anunt...spitalulgenemlcuferatepnşclnl ,ro romania yelelon!m:nmmuss ministerultransporyurilor...

of 8 /8
Spitalul Geneml cu Ferate Pnşclnl www.splululgemulcV-nnclni,ro ROMANIA Yelelon ! m: nm muss MINISTERUL TRANSPORYURILOR e—mlll. splulctpnsclnlmlnlgurggmalLcnm Sir. M Kogălniceanu. 24, jud, Iaşi —2 din ANUNT Spitalul General CF Pascani in conformitate cu urmatoarele prevederi legale: HG nr. 286/2011, TITLUL ll - Promovarea in grade sau trepte profesionale imedial superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările si completarile ulterioare; Ordinul nr. l470/ 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea in functii, grade si trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar cu modificarile si completarile ulterioare; Legea cadru nrr 153/20l7 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 153/2003» Codul Munc organizeaza examen de promovare din: . 4 porturi de ingrijitoare infirmiera: - infirmiera 1 post poz 40 din statul de functi in cadrul sect' - infirmiera ] post poz 48 din statul de functi in cadrul sect“ imediclna interna; - lntit'miera 1 post poz 67 din statul de functi in cadrul sect' ichimrgie generala; - infirmiera 1 post pt): 68 din statul de functii in cadrul sectiei chirurgie generala Conditii de participare pentru infirmiera: certitjcat absolvire curs infirmiera, - sa fi obtinut calificativul rroane bine» la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori in ultimii 3 ani: Examenul de promovare va avea loc in data de 2102.2019 ora 10,00 , in sala de sedinte a Spitalului General CF Pascani str. M.Kogalniceauu n!. 24. Acte necesare; » cererea de participare la examen in vederea promovarii; copia actului de identitate; - copie certificat de calificare a cursului de infirmiera; , copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale la care candidatul sa 6 obtinut calificativul ”foarte bine" cel putin de doua ori in ultimii 3 ani. La examen pot participa numai angajatii Spitalului General CF Pascani care indeplinesc conditiile de participare, PROBA DE EXAMEN -proba scrisa/proba practica Proba se noteaza de la 0 la 100 puncte. Sunt decalarati "admis“ la examenul de promovare candidatii care au obtinut punctajul final de minimum 50 de puncte Dosarele de inscriere la examen de promovare se depun la Compartiment RUS pana la data de 20.02.2019 ora 16,00. Anexam alaturat bibliogratia de concurs. Informatii suplimentare la comp. RUS sit, M. Kogalniceanu nr. 24 tel 0232/762905 MANAGER, dr. Rosca Catalin imi

Author: others

Post on 23-Jan-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Spitalul Geneml cu Ferate Pnşclnl www.splululgemulcV-nnclni,ro

  ROMANIA Yelelon !m: nm mussMINISTERUL TRANSPORYURILOR e—mlll. splulctpnsclnlmlnlgurggmalLcnm

  Sir. M Kogălniceanu. … 24, jud, Iaşi

  —2 din

  ANUNTSpitalul General CF Pascani in conformitate cu urmatoarele prevederi legale: HG

  nr. 286/2011, TITLUL ll - Promovarea in grade sau trepte profesionale imedialsuperioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cumodificările si completarile ulterioare; Ordinul nr. l470/ 2011 pentru aprobareacriteriilor privind angajarea şi promovarea in functii, grade si trepte profesionale apersonalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar cumodificarile si completarile ulterioare; Legea cadru nrr 153/20l7 privind salarizareapersonalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare, Legea153/2003» Codul Munc organizeaza examen de promovaredin:

  . 4 porturi de ingrijitoare infirmiera:- infirmiera 1 post poz 40 din statul de functi in cadrul sect'- infirmiera ] post poz 48 din statul de functi in cadrul sect“ imediclna interna;- lntit'miera 1 post poz 67 din statul de functi in cadrul sect' ichimrgie generala;- infirmiera 1 post pt): 68 din statul de functii in cadrul sectiei chirurgie generala

  Conditii de participare pentru infirmiera:— certitjcat absolvire curs infirmiera,- sa fi obtinut calificativul rroane bine» la evaluarea performanţelor profesionale

  individuale cel puţin de două ori in ultimii 3 ani:Examenul de promovare va avea loc in data de 2102.2019 ora 10,00 , in sala de

  sedinte a Spitalului General CF Pascani str. M.Kogalniceauu n!. 24.Acte necesare;» cererea de participare la examen in vederea promovarii;— copia actului de identitate;- copie certificat de calificare a cursului de infirmiera;, copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale la care

  candidatul sa 6 obtinut calificativul ”foarte bine" cel putin de doua ori in ultimii 3 ani.La examen pot participa numai angajatii Spitalului General CF Pascani care

  indeplinesc conditiile de participare,PROBA DE EXAMEN-proba scrisa/proba practicaProba se noteaza de la 0 la 100 puncte.Sunt decalarati "admis“ la examenul de promovare candidatii care au obtinut

  punctajul final de minimum 50 de puncteDosarele de inscriere la examen de promovare se depun la CompartimentRUS pana

  la data de 20.02.2019 ora 16,00.Anexam alaturat bibliogratia de concurs.Informatii suplimentare la comp. RUS sit, M. Kogalniceanunr. 24 tel 0232/762905

  MANAGER,dr. Rosca Catalin

  imi

 • Aprobat,MANAG

  FISA POSTULUIINFIRMIERA

  SECTIANUME PRENUME :Informatii generale privind postulI.Denumirea postului: INFIRMIERAZ.Nivelul postului: de executie3.0iectivul postului: indeplinirea atributiilor

  Conditii specifice pentru ocuparea postului1. Studii de specialitate : scoala ce cultura generala2. Perfectionarr (specializari) : AbsolventaWrogramul National de Instmire alInîimilerelor3. Vechimea in munca/specialitatenecesara : 6 luni4. Abilitati, calitati si aptitudini necesare: organizarea activitatii, capacitate de realizarea sarcinilor, rezistenta la stres

  Sfera relutionaln a titularului postuluil.Sfera relationala interna :

  a)Relatii ierarhice:-subordonat fata de: medic sef sectie, medic de salon, asistenta şefă,

  asistenta dc salonb)Relatii functionale: coopereaza cu pacientii personalulmedical de specialitate

  personalul auxiliar de compartiment.2.5fera relationala externa :.

  ATRIBUTII Si ŞARCINI SPECIFICE POSTULUI:» Isi desfaşoara activitatea în unităti sanitare şi numai sub îndrumarea şi supraveghereaasistentului medical din sectie.. Planifica activitatea de ingrijire a persoanei îngrijite corespunzător vârstei siregimurilor recomandate cu respectarea numelor igienice-sanitare., Estimeaza perioada de timp necesară derularii acti tatilor în functie de starea şievolutia persoanei îngrijite- Stabileşte corect necesarul de materiale pentru o activitate fluentă., Efectuează igienizarea spatiilor in care se află persoana îngrijită (camera şidependinte):

  — camera persoanei îngrijite şi dependinteie sunt igienizate permanent pentruincadrarea in parametrii ecologici prevăzuţi de normele igienice-sanitare specifice;

  - activitatea de igienizare şi curatenie este efectuată conform normelor igienice-sanitare;

  — igienizarea camerei este efectuată periodic prin utilizarea materialelor de

 • » igienizarea circuitelor funcţionale este respectată cu strictete pentru prevenireatransmiter infecţiilor;

  - îndepărtarea rezidurilor şi resturilor menajere este efectuată cu constiinciozitate,ori de câte ori este necesar;

  - rezidurile si resturile menajere sunt depozitate în locuri special amenajate;- raspunde de curatenia si dezinfectia sectorului repartizat;

  — răspunde de utilizarea si păstrarea în bune conditii a ustensilelor folosite ce le arepersonal în grija, precum şi a celor ce se folosesc în comun şi le depozitează in conditiide siguranta.- Efectueaza îngrijiri de igiena corporală a persoanei îngrijite :

  - îngrijirile corporale sunt efectuate cu indemanare conform tehnicilor specifice;- baia totală/partială este efectuată periodic cel putin o dată pe saptamana sau ori

  de câte ori este necesar prin utilizareaproduselor adecvate;- ingr ile corporale sunt acordate cu conştiinciozitate pentru evitarea infectiilor

  şi a escarelor.- îmbrăcarea /dezbracarea persoanei îngrijite este efectuată cu operativitate

  conform tehnicilor specifice.- Mentine igiena lenjeriei persoanei ingrijite:

  - lenjeria bolnavului este schimbata la un interval de 3 zile sau ori de cate ori estenecesar prin aplicarea tehnicilor specifice;

  - efectueaza schimbarea lenjeriei patului ocupat/neocupat ori de cate ori estenevoie

  , schimbarea lenjeriei este efectuata cu indemanare pentru asigurarea confortuluipersoanei asistate:

  - acesori'le patului sunt adaptate cu operativitate la necesitatile imediate alepersoanei ingr ite.Colectează şi transportă lenjeria şi rufele murdare:

  — respectă modul de colectare si ambalare a lenjeriei murdare in functie de gradulde risc conform codului de procedură;

  — lenjeria murdară se colectează şi ambalează la locul de producere, în aşa fel încâtsă fie mai putin manipulată şi scuturata, in scopul prevenirii contaminarii aemlui, apersonalului şi a pacientilor;

  - controlează ca lenjeria pe care :) colectează să nu conţină obiecte intepătoare—tăleluare şi deşeuri de acest tip;

  » depozitarea lenjeriei murdare ambalate se face pe secţie/compartiment in spatii incare pacient şi vizitatorii nu au acces;

  — nu se penniie scoaterea lenjerlei din ambalajul de transport până la momentulpred“ la spalatorie:

  » asigură transportul lenjeriei la spălătorie.Preia rufele curate dela spălător! -

  - lenjeria curata este transportatăde la spalatorie la sectie în saci noi ., depocitarca lenjeriei curate pe sectie se face in spatii speciale destinate şi

  amenajate, ferite de praf, umezeala şi vectori „- depozitează şi manipulează corect, pe secţie, lenjeria cutată, respectând codurile

  de procedura privind igiena personală şi va purta echipamentul de protectie adecvat.- Tine evidenta la nivel de sectie a lenjeriei predate şi a celei ridicate de la spălătorie.— Transporta alimentele de la oficiu sau bloc alimentar la patul persoanei îngrijite

 • - Distribuirea alimentelor se face respectând dieta indicată,- Pregăteşte persoana Îngrijllă dependentă pentru alimentare şi hidratare prin aşezareaintr-o pozitie confortabila pentru a putea G hranită şi hidratata, corespunzătorrecomandărilor şi indicatiilor specialiştilor., Ajută persoana îngrijită (cea care are nevoie) la satisfacerea nevoilor fiziologice :

  - însoţeşte persoana îngrijită la toaleta in vederea satisfacerii nevoilor fiziologice ;— deserveşte persoana imobilizată cu urinare, bazinete, tavite renale, etc., conform

  tehnicilor specifice;, Efectueaza mobilizarea conform tipului si timpului stabilit de echipa medicală., Comuni cu persoana îngrijită folosind forma de comunicare adecvată şi utilizând unlimbaj specific.- Ajută la transportul persoanelor îngrijite utilizând accesoriile necesare transportuluiconform programului de ingriji r— insoteste persoana îngrijită în vederea efectuarii unor investigatii:

  » pregăteşte persoana îngrijită in vederea transportului (îmbrăcămintecorespunzătoare):

  » preia foaia de observatie de la asistenta medica işa ce va insoti pacientul şi pecare o va preda la cabinetul de consultatie, iar la finalizarea consultatiei se va asigurade returnarea acesteia;

  » transponarea persoanei îngrijit se face cu grijă, adecvat specificului acesteia;» aşteptarea finalizării investigatiilor persoanei ingrijite se face cu corectitudine şi

  răbdare;v Dupa decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteştecadavrul şi ajută la transportul acestuia la locul stabilit de către conducerea instituţiei.- Respecta comportamentul etic fată de bolnavi şi faţă de personalul medico-sanitarr- Sa aiba permanent o tinuta corespunzatoare si să poarte ecusonul.» Respeclă circuitele funqionale (deseuri, lenjerie, etc.)» Primeşte şi răspunde de păstrarea în bune conditii a materialelor de curatenie ce le arein grijă., Este responsabila de efectuarea intretinerea curateniei si dezinfectieir» Are obligatia să predea şi sa preia pacientii la schimbarea de tura si nu va părăsi loculde muncă până la venirea persoanei care urmeaza sa intre in tură.- Dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara sectiei va avea grijă ca măcar unadintre infirmiere/ing“ toare să rămână pe sectie pentru activitati specifice.- Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul sef privind normele de igienăsi protectiamuncii- Răspunde prompt la solicitările personalului medical in subordinea căruia se află.- Răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta.— Nu este abilitată să dea relatii despre starea sănătăţii bolnavului.- Executa orice alte sarcini de servici trasate de asistenta seta şi medicul şef de sectie înlimita competemelon

  ATRIBUTII ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OMS NR.!ZZO/ 2012 PRIVINDGESTIONAREA DESEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITATILE MEDICALE:

  » aplică procedurilor stipulate de codul de procedură;- asigură transportului deşeurilor pe circuitul stabilit de codul de procedură;

 • - aplică metodologia de investigaţie sondaj pentru determinarea cantităţilorproduse pe tipuri de deseuri, în vederea completarii bazei de date si a evidenteigestiunii deseurilor ,, Respecta re lementările Ordinului MS 916/2006 privind prevenirea controlul icombaterea lniectlllor ngsgcgm ale.

  ATRIBUTII ÎN CONFORMITATECU PREVEDERILE LEGII NR. 46/ 2003:- respectă prevederile referitoare la confidentialitatea şi anonimatul pacientului

  conform Legii nr. 46/ 2003, a prevederilor specifice in acest scris din Regulamentul deOrganizare si Functionare şi altor prevederi legale in vigoare. Toate irironnatiile dindosarul pacientului privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul,prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar şi după decesulacestui

  - intonnatiile cu caracter confidenţial din dosarul pacientului pot fi furnizatenumai în cazul în care pacientul işi da consimţământul explicit sau dacă legea o cere inmod expres.

  , respecta dreptul pacientului la tratament şi îngrijiri medicaleOBLGATIILE PRIVIND SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCALEGEA nr. 319/2006 pri md securitatea s anatatea in munca:

  — sa isi desfasoare acth atea in cunfonnitate cu pregatirea si instruirea sa, precumsi cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expune la pericolde accidentare sau imbolnavire profesionala atat proprie persoana. cat si alte persoanecare pot fi afectate de actiunile sau emisiunile sale in timpul procesului de munca.

  - sa utilizeze corect masin'le, aparatura, uneltele, substantele periculoasevechipamentele de transport si alte mijloace de productie.

  - sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si dupa utilizaresa—l inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare.

  - sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sauinlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor,aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor si sa utilizeze corect acestedispozitive.

  - sa comunice imediat angajatorului sau lucratorilor desemnati orice situatie demunca despre care au motive intemeiate sa () considere un pericol pentru securitatea sisanatatea lucratorilor, precum si orice deticienta a sistemelor de protectie.

  - sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatoruluiaccidentele suferite de propria persoana,

  — sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati atat timp cat estenecesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catreinspectorii de lnunca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatiilucratorilor,

  - sa coopereze atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratoriidesemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediu] de munca si conditiilede lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitatea si sanatatea, in domeniul sau deactivitate.

  - sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii sisanatatii in munca si mas rile de aplicare a acestora

  - sa dea relatiile soli itate de catre insuecmni de munca nsnectnrii sanitari

 • RESPONSABILITATI GENERALE:— respectă numele de protectiamuncii, PSI si protectiamediului ;- respectă ROl si ROF la nivel de unitate;- responsabilitateprivind efectuarea, întreţinerea curăieniei si dezinfectiei;- responsabilitate în respectarea normelor de igienă în vigoare;- responsabilitate în planincarea şi realizarea activitatii proprii;- respectă confidentialitatea datelor despre pacient şi :: confidentialitătii actului

  medical. precum şi celelalte drepturi ale pacientului prevăzute în Legea 46/2003;- este interzisă scoaterea din cadrul unităţii a echipamentelor de protectie sau a

  oricăror bunuri de inventar, alimente sub orice formă, materiale sau produse aparţinândunităţii tări bonuri de ieşire eliberare de cei în drept pentru cazurile ce justifică aceasta.

  LIMITE DE COMPETENTA/AUTORITATE- este autorizată să ia măsurile necesare pentru realizarea sarcinilor de care este

  responsabila.- nu este abilitata să dea detalii despre starea sănătăţii bolnavului.

  Intocmit de : Avizat de :

  l.Numele sl Prenumele: ft/[f ra& l-Numele si Prenumele : 13,52%film am q. . n … . . f Amman2,Functia. „q „ (15 2.Functla . J &}er „(a

  3,5emnatum: 7% 3.5emriatura:

  y/p/L „77/inl

 • . Curăţenia şi dezinfectia în unităţile sanitare:definiţii;curăţenia;dezinfectia.

  . Gestionareadeşeurilor rezultate din activităţi medicale:obiective şi domenii de aplicare;clasificări;ambalarea deşeurilor;depozitarea nremporară;transportul;eliminarea finală;responsabilităţi în domeniul de gestionare a deseurilor.

  . Prevenirea infecţiilor nosocomiale:precauţii universale.

  . Atributii de serviciu infirmiera,

  4 Asigurareacondiţiilor igienice bolnavilor internaţi:pregătirea patului şi accesoriile lui;schimbarea lenjeriei de pat;asigurarea igienei personale, corporale şi vestimentare a bolnavilor;dezbrăcarea şi imbrăcarea bolnavului imobilizat la pat;efectuarea toaletei. pe regiuni, a bolnavului imobilizat la pat;observareapoziţiei bolnavului; schimbarea poliţiei bolnavului;mobilizareabolnavului:captarea dejecţiilor fiziologice şi patologice ale bolnavului;efectuarea transportului bolnavului în spital;alimentaţia bolnavului, prevenirea escarelor de decubit.

 • BIBLIOGRAFIE:

  . Ordinul 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea.dezinfectia şi sterilizarea in unităţile sanitare publice şi private, tehnicii delucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficientei procedurii decurăţenie şi dezinfecţie. procedurilor recomandate pentru dezinfecţiemâinilor. in funcţie de nivelul de risc. metodelor de aplicare adezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie traim şi anormelorde evaluare a derulării şi eficientei procesului de sterilizare;

  4 Ordinul 1226/2012 pentru aprobarea Ncnnelar tehnice privind gestionareadeşeurilor Nzultate din activ ţi medicale: capitolele: I;II;HI;V;VI;VII;VIH;XII.

  . Ordinul MS nr. 1101/2016 , privind Normele lie supraveghere, prevenire şilimitare a infecţ" or asociate asistenţei medicale in unităţile sanitare.

  . Nursing — Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali , subredacţia Lucreţia TiLircă, Editura ViaţaMedicalăRomânească.