2010 ghidul declaratiilordeavere

Download 2010 ghidul declaratiilordeavere

If you can't read please download the document

Post on 24-May-2015

487 views

Category:

Automotive

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. GHIDUL DECLARAIILORDE AVERE IDE INTERESE2010

2. ANEXA 1DECLARAIE DE AVERESubsemnatul/ Subsemnata ..........................................., avnd funcia de .........................................., la ..............................., CNP ..................................., domiciliul ..............................declar pe propria rspundere c, mpreun cu familia 1) , dein urmtoarele active i datorii: numele angajatorului n declaraia de1) prin familie se avere se indic nelege soul, soia i copii aflai n se va introduce numele, prenumele,ntreinerea acestora. Copii aflai nfuncia 2 ntreinere = copii n vrst de iniiala tatlui iprevzut n pn la 18 ani sau, dac i continu codul numeric studiile, pn la terminarea ordinul, decizia sau personal al acestora, fr a depi 26 de ani, actul administrativ declarantului precum si copii majori incapabili de de numire munc 3. I. BUNURI IMOBILE1. Terenuri: Not: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri AdresaCategoria* Anul Suprafaa Cota parte Modul de Titularul 2) dobndiriidobndire 2) se*) categoriile indicatemenioneaz, n se include cota partecazul bunurior sunt: (1) agricol; (2) se are n vedere aparinnd fiecrei proprii, numele forestier; (3) intravilan; anul dobndiriipersoane ale crei proprietarului, iar, n(4) luciu ap; (5) altedin titlul debunuri sunt vizate cazul bunurilor n categorii de terenuri extravilane, dac se aflproprietatede declaraie coproprietate, cota- (declarant, so/soie parte i numelen circuitul civil si copii aflai ncoproprietarilorse va include adresa ntreinere).se va consemna cumcomplet a terenului,urmnd ca aceasta s fie Informaia se preiaeste prevzut n titlulanonimizat la publicare, pe din titlul dede proprietatesuprafaasite aprnd exclusivproprietate(vnzare-cumprare,localitatea prevzut n titlulmotenire**, donaie de proprietate categoria prevzut n titlul deetc.) proprietate (vnzare-(vnzare- cumprare, motenire, donaie cumprare,numele etc.) Atenie: imobilele prin motenire, proprietarului (titular, destinaie (ex ponton) sedonaie etc.) declar n acelasi loc cu so/soie, copil) imobilul principal! 4. I. BUNURI IMOBILE 2. Cldiri:Not: se vor declara inclusiv cele aflate n alte riAdresaCategoria* AnulSuprafaaCota parte Modul de Titularul 2)dobndirii dobndire*) categoriile indicate se include cota partesunt: (1) apartament; (2) anul dobndirii conform titlului de aparinnd fiecrei cas de locuit; (3) cas prevzut n titlulproprietate (ex. persoane ale creide vacan; (4) spaii de proprietate vnzare cumprare, bunuri sunt vizate decomerciale/de producie(vnzare-motenire, donaie) se va include adresadeclaraie(declarant,scumprare, o/ soie si copii aflai complet a terenului, motenire,n ntreinere). La "titular", se urmnd ca aceasta s fie anonimizat la publicare, pe donaie etc.)Informaia se preiamenioneaz, n cazul site aprnd exclusiv din titlul debunurilor proprii, localitatea se include suprafaa numele proprietarului prevzut n titlul deproprietatecategoria prevzut n(titularul, soul/soia,titlul de proprietate proprietate copilul), iar n cazul (vnzare-cumprare,bunurilor nmotenire, donaie etc.)coproprietate, cota- Atenie: Dac, n cazul apartamentelor, n titlulparte i numele de proprietate se menioneaz i dreptul decoproprietarilor. proprietate privind terenul de sub construcie aferent respectivului apartament, acest drept se declar la seciunea anterioar referitoare la 5. II. BUNURI MOBILE 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transportcare sunt supuse nmatriculrii, potrivit legii: Natura Marca Nr. buciAnul de fabricaie Modul de dobndireBunurile care au toatecaracteristicile identice se conform crii dedeclar grupat. Dac cel identificare sau puin o caracteristic difer,bunurile vor fi declarate certificatului de conform titlului deseparat. nmatriculare proprietate (ex. vnzare cumprare, motenire, donaieconform crii de identificaresau certificatului denmatriculare conform crii de identificare sauAtenie: ante-contractele instituie de regul o obligaie de a certificatului deface i NU sunt translative de proprietate! Bunurile nmatriculareachiziionate n sistem se vor declara la capitolul V! 6. II. BUNURI MOBILE 2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art inumismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, sau altele asemenea, a cror valoare nsumat depete 5.000 Euro:Atenie: aceast rubric se completeaz doar dac valoarea nsumat a bunurilor de acest tipdepeste 5000 de EURO! Descrierea sumarAnul dobndirii Valoarea estimatSe realizeaz de ctre declarant si poate include : Pentru metale preioase tipul metalului, Pentru bijuterii materialul din care sunt fabricate i tipul acestora, Pentruanul, conform obiecte de cult - tipul, eventual materialul actului de i alte detalii de identificare, Pentru dobndire obiecte de art tipul, autorul, eventuallegea nu cere colecia, Pentru colecii de art tipul ideclarantului s numele coleciei, eventual autorii operelor obin evaluri care compun colecia, Pentru colecii decertificate, ci doar timbre tipul de timbre colecionate.s realizeze o Obiecte care fac parte din patrimoniulestimare cultural naional sau universal tipul,personal a valorii eventual materialul si alte detalii debunului. identificare 7. III. BUNURI MOBILE, A CROR VALOARE DEPETE 3.000 EURO FIECARE, I BUNURI IMOBILE NSTRINATE N ULTIMELE 12 LUNIAtenie: Se vor declara bunurile nstrinate n ultimele 12 luni anterioare datei de depunere a declaraiei! Doar pentru bunurile mobile nstrinate exist o limit valoric!Natura bunului Data nstrinrii Persoana ctre care Forma nstrinrii Valoarea nstrinats-a nstrinat conform actului de conform actului de conform actului de nstrinarenstrinarenstrinare conform actului de conform actului de nstrinarenstrinare 8. IV. ACTIVE FINANCIARE a. Conturi si depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investiie, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Atenie: Aceast rubric se completeaz doar dac valoarea nsumat a acestor active depete 5000 de euro. Dac acest prag valoric e depit, n declaraie se vor include toate conturile, depozitele i instrumentele de investiie sau de economisire, indiferent de valoarea individual a acestora! Instituia careadministreaz iTipul* ValutaDeschis n anulSold/valoare la ziadresa acesteia conform contractului ex. RON, Euro, USD, conform extrasului ncheiat Franci Elveieni bancar la datacompletrii Categoriile indicate sunt: (1)declaraiei Cont curent sau chivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiii sau conform contractului echivalente, inclusiv fonduri ncheiat private de pensii sau alte sisteme cu acumulare 9. IV. ACTIVE FINANCIARE b. Plasamente, investiii directe i mprumuturi acordate, dac valoarea de pia nsumat a tuturor acestora depseste 5.000 Euro Atenie: Aceast rubric se completeaz doar dac valoarea nsumat a acestor active depete 5000 de euro.Emitent titlu/societatea in care persoana este Tipul*Numr de titluri/cota de Valoare total la zi actionar sau asociat/beneficiar de mprumut participare dac este imposibil s se (1) hrtii de valoare deinute precizeze valoarea la zi, se (titluri de stat, certificate, va preciza ultima valoarese va preciza denumirea obligaiuni); (2) aciuni sau cunoscut de ctrecomplet a entitiipri sociale n societideclarant si data la care comerciale; (3) mprumuturiaceast valoare era valabilacordate n nume personal (ex. la data cumprriiaciunilor)Asa cum rezulta din actul incheiat 10. IV. ACTIVE FINANCIARE 3. Alte active productoare de venituri nete, care, nsumate, depesc echivalentul a 5.000 Euro pe an: Not: se vor declara inclusiv cele aflate n strintate......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................similar tipicului de lapunctul anterior 11. V. DATORIIDebite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanii emise n beneficiul unui ter, bunuri achiziionate n sistem leasing i alte asemenea bunuri, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro: Atenie: Aceast rubric se completeaz doar dac valoarea nsumat a acestor active depete 5000 de euro.Not: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate Creditor Contractat n anulScadent laValoare conform contractului (se va preciza denumirea complet a conform contractului de persoanei juridice sau credit numele i prenumele persoanei fizice care a acordat mprumutul) conform contractului de conform contractului de credit credit 12. VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENIONATE FA DE VALOAREA DE PIA, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAII, SOCIETI COMERCIALE, REGII AUTONOME,COMPANII/SOCIETI NAIONALE SAU INSTITUII PUBLICE ROMNETI SAU STRINE, INCLUSIVBURSE, CREDITE, GARANII, DECONTRI DE CHELTUIELI, ALTE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI,A CROR VALOARE INDIVIDUAL DEPETE 500 EURO*:Atentie: Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelorde gradul I i II! Se vor declara inclusiv darurile de nunt i darurile manuale, dac valoareadepete 500 de Euro! Cine a realizat venitul Sursa venitului: nume,Serviciul prestat/obiectul Venit anual ncasat adres generator de venit 1.1 Titular ... 1.2 So/soie ... 1.3 Copii ...raportarea se face lanumele,descrierea sumaranul fiscal anteriorprenumele si nume, adres = Se vaa serviciuluisupus raportrii. Seinitiala tatlui:identifica entitatea de la care /obiectului care a va

View more