2010 ghidul declaratiilordeavere

of 27 /27
GHIDUL DECLARAŢIILOR DE AVERE ŞI DE INTERESE 2010

Author: sbirna-mihai

Post on 24-May-2015

487 views

Category:

Automotive


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. GHIDUL DECLARAIILORDE AVERE IDE INTERESE2010

2. ANEXA 1DECLARAIE DE AVERESubsemnatul/ Subsemnata ..........................................., avnd funcia de .........................................., la ..............................., CNP ..................................., domiciliul ..............................declar pe propria rspundere c, mpreun cu familia 1) , dein urmtoarele active i datorii: numele angajatorului n declaraia de1) prin familie se avere se indic nelege soul, soia i copii aflai n se va introduce numele, prenumele,ntreinerea acestora. Copii aflai nfuncia 2 ntreinere = copii n vrst de iniiala tatlui iprevzut n pn la 18 ani sau, dac i continu codul numeric studiile, pn la terminarea ordinul, decizia sau personal al acestora, fr a depi 26 de ani, actul administrativ declarantului precum si copii majori incapabili de de numire munc 3. I. BUNURI IMOBILE1. Terenuri: Not: se vor declara inclusiv cele aflate n alte ri AdresaCategoria* Anul Suprafaa Cota parte Modul de Titularul 2) dobndiriidobndire 2) se*) categoriile indicatemenioneaz, n se include cota partecazul bunurior sunt: (1) agricol; (2) se are n vedere aparinnd fiecrei proprii, numele forestier; (3) intravilan; anul dobndiriipersoane ale crei proprietarului, iar, n(4) luciu ap; (5) altedin titlul debunuri sunt vizate cazul bunurilor n categorii de terenuri extravilane, dac se aflproprietatede declaraie coproprietate, cota- (declarant, so/soie parte i numelen circuitul civil si copii aflai ncoproprietarilorse va include adresa ntreinere).se va consemna cumcomplet a terenului,urmnd ca aceasta s fie Informaia se preiaeste prevzut n titlulanonimizat la publicare, pe din titlul dede proprietatesuprafaasite aprnd exclusivproprietate(vnzare-cumprare,localitatea prevzut n titlulmotenire**, donaie de proprietate categoria prevzut n titlul deetc.) proprietate (vnzare-(vnzare- cumprare, motenire, donaie cumprare,numele etc.) Atenie: imobilele prin motenire, proprietarului (titular, destinaie (ex ponton) sedonaie etc.) declar n acelasi loc cu so/soie, copil) imobilul principal! 4. I. BUNURI IMOBILE 2. Cldiri:Not: se vor declara inclusiv cele aflate n alte riAdresaCategoria* AnulSuprafaaCota parte Modul de Titularul 2)dobndirii dobndire*) categoriile indicate se include cota partesunt: (1) apartament; (2) anul dobndirii conform titlului de aparinnd fiecrei cas de locuit; (3) cas prevzut n titlulproprietate (ex. persoane ale creide vacan; (4) spaii de proprietate vnzare cumprare, bunuri sunt vizate decomerciale/de producie(vnzare-motenire, donaie) se va include adresadeclaraie(declarant,scumprare, o/ soie si copii aflai complet a terenului, motenire,n ntreinere). La "titular", se urmnd ca aceasta s fie anonimizat la publicare, pe donaie etc.)Informaia se preiamenioneaz, n cazul site aprnd exclusiv din titlul debunurilor proprii, localitatea se include suprafaa numele proprietarului prevzut n titlul deproprietatecategoria prevzut n(titularul, soul/soia,titlul de proprietate proprietate copilul), iar n cazul (vnzare-cumprare,bunurilor nmotenire, donaie etc.)coproprietate, cota- Atenie: Dac, n cazul apartamentelor, n titlulparte i numele de proprietate se menioneaz i dreptul decoproprietarilor. proprietate privind terenul de sub construcie aferent respectivului apartament, acest drept se declar la seciunea anterioar referitoare la 5. II. BUNURI MOBILE 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maini agricole, alupe, iahturi i alte mijloace de transportcare sunt supuse nmatriculrii, potrivit legii: Natura Marca Nr. buciAnul de fabricaie Modul de dobndireBunurile care au toatecaracteristicile identice se conform crii dedeclar grupat. Dac cel identificare sau puin o caracteristic difer,bunurile vor fi declarate certificatului de conform titlului deseparat. nmatriculare proprietate (ex. vnzare cumprare, motenire, donaieconform crii de identificaresau certificatului denmatriculare conform crii de identificare sauAtenie: ante-contractele instituie de regul o obligaie de a certificatului deface i NU sunt translative de proprietate! Bunurile nmatriculareachiziionate n sistem se vor declara la capitolul V! 6. II. BUNURI MOBILE 2. Bunuri sub form de metale preioase, bijuterii, obiecte de art i de cult, colecii de art inumismatic, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naional sau universal, sau altele asemenea, a cror valoare nsumat depete 5.000 Euro:Atenie: aceast rubric se completeaz doar dac valoarea nsumat a bunurilor de acest tipdepeste 5000 de EURO! Descrierea sumarAnul dobndirii Valoarea estimatSe realizeaz de ctre declarant si poate include : Pentru metale preioase tipul metalului, Pentru bijuterii materialul din care sunt fabricate i tipul acestora, Pentruanul, conform obiecte de cult - tipul, eventual materialul actului de i alte detalii de identificare, Pentru dobndire obiecte de art tipul, autorul, eventuallegea nu cere colecia, Pentru colecii de art tipul ideclarantului s numele coleciei, eventual autorii operelor obin evaluri care compun colecia, Pentru colecii decertificate, ci doar timbre tipul de timbre colecionate.s realizeze o Obiecte care fac parte din patrimoniulestimare cultural naional sau universal tipul,personal a valorii eventual materialul si alte detalii debunului. identificare 7. III. BUNURI MOBILE, A CROR VALOARE DEPETE 3.000 EURO FIECARE, I BUNURI IMOBILE NSTRINATE N ULTIMELE 12 LUNIAtenie: Se vor declara bunurile nstrinate n ultimele 12 luni anterioare datei de depunere a declaraiei! Doar pentru bunurile mobile nstrinate exist o limit valoric!Natura bunului Data nstrinrii Persoana ctre care Forma nstrinrii Valoarea nstrinats-a nstrinat conform actului de conform actului de conform actului de nstrinarenstrinarenstrinare conform actului de conform actului de nstrinarenstrinare 8. IV. ACTIVE FINANCIARE a. Conturi si depozite bancare, fonduri de investiii, forme echivalente de economisire i investiie, inclusiv cardurile de credit, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro Atenie: Aceast rubric se completeaz doar dac valoarea nsumat a acestor active depete 5000 de euro. Dac acest prag valoric e depit, n declaraie se vor include toate conturile, depozitele i instrumentele de investiie sau de economisire, indiferent de valoarea individual a acestora! Instituia careadministreaz iTipul* ValutaDeschis n anulSold/valoare la ziadresa acesteia conform contractului ex. RON, Euro, USD, conform extrasului ncheiat Franci Elveieni bancar la datacompletrii Categoriile indicate sunt: (1)declaraiei Cont curent sau chivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investiii sau conform contractului echivalente, inclusiv fonduri ncheiat private de pensii sau alte sisteme cu acumulare 9. IV. ACTIVE FINANCIARE b. Plasamente, investiii directe i mprumuturi acordate, dac valoarea de pia nsumat a tuturor acestora depseste 5.000 Euro Atenie: Aceast rubric se completeaz doar dac valoarea nsumat a acestor active depete 5000 de euro.Emitent titlu/societatea in care persoana este Tipul*Numr de titluri/cota de Valoare total la zi actionar sau asociat/beneficiar de mprumut participare dac este imposibil s se (1) hrtii de valoare deinute precizeze valoarea la zi, se (titluri de stat, certificate, va preciza ultima valoarese va preciza denumirea obligaiuni); (2) aciuni sau cunoscut de ctrecomplet a entitiipri sociale n societideclarant si data la care comerciale; (3) mprumuturiaceast valoare era valabilacordate n nume personal (ex. la data cumprriiaciunilor)Asa cum rezulta din actul incheiat 10. IV. ACTIVE FINANCIARE 3. Alte active productoare de venituri nete, care, nsumate, depesc echivalentul a 5.000 Euro pe an: Not: se vor declara inclusiv cele aflate n strintate......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................similar tipicului de lapunctul anterior 11. V. DATORIIDebite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garanii emise n beneficiul unui ter, bunuri achiziionate n sistem leasing i alte asemenea bunuri, dac valoarea nsumat a tuturor acestora depete 5.000 Euro: Atenie: Aceast rubric se completeaz doar dac valoarea nsumat a acestor active depete 5000 de euro.Not: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate n strintate Creditor Contractat n anulScadent laValoare conform contractului (se va preciza denumirea complet a conform contractului de persoanei juridice sau credit numele i prenumele persoanei fizice care a acordat mprumutul) conform contractului de conform contractului de credit credit 12. VI. CADOURI, SERVICII SAU AVANTAJE PRIMITE GRATUIT SAU SUBVENIONATE FA DE VALOAREA DE PIA, DIN PARTEA UNOR PERSOANE, ORGANIZAII, SOCIETI COMERCIALE, REGII AUTONOME,COMPANII/SOCIETI NAIONALE SAU INSTITUII PUBLICE ROMNETI SAU STRINE, INCLUSIVBURSE, CREDITE, GARANII, DECONTRI DE CHELTUIELI, ALTE DECAT CELE ALE ANGAJATORULUI,A CROR VALOARE INDIVIDUAL DEPETE 500 EURO*:Atentie: Se excepteaz de la declarare cadourile i trataiile uzuale primite din partea rudelorde gradul I i II! Se vor declara inclusiv darurile de nunt i darurile manuale, dac valoareadepete 500 de Euro! Cine a realizat venitul Sursa venitului: nume,Serviciul prestat/obiectul Venit anual ncasat adres generator de venit 1.1 Titular ... 1.2 So/soie ... 1.3 Copii ...raportarea se face lanumele,descrierea sumaranul fiscal anteriorprenumele si nume, adres = Se vaa serviciuluisupus raportrii. Seinitiala tatlui:identifica entitatea de la care /obiectului care a va include venituldeclarantul, sot/a fost primit avantajulnet calculat prin generat avantajul declarat raportare la fielesotie sau copiideclarat fiscale (FF1, FF2). Caaflati n formula de calculntretinere coloana 4 coloana5 + coloana 2+ 13. VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI I ALE MEMBRILOR SI DE FAMILIE, REALIZATE N ULTIMUL ANFISCAL NCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 CODUL FISCAL , CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE): Not: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintateCine a realizat venitul Sursa venitului: nume, Serviciul prestat/obiectul Venit anual ncasatadresgenerator de venit1. Venituri din salarii1.1 Titular...1.2 So/soie...1.3 Copii...raportarea se face la numele, descrierea sumaranul fiscal anterior a serviciuluisupus raportrii. Se prenumele sinume, adres = Se va /obiectului care a va include venitul initiala tatlui:net calculat prinidentifica entitatea de la caregenerat venitul declarantul, sot/raportare la fielea fost primit venitul declarat declarat sotie sau copiifiscale (FF1, FF2). Ca aflati nformula de calcul ntretinerecoloana 4 coloana5 + coloana 2+coloana 3 14. VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI I ALE MEMBRILOR SI DE FAMILIE, REALIZATE N ULTIMUL ANFISCAL NCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 CODUL FISCAL , CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE): Not: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintateCine a realizat venitulSursa venitului: nume,Serviciul prestat/obiectul Venit anual ncasat adres generator de venit2. Venituri din activitiindependente2.1 Titular...2.2 So/soie... tipul activitiin integralitate:independente suma prevzut n conformnumele, conform Normelor declaraia contractuluiprenumele i metodologice deinformativ iniiala tatlui aplicare a Codului privind impozitulFiscal, Art. 46, H.G. nr. reinut la surs44/2004Veniturile din activiti independente cuprind veniturile comerciale, veniturile din profesiilibere i veniturile din drepturi de proprietate intelectual, realizate n mod individuali/sau ntr-o form de asociere, inclusiv din activiti adiacente. 15. VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI I ALE MEMBRILOR SI DE FAMILIE, REALIZATE N ULTIMUL AN FISCAL NCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 CODUL FISCAL , CUMODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE):Not: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintate Cine a realizat venitulSursa venitului: nume, Serviciul prestat/obiectul Venit anual ncasatadresgenerator de venit 3. Venituri din cedarea folosinei bunurilor 3.1 Titular ... 3.2 So/soie ... numrul de nregistrare alcontractului la Admnistraiasuma net anual, n integralitate:conformprevzut n fia Finanelor Publice prin care numele,contractuluifiscals-a cedat folosina bunului, prenumele iconform Normeloriniiala tatlui metodologice de aplicare a Codului Fiscal, Art. 46, H.G. nr.44/2004 veniturile, n bani i/sau n natur, provenind din cedarea folosinei bunurilor mobile i imobile, obinute de ctre proprietar, uzufructuar sau alt deintor legal, altele dect veniturile din activiti independente (art 61 (1) din Codul Fiscal). Atenie: Persoanele fizice care realizeaz venituri din cedarea folosinei bunurilor din derularea unui numr mai mare de 5 contracte de nchiriere la sfritul anului fiscal, ncepnd cu anul fiscal urmtor calific aceste venituri n categoria venituri din activiti independente i le supun regulilor de stabilire a venitului net pentru aceast categorie. 16. VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI I ALE MEMBRILOR SI DE FAMILIE, REALIZATE N ULTIMUL ANFISCAL NCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 CODUL FISCAL , CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE): Not: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintateCine a realizat venitulSursa venitului: nume, Serviciul prestat/obiectulVenit anual ncasat adresgenerator de venit4. Venituri din investiii4.1 Titular...4.2 So/soie...tipul investiiei (aciuni,numele persoanei conform n integralitate:pri sociale, titluri dejuridice la care suntdocumentului prin numele, valoare etc.) conformdeinute aciunile,care au fost prenumele iNormelor metodologice prile sociale, titluldobnditeiniiala tatlui de aplicare a Codului de valoare purttorveniturileFiscal, Art. 65, H.G. nr.de dobnd etc.44/2004 Veniturile din investitii, conform art 65 din Codul Fiscal, sunt: a. dividende; b. venituri impozabile din dobnzi; c. ctiguri din transferul titlurilor de valoare (adic orice valori mobiliare, titluri de participare la un fond deschis de investiii sau alt instrument financiar, calificat astfel de ctre Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum i prile sociale); d. venituri din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract, precum i orice alte operaiuni similare; e. venituri din lichidarea unei persoane juridice. 17. VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI I ALE MEMBRILOR SI DE FAMILIE, REALIZATE N ULTIMUL ANFISCAL NCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 CODUL FISCAL , CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE): Not: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintateCine a realizat venitul Sursa venitului: nume, Serviciul prestat/obiectul Venit anual ncasatadresgenerator de venit5. Venituri din pensii5.1 Titular...5.2 So/soie... conform n integralitate: numeledocumentului prin numele, sursa venituluipersoanei care au fost prenumele i juridicedobnditeiniiala tatlui veniturile Veniturile din pensii sunt sumele primite ca pensii de la fondurile nfiinate din contribuiile sociale obligatorii fcute ctre un sistem de asigurri sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative i cele finanate de la bugetul de stat (art 68 din Codul Fiscal). 18. VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI I ALE MEMBRILOR SI DE FAMILIE, REALIZATE N ULTIMUL ANFISCAL NCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 CODUL FISCAL , CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE): Not: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintateCine a realizat venitulSursa venitului: nume,Serviciul prestat/obiectulVenit anual ncasat adres generator de venit6. Venituri din activitiagricole6.1 Titular...6.2 So/soie... n integralitate: serviciul conformnumele, prestat/obiectul documentului prin sursa venituluicare au fostprenumele i generator de iniiala tatlui venitdobndite veniturileVeniturile din activitati agricole, conform art. 71 din Codul Fiscal, sunt: a. cultivarea i valorificarea florilor, legumelor i zarzavaturilor, n sere i solarii special destinate acestor scopuri i/sau n sistem irigat; b. cultivarea i valorificarea arbutilor, plantelor decorative i ciupercilor; c. exploatarea pepinierelor viticole i pomicole i altele asemenea; d. valorificarea produselor agricole obinute dup recoltare, n stare natural, de pe terenurile agricole proprietate privat sau luate n arend, ctre uniti specializate pentru colectare, uniti de procesare industrial sau ctre alte uniti, pentru utilizare ca atare. 19. VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI I ALE MEMBRILOR SI DE FAMILIE, REALIZATE N ULTIMUL ANFISCAL NCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 CODUL FISCAL , CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE): Not: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintateCine a realizat venitul Sursa venitului: nume, Serviciul prestat/obiectul Venit anual ncasatadresgenerator de venit7. Venituri din premii i dinjocuri de noroc7.1 Titular...7.2 So/soie...n integralitate:serviciul numele,prestat/obiectulvenitul anual sursa venitului prenumele igenerator dencasatiniiala tatluivenit Venituri din premii i jocuri de noroc = conform art 75 din Codul Fiscal: a. veniturile din concursuri b. veniturile din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii c. ctigurile realizate ca urmare a participrii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot 20. VII. VENITURI ALE DECLARANTULUI I ALE MEMBRILOR SI DE FAMILIE, REALIZATE N ULTIMUL ANFISCAL NCHEIAT (POTRIVIT ART. 41 DIN LEGEA NR. 571/2003 CODUL FISCAL , CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE): Not: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strintateCine a realizat venitul Sursa venitului: nume,Serviciul prestat/obiectulVenit anual ncasat adresgenerator de venit8. Venituri din alte surse8.1 Titular...8.2 So/soie...8.3 Copii... n integralitate:serviciulnumele, prenumelesursa venitului prestat/obiectulvenitul anual ncasat i iniiala tatluigenerator de venit Venituri din alte surse = conform art. 78 din Codul Fiscal: n aceast categorie se includ, ns nu sunt limitate, urmtoarele venituri: a) prime de asigurri suportate de o persoan fizic independent sau de orice alt entitate, n cadrul unei activiti pentru o persoan fizic n legtur cu care suportatorul nu are o relaie generatoare de venituri din salarii, potrivit cap. III din prezentul titlu; 21. b) ctiguri primite de la societile de asigurri, ca urmare a contractului de asigurare ncheiat ntre pri cu ocazia tragerilor de amortizare; c) venituri, sub forma diferenelor de pre pentru anumite bunuri, servicii i alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, foti salariai, potrivit clauzelor contractului de munc sau n baza unor legi speciale; d) venituri primite de persoanele fizice reprezentnd onorarii din activitatea de arbitraj comercial; e) venituri primite de persoanele fizice din urmtoarele activiti: i. venituri din drepturi de proprietate intelectual; ii. venituri din vnzarea bunurilor n regim de consignaie; iii. venituri din activiti desfurate n baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; iv.venituri din activiti desfurate n baza contractelor / conveniilor civile ncheiate potrivit Codului civil;Prezenta declaraie constituie act public i rspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea saucaracterul incomplet al datelor menionate. Data completrii:Semntura: 22. ANEXA 2 DECLARAIE DE AVERESubsemnatul/ Subsemnata ..........................................., avnd funcia de .........................................., la ..............................., CNP ..................................., domiciliat in .............................., cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal privind falsul in declaratii, declar pe propria rspundere:numeleangajatorului se va introduce n declaraia de funcia avere se indic prevzut n numele, prenumele, ordinul, decizia sau iniiala tatlui i actul administrativ codul numeric de numire personal al declarantului 23. 1. Asociat sau acionar la societi comerciale, companii/societi naionale, instituii de credit, grupuride interes economic, precum i membru n asociaii, fundaii, sau alte organizaii neguvernamentale: Unitatea denumirea i adresaCalitatea deinut Numr de pri sociale sauValoare total a prilor de aciunisociale i/sau a aciunilor 1.1denumirea i adresa unitii exact a acesteia pri sociale/aciuniSe va preciza valoarea la zi. Dac esteimposibil s se precizeze valoarea la zi, se va se va meniona calitatea detinuta de catrepreciza ultima valoare cunoscut de ctre declarantdeclarant i data la care aceast valoare eravalabil (ex. la data cumprrii aciunilor). 24. 2. Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control ale societilor comerciale,regiilor autonome, companiilor/societilor naionale, instituiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociaiilor sau fundaiilor sau altor organizaii neguvernamentale: Unitatea denumirea i adresaCalitatea deinut Valoare beneficiilor2.1denumirea i adresa unitii exact a acesteia se va preciza calitatea deinut de ctre declarant se va preciza valoarea aferent anului fiscal anterior. 25. 3. Calitatea de membru n cadrul asociaiilor profesionale i/sau sindicale: 3.1Se va preciza denumirea complet a entitiial crei membru este declarantul. 26. 4.Calitatea de membru n organele de conducere, administrare i control, retribuite sau neretribuite,deinute n cadrul partidelor politice funcia deinut i denumirea partidului politic: 4.1 funcia deinut i denumirea partidului politic 27. 5. Contracte, inclusiv cele de asisten juridic, consultan i civile, obinute sau aflate nderulare n timpul exercitrii funciilor, mandatelor sau demnitilor publice finanate de la bugetul de stat, local i din fonduri externe ori ncheiate cu societi comerciale cu capital de stat sau unde statul esteacionar majoritar/minoritar.5. Beneficiarul de contract: InstitutiaProcedura TipulDataDurataValoarea numele,prenumele/denumircontractata: prin care a contractuluiinheierii contractul totala a ea i adresa denumirea fostcontractuluiui contractului si adresaincredintat contractulpentru persoane fizice se va se va precizase precizeaz numele iinclude care dintreprenumele, iar n cazulinstituiapersoanelor juridice procedurilese preia din contract public sau existente ndenumirea complet aacesteia. Se va precizasocietatealegislaie a fostadresa complet acomercialfolosit pentrupersoanei fizice sau partener natribuireajuridice contractcontractuluSe vor include informaii privind contractele ncheiate n mod direct de ctre declarant, soul sau soia acestuia, de ctre rudele de gradul I ale declarantului. De asemenea, se vor declara contractele ncheiate cu persoane juridice la care persoanele de mai sus au participaii: societi comerciale, persoane fizice autorizate, asociaii familiale, cabinete individuale, cabinete asociate, societi civile profesionale sau societi civile profesionale cu rspundere limitat care desfoar profesia de avocat, organizaii neguvernamentale, fundaii, asociaii.