0lqlvwhuxo $julfxowxull l 'h]yrow ull 5xudoh $jhq … · 2uglqxo qu glq vhswhpeulh do 0lqlvwuxoxl...

of 38 /38
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenția Națională pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G. K. Constantinescu,, Balotești, cod 077015 T + 40(21)3501017 F + 40(21)3521010 www.anarz.eu Întocmit în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

Author: others

Post on 27-Jan-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenția Națională pentru Zootehnie

  ,,Prof. Dr. G. K. Constantinescu,, Balotești, cod 077015

  T + 40(21)3501017 F + 40(21)3521010 www.anarz.eu

  Întocmit în conformitate cu prevederile art.5 din Legea nr.544/2001 privind

  liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare

 • C U P R I N S

  I. ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE.

  II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ, ATRIBUŢIILE DEPARTAMENTELOR, PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, PROGRAMUL DE AUDIENŢE AL AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE.

  III. NUMELE ŞI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ŞI ALE FUNCŢIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMAŢIILOR PUBLICE.

  IV. COORDONATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE, RESPECTIV: DENUMIREA, SEDIUL, NUMERELE DE TELEFON, FAX, ADRESA DE E-MAIL ŞI ADRESA PAGINII DE INTERNET.

  V. SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL.

  VI. PROGRAMELE ŞI STRATEGIILE PROPRII.

  VII. LISTA CUPRINZÂND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC.

  VIII. LISTA CUPRINZÂND CATEGORIILE DE DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE, POTRIVIT LEGII.

  IX. MODALITĂŢILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU A INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE.

 • Legea nr. 139/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 758/20.10 2014.

  Hotărârea de Guvern nr.1188/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 21/12.01. 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

  Hotărârea de Guvern nr.30/2017, privind organizarea şi funcţionare Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial nr.56/19 ianuarie 2017.

  ACTE NORMATIVE SPECIFICE ACTIVITĂȚII SERVICIULUI

  DE AMELIORARE SPECIA BOVINE

  Regulament nr. 1012 din 8 iunie 2016 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a Directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor ("Regulamentul privind ameliorarea animalelor");

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/717 al Comisiei din 10 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea

  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/716 al Comisiei din 10 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de formulare care trebuie utilizate pentru informațiile ce urmează să fie incluse în listele cu societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare recunoscute

  Legea nr.32/2019 a zotehniei;

  HG nr.1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, cu modificările şi completările ulterioare;

  HG nr.1179/2014 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor cu modificările și completările ulterioare;

  Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 cu modificările și completările ulterioare;

  Ordinul nr. 90/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor

 • specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020

  ACTE NORMATIVE SPECIFICE ACTIVITĂȚII SERVICIULUI

  DE AMELIORARE SPECIA OVINE

  H.G. nr. 1188/2014 privind organizarea şi functionarea Agentiei Nationale pentru Zootehnie ,,Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, cu modificările și completările ulterioare.

  Legea Zootehniei nr.32/2019.

  Regulament nr. 1012 din 8 iunie 2016 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a Directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor ("Regulamentul privind ameliorarea animalelor").

  Regulament de punere in aplicare (UE) 2017/717 al Comisiei din 10 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea.

  Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2017/716 al Comisiei din 10 aprilie 2017 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2016/1012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de formulare care trebuie utilizate pentru informațiile ce urmează să fie incluse în listele cu societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare recunoscute.

  Ordin nr. 22/2006 pentru aprobarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproductie. Abrogari din OM nr.22/2006 conform Capitolului XIII, Articolul 64 din Regulamentul nr. 1012 din 8 iunie 2016: Secțiunea 3, Capitolul XIII-Articolul 48. Secțiunea 4, Capitolul XIV, Articolele: 49.,50.,51.,52., Capitolul XVI, Articolele: 58, 59,60, 61, 62, 63, 64, 65.

  Ordin nr. 214/2007 pentru modificarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproductie.

  Ordin nr. 1045 din 14 mai 2018 pentru modificarea şi completarea Normelor de apreciere a ovinelor şi caprinelor de reproducţie, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 22/2006.

  Hotarare nr. 1179 din 29 decembrie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

  Ordin Nr. 619 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală

 • aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare.

  ACTE NORMATIVE SPECIFICE ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE AMELIORARE SPECIA SUINE

  Regulamentul (UE) 1012/ 2016 privind condițiile zootehnice și genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducție de rasă pură, a porcilor de reproducție hibrizi și a materialului germinativ provenit de la acestea, comerțului cu acestea și introducerii lor în Uniune și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor („Regulamentul privind ameliorarea animalelor”)

  Regulamentul UE 717/2017 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului UE 1012/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind modelele de certificate zootehnice pentru animalele de reproducție și materialul germinativ provenit de la acestea.

  Regulamentul UE 716/2017 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului UE 1012/2016 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la modelele de formulare care trebuie utilizate pentru informațiile ce urmează să fie incluse în listele cu societățile de ameliorare și exploatațiile de ameliorare recunoscute.

  Legea nr. 32/2019 a zootehniei

  Hotărâre nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările şi completările ulterioare;

  Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 340/2013, anexa 5 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități și servicii în domeniul însămânțărilor artificiale la animale.

  ACTE NORMATIVE SPECIFICE ACTIVITATII BIROULUI

  REGISTRU GENEALOGIC LA CABALINE

  Regulament nr. 1012 din 8 iunie 2016 privind condiţiile zootehnice şi genealogice aplicabile ameliorării animalelor de reproducţie de rasă pură, a porcilor de reproducţie hibrizi şi a materialului germinativ provenit de la acestea, comerţului cu acestea şi introducerii lor în Uniune şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 652/2014 şi a Directivelor 89/608/CEE şi 90/425/CEE ale Consiliului, precum şi de abrogare a anumitor acte în sectorul ameliorării animalelor ("Regulamentul privind ameliorarea animalelor");Regulamentul (UE) nr. 1012/2016.

  HG nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”.

  Legea nr. 39 / 2019 a zootehniei

  Legea nr. 389 din 16 decembrie 2005 – Legea calului.

  Ordinul nr. 502/3311 din 2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor privind aprobarea Procedurii şi modului de identificare şi înregistrare a ecvideelor.

  Ordonanţa de Urgenţă nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea.

 • Ordinul nr. 218 din 29 septembrie 2010 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiilor la normele zootehnice.

  Ordinul nr. 464 din 11 iulie 2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind organizarea stud-book-ului, certificarea originii şi comerţul cu ecvidee de rasă pură.

  Directiva 426 din 1990 a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe (90/426/CEE).

  Directiva 427 din 1990 a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile zootehnice şi genealogice care reglementează schimburile intracomunitare cu ecvidee (90/427/CEE).

  Decizia nr.2 din 2008 - Criterii de bonitare la cabaline.

  ACTE NORMATIVE SPECIFICE ACTIVITATII SERVICIULUI DE REPRODUCŢIE

  Legea nr. 32/2019 a zootehniei;

  H.G. 1188/2014, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”.

  O.M. nr. 40/1997 privind aplicarea măsurilor de restructurare a reţelei de reproducţie şi selecţie a animalelor şi de privatizare etapizată a serviciilor de însămânţări artificiale.

  O.M. nr. 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice.

  O.M nr. 861/614/2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea si functionarea statiunilor si punctelor comunale de monta.

  O.M. nr. 340/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfăşoară activităţi şi servicii în domeniul însămânţărilor artificiale la animale.

  Directiva 88/407/CEE modificată cu Directiva 2003/43/CEE privind condiţiile pentru autorizarea centrelor de colectare a materialului seminal şi centrele de depozitare a materialului seminal, la specia bovine.

  Directiva 2006/123/CE, transpusă parţial în O.U.G. nr. 49/2009 privind autorizarea şi acreditarea serviciilor în cadrul pieţei interne.

  Decizia 2009/893/CE privind lista centrelor de colectare a materialului seminal şi cerinţele de autorizare, la specia suine.

  Decizia 2004/616/CE privind lista centrelor de colectare a materialului seminal autorizate, la specia cabaline.

  Regulamentul U.E. nr. 176/2010 care modifică Directiva 92/65/CEE privind centrele de colectare şi depozitare a materialului seminal, echipele de colectare şi producţie de embrioni, condiţiile pentru animalele donatoare, la speciile ecvidee, ovine şi caprine.

 • ACTE NORMATIVE SPECIFICE ACTIVITATII DE IDENTIFICARE, ÎNREGISTRARE A ECVIDEELOR ȘI ELIBERARE A

  PAŞAPOARTELOR PENTRU ECVIDEE

  Regulamentul nr. 262/2015 din 17 februarie 2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE şi 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind paşapoartele ecvideelor).

  Legea nr. 32 din 21 ianuarie 2019 – Legea zootehniei

  Legea nr. 389 din 16 decembrie 2005 – Legea calului

  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23 din 24 martie 2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 191/2012

  Ordonanţa de urgenţă nr. 49 din 28 iunie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează identificarea şi înregistrarea ecvinelor şi constituirea unei baze de date pentru acestea, aprobată prin Legea nr. 514/2006

  Hotărârea de Guvern nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu", cu modificările și completările ulterioare

  Ordinul nr. 248 din 20 iulie 2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor

  Ordinul nr. 114 din 15 martie 2013 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a ecvideelor existente pe teritoriul României modificat și cpmpletat prin Ordinul 57 din 13 martie 2017

  Ordinul nr. 218 din 29 septembrie 2010 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiilor la normele zootehnice

  Directiva 426 din 1990 a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe (90/426/CEE).

  Directiva 427 din 1990 a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condiţiile zootehnice şi genealogice care reglementează schimburile intracomunitare cu ecvidee (90/427/CEE).

  Decizia Comisiei (CEE) nr. 623 din 20 octombrie 1993 de stabilire a documentului de identificare (paşaportul) care însoţeşte ecvideele înregistrate.

  Decizia Comisiei (CE) nr. 68 din 22 decembrie 1999 de modificare a Deciziei 93/623/CEE a Comisiei şi de stabilire a identificării ecvideelor destinate reproducţiei şi producţiei.

  Directiva 2009/156/CE din 30 noiembrie 2009 privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe

  ACTE NORMATIVE SPECIFICE ACTIVITATII DE PROTECŢIE A RESURSELOR GENETICE ANIMALE

  Hotărârea de Guvern nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

 • Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1443/2018 privind modificarea anexei Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de procedură privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile unice de plată aferente Măsurii 10, Pachetul 8 „Creşterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul PNDR 2014 – 2020

  Ordinul nr. 251 /2017 privind sistemul de identificare a stupilor şi stupinelor

  H.G. nr. 443/2017 privind aprobarea Programul National apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum si a sprijinului financiar, modificata si completata de HG nr. 307/2018

  O.M. nr.413/2008 privind aprobarea criteriilor de acreditare a stupinelor de multiplicare

  OM nr.563/2002 pentru aprobarea normelor privind producerea şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de fermă

  Regulamentul CE nr.617/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului CE nr.1234/2007 al Consiliului privind standardele de comercializare a ouălor pentru incubaţie şi a puilor de păsări de fermă

  ACTE NORMATIVE SPECIFICE ACTIVITATII BIROULUI

  CONTROL PRIM-CUMPARATORI LAPTE

  Hotărârea de Guvern nr. 1188 / 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu"

  Legea nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate;

  Hotărârea Guvernului nr. 441/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate;

  Hotărârea nr. 320/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013;

  Ordinul nr. 1186 / 2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013;

  Ordinul nr. 1638 / 2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a procedurii de înregistrare în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte.

  ACTE NORMATIVE SPECIFICE ACTIVITATII C.N.F.P.Z

  Hotărârea de Guvern nr. 1188 din 29 decembrie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu";

  Legea nr. 32/2019 a Zootehniei ;

  Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;

  Ordonanta nr. 73 din 5 octombrie 2017 pentru completarea Legii nr.202/2006, precum si a art.24 din OUG nr. 129/200;

  Ordonanța Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinul nr. 166/2017 din 8 februarie 2017 privind aprobarea tarifelor pentru plata membrilor comisiilor de autorizare sau, după caz, a supleanţilor acestora, a evaluatorilor de furnizori şi programe de formare profesională şi a specialiştilor pe domenii ocupaţionale din afara furnizorului de formare profesională desemnaţi în comisiile de examinare;

  Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor;

  Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor;

  Ordinul nr. 2495/2018 din 29 noiembrie 2018 privind aprobarea Listei ocupaţiilor elementare pentru care se pot organiza programe de calificare de nivel 1;

  Hotărârea Guvernului nr.917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România;

  Ordinul nr. 5039/2126/2018 din 5 septembrie 2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare;

  Ordinul nr. 1151/4115/2018 din 9 martie 2018 privind Lista specializărilor şi a perfecţionărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulţilor au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaştere naţională pentru absolvenţii de studii universitare;

  Ordinul comn al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.712/1.721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional;

  Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale;

  Hotărâri, proceduri, norme şi metodologii specifice privind activitatea de formare profesională.

  ACTE NORMATIVE SPECIFICE ACTIVITATII DE INSPECŢIE DE STAT ÎN ZOOTEHNIE

  Hotărâri, proceduri, norme şi metodologii specifice privind activitatea de formare profesională

  Ordinul nr. 218 din 29 septembrie 2010 al Ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare a contravenţiilor la normele zootehnice.

  Ordinul nr. 18 din 2 februarie 2012 pentru modificarea anexei nr. 2 "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice" la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 218/2010 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului

 • legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice Legea Zootehniei nr.72/2002

  H G nr. 1188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”

  Legea nr. 32 / 2019 – Legea zootehniei

  Legea nr. 389 din 16 decembrie 2005 – Legea calului

  Ordonanță de urgență nr. 23 din 24 martie 2010 modificata prin Legea nr. 191/2012 privind identificarea şi înregistrarea suinelor; ovinelor; caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare

  Legea apiculturii nr.383 / 2013 cu modificările şi completările ulterioare

  Lege nr. 297 din 14 noiembrie 2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate

  Structura organizatorică, pe direcţii, centre, servicii, birouri şi compartimente a Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie s-a aprobat prin Ordinul MADR nr. 1191/02.07.2019.

  A.N.Z are in subordine 8 Centre Regionale de Zootehnie (Braşov, Dolj, Prahova, Galaţi, Iaşi, Ilfov, Maramureş, Timiş), fiecare centru având arondate un număr de 4 – 6 Oficii Judeţene de Zootehnie şi patru Birouri Tehnice Zonale (Mureş, Suceava, Galaţi/Tulcea si Prahova) si un Centru National de Formare Profesionala in Zootehnie.

  A.N.Z are un număr de 326 posturi, aprobate de MADR, din care: functii de conducere 32, funcţii de execuţie 286 şi 2 posturi personal contractual.

  Atribuţiile de autoritate competentă ale Agentiei Na;’,.tionale pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” sunt îndeplinite la nivel teritorial de către structurile sale Oficiile judeţene de zootehnie organizate în Centre Regionale de Zootehnie, Birouri Tehnice Zonale si Centrul National de Formare Profesionala in Zootehnie. Acestea se regasesc in Regulamentul de organizare si Functionare al ANZ.

  Agenția Natională pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” este autoritatea competentă desemnată de , pentru implementarea legislației europene în domeniul zootehniei și asigură comunicarea cu, Comitetul Zootehnic al Comisiei Europene, în domeniul său de activitate.

  Nr. crt.

  Numele şi prenumele

  Funcţia ocupantului

  1 Constantin VIZITEU Director general 2. Emilia CIURESCU Director general adj. 3. Ionut ROSU Director 4. Georgică NICA Director 5. Mihaela CAZANJI Director 6. Maria Gheorghita Director

 • Ing. Spirea Florica – Consilier la Compartimentul Informare, Relatii Publice si Presa

  Ing. Gheorghita Maria – Director la Directia de Patrimoniu Genetic si Zoopastoral

  Sediul: Baloteşti, Şos.Bucureşti-Ploieşti, km.18,2, Ilfov, Cod 077015 Telefon: 021/350.10.16; 021/350.10.17; Fax: 021/312.10.10 Adresa de e-mail: [email protected], [email protected] Adresa paginii de internet: www.anarz.eu

  De Luni până Vineri, între orele 8,00 – 16,00

  Nr. Crt.

  Nume şi prenume

  Funcţia

  1 Maria VASILE Sef serviciu 2 Iuliana NEAȚĂ Sef serviciu 3 Ionel NISTOR Şef serviciu CRZ 1 NE 4 Costică GALIE Şef serviciu CRZ 2 SE 5 Andi NUTĂ Şef serviciu CRZ 4 SV 6 Nicolae BICHIS Şef serviciu CRZ 5 V 7 Ioan MIHALCA Şef serviciu CRZ 6 NV 8 Bartolomeu DAN Şef serviciu CRZ 7 C 9 Florin MIHALCEA Şef serviciu CRZ 8 B-IF 10 Florin CRISTE Şef serviciu CNFPZ 11 Dragos JURAVLE Şef birou Suceava 12 Dorina PISAU Sef birou Prahova 13 Mihaela MANU Şef birou 14 Fănică DOROFTEI Şef birou 15 Eluţa ISPAS Şef birou 16 Ciprian NANĂU Şef birou 17 Gabriela POPESCU Sef birou

 • Director general – Dr.ing. Constantin VIZITEU Luni intre orele 10,00 – 12,00 Telefon: 021.350.10.16, e-mail: [email protected]

  Director general adj. – Ing.Emilia Ciurescu Miercuri, intre orele 8:00 – 10:00

  Telefon 021.350.10.17, e-mail: [email protected]

  Sursele financiare ale A.N.Z sunt de la bugetul de stat. A.N.Z este ordonator secundar de credite.

  Conform HG. nr. 1188 din 2014 se reorganizează Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu" ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare Agenţie.

  Atribuţiile de autoritate competentă ale Agenţiei sunt îndeplinite la nivel judeţean de către oficiile pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie, structuri fără personalitate juridică în subordinea Agenţiei, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

  Bugetul pe anul 2018 conform Legii nr.2/2018 si OUG. Nr.78/2018 la Capitolul 83.01”Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare” este in suma de 35 886,00 mii lei, respectiv:

  - Cheltuieli de personal : 26 413,00 mii lei - Bunuri si servicii : 6 542,00 mii lei - Fond de handicap : 159,00 mii lei - Cheltuieli de capital : 2 772,00 mii lei

  Analiza executarii planului de cheltuieli

  Pentru anul 2018 institutiei noastre i-au fost alocate credite bugetare in suma de 33 145 803 lei . Faţa de creditele bugetare virate au fost efectuate plaţi nete de casa în valoare de 33 145 801 lei .

  Art.10.01 si 10.03 - Cheltuieli cu salariile si contributii

  Pentru anul 2018 institutiei noastre i-au fost alocate credite bugetare in suma de 25 583 755,00 lei. Fata de creditele bugetare virate au fost efectuate plati nete de casa in valoare de 25 583 755 lei.

  Art.20. Bunuri si servicii

  Pentru anul 2018 institutiei noastre i-au fost alocate credite bugetare in suma de 6 016 115,00 lei. Fata de creditele bugetare virate au fost efectuate plati nete de casa in valoare de 6 016 114 lei.

  Art.59. Sume aferente persoanelor cu handicap

  Pentru anul 2018 institutiei noastre i-au fost alocate credite bugetare in suma de 159 000,00 lei. Fata de creditele bugetare virate au fost efectuate plati nete de casa in valoare de 149 300,00lei.

  Art.70. Cheltuieli de capital

  Pentru anul 2018 institutiei noastre i-au fost alocate credite bugetare in suma de 1 396 633,00 lei. Fata de creditele bugetare virate au fost efectuate plati nete de casa in valoare de 1 396 632,00 lei.

  S-au achizitionat:

  1.Elaborare DALI pentru obiectivul de investitii ,,Lucrari de reabilitare platform drum de incinta sediul CRZ 6 Nord Vest – OJZ Maramures,,.

 • 2. Linie laborator si genetica moleculara.

  3. Sistem RT - PCR

  Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul current - 126 687,57 lei, sume recuperate de la CAS Ilfov, aferente CM 2016-2017.

  Direcţia economică in anul 2018 si-a realizat obiectivele si a respectat atributiile ce-i reveneau in perioada de raportare, respectiv:

  a actualizat procedurile elaborate în cadrul Direcţiei, ţinând cont de modificările legislaţiei naţionale şi europene apărute în cursul exerciţiului financiar respectiv procedura operationala privind inventarierea elementelor de active si de pasiv 2017 si a intocmit proceduri noi respectiv procedura operationala privind elaborarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;

  a completat şi depus formularele din sfera raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice in sistemul naţional de raportare – Forexebug conformOMFP.1026/20.07.2017 si OMFP. 3338/29.12.2017;

  a urmărit şi a asigurat aplicarea unitară a prevederilor legale privind gestionarea fondurilor alocate;

  a asigurat proiecţia şi planificarea bugetară necesare derulării în bune condiţii a mecanismelor de plată a fondurilor necesare funcţionării administrative a Agenţiei;

  a intocmit ordinele de plată pentru plăţile Agenţiei şi a realizat evidenţa plăţilor din cadrul Agenţiei;

  a organizat evidenţa patrimoniului si inventarierea anuală a patrimoniului ;

  a studiat legislatia in baza careia a fost acordat ajutorul specific pentru solicitantii ajutoarelor nationale tranzitorii si a sprijinului cuplat in zootehnie pe anul 2017;

  a participat la campaniile de informare si deseminare a informatiilor referitoare la organizarea si efctuarea controlului privind verificarea respectarii de catre fermieri a conditiilor privind ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic si a ajutoarelor privind sprijinul cuplat. Campaniile au fost organizate in baza angajamentului reciproc intre ANZ si APIA de a transmite si furniza reciproc informatii si documente cu privire la verificarea in teren a conditiilor de eligibilitate descrise in anexa nr.1 a acordului de delegare.;

  a participat la simularile efectuate in vederea implementarii procedurilor de control; a verificat rapoartele de control intocmite de salariatii ANZ in vederea intocmirii fiselor de

  pontaj si a deciziilor pentru efectuarea platii salariilor aferente acestora; a verificat , centralizat, inregistrat, achitat ordinele de deplasare privind controalele pe teren

  in conformitate cu acordurile de delegare;

  a intocmit declaraţii financiare şi alte rapoarte financiare pentru cheltuielile efectuate din bugetul naţional şi le transmite spre semnare directorului general al Agenţiei în vederea înaintării acestora instituţiilor abilitate/solicitante: MF, MADR etc;

  a asigurat înregistrarea în contabilitate a debitelor constatate şi a sumelor recuperate din acestea;

  a efectuat verificarea şi centralizarea lunară şi trimestrială a situaţiilor financiare (execuţie buget, monitorizare cheltuieli personal, necesar finanţare, bilanţ etc.), a întocmit si depus la MADR situatiile financiare trimestriale ;

 • a intocmit si fundamentat necesarul de cheltuieli pentru proiectul de buget al anului 2018 , precum si a rectificarilor bugetare pentru anul in curs.

  a exercitat controlul financiar preventiv propriu în limita competenţelor aprobate;

  AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE “Prof. Dr. G. K. Constantinescu” a elaborat următoarele programe:

  Programele de reproducţie prin însămânţări artificiale, pe specii.

  Programele de reproducţie prin montă naturală dirijată, pe specii.

  Programele de produşi proveniţi din însămânţări artificiale, pe specii.

  Programele de produşi proveniţi din montă naturală dirijată, pe specii

  Strategia asigurării formării profesionale de specialitate în domeniul specific de activitate (zootehnic, ameliorare si reproductie).

  Asigurarea calitătii, dezvoltarea si extinderea ariei formării profesionale în domeniul specific de activitate.

  Autorizarea altor programe de formare profesională respectiv calificare – Apicultor şi specializare - Crescător de mătci, precum şi specializare – Controlul oficial al producţiilor zootehnice.

  Autorizarea ca Centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale specifice ocupaţiei operator însămânţări artificiale la animale.

  Informarea fermierilor și a potențialilor beneficiari de programe asupra bunelor practici în zootehnie și expertiza de specialitate pentru implementare.

  Colaborarea cu alte institutii privind respectarea legislatiei specifice domeniului de competentă

  ACŢIUNI SPECIFICE ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE AMELIORARE

  PENTRU SPECIA BOVINE

  Recunoașterea societăților de ameliorare în scopul desfășurării unui program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură înscrise în registrul genealogic/registrele genealogice conduse(e) sau înființat(e) de acestea;

  Aprobarea programelor de ameliorare întocmite de societățile de ameliorare recunoscute sau a modificărilor aduse unor programe de ameliorare aprobate;

  Monitorizarea activității de testare a performanțelor (controlul performanțelor de producție) și a evaluării genetice pentru animalele cuprinse în programele de ameliorare rasiale și avizarea documentației tehnice în vederea acordării ajutoarelor de stat pentru serviciul de determinare a calității genetice a șeptelului la rasele de bovine:

  Centralizarea lunară a efectivelor de bovine supuse testării performanțelor;

  Recepţia şi analiza graficelor de realizare a testării performanțelor la specia bovine pentru anul 2019;

  Centralizarea notelor de verificare la faţa locului privind modul de efectuare a testării performanțelor producției de lapte și carne;

 • Intocmirea buletinului tehnic informativ trimestrial privind efectivele de bovine cuprinse în programele de ameliorare rasiale supuse testării performanțelor și evaluării genetice;

  Verificarea constituirii şi actualizării bazelor de date cu rezultatele testării performanțelor de producție, informaţii gestionate de către societățile de ameliorare – asociații de crescători acreditate/recunoscute pentru derularea programelor de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură înscrise/înregistrate în registrul(e) genealogice condus(e) de acestea;

  Avizarea documentației tehnice lunare/trimestriale depuse de asociațiile/organizațiile de crescători acreditate în vederea acordării ajutoarelor de stat pentru serviciul de determinare a calității genetice a șeptelului la rasele de bovine

  Monitorizarea activității societăților de ameliorare recunoscute și a realizării obiectivelor programelor de ameliorare aprobate, avizarea documentației tehnice lunare/trimestriale depuse în vederea acordării ajutoarelor de stat pentru serviciul de întocmire și menținere a registrului genealogic la specia bovine:

  Verificarea permanentă a stadiului lucrărilor ce au ca finalitate realizarea parametrilor tehnici ai programului de ameliorare: aprecierea exteriorului pentru vacile preselectate candidate mame de taur, nominalizarea mamelor de tauri corespunzătoare numărului de capete menţionate în programul de ameliorare, nominalizarea taurilor taţi de tauri, potrivirea perechilor, monitorizarea activităţii de potrivire a perechilor în vederea obţinerii tăuraşilor pentru introducerea în testare, etc.

  Verificarea respectării cerinţelor privind înscrierea efectivelor de bovine în registrul genealogic al rasei în conformitate cu prevederile programului de ameliorare aprobat;

  Implementarea acordului de delegare privind verificarea respectării de către fermieri a condițiilor privind ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine și a ajutoarelor privind sprijinul cuplat în sectorul zootehnic:

  Elaborarea/actualizarea procedurii privind controlul pe teren pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru anul de cerere 2019;

  Descrierea mijloacelor utilizate pentru îndeplinirea atribuțiilor delegate și comunicarea către APIA;

  Efectuarea acțiunilor de control pe teren;

  Operarea și verificarea în interfața informatică pusă la dispoziția de către A.P.I.A. a rapoartelor de control;

  Participare la întâlnirile grupului de lucru permanent;

  Centralizarea zilnică și transmiterea săptămânală către APIA a monitorizării controalelor din eșantionul de control, în perioada realizării controalelor și a stadiului operarii rapoartelor de control în aplicația informatică;

  Alte acțiuni specifice conform Acordului de delegare.

  Conducerea registrelor genealogice la rasele de taurine pentru care nu au fost recunoscute societăți de ameliorare;

  Avizarea importurilor de animale de reproducţie din specia bovine, material seminal, ovule şi embrioni;

  Codificarea în sistem RO a reproducătorilor masculi utilizaţi la însămânţare artificială și actualizarea Bazei naţionale de date – modulul stare civilă tauri şi a catalogului cu informaţiile acestora;

 • Codificarea taurilor parteneri de gestaţie pentru juninci din import înscrise în registrul genealogic al asociaţiilor acreditate;

  Elaborarea de proceduri, norme tehnice şi metodologice, rapoarte în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice, asigurarea consultanţei tehnice de specialitate;

  Întocmirea şi tipărirea de materiale informative pentru manifestări specifice,fermieri, expoziţii de animale, etc.;

  Asigurarea utilizării sistemului informatic SICASA de înregistrare, prelucrare a datelor de performanţă şi evaluare genetică.

  Asigurarea asistenței administrative și a cooperării între statele membre în vederea asigurării unei aplicări corecte a normelor prevăzute în regulamentul 1012/2016 Regulamentul privind ameliorarea animalelor;

  Consultanță tehnică acordată operatorilor din domeniul ameliorării;

  Elaborarea si implementarea unor programe de sustinere in domeniul zootehnic;

  ACŢIUNI SPECIFICE ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE AMELIORARE

  PENTRU SPECIA OVINE

  Recunoașterea societăților de ameliorare, prin acreditarea asociaţiilor pentru înființarea și conducerea registrelor genealogice ale raselor de ovine și caprine;

  Aprobarea programele de ameliorare cu animale de reproducţie desfăşurate de societăţile de ameliorare recunoscute (asociații acreditate);

  Monitorizarea activității desfășurată de societățile de ameliorare recunoscute:

  - verificarea realizării obiectivelor propuse;

  - verificarea respectării îndeplinirii normelor tehnice;

  - verificarea realizărea parametrilor tehnici etapizat pentru fiecare an de derulare a programului de ameliorare;

  - centralizarea trimestrială, la nivel național, a efectivelor de ovine/caprine înscrise/înregistrate în registrele genealogice ale raselor;

  - verificarea înregistrărilor din bazele de date constituie de societățile recunoscute;

  - aprobarea/avizarea documentației lunare/trimestriale depuse pentru acordarea ajutoarelor de stat pentru serviciul de întocmire și menținere a registrelor genealogice;

  - întocmirea buletinului tehnic informativ, trimestrial pentru efectivele de ovine/caprine cuprinse în programele de ameliorare.

  Autorizarea părţilor terţe cărora li s-a externalizat testarea performanţelor și/sau evaluarea genetică de către societăţile de ameliorare recunoscute.

  Monitorizarea activității de testare a performanțelor de producție (COP) și de evaluare genetică a animalelor cuprinse în lucrările de selecție:

  - verificarea realizării obiectivelor propuse;

  - verificarea respectării îndeplinirii normelor tehnice;

  - verificarea realizărea parametrilor tehnici etapizat pentru fiecare an de derulare a programului de ameliorare;

  - centralizarea trimestrială, la nivel național, a efectivelor de ovine/caprine supuse testării performanțelor de producție, pe sexe, categorii de vârsă conform informărilor lunare

 • - centralizarea trimestrială, la nivel național, a efectivelor de ovine/caprine supuse testării performanțelor de producție, pe sexe, categorii de vârsă conform listelor de deținători;

  - recepția, verificarea și monitorizarea graficelor de realizare a lucrărilor de testare a performanțelor de producție, pe specie, rase, producții controlate (lapte, carne, lână pielicele);

  - întocmirea buletinului tehnic informativ, trimestrial pentru efectivele de ovine/caprine cuprinse în programele de ameliorare;

  - verificarea înregistrărilor din bazele de date constituie de asociațiile acreditate pentru testarea performanțelor de producție ca rezultat a efectuării lucrărilor de testare a performanțelor de producție, specifice fiecărei specii, rase și categorii de vârstă, înregistrări care stau la baza deciziei de folosire la reproducție a indivizilor controlați;

  - aprobarea/avizarea documentației depuse lunar/trimestrial în vederea acordării ajutoarelor de stat pentru efectuarea servciilor de determinare a calității genetice a șeptelului.

  Efectuarea controalelor şi inspecţiilor oficiale pentru a asigura verificarea conformităţii activităţilor derulate în sectorul ameliorării ovinelor/ caprinelor cu actele și normele legislative în vigoare.

  Elaborarea (actualizarea) procedurilor de lucru, anormelor tehnice și metodologiilor specifice activității de ameliorare la ovine/caprine:

  - de recunoaștere a societăților de ameliorare (acreditare a asociațiilor conducătoare a registrelor genealogice);

  - de recunoaștere a părților terțe cărora li s-au externalizat testarea performanțelor și/sau evaluarea genetică de către societățile recunoscute;

  - de aprobare a programelor de ameliorare;

  - de coordonare şi monitorizare a activității de înființare și conducere a unui registru genealogic;

  - de coordonare și monitorizare a activității de testare a performanțelor de producție.

  Acțiuni privind popularizarea și promovarea activității de ameliorare:

  - consultanță tehnică și asigurarea unei relații de colaborare permanentă între societăți de ameliorare, părți terțe autorizate, crescători și autoritatea competentă a statului în zootehnie;

  - participarea și organizarea de manifestări expoziționale și științifice;

  - elaborarea și promovarea unor strategii în domeniul zootehnic privind reglementarea legislativă, susținerea și dezvoltarea sectorului de ameliorare a ovinelor/caprinelor.

  ACŢIUNI SPECIFICE ACTIVITATII SERVICIULUI DE AMELIORARE PENTRU SPECIA SUINE

  Monitorizarea activităţii de ameliorare genetică la nivel naţional la specia suine; Recunoașterea societaților și exploatațiilor de ameliorare care desfașoară programe de ameliorare cu porci de reproducție în rasă pură înscrise in registrul genealogic/registrele

  genealogice sau a unui program de ameliorare cu porci de reproducție hibrizi înregistrați in registrul zootehnic/registrele zootehnice conduse sau înființate de acestea;

  Autorizarea Centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier;

 • Aprobarea programele de ameliorare cu animale de reproducție desfășurate de societățile de ameliorare si exploatațiile de ameliorare recunoscute;

  Avizarea importului și exportului cu porci de reproductie, material seminal, embrioni,ovule.

  Codificarea reproducătorilor masculi (vierii) utilizaţi la însămânţări artificiale (I.A.);

  Acreditarea controlorilor de producție din cadrul organizatiilor de control;

  Actualizarea procedurilor şi metodologiilor de lucru privind acţiunile tehnice specifice;

  Monitorizarea obiectivelor programelor de ameliorare aprobate și desfășurate de societăți de ameliorare și/sau exploatații de ameliorare recunoscute;

  Monitorizarea activităţii de conducere a registrelor genealogice şi /sau zootehnice îndeplinirea parametrilor tehnici ai Programelor de Ameliorare, întocmite de organizaţiile acreditate

  Monitorizarea testării performanțelor și corectitudinea evaluării genetice pentru animalele de reproducție cuprinse in programele de ameliorare aprobate;

  Monitorizarea activităţii Centrelor de colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialului seminal de vier;

  Asigurarea consultanţei de specialitate în domeniu de activitate.

  Monitorizarea activităţii de ameliorare genetică la nivel naţional la specia suine;

  Acreditarea organizaţiilor de creştere a porcinelor de reproducţie în rasă pură şi hibrizi;

  Acreditarea organizaţiilor în vederea înfiinţării şi conducerii Registrului Genealogic sau Zootehnic pentru porcine de rasă pură şi/sau hibrizi;

  Autorizarea Centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal de vier;

  Autorizarea reproducătorilor masculi utilizaţi la însămânţări artificiale (I.A.);

  Monitorizarea activităţii Centrelor de colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialului seminal de vier;

  Monitorizarea şi verificarea modului de desfăşurare a programelor de ameliorare si hibridare, inscrierea in registrele genealogice/zootehnice, metodologiei de control oficial al performantelor zootehnice pentru cele doua categorii de ferme: crestere porcine de reproductie de rasa pura si crestere porcine de reproductie hibride;

  Monitorizarea activităţii de conducere a registrelor genealogice şi /sau zootehnice îndeplinirea parametrilor tehnici ai Programelor de Ameliorare, întocmite de organizaţiile acreditate;

  Acreditarea controlorilor de productie din cadrul organizatiilor de control;

  Actualizarea procedurilor şi metodologiilor de lucru privind acţiunile tehnice specifice;

  Asigură consultanţă de specialitate în domeniu de activitate.

  ACŢIUNI APECIFICE DIN ACTIVITATEA BIROULUI DE REGISTRU GENEALOGIC CABALINE

  Verificarea periodică a corectitudinii şi veridicitatea înscrisurilor în evidenţele zootehnice (registre genealogice, registre de mânji, registre de montă şi fătări, adeverinţele de montă şi declaraţiile de fătare, etc.), pentru cabalinele de rasă din sectorul de stat şi sectorul privat (crescători individuali, herghelii private, asociaţii pe rase);

 • Colectarea informaţiilor, în baza documentelor primare: adeverinta de montă, declaraţie de fătare, fişa cu semnalmentele (descrierea grafică şi scriptică a acestora). Adăgarea lor în baza de date.

  Participarea împreună cu reprezentanţii unităţilor de stat şi ai asociaţiilor pe rase la:

  - dangalizarea produşilor de rasă din sectorul de stat şi privat.

  - dangalizarea metişilor;

  - autorizare reproducători;

  Colectarea din teritoriu a datelor și informațiilor necesare, in vederea elaborării de Stud Book, pe rase de cabaline.

  Întocmeşte graficul clasărilor si a susţinerii probelor de calificare, în baza cererilor deţinătorilor de cabaline, din sectorul de stat şi privat.

  Participarea în Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă pentru efectuarea lucrărilor de clasare a cabalinelor din Herghelia Naţională, clasarea şi calificarea tineretului cabalin din sectorul de stat şi privat, cu aceasta ocazie verifică respectarea tehnologiei de creştere şi a programelor de ameliorare pe rase, menţinerea şi promovarea la reproducţie a exemplarelor cele mai valoaroase, în vederea îmbunătăţii performanţelor zootehnice a cabalinelor de rasă si a creşterii competitivităţii acestora pe plan intern şi internaţional;

  Monitorizarea recoltării probelor biologice și trimitere lor la laborator în vederea efectuării testului de paternitate (ADN), la rasele la care organismele internaţionale impun efectuarea acestui test și la cabalinele cu paternitate incertă. Gestionarea rezultatelor de laborator.

  Poartă corespondență și cooperează cu organismele internaționale în domeniul cabalinelor de rasă.

  Verificarea documentelor primare care stau la baza editării pașapoartelor, a pașapoartelor editate, asumarea răspunderii în ce privește apartenența la rasă și corectitudinea originii pentru toate cabalinele de rasă.

  Verificare documentațiilor trimise de asociațiile de crescători de cabaline pe rase, care solicit recunoașterea ca societăți de ameliorare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/1014.

  ACŢIUNI SPECIFICE DIN ACTIVITATEA DE IDENTIFICARE, ÎNREGISTRARE A ECVIDEELOR, OPERARE ÎN BAZA DE DATE A ECVIDEELOR ȘI ELIBERARE A

  PAȘAPOARTELOR PENTRU ECVIDEE

  Coordonarea şi monitorizarea activităţii de identificare, înregistrare, operare în baza naţională de date a ecvideelor şi eliberare a paşapoartelor pentru ecvidee.

  Tipărirea paşapoartelor pentru ecvidee direct din baza naţională de date şi transmiterea acestora către proprietarii ecvideelor.

  Acordarea de asistenţă şi consultanţă pentru persoanele implicate în activitatea de identificare, înregistrare şi operare în baza naţională de date a ecvideelor.

  Actualizarea bazei naţionale de date a ecvideelor.

  ACŢIUNI SPECIFICE DIN ACTIVITATEA DE PROTECŢIE A RESURSELOR GENETICE ANIMALE

  Autorizarea stupinelor de multiplicare şi de elită.

 • Identificarea stupinelor şi a stupilor

  Verificări în teritoriu privind respectarea criteriilor pentru reavizarea obiectivelor avicole şi reavizarea stupinelor de elita si multiplicare.

  Codificarea staţiilor de incubaţie, a fermelor de selecţie şi de reproducţie.

  Monitorizarea şi verificarea registrelor genealogice a animalelor incluse în Pachetul 8 Masura 10 din PNDR 2014-2020.

  Atestarea asociatiilor care nu fac obiectul programelor de conservare (caini, pisici, alte animale de companie)

  Conservarea în banca de gene a materialului seminal provenit de la rasele aflate în conservare, precum si de la taurii cu potenţial genetic valoros.

  Monitorizarea lunară a activităţii pentru producerea şi comercializarea ouălor pentru incubaţie şi a puilor de fermă.

  Monitorizarea efectivelor de animale înscrise în registrul genealogic şi în Programul de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa, aplicat în baza Hotărârii Guvernului nr. 9/2018;

  ACŢIUNI SPECIFICE DIN ACTIVITATEA BIROULUI

  DE CONTROL PRIM-CUMPARATORI LAPTE Controlul la faţa locului la prim-cumpărătorii de lapte pentru înregistrarea în Registrul

  prim-cumpărătorilor şi pentru menţinerea înregistrării în Registru; Control la faţa locului pentru recunoaşterea organizaţiilor de producători/Asociaţii ale

  organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate; Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor.

  ACŢIUNI SPECIFICE DIN ACTIVITATEA SERVICIULUI DE REPRODUCŢIE

  1. Monitorizarea efectivelor de femele din circuitul de reproducţie pe specii.

  Inventarierea (catagrafia) efectivelor de femele din circuitul de reproducţie pe specii, rase, categorie de vârstă, stări fiziologice şi judeţe.

  Verificarea şi centralizarea efectivului femel bovin pe categorie de vârstă şi judeţe.

  Verificarea şi centralizarea efectivului femel taurin pe categorie de vârstă, rase şi judeţe.

  Verificarea şi centralizarea efectivului femel bubalin pe categorie de vârstă şi judeţe.

  Verificarea şi centralizarea efectivului femel porcin pe categorie de vârstă, stări fiziologice şi judeţe.

  Verificarea şi centralizarea efectivului femel ovin + caprin pe categorie de vârstă şi judeţe.

  Verificarea şi centralizarea efectivului femel ovin pe categorie de vârstă, rase şi judeţe.

  Verificarea şi centralizarea efectivului femel caprin pe categorie de vârstă şi judeţe.

  Verificarea şi centralizarea efectivului femel cabalin pe categorie de vârstă, stări fiziologice şi judeţe.

  2. Monitorizarea programelor de reproducţie, pe specii

  Programarea efectivelor de femele pe specii la reproducţie, (bovine, taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline), prin cele două sisteme de reproducţie (însămânţări

 • artificiale şi montă naturală autorizată), şi a produşilor pe specii proveniţi din montă naturală autorizată şi însămânţări artificiale.

  Verificarea şi centralizarea programului de însămânţări artificiale şi montă naturală autorizată la bovine pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de însămânţări artificiale la bovine pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de produşi la bovine obţinuţi din însămânţări artificiale şi montă naturală autorizată, pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de însămânţări artificiale la taurine pe rase şi judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de produşi la taurine obţinuţi din însămânţări artificiale şi montă naturală autorizată, pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de însămânţări artificiale şi montă naturală autorizată la bubaline pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de produşi la bubaline obţinuţi din însămânţări artificiale şi montă naturală autorizată, pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de însămânţări artificiale şi montă naturală autorizată la ovine + caprine pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de produşi la ovine + caprine obţinuţi din însămânţări artificiale şi montă naturală autorizată, pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de însămânţări artificiale şi montă naturală autorizată la porcine, pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de produşi la porcine obţinuţi din însămânţări artificiale şi montă naturală autorizată, pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de monte la cabaline, pe judeţe.

  Verificarea şi centralizarea programului de produşi la cabaline, pe judeţe.

  3. Monitorizarea reproducătorilor masculi, a staţiunilor şi punctelor de montă naturală

  Verificarea şi centralizarea evoluţiei efectivelor de reproducători din staţiunile şi punctele de montă naturală.

  Verificarea şi centralizarea necesarului de reproducători pentru montă naturală, pe specii şi judeţe.

  Verificarea şi centralizarea evoluţiei staţiunilor şi punctelor de montă naturală autorizate (organizate, desfiinţate).

  4. Monitorizarea realizării principalilor indicatori de reproducţie, pe specii

  Verificarea şi centralizarea indicatorilor de reproducţie realizaţi, pe specii şi judeţe, pentru redactarea “Buletinului tehnic informativ”, după cum urmează:

  realizări monte naturale autorizate şi însămânţări artificiale la bovine, taurine, bubaline, pe categorii şi judeţe;

  realizări însămânţări artificiale la bovine, taurine, bubaline, pe categorii, şi judeţe;

  realizări produşi la bovine, taurine, bubaline, obţinuţi din însămânţare artificială şi montă naturală autorizată, pe judeţe;

 • realizări monte naturale autorizate şi însămânţări artificiale la suine, pe judeţe;

  realizări însămânţări artificiale la suine, pe judeţe;

  realizări produşi la suine, obţinuţi din însămânţare artificială şi montă naturală autorizată, pe judeţe;

  realizări monte naturale autorizate şi însămânţări artificiale la ovine şi caprine, pe judeţe;

  realizări produşi la ovine şi caprine, obţinuţi din însămânţare artificială şi montă naturală autorizată, pe judeţe;

  realizări monte iepe, pe judeţe;

  realizări produşi la cabaline, pe judeţe;

  ponderea însămânţărilor artificiale la bovine, raportat la efectivul matcă, pe judeţe;

  ponderea însămânţărilor artificiale la suine, raportat la total monte realizate, pe judeţe;

  5. Monitorizarea consumului de material seminal congelat

  Verificarea şi centralizarea consumului de material seminal congelat (stoc, intrări, ieşiri, pe rase şi judeţe).

  6. Monitorizarea punctelor de însămânţări artificiale şi a operatorilor

  însămânţători, pe forme de activitate

  Verificarea şi centralizarea datelor privind numărul punctelor de însămânţări artificiale la bovine şi al numărului de operatori însămânţători, pe forme de activitate, pe judeţe.

  7. Monitorizarea evaluării calităţii materialului seminal brut sau conservat

  Verificarea şi centralizarea situaţiei privind controlul seminalogic al materialului seminal provenit de la reproducătorii autorizaţi pentru a fi utilizaţi la montă naturală, conform legislaţiei în vigoare.

  Evaluarea materialului seminal congelat prin spermograme uzuale şi speciale în cadrul laboratorului de profil.

  Controlul periodic şi de expertiză al calităţii materialului seminal brut şi conservat, la cererea unităţilor producătoare şi beneficiare.

  Înregistrarea rezultatelor de laborator, întocmirea şi emiterea buletinelor de analiză.

  Evaluarea şi certificarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare a calităţii materialului seminal provenit din import sau a celui autohton destinat exportului.

  Evaluarea fluxului tehnologic de recoltare, prelucrare şi conservare a materialului seminal în cadrul unităţilor de profil, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în vederea autorizării tehnice de funcţionare.

  8. Monitorizarea activităţilor privind autorizarea reproducătorilor pentru montă naturală, pe specii, a staţiunilor şi punctelor de montă naturală autorizate

  Verificarea şi centralizarea bonitării şi autorizării reproducătorilor pentru montă naturală, pe specii (taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline), a staţiunilor şi punctelor de montă naturală autorizate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  9. Monitorizarea acţiunilor de autorizare în domeniu

 • Evaluarea documentaţiilor depuse de operatorii economici (asociaţii, societăţi comerciale, persoane fizice), în vederea emiterii autorizaţiilor pentru activităţile specifice în domeniu;

  Verificarea la faţa locului a îndeplinirii condiţiilor de autorizare a asociaţiilor implicate în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de însămânţare artificială şi embriotransfer, întocmirea rapoartelor de evaluare, în baza cărora se eliberează autorizaţia zootehnică de funcţionare;

  Verificarea la faţa locului a îndeplinirii condiţiilor de autorizare a centrelor de colectare şi a centrelor de depozitare, întocmirea rapoartelor de evaluare, în baza cărora se eliberează autorizaţia zootehnică de funcţionare;

  Verificarea mişcărilor de material seminal congelat (intrări, ieşiri, stoc pe tauri şi beneficiari), în cadrul centrelor de colectare şi centrelor de depozitare.

  Autorizarea operatorilor pentru însămânţări artificiale, cu recunoaşterea calificării profesionale.

  Autorizarea centrelor de colectare şi a centrelor de depozitare a materialului seminal, la specia bovine.

  Autorizarea asociaţiilor pentru achiziţia, depozitarea şi aprovizionarea punctelor de însămânţări artificiale cu material seminal congelat.

  10. Monitorizarea şi actualizarea evidenţelor despre prestatorii de servicii din domeniul de activitate potrivit legislaţiei în vigoare şi adaptarea acestora la eventualele standarde dezvoltate în cadrul Sistemului IMI S NET

  Gestionează şi actualizează registrul naţional pentru evidenţa centrelor de colectare autorizate, la specia bovine;

  Gestionează şi actualizează registrul naţional pentru evidenţa centrelor de depozitare autorizate;

  Gestionează şi actualizează registrul naţional pentru evidenţa operatorilor IA autorizaţi, cu recunoaşterea calificării profesionale;

  Gestionează şi actualizează registrul naţional pentru evidenţa asociaţiilor autorizate, implicate în organizarea şi desfăşurarea activităţilor de însămânţare artificială.

  ACŢIUNI SPECIFICE DIN ACTIVITATEA C.N.F.P.Z

  Organizarea instruirii teoretice şi practice în cadrul programelor de formare profesionalã autorizate, respectiv a cursurilor de calificare profesionalã operator însãmânţãri artificiale la animale.

  Întocmirea materialelor didactice pentru pregãtirea teoreticã şi practicã.

  Elaborarea formularelor de evidenţă pentru cursuri (cataloage de prezenţă, contracte de formare profesională, registre, etc.), a instrumentelor de evaluare.

  Arhivarea documentelor specifice (pentru organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională, pentru examenele de evaluare iniţială şi absolvire, pentru certificare).

  Gestionarea si controlul datelor aferente organizării şi desfăşurării programelor de formare profesională, autorizării şi certificării. Gestionarea bazelor de date.

  Colaborarea cu instituţii de profil din domeniul zootehnic şi al formării profesionale, precum universităţi agricole, autorităţi şi alte instituţii sau organe de specialitate, în vederea dezvoltării formării profesionale, avizării, raportării, etc..

 • Încheierea contractelor de colaborare pentru desfăşurarea orelor de instruire practică, pentru evaluatorii externi.

  Menţinerea relaţiilor cu comisiile de autorizare, monitorizare şi de evaluare.

  Elaborarea şi transmiterea raportărilor şi situaţiilor: rapoarte de activitate, raportări lunare către comisiile de autorizare, situaţia absolvenţilor, informări; asigurarea fluxului documentatiei specifice.

  Promovare: participare activă la evenimente şi manifestări ştiinţifice sau de profil, elaborare de pliante, etc.

  ACŢIUNI SPECIFICE DIN ACTIVITATEA DE INSPECŢIE

  DE STAT ÎN ZOOTEHNIE

  Controale pentru prevenirea şi combaterea furturilor de ecvidee, în baza protocolului încheiat între ANZ şi IGPR .

  Controale în târguri şi oboare, în trafic şi în exloataţii ale crescătorilor de animale.

  Verificări/controale la prim-cumpărătorii de lapte.

  Controale la depozitele, centrele de colctare şi depozitare de material seminal congelat..

  Controale de supraveghere la asociaţiile judeţene de crescători de animale, autorizate pentru activitatea de achiziţie, depozitare şi comercializare cu material seminal congelat.

  Controale la asociaţiile care conduc registrele generalogice.

  Controale la asociaţiile crescătorilor de animale acreditate pentru controlul oficial al producţiei.

  Acţiuni comune cu MADR/DGCAI în baza tematicii de control aprobată de MADR.

  Controale periodice la stupinele de multiplicare şi de elită.

  Verificarea implementării proiectelor de amenajamente pastorale.

  Acţiuni comune ANZ – MADR/DGCAI – APIA / DACIS.

  ACȚIUNI PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂȚILOR CONFORM

  ACORDURILE DELEGATE A.N.Z. ÎN VEDEREA EFECTUĂRII CONTROLULUI PE TEREN PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR ANTZ, SCZ, PROGRAMUL NAȚIONAL APICOL ȘI M.8 P.10 PNDR DIN CADRUL PNDR

  2014 – 2020, CONFORM ACORDURILOR ÎN VIGOARE

  AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE ,, Prof. dr. G. K. Constantinescu,, (A.N.Z) este organismul responsabil de control pe teren pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic pentru solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii pentru speciile ovine și caprine și a sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri, derulate prin A.P.I.A. în baza Acordului de delegare nr. A148/08.03.2016/3477/15.03.2016 dintre Agenția de Plăți și intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A) și Agenția Națională pentru zootehnie (A.N.Z.) si nr.109/02.07.2015 / A106/10.07.2015 / 11710 / 15.07.2015 dintre A.F.I.R., A.P.I.A. si A.N.Z pentru implementarea Masurii 8, Pachetul 10 ,,Creșterea animalelor de ferma din rasele locale în pericol de abandon,, PNDR 2014 – 2020, aprobat prin Decizia ( CE) nr. 3508 / 26.05.2015.

 • Elaborarea procedurii de control pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic (ANTZ) pentru speciile ovine/caprine și sprijinuui cuplat în zootehnie (SCZ) pentru speciile ovine/caprine și bovine, în conformitate legislația în vigoare.

  Derularea etapelor controlului la faţa locului conform procedurii aprobare;

  Pregătirea controlului la faţa locului;

  Efectuarea controlului la faţa locului;

  Intocmirea raportului de control;

  Intocmirea monitorizării activității la fața locului și a înregistrării rezultatelor în sistemul informatic IACS

  Inregistrarea rezultatelor controlului din rapoartele de control în sistemul informatic IACS

  Predarea către APIA a unui exemplar al raportului de control și arhivarea unui exemplar al rapoartului, la sediile ANZ din teritoriu (OJZ).

  În conformitate cu prevederile art. 3, alin. 3.2.3., lit. b) din Acordul cadru de delegare

  nr.109/02.07.2015, nr.A106/10.07.2015 şi nr.11710/2015, încheiat între Agenţia pentru

  Finanţarea Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,

  respectiv Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu” și ANZ

  realizează controlul la faţa locului pentru toate cererile unice de plată ale beneficiarilor

  care au încheiat angajamente pentru Pachetul 8. Controlul la faţa locului efectuat de

  ANZ, cuprinde: verificarea numărului de animale; verificarea respectării cerinţelor

  specifice conform competenţelor sale; verificarea respectării cerinţelor de bază referitoare

  la ”alte cerinţe naţionale/regionale relevante”.

  Elaborarea procedurii de control privind efectuarea controlului pe teren pentru

  cererile unice de plată aferente Măsurii 10, Pachetul 8 „Creşterea animalelor de

  fermă din rase locale în pericol de abandon” din cadrul PNDR 2014 – 2020 în

  conformitate legislația în vigoare și actualizarea acesteia în vederea aprobarării

  pentru anul 2019.

  Modelul notei de serviciu în baza căreia se efectuează controlul pe teren;

  Paşii de urmat de către specialiştii care efectuează controlul pe teren;

  Elementele verificate în cadrul controlului pe teren;

  Modul de completare al raportului de control încheiat în urma controlului pe teren;

  Predarea către APIA a unui exemplar al raportului de control și arhivarea unui

  exemplar al rapoartului, la sediile ANZ din teritoriu (OJZ).

 • DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC ACTIVITATEA DE AMELIORARE SPECIA BOVINE

  Lista cu societățile de ameliorare recunoscute de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu autoritatea competentă care desfășoară programe de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură din specia bovină, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012

  Lista cu organizaţiile/asociaţiile acreditate pentru efectuarea controlului performanţelor de producție la specia bovine (serviciul de determinarea a calităţii genetice a raselor de animale).

  Buletinului tehnic informativ trimestrial privind efectivele de bovine cuprinse în programele de ameliorare aprobate supuse testării performanțelor de producție.

  Documente acreditare pentru efectuarea serviciilor de determinare a calităţii genetice a raselor de bovine (controlul oficial al performanţelor de producţie la specia bovine).

  Cerințe privind recunoașerea societăților de ameliorare;

  Cerințe privind aprobarea programelor de ameliorare.

  Catalog tauri import codificați în sistem RO.

  Catalog tauri parteneri de gestație codificați în sistem RO.

  DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC ACTIVITATEA DE AMELIORARE SPECIA OVINE SI CAPRINE

  Documente privind acreditarea/recunoașterea organizaţiilor sau asociaţiilor crescătorilor de ovine și caprine pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice la speciile ovine și caprine.

  Documente privind acreditarea/autorizarea organizaţiilor sau asociaţiilor crescătorilor de ovine și caprine în vederea efectuării testării performanţelor de producţie la speciile ovine și caprine.

  Documente privind privind aprobarea programelor de ameliorare la speciile ovine și caprine.

  Lista cu societățile de ameliorare recunoscute de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu autoritatea competentă care desfășoară programe de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură din speciile ovină și caprină, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/1012.

  Lista cu organizaţiile/asociaţiile acreditate/autorizate în vederea efectuării testării performanţelor de producţie la speciile ovine și caprine.

  Buletinului tehnic informativ trimestrial privind efectivele de ovine și caprine supuse testării performanțelor de producție și cuprinse în programele de ameliorare aprobate.

 • DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

  ACTIVITATEA DE AMELIORARE SPECIA SUINE

  Lista societăților de ameliorare/exploatațiilor de ameliorare recunoscute pentru desfășurarea unui program de ameliorare cu porci de reproducție in rasa pură și hibrizi și conducerea registrelor genealogice şi zootehnice, la specia suine.

  Lista Centrelor de colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare autorizate şi o pun la dispoziţia statelor membre şi a publicului.

  Registrul National pentru evidenta centrelor de colectare, prelucrare, depozitare si comercializare a materialului seminal de vier.

  Registrul National pentru evidenta vierilor autorizati anual pentru insamantari artificiale.

  DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC ACTIVITATEA DE REGISTRU GENERALOC CABALINE

  Stud Book-ul pe rase de cabaline.

  Certificate de origine pentru cabalinele de rasă.

  Materiale publicitare (pliante, broşuri) privind cunoaşterea şi promovarea raselor de cai din România.

  Documentele zootehnice necesare a fi completate de crescătorii de cabaline din sectorul de stat şi privat (Registre genealogice pentru iepe mamă, armăsari pepinieri, armăsari de montă publică, registru pentru evidenţă produşi, condică de montă, model adeverinţă de montă, declaraţie de fătare etc.).

  DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC

  ACTIVITATEA DE RESURSE GENETICE ANIMALE

  Autorizari stupine de elita si stupine de multiplicare.

  Codificări obiective avicole.

  Identificare stupine şi stupi

  adeverinţe care corespund standardului rasei pentru a servi la înscrierea animalelor în Registrul genealogic condus de Asociaţia Crescătorilor de suine autohtone Mangaliţa şi Bazna.

  DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC ACTIVITATEA DE INREGISTRARE SI ELIBERARE

  PASAPOARTE ECVIDEE

  Informații privind identificarea şi înregistrarea ecvideelor

  Lista furnizorilor primari de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României

  Lista furnizorilor secundari de transpondere folosite pentru identificarea ecvideelor pe teritoriul României

  DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC ACTIVITATEA

  DE REPRODUCTIE

 • Inventarierea (catagrafia) efectivelor de femele din circuitul de reproducţie pe specii, rase, categorie de vârstă, stări fiziologice şi judeţe.

  Situaţia efectivelor catagrafiate, matcă şi apte pentru reproducţie, pe specii şi OJZ-uri.

  Programele de reproducţie pe specii (bovine, taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline) şi sisteme de reproducţie (însămânţări artificiale şi montă naturală autorizată).

  Programele de produşi pe specii, proveniţi din montă naturală autorizată şi însămânţări artificiale.

  „Buletinul tehnic informativ” cu realizarea indicatorilor de reproducţie, pe specii, CRZ şi OJZ.

  Situaţia consumului de material seminal congelat, a numărului de doze pe prime însămânţări artificiale, pe însămânţări totale şi pe gestaţie, pe CRZ şi OJZ.

  Situaţia consumului de material seminal congelat (stoc, intrări, ieşiri, m.s.c. exploatare, m.s.c. testare), pe judeţe.

  Situaţia privind numărul punctelor de însămânţări artificiale şi al operatorilor însămânţători, pe forme de activitate.

  Situaţia reproducătorilor autorizaţi pentru montă naturală, pe specii (taurine, bubaline, ovine, caprine, porcine şi cabaline), şi a punctelor de montă naturală autorizate, pe specii, conform legislaţiei în vigoare.

  Situaţia evoluţiei efectivelor de reproducători autorizaţi pentru montă naturală, pe specii.

  Situaţia privind evaluarea rezultatelor activităţii de IA a prestatorilor de servicii.

  DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC ACTIVITATEA C.N.F.P.Z :

  Rezultate obtinute în domeniul formării profesionale.

  Lista programelor de formare profesională autorizate.

  Lista documentelor necesare pentru înscrierea la cursurile de formare profesională.

  Date de identificare pentru programele de formare profesională.

  Date privind organizarea şi desfăşurarea cursurilor de formare profesională.

  Documente necesare pentru înscrierea la cursurile de formare profesională.

  DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ACTIVITATEA DE AMELIORARE SPECIA BOVINE

  Procedură de control pentru verificarea respectării condițiilor de eligibilitate specifice privind acordarea ajutoarelor naționale tranzitorii și a spijinului cuplat în sectorul zootehnic

  Procedura operaţională privind recunoașterea societăților de ameliorare în vederea desfășurării unui program de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură înscrise în Registrul genealogic (registrele genealogice) condus(e) sau înființat(e) de acestea la speciile bovină, porcină, ovină şi caprină.

  Lista cu societățile de ameliorare recunoscute de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu autoritatea competentă care desfășoară programe de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură din specia bovină, astfel cum se

 • menționează la articolul 7 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/1012 / List of breed societies, recognised by the competent authorities in accordance with Article 4(3), and competent authorities carrying out breeding programmes on purebred breeding animals as referred to in Article 7(1) and (3) of Regulation (EU) 2016/1012

  Procedură operațională privind aprobarea programelor de ameliorare la specia bovine.

  Procedura operaţională privind monitorizarea la nivel naţional a serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale.

  Procedura operaţională privind monitorizarea la nivel naţional a activităţii de înfiinţare şi conducere a registrelor genealogice la specia bovine.

  Procedură operaţională privind acreditarea organizaţiilor sau asociaţiilor crescătorilor de bovine în vederea efectuării controlului performanţelor de producţie la specia bovine.

  Procedură operaţională privind avizarea importului de animale vii pentru reproducţie, material seminal din specia bovină şi codificarea acestuia în sistem RO.

  Programele de ameliorare rasiale aprobate la specia bovine.

  Informare lunară privind efectivele de bovine supuse testării performanțelor la specia bovine.

  Buletinului tehnic informativ trimestrial privind efectivele de bovine cuprinse în programele de ameliorare aprobate.

  Documente necesare avizării importului de animale vii pentru reproducţie, material seminal, ovule şi embrioni din specia bovină.

  Documente necesare pentru codificarea în sistem RO a taurilor şi a materialului seminal congelat provenit de la aceştia.

  Baza de date privind originea reproducătorilor masculi codificaţi în sistem RO.

  Cataloage de tauri indigeni şi/sau din import.

  Lista taurilor în exploatare autorizaţi pentru utilizare la însămânţări artificiale în anul 2019.

  Lista msc-ului autorizat pentru utilizare la însămânţări artificiale în anul 2019.

  Norme tehnice, proceduri şi metodologii specifice activităţii de ameliorare bovine.

  Materiale informative (publicaţii, broşuri, pliante).

  Documente specifice registrelor genealogice rasiale pentru care ANZ derulează programe de ameliorare.

  Certificate de origine pentru animale de reproducţie de rasă pură din rase de bovine la care ANZ conduce registrele genealogice.

  Documente anuale avizate (cereri iniţiale anuale de solicitare, lista beneficiariilor serviciilor, lista de echipamente, servicii şi materiale) în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale pentru anul 2019.

  Documente lunare/trimestriale avizate (memoriul tehnic cu activităţile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi lista de echipamente, servicii şi materiale) în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale pentru anul 2019.

  Răspunsuri la sesizări, petiții, contestații, solicitare de informații.

 • DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ACTIVITATEA DE AMELIORARE SPECIA OVINE

  Procedură operaţională privind acreditarea/recunoașterea organizaţiilor sau asociaţiilor crescătorilor de ovine și caprine pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice la speciile ovine și caprine.

  Procedură operaţională privind acreditarea/autorizarea organizaţiilor sau asociaţiilor crescătorilor de ovine și caprine în vederea efectuării testării performanţelor de producţie la speciile ovine și caprine.

  Procedură operațională privind aprobarea programelor de ameliorare la speciile ovine și caprine.

  Lista societăților de ameliorare recunoscute de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu autoritatea competentă care desfășoară programe de ameliorare cu animale de reproducție de rasă pură din speciile ovină și caprină, astfel cum se menționează la articolul 7 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/1012 .

  Procedura operaţională privind monitorizarea la nivel naţional a activităţii asociaţiilor crescătorilor de ovine și caprine acreditate/recunoscute pentru înfiinţarea şi conducerea registrelor genealogice la speciile ovineși caprine.

  Procedura operaţională privind monitorizarea la nivel naţional a activității asociaţiilor crescătorilor de ovine și caprine acreditate/autorizate în vederea efectuării testării performanţelor de producţie la speciile ovine și caprine.

  Procedură operaţională privind comerțul cu material germinativ provenit de la animalele de rasă pură din speciile ovină şi caprină-import.

  Procedură operaţională privind monitorizarea activității privind marcarea prin tatuare la speciile ovine și caprine.

  Procedură operaţională privind vizarea adeverințelor eliberate de registrele genealogice și eliberarea adeverințelor pentru ovine/caprine pentru care se solicită SCZ.

  Programele de ameliorare rasiale aprobate la speciile ovine și caprine.

  Lista deţinătorilor de ovine și caprine cuprinse în lucrările de testare a performanțelor de producție la speciile ovine și caprine.

  Informare lunară privind efectivele de ovine și caprine supuse testării performanțelor de producție la speciile ovine și caprine.

  Buletinului tehnic informativ trimestrial privind efectivele de de ovine și caprine supuse testării performanțelor de producție și cuprinse în programele de ameliorare aprobate.

  Graficul de control privind derularea activității testării performanțelor de producție la speciile ovine și caprine.

  Documente anuale avizate (cereri iniţiale anuale de solicitare, lista beneficiariilor serviciilor, lista de echipamente, servicii şi materiale) în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale pentru anul 2019.

  Documente lunare/trimestriale avizate (memoriul tehnic cu activităţile efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în programele de ameliorare şi lista de activități) în vederea obţinerii ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale pentru anul 2019.

  Norme tehnice, proceduri şi metodologii specifice activităţii de ameliorare la speciile ovine și caprine.

 • Materiale de corespondență și materiale tehnice informative cu privire la consultanța tehnică de specialitate, publicaţii, broşuri, pliante elaborate pentru domeniul ameliorării la speciile ovine și caprine.

  DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ACTIVITATEA

  AMELIORARE SPECIA SUINE

  Lista societăților de ameliorare/exploatațiilor de ameliorare recunoscute pentru desfășurarea unui program de ameliorare cu porci de reproducție in rasa pură și hibrizi și conducerea registrelor genealogice şi zootehnice, la specia suine.

  Lista cu efective matcă de porcine cuprinse în programele de ameliorare aprobate cu porci de reproducție în rasă pură înscriși în registrul genealogic/registrele genealogice sau a unui program de ameliorare cu porci de reproducție hibrizi înregistrați in registrul zootehnic/registrele zootehnice;

  Situația testărilor pentru animalele de reproducție cuprinse in programele de ameliorare aprobate din cadrul societăților de ameliorare/ exploatațiilor de ameliorare recunoscute;

  Situatie cu rezultatele anuale ale activitaţii de control al performanțelor la suine.

  Lista Centrelor de colectare, prelucrare, conservare și comercializare a materialului seminal de vier;

  Lista vierilor autorizati pentru însămânţări artificiale;

  Informări lunare şi informări anuale privind activitatea societăților de ameliorare/ exploatațiilor de ameliorare recunoscute, la specia suine.

  Gestionarea documentelor si notelor de control anuale cu ocazia verificării anuale la faţa locului a respectării condițiilor de acreditare si supraveghere la societațile și exploatațiile de ameliorare aprobate;

  DOCUMENTE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE ACTIVITATEA DE REGISTRU GENEALOGIC CABALINE

  Lista organizațiilor care au solicitat recunoastere ca societăți