19 octombrie – ziua juristului - uspee – ... de faptul că prin intermediul cadrelor...

Click here to load reader

Post on 16-Jan-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mult stimați juriști, Cu ocazia Zilei profesionale a Juristului, suntem

  onorați să vă transmitem un sincer și cald mesaj de fe- licitare, îndemnându-vă să ne consolidăm capacitățile și eforturile întru atingerea dezideratelor scontate ale Republicii Moldova ca stat democratic, bazat pe drept, în care supremația legii, respectarea drepturi- lor și libertăților fundamentale ale omului să repre- zinte traiectoria de la care nu avem voie să deviem nici măcar imaginabil.

  Această zi ne oferă nouă, tuturor juriștilor, oportu- nitatea să reflectăm asupra semnificației jurămân- tului profesional, ale cărui principii fundamentale au rămas aceleași – demnitate, onestitate, dreptate.

  Vă felicităm pentru curajul și determinarea de care dați dovadă întru realizarea îndatoririlor legale în condițiile deloc ușoare cu care se confruntă actual- mente justiția națională, vă dorim sănătate, noi forțe creative, prosperare profesională și împliniri perso- nale.

  Cu înaltă considerațiune, În numele Consiliului de administraţie al UJM

  Gheorghe AVORNIC, preşedinte, împreună cu echipa Revista Națională de Drept

  19 octombrie – Ziua Juristului

 • S U M A R

  ISSN 1811-0770

  2

  4

  12

  17

  22

  24

  30

  34

  42

  48

  54

  60

  66

  72

  76

  83

  REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  (Publicaţie periodică ştiinţifico-practică)

  nr. 10 (168) 2014 Certificatul de înregistrare

  nr. 1003600061124 din 27 septembrie 2000 Publicaţie acreditată de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin

  Hotărârea nr. 61 din 30.04.2009

  Categoria C FONDATORI:

  Universitatea de Stat din Moldova Universitatea de Studii Politice

  şi Economice Europene ,,Constantin Stere” din Moldova Uniunea Juriştilor din Moldova

  REDACTOR-ŞEF Gheorghe AVORNIC

  REDACTOR-ŞEF ADjuNCT Sergiu BăIEșu

  (doctor în drept, conferențiar universitar, decanul Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova)

  Stilizator Antonina DEMBIȚCHI Machetator Maria BonDArI

  COLEGIuL DE REDACŢIE: Gheorghe Ciocanu (doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, rectorul Universității de Stat din Moldova),

  Elena Aramă (doctor habilitat în drept, profesor universitar), Victoria Arhiliuc (doctor habilitat în drept, profesor universitar),

  Flavius-Antoniu Baias (doctor, conferențiar universitar, decanul Facultății de Drept, Universitatea din București),

  Sergiu Brînza (doctor habilitat în drept, profesor universitar), Cătălin Bordeianu (doctor în drept, profesor universitar, România),

  Ion Craiovan (doctor în drept, profesor universitar, România), Gheorghe Chibac (doctor în drept, profesor universitar),

  Spyros Flogaitis (doctor în istorie și drept, profesor universitar (Grecia), Director al Organizației Europene de Drept Public), Ion Guceac (doctor habilitat în drept, profesor universitar), raisa Grecu (doctor habilitat în drept, profesor universitar,

  USPEE „Constantin Stere”), Ioan Humă (doctor în drept, profesor universitar, România),

  Gheorghe Mihai (doctor în drept, profesor universitar, România), Nicolae Sadovei (doctor în drept, conferențiar universitar),

  Andrei Smochină (doctor habilitat în drept), Florin Streteanu (doctor în drept, profesor universitar, decanul Facultății de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca),

  Vytautas nekrosius (doctor habilitat în drept, profesor universitar, Lituania),

  Tzvetan Sivkov (doctor în drept, profesor universitar, Bulgaria), Trebkov A.A. (doctor în drept, profesor, Președintele Uniunii

  Juriștilor din Federația Rusă), Tudorel Toader (doctor în drept, profesor universitar, decanul Facultății de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași),

  Alexandru Țiclea (doctor în drept, rectorul Universității Ecologice București, România).

  ADRESA REDACŢIEI: MD 2009, Chişinău, str. Al. Mateevici, 60, bir. 222

  Telefoane: 57-77-52, 57-76-90 e-mail: [email protected]

  Indexul PM 31536

  Sergiu BAIEș Alocațiune rostită cu ocazia primei ședințe comune a Consiliilor Fcaultății de Drept a Universității din București și a Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova ......................................................

  Gheorghe AVornIC, Dumitru PoSToVAn „Dreptul discreţionar” în prevenirea şi combaterea corupţiei ...................................................................

  Victor VolCInSCHI, Mariana BorDIAn Regimul juridic al obiectului contractului de furnizare a energiei electrice consumatorilor casnici ..............

  Veaceslav ZAPoroJAn, Grigorii CAZACU Aspecte generale privind ridicarea și aplicarea excepției de neconstituționalitate .............................

  Alexandru CUZnEŢoV Concepte generale privind concesiunea ...................

  Iurie MIHAlACHE, Dorin DUlGHIErU Intentarea și desfășurarea procedurii de insolvabili- tate ............................................................................

  Василий Флоря Благодарное слово учителю. Памяти члена- корреспондента Академии наук СССР, профес- сора Пионтковского Андрея Андреевича ............

  ludmila ProCA Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate tempora- ră de muncă ..............................................................

  Elena MAnȚUC Conceptul de aplicare a normelor juridice ca for- mă a realizării dreptului și determinarea trăsăturilor esențiale ale acesteia ................................................

  Tatiana MACoVEI Condiții privind vârsta salariatului ...........................

  Stanislav CoPEŢCHI Analiza juridico-comparativă a incriminărilor pri- vind atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale din legislaţiile penale ale unor state europene ..............

  Tatiana noVAC Justiția în expresia de serviciu public ......................

  Aliona PloP Conotaţii juridico-penale privind consimţământul femeii însărcinate la întreruperea cursului sarcinii ..

  octavian MArIAn Restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale – garanție juridică a respectării statutului juridic al personalității .............................................................

  Mihail CEBoTArI Analiza în plan istoric a evoluţiei mecanismelor in- ternaţionale de protecţie a drepturilor muncitorilor migranţi (mijl. an. 1950-an. 2000) ...........................

  Peцeнзия. Владимир Николаевич Кудрявцев Избранные труды по социальным наукам, в 3-х томах. Москва: Наука, 2002 ...................................

 • Nr. 10, 2014REVISTA NAŢIONALĂ DE DREPT

  2

  Stimate Dle rector, Stimați membri ai Consiliului Facultății de

  Drept din București, Stimați membri ai Consiliului Facultății de

  Drept a uSM, Dragi colegi,

  Acum 55 de ani, mai precis în toamna anului 1959, în cadrul USM, a fost deschisă prima instituție de învățământ superior juridic din Moldova, instituție care avea menirea să contribuie la pregătirea cadrelor de înaltă calificare din domeniul dreptului.

  Înființată în anul 1959, la ceva mai mult de un deceniu de la fondarea USM, Facultatea de Drept este una dintre cele mai vechi şi prestigioase facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova. Este o adevărată pepinieră de cadre juridice pentru Republica Moldo- va şi autorităţile ei publice, or majoritatea judecăto- rilor, procurorilor, avocaţilor, notarilor, executorilor judecătorești sunt absolvenţii Facultăţii de Drept a USM.

  Stimați colegi, în pofida greutăţilor provocate de perioada de tranziţie, Facultatea de Drept a USM a fost şi continuă să fie PRIMA şi cea mai prestigioasă Facultate de Drept din Republica Moldova, căci anu- me aici vin cei mai buni absolvenţi din licee în speran- ţa că vor acumula cunoştinţele necesare pentru exerci- tarea viitoarei profesii – profesia de jurist. În cea mai mare măsură, succesul facultăţii se datorează cadrelor didactice care au activat și activează aici cu jertfire de sine, şi care, prin efortul lor intelectual, contribuie la pregătirea viitoarelor generaţii de jurişti şi menţin prestigiul facultăţii şi al universităţii. Cadrele didac- tice de la facultate au fost şi rămân a fi implicate atât în viaţa politică a statului, cât și în activitatea legisla- tivului său. Le găsim şi printre semnatarii Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova, dar şi printre participanţii la elaborarea proiectului Constituţiei şi a celor mai complexe acte legislative; sunt acei care fac şi în prezent ca Facultatea să fie cea mai atractivă şi

  cea mai solicitată facultate din ţară pe parcursul celor 55 de ani de activitate.

  Cadrele didactice ale Facultății de Drept a USM au fost și sunt cadre de elită, reușind să formeze personalități ce au activat și activează în toate cele trei verigi ale puterii: legislativă, executivă și judecăto- rească. Câteva exemple vorbesc elocvent despre acest fapt. Un președinte interimar și actualul președinte al Republicii Moldov