700 de exercitii

of 81 /81
- t.= iti n .' @fdatura CARMINtS

Upload: raileanu-nicolae

Post on 06-Feb-2016

253 views

Category:

Documents


11 download

DESCRIPTION

exercitii

TRANSCRIPT

Page 1: 700 de Exercitii

- t .=i t i

n . '

@fdatura CARMINtS

Page 2: 700 de Exercitii

Aurelia BARBULESCU Dumitru STUMEANU

BDrru[a @cAnrrrNrsPnristt

Page 3: 700 de Exercitii

Copena: Giorgirn Gingut

Descrierea CIP a Bibliot cii Nttional€ t Romeniei

BARBULESCU, AURELlAMatcmatictr: 700 de exercitii $ probleme Clrsa a ll-a / Aurelia

Brrb;lescu, Dumitru SturzeaDu - Pite9ti : Carminis Educalional, 2012

80p.;23,5 cm

rsBN 978-973-123-16G2

I. Sturzeatru Dumitru

511(075.33)(076)

Coplright @ Editura CARMINIS

Redactor: Ctrm€n Tranddir€scuTehNredactor: Mlnodora Sudltu

Tehroredactarc computerizatn: Editura CARMINIS

Tiparul executat la S.C TIPARC S.A. PitEti

Com€nzile se primesc la|€l.nax 0248253022, n248252467sau pe adresa: Editurr CARMINIS!tr. Exerciliu, bl D 22, sc B' aP. r

cod I1022, Pite$ti, jud. tugel

e-mail editum-oarmjnis@yahoo com

tsBN 978-973-123-l 66-2

Page 4: 700 de Exercitii

CuoAnt-inainte

in dorinta de a veni in sprijinul elevilor, al cadrelor didactice qi alpnrarglor, a fost reallzatd. aceasta culegere pentru elevii claselor a II-a,concepute in conforrnltate cu programa gcolari _rn vigoare 91 cu manu-alele alternaf ve qdstente.

Cr.rlegerea cuprinde o vaiietate de exeicitii si probleme, dand posl-btlltatea antrenerti Elintii, ffxnrx cunoQtinlelor, formdrti Fi dezvoltdrttdeprtnderii de munca hdependenttr.

Cartea este conceputa astfel incat se sumuleze gandrea logice aele!'llor, sa le formeze un limbaj mateEratic adec t 9l obiFnuindu-i custAruinta si conqtllnclozitatea in rezolvarea sarcinilor ce le revin. Des-coperlrea solutiei ffecerei probleme poate contribui la dezvoltarea gus-tului pentru munca intelectuala, la dezvoltarea inteligentet, la culti-varea dtsctplinei 9i a logicii.

Culegerea este fonperFtd in gapte capitole, intr-o succesiune caresolicite un efort gradat, iar la ffecare sfarait de capitol sunt proPuseTeste de eDahlare. I€ctitlor din manual Ie corespund apllcatfl diverse,legate de noiiunile predate la ffecare ora, astfel incat copiii sa poatalucra suplimentar intr-un mod eflclent qi atracuv.

Elevii care vor efectua exercltlile ;i problemele dln aceaste cule-gere vor dobandt atat cunogtinte noi, cat gi incredere in fo4ele proprti.

Adarit

Page 5: 700 de Exercitii

L*UilE8E *ATURAIEBE IA E IA TEE

$ Citir"o gi scriereo numerelor noturole de lo O lo 30

l. Completeaze spatiile libere cu numerele corespunzetoarei

r.6, 17, _, _, _

lo. t l ._. _, - , - . - . - i24,23, _, _, _

19, 14, _, _,

2. Descompune in zeci $i unttAti urmetoarele numerei

24 26 18 11o) rg

r09

b) 26

620

3. Compune!a)_

220

18 2A

6 10 720 110

h)

-----T--.- -----f"-- -.-f=\ --.--r=--20202ro746102033

4. Scrie in ordine crescetoare numerele:

16, 13, 29, rr,26,20, r7, 9, 3.

Scrie in ordine descrescetoare numerele:

7, 12, 28, 20, 13, 25, 19, 16.E.

Page 6: 700 de Exercitii

6. Scrle vecinii numerelor:

12

to_29'-*_20__19_

26

).7 R

?. Numbra din 2 in 2 de la t 6 la BO.

8. Numere din 2 in 2 de la 11 Ia zo.

f, care sunr numerele pare cuprlnse intre 10 gj 20?

f!. Care sunt numerele impare cuprinse intre 21 Fi gO?

ll. Scrle numerele: - mal marl decat l9 At mat mtcl decat goi- mal mlci decat 17:- cuprjnse lntre 12 Ft 23;- mat mart decat 17 si mal mlct decat 26:- mal rntcl decat 19 Ft mal mart decat 14.

li2. Scrte toate numerele de doud. clfre, mal mlcl decat gO, care au:' clfra unlteulor g:- clfra zectlor 2;- clfra unttefllor cu t mat mare decat dfra zec or.

13, Scrle toate numerele de doue clfre, mat rnlcl decat gO. care aul- suma cifrelor 7i- suma clfrelor 3;- diferenta cifrelor 4.

14. Scrte numerele cuprlnse intre 14 st 26 care se pot forma cu cl-frele l, 4, 2, 9. 3. 5.

I ::T:TT:osi ordonareo nunerelor noturole

ll. Pune unul dintre semele,,<", "=', ,,>" intre perechile de numere:6L]9 12I 6 7=16 r5n2o5!4 r1E 14 26a26 24]rs

Page 7: 700 de Exercitii

15. cautd vecintl numerelorl

I4

to19

recteaz e-let

9<10

25<t5

18> 12

2O=20

27 <29

8>12

23=25

6> 8

17< 11

_29 _lc

21 >19

24 <28

30>29

9_

23

I1

11. Completeazd corespunzetor astfel incat relatiile sa fie adevarate.

<r7< <26<

>I3> _ _ <29< _

>18> _ _ <r2< -

18. Veriffci. dace sennele "<", ,,=", )" sunt puse corect. Daca nu' co-

2'.

2r.

22.

l!1. Pune unul dintre semnele,,<'' "=", ,,>'intre urmatoarele numere:

24!16f1 len27[30 n 13! 18! 18

Scne trei numere mai mari decat 19

Scrie trel numere mai rntci decat 30

Agaza in ordine descrescdtode numerele:

7, t3,21, 15,28, 17, 30, 9, 19

2 3. Gdseqte numerele natulale care indeplinesc urmatoarele condtui:

- cel mar fidc numtrr natural de doua cifre;- cel mai mare numer natural de o cifre;- cel mai mare numdr natural de doua cifre mai mic decat 30;- cel mai mic numdr natural de doua ciiie mal mare decat 19,

24. Scrie succesorii numerelor: 7 ' g' ll' 19. 26' 29,

2t. Scrie predecesodl numerelor: 6' a' 1o' la' 20' 24

I

Page 8: 700 de Exercitii

$ Num""" noturole de lo O lo 100

20. Numard:- de la 24la 42:- de la 48 la 56;

27. Caute vecir:fl numerelor.

- de Ia 83 la 70:- de la 65 la 52.

50_

47

c2

36

89 ?1 99

28. Scde numerele naturale de doua cifre folostnd numai ciliele 5, g, 4.

29. Scrie numerele naturale de doue cilie distincte formate din cifrele4. 7. O.

3!. Care este cel mai mare numdr de doue cifre care are cifra unita-Ulor 8?

31. Care este cel mai mic numer de doua cifre care are cifra unite-tilor 6?

32. Determine toate numerele naturale de la O la IOO care au:- clfia urftatilor 8:- cifra zf,,crlor 7i- clfia zecllor cu 2 mai mare decat cea a unlt6,tilor:- cifra uniteFlor cu 4 mai mare decat cea a zecilor.

33. Scrie toate numerele naturale de doud ciile care au cifra zeciloregald cu cifra unitdtfor.

34. Scrie:- toate numerele consecutive cuprinse intre 40 si bO:- toate numerele impaie consecutive cuprinse intre 60 si gO;- toate numerele pare consecutive cuprinse intre 70 9i gO:- trel numere consecutive, stllnd ce al treilea este 30;- rrel numere pare consecu ve, ptiind ce al doilea este 52:- tlei numere impare consecutive, stflnd ce unul dintre ele este gl.

8

Page 9: 700 de Exercitii

3t. Scrie rasturnatele numerelor: 27' 3A' 56,73' 89,94

36. Scrte numerele naturale:

- mai nari decat 27 9i mai mici decat 53:- mai mici decat 93 9i mai mart decat 69.

Conrpororeo gi ordonoreo numerelor ncturolede lo O lo 10O

37. Compard mrmerele de mai jos folosind sennele -<', -=', ,,>"'

45 E 37 67 a67 76a67 36 fl 16

24a)rs 58!52 84!43 93!39

54I 63 72137 70 Ll 6e 52152

38. completeaze casetele cu veclnir numerelor'

u< 53 <f [ E>72>m E<80<m

E>38>fE m<63<m m>90>m

m>24>m u>46>m m< 81 <m

3t, Alege ctfrele Potrivite.42<4* - t<68 -2>5O

38=_ 86<- g_> - j

7g>- 36=- 7->7-

4!. Scrie:- cel mai maie numer natural de doud cifie;- cel mal male numdr natural par de doue cifre;

- cel mai mare numar natural irnpai, mai mic decat 90;- toate numerele naturale forrnate dln zeci ql unltdfi' care au suma

cifrelor 9.

41. ordoneazd:- crescetor numerele: 32, 56, 42, 37 ' 65' 24' 79,91..- descrescator numerele: 68, 42, 69' 57' 63' a7,93' 24'

Page 10: 700 de Exercitii

12.

/t3.

11.

4t.

GaseFte toate numerele naturale de doud. cifre care 9e pot scrlecu cifrele 4. 8, 5 ii apot a$aza-le in ordine descrescatoare.

Compare numerele 27, 35, A2, 63 cu resturnatele lor.

Scrie numerele de forma i5,unde.a" este predecesoml lui,,b".

RotunJegte numerele 24, 67, 7a, 72, 53, 86 la cea mai apropiata?ECe.

.16. Alege dtntr:e numerele urmatoare pe cele care pot ff rotunjite la 60:72, 63, 59,64, 57, 61. 50. 83.

42. care sunt numerele care por ff aproldmate la SO?

48. ?j€ge adeDdrqt (A) sau'/hls (F).

n tr Vecinii numdrului 48 srnt 45 si 60.

n tr Succesorul numerului 73 este 24.

tr ! Predecesorul numdrulut 96 este 95.

n n Numarul 67, prin rotunjire. de!,tne 60.

tr tr Numaiul 79, prin rotunjire, devine 80.

tr ! Numaiul 86 este numar par.

n n Numerul 54 este numer impar.

49. a) Determina. numerele impare de doua cifre care se pot forma cualutorul cilielor 5, 8, 3 qi ordoneazale crescator.b) Folosind clfrele date la a) scrle numerele de doud cille, aDoiincercuie$te-l pe cel mai mare.

t0

Page 11: 700 de Exercitii

Q Scrie numerele:aJ de la 18 la 30;b) cuprinse intre 64 Si 72:c) mai mari decat 79 9i mal Edci decat 90.

Agaze in ordine crescatoare numerele:24, 56, 43, 38, 6r,72, 53, 67.

Ordoneaze descrescAtor numerele;14, 51, 38, 27, 46,64, A2,75.

Completeaze vecinll numerelor:

Svnlunns

b)_ 59 _

6l

o)_ 32 _70

Q Contmua girurile cu ince dncl numere:q)27,29, _, _, _, _, _ib) 41, 44, _, _, _, _, _ic)37, 40, _, _, _, _, _.

@ scrte toate numerele naturale de douA cifre foloslnd numat ctfrele7,2, 6.

@ Pune unul dtntre sernnele,,<", ,,=", ,,>":

24[l 42

53853

78E38

36836

43828

64 fl 71

calllc.tlvItcm 1 2 3 4 c 6 7

s r /3 1/3 r/2 r /3 3 numere 3/6E a,b 2/3 3/4 5 numere 5/6

FB a,b,c 2/3 3/3 toate numerele 6/6

. t l

Page 12: 700 de Exercitii

-@ il.ADu*AnEA rr r€iDEeEArufiEnEre8 tArunAEE DE [A e tAne

Adunoreo 5i scddereo numerelor noturolede lo 0 lo 30 fdrd trecere peste ordin

l. Calculeaze:

IO+ 8= 2+14= l8-4= 8+2I=7+L2= 11+ 4= 29-Z= 22+ 6=

3+14= 23+ 6= 25-5= 4+23=

12+ 5= 4.1 25= 17-4= 13+ 6=

2. Compare:

12 + 6412 2S - 7a21

19- 4f l r5 30- 5E25

6+12!13 7+2ra23

23 + 4a25 t7 - 5a 14

3.. AIle numerele mai mari:- cu 4 decat: 15,23,5, 12,24, 1Oi- cu lO decat: 7, 12, 20, 3, IA, 16.

4. Afle numerele mai mici:- cu 6 decat: 28, 19, 8, 17;- cu 10 deiat: 29, 16,25, tA.

8. Ca.lculeaza 9i veriffca rezultatele:

24+5= 16- 4= l4+5=

2a-3= 3+ t5= 27-7=

5. Afla suma numerelor:2l ql7i 12 9i 3; 24 qi 5i 13 s-i 6.

t t

Page 13: 700 de Exercitii

t. Afla &ferenta numerelot:l9 si 6; 13 $1 3; 25 9i 4i

8. Mdregte cu 4 numerele 5'12'24'13.

t. Micqoreaza cu 6 numerele: 26, f9' 28' 16.

lO. calculeaz{:

28 9i 6.

29 -6- 3=

12+4+ 3=

4+5+20=

- 5+ 4=

3+ - 7=

29- 3-13=

4+ 5+20=

6+20- 3=

13+ 5- 6=

Cat€ mere au culesll. Iima a cules 4 mere, lar Carmexr 12 mere'cele doue fete -lmPrerrlre?

|,l. intr-o fructiera erau 16 pere. Maria menencd 3 pere: Cate pere

au ramas?

13. Suma a dot termeni este 28. Daca urrrrl este 6' alla care este cele-la.lt termen.

14. intr-un buchet erau 16 garoafe albe 9t foqii' Dacd 5 dintre ele eraualbe, cate garoafe rosti erau?

l!. Un magazin a prirdt 29 de rochite albastre qt galbene' Stttnd ce7 roctrlie erau albastre, afla cate rochite erau galbene'

16. Dan are 1I nuci, lar Alin 7 nuci. Cate nuct au cei doi copti?

ll, Compune probleme dupa ur:mdtoarele ex€rcitii:

o)23+6= b)2s-7=

18. La suma numerelor 2 $i 5 adauga numdrul 12'

lt. Dtx rastumatul numdrului 82 scade nulnanrl 6'

2!. La succesorul numSrului ll' adauge diferenta numerelor 9 9i 6'

21. ta predecesoml nuDerului 2l' adauga diferenla numerelor 8 lt 3'

I t

Page 14: 700 de Exercitii

22. tiberiu are 3 ad. Sora lui a.re cu 12 ani mai mult, Cali ani auimpreune?

23. \4-ad a ctut inrr-o zi 6 pagini. tar in alte zi cu 4 pagini mai mulr.Cate pagtnl a ctut in cele doua dle?

21. Bunlca are 4 rate, lar gahi cu Il mal multe. Cate pAs4ri arebunica?

2t. Altna are t4 alune, iar ftatele ei cu 4 mat putine. Cate a.lune aufmpreuna?

26. Ua gandesc La un numer, il mlcsorez cu 4 Ft obttn 18. Care estenumdrul la care m-am Aandit?

Adunoreo numerelor noturale de lo O lo 30cu frecere pest€ ordin

2t. Efectueaze:

9 +7 =

8+4=

3+9=

5+6E16

9+6E15

7 + 6ar26+8E13

7+7Ja+6

9+9E7+7

6+5E5+7

9+287+4

6+7=

8+7=

6+6=

8+8=

4+9=

9+5=

9+9=

8+6=

6+9=

28. Maregte cu 6 numerele: Z, E, g, 9, 4, 6.

29. Afle suma numerelor: 8 Si 3; 9 St B; 6 Si 8; 4 St 7; 9 $i 9: 8 pt S.

30. Calculeaza At compare folosind semnele ,,<.., ,,=,,, ,.>,,.

t4

Page 15: 700 de Exercitii

3l; Dtn suma numerelor I $i 8, scade mrmdrul 5 mdrit cu 2.

32. Scrie numaml 16 ca o suma de dou5. numere:

oJ irnpare;

33. La succesorul numdrului 3, adauga suma numerelor 8 qi 6.

34. Me gandesc la un numar, scad dublul numd.rului 4 9i obtin dlfe-renta numerelor 7 9i 4. La ce numer me gandesc?

3t. intr-o ledlle erau 28 de lemal. S-au consumat intr-o zi 7 ldrnal'tar irx alta cu 4 mai multe Cate lamal au remas in ledlte?

33. Laura a rezolvat intr-o zi 6 probleme, iar in a.lte zi cu 5 problememal multe, Cate probleme a rezolvat in cele doue zile?

3?. Ana culege 5 ghtocei, lar Dorlna cu 8 in plus fata de Ana. caitgblocet au cules lmpreune?

38. Compune cat mal multe eN<ercitfl de adunare foloslnd numef,ele 6, 8'

39. Calculeazlr19+ 6= 14+ 8=

6 + lc = o + lo =

3+26= 6+23=

4!. Mareqte cu 7 suma numerelori

b) pare.

2+6+ 18=

7+5+13-

16+6+ 7=

16+ 9-3=

7+ 18-5=

9+19-4=

8pt5

9St6

41. Alli suma numerelor:

129i9

24 q|3

42. Din suma numerelor tg si 9. scade dublul numamlul 3

129t6

17i |+

21 Ft0

6qi 14

13si5

6Fi i8

16Si7

7Si15

t5

Page 16: 700 de Exercitii

43. Mereete cu 8 succesorul numtuului 1g, apoi scade triplul nuaa-rului 2.

44. Cu cdt este mai mare suma numerelor 16 si g dec6t diferenta nu-merelor 7 Si 3?

41. Cu cat este mai mic numdrul 6 decat suma numerelor lg sj 9?

46. ta un concurs de sah participe 8 fete, iar beieF cu 6 mat mr t,CeU copii pa-rticipa la concursul de gah?

4l- I-a rasturnatul numirului 61 adauga dublul numdrulul 4.

48. O cane de colorat are g paginl. tar o carte cu povesu are cu 7 Da_gini mai mult. Cate pagini au cele doua cani?

tl?. afla a r b, daca a = 8, iar b este cu 9 mai mare decat a.

5!. Dupa ce a nr"ancat 8 nuci. Millai constali ca i-au mai ramas 17 nuci.Cate nuci a a!'ut Mthai?

8t, Compune probleme dupe exercitiile:o/(18 + 9) -5 = b) t9 + (6-2) =

4$ Scddereo nurnerelor noturale de lq O lo 30v cu trecere peste ordin

12. CalculeazA:

16-8=

12-4=

13-6=

8+7-9=

6+6-4=

I I -5=

24-8=

I8+6-5=

15+7-3=

12-6+9=

17-8=

23-5=

22-6=

21-4=

t0

Page 17: 700 de Exercitii

83. Alld numerele:- cu 7 mai mici decet 12,2I, 15, 26i- cu 6 mai ftici decat dublul numerelor: 8, 12, 15;- cu 8 mai mici decat succesorii numerelor: 16,2I, 24,

tl. Mlcsoreaze cu I suma numerelor: 8 ai 17; 12 9i t5; 7 9i L

ll. Mareete cu 8 dlferenta numerelor: 24 Ai 6; 29 qi 7: 15 Fi 6,

t3. Cu cat este inai mare numerul23 decat 8?

tZ. Cu cat este mal lnic numerul 7 decat 26?

16. Afld. dtferenta num€relori 27 Qi 9: 12 Fl 5: 23 $i 6.

lf. Pune semnul ,+" sau "-", asuel incet rezultatele se ffe cor€cte.

1616 = 10 288 5=23

15 !9 = 2a 4l1a =22

i3E6= 7 30 f l e=2125n8=17 Tare=2s

60. La suma numerelor 6 91 8, adauEla diferenta numerelor 12 91 5,

61. Dtr suma numerelor l3 gl 5, scade dtferenta lor,

62. intr-o ledttd. sunt 15 portocale, Dupa ce se consum5 un numerde portocale, mai rdman 6 portocale. Cete portocale s-au congu-mat?

63. Ceorge are l3 baloa.ne. Vantul ii smulge 4 baloane. Cate baloaneii remen?

64. Cu cat este mai mare triplul numal-ului 7 decat dublul numa-mlui 3?

6t. Comel are 23 de baloane galbene, roFii qt albastre. Din ele I suntgalbene, cu 2 mal multe ro9ii, iar restul albastre. Cate baloanealbastre are Cornel?

,7

Page 18: 700 de Exercitii

66. Sortna a cules din gradintla de flori I zambile, 7 ghiocei ei 5 nar-cbe. Cate flori a cules Sorina?

61. Gesegte r,aloarea numedce a literelor ,,a" $i -b", dln relauile:a)a+a+a=18; b)b+b+b=27.

68. eudcil lul Alexandm au lg tepuri albi, negri qi gri. Daca 8 suntalbi si negri sunt 4. aJla numarul iepurilor gri.

69. Marcel are 22 de arn,lar sora lui are 8 anl. Cu caU ani este mainare Marcel decat som lui?

?!. lntr-o plese de teatru sunt 18 personaje: copii, femei Fi berbaU.Daca femei sunt 6, ia-r berbati 7, alla numer:ul copiilor.

tl. Suma a doi termerd este 21. gtiind ca r.]nul este 6, alle celdlalt ter-men.

7i2*.Pe o fructiere sunt 14 nuci si cateva mere. Dupe ce se ma'nanca4 nuci, numerul merelor del'lne epal cu cel al nucilor. Cate fructeerau la inceput pe Auctiera?

13. Corina are 7 alune, Vlad cu 6 mai multe, iar lrina cu 4 mai pq-ttne decnt Mad. Cate alune are Irina?

?4. Compune probleme dupe exercitiile:aJ(7+9)-8= b)(24-6)+5=

Zl. Suma a tret numere este 15. hmele doue numere sunt egale, iaral treilea este 3. Afla celelalte doua numere.

73*. Suma a trel numere este 22. Suma Drimelor doue numere este14, iar suma ultimelor doue este 17. Afla lraloarea flecerui nu-mdr.

t8

Page 19: 700 de Exercitii

I eflo""o termenului necunoscut

tt. completeaz e:

7 +E= 12

8+n=17

!+ 4 = 13

E+ 6 = 14

t8. Afle valoarea numerlce a literelor "a", "b",

tt. Ma gandesc la un nume!, scad 5 Fi oblin 18. Care este mrmarul?

80. Ce numdr scad din 27 pentm a obtine 8?

81. Din ce nurnAr scad 6 pentru a obtine dublul nurndrului 7?

82. Dorel a cumparat bomboane. Dupa ce Elananca 7, constata ce i-aumat remas 15 bomboane. Cate bomboane a cumPdrat?

83. Se dau numerele 6 pi 8. GdseFte doue numere egale a cdror sumesa ffe egala cu suma numerelor date.

81. Catafin are 8 creloane colorate. Cate ii rnai trebule pentru a a!€a24 de creioane?

8t. M-am gandtt la un numer, am adaugat 6 9i am obfinut un numerforElat din 2 zeci 9i 3 urlltdli. La ce numAi m'am gandit?

86. intr-o parcare au fost 21 de rnaqini. DuPa ce au plecat mai multema$ird, au remas 8. Cate ma$inl au plecat?

81. Dacd suma a doue numere este 28, la.r unul dintre termeni este 12'afle celalalt termen.

a-8=7

b-6=9

a+9=25

14-b= 8

24-Z=20

18-E= e

13 - l= 7

14-!= 8

fl__ z = 22

m_ 6=12l-T-l - 13 = 5

l-T--l- 9 = 15

"c" din ffecare operatie:c- lb= 6

' 6+ c=21

t9

Page 20: 700 de Exercitii

88. Daca dferenta a doue numere este 13, iai scizd.torul este 9, careeste descaz utul?

8t. Dace diferenta a doud numere este 25, iar descazutul este 29,care este scazetorul?

t0. Difexenta a doue numere este 8. Unul dintre numere este 17. Carepoate li celalalt numaP

fl. ua gandesc la un numai, scad dublul numerului 4 9i oblin dfe-renta numerelor 23 9i 6. I-a ce numei m-am gandit?

t2. Din succesoml numirului 18, scad un numer si obtin predece-soml nwndrului 7. AIld numdrul.

t3, La dublul numerulul 6, adaug un numar ;i obtin 19, Afle nu-m5.rul.

f4. Scae numarul 16 ca suma de doua numere:o) pare; bJ impare.

Adunoreo gi scddereo numerelor noturolede lo O lo 100 fornote numoi din zeci

t3. Efectueaze:

20+7O=

40+50=

30+60=

4O+30=

fl3. calculeaza:

80-40+30=

20+50-40=

90-20-60--

IOO-60+30=

9O-50=

6O-30=

40-2O=

80-60=

20+50=

70-60=

lO+50=

8O-40=

40+50-30=

20.r40+ lO=

8O-50+10=

70-3O-4O=

t0

Page 21: 700 de Exercitii

tl. Mdreste cu 30 numerele: 20, 50, 40,30, 10, 60.

f8. AflA suma numerelor: 20 qi 60; 40 9i 50; 10 Si 70; lO ;i 80; 30 Ai 40.

'l|'. La dublul numdrului 20 adauge suma numerelor 30 qi 10.

lqo. Me gandesc la un numer, scad 20 9i oblrn 70. l,a ce numer m-amgandit?

l!f. Compara:20+30!40

50+40[90

10+60[80

30+50E90

f02. Completeaza:

l_:E- 20 = 40

f:ll - 30 = 60

20+E=50

TOiD=90

l!3. Cu cat este mai mare 60 decat 40?

lO{. Cu cat este mal mic 30 decat 90?

l0l. Micsoreaza cu 30 numerele 80, 50, 90, 30.

fO6. Afla dtferenta numerelor: 60 qi 20; 80 sj 40; 1OO qi 30; 90 sl 20.

lOl. pamul termen al scederii este 70, iar diferenta este 40, Afla aldollea termen,

l06.se dau numerele 60, 90, 50, 70. Afla ce numar trebuie scdzutdin liecare, pentru a obtine acela$l rest, 30.

lO9.Suma a doi termeni este 80. Dace unul dintre termeni este 50,afle celelalt termen.

90-60!3080-40n4070-50Ll 1060-40f l30

90-m= 3070-m= 10

m-40 = 30

m+30=60

40+20!90-40

80-60!30+20

70-20f l40+10

20+60n50+40

80-30-m= 10

70-m- 20 = ro20+60-m=30

fT-l- fTl-fT-l= 10

't2l

Page 22: 700 de Exercitii

t|o.ffl.

Din slrma numerelor 20 9i 70, scade dferenia numerelor 60 9i 20.

S, ttlnd cd a = 50, b = 30 st c = 20, afle.a+b+c=

c+a-b=aib-c=

a-b-c=

a-b+c=

c+b-a=

9i obtin 1O0, La ce mrmarllll. ua gandesc la un numex, adaug 40m-am sendit?

ll3. De \,alori literelor ,,a' st ,,b" (a ei b fitnd numere formate numai dinzeci), astfel incat ega.Uteflle de mai jos sa ffe, pe rend, adeverate;a-b=20 b-a=40

lll. intr-o llvadd. erau 20 de ciresi, tO vigini, iar pruni cat cireqt sivts'lol Ia un loc. CaF pomi buctifed eiau in lfi'ade?

flt. Afle suma a + b + c, edtnd ca a = 20, ,,b' este dublul lui ,,a", iar-c" esle cu IO mai mic decal -a .

ll5. Suma a trei numere formate numai din zect este 60, Care pot flnumerele?

llt. Daca un numdr il meresc cu 20 qi apoi cu 40, obtrin gO. Careeste numdrul?

fl!. Din cei 90 m de stofa dinh-un magazin. s-au vandut dtrntneala20 m, iar dupa-amiaze cu 30 m mai mult. CaU metri de sto{b, aurnal rAmaa?

llt. Calculeaza valor'rle lui ,,a":90-60-a=20

70-a-20=40

a-30-40=20

a-40-20=30

9O-a+20=6O

a-30+20=50

2O+a-lO=70

a+30-40=50

60+30-a=20

80-50+a=70

^-70+40=60a-40+60=8O

lilo. Compune probleme dupa exerciuile:aJ90-(30+40)=

,lr't

b)20+(2O+3Ol=

Page 23: 700 de Exercitii

Adunoreo numerelor noturole de lo O lo lOOformote din zeci gi unitdli

12l. calculea"a:a)23+16=

42+25=

12+35=

72+13=

b)22+ 5+31 =

40 +23 + 4=

13+ 5+51 =

23+45+20=

122 . compare:36 +2642r +5245+32432+6L52+45:124+3544+21432+33

24+35=

61 +23=

34+32=

9O-60+24=

30+42+ 5=

4 + 60 + 25=

60-40+11=

62 + I I =

33+52=

84+12=

23+34=

lil3. Care dintre egaltatile urnetoare sunt cdeudrdte (A) s,i care suntJ@l,se (F)?

24 + 35 =7r A32 + 45 =77 a53+21 =75 Zt3+45=58 f l

124. Tale rezultatele greFite.63 + 25 + 74, aa,7625 + 62 -) 87, 85, 9153 + 24 -+ 78, 87, 77

123, GdsesJe doud numere naturale egale a caror suma sa ffe: &, 86, 4t,.

54+32472+2573 + 24436 + 5226+3rD42+1736+21832+32

36+42=7a A43+25=67 I62+24=aE Z54+32=89 [

46 + 23 -r 79, 96, 69

12 + 73 + 58, 86, 85

24 + l5 -+ 3E,2E, 39

lrt

Page 24: 700 de Exercitii

125, Gases,te doi termeni difer:lu a ceror sume sa ffe: 84, 26, gS,

lil?. Completeazd:

m-32 = 43fT-l- 12 = 30

m-30=62

l__E- 45 = 24

m-62= 14

L: l l -26=40

m-36=rrf-f-t- 4 =25

LLI- LC=22

lilS.Alle desc6zutul, gtitnd ce scdzetorul este 42, tar diferenla 53.

li2f .Din ce numer se scade 24 pentru a obttre gE?

l3!. Afla suma numerelori 32 qi t6; 79 Qi lS; 24 Si 30.

f3l. Alla numerele cu 24 mal mad decet L9,52,64, 45.

132. Sulnd ca a - b = 62 qt b = 20, alle pe ,,a,,.

f33.$Utnd cA a = 26 Fi b = 13, calculeaze a + b sta-b.

134. M-am gandtt la un numtu. Dupe ce arn scdzut 49, am obttnut unnumdr format dtn 5 unttAfl St 3 zect. I€, ce nurrar m-am gandit?

l3t. Calculeaze suma dlntre cel rnai rdc numAr lmDar de doue cfre sicel mal mare numar par de doue cifie. mat rni; decat 60,

136. Se dau numerele 92, 25, 4I,63. Gesegte pentru llecare termenuldin care trebute se le scddem, astfel incat diferenta sa' Ile 34.

137. La dublul numerului 21, adauge numdrul 3b.

l38. La dublul numerulut 32, adauge suma numerelor 21 si Ig.

f3f.Un elev a rezolvat intr-o zl 21 de probleme. A doua zi a rez'c,lveitcu 12 probleme rnai mult decat in prima zi. Cate probleme arezolvat in cele doud zile?

1lO. intr-o clasa sunt 12 beieu, iar fete cu trei mat multe. Cafl elevisunt in clasa?

,4

Page 25: 700 de Exercitii

f4l. La succesorul numerului 12, adauge cel mat mic numar imparde doua dfre,

ll2.Dace mic$ordm un numar cu 2, rezultatul il mdrim cunem suma numerelor 23 st 44, Care este acel numdr?

l43.Irina avea 32 de ilustrate Fi a primtt in dar de la sora eitrate. Din numdrul total de ilustrate ii dA Drietenei saleilustrate l-au remas lrinei?

35, obti-

13 tlus-10. Cate

99-36=

77-42=

53-23=

96-35=

78-4O=

56- 4=

49- 6=

58-28-

59 St 35.

148.Afld termer necunoscuti.38 - l-T- l= 12

67-m=32

l-l-l- 24 = 63

E+32=67

a+45=68

a-34=52

97-a=43

48-a=22

l4t.Termenul din care scadem (desc6zutul) este 96, iar diferenta 64.Afla termenul pe care il scedem (scdzatorul).

A Scddereo numerelor noturole de la O la lfi)V forrnate din zeci Si unitdti

144. calculeaza Ft verlflca prlma coloana:48-26=

79-64=

f4t. AIle, dtferenia numerelor: 78 9135; 66 ii 45: 84 Ft 32;

146. Mlcaoreazd. cu 34 iiumerele: 68, 59, 74, 86.

lll.Dace dln numerele 97, 65, 89, 76 scazl numdrul 35. ce numereobtti?

't 5

Page 26: 700 de Exercitii

ll0. Descbzutul este 67, iar scdzetorul este 53. Afla diferenta,

l3l. Afle termenul necunoscut:24+ a-46=4O 32-L2+ a=65

a-34+25=78 96- ^+23=45

Itz.Tate rezultatele greeite:

86 - 34 -+ 25', 52i 54 45 - 2l --t 24',23i 14

98 - 65 ) 34; 43; 33 72 - 50 ) 32i 22i 34

77 - 43 ) 43i 58i 34 57-23 >43;33i34

65-2I + 44146.38 79- 6-+72i7O:73

ft3. Dace la diferenta numerelor 68 qi 25 adaug un numdr, obtin 79.Afla numarul.

ll4. Dar cel mai mare numdr de doue cifre scade diferenta numerelor73 qizl

ttt. Ce numdr adunat cu el insusi qi cu 24 foftneaza 86?

136. Se dau numerele 54 ii 34,a) Gaseste doui numere egale a caror suma sa ffe egale cu sumanumerelo! date.b) Gese$te doue numere egale a cdror sume se ffe egala cu dlfe-renta numerelor date.cJ Geses,te patru numere egale a ceror suma sa fle egala cu sumanumerelor date,

l3Z. S. tiind ca a + b + c = 78. b = 23, c = 6 + 2, calculeazd valoarea lui

f38, Afla valorrle necunoscutelor ,,d" qi ,,e" astfel incat:

e+23=5/

e+23-d.=21

It'l.Afla un numar cu 23 mai mlc decat suma numerelor:

a) 32 Fi 45 16 si 62 43 $i 50

65ql 4 7$i5O 24si3o

20

Page 27: 700 de Exercitii

14,32 Fl 2I

40,27 q1 12

16!. Afla suma dtntre dublul numdrulut 24 gi Jumetatea numdrulut20.

16l. Geseste doue numere egale a cdror sumd. sa fle egale cu dferentanumerelor 78 si 38.

f62.Se dau numerele 48,52,64. Ce numar scazi dtn liecare Dentru aobttne de llecare data acela9t rest, 32?

le3. Adune h necare dintre numerele 48,96,25, Ig, 4 acele numerecu care potl obtlne suma 69,

l6f. Se cunosc: a = 22 + 2 + I l, b = 68 - 36 + 2. c = 29 - tg + 4.

b) 2r, 12 Fi 43

3, 45 sl 30

Se se calculezei

a+b-c

a-c+b

a+c+b

b-c+a

a-b+c

a+c-b

l6t. Verlnce dacA este adevdrate egalltatea:124 + 321 + 40 = 24 + (32 + 40)

133. Gaeegte dtferenta dintre surra numerelor 24 st E5 st dublul nu-merulut 32,

f3l. Uama are 27 de ant, lar lllca sa are 7 ard. Cdfl anl avea mamacand s-a nescut fllca?

108. f,a o cantlnA erau 64 de farfudi, ta.r cdrd cu 30 mai puttne. Cateced Fi farfurti erau in total?

l69.Un termen al adundrii este II, al dollea cu 12 mat ma-re decetprtmul, tar al treilea cat suma primilor doi termeni. Calculeazesuma celor trei termenl.

ll0. Elena a mancat Jumdtate din nurndrul caiselor cumpeiate de mamaei, adce 12. Cate catse a cumpdrat mama?

,7

Page 28: 700 de Exercitii

lll. In biblioteca sa, George are 23 de c6.r.ti cu poezil, cu 30 maimulte cdr.ti cu povegti Si restul pena h 89, ca4i de colorat. Catecd'lti de colorat are George?

l72.oupa ce a mencat 12 nuci, un copil constate ca nuclle rd.masesunt de doue ori mai multe decat nucile mancate. Cate nuci aarut?

fl3. Folosind numerele 24, 11,36, 17, and]a] suma dintre cel mai mare qi cel mai mic numer;b) dtferenta dintr€ cel mal mare dintre numer:e Si cel mal mlc nu-mer tmpar;c) diferenta dintre numerele pare;d.l suma dlntre numerele pare Fi apoi dintre cele impare,

l?tl. Care sunt numerele de doua cifre, care conun cifre consecutive,scrise in ordine crescatoare?

59 +21 =

48+22=

24+36=

6I+29=

62+ 19=

46+ 8=

7 +36=

35+38=

9+64=

39+27=

43+38=

a-32=9

a-54=16

a-{86-52)=40

a-( I2+9)=39

Jb Adunoreo numerelor noturcle de lo 0 lo lOOY cu trecere peste ordin

l?t. calculeaza:32+48=

56+34=

27 +23=

45+25=

ll5. AJle termenii necunoscuii:

m-27 =4e

m-46=27U- (24 + 19) = 28

E- (gs + ze) = zs

Itl.a) Scrie in ordine descrescatoare numerele 27, 18, 15, 36.b) calculeue:

- suma numerelor pare date mar sus;- suma numerelor imDare date mai sus.

28

Page 29: 700 de Exercitii

lz8.Afla suma, apoi diferenta mrmerelor: ZZ $t 16; 38 si 24: E9 si 16;46 si 25.

l??.Ma g6ndesc la un numer, scad dublul .rm6rului t8 si obtin unnumar format din I urdbti si 4 zeci. AIle numeiul.

l8!. Catculeaza qi pune sernnul de rela$e corespunzetor:

34+ 4n37+36 47+29rf2A+48

29 + 35449 -2a 65 + 16.37 + 29

8+ 56E58 + 7 48+28839129

78+ 9n68+14 18+19E29+ a

l8l. Calculeaze vabrile hri "a', -b', -c', -d' din egalital e:a= 18+b: b=16+c; c=16+d: d+ 16=22.

l82.Afla valorile lui ""', J:, -y", -z'din egalitetile:v+v=x: x+x=J4 y+y=z: 2+17=57.

183. Ce valori pot avea lil€rele "a". "b', astrel inoAt sa ffe adeldrale rela-tiile de mal Jos?a+24<28 b+36<39

f84"Dacd unui numar i se adauge 32, dupe aceea se scade 20, seobtlne 43. Care este numarll?

f8t. Sa se aie surna a doue nr]mere, stiind cd umrl este 47. iar celdlalteste dublul num5rului 19.

166, Sa se alle suma a dolra numere, stiind ca unul este 38. iar celalalteste cu 9 mai mare.

l8?.Ce numir adunat cu el insusj ei cu 18 de dublul nurnirului 19?

f88.ua gandesc la rrn numer, allaj|.lg 44, scad 30 si obtin succesorulnumdrulul 53. Afle numerul

l8?,In trei ladife sunt 99 de hmai. Cate lamai sunt in ffecare l5.dite,dace in primele doue surt 62 de lam6i, iar in ultimele douelAdite sunt 78 de bmai?

!9

Page 30: 700 de Exercitii

l?0. intr-o punga sunt 76 de covriget. Mircea a mancat o d^tA 27 decorrlgei, iar alte date cu 6 mai mulii. Caii covrigei au rdmas inpungd?

ltl. Dupa ce a vandut 27 de gdini, 7 gaQte qi 7 ratre, un tararl constatace numeml pasarilor remase este egal cu numerul pesdrilor van-dute. Cate pasad a ai'ut tdranul?

l?2.Ce numar, adunat cu el insuqi 9i cu 20' da 62?

lt3.ce valste aie rnarna unui beiat de 9 anl, daca atunci cand s-a nas-cut baiatul. ea avea 23 de ani:

lt4.Un caiet de matematica are 48 de ffle, iar altul cu 6 file rnalpulin. Cate file au cele doue caiete la un loc?

lt'.O gospodina a cumpeiat L5 kg de vinete. roqii cu 19 kg maimult. lar cartoff cat rosii si vinete la un loc. Cate hlograme delegume a cumparat in total?

Scddereo numerelor noturole de lo O lo 100cu lrece?e Peste ordin

lt6. calculeaze:

o) 40- 6= 72-5=

40-16= 67-9=

50- 7 = 46-8=

50-17 = 32-4=

b)56- 4+- 6+- 72-2A 17 35 28

fl?. Calculeazd 9i verillcd:

8O-23=

24+39=

42-la=

72-64=

86-37=

83- 32-34 26

t t -J '=63+19=

27 +36=

l9S.Micaoreazd cu 36 numerele: 42' 64' 83' 95' 74.

TO

Page 31: 700 de Exercitii

l? !l.Completeazd.:

7s-m=27e6-fTl= 865- l -Tl=36

42-m= 7

E+38=64

U+52=8rf f i+m=9216 +m= 52

(60-a) +23 = 48

70-^+28=56

60-(a+16) =27

S2-a-24=35

b+35S39.

c=80-64.

63 - 58474 - 57

82-43477-39

74-36J27 + I

a5-27D62-14

2!!. GeseFte vatoarea lui "a" dtn egalitd. e de mat jos.

56+a=93

a-62= 18

73-a=25

a+ 18=38

201. DetermlnA valorlle lut ,,a" 9t ,,b", artfel incat urmetoarele relatitse fle adevarate:80-a>78;

2!3.Dln suma numerelor 42 st 38, sqade numdrul 36 m6rlt cu 9,

2!4.Dace descdzutul este 7I, lar dlferenta este dublul numarulut 16.alld scizetorul.

2!l.Dhtr-o llade s-au vandut 15 kg de portocale 9t au rAmas cu 25 kgmal mult decat cele vandute. Cete kllograme de portocale au fostin hda?

2!6. Calculeaztr st pune semnul de relatie corespunzator:

2!2.AlH valorlle lur "a", ,,b", ,,c", stilnd ce:a=60-bi b=70-cl

72-18228+37

29+42n63-17

13+28n62-18

94-37n28+29

2at.Afla diferenta dintre cel mai rnare numSr de doue cifre cu ctfraunititilor 4 $i cel mai mare num6i mai mtc decat 68.

t l

Page 32: 700 de Exercitii

2!8.cu cat este mai mica difererfa numerelor 56 Fi 27 decat sumanumerelor 16 Fi 27?

2ot.Suma a trei termeni este 61. Primul termen este 17, iar al doileacu 8 mat mare deeat prtmul. Se se alle termenii necunoscuti,

2lO. in trei coguri suDt 76 de gutlri. -In primut coe sunt 27 de gutui,adici. cu 4 mai putine decat -m al doilea cos. Cate gutui sunt in altreilea cog?

2ll. Tatd are cu 25 de ani mai mult decat fful $i cu 4 ani mai multdecat mama. Daca masa are 30 de ani, cati arri are fful?

2Vl. Mama are 36 de ani, iar ffica 12 ani. CaU ani va avea mama cdndfiica va avea 30 de arf?

213. Scrie nunarul 76 sub forma unei sume de tiei termeni.

214. Suma a trei numere este 80. Afle numerele, stiind cd.:I+I I=6I: I I+I I I=46.

213. in trel lAzi surt 9l kg de pere. In prtuna sJ a doua hde sunt62 kg de pere, iai in a doua Fi a treia lade sunt 67 kg de pere,Cate kilograme de pere sunt in fiecare hde?

2f6. tet prleteni au tunpreune 72 de tinbre. Primul qi al doilea au48 de timbre, iar al doilea 9i al tiellea au 53 de timbre. Catetimbre are fiecare?

Problene de odunore Si de scdderecu numere noturole de lo O lo 1OO

2ll. intr-o cude erau 24 de bomboane, Andr:€i a mencat in prima ztI bomboal:re, iar in a doua zi 7 bomboane. Cate bomboane au re-mas irr cutie?

t t

Page 33: 700 de Exercitii

2lE. Ointr-un ghem de sfoara lung de 42 m, s-au luat o datd. 14 m,iar a doua oara cu 8 m mat mult. Cag metri de sfoare au remas?

2 ft,Intr-un troleibuz erau 32 de cdletori. Ia prirna stafle coboare7 ce-latori. iar la a doua staue I calatori. Cap

"alato.t au ramas in

troleibuz?

22O.intr-un album erau 84 de timbre.27 de ttmbre erau istortce,29 de timbre erau geograffce, lar restul de qflti4ele naturti. CateUmbre erau pe teme de Qtiintele naturii?

221. Pe o alee intr-un parc erau 22 de b5nci, iar pe altA alee 13 bdnci,Cate bAnci sunt in plus pe o alee fate de cealatte? Cate b4nctsunt pe cele doue alel?

222.Pe margnea unel eosele erau plantati 2l de plopt qt 16 castan,Acum sunt 62 de copacl. Cafl copact s-au mal plantat?

223.Mirela cltegte intr-o zt 32 de paetnt dhtr-o carte, tar in alte d cu8 mat mult. Cate pagtnt mal are de ctflt, in sttuatta in care carteaare 90 de pagird?

22l.ilJtr-o lada erau 36 kg de mere, tar in alta 42 kg de pere. S-auvandut 27 kg de mere St 35 kg de pere. In care lade au remasmal multe ldlograme de fructe St cu cat?

22l.la, o cofetArle s-au vendut dtmlneata 23 de inghefate cu nille,36 de inghetate cu clocolatd, lar restul palre la 82 d€ inghetate,erau cu fructe. Cate inghetate cu fructe s-au vandut?

226.Dltrr 94 de baloane s-au vendut in prtna zt 27 de baloane, ir:l adoua zi cu 6 mal mult, lar restul in a treia zi, Cate baloane s-auvandut in a treta zt?

227.0 flordreasa are 52 de gladiole albe, ro$ii 9i galbene. Numdrul gla-diolelor albe Si galbene este egal cu 36, Dace albe sunt 19, allacate gladiole sunt rogii 9i cate galbene.

228.Nna a cules intr-o zi 34 de castane, iar in alte zi cu 6 malputine. Din castanele culese ii da lui \rledut 26. Cu cate castanerdmane Alina?

I t

Page 34: 700 de Exercitii

22t.Un atelier de tamphrie a pdrntt comanda de la o cantlne pentm18 mese ei cu 54 mai multe scaune. Dupa o saptimane maierau de lucrat 27 de scaune. Cate scaune s-au lucrat? Cate mesesi scarDe au fost cornandate irr total?

23!.Ia. serbarea pomului de Craciun irtr-o scoale, bradul s-a impo-dobit cu 24 de globuri mari, cu 5 mai puiine globuri mici 9i cu7 mai multe globuii mijlocii decat globuri mici, Cu cate globuri afost impodobit pomul de Creciun?

231. Irina avea 23 de ilustrate, iar fratele el cu 8 mai multe. Cai doidau unui veriqor 16 ilustrate. Cu cate ilustrate raman cei doiftau?

232.Tfei copii au cules 92 de mere. Cate mere a cules flecare copil,dace numdrul merelor culese de primii doi este 64, iar numeriulmerelor culese de ultlmtl doi la un loc este 61?

233.Oaca meresc un numar cu 4, lar alt numar il rnlcaorez cu 4,oblin doue numere egale cu 23, Care au fost numerele initiale?

234.intr-o turmi sunt 26 de miei albi, cu 8 mai puiini miei negri, iaroi cu lO mai multe decat miei albi At negri la un loc. Cate ovinesurtt -rn total?

23!.Sa se afle suma a trei numere. gtiind ca daca din necare se scadenumbrul 18, se obtin numerele 3, 6 9i 9.

236.Denisa are 7 arlt, lar Crenguta are 5 arri. CaU ant va avea Denlsacand Crenguta l'a avea 20 de ant?

23l.Dintr-o gcoalA, 49 de elevi au mers in tabdra la mare, iar 34 intabere h munte. Dacf, 7 elevi au mers in tabete 9i la mare 9i lamunte, cati elevi au mers in cele doua tabere?

238.Compara suma numerelor paie cu suma numerelor impar:e cu'prinse -ntre I ei 15.

23t.Me gandesc la un numdr mai mare decat 60 gi mai mic decat 90,avand cifra zecllor mai rrare cu 6 decat cifra unitetilor. Deter-mine toate solutiile.

t4

Page 35: 700 de Exercitii

24O. Determine ul:r numar par mai mare decat 40 qi mai mic decat 70,avand cifra zecilor mal mare cu 4 decet cifra unitAtilor. Sunt maimulte soluui?

241. Un numar este 26, al doilea cu 13 mai mare decat al treilea, taraI treilea cu 17 mai mic decat primul. Care este suma celor treinumere?

242.Suma a doue numere de doua cifi:e este 80. primul are cifm ze-cilor 4, iar al doilea are cifia unitet or 7. Afle numerele.

@ oftor"o termenului necunoscut

2f 3.AIla numerele necunoscute:

a+23=51

8l-a=26

a-25=3/

86-a=29

86-39+a=62

27 +a-28=36

a-32+.29=68

73-a+48=65

244.Ce numer se scade din 72 pentru a se obtine 48?

24t.Din numerul 63 se scade un numdr $i se obtine 28. Ce numars-a scdzut?

246.Ua gandesc la un numer, adaug 36 s-i obtin 82. La ce numerm-am gandtt?

24t.Mn gandesc la un numdr, scad 52 si obtin 29. Afla numerul,

248.Dace din 73 scad un numdr, adaug apoi 28, obtin 65. Determinanumdrul care s-a scdzut.

24?.Daca h un m.mar adaug 29 qi apoi scad 18, obtin 39. Care estenumerul care se scade?

t t

Page 36: 700 de Exercitii

2l!.otr timbrele pe caie le are, Alexandru ii de ld Andrei 16 alconstat?i ca i-au mai rfrrl€,s 27. Cate timbre a alrrt Alexandru lainceput?

231. Getu are 15 baloane colorate, Ivlama il mai de nigte baloane 9iconstata ca acum are 24 de baloane. Cate baloane i-a dat mama?

2t2.Ce numar s-a adunat la 48 daca suma obtinuta este dublul nu-marului 36?

2t3.oin ce numar s-a scdzut 46, dace diferenla este triplul numA-rului 9?

254,9fla numerele eare veriffce relatlile:

b-r l<5

12fa<19

e+ <28

24 -b>20

72-d<3

c-12<16

2tl. Daca din 36 se scade un nuErdi, dferenta este mai mica decat 5Afla toate solutiile.

256. Livia a a\,'ut 26 de bomboane. Dupe ce a mancat o parte din ele'i-au mai ramas 9 bomboane. Cate bomboane a mancat?

2t1.O echipe de muncitori are de sepat un gant lung de 43 m. Dupddoud zile de munca le-au mai remas de sapat 15 m. CaU metride qant au sepat irr cele doua z e?

238"Elevilor dintr-d dase cat:e merg -mtr-o excursie li se aldture 9iI pdrinu, ffind in total ,13 de persoane. CaU elevi merg in excursie?

289.atna a cumpdrat cel mult 32 de ceps.uni. Dupa ce le-a ales pe celestricate, au rarnas 29. Cate capqud au fost stricate? GdseQte toatesoluuile.

26!. Ce numar adaug hri 214 peDtru a obtine un numdr mai mic decat48? Gaseste toate solutiile.

261. Dintr-un nundr se scade 26 sJ se obtine diferenta mai mice de-cat 4. Care poate fi numerul? Gase$te toate solutlile

tc

Page 37: 700 de Exercitii

262.Daca dintr-un num6r se scade 56, dtferenla poate ff mai mice sauega.la cu 5. Alla:o/ cel mai mic numer care poate ff descezut;b, cel mai mare numdr care poate fl descdzut;c) toate numerele care pol li descazut.

263.Ce numere pot fl adunate cu gb penb:u a obtine surna mai micadecat 40?

264.Ce numere pot ff adunate cu 64, astfel incat suma sa ffe cuDrinseintre 82 St 86?

26t.Ce numere pot fi scezute din 73 pentru a obtine diferenta maimare sau egalA cu 70?

266. Compune probleme dupa exercitiile:a+24=52: a-36= 18.

26l.Alcatuiegte probleme dupa exercillle:a-16+38=82; 19+28-a= 15.

268lLa cel mai nic numar impar, mai mare decat 23 se adauga unnumar sl se obdne dublul raslurnatul{I lul 72. Ce n,rmi s_aadaugat?

269,Suma a trei numere naturale este egald. cu cel rnai mare numerpar de doua cilie, Afld. numerele gtind ce primul este egal cusuccesonrl lui 24, iar al doilea este cu 3 mai mic decdt rastur-natul lui 91.

2lU.Determind. valorile necunoscutelor "a,,, ,,b" si ,,c- care veriffcasimultan relali i le de mai jos:a+a=b; b+b=c; c-16=80.

l l

Page 38: 700 de Exercitii

Q Efectueaza:

a] 6+8= b) 12+43= c)

12+6= 27 +56=

24+6= 38+27=

6vnr.unnr

Yestul I

16-7= d)72-35--

32-a= 61 -46=

4-6= A2- 9=

c)29+35-41=@ Efectueaza g venffca:

d46+2A= d72-56=

Q Cu.lc.rteara 9i "ompare

folosind sernnele,,<", ,,=", ,,>"q)54+2743ar46

b)72-45D47 -25

c)91 -64!18+9

Q afla termenul necunoscut:d)a.+27 =52i b)a-36=47: c/56-a= 18

Me gandesc la un numar, adaug 54, apoi scad 18 Si obiin 63. Lace numdr m-am gandit?

Pe un teren s-au plantat 16 fagi 9i cu 7 mai mulu stejari. CaUpomi s-au plantat?

----_.-...- rtcmcdlncrtlit\ I 2 3 4 D 6

s a I operalie

B a,b,c a,b a,b a,b I operaue cu ezitarl

tr'B a,b,c,d a,b,c a,b,c a,b,c 2 operatii corect

t8

Page 39: 700 de Exercitii

Yestul ?

O Efectueaze!d)12-6=

32-A=

O Calculeaza si veriffce:a)24+19= b)33-27 = c)29+35-42=

Afla suma numerelor: 45 Ft 26: 38 Si 54: 25 Fi 18.

Al]a diferentra numerelor: 70 ei 37; 62 si 56; 83 si 19.

Cu cat este mai ma.re suma numerelor 43 si 8 decat diferentalor?

Din cel mai mare numdr par de doue cfre scade numaiul 39.

O carte de poveSti are 96 de pagirri. \4adut citeqte intr-o zi 19 pa-gini, iar in a doua zi cu 8 paglni mai mult. Cate pagirf mai are decitit?

b)63+ 19F

45+27=

A2-54=

c) 24 + 30 =

96-50=

7+80=

oooo6\

Itcm I 2 3 4 E 6

s a I ex. I ex. I op. I op,B a,b a,b 2 ex. 2 ex. 2 op, ezit i 2 op.rB a,b,c 3 ex. 3 ex. 3 op. corect 3 op.

te

Page 40: 700 de Exercitii

ilI. *UIIERE ilATUNAtEDE tA 0 rA tcec

Formoreo, citireo gi scriereonumerelor noturole de lo 0 lo I 000

l. Scrie toate numerele naturale cuDrtnse lntre 327 si 352.

2. Scrie toate numerele naturale pare cuprinse intre 420 gi 450.

3. Scrle toate numerele naturale impare cuprlnse intxe 650 ti 690,

4. Scrle toate numerele naturale pare cuprtnse intre 702 gt 750,

t. Scrie toate numerele naturale de trei cifre tdentice.

e. Care sunt numerele raturale de trei clfre dlstlncte care se Dotforma cu clfrele 5, 4, 7, 9?

l. Scrie:aJ cel mal mlc numdr natural de tret ctfre;b) cel rnal mtc numal natural lmpar de trel clfie:c.) cel mal rnic numer natural de trel clfre dlstlncte;dJ cel mai mare numAi natural de trel clfre;e) cel mal mare numar natural par de tret clfre:, cel mal mare numer natural de trel clfre dlstlncte;9, trei numere cons€cutive, Ftiind ce unul dlntre ele este 848;ru trel numere pare consecuhve, Stlind ce unul dtntre ele este 934;il trel numere impare consecutive, gtiind cf, unul dintre ele este 735.

8. Care sunt numerele cuprinse intre 3OO si 400 ce contjn ci.fra 3 qractde doua ori?

7. PreclzEaza numerele naturale cuprlnse intre 705 ei 849 care aucifra sutelor egala cu cifra unitdtilor.

40

Page 41: 700 de Exercitii

10. Determina numerele cuprinse intre 100 Si 2OO care indeplinesceimultan conditiile:d suma cifrelor este 8;bJ numerele sunt pare.

ll. Gaseate numerele pare cuprinse intre 2OO Fi 3OO caie au sumacifrelor egale cu 10.

li2. Scrie toate numerele de trei cifre caie se pot forma cu ctfrele 9, O,1, 2 ferd ca acestea sd. se repete. Caie este cel mai mare numer?Dar cel mai mlc?

13. Gaseqte cinci numere naturale de trei ctfre, la care suma dintrecifra sutelor si cea a zecilor sa ffe egala cu cifra udtaFlor.

14. Numdra:aJ din 2 in 2 de la I48 Ia 2OO;bJ din 3 in 3 de la 456 la 491;c) din IO h 10 de la 500 la 640:d din lOO in lOO de la IOO la I OOO.

lE. Scrie:

d rasturnatele numerelor 241, 325, 137, 429, a39ib, succesorii numerelor 136, 249, 358, 684;c, predecesorii numerelor 750. 843. 95I, 486.

16. Geseqte cinci numere de trei clfre in care cifra sutelor se fle egalecu diferenta dintre cifra udteFlor s1 cea a zecilor.

87 a97o369n 36600 n 60

824 A2

l\ Comporored, ordonoreo 9i rotuqiireoV numerelor noturole de lo 0 lq 1 OOO

17. Compara 9i pune serrnele de relatie corespunzatoale:

236 4239184 fl r8O

302 tl 4Oo

596 E 596

72rL7t9

836 n 839967 n 967335 n 4o3

4l

Page 42: 700 de Exercitii

18. Ordoneaza crescetor numerele: 562, 58I, 439, 262,64I.6Eg.7gO,

lt. Ordoneaze descrescdtor numerele: 249, 99, 368, g9O, 4b6, 8ZB,974, a0s.

2!. Gdsegte vecinii numerelor:

_<999<_

>859>

21. Scrie toate numerele naturale:- cuprjnse intre 894 qi 908:- rnai mari decat 78O st mai nl1cl decat 298:- mai mari decat 460 si rnai mtci sau egale cu 4gO;- pare cuprinse -mtre 52O si 560:- impare cuprinse intre 670 s-l 690;- mai mari sau egale cu 370 9i mai mici decat 392.

22. Care este cel mai rnare numer care se Doate forma cu trei dintrecifrele 2, 5, 9, 7? Scrie loate numerele pare de trei cilie care sepol scrie cu cifrele date Si apoi agazale in ordine crescatoare.

23. Afld cel mai mic, apoi cel mai mare numdr de trei cifre. s ind cecifra zecilor esle 3. Rolunjegte aceste numere inttu la zeci. apoi lasute.

24. RotunJeste la zect numerele: 246, Et2, 2A4,768. 695. g2l.

23" Rotunjeqte la sute numerele: 462, S2g, AgO, 6t4, ZaS, gg2.

26. Completeaza cesutele cu cifrele corespunzetoaie astfel incat rela-tiile sa fie adevarate:

6E3 < 653 a!n-t ela- 726 <439

ntr, = 3ntr +ln =nns- 52tr ' 5nt

<286< _> 300>_

<60I<>197>

4'

Page 43: 700 de Exercitii

oo

^FgiVAtTIARE

Scrle toate numerele cuprinse intre 437 Qi 448'

Scrle toate numerele cuprinse intre 604 9i 650 care au cifta ze-

cilor 2,

Scrle numerele naturale de tret cifre distincte care se pot forma

cu ctfiele 5i 7, 9.

Compda:

d 235n23862r fl 61e

Scne vecinll numerelor:

a) - 49O - b) 600 ...._ c) -476 -

b) 283 E r79

536 E 539

rn

oScrie toate numerele de trei cifre identlce

Rotu4jeqte la sute numerele:

@) 426,579,8O3: b) 642,755,3A5i cl 316, 290, 938.

@ s".te,a) cel mat mic numar natural tnpar de trei cifre dlstincte:bicel mat mlc numar de trei cifre distlncte' mai mare decal 334:

cjcel mal mare numar natur.al par de trei ctfre distincte;i) cel mai mare numdr natural de trei clfre impare distincte;e) restumatele numerelor: 456, 309, 648:fl succesoni numerelor: 359, 599' 780;"gJ

predecesorii numerelor: 700' 650' 829

cl aos ! 399

766 fl 766

Itcm I 2 3 4 5 6 7 a

s r /3 1/3 r/3 a \ /4 a

B 2/3 2/3 2/3 a,b a,b 3/4 a,b

IB 3/3 7/7 a,b,c a,b,c a,b,c

4T

Page 44: 700 de Exercitii

rT. Atu*AnEA $t c€ADESEAUUIIEREIER TAIURATE DE 1A E 1A ICCE

& Adunorea.numerelor nofurale

Y tormote din sute, zeci gi unitdli

CalculeazA:a) 2BO +

213

b) 24O + L35 =

308 + 520 =

7OO + 132 =

430 + tO8 =

2. Compare:246+r32:f524+rgs

32 + 562 34AO + D256 + r22n146 + 292

l. Efectueaza:

L24 + 231 + 3O2 =

4OO+ 63+205=

7+l2O+4O2=

3+

456 + 20=

32O + 32=

7 +642=

3+125=

32+124

9OO +48

t.632 +42

231 + 668 =

452 + 236 =

125 + 532 =

708 + 130 =

2O+ 1421 4+26323O + 126 D 425 + 2O3542 + 35E236+341

3. AIld. suma nurnerelor: 236 9i 302; 4g5qi2l4,ZO8FtI4O:Zg9i3II.

4. Mereste cu 231 numerele: 146, gS4, 64g, ZOE,600, 42O.

!. M€- gendesc la un numdr, scad dublul numArulut 123 si obttn350. Care este numerul?

6. Daca scad rastuinatul mrmarului 245 dintr-un numar. obtinsuma numerelor IOO si 36. AIla numarul.

312+425+ 31 =

40+IO4+532=

23O + 5+ 43=

44

Page 45: 700 de Exercitii

8. Ceseqte numerele naturale cu 214 mai mari decal 143, 325'450, 72.

t. Suma a doue numere este 253. Cat devine suma, daca unul dintretermeni se m5reste cu 324?

lO. Afla suma a doue numere, gtiind ca primul termen este 321, iaral doilea termen este cu 123 mai mare decat primul.

ll. La un magazin s-au adus intr-o zi 123 kg de faina, iar in a douazi cu 40 kg mai mult. $tiind ca in magazin ma1 erau 100 kg defeine, afla cate kilograme s-au strans in total.

12. O ferma are 236 de vaci cu lapte, l2O de vltet si I lO taurl. Cdtebovine are ferna?

intr-un siloz s-au depozitat 110 vagoane cu otz, cu 12 mai multevagoane cu grau, iar cu ponlmb cat cu orz 9i grau h un loc. Catevagoane cu cereale s-au depozitat in siloz?

intr-o livade sunt 121 de meri, prunii reprezinte dublul nume-rulul de meri, iar: peri cu 12 mai multi decat meri. CaU polrll suntin livade?

ft. Ia suma numerelor 2O4 $1 321 adauge pe rand numerele: 6I,134.400.263.

16. Veronlca a ciut 234 de pagini dintr-o carte. Ea mai are de cltit cul IO pagirf mai multe decat cele citite. Cate pagini are cartea?

17. Un melc a parcurs in prlma zi 221 cm, iar in a doua zl cu 120 cmmai mult. cau centimetri a parcurs melcul in cele doud zile?

18. Ma gandesc la un num6r, il micQorez cu 234, rezultatul obtinut ilmicsorez cu 12O si obtin 4OO. Afla numarul.

lt. Alla descdzutul, qtiind cd. scezetorul este 246, iai dtferenla 503.

t3,

14.

45

Page 46: 700 de Exercitii

A Scddereo numerelor noturale formoteY din sute, zeci gi unitEli

2o. calclieazal

647 - 354 =

273 - I32 =

445 - 243 =

2f. MicAoreaza cu 234 numerele: 456, 368, 869, 734,244,968.

22. Afla diferenta numerelor: 486 St 76; 604 $i 203; 258 sl I32; 878qi 53; 569 qi 7; 925 sJ 325.

23.

24.

2. l .

Din suma numerelor 436 Ai 213, scade diferenta lor.

La suma numerelor 344 qi 23I , adauge diferenta lor.

Afla numerele cu 245 mai mici decal 7a9, 643, 576,299.

55O - 43O =

644 - 72=

368 - 3OO =

486- 86=

309- 9 =

406 - 4OO =

267 - 167 =

a99, 467,

26, Gaseqte cifrele care lipsesc pentru ca uimatoarele operatil sd fleadeveiate:

ntrz-r2a tr2n trtrtr nng

ea4- 68!- 4!e- 4 EEJa2s

256 32 3

27. A) cat este mai mare cel mai mare numer de trei cifre identice,decat cel mai mic numdr de trel clfre identice?

28. Cu cat este mai mic cel mai mic numer impar de trel ctfre, decatcel mai rnare numar pai de trei cifre?

29. Ce numar se obtine calcuhnd diferenia dintre suma numerelor216, 350, 412 Si dtferenta numerelor 876 9i 522?

362 54 r 324

40

Page 47: 700 de Exercitii

3r.

3/2.

33.

3!. nin cel mai mare numer de trei cifre, scade succesoni nurne-rului 687.

D1n predecesorul numdrului 785, scade dublul numerului 241.

Sh se scade din suma mrmerelor 246 9i 353, tripld numdrului 123.

Gaseqte diferenta dintre suma numerelor 432 ii 263 9i diferentanumerelor 984 9i 62 1 .

34. Un turist a mers cu tremrl 231 lnn. cu 132 km mai mult a merscu vaporul, tar restul drumului pana h 799 km l-a parcurs cuavionul. Cali kilometd a parcurs cu avionul?

3t. La o florarie s-au adus 124 de lalele, garoafe cu 40 mai multe, iartrandanri cat dublul numerului 50. Cate flori s-au adus in totalla flordrie?

3C. Pe un teren e-au plantat 220 de lire de rogii, ardei cu lOO de flremai putln, iar restul, pana h 448 de lire, vinete, Cate ffre devinete s-au plantat?

3?. La un centru de paine s-au adus 896 de palrd. S-au vandut dimi-neate 451 de patd, iar dupe-amlazi cu 130 de paid lrlal pulin.Cate paird au rdmas nd'andute?

38. intr-o tabara ar li trebuit sa ffe 145 de fete. iar baleti cu 45 maiputin. Au lipsit 15 baieu qi 20 de fete. Cati copil au fost in tabare?

39. Din suma numerelor 246 qi 523, scade nr]mdml 124 martt cu 413,

4!. Suma a trei numere este 647. Suma primelor doua numere este522, iar a ultimelor doua este 445. Afle numerele,

41. Un termen al unel adundri este 240, al doilea termen este cu 12mai mare, lar al treilea termen cu 50 mai mic decat al doilea. Alldsuma celor trel termeni,

47

Page 48: 700 de Exercitii

42. Afle termenti necunoscuti din ffecare relatie:124 +a=376 a-234 + 125 =33ba+324=549 568-^+75=28za-246=32O 234+153-a=2td867 -a=423 a+312-236= 13t

A Adunareo numerelor noturole formote din sute,V zeci Si unifdti cu trecere pesfe ordin

S Adunarea cu trecere pe6tc ordlnul unitritllor *

43. Calculeazi:

44. Completeaze cu numerele care llpsesc:rln - 235 = 528l_:l:-E- 162 = 42em- s7 = 245TTfl- e = 348

4t. Afle termenii necunoscuii:a-237 = 126a-358=229a- 156 = 235a-568=2O7

275+ 17-428 + 6=362 + 419 =536+ 2a=243 + 329 =

269+ 4=2Ag + 2O3 =137 + 24=318 + 628 =309 + 218 =

147 + 147 =316 + 356 =

39+124=5+128=

48+129=

272 +Ifr= sa6f f i6+ m=658483+ n=489889+ m=999

72+a.=285a+163=387412-a=1O2135+a=368

la-124)-216=323(a-215)+326=598563+(a-156)=683785-(a-148,=273

f6. Afla suma numerelor:a) 236 ei 125]. 402 9i 239: 547 qi 236: 28 qi BSZ;b) 24, 13A qi 223i 356,2o2 ei.2Z:8,456 9i295; 72, togar3t6.

48

Page 49: 700 de Exercitii

4t. Din triplul numdrului 226, scade cel mai inare numdr, mal micoecar J/c.

48. Dtn cel mai mare numer de trei cifre scade suma numerelor 345si 328.

f't. Ma gandesc la un numai, scad suma numerelor 236 9i 328 9iobtin 318. Alle numdrul

!O. Compara:236i3288566

427 + 459l8a6

625 + 38 E 651

8 + 6398747

76+305!380

938+ 288963

7 + 2A54292

762+ r28E881

tl. Calculeaza suma a tret termenl, gtlind ce prlmul termen este Il2'al dollea cu 20I mal mare, lar al tretlea cat prlrntt dot la un loc.

t2. Afle descdzutul, dacA dtferenta eete 236, lar scazetorul este cu120 mal mtc decat dferenNa.

t3. Mdreete suma numerelor 292 9t 3I4 cu I28, apot afla un numArcu 421 mal mlc decat rezultatul obtlnut.

t4. Ia un magazln s-au adus 238 de cd'megt, tar pantalonl cu 119mal mult. Cete artlcole de imbricdmlnte s-au adus?

tt. Se dau numerele naturale a = 328, b = 436, c = 215' Care sumeeste mal mare 9i cu cal a + b sau b + c?

t6. La o crescatorte de pesdrt sunt 234 de gdini 9t 428 de gaqte.

d Cate pasdrt sunt in crescatorie?b, Cate pasSri ar ft daca numerul geinilor s-ar mari cu 129?

17. intr-un sat sunt 428 de case, iar in alt sat cu 127 mai multe.Cate case sunt in cele.doue sate?

49

Page 50: 700 de Exercitii

t8. Compara suna numerelor pare cuprinse intre lO9 Fi IIZ, cusuma numerelor impare cuprinse intre 114 $t 118.

tt. Afle toate valorile pe care le pot lua,,a" et ,,b- astfel incat relaFaa4b > 745 se ffe adeveiate.

6!. compune probleme dupe exerciliile:a) 127 + (127 + 28) = b) 586 - (2tZ + 68) =

S Adunarea cu trecere poste ordlnut zecllor S

31. Calculeazd. agezend numerele unele sub a.ltele:261 +354= 480+ 164= 608+ 89=186+263= 256 + 62= b4o+i60=

426+ 185= 37O+ A2= 96+296=

725+ 93= 48+ 160= 84+289=

62. Mdreqte cu 285 numereler I58,226, 657,866. fEE.

63. Se dau numerelei 136, 25I, 4aZ, 5Zg, 966, 1ES. Calculeazasuma numerelor pare 9l apol suma numerelor lmpare.

6f. Adun4 86 cu 183, la rezultat adauge ZB, apol mdregte noul rezul-tat cu 167. Cat ai obttnut?

6!. La suma numerelor 156, 8Z gt 206 adauge numdtulzg7.

' 33. De la tet la paltin sunt 238 m, iar de la paltn la atun €unt 196 m.CaU metrl va parcurge o veverila de la t;t b alun St inapoi?

61. DescoperA termenli necunoscuu.

a - (275 + Aq = 279 IA7 + 469) - a, = 425

a-(648-336) =299 a + (326 + 258) = 996

88. Din suma numerelor 379 Si 258 scade numdrul I17 merit cu lob.

59. Diferenla a doua numere este 138, iar rmul dhtre numere este 2g9,Cat poate ff celalalt numbr?

50

Page 51: 700 de Exercitii

lO. intr-un vas erau 689 , de apd. S-au consumat intai 293 ,' apoi176 ,. CaU ltri de apa au remas in vas?

I l. Pentru o cantlna s-au cumparat 399 de farfurtl mari 9i mici. S-aufoloslt la masa 123 de farfurii mari Fi cu 74 mai multe farfuriimici. Cate farfurii au rdmas nefolosite?

?2. intr-o bibliotece sunt 689 de cd4i. Din acestea 243 de ca4i suntcu povegti pentm copii, cu 92 mai multe romane, iar restul suntce4i cu poezli. Cate cd4i cu poezii srmt?

Sc6derea numerelor noturole de lo 0 la I 0O0cu f?ece?e Peste ordin

& Sclderea cu imprumut la ordlnul zeellor S

7 3. Calculeaze si veriffce rezultatele prin adunare Fi prin scadere'

562 - 3r4 =

766 - 544 =

?4. Alle diferenta numerelor:

483 Fi 245

671 9i 426

454 - 239 =

681 - 345 =

446 qi 309

962 9i 527

965 - 527 =

334 - 128 =

350 qi 127

680 si 562

26. Mic$oreaze cu 237 numerele: 452' 674,9AO' 746' 380' 64f.

16. Afla numarul:- cu 378 mai mare decat 263:- cu 378 mai mic decat 594.

tt. l,a diferentra numerelor 376 9i 128, adauga suma numerelor 97 qi

358.

f8. Din suma numerelor 457 si 286, scade numdrul 367 micqorat cur29.

tt. Ma gandesc la un numer, adaug 78 si obtin 396. Afld numdiul.

5I

Page 52: 700 de Exercitii

80. Afla termenii necunosculi:

786-a=279 a+425=ZEO

542-a=226 a+548=863

486+a<489

362+a=890

146+a=493

8f. Cu cat este mai mare suma numerelor 486 si 2gZ fate de dife-renta lo1?

62. Descdzutul este 762, iar diferenta 438. Afle scdzatorul.

83. Afla valorile lui "a" din relatiile de mai jos.

571,-a<4

84. Suma a trei numere este 649. Suma prlmelor doua numere este537, iar a ultimelor doua numere este 422. Afla numerele.

83. Pentru reimpedudrea r.nui teren s-au plantat 226 de puieti de fag,cu 113 mat mulu puieti de stejar, iar puieli de satcdm cu 16 mitputini decat steja.ri. CaF puieu s-au plantat in total?

86. O fabrice de jucar-ii a trimis spre ,rirlzarc 236 de trenulete, cu160 mat multe maqinute decat trenulete, iar tractorase cu 95 maipuline decat maginute. Cate jucdrtl a trimis firma spre varzar.e?

81. intr-un camion s-au incercat S89 kp1 de cereale. Stiind ca 321 kserau de grdu si orz. iar 465 kg erau de orz st pommb. alla car;kilograme au fost din ffecare fel,

88. La o benzinerie s-au vandut in trei zile g65 , de benzina. in Dri-mele doua zile s-au vendut 5,4O t. iar in a treia zi cu l l I malmult decat in a doua zi. CaF [tri de benzina s-au vandut infiecare zi?

8?. O carte arc 23O de pagini. Alin citeste in doua zile 123 de pagini,iar restul in a treia zt. Sl-iind ca in a doua z.i a citit cu 27 de piEinimai pulin decel in a treia zi. alla cele paginj a ciUt in ffecare ztl

?!. Iarisa are 124 de Umbre. Ea are cu l9 mai multe decat Elena sicu 27 mai puune decat Adriana. Cate limbre au in total cele treifete?

91. Sa se aIle suma a trei numere ,,a,., ,,b-, -c" stiind ca,,a..este maimare decat,,b" cu 36,

-b" este mai mare decat,,c,,cu 97, iar,,c-este 168.

5!

Page 53: 700 de Exercitii

* Sciderea cu inprumut la ordlnul sutelor *

t2. Calculeaze aqezand numerele unele sub altele:

357 - 173 =

624 - 352 =

803- 71 =

354 - 168 =

756 - 279 =

548 - 397 =

372 - lao =

934 - 648 =

634 - 72=

459- 86=

734 - 355 =

567 - z8a --

93. AIle numerele cu 278 mai mici decat 435, 509, 647, 890, 974, 314.

fl4. Micsoreaza cu 286 suma nurnerelor 276 qt 358.

tt. Stiind ce suma a doue numere.este 726, iar unul dintre ele este258. alla celalalt numar.

t6. Completeaza cu numerele care lipsesc:

546 - [E= 284937-m= 645237 + JJ)= 52s

426 +m= 616

JI)+ r27 = 4og

f l [+ 86=348

tt. Descdzutul este 427, iar diferenta 263, Alla scdzetorul.

98. Daca suma a doua numere este 617, iar unul dintre ele este 435,alla celdlalt numer.

tt. Se dau numerele 604, 423. 548, 169. La dilerenla pr'rmelor douanumere adauge diferenta ulfmelor doue numere.

lO!.La Cenh:d de Recuperare Bredet s-au intemat in luna iunie 362 depacienti, iar in luna iulie cu 80 de pacientri mai putin. CaU pa-clenti s-au lnternat in cele doue hlni?

l0l. Suma a trei termeni este 829. Primul termen este cu I15 mai micdecat al doilea, iar suma ultimilor doi este 603. Afld. flecare ter-men al sumei.

l!2.d Afla numerul cu 396 mal mare decat 427.b) A[a numarul cu 358 rnai mic decat 529.cJ Calculeaze dferenla dintre numerele allate la subpunctele ante-rioare.

5t

Page 54: 700 de Exercitii

l!3.Un carnion transporta 650 kg de mere, iar o fuigonete cu 324 kgmai putrin. Cate kilograme de mere transpoda cele doua autove-hicule?

l!4.La un magazin s-au adus 518 kg de portocale. in prima zt s-auvdndut l8O kg. in a doua zi cu 64 kg mai muh, iar restul in atrela zi. Cate kilograme de portocale s-au vAndut in a treia zi?

lql.Cat trebuie scezut din fiecare dintre numerele 204, 312, 426 Dentrua obfine rezultatul 194?

l!6,Un cioban avea in lurma sa 236 de oi albe, cu g6 mal Dutine oinegre 9i 196 de miei. Cate animale avea ciobanul in turrni?

l0t.Compune cate o probleme dupa ffecare scheme de mal los:

al lpasml - leainj l 4p@+ff i--\ -7- --\ r\_/ \zr_\:l_ -t4I'ar.l tr

tOS.Ooi pescari au prins irnpreuie 649 kg de peete. primul a vandutI35 kg de pegte Fl al doilea 190 kg. pune intrebarea $i rezolveDroblema:

llO. intr-un tren erau 326 de cAletori. La prina statte au coborat 6g dec etori si au urcat 38. CaU cdlatori erau fur tren dupe pdmastatie?

lll. intr-un camion s-au incercat 236 kg de porumb, cu 7g kg matpulin ovdz, iar grau cat pommb Si ovaz la un loc, pune intre_

a,l printr-o operalie; b) prin doud operalii,

f0t.I-a o benzinarie s-au viandut in prima zi 342 , de motorina, iar ina dova zI c1,t 74 t,rnai putin. pune htrebarea Si rezolve problema:q,/ printr-o operatie; b) prin doud operalii.

barea Si rezolve problema:qJ prin doua operatii;

54

b, prin trei operatji,

Page 55: 700 de Exercitii

ll2.Maresc un numer cu 236, din rezultat scad 76, la noul rezultatadaj.Jg 327, rezultatul final fttnd 734. De Ia ce nuTn5r arn pornit?(Rezolva problema de la sfarsit la inceput.)

ll3. Teodor a citit dintr-o carte 187 de pagini, Mai are de citit cu 46 depagini mai multe decat cele citite. Cate pagini are cartea?

ll4. De la o ferme s-au vandut 450 de oue astfel: unei brutArit I s-auvandut 67 de oue, unei cantlne cu 33 mai multe, iar restul unullaborator de cofetarie. Cate oua s-au vandut laboratorulut?

llt. La dublul numdrulul 98 adaugd rastumatul numdrulul 375. Cenumbr obttt?

116.Ia o ferme sunt 87 de gaate, 114 rate, iar gafti cat raie $i gaatela un loc. Dln numarul total de Ddsarl s-au vendut 187, CAtepasdrt mal are ferma?

flz. Se dau numerele 542,236, I84. calculeaze:

- suma lorl- dtferenta primelor doua;- dtferenla dtntre prtmul Ft ulttmul numdr;- dtferenla dtntre suma prlmelor doue numere Fl suma ultlmelordou4 numere.

ll8.AflA numerele naturale,,a" 9l ,,b", Ftlind ce a + b + b = 428 ala+b=343.

ll'.Alli. numerele naturale,,a", ,,b", ,,c", $titnd cA sunt indepllnltesimultan conditlile:a+b+c=748; a+b=380; b+c=623.

l2!.Din care numere naturale trebule scbzut 186, pentru a obtinediferente cuprinse iltre 258 gl262?

lZl l. Diferenia a doue numere este 426. gtjind ce scdzetorul este cu146 mat mtc decat dferenta, se se afle descdzutul.

55

Page 56: 700 de Exercitii

I aflo."o fermenului necunoscut

l22.Afle termenit necunoscuti:

a+423=75O

362+a=890

586+aS589

a+267=270

12 3. AflA %lorlle lui ,,a" dln relatiile date mal Jos.

lrll. Md. gandesc la un numdr, adaug 96 gl obun 457. Afle numerul.

f23.Me gandesc la un numdr, scad 267 qt obtrtn 372. Afle numdrul.

l2?.Ce numdr scad dtn 604 pentru a obltne 342?

l28.Ce numd.r se adauge h 416 pentru a se obune 678?

l2t.Dtn nulllerul 547 se scade un numer pentru a se obune 298,AflA numdrul,

l3!. La. numerul 145 se adauge un numer qi se obflne 515, Alli. nu-mdrul.

l3l. Oaca din 627 se scade un numer, se adauga la rezultat 97. seobtine 438. Care este numerul care se scade?

132, Dace la un numer se adauga 348 St apoi se scade 32, se obtine577. Care este numarul?

133. Din cele 124 de paglnl pe care le are o carte, Mircea clteete unnumdr de pagini intr-o zi 9i constatd ce l-au mai remas de citit78 de pagtnt. Cate pagini a citit?

937 - a= 645

a-267 = 456

(237r369)-a=188

a-{\432-579)=444

481 -a< 4

a+236<24O

lil4. Completeaze cu numerele care lipsesc:756-n=274

840-FT-r l=562

m-34a=rz7

f:m- 436 = 268

[:E+ 637 = 783264 + m= 540

56

Page 57: 700 de Exercitii

134. Dintr-o cutie, dupa ce s-au vandut lI4 creioane, au mal rirnas106. Cate cr:eioar:re au fost la inceput in cutie?

133. Dtntr-o livade cu meri s-au cules 170 de lezi cu fructe. Dupd. ce opar:te din mere au fost trimise la trei caifine, au rnai rdmas 57 del6zi. Cele l6zi aD fost trimise celor trel canune?

136. Dintr-un numei se scade 246 gl se obtine restul ma.i mlc decAt 5.Care poate fl numerul? Gese$te toate solulitle.

f3Z. Ce numar adaug la 136 pentru a obljne un numar mal rntc decatl4 l ? GAseste foale soluf i l le.

S Exerctftt ql probleme S

f38. AIla numerele cu I mai mari decati I24, 321,563, 78, 59. 209.

f39.Afld numerele cu 96 mal mlcl decat 206,254,496, 788, 684, 99.

l4O. Num:ra:- dil] 3 in 3 de l^ 2O7 l^ 237',- din 5 in 5 de la 595 la &0;-din 6 in 6 de la 92 la 122.

l4l. Cu cat este mal mare suma numerelor 368 si 234 decat diferentalor?

lrl2. Din suma numerelor 256 qi 368, scade numarul 86 mdrit cu 164.

f43. l-a diferenia numerelor 826 Si 567, adauge numarul 368 micao-rat cu 288.

144. Efectueaza:

24+69=

36+68=

92-54=

236+87=

527 +63=

214+98=

3O2-72=

5l

567 - 379 =

483 + 137 =

725 - 358 =

903 - ,L56 =

Page 58: 700 de Exercitii

llt. Afle termenfl necunoscuti:

^+276=4O3JCO + a= lJZ /

146. Daca dintr-un numa? se scade 248,

6L4-a=284

a-337=296

se obline 352. Afle acest nu-mer.

l4l. Care este scdzetorul, daca descdzutul este 523, iar diferenta 187?

148.Otn suma numerelor 79, 156 qi 344 se scade un numer ei seobtine 283. Ce numdr s-a scazut?

1l!l.La diferenla numerelor 723 $i 568 se adauge dublul numarului 97.Ce rezultat se obtine?

ItO. Diferenla a doue numere este 412, Ce se intarnDle cu ace.uitacard scAzatorul se maJegte cu 29?

l3l. Ma gandesc la un numar, adaug diferenla numerelor 256 qi 1879i oblin rasturnatul numerului 74I. I,a. ce numAr m-am gandit?

lll2. Descompure numarul 226 in suma de:- doue numere pare;-doua numere impare.

f83. Incercuiegte rezultatul corectl

236 + 2a4 = 5ra, 52O, 52rAr4 - 368 = 55O. 547. 446

72 + 586 = 652. 658. 670

627 - 89 = 537. 540. 538

956 - 248 = 7Oa. 706. 7 10

134. Pe un raft at unet cdmeri sunt 120 de borcane cu dulceata. Dtttreacestea 57 sunt cu dulcealA de cire$e, 28 cu dulceata de cap-eunt, iar restul sunt cu dulceata de mure. Cat€ borcane cu dul-ceata de mure sunt pe acel rait?

lll. Se dau numerele 148, 256, 365. Afla mrmerele care se obtin atuncicand din ffecare se scade succesorul numerului 97.

58

Page 59: 700 de Exercitii

116. inlocuiesae lterele cu cifrele corespunzetoare:

a8

!a4 +

c3b

alb +

3c4

3a5 +

^4b

9a+

b4

75 65 490 654 793

lll.Afla suma a doua numere, Qtiind ce primul este 358, iar al doileaeste cu I mai mare decat primul.

136. Suma a doue numere este 437. Cat devine suma daca unul dintermeni se mareste cu 268?

It9.Scrie toate numerele naturale de trei cifre cu ciila zecilor egale cu4, cifra uriteflor cu 2 mai mica decat cifra zecilor, iar cifrasutelor mal fillca decat 5.

160. Cu cat este rnai mare cel mal mare numar de trei clfre distinctedecat cel mai mic num6r: de trel clfre distlncte?

l3l. nin cel mai mare numir par de trei cifre, scade predecesorulnumdrului 389.

f52. La un magazln de legume 9i fructe, din cantitatea perelor exis-tente s-au vandut 264 kg, dar s-au mai adus 327 kg, Cu cat s-amarit carfitatea de pere din magazin?

163. Suma a trel numere este 739, Dace doua dintre ele sunt 235 si396, care este al treilea numdr? Calculeaza in doue modurl.

164. Care este suma a trei numere naturale consecuflve, stiind ce unuldintre ele este 234? Cate solutii sunt?

l6t. Afle numerele ,,a", ,,b" gi "c", daca sunt indeplinite condltiile urma-toare:

^+ 126 = 582i

(87 + 136) - 120 =

24O t (24O - 63]. =

a+b=733: b+c=326.

f66. intr-o livada sunt 2Io pruni, viqini cu 72 mai putini decat pruni,iar restul pane Ia 412 sunt caiqi. Pune intrebarea 9i rezokaproblerna.

l5l. Compune probleme dupe unmetoar-ele exercitii:

243+^=3I8

438-^=279

59

Page 60: 700 de Exercitii

6vnr.unne

Yestul I

Q calculeaza:a) 362 + 4r9 =

7aG - 279 =

O Calculeaza Fi compare:

d) 426 + 185 4725 + s3

b) 867 - 349 4246 + 2a2

c) 934 - 367 fl 863 - 348

Q efla termen! necunoscutli

a)n+423=75O

b)937 -n= 645

S€ dau numerele 206, 427,36I, f82, Dln suma prlmelor douanumere scade suma ultlmelor doue numere.

Suma a trel termenl este 829. hmul termen este 345, tar aldollea este cu 58 mal nic decat prtmul. Care este al tretl€a ter-men?

b) 245 + 128 =

357 - r73 =

cr362+a=89O

d)a-267 = 456

-rr__...\ Itcn I 2 3 4

s r /3 1/4 o operaFe r /3B 3/4 2/3 2/4 2 operatiirB 3/3 4/4 3 operatfl 3/3

60

Page 61: 700 de Exercitii

ooO

O

o

Testul 2

Alle numerele cu 156 mat mari decat 245. 187, 98. 5O9.

Determina numerele cu 178 mat mici decat: 436, 528, 608. 755.

MI gandesc la un numer, scad 271, adaug ta rezultat 325 Si obtin524. l,a ce numer m-am gandit?

Care este suma a trel numete naturale consecutive, gtiind ceunul dintre ele este t76? Geseqte toate solutiile.

SuIIIa a trei numere este 478, Suma primelor doua numere este222, iar suma ultimelor doua numere este 354. Determina ffecarenumdr.

-t"-..-ftcmI 2 3 4 D

s 2/4 2/4 2/4 1/3 I numarB 3/4 3/4 3/4 2/3 2 numere

T'B 4/4 3 numere

0l

Page 62: 700 de Exercitii

s. Flcuar oEeffEfStGE

l. Deseneaza o ffgure geometrice cu patru laturi egale. Cum se nu-meste aceasta figr.rrd. geometricd?

2. Cate hturl are patratul? Cum sunt laturile sale?

3. Deseneazi un dreptunghi. Cum sunt laturile sale?

4. Ce figure se obtine prin aldturarea a doua patrate de malilrd egale?

t. Deseneaza o ffgura geometrice formate din trel laturi. Cum senumeete figura oblinutA?

6. Denumeste figurile

Cate liguri sunt in desenul b? Dar in c?

7. Pune semnele "<", ,,=", ,,>" intre urmatoarele ffgurt geometrice:

dtrn Er nIb/n A AAaaooOCO oO

8. Deseneazl doua dreptunghiuri de marillf egale, apoi de mdrimidferlte.

f . Afla suma, apoi diferenta m.rmerelor din flguiile geometrice de ace-lagi fel.

t r@AE@AtrE

geometrice din interiorul petratelor't [ -t fT-rt\ t / \ t t t t lt t l / \ l l l l l. l t l \

b) c)

0t

Page 63: 700 de Exercitii

lO. Descopera cate flguri de acelagi fel sunt ir:r desenele Jos.

Care este suma numerelor din liec$e ffgure?

/A\ ilE(((@9i9 [FT-rr\Y ,,ffi c)Cate kiunghiurl

A/ / l \

/ / I \a)

13. lYaseaze cate doue llnfl in interioml ffecarui petrat astfel incat seobtii:- tret dreptunghturi;- patiu patrate;- patm triungbluri.

156

79

decatcel dln interiorul petratului? 1a8b,i Cu cat este mat mare numarul din in- _ 356teriorul pafatului decat cel din sriinga ,/ \ | ^__ Itriunghiului? ,/ sz \ | 2t3 |c/ Care este suma numerelor din 1161i- / \ L-_Jorul 9i exteriorul ffgurilor geometr:lce?

de mai

ffiw

urmetoare?

A/V\rx

c)

tt.

12. sunt ir:r ffgurileffecare dintre

\

Ab)

14. Afle dilerenta numerelor din imeriorul celor 32doua figurt geometrice. apoi suma numerelor ,-------(SZ l)din exteriorul acestora. | 264 l\J

13. o) Cu cat este mai mic numerul din interiorul triuD"€hiului

ct

Page 64: 700 de Exercitii

$. urtrnfi rE fiEsuni

t.86m-38m=

33m-27m=

19m+45m=

47m+36m=

zSt m+13l m=

734n-252m=

612m-356m=

78m+278rn=

2;

3.

4.

t .

6.

r.

$ Md"uror"o lungimilor. lAetrul

Calculeaza:a)24m+19m=

42n-17m=27m+36m=

71 m-28m=

b. l234m- 68m=

456 m -247 m=

325m+ 96m=

532m- 8m=

$titnd ca lungimea unei clase este de 12 m, alle lungimea a treiclase.

tatura unui patrat este de 6 m, Care este lungimea totaltr a celorpatm laturi ale petratuftd?

$Uind ca latura r.rnui teren in forma de patrat este de 228 m, aflece lungime va avea gardul cu care \,ra ff imprejmuit terennl.

O bucata de stofe are lungmea de 24 m, iar alta are lungtmeamai mare cu 9 m, Cati metri au cele doue bucnu de stofa?

Un teren in forme de dreptunghi are o lature de 97 m, iar cea-lalte laturn de 146 m. Care este lungirnea celor patru laturi aleterenulrri?

O gredina in foima de dreptunghi are una dintre latuii de 270 m,iar latura cealalta cu 124 m mal mice, Care este lungimea gar:-dului cu care este imprejmuit6 gridina?

Trei muncitori au inpletit intr-o zi 192 m de sarme pentru ungard. Stiind ca primul a irnpletit 64 m, al doilea 70 m, afla caFmetri de sarme a impletit al treilea muncitor.

8.

04

Page 65: 700 de Exercitii

t. Dintr-o bucata de ptuiza de 120 m, s-au vandut in prima zi 36 m,in a doua zi cu 8 m mai mult, iar restul in a treia,i. Cati

-"t -i a"panza s-au vandut in a treia zi?

lo. Un ghem de sfoar-a are lungtmea de 2Z m, lar- altul are o lunElrnedubta. CaU metrj de sfoara sunt in cele doua gheme? CaU ;etride sfoara mai rdman dupa ce se folosesc lg m?:

r2O t- 36 L=

1.72 L - 48L=

153 t- t23 t,=

2751,- aL=

286 1+ 354 1=

ao3 t, - 621 1=

712t- 97t=

235 t - 8 t,=

lZ. Pentm sarbetorirea ztlei de nastere.concentrat. CaF Utri de apa trebuiecantitate totala de 18 ,?

AIin a cumparat 2 rde siropsa adauge pentm a obline o

A

S tlAdsurareo copocitdtii voselor. Litrul

ll. calculeazn:

241+39t,=

98t-231,=

141,+ 8t ,=

71. t,- 35 t=

12. Afle dublul urmetoarelor capacitaF:128 ti 79 t:356 [:275 ti 98 t; 4O9 t.

13. Cu cet este mai mare capacitatea unui butoi de 4SO ,, decat aaltuia de 280 l?

14. intr-un vas erau 50 , de ulei. in alt vas erau cu IF , mai Dutin.CeU htii de ulei erau in cele doua vase?

ft. intr-un butoi s-au pus 470 , de vin, iar in alt butoi s-au pus cu 220 ,rnaj putin. CaU btd de vin contin cele doua butoaie?

f6. Mama a cumparat doua sticle de sirop de cate 1 , flecare Fi osuda de suc de 2 , Unde este mai mult lichid: in cele doud sticlede cate L sau in sticla de Z A?

65

Page 66: 700 de Exercitii

18. intr-un vas sunt 15 , de l'tFinata. in alt lras este o cantttate tripla.Dupe ce se scot 20 , de vts-tnata, catl htri mal rdman in cele doua\,?se?

ll. Trei vase au capacitatea totale de 145 ,. Primul qi al doilea vas aucapacitatea de 65 r, iar al doilea et al treilea de 120 r. Ce capaci-tate are flecare vas?

2!. O faUrtca de ulei a trimis intr-o zi 950 , de ulei la trei cantine.Prlma cantine a primit 285 , de ulei, a doua cu 75 , mai mult, iaxrestul cantltf,tii de ulei l-a primit a treia cantine. CaU ttri de uleia prlE t a trela canune?

| /vl6ruro."o mosei corpurilor. Kilogromul

21. Calculeaze qt comparai

38kg+16kgE2ake+32kC

' 70kg-27 kE E52ke- t5kc

9kg+36kgn 9kg+63kC

28kg+82kgE63kg+47kg

124 ke - 68 kg E 256 kg - r28 kg

234 kg + 186 kg n 628 kg - 208 kg

325k9- 1721€4 68kg+ 73kg

22. Cine are greutatea mai mare: I kg de zahdr sau t kg de lane?

23. intr-o ladd erau 36 kg de mere, iar in alta cu 19 kg mai mult,Cate kilograme de mere erau in cele doue ldzl?

24. intr-un coq se allau 54 kg de pere, iar in altul cu 18 kg mal pulin.Dupi ce s-a vardut o cantitate de pere, au mai remas 49 kg incele doue co$uri, Ce cantitate de pere s-a vandut?

21. O gospodha a cumpetat 14 kg de ceape, morcovi cu 8 kg maiputin, iar cartoff cet ceape qi morcovi la un loc. Cate kilogramede legume a cumparat gospodina?

60

Page 67: 700 de Exercitii

26. in

t{e^t ladlie.ellt-? k€ de capsuni. Cate ldlograme de capsunisunt in a treta ladtg, dacd. in prima sunt 7 kg; iar in a doia cu4 kg mai mult?

2U. Catdlin-cantire".F ?g tg. Mana sa cantereete cu 40 kg mai mult,iar tatan cat cet doi la un loc, Cate kilograme cant5:re$t; tatAl?

28. Dintr-un n^uc s-au cules 98 I€ de nuci. iar dtn alhrl cu 12 kg malmu]t. Din intreaga canutate s-au vanduL 56 I(g. Cate hlogra-rie denuci au rnal rdrnas?

2?. Ttei ldzi cu cireqe cantiresc impreuna g9 kg. prlmele doua canuresc

-56 kg, iar ultimele doua 62 kg. Cdte kilograme cantAreste ffecare lada

in parte?

30. AlcdtuieFte probleme dupa exercitriile:a) 928 kg - 276 V€ - 328 Vg =d 172 kg + 1172 kg - 68 kg) =c, 724 kg - (236 kg + 348 kg) =

$ lud.uro""o timpului

3f. Cate ore are o zi? Cate minute are o ore? Cate secunde are unmtnut?

32. transforma:

3zi le=_ore

lora=_minute

2ore=_mlnute

l rntnut = _ secunde3minute=_secunde

33. Calculeaza:

3 ore 9i 30 minute + 5 ore ei 20 minute =2 ore si 25 minute + 3 ore si 35 minute =7 ore Fi 40 minute - 3 ore qi 10 minule =12 ore - 6 ore si 20 minute =10 ore - 5 ore 9i 45 minute =

67

Page 68: 700 de Exercitii

1 ore gi 30 minute = _ mlnute

2 ore ei 15 minute = _ minute

2 zile qi 6 ore = _ ore

2 minute Sl 40 secunds = - secunde

1 ora, 20 minute Si 18 secunde = - secunde

34. Cate minute are ojumatate de ora? Dar un sfert de ora?

3t. Un tren pleaca din costeqti la ora 600 qi ajunge la Bucuregu laora 9oo. Cate ore a durat calatoria?

36. Un elev se ctrlce la ora 21oo sJ se scoali la ora 7oo. cate ore a dor-rnit elerr- ?

31, Georgeta s-l-a scris temele intr-o ore 9i 30 de minute. Daca a in-ceput la ora 14'zo, la ce ore a termlnat de scris?

38. Un grup de tineri a celetorit cu txenul 5 ore, cu autobuzul cu2 ore mai putin decat cu trenul 9i 60 de ninute pejos. Cate ore acdletorit in total grupul?

39. Dupa ce a studiat la bibliotece 2 ore, o ora a fecut cumptueturi' iaro ora s-a pllmbat, Cristjna ajunge acase la ora 40o dupa-amiaz5.La ce ora a plecat de acasa?

40. Din cele 24 de ore ale unei zile, Ana-Maria ste la scoale 5 ore,4 ore studiaza, 5 ore desfagoaie alte activitaF Qi restul timpulutdoarme. Cate ore doarme pe zi Ana-Maria?

41. cate luni ane un an?

Caie este luna cu mai puttn de 30 de zile?

Cate anotimpuri sunt intr-un an?

Cate zile poate avea un an?

Cum se nume$te prima lune a airului?

Cate zile are o saptama{re?

Cate ore are o zi? Dar 3 zile?

68

Page 69: 700 de Exercitii

42. TYansforrne:

3septameni=_zile

28zile=_saptemani

2ani=_luni

2 ani si 5 luni = _ luni

2 sapumarri si 5 zil6 = _ ztle

43. Care surt lunile anului?

44. Care sunt zilele septAmanii?

41. Care sunt lunile care au 3l de zile? Dar: cele care au gO de z e?

45, engelica a plecat in vac.rnla la bunici pe I iulie Si s-a inlors lapArinf pe 5 septembrie. Cate zile a stat Angelica la bunici?

4?. f'Uca are 5 ani Si esle cu 24 de ani mai mica decat marra, iar-tatdl este cu 3 alli mai mare decat mEuna, Ce varsta are flecareperinte? Ce varsta insumeaze toti membrii fam iei?

48. elexaadra a plecat in tabdra luni si s-a intors peste I I zile. in cezt a septdmanii s-a intors?

4?. Un grup de ele!'t a plecat in tabara la munte pe 2l iulte Si s-aintors pe 3 august. Cate zlle au stat elevii in tabere?

30, Cortna are 5 ani si 8lunt. iar Iiatele ei 4 ani qi 4lunl. CaF ani auimpreuna?

6l. Care sunt lunile anotimpului lama?

92. Cate zile coniine anotimpul va.ra? Ce anoump coniine cele mai pu-Une zile? De ce?

c9

Page 70: 700 de Exercitii

Svnr.unnr

Testul I

O Completeaza corespunzator pentm a obtlne egali€U:

a) 48 kg + TnLe= 1l2keb) p,r t-alllt= 178tgl l l lm-C6m=l41)m

Q Efectueaze:

Oo

Q calculeaza:q) 58tr t+27 m= b)5720r39 t '=

286m-98m= 331,-27 L=

c) 24k8+ 9kg+ 154k9=

532k9-267k9+ 58kg=

a) 4 dle + 24 ore = _zilebJ 13 ore - 60 mlnute = _ ore

cJ 2 septamard + 5 zile = _ ztle

Cate zile au lunile de toarnnf

Mihai s-a culcat la ora 400 dupd-amiaz5. El a dormit 3 ore si 25 demlnute. Ce ore areta ceasul cand s-a trezit?

Mama are 32 de ani, iai ffica este mai mlca cu 25 de ani, Tataneste mai mare decat mama cu 6 anl. CaU anl are flecare? CaF aniau impreune?

I 2 3 4 It 6

s r /3 1/2 cu indrumer:i I operaueB a,b a,b 2/3 cu reveniri cu reveniri 2 operalii

T'B a,b,c a,b,c corectrezolvareintegrald 3 operat l

to

Page 71: 700 de Exercitii

Yestul 2

b)326 L- A7 L=

581+364t=

Q Afle caatltatea:

Q oetermua:

ceape cu 9 l€ mai mult, iarCate hlograme de legume a

Intr-o zi, la rm magazin, s-au vandut lS2 m de stoa neaA-a, verdeL H;"?tu:::3 f:ffi :*"J#i::S#,#"tH $:i"4#€-au vandut?

Q Catculeaze:aJ 32m+ 19m=

348m-256m=

@./ cu 49 mal mare decet 2ZS l,:bi cu 124 mai mica decat 4SO ks:c/ cu 236 mai mica decat dubluia 3ag m.

a,) cate ore are o zl;b, cate minute are o 016;cJ cate ore sunt in 3 zile;d) cate minute sunt in 2 ore sl 16 mrnure;e/ cate secunde sunt in 3 minute ei 24 de secunde.

Mama a cumpdrat 6 kg de morcovirogfl cdt morcwi oi cea:pa fa un io"'cumpa.rat mama?

a,b,c,d,e

7l

Page 72: 700 de Exercitii

r|l. EXE&GrTil tl P&e8tEfiEAEGAPITUTATffE

Calculeaza:38+43= 32+45=

6+72= 33+66=57 +3O= 8+50=

Calculeaze si verificei

6+32= 65+30=13+40= 4O+26=6l+15= 72+16=

39- 7=59-30=

25+37=

a4-37=

2.

3.

33-30=

Calculeaza:

36+ 9=18+26=

Efectueazai80-(27r36)=2a+V3-34)=17+128+46)=

Compara:28+ 5n34+ 972 - 25

-r1

+3639+46870 -4240-raL- l43-17

Completeaze:72+ a=8r93-E=4618+[]=41

60- m= 20

Scrie sernnul potrivitsa fie adevarate:4a 414 = 6272425 = 47

24+13=6+42=

86-28=90-63=

1"

3,

6.

t80 - 64) + 127 + 35) =

t3a+25)-172-4q=' (17 +53)-(42+19)=

90-52nr6+2245+36!27 + 1883-27 464-283a+47282-45

(,,+' sau "-"), pentru ca urmatoarele relatii

m+36=51fr-32=45fTl- 7 = 38m+ 15=63

791 9=7067818=85

7,t2

46+ a=52m- 27 =35[+ 9=4186- m=49

83E17=666!28=34

?.

Page 73: 700 de Exercitii

7D39=46

80f l16=64 el f l25 = 6690427 = 6376D25 = 5r

8. Afle valoarea termenilor necunoscuu.a)m+24=72

36+m=51

b)a- 24 + 36 = 84

a+38-29=26

t. Taie rezultatele gresite:

6A + 23 = 92,91, a2

73 - 4a = 25, 35, 34

38 + 52 = 94, 90, 80

a2 - 3A = 44, 54, 34

89-(14+s5) = 40E

{54+36)- 7=84D

6l- I = 54,52,70

7 + 25 = 32,35, 33

68 - 40 = 18, 28, 38

73 + 20 = 75, 93, 92

ca unul este 167, iar celalalt

70-a=27

63-a=19

70-a+ 17 =55

45+a-28=56

a-35=48

a-43=29

93-48-a= 18

37+24+a=gO

fO. Scrie in dreptul ffecdrei reiatii daca e adeudratd (A) saujtalsd (F).

162 + 35) - (27 + 4q = 25J(80 - 7)-(35+20) = r8n

ll. Mareqte cu 236 numerele: 124,26A, g5g, Z, 88, 404, b2O. 600.

fi1. Micgoreazd cu 327 numerele: 4OZ, E2g, 6aO, 3ZZ, gEZ, 4gO.234,

13, Afld. suma numerelor: 97 qi 356: 3ZO st 80; 438 9i 206; 2OO si 48;42 si I99: t35 si 8.

f4. Afle diferenta numerelor: 920 $i 260; 274 sl I38i 382 qi 9; 4Og qi86; 630 Si 345; 567 Fi I28.

f5. Afla suma a doud numere, quindeste cu 206 mai mar:e.

16. Diferenla a doue numere este 236. Unut dlntre termeni este 35g.Cat poate fi celdlalt termen?

ll. Afla dublul sumei numerelor 97 $i 246,

t ,

Page 74: 700 de Exercitii

18. Afle:@) suma numerelor 27, 96 Ei 264ibJ diferenta numerelor 813 sj 258;c) numarul cu 76 mai mare decat 304;d) numarul cu 76 mai mic decat 250:e, cu cat este mai mare gZ decal7',Jt cu cat este mai mic 314 decat 518:9J dublul numamlui 168;l, succesorul numarului 429 marlt cu 68;t) predecesorul numdn ui 999 intcForat cu 30.

ft. Di! rasturnatd numSrulul 217. scade surra numerelor 234 si 368.

20. La lumatatea numdrului 80, adauga dublul numerului 76.

2f. Din suma numerelor 236 si 178, scade diferenla numerelor 427si 318.

22. La diferenta numerclor 427 Fi 256, adauge suma lor.

23. Cu cat este mai [rare suma numerelor 92 9i 38, decat diferenta lor?

24. Cu cat este rnai mica diferenta numerelor 392 9i 148, decat sumalor"?

21. M-am gandit la un numar, l-am marit cu 196 9i am obtlnut 257.La ce numdr m-am gandtt?

26. Irl-am gandit la un num5r:, l-am rrrdrit clr 247, din rezultat amscazut 98 qi am obtinut 438, La ce numar m-am gendit?

21. Un numdr l-am mlcsorat cu 356 9i am obunut I77, Afle nu-marul.

28. Un numar l-am rnlcsorat cu 174, la rezultat am adeugat dublulnumarulul 27 si am obtinut 239. Afle numaiul.

2?. Se alege un numer. Dupa ce il marim cu 127 9i apoi il micaoremcu 39. obtinem 116. Afle numeiul.

3O. Suma a trei numere naturale distjnite este ll. Caie pot fl acestenumere?

3f.* Ce numdr obiinem dace micaoram cu 36 dlferenta dintre cel mainare numer par de doua cifre sj cel mat rnlc numar impar dedoua cifre?

74

Page 75: 700 de Exercitii

32. Calculeaza diferenta dinue cel mai mare numar de doua clfre slcel mai mic numar de doua crrre mar mare decat 40.

33, Ce numere poti aduna cu 27 oenrnr , nhitnp -,,---- _^, _-decat 29 $i mai mici d""at 3;

p"th a obune numere mai mari

34. O- carte are gZ de pagtni. Alexandru cire$ie in primele doua z ecate t2 pagini, rar in I ueia zi dublut numarutrli;; ;*", ",fi.in primele doua zile. Caie pagini mat are de cltit?

3E" 91

a3u_rymere_fe 27 qi 13. Geseqte doue numere egale a cerorsume se ffe egale bu dlferenta numer.elor date.

361 Ce numar trebuie scizut din 22, pentru ca diferenta obttnute me-rite cu 6 sa deyina 5l?

37. La un magazin s-au adus 56 de lazi cu cirese st cu cap$uni. S-au::l-9:,. ts-,"r' cu cirese si 2g de l6zi *

""p"._i. ?5ar"'i"i iiructe au tamas?

38. I-a o Scoala s-au adus intr-o zl llti manuale, iar in alte zi cu 47mai multe, Cate manuale mai sunt de adus, 'daca

q".fi i_""i.="trepartizate g4l de manuale?

3t. ?_Ty g l*rgnie lunge de 92 m s-au luat o datA 24 m, iar a douaoara cu 9 m mai mult. CaU metri de franghf"

"rr.a*."i*

* *"**

40, Afla numarul natural de trei cifre cu- cifra zecilor egala cu 3, cifraur tdtilor triplul cifrei zecilor. iar cifra sutelor rep.ir"nr,La aifllrenta dintre cifra unitAtlor. qi cea a zecilor.

41. Pentru confecljonarea unor b]uze s_au cumparat 23 m de Ddnza.tar atta data cu 19 m mai mult. CeU _"t-i ie;ariz;';'-;; ffi;i:daca au mai ramas g m?

12. La un spectacol au participal I42 de barbau, femei cu 2Z maipulin si 30 de copii. baca sala de spectacol avea S tO IocJ. a;licate locuri au r6mas neocupate.

43. Afla difer-enta dintre cel mai mare mrmdr de trei cifre care arecifia zecilor 2 qi cel mai mic numar ae trei ctfre ;;;""#;zecilor 8.

75

Page 76: 700 de Exercitii

44t Stabilegte numerele natur:ale care indeplinesc urmatoarele conditli:

o] scazute din 720 dau diferente cuplinse intre 356 Fi 359;b) admate cu 248 dau mnnerc mai urari decat 413 $i cel mult egalecu 416;c) scazute din 318 dau restul cuprins intre 247 Fi 251

4t. Suma a trei numere este 87O Afle numerele' gtiind ca suna pri-melor doue este 629, iar al treilea eete cu 53 mai mare decatprimul,

43. Suma a trei numere este 824 Primul termen este cu 78 mal rnicdecat al dofea. iar suma ulumilor dot termenl este 556. Aflanumerele.

41. Suma a trel numere este 788. Prlmti dot terment au suma egalAcu 604, lar cel de-al trellea termen este cu 172 mai mtc decat aldoilea. Afle flecare termen.

48. Suma a trel termenl este 806, Suma ultmllor dot termenl este548. Al do ea termen este cu 84 mai mare decat prtmul. Afl5 fle-care lerrnen.

41. Afle numerele ,,a" sl ,,b", gtlind c4;

^+a+b=751i a+b=573.

!01 ptferenta a trel num€re este 325 Prtmul numer este 927. Dtfe-renta dtntre prlrnlt doi este 559. AJle flecare numdr.

ll. Afla suma a tJel numere consecuuve stllnd ce unul din ele esteI87. Geseste toate solutlile.

32. Pe un vapor se aflau 124 de femei, bdrbati cu 196 mai multi' iarcopit cu 230 mat puiini decat berbatt st femei. Cati pasageri seallau pe vapof?

t3. intr-o ferme erau 790 de arfmale: 350 de oi, cu 130 mai putinecomute mari, 170 de vitei, ial restul erau cai. CaU cai erau Inferma?

!4, u un magazin alimentar s-au adus 650 kg de zafiar. in prima zts-au vandut 217 kC, 1^r restul in a doua Sl a treia zt. Cate kilo-grame de zaher s-au vendut in a treia zi, dacd in a doua zi s-auvandut cu 65 kg mai mult decat in Prima zi?

fb

Page 77: 700 de Exercitii

8t. in trei bidoane sunt pu9i 2l , de lapte. in primul bidon sunt 5 ,in al doilea cu 2 / mai mult decat in primul, iar in at treilea restude lapte. Ce capacitate are liecare bidon?

t6i Sa se afle un numdr de trel cifre cu suma clfielor egale cu 15,suma primelor dou5 cifre este 12, iar diferenfa ulttmelor douaeste 5.

3?f Iraa ganaesc ta un nundr., adaug cel mai rnic nurndr de trei cifi:edlstincte. scad cel mai mare numar par de doua cifre si ob nrastumatul numarului 97l. Afla numSrul-

38. in trei btdoane sunt 232 t de vin. in prtmele doua sunt 134 r,, iarin ultimele doua sunt 182 ,. Cag [tri de vin sunt in flecare bldon?

!91 intr-o cursa de ciclism s-au parcurs in prtma etapa 62 lsn, in adoua etape cu I km mai mult. iar in Lreia elaDa cu 4Z krn maiputin decat in primele doua elape la un loc. C-aU kilometri s_auparcuis in cele trel etape?

60. Ointr-o podgorie s-au recoltat in prtma zi 236 kg de struguri, in adoua zi cu 24 kg rnat mult, iar in a treia zi dublul ;anUtAUirecoltate in prima zi, pune intrebarea Sl rezolva problema.

61. Pentru impadurirea unui teren s-au adus 223 de puieti de fag, cu64 mai mulu puiett de stejar, iar puieLi de frasin cu 99 mai p;Unidecat puie l de fag. Pune intrebarea s-i rezolva problema.

62. Un camm de studenlt ar.e 962 de camere. La etaiul I si al Illeasunl cate 127 de camere. reslul llind la parter. Cdte camere suntla parter?

53. intr-un autobuz, la o statle au urcat 2l de celetori 9i au coborat19. Stnnd cd acum sunt 97 de ceutori, afle caU au fost la ince_put.

34. Elena are 72 de castane. Ea are cu 1g mai multe decat Marla qicu 29 mal putine decat Ioana. Cate castane au cele trei fete intotal?

6t. Narcis a citit Il2 pagini dintr-o catte. Cornel a citit cu 26 depagint rnai puune decat Narcis, iar Cristian cu 140 de paglni maimulte decat Comel. Cate pagini au citlt in total cei trei ;oD-ii?

t ,

Page 78: 700 de Exercitii

66. ointr-o sera s-au dus spre vdnzare 127 de ffre de lalele roqti,freztl cu 98 mal multe, iar zambile cat frezii si lalele la un loc.Cate florl s-au adus spre valzare?

61. Compune probleme dupe umatoarele exerciiii:

d) 243 + 1243 - 56) =

e) 415 + (167 + 86) =

, (128 - 39) + (2o7 - 4q =

68. Curtea scolii are forme de pntrat cu latura de 120 m. Afla careeste lunglmea totald. a gardului care o impr€jmr.de$te,

9?. Se dau numerele: a = 342, b = 258, c = 175. Care sumtr este malmare gl cu cat: a+b saub + c?

l!. Terenut de sport are lungtmea de 92 m, lar leEmea cu 28 m malmtce, Care este luqglmea totala a gardulul cu care este lmprej-mult?

11. Elelt unel clase au colectat in prtna lune 298 kg de maculature,in a doua luna cu 157 kg mal mult decat in prlma lune, tar atrela lune cu 536 kg mal puttn decat h prlmele doue lurd. Catekllograme de maculature au strens ln cele tret lunl?

12. Dto cel mat mare numdr de tret ctfre distlncte, scade rasturnatulseu, apol adaug{ cel mal mare numdr par d€ doui cure,

13. Fte numerul 792, Carc este dlferenta dlntre cel mal mare al celmal mlc numdr de trel cifre scrts cu cifrele acestula?

U 4. scrie toate num€rele de doud clfre pentxu caxe suma clfrelor este 9.

?t. Foloslnd adunarea $i scederea, compune probleme folosind nume-relet 72. 27. 39.

t6. Care sunt valorlle pe care le poate lua numerul natr.rral ,,a", astfelincat relatflle de mal ios se lie adevdr:ate?

ar87+96=

b)142-64=

cJ 135 + (135 +78) =

256<^<260

495<a<502

642>a>639

580<a<585

t8

Page 79: 700 de Exercitii

RiSPUNSURI

:l:t^ro.lr[, Ei E d loo; b) lol; c) rm; dJ gssi €] ss8i i s87; g) 84€, a4s, 850 sau 847,m,,i:j$i y* if.3 Ti::ffi a.:u::;:*:,u ff-J::'*: ,"ff;a l*:

ffi H{:bi#::6,d#ll?:l:f f ;'r;,H#fl #fx,ryi.x'tata = 32 anl, 66 anl.

F+e*xruffiff#.,*f*i###;t*ffi *'55g'"r*F-ft':ffi '-#,,;'l;:',p*l

7.t

Page 80: 700 de Exercitii

CUPRINs

I. NumGrc raturale dc la O la IOO1. Citlrea si scrlerca numerelor naturale de la 0 la 30 ......,......................9. Compararea Si ordonarea numerelor naturale de la o la 303. Numere nalurale de la O la IOO .. . . . . . . . . . . . . . .4, Compamrea pl ordonarea numerclor naturale de la O la loo .,,..,.,.,,.,,.

EvdLtore . . , , , , . , . . , , , . , , , , ,

II. Adunat€& tl gcederea numetelor naturale dc h O la lOO .......................1. Adunarea 91 scaderca numerelor naturale de la o la 30

fard trecere peste ordl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , , , , , , , , . . . . . . . . . . . . , 122. Adunarea numerelor natuEle de la O la 30 cu trecere peste ordin ....... 143. S€ederea numerelor naturale de la 0 la 30 cu trecere peste ordln ........ 164.Ai la.reatermenululnecunoscut. . , . . , , . , , . . , . . , . , . . . . . . . , . , , . . . . , . . , . , . . . . , . , , . , . . , . , , . , . . l95. Adurarea si scaderea nunetelor natuale de la 0 la 100

formate nurnai din zecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . , 206. Adunarea numerelor natuiale de Ia 0 ]a l0O formate din zeci qi unita[ ... 237. Scederca numerelor natulale de la o la 100 formate din z€cl sJ unttaii .. 25a. Adunarca numerelor naturale de la O la IOO cu trecere peate odin .. . 289. ScAderea. numerelor naturale de Ia 0 Ia 100 cu tr€cere peste ordin ..... 3010. Probleme de adunare sl de scadere cu numere naturale de la O la loo ... 32I I . Af larea termenului necunoscut . . . . , , . . , , . , , . , , . , . . . . , . . , . . . . , . . . . , . . . . , . . , . , , . , . . , . , , . , 35

Evah\are , , , , . . . . . . . . . . , . , , . . . . . . . . . . . 3a

m. Numerc naturale de la o la I OOO .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40l Formarca, cltkea 9l scrlerea numerelor naturale de ta 0la. I OO0 .. .. .. 402, Compaiarea, ordonarca Fi rotunjlrea numerelor naturale

de la 01a I 0o0 . . , . . . . . . . . 41Er,ulute . . . , . , . , . . , . , . . , . . , . . . . . . . . . . . . 43

w. Adunarca il scdderea numctelor natuiale de la O la I OOo ......,..,........ 44l. Adunarea numerelor natuiale formate din sute, zeci 91 uniteti ............ 442. Scederea numerelor naturale formate dln sute, zecl si unitati ....,........ 463. Adunarea numerelor naturale formate dln sute. zeci 9i udtati

cu trecerc peste ordin . . , . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484. Scaderea numerclor naturale de la 0 Ia I 00O cu trccere peste ordln .. 515. Af larea termenulul necunoscut , , . . , , . , . . , . . , . . , , . . , . . . . , . , . , , . , . . . . . . . . . . . . , . 56

EDoluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

V. Flgut gGorDctrlce . ...... ........ 62

VI. Unttitt dc miruri .. .... ..,.. 641. Masurarea lungiml lor. Metrul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642. Masurarea capacitat f vaselor, Li tul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653. Masurarea masel corpuri lor. Ki logramul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 664. Mesuiarea t j$pului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

EualLlate . , . , , , , . , . , , . , , . , . , . . , . . . . , . . . . . . . 70

vU, Eerclttl il probl6me recapltr atlvc .................. 72

Rirpuuurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

55689

II

12

80

Page 81: 700 de Exercitii

tsBN 978-973-123-t66.2

iiiltllilLltlililLtt|[illl