13 proiectarea

Upload: cata-zmaranda

Post on 07-Jul-2018

248 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  1/15

   

  PROIECTAREAPROIECTAREA

  DIDACTICĂDIDACTICĂ

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  2/15

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  3/15

   

  Proiectarea didacticăProiectarea didactică reprezintă unreprezintă un

  ansamblu de procese şi operaţii deansamblu de procese şi operaţii de

  anticipare a modului de desfăşurare aanticipare a modului de desfăşurare aactivităţii instructiv-educative, deactivităţii instructiv-educative, de

  fixare prealabilă a etapelor care sefixare prealabilă a etapelor care se

  vor parcurge în cadrul demersurilorvor parcurge în cadrul demersuriloreducaţionaleeducaţionale

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  4/15

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  5/15

   

  "odelul tradiţional al proiectării"odelul tradiţional al proiectării

  didactice (centrat pe conţinuturi:didactice (centrat pe conţinuturi:

  con!inut

  evaluare

  o"iective

  strategie

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  6/15

   

  "odelul curricular al proiectării"odelul curricular al proiectării

  didactice (centrat pe obiective:didactice (centrat pe obiective:

  con!inut

  evaluarestrategie

  o"iective

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  7/15

   

   #lgoritmul proiectării: #lgoritmul proiectării:

  1.1. ##Ce voi $ace%&Ce voi $ace%&  ' sta"ilirea o"iectivelor  ' sta"ilirea o"iectivelor 

  2.2. ##Cu ce voi $ace%&Cu ce voi $ace%&  ' anali(a resurselor  ' anali(a resurselor 

  .. ##Cum voi $ace%&Cum voi $ace%&  ' alegerea strategiei ' alegerea strategiei

  ).). ##Cum voi *ti dacă amCum voi *ti dacă amreali(at ce mi+am propus%& ' sta"ilireareali(at ce mi+am propus%& ' sta"ilirea

  modalită!ii de evaluaremodalită!ii de evaluare

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  8/15

   

  Proiect didacticProiect didactic$biectul:$biectul:

  %lasa&grupa&anul de studiu:%lasa&grupa&anul de studiu:'ata:'ata:

  ema (subiectul lecţiei:ema (subiectul lecţiei:

  ipul lecţiei:ipul lecţiei:

  )copul lecţiei (obiectivul fundamental:)copul lecţiei (obiectivul fundamental:

  $biectivele operaţionale:$biectivele operaţionale:$$*:*:$$+:+:$$::

  )trategia didactic)trategia didactică:ă:"etode şi procedee:"etode şi procedee:

  "iloace de învăţământ:"iloace de învăţământ:

  .ibliografie:.ibliografie:

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  9/15

   

  /tapele/tapelelecţieilecţiei

  (timpul(timpul$bv0$bv0

  'esfăşurarea lecţiei'esfăşurarea lecţiei)trate-)trate-

  giagiadidac-didac-

  ticătică

   #ctivitatea #ctivitateaprofesoruluiprofesorului

   #ctivitatea cursanţilor  #ctivitatea cursanţilor 

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  10/15

   

  %ondiţii ale unui proiect didactic%ondiţii ale unui proiect didactic

  eficient:eficient:

  )ă ofere o perspectivă de ansamblu)ă ofere o perspectivă de ansamblu

  asupra activităţii care se va desfăşuraasupra activităţii care se va desfăşura

  )ă fie realist şi operaţional (posibil de)ă fie realist şi operaţional (posibil deconvertit în realitateconvertit în realitate

  )ă fie flexibil, pentru a permite o)ă fie flexibil, pentru a permite o

  reconsiderare a demersului anticipat,reconsiderare a demersului anticipat,

  atunci când situaţii neprevăzute facatunci când situaţii neprevăzute fac

  necesară sc1imbareanecesară sc1imbarea

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  11/15

   

  ,rilă de evaluare a unei activită!i,rilă de evaluare a unei activită!i

  didacticedidactice*0 2roiectarea didactică*0 2roiectarea didactică

  Calitatea proiectului didacticCalitatea proiectului didactic II -- //documentarea ştiinţifică şi metodicădocumentarea ştiinţifică şi metodică

  formularea corectă a obiectivelorformularea corectă a obiectivelor

  operaţionaleoperaţionalecorelaţia între obiective, conţinuturi,corelaţia între obiective, conţinuturi,metodologie, evaluaremetodologie, evaluare

  creativitate în conceperea lecţieicreativitate în conceperea lecţiei 

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  12/15

   

  ,rilă de evaluare a unei activită!i,rilă de evaluare a unei activită!ididacticedidactice

  +0 3ealizarea activităţii+0 3ealizarea activităţiia.a. Organi(area clasei *i a activită!iiOrgani(area clasei *i a activită!ii II -- //

  pregătireapregătirea cursanţilorcursanţilor pentru orăpentru oră

  existenţa miloacelor didacticeexistenţa miloacelor didactice adecvateadecvate

  ".". Con!inutul *tiin!i$icCon!inutul *tiin!i$ic

  corectitudinea informaţiilor prezentatecorectitudinea informaţiilor prezentate

  concordanţa dintre conţinut şi metodeconcordanţa dintre conţinut şi metode

  corelaţiile interdisciplinarecorelaţiile interdisciplinare

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  13/15

   

  ,rilă de evaluare a unei activită!i,rilă de evaluare a unei activită!ididacticedidactice

  +0 3ealizarea activităţii+0 3ealizarea activităţiic.c. -trategia didactică-trategia didactică II -- //

  utilizarea metodelor activ-participativeutilizarea metodelor activ-participative

  corelarea strategiei cu specificul grupeicorelarea strategiei cu specificul grupeivalorificarea miloacelor didacticevalorificarea miloacelor didactice

   îmbinarea activităţilor frontale cu cele îmbinarea activităţilor frontale cu celepe grupe şi individualepe grupe şi individuale

  d.d. -timularea motiva!iei cursan!ilor -timularea motiva!iei cursan!ilor 

   încuraarea independenţei în gândire încuraarea independenţei în gândire

  valorificarea experienţei cursanţilor valorificarea experienţei cursanţilor 

  stimularea interesului pentrustimularea interesului pentru cunoaşterecunoaştere

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  14/15

   

  ,rilă de evaluare a unei activită!i,rilă de evaluare a unei activită!ididacticedidactice

  +0 3ealizarea activităţii+0 3ealizarea activităţii

  e.e. Evaluarea $ormativăEvaluarea $ormativă II -- //

  realizarea feed-bac4-uluirealizarea feed-bac4-uluicalitatea şi adecvarea metodelor şi acalitatea şi adecvarea metodelor şi a

  instrumentelor de evaluareinstrumentelor de evaluare

  formarea capacităţii de autoevaluare aformarea capacităţii de autoevaluare a

  cursanţilor cursanţilor motivarea aprecierilor&notelor acordatemotivarea aprecierilor&notelor acordate

  relaţia logică între predare-învăţare-relaţia logică între predare-învăţare-evaluareevaluare

 • 8/19/2019 13 proiectarea

  15/15

   

  ,rilă de evaluare a unei activită!i,rilă de evaluare a unei activită!ididacticedidactice

  0 %omportamentul profesorului0 %omportamentul profesorului

   Caracteristicile comportamentuluiCaracteristicile comportamentului II -- //

  dinamism, stăpânire de sine, tactdinamism, stăpânire de sine, tactpedagogicpedagogic

  ambianţa educativă, relaţia profesor-ambianţa educativă, relaţia profesor-cursanţicursanţi

  gradul de adaptabilitate lagradul de adaptabilitate lacaracteristicile grupuluicaracteristicile grupului

  managementul timpuluimanagementul timpului