:1j:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · dentru postul de sofer : ......

15
UUNl'ILIUL JUUE I EAN GUT{J 'P/TAL/L JUD4,A/1/ DF UR6Ft/rA raJ/l Targu Jiu, Str. Progresutui, nr.1B, Cod :210218 TEL| 02531210432 --- FAXt o2,gt21o4g2. e - m ail i of f i c e @s p i ta Ig o rj. r o Cod Fiscat 4448067 ul Judelean Jiu, strada progresului, nr. 1g, judelul eaza in con nr. 87 6/20 u modificdri Ei completdri ulterioare gi Consiliului desfbqurare a concursurilor emis de urmdtoarelor posruri vacanre contractuale de execulie jtr1",ii:.JH:iiarea pe perioadd nedeterminati a - 2 posturi asistent medical debutant - I post asistent medical debutant - 1 post asistent medical debutant - 1 post infirmier - 1 post infirmier - I post gofer II Sec{ia Oncologie Secfia Cardiologie Seclia Chirurgie generali II Secfia Oncologie Seclia Cardiologie Serviciul de Aprovizionare, Transport, Achizitii publice_Contractare - in vederea articipirii la concurs, candidalii depun dosarul de inscriere in temen de 10 zile lucrdtoare de la data afi$_tri anunfului, respectiv pdnd la data de 16.10.2017 ora 16,00 la secretariatul comisiei de concurs - Serviciul R.UoN.S din cadrul Spitalului Judelean de Urgen{i Tg Jiu din strada progresului , nr. 1g, telefon 0253237 803 int. 307. Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu: a. ncursr ad lui spitalului in care se menlioneazd funcfia gi b :1J:1,1f .","",3'",'.",1Ti0'."J:li.Jitlli,iru,:rffiili j, c copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor gi ale altor acte'care ateid efectuarea unor specializdri, copia documentelor care ateste indeplinirea conditiilor specif,rce ale postului; d carnet de munci, sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea in munc6 gisau in specialitatea studiilor, in copie ( documentele se solicitd numai pentru posturile care necesitd vechime in specialitate ) ; e cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care si il facd incompatibil cu funclia pentru carc candideazd ; 1. adeverinld medicald in original, care se ateste starea de sdndtate corespu nz1loare, eliberatd cu cel mult 6luni anterior deruldrii concursului de citre medicul de familie al candidatnlui sau cle citre unitdlile sanitare abilitate; g. curiculum vitae - ?n original; h. copie certificat de nastere , cerlificat de cdsdtorie dacd este cazul : i. dosar plastic cu 5ina I j. chitanla de platl a taxei de concurs este de 100 lei pentru asistenli medicali gi 50 lei pentru infirmieri gi goferi; Taxa se achitd Ia casieria Spitalului Judelean de Urgenld Tg_Jiu. Actel prevdzute la lit. b), c), d) qi h vor fi prezentate gi in original ?n vederea verificdrii conformitdlii opiilor cu acestea.

Upload: others

Post on 05-Sep-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

UUNl'ILIUL JUUE I EAN GUT{J

'P/TAL/L JUD4,A/1/ DF UR6Ft/rA raJ/l

Targu Jiu, Str. Progresutui, nr.1B, Cod :210218TEL| 02531210432 --- FAXt o2,gt21o4g2.

e - m ail i of f i c e @s p i ta I g o rj. r oCod Fiscat 4448067

ul Judelean Jiu, strada progresului, nr. 1g, judeluleaza in con

nr. 87 6/20 u modificdri Ei completdri ulterioare gi

Consiliului desfbqurare a concursurilor emis de

urmdtoarelor posruri vacanre contractuale de execulie jtr1",ii:.JH:iiarea pe perioadd nedeterminati a

- 2 posturi asistent medical debutant- I post asistent medical debutant- 1 post asistent medical debutant- 1 post infirmier- 1 post infirmier- I post gofer II

Sec{ia OncologieSecfia CardiologieSeclia Chirurgie generali IISecfia OncologieSeclia Cardiologie

Serviciul de Aprovizionare, Transport, Achizitii publice_Contractare

- in vederea articipirii la concurs, candidalii depun dosarul de inscriere in temen de 10 zile lucrdtoare dela data afi$_tri anunfului, respectiv pdnd la data de 16.10.2017 ora 16,00 la secretariatul comisiei de concurs- Serviciul R.UoN.S din cadrul Spitalului Judelean de Urgen{i Tg Jiu din strada progresului , nr. 1g,telefon 0253237 803 int. 307.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde in mod obligatoriu:a. ncursr ad lui spitalului in care se menlioneazd funcfia gib :1J:1,1f .","",3'",'.",1Ti0'."J:li.Jitlli,iru,:rffiili

j,

c copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor gi ale altor acte'care ateid efectuarea unorspecializdri, copia documentelor care ateste indeplinirea conditiilor specif,rce ale postului;d carnet de munci, sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea in munc6 gisau in specialitateastudiilor, in copie ( documentele se solicitd numai pentru posturile care necesitd vechime inspecialitate ) ;

e cazierul judiciar sau o declaralie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care si il facdincompatibil cu funclia pentru carc candideazd ;

1. adeverinld medicald in original, care se ateste starea de sdndtate corespu nz1loare, eliberatd cu celmult 6luni anterior deruldrii concursului de citre medicul de familie al candidatnlui sau cle citreunitdlile sanitare abilitate;

g. curiculum vitae - ?n original;h. copie certificat de nastere , cerlificat de cdsdtorie dacd este cazul :i. dosar plastic cu 5ina Ij. chitanla de platl a taxei de concurs este de 100 lei pentru asistenli medicali gi 50 lei pentru

infirmieri gi goferi;Taxa se achitd Ia casieria Spitalului Judelean de Urgenld Tg_Jiu.

Actel prevdzute la lit. b), c), d) qi h vor fi prezentate gi in original ?n vederea verificdriiconformitdlii opiilor cu acestea.

Page 2: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

s la sel care a depusenale, a completala data mei probe a

Adeverinla care atestd. starea. de. sdndtate conline, in clar, numirul, data, numele emitentului qicalitatea acestuia, ?n formatul standard stabilit de Minisi"rui Sar]ata1ii.

P

a) a ie s[ indeplineascd urmdtoarele condilii generale:

Sneri,t,i re ale Uniunii Europene sau a statelor aparJinAndA'

legale;

I pentru care. can dideazd, atestatl, pe baza adeverinleie sanitare abilitate;vechime sau alte condilii specifice potrivit cerinlelor

:-3tli:..T_1 9:,1:^.:tf fl-specialitate / aipr",na .e absotvire a invdldmAntului superior de3 ani in

:::.:1T:i::l:'ll:T1*d:j::.1t'anitari posrriceard sau echivarente ;"" ;ipd;l'. uuori postriceale

liT^::Tl"l":"_i11ror1 tolararli Guvernului nr. .7e7tree7 /alpir_; a" "ur"i;;; " ,,.;ffi i#:T:';durata de 5 ani sau echivalare_ de studii , specialitatea medicald /generald

;".:,'fiT j.^fiT9i,.:Syil,Tual at O.A-M.G M.A.M, din Romania sa,, d a caz adeverin\detiberatd/vr rttL4 ErluljlilL?t

llj,,1"Y.P t o M din Romania din care s[ rezult ca poate exercita pr ia de asistent medical la dataconcursului;

pentru posturile de infirmier :- nivel de studii- qcoald generald

U"ai"ufi "lli zat de Ordinul Asistenlilo iqti, Moaqelor gi Asistenlilor

3*il::l# t.'iiltTi'iilL%itlil ;*.ity::flTt#:;t- 6 luni vechime in activitate:

Dentru postul de sofer :- permis de conducere pentru gofer profe^sionist sau diplomd de absolvire a invdlimantului mediu oriprofesional de specialitate, categoria b si C;

- aviz psihologic

Concursul consti in 3 etape succesive, dupd cum urmeerzl:

a) seleclia dosarelor de inscriere int[jJ. t o:olJ _lf . t o2b tz;

:Jl',""::,::1':",'::?:::"?l:::?017,orar0,00ei constdinrlzorvareaunuitestgriti;c) interviul in data de 01.1 1.2017, ora 10,00 ;

Page 3: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

a) seleclia dosarelor de inscriere intre17.10.201j 1g.10.201j:b)probascrisdindatade31.10.20ri,oru9,00gi constd ?n rezolvarea unui test gr dc) interviul in data de 03. 1 1.2017 , ora 9,00 ;

a) selecJia dosarelor de inscriere intre 17.I0.2017 - 1g.10.2017:b) proba scrisd in data de25.70.2017, ora9,00 gi constd in rezolvarea unui test grilac) interviul in data de 30.10.2017 , ora 9,00 ;

pentru postul de infirmier la Sectia Oncologie:a) selectia dosarelor de inscriere inIre17.I0.2017 _ 1g.10.2017;b) proba scrisd in data de 02.1r.2017, ora 9,00 gi constd in rezolvarea unui test gril6c) inteffiul in data de 07 .i, L2017 , ora 9 ,00 ;

pentru postul de infirmier la Sectia Cardiologie:a) seleclia dosarelor de inscriere intre 7j .10.2017 _ 1g.10.2017;b) proba scrisi in data de 24.70.2017 , ora 9,00 gi constd ?n rezolvarea unui test grildc) interuiul in data de 21 .10.2017 , oru 12.00 :

a) seleclia dosarelor de inscriere inlre Ij.10.2017 - 1g.10.2017;b) proba scrisb ?n data de 25.10.2017 , ota 12,00 9i constd in rezolvarea unui test grila ;c) interviul in data de 30.10.201.7, ora 12.00 :

Etapele de desfdsurare :

a) Sefectia dosarelor de inscriere - In termen de maxim 2 zile lucrdtowe de la data expirdriitermenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligalia de a selecta dosarele deconcurs, pe baza indeplinirea condililor generale qi specifice ale postului. Rezultatele selectdriidosarelor de inscriere se afigeazi cu mentiunea admis sau respini, insolit dupd caz de motivulrespingerii la sediul pitalului precum ;i pe pagina de internet a acestuia in termen de o zi lucrdtoarede la data select[ri doarelor. in termen de cel mult o zi lucrdtoare de la data afiEdrii rezultatuluiselecliei dosarelor, se pot depune contestalii,Comisia de solulionare a contestalilor va verifica?ndeplinirea de cdtre candidatul contestatar a condililor de participare la concurs ,jn termen demaxim o zi lucrdtoare de la expirarea termenului de depunere a contesta{ilor.

b) Proba scrisi . intrebdrile pentru testul grild se stabiles c pe baza bibliografiei $i tematicii decon se stabilegte de comisia de concurs gi nu poate depdgi 3 ore. Punctajulpen axim 100 puncte. Sunt declarali admigi la proba scrisd, candidafii careau Promovatea prr bei scrise este obligatorie penftu suslinerea probeiinterviu.

c) Interviul se tealizeazd confotm planului de interviu intocmit de comisia de concurs in ziuadesldgurhrii acestei probe , pe baza criterilor de evaluare.

se pot prezenta la urmbtoarea etapd, numai candida{ii declarali admigi la etapa precedenti .

Criteriile de evaluare sunt :

l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ;2.capacitatea de analizd qi sintezi3.molir alia ca nd idatulu i

-. - Punctajul pentru proba interviu este de maxim 100 puncte. Sunt declarali admigi la proba interviu,

candidalii care au oblinut minim 50 puncte.Comunicarea rezultatelor la fiecare probd a concursului se face prin specificarea punctajului final al

fiecdriu candidat gi a menJiunii admis sau respins, prin afigare la sediu qi pe pagina de intemet a

Page 4: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

i probe. , ln temen de cel multpot depune contestalii de cdtreiza lucrarea sau consemnarea

a spitalului dupdla proba interviu,

Prczenla in sald pentru proba scrisd 9i interviu, se face pe bazd de cd4iide identitate, cdrlii electronice

*,;ffli#: cdrlii electroniie de identitate p.;ri;;;;; I buletinului a" i;;-it"t.;;ilit" in t"r_"n d"Prezentul anunt este insofit de bibliografia qi tematica de concurs pentru fiecare din posturilevacante susmentionate;

Sef Serv. RU NS

Vienescu Du

Consil Ju

Page 5: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

TEMATICApentru concursul de ocupare a postului de qofer II in cadrul

Serviciului Aprovizionare Achizifii

1. Elementele principale ce trebuie completate la intocmirea foilor de

parcurs2. Obligaliile participanJilor la traftc;3. Obligafii incazde accident.4. Cazurile de relinere a permisului de conducere gi a certificatului deinmatriculare5. Interseclii qi obligalia de a ceda trecerea6.Uilizar ea pdrlii caro s abile7. Reguli pentru circulalia vehiculelor8.Semnalele luminoase9.Marcaiele.

BIBLIOGRAF'IE

pentru concursul de ocupare a postului de qofer II in cadrulServiciului Aprovizionare Achizifii

- Ordonanta de urgentd a Guvernului t'rt.19512002 privind circulalia pedrumurile publice, republicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I,nr.670 din 3 august 2006, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

-Holararea 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului deaplicare a OUG nr 79512002 privind circulatia pe drumurile publice-Hotdrdrea nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii 221/2015 privind Codul Fiscal

DIRECTORFIN.C ABIL,Tdtaru Tiberiu Ec.Capotd Gigel 9 rghe

$EF SERV.APROVTZTONARE ACHrZrTrr,Ec.BrincugFlori abriel

Page 6: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

TEMATICA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A

posrur-ur DE TNFIRMItnA iN sECTTA oNCoLocrE

1. PREGATIREA PATULUI $I A ACCESORIILOR LUI (D

2. SCHIMBAREA LENJEzuEI DE PAT TI)

3 ASIGURAREA IGIENEI PERSONALE CORPORALE $I VESTIMENTAREA BOLNAVILOR MOBILIZABILI fl)

q.oF,zeRAcAREA $r iMeRAcaREA BoLNAVUr.ur iN pAT (r)

5. EFECTUAREA TOALETEI PE REGIT]NI ABOLNAVULUI IMOBILIZATT\

6. EFECTUAREA TOALETEI GENERALE A BOLNAVULUI PRINIMSAIpRE rrt

7. OBSERVAREA POZITIEI BOLNAVULUI (I)

8. SCHIMBAREA POZITIEI BOLNAVULUI (I)

9 . MOBILIZAREA B OLNAVULUI (I)

1 O. CAPTAREA DEJECTIILOR FIZIOLOGICE SI PATOLOGICE ALEBOLNAVILOR (I)

11. EFECTUAREA TRANSpoRTULUT BoLNAVULUI iN sprral rrr

i2. ALIMENTAREA ACTTvA a sorNavrloR rI)

13. ALIMENTAREa pastvA A BoLNAVILoR rt)

14. NORME DE SUPRAVEGIIERE,PREVENIRE SI LIMITARE ATNFECTTTLOR ASOCTATE ASTSTENTET MEDTCALE rN r_rxrrAlll,nSANITARE (II)

15. NORME TEHNICE PzuVIND CURATAREA , DEZINFECTIA SIsrERrLrzAREa iN rxrrAlnp saurinp puBLrcE gr pzuvATE (rrr)

16. NORME TEHNICE PzuVIND GESTIONAREA DESEURILORREZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE SI METODOLOGIA DECULEGERE A DATELORPENTRU BAZANATIONALA DE DATEDE$EURILE REZULTATE DIN ACTIVITATT TT,TBDTcALE oV)

'9'

Page 7: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A

posrulul DE INFIRMInnA iN sECTIA oNCoLocrE

I . GEORGETA BALTA _TEHNICI oB iNczunnn GENERALA ABoLNAVILoR, EDrruna otoaclcA SI peoacoctcABUCURE$TI,1983

II. ORDINUL ]vIN.SANATATII ].IR. tt0lt20t6 PRIVIND APROBAREANORMELOR DE SUPRAVEGHERE,PREVENIRE $I LIMITARE AINFECTIILOR ASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN UNITAIT-oSANITARE

III. oRDINUL vrN.sANArAlr Nn. g6u20l6 pRrvrND AIRoBAREANoRMELoR TEHNICE pzuvrND crmATarua, DEZTNFECTTA grSTERILIZAREA IN LINITATILE SANITARE PUBLICE $I PRIVATE,TEHNICII DE LUCRU $I INTERPRETARE PENTRU TESTELE DEEVALUARE A EFICIENTET pRocEDUR[ ln cunAlENrE $rDEZINFECTIE, PROCEDTJRILOR RECOMANDATE PENTRUDEZINFECTIA MAINILOR,IN FUNCTIE DE NIVELUL DERISC,METODELOR DE APLICARE A DEZINFECTANTELOR CHIMICEIN FLTNCTIE DE SUPoRTUL CARE umaBazA sA T B TRATAT $I AMETODELOR DE EVALUARE A DERULARII SI EFICIENTEIPROCESULUI DE STERILIZARE

rv. oRDTNUL naru.sANArAlu Nn.rzz6l2012 IENTRU AIRoBAREANORMELOR TEHNICE PRIVIND GES TIONAREA DE $EUzuLORREZULTATE DrN ACTIVITATT worcalE Sr A METoDoLocIEI DECULEGERE A DATELOR PENTRU BAZANATIONALA DE DATEpzuvIND DESELIRILE REZULTATE DIN ACTIVITATT vrgotcarn

,r'.<)

Page 8: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA TARGU ilUTArgu Jiu, Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218

Tel: 0253 1270432, F ax: 0253 /270432.E-mail:office@spital

Cod Fiscal

TEMATICA SI BIBLIOGRAFI

PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN OCUPARII POSTULUI VACANT DEASISTENT MEDTCAL DEBUTANT LA CHIRURGIE

I.URGENTE MEDICO CHIRURGICALE - LUCRETIA TITIzuCA EDITURA MEDICALABUCURESTI 2013-Urgentele aparatului respirator-Urgentele aparatului cardiovascular-Urgentele abdominale-Urgentele renale si urologice (colica renala nefretic ; retentie acuta de urina)-Urgentele neurologice (accidente vasculare cerebrale)-Socul-Traumatismele-Urgentele datorate agentilor fizici si chimici (arsurile;degeraturile;electrocutarea-agresiune electrica)-Intoxicatiile acute exo gene

2.TEHNICI GENERALE DE INGRIJIRE A BOLNAVILOR-GEORGETA AURELIA BALTAEDITURA DIDACTICA SI PEDAGOGICA BUCURESTI 1983; LUCRETIA TITIRICA-Asigurarea conditiilor de igiena si protectie a muncii in unitatile sanitare;-Asigurarea evidentei si miscarii bolnavilor in spital-Asigurarea conditiilor igienice bolnavilor intemati-Alimentatia bolnavilor- Supravegherea bolnavului-Participarea examenului medical-Efectuarea de sondaje , spalaturi , clizme-Participarea la punctii-Recoitarea produselor biologice si patologice-Administrarea medicamentelor-Hidratarea organismului si transfuzia de sange

3.ORDINUL NR,IIOI /2016-CRITERII DE DEFINIRE A INFECTIEI NOSOCOMIALE.ATRIBUTIILE ASISTENTEI MEDICALE RESPONSABILE

4. ORDTNUL NR .9 6r / 1 9 -08 -20 | 6CAPITOLUL I-DEFINITIICAPITOLUL 3-ART.32 . IGIENA MAINILOR

Page 9: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

5.ORDINULNR.1226 DIN 3 DECEMBRIE 2012NORME TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI

MEDICALECAPITOLUL 2 DEFINITII ART.7

6.LEGEA NR.46l2003, LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI

T.ATRIBUTIILE ASISTENTULUI _FISA POSTULUI

BIBLIOGRAFIE

-URGENTE MEDICO-CHIRUGICALE (SINTEZE)-LUCRETIA TITIRICA

-TEHNICI SPECIALE DE INGRIJIRE A BOLNAVILOR CooRDoNAToR DT. GEORGETABALTA

-TEHNICI DE INGzuJIRE GENERALA A BOLNAVILOR - CooRDoNAToR DT. GEORGETABALTA.

-ORDINUL 110112016 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE SUPRAVEGHERE ,PREVENIRE SI CONTROL AL INFECTIILORNOZOCOMIALE IN TINITATIILE SANITARE

-ORDINUL NR.961/19-08-2016 PENTRU APROBAREA TEHNICE PRIVIIND CURATAREA ,DEZINFECTIA SI STERILIZAREA IN I'NITATILE SANITARE

-ORDINUL NR.1226 DIN 3 DRCEMBRIE 2012 PENTRU APROBAREA NORMELOR TEHNICEPRIVIIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE SI AMETODOLOGIEI DE CULEGERE A DATELOR PENTRU BAZA NATIONALA DE DATEPRIVIIND DESEURILE REZULTATE DIN ACTIVITATI MEDICALE

-LEGEA NR. 46/2003, LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI

Intocmit de sef de sectie

Page 10: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIACONCURSULUI PENTRU POSTURILE VACANTE DE ASISTENTMEDICAL GENERALIST DEBUTANT. SECTIA ONCOLOGIE

TEMATICA

1, RECOLTAzu DE PRODUSE BIOLOGICE SI PATOLOGICE ( I. )

2. PARTICIPAREA LA PLTNCTII ( I. )

3. SUPRAVEGHEREA PACIENTULUI.MASURAREA SI NOTAREA FLINCTIILORVITALE ( I. )

4. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR T I. )

5. NEVOIA DE A RESPIRA SI A AVEA O BTINA CIRCULATIE ( II. )

6. NEVOIA DE A BEA SI A MANCA T II. )

7 .NEVOIA DE A ELIMINA ( II. ')

8. INSUFICIENTA RESPIRATORIE ACUTA ( III. ')

9. RESUSCITAREA CARDIORESPIRATORIE ( III. )

10. EDEMUL PULMONAR ACUT T III. )

1 1. INFARCTUL MIOCARDIC ACUT T III, )

12. SOCUL ANAFILACTIC ( III. )

13. HEMOPTIZIA ( III. )

14. HEMORAGIILE DIGESTIVE SUPERIOARE T III )

I5.OCLUZIA INTESTINALA T III. )

I6.ACCIDENTE VASCULARE CEREBRALE ( III. )

IT.RETENTIA ACUTA DE URINA ( XI. )

18. NORME DE SUPRAVEGHERE,PREVENIRE $I LIMITARE A INFECTIILORASOCIATE ASISTENTEI MEDICALE IN UNITATILE SANITARE ( IV. )

I9. NORME TEFINtCE PRIVIND CURATAREA . DEZTNFECTIA S] STERILIZAREA iNL,T.,JITATILE SANITARE PUBLTCE $t PRIVATE ( V. )

20. NORME TEHNICE PRIVIND GESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DINACTIVITATILE MEDICALE SI METODOLOGIA DE CULEGERE A DATELOR PENTRUBAZA NATIONALA DE DATE PRIVIND DE$EUMEDTCALE ( vr. )

Page 11: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

BIBLIOGRAFIE

I . GEORGETA BALTA _TEHNICI DE NGRIJIRE GENERALA A BOLNAVILOR,EDrruRA DTDACTTcA Sr pEDAGocICA eucuRE$rt,tss:

II . LUCRETIA TITIRCA _ GHID DE NURSING CU TEHNICI DE EVALUARE SIINGRIJIRI CORESPLTNZATOARE NEVOILOR FUNDAMENTALE,VOL.I, ED.VIATAMEDTcALA novANanscA,BUCURESTr,2008

III. LUCRETIA TITIRCA _ URGENTELE MEDICO-CHIRURGICALE .SINTEZEeENTRU ASISTENTII MEDICALI,EDTTTA A III-A, ED.MEDIcaIA, eucunESTI,201 1

rv. ORDTNUL MTN.SANATATTT NR. 1101/2016 PRTVIND APROBAREANORMELORDE SUPRAVEGHERE,PREVENIRE $I LIMITARE A INFECTIILOR ASOCIATEASISTENTEI MEDICALE IN T]NITATILE SANITARE

v. oRDTNUL MrN.sANArATrr NR. 96112016 IRIVTND AIRoBAREA NoRMELoRTEHNICE PRIVIND CURATAREA, DEZINFECTIA $I STERILIZAREA IN LTNITATILESANITARE PUBLICE $I PRIVATE,TEHNICII DE LUCRU $I INTERPRETAREPENTRU TESTELE DE EVALUARE A EFICIENTEI PROCEDURII DE CURATENIE $IDFIZINFECTIE, PROCEDURILOR RECOMANDATE PENTRU DEZINFECTIAVATNTTOn,IN FTINCTIE DE NIVELUL DE RISC,METoDELoR DE APLICARE ADEZINFECTANTELOR CHIMICE I\ FLINCTIE DE SUPORTUL CART URMEAZA SAFIE TRATAT $I A METODELOR DE EVALUARE A DERULARII SI EFICIENTEIPROCESULUI DE STERILIZARE

vr. oRDTNUL MrN.sANArArn NR.l226l2012 pENTRU ApRoBAREA NoRMELoRTEHNICE PRIVIND GESTIONAREA DE$EUzuLoR REZULTATE DIN ACTIVITATIMEDICALE $I A METODOLOGIEI DE CULEGERE A DATELOR PENTRU BAZANATIONALA DE DATE PRIVIND DESEURILE REZULTATE DIN ACTIVITATIMEDICALE

ft\))r4

Page 12: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

Aprobat

^TEMATICA PENTRU INFIRMIERASECTIA CARDIOLOGIE

1. Conceptul de precau{iuni universale qi reguli de bazdin aplicarea acestora; utilize"rea

echipamentului de proteclie adecva! spdlarea mdinilor; prevenirea accidentelor $i altor

tipuri de expunere profesionald. Definilia infecliei nosocomiale. Metodologia de

supraveghere gi control a accidentelor cu expunere la produsele biologice 1a personalul

carc \ucreazd in domeniul sanitaf. Protocol de asigurare a ingrijirii de urgentd, in caz de

expunere accidentald la produse biologice.

2. Norme tehnice privind curbJenia qi dezinfecJia in unitdti sanitare.

I.Cur6{area (defrnilie, metode generale de efectuare a curdleniei, regulifundamentalein utilizalea produselor folosite in activitatea de cur6{enie, reguli pentru depozitarea

produselor gi ustensilelor folosite 1a efectuarea curdleniei qi reguli de intretinere) '

II.Dezinfeclia (defini{ie, dezinfectia prin mijioace fizice, dez\nfectia prin mijloace

chimice - clasificarea dezinfecliei, antisepticeie, sp6larea mAinilor 9i dezinfeclia pielii,factori care influenleazd dezinfec{ia, reguli generale qi de practicd a dezinfectiei,antisepticele, definilie gi criterii de utilizare gi pdstrare a antisepticelor, dezinfeclia

igienicd a mdinilor, metode de aplicare a dezinfeclantelor in func{ie de suportul tratat,

dezinfec\ia curentd gi/sau terminal6).3. Norme Tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati

medicale potrivit Ordinului nr. 122612012.( CAP. II -Definitii- art. 7,CAP. IIT -Clasificari -Tipulilede deseuri- art 8., CAP.V-Colectarea deseurilor medicale la locul de

producere,CAP. \rI Ambalarea deseurilor medicale ,CAP. Vll-Stocarea temporara

a deseurilor rezultate din activitatile medicale,CAP. Vlll-Transportul deseurilorlezultate din activitatile medicale- ART.:6)

4. Atribuliile infirmierei.5. Alimentarea activb qi pasivd (Programul National de pregatire a infilmierelor)

6. Schimbarea lenjeriei de pat gi lenjeriei personale (Programul National de pregatire

a infirmierelor)'/.Toaleta pacientului , igiena corporald gi vestimentard (Programul National de

plegatire a infirmierelor).8,Pozi1ia pacientului in pat (Programul National de pregatire a infirmierelor)'g.Mobilizarea pacientului( Programul National de pregatire a infirmierelor)'

i 0.Transportul qi insolirea pacienJilor( Programul National de pregatire a infirmierelor).l l.Prevenirea escarelor( Programul National de pregatire a infirmierelor).T2.Colectarea dejecliilor frziologice Ei patologice( Programul National de pregatire a

infirmierelor).

MEDIC SEF SECTIE

Page 13: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

Apro

BIBLIO GRAFIA INF'IRMIERASECTIA CARDIOLOGIE

r. ordinul MSP nr. 1luDarc privind organizareasupravegherii, prevenirii qi iimitareainfectiilor asociate asistentei medicale in unitatile medicale.2. ordinul MSP nr. 96112016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curaFrea,dezinfec\ia qi sterilizarea in unitdtile sanitare.3. Fiqa de post pentru infirmiera din Spitalul Judetean de Urgenta Targu -Jiu( ordinulMS nr 560/ 1999).4. ordinul nr. 122612012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionareadeseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegeie a datelor pentrubazanationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale.5. Programul National de pregatire a infirmierelor - Modul III - Tehnici de Ingrijire-Note de curs - ordinul Asistentilor Medicali Generalisti,Moaselor si AsistentilorMedicali din Romania -2012.

MEDIC SEF SECTIE #rt't49,'-,

LUPESCU GRIGORE

Page 14: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

(,TEMATICA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

SECTIA CARDIOLOGIE1. Ordinul MS. nr. 110l/2016: privind aprobarea normelor de supraveghere,preveniresi limitare a infec{iilor asociate asistentei medicale in uniratile spitalicesti .. _ >2.Ordinul MSP nr.961/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curd\area,dezinfectia gi sterilizarea in unitd{ile sanitare.3.Ghid de nursing - Lucre{ia Titircd :Nevoia de a respira gi de a avea o bundcircula{ie; Nevoia de a bea gi a m6nca;Nevoia de a elimina; Nevoia de a se miqca gi aavea o bund postur6; Nevoia de a se imbrdca qi dezbrdca; Nevoia de a menJinetemperatura constantd a corpului; Nevoia de a menline tegumentele curate qi integre;Nevoia de a comunica.'4.Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistentii medicali- Lucretia Titircd:Punctiile; Sondaje, spebturi, clisme; Recoltarea produselor biologice qi patologice;Administrarea medicamentelor;

5.UrgenJele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucre{ia Titircd-Urgeniele aparatului respirator; Urgenlele aparatului cardiovascular; Urgenleieabdominale; $ocul;6.Ghid de resrircitare 2010 -Consiliul National Roman de Resuscitare- Suportul vitaldebaza7 . Codului de etici gi deontologie al asistentului medical generalist, al moaqei qi alasistentului medical din Rominia-2009 -integral.

DR. LUP GRIGOREMEDIC SEF SECTIE

Page 15: :1J:1,1f - spitalgorj.ro ocupare posturi vacante 2oct2017.pdf · Dentru postul de sofer : ... Criteriile de evaluare sunt : l.abilitifi gi cunoqtinfe impuse de funcfie ; 2.capacitatea

SECTIA CARDIOLOGIE

BIBLIOGRAF'IA

,ASISTENT MEDICAL GENERALIST

l. Ordinul MS. nr. f 10Ui016 : privind aprobarea normelor de supraveghere.preveniresi limitare a infec{iilor asociate asistentei medicale in uniratile spitalicesti pag2.Ordinul MSP nr.961/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curd\area,dezinfeclia qi sterilizarea in unitdtile sanitare.3.Ghid de nursing - sub redacJia Lucre{ia Titircd, Editura: Viala Medicald Romdneascd-2008.4. Tehnici de evaluare si irrgrij iri acordate de asistentii medicali. Ghid de nursing,Editura: Viala Medicald RomAneascd 20055.Urgenlele medico-chirurgicale (Sinteze) - Lucrelia Titircb Editura: Medicala 2006 .

6.Procedurile de practicd pentru asistenfii medicali generaliqti in vigoare de la31,10.20137.Ghid de resurcitare 2010 -Consiliul National Roman de Resuscitare8.Ordinul M.S. nr. 122612012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionareadegeuriior rezultate din activitdlile medicale.9. Codului de eticb gi deontologie al asistentului medical generalist, al moaqei qi a1

asistentului medical din RomAnia-2009.

MEDIC SEF SECTIEDR. LUP GRIGORE