acatistele sfintilor arhangheli mihail, gavril si rafail ... sfintilor arhangheli mihail,...

Click here to load reader

Post on 30-Aug-2019

58 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Coperta:Valentin Dan & Rizvan Codrescu

  @ Rizvan Codrescu -?OLB@ A.F.M.C. CHRISTIANA

  pentru prezenta edifie

  Editura Christiana - Str. Theodor Sperantia 104,Bl. 526, sc. 3, ap. 66, sector 3, Bucuregti, cod 030939;

  T el.: 02L / 32257 98; e-mail:editurachristiana@yaho o.com;

  www.editurachristiana.ro

  Rizvan Codrescu

  ACATISTETESFINTILOR ARHANGHETIMIHAIL, GAVRIIL $I RAFAIL

  Cu o predoslovie desPre ingeri

  EDITURA CHRISTIANABucuregti - 2018ISBN 978-606-013-005-5

 • incit, slujind smeriti Luminii Line,ea-i Rug Aprins, iar eu abia scinteia.

  De cind mi gtiu, atita bucurien-am mai simtit in aripile-ntinse,nici fafa mea n-a strllucit mai vie!Cobor din cer in vatra ei siracdgi firii mele de sfiald-nvinseii vine parci suflet si se facd!>

  ciNTEc DE ARHANGHEL (IID

  CUPRINS

  Predoslovie despre ingeri - 5ingerii. Repere bibliografice - 23Ldmurire editoriali - 27

  Acatistul Sfintului Arhanghel Mihail - 35Acatistul Sfintului Arhanghel Gavriil - 55Acatistul Sfintului Arhanghel Rafail - 73

  Un intreit epilog liric - 89

 • flSHtI'IST,'8IrSFITITSIJUIffi

  6 septembrie:Pomenirea minunii

  Sfirrtului Arhanghel Mihail in Colose

  B noiembrie:Soborul Sfinlilor Arhangheli Mihail gi Gavriil

  gi al tuturor Puterilor Ceregti celor flri de trup

 • Dupd obi;nuitul tncepul se zice:

  STIDflSSL 1

  Mihaile, Voievodul netrupe;tilor o;tiri,ve;nicind in strilumina sintreimicei iubiri,spadei tale-nflSc5rate ii aducem inchinare,cici pe lume nu e pildd mai inaltd;i mai mare,iar de-am fi cu tolii vrednici pe mdsura ta, puteren-ar ajunge-n lume riul nici sI aibi, nici sI spere,ci ar fi o pace sffntd, ca in cer ;i pe pdmint,gi o puri bucurie a fdpturilor ci sint.De aceea glasul nostru se inal;i citre tine:Bucuri-te, Mihaile, paznic al luminii line!

  ICOSUIT 1

  inainte si zideasci ce e trup ;i ce se vede,ca pe toate si le poatl unor paznici buni increde,ficu Domnu-n cer o;tire, numai duh 9i rivni vie,rinduiti-n multe cete, slujitoare pe vecie,;i-ntre ele Voievozii c5pdtarl cinste mare,vizind fali citre fali negriita Lui splendoare,iard }ie, Mihaile, ce e;ti fruntea lor mereu,!i-a dat nume care-nseamni: ,,Cine e ca Dumnezeu?".Noi te linem pentru-aceasta in cucernici cinstiregi-!i strigem smerili in limba ce ni-i dati dupi fire:

  Bucurd-te, Sfint Arhanghel peste oastea slavei pus;

  35

 • Bucurd-te, pdstrdtorul rtnduielilor de sus;Bucurd-te, ce din ;apte voievozi intiiul e;ti;Bucurd-te cd porli spada rtnduielilor cere;ti;Bucurd-te cd-9i urmeazd tn vdzduh atitea cete;Bucurd-te cd nu-i slavd sd n-o gu;ti pe tndelete;Bucurd-te cd prin nume e;ti inaltd mdrturie;Bucurd-te cd dreptdgii i te afli temelie;Bucurd-te cd prin tine vestea-mpdrdg.iei vine;Bucurd-te, Mihaile, paznic al luminii line!

  COHDflSUIT 2

  in ScripturS.zis-a Domnul citre Iov: ,,Au gtii tu oarecine hotlri anume ce misuri pdmintul are?Cine-l intdri in toate temeliile, si nu seclatine, gi cine piatra-n capul unghiului o puse,cind in cer cintau deolalti ale diminelii stele,iar to!iingerii cinstire aduceau mdririi Mele?".Cind ziditd lumea noastri fu, din dragostea divinS,ingerii vegheau cum toate prind si vini la lumini,iar tu, martor peste martori, striluceai de bucurie,de aceea Aliluia noi cintlm, asemeni lie!

  ICOS8II 2

  ingeri pentru toli ;i toate rinduit-a voia sfintdEi in tot ce-i viti se roagd Duhul gi in taind cintd,iar tu esti cintdrii sfinte cel mai vrednic corifeu,veghetor asupra firii, pretutindeni ;i mereu.

  36 31

  Rugiciunea noastrd du-o dinaintea Celui Carecu iubirea Lui ne umple ca pe-un vas pe fiecare.Pdcdtogi am fost gi sintem, dar avem nddejde bunlgi-nvilim din mers clinla ce pe toate le rdzbuni.Tu pe calea noastri-alSturi sI ne fii gi pas cu passd ne dai ingiduinta de a-!i zice intr-un glas:

  Bucurd-te, cdlduza celor ce spre ceruri catd;Bucurd-te, vrednicie care nu cunoa;te patd;Bucurd-te, netrupeascd mild-a celor grei de trup;Bucurd-te cd prin tine fi blestemele se rup;Bucurd-te cd de strajd binelui mereu ai stat;Bucurd-te, izgonire a cdderii in pdcat;Bucurd-te cd luminii e;ti pdrta; de ctnd te ;tii;Bucurd-te, purtdtorul veacului spre ve;nicii;Bucurd-te, trimbiga;ul primenirilor divine;Bucurd-te, Mihaile, paznic al luminii line!

  SI{DflSgII3

  Chiar;i firea ingereascd, voie liberi avind,a-nfruntat pdcatul care incolgegte dintr-un gind9i din zece cete una a cdzut in rlzvrltire;i-a ajuns pe sine insigi cu trufie si se-admire.Fu Luceafdrul acela ce s-a vrut supremul zeugi a devenit Satana - cel vrdjmag lui Dumnezeu,despre care zis-a Domnul c5-l vizu cdzind din cerca pe-un fulger, cind dreptatea l-a lovit ca un hanger.Iar dreptdgii implinire fost-ai tu, Arhanghel Sfint,ce-n cintdri de Aliluia ne cumineci prin cuvint!

 • IC0SUL 3

  Mihaile, Voievoade, n-are limba noastrd sporsi ili cinte vrednicia gi cerescul ajutorlAripi firl de prihani peste largul lumii-ntinzigi in ochi igi strilucegte fericirea ca-n ogiinzi,iar cu focul spadei tale tu ii tai dreptilii drum,arvunindu-ne vecia de aici ;i de acum.in soborul tiu de ingeri stol virtulile se-adunisi cu sfinfii laolalti ii cintali Iubirii-n strund,pe cind noi, din lumea joasi, vi-nchinlm piosul gind;i cu rost de rugiciune te-agr5im, asa zicind:

  Bucurd-te, cel ce dreaptd ctrma vremilor o !ii;Bucurd-te, bucurie mai presus de bucurii;Bucurd-te, plinitorul fdrd gre; al celor sfinte;Bucurd-te, rdddcind a aducerii-aminte;Bucurd-te care-n beznd pe Luceffir l-ai trimis;Bucurd-te cd e;ti punte tntre-aievea ;i-ntre vis;Bucurd-te cd te teme iadul ca pe biciul lui;Bucurd-te cd pe lume spadd mai de seamd nu-i;Bucurd-te cd icoand e;ti a facerLi de bine;Bucurd-te, Mihaile, paznic al luminii line!

  CCItSflCUIr 4

  N-avu Israel vreodatd mai de seamS-ocrotitorgi profelii de la tine cipdtard ajutor.Tu vestit-ai lui Manoe cd din stearpa lui femeieva ie;i Samson, viteazul din Scripurile iudee.

  Tu cuvint de intirire zis-ai lingd Ierihonlui Iosua, precursorul gloriosului Sion.Tu pe Daniel in groapa leilor l-ai cercetat,gi atitora-n nevoie grabnic li te-ai ar5.tat,gi avut-a de la tine mare sprijin pe plmintneamul ce-Aleluia-i cintd Celui Unul si Preasflnt!

  ISOSUIT 4

  Cap cu sabie de parl al ogtirilor ceregti,tu pe-ale;ii Providenlei minunat ii ocrotegti;i prin tine se-mplinegte voia sfintd-n fel ;i chip,c5-i seminlia lui Moise sau ci-i obgtea lui Arhip.Dreapta ta stribate evii gi strdfulgerS-n vecii,iar Ia glasul t5u ;i duhuri se-nfioar5, gi stihii,;i-ngerii cdzuli, in iadul unde i-ai trimis cindva,origicit se lin de groaznici, tremuri de frica ta.Riutililor urgie ;i drept5gii mingiiere,vrednic e;ti si !i se cinte, cu ardoare ;i putere:

  Bucurd-te, ocrotire a poporului ales;Bucurd-te, cd prin tine toate la lumind ies;Bucurd-te cd nu-i suflet sd te vrea ;i tu sd-l la;i;Bucurd-te cd te-ascultd fngere;tii tdi osta;i;Bucurd-te cd pe lume ceru-l faci sd se pogoare;Bucurd-te cd dai aripi sufletului ca sd zboare;Bucurd-te de iubirea care mi;cd sori fi stele;Bucurd-te cd pe tine nu-i nimic sd te tn;ele;Bucurd-te cd mdnu;d Sfinta Sfintelor igi vine;Bucurd-te, Mihaile, paznic al luminii line!

  38 39

 • COHDflSUIT 5

  Tu, ce egti biruitorul rdului de-oriunde-ar fi,Tu, ce o;tile cregtine le petreci in bdtilii,Tu, ce umpli de nidejde stirpea ce-ti urmeazigie,Tu, ce egti de-a pururi tindr gi mereu la datorie,te induri 9i de neamul nostru prigonit din greu,cI puterea mijlocirii !i-a lSsat-o Dumnezeugi pe aripile tale zboard, visul nostru sfintde a-i pune ve;niciei inceput de pe pdmint,strins unili sub crucea care nu se pleaci nimdnuia;i umplind intreg vizduhul cu cintiri de Aliluia!

  IS0SUIT 5

  De-am pierdutin wai;tea wemii sufleteasca armdturi,fii-ne tu din nou cereascl 9i statornici misurd,di credinlei noastre aripi cdtre zdrlle serene,di nddejdii noastre leacul de uitare gi de lene,di iubirii noastre pirga si prisosul rivnei sfinte,sI rizbeascl adevirul peste tot ce-n lume minte,cI e lupta noastrl bunl dupi pilda ta plinitS,ce deloc nu obosegte, nici nu cade in ispitS,ci oricit se cheltuiegte, nu rimine mai pulinS,cdci in ea lucreazd harul, ca un strigit de luminS:

  Bucurd-te, pildd sftntd a smeritei ascultdri;Bucurd-te, stdruinfd a inaltelar chemdri;Bucurd-te, rodnicie care nu se risipe;te;Bucurd-te, care toote le indupleci ingereste;

  Bucurd-te cd prin tine trage josul cdtre sus;Bucurd-te cd te ore sol ceresc Hristos lisus;Bucurd-te cd la curtea ta toli fngerii se-adund;Bucurd-te cd e;ti firii ;i puterilor cunund;Bucurd-te cd suflarea toatd std sd .ti se-nchine;Bucurd-te, Mihaile, paznic al luminii line!

  S0l,lDflCUIr 6

  Tu, ce incd din vechime multora te-ai ardtat,nu te-ascunde celor care te rivnesc cu-adevirat,nu lisa evlavia noastrl dupl tine sd tinjeasci,chiar de uneori igi pare prea stingaci de omeneasc5,ci ne fii mereu aproape, ca un dar de strllumin5,cum te-a vrut, de mai nainte, marea Pronie divini!Nu doar ingerii de tine si se bucure, ci gitot acel ce-gi duce crucea printre bietele stihii,gi fiind cu duhul una, toli si tresdltdm in graigi sd zicem Aliluia, plini de dorul dupd rai!

  ICoSUL 6

  Nu cu ingerii asemeni zice Domnul ci vom fiin impiri;ia-n care vom rimine pururi vii?Cdci n-avem pe lumea-aceasta noi statornicd cetate,ci in cerul citre care trag, pe limba crucii, toate.Cind veleatul ni se gati, primim moartea spre-nviere,cici ce vine in fiinld din fiingd nu mai piere,iar de-a ros din noi pdcatul, dupi omeneasca fire,

  40 4t