2. categorii de cheltuieli

of 2 /2
@ CAreGoRir b€ c+re.ulrt ieui txr c-Tii ; l ': .STR,UCTURA $I CONTINUT'UL CFIELTUIEL[LOR XNDIRECTE tt DE INTERES GEI'iERl.L $l EE ExECUTARE I t ucRintlon A, CHELTUIELI ii ale person"f uf ,,i A" to"a':"t rromic' dc alta -ini"tffit I a as r g u r I r r s o c r a r c $TTITIn-dili-dEJ cialitate. administr rmai, a[,irenlc' ; .F ,, j-re 9i mortizarea mt1 lo4elor ttxe Cheltuieli cu tultfi-p€trtru p-ieTucrirea prin m tJ loac e calctrl aut mecanizlt ; interes ge[c.ral,, Se C-t a-,r 4 < 9 tr' :r\,Fi! *o2 ffioritr:rdirectP alarii suplimentere at' - uctivi, imPozitul, contrlDUlla uriri sociale si la fondui mu ncitori; ffiffipiivind utilaje de construcIrl' -sLrrer€ celelalte obiecte de lnventar ln Iolosl i cu caracter de uEtie (micul utilaj: to ane, roa arate de sudurf, -t^x Aie.m=itlwe Ae l lLd. urJlJv! ejsc,tiic{,d,:@ > i fi;=i1ffi6f,1 ; irr"tti'iuti in leeituri cu predarea Iucrarttor--; eFEftnitll cu transporql mglgllgLlel ; €li ;t" "'nto'"'"o' ' Fac''.rilor de luclari ; eIEttuGlTZe protocol ; ggrgllor lamitililor.. ''-' : .-' costul luciirilor de deratizare 9i dezinsecfie '; cheltuieli de topomelrie, trasare' etc' - costul ma'rerialelor de propagandalnstructrie educativE peniru prevenirei'incendiilor (afi9e' ' Danouri. bro;uri, etc.) - :hffiiJtip;l;;bl;;irtu..u minicenrralelor elccrronice luate cu chirie de Ia unitilile PTTR (costul proiectului, valoarea cablurilor, etc) -- - n. ctrqlTltsl.l ADMINISTRATI I Cheltuieti de Protocol ; ah. I r'i'' J'-;entru -rcol ari zare : Cheltuieli Pentru $colarlz3re ; C. CHELTUiELI NEPRODUCTIVE \.: \ Furnituri de birou; eErt r:, E " iGlGboname nte; Cheltuieli PTTR; @striinatate; fficurilenia cridiriror $i altor mijloace fixc; P.naretii ct trente la c-lm ilp"tatikurenie lu.ladiri $i alte mijloace Itxe; Ivlateriale si piese a- @ mijloacelor de transport u$or; Pierderi din intrerupgli din cauze internd externc; Li;irr risabilitdli;. Alte cl:el:ui:li neProdttctrve; D. CF{ELTUIELI iiz.Lrri prin contfa!'te la Jcinqi!i]Jg.1peciale de , contraclsre u lu Cheltuieli pentru incllztt; FngLgie electricl pslrffiiuminat li. fold.motrice in scopuri administrativ gcspodirq;1i: .-'1 (@

Upload: iulia-pintilie-popa

Post on 23-Jul-2015

41 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 2. Categorii de Cheltuieli

@ CAreGoRir b€ c+re.ulrt ieui txr c-Tii;

l

':

.STR,UCTURA $I CONTINUT'UL CFIELTUIEL[LOR XNDIRECTEtt

DE INTERES GEI'iERl.L $l EE ExECUTARE I t ucRintlonA, CHELTUIELI

ii ale person"f uf ,,i A" to"a':"t rromic' dc alta-ini"tffit

I a as r g u r I r r s o c r a r c $TTITIn-dili-dEJ

cialitate. administrrmai, a[,irenlc' ;

.F ,,

j-re 9i

mortizarea mt1 lo4elor ttxe

Cheltuieli cutultfi-p€trtru p-ieTucrirea prin m tJ loac e calctrl aut mecanizlt ;

interes ge[c.ral,,Se C-t a-,r 4 < 9 tr' :r\,Fi! *o2

ffioritr:rdirectPalarii suplimentere at'

-

uctivi, imPozitul, contrlDUlla uriri sociale si la fondui

mu ncitori;

ffiffipiivind utilaje de construcIrl' -sLrrer€celelalte obiecte de lnventar ln Iolosl i cu caracter de

uEtie (micul utilaj: to ane, roa arate de sudurf,

-t^x Aie.m=itlwe Ael lLd. urJlJv!ejsc,tiic{,d,:@

>i

fi;=i1ffi6f,1 ;

irr"tti'iuti in leeituri cu predarea Iucrarttor--;

eFEftnitll cu transporql mglgllgLlel ;

€li ;t" "'nto'"'"o' ' Fac''.rilor de luclari ;

eIEttuGlTZe protocol ;

ggrgllorlamitililor..

''-' : .-' costul luciirilor de deratizare 9i dezinsecfie'; cheltuieli de topomelrie, trasare' etc'

- costul ma'rerialelor de propagandalnstructrie educativE peniru prevenirei'incendiilor (afi9e'

' Danouri. bro;uri, etc.)

- :hffiiJtip;l;;bl;;irtu..u minicenrralelor elccrronice luate cu chirie de Ia unitilile PTTR

(costul proiectului, valoarea cablurilor, etc) --

-n. ctrqlTltsl.l ADMINISTRATI I

Cheltuieti de Protocol ;

ah. I r'i'' J'-;entru -rcol ari zare :Cheltuieli Pentru $colarlz3re ;

C. CHELTUiELI NEPRODUCTIVE

\.:\

Furnituri de birou;eErt r:, E

" iGlGboname nte;

Cheltuieli PTTR;

@striinatate;fficurilenia cridiriror $i altor mijloace fixc;

P.naretii ct trente la c-lmilp"tatikurenie lu.ladiri $i alte mijloace Itxe;

Ivlateriale si piese a- @ mijloacelor de transport u$or;

Pierderi din intrerupgli din cauze internd externc;

Li;irr risabilitdli;.

Alte cl:el:ui:li neProdttctrve;

D. CF{ELTUIELI

iiz.Lrri prin contfa!'te la Jcinqi!i]Jg.1peciale de

, contraclsre u lu

Cheltuieli pentru incllztt;FngLgie electricl pslrffiiuminat li. fold.motrice in scopuri administrativ gcspodirq;1i:

.-'1(@

Page 2: 2. Categorii de Cheltuieli

\ STRU gE {-rft A $r c olrTffst.rru!, ffiLCheltuieiitre-dirffie se cuprinde valoarea

roi,r'l'din ouea acestora" irebuie sa includa'si-ta;ee SI

m maten-lelor carecomisioane platihi

or su mana de luc ln attc eo ^tv Dv !u ido4{Fam anop erei muncito rilo_r dirsct-rodtEivir

- cheltuieliE'elente conzumudor cu uti d6 constructii, ill care se cu rinde valoarearezultata din totalul@e a utualelor srdmt m ru orafcorgspunzat or fu nctio nafii;t- cheltuieli afereate consumurilor pri-rand transporturile, in care se cu

valoyea traaspo prefabricateloqconfectii etc. de la pr-cducato; sau furnizor I itr:l intermediar- Dr

:* a"e oag;"t "n":aA; I^

@@

- Cheltuielile cu manopera vor include si obligatiile antreprenorilor catre

bugetul de stat si caire fondurile speciale, cqnfqm preyeaeritq i,n

vigoare:..#T ' contributiile de'asiqurari sociale;

o cqntributiile de asigurari sociale de sanatate; '

o contributiile la fondul de somai; :

.n contributiile pentiu concedii si indemnizatii;o contributiile la fondul garantare salarii, etc.

In pre umul acestor contributiieste:' CAS zb, s"L

M - cheltuiAi aetent. Son:,r**rito eriale, ir

e-. . +-mi.1 I o acelo r d e rid i cat. j +gt_r+tyg lalele afered e acesto r transpo rturi;

lEcas--rn:-r tapunctual de lucnr si retur:i . --w-:_1!

"*Tg _.89ry"p.-9*liri_tq.t4olo*e-99* in masui-a in care ac.=tea nu zuntcupnrue m aiiicole- distincle (transport de' pamant, beton, mortar, rnolozrezultat din demolari). '

t't["tl'It)

Contributie penlru ccncedii si

indemnizatii o,65"loConlributie 1a fondul sar3ntai-e selarii

i.. ! ,, .-l .., . . : i .- - i ' .. r i.a

"' ,:-'t

or0 Sigl' '-r'

ai '"' ' -'' /o ) <.or^ -*clo ,-''

ia -. .i' "J't.Ji , ii .;' .ii

. ..r :'- -.-:

f,g,"tr i 6'i, stlq o,Y5D/lo