31596039 nina garcia totul despre stil fashion lifestyle glamour

of 10 /10

Upload: georgiana-ionita

Post on 25-Jul-2015

284 views

Category:

Documents


13 download

TRANSCRIPT

Page 1: 31596039 Nina Garcia Totul Despre Stil Fashion Lifestyle Glamour
Page 2: 31596039 Nina Garcia Totul Despre Stil Fashion Lifestyle Glamour

S T I L

Page 3: 31596039 Nina Garcia Totul Despre Stil Fashion Lifestyle Glamour
Page 4: 31596039 Nina Garcia Totul Despre Stil Fashion Lifestyle Glamour

JUCA}I ROLUL PROPRIEI MUZE!

Capitolul Unu

Page 5: 31596039 Nina Garcia Totul Despre Stil Fashion Lifestyle Glamour

Nimic nu face o femeie maifrumoas\ decâtconvingerea c\este `ntr-adev\rfrumoas\.

Page 6: 31596039 Nina Garcia Totul Despre Stil Fashion Lifestyle Glamour

ând o femeie frumoas\ intr\ `ntr-o `nc\ -pere, `mi ridic privirea o clip\, dar m\`ntorc repede la antreul, conversa]ia saumeniul cu deser turi. S\ fim cinsti]i: fru -

muse]ea nu este atât de interesant\ (cu sigu ran]\, nu este mai interesant\decât lista cu deserturi). Dar când o femeie care degaj\ `ncredere printoat\ fiin]a ei intr\ `ntr-o camer\, acest lucru este fasci nant. O privesccum merge hot\rât\ [i calm\. Nu este de obicei `mbr\ cat\ cu o rochieelegant\, neagr\. Poart\ o c\ma[\ inte resant\ [i o fust\ de bun\ calitate,iar eu vreau imediat s\ aflu de unde le-a luat. Poate c\ nu este o femeie deo frumuse]e r\pitoare, dar ceva `i confer\ un aer fermec\tor. ~ncrederea`n sine este captivant\, puternic\ [i constant\ – [i mai presus de toate, estemult mai interesant\ decât frumuse]ea.

Primul [i cel mai important pas `n dezvoltarea stilului personaleste proiectarea acestei `ncrederi `n sine. O `ncredere care le spunecelor lal]i c\ te respec]i, te iube[ti [i te `mbraci pentru tine, pentrupropria pl\ cere, nu pentru a altora. Joci rolul propriei tale muze. Sti -lul se na[te din con [tientizarea propriei fiin]e: trebuie s\ [tii cine e[ti[i cine vrei s\ fii `n lume; nu se na[te din dorin]a de a fi altcineva saude a fi mai slab, mai scund, mai `nalt sau mai frumos. Multe dintrecele mai elegante [i mai rafi nate femei din lume n-au avut o frumuse]eie[it\ din comun, ci o `ncredere de sine debordant\. Ne-au f\cut s\cre dem c\ sunt frumoase doar pentru c\ ele erau ferm convinse deacest lucru. Nu au permis nim\nui s\ le defineasc\; [i-au conturatsingure propria defini]ie.

3

C

Page 7: 31596039 Nina Garcia Totul Despre Stil Fashion Lifestyle Glamour

Le admir din tot sufletul pe femeile care se iubesc, chiar dac\ `ncalc\no]iunea standard de frumuse]e. M\ fascineaz\ „simbolurile imper -fecte“, fetele care nu sunt nici pe departe cele mai frumoase din lume,dar care cred cu t\rie c\ sunt frumoase, convingându-i [i pe cei din jur deacest lucru. Admir femeile care – `n ciuda `n\l]imii lor de 1,80 metri –poart\ pantofi cu tocuri `nalte [i sub]iri gen stilleto, femeile cu fundulmare, `mbr\cate cu fuste mulate sau femeile cu sânii mici, care `ndr\z -nesc s\ poarte tricouri strâmte [i decoltate. Când o femeie `[i scoate `neviden]\ „imperfec]iunile“, acestea devin adev\rate atuuri, care `i definescspiritul [i caracterul. Când `[i contureaz\ defectele [i `]i atrag aten]ia asu -pra lor, cap\t\ un statut aparte, o frumuse]e deo se bit\, devenind chiardemne de invidiat.

~ncrederea nu are nici o leg\tur\ cu estetica, `n schimb depinde `ntotalitate de atitudine. Nimic nu i se potrive[te mai bine unei femeidecât aura st\pânirii de sine, iar când se `nv\luie `n aceast\ mantie, pose -soarea ei se transform\, ca prin minune, `ntr-o prin]es\ de o fru mu se]er\v\[itoare. ~ncrederea `n sine joac\ rolul unei baghete magice, care con fer\pe loc frumuse]e unei femei. Când este vorba de stil [i `ncre dere, trebuies\ `nv\]a]i s\ le armoniza]i perfect, lucru care s-ar putea s\ v\ sperie. Cuto]ii avem temerile noastre. Dar [tii imediat când te afli `n companiaunei femei `ncrez\toare `n for]ele ei. ~n ciuda (sau poate tocmai datorit\)defectelor sale, aura care o `nconjoar\ este ulu itoare. Frumuse]ea izvor\[tede undeva din interior. Nu putem spune c\ nu o intereseaz\ aspectul fizic;dimpotriv\, se simte atât de bine `n pielea ei `ncât `[i scoate `n eviden]\micile imperfec]iuni [i ciud\]enii.

O femeie `ncrez\toare se iube[te necondi]ionat. Gândi]i-v\ la LaurenHutton [i la zâmbetul ei care `i dezv\luie strung\rea]a! Gân di]i-v\ la FridaKahlo [i la sprâncenele ei care se `mbinau deasupra nasului! Gân di]i-v\ laducesa de Windsor, care nu s-a remarcat prin tr-o frumuse]e ie[it\ din

4

Page 8: 31596039 Nina Garcia Totul Despre Stil Fashion Lifestyle Glamour

comun! Gândi]i-v\ la Barbra Streisand [i la nasul ei coroiat ca acela alstatuilor grece[ti! Ele `[i ]in mereu capul sus [i `[i etaleaz\ cu mândriedefectele, pe care nu le ascund [i pentru care nu se justific\ niciodat\. Uita -]i-v\ la aceste femei! Urma]i-le exemplul! }ine]i capul sus [i etala]i-v\defectele – `ncrederea nu va `ntârzia s\ apar\! {i dac\ acest lucru nu d\rezultate, atunci pretinde]i c\ sunte]i `ncrez\toare `n for]ele voastre!Pute]i s\ v\ preface]i cu u[urin]\ `ncre z\toare, iar `n final, ve]i ajunge s-ocrede]i cu t\rie (ce bine ar fi dac\ acest lucru s-ar putea aplica [i `n alteaspecte ale vie]ii!). Trebuie s\ v\ ridica]i singure pe un piedestal `nainteca cei din jur s\ v\ priveasc\ cu admira]ie.

E[ti o zei]\ [i trebuie s\ te compor]i ca atare. F\-]i unghiile, aran -jeaz\-]i p\rul, bucur\-te de b\i lungi [i dezmiard\-]i trupul cu parfu muri`mbietoare! ~ncearc\ s\ faci tot ce po]i ca s\ te sim]i minunat! R\sfa]\-tesingur\, pentru c\ nimeni altcineva nu o va face `n locul t\u. Practic\autoadora]ia! Iube[te-]i sufletul [i astfel, `ncet, dar sigur, te vei sim]i binepe acel piedes tal [i vei emana `ncredere prin toat\ fiin]a ta, lucru pentrucare cei din jur te vor admira. {i ]inuta vestimentar\ joac\ un rol la fel deimportant. Un trening nu reprezint\ o alegere corespun z\toare. O rochiefrumoas\ sau o fust\ extraordinar\ te va face s\ te sim]i demn\ de „lumi-nile rampei“, iar oamenii te vor per cepe, la rândul lor, `n aceea[i manier\.

5

MIUCCIA PRADA

Page 9: 31596039 Nina Garcia Totul Despre Stil Fashion Lifestyle Glamour

Acest limbaj instantaneu este mult mai inteligent decât a]i crede laprima vedere. Sunt doar ni[te haine, pantofi [i gen]i, a]i putea spune. {ioamenii o spun, zi de zi. Dar lucrurile nu se limiteaz\ doar la atât. Elefac parte din caracterul unei femei [i ne dezv\luie câte ceva din povesteaei, f\r\ s\ rosteasc\ vreun cuvânt.

„Am crezut c\ moda este tâmpit\ – a mai spus Miuccia Prada – pentruc\ alte profesii, ca politica, medicina sau [tiin]a, mi se p\reau mult maiinteligente [i mai nobile.“ {i, probabil, toate femeile sunt m\cinate, la unmoment dat, de aceast\ `ndoial\. Ca [i mine, de altfel. ~n cei patru ani decolegiu, am `ncercat s\ aflu ce profesie doream s\ practic, o pro fesie carenu avea nici o leg\tur\ cu industria modei. Dar m-am `ntors la acest dome-niu de activitate, pentru c\ m-am `ndr\gostit de stil [i pentru c\ i-amrecunoscut, ̀ n cele din urm\, importan]a [i influen]a.

Am descoperit c\ femeile care [i-au conturat un stil personal defini -toriu sunt puternice, fascinante [i inteligente. Foarte inteligente. {tiufoarte bine cine sunt [i ce imagine vor s\ arate lumii. ~n]eleg faptul c\]inuta vestimentar\ pe care o adopt\ diminea]a este primul lucru pe care`l observ\ cei din jur [i le dezv\luie o p\rticic\ din povestea vie]ii lor. {i,mai important, hainele le influen]eaz\ modul `n care se percep pe totparcursul zilei.

Gândi]i-v\ la acest lucru când sta]i diminea]a `n fa]a [ifonierului, con-templând ]inuta pe care s-o alege]i: haine `n care s\ v\ sim]i]i `n sigu -ran]\ (pfui!), haine la mod\ (pfui!) [i haine care v\ vor oglindi persona -litatea (da!). Când ve]i face alegerea potrivit\, ascultând glasul proprieimuze, ve]i proiecta o aur\ de `ncredere [i st\pânire de sine, de care nimeninu se va putea atinge.

6

Page 10: 31596039 Nina Garcia Totul Despre Stil Fashion Lifestyle Glamour

Dacă v-a plăcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalităţile de livrare şi plată puteţi găsi în paginile Nemira.ro.