58364088 curriculum lucrator hotelier

of 107 /107
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CURRICULUM CLASA a XI-a ANUL DE COMPLETARE DOMENIUL: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE CALIFICAREA: LUCRĂTOR HOTELIER Calificarea: Lucrător hotelier Clasa: a XI a 1

Upload: muresan-yoyodavidyoyo

Post on 05-Jul-2015

988 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CURRICULUM

CLASA a XI-a

ANUL DE COMPLETARE

DOMENIUL: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE

CALIFICAREA: LUCRĂTOR HOTELIER

BUCUREŞTI

2005

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

1

Page 2: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

AUTORI

1. ANDREI CRISTINA – Prof. gradul definitiv, Colegiul Economic Administrativ ”O. Onicescu”

Botoşani

2. BUCURA DANA ALICE - Prof. gradul I, Colegiul Economic “I. Ghica” Târgovişte

3. BURUIANĂ GIANINA - Prof. gradul II, Grup Şcolar Economic şi Administrativ Piatra Neamţ

4. COSTACHE RODICA – Prof. gradul I, Grupul Şcolar "Voievodul Gelu" Zalău

5. DUMITRASCU - NICU DUMITRA – Prof. gradul I, Colegiul Economic “Viilor” Bucureşti

6. ISMAIL NELIDA – Prof. gradul II, Colegiul Economic Mangalia

7. LUNGU LIA RODICA - Prof. gradul I, Colegiul Comercial “Carol I” Constanta

8. VIŞAN CARMEN-CORINA - Prof. gradul I, Colegiul Economic "M. Kogălniceanu" – Focşani

CONSULTANŢI:

CIOBANU GABRIELA LILIANA – Inspector de specialitate Centrul Naţional de Dezvoltare a

Învăţământului Profesional şi Tehnic

DINCĂ CRISTIAN - Prof. gradul II, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

2

Page 3: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul de completareclasa a XI-a

Aria curriculară Tehnologii

Domeniul: Turism şi alimentaţieCalificarea: Lucrător hotelier

Cultură de specialitate şi instruire practică săptămânală 377 ore

Modulul I: Total ore/an 87Organizarea unităţilor de alimentaţie şi hotelărie

din care: laborator tehnologic - instruire practică 58

Modulul II: Total ore/an 87Promovarea produselor şi serviciilor din care : laborator tehnologic -

instruire practică 29

Modulul III: Total ore/an 58Evidenţă operativă din care: laborator tehnologic -

instruire practică -

Modulul IV: Total ore/an 116Prestarea serviciilor suplimentare din care: laborator tehnologic -

instruire practică 58

Modulul V: Total ore/an 29Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor din care: laborator tehnologic -

instruire practică 29Total ore/an:13 ore/săptămână x 29 săptămâni = 377 ore

Stagii de pregătire practică 240 ore

Modulul VI: Total ore/an 120Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare din care: laborator tehnologic 24

instruire practică 96

Modulul VII: Total ore/an 120Administrarea inventarului compartimentului de etaj

din care: laborator tehnologic 24 instruire practică 96

Practică comasată: 30 ore/săptămână x 8 săptămâni/an= 240 ore

Curriculum în dezvoltare locală 116 ore

Modulul VII: Total ore/an 116Comunicare profesională în industria hotelieră din care: laborator tehnologic 58

instruire practică 58Curriculum în dezvoltare locală (CDL): 4 ore/săptămână x 29 = 116 ore

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

3

Page 4: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

TOTAL 733 ore/an

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

4

Page 5: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

NOTĂ INTRODUCTIVĂ

PRECIZĂRI GENERALE PRIVIND ABORDAREA CURRICULUMULUI

Calificările pentru LICEUL TEHNOLOGIC sunt prezentate pentru prima dată într-un mod

unitar, fiind cuprinse într-un STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ (SPP), care va garanta

pregătirea unitară a tuturor elevilor şi adulţilor care doresc să obţină calificarea.

Elaborarea Curriculum-ului porneşte de la STANDARDUL DE PREGĂTIRE

PROFESIONALĂ, pentru calificarea de nivel 2, „lucrător hotelier”.

Noul Curriculum este unul bazat pe competenţe, deoarece a fost elaborat în conformitate cu

STANDARDUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, având în vedere cerinţele angajatorilor. De

aceea, profesorul va urmări dezvoltarea acestor competenţe prin intermediul conţinuturilor ştiinţifice,

iar evaluarea performanţelor elevilor se va axa pe demonstrarea dobândirii competenţelor.

Pentru calificarea „lucrător hotelier”, pregătirea se realizează prin următoarele tipuri de

competenţe:

- competenţe cheie;

- competenţe tehnice generale;

- competenţe tehnice specializate.

Unităţile de competenţă tehnice generale şi cele specializate cuprinse în SPP reprezintă module de

pregătire de sine stătătoare.

Competenţele cheie sunt repartizate în diferite module, în funcţie de posibilităţile de exersare şi

evaluare a acestora.

Această nouă structură de Curriculum, bazată pe cele trei categorii de competenţe, dezvoltate ca un

întreg, oferă absolvenţilor şansele unei mai mari flexibilităţi ocupaţionale cerute de piaţa muncii.

Astfel, după dobândirea calificării absolventul poate desfăşura activităţi în: unităţi de alimentaţie

publică, unităţi hoteliere, pe vase comerciale sau de croazieră, sau îşi poate gestiona o afacere proprie

în domeniul alimentaţiei şi turismului respectând legislaţia în vigoare.

Abordarea curriculum-ului va avea în vedere următoarele aspecte:

- curriculumul se va utiliza împreună cu SPP–ul;

- conţinuturile tematice sunt elaborate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor

de performanţă din SPP;

- evaluarea va avea în vedere competenţele dobândite de elevi, nu cunoştinţele teoretice

ale acestora.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

5

Page 6: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Organizarea unităţilor de alimentaţie şi turism

MODULUL I

ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE ŞI DE HOTELĂRIE

CURRICULUM DIFERENŢIAT

CLASA a XI-a

ANUL DE COMPLETARE

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

6

Page 7: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Organizarea unităţilor de alimentaţie şi turism

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

Modulul face parte din curriculum diferenţiat (CD) şi are un număr de 87 ore/an, din care 58

ore instruire practică curentă şi 29 de ore parcurse cu profesorul de specialitate.

Modulul se sprijină pe achiziţiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1: „Structuri

de primire”.

II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unităţi de competenţă pentru abilităţi-cheie

Unităţi de competenţă tehnice generale

Unităţi de competenţă tehnice specializate

U6 – Igiena şi securitatea muncii

U8 – Organizarea unităţilor de alimentaţie şi hotelărie

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR

Unităţi de competenţă

Competenţe individuale

Conţinut tematic

U6 – Igiena şi securitatea muncii

C1 – Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, preveni-rea şi stingerea incendiilor

C2 – Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc

Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii: drepturi: instructaj periodic; echipament de protecţie; responsabilităţi: însuşirea, respectarea şi aplicarea

normelor de protecţia muncii.Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacele de protecţie la locul de muncă: mijloace de protecţie: echipamente de protecţie

specifice locului de muncă (şorţ, mânuşi, încălţăminte specifice);Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă: situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie; integritatea

mijloacelor de protecţie.Identificarea factorilor de risc: factori de risc: substanţe periculoase; viruşi, bacterii;

curenţi de aer; factori de mediu (temperatură, umiditate, ventilaţie; zgomote, vibraţii, radiaţii).Raportarea prezenţei factorilor de risc: oral, verbal.

Înlăturarea factorilor de risc: remedierea defecţiunilor (echipament de lucru, de

protecţie); respectarea normelor de protecţie.U8 – Organizarea activităţii unităţilor de alimentaţie şi hotelărie

C1 – Precizează compartimentele existente în unităţile de alimentaţie şi hotelărie.

Enumerarea compartimentele existente în structurile de primire. Compartimente operaţionale de alimentaţie: bucătărie,

cofetărie-patiserie, bar, sală de servire Compartimente operaţionale de cazare: front-office,

etaj, sala de conferinţe

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

7

Page 8: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Organizarea unităţilor de alimentaţie şi turism

C2 Desfăşoară activităţi în compartimentele unităţilor de alimentaţie şi hotelărie

C3 – Actualizează cunoştinţe specifice industriei turismului

Compartimente funcţionale: resurse umane, resurse financiare, tehnic-administrativ, vânzări-marketingIdentificarea relaţiilor existente: relaţii între compartimentele: recepţie – alimentaţie;

recepţie – etaj; recepţie – tehnic; etaj – alimentaţie; producţie – servire

organigrama unităţii.Desfăşurarea activităţilor specifice tipurilor de unităţi de alimentaţie publică. Tipuri de unităţi de alimentaţie după: capacitate, formă

de proprietate, categoria de clasificare Activităţi: aprovizionare conform comenzilor,

depozitare în funcţie de natura materiilor prime, transport conform fluxurilor tehnologice.Desfăşurarea activităţilor specifice tipurilor de unităţi de hotelărie. Tipuri de unităţi de hotelărie după: capacitate, formă

de proprietate, grad de confort Activităţi: pregătirea primirii turiştilor, sejurul

turiştilor, plecarea turiştilorInvestigarea sursele de informare specifice industriei turismului. Surse de informare: internet, legislaţie, reviste de

specialitate, alte surse mass-mediaSelectarea informaţiilor specifice activităţii din structurile de primire: selectarea după: importanţă, posibilităţi de aplicare

Integrarea noilor informaţii în activitatea curentă integrarea în funcţie de: tipul de unitate, activitatea

desfăşurată

IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE

Pentru atingerea competenţelor, activitatea de predare - învăţare în cadrul modulului

„ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE ŞI DE HOTELĂRIE” se desfăşoară în sala de

clasă cu profesorul de specialitate, iar activitatea practică curentă se poate realiza atât în laborator cât şi

în unitatea de practică (agent economic) sub îndrumarea maistrului instructor.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregătire profesională de către

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţii sale, consolidând astfel,

capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în

Standardul de Pregătire Profesională.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

8

Page 9: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Organizarea unităţilor de alimentaţie şi turism

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale,

scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei.

De exemplu pentru competenţa 1, evaluarea se va putea realiza atât oral cât şi scris putându-se

utiliza instrumente de evaluare ca: interviul oral, itemi cu alegere multiplă, itemi cu răspuns scurt etc.

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.

Pentru abilităţile cheie integrate cu competenţa tehnică generală evaluarea va avea în vedere

demonstrarea competenţelor cheie în contextul specific calificării şi utilizând conţinuturile specifice

competenţelor tehnice ale modulului.

De exemplu, în cadrul competenţei C2 „Desfăşoară activităţi în compartimentele structurilor de

primire” (U8) se poate evalua competenţa cheie, „Igiena şi securitatea muncii” (U6) prin exerciţii

privind competenţa C1 „Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de

muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor”.

Competenţele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluării finale în cadrul altor module.

Acest lucru nu exclude exersarea şi dezvoltarea acestora şi prin parcurgerea conţinuturilor altor

module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării

prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul

acestui modul.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte, să demonstreze însuşirea unei competenţe, acesta are

posibilitatea de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul.

Pentru a veni în sprijinul profesorilor şi maiştrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de

realizare a evaluării pe competenţe. Pe parcursul unei săptămâni de practică la agentul economic

elevului i se va înmâna o fişă de lucru în care i se specifică activităţile care vor fi evaluate.

Activităţile supuse evaluării sunt criteriile de performantă şi condiţiile de aplicabilitate ale

competenţei evaluate.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

9

Page 10: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Organizarea unităţilor de alimentaţie şi turism

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă

U 8: ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE ŞI DE HOTELĂRIE

Competenţa 1: C1 – Precizează compartimentele existente în unităţile de alimentaţie şi hotelărie

Criterii de performanţă

Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă

Probe de evaluare

a) Enumerarea compartimentelor existente în structurile de primire.

Compartimente operaţionale de alimentaţie: bucătărie, cofetărie-patiserie, bar, sală de servire.Compartimente operaţionale de cazare: front-office, etaj, sala de conferinţe.Compartimente funcţionale: resurse umane, resurse financiare, tehnic-administrativ, vânzări-marketing.

Probe orale/scrise, (teste, întrebări scurte).

b) Identificarea relaţiilor existente între compartimente

Relaţiilor existente între compartimente: recepţie – alimentaţie; recepţie – etaj; recepţie – tehnic; etaj – alimentaţie; producţie – servire

Probe practice, (exerciţii, joc de rol).

Competenţa 2: C2 – Desfăşoară activităţi în compartimentele unităţilor de alimentaţie şi hotelărie

Criterii de performanţă

Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă

Probe de evaluare

a) Enumerarea activităţilor specifice unităţilor de alimentaţie publică.

Tipuri de unităţi de alimentaţie după: capacitate, formă de proprietate, categoria de clasificareActivităţi: aprovizionare conform comenzilor, depozitare în funcţie de natura materiilor prime, transport conform fluxurilor tehnologice.

Proba orală şi scrisă

b) Enumerarea activităţilor specifice din unităţile de hotelărie

Tipuri de unităţi de hotelărie după: capacitate, formă de proprietate, grad de confortActivităţi: pregătirea primirii turiştilor, sejurul turiştilor, plecarea turiştilor

Proba practică

Competenţa 3: C3 – Actualizează cunoştinţe specifice industriei turismului

Criterii de performanţăPrecizări privind aplicabilitatea

criteriilor de performanţăProbe de evaluare

a) Investigarea sursele de informare specifice industriei turismului.

Surse de informare: internet, legislaţie, reviste de specialitate, alte surse mass-media

Proba orală şi practică

b) Selectarea informaţiilor specifice activităţii din structurile de primire.

Selectarea informaţiilor în funcţie de: importanţă şi posibilităţile de aplicare

Proba orală şi practică

c) Integrarea noilor informaţii în activitatea curentă

Integrare în funcţie de: tipul de unitate, activitatea desfăşurată

Probă practică

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

10

Page 11: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Organizarea unităţilor de alimentaţie şi turism

Instrument de evaluare: Test de evaluare

Unitatea de competenţă nr. 8

Titlul unităţii de competenţă: ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE ALIMENTAŢIE ŞI DE

HOTELĂRIE

Competenţa 1: Precizează compartimentele existente în unităţile de alimentaţie şi hotelărie.

Competenţa 2: Desfăşoară activităţi în compartimentele unităţilor de alimentaţie şi hotelărie

Competenţa 3: Actualizează cunoştinţe specifice industriei turismului

Conform conţinuturilor din tabelul de corelare de la punctul III pentru evaluarea competenţelor

C1, C2 - U8 propunem spre exemplificare următorii itemi:

I. Grupaţi în mod corespunzător compartimentele existente în structurile de primire:

bucătărie, front-office, tehnic-administrativ, resurse umane, cofetărie-patiserie, bar, sală de

servire, sala de conferinţe, vânzări-marketing, etaj, resurse financiare.

Compartimente operaţionale de alimentaţie

Compartimente operaţionale de cazare

Compartimente funcţionale

II. Încercuiţi răspunsul corect:

1. Care dintre activităţile enumerate mai jos nu este specifică unităţilor de hotelărie:a. pregătirea primirii turiştilor; b. sejurul turiştilor; c. depozitare în funcţie de natura materiilor prime;d. plecarea turiştilor.

2. Unităţile de alimentaţie nu se pot clasifica după: a. capacitate; b. formă de proprietate; c. categoria de clasificare;d. grad de confort.

3. Completaţi căsuţa liberă din următoarea organigramă funcţională pentru unitatea „X”.

4. Bifaţi cu „√” sau „X” compartimentul în care vă desfăşuraţi activitatea.

5. Identificaţi relaţiile existente între compartimente:- recepţie – alimentaţie;- recepţie – etaj;- recepţie – tehnic;- etaj – alimentaţie;- producţie – servire.

Notă: Pentru răspunsurile de la punctele 3, 4 şi 5 testul de verificare va cuprinde şi modelul de organigramă ce urmează a fi completat.

Profesorul sau maistrul instructor, va evalua elevul pe baza unei fişe de observare în care se va nota rezultatul evaluării.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

11

Page 12: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Organizarea unităţilor de alimentaţie şi turism

Fişa de observare

Nume candidat:

Nume evaluator:

U.C. 8: Organizarea activităţii structurilor de primire – C. 2: Desfăşoară activităţi compartimentele

structurilor de primire

U.C. 1: Comunicare şi numeraţie – C. 3: Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

Nr. crt.

Rezultatul evaluării

Data

C.8 - C2. Desfăşoară activităţi în compartimentele structurilor de primire

a. Aprovizionare conform comenzilor Da sau (√)

Nu sau (X) calitativă cantitativă

b. Depozitare în funcţie de natura materiilor prime: Da sau (√)

Nu sau (X) ambalare temperatură umiditate relativă a aerului luminozitate vecinătăţi admise

c. Transport conform fluxurilor tehnologice: Da sau (√)

Nu sau (X) transport în sala de producţie evitarea intersectării fluxurilor de materii

prime cu fluxul de semipreparate şi produse finite

d. Pregătirea primirii turiştilor: Da sau (√)

Nu sau (X) recepţie spaţii de cazare servirea mesei servicii opţionale

e. Sejurul turiştilor Da sau (√)

Nu sau (X) servicii oferite atribuţiile personalului

U.C. 1 - C3. Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

a. Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet,documentaţii tehnice

Da sau (√)Nu sau (X)

b. Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Da sau (√)Nu sau (X)

c. Redactarea corectă: ortografie, punctuaţie, forma structurată.Documentaţie: registre, bonuri, evidenţe simple, jurnale, corespondenţă oficială, CV-uri.

Da sau (√)

Nu sau (X)

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

12

Page 13: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Organizarea unităţilor de alimentaţie şi turism

Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.

Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile

neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare;

elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare;

certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative;

pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă:

- folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic);

- evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia evaluatorului.

înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe

parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluării

fişa de observare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de

aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării.

pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru, testele de evaluare,

chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate

constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului.

V. SUGESTII METODOLOGICE

Pentru parcurgerea conţinutului tematic al modulului „ORGANIZAREA UNITĂŢILOR DE

ALIMENTAŢIE ŞI DE HOTELĂRIE” se recomandă următoarea ordine de parcurgere:

în cadrul orelor de teorie sub îndrumarea profesorului vor fi parcurse următoarele

conţinuturi:

1. Enumerarea compartimentele existente în structurile de primire.

2. Identificarea relaţiilor existente.

3. Desfăşurarea activităţilor specifice tipurilor de unităţi de alimentaţie publică.

4. Desfăşurarea activităţilor specifice tipurilor de unităţi de turism.

5. Investigarea sursele de informare specifice industriei turismului.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

13

Page 14: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Organizarea unităţilor de alimentaţie şi turism

6. Selectarea informaţiilor specifice activităţii din structurile de primire.

7. Integrarea noilor informaţii în activitatea curentă.

în orele de instruire practică vor fi parcurse următoarele conţinuturi:

1. Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute

la instructajele de protecţia muncii.

2. Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacele de protecţie la locul de muncă.

3. Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectiv.

4. Identificarea factorilor de risc.

5. Raportarea prezenţei factorilor de risc.

6. Înlăturarea factorilor de risc.

7. Identificarea relaţiilor existente.

8. Desfăşurarea activităţilor specifice tipurilor de unităţi de alimentaţie publică.

9. Desfăşurarea activităţilor specifice tipurilor de unităţi de hotelărie.

10. Investigarea sursele de informare specifice industriei turismului.

11. Integrarea noilor informaţii în activitatea curentă.

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce

învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea,

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin

proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizează prin faptul că:

sunt centrate pe elev şi pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;

încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele;

determină un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adaptează metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme

reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii.

Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului, prin descoperire,

conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Se vor promova metode activ – participative,

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

14

Page 15: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Organizarea unităţilor de alimentaţie şi turism

centrate pe elev, care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi

realizează o comunicare multidirecţională.

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi

elevii să dobândească competenţele necesare.

Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

15

Page 16: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Promovarea produselor şi serviciilor

MODULUL II

PROMOVAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR

CURRICULUM DIFERENŢIAT

CLASA a XI-a

ANUL DE COMPLETARE

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

16

Page 17: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Promovarea produselor şi serviciilor

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

„PROMOVAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR”

Modulul face parte din curriculum diferenţiat (CD) şi are un număr de 87 ore/an, din care 29 de

ore instruire practică, efectuate cu maistrul instructor. Modulul se sprijină pe achiziţiile anterioare

dobândite de elevi la modulul de nivel 1: „Satisfacerea cerinţelor clienţilor” şi „Potenţialul turistic” .

II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unităţi de competenţă pentru abilităţi-cheie

Unităţi de competenţă tehnice generaleUnităţi de competenţă

tehnice specializate

UC 4 Asigurarea calităţii

UC 9 Promovarea produselor şi serviciilor

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenţă

Competenţa individuală

Conţinut tematic

UC 9 Promovarea produselor şi serviciilor

C1Identifică nevoile şi aşteptările clienţilor

Tipuri de nevoi ale clienţilor manifestate în unităţile de alimentaţie şi de hotelărie: nevoi de siguranţă, nevoi de hrană, nevoi de confort, nevoi

de ambient, nevoi de destindere, nevoi de respectTehnici de comunicare atractive utilizate pentru identificarea nevoilor clienţilor: dialog, convorbire telefonică, comunicare prin internet,

comunicare prin fax, corespondenţăPregătirea lucrătorilor în vederea primirii clienţilor: pregătirea unităţii de alimentaţie şi de hotelărie, pregătirea

personală, pregătirea materialelor de lucru

C2 Prestează servicii adaptate nevoilor clienţilor

Activităţi specifice desfăşurate în unităţile de alimentaţie şi de hotelărie pentru satisfacerea nevoilor clienţilor: crearea ambientului, primirea clienţilor, servirea, cazarea,

servicii suplimentareModalităţi de adaptare a activităţilor unităţii la nevoile clienţilor: adaptarea ofertei de produse şi servicii, oferirea de informaţii

Tehnici de evaluare a gradului de satisfacţie a clientului: observarea directă, dialogul, chestionarele

C3 Utilizează tehnici promoţionale specifice unităţilor de alimentaţie şi hotelărie

Tehnici promoţionale specifice unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie:

publicitate, promovarea vânzărilor, vânzarea personală, expoziţiiMateriale promoţionale utilizate pentru promovare: broşuri, pliante, liste meniu, planul meniu, afişe, panouri

publicitare, fluturaşi, cadouri promoţionaleCalităţile personale şi profesionale ale lucrătorului valorificate pentru promovarea unităţii de alimentaţie şi de hotelărie:

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

17

Page 18: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Promovarea produselor şi serviciilor

ţinută, comportament, calitatea serviciilor prestate

UC4 Asigurarea calităţii

C1Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

Norme de calitate specifice activităţii de turism şi alimentaţie Cerinţe de calitate impuse pentru oferta de produse şi servicii a unităţilor de cazare şi alimentaţie

C2Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

Metode standardizate de asigurare a calităţii în hotelărie şi alimentaţieProceduri specifice de asigurarea a calităţii în hotelărie şi alimentaţie

IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregătire profesională de către

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând

astfel, capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în

Standardul de Pregătire Profesională.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise,

practice), în funcţie de specificul competenţei.

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.

Pentru abilităţile cheie integrate cu competenţa tehnică generală evaluarea va avea în vedere

demonstrarea competenţelor cheie în contextul specific calificării şi utilizând conţinuturile specifice

competenţelor tehnice ale modulului.

Pentru competenţa cheie „Asigurarea calităţii” agregată acestui modul se va încerca o evaluare

într-o situaţie specifică. De exemplu competenţele 1 şi 2 „ Aplică normele de calitate în domeniul de

activitate” şi „Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii” se pot evalua împreună cu

competenţa generală „Prestează servicii adaptate nevoilor clienţilor”, urmărind-se la elev capacitatea

de a transpune normele de calitate specifice domeniului în modul de prestare a serviciului turistic.

Competenţele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluării finale în cadrul altor module. Acest

lucru nu exclude exersarea şi dezvoltarea acestora şi prin parcurgerea conţinuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

18

Page 19: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Promovarea produselor şi serviciilor

Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în

momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul

realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul

acestui modul.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze însuşirea unei competenţe, acesta are

posibilitatea de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă de pregătire.

Profesorul şi maistrul instructor îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele

incluse în modul. Pentru a veni în sprijinul profesorilor şi maiştrilor instructori este prezentat un model

(orientativ) de realizare a evaluării pe competenţe.

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă

U.C. 9. PROMOVAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILORU.C. 4. ASIGURAREA CALITĂŢI

U.C. 9, Competenţa 2: Prestează servicii adaptate nevoilor clienţilor.

U.C. 4, Competenţa 1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

Activitate. Prestaţi servicii adaptate nevoilor clienţilor aplicând normele de calitate din domeniu.

Criterii de performanţăPrecizări privind aplicabilitatea

criteriilor de performanţăProbe de evaluare

U.C.9 – C 2 Prestează servicii adaptate nevoilor clienţilor

a. Efectuarea activităţilor specifice, conform nevoilor clientului

Activităţi specifice: crearea ambientului, primirea clienţilor, servirea, cazarea, oferirea de servicii suplimentare

Probe orale şi practice

b. Adaptarea activităţilor din unitate la nevoile clientului

Adaptarea activităţilor din unitate: adaptarea ofertei privind produsele şi serviciile din unitate, oferirea de informaţii.

Probe orale şipractice

c. Evaluarea gradului de satisfacere a nevoilor clienţilor

Evaluarea gradului de satisfacere prin: observare, dialog, chestionare.

Probe orale şipractice

U.C. 4- C1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

a Identificarea normelor de calitate specifice domeniului de activitate

Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi indicatori naţionale, europene şi internaţionale

Probe orale şi practice

b Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă

Cerinţe de calitate care reglementează activitatea

Probe orale şipractice

c. Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă

Norme de calitate din activitatea curentă Probe orale şi practice

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

19

Page 20: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Promovarea produselor şi serviciilor

Fişa de observareNume candidat:

Nume evaluator:

U.C. 9: Promovarea produselor şi serviciilor - Competenţa 2: Prestează servicii adaptate nevoilor clienţilor.

U.C.4 . Asigurarea calităţii - Competenţa 1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

Nr. crt.

CerinţeRezultatul evaluării

Data

U.C.9 - C. 2: Prestează servicii adaptate nevoilor clienţilor.

a. Activităţi specifice: crearea ambientului primirea clienţilor servirea cazarea oferirea de servicii suplimentare

Da sau (√)Nu sau (X)

b. Adaptarea activităţilor din unitate la nevoile clientului Da sau (√)Nu sau (X) adaptarea ofertei privind produsele şi serviciile din

unitate oferirea de informaţii

c. Evaluarea gradului de satisfacţie a clientului: observare dialog chestionare

Da sau (√)Nu sau (X)

U.C. 4- C1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

a Norme de calitate instrucţiuni de lucru caiet de sarcini norme interne criterii şi indicatori naţionale, europene şi

internaţionale

Da sau (√)Nu sau (X)

b Cerinţe de calitate Da sau (√)Nu sau (X)

c Norme de calitate din activitatea curentă Da sau (√)Nu sau (X)

Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.

Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile

neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

20

Page 21: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Promovarea produselor şi serviciilor

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare;

elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare;

certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative;

pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă:

- folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic);

- evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia evaluatorului.

înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe

parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluării

fişa de observare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de

aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării.

pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru, testele de evaluare,

chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate

constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului.

V. SUGESTII METODOLOGICE

Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în ordinea prevăzută în tabelul de corelare a

competenţelor cu conţinuturile.

Temele de studiu vor fi împărţite în felul următor între profesorul de specialitate şi maistrul

instructor:

- cele corespunzătoare competenţelor „Identifică nevoile şi aşteptările clienţilor” şi „Prestează

servicii adaptate nevoilor clienţilor” agregate cu competenţele cheie ale unităţii „Asigurarea

calităţii” vor fi parcurse de profesorul de specialitate

- cele corespunzătoare competenţei „ Utilizează tehnici promoţionale specifice unităţilor de

alimentaţie şi de hotelărie” vor fi parcurse de maistrul instructor în timpul orelor de instruire

practică

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce

învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea,

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin

proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

21

Page 22: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Promovarea produselor şi serviciilor

Aceste metode se caracterizează prin faptul că:

sunt centrate pe elev şi pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;

încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele;

determină un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adaptează metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme

reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii.

Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului, prin descoperire,

conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Se vor promova metode activ – participative,

centrate pe elev, care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi

realizează o comunicare multidirecţională.

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi

elevii să dobândească competenţele necesare.

Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

22

Page 23: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Evidenţă operativă

MODULUL III

EVIDENŢĂ OPERATIVĂ

CURRICULUM DIFERENŢIAT

CLASA a XI-a

ANUL DE COMPLETARE

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

23

Page 24: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Evidenţă operativă

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

„EVIDENŢĂ OPERATIVĂ”

Modulul face parte din curriculum diferenţiat (CD) şi are un număr de 58 ore/an, fără ore de

laborator tehnologic şi ore de instruire practică.

Modulul se sprijină pe achiziţiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1:

CALCULE ECONOMICE SPECIFICE SERVICIILOR

II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unităţi de competenţă pentru abilităţi-cheie

Unităţi de competenţă tehnice generale

Unităţi de competenţă tehnice specializate

U1 Comunicare şi numeraţie

U10 Evidenţa operativă

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenţă

Competenţa individuală Conţinut tematic

U.C.1 Comunicare şi numeraţie

C 1. Formulează opinii personale pe o temă dată

C 2.Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

C 3.Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

C 4.Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

Documente de evidenţă operativă în unităţile de turism şi alimentaţie

Tipuri de documente

Selectarea documentelor de evidenţă operativă în funcţie de operaţiile economico-financiare

Completarea documentelor de evidenţă operativă

Interpretarea documentelor de evidenţă operativă din punct de vedere al conţinutului

U.C. 10Evidenţa operativă

C 1.Recunoaşte documentele de evidenţă operativă din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

C 2.Utilizează documentele de evidenţă operativă din hotelărie

C 3.Utilizează documentele de evidenţă operativă din alimentaţie

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

24

Page 25: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Evidenţă operativă

IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE

Pentru atingerea competentelor, lecţiile se desfăşoară în sala de clasă, profesorul având libertatea

de a dezvolta anumite conţinuturi, de a le eşalona în timp.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregătire profesională de către

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând

astfel, capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în

Standardul de Pregătire Profesională.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise,

practice), în funcţie de specificul competenţei.

De exemplu pentru competenţa 1, evaluarea se va putea realiza atât oral cât şi scris putându-se

utiliza instrumente de evaluare ca: interviul oral, itemi cu alegere multiplă, itemi cu răspuns scurt, etc.

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.

Pentru abilităţile cheie integrate cu competenţa tehnică generă evaluarea va avea în vedere

demonstrarea competenţelor cheie în contextul specific calificării şi utilizând conţinuturile specifice

competenţelor tehnice ale modulului.

Competenţele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluării finale în cadrul altor module. Acest

lucru nu exclude exersarea şi dezvoltarea acestora şi prin parcurgerea conţinuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele.

Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării prin probe de evaluare diferite, în

momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea competenţelor) va avea în vedere progresul

realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul

acestui modul.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze însuşirea unei competenţe, acesta are

posibilitatea de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul. Pentru

a veni în sprijinul profesorilor şi maiştrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare

a evaluării pe competenţe. Activităţile supuse evaluării sunt criteriile de performantă şi condiţiile de

aplicabilitate ale competenţei evaluate.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

25

Page 26: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Evidenţă operativă

Exemplificarea întocmirii unui pachet de evaluare pe o competenţă

U.C.10 EVIDENŢĂ OPERATIVĂ

Competenţa: 2: Utilizează documente de evidenţă operativă din hotelărie

Criterii de performanţă Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă

Probe de evaluare

U.C. 10 - C 2: Utilizează documente de evidenţă operativă din hotelărie

a. Completarea documentelor de evidenţă operativă

În număr de exemplare conform legii; fără ştersături, adăugiri; cu date reale şi complete.

Probe practice

b. Interpretarea documentelor de evidenţă operativă

Denumire, unitate de măsură, valoare Probe practice şi orale

Fişa de observare

Nume candidat:

Nume evaluator:

3 a) Completarea documentelor de evidenţă operativă

Evaluatorul va solicita completarea documentelor de evidenţă operativă puse la dispoziţie

Completarea documentelor de evidenţă operativă

Evaluator Data

1. În număr de exemplare conform legii Da sau (√)

Nu sau (X)

2.Fără modificări Da sau (√)

Nu sau (X)

3. Fără ştersături Da sau (√)

Nu sau (X)

4. Fără adăugiri Da sau (√)

Nu sau (X)

5. Cu date reale şi complete Da sau (√)

Nu sau (X)

Verificaţi dacă respectivul candidat a efectuat cu succes activitatea de mai sus. Semnaţi şi

specificaţi data pe document.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

26

Page 27: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Evidenţă operativă

2 b). Interpretarea documentelor de evidenţă operativă din punct de vedere al conţinutului

Evaluatorul va solicita candidatului să interpreteze documentele de evidenţă operativă din

punct de vedere al conţinutului

Interpretarea documentelor de evidenţă operativă din punct de vedere al conţinutului

Evaluator Data

1 Denumirea Da sau (√)Nu sau (X)

2 Unitate de măsurăDa sau (√)Nu sau (X)

3 ValoareDa sau (√)Nu sau (X)

Verificaţi dacă respectivul candidat a efectuat cu succes activitatea de mai sus. Semnaţi şi

specificaţi data pe document.

Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.

Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile

neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:

elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare;

elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare;

certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative;

pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă:

- folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic);

- evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia evaluatorului.

înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe

parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluării

fişa de observare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de

aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării.

pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru, testele de evaluare,

chestionarele, proiectele, portofoliile.

orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate

constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

27

Page 28: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Evidenţă operativă

V. SUGESTII METODOLOGICE

Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în următoarea ordine logică:

1. Tipuri de documente

2. Selectarea documentelor de evidenţă operativă în funcţie de operaţiile economico–

financiare

3. Completarea documentelor de evidenţă operativă

4. Interpretarea documentelor de evidenţă operativă din punct de vedere al conţinutului

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce

învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea,

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin

proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizează prin faptul că:

sunt centrate pe elev şi pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;

încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele;

determină un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adaptează metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme

reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii.

Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului, prin descoperire,

conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Se vor promova metode activ – participative,

centrate pe elev, care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi

realizează o comunicare multidirecţională.

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi

elevii să dobândească competenţele necesare.

Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

28

Page 29: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Prestarea serviciilor suplimentare

MODULUL IV

PRESTAREA SERVICIILOR SUPLIMENTARE

CURRICULUM DIFERENŢIAT

CLASA a XI-a

ANUL DE COMPLETARE

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

29

Page 30: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Prestarea serviciilor suplimentare

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

„PRESTAREA SERVICIILOR SUPLIMENTARE”

Modulul face parte din curriculum diferenţiat (CD) şi are un număr de 116 ore/an, din care 58

ore de instruire practică.

Modulul se sprijină pe achiziţiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1: „Servicii

suplimentare prestate turiştilor”.

II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unităţi de competenţă pentru abilităţi-cheie

Unităţi de competenţă tehnice

generale

Unităţi de competenţă tehnice specializate

UC 15 Prestarea serviciilor suplimentare

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenţă

Competenţa individuală

Conţinut tematic

UC15Prestarea serviciilor suplimentare

C1Informează turiştii în legătură cu serviciile suplimentare pe care le poate presta

Tipologia serviciilor suplimentare: după natura lor: servicii de informare, de

intermediere, cu caracter special, cultural artistice, sportive, financiare, diverse

după natura angajamentului financiar: cu plată şi fără plată

în funcţie de categoria hoteluluiModalităţi de transmitere către turişti a informaţiilor în legătură cu oferta de servicii suplimentare a hotelului:

verbală scrisă

C2Selectează cerinţele de servicii suplimentare ale clientului

Comunicarea cu clientul în legătură cu solicitările de servicii suplimentare

C3Prestează servicii suplimentare

Caracteristicile serviciilor suplimentare în funcţie de tipul lorComportamentul profesional al lucrătorului în timpul prestării serviciilor suplimentareCondiţii de calitate ale serviciilor turisticeCondiţii de siguranţă ce trebuie respectate la prestarea serviciilor suplimentare

C4 Rezolvă reclamaţiile clientului la nivelul competenţei sale

Comportamentul lucrătorului în cazul unor reclamaţiiRezolvarea reclamaţiilor clientului

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

30

Page 31: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Prestarea serviciilor suplimentare

IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE

Pentru atingerea competentelor, lecţiile se desfăşoară atât în sala de clasă cu profesorul de

specialitate cât şi cu maistrul instructor.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregătire profesională de către

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând

astfel, capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în

Standardul de Pregătire Profesională.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale,

scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei.

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.

Competenţele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluării finale în cadrul altor module.

Acest lucru nu exclude exersarea şi dezvoltarea acestora şi prin parcurgerea conţinuturilor altor

module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării

prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul

acestui modul.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze însuşirea unei competenţe, acesta are

posibilitatea de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă de pregătire.

Profesorul şi maistrul trebuie să îşi elaboreze pachete de evaluare pentru toate competenţele

incluse în modul. Pentru a veni în sprijinul profesorilor şi maiştrilor instructori este prezentat un model

(orientativ) de realizare a evaluării pe competenţe.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

31

Page 32: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Prestarea serviciilor suplimentare

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă

U.C. 15 PRESTAREA SERVICIILOR SUPLIMENTARE

Competenţa 3: Prestează servicii suplimentare.

Activitate. Prestaţi servicii suplimentare într-o structură de primire

Criterii de performanţăPrecizări privind aplicabilitatea

criteriilor de performanţăProbe de evaluare

U.C. 15 - C 3: Prestează servicii suplimentare

a.Oferirea cu Oferirea cu promptitudine a serviciilor suplimentare

Servicii suplimentare: curăţarea şi călcarea îmbrăcămintei, curăţarea încălţămintei

Probe practiceşi orale/scrise

b. Oferirea serviciilor suplimentare conform cerinţelor de calitate

Cerinţe de calitate: conform normelor interne şi OPC-ului

Probe practiceşi orale/scrise

c. Furnizarea serviciilor suplimentare în condiţii de siguranţă

Condiţii de siguranţă: pentru prestator, pentru beneficiar, pentru echipament

Probe practiceşi orale/scrise

Profesorul sau maistrul instructor pot evalua elevul pe baza unei fise de observare în care se va

nota rezultatul evaluării.

Fişa de observare

Nume candidat:

Nume evaluator:

U.C.15 Prestarea serviciilor suplimentare – C.3: Prestează servicii suplimentare

Nr. crt.

CerinţeRezultatul evaluării

Data

U.C. 15 Prestarea serviciilor suplimentare – C.3: Prestează servicii suplimentare

a.Oferirea cu Oferirea cu promptitudine a serviciilor suplimentare: curăţarea şi călcarea îmbrăcămintei curăţarea încălţămintei

Da sau (√)Nu sau (X)

b. Prestarea serviciilor suplimentare conform cerinţelor de calitate

Da sau (√)Nu sau (X)

c. Prestarea serviciilor suplimentare în condiţii de siguranţă: pentru prestator pentru beneficiar pentru echipament

Da sau (√)Nu sau (X)

Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.

Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile

neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

32

Page 33: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Prestarea serviciilor suplimentare

Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:

- elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare;

- elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare;

- certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative;

- pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă:

folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia

evaluatorului.

- înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe

parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluării

- fişa de observare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor

de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării.

- pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru, testele de evaluare,

chestionarele, proiectele, portofoliile.

- orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate

constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului.

V. SUGESTII METODOLOGICE

Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în următoarea ordine logică:

1. Tipologia serviciilor suplimentare:

după natura lor: servicii de informare, de intermediere, cu caracter special, cultural

artistice, sportive, financiare, diverse

după natura angajamentului financiar: cu plată şi fără plată

în funcţie de categoria hotelului

2. Caracteristicile serviciilor suplimentare în funcţie de tipul lor

3. Modalităţi de transmitere către turişti a informaţiilor în legătură cu oferta de servicii

suplimentare a hotelului:

verbală

scrisă

4. Comunicarea cu clientul în legătură cu solicitările de servicii suplimentare

5. Comportamentul profesional al lucrătorului în timpul prestării serviciilor suplimentare

6. Comportamentul lucrătorului în cazul unor reclamaţii

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

33

Page 34: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Prestarea serviciilor suplimentare

7. Rezolvarea reclamaţiilor clientului

8. Condiţii de calitate ale serviciilor turistice

9.Condiţii de siguranţă ce trebuie respectate la prestarea serviciilor suplimentare

Toate conţinuturile modulului „Prestarea serviciilor suplimentare” vor fi abordate atât de către

profesorul economist în orele de teorie cât şi de către maistrul instructor în orele de instruire practică.

Temele 1, 2, 3, 4 vor fi parcurse cu profesorul economist iar temele 5, 6, 7, 8, 9, vor fi parcurse

cu maistrul instructor.

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă.

Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea, problematizarea,

jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin proiecte, studiul de caz,

brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizează prin faptul că:

sunt centrate pe elev şi pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;

încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele;

determină un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adaptează metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme

reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii.

Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului, prin descoperire,

conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Se vor promova metode activ – participative,

centrate pe elev, care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi

realizează o comunicare multidirecţională.

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi

elevii să dobândească competenţele necesare.

Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

34

Page 35: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor

MODULUL V

PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII BUNURILOR TURIŞTILOR

CURRICULUM DIFERENŢIAT

CLASA a XI-a

ANUL DE COMPLETARE

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

35

Page 36: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

„PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII BUNURILOR TURIŞTILOR”

Modulul face parte din curriculum diferenţiat (CD) şi are un număr de 29 ore/an, din care 29

ore instruire practică.

Modulul se sprijină pe achiziţiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1 “Structuri

de primire”.

II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unităţi de competenţă cheie

Unităţi de competenţă tehnice generale

Unităţi de competenţă tehnice specializate

UC.13. Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor în hotel

III. TABELUL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenţăCompetenţe individuale

Conţinut tematic

UC13

Păstrarea integrităţii

bunurilor turiştilor în

hotel

C1.

Execută obligaţiile

postului de cameristă

privind păstrarea

bunurilor clienţilor

Normele cu privire la integritatea

bunurilor turiştilor din hotel

Cerinţele ce revin cameristei cu privire la

integritatea bunurilor turiştilor:

însoţirea oricărei persoane din hotel care

trebuie să intre în camera turistului:

recepţioner, instalator, electrician,

mecanic, valet

C2

Predă la recepţie orice

obiect uitat de client în

cameră.

Tipuri de obiecte uitate de către turişti în

cameră

documente, haine, încălţăminte etc

Predarea obiectelor uitate la recepţia

hotelului pe baza documentului de evidenţă

„lista obiectelor uitate”

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

36

Page 37: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor

IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE

Pentru atingerea competentelor, în laborator cu maistrul instructor sau la agentul economic de

profil.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregătire profesională de către

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând

astfel, capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în

Standardul de Pregătire Profesională.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise,

practice), în funcţie de specificul competenţei.

De exemplu pentru competenţa 1, evaluarea se va putea realiza atât prin probe practice, aplicând

obligaţiile cameristei privind păstrarea bunurilor clienţilor, cât şi orale/scrise putându-se utiliza

instrumente de evaluare ca: interviul oral, itemi cu alegere multiplă, itemi cu răspuns scurt etc.

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.

Competenţele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluării finale în cadrul altor module. Acest

lucru nu exclude exersarea şi dezvoltarea acestora şi prin parcurgerea conţinuturilor altor module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării

prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul

acestui modul.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze însuşirea unei competenţe, acesta are

posibilitatea de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă de pregătire.

Maistrul instructor îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul.

Pentru a veni în sprijinul maiştrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de realizare a

evaluării pe competenţe. Pe parcursul unei săptămâni de practică la agentul economic elevului i se va

înmâna o fisă de lucru în care i se specifică activităţile care vor fi evaluate. Activităţile supuse

evaluării sunt criteriile de performantă şi condiţiile de aplicabilitate ale competenţei evaluate.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

37

Page 38: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă

UC 13. PĂSTRAREA INTEGRITĂŢII BUNURILOR TURIŞTILOR ÎN HOTEL

Competenţa 2: Predă la recepţie orice obiect uitat de client în cameră

Nr. crt

Criterii de performanţăPrecizări privind aplicabilitatea

criteriilor de performanţăProbe de evaluare

1. (a) Identificarea obiectelor uitate de către turişti în cameră şi predarea acestora la recepţia hotelului

Obiecte uitate de turist: documente, haine, încălţăminte, etc.

Probe practice, scrise/orale

2. (b) Întocmirea documentului de evidenţă „lista obiectelor uitate”

Documente:Lista obiectelor uitate

ProbePractice, scrise/orale

Profesorul observă elevul şi pe măsura realizării de către acesta a activităţii, îi bifează

activitatea realizată.

Fişă de observare

Numele candidatului:

Numele evaluatorului:

UC 13: Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor în hotel

Competenţa 2: Predă la recepţie orice obiect uitat de client în cameră

Nr. crt.

Activitate Rezultatul evaluări Data

1 Identificarea obiectelor uitate de client în cameră

(documente, haine, încălţăminte, etc.) şi predarea

acestora la recepţia hotelului

Da sau (√)

Nu sau (X)

2. Întocmirea documentului de evidenţă „lista

obiectelor uitate”

Da sau (√)

Nu sau (X)

Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.

Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile

neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:

- elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare;

- elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare;

- certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative;

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

38

Page 39: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor

- pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă:

folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia

evaluatorului.

- înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe

parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluării

- fişa de observare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor

de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării.

- pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru, testele de evaluare,

chestionarele, proiectele, portofoliile.

- orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate

constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului.

V. SUGESTII METODOLOGICE

Toate conţinuturile modulului „Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor în hotel” vor fi

abordate de către maistrul instructor în orele de instruire practică. Acesta are doar rolul de facilitator,

comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca

independentă, experimentul, simularea, problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care

stimulează critica, învăţarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizează prin faptul că:

sunt centrate pe elev şi pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;

încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele;

determină un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adaptează metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme

reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii.

Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului, prin descoperire,

conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

39

Page 40: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Se vor promova metode activ – participative,

centrate pe elev, care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi

realizează o comunicare multidirecţională.

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi

elevii să dobândească competenţele necesare.

Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

40

Page 41: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

MODULUL VI

ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE

CURRICULUM DE INSTRUIRE PRACTICĂ COMASATĂ

CLASA a XI-a

ANUL DE COMPLETARE

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

41

Page 42: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

„ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE”

Modulul face parte din curriculum diferenţiat (CD) şi are un număr de 120 de ore/an, din care:

24 de ore laborator tehnologic şi 96 ore instruire practică; toate aceste 120 de ore fac parte din

activitatea de practică comasată.

II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unităţi de competenţă pentru abilităţi-cheie

Unităţi de competenţă tehnice generale

Unităţi de competenţă tehnice specializate

UC 12 Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenţă

Competenţa individuală

Conţinut tematic

UC12 Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

C1 Efectuează servicii de curăţenie în camere

SERVICII DE CURĂŢENIE ÎN CAMERE Materiale şi echipamente necesare curăţeniei aspirator, găleţi, mop-uri, cârpe, detergenţi pentru

mochete şi covoare, detergenţi pentru geamuri, soluţii pentru curăţat mobilierul, detergenţi universali

Efectuarea curăţeniei mobilierului şi a obiectelor auxiliare mese, scaune, dulapuri, noptiere, fotolii, canapele,

cuiere, oglinzi, scrumiere, pahare, căni de apă, vaze de flori, tablouri

Executarea operaţiilor de curăţare a mochetelor, covoarelor, pardoselii aspirarea mochetelor, covoarelor, ştergerea pardoselii,

ştergerea prafului, întreţinerea obiectelor auxiliare, ştergerea geamurilor

Verificarea stării mobilierului fără zgârieturi, cu uşi în stare de funcţionare, lustruit,

tapiţerie intactă, mânere intacteC2Efectuează servicii de curăţenie în grupurile sanitare

SERVICII DE CURĂTENIE ÎN GRUPURILE SANITAREMateriale şi echipamente necesare curăţeniei obiectelor sanitare şi pardoselii detergenţi, soluţii de dezinfectare, cârpe, lavete

găleată, mopActivităţi de curăţare a obiectele sanitare şi auxiliare din toalete şi băi ştergerea pardoselii, spălarea şi dezinfectarea

obiectelor sanitare, întreţinerea obiectelor auxiliare

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

42

Page 43: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

Înlocuirea şi completarea consumabilelor de toaletăsăpun de toaletă, şampon, hârtie igienicăSchimbarea lenjeriei din băi prosoape baie, prosoape faţă, prosoape picioare,

halate de baie.Verificarea şi raportarea stării de funcţionare a obiectelor sanitare şi auxiliare WC, cadă, chiuvetă,coş de gunoi, etajeră, perie WC

C3Amenajează camerele şi grupurile sanitare

AMENAJAREA CAMERELOR ŞI A GRUPURILOR SANITAREActivităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei odorizarea camerei, aranjamente florale, aranjarea

obiectelor turistului, aranjarea lenjeriei de pat, aranjarea draperiilor şi a perdelelor, aranjarea cuverturilor de pe pat

Materiale utilizate pentru întreţinerea ambianţei interioare deodorant de cameră, lenjerie pentru pat, prosoape,

halate de baie, perdele , tablouri, vaze cu floriConsumabilele din inventar trusă cu ac, aţă şi nasturi, cremă de ghete, materiale

publicitare, săpun, şamponC4Efectuează servicii de curăţenie şi amenajează spaţiile comune

SERVICII DE CURĂŢENIE ŞI AMENAJARE A SPAŢIILOR COMUNEMateriale şi echipamente cărucior de curăţenie, aspirator, găleţi, mop-uri ,

cârpe, detergenţi pentru mochete şi covoare, detergenţi pentru geamuri, soluţii pentru curăţat mobilierul, detergenţi universali

Efectuarea curăţeniei mobilierului şi a obiectelor auxiliare mese, fotolii, canapele, oglinzi, scrumiere, vaze de

flori, tablouriExecutarea operaţiilor de curăţare a mochetelor, covoarelor, pardoselii aspirarea mochetelor, covoarelor, ştergerea pardoselii,

ştergerea prafului, întreţinerea obiectelor auxiliare, ştergerea geamurilor

Verificarea stării mobilierului fără zgârieturi, cu uşi în stare de funcţionare, lustruit,

tapiţerie intactă, mânere intacte

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

43

Page 44: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE

Pentru atingerea competentelor, lecţiile se desfăşoară atât în laborator cu profesorul de

specialitate, precum şi la agentul economic sub îndrumarea maistrului instructor.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregătire profesională de către

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând

astfel, capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în

Standardul de Pregătire Profesională.

Evaluarea se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale, scrise, practice), în

funcţie de specificul competenţei.

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.

Competenţele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluării finale în cadrul altor module.

Acest lucru nu exclude exersarea şi dezvoltarea acestora şi prin parcurgerea conţinuturilor altor

module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării

prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul

acestui modul.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze însuşirea unei competenţe, acesta are

posibilitatea de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul.

Pentru a veni în sprijinul profesorilor şi maiştrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de

realizare a evaluării pe competenţe. Pe parcursul unei săptămâni de practică la agentul economic

elevului i se va înmâna o fisă de lucru în care i se specifică activităţile care vor fi evaluate. Activităţile

supuse evaluării sunt criteriile de performantă şi condiţiile de aplicabilitate ale competenţei evaluate.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

44

Page 45: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă

U.C. 12 ÎNTREŢINEREA ŞI CURĂŢENIA SPAŢIILOR DE CAZARE

Competenţa 1: Efectuează servicii de curăţenie în camere

Activitate. Realizaţi servicii de curăţenie în camerele hotelului X

Criterii de performanţă

Precizări privind aplicabilitatea criteriilor de performanţă

Probe de evaluare

U.C. 12- C1 Efectuează servicii de curăţenie în camere

a. Selectarea

materialelor şi

echipamentelor

necesare curăţeniei

Materiale şi echipamente: cărucior de

curăţenie, aspirator, găleţi, mop-uri, cârpe,

detergenţi pentru mochete şi covoare,

detergenţi pentru geamuri, soluţii pentru

curăţat mobilierul, detergenţi universali

Probe practice

şi orale/scrise

b. Efectuarea curăţeniei

mobilierului şi a

obiectelor auxiliare

Curăţenie: mese, scaune, dulapuri, noptiere,

fotolii, canapele, cuiere, oglinzi, scrumiere,

pahare, căni de apă, vaze de flori, tablouri

Probe practice

şi orale/scrise

c. Executarea

operaţiilor de

curăţare a

mochetelor,

covoarelor, pardoselii

Curăţare: aspirarea mochetelor, covoarelor,

ştergerea pardoselii

Probe practice

şi orale/scrise

d. Verificarea stării

mobilierului

Starea mobilierului: fără zgârieturi, cu uşi

în stare de funcţionare, lustruit, tapiţerie

intactă, mânere intacte

Probe practice

şi orale/scrise

Profesorul sau maistrul instructor, pe parcursul unei săptămâni de practică comasată, va evalua

elevul pe baza unei fişe de observare în care se va nota rezultatul evaluării.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

45

Page 46: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

Instrumentul de evaluare: Fişă de observare

Numele candidatului:

Numele evaluatorului:

UC 12. Întreţinerea şi igienizarea camerelor şi a spaţiilor comune

Competenţa 3: Amenajează camerele şi grupurile sanitare

Activitatea 1. Efectuaţi activităţi de întreţinere a ambianţei interioare a camerei şi grupului sanitar

Activitatea 2. Aranjaţi patul

Activitatea 3. Puneţi în ordine obiectele personale ale clientului

Activitatea 4. Completaţi consumabilele din inventar

Nr. crt.

ActivitateRezultatul evaluări

Data

1 Activităţi: odorizarea camerei, aranjamente florale, aranjarea obiectelor turistului, aranjarea lenjeriei de pat, aranjarea draperiilor şi a perdelelor, aranjarea cuverturilor de pe pat aranjarea obiectelor din grupul sanitar

Materiale şi echipamente: deodorant de cameră, lenjerie pentru pat prosoape halate de baie perdele tablouri vaze cu flori

Da sau (√)Nu sau (X)

2. Aranjarea patului Da sau (√)Nu sau (X)

3. Punerea în ordine a obiectelor personale ale clientului Da sau (√)Nu sau (X)

4 Completarea consumabilelor din cameră trusă cu ac aţă şi nasturi cremă de ghete materiale publicitare săpun şampon

Da sau (√)Nu sau (X)

Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.

Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile

neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

46

Page 47: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:

- elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare;

- elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare;

- certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative;

- pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă:

folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia

evaluatorului.

- înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe

parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluării

- fişa de observare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor

de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării.

- pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru, testele de evaluare,

chestionarele, proiectele, portofoliile.

- orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate

constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului.

V. SUGESTII METODOLOGICE

Toate conţinuturile modulului „Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare” vor fi abordate atât

de către profesorul economist în orele de laborator tehnologic cât şi de către maistrul instructor în orele

de instruire practică.

Profesorul şi maistrul au doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe

cel ce învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea,

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin

proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizează prin faptul că:

sunt centrate pe elev şi pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;

încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele;

determină un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

47

Page 48: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de cazare

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adaptează metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme

reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii.

Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului, prin descoperire,

conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Se vor promova metode activ – participative,

centrate pe elev, care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi

realizează o comunicare multidirecţională.

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi

elevii să dobândească competenţele necesare.

Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe

grupe de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

48

Page 49: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Administrarea inventarului compartimentului de etaj

MODULUL VII

ADMINISTRAREA INVENTARULUI COMPARTIMENTULUI DE ETAJ

CURRICULUM DE INSTRUIRE PRACTICĂ COMASATĂ

CLASA a XI-a

ANUL DE COMPLETARE

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

49

Page 50: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Administrarea inventarului compartimentului de etaj

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

„ADMINISTRAREA INVENTARULUI COMPARTIMENTULUI DE ETAJ”

Modulul face parte din curriculum diferenţiat (CD) şi are un număr de 120 ore/an, din care: 24

ore laborator tehnologic şi 96 ore instruire practică; toate aceste 120 de ore fac parte din activitatea de

practică comasată.

II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unităţi de competenţă pentru abilităţi-cheie

Unităţi de competenţă tehnice generale

Unităţi de competenţă tehnice specializate

U.C. 14 Administrarea inventarului compartimentului de etaj

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILOR

Unitate de competenţă

Competenţa individuală

Conţinut tematic

U.C. 14 Administrarea inventarului compartimentului de etaj

C 3.Participă la inventarierea periodică a inventarului etajului

C 1.Selectează componentele patrimoniale ale etajului

C 2.Predă şi preia la şi de la spălătorie lenjeria etajului, numai pe bază de documente

C 4.Întocmeşte documentele privind predarea/preluarea lenjeriei

Noţiunea de inventariere.

Etapele inventarierii.

Condiţii de efectuare a inventarierii.

Etapele inventarierii; documente utilizate în

activitatea de inventariere.

Normative de dotare a spaţiilor de cazare şi a celor

de folosinţă comună.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

50

Page 51: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Administrarea inventarului compartimentului de etaj

IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE

Pentru atingerea competentelor, lecţiile se desfăşoară atât în sala de clasă, cât si în laborator cu

profesorul de specialitate, precum şi la agentul economic, în instruirea practică cu maistrul instructor.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregătire profesională de către

profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând

astfel, capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în

Standardul de Pregătire Profesională.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale,

scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei.

De exemplu pentru competenţa 1, evaluarea se va putea realiza atât oral cât şi scris putându-se

utiliza instrumente de evaluare ca: interviul oral, itemi cu alegere multiplă, itemi cu răspuns scurt, etc.

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.

Pentru abilităţile cheie integrate cu competenţa tehnică generă evaluarea va avea în vedere

demonstrarea competenţelor cheie în contextul specific calificării şi utilizând conţinuturile specifice

competenţelor tehnice ale modulului.

Competenţele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluării finale în cadrul altor module.

Acest lucru nu exclude exersarea şi dezvoltarea acestora şi prin parcurgerea conţinuturilor altor

module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării

prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în cadrul

acestui modul.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze însuşirea unei competenţe, acesta are

posibilitatea de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul.

Pentru a veni în sprijinul profesorilor şi maiştrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de

realizare a evaluării pe competenţe. Pe parcursul unei săptămâni de practică la agentul economic

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

51

Page 52: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Administrarea inventarului compartimentului de etaj

elevului i se va înmâna o fişă de lucru în care i se specifică activităţile care vor fi evaluate. Activităţile

supuse evaluării sunt criteriile de performantă şi condiţiile de aplicabilitate ale competenţei evaluate.

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă

U.C. 14. ADMINISTRAREA INVENTARULUI COMPARTIMENTULUI DE ETAJ.

Competenţa 1: Selectează componentele patrimoniale ale etajului.

Criterii de performanţăPrecizări privind aplicabilitatea

criteriilor de performanţăProbe de evaluare

a. Recunoaşterea din

patrimoniul structurii de

primire a elementelor

care aparţin etajului,

conform listei de inventar

a etajului

Obiecte ce aparţin etajului: conform

listei de inventar de pe fiecare etaj

Probe practice,

orale şi scrise

b. Recunoaşterea obiectelor

de inventar în funcţie de

structura camerelor

Obiecte de inventar: lenjerie pat,

prosoape, veioze, tablouri, pahare, căni,

pat, dulap, noptieră, televizor, umeraşe,

telefon, masă, scaune.

Tipuri de camere: camere cu pat simplu,

dublu, matrimonial, camere cu mai

multe paturi, garsoniere şi apartamente

Probe practice,

orale şi scrise

c. Aplicarea Normelor

Interne, în cazul

dispariţiei unor obiecte

de inventar care aparţin

etajului

Norme interne ale structurii de primire Probe practice

Profesorul sau maistrul instructor, pe parcursul unei săptămâni de practică comasată, va evalua

elevul pe baza unei fişe de observare în care se va nota rezultatul evaluării.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

52

Page 53: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Administrarea inventarului compartimentului de etaj

Fişa de observare

Nume candidat:

Nume evaluator:

1a. Recunoaşterea din patrimoniul structurii de primire a elementelor care aparţin etajului

conform listei inventar a etajului

Evaluatorul va solicita recunoaşterea din patrimoniul structurii de primire a elementelor care

aparţin etajului conform listei inventar a etajului

Recunoaşterea din patrimoniul structurii de primire a elementelor care aparţin etajului

conform listei inventar a etajuluiRezultatul evaluării Data

1. Obiecte ce aparţin etajului conform listei inventar de pe fiecare etaj

Da sau (√)

Nu sau (X)

1 b. Recunoaşterea obiectelor de inventar în funcţie de structura camerelor

Evaluatorul va solicita candidatului să recunoască obiectelor de inventar în funcţie de structura

camerelor.

Recunoaşterea obiectelor de inventar în funcţie de structura camerelor

Rezultatul evaluării Data

1Obiecte de inventar: lenjerie pat, prosoape, veioze, tablouri, pahare, căni, pat, dulap, noptieră, tv, umeraşe, telefon, masă, scaune.

Da sau (√)

Nu sau (X)

2Tipuri de camere: camere cu pat simplu, dublu, matrimonial, camere cu mai multe paturi, garsoniere şi apartamente

Da sau (√)

Nu sau (X)

1 c. Aplicarea Normelor Interne în cazul dispariţiei unor obiecte de inventar care aparţin

etajului

Evaluatorul va solicita candidatului să aplice Normele Interne în cazul dispariţiei unor obiecte

de inventar care aparţin etajului

Aplicarea Normelor Interne în cazul dispariţiei unor obiecte de inventar care

aparţin etajuluiRezultatul evaluării Data

Norme interne ale structurii de primire Da sau (√)

Nu sau (X)

Se verifică dacă respectivul candidat a efectuat cu succes activităţile de mai sus. Semnaţi şi

specificaţi data pe documente.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

53

Page 54: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Administrarea inventarului compartimentului de etaj

Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.

Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile

neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:

- elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare;

- elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare;

- certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative;

- pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă:

folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia

evaluatorului.

- înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe

parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluării

- fişa de observare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor

de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării.

- pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru, testele de evaluare,

chestionarele, proiectele, portofoliile.

- orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate

constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului.

V. SUGESTII METODOLOGICE

Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în următoarea ordine logică:

1. Noţiunea de inventariere.

2. Normative de dotare a spaţiilor de cazare şi a celor de folosinţă comună.

3. Etapele inventarierii.

4. Condiţii de efectuare a inventarierii.

5. Etapele inventarierii; documente utilizate în activitatea de inventariere.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

54

Page 55: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Administrarea inventarului compartimentului de etaj

Toate conţinuturile modulului „Administrarea inventarului compartimentului de etaj” vor fi

abordate atât de către profesorul economist în orele de laborator tehnologic cât şi de către maistrul

instructor în orele de instruire practică.

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce

învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea,

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin

proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Aceste metode se caracterizează prin faptul că:

sunt centrate pe elev şi pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;

încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele;

determină un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adaptează metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme

reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii.

Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului, prin descoperire,

conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Se vor promova metode activ – participative,

centrate pe elev, care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi

realizează o comunicare multidirecţională.

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi

elevii să dobândească competenţele necesare.

Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

55

Page 56: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Comunicare profesională în industria hotelieră

MODULUL VIII

COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ

CURRICULUM ÎN DEZVOLTARE LOCALĂ

CLASA a XI-a

ANUL DE COMPLETARE

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

56

Page 57: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Comunicare profesională în industria hotelieră

I. PRECIZĂRI PRIVIND ABORDAREA MODULULUI

„COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ”

Modulul face parte din curriculum diferenţiat (CD) şi are un număr de 116 ore/an, din care:

58 ore de laborator tehnologic şi 58 ore instruire practică;

Modulul se sprijină pe achiziţiile anterioare dobândite de elevi la modulul de nivel 1: Structuri

de primire

II. LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ RELEVANTE PENTRU MODUL

Unităţi de competenţă cheie

Unităţi de competenţă tehnice generale

Unităţi de competenţă tehnice specializate

UC 7. Lucrul în echipă UC.11. Comunicare profesională în industria hoteliere

III. TABEL DE CORELARE A COMPETENŢELOR ŞI CONŢINUTURILE

Unităţi de competenţă

Competente individuale

Conţinut tematic

UC 11. Comunicare profesională în industria hotelieră

C1. Comunică turiştilor, la cerere, informaţii privind oferta structurii de primire.

C2. Informează superiorii asupra nevoilor turiştilor.

C3. Raportează superiorului modul de îndeplinire a sarcinilor

Comunicare profesională privind oferta structurii de primire

limbajul folosit la întâmpinarea turiştilor: clar, concis, politicos, fluent, coerent

caracteristicile informaţiilor cu privire la oferta turistică: corecte, clare, pertinente, suficiente cu privire la tipurile de spaţii de cazare, dotarea spaţiilor, serviciile suplimentare oferite, personalul specializat în prestarea unor servicii.

îndrumarea se va face spre personalul specializat în prestarea unor servicii şi spre compartimentele specializate.Comunicarea cu superiorii asupra nevoilor clienţilor

nevoile clienţilor: informaţii, închirieri completări obiecte de inventar, servicii.

înregistrarea nevoilor clienţilor în momentul comunicării: bloc-notes, obiect de scris, numărul camerei, numele clientului, nevoile clientului.

forme de comunicare cu superiorii: comunicare verbală, comunicare telefonică, note scrise, raport.

momentele informării superiorului cu privire la îndeplinirea sarcinilor: după executarea fiecărei sarcini, la sfârşitul programului de lucru.

alegerea modului de raportare: verbală, urmărind limbajul, tonul vocii, calitatea informaţiilor transmise; scrisă, urmărind: forma de prezentare, structura informaţiilor

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

57

Page 58: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Comunicare profesională în industria hotelieră

UC7 Lucrul în echipă

C1. Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

C2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

C3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Obiectivelor lucrului în echipă: informaţionale, organizatorice, acţionare;

Sarcinile de lucru în echipă: profesionale, sociale;Resursele necesare atingerii obiectivelor:

informaţii, materiale, umane.Poziţii individuale în raport cu ceilalţi:

inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor.Atitudini constructive în grup:

sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizareAcţiuni specifice grupului:

finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă,supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelorCompetenţele membrilor echipei:

pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de motivare, intereseModalităţi de corelare a propriilor sarcini cu ale echipei:

explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea sarcinilor.Măsuri de eficientizare a lucrului în echipă:

verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului comun, recunoaşterea meritelor

IV. CONDIŢII DE APLICARE DIDACTICĂ ŞI DE EVALUARE

Pentru atingerea competentelor, lecţiile se desfăşoară atât în sala de clasă, cât si în laborator

cu profesorul de specialitate, precum şi la agentul economic în instruirea practică cu maistrul

instructor.

Criteriile specifice de evaluare vor fi preluate din Standardul de pregătire profesională de

către profesor şi prezentate elevului. Elevul poate fi integrat în evaluarea activităţilor sale, consolidând

astfel, capacitatea de a se autoevalua şi mărind gradul de transparenţă a acordării notelor.

Evaluarea finală a competenţelor trebuie realizată în concordanţă cu precizările incluse în

Standardul de Pregătire Profesională.

Evaluarea pe parcursul anului se realizează prin diverse tipuri de probe de evaluare (orale,

scrise, practice), în funcţie de specificul competenţei.

De exemplu pentru competenţa 1, evaluarea se va putea realiza atât oral, utilizându-se ca

instrument interviul oral, cât şi practic, elevul demonstrând că este capabil să comunice turiştilor

informaţii privind oferta structurii de primire.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

58

Page 59: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Comunicare profesională în industria hotelieră

Promovarea modulului este demonstrată prin atingerea tuturor competenţelor specificate în

tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.

Pentru abilităţile cheie integrate cu competenţa tehnică specializată evaluarea va avea în

vedere demonstrarea competenţelor cheie în contextul specific calificării şi utilizând conţinuturile

specifice competenţelor tehnice specializate ale modulului.

Pentru competenţa cheie „Lucrul în echipă”, agregată acestui modul se va încerca o evaluare

într-o situaţie specifica. De exemplu competenţa 2 „Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă” se poate

evalua împreună cu competenţa tehnică specializată „Comunică turiştilor, la cerere, informaţii privind

oferta structurii de primire” urmărindu-se la elev capacitatea acestuia de a asuma, promova şi iniţia

atitudini constructive în grup în aşa fel încât turiştii să primească informaţii corecte, clare, pertinente,

suficiente cu privire la oferta structurii de primire.

Competenţele specifice unui modul nu vor fi supuse evaluării finale în cadrul altor module.

Acest lucru nu exclude exersarea şi dezvoltarea acestora şi prin parcurgerea conţinuturilor altor

module.

Procesul de evaluare pe parcursul anului şi evaluarea finală trebuie să urmărească gradul de

dobândire a competenţelor şi nu nivelul de cunoştinţe acumulate. Cunoştinţele ştiinţifice nu reprezintă

decât cadrul în care se dezvoltă competenţele. Pe parcursul anului elevul trebuie să fie supus evaluării

prin probe de evaluare diferite, în momente diferite, iar rezultatul final al evaluării (atingerea

competenţelor) va avea în vedere progresul realizat de acesta.

Elevii trebuie evaluaţi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenţelor specificate în

cadrul acestui modul.

În situaţia în care elevul nu reuşeşte să demonstreze însuşirea unei competenţe, acesta are

posibilitatea de a participa la o nouă evaluare, după o perioadă de pregătire.

Profesorul îşi elaborează pachete de evaluare pentru toate competenţele incluse în modul.

Pentru a veni în sprijinul profesorilor şi maiştrilor instructori este prezentat un model (orientativ) de

realizare a evaluării pe competenţe. Pe parcursul unei săptămâni de practică la agentul economic

elevului i se va înmâna o fisă de lucru în care i se specifică activităţile care vor fi evaluate. Activităţile

supuse evaluării sunt criteriile de performantă şi condiţiile de aplicabilitate ale competenţei evaluate.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

59

Page 60: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Comunicare profesională în industria hotelieră

Exemplificarea unui pachet de evaluare pe o competenţă

UC.11. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ

Competenţa 1: Comunică turiştilor, la cerere, informaţii privind oferta structurii de primire.

Criterii de performanţăPrecizări privind aplicabilitatea

criteriilor de performanţă

Probe de

evaluare

a. Utilizarea unui limbaj

adecvat la întâmpinarea

turiştilor

Limbaj: clar, concis, politicos,

fluent, coerent

Probe

practice şi

orale

b. Furnizarea de informaţii cu

privire la oferta structurii de

primire

Informaţii: corecte, clare, pertinente,

suficiente cu privire la tipurile de spaţii

de cazare, dotarea spaţiilor, serviciile

suplimentare oferite, personalul

specializat în prestarea unor servicii

Probe

practice şi

orale

c. Îndrumarea turiştilor pentru

rezolvarea problemelor

apărute pe durata sejurului

Îndrumare: spre personalul specializat în

prestarea unor servicii, spre

compartimentele specializate

Probe

practice şi

orale

Activitate:

Eşti lucrător într-un hotel. Comunică turiştilor, la cerere, informaţii privind oferta structurii de

primire:

- Utilizează un limbaj adecvat la întâmpinarea turiştilor

- Furnizează informaţii cu privire la oferta structurii de primire

- Îndrumă turiştii pentru rezolvarea problemelor apărute pe durata sejurului

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

60

Page 61: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Comunicare profesională în industria hotelieră

Instrument de evaluare: fişa de observare

UC.11. Comunicare profesională în industria hotelieră

Competenţa nr. 1: Comunică turiştilor, la cerere, informaţii privind oferta structurii de primire

Nr.

crt.Cerinţe

Rezultatul

evaluăriiData

1. Utilizează un limbaj adecvat la întâmpinarea turiştilor:

- clar

- concis

- politicos

- fluent

- coerent

Da sau (√)

Nu sau (X)

2. Furnizează informaţii cu privire la oferta turistică:

- corecte

- clare

- pertinente

- suficiente

3. Îndrumă turişti pentru rezolvarea problemelor apărute pe

durata sejurului:

- spre personalul specializat în prestarea unor

servicii;

- spre compartimentele specializate.

Evaluatorul va bifa fiecare sarcină îndeplinită corect de către elev.

Certificarea competenţei se obţine dacă toate sarcinile de lucru sunt îndeplinite. Sarcinile

neîndeplinite se vor reevalua după o perioadă de pregătire folosindu-se acelaşi instrument de evaluare.

Competenţa se consideră atinsă dacă elevul îndeplineşte sarcina o singură dată.

Precizări pentru aplicarea probei de evaluare:

- elevul va fi evaluat în urma parcurgerii tuturor etapelor de învăţare;

- elevul va realiza operaţiile practice cerute înainte de evaluare la fiecare etapă de învăţare;

- certificarea acestei competenţe se va realiza în urma evaluării formative;

- pentru buna desfăşurare a evaluării se recomandă:

folosirea unui spaţiu amenajat corespunzător (la agentul economic);

evaluarea elevilor pe durata desfăşurării probei se realizează fără intervenţia

evaluatorului.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

61

Page 62: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Comunicare profesională în industria hotelieră

- înregistrarea performanţei se va realiza printr-o fişă de observare completată de profesor pe

parcursul probei.

Sugestii privind dovezile evaluării

- fişa de observare, care trebuie să fie elaborată conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor

de aplicabilitate, utilizată pentru evaluarea prin probe practice constituie dovadă a evaluării.

- pentru probele scrise dovezi ale evaluării sunt considerate: fişele de lucru, testele de evaluare,

chestionarele, proiectele, portofoliile.

- orice alt material elaborat de către elev sau utilizat de către profesor pentru evaluare poate

constitui o dovadă a evaluării competenţelor elevului.

V. SUGESTII METODOLOGICE

Se recomandă parcurgerea conţinutului tematic în următoarea ordine logică:

1. Obiectivele lucrului în echipă

2. Sarcinile de lucru în echipă

3. Resursele necesare atingerii obiectivelor

4. Poziţii individuale în raport cu ceilalţi

5. Atitudini constructive în grup

6. Acţiuni specifice grupului

7. Competenţele membrilor echipei

8. Modalităţi de corelare a propriilor sarcini cu ale echipei

9. Măsuri de eficientizare a lucrului în echipă

10. Comunicare profesională privind oferta structurii de primire

11. Comunicarea cu superiorii asupra nevoilor clienţilor

Toate conţinuturile modulului „Comunicare profesională în industria hotelieră” vor fi abordate

atât de către profesorul economist în orele de teorie cât şi de către maistrul instructor în orele de

instruire practică.

Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel ce

învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul, simularea,

problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica, învăţarea prin

proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

62

Page 63: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Comunicare profesională în industria hotelieră

Aceste metode se caracterizează prin faptul că:

sunt centrate pe elev şi pe activitate;

pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;

încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele;

determină un parteneriat profesor - elev;

au un puternic accent formativ, nu informativ;

presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;

adaptează metodele de lucru la nivelul clasei.

Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme

reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor şi ale societăţii.

Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului, prin descoperire,

conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.

Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul de

învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Se vor promova metode activ – participative,

centrate pe elev, care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor, dezvoltă creativitatea şi

realizează o comunicare multidirecţională.

Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic, toţi

elevii să dobândească competenţele necesare.

Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi diferenţiate pe

grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se poate aplica pentru verificarea

între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc de rol (elevii se ajută reciproc, iar

profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă).

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

63

Page 64: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Elevi cu nevoi speciale

Recomandări pentru adaptarea curriculumului la elevii cu nevoi speciale

cuprinşi în învăţământul de masă

Se va avea în vedere şi utilizarea metodelor specifice pentru dezvoltarea competenţelor elevilor

care prezintă deficienţe integrabile prin adaptarea acestora la specificul condiţiilor de învăţare şi de

comportament.

Pentru reuşita şcolarizării elevilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă sunt necesare

acţiuni ca de exemplu:

- consilierea profesorilor din învăţământul de masă de către profesori itineranţi care au

experienţă în pregătirea acestor elevi

- prevederea unei perioade suplimentare de instruire (un semestru) pentru atingerea

competenţelor descrise în standarde

- înfiinţarea în atelierele de instruire practică, laboratoarele tehnologice a condiţiilor

suplimentare privind mobilierul adecvat, mese de lucru dotate cu dispozitive, echipamente şi

aparatură specială fiecărui tip de deficienţă

- folosirea în procesul de instruire a limbajelor specifice pentru transmiterea

cunoştinţelor pentru elevii cu deficienţe vizuale sau auditive

- evitarea marginalizării elevilor cu deficienţe în colectivul clasei şi a disconfortului

psihic al elevilor

Formarea competenţelor profesionale şi integrarea şcolară şi profesională pot fi diferenţiate

potrivit principiului “resursa urmează nevoile elevului cu cerinţe educative speciale “prin

- programe individualizate (centrate pe elev)

- programe pe grupe de nivel

- programe interactive

- programe vizând facilitarea comunicării şi relaţionării în activităţile de la clasă şi la

instruirea practică

- Se consideră că o asemenea abordare este benefică pentru elevii cu nevoi speciale dacă:

- se realizează profesionalizarea adecvată potenţialului restant şi capacităţilor psiho

intelectuale ale elevilor

- se oferă şanse egale de şcolarizare prin şcoala de arte şi meserii tuturor elevilor cu

deficienţe uşoare şi medii

- calificările profesionale pentru elevii cu nevoi speciale se vor alege de către elevul

deficient cu avizul comisiei de expertiză medicală, orientare şcolară şi profesională. Acest aviz

va fi dat de medicii experţi în medicina muncii, orientare şi profesionalizare.

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

64

Page 65: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Alcătuirea modulelor

ALCĂTUIREA MODULELORU

nita

tea

de

com

pete

nţă

Com

pete

nta

indi

vidu

ala

Modul I

Organizarea unităţilor de

alimentaţie şi de hotelărie

Modul II

Promovarea produselor şi

serviciilor

Modul III

Evidenţă operativă

Modul IV

Prestarea serviciilor

suplimentare

Modul V

Păstrarea integrităţii bunurilor turiştilor

Modul VI

Întreţinerea şi curăţenia spaţiilor de

cazare

Modul VII

Administrarea inventarului

compartimentului de etaj

Modul VIII

Comunicare profesională în

industria hotelieră

UC 1

C1 - - - - - - -C2 - - - - - - -C3 - - - - - - -C4 - - - - - - -

UC 4C1 - - - - - - -C2 - - - - - - -

UC 6C1 - - - - - - -C2 - - - - - - -

UC 7C1 - - - - - - - C2 - - - - - - - C3 - - - - - - -

UC 8C1 - - - - - - -C2 - - - - - - -C3 - - - - - - -

UC 9C1 - - - - - - -C2 - - - - - - -C3 - - - - - - -

UC 10C1 - - - - - - -C2 - - - - - - -C3 - - - - - - -

UC 11C1 - - - - - - - C2 - - - - - - - C3 - - - - - - -

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

65

Page 66: 58364088 Curriculum Lucrator Hotelier

Alcătuirea modulelor

UC 12

C1 - - - - - - - -C2 - - - - - - -C3 - - - - - - -C4 - - - - - - -

UC 13C1 - - - - - - -C2 - - - - - - -

UC 14

C1 - - - - - - -C2 - - - - - - -C3 - - - - - - -C4 - - - - - - -

UC 15

C1 - - - - - - -C2 - - - - - - -C3 - - - - - - -C4 - - - - - - -

Calificarea: Lucrător hotelierClasa: a XI a

66