vcraciun.ddns.netvcraciun.ddns.net/revista_bor/1897 05.pdfprocesele-verbale ale sedintelor santului...

of 147 /147
BISERICA ORTODOXA ROMANA DESBATERILE I SINOD DIN SESIUNEA DE PRIMA VARA ANUL 1897. Revista Periodic Eclesiastica. ANUL AL XXI -Iea, No. 5. AUGUST M BUCURETI TIPO-LITOGRAFIA CARTILOR BISERICEUI 1 8 9 7 V 494 irsOk IMM np, EL-zrEl . 1 S RIEMEEMIA 4. 11. .4e www.dacoromanica.ro

Author: others

Post on 12-Feb-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BISERICA ORTODOXA ROMANA

  DESBATERILE

  I SINODDIN SESIUNEA DE PRIMA VARA

  ANUL 1897.

  Revista Periodic Eclesiastica.

  ANUL AL XXI -Iea, No. 5.

  AUGUST

  M

  BUCURETI

  TIPO-LITOGRAFIA CARTILOR BISERICEUI

  1 8 9 7V

  494irsOk

  IMM np,EL-zrEl

  .

  1

  S

  RIEMEEMIA4. 11.

  .4e

  www.dacoromanica.ro

 • SANTUL SINODAL SANTEI

  BISERICI AUTOCEFALE ORTODOXE ROMANE.

  0+!---i.-9-4.---z4.0

  www.dacoromanica.ro

 • Procesele-Verbale ale sedintelor Santului Sinod.

  din

  Sesiunea de Prima -vary a anulul 1897.

  Sedinta din 1 Maii2 1897.

  Sesiunea de prima -vary, a Sfintului Sinod s'a deschiscu solemnitatea obiclnuita, facendu-se in Sf. Mitropolie unTe-Deum de dire P. S. Arhiereti Atanasie Craiovenu, laorele 10 a. m., la care au asistat P. P S. S. Membri ai Sfin-tului Sinod, fat& find si D-1 Ministru al Cultelor si Instruc-tiunif publice; iar la orele 101/2 s'a facut sfintirea apei insala Sfintului Sinod dup6 care Domnul Ministru al Culte-lor si Instructiunii publice a dat citire jurnalului Consi-liulul de Ministri, insotit de telegrama Majestatii Sale Re-gelui, pentru deschiderea Sf. Sinod in sesiunea de prima-vara.

  I. P. S. Mitropolit Primat: In urma citirei jurnalu-Jul Consiliului de Ministri si a telegramel Majestalil SaleRegelui cilia de D-1 Ministru, declar sesiunea Sf. Sinoddeschi0. Mat 'nainte insa de a incepe lucrarile nOstre amtdatl voie a adresa Sf. Sinod dou6, trel cuvinte:

  www.dacoromanica.ro

 • 4 PROCESE VERBALE

  Prea ASfintiO Parintifra(t in Doninul.

  Chiemat de vointa lui Dumnedet, exprimata prin votu-rile P. P. S. S. VOstre, precum si acele ale membrilor ma-relui colegiu electoral si intarit de Majestatea Sa Augus-tul Nostru Rege, in demnitatea de memb'u al SfintuluiSinod si de Mitropolit al Ungro-Vlahiei, yin asta-di in mij-locul P. P. S. S. VOstre.

  In acest moment solemn pentru mine, dati'mi voie P. P.S. S. Parinti si prea iubiti ai mei frati in Domnul, a veexprima \dile mele multumiri pentru dragostea fra..tesch cucare m'ati primit intre P. P S. S. VOstre.

  Dati'mt voie inch', a inchina cu adinc respect, supune-rea si devotamentul meu Sfintului Sinod, suprema autori-tate a Sfintel NOstre Biserici Ortodoxe Romane; si tot-de-odata a solicita sprijinul si ajutorul P. P. S. S. V6stre, decare am trebuinta, ca prin harul lul Dumnedet, prin Sfin-tele Vostre rugaciuni si prin inteleptele VOstre lumini, sapot purta (de si, cu nevrednicie) cat va bine-voi Dumne-let acesta sfinta si grea sarcina.

  Fagaduesc inaintea lul Dumnedet, care nevedut sta.' aciin mijlocul nostru, ca me voitt nevoi a pazi tot-d'auna uni-rea Duhulul intru lEgatura pacii, ca uniti cu Duhul si inpace, sa lucram cu totii impreuna spre binele si propasireaSfintel nOstre Biserici.

  P. S. Episcop al .Ra,' mniculul: I. P. S. Stapane! Ca unuldin cel mai in virsta dintre fratii membri ai Sf. Sinod,dati'mi voie in numele intreg Sf. Sinod sa exprim nci re-cunoscinta intregului acest Sf. Corp. I. P. S. VOstra v'atilasat linistea, not o scim, si v'ati L,Labit a veni in mijlo-cul nostru, chiemat find de Sf. Sinod si de tera intrega,pentru ca sa ne conduced biserica. Cu totil cunOscem, I.P. S. Stapane, ca sentimentele I. P. S. VOstre sunt sen-timents de fericirea Sf. NOstre Biserici, c'.orinta si conlu-crarea pentru propasirea si ridicarea bisericii.

  Nol rugam pre bunul Dumnedea sa ne dea putere, casa fim condusi pe calea propasirel si a linistei bisericii,pentru ca ast-fel sa corespundem cerintelor romanesci si

  mnallpi iabi(i

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE V ERBALE 5

  a nadejdel, ce Statul pune in nol, Membril Sfintului Sinod.Domnul Ministru al Cultelor si Instrugiumi pu-

  blice: I. P. S. si P. P. S. S.! Chemat find de increderea Ma-jestalii Sale si a Corpurilor LegiuitOre la postul ce ocup,sa'ml dati voie sa exprim doue cuvinte in multamirea ce simtde a fi chemat sa particip, in limitele atributiunilor metela lucrarile acestul Sf. Sinod.

  Eu, din parte'mi. fagaduesc ca me pun cu totul la ser-viciile Sf. Sinod ca sa '1 dal.' tot ajutorul, in limitele pute-rilor mete, pentru aducerea la indeplinire a lucrarilor sale,si doresc ca aceste lucrari sa fie conduse pe calea ceamai buna pentru pacea si linistea bisericil Romane.

  I. P. S. Mitropolit Primat: Domnule Ministru, in-drasnesc a dice in numele Sfintului Sinod ea primim cubucurie si cu recunoscinta cuvintele D-vOstre fOrte placutesi bine primite de Sf. Sinod. De aceia nu ne am indoitnici odata si nici ne indoim ca ne veti da tot concursulsi buna vointa care o aveti la lucrarile Sfintului Sinod sila necesitatile ce se vor simti de Sf. Sinod, adica de bi-serica. De aceia via sa ye multumesc in numele SfintuluiSinod de bunele sentimente ce ne aratati.

  Se face apelul nominal si respund presentt: 14 P. P. S. S.Membri, find absinte I. P. S. Mitropolit al MoldoviT.

  Se citesce sumarul ultimel sedinte a sesiunei extra-or-dinare din 4 Decembrie 1896 si neluand nimeni cuvintulasupra lul, se pune la vot si se primesce.

  I. P. Mitropolit Acum ye rog, sa procedemla alegerea secretarilor.

  P. S. Episcop al RAmnicului: Eu propun, data Sfin-tul Sinod primesce, sa aclamam tot pe fosti secretarl, cadnol cu totil am fost fOrte multumiti de serviciile P. P.S. S. Lor.

  I. P. S. Mitropolit Primat: Pun la vot propunereaP. S. Episcop al Ramnicului, tine este pentru sa bine-vo-iasca a ridica mana. S'a primit cu unanimitate. Prin ur-mare P. P. S. S. Arhierel Atanasie Craiovenu si Pimen Pi-testeanu sunt proclamati secretari aT biuroulul.

  Acum ye rog, sa procedem la alegerea comisiunel depetitiuni, si pentru a ne consulta asupra persOnelor, sus-pend sedinta pentru 5 minute.

  Primat:

  www.dacoromanica.ro

 • 6 PROCESE VERBALE

  edinta se suspenda pentru 5 minute.*edinta se redeschide.Se procede la alegerea comisiunel prin vot secret.I. P. S. Mitropolit Primat: Resultatul votuluI este:Votanti 13. Majoritate absoluta 7. Au intrunit:P. S. Episcop al Romanulul 13 voturl.

  ) Buz6ului 13Arh. Nifon Ploe§tenu 13

  Prin urmare, P. P. S. S. Episcopi al Romanulul i alBuzeului §i P. S. Arhiereil Nifon Ploe§tenul, can ail in-trunit unanimitatea voturilor, sunt proclamatl membri incomisiunea de petitiuni.

  Acum v6 rog, sa procedem la alegerea comisiunel pentrucercetarea cartilor didactice de invetamint religios.

  P. S. Episcop al Rgmnicului: Invetamint religioslaic ?

  I. P. S. Mitropolit Primat: Cum a fost §i mai 'nainte.P. S. Episcop al Ra,mnicului: S-tul Sinod a ales a-

  cum 3 sail 4 and o comisiune, care functioneza §i panaadd; §i chiar §i acum comisiunea are o carte in studiti,trimisa de catre Minister. Acea comisiune a fost alesa decare Sf. Sinod in urma unel cereri verbale a D-lul Minis-tru al Cultelor, dupre vreml, i ea are caracter de perma-nents, avend a studia numal partile religiOse, care intra incartile destinate copiilor din clasele primare. Rog dar peSfintul Sinod sa se pronunte, data in fata celor propuseavem de ales o alts comisiune pentru inv6tamintul religiosprimar, sail ca comisiunea de ales are a se ocupa cu in-vetamintul religios din cursul secundar.

  P. S Episcop al Husilor: Acleverul este a§a cum l'aspus P. S. Episcop al Ramnicului; acesta comisiune inskeste alesa sä cerceteze numai textele religiose de cursulprimar. POte Ca in Sf. Sinod sa se iviasca §i alte cartspentru cursul secundar. i atunci negreOt ca comisiuneaaceea nu este indrituita sa fad. i acesta; §i decd, aid fide parere, ca pentru cgrtile religiOse din cursul secundar, sase alega o alts comisiune.

  P. S. Episcop al RAmniculul: Mal 'nainte de a spunepropunerea ce voesc a face, am intrebat pe biurou pansunde se intinde atributiunile acestel comisiunel, care deja

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 7

  era alesa de 3 and si mai bine de dile. Acum Insa candP. S. Episcop al Husilor ne aduce aminte, ca acesta co-misiune este puma' pentru invetamintul religios din scOleleprimare, am inteles si eti unde trebue sa'mi marginescpropunerea mea, gandirea si cugetarea mea. De aceea con-chid impreuna cu P. S. Episcop al Husilor, ca vechea co-misiune sa remana, data si Sfintul Sinod primesce, numalpentru cartile de invetamint religios primar, iar pentru car-tile de invetamint secundar, sa se alega o altacomisiune.

  Comisiunea acesta pentru cartile de invetamint primarare nu putin de lucru. Aci nu este materia, care da delucru, ci este bagarea de sema a formelor pedagogice, incare se dad ideile Sf. nOstre Bisericl; pentru ca ele sa fieprimite de inteligenta miculul copil si de aceea ve spun,ea nu este o lucrare usOra. Chiar acum avem un text devre-o 12 cOle; trebue sal citim, sal facem corecturile tre-buitOre, apoi sa fie trimis si la membri sal co-recteze si el. Asa dar, trebue sa ne ocupam de modul cumse Infatosaza ideile, ca sa intre in mintea copilului si deciacesta comisiune are debtul de lucru.

  De aceea, rog pe Sfintul Sinod sa alegem o alta comi-siune pentru Invetamintul religios secun iar.

  I. P. S. Mitropolit Ne mai cerend nimenIcuvintul, pun la vot propunerea facuta de P. P. S. S. E-piscopl al Husilor si al Ramniculul; adica, sa se alega oalta comisiune pentru cartile didactics religiose de cursulsecundar.

  Cine este pentru, sa bine-voiasca a ridica mana.S'a primit.Acum ve rog, sä procedem la alegerea comisinneI. Eu

  asT propune pe P. P. S. S. Arhierei: Atanasie Craiovenu,Pimen Pitestenu si Meletie Galatenu.

  Voci: F6rte bine.P. S. Arh. Valerian Ramnicemz: I. P. S. Stapane,

  ed cred, ca data intreg Sfintul Sinod convine asupra per-sOnelor ce atI propus, ar trebui sa nu mal procedem lavot, ci numim prin aclamatiune.

  I. P. S. Mitropolit Primat: Dupe dorinta esprimataunanim de Sf. Sinod, proclam de membri alesi in comi-

  Primat:

  s'a't

  ce1-1-altl

  www.dacoromanica.ro

 • 8 PROCESS VERBALE

  siunea pentru cercetarea cartilor didactice de invetamintreligios pentru cursul secundar, pe P. P. S. S. Arhierel A-tanasie Craiovenu, Pimen Pitestenu si Meletie Galatenu.

  Mal avem acum sa alegem comisiunea pentru luareasocotelilor jurnalulul ,Biserica Ortodoxa Romana. si Ti-pografia cartilor bisericesci. Ve rog, sa ye sfatuip asuprapersOnelor.

  Se procede la vot.I. P. S. Mitropolit Resultatul votului este:Votanti 14. Majoritate absoluta 8. Ati intrunit:P. S. Episcop at Husilor 11 voturi.

  Arhierell Atanasie Craiovenu 12Episcop al Argesului 13

  Ramnicului 4Romanului 1

  Arhiereil Meletie Galatenu 1Prin urmare, P. P. S. S. Episcopi al Husilor si al Arge-

  sulul si P. S. Atanasie Craiovenu, cart au intrunit majo-ritatea absoluta a voturilor esprimate, sint proclamati membriin Comisiunea pentru luarea socotelilor jurnalulul cBisericaOrtodoxa Romana, si Tipografia Carti lor bisericesci.

  P. P. S. S. Parinti, la biurou s'a primit urmatOrea tele-grams a I. P. S. Mitropolit al Moldovel in care lice: cOarecare lucrari Eparhiale urgente, impedicand venirea mea laBucurescl, sub-semnatul, nu voiii putea veni de cat Luni5 Mai, pentru a lua parte la lucrarite Sfintulul Sinod. Verog, se. bine-voiti a'ml motiva acesta intarziere.

  Prin urmare, se va lua act de acesta si se va motivaabsenta.

  Ne mai fiind nimic la ordinea c ilei, ridic sedinta si ceaviitOrei va fi Luni 5 Mat, la orele 2 p. m.

  $ed nta se ridica, anuntandu-se cea viitOre pentru Luni5 Mat orele 2 dupe mega.

  Presedinte: Iosif Mitropolit Primat.Secretar: Pimen G. Plteftenu.

  Primat:

  » .»

  www.dacoromanica.ro

 • PRO CESE VERBALE 9

  gedinra din 5 Maiii 1897.

  Sedinta se deschide la orele 2 p. m. sub presidentiaI. P. S. Mitropolit Primat, fats fund si D. Ministru al Cul-telor si Instructiuni" publice.

  Se face apelul nominal si respund present' 14 P. P. S. S.Membri; fiind absent P. S. Dositeiti Botosenenu.

  Se citesce sumarul sedintei precedente.P. S. Episcop al Ra,mnicului: Cer cuvintul asupra

  sumarului. Rog pe biurou ca asupra termenului din sumarunde se vorbesce despre jurnalul consiliului de Ministri side telegrama Majestatil Sale Regelui, as1 fi de opiniune säse diva, data si Sf. Sinod aproba, ca acea telegrams sä senumesca telegrama confirmatOre sau aprobatOre.

  P. S. Arhiereii Pimen Pitestenu: Tocmai acesta amaratat eu in sumar, ca jurnalul consiliului de Ministri afost insotit de telegrama Majestatii Sale, prin care aprobadeschiderea Sf. Sinod.

  P. S. Episcop al Ramnicului: Eu cer sa se clica te-legrama confirmatOre.

  Doming Ministru al Cultelor: Este adev6rat ca. con-siliul de Ministri a fost autorisat sä lucreze in absenta Ma-jestatii Sale. De aceia si jurnalul pentru deschiderea sesi-unii Sf. Sinod a fost confirmat prin telegrama MajestatilSale Regelui.I. P. S. Mitropolit Primat: Pun la vot propunerea P.S. Episcop al Ramnicului. Cine este pentru sa bine-voiascaa ridica mana. S'a primit.

  Acum am si eti de clis ceva asupra sumaruluT. In locu-tiunea de care mentionati, ca am facut in Sf, Sinod, dicedca am asigurat pe Sf. Sinod de bunul mers al lucrarilorsale. Eti n'am asigurat pe S-tul Sinod de bunul mers al lu-crarilor, ci am cerut sprijinul Sf. Sinod pentru bunul mersal lucrarilor. Pun dar la vot sumarul sedintei precedentecu rectificarile facute. S'a primit.

  P. S. Arhiereii Nifon Ploeste.nu: I. P. S Presedinte.Prea Sfintitul Arhierefi Dositeia Botosenenu find chematla o inmormintare, m'a autorisat ca in casul cand nu vaputea veni, sa rog pe S-tul Sinod sa bine-voiasca mo-tiva absenta.

  at

  www.dacoromanica.ro

 • 10 PR OCESE VERLA LE

  T. P. S. Mitropolit Primat: Se is act de acestaP. S. Episcop al Dunarel-de-jos: I. P. S. Presedinte:

  am facut Sfintului Sinod o adresa, prin care am cerut a-probarea de urge* a calugarirei unel surori anume: A-nastasia Savciuc, din monastirea Celic-Dere, care dupre cumarata stareta este fOrte gray bolnava si rog pe Sfintul Si-nod a se rosti chiar acuma asupra acestei cererl fara ao mai trimete la comisiunea de petitiuni.

  P. S. Episcop al lamnicului: Dach este asa de graybolnava, 'I a 1 fi putut acorda calugarirea si in urrna shfi cerut aprobarea Sfintului Sinod.

  P. S. Episcop al Dunaril-de-jos: Nu puteam faceacesta pe calk vreme Sfintul Sinod este deschis. Acestaeste o regula hotaritOre si eu nu puteam trece mai de-parte. Rog dar pe Sf. Sinod sh se rostesch imediat.

  P. S. Episcop al Husilor: Dach casul este asa degray, eu ve rog sh se citesch raportul chiar acum si sh sedea bine-cuvintare de chlugarire, cad nu pOte suferi in-tarziere.

  I. P. S. Mitropolit Primat: Dach casul este asa degray si P. S. Episcop al Dunhrei-de-jos nu voiesce a 'I a-corda calugarirea pe motivul ca Sfintul Sinod este in se-siune, eu v'asi ruga sh intrerupem comunicarile si sh sedea citire in extenso raportulul.

  P. S. Episcop al RAmniculul: Rog pe biurou sal setermine mai intaiu cu comunicarile si imediat dupe comu-nicari ne vom ocupa de acesta.

  I. P. S. Mitropolit Primat: Atunci imediat dupe co-municari, se va proceda la cercetarea acestel adrese.

  Se comunia de la biurou adresa Domnului Ministru alCultelor si Instructiunii publice pe Fang care inaintezain copie raportul Primariel Urbei Campu -lung prin carecere a se reduce parohiile din 6 la 4, pe motiv ca, nu in-trunesc conditiunile legit si se trimite la comisiunea pen-tru parohil.

  Idem, petitiunea preotulul Dim. tefhnescu din comunaTarnauca, Jud. Dorohol, prin care cere a nu se mai in-fiinta a treia parohie in acea comuna neflind necesara sise trimite la aceiasi comisiune.

  Idem, petitiunea preotulul Ion Penescu caterisit, prin care

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 11

  cere revisuirea sentintei de caterisire, la care a fost osan-dit de consistoriul Eparhiei Dunarei de jos si confirmat6.de Sfintul Sinod. Se trimite la comisiunea de petitiuni.

  Idem, raportul Epitropiel parohiel Ciuslea, din jud. Patna,prin care cere a se desface acesta parohie in 2 parohii,pe motiv cl e compusA din 5 catune cu o populatie de560 locuitori si cu o departare de 4-5 chilomntri. Se tri-mite la comisiunea pentru parohil.

  Idem, adresa Episcopiei ArgesuIul pe Mug care inain-teza un dosar relativ la calugarirea sore' Evdochia Gh.Mater. Se trimite la comisiunea de petitiuni.

  Idem, raportul Protoieriei Jud. Vdlcea, pe Lang careinaintea. 5 recipisp pentru jurnalul cBiserica OrthodoxyRomana', a le unor preoti, can n'ait voit sa achite costulTor. Se trimite la comisiunea pentru luarea socotelilor jur-nalului.

  Idem, raportul Episcopiei Romanului, prin care cere a'ise comunica,,, data s'a aprobat tunderea in monahism asores Rucsan Ira Jurasc, din schitul Giurgeni, si se trimitela comisiunea de petitiuni.

  Idem, raportul Episcopiei Argesului, prin care cere recu-nOscerea tunderel in monahism a sore' Maria °Herm, Ca-reia i s'a dat numele de Maximilia, calugrita in cas deMa, si se trimite la comisiunea de petitiuni.

  Idem, adresa D-lui Ministru al Cultelor si Instructiuniipublice prin care comunica, cä Marele Colegiu electoral afost convocat pentru diva de 24 Martie 1897 spre a alegepe noul Episcop al Romanului si se ia act.

  Idem, adresa D-lui Ministru al Cultelor si Instructiuniipublice prin care comunica,', ca in diva de 24 Martie 1897,Marele Colegiil Elector al, fiind convocat pentru a alege penoul Episcop al Romanului, cere a se face Te-Deum in sf.Mitropolie si se ia act.

  Idem, petitiunea ma' multor locuitori din catunul Padina,comuna Amarasci, judetul Vilcea, prin care cer a nu sedeslipi catunul for de parohia AmIrdsci, si se trimite lacomisiunea pentru regularea parohiilor.

  Idem, obstiea locuitorilor -din catunul erbanescl, comunaerbanesci-PodurI, judetul Dambovita, prin care cer a se

  face biserica din acel catun parohie, si se trimite la co-misiunea pentru regularea parohiilor.

  www.dacoromanica.ro

 • 12 PROCESE VERBALE

  Idem, adresa Episcopiei Ramnicului, pe lang5, care ina-inteza un tablou pentru modificarea parohiilor din aceaEparhie.

  Idem, petitiunea preotului IOn Cernaianu, din comunaGodinesci, judetul Gorj, pe langA care inainteza un certificat,spre a se avea in vedere la cercetarea caterisirei sale sise trimite la comisiunea de petitiuni.

  Idem, adresa Episcopiel Ramnicului, pe langa care ina-inteza in copie un raport al Revisorului Eclesiastic, relativla desfacerea cArtilor bisericesci §i achitarea datoriilor jur-nalulul §i se trimite la comisiunea pentru luarea socotelilorjurnalului.

  Idem, adresa Episcopiel Ramnicului,. pe laugh care ina-inteza un dosar, relativ la tunderea in monahism a soreiIr5na Barbu Popescu, din monastirea Horezu, §i se trimitela comisiunea de petitiuni.

  Idem, adresa Episcopiei Ramnicului, pe ldnga care ina-inteza un dosar relativ la calugarirea sorei Stana IOnaBush Mateiti din monastirea Horez, §i se trimite la comi-siunea de petitiuni.

  Idem, adresa Episcopiel Ramnicului, pe Yang' care ina-inteza un dosar relativ la calugarirea sorei Maria P. Predoitl,din monastirea Horez, §i se trimite la comisiunea de pe-titiuni.

  Idem, raportul Epitropiei Calcestil de sus, prin care cerea nu se deslipi de la acesta parohie biserica filia1a dincAtunul Pariu §i se trimite la comisiunea pentru regulareaparohiilor.

  Idem, adresa Episcopiei ArgepluY, pe lang5 care inain-teza un dosar relativ la tunderea in monahism a sorei.Ana Damara Secarea din monastirea V tleni, si se trimitela comisiunea de petitiuni.

  I tem, petitiunea preotului Petre lonescu, parohul dinBisoca, judetul R.-Sarat, prin care cere transferarea sa casupra-numerar la biserica din catunul Bobocu, cornunaCochirlenca §i se trimite la comisiunea de petitiuni.

  Idem, adresa Episcopiel Dunarei de jos, prin care aducela cunoscinta Sfintului Sinod, c, preotul Radu Jantea, dinTransilvania, cere a fi primit preot in Eparhia Dunarei dejos, RiOduindu se ca, va trece de la unity la Biserica Or-todoxa. Se trimite la comisiunea de petitiuni.

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 13

  Idem, petitiunea D-lui Gh. T. Grigoriu din Bacatt, pelanga care inaintezd un manuscript de poesil moralo-reli-giOse spre a se imprima gratuit in tipografia cartilor bise-ricesci. Se trimite la comisiunea de petitiuni.

  Idem, petitiunea preotulul Alex. Constantinescu de labiserica filiald. Sf. Ilin din orasul Slatina, prin care cere,ca acesta biserica sd se deslipesca de la parohia catedralelIonascu §i sd formeze singurd o parohiP. Se trimite la co-misiunea de petitiuni.

  Idem, raportul Directiunei TipograileT cartilor bisericesci,prin care cere autorisarea de a imprima mai multe chilibisericesci de ritual si de culturd religiOsa. Se trimite lacomisiunea ad-hoc.

  Idem, raportul Directiunei Tipografiel cartilor bisericesci,prin care cere autorisarea de a cumpara Inca o masindmare pentru tipografie. Se trimite la -comisiunea ad-hoc.

  Idem, raportul Directiunei Tipografiel cartilor bisericesci,prin care supune la cunoscinta Sfintulul Sinod folosul ceaduce tipografiel motorul cu gaz, care inlocuesce serviciulrotarilor. Se trimete la comisiunea ad-hoc.

  Idem, raportul Directiunei Tipografiel cartilor bisericesci,prin care cere aprobarea de a vinde icOne mid litografiatecu pretul de 50 bani bucata. Se trimete la comisiuneaad-hoc.

  Idem, raportul Directiunei Tipografiei cartilor bisericesci,pe langa care inainteza proectul de budget pentru litografie.Se trimete la comisiunea pentru luarea socotelilor.

  Idem, raportul Directiunei Tipografiel cartilor bisericesci,prin care supune la cunoscinta Sfintulul Sinod situatia easelTipografiei pe anul 1896-97. Se trimite la comisiuneapentru luarea socotelilor Tipografiei si ale Revistel.

  Idem, petitiunea mai multor locuitori din catunele Racotisi Chilia, jud. Gorjiu, prin care cer formarea unel parohil.Se trimete la comisiunea pentru regularea parohiilor.

  Idem, petitiunea preotilor 'On Pretorian si Costea, dincomuna Teslui, jud. Olt, prin care cer modificarea parohieide care depind si se trimite la comisiunea pentru regula-rea parohiilor.

  Idem, adresa Sfintel Mitropolil a Ungro-Vlahiei cu 14dosare a 14 frati si surorl, cdlugdriti in cas de Mid si .9.trimite la comisiunea de petitiuni.

  www.dacoromanica.ro

 • 14 PTOCESE VERBALE

  Idem, adresa Sfintei Mitropolil a Ungro-Vlahiei cu 11dosare relative la calugarirea fratilor si surorilor din mo-nastirile eparhiei, si se trimite la comisiunea de petitiuni.

  Idem, petitiunea locuitorilor comunel Susita, din judetulMehedinti, prin care cer deslipirea bisericei for de parohiaGroze:-ci si a o declara de parohie. Se trimite la comisiu-nea pt ntru regularea parohiilor.

  Idem, petitiunea preotului IOn Cucu din Berlad, prin carecere reintegrarea sa la biserica Sfintal Niculae Esanu, dinorasul Berlad, si se trimite la comisiunea de petitiuni.

  Idem, petitiunea Economului Dr. C. Popescu cu un exem-plar manuscris < Geografia biblica si Istoria Sfintk a Ve-chiului Testament >, si se trimete la comisiunea pentrucercetarea artilor dilactice religicise de cursul secun jar.

  Idem, raportul Directiunei Tipografiei cartilor bisericesci,prin care cere, ca P. P. S S. Chiriarhi sa is mesuri pentruachitarea datoriilor ce au protoiereii Ca' tre tipografie si setrimete la comisiunea pentru cercetarea socotelilor jurna-lului «Riserica Ortodoxa Romtina».

  Idem, adresa Sfintei Mitropolil a Ungro-Vlachiei, pe Langcare inaintezA. 7 scrisori primite de a bisericile ortodoxestreine relative la realegerea I. P. S. Iosif Gheorghian caMitropolit Primat.

  Se is act si se decide a se ceti in una din sedinteleviitOre.

  Idem, adresa Sfintei Mitropolil a Ungro-Vlachiel in all-turare cu un tablou pentru modificari de parohii qi se tri-mite la comisiunea pentru regularea parohiilor.

  Idem, raportul P. S. Presedinte at Comitetului jurnalului«Biserica Ortodoxa RomanA,, prin care arata cä. mai multipreotl refusa primirea jurnalului sub diferite motive si setrimete la comisiunea pentru luarea socotelilor jurnalului.

  Idem, raportul P. S. Presedinte al Comitetului jurnalului«Biserica Ortodoxa Romanad>, pe rang& care inainteza pro-ectul de budget pe anu11897-98, si se trimete la aceiasicomisiune.

  Idem, raportul P. S. Presedinte al Comitetului jurnalu-lui «Biserica Ortodox& Romara, in alaturare cu un tablotide situatiunea financiara a jurnalului pe anul 1896-97 sise trimite la aceiasi comisiune.

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 15

  Idem, raportul P. S. Presedinte al jurnalului «BisericaOrtodoxa Romand» prin care arata ca asupra fostului Pro-toiereti al Plasil de sus din Capitala I6n Constantinescu,este o datorie din abonamente de lei 425, si se trimite lacomisiunea pentru cercetarea socotelilor jurnalului.

  Idem, petitiunea D-lul Petrescu, Institutor in Capitala,prin care cere ca manualul sell de religie sa fie lasatliber de a se introduce in sc6lele primare si se trimite lacomisiunea pentru cercetarea cartilor didactice religi6se pen-tru cursul primar.

  Idem, petitiunea D-lui Dimitrie Stanescu profesor, pe langacare inainteza un text manuscript coprindend: Istoria Sacraa Noului Testament spre aprobare si se trimite la comi-siunea pentru cercetarea cartilor didactice religi6se cursulsecundar.

  Idem, petitiunea lucratorilor Tipografiei cartilor Biseri-ccsci, prin care cer sporirea salariului si se trimite la co-misiunea pentru cercetarea socotelilor Tipografiei.

  Idem, adresa Episcopiel Husilor, prin care cere a se a-daoga si catuna «Satu Noil, la noua parohie Iva.'nesci dinjudetul Falciu si se trimite la comisiunea pentru regulareaparohiilor.

  Idem adresa Ministerului Cultelor, pe langa care inain-teza o lista pentru infiintare de parohil noui, precum sidou6 tablouri trimise de I. P. S. Mitropolit al Moldovei,tot pentru parohii si se trimite la comisiunea pentru re-gularea parohiilor.

  Idem, petitiunea preotulul Gh. Savin, din Judetul Covurlui, prin care cere a se mijloci de Sfintul Sinod la locucompetinte ca sa nu se dea dispensa pentru casatoria D luEustatiil Teodoru cu Elena Bugeacu, find in grad prea a-propiat de rudenie, si se trimite la comisiunea de petitiunl.

  Idem, petitiunea preotulul Simeon Popescu, profesor lasc61a Norman". de Institutori, pe langa care depune sprecercetare un manuscript Explicarea Evangeliei pentru cur-sul secundar si se trimite la comisiunea pentru cercetareacartilor didactice religi6se pentru cursul secundar.

  Idem, petitiunea D-lul Lazar tefanescu, profesor parti-cular de musica, pe langa care inainteza spre cercetare siaprobare un manuscript opt glasar, si se trimite la comi-siunea ad-hoc.

  www.dacoromanica.ro

 • 16 PROCESE VERBALE

  Idem, adresa Episcopiei de Minnie prin care cere cain comuna Cetatea, din Judetul Dolj, sa se mai infiintezeo a doua parohie cu biserica noue ce este in constructie,si se trimite la comisiunea pentru regularea parohiilor.

  Idem, adresa Santei Mitropolii a Ungro-Vlahiel, prin carecere Ca biserica S-.ii Voevoll din atunul Gura-Porculul,comuna Cobia, Judetul Dambovita, pendinte de parohiamonastirei Cobia sA fie numita de parohie, de Ore-ce bi-serica monastirei Cobia este particulars, intretinuta de Efo-ria Spitalelor Civile, si se trimite la comisiune pentru re-gularea parohiilor.

  Idem, petitiunea preotulul Simeon Popescu, profesor lascOla Normal& de Institutorl, pe langa care inainteza sprecercetare un manuscript: Catehismul partea I si a II pen-tru cursul secundar si se trimite la comisiunea pentru cer-cetarea cartilor clidactice religiOse de cursul secundar.

  Idem, raportul comisiunil pentru verificarea compturilortipografiei si jurnalulul, prin care cere ca hartia necesar5.Tipografiei pentru imprimatele sale sa se furniseze de lafabrica Letea a societatil «Bistrita) si se trimite la comi-siunea pentru cercetarea socotelilor Tipografiei si ale Re-vista

  Idem, raportul comisiunil pentru verificarea socotelilorTipografiei si ale jurnalului «Biserica Ortodox& Romans *,prin care arata ca din causa multor lucrarl n'a avut tim-pul necesar A se ocupa cu tote lucrarile ce privesc acestedou6 institutiuni, pentru care inapoiaza 21 rapOrte si cerea se da nouei comisiuni ales& de Sfintul Sinod in acestasesiune. Sfintul Sinod aproba.

  Idem, adresa Episcopiei de Roman cu actele relative latunderea in monahism a sorei Ruxandra Jurastu, din schi-tul Giurgeni, jud. Roman, si se trimite la comisiunea depetitiuni.

  Idem, raportul P. S. Director al Tipografiei Cartilor Bi-sericesci, pe langa care inainteza 20 exemplare dup6 icOnaSfintului Antimis, litograflate pe hArtie. Sfintul Sinod de-cide a se da fie carui membru cate un exemplar, iar cele-1-alte a se 'Astra in arhiva Sfintului Sinod

  Idem, adresa Episcopiei Husilor, pe langa care inaintezaun tabloil pentru modificari de parohil si se trimite la co-misiunea pentru regularea parohiilor.

  www.dacoromanica.ro

 • PRO CESE VERBALE 17

  Idem, adresa Ministerului Cultelor pe langa care inain-teza 2 adrese: una de la Tipografie, prin care arata cas'a tiparit Enciclica Sinodala a Sanctitatii Sale Patriarhuldin Coustantinopol in 10,000 de exemplare si a doua dela Inalta Locotenenta cu un certificat al D-lut IOn Popescu,lucrator la Tipografia Cartilor Bisericesci pentru un conce-diu, si se trimite Ia comisiunea de petitiuni.

  Idem, petitiunea D-lui Gh. I. Dima, profesor de musicadin Iasi, pe langa care inaintez.a." spre cercetare lucrareasa intitulata: AxiOnele serbatorilor imparatesci, si se tri-mite la comisiunea speciala.

  Idem, tree adrese ale Episcopiei Dunaril de jos cu treldosare a trei surorl din monastirea Celic-Dere, pentru ca."-lugarire si se trimete la comisiunea de petitiuni.

  Idem, adresa Ministerului Cultelor, pe langa care inain-teza un tablou si doue dosare pentru modificari si infiin-OA de parohli si se trimite Ia comisiunea pentru regula-rea par ohiilor.

  Idem, petitiunea preotului Rieman din orasul Caracal,prin care reclami. eh find batrin si nernai putend servia fort scos din stat si lasat a peri de f6m...?., si se trimite lacomisiunea de petitiuni.

  Idem, adresa Ministerului Cultelor, pe tang care Ina-inteza in original petitiunea fostului preot Idn Penescu dincomma Visina, Judetut Vlasca, facut preot pe serna bise-ricil din comuna Fagarasul-noti din Dobrogea, prin carecere a 'i se usura positiunea grea in care se afla si se tri-mite la comisiunea de petitiuni.

  Hem, adresa Episcopiei Argesului, pe langa care inain-teza un dosar cu actele relative la tunderea in monahisma fratelui Ion Carstea din monastirea Stanisdra si se tri-mite la comisiunea de petitiuni.

  Idem, raportul Directiunii Tipografiei Cartilor Bisericesclprin care arata ca in urma cercetarii si constatarii ce s'afacut, mostenitoril decedatului Protoiereti. A. Economu dinjudetul Teleorman, nu pot achita datoria de 250 lei, cos-tul a 25 exemplare Biblia de Buzeil si se trimite le comi-siunea de petitiuni.

  Idem, adresa Episcopiei Dun'aril de jos, pe langa careinainteza dosarul relativ la calugarirea sores Anastasia Sa-

  2

  www.dacoromanica.ro

 • 18 PRO CESE VE R BALE

  vciuc din monastirea Ce lic-Dere cerend calugarirea el grab-nic, find gretit bolnava.

  P. S Arh. Atanasie Czaiovenu: Da citire raportuluiP. S. Episcop al Dunaril de jos, relativ la calugarirea su-rorei Anastasia Savciuc din monastirea Celic-Dere pentrucas de Ma.

  I. P. S. Mitropolit Primat Presedinte: Daca P. S.Episcop respectiv inainte.za actele, erect ca putem vota per-misiunea de a se tunde in monahism.

  Se pune la vot §i se adopts.P. S. Arh. Atanasie Craiovdnu: Secretar. Da citire

  petifunii, Diaconului Dimitrie Ionescu din Craiova, care seplange contra P. S. Episcop de Ramnic.

  0 voce: Sa se trimita D-lui Ministru:D-1 Ministru al Cultelor: Audit ca s'a emis o pa.-

  rere, ca sa se trimita la mine sa fac eu dreptate. Chiardata ar fi in puterea mea sa fac dreptate intr'o asemeneamaterie, ceea ce cred ca nu este, ye spun mai d'inaintedreptatea ce asi face; as pune-o la dosar pur si simplu,find-ca nu ved cum se p6te restabili un asemenea preotcare scrie asemenea lucruri in contra Chiriarhului lui. Peurma acesta afacere este curat civila, nu ye privesce nicipe P. S. VOstra, nici pe mine.

  Se pune la vot propunerea D-lui Ministru de a se punela dosar acesta petitiune, i se incuviinteza.

  P. S. Arhiereii Atanasie Craiovenu: secretar. Dacitire raportului Directiunii Tipografiei, prin care cere a seinterveni spre a se scuti de vama hartia cromo necesaratipografiel.

  D-nul Ministru al Cultelor: Sa facem intervenire laMinisterul de Finance.

  P. S. Arh. Pimen Pitestenul: Este de prisos ca a-cesta, adresa sa se trimita, la o comisiune. Sunt de parereca I. P. S. VOstra sa interveniti pe langa D-nul Ministrude Finance spre a se scuti de vama acesta hartie.

  P. S. Episcop al Ra,mniculul: Sa intervina prin Dl.Ministru de Culte.

  Se pune la vot propunerea de a se ruga D-nul Ministrude Culte spre a interveni pe langa D-nul Ministru de Fi-

  www.dacoromanica.ro

 • PRO CESE VERBALE 19

  nance sä bine-voiasca a scuti de vama hartia cromo ne-cesara lito-tipografiei cartilor bisericesci, si se primesce.

  I. P. S. Mitropolit Primat, Presedinte: Acuin avemalegerea comisiunel pentru cercetarea cartilor de musics.

  Se procede la alegere.I. P. S. Mitropolit Primat, Presedinte: Resultatul

  votului este:Votanti 13. Majoritate reg ementara 7. Ail intrunit:P. S. Episcop de Roman 13 voturi.

  > A rges 7IMO 1 s

  Arh. Nifon Ploestenul 13Atanasie Craiovenu 5 »

  Prin urmare proclam alesi de membril in comisiunea pen-tru cercetarea cartilor de musica, pe P. S. Episcop de Ro-man, P. S. Episcop de Arges si P. S. Archiereil NifonPloestenu, cars au intrunit majoritatea de voturi cerula deregulament.

  I. P. S. Mitropolit al Ilfoldovel si Sucevel: Cu,totil cumiscem, ca Guvernul nostru crestin ortodox, in in-teresul Bisericit, in interesul religiunei, a crequt de cuviintaca, pe langa P. P. S. S. Episcopi Eparhioti, sa numescacate un P. S. Arhiereil ajutor, sub numele de vicar saillocotenent. In ast-fel de sens, si pe ast-fel de principii s'afost facut si legea organics a Bisericii nOstre, si s'a alescate un P. S. Arhieret pentru fie-care Eparhie ca loco-tenent.

  La Ministere sunt Directoril, mil lucreza in lipsa D-luiMinistru. Tot asemenea si la P. P. S. S. Episcopi Eparhioti,s'a creclut de cuviinta cs e bine sa aiba cate un ajutoratat in ceea ce privesce administratiunea bisericilor Epar-hid, cat si a serviciilor religiose pentru poporul crestin.Sa'ml (14 voie sa me plang, ca eil sunt lipsit de acestajutor, de mai mull timp.

  A fost facut Arhiereil, un narinte, care a facut Ore-cari studii si aci si in Seminarul ad la Iasi si in urmk inGrecia. A stat cat-va timp la Iasi, dar nu stia din ce causa,nu a voit sa mai stea. Dinsul se gasea forte bine, avealocuinta in Mitropolia de la Iasi. Ba ceva mai mull, Epi-tropia Bisericii Sfintul Spiridon, avend trebuinta de Egu-

  ,» ,»

  , »

  'si

  .

  www.dacoromanica.ro

 • 20 PROCESE VERBALE

  men, l'a cerut pe P. S. Sa, ca era si vicar cu locuinlain Mitropolie si Egumen la Biserica Sfintul Spiridon.

  Nu sciti din ce imprejurari insa, s'a retras, a datdemisiunea si din egumen de la Sf. Spiridon si din Vicaral Sfint-i Mitropolii de Iasi. Nu numai atat, dar s'a retrasdin Iasi si sede prin Bucuresci si ne unde voesce.

  Ed nu am nici un ajutor acolo, si v'asi ruga sa bine-voiti cu totil, sa complectam acesta lipsa de necesitate pen-tru serviciile religiOse, mil ales ale poporului crestin.

  AE_;.a dar, asta-di cred, ca putem sa procedem la alegereacandidatilor de Arhierei. Eti 'ml am dat lista mea de 2candidati, care'i am; v'asi ruga si pe P. P. S. S. VOstre safiti de acord ca sa proce.dam la alegere si sa alegetl pe a-cela, pe care Sfintul Duh ye va inspira, si veti crede caeste mai cu cuviintA mai cu dreptate a fi ales.

  P. S. Episcop al Rgmnicului: Rog pe I. P. S. Sasa bine-voiasca a ne da o esplicatiune, cel putin mie. I. P. S.Sa ne-a comunicat, at P. S. Arhierea Dositeiti Botosanenul

  a dat demisiunea si de la Sf. Spiridon din Iasi, si dinvicariat.

  De indata ce'si a dat demisiunea din vicariat se nasceintrebarea: Daca mai pOte fi Arhiereti cu titlul de Boto-sanenu, si in cas negativ, avem doue locuri vacante deArhieret, acela de BotoOnenu si Baca6nu. Trebue dar sastabilim lucrul acesta.

  D-nul Ministru al Cultelor: Cer cuvintul pentru oesplicatiune. Ve rog sa me ertati, data pOte nu inteleg binecestiunile de acesta natura, ca find nal inteinsele.

  Rog dar, sa mi se spunk data titlul de Botosenenu estelegat indisolubil de functiunea de vicar al Mitropoliei din

  Ved ca toll P. P. S. S. Arhierel pOrta titlul de Arhiereilde circumscriptie, si cu tote acestea nu sunt vicari. Deexemplu: P. S. Arhiereti Atanasie Craiovenu, nu este vicaral Episcopiel de Rimnic. Deci nu ved ca ar fi o legaturaintre titlul si functiunea de vicar. La Mitropolia de IasipOte ca alta-data a fost vicar un altul de cat titularul deBotosani. Daca aceste doue titlurl nu sunt indisolubil le-gate unul de altul, nu urmeza ca demisiunea P. S. Arh.

  asa

  si

  '0

  Iasi.

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 21

  Dositeiti din postul de vicar, atrage dupe sine si demisiuneadin titlul de Bolosanenu.

  I. P. S. lilitropolit Primat, presedinte: Cestiunearidicata. de I. P. S. Milropolit, merita atentiune, insa nuacesta este cestiunea despre care ne ocuparn aqi, ci desprealegerea unui Arhiereil cu titlul de Baca ()nu, si deci yerog, sa proceam la alegere.

  Ve cer insa o deslusire, alegerea dup. regulament seface intr'un mod, si cum s'a practical pana acum este inall mod.

  P. S Episcop d Iettmnic: Rog sa procedam dupreaceea prevecluta de regular, ent.

  I. P. S. Mitropolit Primat,preedmte: Rog pe unuldin P. S. Secretary sa (ea cetire art. privitore la alegereade Arhierei.

  P. S. Arh. Pimen Pitestenu: da citire articolelor re-lative la alegerea Arhiereilor din regulamentul S-tului Sinod.

  P. S. Episcop de REunnic: Cer cuvintul in cestiuneprealabila. Stitt ca mai acum un an, Sfintul Sinod a datun vot, in privinta Arhimandritului G. Safirin, asta-di re-dus prin acel vot, la trepta de preot.

  rog sa ridicati acea pedepsa de d'asupra aceluiom, cad eti ca Chiriarhul lui in limp de 10 ant si maibine, gasesc ca e pecat omul acesta sa alba o aseme-nea pedepsa, find -ca a scris un articol. Si dad. voiti, voitifi mai esplicit. Articolul ce a scris, a fost asupra regula-mentului pentru costumul preotesc, facut de Sfintul Sinod.Acest om in gamlirile sale, data voiti si in apucaturile sale,a creclut de cuviinta ca numal potcapiul este singurul a-coperamint cuviincios unul preot. Pentrit acesta Sf. Sinod'I a ridicat Arhimandritia, reducendu-1 la trepta de preot.Ve rog, dar sa redam trepta de Arhiinandrit, caci din-sul nu are alta invinuire.

  I. P. S. Mitropolit Primat pres,edinte: Prea SfintritiParinti, sunt cu desavirsire strein de cestiunea ridicata, deP. S. Episcop de Ramnic, de Ore ce nu eram presinte aciin timpul acela. Dar admit ca lucrurile sunt asa si credca sunt asa cum le spune P. S. Sa, insa regulat ar fi savie P. S. Sa cu o propunere scrisa, ca ast-fel, fiind-ca. totprin Sfintul Sinod s'a ridicat acele drepturi, tot Sfintul

  EA ye

  c i.

  www.dacoromanica.ro

 • 22 PROCESE VERBALE

  Sinod sa i le redea, dar trebue sa urn in cunoscinta decausa.

  V'asi ruga de si admitend in principiu propunerea, sa. 0lasam pentru alta data, ca sa venitI cu o propunere, careva merge la comisiune, si comisiunea sa vina cu raportulseu si in urma sä discutam. Acum dar, procedam la ale-gerea de Arhiereil al scaunului de Baca On.

  P. S. Episcop de Ra,mnic: Numal pentru un scaun?I. P. S. Mitropolit al Moldova si Sucevei: SA me

  ertati, sa vorbesc pentru a doua Ora,V'am spus ca sunt lipsit de Arhiereil, asa ca nicl un

  Arhiereil nu se afia. in Eparhia Mitropoliei de Iasi, si cera se alege un Arhiereil cu titlul de Botosenenu.

  Aci voiti sa respund la intrebarea D-lui Ministru, carefOrte bine a patruns lucrul, ca un Arhiereil retragendu-sedin calitatea de locotenent sail vicar al unel Episcopii sailMitropolit, acesta nu va sa diva ca pierde si arhieria, hi-rotonia nu se ia, pentru acesta sunt alte consideratiunicanonice, care yin si 'I o ating

  Dar pentru ca aci este neccsitate de un Arhiereu, macarpentru serviciile religiOse, de aceea eti cer ca A, se recu-m5scA demisiunea P. S. Arh. Dositeill din locotenenta deBotosenenu si cu acest titlu sa se hirotonisesca un altul.

  P. S. Episcop al Dunaril-de-jos: Trebue sä facet!propunerea in scris.

  I. P. S. Mitropolit Primat presedinte: Inalt PreaSfintia Sa convine ca sa remana pentru viitor a se regulaacesta cestiune.

  Acum procedam la alegerea de Arhiereil Bacaelnu.P. S. Episcop de Argeq: SA se stabilesca lista.I. P. S. Mitropolit Primat presedinte:lata listele:A Inalt P. S. Mitropolit al Moldovel si Sucevei,I Arhim. Conon Aramescu Donicl, Doctor in Teologie siII Arhim. Varlaam Railenu, doctor in Teologie.A I. P. S. Mitropolit Primat:I. Preotul G. Georgescu, licentiat in Teologie siII. Preotul C. lalomitenu, licentiat in Teologie.P. S. Episcop de Argeq: raga ca, pe rang a-Vail

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 23

  cesti 4 propusi se. se aclauge si Arhimandritul VeniaminNitescu, licentiat in Teologie.

  P. S. Episcop de Hug Regulamentul ne da. dreptulfie-caruia a propune:

  Eu asi ruga sa se primesca pe lista si ArhimandritulGherasim Safirin, ca unul ce are drept si intrunesce con-ditiunile. Nu gasesc ca e bine, ca pentru o mica pedepsade corectiune, sä nu pOta figura pe lista. Rog dar a sepune si acesta pe lista camalatilor.

  P. S. Episcop de Ramnic: Or linul Sf. Sino 1 comu-nicat mie sung ast-fel: se ri ice. Arhimandritului Ghera-sim Safirin, dreptul de a purta insignele, pana va da do-vada de indreptare.

  Eu Chtriarhul lui, spun ca nu am constatat nimic carese. '1 facit vrednic de a remane sub pedepsa.

  P. S. Episcop al Duzzaril-de jos: Dar nu discutampersOnele.

  P. S. Episcop al Husilor: Nu persOnele, dar dreptulce au. Ca sa complectez pe P. S. Episcop de Ramnic, a-daug ca Arhimandritului Gherasin Safirin, i s'a dat drep-tul c'e P. S. Sa de a purta carja si mitre., i pe acesteai le a luat Sfintul Sinod cu Arhimandritie cu tot, dar a-cesta a fost o pedepsa provisorie,

  I. P. S Mitropolit Primat presedinte: Dar acum estevorba de alegerea de Arhiereil BacaOn.

  P. S Arhierai Pimen Pitestenu: Cred ca discuti-unea asa cum se urmeza nu este in legatura cu cestiu-nea care ne preocupa. P. S. Episcop de Ramnic, relatezaca Gherasim Safirin a fost pedepsit de Sf. Sinod cu ridi-carea dreptului de a purta mitre., mantie, si titlul de ar-himandrit. Aceste prerogative nu stail in nici o legaturacu dreptul de a figura ca candidat la trepta de ArhierelDace. P. S. Episcop al Hqilor gasPsce de cuviinta se. 'I re-comande de a fi pus pe lista candidatilor nu '1 oprescenimic, de a face acesta, de Ore ce S-tul Sinod nu a ri-dicat parintelui Safirin trepta ierarhica.

  I. P. S. Mitropolit Primat, presedinte: Am conve-nit adineauri ca P. S. Episcop de Ramnic sa vide. cu opropunere, arate motivele pentru care a fost pussasupra par. Safirin acea pedepsa, si pe urma sal reabili-

  si sa

  'I

  www.dacoromanica.ro

 • 24 PROCESE VERB A LE

  teze S-tul Sinod in drepturile sale, insa pana atunci sa la-sam la o parte acesta cestiune.

  I. P. S Mitropolit al Moldovel si Sucevel: Acestparinte Safirin este sub un fel de canon; 'Ana nu i se varidica acesta canonisire, cum '1 trece1t in lista pentru a fiales la Arhierie, cu ce drept?

  P. S. Episcop de Has': Cu titlu.P. S. Episcop al Duna ril de jos: Daca este sub

  canon titlul numal are puterea trebuitOre in causa si darputeti sa nu Ye mai referili la el.

  P. S. Episcop al Husilor: Rog sa se amane alegereasi sa se puna acesta cestiune.

  P. S. Episcop al Duriaril de jos: S'a hotarit ale-gerea acum si nu putem sa mai revenim.

  I. P. S. Mitropolit Primat, presedinte: Sa se deacitire persdnelor care sunt pe lista generala.

  P. S. Arh. Pimen Pitestenu, secretar: Conform re-aulamentulul Sfintului Sinod lista este acesta.

  1) Arhimandritul Conon Aramescu Donici.2) Arhimandritul Varlaam Railenu.3) Pr. G. Georgescu4) Pr. C. lalomitenu.5) Arhimandritul Veniamin Nitescu.I. P. S. Mitropolit Primat, preqedinte: Vom pro-

  cede la votarea celul dintai, care este Arhimandritul CononAramescu.

  Se procede la vot cu bile.I. P. S Mitropolit Primat, presedinte: Resultatul

  votulul este :Votanti 13.Au votat pentru 8.

  » » contra 5.Prin urmare, este ales cu majoritate.Acum procedem la votarea celui de al doilea, care este:

  Arhimandritul Varlaam Railenu.Se procede la vot cu bile.I, P. S. Mitropolit Primat, presedinte: Resultatul

  votulul este:Vo tenti 13.Au votat pentru 13.

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBA LE 25

  Ales dar in unanimitate.Procedem la votarea celul de al treilea candidat, Pr. G.

  Georgescu.Se procede la vot cu bile.I. P. S. Mitropolit Primat, presedinte: Resultatul

  votului este:Votanti 13.Au votat pentru 5.

  » » contra 8.Prin urmare este respins.Vom procede la votarea celul de al patrulea candidat,

  Pr. C. Ialomitenu,Se procede la vot cu bile.I. P. S. Mitropolit Primat, presedinte: Resultatul

  votului este:Votantl 13.Au votat pentru 3.

  » » contra 10.Asa dar este respins.Procedem acum la votarea celul de al V-lea si ultimul

  candidat Arhimandritul Veniamin Nitescu.Se procede la vot cu bile.I. P. S. Mitropolit Primat, presedinte: Resultatul

  votului este:Votantl 13.An votat pentru 8.

  » » contra 5.Prin urmare este ales.Asa dar, an Intrunit majoritatea de voturI: Arhimandritul

  Conon Aramescu, Arhimandritul Varlaam Railenu $i Arhi-mandritul Veniamin Nitescu, cart sunt ales1 de Sfintul Sinoda fi recomanclatl D-1u1 Ministru, spre a confirma pe unuldintr'Insit, pentru scaunul de Arhieren cu titlu de Baca6nu.

  Ne mal find nimic la ordinea gild, ridic sedinta.§edinta se ridic, la orele 4 p. m. anunpndu-se cea vii-

  tire pentru Mercurl, 7 Main, la orele 2 p. m.

  Presedinte: Iosif lEtropolit Primat.Secretar: Arh. Atanasie Craioverm.

  www.dacoromanica.ro

 • 26 PROCESE VERBALE

  qedinta din 7 Dlaiu 1897.

  edinta se deschide la orele 2 p. m. sub presedintia I.P. S. Mitropolit Primat, fund fata si D. Ministru al Cultelorsi Instructiunei Publice.

  Se face apelul nominal.Presentr 14.Absenti 1.

  I. P. S. Mitropolit Primat, presedinte: Flind in nu-mer este deschisA.

  P. S. Arh. Atanasie Craiovenu, secretar. DA citiresumarulul sedintei precedinte.

  I. P. S. Mitropolit al Moldovel si Sucevel: 0 rec-tificare as crede de cuviintA sa se fach. Unde se Vice caI. P. S. Mitropolit al Moldovel, luand cuvintul pentru adoua Ora, cere sA se procedA la alegerea de Arhiereil Ba-caOn. Ell am cerut sä se proceda la alegerea de ArhiereilBotosenenu. Rog a se face acestA rectificare.

  P S. Arh. Dosoteiti Botasanenu: Cer cuvintul dupecomunicari.

  I. P. S. Mitropolit Primat, presedinte: Se va facerectificarea cerutA.

  Ne mai cerend nimenT cuvintul se pane hi vot suma-rul cu rectificarea cerutti.

  P. S. Arh. Pimen Pitestenu, secretar: dA citire ur-matOrelor comunicari.

  1) P. S. Arh. Calistrat Barladenu cere un concediu de3 Vile.

  Se aprobA.2) Sfinta Mitropolie a Ungro-Vlahiei inainteza un dosar

  cu acte pentru tunderea in monahism a sorer GherghinaGheorghe din monastirea Pasarea.

  Se trimite la comisiunea de petitiuni.3) Ministerul Cultelor inaintezA in original petitiunea D-lur

  C. D. tutu, prin care cere modificarea parohiilor Racovi-teiti si Murgesti din Judetul Ramnicu Sarat.

  Se trimite la comisiunea pentru regularea parohiilor4) Locuitoril din catunul Padina, Judetul Velcea, cer ca

  Biserica for BA fie declaratA de parohie.Se trimite la comisiunea pentru regularea parohiilor.

  sedinta

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 27

  5) Sfinta Episcopie a Ramniculul Noul Severin, cere in-fiintarea unel noui parohii in Comuna Ciupercenii-noui dinJudetul Do Ijiii.

  Se trimete la comisiunea pentru regularea parohiilor.6) P. S. Arh. Calistrat Bar Menu, inainteza un text de

  rugaciuni pentru cursul primar si Istoria Sacra a NoululTestament, si Geografia Palestinei, pentru cursul secundarspre aprobare.

  Se trimit la comisiunea ad-hoc.7) Directiunea Tipografiei Cartilor Bisericesci, inainteza

  dou6 icOne a Maicei Domnului, spre a se aproba litogra-fierea si vindarea.

  I. P. S. Mitropolit Primal, presedinte: Sunt de pa-rere ca pentru acesta. cestiune O. se alega o comisiune spe-ciala, si in casul acesta sa se trimita la acesta comisiune.

  Se pune la vot propunerea acesta, si se primesce.P. S. Arh. Dositeiii Botosa nenu: Erl nu am putut

  lua parte la sedinta find chiemat la un serviciu religios.Acum insa audit, ca I. P. S. Mitropolit al Moldovii a spusca de Ore-ce P. S. Dositeiti Botosenenu a demisionat dinpostul de Vicar al Mitropoliel Moldovel, trebue sa fie con-siderat ca demisionat si din demnitatea de Arhiereu; siprin urmare local de Arhiereil cu titlu Botosanenu trebuedeclarat vacant. Cestiunea insa nu sta. ast-fel: Ea in douerInduri am fost numit in postul de Arhimandrit de scaunal Mitropoliel Mo1dovel, si nu de Vicar; chiar in decretulRegal se dice: c Dupe recomandatiunea I. P. S. Mitropolitat Moldovil, suntell numit in postul de Arhimandrit de scaundar de Vicar nu; nici o adresa nu am primit pentru pos-tul de Vicar.

  Mal departe, am audit, ca I. P. S. Sa a declarat ca pos-tul de vicar, este legat cu demnitatea de membru al Sfin-tului Sinod. Multumesc insa D-lui Ministru, ca fart sa flupresinte a explicat ca postul de Arhimandrit de scaun n'arenicl o legatura cu demnitatea de Arhiereil. *i cum titlulde Botosanen l'am primit prin votul S-tulul Sinod, numaldad, nu voia mal voi a purta acest titlu, voiu demisionaS-tului Sinod, tar nu la Mitropolia din Iasi. Asa dar, nuam demisionat din demnitatea de membru al S-tului Sinod,

  www.dacoromanica.ro

 • 28 PROCESE VERBALE

  si nici nu still cum pot demisiona. De aceea me mir cumI. P. S. Sa cere a se alege in locul mein alt Arhiereti.

  I. P. S. Mitropolit Prirnat, presedmte: Ne mai ce-rend nimeni cuvintul, incidentul ez,te inchis.

  P. S. Episcop de RAmnic: Ina lt Prea SfinIite Prese-dinte, P S. S. membri, Domnule Ministru, ye rog sa 'midati bine-voitOrea atentiune, caci ce,tiunea care voesc sa opropun inaintea S-tulul Sinod spre deliberare, data se vagasi de cuviinta si spre aprobare, este o cestiune generals,o cestiune care privesce pe tot neamul nostru Romanesc.

  Slim cu totiT, ca Dumnedeti a bine-voit, ca S-tul Sinodprin modestele sale institutiunl, cum este Tipografia Car-tilor Bisericesci Si Revista «Biserica Ortodoxe. Romana*,sa merges pans la capat si cu ajutorul Statului, sa tiparimun rind complect de card relative la ritualul Bisericil m5s-tre. Unele din aceste carp au inceput sa se imputineze, casa nu intrebuinteze un cuvint frantuzesc, adica epuizarea,sati mai amanuntit, a inceput adica a se simp trebuintaunei a doua editiuni de carp bisericesci si pOte mai tarditlsa se cera altele si asa mai departe. Dar afara de acestasunt si carp earl trebuesc puse in mina Bomandor, camanual, pentru credit* fie -carui crestin de natiune Ro-mana, si ell cred ca Statul nostru Romanesc are datorieca asemenea carp sa faces a fi vedute de Inalta sa auto-ritate Bisericesci, si puse ca o garantie mai mull in mai-nile fie -carui crestin de natiune Romana.

  In acest stop, profitand si de presenta D -lul Ministru,am othire a face urmatOrea propuoere:

  SA se alega din sinul A ffntulu7 Sinod, o comisiunepermanents, compusa din 3 n2embri,cari A, alba

  rcinarea a face o noua; revisuire dupe textuloriginal a cazfilor ritualulul nostru; se intelege, a-vend de bases lucra rile anteriOre ale Stintului Sinod,rin6nd socotela si de prescripriunile regulamentului.

  Acesta comisiune, compusa din 3 membri al Sfintei m5s-tre Biserici din Regat, sunt de opiniune, sa fie putin mailargita, si acdsta in interesul nu numal al ma,ntui-'rel Romanilor, dar si al natiunel nostre. Tic largit5,in sensul ca Biuroul, prin Inalt P. S. Presedinte, 0. sepuns in corespondents cu Mitropolitil Romani, nu die cu

  si

  .fn-

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 29

  alte Biserici Romane, pentru ca si acestia la rindul lor,trimita Lunn sail mai multi representanti, ca impreund

  cu membrii Sfintulul Sinod, sa faca o revisuire, care saaibd valOrea ei fata de toti Romania.

  Trebue ins& sh ne intelegem. Am clis adineauri, ca sascrim Romani lor, cari au o biserica organisata, cum estecea din Transilvania cu Mitropolia in Sibiu si cea din Bu-covina cu Mitropolia in Cernauti. Mai sunt si alti Romani,cum sunt cea din Macedonia, dar neavend inch o BisericaOrtodoxa Romana organisata, nu ne putem adresa for nol,earl suntem un corp, ce'si are marginile sale atat cano-nice cat si civile.

  Acesta comisiune, treptat sa incepa a revisui de la celedintai carti trebuitOre si o data terminate, sa, se aprobe deSfintul Sinod a se pune sub tipar.

  Pentru acesta lucrare, rog pe D-nul Ministru sa fixezeo indemnisatie membrilor comisiunei, can au sa lucreze,nu cu salaria, ci potrivit cu lucru ce vor face, si Statulaturici nu va plati de cat atat cat s'a lucrat.

  Am cerut acest fel de indemnisare, ca sa nu se diedca se abuseza.

  De aceea, rog, sa bine-voiti a pune, in cliscutiuneaSfintului Sino.l acesta propunere, si dad. va gasi de cu-

  sh o aprobe. Rog, de asemenea si pe D-nul Minis-tru, sa bine-voiasca si D-sa a primi partea care privescepe Stat.

  D. Illinistru al Cultelor si Instructiunei publicemalt Prea Sfintite, Prea Sfintiti, ea primesc cu cea mamare bucurie propunerea P. S. Episcop de Rimnic, fundca cestiunea cartilor bisericesci, este o cestiune, care in-tereseza, nu numai Biserica, dar si alte cestiuni de ordinecivila. Emote dar si eel mai mare interes ca, precum panelacum limba nOstra, si multe din cele mai insemnate inte-rese rationale au fost pAzite, multumita cartilor Bisericesci,asa sa fie si de aci inainte.

  Va sä click nu numai ca nu me opun, dar me unescdin WA inima cu propunerea P. S. Episcop de Rimnic.Gasesc cd e nemerita ideia de a se alege o comisiune per-manents, care sa fie insarcinata cu acesta cestiune, si ejust a fi platita cu o indemnisatie, numai trebue sa fac

  s.

  NTC!

  viintd,

  www.dacoromanica.ro

 • 30 PROCESS VERBALE

  vre-o cate-va observatiuni din punctul de vedere practic.Mal intal, este o afacere bugetara. Comisiunea socotesc cao yeti al,ge acum, se constitue imediat, si incepe sa lu-creze. Eu asl fi fOrte incurcat acum, ca sa taut indemni-satia, fiind-ca bugetul este deja votat, si nu este preveguta,nicl o suma pentru asemenea lucrari, si mi-ar fi fOrte gretil,ca sa fill pus in positiune sa capet un credit pentru a-cesta. De altmintrelea, se va fixa de Sfintul Sinod impreunacu Guvernul, modul cum are sa se platesca, pe cdle tipa-rite, sail pe sedinte.

  P. S. Episcop de RAinnic: Pe lucru.D-nuf Ministru al Cultelor: Acesta este o cestiune,

  care se va desbate. °data. desbatuta acesta cestiune, se va.fixa cat are sa se plates* dar cifra care o va insumaacesta indemnisatie, este necunoscuta noua, fiind-ca. nuschl cat are sa lucreze comisiunea. Chiar dad. asl capataun credit, nu asl sti ce sa cer. Nu still nicl eu ce saIn acesta privinta. Ar remane dar sa discutam ce e defacut. Acesta ins& este o cestiune secundara. 0 alta ces-tiune, de mai mare insemnatate este aceea a delegatilorRomani de peste granitele tariff. Iml permit a face o mica.observatiune, aceea: ca ma tern ca nu cum-va interventiu-nea Bisericil din afara de granitele Regatului, sa nu za-darnicesca intru cat-va lucrarile comisiunel.

  Carl sunt Mitropolitii la cari ne vom adresa?S'a citat Mitropolitul Transilvaniel. Bucovinef, fOrte pro-.

  babil cel din Basvabia, din Chisinaii.P. S. Episcop al Husilor: Nu se primesce acolo in-

  ven Vun ea .D. Ministru al Cultelor: Cu tote acestea este Mitro-

  polit Roman, de limba Romanesca. Vorbesce sail nu ro-manesce, acesta nu o sciu, dar ascultatoril lui sunt Romani.

  In Biserica nu se citesce Romanesce ?P. S. Episcop de Nu.D. Ministru de Culte: Ei bine, acesta nu o sciir. De

  altmintrelea, nu scid cum, propunerea acesta ar fi primitadincolo,. ar fi pOte greutate din punctul de vedere al limbii,Ca Transilvanenilor nu le-ar veni la socotela ca sa le im-punem dialectm nostru de dincOce, si ar fi destul ca elsa introduca doua, trel cuvinte, ca sa se strice totul. De-

  clic

  RAmnic:

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESS VaRBALE 31

  legatii de dincolo cine '1 ar plati? Mitropolitul respectiv ?Mal bine este insa sa nu-1 cerem; nu trebue ca lucrareaacesta sa se faca cu amestecul bisericii de dincolo. De a-ceea me refer la secolul al XVII. In acest secol, cand s'ailtiparit thine bisericesci, le-am tiparit nol singurl, fara säconsultam pe cine-va.

  In on -ce cas insa, este bine ca not sa ne cautam deafacerile nOstre, cu mijlOcele nOstre, si sa cautam sa mergalucrurile cat se pOte de repede, cacl sunt o multime decause de intardiere, care nu le putem evita, cum sunt cau-sele banesci, si o multime de alte cause. De aceea, suntde parere sa renuntam la acesta idea de a chema delegatidin afara. De alt-fel me unesc in totul cu propunerea P. S.Episcop de Ramnic, si nu'mi resery de cat singura cestiu-nea indemnisatil, care recunosc, Ca trebue si fie stabilita,insa pentru acesta ar trebui sa iaii intelegere cu colegilmei de la Guvern.

  0 cestiune mai am asupra careia 'ml permit a atrageatentiunea Sfintului Sinod, si pe care de sigur S-tul Sinodo are in vedere, este ca acesta a doua editiune sa se facape cat so !Ate in conformitate cu limba curenta a popo-ruin', cu cat se pdte mai putine neologisms. Sa nu remanaun cuvint in cartea bisericesci, care sa nu '1 intelega po-porul. Pentru ca asta-di acesta carte tontine lucrurl intro-duse de Omen1 invetatl, pe care poporul nu le pOte inte-lege, fiind ca poporul nu intelege limba Omenilor invetati,

  Imi permit sa fac acesta observatiune, fiind-ca, pe catmi s'a spus, si di chiar am putut vedea, ca in vecheaeditiune a cartilor bisericesci, a predominat, in privintalimbil un alt curent de cat cel de asta-di. Literati' nostritindeati, a face ca elemental Romanesc sa dispara si ten-dinta acesta se strevedea si in cartile Bisericesci. De sidefectul nu este mare, dar e bine sa se inlature si acesta.

  P. S. Episcop de Ramnic: Ve fOrte multumesc D-leMinistru, ca ati primit asa de bine propunerea mea.

  In ceia ce privesce insa greutatile cars le-atl atins, sa'mldati voie, ca tot ell, sa, ye arat mijlOcele prin care le pu-teti inlatura.

  D-vcistra ati facut observatiunea, ca pentru anul acestaComisiunea nu va putea fi platita.....

  www.dacoromanica.ro

 • 32 PROCESE VERBALE

  17 -1 Ministru al Cultelor: Am dis ca voiu avea difi-cultati, ca sa regulez acesta cestiune.

  P. S. Episcop tie Ramnic: F6rte bine, dar in pri-vinta acesta, S-tul Sinod a dat destule dovedi, a nu s'acam zorit cu achitarea sumelor de incasat. Daca anul a-cesta nu va putea statul sa platesca, va remane pentruanul viitor; dad nu va putea nici atunci, remane pentrucel-l-alt an si asa mai departe, Ora se va inlesni Statulsä platesca. Este eestul ca am stabilit o cestiune de prin-cipiu si de drept, ca trebuesc platiti acesti Orneni on candar fi.

  A doua cestiune este ca membrii acestel comisiuni finddin sanul S-tului Sinod, au sa fie imprastiati in diferitepuncte ale tariff. Voiti comunica D-lui Ministru, ca mai suntcard revedute in acest sens; tot ast-fel era o comisiunecompusa din P. S. Episcop al Husilor, de P. S. Episcopal Argesului si de P. S. Episcop al RamniculuT, si s'atl in-trunit cu totii intr'un punct, si au terminat lucrarea. Asase va face si acum, se vor uni si vor lucra fyra greu-tate.

  Vin acum la al treilea pullet ridicat de D-1 Ministru sipe care D-sa '1 gasesce delicat, si care punct crede ca tre-buesce inlaturat.

  Sh v6 spun ce m'a fAcut pe mine sa ingreuez propu-nerea mea cu aceste doue elemente. Sunt doT ant de Bilede cand urmaresc sedintele Sinodulu din Sibiu. Unul dinmembri acelul Sinod, In sedinta, plenary a jis: Nu inte-leg pentru ce Biserica din Regatul Romaniei, nu ne facesi nouo on6rea de a fi chemati la sfaturi, and este vorbade cartile Bisericel Romanesci. Ar fi bine ca aceste carp',and le vom pune in mana poporulul de dincolo, sä stieca are pe dtnsele, nu numal autoritatea Bisericii nOstre,dar si autoritatea Mitropolitana a lor. Acesta pentru Sibiu.

  In ceeia ce privesce Bucovina, in special, acolo s'a emisdorinta sub o alta formg, ca ar fi bine sa se consulte siFacultatea de Teologie din Cernauti.

  Ell, la audul acestel dorinte, am r6spuns, cy. Bisericanostra nu se pOte pune in contact cu o facultate, cu Mi-tropolitul, da..

  Dad. Mitropolitul de acolo, va gasi cu gale ca sa ape-leze la Facultate, aceea '1 privesce.

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 33

  Iatd pentru ce am adaus i aceste done elemente. Dardacd aceste elemente trebuesc inlaturate, fiind-ca interesulStatului reclama acesta, nu me opun.

  Am facut propunerea in acest sens, creclend ca revisu-irea in editia a doua a Carti lor Bisericesci, are sd fie maibine Malta; ail sk se inlature tote acele gre§ell, care atfost pang. acum, mai cu sema.' ea aceste carp s'ai1 facutde unit membri call nu cunosceaii limba originald a Or-tilor, de aceea i gre§e ile sent scuzabile.

  A§a dar eil incheiii observatiunile ce am avut de fdcut,§i clic: dad. se va putea aduce Si aceste elemente, estebine, dacd nu, fiind la mijloc o cestiune de interes politic,nu am nimic de clis.

  P. S. Episcop al Husilor: Eil cred ca cestiunia su-levata de P. S. Episcop al Rdmnicului trebue amanata,pentru ca trebue ca not mai intaiil sa ne gandim, ce pu-tern face In acesta privinta, i apoi sa venim sd luam ohothire Ore-care.

  Ne mai cerend nimeni cuvintul, se pune la vot propu-nerea de amanare a P. S. Episcop al Hu§ilor §i se pri-mesce.

  I. P. S. Mitropolit Primat, Pregedinte: Acum in-tram in ordinea lila

  P. S. Episcop al Buzeulul, raportor, citesce raportulcomisiunel de petitiuni pentru tunderea in monahism a fra-telul IOn Cristea din monastirea StaniOra, a surorilor AnaDimitrie Secara, §i Evdochia Gheorghe Matel din monasti-rea Valens, §i recunOscerea calugarirel sorer Maria Oltenu,tot din monastirea Valeni, careia i s'a dat numele de Maxi-mila.

  Comisiunea gasind indeplinite formalitatile cerute de re-gulament este de opinie a li se aproba calugarirea.

  Se pune la vot conclusiunile raportulul §i se aprobd.Idem, urmatorul raport al Comisiunil de petitiuni rela-

  tiv la cererea preotului I6n Cucu din Bdrlad:

  Malt Prea SAntite Stapgne.Comisiunea de petitiuni a Sfintulul Sinod, observand re-

  clama preotului Cucti din Berlad, care in nenumerate rin-

  3

  www.dacoromanica.ro

 • 34 PROCESE VERBALE

  dud a trecut pe Mug& Chiriarhul se'il, adresandu-se S-luiSinod in tote sesiunile cu cereri, care se pot resolva deChiriarhul sea si fiind-ca S-tul Sinod in mai multe rinduria luat hotarirea de a nu mai lua in consideratie pretenti-unile numitului preot: Comisiunea si de asta data, este deparere a 'i se respinge si acesta cerere pentru care cu res-pect supune S-tului Sinod.

  (ss) t Dionisie al Brzzeulal(ss) t Nifon N Ploesteanu

  P. S. Episcop al Husilor: I. P. S. Presedinte, eii ampresentat S-tulul Sinod, in sesiunea trecuta, un memoriuin privinta acestui preot, prin care am aratat, care a fostpurtarea lui de la 1863 de cand s'a hirotonit preot si panaasta-di, si prin urmare Comisiunea trebuia sa aiba in ve-dere acel memoriu.

  P. S. Episcop al Buzetilui: N'am sciut acel memoriu.P. S. Episcop al Ilusilor. At,i fost aci si trebuia sa

  '1 aveti in vedere. In ceia ce privesce cele spuse in raport,ca el a trecut alaturi cu Episcopul sal, pentru acestea sanu '1 invinovatim, find -ca mai pe fie-care luna da cate opetitie, dar n'am ce sa 'I fac. Comisiunea propune ca sai se respinga petitiunea; bine, dar acesta trebue O. se fachmotivat; si find -ca preotul Cucu mai in fie-care sesiunevine cu cate o petitiune la S-tul Sinod, eti rog ca atuncisa se aiba in vedere memoriul ce l'am depus eil in sesi-unea trecuta.

  I. P. S. lifitropolit Primat, Preseclinte: Pun la votconclusiunile raportului, tine e pentru, bine-voiasca a ri-dica mana. S'a primit.

  P. S. Episcop al Buzeului, rnportor: citesce rapor-tul comisiunei de petitiuni pentru tunderea in monahisma surorilor Teodora Cernomorente, Axenia Pavel Bohencusi Evdochia Iacob Luchian din monastirea Celic-Dere.

  Comisiunea gasind indeplinite formalitatile cerute de re-gulament, este de opinie a li se aproba calugarirea.

  Se pune la vot conclusiunile raportului si S-tul Sinodaproba.

  P. S. Nifon Ploestenu, raportor: citesce raportul co-misiunei de petitiuni pentru tunderea in monahism a fra-

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 35

  tilor Petre Tanase si Anton Samoil din monastirea Chid.-rusani, The Stanescu, Bucur Muntenu, Radu S. Ion si PetrePopescu din monastirea Cernica si recunOscerea calugaririlefectuata in cas de b61a a fratelul loin Balta din schitulObarsiea Pesteril, caruia i s'a dat numele de Ioil.

  Comisiunea gasind indeplinite formalitatile cerute de re-gulament, este de opiniune a li se aproba calugarirea.

  Se pune la vot conclusiunile raportului si S-tul Sinodle aproba.

  Idem, raportul comisiunei de petitiuni pentru tundereain monahism a surorilor Lenca N. Ion si Maria Petrescudin monastirea Samurcasesci, Stanca Georgescu, Maria 0-prescu si Maria Verdea din monastirea Susana.

  Comisiunea, gasind indeplinite formalitatile cerute de re-gulament, este de opiniune a li se aproba calugarirea. Sepune la vot conclusiunile raportului si se aproba.

  Idem, raportul comisiunil de petitiuni pentru recunOs-cerea calugarirel efectuata in cas de Ma a urmatorilorfrail si surori: Constantin Voicu Floraru, caruia i s'a datnumele de Cornelia; The Ionita Nita, caruia i s'a dat nu-mele de Procopie; Ispas Mihalea, caruia i s'a dat numelede Isihie; Vasile Niculae, caruia i s'a dat numele de Var-nava si Panait Simon IOn, caruia i s'a dat numele dePorfirie, toti acestia din monastirea Caldarusanl; MarinGheorghe Ghetu, caruia i s'a dat numele de Macarie; IOnIscu, caruia i s'a dat numele de Iermolae, ambii din mo-nastirea Cernica; Gheorghe Muntenu din monastirea Cheia,caruia i s'a dat numele de Gherasim; Constanta Mihailide,careia i s'a dat numele de Benedicta; Maria Ionide, careiai s'a dat numele de Nazaria si Maria Grecu, careia i s'adat numele de luliana, tustrele din monastirea Paserea;Niculina N. Olaru din monastirea TiganescT, careia i s'adat numele de Varvara si Antoneta disc si Sofia Botea din.monastirea NamaescI, careia i s'a dat numele de Sofia.

  Pentru top acesti frati si surori, Comisiunea gasind in-deplinite formalitatile cerute de regulament este de opiniunea li se recunasce calugarirea.

  Se pune la vot conclusiunile raportului si Sfintul Sinodle aproba.

  P.. S. Episcop al Husilor: I. P. S. Presedinte, Comi-

  www.dacoromanica.ro

 • 36 PROCESE VERBALE

  siunea alesa de Sfintul Sinod, Inca din sesiunea trecuta,pentru observarea cererilor de modificarea si infiintarea denoui parohii, s'a intrunit 01 si a si inceput lucrarile sale;s'a observat insa, a sunt o multime de petitiuni particu-lare, venite d'a dreptul la Sfintul Sinod, fie de la preoti,fie de la parohieni, prin care cer modificarea parohiilor.

  Not, membrii comisiunei, credem di e bine, ca tote pe-titiunile de felul acesta, sa se trimita Chiriarhilor respectivi,ca Chiriarhit prin Protoierei sa faca cercetarea la fats lo-cului, si dupe ce vor veni relatiile de la Protoierei, Chi-riarhi) le vor inainta Sfintului Sinod si Sfintul Sinod le vatrimite comisiunei respective.

  Comisiunea dar pentru present nu se Vote ocupa de catnumai de tablourile, care sunt deja venite si care vor maiveni de la Chiriarhi, iar petitiile venite de la preoti sailparohient, rog pe I. P. S. Presedinte ca sa le trimita Chi-riarhilor respectivi, spre a vedea dacA este neaparata Ire-buinta de modifiari sail inflintare de noui parohii.

  I. P. S. Mitropolit Primat, Presedinte: Prea Sfintite,acesta observatiune am facut'o si eil Inca de mai 'nainte.In cancelaria Mitropolief vin harti1 de felul acesta si de laaceiasi comuna iscalite tot de aceleasi persOne, prin unelecer formare de parohii, iar prin allele cer sa remaiecum sunt, asa a eii nu sciii ce sa cred, si de aceea amcis, ca asemenea hartil s6, fie trimise la Chiriarhul res-pectiv, care va trimite pe Protoiereti sa constate si sa villacu raportul. Prin urmare, eu primesc prnpunerea facuta deP. S. Episcop al Husilor.

  P. S. Episcop al Ramniculul: I. P. Sfintite, este unvot at Sfintului Sinod, prin care se hotArasce, ca tO:e har-tiile sail cererile de parohil ce vin (ti, biuroul sa le tna-inteze qi in timpul vacantei la comisiune; adica in timpulabsentel Sinodului.

  I. P. S. .Mitropolit Primut, Presedinte: Atunci punla vot propunerea, ca ori-ce hartie, care va fi trimisa Pre-sedintelui Sfintului Sinod in intervalul de la o sesiune laalta, de catre P. S. Chiriarhi, Presedintele sä o trimitaComisiunel.

  P. S. Episcop al Bilmnicului: I. P. S. Presedinte,Numal este trebuinti de un asemenea vet, fiind-ca el estedeja dat.

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESS VERBALE 37

  P. S. Episcop al Husilor: I. P. S. Presedinte, Con-tinuand ideia de adineuri, rog, ca tote petitiunile particu-lare, care vor veni dupe inchiderea Sfintului Sinod, sa setrimita nu la Comisiune, ci tot la Chiriarhil respectivl,P. P. S. S. Chiriarhi, in urma cercetarilor ce vor dispunea se face, sa trimita tablouri in regula de modul cum trebuescmodificate parohiile ce vor fi reclamate.

  I. P. S. .Mitropolit Primat, Presedinte: In sensulacesta am inteles ,,Si eii ca sä se trimita, la Chiriarhi, Chi-riarhil sa constate prin protoierel la fata locului si in uvulasa vina cu tablouri in regula la Sfintul Sinod i acesta sale trimita la comisiune.

  P. S. Arh. Atanasie Craiovenu, raportor, citesceurmatorul raport pentru cercetarea manuscriptulul intitulat4Catehism, al D-lul Ifin Magura:

  .malt Prea SfinCite Stapline,

  Sub-semnatil, membril al Comisiunel pentru -cercetareacartilor de invetamint religios, cursul secundar, alesil deSfintul Sinod in sedinta sa de la 1 Mal a. c. luand incercetare Manuscriptul inaintat Sfintulul Sinod de DI. MuMagura, cu petitia inregistrath. la No. 101 din 6 Mai 1896,aducem cu profund respect la cunoscinta SfIntuluI SinodurmatOrele: Manuscriptul in cestiune este intitulat Cate-hism*. El se compune din 3 caete continend in total 172file scris. In caetul intal, de 77 file, autorul trateza: DespreCatehism, despre Religiune, despre Revelatiune, Credinta,Traditiune, Dogma, Simbol. Art. 1 al Simbolulul Credintel,Despre Dumneget, Sf. Treime, Ingeri, Suflet. In caetul aldoilea, de 43 file, se cuprinde: Art. If al Simbolulul. Art.

  (scris IV), Art. IV. Despre Cruce. Art. V, VI VII. Veni-rea lui Iisus (Adoua venire). Judecata viitOre. Art. VIII.Art. IX. Despre Biserica. Art. X e numal pomenit, urmanda trata mal departe despre Misteril in special. Art. XI.Art. XII. Sfirsitul lumel. In caetul at treilea, de 52 file, setrateza : Dupre SinOde. Despre Misteril si terming cu unparagraf despre Revolutiunea timpurilor, in care arata casciinta veaculul ar trebui sa se indrepteze catre cele spi-rituale, cart numal singure sunt neperitOre.

  Autorul in acesta lucrare s'a calauzit de ideia, de a

  TIE

  si

  www.dacoromanica.ro

 • 38 PROCESE VERBALE

  pune in algturare si de a confirma adeverurile religiundcu principiile sciititel. Lucrarea dovedesce, ce -1 drept Ore-care studil si cunoscinti din istorie, literatura, arheologiesi etnografie. Ea ar fi potrivita ca o carte de citire pentruOmenil din sferile mai culte. Dar ca o carte didactics, de-invetamint religios, cursul secundar, acestO, lucrare n'ar puteafi potrivit'a pentru mal cu sema urmatOrele temeiurl:

  Comisiunea a constatat, ca autorul intrebuinteza in lu-crarea sa termeni ce nu sunt potrivitl nici cu gradul in-telegerel elevilor din cursul secundar, nici cu demnitateasf. nOstre Religiuni. Asa de exemplu : Incarnatiunea luiChristos (p. 8), reconciliatiunea cu Dumnedeil (p. 10), spe-cia omenesa (p. 13), magnificentele universulul (p. 16),regatul lul Dumnedeu (p. 17), condamnatiune, violatiune-(p. 18), voiajuri mercantile (p. 20), incomensurabil (p. 24),incomprehensibil (p. 32), din etate in etate (p. 33 si 35),magnific, imaginativ, justificatiune (p. 37), victimile palpit&si mor sub mana opresorulul (p. 37 caet. 2) etc.

  Apol istorisirea lul Moisi despre facerea lumil se nu-mesce visiunea genesiaca. (p. 8, 17, 23). Aril sail familia_pop6relor Arice se numesc Arieni (p. 8), se lice genu-flexiune (p. 11) in loc de plecarea genunchelor, mesageriai lul Christos (p. 19) in loc de ingeri, dispensatiunile pro -videntel (p. 21) in loc de r-anduelile sau lucrarile pronielDumnedeesci, cartea destinulul (p. 47 in dos. Caet 3) in,loc de Evanghelie etc.

  Autorul ineepe literatura Cathehismului cu CathechismusRomanus de la Conciliul din Tranta (p. 1), face o escur-siune prin catehismele protestantice, prin catehismele filo-sofice cum e al lui August Compte etc si abea dupe acesteavine la Afarturisirea Ortodoxa si alte Catehisme ale BesericiiOrtodoxe a Rasaritului. Aduce prea multe detaliurl streinede invet'atura bisericei, buna-Ora la cuvintul simbol arat5,_in 7 file ce este simbolul in Chimie, in Mitologie, in vor-hire si in Theologie.

  Dar ceea ce este mal mult de remarcat, autorul nu sta-bilesce corect intelesul obiectiv si subiectiv al Religiunei(p. 4) nu arata exact eletnentele el esentiale (p. 8). Con-furida religiunea cresting cu comunismul (p. 13), mai alesin. privinta marel proprietati (p. 14), nu da exact invetatura.

  n .

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESS VERBALE 39

  bisericesca despre descoperirea Dumnecleiasca, lasand earldescoperirea Dumnedeiasca din epoca patriarhilor (p. 17),.se indoesce ca profetiile sunt un semn doveditor despreadeverata descoperire Dumnecleiasca.

  Pentru aceste consideratiuni Comisiunea, in unanimitate,opineza a nu se da acestei dill aprobarea ceruta de aservi ca o carte didactics de invelamint religios, cursulsecundar, si cu Wts smerenia supune resultatul cercetarilor-sale la deliberarea Sfintului Sinod.

  (ss) j Atli. M. Craiovenu.(ss) j Pimen G. Pitestenu.(ss) t Me letie Galatenu.

  I. P. S. Mitropolit al llfoldovei: Me simt miscat decele ce auclii si mai int6.1 de tote am luat cuvintul ca s5.multumesc P. S. Raportor pentru zelul ce'si a dat pentru-cercetarea acestei call Ed ye declar ca cu amandouemanile votez respingerea cartel'.

  I. P. S. Mitrospolit Primat, Presedinte: Pun la vot.conclusiunile raportului Comisiunei, call sunt pentru res-pingere. Cine este pentru O. bine-voiasa a ridica mana.

  S'a primit cu unanimitate.Acum ve rog, sa proceftm la alegerea unel comisiuni

  pentru Iconografie.Ve rog, sa suspenda'm sedinta pentru ate-va minute,

  pentru a ne consulta.Sedinta se suspends pentru 5 minute.

  edinta se redeschide.Se procede la alegerea comisiunel prin vot secret.I. P. S. Al itropolit Primat, Presedinte: Resultatul

  ,votului este:Votanti 12. Majoritate absoluta 7. Au intrunit:I. P. S. Mitropolit Primat 7 voturi.P. S. Episcop al Ramnicului 12 )

  ) 0 ) Argesului 7) Arhiereu Atanasie Craiovenu 6 )

  I. P. S. Mitropolit al Moldovei 5 )P. S. Episcop al Dun'arel de jos 1Prin urmare, I. P. S. Mitropolit Primat si P. P. S. S.

  Episcopi at Ramnicului si al Argesului, earl ail intrunit

  www.dacoromanica.ro

 • 40 PROCESE VERBALE

  majoritatea ceruta de regulament se proclama membri inComisiunea pentru iconografie.

  P. S. Episcop al Husilor: I. P. S. Presedinte, Uitan-du-ne asta-cli pe tablourile parohiilor ce sunt de modificatin Bucuresci, am veclut intre altele, ca biserica Radu-Vodase cere a fi formata parohie. Eu ca membru al Comisiu-nei, intreb prealabil pe S-tul Sinod, data nu e bine ca a-cesta biserica, ca una ce se cuprinde in institutul teologic,unde Studentil de la Teologie ati a se exercita in cele bi-sericesci, data acesta biserica clic, nu trebue sa fie lasatainstitutului Teologic.

  Bine inteles ca in bite serbatorile Biserica are sa fiedeschisa osi pentru cea-lalta lume, dar sa fie pusa subingrijirea Directorulul institutului si sa nu intre in rindulparohiilor ca cele-l-alte biserici, ci sä intre in budgetulStatulul cum infra si Facultatea de Teologie; pentru canumal asa Directorul unui institut pole sa reguleze si sadispuna serviciul, dupe imprejurarT, celor ce au sa inveteserviciul divin. Dad, o vom rasa sau o vom forma ca paro-hie, atunci negresit ca va veni parohul de afare, s& facaserviciul in biserica, si se va amesteca in tote, ceia ce eatn'am veclut la nici un institut teologic.

  Chiar la Seminarul din Iasi, care s'a stramutat acum,Biserica este in Institut si acolo nu se duce nimeni altulde cat personalul Seminarului. Acesta a si fost scopul pu-nerii institutului teologic Fang& biserica, pentra ca studentiisa faca regulat exercitil in Biserica.

  De aceia eu rog pe Sf. Sinod, sa bine-voiasca a spunecomisiunei, data se invoesce la ideia de a se sc6te BisericaRadu-Voda dintre bisericile parohiale si de a se da anumeinstitutului. Cladirea institutului este apr6pe gata si prinurmare cand se vor ispravi parohiile de regulat Ong, latOmna, cand guvernul va face us de lucrarea nOstra si seva propune in camera modificarea unor parohii, bisericaRadu-Voda O. fie scOsa din rindul parohiilor si recunos-cuta si trecuta in budgetul Ministerului Cultelor ca bisericaInstitutului Teologic.

  P. S. Episcop al Rgmnicalui: I. P. S. Presedinte,P. Sfintitul Episcop al Husilor a adus inaintea nOstra 2 ces-tiuni, spre a ne pronunta asupra for si amandoue, dupre

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 41

  mine, fac parte din modul cum comisiunea va chibzui lu-crarile sale. Adineauri ne-a pus o cestiune, intreb'andu-nede norma pe care o aproba S-tul Sinod de a lucra. EAn'am luat cuvintul, credend ca cu respunsul care i s'a dat,de catre alti. Prea Santitl Membril, a fost de ajuns, daracum \Ted ca se adaoga o a doua cestiune, Si decl 'mi ampermis sa iau. cuvintul, ca sa rog pe P. S. Episcop al Hu-Olor, atat in numele meii, cat §i al S-tulul Sinod, ca t6tecestiunile acestea sä le lase la aprecierea comisiunel. Co-misiunea apreciind de acum §i pana la tOmna, va veni cuun raport al WI prin care va arata cestiunea alipirel bi-sericel Radu-Voda la institutul Teologic ca un desiderat.S-tul Sinod este suveran §i atund va aproba sad va des-aproba. Dar a veni acum cu acesta cestiune, -mie mi separe lucru prea grabit, §i ded ed propun ca acesta ces-tiune A. se lase la chibzuinta Comisiunel si comisiunea savie cu un raport in acesta cestiune.

  P. S. Arh. Atanasie Craiovenu: Lucrurile bune suntbine venite tot-d'auna. Ed ca Director al Internatulul Te-ologic sunt dator sa multumesc P. S. Episcop al Hu0lor,cu care am onOre de a lucra In Comisiunea pentru luareasocotelilor tipografiei §i ale Revistei S -tulul Sinod, ca P. S.Sa are acesta solicitudine pentru bunul mers al institutululpe care cu increderea inaltelor autoritatl '1 dirig

  Prea Santia Sa doresce ca biserica Radu-Voda, unde secladesce internatul Teologic, sa se asigneze la internatulFacultatel de Teologie §i sa Dina loc de capela a Interna-tulul, pentru ca elevil, data nu dar in DuminicI §iserbatorl sa merga regulat intr'insa §i sa se deprinda cuserviciul Dumnedesc.

  Este sciut ca or cat de multa carte va inveta tine -vateoretic, data nu va aplica-o §i In practica, la putina is-prava va ajunge. Lucrul sta asa mat ales cu aceia ce sepregatesc pentru cariera teologica si preotesca. De vor in-vela numal teoria §i nu vor aplica-o in biserick nu '0 vorputea insu§i spiritul bisericel pe care numal in biserica siprin biserica §i '1 pot apropria; prin urmare nu vom puteaavea bun! apostoll al morale! pentru poporul nostru. Profitdar acum §i de presenta D -lul Ministru, care de la inceputne-a aratat URA buna-vointa §i ne-a promis tot concursul.

  61.

  ililnic,

  www.dacoromanica.ro

 • 42 PROCESE VERBALE

  Guvernului pentru binele si prosperarea bisericeY si 'I rog siet sh bine-voiasch a lua In de aprOpe observatie propunereafacut5. de P. S. Episcop al Husilor, ca adica and se vaforma budgetul anulul viitor, biserica Radu-Voda sh fie a-lipita la statul internatulul Faculthtet de Teologie.

  D-nul ministru al Cultelor: Prea Sfintiti, eu nu me-opun de loc la propunerea fb.'cuta de Sfintul Sinod, dar asruga pe P. S. Director al Internatului Facultatei de Teo-logie fach o cerere in sensul acesta ca sh o amvedere la formarea budgetului.

  I. P. S Mitropolit Primat, Presedinte: P. P. S. S..Pariati, Eu cred, ca nimeni din membrii Sfintului Sinod,precum nicl D-nul Ministru, nu va fi contra ideel emish deP. S. Episcop al Husilor si care este sustinuta si de P. S.Atanasie Craiovenu. Insa mie mi se pare, ca nu e tocmaIbine venit acum momentul. Regulat ar fi ca comisiuneash se ocupe de acesta cestiune si child va veni cu raportulpentru parohil, sh se emita si acesta parere in raport, si

  nu me indoesc ca vom fi toti unanimi asupra ei, siD-nul Ministru pe care '1 vedem asa bine dispus, ii va datot sprijinul D-sale. S. lasam dar cestiunea la comisiunesi cand va veni cu raportul, cred cu siguranta ca se vaprimi si acesta propunere.

  P. S. Episcop al Husilor: I. P. Sfintite, Eu sunt fortemultumit de ceea ce propuneti.

  P. S. Arh. Pimen Pitestenu: Comisiunea sh fie se-sizata despre acesta, ca propunerea a fost facuta in S-tulSinod, cad alt-fel, n'ar avea nici un

  I. P. Mitropolit Primat, Presedinte: Comisiunea aretote libertatea ca de la sine sh mentioneze acesta in raport.

  P. S. Arh. Pimen Pitestenu: On cum ar fi, comisiu-nea nu pOte atinge in raportul set acesta cestiune, datanu va fi sesizath prin o propunere anume fAcuta in acestsens. Sh se fach dar o propunere, ca biserica Radu Vodash fie ca o capelh a Internatului Facultatel de Teologie.

  P. S. Arh. Atanasie Craiovenu: Eu multumesc Sfin-tului Sinod si D-lui Ministru pentru acesta buna vointa sirog pe Sfintul Sinod a lua act de propunerea P. S. Epis-cop de Husi, care pOte sa fie considerate fOrte bine chiarca un desiderat al comisiunel pentru parohil, .cand ea va.veni cu raportul set' relativ la regularea parohiilor,

  sa'ml ell in.

  eu

  temeiti.

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE -43

  I P. S. Mitropolit Primat, Presedinte: Ne mai fiindmimic la ordinea c ilei ridic sedinta si cea viitOre va fi mane,joy, la orele 2 p. m.

  Sedinta se ridica, anuntandu-se cea viitOre pentru joi,.8 Maiu, orele 2 p. m.

  Presedinte: Iosif Mitropolit Primat.SeeTetar: Pimen G.. Piteftentz.

  qedinca din 8 Mal 1897.

  §edinta se deschide la orele 2 p. m. sub presedentiaI P. S. Mitropolit Primat, ;rata fiind si D-nul Ministru alCultelor.

  Se face apelul nominal si repund presentl 12 P. P. S. S.Membri, fiind absinte P. P. S. S. Episcopi al Romanului si

  1 Buzeului, iar P. S Calistrat Barladenu, in concediii.Se citesce sumarul sedintei precedinte si se aproba.Se comunica de la biuroti adresa P. S. Episcop al Ram-

  nicului, pe IAnga care inainteza un tabloa de bisericile delemn, care s'ail gasit inchise inainte de aplicarea legel sise trimite la comisiunea pentru regularea parohiilor.

  Idem, adresa Mitropoliel Moldovel, pe tang& care inain-46za mai multe dosare relative la calugarirea mai multorfrati si surorl de pe la diferite monastiri din acea Eparhiesi se trimit la comisiunea de petitiuni.

  Idem, petitiunea mai multor cantaretI din Iasi, prin carecer a li se imbunatati sOrta.

  Idem, adresa Mitropoliel Ungro-Vlachiel, pe lang careinainteza mai multe dosare, relativ la dilugarirl, si se tri-rnit la comisiunea de petitiuni.

  Idem, adresa Mitropoliel Molaovel, pe langa care inaintea.mai mai multe dosare relative la calugariri si se trimit lacomisiunea de petitiuni.

  Idem, adresa D-luI Ministru al Cultelor in alaturare cuo cerere a enoriasilor din Focsani, prin care cer modifi-carea de parohil si se trimite la comisiunea pentru regu-Jana parohiilor.

  Idem, adresa Mitropoliel Moldovel cu o adresa relativl

  www.dacoromanica.ro

 • 44 PROCESE VRRLALE

  la o calugarire de la Agafton si se trimite la comisiunea depetitiuni.

  Idem, adresa Mitropcliel Moldovel cu No. 764 cu undosar privitor la calugarirea fratelui IOn Negrescu si setrimite la comisiunea de petitiuni.

  Idem, adresa Mitropoliel Moldovel cu un dosar privitorla calugariri si se trimite la comisiunea de petipuni.

  P. S. Episcop al Husilor: I. P. Sfintite, s'a comunicato adresa din partea Ministerului Cultelor, pe langa. care seinainteza o copie de pe o petitiune a unor enoriasi dintr'aparohie din Focsanl.

  Acesti enoriasi reclama modificarea circumscriptiunel pa-rohiei, dar circumscriptiunile parohiilor din orase nu sereguleza de comisiunea de parohii de arum, dupre cum nus'ati regulat nici de comisiunea de parohil de 'nainte, cide Episcop. De aceea v'asi ruga, ca acesta hartie s'o tri-meteti P. S. Episcop respectiv, pentru ca circumscriptiunileparohiilor urbane s'ad facut la inceput de un delegat alEpiscopului, impreuna cu un delegat al Primariei locale siacesta in virtutea unul anume articol din regulamentulpentru aplicarea legei, si deci, acesta cerere nu face partedin lucrarile cu care are sa se ocupe comisiunea 'Astra.

  I. P. S. Mitropolit Primat, Presedinte: Prea Sfin-site, s'a vorbit erl despre acesta cestiune si s'a hotarit asa:ca on -ce hartie de asemenea natura se va primi, sä setrimita la Episcopul respectiv spre a forma un tabloti siatunci din nal it va trimite comisiunel.

  P. S. Episcop at Husilor: Acestea inainte se trimi-teati de biuroti, si deci si acesta tot de biuroil trebue sase trimita Episcopului respectiv, caci acesta nu ne privescepe not, ci pe

  P. S. Mitropolit Primat, Presedinte: Pun la votpropunerea P. S. Episcop at Husilor, ca acesta hartie sase trimita Episcopului respectiv. Cine este pentru sa bine-voiasca a ridica mania. S'a primit.

  Prin urmare, se va trimite P. S. Episcop al Romanulul.P. S. Episcop al RAmniculul: I. P. Sfintite, prin su-

  marul Sfintului Sinod, ce s'a citit all, pe langa icOnele innumer de 14, care s'au trimis la comisiune, s'a mai vorbitdespre o icOna litogratiata la tipografie, asa ea impreuna

  Lbiuroa.

  www.dacoromanica.ro

 • PROCESE VERBALE 45

  cu cele 14 fac in totul 15 icOne. Ed rog pe Sfintul Sinodsa hotkrasca dad, si acesta merge la aceiasI comisiune.

  P. S. Pimen Pitestenu: In acesta privinta este un vot.Stintul Sinod a ales o comisiune spre a se ocupa de ces-tiunea icOnelor, care se vor litogra a; prin urmare, pe lankcele 14 esemplare se va alatura si acesta.

  P. S. Episcop al RAmniculni: P. S. Secretar se vedea nu cunOsce adresa ce s'a inaintat comishmel. Adresasunk asa: Se Inainteza un numer de 14 icOne, rugand etc.....

  Prin urmare, acesta icOnal ar fi esclusk si nu intrk innumerul celor 14, cum cere P. S. Secretar.

  Cred dar, ck este bine. ca S-tul Sinod sa hotarasca prinun anume vot, ca acesta icOnk sk merga la aceeasI co-misiune.

  I. P. S. Mitropolit Primat, Presednite: Pun la votpropunerea P. S. Episcop al Ramnicului ca, si a 15 icOnksa merga la aceeasi comisiune. Cine este pentru sa bine-voiasca a ridica mana. S'a primit.

  Acum intram in ordinea lilaP. S. Atanasie Craiovenu, raportor, citesce urma-

  torul raport at comisiunel pentru luarea socotelilor jurna-lulul «Biserica Ortodoxk Romana» si ale Tipografiel Chrti-lor Bisericesci relativ la mijlocirea ce face P. S. Episcopal DunareI de jos, prin adresa cu No. 1451 din 29 Noem-brie 1896, Inregistrath, la No. 298 din 4 Decembrie 1896, dea se erla veduva Varvara FVOcanu de suma cu care dece-datul el sot Economul Gheorghe Rascanu a remas datorTipografiei Cartilor Bisericesci:

  Inalt Prea Sanfite Stripane.

  Comisiunea alesa de S-tul Sinod pentru lu rea socoteli-lor Tipografiei Cartilor Bisericesc