012 adrian rogoz şi cristian ghenea - uraniu (5)

Author: giovanitta

Post on 30-May-2018

224 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  1/36

  A.ROGOZStC.GHENEA

  EDfTAT DE REVISTAT I INTA>TEHN ICA - 121 9 5 6

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  2/36

  REZUM ATUL CAPITOLELOR PRECEDENTEn 1929, atomistul gArman KarI Wassa descoper petera IulDJayanta-DevI, ale ofirel coordonate nu le poate stabili. 15 animal tTrzIu, GUntlwr Krlegsld Tn cTrdaIe cu Joe Strowberry- aventurieri stfjpwndlatl ae trustmanul Abe Mc. Staphens -aflj locul precis fli peterii.n 1952, la ariihal, Inginerii FTn Slao-an l Iurll Tumanov,mpreun eu antropologul LI Clan-su scot din adtncul mrii,unde fuseser aruncate de clankaiiti, cTteva lzi bontinTndfosile ale primului om din Istorie:.Sliiantliropuldl)iPaltin".Cuacest prHel, Tumanov triete o aventur eludat, Tn urmacreia este dat disprut. Soia lui, geoflzlelana Tania Tumanovancearc zadarnic s-i gseasc.ntre timp, Li Clan-su cumpr de la un lama vindector unmaxilar uria pe care i consider c aparine unei specii ai i-terjpare Sinantliropuiui i pa care o denumete a GIgantliropllor.in 1954, Strowberry i Kriagsfejd instaiaazi Tn Inima muntelui D]ayanta-Devi un laborator. In aceast vrama, n india iCliina se pun bazele unei expediii cempraxe internaionala TnTibet, pentru cercetri geofizice l antropologice. Din expediiefac parte: Fn Slao-an, LI Clan-su, geoflzlelana Tatiana Tumanova, spaieologul Alexandru Merior i opticianui FranUaitSprna.Tania* Tumanova vine la anhal nsoit de micul Pata,cumnatul ei, care trebuia s-o atepte pTn la terminarea expediiei/ ntr-o tabr da pionieri. Folosindu-sa da vizita unulgur-casc, scriitorul Haiebard Cuc, Petea fuga din tabr, eugndul de a iirin meal la. , .

  c

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  3/36

  U R A N I U *de A. RO G O Z i C. G HE NE A

  (Urmare din num rul II)Nu se poa te spune c pen i ru se rv ic iu l pe care , f r s v rea , lfcuse lui Petea, scr i i torul nu fusese rsplt i t d in pl in . De bucur iec v ed ea n f p t u i n d u - i - s e p l a n u l , b i a t u l u i i s e d ez l eg a s e d c to tl i mb a , i , o d a t i n s t a l a i n au t o b u s , i p o v es t i t o v a r u l u i d e d r u mcele mai g rozave aven tur i p ion ie re t i . Fura i , unu l de ce auzea , ce l l a l t de ce i s to r i s ea , e i nu mai avur och i pen t ru u r i aa o e l r i e des t a t As i a " , n i c i p en t r u n u mer o as e l e f i l a t u r i c a r e p r o d u ceau m t -s u r i l e d e ce l eb r i t a t e m o n d i a l ( n an l i a i s n t co n cen t r a t e 4 0 % d i nf u s u r i l e ca r e ex i s t n a r ) , n i c i p en t r u T ak o an mi n , c e l ma i mar ec inematos f ra f d in C hina , i n ic i m c ar pe n t ru im pu n tor i i zg i r i e -

  nor i a l iu ia i pe che iur i l e Ho an-po -u!u i .C n d co b o r r d i n au t o b u s , P e t ea e r a l eo a r c s n b s t r a t u r i l e v e s t i m en t a r e d e s u b p a r d es i u ; n s ch i mb , s c r i i t o r u l , ex p ed i t i v cu m e r a ,desco per i se n z c m in te le n ara t iv e '.le b ia tu lu i f i loane p en t ru c inc inuve le mai lung i , dou romane , o p ies de t ea t ru i un scenar iu der ad i o . S i m ea n ev o i a s - i a r a t e r ecu n o t i n a . D ra gu l m eu Pe tea , i p ro pu se , ha i s t e fo tograf i ez !Pe tea m us tc i spun n t ' u - i : N u s t r i c s a ib i poza e roul u i p o z i t i v " , d a r d ev en i b r u s c s e r i o s g n d i n d l a mr ea a u r e r h i a l ,pe care a r f i su fe r i t -o ace la i e rou" , dac d in nefer i c i r e Tan ia s -a rf i af la t acolo. Bi te , s in t r m n parc u l Va i t an !Pe fondul ace le i n r ive l i t i exo t i ce , Pe tea l s sc r i i to ru lu i o imn-g i n s a c r e i n s emn t a t e av ea s c r ea s c o d a t cu t r ece r ea v r emi i .S e l s s ea r a . Ha l eb a r d C u c s a g r b ea s a j u n g ma i r ep ed ela ho te l , unde s a tearn pe h r t i e mormanul de ide i s t rn i f e nacea dup-amiaz de neu i t a t , Pe tea r e f l ec ta n modul n care vad ecu r g e d es p r i r ea " . I n n i c i u n caz n u t r eb u i e s mea r g s p r et a b r !De o d a t le a t r a s e a t e n i a o m u l i m e s t r n s n j u r u l u n e i e s t r ad e i mp r o v i za t e . S e ap r o p i a r d e s cen , i P e t ea r m as e n m r mu r i t . Ved ea cea ma i d r g u ch i n ezo a i c p e ca r e i - o p u t ea c i n ev anch ipu i . E ra o f e t i de v f s t a lu i . To a t a r t a e i s t t ea n g r a i a ,ex p r e s i v i t a t ea i p a t e t i s mu l cu ca r e mi ma an u mi t e s cen e . I n c l i p a n ca r e P e l ca a j u n s es e n d r ep t u l r amp e i , f e t i a s t t ea ap l eca t

  RoJii .- inul rc v iu t i com pla Ui t de a i i lo i - i va ap ar e i i HdiSrra t ineretu l i ' . l .

  1

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  4/36

  as up ra unu i gherghef la ca re b roda un can ar i o c ru i r i , p sr icare t r iesc nfotdeci ima laolal t . Deodat se oprete din lucru ^ip r iv e te tu lb ur a t in za re . i iiT za re a aceea , ca l vede d in in t i np la retocmai pe Pc-tea. Nimic n-ar fi oprit-o s se uite mai la dreapta saumai la s t ing , dar och i i fe t i e i au czu t ch ia r asupra lu i . Era foar lcc la r ce an um e o tu lb ur a pe m icu a ch ine zoa ic . la t -o c n f ige acu l g r e i t . Re ncepe lucru l , da r d in nou gree te . Uc ce t rage acum un f i rma i m ul t dcc t e n v o ie ? Ce c iuda t ! Fe t i a a sc pa t unu l d in t raace . I i muc biszele i e p l in de c iud.L u mea ap lau d acea s t s cen d rg u , i a r P e t ea e n a l n o u lea ce r . N imic nu mai ex is t pen t ru e l dec t fe t i a cea d rg la ,ca re l -a p r iv i t cu a t i ta s t ru in . Hai c se face n oap te ! l t r ag e d e m ne c Ha leb ard Cu r ,ca re i p i e rd u se r b d a rea . P e semn e c ma i a s i s t a se l a a semen easpec taco le popula re i , in o r ice caz , nu la d nsu l se u i tase cu a t i tad o r ch in ezo a ica . T o v a r e s c r i it o r , sp u se P e tea ru g to r , d a r h o t r t , ! sa i i -m s s tau pn la sf r i t . Nu se poate ! Tre bu ie s frec pe la tab r ca s -m i iau act e le . Mai am treab la hotel . Mine plec . Am doar a t i tea orae ncTid e v i z i t a t ! Uite ce v -a p ro pu ne : lua i -v ac te le , i a r eu m n to rc s in g u r l a t ab r . Cum o s te las s i ng ur n a nh ai ? pr o te st C '.ic .

  E ah ! f cu d i sp r e u i to r b i a tu l . C u n o sc an h a iu l cu m micuno sc bu zu na re le . i ca s v l in i t i i , lua i un b i le t pen t ru tov a ;rs u l d i rec to r a l t abere i ! i Pe tea scoase ca r ne e lu l n ca re pus ese b i le tu l sc r i s i maiaduf j r tev a r n du r i : V rog doar a t t : s i-o da i d i rec to ru lu i !T reb u ie s sp u n em c , n p r iv in a c a rac t e ru lu i , b i a tu l e r a a l c tu i t d in l r -un meta l mai ta re . Un s implu sch imb de p r iv i r i l conv inse imed ia t pe sc r i i to r c , da c vo ia s ma i a j un g na in t e demiezu l nop i i l a ho te l , e ra mai t ine s cedeze .i, n t imp ce Pe tea se desf ta fe r ic i t de res tu l p rogramulu i , Halebard Cuc se u rc n p r imui au tobus ca re - l ducea spre tabr .Acolo , lumea e ra de ja ngr i jo ra t de fap tu l c Pe tea nc nu se .n to rsese . D i rec to ru l l p r imi pe sc r i i to r ca lm i amabi l , da r in acelai t imp cu o ui t tur carc-1 fcu s- i t reac un f ior pe ira spinri i . Cnd i n t inse mis iva lu i Pe tea , d i rec to ru l spuse na in te ch ia rd e a o citi : A te rs -o !, C e sc r i e ! l n t r e b H a leb a rd C u c .Direc to ru l c i t i b i le tu l , ca re se nche ia cu r ndur i le a te rnu te ng ra b n p a rcu l V a i t an :...Nimeni nu-i vindvaf de plecarea mea. Dac n-ar fi trebuit ,9(3ntreprind cltoria in Tibet, a fi fost tncntat s ^rmn n minunata dv. tabr. Nu fii suprat pe tovarul scriitor, care s-a purtat foarte drgu; m-a i fotografiat. P.T."

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  5/36

  CAPITOLUL III

  O m i c u i a r t is t p e n t r u c a r s s - a r b a t e d i r e c o r i i c e l o r m a lm a r i t e a t r e d i n l u m e . P e t e a d e t e r m i n u n c u r e n t d e o p i n i ei a p o i e t r t d e t a l a z u r i . U n j u r m n t , o d e c l a r a i i a d ed r a g o s t e i o p r e a c u r n d d e z a m g i r e . P e t e a e d o b o r t d er e n c a r n a r e a Iu l K ' j b i a i - K h a n . U n d e e v o r b a d e u n f lu i e r c yo f r e c v e n t d e p e s t e 2 0 d e k i l o - h e r t z i . P r e a s o c o t i tu l T a o -t s u f a c u r o m a n t i s m u l .Petea i ddu seama nda t c spec taco lu l la ca re as i s ta e ra

  d a t d& ac to r i am b u lan i . D eco ru r i le ru d im en ta re , r e ch iz i t a su m ar ,v e min te l e s rcc io a se to a t e l mp in g eau s t r ag acea s t co n cluzie . De al t fe l , auzise e l c actor i de fe lul acelora pe care i vedea ex is tau n China de pes te un mi len iu . A l tmin te r i , Pe tea vzusech ia r l a L en in g rad p ro g rame d e e s t r ad ch in eze t i d e o su t d e o r im ai in te re sa nt e , ca s nu ma i vorbim de" f i lme, cum ar fi C ircu lc h i n e z e s c " .T o tu i , a i c i , n a tmo s fe ra su b t ro p ica l a an h a iu lu i , cu co n t i i n ai sprv i i pe ca re tocm ai o sv r i s e i , de ce n -a r i recuno scu t -o ? ,sub imper iu l p r iv i r i lo r mic i i ch inezoa ice , to tu l dob ndea o a t rac ien e o b i n u i t .D u p n u m r u l p e r s o n a j e l o r c a r e a p r e a u p e s c e n , a n s a m b l u lt rebu ia s a ib cam t fo isprezece ac to r i , da r n rea l i ta te nu e rau de-c t c inci , cci fiecare d e i ne a do u rol ur i , iar uni i chi ar t re i . S pe cta to r i i nu observau ns aces t luc ru , deoarece dac a r t i s tu l juca p r imad a t , * s sp u n em, ro lu l u n u i mp ra t . n a l t p a r t e ap rea su b n t ru ch ip area une i d iv in i t i m as ca te , i a r a t re ia oa r se p ie rd ea inm n l l im ea " fo rm a t d e ce i l a l i p a t ru to v a r i ai s i .D in ca l e a f a r l - a mi ca t p e P e tea p r imu l n u mr a l p ro g ramu lu i . V ma i amin t i i c micu a ch in ezo a ic , t u lb u ra t d e amin t i r eaiub i tu lu i , luc ra la gherg hef o b rod er ie rep rez en t nd do i ca na r i . Spr ed eo seb i r e n s d e ace s t e p s ru i c i , c a re n u s e d e sp a r t n i c io d a t , C iu

  l in (a a o che m a pe fa t ) era s i l i t de ta t l el s se m r i te cu uns lu jb a b o g a t . F r n d o ia l c g en iu l n a r ip a t a l t r u p e i e r a g in g a a a r t i s t , d a to r i t f a rmecu lu i n n sc u t i ex t r a o rd in a re i s a l e ex pres iv i t i . Pe tea , de i numru l de cuv in te ch ineze t i pe ca re le s t -p n ea n u t r e cea d e d o u zec i , n e l e se to a t d rama d ez ln u i t nsuf le tu l b ie te i fec ioare , ba , dac se poa te spune , n e lese ch ia r malmu l t d ec t ex p r ima t ex tu l p i e se i !Ta len tu l fe te i ca re in te rpre ta ro lu l lu i G iu- I in e ra cu a t i t malmare cu c i t , dup ob ice iu l aces tu i gen de a r t popula r ch inez num it ianghe", fa ta juca , dansa i c n ta . Nu mai e ra un s implu tea t ru , c i o ad ev ra t o p e r , i , d e b u n seam , g n d ea b i a tu l o asemenea a r t i s t minuna t n -a i mai f i pu tu t a f la dec t pe ce lem ai vest te scene a le lum ii : la Baioi Te atr , la Sca la din M ilan osau la Metropol i tan House . D in nefe r ic i re ns , n ic i unu l d in t re d i rec to r i i a ce s to r n t r ep r in d e r i s e r io a se n u av eau cu n o t in d e s t e au acar e r s r i s e pe m er id ian u l 1210 6 ' lon g i tu d in e es t ic . Doar e l , Pe t ea ,l a u rma u rme i u n co p i l , n e l eg ea ace s t ma re ad ev r i t r an sp i r a d eemo ie i t rebu ia cu ap lauze le lu i f rene t ice s de te rmine un curen t

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  6/36

  de op in ie p r i n t r e spec ta to r i i inc in ta i ma i m ul t t le p u t iu l ace lavo in ic i sm ead ca re , de en tu ; ; i a sm , e ra ga ta s sa r pe e s t rad i i .Ovaf i i l e l ansa te l a scen desch is avur un e fec t c iuda t .L ing ra m p se a f lau do i ac to r i : Giu - i in i o m a t ah a l an t ip a t ic r ip r o a s c a r e j u c a n r o lu l t a t l u i d e n a t u r a t . P r o b l e m a e r a : c a r ed in t re ce i do i ac to r i fu sese ce l ap lauda t . t i in i f i c vo rb ind , p robab i l i ta te a era de 1 la 1, ad i c or i unul or i ce l l a l t , dec i s -ar f i pu tu t caam bii in te rpre i s fi fos t oLicc tuJ rec un o t in ic i po pu lare . Acescpu nc t de ve der e nu co res pu nd e ns n ic idecur ; i ps i Iio!o ; j ie i obin uf le l actoru iu i . i nu ne refer im a ic i la Giu- l in , care , ina in t nd sprepubl ic , fcu o t im id i g r a i o a s r e v e r e n , n e u i t i n d t o to d a t s a r u n c e o pr iv i re mis tu i to a re sp re Pe te a ; nu n^ re fe r im la ea f i indcfa ta t i a foa r te b ine cum se p rodusese , da lo r i f b ia tuUi i , aceas iinagne t iza re ob teasc , ceea ce in de f in i t iv to t mer i tu l e i e ra . Mata ha la cea p roas n s n ic i nu t i a , n ic i nu - i pu tea nc i ipu i a l t cevadec i t c p ropr i i l e sa le v i r tu i d ramat ice au dec lana t to t aces t tu m u l t a d m i r a t i v . I n c o n s e c in , i n d ig n a t d e n c h ip u i t a f r u s t ^ r e , t a t ldena tu ra t ven i n d rep tu l fe te i , i t r a se o p a l m r s u n t o a r e p e d u p cea f i , p ! in de demni ta te , n fu lec e l r e s tu l de ap lauze . Vz nd oasemenea s f run ta t ned rep ta te , Pe tea ma i s se nece de fu r ie . Noroc c , f e rm in in du-s e ac tu l , ce i doi ac to r i i e i r d in s c e n ; a l t m in ter i c ine t ie ce s -ar f i putu t n t mpla .M h n i r e a b i a tu lu i s e a c c e n tu a n a c tu l u r m to r , c i n d v z ua p r n d a l tu r i d e f e t i c a n u n c h ip e r a n , i n c a r e s p e c t a to r i irecunoscur pe iub i tu l lu i Giu - l in . Aadar , lu i i z mbise fa ta a tunc ic nd b ro dase cei do i can a r i ! Pe t ea i zbu t i to tu i s - i n f r n g sen t i men tu l de ge loz ie fa de t i i iS ru l ran , spun ndu- i c , n de f in i t iv ,tea tru l nu e deci t o f ic iune , n vreme ce z mbetu l e i , cu o d i rec iefoa r te p rec i s , fu sese ceva rea l .

  V

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  7/36

  In momentul n care s -ar f i pru t c nenoroci rea se l sa mai cud i n a d i n s u l a s u p r a c a p e t e lo r u c i n d j d u i t e a l e c e lo r do i n d r g o s t i i , pe ca r e v i t r eg i a s oc i a l i ne n e l ege r ea p r i n t eas c nce r ca s - 1despar t , n scen aprur t r e i os t a i a i e ro ice i Armate a 8-a , s im-bol i z nd e l iberarea a su te de mi l ioane de ch inez i de sub c lc l iu l imp e r i a l i s m u l u i .De a s t da t , f r s fie nev oie de in te rve n i a lu i Pe tea , po poru ls t r n s in j u ru l su ac lam fur tunos , nu a t i t r ezolvarea f ac i l a p iese i , n i c i apa r i i a ce l o r t r e i s a l va t o r i " ( ca r e pe depa r t e n - aveau t a lentul lui Giu- l in) , c t s imbolul scenei , a t t de apropiat de inima f ie- 'c r u i ch i nez , a t i t de l ega t de even i men t e p r ea mr e e pen t r u a pu t eaf i u i t a t e . De fapt , de as t da t , l a -u l ap lauzelor l - au da t c t eva t i ne r e t eme i a c r o r s oa r t s e a s em ui a , pes e m ne , cu aceea a e r o i ne id i n p i e s .Ua r Pe tea ? Ci t de subiec t iv i pot f i c t e od at spe c ta tor i i t i a tDe a s t d a t , Pe t e a nu s i m i n ic i o po f t s ap l a u d e : s p r e v i a lu in e m u l u m i r e , v z u s e c u m c h i p e u l r a n o m b r i e a z p e G i u - l i n .Ce- o s t r i n ge a a ? " , cu ge t r evo l t a t b i a t u l . Ar e s-o s u foce 1" D acp i n l a s f i r i t t o t u i ap l aud , a s t a s e da t o r a ma i mul t t a l azu l u i deura le a l e mu l im i i , care-1 t r l du p s ine .

  I n pauz , Pe t ea a l e r g n t r - un s u f l e t n cu t a r ea a l e s e i i n i mi ilu i . Numai el t iu cum izbut i s fac ros t de pat ru f i re de bujor i nv p i a i .l a t -1 n spa te le es t r ade i , n fofo l i t n garderoba lu i de explorator , cu f lor i le n msna dreapt, iar cu rucsacul in s t ing ( i -1 scosese , d ndu- i s eama c , d in pr i c ina unei nefer i c i t e i luz i i op t i ce , pec t un om c r e t e n c i r cumf e r i n , pe a t t a s cade n n l i me) .D i n cu l i s e r zb t ea g l a s u l de t i n i chea r ug i n i t a l ma t aha l e i i ,cu toa te c nu pr i cepea ce spune , Pe tea n e l ese d in tonul ip tor id in p lesc i tu l unor pa lme c era vorba de o che i f nea l . T r ecu r c t eva c l ipe . Acum nu se m ai auz ea dec t un p l ins nfun da t . Te po m ene t i c pe ea o ba t e I g nd i b i a t u l i , ho t r i nd u- s e i u t e , des ch i s e oi i i . n t r - a d e v r , n n c p e r e a s l a b l u m i n a t , o vzu pe Giu- l insmicrc ind n t r -un col . Nami la i e i se , da t f i ind c probabi l ncepuses pec t aco l u l .Auz ind zg om ot , f a t a i n l c po rul i , du p ce- i t e r sebie e t e l acr imi le i nasul , s ch i un z mbet , l r ecunoscuse . Pe teaina in t i , f r s ros te asc n ic i un cuv n t , ii n t i ns e f e ti e i ce i pa t rubujor i . Giu- l in ovi ne t i ind dac e b ine sau nu s pr imeasc aces tdar , apoi , s t r b tu t parc de un g nd , lu f lor i l e i , cu f a a lumi na t de un T s fSr hoho te , f cu o p lec c iu ne d r g u in semn dem u l u m i r e .Tr an s po r t a t , Pe t ea ii s pus e pe r us e t e : E t i o f a t foar t e t a l en ta t !Giu- l in chicot i , apoi i ddu seama c ar putea f i auzi i dinscen . i duse t a in ic un deget l a buze i i f cu b ia tu lu i semn s -ourmeze . Afar i nv lu i n tuner i cu l nop i i . Ajungea to tu i p n l a e il umi na pa l i d a r unca t de becur i l e une i a l e i l a t e r a l e .

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  8/36

  Mulumesc pentru flori, ciripi pe rusete fata. De unde tii s vorbeti at it de bine ? Pi sintem dintr-un sat din sudul Harbinului. Cind un chinezStie rusete e de pe acolo. i barbarul la care te bate cine e? Tatl meu ! Nu se poale ! i n pies e tot tat l tu. Ei i ? Asta nu-l mpiedic s-mi fie i cnd nu jucm. Da, ai dreptate. .. i de ce te bate mereu ? Aa e el : cum nu-i intri n voie, te bate.Plin de o duice ndrzneal , Petea prinse cu blndee -i mngi;iprul. Dar Giu-iin nu-i mai rspunse, deoarece, deodat, bubui glasul tatlui ei. Ah, m cheam ! Ateapt-m I Vin ndat.Rmas singur, Petea auzi foarte clar ntr-nsul simfonia forelornecheltuite : cele mai romantice idei ncoli r in sufletul tulburat al

  biatului, crescur uimitor de repede sub soarele tropical al pasiunii n cinci minute deveni r hotr ri majestoase ca o pdure oesequoia. Faf.i trebuia sa lvat, adic, vorbind concret, rpi t , iardrumul spre Tibet l vor face mpreun :Cind chinezoaica reveni, Petea, dindu-i seama c n-are timp depierdut, intr direct n miezul problemei : Vrei s vii cu mine ? Cu tine, unde ? E un secret. O s aii mai trziu. Cum aa ? S las trupa i s plec cu tine ? i-e fric ? Dar ie de ce i-e fric s-mi ncredinezi secretul ? Ni|i mcar cum te cheam nu tiu... Am uitat. M cheam Piotr Tumanov. Dar tu s-mi spui Petea, aa cum m strig prietenii. Acum e rndul tu s-mi spui cum techeam.Pata i duse misterios degetul la buze i se uit cu grij njurul lor dac nu-i ascult careva. Ce e? Mi s-a prut c aud uri zgomot.ntr-adevr, dinspre lstriul de pe alee venea fonetul pe ca-

  re-I pricinuiete cineva care se tupileaz. Imediat urm un hmitvesel, dar discret. Uf, ce m-am speriat I rse chinezoaica. E numai luan .i n aceeai clip, numitul luan fu lng ei. Era un cine detalie mijlocie, de o ras att de imprecis i amestecat, nct ar fiumplut de entuziasm pe orice specialist in ncruciarea animalelor,tn linii mar i, s-ar fi putut totui afirma c pr in ii lui fuseser uncine de Tcrra-Nova i un cotei de strad. In ciuda aspectului suneprezentabil, luan avea priviri inteligente (dup cit semintunericuli ngduia lui Petea s vad) i mai cu seam o coad foarte expre

  siv, ba, dac s-ar putea spune, chiar elocvent.Micua art ist scoase dintr-un buzunar o bucic de zahr ;dup ce o roni cu plcere. luan i ls singuri. Ce curios nume are clinele tu ! observ Petea. Eu l-am botezat aa ! dec lar cu mndrie fata. L-am gsit inapropiere de Pekin, pe mormntul unuia din mpraii dinastici luan.

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  9/36

  Aa a ! ti i , ii c i i i iosc. Nu m ai sp un s ! Ch ia r i cuno t i ? P i s i g u r : 1 2 8 0 - 1 3 68 ! Cr e zi c d e p o m a n a m to c i t o i a r n n tre a i / is tor ia Cl i ine i ? i e u , c a r e m b u c u r a m c - i c u n o t i d e - a d e v r a t e l e a . Glu me t i ! Cum i -a fi pu t u t cun oa te ?Fa ta r i se scu r t d i s p re u i to r : S-ar i pu tu t s f i i o re ncarnare a unui om care i -a cunoscutsau se pu tea s cuno t i o re inca rna re a unu ia d in t re e i , sau . . . Tu crez i n c t ics t i i le as tea i o n t r e b c o n t r a r i a t b i a tu l . Cum , tu nu c rez i ? fcu mi ra t c h inezoa ica a s tu p nd u- i gu rac u p a h n e l e .Pe tea se sca rp in ncu rca t l a cea f . La s i tua ia a s ta nu se a te p t ar e : iubi ta lu i e ra p l in de supe rs t i i i ! Da r nu- i n im ic , voi lu pt a i mpotr iva lor . N-ar f i fos t n ic i de l ica t , n ic i pedagogic s in t re n-' t r -o d i scu ie po lemic de la p r ima lo r n t in i re . De aceea i i r spunsepe ocol i te .- P in a c u m n - a m a v u t p l c e r e a s c u n o s c a s e m e n e a r e n c a r n r i . V nch ipu i i ce mut r a fcu t Pe tea ca re , d in cava le r i sm, re cu rsese l a aces t r spuns sub t i l c nd o auz i pe ch inezoa ic nec ndu-sede r is . De j igni t ce era , n ic i n-o mai n t reb de ce r idc . Cum po i spun e un a ca a s ta ? se m in un fa ta c n d i m a iven i in f i re . P i ad in eao r i a i av u t p lc e rea s -1 cun o t i pe n s u iICubla i-Khan ! Eu ? ! sr i ca a rs Pe tea .Toa te ca toa te , da r o iub i t neb un n -a vea n ic i im ros t s - ia l e a g i ; . Ju i I -am p re zen ta t ch ia r c u ? Mie ? N-oi fi vr n d s spu i. . . Ai vz u t c a i gh ic i t ! Eu m i-am da t ce l d in t i sea m a clu a n n u e a l t u l d e c t s t r a n i c u l K u b la i - K h a n , n t e m e ie to r u l d in a s t i e im o n g o le . P e n t r u t o a t e p c a t e l e p e c a r e I e - a f c u t a p r im i t p e d e a p s am e r i t a t , i a c u m s t n d o u l b u e c a s m n n c e z a h r .Lui Pet ea i veni in im a la loc. Fe t i a nu era n eb un : av us es eu n m o t iv n t e m e ia t , d e i a c e s t m o t iv i n e a d e d o m e n iu l s u p e r s t i i i l o r . Ei , m erg i cu m ine ? o i sp i t i e l d in nou. Mai n t i , s -m i spu i un de ? S- t i spun ? N-a i nc red e re n m ine ? St iu i cu dac po i avea ncredere n femei se grozvi eL Eu nu s n t f emeie , se ap r pe un ton c iuda t ch inezoa ica . la r t -m I Dar am vorb i t i eu a a , in gen e ra l . . . Te ie r t , dac -mi spu i . D ar tu jur i c n-a i s m t rd ez i ? Jur , pe ce vre i s - i ju r ?

  Pe suf le tu l lui Ku bla i-K han . Ba nu ! s te t ra ns fo rm i i iu nc e l dac ve i suf ia o vorb n legtur cu ta ina ce o ve i a f la . J u r Atunc i spu ne ! S p u n ! J u r s m t r a n s f o r m n t r - u n c i i n e u r t , j e g o s i p d u c h io sd a c - l v o i t r d a p e P io t r Tu m a n o v .C h i n e z o a i c a r e p e t j u r m n t u l .

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  10/36

  Amin ! nche ie Pe le a . Ce - i a l a ? Zi a a, c-i bine ! Amiti ! Acum spune-m i un de v re i s m er g i . In Tibet . i ce cau i acolo ? Com ori ! i t r ad u se P ete a g n du l n l imb aju l unei f i in e supe r s t i io ase . E r ind u l t u s r spu nz i : v ii cu m ine ? De ce s v iu ? se nd r tn ic i ch ine zoa ic a . Uite a a , f i indc te iubesc !i, fr s z ic o vorb mai mult , o s t r nse la p iept i vru s-osru te . Dar n-apuc deci t s- i uce v r fu l nasulu i , c fe t icana l im p inse de l ing ea i -l n t reb : i vre i s ne cs to r im ? Vreau I i r sp un se cu cea ma i p ro fu nd se r ioz i ta te Pc t ea .In c l ipa aceea , c i inezoaica fu zgudui t de un r s g i lg i tor cu ofta tu r i i sugh i u r i , de un r s a t i t de nebunesc nc t se p rv l i nia rb i , in n du- se de bu r t , s l t n ae r de c t eva o r i ca o ad ev -r . i t m ing e . De as t da t P e tea nu ma i avea n ici o n d o ia l : f a tae ra nebun de -a b ine lea . i n ic i mcar nu se pu tea supra pe nsa .Nebun ia e doa r o boa l . I I cupr inse doa r numai o mare mi l pen t rub ia ta cop i l i o c iud f r m arg in i m po t r iv a de s t inu lu i ca re - i b t u s e j o c d e o c r e a tu r a t t d e t a l e n t a t i d r g u .O c l ip mai t i rz iu , se pe trecu ceva d in ca le afar de u imitor ,u l t imul lucru pe care Petea i l -a r f i pu tu t imagina . Toate ide i le i s immin te le lu i de p in a t imc i fu r m tu ra te i spu lbe ra te cade un ta i fun , ia r v idul rmas n suf le tu l su supse un nou noian des e n t im e n te i g n d u r i d e o p o t r i v d e t u lb u r to a r e i d e z b u c iu m a te .Vei dor i pe drept cuvn t , c i t i toru le , s af l i ce anume a fos t ns t a r e s p r o v o a c e o a s e m e n e a t r a n s m u t a i e s u f l e t e a s c . i t e a s ig u rc i dumnea ta ve i f i su rp r ins .S c i t i pu in sper ia t de hohote le isca te ca n t r -o reac ie nlan , Pe tea se ap lec sp re ch inezoa ic , o apuc de umer i i ncepus -o zg l i e . D eod a t , d du cu dege te le de un a d in t re lung i le coz i a lefe te i . Inv o lu n ta r t r a se i , ce c red e i , se pom en i c ine n m in nu

  numai coada , c i , dac se poa te spune aa , n t reaga coa fu r a mi cue i a r t is te . Ca pr in farmec, r su l conteni i c nd fe t icana se r i d ic n p ic io are , P e te a obs erv c e che al , da r ce chea l ! gola c a - n p a lm . Br a v o i e , h a l a l i u b i t i - a i m a i g s i t ! "Ce i do i t ine r i i nc ruc i a r p r iv i r i l e . In t r -o fu lge ra re , Pe tea , in - e l e g in d t o t c r u d u l a d e v r , s t r i g . S - i f ie ru in e Et i b ia t I P i cre d i eu c sn t 1 i i a r i pune- te pe r s . De da ta aceas ta , fo s ta fa t i sch imbos ia r su lu i . Nu ma i r se o r izon ta l , ad ic nu se ma i t v l i n i a rb ,c i se mul umi s ch ico teasc ve r t i ca l .F inalu l aces te i scene e fr n ic i o ndoia l consecin a unei part icu lar i t i a ce le i de-a doua ser i i de r s . In t imp ce- i consuma acumula tor i i vese l ie i , cont inund s se in de un anumit loc a l bur i i ,ch inezul se ro tea n juru l propr ie i axe , aa c ba i hohotea lu i Petean fa , ba i a r ta spate le , care parc i e l r dea , molips i t de r i t m u l n t r e g u lu i c o r p .8

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  11/36

  L a v i r s t a l u i P e t e ;; , m a r i l e d ez i lu z ii s e t r ad u c p r in n s em n a teche l tu i r i de energ ie . Or , dup ce b ia tu l vzu de c i teva o r i ace lspa te ba t jocor i to r , nu se mai pu tu s tp in i . Se ls p rad i sp i te i it rase un u t a r t i s t ic d rep t n ba lon .D e p a rc n u m a i a t t a r ii a t ep t a t , r e n c a rn a re a f t r to a re a n f r i co to ru lu i K u b la i -K h an se n p u s t i cu o fo r n em a ip o m en i t i np iep tu l lu i Pe tea . lua n ! l s t r ig au to r i t a r s t p n u l su , i c l ine le , ca i c ndn imic nu s -a r f i in t in ip la t , ncepu s - i l ing mpc iu i to r v ic t ima . E vo in ic ca un b ivo l , recu nos cu f r s up r a r e P e tea . Darn mod re f lex , i f rec anumite reg iun i mai zdrunc ina te cu p r i le ju la s a l t u l u i .Ce i do i b ie i r se r n t r -un g las , semn c au a juns la a rmis t i iu . Hni , i cum te ch ea m ca b ia t ? Mei T ao - t su . t i i , de fap t , poa te c - i ch ia r mal b ine c e t i b ia t . i Pe tea i examina deoseb i t de c r i t ic nou l p r ie ten . D e c e ? M ai n t l nu t reb u ie s m m ai nso r cu t ine . In a l do i lear nd , un brba t duce to tu i mai b ine la tv lea l i , n s f r i t . . .Dar n -apuc s - i t e rmine vorba , c d in nou g lasu l de t in ichearu g in i t l ch em p e T ao - t su . Plecm. Tu ns ia - te dup no i . C ind a i s vez i c dau cup ic io ru l n ua une i magaz i i , s t i i c aco lo t rebu ie s in t r i i sm a t ep i . . .Dup ce op t i as ta n g rab , ch inezu l ip ceva pe g lasu l e i dofa t . A p oi ad u g to t n o ap t : D ac i-e soinji^ cUjlj:|_-e! Te d e te pt e u !

  Mag az ia i n c a re i n t r P e t ea s e a f l a l a ma rg in ea an h a iu lu i , nprea jma nor an t repoz i te , unde se a f la i locu in a Iu l Tao- tsu . Eran tu n eMe b e - in , d a r b i a tu l av ea o l amp d e b u zu n a r . D d u p e s t eo c l d p a re d e o d g o an e , n v o ad e i co u r i p e sc re t i . i d e i a co lo n use a f la n ic i un s ingur pe t i o r , mirosu l de s r tu r e ra a t t de put e rn i c n c t imed ia t t e n p d ea o s e t e cu mp l i t . P e t ea s e a ez p au n co lac d e o d g o an e . T imp u l s e s cu rg ea cu o n ce t in ea l d e g a s t e ro p o d , i a r c n d fu g a ru l n o s t ru i sp u n ea c a t eap t d e p o man ,auz i cum c ineva parc a r sc r i je l i n u . O d esch i se b ru sc i ap r in selam pa . In p r ag e ra lua n ; n bo tu l aces tu ia se a f la un p ach e e l , i a rn u n t ru t r e i g o g o i . P e t ea mu l u mi n g n d p r i e t en u lu i s u ca rese g ind ise s - i t r imi t aceas t c in i ncepu s fn fu lece cu pof t .C i t t imp P e tea a min ca t p r ima g o g o a , l u an n -a sp u s n imic . L a ad o u a in s d d u v i z ib i l e s emn e c i s-a fcut i lu i de gogoi . Aredrep ta te , i amin t i b ia tu l . I se cuv ine l Iu i o par te pen t ru muncad ep u s cu t r an sp o r tu l " . i i a ru n c o b u c i c . A h a , t e l i n g i p ebo t . Mai v re i ? S- i m ai d au a tun c i . . . Dar , s ta i , p n v ine Ta o- t iua m p u t e a n c e r c a o e x p e r i e n d e d r e s a j " .i Petea scoase un f lu ier . Sufl n e l i , dei n ic i un sunet au-l ib i l d e o u rech e o men easc n u se p ro d u se , l u an c iu l i a t en t u re -9

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  12/36

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  13/36

  CAPITOLUL IV

  E rndul lui Pefea s j u r e . Vor fi s f r bUut i 8 .700 de l i .Nic i mcar un copil nu se mai poate rtci n C h i n a " ,luan f r naaz depirea normelor . Pe l r m u r i l e l a n l z u l u i .O veste a l a r m a n t . Facem cunotini cu r p i t oa re a f r u m u s e e :C iu-tzei.Aadar, n ciuda socotinei cu care se luda, Tao-tsu i luasetotui bagajele, trdndu-i astfel latura romantic a sufletului su. Tao-tsu, i spuse Petea, aczndu-se pe o lespede din faa

  magaziei, m. bucur c vrei s vii cu mine. Crezusem c te-ai suprat i-mi prea ru, fiindc am impresia c eti un biat de isprav... De, snt eu puin suprat, dar o s-mi treac. Mai ales dac-i iei i tu unele angajamente. Ce angajamente ? Uite, s vorbim ca doi oameni serioi! Ne unete un interescomun ; tu vrei s-o ajungi pe sora ta, iar eu vreau s plec de lngtata, care-mi scoate sufletul...n timp ce vorbea, Tao-tsu l mingiia pe luan. Petea i lsmina pe mina chinezului i i-o strnse. i acest prilej mi-1 dai tu. E bine totui s ne nelegem de lanceput: neleg^ c tu trebuie s fii conductorul expediiei noastre,e doar ideea ta. Dar i fu trebuie s pricepi c nu mi-am lsat untat-zbir ca s m leg de un prieten-'.irpn. Tao-tsu... Nu te nvinuiesc, ci numai te previn. Tu eti un om repezit,;eea ce nu e bine. De aceea nainte de a pleca la drum, i cer sfaci un jurmnt. Spune ! Jur : S m prefac ntr-un tigru vrgit i prost dac voifua o hotrire fr s m sftuiesc mai nti cu Tao-tsu". Tu crezi c tig rii snt prot i ? rse Pefea. La noi aa e! Tigrii snt ntotdeauna pclii de celelalteanimale mai iscusite la minte de vulpe, de cerb. Tu cine eti, vulpea sau cerbul ? Eu snt Tao-tsu, un bia t mai cumpnit dect tine. Ei, jur ti Petea repet formula sac ramental . Bine 1 Adic spune i tu amin" ! Amin ! Aa, i ' c u m , comandantu le. str nge mna expediiei tale ! Am putea s ne culcm ! propuse c omandantul " dup ceStrnse mna micii lui expediii. Dimpotriv, putem s-o lum din loc. De ce? Vrei s dea t at a peste noi ? i unde s mergem ? Spre Tibet. * La ora as ta ? Ai bani la tine ?

  II

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  14/36

  Petea i scoase Ia ivea l toa t averea i , Ia lumina lmpi i deb u zu n a r , T ao - t su f cu b i l an u l , d u p ca re t r a se co n c lu z i i l e . E o su m f ru mu ic ! O s n e p r in d b in e , mca r p en t ru n cep u tu l c l to r i e i n o as t r e . D e o c a m d a t n s , d r a g u l m e u T a o - t s u , m r t u r i s i P e t e a c s -cnd cu a t t a poft c-1 p r i r f lc i le , m i-e ca m som n. . . N u m d em o b i l i z a ! g em u ch in ezu l p r in c sc a tu l c a re -1 mo l ips i se i pe e l . O s dormim n t ren . Dac mai p r indem unul , m inan a in t e d e amiaz s n t em l a N an k in . . . Ceea ce n -a r fi de loc ru , ap rob Pe t ea ca re , ca s se dezme t i cea sc , n cep u s - i t r a g s in g u r c t ev a p a i m c . N u , a a n u m erg e !Nu- i v reo c i m ea pr in apro p ie r e ?D u p ce s e n v io ra r i b u r p e n e r su f l a t e , s - au n d rep ta t sp reg a r . P e d ru m, P e tea i mp r i f r e t e h a in e l e cu T ao - t su , r ed o b n -( i indu- i zve l te ea i uur in a n micr i . Ceea ce e ra de p r i sos s

  mbrace, p irecuin i lucruri le chinezului le v r r n rucsaa< pe care sen e lese ser s -1 po ar te cu r in du l . / t ii tu c i t de lu ng e d r um ul p e ca re -1 vom s t r b a t e ? n t reb d e o d a t P e t e a . C red c e fo a r te l u n g ! r sp u n se ev az iv T ao - t su . Ei , spune i tu o d i s t a n . Ceva mai mui t dec t de la Harb in , de unde am ven i t no i p iuaci.. . Hai s ved em ! i ap ro p i in d u - se d e u n f e l in a r , P e t ea s co ase d in b u zu n a r o h a r t a Ch ine , v e z i , n u n e p u t e m r t c i ! r o s t i m n d r u b i a t u l . A t u n c i , s c o a t e - n e la g a r ! g l u m i c h i n e z u l .~ Dac ii s n t rz ie m , te duc , cc i am i o ha r t a anh a iu u iUite , de la Harb in p n ac i s n t v reo 2 .300 km, s spunem c a imai oco l i t pe d rum, aadar , 2 .500 km. n sch imb, de ac i p n laL h a s s a s n t a p r o x i m a t i v 5.000 km, ad ic de dou or i mai mul t . Nu-i ca m m ul t ? Pi m s oa r i tu , ac i e sca ra : l in ia a s t a ns ea m n 500 dek i lometr i . . . N u d e a s t a - i sp u n . N u -i c am m u i t p en t ru n o i?Pe tea fu c t p -ac i s a runce o vorb de s f idare , ceva n genu l i -e f r ic ?" sau ai n ce pu t s te code t i ?" , da r se r zg n di la t im p i spuse de parc a r f i d i scu ta t despre un lucru foar te s implu . N u - i p rea mu l t . i eu cred c vom izbuti . Ad ev ru l e c nu- i ch ia r a a de pu in , con t inu Pe tea lun*d u - i d e b ra p r i e t en u l . 5.000 de ki lometr i fac vreo 8.700 de li, ceea cee o cale bunicic . . . G ro zav ! D ar g in d e t e - t e i t u , a s t a n s ea m n ab ia a o p ta p a r t e d inl u n g i m e a e c u a t o r u l u i . . . i de dou or i i jumta te mai pu in dec t Maru l ce l lung" .A c e a s t d i s p u t s t a t i s t i c r m a s e n s n e t e r m i n a t , d e o a r e c e c e it re i exp lora to r i ( da c e s-1 soco t im i pc lu an ) a j rm ser la g ar . Ce facem cu l ua n ? l lum cu no i .^ S ig ur c-1 lu m , da r c u m ? Dac nu nc las . . .1 2

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  15/36

  S n t r eu . . . Mai b i ne nu m a i n i r eua . . . I n cazu l ce i m a i bu n , ne pu nes- i scoatem i Iui un bi let . . . A t u n c i , s -l c a m u i m . I I b g m n p a r d e s i u l t u , ia r c i n da j u n g e m n t r e n l a s c u n d e m s u b b a n c . Da r e l e d e a cord ?) V a n e l e g e s i t u a i a i s e v a s u p u n e .Avur no r oc . Un t r en p l eca pes t e o o r s p r e Nank i n . I n t i mpc e P e t e a s c o a s e d o u b i l e t e , T a o - t s u i n e a p e u m r c u r i o a s a d e s a g i n ca r e , j i gn i t , bu f nea des t u l de i nce t , ma i mul t demons t r a t i v , ce lue - a l t r e i l ea exp l o r a t o r .

  1 ) d a t i n s t a l a i n c o m p a r t i m e n t , i s t r e c u r a r d i s c r e t t o v a r u l sub banc i n cur nd s for i tu l lor se contopi cu ace la a l ce lor l a l i pas age r i . Fu r de t ep t a i de con t r o l o r u l de b i l e t e dup ce t r e nu l po r n i s e la d r um ; da r du p ce nd ep l i n i r a ce as t f o r ma l i t a t e , ce ido i p r i e t en i i z mbi r i s t r ng ndu- s e unu l de a l t u l , l uneca r i r ae -c i a t pe pov r n i u l c i uda t a l v i s u l u i l o r n t r e r up t .

  I n t i mp ce Pe t ea i Tao- t s u do r meau s a t i s f cu i i l i n i t i i , l a a n h a i , d i r e c t o r u l t a b e r e i i n t e r n a i o n a l e d e p i o n i e r i a v e a o n o a p t ea l b . A n u n a s e fo r u r il e s u p e r i o a r e ' d e p l e c a r e a n e a t e p t a t a b i a t u l u i . La o r a 1 de noa p t e f u chem at de Pek i n . Am a f l a t c i - a fug i t un p i on i e r ca r e ab i a ven i s e i n t ab r ,s pus e cu un t on i r on i c t ova r u l de l a mi n i s t e r . A a b i ne o duc cop i i iacolo ? N- a p l eca t de r u , s e j u s t i f i c d i r ec t o r u l . Vo i a s - i i n t i l neas cO r u d ca r e face pa r t e d i n t r - o exp ed i i e . i c i l i r ndur i l e t r i m i s e de f uga r . i ce m su r i a i lua t ? A m t e l e g r a f i a t T a n i e i T u m a n o v a . . . La Lt i as sa ? D a . A d i c p e s t e c t e v a s p t m n i c n j v a a j u n g e e x p e d i i a a c o l o ,t o v a r a T u m a n o v a v a a f l a n o u t a t e a " . . .D i r ec t o r u l ngh i i i ac ea s t i r on ie i co n t i n u g n d i n du - s e cmul t e ma i a r e de ndur a t i de nv a t un das c l de l a e l ev i i s i . Mi - am da t s eam a . . . i ce - a i f cu t ? M- am g nd i t s an un . . . Nu mai e nev oie , am a n u n a t eu . JWine c nd v a a j un ge l aNankin , eroul nos t ru" va f i p r imi t cu fo to- repor ter i . E un caz foar t ebun pen t r u r ev i s t e l e de cop i i , ca r e s e p i ng c n - au ma t e r i a l c r i t i ci n t e r e s a n t .De a s t da t , s a r ca s m ul e fu l u i s u i n t i nd d ep a r t e , d i r ec t o r u l t a be r e i s e s i m i ma i pu i n s t n j en i t . De aceea s t r ecu r o n t r eba r e n d r z n e a . i dac nu-1 des cop er im la N an kin ? Atunci l vom descoper i la An in, la Ul ian, la Ician. . .

  1 3

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  16/36

  Directorul taberei zmbi ; i plcuse acest rspuns . In ciuda si-tua(iei neplcute n care ii pusese, fuga lui Petea Tumanov le vaarta c ceva se schimbase pe meleagurile lor n ultimii ani. Avei dreptate, ii concretiza directorul aceste ginduri. Astzi nici mcar un copil nu se mai poate rtci n China. Bine, bine I mormi tovarul de la minister. Vezi ns snu-i mai fug i alii. Nu te dai cu capul de perei ca s ari ceti sntos.

  Netiutori de alaiul care trebuie s-i atepte la Nankin, Peteai Tao-tsu se trezir n zori odihnii i bine dispui. C e i l a l i pasageriuin compartiment mai dormeau. Cei lioi biei mai crear puin, seIrecar la ochi, apoi se privir i i zmbir din nou. Ce s le faci.-Ascundeau ei o tain i cum se priveau, le venea s zmbcasc. Deodat bgar de seam c intre ei se vrse un pasager care cu capulsub pardesiu trgea la aghioase.lao-tsu i aduse aminte de ciinele lui i se aplec s-1 cautesub banc, luan nicieri ! Stind aa cu capul n jos, observ c intrusul care-i desprise n-avea picioare, n schimb, de sub pardesiuieea vrful neruinat al unei cozi. Chinezul se grbi s-i camuflezeoin nou patrupedul tovar de drum.L)up ce cnicotir pe nfundate de farsa pe care le-o trsese luan,ncepur s discute firete despre cltoria lor. Vezi ce bine am fcut c am pornit imediat! se lud Tao-tsui spre a-i ntri spusele scoase din rucsac un pacheel cu iutiao. L-ai lsat pe taic-tu fr gogoi, se veseli Petea mucinddin aluatul gros. Parc dc gogoi i mai arde lui acum, dup ce m-a pierdutpe mine! rosti cu o nostim tristee Tao-tsu. Apoi privind pe fereastr, trecu la un subiect mai actual. Cred c mai mult de trei sferturi din drum a rmas n urmanoastr. Ai mai fost pe-aici ? Nu, dar vezi acolo pe dreapta, departe, n zare, un kinpo,adic o oglind de ap ? Vd. E lanzul, nu? Chiar el. Asta-mi arat c nu mai avem mult i ajungem laCinzian, de unde pn la Nankin nu mai snt decit vreo 60 de kilometri.Petea i desp turi harta i dup ce o privi spuse : A fost preios sfatul tu, Tao-tsu. Dac ajungem cu bine laNankin, nseamn c ne-am ntrecut norma. Avem i norm ? Nu mi-ai spus. S nu fie prea mare. Am ntrccut-o fr s tii, darmite dac tiai 1 i ct e m rog aceast norm ? Hai s- i ar t i ie cum am calculat-o ! Azi 10 iunie 1954,orele 1 i 25 noaptea, a pornit din anhai expedi ia noastr spre14

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  17/36

  Tibet. Cumnata mea va ajunge la Lhassa la 22 iunie i va sta acolo ldou sptmni . Aa c avem la dispozi ie aproximat iv 25 de zile... Ba 30 de zile... j Las'c-I bine cum am socotit eu... E o cifr mai prudent i ;

  mai rotund. 5.000 km mpri i la 25 fac 200 km pe care trebuie js-i strbatem zilnic. Dac azi vom face 300 km inseamn c ne-am realizat 150% din norma. | S crezi tu c vom acoperi zilnic 350 de li. | De ce exagerezi ? Nu snt dect 348 de li. j Cind o sa dm de muni, n-o s facem nici mcar un sfert din icit i-ai propus. " I Asta o presupun i eu. Tocmai de aceea am luat o norm. ]mai mrioar, tocmai ue aceea pin dm de munii Sicanului trebuie 1s ne depim norma regulat i nu numai o dat, ci de dou, de trei Ii chiar de patru ori, adic de cte ori ne-am m i c o r a - o mai trziu. Aa c am fcut foarte puin astzi ! spuse dezamgit Tao-tsu, ;pe care raionamentul gospodresc al lui Pctea l umplu de un subit jrespect. Ei, pentru nceput nu-1 chiar ru , zise mr inimos pionierul sovioic. De altfel mai avem naintea noastr o dup-amiaz, jAcestea erau calculele destul de ne lepte pe care i le fceau ;cei doi biei, n vreme ce civa folo-reporteri se preg teau s-l pri- |measc pe Petea la Nankin. Din fericire pentru expedi ia lor ns, !norma nu a fost depi t chiar at t de lesne. ;Toata ncurctura a pricinuit-o luan. Dup ce au trecut de Cin- ;

  zian, intr controlorul de bilete, care i fcu ct se poate de pajnic jmeser ia. Cind s termine, ns , n loc s tr eac mai departe, i )umfl ca un dragon nri le i nt reb ceva pe cliinezete. Petea vzu |adiind pe chipul prietenului su o mimic al ar mant. i Ce vrea ? \Spune c-i miroase a cinc...

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  18/36

  Nen e, de ce e t i r u cu h ian ? N-a t iu t c t r ebu ie s scoa tbi l e t , c a l t f e l nu se s t r ecura sub banc . fa m ai l a s pros t i i l e as t e a ! f cu su p r a t c on t ro lo ru l . l ua n eal tu i tu vei plt i pent ru el . Cum o s p l t esc ? N -am ban i I Atu nci o s cobor t f l la pr im a s ta ie i o s m er ge i pe josl a N a n k i n . Ce z ice ? n t r e b n o ap t Pe t e a . Ne d jos l a pr ima s t a i e . . . F oa r te b ine ! E mai i e f tin . i l a pr ima gar ce i t r e i explora tor i cobor r mul umi i c f cuser o impor tant economie de bani , dar nec j i i c , s cpnd pr i l e j u l s dep eas c no r ma pe ca r e i - au i mpus - o , p i e r deau ap r oape 60de k i lomet r i . Dac ar f i bnui t c ace t i 60 de k i lomet r i l e sa lvauexped i i a , b i e i i a r f i f o s t de bun s eam ma i pu i n s up r a i .

  1 6

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  19/36

  I n s t a i a a ceea n ec u n o s cu t , t r en u l n u s t tu m a i m u l t d e u nminu t . In c l ipa n ca re Pe tea i r es tu l exped i i e i se nd rep ta r sp re ie i re , i a r t r enu l se i pusese In micare , un pasager a f la t l a f e reas t r au n u i co m p ar t im en t i o b s e r v i p r in d u - i - s e c r ecu n o a t e p e u n u ld in t r e cop i i , i s tp in i cu g reu ta te o exc lama ie n ace la i t imp debucur ie i de c iud .

  Cea d in i i z i a expedi ie i ce lor t re i avea s f ie bogat n imp res i i , in t mp l r i i descoper i r i . U e ce a i co t i t - o l a d r eap t a? n t r eb Tao - t s u . P r e r ea m ea es ne lum dup ca lea f e ra t . E d rumul ce l mal scu r t . V r eau s i e im la r m u l l an z iu lu i . Ce n evo ie ai de el ? A r d d e n e r b d a r e s -1 s a lu t . As ta - i acum ! O s a i toa t v remea ca le de 5.000 de l i . Acumn s s l u m t r en u l d e l a p r im a s t a i e c a s n e p u t em d ep i n o r m a . Nu . Nu mai v reau s avem nep lcer i d in p r ic ina lu i luan lapo i t r ebu ie s f acem economie . . . Eco n o m ia n e s o co t i t u lu i ! S au t e g n d e t l p o a t e c v o m a ju n g ela t im p n Tibet pe jos i nc pe ocol i te ? La s ' c t iu eu ce g nd esc ! P u n r m a g c ai u i t a t j u r m i n t u l . Cum o s -1 u i t . As cu l t , d ra gu l m eu Ta o- t su : dac ie imla o s ea av em an s a , e d r ep t n u p r ea m ar e , s f acem d r u m u l n t r - u nc a m i o n . A ! E pos ib i l .. . Degeaba te g rbe t i s n e leg i c f r mine to t nu ve i i zbu t i . . . N u t e m a i m p u n a a a ! A m n e l e s 1 Vrei s rugm pe unofer s ne ia p n la Nankin . . . N-a i gh ic i t . P n la L ha ss a . Care- i neb unu l la ? Ei, a i vzu t ? Acum c iu le te - i u re c h i le : expe d i i a d in ca ref ace p a r t e cu m n a ta m ea u r m a s . p l ece d in an h a i cu c t ev a cam io an e .Pr ima lo r ha l t es te Nank inu l , de unde vo r mai lua c teva camioanecu proviz i i i a pa ra te de la ins t i tu tu l de geof iz ic . Acum ai p r ic epu t ? De-ab ia acum nu mai p r icep n imic . Ce l mai cumin te luc ru e ras a jungem c i t mai iu te l a Nank in . . . Uar da c au n t i r z ia t pe d ru m ? Crezi c i -am pu te a n t i l i i i ? I n s f r i t ! t i i ce se va n t i m pl a p n la ur m ? Sora ta o s te t r im itnapoi la tabr , iar eu o s fac s ingur cu luan peler inaju l la Lhassa . . . Nu m t r imi te c e p rea compl ica t . N u - m i p l ace i d eea t a . P r ea s in t em ap r o ap e d e an h a i . la t e u i t ! ex c l am d eo d a t P e t e a . Ch ia r n u m a i p en t r u a s t a i mer i ta s ven im p n ac i .To t vo rb ind , b ie i i a junser la malu l F luv iu lu i A lbas t ru , l an -z ru l , ca re , de la i zvoare le - i d in mun i i inha iu lu i (unde mongo l i i lnumesc Mur -Usu , i a r t angu i i D -Ciu ) i p n la v r sa rea lu t n Marea de Sud a Ch ine i , s t r ba te de-a lungu l a nou mar i p rov inc i i17

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  20/36

  p es t e 5.200 km. De i ca lung ime es te a l pa t ru lea f luv iu d in lume( l n trec Mississ ippi , Nilul i Amazoanele , iar Obi i lenisei i i s n e g a l i ) , l an z u l e , des igu r , d in pun c t de ved ere i s to r ic , cea m ain se m na t a r t e r f luv ia l de pe p m n t : in baz inu l su locu iesc m aimul t de 200 .000 .000 de ch inez i . i ace t i oameni reprez in t nu numa i a d o u sp rezecea p a r t e d in p o p u la i a p l an e te i , c i i co n t in u a to r i ice le i mai vech i c iv i l iza i i umane .P e tea i T ao - t su p r iv i r u n t imp in c in t a i n t in d e r i l e b rzd a te d ejo n c i , amp an u r i i v ap o a re d e mare t o n a j , i n to rc n d u - se u n u l sp real tul schimbar din nou un co ' i i ip l ice z imbet vic tor ios , cci n acelmoment c i n -aveau cum s t ie c i te per ipe i i i p r imejd i i vor t r is t r b - i t i n d s t r v ech iu l l an z .A ju n g in d in d rep tu l c a se lo r u n u i s a t , n t r eb a r p e u n p e sca r c a -r e - i r ep a ra n v o d u l d ac n -a v zu t cu mv a p e o seau a an h a iu lu icamioi- .nele expedi ie i . Omul le rspunse r z ind c pe osea se scurf jmai mul te camioane dec i t jonc i pe lan lz . fip^ p o a te s f tu i e S 4mearg na in te c iva l i p in vor da de un depoz i t de benz in . Acolomai degrab vor pu tea s a f le ce doresc . P in la depoz i t , dup cumera de a tep ta t , ce i do i exp lora to r i se ce r ta r . Tao- tsu i expr imanc o da t dezacordu l cu p r iv i re la p lanu l lu i Pe tea , aces ta d in u rmsus in u pun c tu l de vede re a l c onv ersa ie i in fap te ; c r i t ic ile rec ip ro cese n te i r p n ce , p l ic t i s i t de a t i ta la rm za da rn ic , lua n fu nevo i t s in te rv in ca a rb i t ru i cu c i teva l t r tu r i p l ine de au tor i ta tep u se cap t d i sp u te i . T ce rea i s en in t a t ea n u s n t n s ap an a ju lado lescen e i , a a c foar te cur ind l i se u r i s umble f r o ac t iv i ta teora l i ce l mai bun pre tex t fu nsu i depoz i tu l ca re se vedea n . i -in tea lor , la c iva zeci de metr i . Vezi c te -a i b urz u lu i t f r n ic i un ros t ! ncep u Pe tea . P ie rd em t im p , a s t a v d ! N-a i sp i r i t de ob ser va ie : ga ra c a re se a fl la s t i ng ose le in - a i r e m a r c a t - o . Adic vrei s lu'im t r i n u l ? D ac n -a l m ce cu tm , n u n e r m in e a l t c ev a .De buc ur ie , ch inezu l sco ase un ip t i fc indu - i v in t s r i pes tec a p , sp re mi ra rea c to rv a d ru mef i . A scu l t , T ao - t s u ! se i n d ig n P e tea . I i d au u n av e r t i sm en t . Ce vrei ? Recunosc c e t i un minuna t p lan i f ica to r a l exped i ie i noas t re ,dar tocmai din acest motiv te invi t s te por i ser ios . De ce i i culo t d in ad in su l s n e co mp ro mi t ! ? S v com prom it ? Pe c ine ? Pe mine i pe luan . l u a n I s t r i g j i g n i t s t p i n u l s u . T u m b a !i se r iosu l luan , u i t nd comple t de p res t ig iu l exped i ie i , descr i sei e l un cerc n aer . Acum Pe tea nu se m ai pu tu ab in e i r js : O s o rgan izez spec taco le cu vo i . Da r cum crezi tu c ne vom ci t i ga o rez ul du p ce se vort e rm in a b an i i I r s p u n s e cu o b i n u i t a - i n e l ep c iu n e m icu l ch in ez .Cum i z r i , v nz toru l de la depoz i tu l de benz in le fcu semncu mina de parc ar f i fost vechi cunoscu i . V-a i t rez i t cam t rz iu , vo in i c i lo r ! le s t r ig e l p r ie ten os . C e z i ce? C ne-am t rez i t cam t rz iu . A a s n t o am en i i p r in p r i l e a s t e a ?

  1 8

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  21/36

  t iu i eu ? N-a m m ai fost pe aci . Cre d c ne con fun d . Cu u i i s fe r t de or dac venca i mai cur ind , l-ai mai fi gs i t . . . l e spuse cu prere de ru v inz loru l , n t imp ce umplea cu benz i n r e z e r v o r u l u n u i a u t o t u r i s m . Pe c ine l -am f i g s i t ? se in te res Ta o- t s u . Pe tovar . u l care v c ut a . M-a n t re ba t dac ri-am v zu tdoi copi i : un ch inez i un rus nso i i de un dulu .Tao - t su i t r a du se lu i Pe t ea no u ta t e a . Or m ai f n Ch ina i a l i bie i nso i li de un ci ine ! opinaP e t e a . ' N-a i ven i t vo i cu t re nu l de la a nh ai ? Ba da . i a i cobor i t l a s t a i a d insp re C in z i an . U a. Da d e un de t ii ?

  M i -a s p u s t o v a r u l c a r e v c u t a .Cum a i ia as tea , Pe tea i t rase de ha in pe Tao- t su i - i opt i . S-o t e r g e m c it m a i i u t e I S n t e m u r m r i i ! i o n t i n se r ma i depa r t e . Tao- t su ma i apuc s n t r ebe pc v n -z t o r . N-a i vzu t cu m va cam ioan e le une i exped i i i de l a anha i ? U n d e m e r g e a u ? Pr in Na nk in sp re T ibe t . N-am vzu t dec i t n i t e camioane ca re au lua t -o sp re Hanc iu .

  U e s c o p e n r e a f a p t u l u i c e r a u u r m r i i i t u l b u r g r o z a v p e ex p lo ra to r i i no t r i . Exped i i a e r a n p r ime jd i e . In ad ncu l su f l e t e lo r i n se i s e bucurau de aceas t p r ime jd i e ca re ddea un f a rmec n p lusaven tu r i i l o r , doved indu- l e c e r a vo rba de o n t r e p r i n d e r e s e r i o a s . Ce ne f acem ? l i n t e rpe l Tao - t su pe co m an da n t " , c nd seaeza r l a s f a t sub umbra unu i p run . Tre buie s ne facem ne v zu i ! i n or ice caz , s nu m erge m cu t renu l ! I i da i se am a ce noro c am avu t c am cobor i t . .. S i-o m ul um im lui l ua n ! i m ic, nu ? i ie , n cel de-al doi lea r nd. i z i , t reb uie s dev enim inviz ib i l i ? D a . Da r cum se poa t e un a ca a s t a ? Nu se poa t e . Atunci ? Vre i s ne de sp r im ? Nu. Chiar dac am face-o , to t vo i f i recunoscut . S c h i m b - i i d e n t i t a t e a ! As ta m -am gn di t i eu . Voi deve ni ch in ez . A a a ! exc l am Tao- t su , i d rep t s em n de en tuz i a s m fcu l ar e p e z e a l o tumb. Aci nu ne vede n imeni , aa c m pot bucura invoie. . . Am o i dee s t r a n i c ! Mai n t i s -o au z im . Te ve i deghiza n . . . I n ce ?

  1 9

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  22/36

  E i g h i c i ? N u m a i s n u - m i p r o p u i o r e n c a r n a r e . Cine po a te t i ! t e ve i dec l i iza n c h in ezo a ic .n d a t l e v en i n min te t o a t p o v es t ea n t l n i r i i l o r i i zb u cn i r n hohote de r s . In ce le d in u rm, luan i readuse la o rd ine . Tao- tsuse puse apo i pe t reab , scoase d in t re lucrur i le lu i roch ia lu i G iu- l in ,o p e ru c i c t ev a f l e acu r i l eg a t e d e mb rcmin tea u n e i f e t e . P l ind e co mp e ten , n cep u s - l d i ch i sea sc p e co man d an t " i , d u p ce - ipot r iv i pe cap i pe ruca pe ca re , pen t ru o r ice even tua l i ta te , i -o p r insecu o b sm lu d e b rb i e , l msu r d in c r e t e t p n n t lp i i d e c l a r s a t i s f cu t : D ac n -a i n im ic mp o t r iv , n e p u tem c s to r i ! C u m o s m ch em e ? s e i n fo rm p rac t i c P e t ea . S sp un em tot G iu-l in , ca s f im ch i t I M ai bine n s s nute chem e n n ic i un fe l, pe n t r u c tu , d ra g a -m e a , e t i m u t ! Da, nu s t r ic s fiu i m u t I se s t r m b Pe tea . Apoi o f t .Ei, dac a r t i Tan ia ce sacr i f ic i i fac eu pen t ru t i in . n t r - ad ev r , s in t n ece sa re u n e le s ac r if i c ii , n t r i T ao - t su , p r i -v i i id u - i co m an d a n t u l " . U i te , d e p i ld , v a t r eb u i s - i s ac r i f i c mex t r emi t i l e sp r i i i c en e lo r . l f r s a tep te cons mmn tu l lu i Pe tea , p r inse a - i c ius juMs p r n c e n e l e . M d o a re ! g en iu c o m an d a n t u l " p e ca re l p o d id i r l a c r im i l e . D o a re , a a - i 1 D ar s vezi ce ch ine zo aic pe c in ste a i s fii tO d a t mach ia ju l f cu t , a r t i s tu l n o s t ru s co ase u n c rb u n e i n -g ro cu i s cu s in i sp r n ce n e le c a re au r m as t e f e re d in mce l ; ap o i ,cu o r ea l i s t t r s t u r d e p en e l , p r e lu n g i p i ez i coz i le o ch ilo r l u iP e tea . O f ru mu se e c a t i n e n u s e ma i g se t e d ec t n p ro v in c i a A n -h o i ! m r tu r i s i p l ii i d e ad m i ra i e T ao - t su . P r iv i r i l e t a l e m -au d a t g a t a !t i i cum ar e s te che m e ? Nu Giu -l in , c i Ciu-zai, a d i c Strlucire de mrgritare". >

  Capitolul V

  E . C . I . T . 1 9 5 4 a r e d e n d e p l i n i t c f e v a s a r c i n i d i f i c i l e .U n r o m n s e d o v e d e t e a f i I n a m i c u l p u b l i c nr . 1 " . C t e v ac o n s t r u c i i g r a n d i o a s e i t r e i m i c i c l t o r i c i u d a i . V a n E rp o v e s t e t e c u m i - au f u r n i z a t a m e r i c a n i i o c a m i o n e t . U n o ms e i n t e r e s e a z d e e x p e d i i e , d a r d i n p r i c i n a u n e i m u z i c u i ei n t r n c o n f l i c t c u l u a n . T a o - t s u a r e m o t i v e d e b u c u r i e ,i a r P e t e a d e n g r i j o r a r e .S - i p r s im acu m p u in p e mic i i n o t r i p r i e t en i p en t ru a v ed ea

  cu m fu se se o rg an iza t ex p ed i i a l a c a re p a r t i c ip a T an ia . E . C . I . T . -1954" n s e a m n E x p e d i i a c o m p l e x i n t e r n a i o n a l n T i b e t " . C o m p lex i t a t ea i c a rac t e ru l i n t e rn a io n a l a l a ce s t e i a c iu n i c r ea r , n c iu d au n e i co n t i i n c io a se o rg an iz r i d e c t ev a lu n i , o d i f i cu l t a t e d u p a l t a .S a rc in a p r in c ip a l imed ia t a ex p ed i i e i e r a s p ro sp ec teze amnun i t d in punc t de vedere geo log ic i geof iz ic o anumit zon dela g ran i a T ibe tu lu i cu Ind ia , zon n ca re exp lor r i le fcu te cu unan n u rm in d icau p o s ib i l e z cmin te r ad io ac t iv e . D ac ace s t a ar fi2 0 ,

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  23/36

  i

  fos t s ingurul obiec t iv a l expedi ie i , t reaba ar f i fos t complica t doart i in pr ic ina cundi i i lor gre 'e de cerce tare la a l t i tudin i de pes te 4 .000t le me t r i . Organ iza to r i i exped i i e i n s soco t i se r c p rospec t r i l e isondaje le care urmau s t ie e fec tuate de geof iz ic ieni t rebuiau s fo loseasc i unor ce rce t r i pa leon to log ice i a rheo log ice , luc ru ob inu i tcu a semenea p r i l e ju r i , n l ruc t aduce o mare economic de munc ide t imp . De a l t fe l , pen t ru aceas t me tod complex de inves t iga iea s o lu lu i t i b e t a n , p l e d a u t r e i a r g u m e n te h o t r i t o a r e . P r im u l a r g u m e n te de o rd in g en era l , in nd de s tad iu l a c tu a l a l t i in e i p rospec t iv e ;c o n s id e r a r e a s im u l t a n a u n u i f e n o m e n d in m a i m u l t e u n g h iu r i d evedere nu numai c mbog e te rezu l ta te le , c i con t r ibu ie l a o ma ip ro f und n e l ege re a lu i . Al do i lea a rgu m en t e s te l ega t de spec if i cu l ce rce t r i lo r ca re t rebu iau fcu te . n t r -adevr , n c iuda fap tu lu i cd e m u i t v r e m e s a v a n i i i - a u d a t s e a m a d e e x c e p i o n a lu l i n t e r e sp rezen ta t de zcmin te le Tibe tu lu i , aceas t reg iune a fos t a t i t de pu in ce rce ta t , nc t pu tea f igu ra pe o r ice ha r t g rav ime t r ic sau te lu r ic sub forma unei mari pe te a lbe . Acela i lucru es te va labi l i inceea ce p r ive te s tud iu l pa leon to log ic , a rheo log ic l e tnogra f ic a l aces tu i vas t inu t : cu toa te c num ero i o am en i de t i in aco rdau p la tou lu i p re t ibe lan p r iv i leg iu l de a f i gzdu i t p r ime le p r ima te , ad icpe s t rmo i i an t ropo iz i lo r , p rea pu ine sp tu r i au fos t f cu te aco lo .T ib e tu l e r a , a a d a r , u n a d e v r a t t r m a l m i s t e r e lo r " I A c iu n i l e t i in i f i ce n t rep r inse , dac vo iau sa smulg c i t ma i cu r ind v lu l aces tor ta in e , t re bu iau s f ie r iguroase , m ul t i l a t er a l e i co nju ga te . Ci tp r i v e t e a l t r e i l e a a r g u m e n t , e l i n t e a v i i t o r u l . S e p r e v e d e a c o n s t r u i rea unui g i |>imt complex , la o a l t i tudine de pes te 7 .500 de metr i .O r , t . C . l . T . - ! 95 4 " p r im i s e i m i s iu n e a d e a c o n s t r u i i n t r - u n t im precord n vec in ta tea Io tu lu i a le s pen t ru ce ta tea a to .mic o s ta iunee x p e r i m e n t a l .Aceast s ta iune avea s f ie unic n lume (f i ind ins ta la t la ot n i ; i m e ca re n t recea cu mul t pe ace lea a le ce lo r la l t e l abora toa rede aces t f e l ) , i a r n fp tu i rea e i neces i ta o a t i t de mnre des fu ra rede fo r e cons t ruc t ive , de mi j loace de t ranspor t i de ma te r ia le , nc t ,p e l i i T g aces tea , sa rc in i le p rospec t ive a le exped i i e i , cu toa te c e raud i f ic i l e , p reau le sne rea l izab i le .E de la s ine n e le s c pen t ru sv i r i rea aces to r ob iec t ive e ranecesa r o can t i t a te cons ide rab i l de ma te r ia le t i in i f i ce i de cons t ruc ie , a c ro r g reu ta te e ra de o rd ina l a pes te dou su te de tone .P rob lema se compl ica i p r in fap tu l c aces te ma te r ia le veneau d indifer i te p? . r i a le Chinei , ia r unele ch iar de pes te grani , d in Uniunea Sov ie t ic i d in r i l e de democra ie popu la r . Convo iu l exped i i e i t r ebu ia a s t fe l s po rneasc d in anha i , i a r pe d rum, la Nank in; : i Hancou , s p r imeasc re s tu l ech ipamen tu lu i i apa ra ta ju lu i . P le c a r e a d in a n h a i e r a n s d e t e r m in a t d e s o s i r e a u n u i t r a n s p o r tde ma te r ia le t r imise d in Pek in . Aa c F in S iao -an se vzu nevo i ts mai a tepte dou z i le , mai a les c i se te legraf iase c la anhaiva a j imge n aces t r s t imp , pe un vas po lonez , geogra fu l i c inema-tog ra f i s tu l ceh Sprna , ca re se va a l tu ra exped i i e i .

  In ziua de 10 iunie 1954, E.C . l .T." lu , n s f i r i t , s ta r tu l de laanha i . Ing ine ru l F in S iao -an , an t ropo logu l Li Cian -su , n so i i degeofiziciana Tania Tumanova, de speologul Alexandru /VVerior i def iz ic ianu l Sp rna , ca re p a r t i c ip a in c a l i t a te de c inem atogra f i s t , s -auins ta la t n t r -un GAZ cu as iu l r id ica t ( sp re a pu tea c i rcu la pe te renur i le ce le ma i acc iden ta te ) , tn u rma lo r , veneau t re i mar i ca -2 1

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  24/36

  n iiop .n e. D o u t r a n s p o r t a u m a te r i a lu l n e c e s a r s p tu r i l o r : v a g o a n edecov i l , i n t , lope iy cazm ale , roabe i o m are ca n t i t a t e de cou r ip e n t r u t r a n s p o r tu ly ^ m n tu lu i . A l t r e i l e a c a m io n d u c e a l z i le b in ea m b a la t e n c a r c a s e a f l a u i n s t r u m e n te t i i n i f i c e d e m a r e p r e c i z i e(ven i te de la Pek in ) , p r in t re ca re un cab ine t fo tog ra f ic necesa r s ta i e i exper imen ta le , apa ra te le de f i lma t a le lu i Sp rna i c t eva lz i cum b r c m in t e ( h a in e i a l b i t u r i c ld u r o a s e , u o a r e , e s u t e d in f i b r es p e c i a l e ) .P e d r u m , r e p r e z e n t a n i i c e lo r d o u d e m o c r a i i p o p u l a r e e u r o p e n encepur s se c ic leasc . Discu ia po rn i se de la obse rva ia amuza n t , da r l ip s i t de o r ice r u t a t e , pe ca re o fcuse cehu l cu p r iv i rela rech iz i ta re s t r n s" a lu i Mer i o r . Mai n t i i , p ro te s t accs fa j ign i t , ce t e rm en e s ta rec h iz i ta " ?C e, no i s n tem d r am at u r g i ca du m ne a ta ? i apo i ce -a re a face da -c - i r e s t r n s ? Dac e ram Uins te in , to a t rech iz i ta mea s -a r fi r e zumat l a ence fa l , n v reme ce dumnea ta a i nevo ie de un camiona p r o a p e i n t r e g . . .To i z mbi r ; n e e scse r c tova ru l lo r e ra un o ra ap r i j j De ce r i s ipe t i a t t a ene rg ie ? il do jen i cu bu n vo in Sp rn a .Ca s m a t ingi pe mine , nu- i nevoie s- i insul i i pe colegi i notr i ,ca re , dup c te t iu , vo r avea ma i mul te camioane de f i e c a r e . . O r i c u m , no i n e d e c l a r m m u l u m i i c h i a r n u m a i c u p r e i o a s anc rc tu r a c ran iu lu i dumifa le , dec la r cu o amab i l i ron ie LiC i a n - s u . E b ine to tu i c ne -a i ave r t i z a t , dec la r Ta n ia . De acu rnncolo , i vom ofer i locul ce l mai bun, ce l mai potr iv i t unui con inutat i t de. . . frag il .

  V m u l u m e s c ! s u r i s e M e r i o r , c a r e n r u p tu l , c a p u lu i n - a r fida t n v i ieag tu lbu ra rea p rovoca t de rep l ica Tan ie i . n o r ice caz ,s e n to a r s e e l s p r e S p r n a , c a r e a t e p t a c a lm i z b i t u r a , d u m n e a t a ea tr ibu ie ve i avea ? Vei f i , nu- i aa , c ronicaru l expedi ie i . Fr dumne ata nu vom p ut ea face un pa s ? C am aa ! r se Sprn a . i nu u i ta c s n t un c ro n ica r nu nu m aide imagini . Pot f i i sonor . Aa c or ic nd i s tau la d ispozi ie s- ip e r p e tu e z p r o d u c i i l e e n c e f a lu lu i d u m i t a l e . Nu p rea c red c te vo r pas i ona p rea m ul t c e rce t r i l e me ledesp re pe te r i . . . Mcar l in punct de vedere gcof iz ic m vor in teresa , l n epind i rec t cehu l . Nu m m ir ! M ul i n ic i n-au auz i t de sp eolog ie . . . De au zi t , am au zi t de acea s t t i i n , da r , dup c te mi sep a r e , nu d in pr ic ina e i depunem noi acum at i tea efor tur i .O fens a" e ra de a s t da t v d i t . In cu ta r e d e ' a l i a i , M er i o rse n toarse spre I . i Cian-su . I I a u z i ? ! S p u n e i d u m n e a t a : p o a t e f l s o c o t i t s a r c i n a n o a s t r in fer ioa r ace le ia a geof iz ic ieni lor ? Nu. MisiunMe noa s t re se n t re ges c . Colegul nostru vrea s te l in i teasc , nu se ls n ic i Sprna , darn - a r e d r e p t a t e . J u d e c p u i n n e p r t i n i t o r ; c e m i n t e r e s e a z d a c a f lu c Omulu i d in Neander tha l i p lceau cpun i le? Al tceva e s tens dac descopr un f i lon de uraniu . . . Du m nea ta poa te mes tec i neu t ro n i ? ! Pe n t ru mine e n s ma iimnortant descoper i rea unei fos i le v i i" dec i t a unei noi par t icu le capab i le s a runce p lane ta n ae r .22

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  25/36

  E o a f i r ma i e r ea c i o na r . N - o subs c r i u 1 se dez i se l aconicL i C i an - s u , nemai i n nd s eam de s o l i da r i t a t ea p r o f es i ona l s t ab i l i i i taci t ntre el i Merior. De fapt , am vrut s spun c o fos i l v ie" e mai panic de-c i t un mezon, ced t e ren speologul . i Mer i or a r f i r eac ionat , depr t indu- i def in i t iv s ingurul a l i a t ,dac n - a r f i i n t e r ven i t p r ompt Tumanova . Pr ere a me a e c nic i un om de t i in ad ev ra t n u poate fiun reac ion ar . i , du p c i t e t iu , to va r ul M er i or e un t a l en ta t ides t o i n i c s peo l og .Bu p ce an es te z ie as t fe l r n i l e desc hi se de im pu ls iv i t a t e a lu iAlexandru , Tania i f cu aces tu ia o in jec i e cu ant ib io t i cu l umorulu i . Cri t ici i no t r i se pl n g c unii scr i i tor i au sco rni t teza l ipse i de onf i i c t " . Trebuie s l e dm cr i t i c i lor drepta te ch iar numai dacpr i v i m n j u r u l nos t r u . Se poa t e s us i ne c s n t em abandona i de conf li ct ? Nu e oare tov ar u l Aleri or un ade v ra t inam ic pub l i c nr . 1"?Li Cian-su i Sprna r scr , bucuro i c conf l i c tu l lua o turnurp a n i c . Pe sem ne c m er i t c r i t ica vo as t r , pr ie t en i I r ecu no scu mai po t o l i t Mer i o r . Temper amen t u l m i j oac n t o t deauna f e s t a . Dar s i ne isoco tea la c , de acu m na in te , or ice spec taco l se p l t e t e ! Un su r sv cos t un fen , un z mbet un i ao , i a r hohotu l de r s un yuan. D ar dac m in de nas ca s nu r d ? se inform Sp rna . nseamn c in t r i f r b i l e t . V as zic v re i s- i v inz i p ie l ea c t ma i scu m p, l ma i i ca ncehul . Te fac i tu de r i s , dar mcar s c iupe t i ceva pr lu e i

  To i i zbucni r n r s . Ei bine, spe cta co lul s t a l ced ez n folosul ce lor sra ci cud u h u l ! d e c l a r m r i n i m o s A l e x a n d r u . Hao I r - \ avo , M er ior ! i sp us e fcindu- i cu ochiul Li C ian -su .S n t em a ad a r i n c t ig !Sin gu rul care nu luase pa r t e la ac ea s t d i scu i e fusese Fin S iao- an , ca r e conducea - ma i na . Tan i a , ca r e s t t ea l i ng e l , vzu cum i s ec r es t a s e n t r e s p r ncene o cu t i n e l e s e c e p r eocupa t de ceva . Cr ez i c vom i n t mp i na g r e u t i ? Da . M t em c vom n t r z i a . De ce ? Din pr i c in a ma ter i a lu lu i pe ca re t r ebuie s-1 cu leg em de pedr um. De l a Nank i n vom mai l ua c t eva cami oane cu i n s t r umen t e ,apara te i ma in i e l ec t r i ce . I a r de l a Hancou t r ebuie s a t ep tm sv i n d i n ma i mul t e r eg i un i t r ans por t u r i cu ma t e r i a l e de cons t r uc i e . i ce te face s crez i c vo m n t rz ia ? Di rec toru l unei uz in i de l ing Lanciou care ne furn izeaz p lc i(!e a lum iniu i a l t e ma ter i a l e nece sare s t a i e i exp er im en ta le m-a p reven i t c va n t i mp i na g r eu t i cu t r ans por t u l . E d r ep t c am comuni cat la Pekin aces t lucru i am pr imi t as igurr i c vor face tot pos ibi lul s f im servi i la t imp. Atunci n-a i de ce s t e ne l in i t e t i . Totu i s n t ng r i jo ra t . P en t ru no i , f iecare z i e n se m na t . Co ns t ru i rea s t a iuni i , ch iar dac nu ne r ev ine nou , cc i o vor f ace ingi ner i i i t ehnic ien i i pe care- i vom lua de l a Nankin , r eprez in t o sar*c i n p r i nc i pa l .

  23

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  26/36

  -BSca nu ne pri ve te pe noi, l in tr eb M eri o r, de ce ni s-am a i d a t a c ea s t s a rc in ? Fiindc to tui ne pr ivete . Noi vom fi pr imii e i cercet tor i i ,c eea ce e d e a sem en e a im p o r t a n t , s t a i u n ea e x p e r im en t a l v a fi p en t rum u l t e s p t m n i l o c u i n a n o a s t r .

  T r e c u s e r d e C i n i a n . St r an ic f luv iu ave i ! ros t i en tu z i as m at Aler ior p r iv ind pr ing eamu l d in d reap ta n e s r i t a n t in d e re a l an z u lu i , d e cu lo a rea ap e ib o g a te n a lu v iu n i . A b ia i s e v ed e ma lu l c e l l a l t ! Uneor i , sea ra , c nd za rea e mai n tuneca t , a i c rede c l ingt in e t l z u ie t e T u n -h a i (M area d e E s t a C h in e i ) . C e su p ra fa a r e b az in u l l ui ? n t r e b S p rn a . 1.700.000 d e k i lo me t r i p t r a i . t i i ce n s ea m n a s t a ? O su p ra fa c i t a F ran e i , A n g l i e i ,Romniei , Bulgarie i i Spaniei luate la un Ioc. lan z iu l d e in e r eco rd u l mo n d ia l d e n t in d e re n l a t i t u d in e : p em ai b ine 30 . Nu m ai Ni lu l se m ai n t in de pe a t tea g r ad e , da r inl o n g i t u d i n e . U i t a i- v a c o l o ! a r t F in S i a o - a n c u m n a d e p a r t e s p r edreap ta , ad ic spre nord . Pr in locur i le ace lea , d inco lo de lan z , n c e p e a m a r e l e c a n a l . O c o n s t r u c i e g r a n d i o a s ! Cnd a fost co ns tru i t ? n tre b AAerior. In seco lu l a l X l l - l ea , i r sp un se L i C ia n-su . A fos t t ia t d in

  o rd in u l u n u i mp ra t c a re a v ru t s u n easc H u an h o u ! d e l an z .Avea o lungime de 1 .600 km. Adic e ce l m ai lung c ana l d in lum e ! fcu ad m ira t iv Sp rn a .V o u , ch in ez i lo r , d e mu l t v p l ac a semen ea r eco rd u r i mo n d ia l e . D a ! su r i s e L i C ian - su . i v i ad u c tu l d e p e s t e H u an h o , dinap ro p ie rea T a in an u lu i , e c e l ma i ma re d in lu me . Ca s nu m ai v orb im des pre M are le Z id 1 co mp le t r z n dT a n i a . Cu Mare le Z id se sch im b luc rur i le , spu se L i . E o che s t iu nema i s e r io a s . C u m v in e a s t a , ma i s e r io a s " ? l n t r e b co n t r a r i a t Mer i or . U i t e cu m v in e : M are l e Zid d ep e t e n a tu ra u n o r co n s t ru c i i ,f ie ch ia r g rand ioase , da r la n ive l omenesc . Aces t z id , lung de v reo5.000 k m, co n s t i t u i e mp reu n cu p e rd e l e l e fo re s t i e r e d e p ro t ec i e s d i te n Uniunea Sovie t ic i cu ce le c teva exp loz i i a tomice de p nacu m s in g u re l e man i f e s t r i t e r e s t r e c e a r p u tea fi v z u t e d e a s t r o n o mi i d in Mar t e . S-ar p rea c pen t ru no i , m ur i to r i i de r n d , s n t mai s n toas e p r im ele d ou r ea l iz r i a le tehn ic ii ! Cre d i eu ! Ia u i ta i -v acu m aco lo ! le fcu s em n cu capu l F n de a s tda t n a i n t ea lo r . To i se a te p t a r s va d d in nou vreo ne m aipomeni t c rea ie a gen iu lu i ch inez . De as t da t ns e ra vorba decu to tu l a l t c ev a : u n b i e a i o f e t i m e rg eau s f d in d u - se p edrum, ges t icu l nd i t rg ndu-se de ha ine , n v reme ce un c ine mare ,cur ios i foar te a fe ra t le ddea mereu t rcoa le , mic ndu- i e locven tco ad a . P a sag e r i i ma in i i i zb u cn i r n r s .24

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  27/36

  T a re d r g u i s i n t p r i c h in d e i i t i a ! sp u se e in o j i o n a t T a i il a ,c a r e , pr Iv ind-o pe fe t i a cu iu merge , i amin t i deoda t f r s v read e c u in n e lu l d e l a a n h a i . Ce -ar fi s- i f i l m ez ! se gi nd i S pr na i pocni d in de ge te . ipe c ind t re cea u pe l in g e i ce i doi copi i , du se ap ar at u l la ochi Miciid ru m e i a g i t a r p r i e t e n e t e m in i l e , i a r f e t i a p a r c n n e b u n i se d cbucur ie . S t r iga , fcea semne i p r inse s fug dup ma in . Bach ia r , n t r -un av n t su f le tesc , i smulse to t p ru l d in cap i , scu tu-r ind u- i p le te le ca pe o ba t i s t , ipa c i t o ineau pu te r i l e : T a n i a , T a n i a !Dar ce i d in ma in nu auz i r i n ic i nu vzur aceas t exager a t m a n i f e s t a r e d e s i m p a t i e .

  D u p c u m e r a d e a t e p t a t , a u t o d e m a s c a r e a " l u i P e t e a s t i r n i onou d i scu ie apr ins cu Tao- t su i luan . G lceava fu , cu toa te aces t e a , d e s c u r t d u ra t , d e o a re c e , c i n d s e g n d e a u m a i p u i n , n o ro c u lle su r i se sub fo rma une i camione te amer icane ca re n 1948 reprezent a se u l t im u l c u v n t a l t e h n i c i i . A c u m n s a c e a s t m a in p e s t ec a r e , sau ma i b ine sp us , ca re t recu se p r in a t i t e a lup te zce a nn e s im i r e l a m i jl o c u l d ru m u lu i , a s e m e n e a u n u i v e t e r a n l o v it d e u n a t a cd e i n i m . L i n g b o t u l " m r o a g e i , a d i c U n g m o t o r u l m a i n i i , s t -

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  28/36

  t ea s tp nuKei nec j i t c tocmai c inc i se mai l in i t i se r v rcnmri le i -a gs i t Rosh ian ta Iu i s - i dea suf le tu l . Nu ne ie i i pe noi cu m a in a, nen e ! nce rc m ar ea cu de g e tu l T ao - t su c n d s e ap ro p ia r d e camio n e t . Asta - i ca i c nd i -a i u ra v an su i I " ( , ,s t r ia sc " ) , le r s punse ofe ru l , a r t indu- i d in i i g lbe j i i de tu lu i i . S vedem dac opo t nv ia . D ar dac o nv i i , nu ne la i ! se as ig ur b ia tu l . N-am ( sa t -o pe ea ( i o fe ru l a r t m a i n a) , n -o s v lasn ic i pe vo i . Dar ca p ia t rebu ie s m a ju ta i .ofe ru l e ia unu l d in t re mi l ioane le de lup t to r i a i a rmate i dee l ibera re . Pru l i i e ra spuz i t de f i re a lbe , p ie lea tbc i t de v in lu r i ,d e p lo i , d e a r i i g e ru r i , b u za r s f r n t p i ez i amin tea amrc iu nea une i v ie i a spre , da r p r iv i r i le och i lo r , mrg in i i l a co l lu r i de omie de r idur i , r i s ipeau lumina vese l i bun a omulu i ca re a nv insa m r c i u n e a .C o p i i i l a ju t a r cu m p u tu r s au ma i d e g rab l n cu rca r , d a rp esem n e c t i an -d a o " * i ma i h r ze a h o d o ro ag e i o v i a l u n g ,cc i c i l i n d r i i mo to ru lu i p r in se r g l a s . E un t ro feu de la d rgu i i de amer ican i , l e spuse cop i i lo r o ferul , pe care-1 ch em a V an Er.S e n g h esu i se r t o i t r e i l a v o lan , d u p ce p e iu an l a eza se rpes te n i te lz i . i du m ne a t a de unde-1 ai ? Chia r de la a m er ic an i ? se in te r e s T ao - t su . Nu, mi l-au fu rn iza t p r in c ineva , spu se z m bind v ic lean VanEr . i , n t im p ce, du du ind d in toa te nche ie tu r i le e i , m a in a goneasp re N an k in , o fe ru l i d ep n amin t i r i l e . In 1 9 2 9 , so v ie t e le n o as t r e s t t e au t a r e p ro s t . N -av eau a rm e i n ic i mbrcmin te . Mol imele i i a rna ne zec iu iau . Luni de-a r ndu lnu mncam dec i t f in de ovz sau dov leac . La f iecare t re i os ta iro i i , do ar unu l avea o pu c , ia r pen t ru f iecare pu c nu e rau dec i td o u ca r tu e . D u p d o u zec i d e an i , c e l e c i t ev a mic i d e t a amen te r e v o lu io n a re ca re p o rn i se r r sco a la d e l a N an c ian am d ev en i t p a t rumi l io an e d e so ld a i i am e l ib e ra t j u m ta t e d in p o p o r . In an u l a ce l a ,t o cma i am t e rmin a t co a la d e mecan ic . mi sp u n eam eu p r iv in dcu j ind la to va r i i ca re a v ta u ce m na : D e ce nu pr im esc i eun dar o ma in u , c t iu ce -a face cu ea !" i, n t r -o n c ie ra re , cecrede i ? O z res c ! Zb urd a pe d rum cu a l te c i tev a su ra te de-a le e i .iW rep ed la c ia nk ai is t ul ca re o co nd uce a, i v r p is tolu l su b nas i - izb i e r n u r ec h e : N a rc iu ? n co t r o ? A m au z i t c m cu ta i s -mipred a i m a in a" . Eu ? !", mi r sp un se e l u lu i t , apo i pes em ne cn min tea lu i se fcu lumin , c ncepu s r d ca un nebun . Da .d a , f a i cu n ( ex ce len ) , i p r ed au ma in a cu min e cu to t " . P a rc mu l t l cos ta ! i-o d du se i lu i v reun Bi ll ca s ca re a r m e mp otr iva hu n-c i ao -u lu i ( t o r en tu l ro u ) . P n l a u rm , n s , t o t n m in i l e n o as t r eau in t ra t i lunur i , i n i i t ra l ie re , i pu . t i , i av i r tane , i au tocamioane , i locomot ive , i t ancur i , i vase de rzbo i . . . Aa c , dac facem soco te a la , dom ni i fu rn izor i am er ica n i au p ie rdu t v reo 6 m i l ia r de dedola r i i 600 mi l ioane de mu te r i i , i a r gomindan i t i i i -au p ie rdu tp mn tu l d e su b p i c io a re i o b razu l . A s ta s e n t mp l c n d t e ames teci n t re bu ri l e a l t or a ! N-a r fi fost m ai bin e pen tru to i d ac amfi fos t l sa i s ne vedem de-a le noas t re

  T i a n - t l a o n s e a m n l a d a o i t i c ;i li ; c e r e a s c " , e x p r e s i e t n t e lc a s . ^ d e m a i e -r l a l i t i c a l e g e a n a t u r i i " , i a r d e i d e a l i t i c a v o i n c e r e a s c , d e s t i n " ( N . A . ) .

  2 3

 • 8/14/2019 012 Adrian Rogoz i Cristian Ghenea - Uraniu (5)

  29/36

  D es ig u r ! ap ro b d in su f le t Tao- t su , i Pe t c a se g rb i s b l -g u i e n i t e s u n e t e a s e m n t o a r e .Van Er nu numai c- i sa lvase pe z iua aceea , c i , dup cum i la r ta vorba , e ra un om bun, drept i cu un umor s implu , ceea co l fcu copi i lor nda t s imi ja t ic . i e r a u m u l i c i a n k a i i t i i t i a ? n t r e b T a o - l s u . Erau . La ncepu t , poporu l c r ezuse c Gomindanu l va f ace iv a d r e g e d u p a cum f gdu ia . n douzec i de an i n s i - a da t t oa t ara tna pe fa , i pin^i la urm numai fr icoi i , prot i i i t l i iar i i mai in ea u cu C ian Ka i- i ! ... i acum ce fac c ian kai i t i i ? Uni i au te rs -o n Taivan . ia r a l i i au mai rmas pe ac i , cs m a i u r z e a s c v r e o n z d r v n i e . . . Da ? ! ex c la m m icul ch in ez . Nu Ie-a t rec ut pof ta ? Dac t i g ru l i s e l aud c se h rne t e numai cu i a rb , n -a ifi m ai pr os t decif el ca s-1 cre zi ? r se V an Er.

  Soa re l e s e l sa ma jes uos depa r t e , sp re apa de smara ld a unu lco t a l l an z u lu i , r i s i p ind pes t e va lu r i ban i de au r , c nd a junse r i nmpre ju r imi l e Nr , nk inn iu i . oseaua t r ecea dc -a h i i i yu l unor co l ine go l a e i i r . nca t e de puhoa ie . La un moment da t , vzu r o a l ee s t r ju i t pe de l tu r i de s t a tu i l e un or c r incen i r zb o in i c i . E ra d rum ul ca reducea l a mormin te l e p r imi lo r mpra i a ! d inas t i e i Min , ca re n t r e1368 i 1403 i a le se se r la Na nk in cap i ta la . D ar aces t o ra , a l cr u i n u m e n s e a m n C u r t e a i m p e r i a l d e l a m i a z z i ' , e r a v e s t i t n c ac um 1500 de an i , p r in 317, c nd fusese m al b ine de un s fer t de m il en iu cap i t a l a unu ia d in t r e mar i l e p r inc ipa t e n ca re e r a d iv i za t China pe a tunc i . Tot Nankinul a fos t n t re 1853 s i 1864 cent ru l rs cu l a i l o r t a ip in i .In cu r nd . vzu r o ra u l p ro f i l i ndu- se n za re . Am ai un s , copii ! le spu se Va n Er . Un de vre i s v las ? D a r d u m n e a t a u n d e m e r c i '

  L a H a n c o u . Ci t e p n acolo ? Vreo 1200 de li i c nd crez i c a ju ng i la Ha nco u ? M ine sea r , d ac p lec n zor i .. . R m i la no ap te ac i ? n.T. -Si im de ai s do rm i ? La un cu no scu t . Da r voi ? Pe no i nu ne -a r p r imi c uno scu tu l du m i t a l e ? Nu s in t em moft u ro i . Ne cu l cm o r i iu nd e . Num ai s ne od ih n im i no i o ' eac . D ac n-or ma i av ea i a l i mu sa fir i , cred c-o s v dea uncol unde s v ac iua i . Dar nu mi-a i spus unde vre i s v duc . . . P i . . . dac n -a i n imic mp o t r iv , la Ha ncou . A s t a v e i n t a ? Nu, fcu Tao- t su i se g ndi ce ora s spun . Ne ducem laC i u n i n $i