : портр. - (Сто

великих). - ISBN 978-5-9533-3976-6.

300. Сто великих чудес света / авт.-сост. Н. А. Ионина. - Москва : Вече, 2009. - 431 с. : ил. - (100

великих). - ISBN 978-5-9533-3946-9.

301. Стратан, Валентин Васильевич. Осознанные и неосознанные действия людей в условиях природных

аномалий и катастроф / В. В. Стратан. - Кишинев : б.и., 2010. - 46 с.

302. Стратан, Валентин Васильевич. Сборник статей за 2012 год. Кн. 2 / Валентин Васильевич Стратан. -

Кишинев : Б.и., 2012. - 189 с.

303. 1000 вопросов и ответов : детская иллюстированная энцикл. / сост. М. С. Ханова. - Москва : АСТ ;

Астрель, 2011. - 159, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-271-27761-0.

304. Тейлор, Деннис. Биология : в 3-х т.. Т. 1 / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут ; под ред. Р. Сопера ; пер. с

англ. Ю. Л. Амченкова, ... - Изд. 3-е. - Москва : Мир, 2010. - 454, [2] с. : ил. - (Лучший зарубежный

учебник). - ISBN 978-5-03-003826-1.

305. Тейлор, Деннис. Биология : в 3-х т.. Т. 2 / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут ; под ред. Р. Сопера ; пер. с

англ. Ю. Л. Амченкова, И. В. Еланской. - Изд. 3-е. - Москва : Мир, 2010. - 436 с. : ил. - (Лучший

зарубежный учебник). - ISBN 978-5-03-003827-8.

306. Тейлор, Деннис. Биология : в 3-х т.. Т. 3 / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут ; под ред. Р. Сопера ; пер. с

англ. Ю. Л. Амченкова, ... - Изд. 3-е. - Москва : Мир, 2010. - 451, [5] с. : ил. - (Лучший зарубежный

учебник). - ISBN 978-5-03-003828-5.

307. Темрин, Сергей. Налоговое планирование в Молдове / Сергей Темрин. - Кишинэу : Bons Offices,

2013. - 208 с. - (Б-ка журнала "Бухгалтерские и налоговые консультации"). - Библиогр. : с. 202-208. -

ISBN 978-9975-4320-1-6.

308. Туннельные компрессионно-ишемические моно- и мультиневропатии / А. А. Скоромец, Д. Г.

Герман, М. В. Ирецкая, Л. Л. Брандман. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. -

353, [7] с. : ил. - (Неврология. Б-ка врача-специалиста). - Библиогр. : с . 308-353 (725 назв.). - ISBN

978-5-9704-2366-0.

309. Украинские народные сказки / сост. : Наталия Зиневич ; худож. : Елена Лешку. - Кишинев : Arc,

2012. - 158, [2] с., [14] л. ил. цв.- (Сказки народов СНГ). - Библиогр. : с. 155-158. - ISBN 978-9975-

61-705-5.

310. Управление твердыми бытовыми муниципальными отходами / Регион. Экол. Центр Молдовы. -

Кишинев : б.и., 2012. - 51 с. : ил. цв.

311. Фредерик, Мэтью . 101 полезная идея для архитекторов = 101 things I learned in architecture school /

Мэтью Фредерик. - Санкт- Петербург : Питер, 2010. - 101 л. - ISBN 978-5-388-00292-1.

312. Хачатурян, Рафаел Павлович. Строже всех спроси с себя / Рафаел Павлович Хачатурян. - Кишинев :

Tipografia Centrala, 2009. - 349 с. : фотогр. - ISBN 978-9975-78-825-0.

313. Цыганские народные сказки / сост. : Ион Думиника ; худож. Лилия Погольша. - Кишинев : Arc,

2012. - 160 с., [13] л. ил. цв. - (Сказки народов СНГ). - Библиогр. : с . 154-157. - ISBN 978-9975-61-

711-6.

314. Цыганский, Роман Александрович. Физиология и патология животной клетки : учеб. пособие для

студентов вузов / Р. А. Цыганский. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. - 331, [4] с.

- (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр. : с. 329-330. - ISBN 978-5-8114-0870-

2.

315. Червенков, Николай Николаевич. Тараклии - 200 лет. Т. 1. (1813 - 1940) / Николай Червенков, Иван

Думиника ; Таракл. Гос. Ун-т им. Гр. Цамблак. - Кишинэу : Bons Offices, 2013. - 608 с. : ил. -

Библиогр. : с. 362-370. - ISBN 978-9975-4412-9-2.

316. Чернелев, В. Д. Истоки эстетики : научно-метод. пособие по курсам мастерата "Историческая

поэтика-II" "Духовная культура древних цивилизаций" / В. Д. Чернелев ; Молд. Гос. Ун-т, Филолог.

Факультет, Кафедра Русской Филологии. - Кишинев : б.и., 2011. - 120 с. : ил. - Библиогр. : с. 116-

120. - ISBN 978-9975-71-091-6.

317. Шереметьева, Татьяна Леонидовна. 100 величайших храмов и соборов мира, которые необходимо

увидеть / Т. Л. Шереметьева. - Минск : Харвест, 2011. - 239, [1] с. : ил. - ISBN 978-985-16-9225-1.

318. Шишов, Алексей Васильевич. Сто великих военачальников / А. В. Шишов. - Москва : Вече, 2009. -

430, [2] с. : ил., портр. - (100 великих). - ISBN 978-5-9533-3848-6.

319. Шишов, Алексей Васильевич. Сто великих полководцев Средневековья / А. В. Шишов. - Москва :

Вече, 2010. - 426, [6] с. : портр. - (100 великих). - ISBN 978-5-9533-4684-9.

320. Шультц, Патрисия. 1000 мест, которые стоит увидеть, прежде чем умрёшь : путеводитель вокруг

света / Патрисия Шультц. - Москва : АСТ ; Астрель, 2008. - 973, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-17-044929-

3.

321. Язбердиев, Алмаз Бердиевич. Избранные статьи : в 10-ти т.. Т. 1. Письменная культура и книжное

дело Туркменистана, Средней Азии и Ближнего Востока (доисламский период) / А. Язбердиев ; АН

Туркменистана, Центр. Науч. Б-ка. - Ашхабад : б.и., 2012. - 386 с. : ил.

322. Язбердиев, Алмаз Бердиевич . Избранные статьи : в 10-ти т.. Т. 2. Возникновение и распространение

книгопечатания в Туркменистане, Средней Азии и Ближнем Востоке / А. Язбердиев ; АН

Туркменистана, Центр. Науч. Б-ка. - Ашхабад : б. и., 2012. - 372 с. : ил.

323. Язбердиев, Алмаз Бердиевич. Избранные статьи : в 10-ти т.. Т. 3. История библиотек

Туркменистана, Средней Азии и Ближнего Востока (с VII в. до настоящего времени) / А. Язбердиев

; АН Туркменистана, Центр. Науч. Б-ка. - Ашхабад : Б.и., 2012. - 314 с. : ил.