1nlci1i - iiccmer · 2016-01-12 · se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate,...

of 6 /6

Author: others

Post on 29-Feb-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan~a; (4) spatii comerciale/de produc~ie.

  *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietaI1llui (titularul, sottJlIsotia, copilul), iar In cazul bunurilQr In coproprietate, cota-parte ~i numele coproprietarilor.

  II. Bunuri mobile 1. Autovebicule/autoturisme, tractoare, ma~ini agricole, ~alupe, iahturi ~i alte mijloace de transport

  care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

  N...... Mara - Nr. de 1nlcI1I Aaal de f.leafle MoIIIIlde ...........

  2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta ~i de cult, colecfii de arta ~i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depa~e~te 5.000 de euro

  NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei

  la momentul dec1ararii.

  __ . L.>o... ~ .. IL • . _ .__

  8eKriere wmwl ... ~~

  III. Bunuri mobile, a diror valoare depa~e~te 3.000 de euro fiecare, ~i bunuri imobile lnstrainate In ultimele 121uni

 • IV. Active financiare

  1. Conturi ~i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire ~i investire, inclusiv cardurile de credit, dad valoarea insumata a tuturor acestora dep~~e~te 5.000 de euro

  NOTA:

  Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.

  IDttiIa1Ia are ad"dnh1rad TIpal* Valata Dac.1I11l aal Soldlwleuelazl'l.....eestela

  *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investi!ii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

  2. Piasa mente, investitii directe ~i imprumuturi acordate, dad valoarea de piata insumata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

  NOTA.:

  Se vor declara inclusiv investitiile ~i participarile in strainatate .

  • ; '11 ' ............arepen65 .... de -"d'Rpd* ..:.... ... V..... ... .. _ ____*A - -- t

  *Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obligafiuni); (2)

 • s.n. • --'" ., r .a... n ••• Y..atIII -~ .. ... --. .... .... -, ~

  1.1. Titular

  1.2. So!/so!ie

  1.3. Copii

  3. Alte active producatoare de venituri nete, care insurnate depa~esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

  NOTA.: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

  V.Datorii Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistern leasing ~i alte

  asernenea bunuri, dad valoarea insurnata a tuturor acestora depa~e~te 5.000 de euro

  NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.

  CredI.... Cmdradld Ill ...... VIII8areSc"IBtla

  Raiffeisen Bank SA 2011 18.07.2041 40.400 EURO

  VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societap cornerciale, regii autonorne, cornpaniilsocietati nationale sau institutii publice rornane~ti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depa~e~te 500 de euro*

  "

  *Se excepteaza de /a declarare cadourile ~i trala!iile uzuale primite din par/ea rude/or de gradu/I ~i a/ ll-lea.

 • VB. Venituri ale declarantului ~i ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 57112003 privind Codu) fiscal, cu modificarile ~i completarile ulterioare)

  NOTA:

  Se vor dec1ara inclusiv veniturile provenite din strainatate.

  CJae • rea.... veaIta1 Sana vIIIitabd: -- adraa ServkDI prllt.tlOldedal

  ...__ devealt V......t

  iIea.1t 1. Venituri din salarii

  1.1. Titular Budeandi Florin Cosmin

  HCCMER. Str. AJecu Russo 1319, Bucure~ti

  Angaj at-salariu 24383 RON

  Budeandi Florin Cosmin Universitatea "Lucian 8laga", B-dul. Victoriei, nr. 10, Sibiu

  Angajat-salariu 8244 RON

  1.2. SoVsotie

  1.3. Copii

  2. Venituri din activitiifi independente

  Institut fiir deutsche Kultur und

  Geschichte Siidosteuropas e. V.

  2.1. Titular an der Ludwig-Maximilians- Drept de autor 175 EURO

  Budeanca Florin Cosmin UniversWit Miinchen, Halskestr. 15, 81379, Miinchen, Germania

  2.2. SoVsotie

  3. Venituri din cedareafolosinfei bunurilor

  3.1. Titular

  3.2. SoVsolie

  4. Venituri din investitii J

  4.1 . Titular

  4.2. SoVsotie

  _. 5. Venituri din pensii

  5.1. Titular

  5.2. Sotlsotie, ,

  . . . . '" .

  I

 • 6.2. SotJsotie

  Suna vealtalal:Ciu. reaIbat vaital N..., ...... 7. Venituri din premii ~i dinjocuri de noroe

  -

  7.1. Titular

  7.2. SotJsotie

  7.3. Copii

  8. Venituri din alte surse

  8.1. Titular Universitatea "Babe~-Bolyai",

  Budeandi Florin Cosmin Str. Mihail Kogalniceanu, 11f. 1, Cluj-Napoca

  8.2. Sotie Agentia pentru plati si inspectie

  sociala a Municipiului Budeandi Florentina

  Bucure~ti, sector 2

  8.3. Copii

  ServIdal Pnltatlobiedal __tH de ftIIIt

  Bursa post-doctoral a

  Indemnizatie cre~tere copil

  VeaIbd ...a1 laral.

  8.000 RON

  13.860 RON

  Prezenta deciaratie constituie act public ~i raspund potrivit Iegii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

  Data completiirii Semnatura

  ... 1 august 2014 ......

  Image (15)