accidentul - cdn4. - mihail sebastian.pdf · pdf filemihail sebastian - ...da, domnilor,...

Click here to load reader

Post on 14-Sep-2019

6 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MIHAIL SEBASTIAN

  Accidentul

  Editura MondoRo Bucuregti

 • Descrierea CIP a Bibliotecii Na$onale a Rcmdniei SEBASTIAN, MIHAIL

  Acddentul/ Mihail Sebastian. - Bucuregti : MondoRo,2013

  rsBN 978-606-8395-40- I

  82r.135.1-31

  Coperta: Daniel Julunel

  Departament Difuzare tel. 021-211.25.00 mail: [email protected]

  www.gramar.ro

  Edilia de fal5. reproduce textul M. Sebastian , Accidentul,Editura pentru literaturd, 1968. Textul a fost adaptat la scrierea curentd.

  Accidentul

  I

  Nu-gi dddea seama cet timp trecuse. C6.teva secunde? CAteva lurrgi minrute?

  Nu simlea nimic. Auzea in jurul ei voci, pagi, chemdri, dar totul surd qi cenu$iu, ca un fel de pastd sonord, din care numai uneori se distingea cu $ubitd claritate un clopot de tramvai silu un strigSt, pentru ca imediat sd reintne in aceeagi rumoare stinsd.

  ,,Vasdzicd, un acr:ident"o gdndi ea loarte calrn, aproape cu indiferen[6.

  G6ndut nu-i degtepta nicio alarmS, nicio grabi. Avea foarte vag impresia cd tretruie sd fie pe ios, l6ngd trotuar, cu capul in zdpadd, dar nu incercd nicio miEcare.

  ii trecu prin minte o inhrebare stupid5, fdrd sens: ,,CAt s5 fie ceasul?

  Se incordd s;5 audil tic-tacr"rl ceasornicu:tui de mAn5, dar nu-l auzi. ,,S-o fi spart". Fe urm6, intr-un efort de atenfie, riisfrdntd parcd in ea insiigi, observd cd de fapt nu aucle nimic din propria ei fiirr[5: nici pulsul, nici inima, nici respira[ia.

  'Am stat, reflectfi e'a, atn stat ca un ceasomic". $i i se

  pdru cd surAde, dar nu-gi simfea buzele, pe care cduta inutil sd le contureze undeva in acest lucru familiar gi totugi pierdut, care era corpul ei insensibil-

  iEi aminti atunci trrusc momentul cdderii, atAt de brusc, incdt avu impresia c:5 din nou cade, gi auzi inci o datd zgomotul scurt, car ol unui resort rupt, pe r:are-l auzise atunci.

  Nu-l re[inuse pe moment, dar acum ii revenea cu o precizie absurd6: sunet se': de ligament care se rupe, de arc

 • lWihatil Sebastian

  ce ser rupe, Si intr-ildevdr i se p6ru cd undeva, ?n intimitatea ar3estui trup pe c,irre nu-l rrrai sim[ea, c€rva trelbuie sd se fi rupt.

  tncercfr sd se vadd pe ea ins,tgi, cu o :icurtd privire irrterioari, gi sd surprindd, ca pe o placd d.e radiografie, locul e:ract al ruperii.

  Clavicula?,Ir,orta? Rotula? Pentru fieciue cr.rvfint i se pdrea cd trebuie sd

  giiseascS un rdsprrns in co4rul ei inert, p€: care'il asculta din n'ou silindu-se s5.,.1 pd.truncld cu auzul pAnd ln cele mai depSrtate fibre.

  ,,Ho,tdrAt, cel/a s-a rupt. Dar ce?" Vocile cre{itr:au g[ descregteau pe stradii, in jurul ei,

  cr,r rdbufniri zgornrotoase gi indepdrtdri surbite. \Ieneau p6nd la. ea, prin ceatd, atrurite.

  Deodatd o strdpunse o senza[ie ascufitd de frig gi in a,:elagi timp igi sirnrqi genunchiul drept gotr in zdpadd, ca gi cum el singur din tntreg corpul s-ar.fi tre:zit dintr-o profundd anestezie. Ce dep;lrtat, dar ce intens il sim[ea! LIn moment il ftrE cu gdndr.rl Ei i s;e p6ru nespus de straniu acerst unic punct sensibil, desprins din legin ca o micd insulii rrie.

  Pe urmd, ca un val de s,frnge, fi.igrul u1o;i rnai sus de gr:nunchi :gi se ri,ispAndi cu o find rrele;r tactilA pe pulpi, r:hemdnd la via[ii nni regiuni de epidr:rrni. Zdpada era pufoas6, mLAngdierlrcare gi at'ea o moliciune de agtemut rece. Igi afundd cu oareciLre lene picirlrul dlrept. in aceasts zdpadd gi il simli pe de,a-ntregul gol, cu cicrapul ciizui pAnd !a gleznS.^

  ln aceeagi clipd avr.l fulgerihrr senzatia rupturii de arlineauri. GAndui, care p6nd acum eziteise, rnerse de astd d,atd exact spre mica piesd anatomi,:d rupt6: jartiera.

  ti

  Accidentul

  Eliberat, resortul ei metalic se imprima gi pe pulp5, ca un mic sigiliu rotund.

  ,,Trebuie sd fiu pe iumdtate goaid", gdndi ea tdrl sd se alarmeze. Ridic5 abia atunci capul, gi in acelagi timp vocile se limpezirS, ca ieqite brusc din cea[d.

  - Crirninali, striga un dornn bdtrdn, sufocat deviotren[fi, la un vatman? care t5cea incurcat. Criminali. Nu vd uitagi nici inainte, nici inapoi, da[i buzna peste cf,ldtori, peste dame, peste copii...

  Vinovatul incercd s6 schileze un gest de explicalie.

  - PAi dacd dumneaei coboard... - Ei Ei ce elaci coboar6? Adic6 n-are voie? - N-are voie, c5 aici nu e sta[ie... zise altcineva? cu ovoce indiferentd. De ios, ea incearcd sd-l vadd pe cel care vorbise, dar

  nu distinse in intuneric decdt o privire fdrd curiozitate. -- Sigur cd nu e sta[ie... relud vatmanul, put]n

  incurajat. Domnul bStrAn, indignat, nu voia sd cedeze.

  - Foarte r5.u cd nu e. Sd fie. Cd de-aia pl5tim noi.Bani gtili sd ne luali, dar sta[ii nu vd di rnAna sd facefi. Criminali, bandi[i... V-agi imbogd[it pe punga noastrS.

  Ea sim{i un zAmtret care flutura in intuneric gi, fdrd sd ridice bine capul pentru a-l privi in fa[d, avu certitudinea cd e zdmbetul vacii indiferente de adineauri.

  - ...da, bine ne facetri, aga ne trebuie, cd suntemprogti gi nu reac[iondrn."" Era stupid, desigur, dar igi dddea sealna c5, trAntitd

  acolo, in zdpadd, ea nu asculta vocea stridentd a bdtrdnului indignat, ci urmdrea tdcerea depdrtatd a celuilalt.

 • Mihail Sebastian

  - ...da, domnilor, nu reacfiondm. Ia sd chemdm noiagentul qi s6-i trAntim un proces-verbal, mi-nfelegi... in sfdrgit, auzi din nou vocea celuilalt, aceeaqi voce

  pu[in surdd, putrn leneq5. Vorbea probabil cu vatmam.ll.

  - Vezi-[i de dmm, bdiatule. Urcd-te tn vagon gi d5-idrumul. - Sigur. Sd-gi radd de drum, gi pe dumneaei s-o laseaici, moartd, in zdpadd, Toate privirile se indreptarS din nou spre ea. in toiul

  discufiei fusese uitatd, dar acum redeveni persona!ul principal al scenei.

  Se sim[i ridicolS, tr6ntitd cum era - cine Etie de c6nd? - in plina stradi, intr-un grup de trecdtori curioEi. fu fi wut sd se ridice, dar singurS gtia bine cd nu va putea.

  fuuncd o privire circulard, cdutAnd parcd o figurd cunoscutd printre acele fefe cenugii, gi se opri la bdrhatul a cd.rei voce lenegd o re[inuse. il recunoscu dupd privirea lui indiferentS, care-i semdna foarte bine cu vocea.

  - DecAt sd te cerfi, mai bine m-ai ajuta sd md ridic.Omul nu pdru deloc surprins. Fdcu fdrd grabd un pas spre ea, ingenunche cu oarecare intdrziere, ii trecu o mAnd pe sub bra[ul drept gi o ridicd fdrd prea mare indemAnare, dar cu o migcare fermi.

  Ea nu-gi putu opri un mic strigdt de durere, cAnd, pentru ca sd se ridice, se ldsd cu toatd greutatea pe piciorul drept.

  - Doare? - Nu gtiu, O s5 vdd rnai tArziu. ,,$i acum ce sd {ac?" Cercul curiogilor se str6nse gi

  mai tare in iurul ei. Pdldria ii cidea pe ceafd, ciorapul drept ii

  Acridentinl

  atArna de-a lungul piciorului, rrtantoul era plin de zdpadS, nrdnugile erau ude...

  ii paru rdu cii se ridicase: fusese rnult mai comod ios, in zdpad5. Un moment o ispiti gdndul absurd de a se trflnti la loc, ieea ce o fdcu sd surildd ii ta-gi tecapete pu[in calmul- ,,Trebuie sd scap de dgtia*', igi zise ea, infruntdnd cu bravuri curiozilatea grupulu:i.

  Se intoarse din nou spre omul ei, care gi el pdrea pu[in st6njenit de spectacol.

  - Nu vrei sdr faci cu mine cAfiva pagi?

  Propunerea pirea cdJ plictisegte. Ea se grdbi sd-l linigteascd:

  - Numai cAtiva, P6rnd lil o magin6.Nu agteptd rdspuru;ul, ii lud bra[ul gi pomi lAngd el' cdlc6nd cu bdgare de seamd, ca sd nu redegtepte durerela de adineauri.

  Nu se vedea rricio m,agind, nicio trisur6. T*ndrul domn nll se silea deloc s5-gi ascundd plictiseala. Tdcea cu incdpd[6nare, absent.

  L-ar fi l6sat bucuroasd gi gi-ar fi continuat singuri drumul, dar nu avea incredere in piciorul ei drr:pt. De doud ori incercase sd r:alce pu[in mai apdsat, Ei durerea o sf.rdpunsese de la gleznd,,ca o lam5.

  ,E prost-crescut, clar am nevoie de el". fi na gi mai bine de bra[, ca gi cum ar fi vrut sd-i arate c,f, nu se ]asd intimidatd cle proasla lui cregtere Ei cd nu renun[6.

  Mergea pulin in urma lui, cici nu indrdznea sd-i spund cd face pagii prea mari. il putea privi pieziq, din profil, fdrd ca el sd observr:. Un tip gters, cu trdsdturi nesigure, tdn,ir

 • Mihail Sebastian

  parcd, dar l5rd v6rstd precisd., blond parcd, dar fdrd culoare cr:rtd. ,,Parcd.l-am mai v&zut undeva".

  E inalt? E s,cund? N-ar fi putut spune.ln paltonul acela plrea inalt, un palton gri, cu buzunare mari, in care mdinile se tnlundau cu un ,aer de securitate.

  Continua l;d tac5, o tdcere de drum hrng, inchis5, rezistentd, fdrd expresie.

  ,,Parc6 ar Xi singur. Farci n-aE fi Urngd el. Parcd ar fi ujitat cd sunt lAngii

 • Mihail Sebastian

  avAnd un accent aspru. Farmacista tuma tinctura de iod in sticlS.

  De ce dureazd aga mult? Trebuie sd fie induntru o cdldurd dulce de serd. Ealan[ele de rnetal stau nemiqcate. Lichide grele, somnoroase, dorm in rafturi, in sticle solemne de cristal.

  Farmacista il intreb6 ceva gi el r5spunse cu destul5 voie bund. E mai voi'bdref induntru, la cdldr"rr6, decdt afard, in frig. Dacd l-eu ldsa? Dacd s-ar duce acurn, far5 sd-l mai agtepte? Ce cap uirnit ar face nemaigdsind-o, dar gi ce sentiment de ugurare ar avea, impertinentul!

  Genunchiul incepu s5 o doar6. Mai mult s-o in{epe decAt s-o doar5. Se mai gAncti o data la cdldura bun6 de dincolo de vitrind gi inchise ochii. I se pdrea cd alunecd intr-un fel de somn"..

  -Am stat prea rnult?Era vocea lui. Aceeagi voce nesigurfr, care nu apasd pe cuvinte gi-[i face impresia cd trecea pe ldngd ele din neaten{ie. Nu-i rdspunse gi nu deschise r:chii.

  - Ji-e rdu? - Nu, nu mi-e rEu. Dar a€ wea sd ajung acasi. Arninghe[at. - Spuneai cd nu e departe.". - Fii linigtit