0 planificari 57 ok

160
PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU DOMENIILE EXPERIENŢIALE SUGESTII METODICE. 5-6/7 ANI Metodica activa ) Georgeta Toma Magdalena Anghel

Upload: dima-beznos

Post on 02-Jan-2016

50 views

Category:

Documents


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: 0 Planificari 57 Ok

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR DEÎNVĂŢARE DIN GRĂDINIŢĂ PENTRU

DOMENIILE EXPERIENŢIALE

SUGESTII METODICE. 5-6/7 ANI

Metodica activa

)

Georgeta TomaMagdalena Anghel

Page 2: 0 Planificari 57 Ok

EDIŢIE E-BOOK

Editor: Călin VlasieRedactor: Mihaela PogoniciMachetare: Mihai Constantin

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a RomânieiTOMA, GEORGETA

Planificarea activităţilor de învăţare din grădiniţă pentru domeniile experienţiale : sugestii metodice : 5-6/7 ani / Georgeta Toma, Magdalena Anghel. - Piteşti : Paralela 45, 2012

ISBN 978-973-47-1568-8I. Anghel, Magdalena373.2

Copyright © Editura Paralela 45, 2012

Prezenta lucrare foloseşte denumiri ce constituie mărci înregistrate, iar conţinutul esteprotejat de legislaţia privind dreptul de proprietate intelectuală.

M C

c

COMENZI – CARTEA PRIN PO T EDITURA PARALELA 45 Pite ti, jud. Arge , cod 110174, str. Fra ii Gole ti 130 Tel./fax: 0248 214 533; 0248 631 439; 0248 631 492 Tel.: 0753 040 444;

0721 247 918. E-mail: [email protected] sau accesa i www.edituraparalela45.ro

Page 3: 0 Planificari 57 Ok
Page 4: 0 Planificari 57 Ok

4

Cuvânt înainte„Înveţi învăţând pe alţii.”

Seneca

Dorim ca lucrarea de faţă să constituie un punct de plecaresau poate de sprijin pentru cadrele didactice. Lucrarea nu sevrea un model, dar poate fi o sursă de inspiraţie.Este modul în care noi am înţeles să valorificăm oportunităţilepe care ni le oferă actualul curriculum pentru învăţământulpreşcolar. Este fereastra deschisă spre lume, dar şi spre noi!„Încercaţi aşa! Încercaţi să depăşiţi barierele şi să ieşiţi dinvechile tipare!”Sperăm că această lucrare va reuşi să răspundă şi exigenţelordumneavoastră, completată, bineînţeles, de măiestria fiecăreipersoane ce va parcurge aceste pagini.

Autoarele

Page 5: 0 Planificari 57 Ok

5

PREZENTARE GENERALĂ A LUCRĂRII

MODELUL DIDACTICIST MODELUL CURRICULARn Centrat pe conţinuturi şi pe predarea de tip expunere, prelegere,informaţie etc. n conţinuturile sunt cele care impun şiîşi subordonează obiectivele,metodologia şi evaluarea didactică într-ologică a învăţământului informativn conţinuturi exclusiv academice,lipsite de finalitate practică şi socialăîntr-o proporţie semnificativăn grupa/clasa este statică; elevii/copiiilucrează şi răspund individualn educatoarea conduce întreagaactivitate şi o evalueazăn se adresează memoriei de tipreproductiv

n Centrat pe obiective şi pe predareade tip interactivn obiectivele sunt cele care impun, lorsubordonându-li-se conţinuturile,metodologia şi evaluarea într-o logică aînvăţământului formativn conţinuturi mixte, academice şi cufinalitate imediată în practica socialăn clasa/grupa este dinamică;elevii/copiii lucrează în echipe sauperechin educatoarea este facilitator,moderator şi persoana resursăn se adresează memoriei de tip creativn Activitatea este evaluată prinfeedback constructiv

Am pornit în realizarea acestei lucrări încercând să răspundem tendinţelor de schimbarepropuse de actualul curriculum pentru învăţământul preşcolar, şi anume: diversificareastrategiilor de predare-învăţare-evaluare, amenajarea mediului educaţional, rolul familieişi importanţa domeniilor de dezvoltare a copilului. Nu în ultimul rând, am avut în vedererespectarea metodologiei de aplicare a planului de învăţământ.Lucrarea este organizată în jurul celor 6 mari teme: „Cine sunt/suntem?”; „Când, cum şi dece se întâmplă?”; „Cum este, a fost şi va fi aici, pe Pământ?”; „Cum planificăm/organizăm oactivitate?”; „Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?”; „Ce şi cum vreau să fiu?”. Pornind dela aceste teme, am realizat pentru nivelul II un număr de șapte proiecte cu durate ce variazăîntre 3 şi 5 săptămâni.Veţi observa că am apelat şi la teme săptămânale, urmare a interesuluimanifestat de copii sau cerute de o anume perioadă a anului.Lucrarea este concepută atât pentru grădiniţele cu program normal, cât şi pentru cele cuprogram prelungit. Le recomandăm colegelor care îşi desfăşoară activitatea în grădiniţelecu program normal studierea şi coroborarea, în funcţie de interes şi posibilităţi, aactivităţilor de învăţare propuse pentru tura I cu cele propuse pentru tura a II-a, în scopulobţinerii unui optim educaţional.În cadrul proiectelor sau al temelor săptămânale, am desfăşurat activităţi integrate. Însprijinul acestei abordări în manieră integrată, vă propunem o paralelă între proiectareadidacticistă, tradiţională şi orientarea actuală.

Page 6: 0 Planificari 57 Ok

6

Argumentele aduse în favoarea organizării activităţilor în această manieră sunt su-ficient de convingătoare încât să nu insistăm prea mult asupra considerentelor teore-tice, însă vom adăuga câţiva termeni-cheie ce ar putea fi de folos:

Activitate integrată – demers didactic global, în care graniţele dintre categoriilede activităţi dispar, activitatea desfăşurându-se după un scenariu unitar, în scopul in-vestigării unei teme;

Centru tematic – locul unde sunt expuse materialele legate de tema unuiproiect/tema săptămânii, în aşa fel încât copiii să le poată privi, mânui, completa cualtele noi, produse sau procurate de ei;

Curriculum – concept-cheie în practica educaţională contemporană; provine dintermenul latinesc derivat din verbul currere (a alerga, a se întrece, a trece, a culege, aparcurge); în sensul cel mai larg, desemnează ansamblul proceselor educative şi al ex-perienţelor de învăţare prin care trece elevul pe durata parcursului şcolar; în sens res-trâns, este sinonim cu curriculumul formal sau chiar redus, din păcate, la programăanalitică;

Domenii experienţiale – adevărate „câmpuri cognitive integrate” (L. Vlăsceanu)care transced graniţele dintre discipline şi care, în contextul dat de actualul curriculum,se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniulpsihomotric, domeniul limbajului, domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv;

Interdisciplinaritate – interacţiune existentă între două sau mai multe discipline,putâmd merge de la simpla comunicare de idei până la integrarea reciprocă de con-cepte de bază în epistemologie, de metodologie, de date, de orientări în cercetare;

Metode active – „metode pedagogice prin care se urmăreşte ca elevul să devinăartizanul propriei cunoaşteri, adică să descopere el însuşi cunoaşterea, în loc să îi fieimpusă” (G. Mialaret);

Metode formative – metode care implică un învăţământ formativ, opus celui in-formativ; corespondent, în bună parte, al sintagmei metode active;

Metoda proiectelor – o strategie de învăţare şi evaluare a cărei caracteristică seconcentrează pe efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor le-gate de tema propusă;

Proiect – proces unic care constă într-un ansamblu de activităţi coordonate şi con-trolate, cu dată de început şi de finalizare, întreprins pentru realizarea unor obiective,conform unor cerinţe specifice. Implică respectarea timpului, a costurilor şi a altor tipuride resurse;

Proiect tematic – o extindere, o investigare a unui subiect către care copilul îşi în-dreaptă întreaga atenţie şi energie, respectând ritmul propriu, desfăşurată de un grupmic, de întreaga grupă sau chiar de către un singur copil;

Rutine – activităţile-reper după care se derulează întreaga activitate a zilei. Ele aco-peră nevoile de bază ale copilului şi contribuie la dezvoltarea globală a acestuia. Sedisting prin faptul că se repetă zilnic, la intervale aproximativ stabile, cu aproape ace-leaşi conţinuturi;

Tranziţii – activităţi de scurtă durată care fac trecerea de la momentele de rutină laalte tipuri/categorii de activităţi de învăţare, de la o activitate de învăţare la alta, în di-verse momente ale zilei.

Page 7: 0 Planificari 57 Ok

7

EVALUARE INIŢIALĂSĂPTĂMÂNA 1OBIECTIVE VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicaren Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor struc -

turilor verbale;n Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic,

lexical şi sintactic;n Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral;n Capacitatea de a înţelege şi de a transmite intenţii, gân -

duri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris – CITIRE

Domeniul Ştiinţen Operaţii intelectuale prematematice;n Capacitatea de a înţelege şi de a utiliza numerele şi

cifrele;n Capacitatea de a recunoaşte, de a denumi, de a construi

şi de a utiliza formele geometrice;n Capacitatea de cunoaştere şi de înţelegere a mediului

înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentruinvestigarea lui;

n Deprinderi de îngrijire şi de ocrotire a mediului încon -jurător.

Domeniul Om şi societaten Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare

motrică;n Deprinderi practic-gospodăreşti;n Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în

societate.

Domeniul Estetic şi creativn Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,

picturi, modelaje;nCorespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic

şi forme, obiecte din mediul înconjurător;n Capacitatea de exprimare prin muzică.

Domeniul Psihomotricn Deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare;n Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite.

Bibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice cu litere- imagini PPT

Artă- carioca, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen- carton colorat- foarfecă- material din natură- hârtie glasată, creponată

Joc de rol- Costume- Jocuri creative fetiţe, băieţi

ConstrucţiiCuburi lemn, puzzleTangram, joc de construcţieArco, mozaic

Ştiinţă- enciclopedie- calculator, TV, telefon, radio- CD, DVD- puzzle- Lotto cu flori, fructe, animale- tăbliţe magnetice cu cifreşi litere

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

Page 8: 0 Planificari 57 Ok

8

SĂPTĂMÂNA 1SuBTEmA: EvALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Bine aţi venit la grădiniţă!”; „Unde-mi este locul?”(deprinderi de autoservire).

ALAn Bibliotecă: „Spune ale cui sunt” (verificarea pronunţiei, a vocabularului, a

exprimării corecte);n Ştiinţă: „Grupează cum îţi spun!” (mare-mic, gros-subţire);n Construcţii: „Construieşte ce doreşti!” (cuburi lemn); Jocuri de socializare.ADEn DŞ: „Ghici la ce foloseşte?” – observare (obiecte şi instrumente de lucru din

grădiniţă);n DPM: „Jocuri de mişcare şi jocuri sportive” (orientare spaţio-temporală).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Eu sunt..., tu eşti...?”; „Unde-mi este locul?”(deprinderi de autoservire).

ALA„Să cunoaştem grădiniţa” (familiarizarea cu spaţiul grădiniţei); „Desenează ceîţi place şi cu ce îţi place!”.; Joc de rol: „De-a grădiniţa”; jocuri distractive desocializare.

ADEn DLC: „Completează ce lipseşte!” (verificarea pronunţiei, a vocabularului);n DEC: „Cântecul preferat” (repetare).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Spune-mi numele!”; „Unde-mi este locul?”(deprinderi de autoservire).

ALAn Bibliotecă – citire de imagini; n Nisip şi apă: „Forme şi urme”; n Construcţii: „Construieşte ce doreşti!” (lego); jocuri distractive în aer liber.ADEn DŞ: „Grupează după cum îţi spun” (exerciţii cu material individual – mare-mic,

gros-subţire);n DOS: „Regulile clasei/grupei”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Facem prezenţa!” (numirea colegilor absenţi);„Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire).

ALAn Ştiinţă – „Integrarea noţiunilor” (fişe de lucru); n Joc de rol: „De-a gospodarii”;n Jocuri iniţiate de copii.ADEn DLC: „Povesteşte mai departe” (imaginaţie creatoare);nDEC: „Colorează-mă/pictează-mă aşa cum sunt!” (folosirea cromaticii adecvate).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Câţi băieţi, câte fete..!”; „Unde-mi este locul?”(deprinderi de autoservire).

ALAn Bibliotecă – „Completează corect!” (fişe de lucru);n Artă:„Jucăria preferată” (colorare, decupare după contur);n Joc de rol: „Suntem harnici!”; „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi

practic-gospodăreşti).ADEn DŞ: „Grupează după cum îţi spun!” (multe-puţine, mari-mici – fişe de lucru);n DOS: „Jucăria preferată” – colaj ( lucrare colectivă).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIvITATE METODICĂ Planificarea activităţilor Comisiei Metodice.Studierea noutăţilor din domeniu.

Page 9: 0 Planificari 57 Ok

9

SĂPTĂMÂNA 1SuBTEmA: EvALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire); păstrăm liniştea în timpulsomnului.

ALA„Spune ale cui sunt şi grupează-le după cum îţi indic!” (verificarea pronunţiei,a vocabularului, a exprimării corecte; apreciere globală); „Construieşte ce doreşti!”(cuburi lemn); Jocuri de socializare.

ADE Continuarea activităţilor de dimineaţă: „Ghici la ce foloseşte?”; Jocuri demişcare (orientare spaţio-temporală).

ADP„Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire); păstrăm liniştea în timpulsomnului.

ALA „Să cunoaştem grădiniţa” (familiarizarea cu spaţiul grădiniţei); „Deseneazăce îţi place şi cu ce îţi place!” (finalizarea lucrărilor începute dimineaţa); jocuridistractive de socializare.

ADE„Completează ce lipseşte!” (fişe de lucru); audiţie – cântece pentru copii.

ADP„Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire); păstrăm liniştea în timpulsomnului.

ALA Citire de imagini din cărţi şi reviste; „Construieşte ce doreşti!” (lego); jocuridistractive în sala de grupă.

ADE „Grupează după cum îţi spun” (exerciţii cu material individual – mare-mic,gros-subţire); „Regulile clasei/grupei” (tabelul responsabilităţilor).

ADP„Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire); păstrăm liniştea în timpulsomnului.

ALA: „Integrarea noţiunilor” (exerciţii cu material individual); „De-a gospodarii”(îmi aranjez pătuţul şi lenjeria); jocuri iniţiate de copii.

ADE„Povesteşte mai departe!” (imaginaţie creatoare); „Colorează-mă/pictează-măaşa cum sunt!”(folosirea cromaticii adecvate – finalizarea lucrărilor).

ADP„Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire); păstrăm liniştea în timpulsomnului.

ALA„Completează corect albumul!”; „Jucăria preferată” (colorare, decupare dupăcontur); „Suntem harnici!”; „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi practic-gospodăreşti).

ADE„Grupează după cum îţi spun!” (material demonstrativ: multe-puţine, mari-mici);

„Jucăria preferată” – colaj (lucrare colectivă – finalizarea lucrărilor începute).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIvITATE METODICĂ Planificarea activităţilor Comisiei Metodice.Studierea noutăţilor din domeniu.

Page 10: 0 Planificari 57 Ok

10

EVALUARE INIŢIALĂSĂPTĂMÂNA 2OBIECTIVE VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicaren Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structu -

rilor verbale;n Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic,

lexical şi sintactic;n Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral;n Capacitatea de a înţelege şi de a transmite intenţii,

gânduri, semnificaţii mijlocite de limbajul scris – CITIRE.

Domeniul Ştiinţen Operaţii intelectuale prematematice;nCapacitatea de a înţelege şi de a utiliza numerele şi cifrele;n Capacitatea de a recunoaşte, de a denumi, de a construi

şi de a utiliza formele geometrice;n Capacitatea de cunoaştere şi de înţelegere a mediului

înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investi -garea lui;

nDeprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător.

Domeniul Om şi societaten Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare

motrică;n Deprinderi practic-gospodăreşti;n Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în

societate.

Domeniul Estetic şi creativn Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene,

picturi, modelaje;nCorespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic

şi forme, obiecte din mediul înconjurător;n Capacitatea de exprimare prin muzică.

Domeniul Psihomotricn Deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare;n Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite.

Bibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice cu litere- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen- carton colorat- foarfecă- material din natură- hârtie glasată, creponată

Joc de rol- Costume- Jocuri creative fetiţe

ConstrucţiiCuburi lemn, puzzleTangram, joc de construcţieArco, mozaic

Ştiinţă- enciclopedie- calculator, TV, telefon, radio- CD, DVD- puzzle- lotto cu flori, fructe,animale- tăbliţe magnetice cu cifre

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

Page 11: 0 Planificari 57 Ok

11

SĂPTĂMÂNA 2SuBTEmA: EvALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Să facem cunoştinţă cu scaunul autorului!”; „Unde-mieste locul?”(deprinderi de autoservire);

ALAnBibliotecă: citire de imagini din poveşti;n Ştiinţă: Puzzle – imagini din poveşti;nConstrucţii: „Castele din poveşti!” (cuburi lemn, lego);n Jocuri de socializare: „Ghiceşte ce s-a schimbat!”;ADEnDŞ: „Când se întâmplă?” – convorbire (raportarea temporală a diferitelor activităţi);nDPM: „Jocuri de mişcare şi jocuri sportive” (orientare spaţio-temporală).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu pisicuţa!”; „Unde-mi este locul?” (deprin -deri de autoservire);

ALAn Ştiinţă: „Unde trăiesc?” (clasificarea vieţuitoarelor după mediul de viaţă);nArtă:„Desenează şi colorează animalul preferat!”; n Joc de rol: „De-a fermierii!”;n Jocuri distractive de socializare;ADEnDLC: „Motanul pedepsit” – memorizare; nDEC: „Audiţie – Glasul animalelor”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu natura!”; „Unde-mi este locul?” (deprinderide autoservire);

ALAnBibliotecă: citire de imagini din atlasul botanic;nNisip şi apă: „Plantăm flori”; nConstrucţii: „Ghivece şi jardiniere!” (material divers);n„Colţul viu din curtea grădiniţei noastre” (îngrijirea plantelor)ADEnDŞ: „Grupează după cum îţi spun” (lung-scurt, lat-îngust, tulpini şi frunze);nDOS: „Cum protejăm natura?” (poveste creată de educatoare).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O faptă bună!”; „Unde-mi este locul?” (deprinderi deautoservire);

ALAn Ştiinţă: „Sortare de imagini: fapte bune/fapte rele”;n Joc de rol: „Scoate-mă din impas!”;n Jocuri iniţiate de copii;ADEnDLC: „Greşeala Cuminţicăi!” (lectura educatoarei); nDEC: „Modelaj!” (temă la alegere).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În parc cu bunicii!”; „Unde-mi este locul?” (deprinderide autoservire);

ALAnBibliotecă: selectăm imagini cu membrii familiei şi activitatea lor;nArtă:„Desenează şi colorează locul unde te joci!”; n Joc de rol: „De-a familia!”; „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi practic-

gospodăreşti);ADEnDŞ: „Grupează după cum îţi spun!” (lung-scurt, lat-îngust – fişe de lucru);nDOS: „Casa mea” (aplicaţie).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIvITATE METODICĂ Stabilirea proiectelor tematice.

Page 12: 0 Planificari 57 Ok

12

SĂPTĂMÂNA 2SuBTEmA: EvALUARE INIŢIALĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire); păstrăm liniştea în timpulsomnului;

ALA Lectura educatoarei; Puzzle – imagini din poveşti; „Castele din poveşti!”(cuburi lemn, lego); Jocuri de socializare: „Ghiceşte ce s-a schimbat!”;

ADE Continuarea activităţilor de dimineaţă: „Când se întâmplă?” – observaredirijată (raportarea temporală a diferitelor activităţi); „Jocuri de mişcare şi jocurisportive” (orientare spaţio-temporală).

ADP„Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire); păstrăm liniştea în timpulsomnului;

ALA„Unde trăiesc?” (clasificarea vieţuitoarelor după mediul de viaţă); „Deseneazăşi colorează animalul preferat!” – finalizarea lucrărilor începute; Jocuri distractivede socializare;

ADE „Motanul pedepsit” – repetarea poeziei; „Audiţie – cântece cu şi desprevieţuitoare”.

ADP„Unde-mi este locul?”(deprinderi de autoservire); păstrăm liniştea în timpulsomnului;

ALA Citire de imagini din atlasul botanic şi sortarea lor în funcţie de anotimpulîn care înfloresc; „Ghivece şi jardinire!” (material divers); „Colţul viu din sala de grupă”(îngrijirea plantelor);

ADE „Grupează după cum îţi spun” (material demonstrativ – lung-scurt, lat-îngust, tulpini şi frunze); „Cum protejăm natura?”(repovestire).

ADP„Unde-mi este locul?”(deprinderi de autoservire); păstrăm liniştea în timpulsomnului;

ALA „În ce anotimp au mai multă nevoie de ajutorul nostru plantele şianimalele?”; „Scoate-mă din impas!” - jocuri iniţiate de copii;

ADE„Greşeala Cuminţicăi!”(repovestire); „Semne de circulaţie!” (desen).

ADP„Unde-mi este locul?” (deprinderi de autoservire); păstrăm liniştea în timpulsomnului;

ALA Selectăm imagini cu membrii familiei şi activitatea copiilor – „Desenează şicolorează sala de grupă!; „Facem ordine în sala de grupă” (deprinderi practic-gospodăreşti);

ADE„Grupează după cum îţi spun!”( lung-scurt, lat-îngust – fişe de lucru); „Casamea” (aplicaţie) – finalizarea lucrărilor începute.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIvITATE METODICĂ Stabilirea proiectelor tematice.

Page 13: 0 Planificari 57 Ok

13

EU ŞI LUMEA MEAPROIECTTEMATICTEMA ANUALĂ: „CINE SUNT/SUNTEM?”

NIvELUL II (5-6/7 ANI)

„Exist, sunt sigur de asta! Dar ştiu atât de puţine despre corpul meu şi loculmeu în această lume… Am atâtea întrebări! Sunt conştient că am primit un dar –viaţa – şi vreau să aflu secretul longevităţii. Ştiu că ne naştem într-o familie!”

Sunt lucruri pe care le spune, credem noi, orice copil...Pornind de la aceste premise şi de la principiile de bază ale drepturilor copilului,

am dezvoltat proiectul „Eu şi lumea mea”, în cadrul căruia ne propunem să letransmitem copiilor într-o manieră atractivă informaţii accesibile despre corpuluman, familie, grădiniţă, comunitate.

ARGUMENT

n DuRATĂ: 4 săptămânin LOC DE DESFĂŞuRARE: Grădiniţa n RESuRSE:

n uMANE- preşcolarii grupei 5-6/7 ani- cadre didactice - părinţi- reprezentant Crucea Roşie- medic generalist- medic stomatolog- alte grupe de preşcolari din grădiniţa noastră- grupe de preşcolari din grădiniţele partenere

n MATERIALE- enciclopedie generală pentru copii- atlas anatomic- mulaje- albume fotografii, vederi, aparat foto- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini Power Point- calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, CD player

MATERIALE BIBLIOGRAFICE:1. Revista Învăţământul Preşcolar 1-2/20082. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, 20083. Grama, Filofteia şi colab., Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica

Publishing House, 2008, 20084. V. Preda, Pletea, M., Grama, F., Ghid pentru proiecte tematice: abordarea în

manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, Editura Humanitas Educaţional,Bucureşti, 2005

Page 14: 0 Planificari 57 Ok

14

DIrECţII DE DEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

FAMILIA MEAl Membril Activităţil Locuinţăl Norme de comportarel Drepturi în familie

ÎN LuMEA FERMECATĂl Grădiniţal Activităţil Rechizitel Reguli de comportarel Drepturile copilului îngrădiniţă

COMuNITATEAl Istoricl Caracteristicil Cultura localăl Instituţii culturalel Drepturi şi obligaţii însocietate

CORPuL uMANl Înfăţişarel Rase umanel Organe interne şi externel Norme sanitare

Euşi lumea

mea

Page 15: 0 Planificari 57 Ok

15

OBIECTIVE CADru PE DOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Dezvoltarea capacităţii de exprimare

orală, de înţelegere şi utilizare corectă asemnificaţiilor structurilor verbale orale;

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prema -

tematice;- Stimularea curiozităţii în ceea ce priveşte

explicarea şi înţelegerea lumii înconjurătoare;

Domeniul Om şi societate- Cunoaşterea şi respectarea normelor de

comportare în societate, educarea abilităţii dea intra în relaţie cu ceilalţi;

- Formarea şi consolidarea unor abilităţipractice specifice nivelului de dezvoltaremotrică;

Domeniul Estetic şi creativ- Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin

desen, pictură, modelaj;- Formarea capacităţilor de exprimare prin

muzică;

Domeniul Psihomotric- Formarea deprinderilor motrice de bază

şi utilitar-aplicative.

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- să înţeleagă că scrisul are înţeles (sem -nificaţie);

- să înţeleagă şi să transmită mesaje simple,să reacţioneze la acestea;

- să audieze cu atenţie un text, să reţinăideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;

Domeniul Ştiinţe- să recunoască, să denumească, să cons -

truiască şi să utilizeze formele geometrice: cerc,pătrat etc.;

- să-şi îmbogăţească experienţa senzorială,ca bază a cunoştinţelor matematice referitoarela recunoaşterea, denumirea obiectelor,cantitatea lor, clasificarea, constituirea degrupuri/mulţimi pe baza unor însuşiri luate înconsiderare separat sau mai multe simultan;

- să aplice norme de comportare specificeasigurării sănătăţii şi protecţiei omului;

- să comunice impresii, idei pe baza obser -vaţiilor efectuate;

Domeniul Om şi societate- să-şi adapteze comportamentul propriu la

cerinţele grupului în care trăieşte (familie,grădiniţă, grup de joacă);

- să aprecieze în situaţii concrete unelecomportamente şi atitudini în raport cu normeprestabilite şi cunoscute;

- să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice;

- să se comporte adecvat în diferitecontexte sociale;

Domeniul Estetic şi creativ- să intoneze cântece pentru copii;- să exprime prin mişcare starea sufletească

creată de muzica ascultată;- să compună în mod original şi personal

spaţiul plastic;- să exerseze deprinderile, tehnicile specifice

modelajului în redarea unor teme plastice;

Domeniul Psihomotric- să cunoască şi să aplice regulile de igienă

referitoare la igiena echipamentului;- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite

în diferite contexte;- să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în

poziţia aşezat, stând în picioare şi în mers).

Page 16: 0 Planificari 57 Ok

16

Bibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste- incastre cifre- tăbliţe magnetice cu litere- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen- carton colorat- foarfecă- figurine (marionete)

Joc de rol- jocuri creative pentru fetiţe- set bucătărie- păpuşi, haine bebe- trusă doctor

Construcţii- Cuburi lemn- Puzzle Tangram - Joc de construcţie Arco- Mozaic- Lego

Ştiinţă- album, enciclopedie- calculator, TV, telefon, radio- CD, DVD- mulaj pacient- set cu jetoane reprezentândorganele senzoriale

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr DE PrOBLEmE

Ce ştim?n Suntem oameni.n Ştim cum arătăm.n Avem nas, gură, ochi, ş.a.m.d.n Există fete şi băieţi.n Avem o familie.n Avem fraţi, surori, ...n Mergem la grădiniţă.n Ne-am născut şi trăim în oraşul ...

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n De ce creştem?n Cum se nasc copiii?nCe este „calculatorul central”(creierul) şi care este rolul lui?n Ce înseamnă „viaţă sănătoasă”?n Care sunt organele interne?n De ce suntem diferiţi?n Câte tipuri de oameni există?n De ce copiii seamănă cu părinţii?n Care sunt drepturile copiilor?n Ce rol are fiecare în familie?

CEnTruL TEmATICAtlas anatomie, enciclopedie, vederi, albume de familie

Page 17: 0 Planificari 57 Ok

17

Stimaţi părinţi,

Din dorinţa de a afla cât mai multe despre ei înşişi, copiii grupei 5-6/7 ani aupropus derularea proiectului „Eu şi lumea mea”. În acest sens, dorim să ne sprijiniţicu fotografii, albume, filme realizate în momentele importante ale vieţii dvs.,cărţi, reviste sau orice alte materiale credeţi că ne-ar putea fi de folos.

Vă mulţumim pentru ajutor şi vă invităm alături de noi!

Copiii grupei şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂPĂRINŢILOR

Stimată Doamnă Doctor,

Copiii grupei 5-6/7 ani de la Grădiniţa Bascov derulează în aceastăsăptămână proiectul – caiete de lucru „Eu şi lumea mea”. Copiii au multe întrebări:„De ce creştem?”; „Ce înseamnă viaţă sănătoasă?”; „Ce este calculatorul central– creierul şi care este rolul lui?”. Suntem siguri că dvs. sunteţi persoana care le-arputea lămuri aceste „mistere”.

În speranţa că veţi da curs invitaţiei noastre,

Copiii grupei şi educatoareaVă mulţumim!

SCRISOARE DE INTENŢIE

ADRESATĂMEDICULUI

GENERALIST (Dispensarul local)

Stimată Doamnă Doctor,

Copiii din grupa 5-6/7 de la Grădiniţa Bascov derulează în această săptămânăproiectul „Eu şi lumea mea”. Cum şi-au manifestat interesul despre igiena dentarăşi alimentaţie sănătoasă, vă invităm să ne fiţi alături.

Vă mulţumim!

Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂMEDICULUI

STOMATOLOG

mEDIATIZArE ŞI DISEmInArEMediatizare în mass-media locală, parteneriate,

diseminare în cadrul cercului pedagogic saucomisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane.

FInALIZArEA PrOIECTuLuIExpoziţie artă plastică: „Portret”.

TuRA ISăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

TuRA A II-ASăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

ACTIVITATE mETODICĂ

Page 18: 0 Planificari 57 Ok

18

SĂPTĂMÂNA 3SuBTEmA: FAMILIA MEA

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cum ai petrecut weekend-ul?”; învăţăm săsalutăm.

ALAn Bibliotecă: citire de imagini cu familia; n Ştiinţă: „Grupează membrii familiei, după cerinţe”; n Construcţii: „Casa mea“ (cu materiale la alegere);n Jocuri distractive în sala de grupă – „Scaunul fermecat”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Weekend de familie” (Convorbire: familia, locuinţa mea,

vestimentaţia); „Cu familia în excursie” (diferite forme de deplasare).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cum ne comportăm la....?” (cumpărături); învăţămsă salutăm.

Opţional:ALAn Ştiinţă: Norme de comportare şi formule de adresare la cumpărături (discuţii

libere între copii); n Artă:„Desenează şi colorează ce ai cumpărat”; n Joc de rol: „De-a magazinul” ;n Jocuri de mişcare în sala de grupă;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Nuieluşa de alun” (lectura educatoarei); Audiţie: „Familia mea”

(folclorul copiilor).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce vreau eu şi ce vor ei?” (luarea deciziilor); învăţămsă salutăm;

ALAn Bibliotecă: citim şi selectăm imagini cu locuinţa mea; n Nisip şi apă: „Casa mea”;n Construcţii: „Construieşte locuinţa bunicilor !”;n Vizionare desene animate;ADE Activitate integrată:n DOS; DŞ: „Cu familia la cumpărături!” (reguli de comportare civilizată);

„Sortează ce ai cumpărat după cerinţe” (cantitate, formă, mărime).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine stă mai mult cu tine?”; Învăţăm să salutăm. Opţional:ALAn Ştiinţă: „Pregătirea reţetelor pentru prăjituri” (selectare, cântărire, măsurare);n Joc de rol: „De-a gospodinele – facem prăjituri”;n Jocuri iniţiate de copii;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „La aniversarea mea” (lectură după imagini); „Desenează şi colorează

cadourile primite şi membrul familiei care te-a ajutat la organizarea petrecerii”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Casa mea” (prezentarea locuinţei); Învăţăm săsalutăm.

ALAn Biblioteca: „Completează corect!” (fişe de lucru);n Artă:„Casa mea” (decupare figuri geometrice);n Joc de rol: „Suntem harnici!”; Facem ordine în sala de grupă; ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Construieşte locuinţa, folosind figurile geometrice, după cum îţi

spun”; „Cartierul”(machetă).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 19: 0 Planificari 57 Ok

19

SĂPTĂMÂNA 3SuBTEmA: FAMILIA MEA

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să salutăm; Învăţ să-mi aşez lucrurile;ALA Citire de imagini cu familia; „Grupează membrii familiei după cerinţe”; „Casa

de vis“ (cu materiale la alegere); Jocuri distractive în sala de grupă: „Scaunulfermecat”;

ADE „Weekend de familie” (discuţii în grup restrâns despre familie, locuinţă,vestimentaţie); „Cu familia în excursie” (desen pe grupuri de 4-5 copii).

ADP Învăţăm să salutăm. Opţional: Învăţ să-mi aşez lucrurile;ALA Norme de comportare şi formule de adresare la cumpărături (observare,

imagini suport, analiză)”; „Desenează şi colorează ce ai cumpărat” (finalizarealucrărilor începute) ; „De-a magazinul”;

ADE„Nuieluşa de alun” (dramatizare); Mimă: „Familia mea” (folclorul copiilor).

ADP Învăţăm să salutăm; Învăţ să-mi aşez lucrurile; ALA Semne grafice – personalizarea albumului: Locuinţa mea; „Construieşte

locuinţa bunicilor !” (material divers); Jocuri distractive: „Completează ce lipseşte!”;ADE „Cu familia la cumpărături!” (joc pentru verificarea şi sistematizarea

cunoştinţelor despre alimente); „Sortează ce ai cumpărat după cerinţe” (cantitate,formă, mărime) – fişe de lucru.

ADP Învăţăm să salutăm. Opţional: Învăţ să-mi aşez lucrurile;ALA„De ce avem nevoie pentru a prepara...?”; „De-a gospodinele”; Jocuri iniţiate

de copii;ADE „La aniversarea mea” (discuţii în grup restrâns în funcţie de interesul

manifestat); „Desenează şi colorează cadourile primite şi pe membrul familiei carete-a ajutat la organizarea petrecerii” (finalizarea lucrărilor începute).

ADP Învăţăm să salutăm; Învăţ să-mi aşez lucrurile;ALA Ghicitori despre ce ne trebuie în casă; „Casa mea” ( decupare figuri geometrice

– finalizarea lucrărilor); „Suntem harnici!”; „Facem ordine în sala de grupă “;ADE „Construieşte locuinţa, folosind figurile geometrice, după cum îţi spun” –

fişă de lucru; „Cartierul” (machetă) – finalizarea lucrărilor începute.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 20: 0 Planificari 57 Ok

20

SĂPTĂMÂNA 4SuBTEmA: ÎN LUMEA FERMECATĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „ Bine aţi venit la grădiniţă!”; Cum ne comportămîn sala de grupă?

ALAn Bibliotecă: „Citire de imagini cu grădiniţa”; n Ştiinţă: „Grupează jucăriile, după cerinţe”; n Construcţii: „Rafturi pentru jucării“ (cu materiale la alegere);n Jocuri distractive în sala de grupă: „Săculeţul fermecat”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „În lumea fermecată” (lectură după imagini ); „Cu colegii la plimbare”

(diferite forme de mers); Joc: „Cine respectă regulile câştigă!”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu un preşcolar...”; Cum ne comportămîn sala de grupă?;

Opţional:ALAn Ştiinţă: Norme de comportare şi formule de adresare folosite în sala de grupă

(discuţii libere între copii.);n Artă:„Desenează şi colorează jucăria preferată”;n Joc de rol: „De-a grădiniţa”;n Jocuri distractive în curtea grădiniţei;ADEActivitate integrată:nDLC; DEC: „Grădiniţa” (memorizare); Cântec: „Bună dimineaţa, dragă grădiniţă!”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce avem voie şi ce nu...?” (luarea deciziilor); Cumne comportăm în sala de grupă?

ALAn Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu reguli de comportare (Aşa da /aşa nu);n Nisip şi apă: „Paşii mei şi paşii tăi... (urme);n Construcţii: „Construieşte locuinţa păpuşilor!”;n Vizionare desene animate;ADE Activitate integrată:n DOS; DŞ: „În vizită la grupa mică!” (reguli de comportare civilizată); „Sortează

jucăriile celor mici după cerinţe” (cantitate, formă, mărime, utilitate).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şi eu am un loc în această grupă?”; Cum necomportăm în sala de grupă?;

Opţional:ALAn Ştiinţă: „Aşază-l la locul potrivit?” (clasificare după cerinţe; fişe de lucru);n Joc de rol: „De-a educatoarea”;n Jocuri iniţiate de copii;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Nu numai la grădiniţă!” (lectura educatoarei ); „Desenează şi

colorează rechizitele de care ai nevoie la grădiniţă”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Clasa mea” (prezentarea sălii de grupă colegilorde la grupa mică); Cum ne comportăm în sala de grupă?;

ALAn Bibliotecă: „Completează corect grafismele” (fişe de lucru);nArtă:„Clasa mea” – modelaj – mobilierul din sala de grupă; Joc de rol: „Suntem

ordonaţi!”; Facem ordine în sala de grupă;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Decorează sala de grupă după cum îţi spun” (poziţii spaţiale);

„Tablouri pentru sala de grupă” (materiale din natură, confecţie).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 21: 0 Planificari 57 Ok

21

SĂPTĂMÂNA 4SuBTEmA: ÎN LUMEA FERMECATĂ

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Cum ne comportăm în sala de grupă?; Cum ne comportăm la masă?;ALA Citire de imagini cu grădiniţa; „Grupează jucăriile după cerinţe” (fişe de

lucru); „Rafturi pentru jucării“ (cu materiale la alegere); Jocuri distractive în sala degrupă: „Săculeţul fermecat”;

ADE „În lumea fermecată” (reprezentarea imaginii prin desen); „Cu colegii laplimbare” (joc simbolic).

ADP Cum ne comportăm în sala de grupă?; Cum ne comportăm la masă?;Opţional.

ALA Norme de comportare (observare); „Desenează şi colorează jucăriapreferată” (finalizarea lucrărilor începute); „De-a grădiniţa”; Jocuri distractive încurtea grădiniţei: „Pe lângă grădiniţă trec”;

ADE„Grădiniţa” (repetare); Euritmie: „Bună dimineaţa, dragă grădiniţă!”.

ADP Cum ne comportăm în sala de grupă?; Cum ne comportăm la masă?;ALA Poster cu reguli de comportare (Aşa da... aşa nu!); Construieşte locuinţa

păpuşilor!; Prezentare de imagini PPT: „Aşa da... aşa nu!”;ADE „În vizită la grupa mică!” (discuţii în grup restrâns); „Sortează jucăriile celor

mici după cerinţe” (cantitate, formă, mărime, utilitate) – fişe de lucru.

ADP Cum ne comportăm în sala de grupă?; Cum ne comportăm la masă?; Opţional:ALA„Spune ce obiect ai pipăit! (joc senzorial); „De-a educatoarea”; Jocuri iniţiate

de copii;ADE„Nu numai la grădiniţă” (repovestire); „Desenează şi colorează rechizitele de

care ai nevoie la grădiniţă” (finalizarea lucrărilor).

ADP Cum ne comportăm în sala de grupă?; Cum ne comportăm la masă?;ALA „Îmi scriu numele” (scriere pe spaţii punctate ); „Clasa mea” (modelaj –

mobilierul din sala de grupă/finalizarea lucrărilor); „Suntem ordonaţi!”; Facem ordineîn sala de grupă;

ADE „Decorează sala de grupă” (lucrare colectivă cu tablourile realizate înactivitatea de dimineaţă).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 22: 0 Planificari 57 Ok

22

SĂPTĂMÂNA 5SuBTEmA: CORPUL UMAN

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Eu sunt... tu cine eşti?”; ,,Singurel mă îngrijesc”;ALAn Bibliotecă: „Citire de imagini cu corpul uman”;n Ştiinţă: „Grupează jetoanele, după cerinţe”; n Construcţii: „Rafturi pentru hăinuţe “ (cu materiale la alegere);n Jocuri distractive în sala de grupă (Fete... băieţi);ADE Activitate integrată:„Cine sunt eu? (observare – corpul omenesc); „Primul şi ultimul” (joc de mişcare).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce culoare au ochii mei?”; ,,Singurel mă îngrijesc”;Opţional:ALAn Ştiinţă: Studiem cu lupa; joc de masă: Corpul uman, caracteristici individuale;n Artă:„Desenează-l şi colorează-l pe prietenul tău”;n Joc de rol: „De-a dispensarul”;n Jocuri distractive în curtea grădiniţei;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: Domnul Goe de I.L. Caragiale (lectura educatoarei); Cântec: „Un

copil politicos”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu medicul...”(reguli de igienă); ,,Singurelmă îngrijesc”;

ALAn Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu reguli de igienă corporală, îmi scriu

numele – copiere după model, fişe de lucru – grafisme;n Nisip şi apă: „Amprente” (urmele degetelor și ale palmelor pe nisipul ud);n Construcţii: „Construieşte ce doreşti!”;n Vizionare – Corpul uman (film didactic);ADE Activitate integrată:n DOS; DŞ: „În vizită la dispensar” (reguli de comportare civilizată); „Sortează

jetoanele şi alcătuieşte grupe cu ele după cerinţe” (cantitate, utilitate).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Portretul mamei/tatălui/fratelui... meu”; ,,Singurelmă îngrijesc”;

Opţional:ALAn Ştiinţă: „Aşază-l la locul potrivit !” (clasificare după cerinţe; fişe de lucru);n Joc de rol: „De-a farmaciştii”;n Jocuri de mişcare: „Ţăranul e pe câmp”; „Batistuţa”;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Sfatul mamei” (memorizare); „Desenează şi colorează obiectele de

uz personal” .

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu cine sunt” – prezentarea propriului corp încomparaţie cu mulajul; ,,Singurel mă îngrijesc”;

ALAn Bibliotecă: „Completează corect grafismele!” (fişe de lucru);n Artă:„Autoportret” – pictură;n Joc de rol: „Suntem ordonaţi!”;n Facem ordine în sala de grupă; ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Completează ce lipseşte!” (părţi ale corpului) – material individual,

fişe de lucru ; „Albumul clasei” – aplicaţie.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 23: 0 Planificari 57 Ok

23

SĂPTĂMÂNA 5SuBTEmA: CORPUL UMAN

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP ,,Singurel mă îngrijesc”; Mă pregătesc de plecare;ALA „Citire de imagini cu corpul uman”; Puzzle – corpul meu; „Rafturi pentru

hăinuţe“ (cu materiale la alegere); Jocuri distractive în sala de grupă;ADE„Cine sunt eu?ˮ (prezentare şi discuţie); „Ce pot face cu mâinile/picioarele?”

(diferite exerciţii şi forme de alergare).

ADP„Singurel mă îngrijesc”; Opţional: Mă pregătesc de plecare.ALA Joc senzorial: „Spune ce ai auzit!”; „Desenează-l şi colorează-l pe prietenul

tău” (finalizarea lucrărilor); „De-a dispensarul”; Jocuri distractive în curtea grădiniţei:„Schimbaţi-vă locurile!”;

ADE Domnul Goe de I.L. Caragiale (dramatizare); cântec: „Un copil politicos”(repetare).

ADP„Singurel mă îngrijesc”; Mă pregătesc de plecare.ALA Ghicitori despre obiecte folosite la igiena individuală; Îmi scriu numele –

copiere după model , fişe de lucru – grafisme; Construieşte ce doreşti ; Vizionare, înfuncţie de interesul manifestat – Corpul uman (film didactic);

ADE „În vizită la dispensar” (reguli de comportare civilizată – discuţii libere);„Sortează jetoanele şi alcătuieşte grupe cu ele după cerinţe” (cantitate, utilitate –fişe de lucru).

ADP„Singurel mă îngrijesc”; Opţional: Mă pregătesc de plecare.ALA „Aşază-l la locul potrivit!” (clasificare după cerinţe; exerciţii cu material

individual); „De-a farmaciştii“; Jocuri de mişcare: „Ţăranul e pe câmpˮ; „Batistuţa”.ADE „Sfatul mamei” (repetarea poeziei ); „Desenează şi colorează obiectele de

uz personal” (continuarea lucrărilor de dimineaţă).

ADP„Singurel mă îngrijesc”; Mă pregătesc de plecare.ALA „Completează corect grafismele!” (fişe de lucru – finalizarea lucrărilor);

„Autoportret“ (expoziţie); „Suntem ordonaţi!” (concurs – grupa cea mai ordonată); ADE: „Completează ce lipseşte” (exerciţii cu material demonstrativ); „Albumul

clasei” – (aplicaţie – finalizarea lucrărilor).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 24: 0 Planificari 57 Ok

24

SĂPTĂMÂNA 6SuBTEmA: COMUNITATEA

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu unde locuiesc?”; ,,Cum mă comport pe stradă?”ALAn Bibliotecă: „Citire de imagini cu oraşul – localitatea mea”;n Ştiinţă: „Grupează piesele, după cerinţe”;n Construcţii: „Oraşul – localitatea mea” (cu materiale la alegere); n Jocuri distractive în curtea grădiniţei;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Unde locuim? (observare – localitatea noastră); „Drumeţie prin oraş”

(diferite exerciţii şi forme de mers şi alergare – coloana).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Localitatea mea”; „Cum mă comport pe stradă?; Opţional:ALAn Ştiinţă: Ferestre şi blocuri – puzzle, fişe de lucru; n Artă:„Desenează şi colorează oraşul – localitatea ta”;n Joc de rol: „De-a grădinarii”; Îngrijim şi curăţăm curtea grădiniţei;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Pe stradă” (Memorizare); Cântec: „Frumoasă-i strada noastră”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu primarul...” (responsabilităţile unui buncetăţean); ,,Cum mă comport pe stradă?”;

ALAn Bibliotecă: Scriu numele localităţii mele – copiere după model, fişe de lucru –

grafisme;n Nisip şi apă: „Casa mea – cartierul meu” (desen pe nisip ud);n Construcţii: „Oraşul meu” – machetă;nVizionare: „Oraşul – Judeţul meu” (film didactic);ADE Activitate integrată:nDOS; DŞ: „În vizită la primărie” (reguli de comportare civilizată într-un dialog); „Sortează

piesele geometrice şi construieşte cu ele primăria respectând cerinţele” (cantitate, mărime,formă şi culoare ).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Harta localităţii mele”; ,,Cum mă comport pestradă?”; Opţional:

ALAn Ştiinţă: „Aşază-l la locul potrivit!” (clasificare după cerinţe; fişe de lucru);n Joc de rol: „De-a turiştii“; Jocuri de mişcare: „Unde sunt amplasate...?” (poziţii

cardinale ale obiectivelor din oraş/localitate/judeţ).ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă (lectura educatoarei, fragment);

Oraşul/satul meu” (pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Eu sunt ghidul” – prezentarea localităţii; „Cum măcomport pe stradă?”;

ALAnBibliotecă: „Completează corect albumul!” (fotografii cu obiectivele importante

din localitate), fişe de lucru;n Artă:„Casele de pe strada mea – pictură”;n Joc de rol: „De-a primarul!”;n Facem ordine în parcul localităţii; ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Copacii de pe strada mea” (probleme ilustrate, material individual, fişe

de lucru); Îngrijim curtea grădiniţei/parcul localităţii (activitate practic-gospodărească).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 25: 0 Planificari 57 Ok

25

SĂPTĂMÂNA 6SuBTEmA: COMUNITATEA

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Cum mă comport pe stradă?”; „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?”;ALA „Citire de imagini cu oraşul/localitatea mea”; „Grupează piesele după

cerinţe” (fişe de lucru); „Oraşul/localitatea meaˮ (cu materiale la alegere); Jocuridistractive în curtea grădiniţei;

ADE„Unde locuim?ˮ (prezentare PPT); „Ia-te după mine!” (joc mişcare).

ADP „Cum mă comport pe stradă?”; Opţional: „Cum ne purtăm cu personalulde îngrijire?”;

ALA „Blocuri” – puzzle; Desenează şi colorează oraşul/localitatea ta (finalizarealucrărilor); „De-a grădinarii”; Joc distractiv: „Ce a uitat pictorul?”;

ADE„Pe stradă” (reprezentarea poeziei prin desen); Repetare: „Frumoasă-i stradanoastră”.

ADP„Cum mă comport pe stradă?”; „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?”;ALA Scriu numele localităţii mele – lipirea literelor corespunzătoare; „Oraşul meu”

– machetă (continuarea lucrărilor); Vizionare, în funcţie de interesul manifestat:„Oraşul/Judeţul meu” (film didactic);

ADE „În vizită la Primărie” (scriem regulile în jurnalul grupei); „Sortează pieselegeometrice şi construieşte cu ele Primăria respectând cerinţele” (cantitate, mărime,formă şi culoare – fişă de lucru).

ADP „Cum mă comport pe stradă?”; Opţional: „Cum ne purtăm cu personalulde îngrijire?ˮ;

ALA„Aşază-l la locul potrivit!”(exerciţii cu material demonstrativ); „De-a turiştii“;Jocuri distractive: „Ghiceşte ce s-a schimbat!”;

ADE „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă (vizionare DVD); „Oraşul/satul meu”– pictură (finalizarea lucrărilor – expoziţie).

ADP„Cum mă comport pe stradă?”; „Cum ne purtăm cu personalul de îngrijire?”;ALA „Am spus bine?” (importanţa numelor obiectivelor din localitate – joc-

exerciţiu); „Casele de pe strada mea” – pictură (finalizarea lucrărilor); „Facem ordineîn parcul localităţii“;

ADE „Copacii de pe strada mea” (fişe de lucru ); „Parcul”(discuţii libere, în gruprestrâns, despre modalităţile de îngrijire a unui parc).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 26: 0 Planificari 57 Ok

26

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: CInE SunT/SunTEm?SUBTEMA: COrPuL umAnTEMA ZILEI: Tu!DURATA: 1 zi

NIVELuL IIFORMA DE REALIZARE: Activitate integratăSCOPuL ACTIVITĂŢII:n Stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin pictură;n Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi stimula -

rea curiozităţii pentru investigarea acestuia.

EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:

Centre de interes:nBibliotecă: „Totul despre om” – citire de imagini cu părţile componente ale corpului uman;n Joc de rol: „Primim musafiri”;n Joc de masă:„Cu ce mă îmbrac?”;

Domenii experiențiale:n DŞ: „DOCTORUL?”(observare) – auxiliar cunoaşterea mediului;n DEC: „PORTRET” (pictură);

Obiective de referinţă vizate:n DŞ: - să cunoască elementele componente ale corpului uman;- să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;n DEC: să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii.

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERESSarcini de lucru

n Bibliotecă:- să observe imaginile prezentate;- să recunoască părţile corpului; - să povestească experienţe personale legate de imaginea prezentată;Materiale folosite: planşe, enciclopedie, pliante.

n Joc de rol:- să comunice, să dialogheze cu colegii de grupă;- să-şi asume responsabilităţi, distribuindu-şi sarcinile;Materiale folosite: jocuri de bucătărie, obiecte casnice de jucărie.

n Joc de masă:- să selecteze jetoanele potrivite pentru a îmbrăca băiatul/fetiţa în funcţie de evenimentul

la care participă, de anotimp, de momentul zilei etc.;Materiale folosite: Joc – „Cum ne îmbrăcăm”, jetoane.

Page 27: 0 Planificari 57 Ok

27

SCENARIUL ZILEII. ADPActivitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă.

Salut: Dimineaţa, la intrarea în sala de grupă, copiii au fost salutaţi cu formula: „Bună dimineaţa,copii prietenoşi!”. Comunicarea cu ceilalţi: „Astăzi, în drum spre grădiniţă, am întâlnit un copil singur, fără familie.I-am oferit ceva de mâncare, mi-a mulţumit, dar ochii lui păreau încă foarte trişti şi întrebători.Mi-a povestit pe scurt trista lui existenţă şi m-a întrebat dacă mă poate vizita din când în când,căci se simte foarte singur. I-am răspuns afirmativ, bineînţeles. Mi-a mai cerut să vă rog sărăspundeţi la următoarea întrebare «Preferați să fiți singuri sau să faceți parte dintr-un grup?»ˮ.Activitate de grup: Copiii şi-au exprimat în mod liber opiniile şi au ajuns la concluzia că, înciuda faptului că un prieten te poate face să aştepţi sau îţi poate lua jucăriile... e totuși multmai bine să îl ai.Noutăţile zilei: „Eu zic să desemnăm «cel mai prietenos copil al zilei» prin vot liber şi să vedemîn continuare de ce suntem capabili pentru prietenul nostru.”

II. ALAInterpretând cântecul Un prieten (TRANZIŢIA), copiii îşi continuă ziua cu activitatea la centrele de

interes. La Bibliotecă, copiii au interpretat imagini din Enciclopedia generală pentru copii, au povestitîntâmplări legate de cele prezentate, familiarizându-se cu părţile corpului uman. La Jocul de masă,copiii au separat jetoane cu diferite vestimentaţii, în funcţie de gen sau de ocazia prezentată, iar laJocul de rol s-au pregătit să primească vizita celui mai bun prieten. La Artă, copiii au desfăşurat unadintre activităţile ADE/DEC „Portret” (pictură), încercând să realizeze portretul copilului desemnat„Cel mai prietenos copil al zilei”.

III. ADE Mesajul zilei: „NU singurătăţii!” a fost pretextul care a marcat începutul celei de-a douaactivităţi ADE – DŞ: „Doctorul”.

ÎNDRUMĂRI METODICEACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALEDOMENIuL EXPERIENŢIAL: ŞtiinţăTIPuL DE ACTIVITATE: predare-învăţareMIJLOC DE REALIZARE: observareaFORMA DE ORGANIZARE: frontal, pe grupuriSCOPuL: Exersarea capacităţii de observare, de analiză, de sinteză, de comparaţie, de generalizare.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:Domeniul Știință:

O1 să enumere părţile componente ale corpului uman;O2 să realizeze clasificări;O3 să denumească în mod corect părţile corpului;O4 să adreseze întrebări în legătură cu cele observate;O5 să descrie sumar şi folosind propriile cuvinte, dar respectând adevărul ştiinţific.

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, observarea,

investigaţia în grup, brainstorming-ul – ,,Ştiu, vreau să ştiu, am învăţat!ˮ;n Mijloace de învăţământ: mulaj reprezentând un pacient şi organele acestuia, fişe de lucru

(auxiliar didactic), mijloace audio-vizuale, recompense, trusă doctor, markere, halate doctor, ecusoane.

MATERIALE BIBLIOGRAFICE:1. Preda, Viorica; Pletea, Mioara; Călin, Marcela; Cocoş, Aureliana; Oprea, Daniel; Grama, Filofteia,

Ghid pentru proiecte tematice, Bucureşti, 2007.2. Taiban, M. şi colaboratorii, Jocuri didactice pentru grădiniţa de copii, Editura Didactică și

Pedagogică, Bucureşti, 1976.3. Breben, S. şi colaboratorii, Metode interactive de grup, Editura Arves, 2006.4. Breben, S. şi colaboratorii, Cunoaşterea mediului – Ghid pentru învăţământul preşcolar, Editura

Radical, 2001.

Page 28: 0 Planificari 57 Ok

28

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. mOmEnT OrgAnIZATOrICSTRATEGII DIDACTICE

Se creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă;- aranjarea măsuţelor şi scăunelelor în două grupuri – introducerea copiilor în sala de grupă;- instructajul verbal;

3. AnunțArEA TEmEI șI OBIECTIVELOrCONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Copiilor li se propune ca, pentru o zi, să devină doctori, pentru ca, în caz de nevoie, să îipoată ajuta şi ei pe alţii.

STRATEGII DIDACTICEExpunerea

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Observarea comportamentului

4. rEACTuALIZArEA CunOŞTInţELOr OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O4

CONŢINuT ŞTIINŢIFICȘtiu, vreau să ştiu, am învăţat!Ce ştim despre corpul uman?Ce vreţi să ştiţi despre corpul uman sau despre oricare dintre organe?Răspunsurile copiilor sunt notate pe panou la rubrica corespunzătoare întrebării.Coloana Am învăţat va fi completată cu ceea ce vor învăţa copiii în activitate – se preci -

zează acest lucru.

STRATEGII DIDACTICEBraistormingŞtiu, vreau să ştiu, am învăţatConversaţia

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Răspunsurile copiilorObservarea comportamentului

2. CAPTArEA ATEnţIEICONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Copilul desemnat „Cel mai prietenos copil al zileiˮ intră în sala de grupă cu un genunchipansat. Copilul povesteşte cum, din neatenţie, a căzut, s-a rănit şi a avut nevoie de ajutormedical.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţia

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)- orală;- frontală;ITEMI : Ce se întâmplă?

Page 29: 0 Planificari 57 Ok

29

5. PrEZEnTArEA mATErIALuLuI-STImuL OBIECTIVE OPERAŢIONALE

a, c

CONŢINuT ŞTIINŢIFICLi se va prezenta copiilor mulajul unui „pacient”, de preferat de dimensiune mare. Toate

organele interne ale pacientului nostru sunt detaşabile, astfel încât vor putea fi manevrate

STRATEGII DIDACTICEExplicaţia

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Comportamente AtitudiniITEMI:

- Puteţi să-mi spuneţi mai multe legat de aceasta?- Răspunsurile corecte sunt apreciate.

6. DIrIjArEA înVĂţĂrII

OBIECTIVE OPERAŢIONALEO2, O5

CONŢINuT ŞTIINŢIFICPentru a putea răspunde la întrebările pe care vi le-aţi pus, vom studia acum mulajul

pacientului, pentru a identifica organele interne.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţiaProblematizareaSe va respecta metodica desfăşurării activităţii practice

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Răspunsurile copiilor

Page 30: 0 Planificari 57 Ok

30

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

8. EVALuArEA

OBIECTIVE OPERAŢIONALEO5

CONŢINuT ŞTIINŢIFICReluarea obiectivelor .Completarea panoului Ştiu, vreau să ştiu, am învăţatSe completează coloana Am învăţat

STRATEGII DIDACTICEExpunereaBrainstormingConversaţia

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Aprecieri verbaleDiplome„Prietenul la nevoie se cunoaşte”

La sfârşitul zilei, s-a organizat jocul „Ce a uitat pictorul?”.Le sunt prezentate copiilor, rând pe rând, portrete realizate de un pictor „uituc”.

Sarcina copiilor este de a descoperi ce a uitat acesta să picteze. Gradual, portretele secomplică, în sensul că pictorul uită din ce în ce mai multe părţi componente alecorpului uman, organe externe etc.

7. OBţInErEA PErFOrmAnţEI, ASIgurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI DE CunOŞTInţE

OBIECTIVE OPERAŢIONALEO5

CONŢINuT ŞTIINŢIFICDupă ce au observat corpul şi organele interne, îndrumaţi de educatoare prin întrebări

de sprijin, copiilor li s-a cerut să formeze două grupuri, după preferinţe, în aşa fel încât săocupe toate scăunelele de la măsuţe, aşa cum sunt aşezate acum. Și-au desemnat un lider şiau extras un bileţel pentru a vedea dacă pacientul lor este fetiţă sau băiat Fiecare grupprimeşte câte un mulaj (dacă nu este posibil, se pot confecţiona suporturi metaforice dinpolistiren sau carton) reprezentând pacientul, plus organele interne.

Fiecare grup va observa, analiza şi „opera” pacientul până la semnalul educatoarei (semnalacustic, dacă este posibil, asemănător celor din sala de operaţie).

STRATEGII DIDACTICEInvestigaţia în grupObservațiaConversațiaDescriereaProblematizareaPlicuri surpriză

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune şi comunicareRăspunsurile copiilor în cadrul grupului

Page 31: 0 Planificari 57 Ok

31

CE MĂ ÎNCONJOARĂ?PROIECTTEMATICTEMA ANUALĂ:

„CÂND, CUM şI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”NIvELUL II (5-6/7 ANI)

Ce ne înconjoară?! Cu toţii ne-am pus măcar o dată această întrebare! Lumeaîn care trăim, nemărginirea universului stimulează imaginaţia copiilor, facilitândexplorarea şi depăşirea barierelor.

Încercăm, astfel, în cadrul acestui proiect să răspundem interesului deosebitmanifestat de preşcolari și nevoii lor de cunoaştere, ajutându-i să înţeleagăcauzele, desfăşurarea reală a fenomenelor şi urmările acestora.

ARGUMENT

n DuRATĂ: 4 săptămânin LOC DE DESFĂŞuRARE: Grădiniţa, naturăn RESuRSE

n uMANE- preşcolarii grupei 5-6/7 ani - cadre didactice - părinţi- muzeograf Planetariu- meteorologi- agricultori

n MATERIALE- Enciclopedia generală pentru copii- atlas, planşe tematice- Globul pământesc- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT, pliante- calculator, imprimantă, aparat foto, CD Player

MATERIALE BIBLIOGRAFICE1. Revista Învăţământul Preşcolar nr. 1-2/20082. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, 20083. Grama, Filofteia, şi colaboratorii, Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica

Publishing House, 20084. Preda,V., Pletea, M., Grama., F., Ghid pentru proiecte tematice-abordarea în

manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, Editura Humanitas Educaţional,Bucureşti, 2005

5. Ezechil, L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, EdituraV&I Integral, Bucureşti, 2002

Page 32: 0 Planificari 57 Ok

32

DIrECţII DE DEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

ANuL ŞI FIICELE LuIl Caracteristicil Culorile anotimpurilorl Darurile naturiil Activităţile oamenilor

VITAMINE, VITAMINE, DE LA CINE?

(LEGuME-FRuCTE)l Caracteristici (aspect,culoare, gust, miros)l Întrebuinţarel Importanţă

FENOMENELE NATuRIIl Fenomene meteol Schimbări climaticel Influenţa asupraactivităţii omului

uNIVERSuLl Terral Ziua şi noapteal Formareaanotimpurilorl Planete şi sateliţil Explorarea cosmosului(mijloace, echipamente)

Ce măînconjoară?

Page 33: 0 Planificari 57 Ok

33

OBIECTIVE CADru PE DOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală,

de înţelegere şi utilizare corectă a semnifi -caţiilor structurilor verbale orale;

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi de

a utiliza numere, cifre, unităţi de măsură,întrebuinţând un vocabular adecvat;

- Utilizarea unui limbaj adecvat în prezen -tarea unor fenomene din natură şi din mediulînconjurător;

Domeniul Om şi societate- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre mate -

riale şi caracteristicile lor, precum şi despretehnici de lucru necesare prelucrării acestoraîn scopul realizării unor produse simple;

- Cunoaşterea şi respectarea normelor decomportare în societate, educarea abilităţii dea intra în relaţie cu ceilalţi;

Domeniul Estetic şi creativ- Formarea capacităţilor de receptare a

lumii sonore şi a muzicii;- Realizarea unor corespondenţe între

diferitele elemente de limbaj plastic şi forme,obiecte din mediul înconjurător (natură, artă,viaţă);

Domeniul Psihomotric- Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă

şi afective în vederea aplicării independente adeprinderilor însuşite.

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATE

Domeniul Limbă şi comunicare- să audieze cu atenţie un text, să reţină

ideile acestuia şi să demonstreze că l-au înţeles;- să găsescă ideea unui text, urmărind

indiciile oferite de imagini;

Domeniul Ştiinţe- să comunice impresii pe baza observărilor

efectuate;- să cunoască existenţa corpurilor cereşti, a

vehiculelor spațiale;- să numere de la 1-10 recunoscând grupele

cu 1-10 obiecte şi cifrele corespunzătoare;

Domeniul Om şi societate- să aprecieze în situaţii concrete unele

comportamente şi atitudini în raport cu normeprestabilite cunoscute;

- să identifice, să proiecteze şi să găseascăcât mai multe soluţii pentru realizarea temeipropuse în cadrul activităţii practice;

Domeniul Estetic şi creativ- să diferenţieze auditiv timbrul şi inten -

sitatea sunetelor din mediul apropiat şi asunetelor muzicale;

- să obţină efecte plastice, forme spontaneşi elaborate prin tehnici specifice picturii;

Domeniul Psihomotric- să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în

poziţia așezat şi în mers);- să fie apți să utilizeze deprinderile însuşite

în diferite contexte.

Page 34: 0 Planificari 57 Ok

34

Bibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice cu litere- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen- carton colorat- foarfecă- material din natură(frunze, uscate, fructe şilegume de sezon)

Joc de rol- set bucătărie- borcane din plastic pentruconserve- coşuri

Construcţii- Cuburi lemn - Arco- Puzzle Tangram - Mozaic - Materiale din natură

Ştiinţă- Enciclopedia generalăpentru copii- calculator, TV, telefon, radio- CD, DVD- Glob pământesc- hărţi- puzzle- atlas- ierbare

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip- seminţe pentru plantat- flori, pietricele pentrudecorat mini-grădini

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr DE PrOBLEmE

Ce ştim?n Ne place toamna.n Toamna cad frunzele.n Toamna aduce ploi multe.n Toamna este bogată.n Toamna găsim multe fructe şi legume.n Ştim cum trebuie să consumăm fructele şi legumele.n Ele conţin vitamine şi ne ajută să fim mai puternici.n Toamna este unul dintre cele 4 anotimpuri ale anului.n Planeta pe care trăim se numeşte Pământ.n Pământul se învârte.n Soarele ne dă lumină şi căldură.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n De unde vine ploaia?n Cum se formează ploaia?n Cum se formează anotimpurile?nDe ce fel de vitamine avem nevoie pentru a creşte sănătoşi?n Când e frig, de unde luăm fructe şi legume?n Ce este Soarele?n Putem ajunge la Soare? Dar pe alte planete?n Ce sunt stelele?n De ce este când zi, când noapte?n Care sunt celelalte planete din Sistemul Solar?

CEnTruL TEmATICAtlas, Enciclopedia generală pentru copii, Glob pământesc,

coşuri cu fructe şi legume

Page 35: 0 Planificari 57 Ok

35

Stimaţi părinţi,Am observat un interes deosebit din partea copiilor pentru toamnă şi nu numai şi

am decis să abordăm aceasta temă pe parcursul următoarelor săptămâni. În acest sens,vom derula proiectul educaţional „Ce mă înconjoară?”.

Vă invităm să ne fiți alături şi să ne ajutaţi cu materiale din natură pe care le aveţi ladispoziţie. Pentru ca activităţile să fie cât mai plăcute şi interesante, vă rugăm să neonoraţi cu prezenţa dumneavoastră.

Copiii și educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂPĂRINŢILOR

Stimate Domnule Director,Copiii din grupa 5-6/7 de la Grădiniţa Bascov derulează în această săptămână

proiectul „Ce mă înconjoară?”. În acest sens, dorim să ne permiteţi accesul în cadrulPlanetariului pentru a lămuri o parte dintre problemele pe care copiii le-au ridicat.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂDIRECTORULUI

MUZEULUIJUDEŢEAN

Stimate Domnule Director,Copiii din grupa 5-6/7 de la Grădiniţa Bascov derulează în această săptămână

proiectul „Ce mă înconjoară?”. Printre altele, şi-au manifestat interesul în ceea cepriveşte vremea şi particularităţile ei. Ar mai vrea, de asemenea, să ştie cum semăsoară temperatura, cantitatea de precipitaţii şi cum se fac previziunilemeteorologice. Vă rugăm, pe această cale, să ne permiteţi accesul în cadrul CentruluiMeteorologic şi, dacă este posibil, să ne ajutaţi să găsim răspuns la întrebările noastre.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂ DIRECTORULUI

CENTRULUI METEOROLOGIC

Stimate Domnule Director,Copiii din grupa 5-6/7 de la Grădiniţa Bascov derulează în această săptămână

proiectul „Ce mă înconjoară?”. Ştiu şi au aflat multe despre fructe şi legume, ştiu careeste rolul lor în viaţa noastră, dar se întreabă de unde mai putem lua vitamine atuncicând afară este frig. Noi am încercat să le explicăm aceste lucruri pe înţelesul lor, darsuntem convinse că prin contactul direct cu realitatea vor înţelege mult mai bine.

Ne exprimăm, astfel, intenţia de a vizita serele.Vă mulţumim!

Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂ DIRECTORULUI

SERELOR

mEDIATIZArE ŞI DISEmInArEMediatizare în mass-media locală, parteneriate,

diseminare în cadrul Cercului pedagogic sau alcomisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane.

FInALIZArEA PrOIECTuLuIAfiş publicitar: „Vitamine, vitamine!”.

TuRA ISăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.Săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

TuRA A II-ASăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.Săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

ACTIVITATE mETODICĂ

Page 36: 0 Planificari 57 Ok

36

SĂPTĂMÂNA 7SuBTEmA: ANUL şI FIICELE LUI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu fiicele anului...”; Învăţăm să spunem„te rog”;

ALAn Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi şi reviste, legate de anotimpul Toamna; n Știinţă: „Când se întâmplă?”;n Construcţii: „Palatul anotimpurilor“ (cu materiale la alegere);n Jocuri distractive în sala de grupă: „Ce se aude?”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Când se întâmplă?” (joc didactic); „Fiicele anului încearcă să ne

împiedice” (parcurs aplicativ cu diferite obstacole).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu copacii”; Învăţăm să spunem „te rog”;Opţional:

ALAn Ştiinţă: Ierbare – punem frunze la presat; „Frunza” de E. Gârleanu (lectura

educatoarei); n Artă:„Frunze colorate” (pictură);n Joc de rol: „Anotimpurile”;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Anotimpurile” (memorizare); cântec: „Toamna”; joc însoțit de cântec:

„Bate vântul frunzele”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Culorile anotimpurilor”; Învăţăm să spunem „te rog”;ALAn Bibliotecă: Citim imagini cu peisaje din albumele de artă ;n Nisip şi apă: „Frunze pe apă”;n Joc de rol: „Fiicele anului”; n Vizionare desene animate;ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Copaci!” (sortare, clasificare – exerciţii cu material individual. Operaţii

cu grupe de obiecte în limitele 1-5); „Cum îngrijim natura?” (grija omului faţă denatură în toate anotimpurile).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Tristeţea şi veselia în culori”; Învăţăm să spunem„te rog”; Opţional:

ALAn Ştiinţă: „Ce ştii despre...?”;n Construcţii: „Parcul, în anotimpul preferat!”;n Jocuri iniţiate de copii;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Spune ce ştii despre...!” (propoziţia enunţiativă); „Amprentele

frunzelor”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Tristeţea şi veselia în culori şi forme”; Învăţăm săspunem „te rog”;

ALAn Bibliotecă: Cărticica mea în culori şi forme despre anotimpul preferat;n Artă:„Tabloul anotimpului preferat” (confecţionare material);n Joc de rol: „Povestea frunzelor!”;n Jocuri de mişcare: „În pădure”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Pune lângă cifra (1,2,3,4,5) tot atâtea...” (frunze, flori, fructe ale

anotimpurilor); „Tabloul anotimpurilor” (lucrare colectivă-aplicaţie).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 37: 0 Planificari 57 Ok

37

SĂPTĂMÂNA 7SuBTEmA: ANUL şI FIICELE LUI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să spunem „te rog”; Învăţ să-mi cer iertare;ALA Ghicitori depre anotimpuri; „Când se întâmplă?” (sortăm jetoane); „Palatul

anotimpurilor“ (cu materiale la alegere); Jocuri distractive în sala de grupă: „Telefonulfără fir”;

ADE „Când se întâmplă?” (asocieri – fişe de lucru); „Fiicele anului încearcă să neîmpiedice” (desen A3 – lucrare pe patru grupuri, fiecare grup reprezentând câte unanotimp).

ADP Învăţăm să spunem „te rog”; Opţional: Învăţ să-mi cer iertare;ALA Ierbare – Punem frunze la presat (finalizarea lucrărilor, numerotarea

paginilor); „Frunza” de E. Gârleanu (repovestire); „Frunze colorate” (pictură – înfuncţie de interesul manifestat); „Anotimpurile”;

ADE„Anotimpurile” (repetarea poeziei); Audiţie: „Toamna”.

ADP Învăţăm să spunem „te rog”; Învăţ să-mi cer iertare;ALA Puzzle cu peisaje celebre; „De-a fiicele anului”; Vizionare desene animate;ADE „Copaci!” (sortare, clasificare, operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-5 –

fişe de lucru); „Cum îngrijim natura?” (scriem concluziile în jurnalul grupei).

ADP Învăţăm să spunem „te rog”; Opţional: Învăţ să-mi cer iertare;ALA „Ce poţi spune despre despre...?” (joc-exerciţiu); „Parcul, în anotimpul

preferat!” (în funcţie de interesul manifestat); Jocuri iniţiate de copii;ADE „Spune tot ce ştii despre...!” (joc-exerciţiu); „Amprentele frunzelor”

(finalizarea lucrărilor).

ADP Învăţăm să spunem „te rog”; Învăţ să-mi cer iertare;ALA„Cărticica mea în culori şi forme despre anotimpul preferat” (semne grafice

pentru copertă, decupare şi lipire litere pentru titlul cărţii); „Tabloul anotimpuluipreferat” (confecţionare material – continuarea lucrărilor); „Povestea frunzelor!”;Audiţie: Poveştile copilăriei;

ADE„Pune lângă cifra (1,2,3,4,5) tot atâtea...” (frunze, flori, fructe ale anotimpurilor– fişe de lucru); „Tabloul anotimpurilor” (lucrare colectivă/aplicaţie/expoziţie/vernisaj).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 38: 0 Planificari 57 Ok

38

SĂPTĂMÂNA 8SuBTEmA: vITAMINE, vITAMINE, DE LA CINE?

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu nutriţionistul”; Învăţăm să mâncăm sănătos;ALAn Bibliotecă: Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu fructe şi legume,

scriem după model denumirea fructelor şi legumelor; n Ştiinţă: „Loto cu fructe şi legume”;n Construcţii: „Depozite de fructe şi legume“ (cu materiale la alegere);n Jocuri de mişcare: „Atingem crenguţa”;ADE Activitate integrată:n DŞ;DPM: „Fructe şi legume” (observare, lectură după imagini); „În livadă”

(căţărare).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Fructele şi sănătatea”; Învăţăm să mâncăm sănătos;Opţional:

ALAn Ştiinţă: Spune ce-ai gustat! (joc senzorial), fişe de lucru; „Colorează/trasează

tot atâtea”;n Artă:„Coşul cu fructe şi legume” (pictură, modelaj);n Joc de rol: „Gospodinele” (pregătim conserve);ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Povestea vitaminelor” de L. Munteanu (lectura educatoarei);

Cântec: „Supa de zarzavat”; joc însoțit de cântec: „Mergi cum bat!”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vitaminele – izvor de sănătate”; Învăţăm sămâncăm sănătos;

ALAn Bibliotecă: Ce a cumpărat mama de la piaţă? (joc);n Nisip şi apă: „Spălăm fructe şi legume”;n Joc de rol: „La piaţă”;n Vizionare film didactic: „Cum se prepară conservele?”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Găseşte-mi jumătatea!” (exerciţii cu material individual, fişe de

lucru); „Sănătate de la toate” (igiena alimentaţiei, conservare, păstrare, consum,valabilitate).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Întâmplare de la piaţă”; Învăţăm să mâncămsănătos; Opţional:

ALAn Ştiinţă: „Umbre” (corespondenţa fruct/legumă cu umbra); Cum se dezvoltă

un fruct/o legumă? Cum sunt fructele/legumele? (tactil);n Construcţii: „Coşuri /cărucioare pentru piaţă”;n Jocuri iniţiate de copii;ADEActivitate integrată:n DLC; DEC: „La piaţă...!” (memorizare); „Fructe şi legume personificate” (pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea lor, povestea noastră”; Învăţăm sămâncăm sănătos;

ALAn Bibliotecă: „Să ne minunăm!” (imagini care ilustrează curiozităţi despre fructe

şi legume);n Artă: „Fructe şi legume” (confecţionare material, decupare contur, pictură,

mototolire);n Joc de rol: „De-a carnavalul fructelor şi legumelor”; „Carnaval” – petrecerea

fructelor şi legumelor;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „De câte am nevoie?” (aprecieri globale, sortare după cerinţe,

măsurare); „Vino şi tu să ne cunoşti!” – afiş (lucrare colectivă – aplicaţie).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 39: 0 Planificari 57 Ok

39

SĂPTĂMÂNA 8SuBTEmA: vITAMINE, vITAMINE, DE LA CINE?

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să mâncăm sănătos; Spălăm fructe şi legume;ALA Decupăm litere şi etichetăm lădiţele cu nume de fructe şi legume; „Loto cu

fructe şi legume”; „Depozite de fructe şi legume“ (cu materiale la alegere); jocuridistractive în sala de grupă;

ADE „Fructe şi legume” (fişe de lucru – asocieri); „În livadă” (lucrare colectivă –desen, colorare).

ADP Învăţăm să mâncăm sănătos. Opţional: Spălăm fructe şi legume;ALA Spune ce-ai gustat? (joc senzorial); fişe de lucru „Colorează/Trasează tot

atâtea”; „Coşul cu fructe şi legume” (pictură, modelaj – finalizarea lucrărilor); ADE„Povestea vitaminelor” de L. Munteanu (reprezentarea poeziei prin desen);

cântec: „Supa de zarzavat” (repetare).

ADP Învăţăm să mâncăm sănătos; Spălăm fructe şi legume.ALA Ce a cumpărat mama de la piaţă? (citire şi selectare de imagini); „Straturi cu

legume”; „La piaţă” (labirint); joc distractiv: „Prinde şi mănâncă!”;ADE„Găseşte-mi jumătatea!” (fişe de lucru); „Sănătate de la toate” (lectură după

imagini).

ADP Învăţăm să mâncăm sănătos. Opţional: Spălăm fructe şi legume;ALA Puzzle cu fructe sau legume; Cum se dezvoltă un fruct/o legumă? (discuţie

în grup restrâns); „Coşuri /cărucioare pentru piaţă”; Jocuri de mişcare: „Ţăranul e pecâmp”;

ADE„La piaţă...!” (dramatizarea poeziei); „Fructe şi legume personificate” (pictură– finalizarea lucrărilor începute dimineaţa).

ADP Învăţăm să mâncăm sănătos; Spălăm fructe şi legume;ALA Citire de imagini care ilustrează curiozităţi despre fructe şi legume din cărţi

şi reviste; „Fructe şi legume” (confecţionare material, decupare contur, pictură,mototolire – finalizarea lucrărilor); „Carnaval” – petrecerea fructelor şi legumelor cuinvitaţi surpriză;

ADE„De câte am nevoie?” (fişe de lucru); „Vino şi tu să ne cunoşti!” – afiș (lucrarecolectivă – aplicaţie, finalizare şi prezentare în cadrul carnavalului).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 40: 0 Planificari 57 Ok

40

SĂPTĂMÂNA 9SuBTEmA: FENOMENELE NATURII

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Vântul”; „Mă îmbrac corespunzător”;ALAn Bibliotecă: Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu fenomene ale

naturii; Scriem grafisme după model;n Ştiinţă: „Cum se evaporă apa? Ce este fulgerul? De unde vine ploaia?”;n Construcţii: „Adăposturi pentru vreme rea“ (cu materiale la alegere); n Jocuri de mişcare: „Plutim ca fulgii”;ADEActivitate integrată:nDŞ; DPM: „Fenomene ale naturii” (observare, lectură după imagini, convorbire);

„Printre stropii de ploaie” (alergare printre jaloane).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Tot mai vreau să ştiu...”; „Mă îmbrac corespunzător”;Opţional:

ALAn Ştiinţă: Fişe de lucru (Colorează/trasează tot atâtea); „De unde vine gheaţa?”;nArtă:„Fulgi de zăpadă, curcubeul, furtună în natură” (pictură, decolorare cu pic.);n Joc de rol: „De-a savanţii” (cercetăm fenomene); jocuri distractive la alegere;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Povestea fulgului de zăpadă” de T. Banciu (lectura educatoarei);

Cântec: Fulgul; joc muzical: „Dansul fulgilor de nea!”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce se poate întâmpla dacă..?; „Mă îmbraccorespunzător”;

ALAn Bibliotecă: Decupăm litere şi scriem cu ele cuvinte; fişe de lucru – grafisme;n Nisip şi apă: „Paşi pe zăpadă”; n Joc de rol: „La cumpărăturiˮ (îmbrăcăminte de sezon); n Vizionare film didactic: „Fenomene ale naturii”; ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Grupează după cum îţi spun!” (exerciţii cu material individual, fişe

de lucru); „Cum protejăm animalele/vieţuitoarele de vremea rea?” (convorbire).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiaţi că..?ˮ (curiozităţi); „Mă îmbrac corespunzător”;Opţional:ALAn Ştiinţă: „Experienţe” (topim gheaţa, facem vapori, aducem ploaia); fişe de lucru; n Construcţii: „Diguri pentru viituri” (materiale alese şi aduse de copii); n Jocuri iniţiate de copii: „Răspunde repede şi bine – concurs”;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Iarna pe uliţă” de George Coşbuc (memorizare); „Oameni de

zăpadă” (pictură – folosind diferite tehnici de lucru).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Întâmplări hazlii”; „Mă îmbrac corespunzător”;ALAn Bibliotecă: „Să ne minunăm!” (imagini care ilustrează curiozităţi despre

efectele fenomenelor asupra naturii);n Artă: „Costume pentru carnaval” (confecţionare material, decupare contur,

pictură, mototolire);n Joc de rol: „Carnavalul fenomenelor”; n Observăm natura – plimbare;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Formează perechi între elementele mulţimii” (exerciţii cu material

demonstrativ); „Să vezi ce multe am aflat!” – expoziţie (lucrări colective şi individualece ilustreaza fenomenele naturii utilizînd diferite tehnici de lucru; un invitat de laInstitutul de Meteorologie).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 41: 0 Planificari 57 Ok

41

SĂPTĂMÂNA 9SuBTEmA: FENOMENELE NATURII

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Mă îmbrac corespunzător”; „Cum mă protejez de ploaie?ˮ;ALA „Ghici, ghicitoarea mea!” (fenomene ale naturii); Ştiinţă: „De ce se aburesc

geamurile?”; „Adăposturi pentru vreme rea“ (cu materiale la alegere); Jocuri demişcare: „Plutim ca fulgii”;

ADE„Fenomene ale naturii” (vizionare film – „Fenomene deosebite ale naturiiˮ).

ADP„Mă îmbrac corespunzător”. Opţional: Cum mă protejez de ploaie?;ALA „Gheaţa – experiment”; „Fulgi de zăpadă, curcubeu, furtună în natură”

(selectare imagini); „De-a savanţii”; jocuri distractive la alegere;ADE„Povestea fulgului de zăpadă” de T. Banciu (repovestire cu suport ilustrativ;

audiţie: „Fulgul”).

ADP„Mă îmbrac corespunzător”; Cum mă protejez de ploaie?;ALA Reprezentarea prin desen a povestirii „Povestea fulgului de zăpadă” de T.

Banciu; „Paşi pe zăpadă” (zgomotele naturii – joc senzorial); „La cumpărături” (îmbrăcă -

minte de sezon/joc);ADE „Jocul perechilor” (exerciţii cu material individual); „Cum protejăm

animalele/vieţuitoarele de vremea rea?” (decupare, lipire de imagini în jurnalulgrupei).

ADP„Mă îmbrac corespunzător”; Opţional: Cum mă protejez de ploaie?;ALA Joc senzorial: „Cald/rece”; „Diguri pentru viituri” (materiale alese şi aduse de

copii – continuarea lucrărilor); „Răspunde repede şi bine – concurs”.ADE „Iarna pe uliţă” de George Coşbuc (reprezentarea poeziei prin

dactilopictură); „Oameni de zăpadă” (pictură folosind diferite tehnici de lucru –finalizarea lucrărilor).

ADP„Mă îmbrac corespunzător”; Cum mă protejez de ploaie?;ALA Citire de imagini care ilustrează curiozităţi despre efectele fenomenelor

asupra naturii; „Costume pentru carnaval” (finalizarea lucrărilor începute); jocdistractiv: „Spune ce ai auzit?”;

ADE „Formează perechi între elementele mulţimii” (fişe de lucru); „Să vezi cemulte am aflat!” – expoziţie-vernisaj, avându-i ca invitaţi pe părinţi.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 42: 0 Planificari 57 Ok

42

SĂPTĂMÂNA 10SuBTEmA: UNIvERSUL

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit un cosmonaut”; „Învăţ să protejezplaneta”;

ALAn Bibliotecă: Selectăm şi citim imagini din cărţi şi reviste cu Sistemul Solar;

scriem după model numele planetelor;n Ştiinţă: „Pe ce planete există viaţă?ˮ (discuţii libere);n Construcţii: „Racheta, rampa de lansare“ (cu materiale la alegere);n Jocuri de mişcare: „Cine ajunge primul?”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Sistemul Solar” (lectură după imagini, convorbire); „Jos de pe

rampă!” (săritura în adâncime).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Soarele ne povesteşte...”; „Învăţ să protejez planeta”;Opţional:

ALAn Ştiinţă: Soarele şi rolul lui; „De unde vine noaptea?ˮ– discuţii libere; fişe de

lucru, grafisme;n Artă:„Planete...” (pictură, modelaj); n Joc de rol: „De-a astrologii” (despre zodii); jocuri iniţiate de copii;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Unde se ascunde Soarele în timpul nopţii” de C. Vodă (lectura

educatoarei); cântec: Soarele (folclorul copiilor); joc însoțit de cântec: „Viaţă şi mişcare!”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Discovery şi Animal Planet”; „Învăţ să protejezplaneta”;

ALAn Bibliotecă: „O călătorie în Universˮ – poveşti create de copii;n Nisip şi apă: „Umbre”;n Joc de rol: „Micii ecologiştiˮ;n Vizionare: „Discovery şi Animal Planet”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Aşază în jurul meu tot atâtea...” (exerciţii cu material individual, fişe

de lucru); „Ce este poluarea? Cum protejăm planeta?” (lectură după imagini,convorbire).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt foarte curios”; „Învăţ să protejez planeta”.Opţional:

ALAn Ştiinţă: „Globul Pământesc” (continente, ţări, poli, mări, oceane...), luneta,

telescopul;n Construcţii: „Planeta mea” (materiale din natură);n Jocuri iniţiate de copii – Micii ecologişti;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: Uite, iar m-ai întrebat! de Vasile G. Pop (memorizare); „Sistemul

Solar” (pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La Planetariu” ; „Învăţ să protejez planeta”;ALAnBibliotecă: „Să ne minunăm!” (imagini care ilustrează curiozităţile universului);nArtă:„Universul” (confecţionare material, decupare contur, pictură, mototolire); n Joc de rol: „De-a cosmonauţii”;n Vizită la Planetariu;ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Numărăm planetele şi aştrii” (aprecieri globale, sortare după cerinţe,

amplasare); „Planeta noastră şi Universul” (lucrare colectivă).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 43: 0 Planificari 57 Ok

43

SĂPTĂMÂNA 10SuBTEmA: UNIvERSUL

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţ să protejez planeta”; Am grijă de colţul viu;ALA Citim imagini din enciclopedia copiilor; „Ştiaţi că?” (discuţii libere, în grup

restrâns, în funcţie de interesul copiilor; „Racheta, rampa de lansare“ (cu materialela alegere); jocuri dinamice: „Cosmonauţii”;

ADE„Sistemul Solar” (prezentare Wikipedia); „Hai să sărim”.

ADP„Învăţ să protejez planeta”; Opţional: Am grijă de colţul viu;ALA „Cum apar zilele şi nopţileˮ (discuţii libere, în grup restrâns, în funcţie de

interes); „Planete...” (pictură, modelaj – finalizarea lucrărilor); „De-a astrologii” (despre

zodii); jocuri distractive: „Horoscopul zilei”;ADE„Unde se ascunde soarele în timpul nopţii” de C. Vodă (repovestire); cântec

„Soarele” (folclorul copiilor – repetare pe grupuri, strofe).

ADP„Învăţ să protejez planeta”; Am grijă de colţul viu;ALA„Călătorie în Universˮ – poveşti create de copii, reprezentarea lor prin desen;„Micii ecologişti”; vizionare: „Discovery şi Animal Planet”.ADE „Rezolvăm probleme” (material demonstrativ); „Ce este poluarea? Cum

protejăm planeta?” (discuţii în grup restrâns, în funcţie de interes).

ADP„Învăţ să protejez planeta”. Opţional: Am grijă de colţul viu;ALA„Globul Pământesc” (continente, ţări, poli, mări, oceane...); luneta, telescopul;„Planeta mea” (materiale din natură – continuarea lucrărilor); jocuri de mişcare:

„Mişcarea planetelor”;ADE„Uite, iar m-ai întrebat!” de Vasile G. Pop (repetarea poeziei); „Sistemul Solar”

(pictură – finalizarea lucrărilor începute).

ADP„Învăţ să protejez planeta”; Am grijă de colţul viu;ALA Privim imagini din Cosmos; „Universul” (confecţionare material, decupare

contur, pictură, mototolire – continuarea lucrărilor); scriem în jurnalul grupei desprevizita la Planetariu;

ADE „Numărăm planetele”; „Planeta noastră şi Universul” (program artistic,costume eco).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 44: 0 Planificari 57 Ok

44

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: CÂnD, Cum ŞI DE CE SE înTÂmPLĂ?SUBTEMA: Vitamine, vitamine, de la cine?TEMA ZILEI: Zâna mofturiciDURATA: 1 ziNIVELuL IIFORMA DE REALIZARE: Activitate integratăSCOPuL ACTIVITĂŢII: n Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive;n Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere a mediului înconjurător, precum şi stimularea curiozităţii

pentru investigarea acestuia;n Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul Toamna.

EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:CENTRE DE INTERES:n Artă: „Ecusoane”n Ştiinţă: „Ierbare”n Construcţii: „Coşuri pentru fructe şi legume”.

DOMENII EXPERIENŢIALE:DŞ, DEC: „Zâna Mofturici”;Obiective de referinţă vizate:DŞ: - Să cunoască unele elemente ale lumii înconjurătoare, precum şi interdependenţa dintre ele;- Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;DEC:- Să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; - Să recunoască elemente ale limbajului plastic şi să diferenţieze forme şi culori în mediul

înconjurător.

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES SARCINI DE LuCRu:

n Artă:- Să confecţioneze ecusoane cu fructe, legume;- Să coloreze jetoanele folosind culorile corespunzătoare;- Să decupeze după contur;Materiale folosite: jetoane, carioci, lipici, foarfecă.

n Construcţii:- Să asambleze coşuri din diferite materiale;Materiale folosite: cuburi, piese de construcţie.

n Ştiinţă:- Să recunoască plantele;- Să preseze diferite plante, frunze ale plantelor pentru realizarea unui mini-ierbar;- Să aşeze plantele conform indicaţiilor primite;- Să raporteze numărul la cantitate şi invers;Materiale folosite: plante, frunze, coli, cifre, lipici, scotch.

Page 45: 0 Planificari 57 Ok

45

SCENARIUL ZILEI

I. ADP Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă.Salut: „Bună dimineaţa, copii sănătoşi!” Comunicarea cu ceilalţi: „Cred că am spus bine, nu? De ce credeţi voi că sunteţi atât de puternici

şi de sănătoşi? Mâncaţi sănătos, nu?! Multe fructe şi legume, presupun... Mai ales că acum sunt dinbelşug.ˮ

Activitate de grup: „Că tot am adus vorba, să completăm calendarul naturii… Astăzi este… a ...zi a săptămânii. Suntem în anotimpul …ˮ.

Noutăţile zilei: La un moment dat, îşi face apariţia în sala de grupă, însoţită de şuieratul vântului,Zâna Toamnă. E supărată foc: are două fete care se ceartă mai mereu, îşi amestecă lucrurile, ce mai,sunt foarte mofturoase şi gălăgioase. Zâna e foarte obosită pentru că trebuie să aducă toamna întoate grădinile, iar cearta fetelor o nemulţumeşte. Ele nu o însoţesc în acest moment, dar dacă ceimici vor fi de acord să le ajute să-şi rezolve problemele, poate vor apărea şi ele.

Copiii au conchis că le vor ajuta şi se pregătesc să le întâmpine cum se cuvine.

II. ALA Pornesc în această aventură pe ritmul melodiei „Toamna”( „S-a pornit aşa deodată / Vântul toamnei

să tot bată, / Să legene crengile, / Să scuture frunzele…” (TRANZIŢIA). Copiii îşi continuă ziua cuactivitatea la centrele de interes: la sectorul Artă, au găsit foarfecă, lipici, carioci, jetoane, cu ajutorulcărora au realizat ecusoane cu fructe şi legume pe care le vor folosi şi în activitatea pe domeniiexperienţiale; în sectorul Ştiinţă au fost puse la dispoziţia copiilor mini-ierbare, plante, frunze, cifre,iar copiii au presat plantele şi le-au aşezat în ierbare în funcţie de numărul solicitat sau de etichetade pe ierbar. La Construcţii au realizat coşuri din diferite materiale, ce vor fi folosite şi ele în activitateape domenii experienţiale.

III. ADEMesajul zilei: „Pro vitamine!”

ÎNDRUMĂRI METODICE

DOMENIuL EXPERIENŢIAL: DŞ, DLC (Activitate integrată: „Zâna Mofturici”)MIJLOC DE REALIZARE: Joc didacticTIPuL ACTIVITĂŢII: Consolidare-verificare a cunoştinţelorSCOP: n verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre anotimpul Toamna;n completarea progresivă a temei prin dărâmarea barierelor dintre discipline;n educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, a deprinderilor de cooperare între partenerii

de joc;n educarea spiritului competitiv.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1. Să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate.O2. Să sorteze jetoane cu fructe/legume, după criteriile indicate.O3. Să dea chip fiecărui fruct/legumă şi să motiveze.O4. Să aprecieze, cu ajutorul emoticoanelor, Îmi place/Nu îmi place.O5. Să reconstituie din jumătate – întregul. O6. Să coopereze pentru rezolvarea fiecărei sarcini.

SARCINI DIDACTICE:n Formularea corectă şi promptă a răspunsurilor la întrebările educatoarei;n Aranjarea în petalele florii de nufăr a elementelor solicitate;n Descoperirea elementelor care nu corespund anotimpului respectiv.

Page 46: 0 Planificari 57 Ok

46

REGuLI DE JOC:n Copiii sunt împărţiţi în două echipe. Fiecare copil îşi va alege zâna pe care doreşte să o facă

fericită. Două zâne a 8 copii fiecare înseamnă 16 copii.n Fiecare copil va lucra la o singură petală;n Pentru fiecare răspuns corect, copilul primeşte un card (recompensă);n Dacă un copil nu poate da răspunsul corect, poate fi ajutat de zână sau de un coechipier. Alte reguli:n Ne purtăm frumos cu colegii;n Vorbim pe rând cu zâna.

ELEMENTE DE JOC:Întrecere, surpriză, mişcare, aplauze, recompense, folosirea onomatopeelor.

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, jocul,

tehnica florii de nufăr („LOTUS BLOSSOM TECHNIQUE”), Principiul lui Premack, metoda „Turul galerieiˮ;n Mijloace de învăţământ: coşuleţ din polistiren, jetoane reprezentând diverse fructe, legume,

flori, fenomene caracteristice toamnei, medalioane, carduri, mijloace audio-vizuale, recompense.

DEMERSUL DIDACTIC

1. mOmEnT OrgAnIZATOrIC

STRATEGII DIDACTICESe creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă;- aranjarea materialului şi a mobilierului (se va constitui floarea de nufăr);- introducerea copiilor în sala de grupă;- audiţie;- instructajul verbal;- casetă audio.

2. CAPTArEA ATEnţIEI

CONŢINuTuL ÎNVĂŢĂRIIPrezentarea conţinutului unui CD.Copiii vor asculta: sunetul ploii, vânt puternic etc. – toate fenomenele caracteristice

toamnei.Pe acest fond, în sala de grupă apar două dintre fiicele Toamnei – Zâna fructelor şi Zâna

legumelor.

STRATEGII DIDACTICEAudițieCasetă audioExplicaţie

EVALuAREAOralăFrontalăITEMI:

Recunoaşteţi zgomotele!Cine a venit la noi?

Page 47: 0 Planificari 57 Ok

47

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuTuL ÎNVĂŢĂRII

Cele două zâne sunt foarte triste, deoarece nimeni nu a reuşit să le ajute. Au fost poreclitechiar Mofturici.

— Ce vor?— Nimic mai mult decât să-şi găsească bunurile pierdute în mulţimea roadelor toamnei

– fructele, respectiv legumele.Li se propune copiilor să le ajute pe cele două zâne. Pentru aceasta, vor fi împărţiţi în două

echipe (8 copii o vor ajuta pe Zâna fructelor, ceilalţi 8 pe Zâna legumelor).

STRATEGII DIDACTICEExpunere

4. EXPLICArEA SArCInII ŞI FIXArEA rEguLILOr jOCuLuICONŢINuTuL ÎNVĂŢĂRII

Sunt explicate copiilor regulile jocului:- Copiii sunt împărţiţi în două echipe;- Fiecare echipă, alcătuită din 8 membri, va lucra alături de zâna aleasă;- Fiecare copil va lucra la o singură petală a florii de nufăr;- Fiecare răspuns corect conduce la primirea unor carduri ce pot fi preschimbate ulterior

în recompense;- În caz de nereuşită, copilul are voie să se consulte cu zâna sau cu un coechipier.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţia

5. DIrIjArEA înVĂţĂrII OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1, O2, O3, O6

CONŢINuTuL ÎNVĂŢĂRIISecvenţa 1: „Căutăm, căutăm, pe zână o bucurăm..”Reguli: - Copiii vor avea de sortat jetoane cu fructe/ legume, în funcţie de floarea de nufăr şi de

zâna aleasă;- Fiecare copil va alege un singur jeton şi-l va aşeza în petala florii de nufăr;- Rezolvarea corectă duce la obţinerea de carduri şi trecerea la următoarea secvenţă.Secvenţa 2:„Dă-mi chip!”Nu numai zânele sunt mofturoase, chiar şi fructele şi legumele au început să se „bosumfle”

că nu au personalitate... Aşa că vom încerca să le mulţumim măcar pe cele din petale!Reguli:Copiii vor picta fructul/leguma și vor explica ce reprezintă expresia dată acestuia/acesteia

(tristeţe, bucurie).Identificarea conduce şi de această dată la obţinerea de carduri (recompense).

STRATEGII DIDACTICEExplicaţia, exerciţiul, tehnica „Florii de nufăr”, ecusoane, joc, jetoane, acuarele, pensuleSe va respecta metodica activităţilor artistico-plastice.

EVALuAREAAcţionalăPe grupuriITEMI: - Găsiţi jetoanele cu fructe /legume şi aşezaţi-le în petala florii de nufăr!

- Răspunsurile corecte sunt punctate.ITEMI: - Daţi chip fructului/legumei.

- Explicaţi alegerea.- Aşezaţi jetonul în petala potrivită!

Apreciere publicăPuncte

Page 48: 0 Planificari 57 Ok

48

6. OBţInErEA PErFOrmAnţEIOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O4

CONŢINuTuL ÎNVĂŢĂRIISecvenţa 3:Acum e mai bine, unele par chiar că zâmbesc…Copiii vor avea de stabilit dacă fructul/leguma aleasă le creează plăcere sau neplăcere;

argumentare.Se obțin carduri.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţia, exerciţiul, problematizarea

EVALuAREAOrală, Pe grupuriITEMI: - Spuneţi dacă vă place sau nu vă place...- Aşezaţi în petală emoticoane (chipul) care sugerează acest lucru.- Explicaţi, dacă puteţi, „de ce?ˮ (alegerea).- Puncte.

7. ASIgurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI DE CunOŞTInţEOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O6

CONŢINuTuL ÎNVĂŢĂRII- Rezultatele activităţii, materializate în coşurile pline ale celor două zâne, vor fi analizate.- Zânele nu se declară nici acum mulţumite. Copiii au aşezat în coşuri fructe /legume de

toate felurile, dar ele sunt fiicele Toamnei şi vor numai ceea ce le aparţine.- Împreună cu educatoarea, copiii vor scoate din coşuri acele fructe /legume care nu sunt

caracteristice acestui anotimp.

STRATEGII DIDACTICETurul Galeriei, problematizare, conversaţie, machetă, jetoane, analiză

EVALuAREAITEMI: - Ajutaţi-mă să scot din coşuri ceea ce nu este caracteristic toamnei!

DEMERSUL DIDACTIC

Page 49: 0 Planificari 57 Ok

49

8. 8. EVALuArEOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O5, O6

CONŢINuTuL ÎNVĂŢĂRII- Copiii au primit în timpul activităţii carduri reprezentând jumătăţi de fructe /legume.- Cu ajutorul zânelor, copiii le vor căuta jumătatea (perechea).Vor ieşi apoi din sală, în perechi, pe acordurile „Toamnei” lui Vivaldi, alături de cele două

zâne, în sfârşit mulţumite.

STRATEGII DIDACTICEJoc de mişcare, melodie

EVALuAREASe vor face aprecieri asupra modului de desfăşurare a activităţii.ITEMI: - Încercaţi să vă găsiţi perechea potrivită!Se vor face aprecieri privind participarea fiecărui copil.

La finalul zilei, copiii sunt invitaţi la „Balul fructelor şi legumelor”. Copiii au format deja perechi,reprezentând fie fructe, fie legume. S-a încercat o mai bună socializare prin schimbarea perechilor,inversare. Dacă până nu de mult zânele, fructele și legumele erau în conflict, acum totul s-a terminatcu bine.

MATERIALE BIBLIOGRAFICE:1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, Bucureşti, 20092. Mitu, F., Antonovici, Ş., Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar, Editura Humanitas, 2005 3. Ezechil., L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, Editura V&I Integral, 20014. Ion-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Polirom,

2006

Page 50: 0 Planificari 57 Ok
Page 51: 0 Planificari 57 Ok

51

NOI SUNTEM ROMÂNITEME ÎNAFARA

PROIECTuLuITEMA ANUALĂ: „CINE SUNT/SUNTEM?”

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- Să recepteze un text care i se citeşte ori i se

povesteşte, înţelegând în mod intuitiv caracteris -ticile expresive şi estetice ale acestuia;

- Să utilizeze desene, simboluri pentru a trans -mite semnificaţie;

Domeniul Ştiinţe- Să recunoască, să denumească, să constru -

iască şi să utilizeze formele geometrice: cerc,pătrat, triunghi, dreptunghi în jocuri;

- să cunoască elemente ale mediului social şicultural, ca parte integrantă a mediului;

Domeniul Om şi societate- Să descrie şi să identifice elemente locale

specifice ţării noastre şi zonei în care locuiesc(elemente de relief, aşezare geografică, obiectivesocio-culturale, istorice, religioase, etnice);

- Să fie capabili să realizeze lucrări practiceinspirate din natură şi din viaţa cotidiană,valorificând deprinderile de lucru însuşite;

Domeniul Estetic şi creativ- Să asocieze mişcările sugerate de textul cân -

tecului cu ritmul acestuia;- Să compună în mod original spaţiul plastic;

Domeniul Psihomotric- Să fie apți să utilizeze deprinderile însuşite în

diferite contexte;- Să perceapă componentele spaţio-tempo -

rale (ritm, durată, distanţă, localizare).

InVEnTAr DE PrOBLEmECe ştim?

n Locuitorii ţării noastre se numesc români.n Noi vorbim limba română.n Capitala ţării noastre se numeşte Bucureşti.n Ţara noastră este foarte frumoasă.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Ce sărbătorim la 1 Decembrie?nDe ce a fost aleasă această zi pentru a fi Ziua

Naţională a României?n Ce este UE?n De ce este bine să facem parte din UE?n Ce sunt formele de relief?n Care sunt însemnele ţării noastre?n Cum sărbătoresc oamenii Ziua Naţională?n Care este imnul ţării?n Ce reprezintă Unirea?

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilorBibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice cu litere- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen

- carton colorat- foarfecă- material din natură- harta ţării – contur- gherghef

Joc de rol- costum naţional- steaguri- casete audio

Construcţii- Cuburi lemn

- Puzzle Tangram- Joc de construcții Arco- Mozaic

Ştiinţă- Enciclopedia generală pentrucopii, atlas, hărţi, Globpământesc, calculator- CD, DVD, TV, puzzle

Nisip şi apă- forme, ladă suport- unelte și jucării pentru nisip

Page 52: 0 Planificari 57 Ok

52

SĂPTĂMÂNA 11SuBTEmA: NOI SUNTEM ROMÂNI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „România, la mulţi ani!” ; Învăţăm să legăm „nojiţele” dela „opinci”;

ALAn Bibliotecă: Album cu frumuseţile ţării (selectăm şi citim imagini); Scriem după

model numele ţării, capitalei şi localităţii;n Ştiinţă: „România” – puzzle; nConstrucţii: „Conturul României“ (cu materiale la alegere);n Jocuri de mişcare: „Hora”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Frumuseţile şi bogăţiile ţării mele” (observare, lectură după imagini,

convorbire); „Hai la hora mare” (paşi de dans popular).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Profesorul de istorie ne povesteşte...”; „Învăţ desprestrăbuniˮ Opţional:

ALAn Ştiinţă: Despre poporul român; Cine sunt străbunii noștrii? – discuţii libere; fişe

de lucru, grafisme;nArtă:„Țara noastră...” (pictură, modelaj);n Joc de rol: „De-a arheologii” (despre monumente istorice);n Jocuri iniţiate de copii;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Am fost și eu la Alba Iulia” (lectura educatoarei); cântec: „Hora Unirii”;

joc însoțit de cântec „Viaţă şi mişcare!”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Am fost şi eu la Alba Iulia?!”; Învăţăm să legăm „nojiţele”de la „opinci”;

ALAnBibliotecă: „Limba românească” de G. Sion (memorizare); „Decorăm fota” –grafisme;nNisip şi apă: „Harta ţării” – contur; n Joc de rol: „Prin ţară”;n Jocuri de mişcare „Campionii României”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Grupează steguleţele după cum îţi arată cifra!” (exerciţii cu material

individual, fişe de lucru); „Imnul României” (audiţie); Cântec „Limba noastră”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Turul României – călătorie imaginară”; Învăţăm sălegăm „nojiţele” de la „opinci”.

Opţional:ALAn Ştiinţă: Studiem formele de relief;nConstrucţii: „Litoralul Mării Negre”; Jocuri iniţiate de copii „În drumeţie”;ADE Activitate integrată:n DEC; DLC: „Frumuseţile şi bogăţiile ţării” (lucrări artistico-plastice cu tehnici de

lucru alese de copii); „De unde vine scrisoarea?” (joc didactic).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt mândru că sunt român!”; Învăţăm să legăm„nojiţele” de la „opinci”;

ALAn Bibliotecă: „Să ne minunăm!” (imagini cu zone turistice şi obiective istorice/

culturale din ţara noastră);nArtă:„Costumul naţional” (decupare contur, pictură, şnuruire); n Joc de rol: „De-a românaşii”; „Parada costumelor populare” (prezentare şi descriere

– costume din diferite zone ale ţării);ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Caută vecinii” (joc didactic); „Hora frăţiei” (pliere, decupare,

personalizare); „Simţim româneşte” (sentimente şi trări faţă de origini).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIvITATE METODICĂ Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Page 53: 0 Planificari 57 Ok

53

SĂPTĂMÂNA 11SuBTEmA: NOI SUNTEM ROMÂNI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să legăm „nojiţele” de la „opinci”;ALA Album cu frumuseţile ţării (selectăm şi citim imagini – continuarea activităţii

în funcţie de interesul manifestat de copii); Scriem nume de localităţi unindpunctele; „România” – puzzle; „Conturul României“ (cu material mărunt – spinuri);Jocuri de mişcare: „Hora”;

ADE „Frumuseţile şi bogăţiile ţării mele” (discuţii în grup restrâns, desenerespectând tematica zilei).

ADP„Învăţ despre străbuniˮ;ALAn Ştiinţă: Despre poporul român; Cine sunt străbunii noștri? – discuţii libere;n Artă:„Țara noastră...” (pictură, modelaj); Imagini cu monumente istorice;n Jocuri iniţiate de copii;ADE„Am fost și eu la Alba Iulia” – repovestire după imagini; Cântec: „Hora Unirii”;

joc însoțit de cântec „Viaţă şi mişcare!”.

ADP Învăţăm să legăm „nojiţele”de la „opinci”;ALA„Limba românească” de G. Sion (repetarea poeziei); proverbe şi zicători; „Prin

ţară” (joc de rol);ADE„Câte steguleţe sunt?” (exerciţii cu material demonstrativ); Imnul României

(audiţie); cântec „Limba noastră” (repetare).

ADP Învăţăm să legăm „nojiţele”de la „opinci”. Opţional:nALA Călătorie pe hartă ; „Litoralul Mării Negre” (material mărunt); Jocuri iniţiate

de copii „În drumeţie”;n ADE„Frumuseţile şi bogăţiile ţării” (lucrări artistico-plastice cu tehnici de lucru

alese de copii – finalizarea lucrărilor începute); „De unde vine scrisoarea?”(reprezentarea propoziţiilor prin desen).

ADP Învăţăm să legăm „nojiţele” de la „opinci”.ALA Vizionare TV: imagini cu frumuseţile patriei; „Costumul naţional” (decupare

contur, pictură, şnuruire – finalizarea lucrărilor); „De-a românaşii”; ADE„Găseşte vecinii” (fişe de lucru); „Hora frăţiei” (pliere, decupare, personalizare

– finalizarea lucrărilor începute) .

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIvITATE METODICĂ Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Page 54: 0 Planificari 57 Ok
Page 55: 0 Planificari 57 Ok

55

OBICEIURI DIN STRĂBUNITEMA ANUALĂ: „CÂND/CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”

SĂPTĂMÂNA 12

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la

activităţile de joc, atât în calitate de vorbitori, câtşi în calitate de auditori;

- Să distingă sunetele ce compun cuvintele şisă le pronunţe corect;

Domeniul Ştiinţe- Să numere de la 1-10, recunoscând grupele

de obiecte şi cifrele corespunzătoare;- Să cunoască unele elemente componente

ale lumii înconjurătoare (de exemplu, fiinţaumană ca parte integrantă a mediului, cusentimente, gânduri, idei proprii), precum şiinterdependenţa dintre acestea;

Domeniul Om şi societate- Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări

afective pozitive, să manifeste prietenie,toleranţă, armonie, concomitent cu învăţareaautocontrolului;

- Să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice;

Domeniul Estetic şi creativ- Să exprime prin mişcare starea sufletească

creată de muzica audiată;- Să redea teme plastice specifice desenului/

picturii;

Domeniul PsihomotricSă se folosească de acţiunile motrice învăţate

pentru a exprima sentimente şi/sau comporta -mente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli(situaţii), la diferite ritmuri.

InVEnTAr DE PrOBLEmECe ştim?

n Îl aşteptăm pe Moş Nicolae.nMoş Nicolae le aduce daruri copiilor cuminţi.n Moş Nicolae lasă darurile în ghetuţe.n Copiii îşi curăţă ghetuţele.nNimeni nu l-a văzut vreodată pe Moş Nicolae.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Cine este Moş Nicolae?n Ce primesc copiii care nu sunt cuminţi?nDe unde ştie Moş Nicolae cum au fost copiii?n Ce este colindul?n De ce mergem cu colindul?n Cum întâmpină gazdele colindătorii?

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilorBibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice cu litere- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen

- carton colorat- foarfecă- material din natură- hârtie glasată, hârtiecreponată

Joc de rol- trăistuţe- costume populare, sorcove- instrumente muzicale

Ştiinţă- puzzle

- piese geometrice

Construcţii- Cuburi lemn, puzzleTangram, joc de construcțieArco, mozaic

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

Page 56: 0 Planificari 57 Ok

56

SĂPTĂMÂNA 12SuBTEmA: OBICEIURI DIN STRĂBUNI

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Moş Nicolae mărturiseşte”; Învăţăm să fimascultători;

ALAn Bibliotecă: Poveşti create de copii: „Ce mi-a adus Moşul?”;n Ştiinţă: „Ajută-l pe Moş Nicolae să-ţi găsească ghetuţele!” (labirint);n Construcţii: „Îl ajut pe Moş Nicolae“ (daruri – cu materiale la alegere); n Jocuri distractive: Concurs – „Cine ştie şi respectă mai multe reguli!”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: Cine a fost Moş Nicolae? (poveşti populare); „Cum se strecoară Moşul

prin gaura cheii” (târâre).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ceata de colindători”; Învăţăm să fim ascultători;Opţional:

ALAn Ştiinţă: Alcătuieşte grupuri de colindători, respectând cerinţele, fişe de lucru;n Artă:„Traista pentru colindeţe” (confecţionare şi decorare);n Joc de rol: „La colindat”; Activitate gospodărească: „Daruri pentru colindători”;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Colinde” (Steaua, Pluguşorul, Semănatul, Sorcova); cântec: „Am plecat

să colindăm”; audiţie alte colinde.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu gazdele”; „Învăţăm să fim ascultători”;ALAn Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu obiceiuri străbune; „Grafisme”;n Nisip şi apă: „Steaua” (forme, contururi);n Joc de rol: „De-a gazdele”; Vizionare spectacol: „Datini şi obiceiuri” (serbarea din

anul precedent);ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Numără şi colorează!” (operaţii cu grupe de obiecte, corespondenţe,

fişe de lucru); „Copilul cu care te mândreşti!” (reguli de conduită morală, religioasă,socială); Rugăciune pentru copiii cuminţi.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şi bunicul a fost cu colindul”; Învăţăm să fimascultători; Opţional:

ALAn Ştiinţă: „Cum se fac covrigii?”, „Când se colindă?”; „Etnografie şi folclor” (album);n Construcţii: „Steaua pentru colindat”;n Jocuri iniţiate de copii – recital de colinde;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Incursiune în timp” (joc didactic vizând obiceiurile străbune, din

punct de vedere geografic, istoric, conservare în timp); „Colindul preferat” (pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şi eu voi păstra..”; „Învăţăm să fim ascultători”;ALAn Bibliotecă: „La gura sobei...” (poveşti, întâmplări);nArtă:„Sorcove, ornamente pentru pluguşor” (confecţionare material, decupare

contur, pictură, mototolire);n Joc de rol: „De-a artiştii populari”; „Micii regizori” – repetare colinde;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „De câte am nevoie?” (aprecieri globale, sortare după cerinţe,

numeraţie); „Ne pregătim de colindat” ( confecţionare stea, pluguşor, sorcovă).

ACTIvITATE METODICĂ Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Page 57: 0 Planificari 57 Ok

57

SĂPTĂMÂNA 12SuBTEmA: OBICEIURI DIN STRĂBUNI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să fim ascultători.ALA Poveşti create de copii: „Ce mi-a adus Moşul?” (reprezentarea prin desen şi

scrierea lor în jurnalul grupei); Ajută-l pe Moş Nicolae să-ţi găsească ghetuţele!(drumul cel mai scurt); Îl ajut pe Moş Nicolae ( daruri);

ADE: Ce ştii despre Moş Nicolae? (povestiri create de copii); „Cum se strecoarăMoşul prin gaura cheii?” (reprezentare prin desen).

ADP Învăţăm să fim ascultători. Opţional:ALA Alcătuieşte grupuri de colindători, respectând cerinţele, la tabla magnetică;

„Traista pentru colindeţe” (confecţionare şi decorare – finalizarea lucrărilor începute);Joc de rol: „La colindat”;

ADE„Colinde” (Steaua, Pluguşorul, Semănatul, Sorcova – discuţii libere, repetare);cântec: „Am plecat să colindăm” (repetarea cântecului pe 2 voci, băieţi/fete).

ADP Învăţăm să fim ascultători.ALA Joc de comunicare: „Ce sărbătorim iarna?”; joc de rol: „De-a gazdele”;

vizionare spectacol: „Datini şi obiceiuri” (serbarea din anul precedent – continuare);ADE „Numără şi colorează!” (operaţii cu grupe de obiecte, corespondenţe – la

calculator, soft educaţional); „Copilul cu care te mândreşti!” (reguli de conduitămorală, religioasă, socială – discuţii în grup restrâns, în funcţie de interesulmanifestat); Rugăciune pentru copiii cuminţi (repetare).

ADP Învăţăm să fim ascultători. Opţional:ALA „Cum se fac covrigii?” (vizită la bucătătărie pentru a urmări modul de

preparare); „Steaua pentru colindat” (din spinuri); jocuri iniţiate de copii – recital decolinde;

ADE „Incursiune în timp” (discuţii, în funcţie de interesul manifestat vizândobiceiurile străbune, din punct de vedere geografic, istoric, conservare în timp);„Colindul preferat” (pictură – finalizarea lucrărilor).

ADP Învăţăm să fim ascultători.ALA „La gura sobei...” (citim imagini din cărţi şi reviste); „Sorcove, ornamente

pentru pluguşor” (confecţionare material, decupare contur, pictură, mototolire – lacererea copiilor); „Ţesem la gherghef”;

ADE „Jocul mulţimilor” (aprecieri globale, sortare după cerinţe, numeraţie –exerciţii cu material demonstrativ); „Ne pregătim de colindat” (confecţionare stea,pluguşor, sorcovă – finalizarea lucrărilor începute).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIvITATE METODICĂ Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Page 58: 0 Planificari 57 Ok
Page 59: 0 Planificari 57 Ok

59

VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN!TEMA ANUALĂ: „CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM?”

SĂPTĂMÂNA 13

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- Să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile

acestuia şi să demonstreze că l-au înţeles;- Să manifeste interes pentru citit;

Domeniul Ştiinţe- Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte

constituite în funcţie de diferite criterii date origăsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,comparare, clasificare, ordonare, apreciere acantităţii prin punere în corespondenţă;

- Să comunice impresii, idei pe baza observă -rilor efectuate;

Domeniul Om şi societate- Să aprecieze în situaţii concrete unele

comportamente şi atitudini în raport cu normeprestabilite şi cunoscute;

- Să fie capabili să realizeze lucrări practiceinspirate din natură şi din viaţa cotidiană,valorificând deprinderile de lucru însuşite;

Domeniul Estetic şi creativ- Să intoneze cântece pentru copii;- Să compună în mod original şi personal spa -

ţiul plastic;

Domeniul Psihomotric- Să fie apți să utilizeze deprinderile însuşite în

diferite contexte;- Să se folosească de acţiunile motrice învăţate

pentru a exprima sentimente şi/sau comporta -mente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli(situaţii), la diferite ritmuri.

InVEnTAr DE PrOBLEmECe ştim?

n De Crăciun, vine Moşul.n De Crăciun, împodobim bradul.n De Crăciun, copiii primesc cadouri.n De Crăciun, mergem la biserică.n Unii gospodari taie porcii.n Mamele stau mult în bucătărie de Crăciun.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Cine a fost Crăciun?n Cum a fost ales bradul ca pom de Crăciun?nCe înseamnă, de fapt, sărbătoarea Crăciunului?n Cum trebuie să întâmpinăm Crăciunul?

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilorBibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice cu litere- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen- carton colorat

- foarfecă- material din natură- hârtie glasată, creponată- ornamente

Joc de rol- Brad- Costum de Moş Crăciun- Sac cadouri- Ornamente brad

Construcţii- Cuburi lemn- Puzzle Tangram

- Joc de construcție Arco- Mozaic

Ştiinţă- calculator, TV- CD, DVD- Puzzle

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

Page 60: 0 Planificari 57 Ok

60

SĂPTĂMÂNA 13SuBTEmA: vINE, vINE MOş CRĂCIUN!

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De unde vine Moşul”; Învăţăm să dăruim.ALAn Bibliotecă: Citim imagini din cărţi şi reviste cu Moş Crăciun, scriem după

model cuvinte;n Ştiinţă: „În ţara lui Moş Crăciun” (ce ştim despre ţinuturile polare);n Construcţii: „Sania lui Moş Crăciunˮ (cu materiale la alegere);n„Ghici, ghicitoarea mea!”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Legenda lui Moş Crăciun” de Radu Ciobanu (lectura educatoarei);

„Drumul lui Moş Crăciun” (traseu aplicativ).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cum mă pregătesc pentru Moşul?”; Învăţăm să dăruimOpţional:

ALAn Ştiinţă: Puzzle cu Moş Crăciun, fişe de lucru: „A câta săniuţă?”;n Artă:„Portretul lui Moş Crăciun” (pictură, modelaj);n Joc de rol: „De-a şezătoarea” (repetare colinde şi cântece pentru serbare)n„Scrisori pentru Moşul”;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „În seara de Crăciun” de G. Coşbuc (memorizare); cântec „Moş

Crăciun” (la alegere).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine a fost Iisus?”; Învăţăm să dăruim;ALAn Bibliotecă: Icoane şi rugăciuni (mesaje moral-religioase);n Nisip şi apă: „Ieslea în care s-a născut Iisus”; n Joc de rol: „În noaptea de Ajun”;n Dramatizare: „Naşterea lui Iisus”;ADE Activitate integrată:n DOS; DŞ: Când s-a născut Iisus Hristos? (lectura educatoarei); „Numărăm

lumânări, clopoţei şi globoleţe pentru brad” (limitele 1-8).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Când împodobim bradul?”; Învăţăm să dăruim;Opţional:ALAn Ştiinţă: Studiem bradul;n Construcţii: „Bradul” (material la alegere); n Jocuri iniţiate de copii: „Ne pregătim pentru serbare”;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Fetiţa cu chibrituri” de H.C. Andersen (lectura educatoarei); „Bradul

împodobit” (pictură/desen).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Vine, vine Moş Crăciun”; Învăţăm să dăruim;ALAn Bibliotecă: „Scrisori pentru Moş Crăciun”, „Decorăm globuleţe – grafisme”;n Artă: „Ornamente pentru brad” (confecţionare material, decupare contur,

pictură, mototolire, fronsare);n Joc de rol: „În noaptea de Crăciun”; „Serbarea de Crăciun”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Împodobeşte bradul!” (aprecieri globale, sortare după cerinţe,

numeraţie).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIvITATE METODICĂ Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Page 61: 0 Planificari 57 Ok

61

SĂPTĂMÂNA 13SuBTEmA: vINE, vINE MOş CRĂCIUN!

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să dăruim;ALA Discuţii libere despre cum îl aşteptăm pe Moş Crăciun; scriem pe puncte

numele renilor lui Moş Crăciun; joc senzorial „Tare/moale”; „Sania lui Moş Crăciun“(din beţişoare);

ADE„Legenda lui Moş Crăciun” de Radu Ciobanu (repovestire, reprezentare prinpictură).

ADP Învăţăm să dăruim;Opţional:ALA Puzzle cu Moş Crăciun; „Citeşte şi potriveşte”; „Portretul lui Moş Crăciun”

(pictură, modelaj – continuarea lucrărilor începute); „Scrisori pentru Moşul” (copiiispun, educatoarea scrie);

ADE „În seara de Crăciun” de G. Coşbuc (repetarea poeziei şi reprezentarea eiprin desen); Audiţie: cântece de iarnă.

ADP Învăţăm să dăruim;ALA Icoane şi rugăciuni (mesaje moral-religioase, discuţii în grup restrâns, în

funcţie de interes); dramatizare: „Naşterea lui Iisus”;ADE Când s-a născut Iisus Hristos? (convorbire); „Numărăm lumânări, clopoţei şi

globuleţe pentru brad” (limitele 1-8, fişe de lucru).

ADP Învăţăm să dăruim; Opţional:ALA Observăm crenguţa de brad cu lupa; „Bradul” (din figuri geometrice); „Ne

pregătim pentru serbare”;ADE„Povestea bradului” de Livia Pop (repovestire); „Bradul împodobit” (pictură/

desen – finalizarea lucrărilor).

ADP Învăţăm să dăruim. ALA „Ghici, ghicitoarea mea!”; „Decorăm globuleţe” – grafisme; repetarea

poeziilor; discuţii libere: „Ce facem când avem musafiri?”, „Ce-ai vrea să-ţi aducă MoşCrăciun?”;

ADE„Serbarea de Crăciun”.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

ACTIvITATE METODICĂ Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Page 62: 0 Planificari 57 Ok

62

A FOST ODATĂ…PROIECTTEMATICTEMA ANUALĂ:„CUM ESTE/A FOST

şI vA FI PE PĂMÂNT?”NIvELUL II (5-6/7 ANI)

După cum spunea atât de frumos Vasile Alecsandri, moştenirea noastră dinstrăbuni reprezintă „comori nepreţuite de simţiri gingaşe, de idei înalte, de notiţeistorice, de crezuri superstiţioase, de datini strămoşeşti şi mai cu seamă defrumuseţi poetice pline de originalitate şi fără seamăn...”.

În acest sens, suntem de părere că a cunoaşte obiceiuri, tradiţii populare,dansuri populare locale şi nu numai poate avea un impact deosebit în dezvoltareacopilului, prin prisma ideilor şi sentimentelor pe care acestea le transmit.

Este de datoria noastră, a cadrelor didactice, să facem cunoscute copiilorpreşcolari elemente de istorie care ne înconjoară şi ne individualizează!

ARGUMENT

n DuRATA: 4 săptămânin LOC DE DESFĂŞuRARE: grădiniţa RESuRSE

n uMANE- preşcolarii grupei 5-6/7 ani- cadre didactice - părinţi- muzeograf - Referent Centrul Cultural

n MATERIALE- Enciclopedia generală pentru copii- obiecte de artă populară- costume populare- planşe - fişe cu imagini - imagini suport - cărţi, reviste - calculator, imprimantă, aparat foto, CD player

MATERIALE BIBLIOGRAFICE1. Revista Învăţământul Preşcolar 1-2/20082. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, 2008

Page 63: 0 Planificari 57 Ok

63

DIrECţII DE DEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

TINEREŢE FĂRĂ BĂTRâNEŢE

l Evoluţia omuluil Stadiile dezvoltăriil Trecerea ireversibilă atimpului (măsurare)

LADA BuNICIIlObiecte de artă popularălCostumul naţionallMuzeul Ţăranului Român

PROGRESuL TEhNICl Roatal Bicicletal Automobilull Electricitateal Radioul, televizorull Telefonull Computerul

STRĂBuNII NOŞTRIl24 Ianuarie – Semnificaţiel „Unde-s mulţi putereacreşte"lPovestiri istoricelCategorii sociale

A fostodată...

Page 64: 0 Planificari 57 Ok

64

OBIECTIVE CADru PE DOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Dezvoltarea creativităţii şi a expresivităţii

limbajului oral;

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi

utiliza numere, cifre, unităţi de măsură,întrebuinţând un vocabular adecvat;

- Stimularea curiozităţii privind explicareaşi înţelegerea lumii înconjurătoare;

Domeniul Om şi societate- Cunoaşterea unor elemente de istorie,

geografie, religie care definesc portretulspiritual al poporului român;

Domeniul Estetic şi creativ- Stimularea expresivităţii şi a creativităţii

prin desen, pictură, modelaj;- Formarea capacităţilor de exprimare prin

muzică;

Domeniul Psihomotric- Stimularea calităţilor intelectuale, de

voinţă şi afective în vederea aplicării indepen -dente a deprinderilor însuşite.

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- Să recepteze un text care li se citeşte ori lise povesteşte, înţelegând în mod intuitivcaracteristicile expresive şi estetice ale acestuia;

- Să participe la activităţile de grup, inclusivla activităţile de joc, atât în calitate de vorbitori,cât şi în calitate de auditori;

Domeniul Ştiinţe- Să numere de la 1 la 9, recunoscând grupele

cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;- Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială,

ca bază a cunoştinţelor matematice referitoarela recunoaşterea, denumirea obiectelor, canti -tatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/mulţimi pe baza unor însuşiri luate în consi -derare separat sau mai multe simultan;

- Să cunoască elemente ale mediului social şicultural, poziţionând elementul uman ca parteintegrantă a mediului;

Domeniul Om şi societate- Să descrie şi să identifice elementele locale

specifice ţării noastre şi zonei în care locuiesc(obiective socio-culturale, istorice, etnice);

- Să fie capabili să realizeze lucrări practiceinspirate din natură şi viaţa cotidiană, valori -ficând deprinderile de lucru însuşite;

Domeniul Estetic şi creativ- Să asculte şi să recunoască fragmente din

creaţii muzicale naţionale şi universale corespun -zătoare specificului de vârstă al copiluluipreşcolar şi preocupărilor acestuia;

- Să interpreteze liber, creativ lucrări plasticeexprimând sentimente estetice;

Domeniul Psihomotric- Să perceapă componentele spaţio-temp -

orale (ritm, durată, distanţă, localizare);- Să fie apți să utilizeze deprinderile însuşite

în diferite contexte.

Page 65: 0 Planificari 57 Ok

65

Bibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, lut, planşete- coli pentru desen- căni şi farfurii ceramică- jocurile „Să ţesem fumos”,„Să coasem frumos”instrumente muzicale

Joc de rol- obiecte de artă populară- unelte vechi- costume populare- CD cu muzică populară

Construcţii- Cuburi lemn

Ştiinţă- Album, Enciclopediagenerală pentru copii- calculator, TV, telefon, radio

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- „Roata olarului”

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr DE PrOBLEmE

Ce ştim?n Timpul trece.n Că timpul se măsoară cu ajutorul ceasului.n Suntem români.n Unde-s mulţi, puterea creşte!n Avem tradiţii, obiceiuri, port popular.n Ştim că nu putem trăi fără radio, TV, telefon, computer.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Unde se duce timpul şi dacă mai vine înapoi.n Nu ştim să măsurăm timpul.n Cu ce măsurau oamenii timpul când nu erau ceasuri?n De unde venim?n Cine sunt strămoşii noştri?n Cum era în trecut?n Ce reprezintă progresul tehnic?

CEnTruL TEmATIC- Lada de zestre plină cu cărţi, obiecte de artă populară, unelte

Page 66: 0 Planificari 57 Ok

66

Stimaţi părinţi,

Având în vedere interesul manifestat de copii în ceea ce priveşte derulareaproiectului „A fost odată...”, vă rugăm să le mijlociţi informarea şi căutareamaterialelor necesare, punându-i în legătură cu bunicii de la ţară sau cu oricealtă persoană ce deţine „mărturii” ale existenţei noastre.

De asemenea, vă rugăm să ne sprijiniţi cu orice fel de materiale ce ar puteaavea legătură cu acest proiect.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂPĂRINŢILOR

Stimată Doamnă Director,

Copiii din grupa 5-6/7 desfăşoară în această perioadă proiectul „A fostodată…”. Suntem siguri că în cadrul muzeului putem descoperi „dovezi” aleexistenţei noastre.

În speranţa că ne veţi sprijini,

Vă mulţumim!Copiii și educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂ DIRECTORULUI

MUZEULUIGOLEŞTI

Stimate Domnule Director,

Am derulat timp de 4 săptămâni proiectul „A fost odată..”. Cu acest prilej, amaflat multe despre noi şi despre strămoşii noştri și ne dorim să avem posibilitateade a expune lucrările realizate în incinta Centrului Cultural, pentru a arăta şi altorcopii ce multe ştim noi acum.

De asemenea, dorim să vă oferim un spectacol cu muzică şi dansuri populare!

Vă mulţumim!Copiii și educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂ CENTRULUI CULTURAL

Page 67: 0 Planificari 57 Ok

67

mEDIATIZArE ŞI DISEmInArEMediatizare în mass-media, afişe, diseminare în cadrul Cercului Pedagogic sau Comisiei metodice,

filme, fotografii, simpozioane.

FInALIZArEA PrOIECTuLuI- Program artistic susţinut la Centrul Cultural, avându-i ca invitaţi pe părinţi și reprezentanţi ai

Consiliului Local;- Album foto.

ACTIVITATE mETODICĂTuRA ISăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

TuRA A II-ASăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Page 68: 0 Planificari 57 Ok

68

SĂPTĂMÂNA 14SuBTEmA: TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu timpul”; Învăţăm să fim punctuali.ALAnBibliotecă: Citire de imagini din cărţi şi reviste având ca temă trecerea tipului şi

„urmele” lăsate de acesta;n Ştiinţă: „Când s-a întâmplat?” (perioade de timp – discuţii libere);n Construcţii: „Ceasul“ (cu materiale la alegere);n Jocuri distractive în sala de grupă: „Găseşte soluţia în ... minute”;ADE Activitate integrată:nDŞ;DPM: „Cum am fost, cum sunt, cum voi fi...?” (lectură după imagini – evoluţia

omului pe parcursul vieţii); „Mergem ca bebeluşii” (parcurs aplicativ cu diferiteobstacole).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu ceasul”; Învăţăm să fim punctuali; Opţional:ALAn Ştiinţă: „Măsurăm timpul” (aparate de măsurat timpul – clepsidră, ceas, Soare),

fişe de lucru;n Artă:„Ceasul – prietenul meu” (desen, modelaj);n Joc de masă:„Sortăm cifrele pentru ceas”;n Jocuri distractive alese de copii;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” de P. Ispirescu (povestirea

educatoarei); cântec „Ceasul” (folclorul copiilor); joc însoțit de cântec „Tic – tac”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ştiu când?” (discuţii); „Învăţăm să fim punctuali”; ALAn Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu evoluţia omului de-a lungul timpului,

activităţile/ preocupările acestuia; fişe de lucru (grafisme, litere de tipar, cuvinte);n Nisip şi apă: „Umbre de-a lungul timpului”;n Joc de rol: „De-a ceasornicarii” ;ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Ora la care eu...” (mă trezesc, mănânc, merg la grădiniţă... ); „Cum avem

grijă de bătrânii noştri?” (grija omului faţă de bătrâni aflați în situaţii când au nevoiede ajutor).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Timpul – prieten sau duşman?!”; Învăţăm să fimpunctuali; Opţional:

ALAn Ştiinţă: „Roata timpului...?” (unităţi de măsură);n Construcţii: „Ceasuri vechi – ceasuri noi!” (materiale la alegerea copiilor);n Jocuri iniţiate de copii (încadrarea în timp);ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Jocul cuvintelor!” (joc didactic – cuvinte noi, cuvinte vechi); „Cum

trece timpul peste tine” (desen – copil, adult, bătrân).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şi peste tine trec anii!”; Învăţăm să fim punctuali; ALAn Bibliotecă: Sortăm imagini pentru albumul „Timpul”; fişe de lucru – grafisme;n Artă:„Completez albumul” (confecţionare material);n Joc de rol: „Azi povestea mea – mâine povestea ta”; n Jocuri de mişcare: „Copil, tânăr, adult, bătrân”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Pune lângă cifra (6,7,8,9) tot atâtea ” (exerciţii cu material individual);„Tabloul timpului” (album cu fotografii din primul an de grădiniţă până în prezent,

cu lucrări efectuate de copii de-a lungul timpului etc .).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 69: 0 Planificari 57 Ok

69

SĂPTĂMÂNA 14SuBTEmA: TINEREŢE FĂRĂ BĂTRÂNEŢE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să fim punctuali; Respectăm programul;ALA „Ghici, ghicitoarea mea!ˮ; „Când s-a întâmplat?” (sortăm jetoane în funcţie

de criteriile cerute); „Ceasul“ (cu materiale la alegere); ADE„Cum am fost, cum sunt, cum voi fi...?” (discuţii libere, în funcţie de interesul

manifestat despre evoluţia omului pe parcursul vieţii).

ADP Învăţăm să fim punctuali; Opţional: Respectăm programul;ALA„Măsurăm timpul” (aparate de măsurat timpul – clepsidră, ceas, Soare); „Ce

este timpul?”; „Ceasul – prietenul meu” (desen, modelaj continuarea lucrărilor);jocuri distractive: „Împărate, luminate cât e ceasul la cetate?”;

ADE „Tinereţe fără bătâneţe şi viaţă fără de moarte” de Petre Ispirescu (DVD);cântec Ceasul (folclorul copiilor/repetare).

ADP Învăţăm să fim punctuali; Respectăm programul;ALA Album – evoluţia omului de-a lungul timpului, activităţile/preocupările

acestuia; decupăm litere şi scriem cuvântul „ceas”; „De-a ceasornicarii”;ADE „Potriveşte ora!” (exerciţii cu material demonstrativ); „Cum avem grijă de

bătrânii noştri?” (selectare de imagini corespunzătoare).

ADP Învăţăm să fim punctuali; Opţional: Respectăm programul;ALA: „Despre ani, zile, luni, ore...” (discuţii libere); „Ceasuri vechi – ceasuri noi!”;

(materiale la alegerea copiilor); Jocuri distractive: „Arată ce îţi spun!”;ADE „Jocul cuvintelor!” (formulare de propoziţii folosind cuvintele date); „Cum

trece timpul peste tine” (desen – copil, adult, bătrân – finalizarea lucrărilor începute).

ADP Învăţăm să fim punctuali; Respectăm programul;ALA „Împărăţia Timpului” (povestiri ale copiilor); Fişe de lucru – grafisme;

„Completez albumul” (confecţionare material – continuarea lucrărilor începute);jocuri de mişcare;

ADE „Pune lângă cifra (6,7,8,9) tot atâtea...” (fişe de lucru); „Tabloul timpului”(album cu fotografii din primul an de grădiniţă până în prezent, cu lucrări efectuatede copii de-a lungul timpului etc. – finalizarea lucrărilor şi prezentarea albumuluipărinţilor).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 70: 0 Planificari 57 Ok

70

SĂPTĂMÂNA 15SuBTEmA: LADA DE ZESTRE A BUNICII

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Despre zestrea bunicii”; Învăţăm să păstrăm;ALAn Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi şi reviste având ca temă vestimentaţia

omului în timp; fişe de lucru – grafisme, scriere după model;n Ştiinţă: „Când şi cum mă îmbrac?” (vestimentaţia în timp – discuţii libere);n Construcţii: „Lada de zestre a bunicii“ (cu materiale la alegere); n Jocuri distractive în sala de grupă: „Găseşte-mi perechea”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Din lada de zestre a bunicii!” (lectură după imagini – vestimentaţia

omului de-a lungul timpului ); Drag mi-e jocul românesc (paşi de dans popular).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu muzeograful”; Învăţăm să păstrăm;Opţional:ALAn Știinţă: „Sortăm imagini cu portul popular din ţară” – fişe de lucru: calcule

matematice; n Artă:„Decorăm costumul naţionalˮ (desen, pictură);n Joc de rol: „De-a muzeografii”;n Jocuri distractive alese de copii – audiţie cântece populare vechi; ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Moştenirea” de Otilia Cazimir (memorizare); cântec: La oglindă; joc

însoțit de cântec: „Drag mi-e jocul românesc”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Muzeul Satului” (discuţii); Învăţăm să păstrăm;ALAn Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu zestrea bunicii de-a lungul timpului,

activităţile/preocupările acesteia (ţesutul, torsul lânii, tricotatul, brodatul, cusutul); Fişede lucru (grafisme, litere de tipar, cuvinte);

n Nisip şi apă: „Ornăm iaˮ – grafisme;n Joc de rol: „De-a bunicii”;n Program distractiv: Cântăm, dansăm româneşte;ADE Activitate integrată:n DOS; DŞ: „Muzeul Satului” (amenajarea muzeului cu obiectele colecţionate,

sentimente/trăiri faţă de „zestrea buniciiˮ); „Cum amenajăm muzeul?” (poziţii spaţiale).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce iubeşte bunica?!”; Învăţăm să păstrăm.Opţional:ALAn Ştiinţă: „Cum se păstrează valorile în timp?”; sortăm jetoane; puzzle – costumul

popular; n Construcţii: „Casele din Muzeu!” (materiale la alegerea copiilor);n Jocuri iniţiate de copii. „Zestrea mea” (concurs de proverbe şi ghicitori);ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Fata babei şi fata moşneagului” (lectura educatoarei); „Costumul

popular şi salba bunicii” (desen – pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şi eu am valori!”; Învăţăm să păstrăm;ALAn Bibliotecă: „Citim poveşti din cartea bunicii” (selectăm imagini din poveştile

populare); Fişe de lucru – grafisme, scriem cuvinte după model; n Artă:„Modelăm lăzi de zestre”;n Joc de rol: „De-a românaşii”; n Jocuri de mişcare: „Dansuri populare”;ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Pune lângă cifra (7,8,9,10) tot atâtea...” (exerciţii cu material individual);

„Costumul meu de la bunica” (confecţionare – costumul popular – din materiale textile).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 71: 0 Planificari 57 Ok

71

SĂPTĂMÂNA 15SuBTEmA: LADA DE ZESTRE A BUNICII

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să păstrăm”; Am grijă de lucruri;ALA Citire de imagini din cărţi şi reviste, legate de vestimentaţia omului în timp,

decorăm lada de zestre; „Când şi cum mă îmbrac?” (discuţii libere, sortare jetoane);„Lada de zestre a bunicii“ (cuburi de lemn);

ADE „Din lada de zestre a bunicii!” (vestimentaţia omului de-a lungul timpului,discuţii şi reprezentare prin desen).

ADP„Învăţăm să păstrăm”; Opţional: Am grijă de lucruri;ALA Puzzle – costum popular; „Decorăm costumul naţional” (desen, pictură –

continuarea lucrărilor); „De-a muzeografii”; Audiţie cântece populare vechi; ADE „Moştenirea” de Otilia Cazimir (repetarea poeziei); cântec: „La oglindă”

(repetare).

ADP„Învăţăm să păstrăm”; Am grijă de lucruri;ALA Colorăm imagini cu zestrea bunicii de-a lungul timpului, activităţile/

preocupările acesteia (ţesutul, torsul lânii, tricotatul, brodatul, cusutul); Joc de rol: „De-a bunicii”; ADE „Muzeul Satului” (amenajarea muzeului cu obiectele colecţionate,

sentimente/ trăiri faţă de „zestrea bunicii”, continuarea lucrărilor, etichetareaobiectelor expuse).

ADP„Învăţăm să păstrăm”; Opţional: Am grijă de lucruri;ALA „Cum se păstrează valorile în timp?” (discuţii libere, în grup restrâns, în

funcţie de interesul manifestat); „Casele din Muzeu!” (materiale la alegerea copiilor); ADE „Fata babei şi fata moşneagului” (dramatizare); „Costumul popular şi salba

bunicii” (desen – pictură, finalizarea lucrărilor începute).

ADP„Învăţăm să păstrăm”; Am grijă de lucruri.ALA„Citim poveşti din cartea bunicii”; „Modelăm lăzi de zestre”; exerciţii pentru

dezvoltarea aparatului fonoarticulator; joc-exerciţiu: „Eu vă întreb, voi răspundeţi”;ADE „Ce şi cât ai găsit în lada de zestre a bunicii?” (exerciţii de numeraţie cu

material demonstrativ); „Costumul meu de la bunica” (confecţionare costum populardin materiale textile – finalizarea lucrărilor).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 72: 0 Planificari 57 Ok

72

SĂPTĂMÂNA 16SuBTEmA: STRĂBUNII NOşTRI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Avem un musafir” (veteran de război); Învăţăm sărespectăm;

ALAn Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi şi manuale de istorie, legate de trecutul

istoric al poporului român;n Ştiinţă: „Când s-a întâmplat?” (perioade istorice);n Construcţii: „Casa Armatei“ (cu materiale la alegere); n Jocuri distractive în sala de grupă: „Scaunul povestitorului”;ADE Activitate integrată:n DŞ;DPM: „Cine au fost străbunii noştri?” (lectură după imagini); „Mergem prin

tranşee” (parcurs aplicativ cu diferite obstacole).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Eroii neamului”; Învăţăm să respectăm”; Opţional:ALAn Ştiinţă: „Ce ştim despre strămoşii noştri”; „Cum şi unde se păstrează

informaţiile legate de eroii neamului?”;n Artă:„Scene de vitejie” (pictură); n Joc de rol: „De-a soldaţii”;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: Legende istorice (lectura educatoarei); cântec: „Hai să-ntindem hora

mare”; audiţie: Noi suntem români.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Manifestări omagiale”; Învăţăm să respectăm; ALAn Bibliotecă: Vizionare DVD, legat de modul în care ne preţuim străbunii,

manifestări omagiale;n Nisip şi apă: Hai să dăm mână cu mână (urme de mâini); n Joc de rol: Oraşul în sărbătoare; joc-concurs: „Cine ştie mai multe!”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Strămoşii noştri” (operaţii cu grupe de obiecte în limitele...;

convorbire).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce simt faţă de...?” (comunicarea propriilor trăirisufleteşti); „Învăţăm să respectăm”;

Opţional:ALAn Ştiinţă: „Ce știi despre...?”, fişe de lucru – asocieri;nConstrucţii: „Ziduri de apărare”; jocuri iniţiate de copii: „Țară, ţară, vrem ostaşi!”;

„Mima” (comunicarea non-verbală a propriilor trăiri sufleteşti);ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Vreau să aflu!” (propoziţia interogativă); „Monumentul eroilor” (frize

decorative – ipsos).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Unde-i unul nu-i putere”; „Învăţăm să respectăm”; ALAn Bibliotecă: Albumul meu – imagini selectate de copii din cărţi şi reviste;n Artă:„Siluete” (colorare, desenare, decupare după contur);n Joc de rol: „Se apropie 24 Ianuarie”; jocuri de mişcare: „Să scape cine poate!”ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Formează perechi între obiectele desenate în cele două mulţimi

alăturate (corespondenţă, numeraţie); „Hora” (lucrare colectivă – machetă, folosindsiluetele realizate la artă).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 73: 0 Planificari 57 Ok

73

SĂPTĂMÂNA 16SuBTEmA: STRĂBUNII NOşTRI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să respectăm”; Întâi cei mici şi apoi noi;ALA Citire şi colorare de imagini din cărţi legate de trecutul istoric al poporului

român; „Când s-a întâmplat?” (perioade istorice, discuţii în grup restrâns în funcţiede interesul manifestat); „Casa Armatei“ (cu materiale la alegere);

ADE„Cine au fost străbunii noştri?” (reprezentare prin desen).

ADP„Învăţăm să respectăm”; Opţional: Întâi cei mici şi apoi noi;ALA „Ce ştim despre strămoşii noştri?” (discuţii libere în grup restrâns); „Cum şi

unde se păstreză informaţiile legate de eroii neamului?” (imagini cu diferite muzee,mausolee); „Scene de vitejie” (pictură – continuarea lucrărilor); Joc de rol: „De-asoldaţii”;

ADE„Legende istorice” (reprezentare prin desen); Paşi de dans popular: „Hai să-ntindemhora mare”.

ADP„Învăţăm să respectăm”; Întâi cei mici şi apoi noi;ALA Reprezentarea prin desen a unei scene vizionate pe DVD; Joc de rol: „Oraşul

în sărbătoare”; Joc-concurs: „Cine ştie mai multe!”;ADE Strămoşii noştri (operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-10; fişe de lucru).

ADP: „Învăţăm să respectăm” Opţional: Întâi cei mici şi apoi noi.ALA: „Ce ştii despre...?” - discuţii libere; „Ziduri de apărare”; Jocuri iniţiate de copii

„Ţară, ţară vrem ostaşi!”; ADE: „Vreau să aflu!”(Joc interactiv pe calculator-formulare de propoziţii);

”Monumentul eroilor”(frize decorative-ipsos-finalizarea şi expunerea lucrărilor).

ADP„Învăţăm să respectăm”; Întâi cei mici şi apoi noi;ALA Coperta albumului meu – imagini selectate de copii din cărţi şi reviste –

grafisme; „Siluete” (colorare, desenare, decupare după contur – continuarealucrărilor „24 Ianuarie”);

ADE„Formează perechi între obiectele desenate în cele două mulţimi alăturate(corespondenţă, numeraţie – fişe de lucru individualizate); „Hora” (lucrare colectivă– machetă, folosind siluetele realizate la Artă – finalizarea lucrărilor; redactarea unuiscenariu pe această temă).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 74: 0 Planificari 57 Ok

74

SĂPTĂMÂNA 17SuBTEmA: PROGRESUL TEHNIC

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Descoperiri arheologice”; Mă pregătesc pentruactivităţi;

ALAn Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi şi enciclopedii pentru copii legate de

progresul tehnic;n Ştiinţă: „Sortăm jetoane cu obiecte arheologice/obiecte actuale”;n Construcţii: „Roata“ (materiale la alegere);n Jocuri distractive în sala de grupă: „Scaunul povestitorului”;ADE Activitate integrată:nDŞ; DPM: „Descoperiri arheologice” (lectură după imagini); „Roata” (rostogolire).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Maşina timpului”; Mă pregătesc pentru activităţi; Opţional:ALAn Ştiinţă: „Ce ştim despre obiectele de uz casnic şi evoluţia lor în timp?”; „Să

descoperim din ce erau făcute aparatele, uneltele...”;n Artă:„Diferite obiecte de uz casnic” (modelaj);n Joc de rol: „De-a inginerul”; jocuri distractive în sala de grupă;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Ce mă ajută să..?” (Poveşti cu început dat legate de aparate,

instrumente, unelte necesare în gospodărie); „Cântece vechi/cântece noi” (audiţie pick-up, magnetofon, casetofon, CD player).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Lumea sunetelor”; Mă pregătesc pentru activităţi;ALAn Bibliotecă: Scriem „ştiri” pentru a le transmite la radio;n Nisip şi apă: „Antene radio”; n Joc de rol: „Reporter Radio”; n Joc distractiv: „Ce se aude?”;ADE Activitate integrată:n DŞ;DOS: „Cum este, cum nu este? (joc didactic – analiză, sinteză, comparaţie,

abstractizare); „Istoria radioului” (prezentare PPT).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Televizorul – prieten sau duşman”; Mă pregătescpentru activităţi;

Opţional:ALAn Ştiinţă: „Ce ştii despre...?”, fişe de lucru – umbre;n Construcţii: „Televizorul”;n Jocuri iniţiate de copii: „Emisiunea mea”;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Reporter de succes” (propoziţia simplă, propoziţia dezvoltată);

„Reclame TV” (pictură, desen).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cinci minute eu, cinci minute tu!”; Mă pregătescpentru activităţi;

ALAn Bibliotecă: Completează ce lipseşte – joc interactiv la calculator; Învăţ să scriu

la calculator; n Artă:„Laptop” (modelaj);n Joc de rol: „Micul informatician”; n Jocuri distractive pe calculator: „Ţapul Ţicu merge la grădiniţă”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Probleme distractive” (AEL); „Tastatura computerului meu” (lucrare

individuală – decupare, lipire litere, cifre).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 75: 0 Planificari 57 Ok

75

SĂPTĂMÂNA 17SuBTEmA: PROGRESUL TEHNIC

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”; „Aşezăm rechizitele”;ALA Colorare, decupare de imagini din cărţi şi enciclopedii pentru copii legate

de progresul tehnic; „Sortăm jetoane cu obiecte arheologice/obiecte actuale”, „Roataolarului“;

ADE„Descoperiri arheologice” (prezentare imagini şi discuţii).

ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”; Opţional:„Aşezăm rechizitele”;ALA „Ce ştim despre obiectele de uz casnic şi evoluţia lor în timp?” (discuţii în

grup restrâns); „Diferite obiecte de uz casnic” (modelaj – continuarea lucrărilor); Jocde rol: „De-a inginerul”;

ADE „Ce mă ajută să..?” (scriem poveştile în jurnalul grupei); „Cântecevechi/cântece noi” (audiţie).

ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”; „Aşezăm rechizitele”;ALA Citim „ştirile” scrise în activitatea de dimineaţă; „Antene radio” (construire şi

asamblare cu „Micul constructor”); Joc de rol: „Reporter Radio”; ADE „Alege cum îţi spun!” (analiză, sinteză, comparaţie, abstractizare – fişe de

lucru).

ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”; Opţional:„Aşezăm rechizitele”;ALA „Ce ştii despre...?” (discuţii în grup restrâns); fişe de lucru – asocieri;

„Televizorul”; Jocuri iniţiate de copii: „Emisiunea mea”;ADE„Reclame TV” (pictură, desen – finalizarea lucrărilor începute, discuţii libere,

în funcţie de interesul manifestat).

ADP„Mă pregătesc pentru activităţi”; „Aşezăm rechizitele”;ALA Completează ce lipseşte – joc interactiv la calculator; Învăţ să scriu la calculator;

„Laptop” (modelaj – continuarea lucrărilor); Joc de rol: „Micul informatician”; ADE „Probleme distractive” (probleme cu material demonstrativ); „Tastatura

computerului meu” (lucrare individuală – decupare, lipire litere, cifre – finalizarealucrărilor).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 76: 0 Planificari 57 Ok

76

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: Cum ESTE/A FOST ŞI VA FI PE PĂmÂnT?SUBTEMA: Lada de zestre a buniciiTEMA ZILEI: mICII mEŞTErI mArI!DURATA: 1 zi

NIVELuL IIFORMA DE REALIZARE: Activitate integratăSCOPuL ACTIVITĂŢII: - Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre poveşti;- Stimularea şi exersarea limbajului;- Educarea gustului estetic;- Cultivarea interesului şi a plăcerii pentru învăţarea prin cooperare.

EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:CENTRE DE INTERES:

n Construcţii:„Drumul Fetei Moşneagului” (din figuri geometrice);n Bibliotecă:„Semne grafice pe costumul popular”;n Artă:„Daţi chip siluetelor!” („Fata babei şi fata moşneagului”).

DOMENII EXPERIENŢIALE:DEC: „Micii meşteri mari” (modelaj);DLC: Fata babei şi fata moşneagului (repovestire).

Obiective de referinţă vizate:DLC: - Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitori, cât şi

în calitate de auditori;- Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;DEC:- Să cunoască şi să diferenţieze materiale şi instrumente de lucru, să cunoască şi să aplice reguli

de utilizare a acestora;- Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice.

De reţinut!Activităţile pe domenii experienţiale sunt abordate ca un întreg, sarcinile delucru sunt realizate având grijă să se respecte toate momentele de desfăşurarea unei activităţi.

Page 77: 0 Planificari 57 Ok

77

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES SARCINI DE LuCRu:

n Construcţii- Să redea cu ajutorul pieselor geometrice drumul fetei moşului, analizând numărul de piesefolosite, culorile, formele, mărimile, poziţiile spaţiale, utilizările;Materiale folosite: piesele trusei Logi de forme geometrice, culori, mărimi, grosimi diferite,fişe pentru evidenţa figurilor folosite.

n Bibliotecă- Să traseze semne grafice în spaţiul dat, păstrând poziţia corectă a corpului;Materiale folosite: fişe de lucru suport, carioci, creioane.

n Artă- Să coloreze fără depăşiri de contur, folosind culorile adecvate;- Să surprindă prin desen mimica fiecărei fete;- Să colaboreze cu colegii pentru a obţine rezultate;Materiale folosite: suport de lucru, carioci.

SCENARIUL ZILEI

I. ADP Ziua începe cu întâlnirea de dimineaţă.Salut: „Bună dimineaţa, copii ai neamului!” Comunicarea cu ceilalţi: „Am vorbit despre datini, tradiţii, obiceiuri, v-am invitat să staţide vorbă cu bunicii voştri, să urcaţi împreună în podul casei...”Activitatea de grup: Pe „scaunul povestitorului”, copiii vor prezenta ceea ce au aflat şiconsideră interesant.Noutăţile zilei: „Pe fondul muzical al naiului lui Gheorghe Zamfir, voi deschide lada dezestre găsită de mine în podul bunicii mele. Împreună vom scrie astăzi file de poveste...Lada se deschide... Ies de acolo cărţi vechi şi alte obiecte pe care le vom folosi la centrelede interes pentru început, apoi în cadrul domeniilor experienţiale (DEC+DLC).

II. ALA Copiii sunt orientaţi spre centrele de interes, unde vor avea posibilitatea să descrie şi săreprezinte în acelaşi timp, cu ajutorul figurilor geometrice, drumul fetei moşului (Construcţii), vorputea înnobila costumul popular, aşa cum făceau bunicile noastre în trecut (Bibliotecă) şi vor puteasurprinde prin desen aspecte caracteristice ale feţei celor două fete, a moşului, respectiv a babei(Artă).

ÎNDRUMĂRI METODICE

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALEDOMENIuL EXPERIENŢIAL: DEC+DLCTEMA: „Micii meşteri mari”TIPuL DE ACTIVITATE: consolidarea cunoştinţelor şi deprinderilorFORMA DE ORGANIZARE: perechi

SCOPuL:- verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor despre poveşti;- completarea progresivă a temei prin dărâmarea barierelor dintre discipline;- educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi, a deprinderilor de cooperare între partenerii de joc;- stimularea expresivităţii şi a creativităţii prin modelaj;- educarea spiritului competitiv.

Page 78: 0 Planificari 57 Ok

78

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII1. mOmEnT OrgAnIZATOrIC

STRATEGII DIDACTICESe creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă;- aranjarea materialului şi a mobilierului (se va constitui floarea de nufăr);- introducerea copiilor în sala de grupă;- audiţie;- instructajul verbal;- CD.

2. CAPTArEA ATEnțIEISTRATEGII DIDACTICE

Prezentarea conţinutului unui CD.Copiii vor asculta un fragment din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”. Ulterior, în

sala de grupă vor fi descoperite cele două fete – fata babei şi fata moşneagului (macheta).

STRATEGII DIDACTICEAudiţiaCasetă audioExplicaţia

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)OralăFrontalăITEMI: - Recunoaşteţi fragmentul!

- Cine a venit la noi?

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:1. Să discute cu colegii şi cu educatoarea;2. Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;3. Să realizeze tema dată folosind tehnici alternative;4. Să pregătească materialul de modelat (lut) prin frământare, rupere;5. Să coopereze în realizarea unei lucrări plastice complexe;6. Să aplice în situaţii noi tehnicile învăţate pentru realizarea unor compoziţii originale.

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, tehnica

florii de nufăr (Lotus Blossom Technique), Turul Galeriei, metoda perechilor;n Mijloace de învăţământ: siluete din polistiren reprezentându-le pe cele două fete, jetoane –

care reprezintă diverse elemente din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”, medalioane, mijloaceaudio-vizuale, recompense;

MATERIALE BIBLIOGRAFICE:1. Mitu, F., Antonovici, Şt., Metodica activităţilor de educare a limbajului în învăţământul preşcolar,

Editura Humanitas, 20052. Mitu, F., Antonovici. Şt., Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar, Editura

Humanitas Educațional, 20053. Ezechil., L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, Editura V&I Integral, 20014. Pânişoară, Ion-Ovidiu, Comunicarea eficientă, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Polirom,

20065. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, ediția a II-a, Editura V&I Integral,

Bucureşti, 20056. Revista Învăţământul Preşcolar, nr. 1/20077. Preda, V., Pletea, M., Călin, M., Cocoş, A., Oprea, D., Grama, F., Ghid pentru proiectele tematice,

Editura Humanitas Educațional, Bucureşti, 2007

Page 79: 0 Planificari 57 Ok

79

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Cele două vor rămâne alături de voi pe tot parcursul activităţii.— Ce vor?— Doar să vă invite în lumea artei populare, în lumea fanteziei.Li se propune copiilor să pătrundă pe acest tărâm (tema centrală).Pentru aceasta, vor fi împărţiţi în 8 grupuri mici (de câte 2 copii).

STRATEGII DIDACTICEExpunerea

4. EXPLICArEA SArCInII ŞI FIXArEA rEguLILOr jOCuLuICONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Sunt explicate copiilor regulile:- copiii sunt împărţiţi în 8 echipe (petale);- fiecare echipă va fi alcătuită din 2 membri; - fiecare copil va lucra la o singură petală a florii de nufăr;- în caz de nereuşită, copilul are voie să se consulte cu educatoarea sau cu un coechipier.Alte reguli:

- ne purtăm frumos cu colegii;- vorbim pe rând.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţia

5. PrEZEnTArEA mATErIALuLuI-STImuL OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1, O2

CONŢINuT ŞTIINŢIFICCopiii vor primi plicuri surpriză, câte unul pentru fiecare petală.În fiecare plic se află o temă de studiat din povestea „Fata babei şi fata moşneagului”.Unul dintre membrii echipei are sarcina de a „citi” conţinutul plicului; coechipierul va

verbaliza ulterior ceea ce crede că ar putea spune despre acea temă, bineînţeles, după ce s-auconsultat în prealabil.

Rezolvarea corectă conduce la următoarea secvenţă.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţiaExerciţiulTehnica florii de nufărPlicuri surprizăJetoane reprezentând elemente din povesteExerciţiulAvem în vedere respectarea metodologiei activităţilor de repovestire, cu ajutorul imaginilor.

Aşadar, e necesar ca plicurile să fie distribuite respectând ordinea cronologică a faptelor petrecuteîn poveste!!!

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)AcţionalăPe grupuriApreciere publicăITEMI - Deschideţi plicurile şi prezentaţi tema!- Puteţi să-mi spuneţi mai multe?- Răspunsurile corecte sunt apreciate.

Page 80: 0 Planificari 57 Ok

80

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

6. ASIgurArEA DIrIjĂrII înVĂţĂrIIOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O3, O4, O5

CONŢINuT ŞTIINŢIFICCu materialul pus la dispoziţie (lut), copiii vor realiza tema propusă. Liderul fiecărei echipe stabileşte un plan de acţiune: Ce putem face? Cum realizăm?Educatoarea observă modul de lucru, cooperarea, încurajează şi stimulează copiii.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţiaExerciţiulProblematizareaLut

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Pe grupuri

7. OBţInErEA PErFOrmAnţEI, ASIgurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI DE CunOŞTInţECONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Rezultatele activităţii, materializate în figurinele modelate de copii, vor fi analizate.Se va realiza o expoziţie cu lucrările copiilor.Se pot prezenta versuri, rime, ghicitori, melodii populare.

STRATEGII DIDACTICETurul GalerieiProblematizareaConversaţiaMachetă

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)ITEMI: - Ajutaţi-mă să realizăm o expoziţie cu materialele lucrate de voi- Încercaţi să intraţi în rolul personajelor – „Fata babei şi fata moşneagului”- Dacă este posibil, să interpretăm o melodie populară.

8. EVALuArEACONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Se vor face aprecieri asupra modului de lucru şi se vor accentua rezultatele unei bunecolaborări între copii.

Figurinele vor fi preluate, ulterior, de coordonatorul unui centru de ceramică (partener îneducaţie), urmând a le supune proceselor tehnologice necesare pentru a le transforma înadevărate opere de artă populară.

STRATEGII DIDACTICEDiplomeAnaliza

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Aprecieri verbalePrimesc diplome

Ziua se poate încheia fie printr-o Şezătoare (melodii populare, versuri, costume, dansuri populareetc.), fie prin dramatizarea poveştii „Fata babei şi fata moşneagului”.

Page 81: 0 Planificari 57 Ok

81

AU FOST ŞI SUNT… ÎN JURUL NOSTRU

PROIECTTEMATIC

TEMA ANUALĂ: „CUM ESTE, A FOST şI vA FI PE PĂMÂNT?”NIvELUL II (5-6/7 ANI)

Cum a apărut viaţa pe Pământ? Cu toţii ne punem această întrebare!În vremuri străvechi, cu milioane şi milioane de ani în urmă, pe planeta noastră

nu exista niciun animal. Cum s-a ajuns de acolo până la ceea ce găsim astăzi înjurul nostru este o întrebare ce a dat naştere proiectului intitulat „Au fost şi sunt...în jurul nostru”.

Vom afla că viaţa a luat naştere în apă. Primele fiinţe vii de pe Pământ au fostbacteriile şi algele. Primele au ieşit din apă algele. Treptat, au apărut şi uneleanimale. Ajunse pe uscat, au început să se adapteze şi s-au obişnuit să respire. Dela era şopârlelor gigantice (dinozaurii) şi până astăzi s-au schimbat multe. Despretoate vom vorbi şi noi în cadrului acestui proiect .

ARGUMENT

n DuRATĂ: 4 săptămânin LOC DE DESFĂŞuRARE: Grădiniţă, naturăn RESuRSE

n uMANE- preşcolarii grupei 5-6/7 ani- cadre didactice - părinţi- muzeograf

n MATERIALE- Enciclopedia generală pentru copii- Atlas, planşe tematice- Cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT, pliante- Calculator, imprimantă, aparat foto, CD player- Dinozauri şi alte animale din plastic- Puzzle-uri

MATERIALE BIBLIOGRAFICE1. Revista Învăţământul preşcolar, nr. 1-2/20082. Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, 20083. Grama, F., şi colaboratorii, Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica

Publishing House, 20084. Preda, V., Pletea, M., Grama, F., Cocoş, A., Oprea D., Călin, M., Ghid pentru

proiecte tematice – abordarea în manieră integrată a activităţilor din grădiniţă,Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005

5. Ezechil, L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, EdituraV&I Integral, Bucureşti, 2002

6. Preda, Viorica, Educaţia pentru ştiinţă în grădiniţă, Bucureşti, EdituraCompania, 2000

Page 82: 0 Planificari 57 Ok

82

DIrECţII DE DEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

VIEŢuITOARELEPĂMâNTuLuI

l Istoric/Evoluţiel Era şopârlelorgigantice(dinozaurii)l Înfăţişare, hranăl Curiozităţi

ANIMALELE PĂMâNTuLuI

l Mediul de viaţăl Clasificăril Înfăţişarel Hranăl Înmulţirel Foloase/Daune

VIEŢuITOARELE APELORlMediul de viaţălClasificăril Înfăţişarel FoloaselHranăl Îngrijire

Au fost şi sunt în jurul nostru

Page 83: 0 Planificari 57 Ok

83

OBIECTIVE CADru PE DOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Educarea unei exprimări verbale corecte

din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi

utiliza numere, cifre, unităţi de măsură,întrebuinţând un vocabular adecvat;

- Stimularea curiozităţii privind explicareaşi înţelegerea lumii înconjurătoare;

Domeniul Om şi societate- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materi -

ale şi caracteristicile lor, precum şi despretehnici de lucru necesare prelucrării acestoraîn scopul realizării unor produse simple;

- Cunoaşterea şi respectarea normelor decomportare în societate, educarea abilităţii dea intra în relaţie cu ceilalţi;

Domeniul Estetic şi creativ- Formarea capacităţilor de exprimare prin

muzică;- Realizarea unor corespondenţe între diferi -

tele elemente de limbaj plastic şi forme,obiecte din mediul înconjurător (natură, artă,viaţă);

Domeniul Psihomotric- Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă

şi afective în vederea aplicării independente adeprinderilor însuşite.

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- Să audieze cu atenţie un text, să reţinăideile acestuia şi să demonstreze că l-au înţeles;

- Să înţeleagă semnificaţia cuvintelor, lite -relor şi cifrelor, învăţând să le traseze;

Domeniul Ştiinţe- Să aplice norme de comportare specifice

asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şinaturii;

- Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială,ca bază a cunoştinţelor matematice, referitoarela recunoaşterea, denumirea obiectelor,cantitatea lor, clasificarea, constituirea degrupuri/mulţimi, pe baza unor însuşiri comuneluate în considerare separat sau simultan;

- Să efectueze operaţii de adunare şi scăderecu 1-2 unităţi, în limitele date;

Domeniul Om şi societate- Să aprecieze în situaţii concrete unele

comportamente şi atitudini în raport cu normeprestabilite cunoscute;

- Să fie capabili să realizeze lucrări practiceinspirate din natură, valorificând deprinderilede lucru;

Domeniul Estetic şi creativ- Să asocieze mişcările sugerate de textul

cântecului cu ritmul acestuia;- Să compună în mod original şi personal

spaţiul plastic;

Domeniul Psihomotric- Să-şi formeze o ţinută corporală corectă (în

poziţia așezat și în mers);- Să perceapă componentele spaţio-tempo -

rale.

Page 84: 0 Planificari 57 Ok

84

Bibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen- carton colorat- foarfecă- marionete-animale

Joc de rol- animale plastic- unelte în miniatură pentrumicul fermier- trusă de medic pentrudoctorul veterinar- costume- măşti

ConstrucţiiCuburi de lemn și plastic,joc de construcție Arco,mozaic

Ştiinţă- Enciclopedia generalăpentru copii- calculator, TV, telefon, radio- CD, DVD- puzzle- atlas zoologic- cochilii, scoici

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip- arbori din plastic pentruamenajarea unei ferme

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr DE PrOBLEmE

Ce ştim?n Animalele pot fi domestice şi sălbatice.n Există mai multe medii de viaţă.n Există foarte multe animale.n Ele sunt foarte diferite.n Cunoaştem alcătuirea corpului, hrana lor, foloasele pe

care le aduc omului.n Ştim care sunt condiţiile de viaţă necesare.n Toţi copiii iubesc animalele şi ar dori să le protejeze.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Cum a apărut viaţa pe Pământ?n Nu ştim prea multe despre dinozauri.n De ce au dispărut unele animale?n Cum putem proteja animalele?n Animalele se înţeleg între ele?n Dacă puii se îmbolnăvesc asemenea copiilor, părinţii lor

cum îi ajută?n Curiozităţi din lumea acvatică.

CEnTruL TEmATICAtlas, enciclopedie, animale diverse din plastic selectate în

funcţie de tema săptămânii, planşă cu mediul de viaţă,costume.

Page 85: 0 Planificari 57 Ok

85

Stimaţi părinţi,

Având în vedere marea dragoste pe care copiii o manifestă faţă de animaleşi interesul sporit pentru lumea acestora, ne propunem să derulăm proiectul„Au fost şi sunt... în jurul nostru”.

În acest sens, vă rugăm să ne sprijiniţi cu fotografii sugestive sau diferiteanimale din pluş, plastic, chiar şi vii. De asemenea, dacă locuiţi la curte şicreşteţi animale, am dori să fim pentru puţin timp oaspeţii dvs.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂPĂRINŢILOR

Stimate Domnule Director,

Copiii din grupa 5-6/7 de la Grădiniţa Bascov derulează în această săptămânăproiectul „Au fost şi sunt... în jurul nostru”. În acest sens, dorim să ne permiteţiaccesul în cadrul secţiei Ştiinţe a Muzeului Judeţean.

Vă mulţumim!Copiii și educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂ DIRECTORULUI

MUZEULUIJUDEŢEAN

mEDIATIZArE ŞI DISEmInArEMediatizare în mass-media locală, partene -

riate, diseminare în cadrul Cercului Pedagogicsau al Comisiei metodice, filme, fotografii,simpozioane

FInALIZArEA PrOIECTuLuICarnaval: „Şcoala din pădure”

TuRA ISăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

TuRA A II-ASăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

ACTIVITATE mETODICĂ

Page 86: 0 Planificari 57 Ok

86

SĂPTĂMÂNA 18SuBTEmA: vIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „A fost odată...” (animale dispărute); Învăţăm săprotejăm...;

ALAn Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi, reviste, enciclopedii legate de animalele

dispărute;n Ştiinţă: „Curiozităţi despre dinozauri”;n Construcţii: „Adăpostul lui Dino“ (cu materiale la alegere);n Jocuri de mişcare: „Scapă cine poate!”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Animale dispărute” (lectură după imagini); „Mai repede, ar putea fi

periculos!” (alergare viteză).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu muzeograful de la secţia ȘtiinţeleNaturii”; Învăţăm să protejăm...

Opţional:ALAn Ştiinţă: Puzzle cu dinozauri; „Ce ştii despre... dinozauri?”;n Artă:„Dinozauri uriaşi” (modelaj); n Joc de rol: „Safari”;nVizionare desene animate: „Familia Flinstone”ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Familia Flinstone” (povestea educatoarei); Să compunem un cântec

pentru Dino; joc: „Mergi cum cânt”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Un dinozaur în clasa noastră!” (copil costumat).Învăţăm să protejăm...

ALAn Bibliotecă: Scriem pe puncte specii de dinozauri;n Nisip şi apă: „Urme de paşi uriaşi”;n Joc de masă: „Lotto cu dinozauri”;nTeatru de umbre;ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Prietenii lui Dino” (sortare, clasificare – exerciţii cu material individual.

Operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-10 ); „Supărarea lui Dino” (poveste creată).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Fotograful”; Învăţăm să protejăm...Opţional:ALAn Ştiinţă: „De ce au dispărut dinozaurii?”, „Cu ce se hrăneau ei?”;n Construcţii: „Aparatul de fotografiat!”;n Jocuri iniţiate de copii: „Fotografii”;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Micul Dino” (memorizare – folclorul copiilor); „Dinozauri” (pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a plăcut/ce nu mi-a plăcut în aceastăsăptămână”; Învăţăm să protejăm...

ALAn Bibliotecă: Cărticica mea în culori şi forme despre dinozauri;n Artă:„Portretul lui Dino” (pictură, desen);n Joc de rol: „Povestea unui dinozaur rătăcit”; n Carnavalul animalelor dispărute – program distractivADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Animale dispărute” (şirul crescător şi descrescător); „Rame pentru

portretul lui Dino” (confecţie, decorare, şnuruire).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 87: 0 Planificari 57 Ok

87

SĂPTĂMÂNA 18SuBTEmA: vIEŢUITOARELE PĂMÂNTULUI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să protejăm...; Am grijă de animalul meu;ALA Citire şi colorare de imagini din cărţi, reviste, enciclopedii având ca temă

animalele dispărute; „Curiozităţi despre dinozauri”; „Adăpostul lui Dino“ (desen şidecorare cu ajutorul grafismelor); Lego – animalele de altădată;

ADE„Animale dispărute” (reprezentare prin dactilopictură).

ADP Învăţăm să protejăm... Opţional: Am grijă de animalul meu;ALA Puzzle cu dinozauri; „Ce ştii despre... dinozauri?ˮ (discuţii libere); „Dinozauri

uriaşi” (modelaj – continuarea lucrărilor); Joc de rol: „Safari”; ADE„Familia Flinstone” (vizionare DVD); Euritmie pe „Cântecul lui Dino”.

ADP Învăţăm să protejăm...; Am grijă de animalul meu;ALA Scriem cu litere magnetice nume pentru dinozauri ; „Lotto cu dinozauri”;

Teatru de umbre;ADE „Prietenii lui Dino” (operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-10 – fişe de

lucru );„Supărarea lui Dino” (scriem povestea creată în jurnal şi desenăm imagini

corespunzătoare).

ADP Învăţăm să protejăm... Opţional: Am grijă de animalul meu;ALA „De ce au dispărut dinozaurii”, „Cu ce se hrăneau ei?”; „Cum arătau

dinozaurii?” (discuţii libere în grup restrâns, în funcţie de interesul manifestat);„Aparatul de fotografiat!”;

ADE Micul Dino (repetarea poeziei); „Dinozauri” (pictură – finalizarea lucrărilor).

ADP Învăţăm să protejăm...; Am grijă de animalul meu;ALA Grafisme pe coperta cărţii despre dinozauri, numerotare pagini, decupare

litere pentru titlu; Portretul lui Dino (pictură, desen – finalizarea lucrărilor); joc derol „Povestea unui dinozaur rătăcit”;

ADE Animale dispărute (şirul crescător şi descrescător – fişe de lucru); „Ramepentru portretul lui Dino” (confecţie, decorare, şnuruire – finalizarea lucrărilorîncepute).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 88: 0 Planificari 57 Ok

88

SĂPTĂMÂNA 19SuBTEmA: ANIMALELE/PĂSĂRILE PĂMÂNTULUI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Tainele pădurii”; Învăţăm să protejăm...;ALAnBibliotecă: Citim imagini din cărţi, reviste, enciclopedii având ca temă animalele

sălbatice care trăiesc la noi în ţară; selectăm imagini din poveşti cu animale; scriemnumele animalelor după model;

n Ştiinţă: „Ce ştim despre animalele sălbatice?”, fişe de lucru;n Construcţii: „Adăposturi pentru animalele pădurii“ (cu materiale la alegere);n Jocuri de mişcare: „Câte unul pe cărare!”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Animalele sălbatice şi mediul lor de viaţă” (lectură după imagini,

convorbire); „Ursul caută miere” (deplasare pe palme şi genunchi).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „ Scrisoare din junglă”; Învăţăm să protejăm...Opţional:ALAnŞtiinţă: Puzzle cu animale sălbatice; „Ce ştii despre feline, elefanţi...?”, fişe de lucru;n Artă:„Animalele sălbatice” (desen, pictură, modelaj); n Joc de rol: „Safari”; nVizionare desene animate: „Cartea junglei”.ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Casa mea nu este la Zoo” (poveste creată de educatoare); Cântec:

„La ospeţe ursul cere”; joc: „În pădure”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „În ograda bunicilor”; Învăţăm să protejăm...;ALAn Bibliotecă: Scriem numele animalelor din curtea bunicilor; sortăm imagini din

poveşti cu animalele din ogradă; grafisme;n Nisip şi apă: „Urme de paşi şi lăbuţe”; „Coteţul lui Zdreanţă”; n Joc de masă: „Lotto cu animale domestice”; nTeatru de păpuşi;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Ajută-mă să-i bag la grajd!” (sortare, clasificare – exerciţii cu material

individual. Operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-10); „Căţeluşul şchiop” de ElenaFarago (memorizare).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „O mărgică ai spus...?!”; Învăţăm să protejăm...;Opţional:

ALAn Ştiinţă: „De ce creştem păsări”, „Cu ce se hrănesc ele?” – fişe cu probleme şi

exerciţii;n Construcţii: „Coteţul păsărilor!”;n Jocuri distractive: „Raţele şi vânătorii”;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Punguţa cu doi bani” de Ion Creangă (lectura educatoarei); „Curtea

cu păsări” (desen, pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: Un oaspete din depărtări...”; Învăţăm să protejăm...;ALAn Bibliotecă: Citim imagini – „Răţuşca cea urâtă”; Scriem numele păsărilor

călătoare; Completăm jurnalul grupei;n Artă:„Ograda şi Pădurea” – confecţionăm material pentru macheta proiectului

(pictură, desen, decupare după contur, mototolire etc.); n Joc de rol: „De-a medicii veterinari”; Carnavalul animalelor – program distractiv.ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Animalele/păsările pământului ” (şirul crescător şi descrescător);

„Ograda şi Pădurea” – machetă (confecţie, decorare, şnuruire, lipire, înşirare, decupare,asamblare).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 89: 0 Planificari 57 Ok

89

SĂPTĂMÂNA 19SuBTEmA: ANIMALELE/PĂSĂRILE PĂMÂNTULUI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să protejăm....; Igiena personală după joacăALA Citim şi colorăm imagini din cărţi, reviste, enciclopedii având ca temă

animalele sălbatice care trăiesc la noi în ţară; selectăm imagini din poveşti cuanimale; scriem numele animalelor unind punctele; „Ce ştim despre animalelesălbatice?” – discuţii libere; „Adăposturi pentru animalele pădurii“ (cu materiale dinnatură);

ADE Joc-exerciţiu: „Cine spune mai departe?” (despre animalele sălbatice şimediul lor de viaţă).

ADP Învăţăm să protejăm... Opţional: Igiena personală după joacă;ALA Puzzle cu animale sălbatice; „Ce ştii despre feline, elefanţi...? (discuţii în grup

restrâns); fişe de lucru: „Mama îşi caută puiul”; „Animalele sălbatice” (desen, picturăfolosind contururi ); Vizionare desene animate: Cartea junglei, partea a II-a;

ADE „Casa mea nu este la Zoo” (reprezentarea povestirii prin desen); Audiţie:„La ospeţe ursul cere”.

ADP Învăţăm să protejăm...; Igiena personală după joacă;ALA Ghicitori despre păsări şi animale din ogradă; „Lotto cu animale domestice”;

Joc senzorial: „Spune ce ai pipăit!”;ADE „Ajută-mă să-i bag la grajd” (operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-10

–fişe de lucru, exerciţii cu material demonstrativ ); „Căţeluşul şchiop” de ElenaFarago (repetarea poeziei).

ADP Învăţăm să protejăm... Opţional: Igiena personală după joacă;ALA Ghicitori despre păsări; „De ce creştem păsări?”, „Cu ce se hrănesc ele?”

(discuţii în grup restrâns); „Coteţul păsărilor!”; Jocuri distractive: „Vulpea şi gâştele”;ADE„Punguţa cu doi bani” de Ion Creangă (ordonarea cronologică a imaginilor,

dramatizare); „Curtea cu păsări” (desen, pictură – finalizarea lucrărilor).

ADP Învăţăm să protejăm...; Igiena personală după joacă;ALA Colorăm imagini – „Răţuşca cea urâtă”; Scriem numele păsărilor călătoare

pe tabla magnetică; „Ograda şi Pădurea” – confecţionăm material pentru machetaproiectului (pictură, desen, decupare după contur, mototolire etc. – continuarealucrărilor începute de dimineaţă);

ADE „Animalele/păsările pământului” (şirul crescător şi descrescător, fişe delucru); „Ograda şi Pădurea” – machetă (confecţie, decorare, şnuruire, lipire, înşirare,decupare, asamblare – finalizarea lucrărilor).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 90: 0 Planificari 57 Ok

90

SĂPTĂMÂNA 20SuBTEmA: vIEŢUITOARELE APELOR

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu Zâna Albastră...” (marea, oceanul); Măpregătesc pentru activităţi;

ALAn Bibliotecă: Citire de imagini din cărţi, reviste, enciclopedii având ca temă

vieţuitoarele apelor; n Ştiinţă: „Curiozităţi despre adâncuri”;nConstrucţii: „Barca, pluta“ (cu materiale la alegere);n Jocuri de mişcare: „Din piatră-n piatră, trecem râul!”;ADE Activitate integrată:nDŞ; DPM: „Vieţuitoarele adâncurilor” (lectură după imagini); „Înotătorii” (exerciţii şi

întreceri sportive).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mica sirenă”; Mă pregătesc pentru activităţi;Opţional:ALAn Ştiinţă: Selectăm imagini cu peşti şi mamifere acvatice; „Ce ştii despre aceste

vieţuitoare?”; Fişe de lucru – alegem şi grupăm după cerinţe;nArtă:„Peşti uriaşi” (modelaj);n Joc de rol: „De-a scafandrii”; ”Înoată, înoată” – joc distractiv;ADEActivitate integrată:nDLC; DEC: Mica sirenă (lectura educatoarei); Valurile Dunării – audiţie; Joc: „În paşi

de vals”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Scrisoare de la Caracatiţă”; Mă pregătesc pentruactivităţi;

ALAn Bibliotecă: Scriem pe puncte specii de peşti; citim şi selectăm imagini cu

vieţuitoarele apelor; poveşti din desene animate;nNisip şi apă: „Acvariul meu”;n Joc de masă:„Lotto cu specii de peşti”;nVizionare DVD „Misterele adâncurilor”; ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Câţi peşti am în barcă şi de care?” (sortare, clasificare, exerciţii cu material

– fişe individuale, operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-10 şi peste 10 ); Caracatiţa neroagă (poveste creată de educatoare împreună cu copiii) – măsuri împotriva poluării apei.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mesajul din larg”; Mă pregătesc pentru activităţi;Opţional:ALAn Ştiinţă: „Hrănim peştii”, „Cu ce se hrănesc ei?”; Alte curiozităţi acvatice; Ce sunt

icrele?; Selectăm peştii după cerinţe – fişe de lucru;nConstrucţii: „Pescadorul” ;n Joc de rol: „De-a pescarii”; n Jocuri iniţiate de copii: „În largul mării”;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Flipper şi peripeţiile” lui (povestire cu început dat); „Oceanul şi marea” (pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a povestit căpitanul Nemo?”; Mă pregătescpentru activităţi;

ALAnBibliotecă: Cărticica mea cu forme şi culori marine;nArtă:„Fotografii cu vedetele oceanelor” (pictură, desen);n Joc de rol: „De-a marinarii”; n Program distractiv: concurs – „Răspunde repede şi bine”.ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Balene şi delfini” (şirul crescător şi descrescător); „Delfinariul” (confecţie,

decorare, şnuruire) – lucrare colectivă.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 91: 0 Planificari 57 Ok

91

SĂPTĂMÂNA 20SuBTEmA: vIEŢUITOARELE APELOR

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Mă pregătesc pentru activităţi; Distribuirea rechizitelor;ALA Vizionare CD lumea subacvatică; „Curiozităţi despre adâncuri”; „Barca, pluta“ (cu materiale la alegere); Jocuri de mişcare: „Broscuţele sar în lac!”;ADE„Vieţuitoarele adâncurilor” (discuţii libere în funcţie de interesul manifestat);

ADP Mă pregătesc pentru activităţi; Opţional: Distribuirea rechizitelor;ALA Joc senzorial: „Ce ai pipăit?”; Peşti uriaşi” (modelaj – continuarea lucrărilor

începute); Ordonează după cerinţe; Joc de rol: „De-a scafandrii”; ADE„Mica sirenă” (vizionare DVD).

ADP Mă pregătesc pentru activităţi; Distribuirea rechizitelor;ALA Colorăm imagini cu vieţuitoarele apelor; poveşti din desene animate;

„Acvariul din clasa mea” (observare spontană); Incastre cu peşti;ADE„Câţi peşti am în barcă şi de care?” (operaţii cu grupe de obiecte în limitele

1-10 şi peste 10, fişe de lucru); Măsuri împotriva poluării apei” (legislaţia grupeinoastre , în jurnalul grupei – experiment: „Apa, condiţie esenţială a vieţii”).

ADP Mă pregătesc pentru activităţi; Opţional: Distribuirea rechizitelor;ALA„Emisiune înregistrată de pe Discovery”; „Unelte de pescuit”; „Acvariul” (din

figuri geometrice); Jocuri iniţiate de copii: „Peştişorii în acvariu”;ADE „Flipper şi peripeţiile lui” (scriem o cărticică, cu ajutorul educatoarei, şi îi

realizăm grafica, prin desen, pictură) ; „Oceanul şi marea” (pictură – finalizarealucrărilor).

ADP Mă pregătesc pentru activităţi; Distribuirea rechizitelor;ALA „Decorare cu semne grafice – costumul căpitanului Nemo”; „Fotografii cu

vedetele oceanelor” (pictură, desen – finalizarea lucrărilor); Joc de rol: „De-a marinarii”; ADE„Balene şi delfini” (şirul crescător şi descrescător – fişe de lucru); „Delfinariul”

(confecţie, decorare, şnuruire) – lucrare colectivă, finalizarea lucrărilor, vizionareaunui spectacol de la delfinariul din Constanţa.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 92: 0 Planificari 57 Ok

92

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: Cum A FOST, ESTE ŞI VA FI PE PĂmÂnT?SUBTEMA: VIEţuITOArELE APELOrTEMA ZILEI: mICA SIrEnĂDURATA: 1 zi

NIVELuL IIFORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

SCOPuL ACTIVITĂŢII: - Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;- Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor privind vieţuitoarele apelor.

EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:CENTRE DE INTERES:

n Artă:„Viaţa din adâncuri” – colaj;n Bibliotecă:„Mica sirenă” – repovestire;n Ştiinţă:„Lumea apelor” – observare-puzzle.

DOMENII EXPERIENŢIALEDLC: Mica sirenă (repovestire)DPM: „Învăţ să dansez cu Mica Sirenă” (gimnastică ritmică).

Obiective de referinţă vizate:DLC: - Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitori, cât şi

în calitate de auditori;- Să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;- Să utilizeze desene, simboluri pentru a transmite o semnificaţie;DPM: - Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru a exprima sentimente şi/sau comporta -

mente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri;

DE REŢINUT!Obiectivele domeniului experienţial Limbă şi comunicare au fost realizate încadrul centrului de interes Bibliotecă.

Page 93: 0 Planificari 57 Ok

93

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES

SARCINI DE LuCRu:n Artă- Să decupeze după contur vieţuitoare marine;- Să deseneze, să picteze alte elemente legate de lumea acvatică;- Să lipească elementele decupate;- Să realizeze un colaj cu elementele realizate;Materiale folosite: carioci, coli, acuarele, pensule, polistiren, hârtie creponată, fire textile,

cartoane cu elemente conturate, foarfecă, lipici.

n Ştiinţă- Să observe lumea apelor şi să descrie cele observate;- Să elimine elementele ce NU aparţin lumii apelor;- Să reconstituie întregul din bucăţi – puzzle;Materiale folosite: imagini din Enciclopedie, jetoane cu diferite elemente, elemente de

puzzle.

n Bibliotecă- Să repovestească conţinutul poveştii cu ajutorul imaginilor;- Să povestească conţinutul folosind cuvintele proprii;- Să colaboreze cu colegii pentru a obţine rezultate;- Să realizeze piramida poveştii „Mica sirenă”;Materiale folosite: suport de lucru, pătrate de culori diferite, panou cu o piramidă, descrieri,

ghicitori, fragmente literare, seturi de jetoane tematice, markere.

Piramida (metodă interactivă şi de grup) va fi integrată în etapa realizării momentului de feed-back al activităţii repovestire.

1. Care este personajul principal?2. Spuneţi două însuşiri ale micii sirene.3. Ce alte personaje mai apar în această poveste?4. Spuneţi mai multe despre întâmplările din acest basm... (sau mimaţi gesturile trăite depersonaje) – rămâne la aprecierea educatoarei, în funcţie de resurse şi disponibilitateagrupei de copii.

identificare

descriere

enumerare

descriereDorinţă Renunţare Jertfă

Prinţ Vrăjitoare

Frumoasă Tăcută

Mica sirenă

Prieteni

Preţ

Page 94: 0 Planificari 57 Ok

94

SCENARIUL ZILEI

I. ADPZiua începe cu întâlnirea de dimineaţă.

Salut: „Bună dimineaţa, curioşilor!” Comunicarea cu ceilalţi: „V-am spus aşa deoarece sunt sigură că mă veţi întreba: Ce caută

Peştişorul auriu în clasa noastră?”.Activitate de grup: „Ce ştim despre el?! Dintr-o poveste am aflat că poate împlini dorinţe...

Oare să fie adevărat?”Copiii răspund la această provocare (îşi spun părerea). Cădem de acord că pentru a ni se

împlini dorinţele trebuie să contribuim şi noi cu ceva…Noutăţile zilei: Cu ajutorul videoproiectorului, se proiectează pe perete imaginea Micii

Sirene. Evident, copiii nu o înţeleg, educatoarea descifrează mesajul, invitându-i pe copii spre:

II. ALACentrele de interes, unde vor repovesti viaţa ei (Bibliotecă), o vor ajuta să-şi găsească prietenii;

vor alunga răuvoitorii (Ştiinţă) şi îi vor reface mediul de viaţă, ajutând-o să ajungă din nou în marealături de prietenii ei (Artă).

Grupurile ce vor lucra la centrele de interes se vor stabili prin tragere la sorţi. Copiii vor extragedintr-un bol jetoane reprezentând centrele de interes deschise.

n Grupul 1 va fi constituit de copiii care lucrează la Artă;n Grupul 2 – Ştiinţă;n Grupul 3 – Bibliotecă;n Imaginile ce definesc grupurile vor fi stabilite în funcţie de creativitatea fiecărei educatoare.Copiii vor „înota” şi „aluneca” spre şi în cadrul centrelor de interes.

III. ADEMulţumită de ajutorul primit, Mica Sirenă îi va învăţa pe copii să fie graţioşi, asemenea ei în cadrul

Domeniului experienţial DPM: „Învăţ să dansez cu Mica Sirenă” (gimnastică ritmică).

ÎNDRUMĂRI METODICE

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALEDOMENIuL EXPERIENŢIAL: Domeniul PsihomotricTEMA: Învăţ să dansez cu Mica SirenăTIPuL DE ACTIVITATE: consolidare priceperi şi deprinderi motriceMIJLOC DE REALIZARE: gimnastică ritmicăFORMA DE ORGANIZARE: frontal

SCOPuL:- Dezvoltarea coerentă, armonioasă a organismului;- Formarea şi întărirea unor trăsături de caracter, a voinţei, a încrederii în forţele proprii, a stăpânirii

de sine;- Formarea spiritului de echipă, formarea deprinderilor motrice, creşterea capacităţii generale de

efort, asigurarea dezvoltării psiho-fizice armonioase a copilului preşcolar.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:O1. Să execute cu deplin control mişcări simple şi complexe;O2. Să răspundă motric la sarcina dată;O3. Să execute exerciţii vizând mişcarea diferitelor segmente ale corpului (cap, gât, membre

superioare, membre inferioare, trunchi, abdomen) pe diferite melodii;O4. Să execute corect rostogolirea, cumpăna, podul de jos, lumânarea, semisfoara, coşuleţul, în

ritmul unei melodii;O5. Să participe cu interes şi plăcere la desfăşurarea activităţii.

Page 95: 0 Planificari 57 Ok

95

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: exerciţiul fizic; explicaţia, demonstraţia, conversaţia;n Mijloace de învăţământ: echipamentul necesar fiecărui copil pentru activitatea de educaţie

fizică.

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. mOmEnT OrgAnIZATOrICSTRATEGII DIDACTICE

Se creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- Deplasarea copiilor în sala de grupă- Alinierea copiilor- Verificarea echipamentului - Instructajul verbal

2. CAPTArEA ATEnţIEICONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Mica Sirenă este mulţumită de ajutorul primit şi doreşte, în schimb, să-i înveţe şi ea pecopii să se mişte la fel de graţios.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţieMica Sirenă Proiectată pe perete

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Astăzi vom încerca să fim la fel de graţioşi ca Mica Sirenă.

STRATEGII DIDACTICEExpunere

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Observarea comportamentului

4. PrEgĂTIrEA OrgAnISmuLuI PEnTru EFOrTOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1

CONŢINuT ŞTIINŢIFICPentru a realiza ce ne-am propus, mai întâi ne vom pregăti organismul pentru efort prin

diferite variante de mers şi alergare:- mers în cadenţă combinat cu mers pe vârfuri, mers pe călcâie, mersului piticului, mers

cu braţele înainte, cu braţele lateral şi mersul uriaşului;- alergare uşoară, alergare cu genunchii sus, alergare cu călcâiele lovind şezutul.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţieExerciţiu fizicÎn cerc, unul după altul, la distanţă de o lungime de braţ.

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Observarea comportamentului

Page 96: 0 Planificari 57 Ok

96

5. PrEgĂTIrEA OrgAnISmuLuI PEnTru rEALIZArEA TEmEIOBIECTIVEOPERAŢIONALE

O1, O2, O3

CONŢINuT ŞTIINŢIFICFormarea coloanei de gimnastică prin numărare:Exerciţiul 1: „Braţe scurte, braţe lungi”1-2: braţe pe umăr, picior stâng depărtat;3-4: braţele sus, privirea după ele;5-6: braţele pe umăr;7-8: revenire.Exerciţiul 2: „Întindem elasticul”Stând depărtat, cu braţele îndoite, pumnii strânşi la piept, coatele orizontal-lateral cu

întinderea coatelor. Timpul 2 – revenire la poziţia iniţială; timpii 3-8 se repetă.Exerciţiul 3 Din poziţia cu picioarele depărtate şi mâinile pe şold:1-2: îndoirea trunchiului spre dreapta; 3-4: revenire;5-6: îndoirea trunchiului spre stânga; 7-8: revenire.Exerciţiul 4:Picioarele depărtate şi braţele în faţă:1-2: piciorul stâng la mâna dreaptă;3-4: revenire;5-6: piciorul drept la mâna stângă;7-8: revenire.Exerciţiul 5: „Sari, minge, sus!”Stând cu mâinile pe şold, timpii 1-8: săritură pe loc cu desprindere pe ambele picioare. Respiraţie

STRATEGII DIDACTICEExplicaţia

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Comportamentul copiilor în timpul activităţii

6. COnSOLIDArEA DEPrInDErII mOTrICEOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O4, O5

CONŢINuT ŞTIINŢIFICÎnvăţ să dansez cu „Mica Sirenă”Gimnastică ritmicăCopii stau pe două rânduri faţă în faţă. Grupurile au fost stabilite anterior (fetele de-o

parte, băieţii de cealaltă sau orice altă distribuire).- Pe fond muzical, în ritm de dans, se fac mişcări de braţe, de trunchi, de picioare alternate

cu rostogolire, cumpănă, podul de jos, lumânarea, coşuleţul, semisfoara, exerciţii individualecu eşarfe şi panglici

I. Stând cu eşarfele pe lângă corp:1-4: săritură alternativă de două ori pe un picior cu îndoirea genunchiului opus şi

balansarea liberă a braţelor cu eşarfele în ritmul săriturii;5-6: săritură pe vârfuri cu forfecarea picioarelor înainte şi înapoi, forfecarea eşarfelor

deasupra capului;II. Cu picioarele depărtare şi cu eşarfele în ambele mâini:1-4: rotirea prin încrucişarea braţelor prin faţă sus, jos, lateral;5-8: ducerea braţelor întinse orizontal înainte, forfecarea ritmică a eşarfelor în faţă,

alternativ, revenire.

Page 97: 0 Planificari 57 Ok

97

7. rEVEnIrEA OrgAnISmuLuI DuPĂ EFOrTOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1, O2

CONŢINuT ŞTIINŢIFIC- Mers liniştit în cerc, respiraţie şi inspiraţie- Scuturarea braţelor şi picioarelor- Joc liniştitor: „Unde s-a ascuns peştişorul?”

8. EVALuArEACONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Reluarea obiectivelor.Se fac aprecieri individuale, se evidenţiază modul în care copiii au participat la activitate. Copiii primesc inimioare de la Mica Sirenă.

STRATEGII DIDACTICEExpunereaConversaţia

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)- Aprecieri verbale - Primesc inimioare

STRATEGII DIDACTICEObservaţiaConversaţiaDescriereaExerciţiul fizicFond muzical din filmul pentru copii „Mica Sirenă”

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune

Ziua se încheie cu un joc distractiv: „Înoată, înoată!” – o variantă a jocului „Zboară, zboară!”.Copiii sunt dispuşi în formaţie de semicerc, cu mâinile sprijinite pe genunchi. În faţa lor, pe un

scăunel, stă educatoarea sau conducătorul jocului. Aceasta trebuie să spună „înoată, înoată…”,denumind apoi vieţuitoarele care înoată sau care nu înoată, pentru a încerca să-i păcălească pe copii,verificându-le totodată gradul de concentrare a atenţiei.

MATERIALE BIBLIOGRAFICE1. Curriculumul pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, Bucureşti, 20092. Barcan Ticaliuc, E., 1001de jocuri pentru copii, Editura Sport Turism, 19793. Breben, S., şi colaboratorii, Metode interactive de grup, Editura Arves, 2006 4. Ezechil., L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, Editura V&I

Integral, 2001

Page 98: 0 Planificari 57 Ok

98

SIMT, CREEZ, EXPRIMPROIECTTEMATICTEMA ANUALĂ: „CU CE şI CUM

EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?”NIvELUL II (5-6/7 ANI)

Inima mamei este şcoala copilului. Profesorul este cel care luminează capulcu ştiinţa, iar mama încălzeşte inima cu dragostea sa. Copilul simte, învaţă săiubească culoarea şi arta, să aprecieze nobleţea sufletului, cinstea şi bunătateadatorită mamei. Aflându-se la vârsta la care exprimarea prin cuvinte este pentrucei mici mai dificilă, le vom da posibilitatea să se exprime aşa cum simt peparcursul a 5 săptămâni încărcate de sensibilitate, în cadrul proiectului intitulat„simt, creez, exprim”.

ARGUMENT

n DuRATĂ: 5 săptămânin LOC DE DESFĂŞuRARE: Grădiniţă, Galeria de Artă Plastică, bisericăn RESuRSE

n uMANE- preşcolarii din grupa 5-6/7- cadre didactice - părinţi- specialist arte plastice- preoţi

n MATERIALE- planşe tematice- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT, pliante- calculator, imprimantă, aparat foto, CD player- felicitări, albume de artă plastică, flori

MATERIALE BIBLIOGRAFICE1. Revista Învăţământul preşcolar, nr. 1-2/20082. Curriculumul pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House, 20083. Grama, F., şi colaboratorii, Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica Publishing

House, 20084. Preda,V., Pletea, M., Grama, F., Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în

manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, Editura Humanitas Educaţional,Bucureşti, 2005

5. Ezechil, L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, EdituraV&I Integral, Bucureşti, 2002

Page 99: 0 Planificari 57 Ok

99

DIrECţII DE DEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

ZâMBETuL MAMEIl Semnificaţie 1 Martie,Mărţişor, 8 Martiel Mărţişoare, felicitări,cântece pentru mama

FANTEZIE ŞI CuLOARE (FLORI)

l Caracteristicil Condiţii de viaţăl Rol/importanţăl Părţi componentel Atitudine

hARNIC, CINSTIT ŞI BuNn Fapte bune, fapte relen Banii şi influenţa lor

n Reguli scrise şinescrise

SĂRBĂTORILE PASCALEn Obiceiuri de Paşte

n Semnificaţien Casa lui Dumnezeu –

Biserican Iepuraşul de Paşte

LuMEA ARTELORl Cele 7 artel Culoril Sentimentel Exprimare

Simt, creez,

exprim

Page 100: 0 Planificari 57 Ok

100

OBIECTIVE CADru PE DOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi

transmite intenţii, gânduri, semnificaţiimijlocite de limbajul scris;

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de

situaţii problematice, prin achiziţia de strategiiadecvate;

- Dezvoltarea capacităţii de observare şistabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale;

Domeniul Om şi societate- Cunoaşterea unor elemente de religie

care definesc portretul spiritual al poporuluiromân;

- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre mate -riale şi caracteristicile lor, precum şi despretehnici de lucru necesare prelucrării acestoraîn scopul realizării unor produse simple;

Domeniul Estetic şi creativ- Cunoaşterea marilor valori ale creaţiei

muzicale naţionale şi universale;- Stimularea expresivităţii şi creativităţii prin

desen, pictură, modelaj;

Domeniul Psihomotric- Stimularea calităţilor intelectuale, de voinţă

şi afective, în vederea aplicării independente adeprinderilor însuşite.

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- Să manifeste interes pentru citit;- Să găsească ideea unui text, urmărind indi -

ciile oferite de imagini;- Să-şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv

pe baza experienţei, activităţii personale şi/saua relaţiilor cu ceilalţi şi, simultan, să utilizeze unlimbaj oral corect din punct de vedere grama -tical;

Domeniul Ştiinţe- Să cunoască unele elemente componente

ale lumii înconjurătoare (de exemplu, fiinţaumană ca parte integrantă a mediului, cusentimente, gânduri, idei proprii, lumeateatrului, a filmului etc.), precum şi interdepen -denţa dintre ele;

- Să efectueze operaţii cu grupele de obiecteconstituite în funcţie de diferite criterii date origăsite de ei înşişi: triere, grupare/regrupare,comparare, clasificare, ordonare, apreciere acantităţii prin punere în corespondenţă;

Domeniul Om şi societate- Să cunoască şi să respecte normele nece -

sare integrării în viaţa socială, precum şi regulide securitate personală;

- Să fie capabili să realizeze lucrări practiceinspirate din natură şi din viaţa cotidiană,valorificând deprinderile de lucru însuşite;

Domeniul Estetic şi creativ- Să asculte şi să recunoască fragmente din

creaţii muzicale naţionale şi universale,corespunzătoare specificului de vârstă alcopilului preşcolar şi preocupărilor acestuia;

- Să privească şi să recunoască creaţii artis -tice corespunzătoare specificului de vârstă alcopilului preşcolar şi preocupărilor acestuia(portrete de copii, jocuri ale copiilor, scene defamilie, peisaje, activităţi cotidiene ale oamenilor);

Domeniul Psihomotric- Să fie apţi să utilizeze deprinderile însuşite

în diferite contexte;- Să se folosească de acţiunile motrice învă ţate

pentru a exprima sentimente şi/sau compor -tamente, pentru a răspunde la diferiţi stimuli(situaţii), la diferite ritmuri.

Page 101: 0 Planificari 57 Ok

101

Bibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen- carton colorat- foarfecă- material din natură: flori,ouă roşii, diferitedecoraţiuni- felicitări, şnururi demărţişor- sticlă pentru icoane

Joc de rol- instrumente muzicale-diferite costume, - ghivece, flori naturale saudin plastic

Construcţii- Cuburi lemn, puzzle Tangram- joc de construcţii Arco- Mozaic

Ştiinţă- Enciclopedia generalăpentru copii- calculator - CD, DVD- puzzle- atlas artă plastică

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip- flori, pietricele pentrudecorat mini-grădini

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr DE PrOBLEmE

Ce ştim?n Toate mamele îşi iubesc copiii.n Ştim că mama este neobosită şi munceşte foarte mult.n Ştiu să deosebesc o faptă bună de o faptă rea.n Ştiu multe cântece şi poezii, ştiu să dansez.n Ştiu că Paştele înseamnă Învierea Domnului.n De Paşte, vopsim ouă roşii.n De Paşte, mergem la biserică.n De Paşte, Iepuraşul aduce daruri copiilor cuminţi.n De Paşte, ne cumpărăm hăinuţe noi.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n Cum reuşesc mamele să facă atât de multe lucruri?n Cum o pot face fericită pe mama mea?n De ce nu toţi oamenii sunt buni şi cinstiţi?n Ce este arta?n Cum poţi să te exprimi prin artă?n Ce reprezintă Biserica?n Ce putem face pentru a deveni mai buni?n Care sunt minunile lui Iisus?n De ce Iisus a fost răstignit?

CEnTruL TEmATICAtlas artă plastică, enciclopedie, flori, instrumente musicale

Page 102: 0 Planificari 57 Ok

102

DE DRAGUL TĂU

„De dragul tău, pământul De ghiocei e plinŞi vin cocori din zare, Şi cerul e senin...Şi-ntâiul fir de iarbă A răsărit în prag Şi-nmugureşte pomul Să-ţi fie ţie drag!Învaţă-mă ce-i bine, Fereşte-mă de rău,Iar eu voi creşte vrednic Şi bun de dragul tău.”

Dragi mămici,

Preşcolarii din grupa 5-6/7 ani vor desfăşura în săptămânile ce urmează unproiect plin de sensibilitate, pe care l-am numit „Simt, creez, exprim”. Vă rugămsă ne sprijiniţi în acest sens aducând la grădiniţă materiale potrivite acestei teme,ca de exemplu: albume cu fotografii de familie, reviste, ilustraţii, felicitări, cărţicu poezii închinate mamei, CD-uri cu cântece etc., şi vă rugăm să fiţi alături denoi pe parcursul derulării proiectului.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂPĂRINŢILOR

Stimate Domnule Primar,

Copiii din grupa 5-6/7 de la Grădiniţa Bascov derulează în perioada următoareproiectul „Simt, creez, exprim”. În acest sens, vă invităm să fiţi alături de noi pentrua le sărbători pe mămici.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂ DOMNULUI

PRIMAR

Stimate Domnule Director,

Copiii din grupa 5-6/7 de la Grădiniţa Bascov derulează în această perioadăproiectul „Simt, creez, exprim”. Ne manifestăm pe această cale intenţia de avizita Galeria de Artă, pentru a le arăta copiilor diverse forme de exprimareartistică.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENTIE

ADRESATĂ DIRECTORULUI

GALERIEI DE ARTĂ

Page 103: 0 Planificari 57 Ok

103

mEDIATIZArE ŞI DISEmInArEMediatizare în mass-media locală, parteneriate, diseminare în cadrul Cercului Pedagogic sau

Comisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane

FInALIZArEA PrOIECTuLuISpectactacol muzical coregrafic, dedicat zilei de 8 Martie, expoziţie „Decoraţiuni pascale”.

ACTIVITATE mETODICĂTuRA ISăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 5Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

TuRA A II-ASăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 5Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Page 104: 0 Planificari 57 Ok

104

SĂPTĂMÂNA 21SuBTEmA: ZÂMBETUL MAMEI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mărţişoare, mărţişoare...”; Învăţăm să spunem „poftim”.ALAn Bibliotecă: „Citire de imagini din cărţi şi reviste având ca temă anotimpul

primăvara; „Cunosc cuvântul mama” (selectare din ziare şi reviste);n Ştiinţă: „Când se întâmplă?”, „Zilele Dochiei”;nConstrucţii: „Palatul Zânei Primăvara“ (cu materiale la alegere); n Jocuri distractive în sala de grupă: „Ce se aude?”;ADE Activitate integrată:n DŞ;DPM: „Ce face mama ta?” (vizită la locul de muncă al uneia dintre mămici şi

oferirea de mărţişoare); „Doi câte doi” (formarea coloanei de gimnastică).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Flori pentru mama”; Învăţăm să spunem „poftim”;Opţional:

ALAnŞtiinţă: De ce iubim florile?; „Completează ce lipseşte!”; „Bucheţele pentru mama”

(numeraţie);nArtă:„Mărţişoare” (modelaj, frize decorative);n Joc de rol: „De-a vânzătorii de mărţişoare” – expoziţie cu vânzare: „Mărţişoare”;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Buchetul mamei” de A. Oncescu (memorizare); cântec: „De ziua mamei”

de M. Gany; audiţie „Cântece pentru mama”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mama – fiinţa cea mai dragă”; Învăţăm să spunem„poftim”; ALA

n Bibliotecă: Citim imagini cu şi despre mame şi profesiile lor; „Lanţul cuvintelor”(joc didactic);

nNisip şi apă: „Inimioare”;n Joc de rol: „De-a mama”; n Jocuri distractive: „Spune ce fac!”;ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Inimioare/mărţişoare!” (sortare, clasificare, operaţii cu grupe de obiecte

în limitele 1-10, 20); „Cum îi arătăm mamei dragostea noastră?” (lectură după imagini –sărbătorirea Zilei Mamei în familie).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Bunica mea cea iubitoare”; Învăţăm să spunem „poftim”Opţional:ALAnŞtiinţă: „Ce ştii despre mama/bunica?”, „Aşază la locul potrivit!”; „Când a fost bunica

mamă?”; nConstrucţii: „Daruri pentru mama/bunica”; n Joc de masă: „Ce ne trebuie în casă?”; Pregătim masa festivă – activitate

gospodărească;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Inima mamei” de Al. Mitru (lectura educatoarei); „Aşa arată mama mea!”

(pictură-portret).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Astăzi mamele sunt alături de noi”; Învăţăm să spunem „poftim”;ALAnBibliotecă: „O surpriză pentru mama” (poveste creată de copii şi scrisă cu ajutorul

grafismelor), Scriem numele mamei după model; nArtă:„Daruri pentru mama” (confecţionare material);n Joc de rol: „E 8 Martie”; Serbare pentru mama;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Daruri pentru mama” (analiză, comparare); „Ambalăm/ Legăm cadoul

pentru mama”.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 105: 0 Planificari 57 Ok

105

SĂPTĂMÂNA 21SuBTEmA: ZÂMBETUL MAMEI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să spunem „poftim”; Ştiu să ofer flori;ALA „Citire de imagini din cărţi şi reviste având ca temă anotimpul primăvara;

„Cunosc cuvântul mama” (selectare din ziare şi reviste); „Când se întâmplă?” (joc demasă); „Zilele Dochiei” (discuţii în grup restrâns); „Palatul Zânei Primăvara“ (cumateriale la alegere);

ADE„Ce face mama ta?” (reprezentare prin desen).

ADP Învăţăm să spunem „poftim”. Opţional: Ştiu să ofer flori;ALA„Bucheţele pentru mama” (numeraţie – fişe de lucru); „Mărţişoare” (modelaj,

frize decorative – continuarea lucrărilor începute); Joc de rol: „De-a vânzătorii demărţişoare”;

ADE „Buchetul mamei” de A. Oncescu (repetarea poeziei); Audiţie: „Cântecepentru mama”.

ADP Învăţăm să spunem „poftim”; Ştiu să ofer flori;ALA Citim şi colorăm imagini cu şi despre mame şi profesiile lor; Grafisme; Joc

de rol: „De-a mama”; ADE„Inimioare/mărţişoare!” (sortare, clasificare, operaţii cu grupe de obiecte în

limitele 1-10, 20, fişe de lucru); „Cum îi arătăm mamei dragostea noastră?” (discuţiilibere).

ADP Învăţăm să spunem „poftim”; Opţional: Ştiu să ofer flori;ALA „Ce ştii despre mama/bunica?”, „Femeile din familia mea” (discuţii libere);

„Daruri pentru mama/bunica” (înşirăm mărgele); „Ce ne trebuie în casă?”; ADE„Inima mamei” de Al. Mitru (repovestire); „Aşa arată mama mea!” (pictură-portret

– finalizarea lucrărilor).

ADP Învăţăm să spunem „poftim”; Ştiu să ofer flori;ALA„O surpriză pentru mama” (desenare şi colorare de imagini pentru povestea

creată), scriem numele mamei cu litere magnetice; „Daruri pentru mama”(confecţionare material – continuarea lucrărilor începute); Joc de rol: „E 8 Martie”;

ADE„Daruri pentru mama” (analiză, comparare, asocieri – fişe de lucru).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 106: 0 Planificari 57 Ok

106

SĂPTĂMÂNA 22SuBTEmA: LUMEA ARTELOR

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Strunele viorii”; Învăţăm să spunem „mulţumesc”;ALAnBibliotecă: Selectăm imagini cu micii muzicanţi; „Muzicanţii din Bremen” (lectura

educatoarei); Scriem cu litere magnetice numele unor piese muzicale universal;n Ştiinţă: „Glasul mamei ca un cântec” (joc didactic – recunoaşterea instru -

mentelor muzicale după sunetele emise);n Construcţii: „Viori, tobe, castagnete...“ (cu materiale la alegere);n Jocuri distractive în sala de grupă: „Ce se aude?”;ADE Activitate integrată:nDŞ; DPM: „Instrumente muzicale” (observare); „Gimnastică ritmică” (sincronizarea

mişcărilor cu muzica); Joc: „Mergi cum bat”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu dirijorul”; Învăţăm să spunem„mulţumesc”; Opţional:

ALAnŞtiinţă: „De unde vine cântecul?; „Note pe portativ” (numeraţie, poziţii spaţiale);n Artă:„Instrumente muzicale” (modelaj, desen);n Joc de rol: „De-a orchestra”;n„La filarmonică” (spectacol);ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Opere cântate” (memorizare la alegere M. Eminescu „Sara pe deal”);

Joc muzical: „Noi suntem muzicanţi vestiţi”; Audiţie: „Sara pe deal”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şi arhitectura e o artă”; Învăţăm să spunem„mulţumesc”; ALA

n Bibliotecă: Citim şi selectăm imagini cu şi despre monumente arhitectonice;„Legenda Meşterului Manole” (lectura educatoarei);

n Nisip şi apă: „Monumente”;n Joc de rol: „De-a arhitectul”; Jocuri distractive: „Ce ştii despre mine” (concurs,

descrierea şi localizarea monumenului prezentat);ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Monumentul” (figuri geometrice – selectare, grupare după cerinţe);

„Monumentul preferat” (confecţionare – expoziţie).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Micul Picasso”; Învăţăm să spunem „mulţumesc”;Opţional :ALAnŞtiinţă: „Ce ştii despre pictură?”, „Aşază la locul potrivit!”; Portret/peisaj (diferenţe

şi asemănări)”; n Construcţii: „Galeria de Artă”;n Joc de masă: „Ce ne trebuie în atelier?”; nVizionare DVD – Galeriile de Artă;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Culorile” (memorizare – folclorul copiilor); „Tabloul culorilor” (pictură

cu tehnici variate).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Actori pe scenă”; Învăţăm să spunem „mulţumesc”;ALAn Bibliotecă: Scenarii pentru piesele de teatru;n Artă:„Decoruri” (confecţionare material pentru amenajarea scenei);n Joc de rol: „Micul actor”; n Program distractiv: teatru de păpuşi;ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Bilete pentru spectacol” (operaţii de adunare şi scădere); „La spectacol”

(reguli de comportare).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 107: 0 Planificari 57 Ok

107

SĂPTĂMÂNA 22SuBTEmA: LUMEA ARTELOR

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să spunem „mulţumesc”; Învăţ să lucrez în echipă;ALA„Muzicanţii din Bremen” (dramatizare); Scriem unind punctele numele unor

piese muzicale universale; „Viori, tobe, castagnete...“ (cu materiale la alegere); ADE„Instrumente muzicale” (fişe de lucru).

ADP Învăţăm să spunem „mulţumesc”; Opţional: Învăţ să lucrez în echipă;ALA „De unde vine cântecul?” (discuţii în grup restrâns, în funcţie de interesul

manifestat); „Note pe portativ” (numeraţie, poziţii spaţiale, exerciţii cu materialdemonstrativ); „Instrumente muzicale” (modelaj, desen – continuarea lucrărilor);

ADE„Opere cântate” (repetarea poeziei învăţate); Euritmie: „Sara pe deal”.

ADP Învăţăm să spunem „mulţumesc”; Învăţ să lucrez în echipă;ALA Colorare de imagini: „Mânăstirea Argeşului”; Joc de masă: „Alege uneltele

necesare”; Joc de rol: ”De-a arhitectul”; ADE„Monumentul”(figuri geometrice – fişe de lucru); „Monumentul preferat”(confecţionare, expoziţie – finalizarea lucrărilor, etichetarea lor şi amplasarea în

poziţiile spaţiale solicitate).

ADP Învăţăm să spunem „mulţumesc”; Opţional: Învăţ să lucrez în echipă;ALA „Portret/peisaj” (diferenţe şi asemănări, observare, citire de imagini din

albumele de artă plastică, discuţii cu un specialist în arte plastice); „Galeria de Artă”;„Ce ne trebuie în atelier?”;

ADE„Culorile” (reprezentarea poeziei prin desen, pictură) .

ADP Învăţăm să spunem „mulţumesc”; Învăţ să lucrez în echipă;ALA Scenarii pentru piesele de teatru – grafisme; „Decoruri” (confecţionare

material pentru amenajarea scenei – continuarea lucrărilor); Joc de rol: „Miculactor”;

ADE„Bilete pentru spectacol” (operaţii de adunare şi scădere – fişe de lucru); „Laspectacol” (reguli de comportare – scriem regulile în jurnalul grupei, confecţionămafişe cu semne de interzis, de exemplu – interzis consumul de alimente în sala despectacol etc.).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 108: 0 Planificari 57 Ok

108

SĂPTĂMÂNA 23SuBTEmA: FANTEZIE şI CULOARE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De pe-o bună dimineaţă”; Învăţăm să îngrijim florile;ALAn Bibliotecă: Citim atlasul botanic; Grădinile lumii; Calendare – flori din lumea

întreagă; n Ştiinţă: „Ce ştii despre mine?”(joc didactic – recunoaşterea florilor şi a particula -

rităţilor acestora); n Construcţii: „Ghivece şi jardiniere“ (cu materiale la alegere);n Activitate gospodărească:„Florile noastre”; ADE Activitate integrată:nDŞ; DPM: „Florile şi vremea lor” (observare, lectură după imagini); „Fii atent să nu

mă calci” (mers şi alergare cu păşire peste obstacole); Joc: „Culegem flori”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce mi-a spus o florăreasă”; Învăţăm să îngrijim florile;Opţional:

ALAn Ştiinţă: „Cum îngrijim florile?; „Plantăm flori”; Studiem cu lupa seminţe; „De ce

este frunza verde?”; „Bucătăria plantei”;n Artă:„Flori” (desen); n Joc de rol: „De-a florăresele”; „Vizită la florărie”; ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Legenda lăcrămioarelor” de E. Camilar (lectura educatoarei); Joc

muzical „Câte unul pe cărare”; Cântec „Samba florilor”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenii florilor”; Învăţăm să îngrijim florile;ALAn Bibliotecă: Calendare cu flori şi fluturi (selectare de imagini din cărţi şi reviste),

nume de flori şi insecte pe tăbliţele magnetice, fişe de lucru; n Nisip şi apă: „Fluturi, gâze şi flori” (desen pe nisipul ud);n Joc de masă:„Lotto cu flori şi fluturi”;n Jocuri distractive: „Prindem fluturi”; ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Numărăm gâze şi fluturi” (numeraţie în limitele 1-20, operaţii de

adunare şi scădere, probleme ilustrate); „Gândăcelul” de E. Farago (memorizare).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Culorile pădurii”; Învăţăm să îngrijim natura;Opţional:ALAnŞtiinţă: „Ce ştii despre pădure?”, „Rolul pădurii în viaţa noastră”; ”Culorile pădurii”;n Construcţii: „Pădurea”; n Joc de rol: „De-a pădurarii”; n„Îngrijesc pădurea mea” (acţiuni de ecologizare);ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Copacul care plânge” (povestire cu început dat); „Copacul” (modelaj).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Culoarea preferată”; Învăţăm să îngrijim florile;ALAn Bibliotecă: „Culoarea preferată” (selectăm imagini cu flori, gâze, fluturi, copaci,

în culoarea preferată); n Artă:„Flori, gâze, fluturi, copaci” (confecţionare material pentru macheta finală,

respectând culoarea aleasă iniţial);n Joc de rol: „De-a decoratorii”; Program distractiv: „Avem oaspeţi!” (prezentarea

lucrărilor realizate până în prezent în cadrul proiectului);ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Sortăm , grupăm şi aşezăm după cerinţe” ( joc logico-matematic, vizând

intersecţia mulţimilor); „Macheta culorilor” (lucrare colectivă).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 109: 0 Planificari 57 Ok

109

SĂPTĂMÂNA 23SuBTEmA: FANTEZIE şI CULOARE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţăm să îngrijim florile; Plantez flori;ALA Calendare-flori din lumea întreagă; Colorăm imagini cu flori; „Ghivece şi

jardiniere“ (cu materiale la alegere); „Flori” (ştampilare cu dop de plută);ADE„Florile şi vremea lor” (discuţii libere, fişe de lucru – asocieri).

ADP Învăţăm să îngrijim florile; Opţional: Plantez flori;ALA „Cum îngrijim florile?” (discuţii libere în grup restrâns); Studiem cu lupa

seminţe, petale, frunze; „Bucătăria plantei” (completăm desenul unind cifrele înordine crescătoare); „Flori” (modelaj); Joc de rol: „De-a florăresele”;

ADE „Legenda lăcrămioarelor” de E. Camilar (repovestire); Audiţie: „Flori pe portativ”.

ADP Învăţăm să îngrijim florile; Plantez flori;ALA Copertă pentru calendare cu flori şi fluturi (decorare, grafisme); „Lotto cu

flori şi fluturi”; Joc dinamic: „Florile şi vântul”; ADE „Numărăm gâze şi fluturi” (numeraţie în limitele 1-20, operaţii de adunare

şi scădere – fişe de lucru); „Gândăcelul” de E. Farago (repetarea poeziei).

ADP Învăţăm să îngrijim natura; Opţional: Plantez flori;ALA Observare: „Crenguţa înflorită”; „Culorile pădurii”; „Pădurea”; Joc de rol: „De-a

pădurarii”; ADE „Copacul care plânge” (aş vrea să mai adaug...); Diferite obiecte, jucării din

PET-urile strânse în cadrul acţiunii de ecologizare.

ADP Învăţăm să spunem „mulţumesc”; Plantez flori;ALA „Cuvântul interzis” (joc); Artă: „Flori, gâze, fluturi, copaci” (confecţionare

material pentru macheta finală, respectând culoarea aleasă iniţial – continuarealucrărilor);

ADE „Aşază cum îţi spun!” ( fişe de lucru); Turul Galeriei (opiniile copiilor vizavide lucrările realizate în proiect).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 110: 0 Planificari 57 Ok

110

SĂPTĂMÂNA 24SuBTEmA: HARNIC, CINSTIT şI BUN

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Nu da cinstea pe ruşine”; „Învăţ fiu ordonat”Opţional:

ALAn Bibliotecă: „Ocaua mare/ocaua mică” („Ocaua lui Cuza” – povestire); „Nu faceţi

ca ei” (fragmente din poveşti şi povestiri cu personaje „îndoielnice” („Ciuboţeleleogarului”; „Ursul păcălit de vulpe” etc.);

n Construcţii: „Tribunalul”; n Joc de rol: „De-a avocaţii”;n Program distractiv – dramatizări din poveştile cu mesaj moral;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Spune-mi despre..!” (joc didactic); „Ocoleşte minciuna” (alergare

printre obstacole).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Minciuna are picioare scurte”; Învăţ să fiu ordonat;Opţional:

ALAn Ştiinţă: „Ce este minciuna?”; „Nu mă păcăli!” (calcule matematice);n Artă:„Bani” (desen); n Joc de rol: „De-a judecătorul”;n Jocuri distractive în sala de grupă;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Ionică, mincinosul!” (lectura educatoarei); Cântec: „O lume minunată!”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Prietenul la nevoie se cunoaşte”; Învăţ să fiuordonat;

ALAn Bibliotecă: Ghicitori, proverbe, zicători despre prietenie şi calităţi morale;n Nisip şi apă: „Mâini darnice” (urme pe nisipul ud); n Joc de masă:„Puzzle în echipă”;n Jocuri distractive: „Lanţul prieteniei”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Ajută-ţi prietenul să găsească drumul cel mau scurt” (labirint); „Ce

înseamnă să fii prieten?” (convorbire).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „După faptă şi răsplată”; Învăţ să fiu ordonat;Opţional :ALAn Ştiinţă: „Sortează şi grupează imagini cu fapte bune/fapte rele”;n Construcţii: temă la alegere; n Joc de rol: „De-a voluntarii”; n„La azilul de bătrâni” (vizită);ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Fapte bune/fapte rele” (joc didactic); „O faptă bună” (mijloc de

realizare la alegere).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Dăruind vei dobândi”; Învăţ să fiu ordonat; ALAn Bibliotecă: „Cum sunt eu?” (album);n Artă:„Daruri pentru nevoiaşi” (confecţionare material );n Joc de rol: „De-a ONG-ul”; n Jocuri iniţiate de copii: „Strângere de fonduri”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Sortăm, grupăm şi aşezăm după cerinţe banii” (apreciere

cantitativă); „Daruri pentru nevoiaşi” (lucrare individuală).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 111: 0 Planificari 57 Ok

111

SĂPTĂMÂNA 24SuBTEmA: HARNIC, CINSTIT şI BUN

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Învăţ să fiu ordonat; Opţional:„Cum păstrăm curăţenia?”;ALA Ghicitori, poezii distractive despre mincinoşi şi despre minciuni; „Nu mă

păcăli!” (calcule matematice – fişe de lucru); colorăm imagini din poveşti şi povestiricu personaje „îndoielnice”; Joc de rol: „De-a avocaţii”;

ADE„Spune-mi despre... !” (discuţii libere ).

ADP Învăţ să fiu ordonat; Opţional:„Cum păstrăm curăţenia?”;ALA „Nu mă păcăli!” (calcule matematice – fişe de lucru); „Bani” (desen –

continuarea lucrărilor); Joc de rol: „De-a judecătorul” ADE „Ionică, mincinosul!” (dramatizare); repetarea cântecului „O lume minunată!”.

ADP Învăţ să fiu ordonat; „Cum păstrăm curăţenia?”;ALA Ilustrarea prin desen a proverbului preferat; Joc de masă: „Puzzle în

echipă”; Jocuri distractive: „Ce se întâmplă dacă?”; ADE „Ajută-ţi prietenul să găsească drumul cel mai scurt” (labirint – exerciţiu

practic); „Ce înseamnă să fii prieten?” (reluarea convorbirii în funcţie de interesul

manifestat).

ADP Învăţ să fiu ordonat; Opţional:„Cum păstrăm curăţenia?”;ALA Sortează şi grupează imagini cu fapte bune/fapte rele; Construcţii: temă

la alegere; Joc de rol: „Crucea Roşie”; „Desenăm ce ne-a impresionat în vizita la azilul de

bătrâni”;ADE„Fapte bune/fapte rele” (povestiri create de copii); „O faptă bună” (mijloc de

realizare la alegere – continuarea lucrărilor).

ADP Învăţ să fiu ordonat; „Cum păstrăm curăţenia?”;ALA„Cum sunt eu?”(album, continuarea lucrărilor începute, realizarea copertei,

numerotarea paginilor); Artă: „Daruri pentru nevoiaşi” (confecţionare material –continuarea lucrărilor începute); Joc de rol: „De-a ONG-ul”;

ADE„Sortăm, grupăm şi aşezăm după cerinţe banii” (fişe de lucru); „Daruri pentrunevoiaşi” (lucrare individuală – finalizarea lucrărilor).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 112: 0 Planificari 57 Ok

112

SĂPTĂMÂNA 25SuBTEmA: SĂRBĂTORILE PASCALE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce sunt icoanele?”; „Învăţ să cred în Dumnezeu”;ALAn Bibliotecă: „Scriem numele Sfinţilor de pe icoane”; „Selectăm şi citim imagini

cu mesaj religios din cărţi şi calendare... ” ; n Construcţii: „Lăcaşe de cult“ (cu materiale la alegere); „Aşteptăm Paştele” –

activitate gospodărească;ADE Activitate integrată:nDŞ; DPM: „Iisus şi Discipolii Lui!” (lectură după imagini); „Drumul spre Golgota!”

(transport de greutăţi); Joc: „Ajută-mă la nevoie”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cu sufletul curat”; „Învăţ să cred în Dumnezeu”;Opţional:

ALAn Ştiinţă: „Ce ştii despre rugăciune?”; Care este diferenţa dintre biserică şi

mânăstire?; Spune ce mânăstiri ai vizitat; n Artă:„Biserica mea” (desen); n Joc de rol: „De-a pelerinii”; „Mergem la biserică” – vizită;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „În Ajunul Paştelui!” de Elena Farago (memorizare); audiţie: „Prohodul”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Postul cel Mare”; „Învăţ să cred în Dumnezeu”;ALAn Bibliotecă: Povestiri religioase despre sărbătorile pascale; Încondeiem ouă –

grafisme; n Nisip şi apă: „Crucea lui Iisus” (desen pe nisipul ud);n Joc de masă:„Crucea lui Iisus” (piuneze); n Jocuri distractive: „Iepuraşii şi ouăle”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Ajută iepuraşul să găsească drumul cel mai scurt” (labirint cu

obstacole – calcule matematice); „Patimile lui Iisus” (lectura educatoarei).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce ne spune Iepuraşul?”; „Învăţ să cred în Dumnezeu”;Opţional:ALAn Ştiinţă: „Ajută-l pe iepuraş” – sortează şi aşază ouă după cerinţe; Completează

corect rezultatul (operaţii de adunare şi scădere); n Construcţii: Coşuri pentru ouăle iepuraşilor; n Joc de rol: „Iepuraşii vin cu daruri!”; n Jocuri de mişcare şi sportive: „Iepuraşii veseli”;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Povestea Iepuraşului de Paşte” (povestire); „Coşul iepuraşului”

(modelaj).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu preotul paroh”; „Învăţ să cred înDumnezeu”;

ALAn Bibliotecă: „Citim rugăciuni”; Scriem felicitări şi urări de Paşti;nArtă:„Combinăm vopsele” (pregătim ouăle pentru vopsit, pregătim vopseaua); n Joc de rol: „De-a gospodinele” – facem cozonaci; „Ce sunt Deniile?” – de vorbă

cu preotul paroh; ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Pregătim coşul pentru Paşti” (apreciere cantitativă); „Vopsim şi

încondeiem ouă”; „Pregătim masa de Paşti” (activitate practică).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 113: 0 Planificari 57 Ok

113

SĂPTĂMÂNA 25SuBTEmA: SĂRBĂTORILE PASCALE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”; „Învăţ să spun rugăciunea”;ALA „Citim imagini din Biblia copiilor”; „Colorăm imagini cu lăcaşe de cult”;

„Lăcaşe de cult“ (cu materiale la alegere); Jocul umbrelor;ADE„Iisus şi Discipolii Lui !” (discuţii libere, în funcţie de interesul manifestat).

ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”; Opţional:„Învăţ să spun rugăciunea”;ALA„Ce ştii despre rugăciune”; Care este diferenţa dintre biserică şi mânăstire?;

Spune ce mânăstiri ai vizitat – discuţii libere despre semnificaţia sărbătorilor pascale;„Troiţa” (desen); Joc de rol: „De-a pelerinii”;

ADE În Ajunul Paştelui! de Elena Farago (reprezentare prin desen); audiţie„Lumină din lumină” (Bimbam).

ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”; „Învăţ să spun rugăciunea”;ALA Poveste creată: „Seara Învierii”; Încondeiem ouă – grafisme, continuarea

lucrărilor; Joc de masă: „Din jumătate – întreg”; Jocuri de mişcare: „Iepuraşii lamorcovi”;

ADE „Ajută iepuraşul să găsească drumul cel mai scurt” (joc de perspicacitate);„Patimile lui Iisus” (repovestire).

ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”; Opţional:„Învăţ să spun rugăciunea”;ALA Ştiinţă: „Ajută-l pe iepuraş” – fişe de lucru; „Ce piesă lipseşte?”; „De ce

vopsim ouăle?”; „Coşuri pentru ouăle iepuraşilor”, cu material la alegere; Joc de rol:„De-a iepuraşii în sărbătoare”; Jocuri de perspicacitate: „Cum ajunge iepuraşul lamorcovi?”;

ADE„Povestea Iepuraşului de Paşte” (reprezentare prin pictură).

ADP„Învăţ să cred în Dumnezeu”; „Învăţ să spun rugăciunea”;ALA Scriem felicitări şi urări de Paşti, scrisoare pentru iepuraş ; Dactilopictură:

„Ouă de Paşti”; „Joc de rol: „De-a gospodinele”; „Joc pentru dezvoltarea comunicării:„Ce-ţi aduce Iepuraşul?”;

ADE„Ştii să faci întregul?” (joc didactic); Diafilm: „Oul năzdrăvan”.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 114: 0 Planificari 57 Ok

114

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: Cu CE ŞI Cum EXPrImĂm CEEA CE SImţIm?SUBTEMA: Fantezie şi culoareTEMA ZILEI: Carnavalul florilorDURATA: 1 ziNIVELuL IIFORMA DE REALIZARE: Activitate integratăSCOPuL ACTIVITĂŢII: n Consolidarea cunoştinţelor referitoare la flori;n Stimularea imaginaţiei şi a deprinderilor practice;n Educarea gustului estetic;n Cultivarea interesului şi a plăcerii pentru învăţarea prin cooperare.

EXEMPLU DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:CENTRE DE INTERES:

n Construcţii: „Vaze pentru flori”;n Nisip şi apă: „Mica mea grădină cu flori”.

DOMENII EXPERIENŢIALEDŞ+DOS: „Carnavalul florilor”.

Obiective de referinţă vizate:DŞ: - Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (apa, vegetaţia, solul), precum

şi interdependenţa dintre ele;- Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;DOS:- Să identifice, să proiecteze şi să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse

în cadrul activităţilor practice;- Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă,

armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului.

DE REŢINUT!Activităţile pe domenii experienţiale sunt abordate ca un întreg, sarcinile de lucru suntrealizate având grijă să se respecte toate momentele de desfăşurare ale unei activităţi.

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERESSARCINI DE LuCRu:

n Construcţii:- Să construiască vaze pentru flori;- Să respecte criteriile stabilite de educatoare. De exemplu, un copil va construi o vază mare,alt copil o vază mică, un altul poate folosi piese... (se va stabili criteriul de selecţie de cătrefiecare educatoare, în funcţie de particularităţile grupei şi de obiectivele propuse);Materiale folosite: piese de construcţii mari, mici, de diferite culori şi forme.

n Nisip şi apă:- Să realizeze o mini-grădină;- Să delimiteze ronduri, straturi folosind pietricele;- Să planteze flori; Să ude florile;- să precizeze condiţiile de mediu necesare bunei dezvoltări a florilor;Materiale folosite: nisip şi apă, ladă suport, pietricele, plante, seminţe, unelte de lucru,mănuşi protecţie.

Page 115: 0 Planificari 57 Ok

115

SCENARIUL ZILEII. ADPZiua începe cu întâlnirea de dimineaţă.

Salut: „Bună dimineaţa, flori surori!” Comunicarea cu ceilalţi: Am pregătit pentru voi ecusoane. Fiecare copil va extrage unul la

întâmplare, apoi îşi va căuta perechea printre colegii de grupă. Vom fi astăzi „flori surori”.Activitate de grup: „Câte flori sunt astăzi la grădiniţă?”„Toate?! Cred că vremea frumoasă de afară v-a făcut să veniţi cu toţii... ” (Se completează

calendarul naturii.)Noutăţile zilei: La un moment dat, se aud bătăi în uşă.

II. ALACopiii sunt orientaţi spre centrele de interes deschise. Este vorba de Nisip şi apă, unde copiii

vor realiza o mini-grădină cu flori, şi Construcţii, unde vor avea de realizat vaze pentru flori, în funcţiede criteriile stabilite de educatoare.

În ritm cadenţat, pe melodia „În clubul lalelelor” (Flori pe portative), copiii se vor regrupa pentruactivitatea pe domenii experienţiale.

Ecusoanele primite în cadrul întâlnirii de dimineaţă îi vor ajuta să delimiteze grupurile.

ÎNDRUMĂRI METODICEACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALEDOMENIuL EXPERIENŢIAL: DŞ+DOSTEMA: Carnavalul florilorTIPuL DE ACTIVITATE: Consolidare priceperi şi deprinderiFORMA DE ORGANIZARE: Activitate cu material individualSCOP:- Cultivarea interesului şi a plăcerii pentru învăţarea prin cooperare;- Dezvoltarea operaţiilor gândirii (analiză, sinteză, comparaţie), a atenţiei voluntare şi a spiritului

de echipă şi competiţie;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:O1. Să cunoască părţile componente, rolul florilor, condiţii necesare;O2. Să taie după contur cu foarfeca;O3. Să aplice culoarea pe suprafaţa dată cu ajutorul pensulei;O4. Să-şi exprime descoperirile şi ideile proprii, utilizând un limbaj adecvat;O5. Să găsească o întrebuinţare pentru obiectele realizate;O6. Să alcătuiască propoziţii simple şi dezvoltate;O7. Să accepte diversitatea de opinii şi atitudini.

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, munca în echipă – metode şi tehnici

interactive de grup (metoda „Schimbă perechea” – SHARE-PAIR CIRCLES);n Mijloace de învăţământ: coli A3, autocolant, foarfecă, acuarele, pensule, recompense, CD cu

muzică pentru copii.

MATERIALE BIBLIOGRAFICE:1. Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, ediţia a II-a, Editura V&I Integral,Bucureşti, 20052. Revista Învăţământul preşcolar, nr. 1/ 20073. Preda, V., Pletea, M., Călin, M., Cocoş, A., Oprea, D., Grama, F., Ghid pentru proiecte tematice, EdituraHumanitas Educaţional, 2005

„Cine e?”„Eu sunt, Zâna Primăvară,Ce colind întreaga ţară.Astăzi am venit la voiPeste câmpuri şi zăvoi.

Flori pe camp am semănat,Păsărele-am chemat,Gâzele eu le-am trezit Şi zăpada am topit.Vântul cald mi-a povestit

Că natura-aţi observat,Despre mine-aţi învăţat.Multe lucruri sunt schimbate,Mi le povestiţi pe toate?”

Page 116: 0 Planificari 57 Ok

116

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII1. mOmEnT OrgAnIZATOrIC

CONŢINuT ŞTIINŢIFICSe vor realiza:- aerisirea sălii de grupă;- aranjarea mobilierului şi a materialului (pe un contur de cerc, mai mare, sunt amplasate

măsuţele, la care se aşază câte 2 copii, unul în interiorul cercului, altul în exterior. În felulacesta se vor obţine 2 cercuri concentrice, cu copiii aşezaţi la măsuţele dintre ei).

- se realizează amplasamentul prezentat, fiecare copil din cercul interior formând perechecu cel de la măsuţă, aşezat în faţa sa;

- grupa se împarte în două subgrupuri egale ca număr de participanţi (copiii cu ecuson roşu intră pe interior, iar cei cu ecuson verde pe exterior).

STRATEGII DIDACTICEInstructajul verbalAudiţie Vivaldi, Primăvara

2. CrEArEA STĂrII APErCEPTIVECONŢINuT ŞTIINŢIFIC

La uşă, cineva aduce o invitaţie la ,,Carnavalul florilor”.

STRATEGII DIDACTICEMetode: explicaţia, conversaţia

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Dacă sunteţi dornici să mergem la Carnaval şi să ne distrăm, va trebui să cunoaştem bineflorile. Voi trebuie să cooperaţi pe tot parcursul activităţii şi să rezolvaţi toate sarcinileîmpreună, să vă ajutaţi şi să vă încurajaţi reciproc, pentru ca toţi copiii să poată participa laCarnavalul Florilor.

STRATEGII DIDACTICEExpunerea

4. EXPLICArEA SArCInILOr ŞI FIXArEA rEguLILOrOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1, O2, O3

CONŢINuT ŞTIINŢIFICSe oferă fiecărui copil aflat în cercul intern tema de studiat: imaginea unei flori desenate

în colţul unei planşe de dimensiune A3.Fiecare echipă se gândeşte şi verbalizează ulterior ce crede că ar putea să spună despre

floare (miros, culoare, anotimpul când înfloreşte, mod de îngrijire), apoi reconstituie floarearespectivă, având grijă să nu omită nicio parte componentă.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţiaConversaţiaProblematizarea

5. DIrIjArEA ACTIVITĂţIIOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1, O2, O3, O4, O6

Page 117: 0 Planificari 57 Ok

117

CONŢINuT ŞTIINŢIFICDupă o demonstraţie în prealabil, cu scopul fixării regulilor, copiii vor desfăşura activitatea

propusă, astfel:- prima echipă spune tot ce ştie despre floarea respectivă , după ce s-au consultat;- după realizarea primei sarcini, echipele se schimbă, prin rotirea copiilor cu un scăunel în

direcţia acelor de ceasornic;- următoarea sarcină este de a reconstitui planta , începând cu rădăcina, fie prin lipire, fie

prin desen (tehnica rămâne la alegerea echipei) şi continuând cu tulpina, frunzele şi floarea,apelând la tehnici specifice domeniului artistico-plastic şi activităţilor practice;

- după fiecare sarcină se realizează o rotaţie;

STRATEGII DIDACTICEDemonstraţia, exerciţiul, lucrul în echipăMateriale; coli A3, colant, foarfecă, creioane colorate, acuarele

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)ITEMI: - Spuneţi ce ştiţi despre…!

6. OBţInErEA PErFOrmAnţEICONŢINuT ŞTIINŢIFIC

- Copiii vor primi jetoane sugestive pentru fiecare dintre cele 4 anotimpuri ale anului.- După terminarea lucrărilor, copiii vor trebui să clasifice florile, în funcţie de anotimpul în

care înfloresc, etichetând fiecare lucrare cu jetonul corespunzător anotimpului.

STRATEGII DIDACTICEMateriale: jetoane reprezentând cele 4 anotimpuri pentru fiecare echipă

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)ITEMI: - Identificaţi cărui anotimp aparţine floarea şi lipiţi eticheta corespunzătoare.

7. ASIgurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuIOBIECTIVE OPERAŢIONALE

5, 6, 7

CONŢINuT ŞTIINŢIFIC- Se va realiza o expoziţie la care vor fi selectate numai lucrările cu flori de primăvară.- Se pot prezenta versuri, rime, ghicitori.- Li se poate solicita copiilor să formuleze propoziţii.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţia, problematizarea

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Prezentaţi pentru expoziţie numai florile de primăvară.Dacă este posibil, însoţiţi floarea de câteva versuri.Spuneţi ceva despre… (formulare de propoziţii).

8. EVALuArEACONŢINuT ŞTIINŢIFIC

Se vor face aprecieri asupra modului de lucru şi se vor accentua rezultatele unei bunecolaborări între copii.

STRATEGII DIDACTICERecompense

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Aprecieri verbale, primesc recompense

La finalul zilei, copiii sunt invitaţi la „Carnavalul florilor”. Muzică, dans, măşti…voie bună!

Page 118: 0 Planificari 57 Ok

118

ÎNVĂŢ DE PE ACUM…!PROIECTTEMATICTEMA ANUALĂ: „CINE şI CUM PLANIFICĂ/

ORGANIZEAZĂ O ACTIvITATE?”NIvELUL II (5-6/7 ANI)

Copiilor le place să se joace. Prin joc, ei învaţă puţin câte puţin ce înseamnăviaţa, pentru că jocurile lor se sprijină pe realitate. Astfel, ei devin oameniimportanţi, dovedind un comportament civilizat. Învăţăm de pe acum cine faceşi cum face, care este rodul muncii noastre, ce răsplată aşteptăm pentru efortuldepus.

„Călătorim” printre profesii şi meserii, în sens impropriu, bineînţeles, dar şi prinţară, în timp...

Cunoscând plăcerea copiilor pentru orice fel de „călătorii”, am consideratoportună propunerea lor pentru realizarea acestui proiect.

ARGUMENT

n DuRATĂ: 4 săptămânin LOC DE DESFĂŞuRARE: Grădiniţă, fabrici, garăn RESuRSE

n uMANE- preşcolarii din grupa 5-6/7 ani- cadre didactice; - părinţi;- specialişti în diferite domenii de interes pentru derularea proiectului

(reprezentant Fabrica de pâine, şeful Gării, reprezentant Bancă etc.);

n MATERIALE- planşe tematice;- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT, pliante;- calculator, imprimantă, aparat foto, CD player;- albume din excursii, hărţi turistice.

MATERIALE BIBLIOGRAFICE1. Revista Învăţământul preşcolar, nr. 1-2/20082. Curriculumul pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House,

20083. Grama, F., şi colaboratorii, Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica

Publishing House, 20084. Preda, V., Pletea, M., Grama, F., Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în

manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, Editura Humanitas Educaţional,Bucureşti, 2005

5. Ezechil, L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2002

Page 119: 0 Planificari 57 Ok

119

DIrECţII DE DEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

CINE FACE ŞI CuM FACE?l Profesii şi meseriil Unelte şi materialel Importanţa munciil Securitatea muncii

hAIDEŢI ÎN EXCuRSIEl Vacanţal Hărţi turisticel Prin ţară (la munte, la mare)l Reguli de comportarel Bagaje

DE PE CâMP PE MASA NOASTRĂ –

RĂSPLATA MuNCIIl Produse ale munciil Unelte şi materialel Procese tehnologicel Unităţi de măsură l Banii, bancal Rolul banilorl Altfel de recompense

CĂLĂTORII DE-A LuNGuL VREMII

l Mijloace de transportl Clasificarel Caracteristicil Combustibill Importanţăl Evoluţiel Reguli de comportare înmijloacele de transport

Învăţde peacum

Page 120: 0 Planificari 57 Ok

120

OBIECTIVE CADru PE DOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi trans -

mite intenţii, gânduri, semnificaţii mijlocite delimbajul scris;

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de a înţelege şi

utiliza numere, cifre, unităţi de măsură,întrebuinţând un vocabular adecvat;

- Formarea şi exersarea unor deprinderi deîngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător, învederea educării unei atitudini pozitive faţă deacesta;

Domeniul Om şi societate- Cunoaşterea normelor de comportare în

societate; educarea abilităţii de a intra înrelaţie cu ceilalţi;

- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materialeşi caracteristicile lor, precum şi despre tehnici delucru necesare prelucrării acestora în scopulrealizării unor produse simple;

Domeniul Estetic şi creativ- Formarea capacităţilor de exprimare prin

muzică;- Stimularea expresivităţii şi a creativităţii

prin desen, pictură, modelaj;

Domeniul Psihomotric- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor

motrice de bază şi utilitar-aplicative.

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- Să recunoască literele alfabetului şi alteconvenţii ale limbajului scris;

- Să participe la activităţile de grup, inclusivla activităţile de joc, atât în calitate de vorbitori,cât şi în calitate de auditori;

Domeniul Ştiinţe- Să aplice norme de comportare specifice

asigurării sănătăţii şi protecţiei omului şinaturii;

- Să efectueze operaţii cu grupele de obiecteconstituite în funcţie de diferite criterii date origăsite de ei înşişi: triere, grupare/ regrupare,comparare, clasificare, ordonare, apreciere acantităţii prin punere în corespondenţă;

Domeniul Om şi societate- Să cunoască şi să respecte normele nece -

sare integrării în viaţa socială, precum şi regulide securitate personală;

- Să cunoască şi să utilizeze unelte simple delucru pentru realizarea unei activităţi practice;

Domeniul Estetic şi creativ- Să descopere lumea înconjurătoare cu

ajutorul auzului;- Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire la

diferitele activităţi plastice;

Domeniul Psihomotric- Să fie apţi să utilizeze deprinderile însuşite

în diferite contexte;- Să manifeste în timpul activităţii atitudini

de cooperare, spirit de echipă, de competiţie,fair-play.

Page 121: 0 Planificari 57 Ok

121

Bibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris,creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen- carton colorat- foarfecă

Joc de rol- „Gara şi trenul”- genţi voiaj, obiectenecesare călătoriei- unelte şi instrumenteaparţinând diferitelorprofesii şi meserii luate îndiscuţie- bani de jucărie

Construcţii- Cuburi lemn- puzzle Tangram - joc de construcţie Arco- mozaic „Micul constructor”

Ştiinţă- enciclopedie- calculator, CD, DVD- puzzle- „Cu ce călătorim?” – hărţi turistice

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip- maşinuţe, trenuleţe, vapoare

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr DE PrOBLEmE

Ce ştim?n Tâmplarul face mobila.n Profesorul îi învaţă pe elevi.n Doamna educatoare ne spune lucruri noi şi ne iubeşte.n Zidarul face case.n Brutarul face pâine.n Doctorul ne face bine.n Banii ne ajută să cumpărăm tot ce ne trebuie.n Trebuie să munceşti pentru a primi bani.n Ştim care sunt mijloacele de transport.n Ştim că ele pot fi terestre, aeriene, maritime.n Cu ajutorul lor putem merge în excursii.n Ţara noastră este foarte frumoasă.n Există şi alte locuri frumoase în lume.n Ştim cum trebuie să ne comportăm în mijloacele de

transport, în excursii, peste tot.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n De ce unelte are nevoie fiecare om pentru a-şi face

meseria?n Cum se obţine pâinea?n Dar alte alimente?n De unde vin banii? Cine îi face?n Ce valoare au banii?n Unde se păstrează banii?n Ce putem face pentru a avea bani mai mulţi?n Ce alte recompense, în afară de bani, mai putem primi?n Care au fost primele mijloace de transport?n Ar putea oamenii de astăzi să se descurce fără ele?n Ce fel de combustibil folosesc?n De ce avem nevoie într-o excursie?n La ce foloseşte o hartă?

CEnTruL TEmATICAlbum cu imagini de călătorie, diferite unelte şi materiale,

hărţi, bani.

Page 122: 0 Planificari 57 Ok

122

Stimaţi părinţi,

Preşcolarii din grupa 5-6/7 ani vor desfăşura în săptămânile ce urmează unproiect pe care l-au numit „Învăţ de pe acum”. Vă rugăm să ne sprijiniţi în acestsens aducând la grădiniţă materiale potrivite acestei teme, ca, de exemplu:albume cu fotografii de familie realizate în excursii, la locul de muncă, reviste,ilustraţii şi povestindu-le copiilor despre ceea ce faceţi, despre locul dvs. demuncă şi despre importanţa muncii pe care o prestaţi.

Vă rugăm să fiţi alături de noi pe parcursul derulării proiectului.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂPĂRINŢILOR

Stimate Domnule Director,

Copiii din grupa 5-6/7 ani de la Grădiniţa Bascov derulează în perioadaurmătoare proiectul „Învăţ de pe acum”. Curiozitatea specifică vârstei i-adeterminat să pună întrebări legate de modul în care pâinea ajunge pe masanoastră. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne permite accesul şiinformarea în incinta Fabricii.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂ DOMNULUI

DIRECTOR ALFABRICII DE

PÂINE

Stimate Domnule Director,

Copiii din grupa 5-6/7 de la Grădiniţa Bascov derulează în această perioadăproiectul „Învăţ de pe acum”. Ne manifestăm pe această cale intenţia de a vizitasediul băncii pentru a le arăta copiilor modul în care se păstrează şi gestioneazăbanii.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂ DIRECTORULUI

BĂNCII

Page 123: 0 Planificari 57 Ok

123

mEDIATIZArE ŞI DISEmInArEMediatizare în mass-media locală, parteneriate, diseminare în cadrul Cercului Pedagogic sau

Comisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane.

FInALIZArEA PrOIECTuLuIExcursie

ACTIVITATE mETODICĂ

TuRA ISăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

TuRA A II-ASăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 4Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Page 124: 0 Planificari 57 Ok

124

SĂPTĂMÂNA 26SuBTEmA: CINE FACE şI CUM FACE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu directorul unităţii ”; „Învăţăm să ne purtămîn grup”;

ALAnBibliotecă: „Citire de imagini din cărţi şi reviste având ca temă meseria de dascăl;

„Cunosc cuvântul educatoare” (selectare din ziare şi reviste);n Ştiinţă: „Unde sunt pregătiţi profesorii?”, „Ce sunt şcolile, liceele, universităţile?”; nConstrucţii: „Instituţii de învăţământ“ (cu materiale la alegere);n Jocuri distractive în sala de grupă: „Ce vreau să fiu?”ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Unde voi învăţa când voi fi liceean/student?” (vizită la liceu/ universitate),

convor bire; „Mergem ordonat” (formarea coloanei de gimnastică: câte doi, câte patru, câteşase).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce să fiu?!”; „Învăţăm să ne purtăm în grup”;Opţional:ALAn Ştiinţă: „Completează ce-i lipseşte!” – constructorului, croitorului, tâmplarului,

mecanicului, muzicianului etc.; „Vreau să zidesc ... metri” (măsurare);nArtă:„Meseria preferată” ( desen, pictură); n Joc de rol: „De-a cofetarii”: Vizită la cofetăria din localitate;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Ce miros au meseriile” de G. Rodari (memorizare); „Vedete ale muzicii”,

audiţie interpreţi renumiţi din toate genurile muzicale.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şeful de şantier ne explică”; „Învăţăm să ne purtăm în grup”; ALAn Bibliotecă: Citim imagini cu şi despre profesii; „Spune ce face?” (joc didactic –

exprimare corectă, acorduri gramaticale);nNisip şi apă: „Tencuim”; n Joc de rol: „De-a constructorii” (materiale la elegere); Jocuri distractive: „Spune ce

fac!” (mimăm meserii);ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Materiale de construcţii” (sortare, clasificare, operaţii cu grupe de obiecte

în limitele 1-10-20); Probleme ilustrate; „Activitatea şi viaţa pe şantier” (lectură dupăimagini, reguli/protecţia muncii).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cum se face mobila?”; „Învăţăm să ne purtăm în grup”;Opţional:ALAnŞtiinţă: „Ce ştii despre mobilă?”; „Aşază la locul potrivit uneltele tâmplarului!”; „Cum

se prelucreză lemnul?”; „Ce zice pădurea?; Fişe de lucru – măsurăm cheresteaua;nConstrucţii: „Dulăpioare pentru păpuşi”; nJoc de rol: „De-a tâmplarii”; „Reparăm mobilierul din clasă” – activitate gospodărească;ADE Activitate integrată:n DL; DEC: „Povestea bradului” de V. Eftimiu (lectura educatoarei); „Uneltele

tâmplarului” (modelaj).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Meseria – brăţară de aur” ; „ Învăţăm să ne purtăm în grup”;ALAn Bibliotecă: „Eu voi fi...” (poveste creată de copii şi scrisă cu ajutorul grafismelor);

Scriem numele meseriei care ne place după model; nArtă:„Gala meseriilor” (confecţionare material pentru DOS); n Joc de rol: „Ne vindem produsele”; „Gala meseriilor” – expoziţie cu vânzare;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Cât îmi trebuie...?” (analiză, comparare, măsurare, cântărire); „Micii

producători” (prăjituri, compoturi, jucării, picturi, îndoiri etc.), activitate practic-gospodărească.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 125: 0 Planificari 57 Ok

125

SĂPTĂMÂNA 26SuBTEmA: CINE FACE şI CUM FACE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să ne purtăm în grup”; „Învăţăm să fim toleranţi”;ALA „Desen/Colorare de imagini – doamna educatoare”; „Cunosc cuvântul

educatoare” – scriem cuvântul cu litere magnetice; Construcţii: „Instituţii deînvăţământ“ (cu materiale la alegere); Jocuri distractive în sala de grupă: „Telefonulfără fir!” (cuvinte legate de profesii);

ADE „Unde voi învăţa când voi fi liceean/student?” (reprezentare prin desen,discuţii legate de vizita efectuată).

ADP„Învăţăm să ne purtăm în grup”; Opţional:„Învăţăm să fim toleranţi”;ALA„Uneşte punctele... Ce ai obţinut?”; „Vreau să zidesc ... metri” (măsurare – fişe

de lucru); „Meseria preferată” (desen, pictură); Joc de rol: „De-a cofetarii”;ADE„Ce miros au meseriile” de G. Rodari (repetarea poeziei); Audiţie: „Sunt atâtea

meserii”.

ADP„Învăţăm să ne purtăm în grup”; „Învăţăm să fim toleranţi”;ALA Citim imagini cu şi despre profesii; „Scriem pe pătrăţele unelte necesare

meseriei de constructor”; Joc de rol: „De-a constructorii” (materiale la alegere);„Electricianul casei” (norme PSI);

ADE „Materiale de construcţii” (fişe de lucru); „Activitatea şi viaţa pe şantier(reguli/ protecţia muncii, discuţii în grup restrâns).

ADP„Învăţăm să ne purtăm în grup”; Opţional:„Învăţăm să fim toleranţi”;ALA „Aşază la locul potrivit uneltele tâmplarului!” – fişe de lucru; „Cum se

prelucrează lemnul?” (discuţii în grup restrâns); Instrumente de măsură –standardizare; „Dulăpioare pentru păpuşi”; Joc de rol: „De-a tâmplarii”; Jocdistractiv: „Unde eşti, Chimiţă?”;

ADE Povestea bradului de V. Eftimiu (repovestire şi reprezentare prin desen).

ADP„Învăţăm să ne purtăm în grup”; „Învăţăm să fim toleranţi”;ALA „Eu voi fi...” (poveste creată de copii şi scrisă cu ajutorul grafismelor,

continuarea lucrărilor şi realizarea imaginilor suport pentru povestirea creată);„Scriem numele meseriei”;

ADE „Să adunăm şi să scădem ce am obţinut în urma vânzării”; „Bondăcel îşialege o meserie” (lectura educatoarei).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 126: 0 Planificari 57 Ok

126

SĂPTĂMÂNA 27SuBTEmA: DE PE CÂMP PE MASA NOASTRĂ/RĂSPLATA MUNCII

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Misterele pământului”; „Învăţăm să luăm atitudine” ALAnBibliotecă: Citire de imagini din cărţi şi reviste, enciclopedii legate de pământ şi

tainele acestuia; „Cunosc cuvinte pereche” (sinonime);n Ştiinţă: „Ce ne ascunde pământul?”; „Ce ajută plantele să crească?”; „Cu ce se

măsoară pământul?”; n Construcţii: „Ferma agricolă“ (cu materiale din natură); Jocuri distractive în sala

de grupă: „Geologii”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Bogăţiile pământului?” (lectură după imagini ); „Măsurăm grădina cu

pasul” (exerciţii de mişcare şi perspicacitate).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şoaptele lanului de grâu!”; „Învăţăm să luămatitudine”; Opţional:

ALAn Şiinţă: „Ce sunt cerealele?”; „Cum funcţionează?” (moara, brutăria etc); „Încarcă

pentru moară camionul” (cântărire, sortare); n Artă:„Lanul de grâu”, pictură; n Joc de rol: „De-a brutarii”; Vizită la brutăria din localitate;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Povestea pâinii” de G. Roman (lectura educatoarei); Cântec: „Brutarii”; Joc cu text şi cânt „La seceriş”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „S.O.S. Pământul !”; „Învăţăm să luăm atitudine”;ALAnBibliotecă: Citim imagini cu şi despre pericolele poluării; „Salvaţi Planeta” – afişe

şi postere; n Nisip şi apă: „Urme ale poluării”, desene pe nisipul ud; n Joc de rol: „De-a ecologiştii”; Jocuri distractive: „Spune cum facem să salvăm

planeta?!” (discuţii libere);ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Din fabrică în magazine” (sortare, clasificare, măsurare, cântărire,

operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-10-20); Probleme ilustrate: „Cât costă?”; „Cumajutăm pământul să rămână roditor?” (convorbire).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu un agricultor”; „Învăţăm să luăm atitudine”;Opţional:ALAn Ştiinţă: „Cum se lucrează pământul şi când?”; „Aşază la locul potrivit uneltele

agricultorului!”; „Cine ajută pământul să rodească?”; „Ce se întâmplă cu seminţelesemănate?; „Cântărim seminţele” – fişe de lucru;

n Construcţii: „Hambare pentru cereale”;n Joc de rol: „De-a agricultorii”; „Grădina din faţa grădiniţei” – activitate gospo -

dărească;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Micii grădinari” de V. Porumbacu (memorizare); „Ogorul” (pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Răsplata muncii”; „Învăţăm să luăm atitudine”;ALAn Bibliotecă: „Selectăm imagini cu activităţile din Bănci, CEC”; „Scriem diploma

după model pentru micii salariaţi”; „Ce ştim despre salarii ?” – convorbire;n Artă:„Diplome şi bani” (confecţionare, desen, pictură); n Joc de rol: „De-a casierii”; „Zi de salariu” – program distractiv.ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Cu cât te plătesc..?” (analiză, comparare, măsurare, calcul cu bani);

„Economiile mele” – confecţionăm monede şi bacnote (mijloace diferite de realizare).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 127: 0 Planificari 57 Ok

127

SĂPTĂMÂNA 27SuBTEmA: DE PE CÂMP PE MASA NOASTRĂ/RĂSPLATA MUNCII

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să luăm atitudine”; ”Azi mi s-a întâmplat...”;ALA„Cunosc cuvinte pereche” (sinonime); „Cuvinte care respiră o dată, de două ori”(silabe); Curiozităţi despre tainele pământului – vizionare DVD Ferma agricolă;

ADE„Bogăţiile pământului” (discuţii în funcţie de interesul manifestat, desen).

ADP„Învăţăm să luăm atitudine”; Opţional:„Azi mi s-a întâmplat...”;ALA „Ce sunt cerealele?”; „Cum funcţionează?”(moara, brutăria etc); „Încarcă

pentru moară camionul” (cântărire, sortare – fişe de lucru); „Lanul de grâu”, colaj; Joc de rol: „De-a brutarii”;

ADE„Povestea pâinii” de G. Roman (repovestire); Cântec: „Brutarii” – repetare.

ADP „Învăţăm să luăm atitudine”; „Azi mi s-a întâmplat...”;ALA Citim imagini cu şi despre pericolole poluării; „Salvaţi Planeta!” – afişe şi

postere – continuarea lucrărilor şi redactarea mesajelor; lucrare cu materiale dinnatură: „O oază de verdeaţă”; Joc de rol: „De-a ecologiştii”; Lectura educatoarei:Povestea unui pomişor de K.D. Uşinski;

ADE„Cât costă?”, exemplu cu material demonstrativ; „Cum ajutăm pământul sărămână roditor?” (scriem în jurnalul grupei).

ADP„Învăţăm să luăm atitudine”; Opţional:„Azi mi s-a întâmplat...”;ALA „Cum se lucrează pământul şi când?” (discuţii în grup restrâns, prezentare

de imagini cu lucrări agricole în diferite anotimpuri); „Aşază la locul potrivit unelteleagricultorului!”; „Hambare pentru cereale”; Joc de rol: „De-a agricultorii”; Joc-concurs: „Prietenii lui Ştie Tot”;

ADE „Micii grădinari” de V. Porumbacu (repetarea poeziei); „Ogorul” (pictură –finalizarea lucrărilor începute dimineaţa).

ADP„Învăţăm să luăm atitudine”; „Azi mi s-a întâmplat...”;ALA „Selectăm imagini cu activităţile din Bănci, CEC”; „Banul muncit” (lectura

educatoarei); „Diplome şi bani” (confecţionare, desen, pictură – continuarealucrărilor);

Joc de rol: „De-a casierii”; Ghicitori adecvate temei;ADE Activitate integrată: „Recunoaşte banii!”( fişe de lucru); „Economiile mele” –

confecţionăm monede şi bancnote (mijloace diferite de realizare – finalizarealucrărilor).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 128: 0 Planificari 57 Ok

128

SĂPTĂMÂNA 28SuBTEmA: CĂLĂTORII DE-A LUNGUL vREMII

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Mesajul din sticlă”; „Ştiu să mă port în...”;ALAn Bibliotecă: „Decodificăm mesajul naufragiaţilor”; „S:O.S. Răspundem în scris

mesajelor”;n Ştiinţă: „Ce ne ascunde marea/oceanul?”; „De ce avem nevoie de mare, ocean,

râuri, fluvii?”; „Cu ce se măsoară apa?”; nConstrucţii: „Vaporul“ (cu materiale la alegere); Jocuri distractive în sala de grupă:

„Naufragiaţii”;ADE Activitate integrată:nDŞ; DPM: „Mijloace de transport” (lectură după imagini ); „Marea se agită – ieşi din

impas!” (exerciţii de mişcare şi perspicacitate – soluţii pentru situaţii problemă).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu impiegatul de mişcare”; „Ştiu să mă port în...” Opţional:ALAnŞtiinţă: „Ce pune trenul în mişcare?”; „Când a apărut trenul?; „Unde se construiesc

trenurile?”; „Aşază vagoanele în ordine crescătoare”; „Numără pasagerii din vagon şigrupează-i după cerinţe!”;

nConstrucţii: „Trenul” (diferite forme de realizare); n Joc de rol: „La casa de bilete”; Vizită la gară;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Impiegatul” de Marta Bărbulescu (lectura educatoarei); „Gara şi peronul”

(desen).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Atenţie decolăm!”; „Ştiu să mă port în...”;ALAn Bibliotecă: Citim imagini din cărţi, reviste, albume, cu şi despre avioane; Scriem

destinaţii şi nume de aeroporturi;nNisip şi apă: „Pista de aterizare” – desene pe nisipul ud; n Joc de rol: „De-a stewardesele”; Jocuri distractive: „Urcăm în avion”;ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Aeroportul” (sortare, clasificare, operaţii cu grupe de obiecte în limitele

1-10-20); Probleme ilustrate: „Distanţe”; „Avionul” (confecţie).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „S-a întâmplat pe strada noastră..”; „Ştiu să mă port în...”;Opţional:ALAn Ştiinţă: „Mărci de autoturisme”; „Cum se construieşte un automobil/o

autoutilitară?” (lectură după imagini); „Combustibili”; „Utilitate şi efecte” (discuţii libere);n Artă:„Mijloace de transport terestre” (desen); n Joc de masă: „Puzzle cu automobile, manipulative”; Joc de mişcare: „Camionul

defect”;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Cu ce călătorim?” (joc didactic); Cântec: „Semaforul” de Victorian Stoica.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Călătorii de-a lungul vremii”; „Ştiu să mă port în...”; ALAn Bibliotecă: „Selectăm imagini cu mijloacele de transport de-a lungul timpului”;

„Spune o poveste despre...”; „Desparte numele mijloacelor de transport în silabe”;n Artă: „Albumul meu de călătorii” (confecţionare, desen, pictură, imagini din

reviste);n Joc de rol: „De-a excursioniştii”; Dramatizare: „Călători de-a lungul vremii”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Aşază-mă unde-mi este locul!” (analiză, comparare, generalizare,

clasificare cronologică); „Ştiu să mă port în....!” (norme şi reguli de comportare înmijloacele de transport).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 129: 0 Planificari 57 Ok

129

SĂPTĂMÂNA 28SuBTEmA: CĂLĂTORII DE-A LUNGUL vREMII

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Ştiu să mă port în...”; „Vreau/îmi permiţi?”;ALA Răsfoim reviste cu mijloace de transport pe apă; Grafisme: Valul (linia curbă

deschisă); „Ce ne ascunde marea/oceanul?” (discuţii libere, în grup restrâns); „Cu cese măsoară apa?” (exerciţiu practic de măsurare a apei); „Vaporul“ (din piuneze);Jocuri distractive în sala de grupă: „Ce ne-a adus vaporul?”;

ADE„Mijloace de transport” (discuţii libere); Exerciţii de orientare.

ADP„Ştiu să mă port în...”; Opţional:„Vreau/îmi permiţi?”;ALA Trenul, locomotiva (observare); „Numără pasagerii din vagon şi grupează-i

după cerinţe!”, fişe de lucru; „Trenul” (din figuri geometrice); Joc de rol: „La casa debilete”;

Vizionare desene animate cu trenuleţul Thomas; ADE „Impiegatul” de Marta Bărbulescu (repovestire); „Gara şi peronul” (desen –

finalizarea lucrărilor).

ADP„Ştiu să mă port în...”; „Vreau/îmi permiţi?”;ALA Citim imagini din cărţi, reviste, albume cu şi despre avioane; Semne grafice:

„Elicea”; „La ce foloseşte o elice?”; Joc de rol: „De-a piloţii”; Jocuri de mişcare:„Avioanele”;

ADE„Aeroportul” (sortare, clasificare, operaţii cu grupe de obiecte în limitele 1-10-20, fişe de lucru); „Avionul” (confecţie – continuarea lucrărilor); Concurs: „Cel mairapid avion!”).

ADP„Ştiu să mă port în...”;Opţional:„Vreau/îmi permiţi?”;ALA „Cum se construieşte un automobil/o autoutilitară?” (discuţii libere în

funcţie de interesul manifestat); „La benzinărie” (desen); „Puzzle cu automobile,manipulative”; Joc de mişcare: „Ai un loc şi pentru mine?”;

ADE „O călătorie prin oraş!” (lectură după imagini); „Semaforul” de VictorianStoica (repetare).

ADP„Ştiu să mă port în...”; „Vreau/îmi permiţi?”;ALA Concurs de ghicitori; „Spune o poveste despre...”; „Desparte numele

mijloacelor de transport în silabe”, fişe de lucru; „Albumul meu de călătorii”(confecţionare, desen, pictură, imagini din reviste – continuarea lucrărilor); „Plecămîn vacanţă”; Dramatizare: „Podul mişcător”;

ADE„Jocul perechilor” (analiză, comparare, generalizare, clasificare cronologică); „În autobuz” (exemplu) (joc simbolic).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 130: 0 Planificari 57 Ok

130

SĂPTĂMÂNA 29SuBTEmA: HAIDEŢI ÎN EXCURSIE!

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Invitaţie la plimbare”; „Ştiu să mă port în...”;ALAnBibliotecă: „Citim şi selectăm imagini cu obiective turistice”; „Itinerarii – grafisme”;

„Harta turistică în cuvinte” (scriem cuvinte după contur);n Ştiinţă: „Cum măsurăm distanţele?”; „De câţi litri de combustibil am nevoie?”;

„Verificăm rucsacul” (numeraţie);n Construcţii: „Autocarul“ (cu materiale la alegere); Jocuri distractive în sala de

grupă: „Cine găseşte primul?”(orientare);ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Obiective turistice” (lectură după imagini ); „Drumeţie” (complex de

deprinderi motrice).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Pe drumuri de munte...”; „Ştiu să mă port în...”Opţional:

ALAn Ştiinţă: „Ce forme de relief sunt la noi în ţară?”; „Ce este muntele?”; „Locuitorii

muntelui” (floră, faună şi aşezări omeneşti); „Vremea pe munte”; „Pe unde trebuie sămerg?” (orientare turistică);

nConstrucţii: „Adăposturile muntelui” (material din natură); n Joc de rol: „Alpiniştii”; Jocuri de mişcare: „Fugi la adăpost!”; ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Pe drumuri de munte” de C. Hogaş (povestirea educatoarei); „Coborâi

din deal în vale”, „Şapte văi şi-o vale adâncă” (audiţie).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Unde ne duce valul...”; „Ştiu să mă port în...”;ALAnBibliotecă: Citim imagini din cărţi, reviste, albume cu şi despre mările, oceanele,

fluviile lumii; Scriem nume de mări şi oceane; „Tainele adâncurilor” (poveşti ale copiilordespre bogăţia apelor);

nNisip şi apă: „Plaja” – desene pe nisipul ud;n Joc de rol: „De-a marinarii”; Jocuri distractive: „Furtună în larg”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Verificăm bagajele” (sortare, clasificare, operaţii cu grupe de obiecte în

limitele 1-10-20, exerciţii cu material demonstrativ); „Să păstrăm plaja curată”(convorbire).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ocolul Pământului... ”; „Ştiu să mă port în...”; Opţional:ALAnŞtiinţă: Curiozităţile Planetei (minunile lumii antice şi moderne; cine a făcut primul

înconjurul Pământului; cine a ajuns primul pe Lună; cel mai mare continent, ocean,fluviu, munte, deşert, reptilă...);

nConstrucţii: „Piramidele” (material la alegere); n Joc de masă: Puzzle; Incastre; Manipulative; Vizionare „Racheta albă”;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Unde ne-am plimbat?” (convorbire); „Curiozităţi” (pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Unde n-am fost?”; „Ştiu să mă port în...”; ALAnBibliotecă: „Selectăm imagini cu obiective turistice din lumea întreagă”; „De vorbă

cu Fram şi prietenii lui de la Pol”; „Îl ajutăm pe Fram să scrie”;nArtă:„Gheţari” (confecţionare, desen, pictură); n Joc de rol: „De-a eschimoşii”; Audiţie: „Fram, ursul polar”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „La Poli” (analiză, comparare, numeraţie, orientare – puncte cardinale);

„Polul Nord”, machetă (decupare, îndoire, aplicaţie).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 131: 0 Planificari 57 Ok

131

SĂPTĂMÂNA 29SuBTEmA: HAIDEŢI ÎN EXCURSIE!

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Ştiu să mă port în...”; „Facem bagajele”;ALA „Pliante turistice”, colorare de imagini; „Itinerarii”, grafisme; „Destinaţii”

(scriem cuvinte pe tabla magnetică); „Verificăm rucsacul” (numeraţie – fişe de lucru);„Instrumente de măsură nestandardizate”; „Autocarul“ (Lego); Jocuri simbolice:„Plecăm în vacanţă”;

ADE „Obiective turistice” (discuţii libere, în funcţie de interesul manifestat,vizionare material PPT);

ADP„Ştiu să mă port în...”; Opţional:„Facem bagajele”;ALA„Ce forme de relief sunt la noi în ţară?” (orientare pe hartă); „Culori şi forme

de relief”; „Cabana schiorilor” (material lemnos); Joc de rol: „Schiorii”; Jocuri demişcare: „Fugi la adăpost!”;

ADE„Pe drumuri de munte” de C. Hogaş repovestire şi reprezentare prin picturăcu buretele); „Coborâi din deal în vale”, „Şapte văi şi-o vale adâncă” (audiţie).

ADP„Ştiu să mă port în...”; „Facem bagajele”;ALA Răsfoim Atlasul geografic pentru copii; Scriem nume de mări şi oceane;

„Tainele adâncurilor” (poveşti ale copiilor despre bogăţia apelor, grafica pentrupoveştile create); Joc de rol: „De-a piraţii”; Jocuri distractive: „Comoara din insulă”;

ADE „Verificăm bagajele” (fişe de lucru); „Să păstrăm plaja curată” (vizionareimagini realiste despre acţiunea dăunătoare a omului asupra mediului şi a zonelorturistice, în special).

ADP„Ştiu să mă port în...”; Opţional:„Facem bagajele”;ALA Răsfoim reviste cu imagini despre curiozităţile Planetei; „Scooby Doo în

Egipt” (povestirea educatoarei); „Piramidele” (cuburi mari); Puzzle; Incastre;Manipulative; Desene animate: „Scooby Doo în Egipt”;

ADE„Unde ne-am plimbat?” (exprimare corectă şi coerentă în propoziţii simpleşi dezvoltate); „Curiozităţi” (pictură – continuarea lucrărilor).

ADP„Ştiu să mă port în...”; „Facem bagajele”;ALA „Selectăm imagini cu obiective turistice din lumea întreagă”; „Cine este şi

de unde vine?” (joc didactic); „Igluuri” (confecţionare, desen, pictură); Joc de rol:„De-a eschimoşii”; Jocuri de mişcare: „Mersul urşilor”;

ADE„La Poli” (fişe de lucru – direcţii; „Polul Nord”, machetă – finalizarea lucrărilor.

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 132: 0 Planificari 57 Ok

132

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: CInE ŞI Cum PLAnIFICĂ/OrgAnIZEAZĂ O ACTIVITATE?SUBTEMA: Haideţi în excursie!TEMA ZILEI: S.O.S.! Oraşul dispărut!DURATA: 1 zi

NIVELuL IIFORMA DE REALIZARE: Activitate integratăSCOPuL ACTIVITĂŢII: - Dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive(iniţiativă);- Consolidarea deprinderii de a mânui corect materialul didactic care va fi utilizat.

CENTRE DE INTERES:n Bibliotecă:- „Oraşul nostru” – citire de imagini legate de obiective de interes din oraş;- „Itinerarii” – exerciţii grafice (pe harta oarbă a oraşului se execută itinerarii: linii frânte,curbe etc.);n Construcţii- „Trasee” (drumuri/bulevarde);

DOMENII EXPERIENŢIALEObiective de referinţă vizate:DŞ:-Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la

recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, constituirea de grupuri/mulţimi pe baza unorînsuşiri comune;

DOS:- Să fie capabili să realizeze lucrări practice, inspirate din viaţa cotidiană, valorificând deprinderile

însuşite;DŞ: „Ce luăm în excursie?” (grupe de obiecte) – auxiliar matematică;DOS: „Oraşul dispărut”.

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES

SARCINI DE LuCRu:n Bibliotecă- Să recunoască obiectivele de interes din oraşul nostru;- Să povestească experienţe personale legate de imaginea prezentată;- Să traseze semne grafice;Materiale folosite: planşe, fişe, pliante, contururi.

n Construcţii- Să reconstituie traseul parcurs în excursia din ziua precedentă cu ajutorul pieselor deconstrucţii;- Să îmbine armonios formele în scopul realizării temei;- Să grupeze piesele în funcţie de criteriile stabilite (un criteriu la alegerea educatoarei);Materiale folosite: piese de construcţii mari şi mici.

Page 133: 0 Planificari 57 Ok

133

SCENARIUL ZILEII. ADPZiua începe cu întâlnirea de dimineaţă.

Salut: Dimineaţa, la intrarea în sala de grupă, copiii au fost salutaţi cu formula: „Bună dimineaţa,mici excursionişti!”. Comunicarea cu ceilalţi: „Scaunul povestitorului” le-a oferit copiilor posibilitatea de a relataceea ce i-a impresionat în excursia pe care am făcut-o ieri prin oraşul nostru. Activitate de grup: Ieri, vremea a fost frumoasă, numai bună pentru plimbare, astăzi… (secompletează calendarul naturii).Noutăţile zilei: La un moment dat se aude un zgomot puternic (o alarmă), iar în sala de grupăîşi face apariţia un poliţist care, în ritm alert, le adresează copiilor întrebări:„Iubiţi oraşul în care v-aţi născut?”„Sunteţi mândri că sunteţi...(de exemplu, piteşteni)?”„Vă cunoaşteţi bine oraşul?”„Ce aţi face dacă cineva ar vrea să fure oraşul?”Am căzut de acord cu toţii că pe parcursul zilei vom demonstra că putem salva oraşul,reconstituindu-l, pentru că îl cunoaştem foarte bine.

II. ALAInterpretând cântecul Fotograful (Bimbam), copiii îşi continuă ziua cu activitatea la centrele de

interes. La Construcţii, copiii au reconstituit traseul parcurs, au grupat piesele folosite în funcţie decriteriul dat, la Bibliotecă au citit imagini reprezentative pentru oraşul nostru şi au povestit impresii.

III. ADE La sectorul Ştiinţă, s-a realizat activitatea domeniului experienţial ştiinţă „Ce luăm înexcursie?” (grupe de obiecte necesare).

Mesajul zilei: „S.O.S! Oraşul dispărut!” a fost pretextul care a marcat începutul celei de-a douaactivităţi ADE-DOS: „Oraşul dispărut”.

ÎNDRUMĂRI METODICEACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALEDOMENIuL EXPERIENŢIAL: DOS TEMA: ORAŞUL DISPĂRUT (activitate practică)TIPuL DE ACTIVITATE: consolidare priceperi şi deprinderiFORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:Domeniul Om şi societate:O1. Să identifice materialele prezentate;O2. Să decupeze după contur; O3. Să selecteze imaginile care susţin tema dată; O4. Să colaboreze în grupuri mici;O5. Să prezinte rezultatul în mod creativ.

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, tehnica blazonului, exerciţiul,

problematizarea, Turul Galeriei;n Mijloace de învăţământ: jetoane cu imagini reprezentând diferite instituţii din oraş şi nu

numai, fişe de lucru, mijloace audio-vizuale, recompense.

MATERIALE BIBLIOGRAFICE: 1. Micu, F, Antonovici, Şt., Jocuri didactice integrate pentru învăţământul preşcolar, Editura

Humanitas Educaţional, 2005 2. Ezechil., L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, Editura V&I Integral, 20013. Pânişoară, Ion-Ovidiu, Comunicarea eficientă, ediţia a II-a, revizuită şi adăugită, Editura Polirom, 20064. Preda, V., Pletea, M., Călin, M., Cocoş, A., Oprea, D.; Grama, F., Ghid pentru proiecte tematice,

Bucureşti, 20075. Taiban, M., şi colaboratorii, Jocuri didactice pentru grădiniţă, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 19766. Breben, S., şi colaboratorii, Metode interactive de grup, Editura Arves, 2006

Page 134: 0 Planificari 57 Ok

134

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

1. mOmEnT OrgAnIZATOrICSTRATEGII DIDACTICE

Se creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă;- aranjarea materialului şi a mobilierului (se vor constitui 4 grupuri);- introducerea copiilor în sala de grupă;- instructajul verbal.

2. CAPTArEA ATEnţIEICONŢINuT ŞTIINŢIFIC

În sala de grupă –întuneric apăsător. Ne găsim cu greu locurile şi ne întrebăm ce ar fi defăcut dacă în momentul în care se va face lumină am observa că oraşul a dispărut.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţie

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)OralăFrontalăITEMI: - Ce se întâmplă?- Ce putem face?

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOrCONŢINuT ŞTIINŢIFIC

- Li se propune copiilor să reconstituie oraşul pentru a demonstra că şi în cazul unui astfelde pericol copiii găsesc întotdeauna soluţia.

- Pentru aceasta, vor fi împărţiţi în 4 grupuri de câte 5 copii.

STRATEGII DIDACTICEExpunere

4. EXPLICArEA SArCInII ŞI FIXArEA rEguLILOr OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1

CONŢINuT ŞTIINŢIFICSunt explicate copiilor regulile:- Copiii sunt împărţiţi în 4 grupuri.- Fiecare grup va fi alcătuit din 5 membri. - Fiecare grup va realiza blazoane. De exemplu: cartiere, parcuri, instituţii culturale, magazine.Copiii au voie să se consulte cu educatoarea sau cu un coechipier.Alte reguli:

- Ne purtăm frumos cu colegii.- Vorbim pe rând.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţie

Page 135: 0 Planificari 57 Ok

135

5. PrEZEnTArEA mATErIALuLuI STImuL OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1, O3

CONŢINuT ŞTIINŢIFICCopiii vor primi plicuri surpriză, câte unul pentru fiecare grup.- În fiecare plic se află o temă de studiat (cartiere, parcuri, magazine, instituţii).- Unul dintre membrii echipei are sarcina de a „citi” conţinutul plicului- Coechipierul va verbaliza ulterior ceea ce crede că ar putea spune despre acea temă,

după ce s-au consultat cu toţii.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţiaExerciţiulTehnica blazonuluiPlicuri surprizăJetoane Exerciţiul

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)AcţionalăPe grupuriApreciere publicăITEMI - Deschideţi plicurile şi prezentaţi tema!- Puteţi să-mi spuneţi mai multe legat de aceasta?- Răspunsurile corecte sunt apreciate.

6. ASIgurArEA DIrIjĂrII înVĂţĂrIIOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O2, O5

CONŢINuT ŞTIINŢIFIC- Cu materialul pus la dispoziţie, copiii vor realiza tema propusă. (În funcţie de grup, copiii

vor avea de decupat, colorat imagini reprezentând cartierele oraşului, parcurile, magazinele,instituţiile culturale.)

- Liderul fiecărei echipe stabileşte un plan de acţiune: „Ce putem face? Cum realizăm?”Educatoarea observă modul de lucru, cooperarea, încurajează şi stimulează copiii.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţiaExerciţiulProblematizareaSe va respecta metodica desfăşurării activităţii practice

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Pe grupuri

Page 136: 0 Planificari 57 Ok

136

7. OBţInErEA PErFOrmAnţEI, ASIgurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI DE CunOŞTInţEOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O5

CONŢINuT ŞTIINŢIFIC- Rezultatele activităţii, materializate blazoane tematice vor fi analizate;- Copiii vor prezenta rezultatele prin leaderul grupului

STRATEGII DIDACTICETurul GalerieiTehnica blazonuluiProblematizareaConversaţia

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)ITEMI : - Ajutaţi-mă să realizăm o expoziţie cu materialele lucrate de voi şă să stabilim

caracteristicile fiecărui blazon realizat.

8. EVALuArEAOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O5

CONŢINuT ŞTIINŢIFIC- Se vor face aprecieri asupra modului de lucru şi se vor accentua rezultatele unei bune

colaborări între copii.- Expunerea blazonului fiecărui grup în suportul hărţii oraşului, realizat la dimensiune

mare.

STRATEGII DIDACTICEAnalizaHarta oraşului

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Aprecieri verbalePrimesc diplomede „Micul erou”

La sfârşitul zilei, s-a organizat jocul „Excursioniştii”. Pentru că amdemonstrat că ne cunoaştem oraşul, vom putea să ne plimbămoricând, fără să ne temem că ne vom rătăci. Acest joc se referă la normede comportare civilizată în excursie. Se alege un număr de obstacole,copiii se împart pe 2 rânduri. Copiii vor purta coşuri cu obiectenecesare excursiei.

Sarcina jocului este de a trece printre obstacole şi de a aşeza masa,folosind obiectele din coş.

Vom respecta regulile de igienă personală: ne vom spăla pe mâini,iar dacă în drumul nostru vom întâlni gunoaie, le vom strânge, dupăcare ne vom spăla pe mâini.

Câştigătoare este echipa care parcurge traseul, depăşeşteobstacolele, aşază masa. respectând regulile, în cel mai scurt timp.

,

Page 137: 0 Planificari 57 Ok

137

SĂ TE MÂNDREŞTI CU MINE!PROIECTTEMATIC

TEMA ANUALĂ: „CE şI CUM vREAU SĂ FIU?”NIvELUL II (5-6/7 ANI)

Sunt pe lume atâtea meserii!!!Printr-o diversitate de activităţi interesante, copiii vor înţelege mai bine

legătura între ceea ce învaţă şi rolurile pe care le vor avea ca viitori şcolari şi chiarca adulţi. Copilul învaţă despre valoarea muncii, despre diversitatea profesiilor şidespre aşteptările celorlaţi. De asemenea, copiii au posibilitatea de a dobândisentimentul siguranţei proprii, al securităţii, învăţând de pe acum la cine pot săapeleze în situaţii de urgenţă.

Pregătiţi de pe acum, în spiritul educaţiei antreprenoriale, copiii sunt siguri dereuşita lor în viitor. „Să te mândreşti cu mine!” sperăm noi că nu va rămâne doarun deziderat, ci va deveni realitate.

ARGUMENT

n DuRATĂ: 3 săptămânin LOC DE DESFĂŞuRARE: Grădiniţă, şcoală, Sediul Poliţiei comunalen RESuRSE

n uMANE- preşcolarii din grupa 5-6/7- cadre didactice - părinţi- parteneri în educaţie (învăţători, poliţişti)

n MATERIALE- planşe tematice- cărţi, reviste, soft educaţional, imagini PPT, pliante- calculator, imprimantă, aparat de fotografiat, CD player, aparat foto- semne de circulaţie, uniforme şcolar, uniformă poliţist

MATERIALE BIBLIOGRAFICE1. Revista Învăţământul preşcolar 1-2/20082. Curriculumul pentru învăţământul preşcolar, Didactica Publishing House,

20083. Grama, F., şi colaboratorii, Activitatea integrată din grădiniţă, Didactica

Publishing House, 20084. Preda, V., Pletea, M., Grama, F., Ghid pentru proiecte tematice – abordarea în

manieră integrată a activităţilor din grădiniţă, Editura Humanitas Educaţional,Bucureşti, 2005

5. Ezechil, L., Păişi-Lăzărescu, M., Laborator preşcolar – ghid metodologic, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2002

Page 138: 0 Planificari 57 Ok

138

DIrECţII DE DEZVOLTArE. SuBTEmE ALE PrOIECTuLuI

CE VOI FI CâND VOI FI MARE?

l Doctoriţa, educatoareal Pilotull Croitorul, tâmplarul,brutarul etc.l Locul de muncăl Regulament de ordineinterioară

APEL DE uRGENŢĂlOrdine, securitatelPe stradă, reguli şi semne decirculaţiel112, apel de urgenţălSalvamar, salvamontlArmata, pompierii, poliţialSituaţii de urgenţă

ÎN CuRâND VOI FI ŞCOLAR

l Şcoala, doamnaînvăţătoarelPrima zi de şcoalălRechizite/uniformălAşteptări/temeri

Să temândreşticu mine!

Page 139: 0 Planificari 57 Ok

139

OBIECTIVE CADru PE DOmEnII EXPErIEnţIALE

Domeniul Limbă şi comunicare- Educarea unei exprimări verbale corecte

din punct de vedere fonetic, lexical, sintactic;

Domeniul Ştiinţe- Dezvoltarea capacităţii de rezolvare de

situaţii problematice, prin achiziţia de strategiiadecvate;

- Dezvoltarea capacităţii de observare şistabilire de relaţii cauzale, spaţiale, temporale;

Domeniul Om şi societate- Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi

caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţăde sine şi faţă de ceilalţi;

- Îmbogăţirea cunoştinţelor despre materi -ale şi caracteristicile lor, precum şi despretehnici de lucru necesare prelucrării acestoraîn scopul realizării unor produse simple;

Domeniul Estetic şi creativ- Formarea capacităţilor de exprimare prin

muzică;- Stimularea expresivităţii şi a creativităţii

prin desen, pictură, modelaj;

Domeniul Psihomotric- Formarea şi dezvoltarea deprinderilor

motrice de bază şi utilitar-aplicative.

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATEDomeniul Limbă şi comunicare

- Să recepteze un text care i se citeşte ori ise povesteşte, înţelegând în mod intuitivcaracteristicile expresive şi estetice aleacestuia;

- Să fie capabili să creeze ei înşişi (cu ajutor)structuri verbale, rime, ghicitori, mici dramatizări,utilizând intuitiv elementele expresive;

Domeniul Ştiinţe- Să comunice impresii, idei pe baza obser -

vărilor efectuate;- Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte

constituite în funcţie de diferite criterii date origăsite de el însuşi: triere, grupare/regrupare,comparare, clasificare, ordonare, apreciere acantităţii prin punere în corespondenţă;

Domeniul Om şi societate- Să cunoască şi să repecte normele nece -

sare integrării în viaţa socială, precum şi regulide securitate personală;

- Să fie capabili să realizeze lucrări practiceinspirate din viaţa cotidiană, valorificânddeprinderile de lucru însuşite;

Domeniul Estetic şi creativ- Să intoneze cântece pentru copii;- Să compună în mod original şi personal

spaţiul plastic;

Domeniul Psihomotric- Să perceapă componentele spaţio-tempo -

rale (ritm, durată, distanţă, localizare);- Să se folosească de acţiunile motrice

învăţate pentru a exprima sentimente şi/saucomportamente, pentru a răspunde la diferiţistimuli (situaţii), la diferite ritmuri.

Page 140: 0 Planificari 57 Ok

140

Bibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen- carton colorat- foarfecă- machete carton

Joc de rol- uniforme poliţist, şcolar- rechizite

Construcţii- Cuburi lemn- puzzle Tangram, - joc de construcţie Arco - mozaic- „Micul constructor”

Ştiinţă- calculator, - CD, DVD- puzzle- „Cu ce călătorim?”- semne de circulaţie

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

InVEnTAr DE PrOBLEmE

Ce ştim?n Doctorul ne îngrijeşte cu bunătate.n Profesorul îi învaţă pe elevi cu pasiune.n Doamna educatoare ne iubeşte.n Fiecare om trebuie să respecte nişte reguli la locul de

muncă.n Poliţistul ne apără de cei răi.n Poliţistul are grijă ca oamenii să respecte regulile de

circulaţie.n Există şi alţi oameni care ne pot ajuta la nevoie.n La mare, am văzut salvamari.n Armata ne apără ţara.n În curând vom fi şcolari.n La şcoală avem nevoie de ghiozdan, rechizite, uniformă.

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n De ce trebuie să avem o meserie?n De ce trebuie să înveţe şcolarii?n Oamenii mari mai învaţă şi ei?n De ce?n Dacă nu vom învăţa bine, ce ni se poate întâmpla?n Vom mai avea timp de joacă?n Ce reguli au oamenii mari la serviciu?n Cum sunt pedepsiţi infractorii?n Care sunt semnele de circulaţie pe care trebuie să le

cunoască copiii?n La cine trebuie să apelăm în situaţii de urgenţă?n Care este numărul de telefon pentru situaţii de urgenţă?n Ce li se poate întâmpla copiilor răi? n La şcoală toţi copiii primesc premii şi diplome?

CEnTruL TEmATICUniforme, semne de circulaţie, imagini.

Page 141: 0 Planificari 57 Ok

141

Stimate Domnule Poliţist,

Copiii din grupa 5-6/7 ani de la Grădiniţa Bascov derulează în perioadaurmătoare proiectul „Să te mândreşti cu mine!”. Este vârsta la care toţi copiiiviseză să devină poliţişti. În acest sens, vă adresăm rugămintea de a ne onora cuprezenţa şi de a le permite o mai bună informare despre misiunea poliţiştilor.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂ DOMNULUI

AGENT DECIRCULAŢIE

Stimată doamnă învăţătoare,

Copiii din grupa 5-6/7 ani de la Grădiniţa Bascov derulează în aceastăperioadă proiectul „Să te mândreşti cu mine”. Având în vedere că ne apropiem cupaşi repezi de debutul şcolarităţii, ne manifestăm pe această cale intenţia de avizita şcoala şi clasa unde cei mai mulţi vor fi elevi.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂDOAMNEI

ÎNVĂŢĂTOARE

mEDIATIZArE ŞI DISEmInArEMediatizare în mass-media locală, parteneriate,

diseminare în cadrul Cercului Pedagogic sauComisiei metodice, filme, fotografii, simpozioane.

FInALIZArEA PrOIECTuLuIConcurs „Cine ştie câştigă” (se poate derula

în parteneriat cu şcoala).

TuRA ISăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

TuRA A II-ASăptămâna 1Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 2Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

Săptămâna 3Planificarea activităţilor pentru săptămâna următoare.Alte activităţi metodice.

ACTIVITATE mETODICĂ

Stimaţi părinţi,

Preşcolarii din grupa 5-6/7 ani vor desfăşura în săptămânile ce urmează unproiect pe care l-au numit „Să te mândreşti cu mine”. Vă rugăm să ne sprijiniţi înacest sens povestindu-le copiilor despre ceea ce faceţi, despre locul dvs. demuncă şi despre importanţa muncii pe care o prestaţi.

Vă rugăm să fiţi alături de noi pe parcursul derulării proiectului.

Vă mulţumim!Copiii şi educatoarea

SCRISOARE DEINTENŢIE

ADRESATĂPĂRINŢILOR

Page 142: 0 Planificari 57 Ok

142

SĂPTĂMÂNA 30SuBTEmA: CE vOI FI CÂND vOI CREşTE MARE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine vreau să fiu?”; „Învăţăm să fim modele/exemple”; ALAnBibliotecă: „Citire de imagini din cărţi şi reviste având ca temă meseriile; „Cunosc

cuvintele ce mă descriu” (selectare din ziare şi reviste);n Ştiinţă: „Cum ajung să învăţ/ştiu o meserie?” (discuţii libere);n Construcţii: „Locul meu de muncă“ (cu materiale la alegere); Jocuri distractive în

sala de grupă: „Cine sunt şi ce vreau să fiu?”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Cine face/cum face?”(joc didactic – meseriile); „Coregrafi şi dansatori”

(repetarea paşilor de dans învăţaţi).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Medicul ne sfătuieşte!”; „Învăţăm să fim modele/exemple”;Opţional:

ALAnŞtiinţă: „Completează ce lipseşte din trusa medicală!”; „Cumpărăm reţete” (calcule

matematice, formule de adresare); „Din ce sunt făcute medicamentele?”; „Cine suntbiochimiştii şi ce fac ei? ”;

nArtă:„Plante medicinale” (desen, pictură, ierbar); n Joc de rol: „De-a dispensarul”; Vizită la dispensarul din localitate;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: Doctoriţa (memorizare – autor la alegere); „Medicul ne recomandă –

muzica, terapie pentru toţi” – audiţie interpreţi renumiţi din toate genurile muzicale.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Scrisoarea de la Bancă”; „Învăţăm să fim modele/exemple”;

ALAn Bibliotecă: Citim imagini cu oferte de la bănci; Ce este o ofertă?; Scriem oferte şi

carduri; Scriem numele clienţilor; „De vorbă cu clienţii” (joc didactic – exprimare corectă,acorduri gramaticale);

nNisip şi apă: „Amprentele banilor”;n Joc de rol: „De-a bancherii” (calculatoare, carduri şi alte materiale);n Jocuri distractive: „Simulăm pericole!”; ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Plătim facturi” (sortare, clasificare, operaţii cu obiecte/bani în limitele

1-10-20); Probleme ilustrate; „Activitatea într-o instituţie bancară” (lectură după imagini– comportamente/reguli/securitate).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Meseria de părinte!”; „Învăţăm să fim modele/exemple”;

Opţional:ALAn Ştiinţă: „Ce ştii despre meseria de părinte?”; „Povesteşte dacă ştii ce meserie au

părinţii tăi”; „Ce salariu primesc pentru că te îngrijesc?”; Tu cum îi răsplăteşi pentruaceastă meserie?; Fişe de lucru – probleme ilustrate de perspicacitate;

nConstrucţii: „Jucării pentru copiii mei”; n Joc de rol: „De-a familia”; „Suntem pentru o clipă părinţi pentru părinţii noştri”

(program distractiv împreună cu părinţii);ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Părinţii” de Ana Blandiana (lectura educatoarei); „Cea mai dragă meserie”

(desen, pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cine ne conduce ţara?”; „Învăţăm să fim modele/exemple”; ALAn Biblioteca: „Eu voi fi...” (poveste creată de copii şi scrisă cu ajutorul grafismelor);

„Ce este un preşedinte?”; „Scriem numele politicienilor cunoscuţi”; „Unde lucreazăpoliticienii?”;

nArtă:„Platforma mea” (confecţionare material pentru DOS ); n Joc de rol: „Alege ce vei fi”; „Partidul Copiilor” – program distractiv; ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Drumul spre succes” (labirint cu calcule matematice); „Eu, politicianul!”

(steguleţe, sigle, postere, afişe).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 143: 0 Planificari 57 Ok

143

SĂPTĂMÂNA 30SuBTEmA: CE vOI FI CÂND vOI CREşTE MARE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”; „Etichete bune/etichete rele”;ALA„Citire de imagini din cărţi şi reviste, legate de meserii; „Dominoul meseriilor”;

„Cum ajung să învăţ/ştiu o meserie?” (discuţii libere, în grup restrâns, în funcţie deinteres); „Locul meu de muncă“ (cu materiale la alegere); Jocuri distractive în sala degrupă: „Cine este şi la ce foloseşte?”;

ADE „De ce mi-am ales această meserie?” (convorbire); „Coregrafi şi dansatori”(reprezentare prin desen).

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”; Opţional:„Etichete bune/etichete rele”;ALA „Completează ce lipseşte din trusa medicală!”; „Cumpărăm reţete” (calcule

matematice, formule de adresare); „Observăm la microscop”; „Plante medicinale”(desen, pictură, ierbar – continuarea lucrărilor); Joc de rol: „De-a doctorul”;

„Doctorul Măseluţă” (lectura educatoarei);ADE Doctoriţa (repetarea poeziei); Muzicoterapia, audiţie.

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”; „Etichete bune/etichete rele”;ALA Scriem oferte şi carduri; scriem numele clienţilor; „De vorbă cu clienţii” (joc

didactic – exprimare corectă, acorduri gramaticale – continuarea activităţii în funcţiede interesul manifestat); Joc de rol: „De-a bancherii”; Jocuri de exersare a pronunţieicorecte: „Cu cărţile pe faţă”;

ADE „Să adunăm şi să scădem” (operaţii cu obiecte/bani în limitele 1-10-20);„Activitatea într-o instituţie bancară” (discuţii libere în grup restrâns, reprezentareprin desen).

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”; Opţional:„Etichete bune/etichete rele”;ALA „Ce ştii despre meseria de părinte?”; „Povesteşte dacă ştii ce meserie au

părinţii tăi”; Ce salariu primesc pentru că te îngrijesc?; Tu cum îi răsplăteşti pentruaceastă meserie? (continuarea discuţiilor în funcţie de interesul manifestat); „Uneltefolosite de mama/tatăl tău la serviciu”; Joc de rol: „De-a familia”;

ADE Părinţii de Ana Blandiana (repovestire); „Cea mai dragă meserie” (desen,pictură – finalizarea lucrărilor,expoziţie).

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”; „Etichete bune/etichete rele”ALA „Continuă povestea...”, „Jocul meseriilor”; „Îmi pregătesc discursul”; „Platforma

mea” (confecţionare material pentru DOS-continuarea lucrărilor ); Joc de rol ”Alege-măpe mine!”;

ADE „Spune ce s-a schimbat?”(exerciţii de perspicacitate); „Eu, politicianul!”(steguleţe, sigle, afişe, postere-finalizarea lucrărilor începute).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 144: 0 Planificari 57 Ok

144

SĂPTĂMÂNA 31SuBTEmA: APEL DE URGENŢĂ: 112!

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ştirea de la prima oră”; „Învăţăm să fim modele/exemple”;

ALAnBibliotecă: „Citim din ziare şi reviste, ştiri/anunţuri/reportaje”; „Ştiu cui/când şi cum

să mă adresez!”; „Scriem reportaje”; n Ştiinţă: „Plecăm la un reportaj..” (selectăm materialele şi obiectele de care avem

nevoie pentru emisiune); nConstrucţii: „Carul TV”; n Jocuri distractive în sala de grupă: ”Unde filmăm?” (stabilim lista invitaţilor în

emisiunea noastră; facem reportaje);ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Ce este televiziunea?” ( lectură după imagini); „Invitaţii din această

săptamână” (Facem programul TV, trimitem invitaţii – activitate practică).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu poliţistul!”; „Învăţăm să fim modele/exemple”;Opţional:

ALAnŞtiinţă: „Selectăm imagini cu semnele de circulaţie”; „Circulăm corect” (trasee/reguli

de circulaţie); „Numărăm minutele de la semafor?”; „Cine sunt poliţiştii şi ce fac ei?”;nArtă:„Semaforul” ( desen, pictură, modelaj); n Joc de rol: „De-a poliţistul”; Program distractive – concurs: „Ce ştii despre mine?”

(poliţist/jandarm/poliţist comunitar);ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Cine mă ajută...?” (povestiri cu început dat); „Semaforul” – cântec, joc de

mişcare „Agentul de circulaţie”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „De vorbă cu un general”; „Învăţăm să fim modele/exemple”;

ALAn Bibliotecă: Citim imagini din cărţi şi manuale de istorie; Ce este o faptă eroică?;

Scriem numele eroilor noştri; „De ce avem nevoie de armată?”; Povestiri/lecturi/poeziiistorice;

nNisip şi apă: „Construim tranşee”;n Joc de rol: „De-a soldaţii”; Jocuri distractive: „Să facem o strategie!”;ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Poziţii strategice” (orientare spaţio-temporală); Probleme ilustrate;„Ostaşii noştri” (convorbire – regulament/ordine/securitate/datorie).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Foc!!! Cine ne salvează?”; „Învăţăm să fim modele/exemple”; Opţional:ALAn Ştiinţă: „Ce este focul?”; „Ce se întâmplă dacă... şi cine intervine?”; „Ce ştii, focul e

prieten sau duşman?” ( convorbire); Fişe de lucru – probleme ilustrate de perspicacitate; nConstrucţii: „Scara pompierilor”;n Joc de rol: „De-a pompierii”; „Foc – arde grădiniţa!” – simulare în caz de incendiu;ADEActivitate integrată:nDLC; DEC: „Pompierul” (autor la alegere) – memorizare; „Focul” (pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Salvamontistul şi salvamarul”; „Învăţăm să fimmodele/exemple”;

ALAn Bibliotecă: „Povestim întâmplări de la munte şi mare”; „Cine ne ajută la nevoie?”;

Scriem scrisori de mulţumire pentru vieţile salvate;nArtă:„Colacul de salvare” – desen, pictură, modelaj; n Joc de rol: „De- a salvatorii”; Alege pe cine şi cum ajuţi – program distractiv; ADE Activitate integrată:n DŞ, DPM: „Drumul către casă” (labirint cu calcule matematice şi orientări spaţio-

temporale); „Salvamontiştii” (căţărare şi coborâre cu transport de obiecte în spate).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 145: 0 Planificari 57 Ok

145

SĂPTĂMÂNA 31SuBTEmA: APEL DE URGENŢĂ: 112!

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”; „Formăm 112!”;ALA „Citim din ziare şi reviste, ştiri/anunţuri/reportaje”; „Scriem reportaje”;

„Plecăm la un reportaj” (selectăm materialele şi obiectele de care avem nevoiepentru emisiune – fişe de lucru); „Ce este o cameră de filmat?”; „Ce este microfonul?”;„Carul TV”;

ADE „Ce este televiziunea?” (discuţii libere, în funcţie de interesul manifestat);„Invitaţii din această săptămână” (facem programul TV, trimitem invitaţii – activitatepractică, finalizarea lucrărilor).

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”; Opţional:„Formăm 112!”;ALA„Semne de circulaţie” (fişe de lucru); „Semaforul” (desen, pictură, modelaj);

Joc de rol: „De-a poliţistul /jandarmul”; Joc pentru dezvoltarea capacităţii deorganizare, orientare în spaţiu şi a atenţiei copiilor: „Poliţistul”;

ADE „Continuă povestea...” (continuarea activităţii de dimineaţă, reprezentareagrafică a povestirii); „Semaforul” – cântec (repetare), joc de mişcare: „Agentul decirculaţie”;

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”; „Formăm 112!”;ALA „Legende istorice” de D. Almaş (lectura educatoarei); „Gradele militarilor” –

grafisme; Joc de rol: „De-a soldaţii”; Jocuri distractive: „Lupta pentru steguleţe!”;ADE„Poziţii strategice ” (orientare spaţio-temporală, fişe de lucru); „Ostaşii noştri”

(convorbire – regulament/ordine/securitate/datorie, scriem concluziille în jurnalulgrupei).

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”; Opţional:„Formăm 112!”;ALA „Ce este focul?”; „Ce se întâmplă dacă... şi cine intervine?”; „Ce ştii, focul e

prieten sau duşman?” (discuţii libere în grup restrâns, în funcţie de interesulmanifestat); „Afişe cu norme PSI”; „Scara” (joc logico-matematic); „Maşina de pompieri– puzzle”; „Scara pompierilor” (din beţişoare); Joc de rol: „Pompierii în acţiune”;

ADE Pompierul (autor la alegere) – repetarea poeziei; „Focul” ( pictură –finalizarea lucrărilor).

ADP„Învăţăm să fim modele/exemple”; „Formăm 112!”;ALA„Salvamarul” (povestirea educatoarei); „Colacul de salvare” – desen, pictură,

modelaj; Joc de rol: De-a salvatorii”; Joc de mişcare pentru consolidarea alergării:„Cui îi este frică de rechin?”;

ADE: „Apel de urgenţă!” (variantă a jocului „La ce oră a sunat telefonul”, verificareanumeraţiei şi intuirea operaţiei matematice);

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 146: 0 Planificari 57 Ok

146

SĂPTĂMÂNA 32SuBTEmA: ÎN CURÂND vOI FI şCOLAR

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Întotdeauna primii”; Ştiu să mă descurc.ALAnBibliotecă: Citim imagini cu diferite şcoli; Răsfoim pliante cu oferta educaţională

a şcolilor; Colorăm imagini cu copii premiaţi, cupe, diplome; „De la grădiniţă la şcoală”(discuţii libere);

n Ştiinţă: „Ce ştim despre şcoală ?”; „De ce trebuie să mergem la şcoală?”; „La şcoalăcopiii se mai joacă?”; „Al câtelea este?” (numeralul ordinal);

n Construcţii: „Şcoala“ (cu materiale la alegere); Jocuri de mişcare: „Atingeclopoţelul”;

ADE Activitate integrată:n DŞ; DPM: „Şcoala” (vizită); „Competiţia” (concurs între şcolari şi preşcolari –

aruncarea şi prinderea mingii cu ambele mâini).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ai carte, ai parte”; „Ştiu să mă descurc;Opţional:ALAnŞtiinţă: „Ora la şcoală” (măsurarea timpului); „Alege şi grupează după cerinţe cărţile

şcolarului”; Soft educaţional: „Ţapul Ţicu merge la şcoală”; „Cum este, cum nu este?”(analiză, comparaţie);

nConstrucţii: „Biblioteca şcolii” (diferite forme de realizare);n Joc de rol: „De-a bibliotecara”; Activitate gospodărească: „Biblioteca grădiniţei”;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Cartea” de G. Zarafu (memorizare); „Prima mea carte – abecedarul”

(pictură, desen).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Şcoala ne aşteaptă”; Ştiu să mă descurc;ALAn Bibliotecă: Colorăm imagini cu copii şi acţiunile lor la şcoală; Scriem pe puncte

„ABECEDAR”; Citim abecedarul, citim aritmetica;nNisip şi apă: „Drumul către şcoală” – desene pe nisipul ud; n Joc de rol: „De-a şcoala”; n Jocuri distractive: „Ghiozdănelul fermecat”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Rechizitele şcolarului” (numeraţie, fişe de lucru); „Şcoala ne aşteaptă!”

(convorbire).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Clinchet de clopoţel”; „Ştiu...”; Opţional:ALAn Ştiinţă: „Ce anunţă clopoţelul?”; „Găseşte-i jumătatea!”; „Cifre hazlii”; Fişe de lucru

– rechizitele şcolarului (grupe de obiecte, numeraţie); „Ce este şi ce faci cu el?” (despreobiectele de uz personal şi rechizitele şcolarului);

nArtă:„Rechizitele şcolarului” (modelaj); n Joc de masă: Jocul umbrelor; Alege şi grupează; Joc distractiv: „Atenţie, se sună!”; ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „O zi la şcoala” (lectură după imagini); Cântec: Clopoţeii şcolii de P. Mouzin.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Draga mea învăţătoare”; „Ştiu...”; ALAnBibliotecă: „Scrisoare către doamna învăţătoare”(redactare şi grafică); „Cum aş dori

să fie doamna învăţătoare” (discuţii libere); Răsfoim reviste cu modele de uniforme;nArtă:„Învăţătoarea mea” (pictură-portret); n Joc de rol: „De-a învăţătoarea”; „Copiii din crâng” (lectura educatoarei);ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „În curând vom fi şcolari!” (joc didactic); „Semnul de carte” (şnuruire).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 147: 0 Planificari 57 Ok

147

SĂPTĂMÂNA 32SuBTEmA: ÎN CURÂND vOI FI şCOLAR

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Ştiu să mă descurc”; „Învăţ să mă relaxez”ALA O discuţie între prieteni (joc didactic); „Ce ştim despre şcoală ?”; „De ce trebuie

să mergem la şcoală?”; „La şcoală copiii se mai joacă?” (discuţii libere în grup restrâns);„Al câtelea este?” (numeralul ordinal, fişe de lucru); „Şcoala“ (cuburi mari);

„Dragoste de carte” (lectura educatoarei);ADE„O zi la şcoală” (reprezentare prin desen, discuţii libere);

ADP„Ştiu să mă descurc”; Opţional:„Învăţ să mă relaxez”;ALA„Potriveşte ora!” (fişe de lucru); „Numerotăm paginile cărţii”; „Biblioteca şcolii”

(diferite forme de realizare); Joc de rol: „De-a bibliotecara”; Ghicitori adecvatetemei;

ADE „Cartea” de G. Zarafu (repetarea poeziei); „Prima mea carte – abecedarul”(pictură, desen – finalizarea lucrărilor începute de dimineaţă).

ADP „Ştiu să mă descurc”; „Învăţ să mă relaxez”;ALA Colorăm imagini cu copii şi acţiunile lor la şcoală; Scriem după model

„ABECEDAR”; Citim Abecedarul, citim Aritmetica; Joc de rol: „De-a şcoala”; Jocuride mişcare: „Şotronul”;

ADE „Cine socoteşte mai repede?” (numeraţie, fişe de lucru); „Şcoala neaşteaptă?” (discuţii libere în grup restrâns).

ADP „Ştiu să mă descurc”; Opţional:„Învăţ să mă relaxez”;ALA „Cifre hazlii”; Fişe de lucru – rechizitele şcolarului (grupe de obiecte,

numeraţie); „Rechizitele şcolarului” (desen); Jocul umbrelor; Alege şi grupează; Jocde mişcare: „Sari din cerc în cerc”;

ADE „Sfaturi pentru şcolari” de S. Mihnea; Cântec „Clopoţeii şcolii” de P. Mouzin– repetare; Audiţie: Şcolărei şi şcolăriţe de T. Popovici.

ADP „Ştiu să mă descurc”; „Învăţ să mă relaxez”;ALA„Scrisoare către doamna învăţătoare (redactare şi grafică – finalizare); „Cum

aş dori să fie doamna învăţătoare?”(discuţii libere, în grup restrâns, în funcţie deinteres); „Uniforme” (desen); Joc de rol: „De-a învăţătoarea”; Proverbe şi zicătoridespre educaţie;

ADE „În curând vom fi şcolari!” (test pe calulator – interdisciplinar); „Semnul decarte” (şnuruire – finalizarea lucrărilor).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 148: 0 Planificari 57 Ok

148

Un posibil exemplu PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

TEMA ANUALĂ: CE ŞI Cum VrEAu SĂ FIu?SUBTEMA: Apel de urgenţă: 112!TEMA ZILEI: ATEnţIE!!!!!DURATA: 1 zi

NIVELuL IIFORMA DE REALIZARE: Activitate integratăSCOPuL ACTIVITĂŢII: - Formarea unui comportament responsabil ca participant la trafic;- Cunoaşterea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie;

EXEMPLu DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE:CENTRE DE INTERES:

n Bibliotecă: „Pe stradă” – memorizaren Joc de rol: „Atenţie, roşu!”n Construcţii: „Străzi, bulevarde, intersecţii”;

DOMENII EXPERIENŢIALE:DŞ: „Cât e ceasul?”(măsurarea timpului);DOS: „Intersecţia” (machetă);Obiective de referinţă vizate:DŞ: - Să înţeleagă raporturi cauzale între acţiuni, fenomene;- Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice;DOS:- Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;- Să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului;- Să cunoască şi să respecte normele integrării în viaţa socială, precum şi reguli de securitate

personală.

Page 149: 0 Planificari 57 Ok

149

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERESSARCINI DE LuCRu:

n Bibliotecă- Să reţină versurile poeziei, ajutându-se de imagini;- Să demonstreze înţelegerea textului prin reproducere, delimitare a ideilor principale;- Să reţină cuvinte noi;- Să formuleze propoziţii simple şi dezvoltate;- Să aprecieze fiecare pe ceasul primit durata acţiunii proprii;Materiale folosite: planşe, ceas de carton.

n Joc de rol- Să comunice, să dialogheze cu colegii de grupă;- Să-şi asume responsabilităţi, distribuindu-şi sarcinile;- Să respecte normele de comportare pe stradă;- Să circule corect, respectând semnele de circulaţie;- Să aprecieze fiecare pe ceasul primit durata acţiunii proprii;Materiale folosite: fluier, semne de circulaţie, maşini.

n Construcţii:- Să asambleze piesele de construcţii pentru a obţine străzi, bulevarde;- Să comunice, să realizeze consensul în privinţa asamblării suportului de la finalulactivităţilor va reprezenta o machetă;- Să aprecieze fiecare pe ceasul primit durata acţiunii proprii;Materiale folosite: piese de construcţii, joc pentru copii cu străzi suspendate.

SCENARIUL ZILEI

I. ADP Ziua începe cu întâlnirea de dimineaţă.Salut: „Bună dimineaţa, copii isteţi!” Comunicarea cu ceilalţi: „Astăzi sunt puţin tristă, deoarece fără voia mea am întârziat puţin.Intersecţia era atât de aglomerată!!!! Claxoane, ţipete, oameni furioşi şi grăbiţi în acelaşi timp.Spre norocul meu, însă, agentul de poliţie şi-a făcut apariţia...”Activitate de grup: „În drumul vostru spre grădiniţă aţi întâmpinat astfel de probleme, existăoare copii care nu au reuşit să ajungă? Ne vom convinge imediat „(se va face prezenţa:educatoarea ridică un cartonaş cu un anumit sunet, iar copiii al căror nume începe cu sunetulrespectiv se ridică şi îşi rostesc clar numele. Se vor căuta şi meserii care încep cu sunetulrespectiv). În momentul în care se ajunge la sunetul P, Pavel spune că şi cuvântul poliţist începetot cu P.Noutăţile zilei: Suntem de acord că poliţistul e o persoană foarte importantă pe care dorim

să o avem prieten.

II. ALA Copiii sunt invitaţi la centrele de interes. La Bibliotecă, copiii vor încerca să memorezeversurile poeziei Pe stradă şi, pentru că am fost cu toţii de acord că timpul este preţios, iar poliţistulpoate fi cel care ne ajută să nu îl irosim, vor indica, aproximând, bineînţeles, durata acţiunii propriipe un ceas confecţionat din carton; la Joc de rol, copiii îşi vor imagina o scenă cotidiană de pe stradă:maşini, semafoare, poliţişti; la Construcţii, vor construi suportul a ceea ce va deveni la ADE macheta– intersecţia: vor îmbina piese pentru a realiza străzi, bulevarde. La fiecare centru deschis, copiii auprimit ceasuri pe care vor indica durata acţiunilor.

III. ADE Menţionăm că activitatea domeniului experienţial Ştiinţă „Cât e ceasul?” s-a desfăşuratpe parcursul întregii zile, concomitent cu celelalte activităţi derulate, dat fiind că mesajul zilei a fost„Atenţie! Şi timpul meu e preţios!”.

Page 150: 0 Planificari 57 Ok

150

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII1. mOmEnT OrgAnIZATOrIC

STRATEGII DIDACTICESe creează condiţiile psihopedagogice necesare desfăşurării activităţii în bune condiţii:- aerisirea sălii de grupă;- aranjarea măsuţelor şi scăunelelor în 3 grupuri; - introducerea copiilor în sala de grupă;- instructajul verbal

2. CAPTArEA ATEnţIEI

CONŢINuT ŞTIINŢIFICLi se prezintă copiilor imagini de impact: un ambuteiaj într-o intersecţie, rolul poliţistului

în situaţia dată (film).

STRATEGII DIDACTICEExplicaţie

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Orală, frontalăITEMI: - Ce se întâmplă?

ÎNDRUMĂRI METODICEACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALEDOMENIuL EXPERIENŢIAL: Domeniul Om şi societateTEMA: IntersecţiaTIPuL DE ACTIVITATE: Consolidare priceperi şi deprinderiMIJLOC DE REALIZARE: Activitate practicăFORMA DE ORGANIZARE: Pe grupuri

SCOPuL:- Formarea şi consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;- Dezvoltarea comportamentlor de cooperare, prosociale, proactive;

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:O1. Să lucreze în echipă şi să împărtăşească colegilor experienţe de învăţare;O2. Să decupeze siluete de copii şi adulţi, maşini diferite, semne de circulaţie, marcaje pietonale;O3. Să asambleze siluetele în scopul obţinerii de marionete;O4. Să indice pe ceas durata unei acţiuni;O5. Să selecteze materialele pentru machetă, ţinând cont de criteriile indicate;

STRATEGII DIDACTICE:n Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, problematizarea, observarea,

investigaţia în grup; n Mijloace de învăţământ: ecusoane, lipici, foarfecă, macheta de la construcţii, siluete, filmuleţ

pentru captarea atenţiei, diplome;

MATERIALE BIBLIOGRAFICE:1. Preda,V., Pletea, M., Călin, M., Cocoş, A., Oprea, D. Grama, F., Ghid pentru proiecte tematice, Editura

Humanitas Educaţional, Bucureşti, 20072. Taiban, M., şi colaboratorii, Jocuri didactice pentru grădiniţă, Editura Didactică şi Pedagogică,

Bucureşti, 19763. Breben, S,. şi colaboratorii, Metode interactive de grup, Editura Arves, 2006

Page 151: 0 Planificari 57 Ok

151

3. AnunţArEA TEmEI ŞI A OBIECTIVELOr

CONŢINuT ŞTIINŢIFICAstăzi vom realiza o machetă a unei intersecţii, diferită total de ce aţi vizionat în filmuleţ.

STRATEGII DIDACTICEExpunere

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Observarea comportamentului

4. EXPLICArEA SArCInILOr ŞI FIXArEA rEguLILOr

OBIECTIVE OPERAŢIONALEO1

CONŢINuT ŞTIINŢIFICPentru a realiza ce ne-am propus, copiii se vor împărţi în 3 grupuri, astfel că primul va

realiza maşinuţe, al doilea – semne de circulaţie, marcaje pietonale, iar al treilea – siluete decopii, adulţi, poliţişti.

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Răspunsurile copiilorObservarea comportamentului

5. DIrIjArEA înVĂţĂrII OBIECTIVE OPERAŢIONALE

O2, O3, O4

CONŢINuT ŞTIINŢIFICCopiii se vor aşeza la grupurile de lucru, în funcţie de ecusoanele pe care le poartă. Li se

va demonstra modul de lucru, astfel încât fiecare să obţină maşini, semne de circulaţie,marionete.

Pe ceasurile de carton, copiii vor putea aprecia durata acţiunii.

STRATEGII DIDACTICEExplicaţiaSe va respecta metodica desfăşurării activităţii practice.

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Răspunsurile copiilorComportamentul copiilor în timpul lucrului

Page 152: 0 Planificari 57 Ok

152

6. OBţInErEA PErFOrmAnţEI, ASIgurArEA rETEnţIEI ŞI A TrAnSFEruLuI DE CunOŞTInţEOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1, O5

CONŢINuT ŞTIINŢIFICCopiii vor aşeza obiectele realizate pe suportul-machetă de la centrul de interes

Construcţii, respectând indicaţiile educatoarei. Exemplu: Grupul 1 aşază pe strada dindreapta 5 maşini, 2 mari şi 3 mici, apoi pune pe bulevard 3 camioane.

Grupul 2 va aşeza semne de oprire interzisă la colţul străzii, „Atenţie, copii!” – pe bulevard,o trecere de pietoni în dreptul şcolii, pe strada din stânga intersecţiei. Grupul 3 va aşeza copiiîn dreptul trecerii de pietoni, un poliţist în mijlocul intersecţiei.

Copiii vor aprecia şi durata acestei acţiuni cu ajutorul ceasului din carton.

STRATEGII DIDACTICEInvestigaţia în grupObservaţiaConversaţiaDescriereaProblematizarea

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Relaţionarea în cadrul grupului prin acţiune şi comunicareRăspunsurile copiilor în cadrul grupului

7. EVALuArEAOBIECTIVE OPERAŢIONALE

O1

CONŢINuT ŞTIINŢIFICReluarea obiectivelor .În sala de grupă este invitat un poliţist care va aprecia respectarea regulilor de circulaţie

în intersecţia realizată de copii.

STRATEGII DIDACTICEExpunereaBrainstormingConversaţia

EVALuARE (INSTRuMENTE ŞI INDICATORI)Aprecieri verbalePrimesc diplomeOferă poliţistului diploma „Prietenul copiilor”

La sfârşitul zilei, s-a organizat jocul Cine ştie, câştigă!, sub forma unui concurs între echipe, cupoezii, ghicitori, desene incomplete, probe pe teme rutiere.

Page 153: 0 Planificari 57 Ok

153

PRIETENI DE PRETUTINDENITEME ÎNAFARA

PROIECTuLuITEMA ANUALĂ: „CU CE şI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? ”

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilorBibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane,albume, imagini, cărţi, reviste,planşe, tăbliţe magneticelitere, imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule,plastilină, planşete, coli

pentru desen, carton colorat,foarfecă, material din natură

Joc de rol- Costume, măşti, obiectepentru petrecere

Construcţii- Cuburi lemn, puzzleTangram, joc de construcţieArco, mozaic

Ştiinţă- Enciclopedia generală pentrucopii, calculator, TV, telefon,radio, CD, DVD, Globpământesc, hărţi, puzzle

Nisip şi apă- forme, unelte pentru nisip- ladă suport, jucării pentrunisip

OBIECTIVE DE rEFErInţĂ VIZATE:Domeniul Limbă şi comunicare

- Să participe la activităţile de grup, inclusiv la activi -tăţile de joc, atât în calitate de vorbitori, cât şi în calitate deauditori;

- Să utilizeze materiale scrise în vederea executării uneisarcini date;

- Să fie capabili să creeze ei înşişi (cu ajutor) structuriverbale, rime, ghicitori, povestiri, mici dramatizări, utilizândintuitiv elementele expresive;

Domeniul Ştiinţe- Să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite

în funcţie de diferite criterii date ori găsite de ei înşişi: triere,grupare/regrupare, comparare, clasificare, ordonare;

- Să numere de la 1 la 10, recunoscând grupele cu 1-10obiecte şi cifrele corespunzătoare;

- Să cunoască unele elemente componente ale lumiiînconjurătoare (de exemplu, fiinţa umană ca parteintegrantă a mediului);

- Să comunice impresii, idei pe baza observărilorefectuate;

Domeniul Om şi societate- Să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective

pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie,concomitent cu învăţarea autocontrolului;

- Să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate dinnatură şi din viaţa cotidiană, valorificând deprinderile delucru însuşite;

Domeniul Estetic şi creativ- Să intoneze cântece pentru copii;- Să exprime prin mişcare starea sufletească creată de

muzica audiată;

- Să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;- Să interpreteze liber şi creativ lucrări plastice expri -

mând sentimente estetice;

Domeniul Psihomotric- Să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite

contexte;- Să se folosească de acţiunile motrice învăţate pentru

a exprima sentimente şi/sau comportamente, pentru arăspunde la diferiţi stimuli (situaţii), la diferite ritmuri.

InVEnTAr DE PrOBLEmECe ştim?

nDe 1 Iunie, sărbătorim Ziua Copiilor din întreaga lume.n Ştim care sunt drepturile copiilor.n Ştim ce nevoi au copiii.n Copiilor le place să se joace.n Copiii au nevoie de familii iubitoare.n De 1 Iunie, la grădiniţă sărbătorim Ziua copilului cu

baloane, confetti, coifuri...

Ce nu ştim şi vrem să aflăm?n De ce copiii sunt diferiţi?n Prin ce se aseamănă toţi copiii?n Ce înseamnă pacea?n Cum putem reprezenta pacea şi fericirea?n Ce reprezintă ramura de măslin?n Cum trebuie să ne purtăm cu copiii ce au pielea de

altă culoare?n Cum se sărbătoreşte Ziua copiilor în alte ţări?n Ce prieteni pot avea copiii?

Page 154: 0 Planificari 57 Ok

154

SĂPTĂMÂNA 33SuBTEmA: PRIETENI DE PRETUTINDENI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Ce înseamnă să fii copil”; Ştiu să respect, să accept...;ALAn Bibliotecă: „Copii din lumea-ntreagă” (citire de imagini); „Emoticoane” (grafisme,

exprimăm sentimente); „1 Iunie” de E. Dragoş (memorizare);n Ştiinţă: „De ce creştem?”; „De ce suntem diferiţi?”; „De ce trebuie să ne acceptăm

indiferent de culoarea pielii, religie etc.”;n Construcţii: „Parcul copiilor“ (cu materiale la alegere); Jocuri distractive în sala de

grupă: „Mingea în cerc”;ADE Activitate integrată:nDŞ; DPM: „Copii din lumea-ntreagă” (convorbire cu suport ilustrativ); „Ansamblu cu

baloane” – gimnastică ritmică.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „La mulţi ani, copilărie!”; „Ştiu să respect, să accept”;Opţional:

ALAnŞtiinţă: „Copiii planetei” (numeraţie, fişe de lucru); „Alege şi grupează după cerinţe”;

Soft educaţional pentru copii;nConstrucţii: „Scena pentru serbare” (diferite forme de realizare); n Joc de rol: „Ne pregătim pentru serbare”; Carnavalul copiilor;ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Scrisoare prietenului meu” (poveste creată de copii); „Carnavalul copiilor”

(pictură).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Care sunt drepturile copiilor?”, „Ştiu să respect, să accept”ALAn Bibliotecă: Colorăm imagini cu şi despre copii şi acţiunile lor; Scriem cu litere

magnetice denumirea jocurilor preferate; nNisip şi apă: „Drumul către prietenie”, desene pe nisipul ud;n Joc de rol: „De-a călătoria la prietenul meu”; Jocuri de mişcare: „Mingea în cerc”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Caută prietenii/vecinii” (vecinii numerelor, exerciţiu cu material

demonstrativ); „Drepturile copiilor” (convorbire).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Cel mai bun prieten”; „Ştiu să respect, să accept”; Opţional:ALAn Ştiinţă: „Când este născut prietenul meu?” (scriem data naşterii, vorbim despre

lunile anului); „Ce reprezintă zodia?” (discuţii libere); „Flori şi baloane pentru prietenulmeu” (numeraţie, corespondenţe); „Găseşte-i jumătatea!”;

nArtă:„Chipul prietenului meu” (pictură);n Joc de masă: Puzzle; „Completează tabloul”; Minispectacol: Tip top Minitop.ADE Activitate integrată:nDLC; DEC: „Amintiri din copilărie” (fragment) de I. Creangă (lectura educatoarei);Audiţie muzicală: „Cântece despre copilărie.”

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Un gest frumos” ; Ştiu să respect, să accept; ALAn Bibliotecă: „Prietenii cuvintelor” (despărţire în silabe, reprezentare grafică); „Casa

de copii nu e acasă” (convorbire); „Şi ei au drepturi” (răsfoim reviste, discuţii libere);„Prietenul la nevoie se cunoaşte” (proverbe româneşti, discuţii libere);

n Artă:„Albumul copilăriei mele” (confecţionare, desen, pictură, fotografii din arhivapersonală );

n Joc de rol: „De-a călătoria la prietenul meu”; Dramatizare: „La cireşe”.ADE Activitate integrată:n DŞ;DOS: „Alege şi grupează!” (constituirea unor grupe de obiecte după una sau

mai multe însuşiri comune şi aşezarea lor în diferite poziţii spaţiale); „Jucării pentruprietenii dragi” (confecţie).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 155: 0 Planificari 57 Ok

155

SĂPTĂMÂNA 33SuBTEmA: PRIETENI DE PRETUTINDENI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP„Ştiu să respect, să accept”; Cum să fac surprize celor dragi?;ALA„Copii din lumea-ntreagă” (citire de imagini); „1 Iunie” de E. Dragoş (repetarea

poeziei); „Copii-prieteni” (fişe de lucru, numeraţie, corespondenţe); „Parcul copiilor“(cu materiale la alegere);

ADE„Copii din lumea-ntreagă ” (observare, Enciclopedia generală pentru copii,imagini PPT);

ADP„Ştiu să respect, să accept”; Opţional: Cum să fac surprize celor dragi?;ALA „Copiii planetei” (sortare jetoane în funcţie de criteriile date); „La spectacol”

(fişe de lucru, numeraţie, poziţii spaţiale); „Scena pentru serbare” (diferite forme derealizare); Joc de rol: „De-a sărbătoarea copiilor”;

ADE„Scrisoare prietenului meu” (poveste creată de copi – continuarea activităţiişi realizarea imaginilor suport); „Coifuri pentru petrecere” (decorare).

ADP„Ştiu să respect, să accept”; Cum să fac surprize celor dragi?;ALA Colorăm imagini cu şi despre copii şi acţiunile lor; Realizăm o carte cu

poveşti cu tema: „Ziua noastră”; Joc de rol: „De-a călătoria la prietenul meu”; Jocuride mişcare: „Mingea în cerc”;

ADE „Jocul drumurilor” (joc logico-matematic de formare a perechilor);„Drepturile copiilor” (convorbire – continuarea lucrărilor şi scrierea concluziilor înjurnalul grupei).

ADP„Ştiu să respect, să accept”; Opţional: Cum să fac surprize celor dragi?;ALA „Când este născut prietenul meu?” (scriem data naşterii, vorbim despre

lunile anului); „Ce reprezintă zodia?” (discuţii libere în grup restrâns, colorareînsemne zodiacale); „Flori şi baloane pentru prietenul meu” (numeraţie,corespondenţe – fişe de lucru); „Chipul prietenului meu” (pictură – continuarealucrărilor); Basme în bucăţele;

ADE „Amintiri din copilărie” de I. Creangă (reprezentare prin desen); Audiţiemuzicală: Cântece despre copilărie.

ADP„Ştiu să respect, să accept”; Cum să fac surprize celor dragi?;ALA „Casa de copii nu e acasă” (convorbire – discuţii în grup restrâns, vizionare

imagini filmate); „Prietenul la nevoie se cunoaşte” (proverbe româneşti, scriem pepuncte proverbe); „Hora prieteniei” (modelaj); Joc de rol: „De-a călătoria la prietenulmeu”;

ADE„Ne jucăm cu prietenii” (trusa Logi); „Zmeul” (confecţionare).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 156: 0 Planificari 57 Ok

156

LA REVEDERE, GRĂDINIŢĂ!EVALUARE FINALĂTEMA ANUALĂ: Ce şi cum vreau să fiu?

OBIECTIVE VIZATE:

Domeniul Limbă şi comunicare- Înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor

verbale;- Exprimarea orală corectă din punct de vedere fonetic,

lexical şi sintactic;- Creativitatea şi expresivitatea limbajului oral;- Capacitatea de a înţelege şi transmite intenţii, gânduri,

semnificaţii mijlocite de limbajul scris – CITIRE;

Domeniul Ştiinţe- Operaţii intelectuale prematematice;- Capacitatea de înţelege şi utiliza numerele şi cifrele;- Capacitatea de a recunoaşte, denumi, construi şi utiliza

formele geometrice;- Capacitatea de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconju -

rător, precum şi stimularea curiozităţii pentru investigarea lui;- Deprinderi de îngrijire şi ocrotire a mediului înconjurător;

Domeniul Om şi societate- Abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;- Deprinderi practic-gospodăreşti;- Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în

societate.

Domeniul Estetic şi creativ- Deprinderi de lucru pentru realizarea unor desene, picturi,

modelaje;- Corespondenţa între diferitele elemente de limbaj plastic

şi forme, obiecte din mediul înconjurător;- Capacitatea de exprimare prin muzică;

Domeniul Psihomotric- Deprinderi motrice de bază şi aplicativ-utilitare;- Aplicarea independentă a deprinderilor însuşite.

Bibliotecă- fişe suport- caiete de lucru- coli pentru scris, creioane- albume, imagini- cărţi, reviste, planşe- tăbliţe magnetice cu litere- imagini PPT

Artă- carioci, acuarele, pensule- plastilină, planşete- coli pentru desen- carton colorat- foarfecă- material din natură

Joc de rol- jocuri de creaţie pentrufetiţe- costume diferite- maşinuţe pentru băieţi

Construcţii- Cuburi lemn, - Puzzle Tangram, - joc de construcţie Arco, - Mozaic

Ştiinţă- Când se întâmplă?- Cu mine te întrece!- Soft educaţional- Fişe de lucru- Jocul umbrelor

Nisip şi apă- forme- unelte pentru nisip- ladă suport- jucării pentru nisip- mini-grădini

CENTRE DE INTERES DESCHISE şi MATERIALE puse la dispoziţia copiilor

Page 157: 0 Planificari 57 Ok

157

SĂPTĂMÂNA 35SuBTEmA: LA REvEDERE, GRĂDINIŢĂ!

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA I)

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Povestea anotimpurilor”; Am învăţat să fiu ordonat;ALAnBibliotecă: Citim şi selectăm imagini din cărţi şi reviste pentru a realiza „Cărticica

anotimpurilor”;n Ştiinţă: „De ce este cald afară?”; „De ce anul are 4 anotimpuri?”; „În toate ţările

lumii sunt 4 anotimpuri?”;n Construcţii: „Castele pentru fiicele anului“ (cu materiale la alegere); Jocuri

distractive în sala de grupă: „Imagini încurcate”;ADE Activitate integrată:nDŞ; DPM: „Ce ştim despre anotimpuri?” (joc didactic); „Parcurs aplicativ” (alergare,

mers în echilibru, săritură în adâncime, săritură peste obstacole etc.).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Sunt creativ... acum”; Am învăţat să fiu ordonat.Opţional:ALAnŞtiinţă: „Ce sunt culorile?” (discuţii libere); „Care sunt culorile curcubeului?”; „Alege

şi grupează după cerinţe”; Soft educaţional pentru copii; n Construcţii: temă la alegerea copiilor;n Joc de rol: „De-a hora veseliei”; n Joc de analiză şi sinteză mentală: „Ce a uitat pictorul să deseneze?”;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Cel mai bun povestitor” (concurs); „Pictura – mai mult decât o joacă!”

(pictură cu tehnici la alegerea copiilor).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Îmi va fi dor de grădiniţă”; Am învăţat să fiu ordonat;ALAnBibliotecă: Colorăm imagini cu şi despre copii şi acţiunile lor la grădiniţă; Scriem

numele doamnei educatoare, după model, numele colegilor şi al activităţilor preferate;Album cu imagini de la grădiniţă;

n Nisip şi apă: „Drumul către viitor” – desene pe nisipul ud; n Joc de rol: „De-a grădiniţa; Concurs de ghicitori;ADE Activitate integrată:nDŞ; DOS: „Micii matematicieni” (joc didactic); „Amintiri din grădiniţă” (convorbire).

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Adevărat sau fals?”; Am învăţat să fiu ordonat;Opţional:ALAnŞtiinţă: Personaje pozitive, personaje negative din poveştile studiate”; „Pe tărâm

de basm” (labirinturi); „Ghiceşte cine este?” (asocieri, umbre); n Artă:„Personaje de poveste” (pictură, desen);n Joc de masă: Puzzle; „Completează tabloul”; n Dramatizare: „Albă-ca-zăpada şi cei şapte pitici”;ADE Activitate integrată:n DLC; DEC: „Salata de poveşti” (joc didactic); Concurs : „Cel mai bun interpret!”.

ADP Întâlnirea de dimineaţă: „Comori pentru noul drum”; Am învăţat să fiu ordonat;ALAn Bibliotecă: repetarea poeziilor pentru serbare; Scriem pe tabla magnetică:„La revedere, grădiniţă!”;n Artă:„Decoruri pentru scena de serbare” (confecţionare, desen, pictură);n Joc de rol: „De-a vacanţa”; Spectacol: „Adio, grădiniţă!”;ADE Activitate integrată:n DŞ; DOS: „Găseşte greşeala!” (joc didactic); „Ce poţi face din...?” (confecţie).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 158: 0 Planificari 57 Ok

158

SĂPTĂMÂNA 35SuBTEmA: PRIETENI DE PRETUTINDENI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE (TuRA A II-A)

ADP Am învăţat să fiu ordonat; Îi învăţ pe alţii;ALA Citim imagini din „Cartea anotimpurilor”; Scriem pe puncte lunile anului şi

numele anotimpurilor ; Fişe de lucru: „Aparţine/Nu aparţine”; „Castele pentru fiiceleanului“ (cu materiale la alegere); Plimbare în parcul grădiniţei;

ADE„Uite câte am aflat!” (discuţii libere).

ADP„Am învăţat să fiu ordonat”; Opţional: Îi învăţ pe alţii;ALA „Tabloul pieselor... de exemplu, roşii” (joc de aranjare în tablou); Soft

educaţional pentru copii; Construcţii: temă la alegerea copiilor; Joc de rol: „De-ahora veseliei”;

Discuţii libere: „Vacanţa şi relaxarea”;ADE „Cel mai bun recitator” (concurs); „Diplome pentru câştigători!” (pictură cu

tehnici la alegerea copiilor).

ADP„Am învăţat să fiu ordonat”; Îi învăţ pe alţii;ALA Colorăm imagini cu şi despre copii şi acţiunile lor la grădiniţă; Scriem

numele doamnei educatoare, după model, numele colegilor şi al activităţilorpreferate; Album cu imagini de la grădiniţă; „A fost odată” (poveste creată de copiidespre anii petrecuţi la grădiniţă”; Joc de rol: „De-a grădiniţa”; Desene pe asfalt;

ADE „Micii matematicieni” (fişe de lucru); „Amintiri din grădiniţă” (continuareadiscuţiilor, reprezentarea prin desen a momentului care i-a impresionat).

ADP„Am învăţat să fiu ordonat”; Opţional: Îi învăţ pe alţii;ALA „Personaje pozitive, personaje negative din poveştile studiate” (fişe de

lucru); „Pe tărâm de basm” (labirinturi); „Ghiceşte cine este?” (asocieri, umbre);„Personaje de poveste” (pictură, desen/continuarea lucrărilor); Basme în bucăţele,incastre;

ADE„Recunoaşte personajul” (audio); Audiţie: „Nu mi-e frică de Bau-Bau”.

ADP„Am învăţat să fiu ordonat”; Îi învăţ pe alţii;ALA Discuţii libere despre modul cum s-a desfăşurat serbarea; Scriem pe tabla

magnetică: „La revedere, grădiniţă”; „Vacanţa ne aşteaptă” (convorbire); „Vacanţa devis” (desen, pictură); Joc de rol: „De-a vacanţa”; Audiţie: „În vacanţă la bunica”;„Marea”;

ADE „Găseşte greşeala!” (fişe de lucru); „Ce poţi face din...?” (confecţie –continuarea şi finalizarea lucrărilor).

LunI è

mArţI è

mIErCurI è

jOI è

VInErI è

Page 159: 0 Planificari 57 Ok

CuprinsPrezentare generală 5Evaluare iniţială 7Proiect tematic: EU ŞI LUMEA MEA 13Subtema FAMILIA MEA 18Subtema ÎN LUMEA FERMECATĂ 20Subtema CORPUL UMAN 22Subtema COMUNITATEA 24Proiect de activităţi integrate 26Proiect tematic: CE MĂ ÎNCONJOARĂ?! 31Subtema ANUL ŞI FIICELE LUI 36Subtema VITAMINE, VITAMINE, DE LA CINE? 38Subtema FENOMENELE NATURII 40Subtema UNIVERSUL 42Proiect de activităţi integrate: ZâNA MOFTURICI 44Teme în afara proiectului 51NOI SUNTEM ROMâNI 52OBICEIURI DIN STRĂBUNI 55VINE, VINE MOŞ CRĂCIUN! 59Proiect tematic: A FOST ODATĂ... 62Subtema TINEREŢE FĂRĂ BĂTRâNEŢE 68Subtema LADA DE ZESTRE A BUNICII 70Subtema STRĂBUNII NOŞTRI 72Subtema PROGRESUL TEHNIC 74Proiect de activităţi integrate MICII MEŞTERI MARI 76Proiect tematic AU FOST ŞI SUNT ÎN JURUL NOSTRU 81Subtema VIEŢUITOARELE PĂMâNTULUI 86Subtema ANIMALELE/PĂSĂRILE PĂMâNTULUI 88Subtema VIEŢUITOARELE APELOR 90Proiect de activităţi integrate MICA SIRENĂ 92Proiect tematic SIMT, CREEZ, ExPRIM 98Subtema ZâMBETUL MAMEI 104Subtema LUMEA ARTELOR 106Subtema FANTEZIE ŞI CULOARE 108Subtema HARNIC, CINSTIT ŞI BUN 110Subtema SĂRBĂTORILE PASCALE 112Proiect de activităţi integrate CARNAVALUL FLORILOR 114Proiect tematic ÎNVĂŢ DE PE ACUM! 118Subtema CINE FACE ŞI CUM FACE? 124Subtema DE PE CâMP PE MASA NOASTRĂ/RĂSPLATA MUNCII 126Subtema CĂLĂTORII DE-A LUNGUL VREMII 128Subtema HAIDEŢI ÎN ExCURSIE 130Proiect de activităţi integrate S.O.S! ORAŞUL DISPĂRUT! 132Proiect tematic SĂ TE MâNDREŞTI CU MINE! 137Subtema CE VOI FI CâND VOI CREŞTE MARE 142Subtema APEL DE URGENŢĂ:112! 144Subtema ÎN CURâND VOI FI ŞCOLAR 146Proiect de activităţi integrate ATENŢIE!!! 148Teme în afara proiectului 153Prieteni de pretutindeni 154La revedere, grădiniţă! (evaluare finală) 156

Page 160: 0 Planificari 57 Ok