2 cuprins: glosar de termeni...

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2020

27 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Asociatia Zona Metropolitana Iaşi Municipiul Iaşi

  Planul Integrat de

  Dezvoltare pentru

  Polul de Creştere Iaşi

  2009 - 2015

  ORIGINAL 27 Octombrie 2009

 • 2

  CUPRINS:

  GLOSAR DE TERMENI ......................................................................................... 5

  PARTEA I

  Caracterizarea generală (auditul sau evaluarea situaŃiei existente) a PC din punct de vedere socio-economic, al mediului şi nivelului de echipare tehnică

  şi socială.

  I.1.Date generale despre polul de creştere ............................................................ 6 I.1.1. Limite si unităŃi administrativ-teritoriale (structura administrativă) ...............6 I.1.2. ReŃeaua de localităŃi şi populaŃia ................................................................6 I.1.3. Scurt istoric, structura asociativă ..............................................................11 I.1.4. Date geografice (climă, relief, resurse naturale, hidrografie etc.)..............14 I.1.5. PoziŃionare spaŃială faŃă de principalele coridoare, axe europene precum şi faŃă de principalii poli europeni ..........................................................................16

  I.2 Audit teritorial .................................................................................................. 18 I.2.1. Demografie ...............................................................................................18 I.2.2. Competitivitate economica si resurse umane ...........................................34 I.2.3. Infrastructură tehnică şi transporturi..........................................................71 I.2.4. Infrastructura socială şi locuinŃele.............................................................87 I.2.5. Patrimoniu cultural şi natural şi turismul (echipamente culturale, rezervaŃii naturale, arii protejate, monumente istorice, infrastructura şi servicii pentru turism, vizitatori etc.) ..........................................................................................95 I.2.6. Calitatea mediului (poluarea, colectarea şi depozitarea deşeurilor, terenuri degradate, situri industriale abandonate, poluate etc.) ....................................106

  I.3. Audit administrativ ........................................................................................ 119 I.4. Diagnostic, SWOT şi "zone problemă" ......................................................... 125

  I.4.1 Diagnostic (concluzii generale ale analizei) .............................................125 I.4.2 SWOT preliminar pentru ZMI (pe domenii de audit) ................................128 I.4.3 Profilul functional al Polului de Creştere Iaşi............................................135 I.4.4. DisparităŃi teritoriale în cadrul PC (reprezentate la nivel de cartogramă)138

  PARTEA a II-a

  Strategia de dezvoltare a PC cuprinde elemente de viziune, obiective strategice, politici şi programe şi priorităŃi.

  II.1. Viziunea de dezvoltare a Polului de Creştere:............................................. 140 II.2. Obiective strategice, politici şi programe ..................................................... 140 II.3. POLITICI ŞI PROGRAME PIDPC Iaşi “Cod ZMIS” ......................................165 II.4. PROGRAME PRIORITARE.........................................................................176 II.5. Descrierea proceselor de informare şi consultare publică ........................... 179

  PARTEA a III-a PROFILUL SPAłIAL ŞI FUNCTIONAL AL POLULUI DE CREŞTERE

  III.1. Profilul spatial ............................................................................................. 183

  III.1.1 Caracteristici ale oraşului centru – arii funcŃionale, zona centrală, zone istorice, comunităŃi specifice, diversitate socio-culturală, areale de mare concentrare sau de concentrare redusă de activitaŃi. ......................................183 III.1.2 Caracteristici ale ariei de influenŃă metropolitană ..................................196

 • 3

  IIII.2. Arii problemă şi tendinŃe de dezvoltare spaŃială ........................................208 III.2.1 Localizarea teritorială a problemelor sectoriale......................................208 III.2.2 TendinŃe de dezvoltare spaŃială – zone de expansiune sau dezvoltare intensivă...........................................................................................................210 III.2.3. Aspecte specifice/particulare în zona de contact urban - rural..............212

  III.3. Arii de intervenŃie identificate...................................................................... 212 III.4. SelecŃia ariilor de intervenŃie prioritară ....................................................... 217

  PARTEA a IV-a Planul de AcŃiune (pentru etapa 2009 – 2015)

  IV.1. Argumente strategice şi operaŃionale......................................................... 219 IV.2. Pachetul de proiecte .................................................................................. 221

  IV.2.1 Creşterea competitivităŃii economice prin crearea şi dezvoltarea unor structuri de sprijin a afacerilor, transferului tehnologic şi promovarii industriilor noi, creative..................................................................................................................221 IV.2.2 Dezvoltarea conectivităŃii teritoriale prin asigurarea accesibilităŃii, îmbunătăŃirea mobilităŃii spre şi dinspre polul de creştere şi a fluidizării traficului în interiorul acestuia .......................................................................................223 IV.2.3 ÎmbunătăŃirea serviciilor sociale prin crearea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii aferente, în vederea asigurării unui standard de viaŃă sporit al populaŃiei ......................................................................................................................226 IV.2.4 – Valorificarea patrimoniului cultural-istoric şi natural în vederea dezvoltării potenŃialului turistic al polului de creştere ............................................228 IV.2.5 Asigurarea protecŃiei şi calităŃii mediului în vederea creşterii standardului de viaŃă al locuitorilor şi sporirea atractivităŃii investiŃionale.................................230 IV.2.6 Promovarea cooperării teritoriale şi rezolvarea unor probleme de interes comun prin crearea şi dezvoltarea de structuri parteneriale între entităŃi publice şi private transfrontaliere/transnaŃionale/interregionale........................................234

  IV.3. Fişele proiectelor identificate .......................................................................... …236 IV.4. Graficul de implementare .................................................................................... 236

  PARTEA a V-a

  Managementul implementării planului integrat

  V.1. – Structura de management propusă................................................................. 249 V.2. – RelaŃii operaŃionale ............................................................................................ 251 V.3. – Informare şi comunicare.................................................................................... 254 V.4. – Indicatori de monitorizare şi evaluare pe obiective/subobiective/proiecte 256 BIBLIOGRAFIE: ............................................................................................................. 266 Colectivul de elaborare ................................................................................................. 267

 • 4

  C U P R I N S A N E X E

  Anexa nr.0 Fişele proiectelor identificate.......................................................... 270 Anexa nr.1 Echiparea teritoriului ZMI ............................................................... 324 Anexa nr.2 Demografie ZMI, recensământ 1992.............................................. 330 Anexa nr.3 Demografie ZMI, recensământ 2002.............................................. 344 Anexa nr.4 Structura populaŃiei ZMI pe sexe..................................................... 393 Anexa nr.5 Sporul natural şi migratoriu în ZMI .................................................. 395 Anexa nr.6 Competitivitate economică .............................................................. 397 Anexa nr.7 UtilităŃi în ZMI .................................................................................. 401 Anexa nr.8 Sănătate în ZMI............................................................................... 405 Anexa nr.9 Structura învăŃământului în ZMI ...................................................... 410 Anexa nr.10 ÎnvăŃământ preuniversitar în ZMI................................................... 414 Anexa nr.11 SituaŃia locuinŃelor terminate în ZMI.............................................. 418 Anexa nr.12 Turism în ZMI ................................................................................ 420 Anexa nr.13 Structura fondului funciar în ZMI ....................................................425 Anexa nr.14 Inventar terenuri aferente spaŃiilor verzi 2007 ....................................427 Anexa nr.15 Date transport metropolitan ...................................................................440 Anexa nr.16 Tabele date